Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran

shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin.

1. Niti wanci nu mustari , ninggang mangsa nusampurna , dina Idul Fitri anu ieu.. hayu urang sami-sami
ngabersihkeun rereged ati.. tina khilaf sinareng dosa.. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. 2. Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin. 3. Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran....... tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri.... mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri..... wilujeng boboran shiam 1430 H. Hapunten samudaya kalepatan. 4. Laligarna tarate dina talaga hate. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten ciciren lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran shiam 1430 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. 5. Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu,mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. wilujeng boboran shiam 1430 H. Hapunten samudaya kalepatan. 6. Ngahaturakeun wilujeng boboram shiam 1 syawal 1430 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi ridho ngahpunten samudaya kalepatan. 7. Bilih aya langkung saur bahe carek , Kaciwit kulit kabawa daging, Tunggul dirurut catang dirumpak, Nyungkelit ati teugeunah manah, Mudut pangampura , Wilujeung boboran shiam 1430 H 8. Wening galih nu dipamrih , Jembar manah nu dipilampah , Wilujeng boboran shiam 1428H, kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan 9. Sugrining runtah kalepatan dina manah , nyeuri peurihna ati sanubari , mugia lubar ku silaturahmi, Wilujeng boboran shiam 1430 H . Taqobalallahu minaa waminkum 10. Sanajan raga paanggang, teu bisa amprok dampal panangan , Ngan saukur bisa ngirim surat, chating jeung SMSsan Kalayan dibarengan ku kaikhlasan, neda dihapunten samudaya kalepatan Wilujeng Boboran Syiam 1430 H 11. Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari., Neda dihapunten kana samudaya kalepatan, bilih kantos nyungkelit dina ati, kasiku catur, katajong omong dina cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah, kumargi urang mah teu tiasa lumpat tina kalepatan sareng kakhilafan. Sim kuring ngahaturkeun Taqabalallahu Minna Wa Minkum, Wilujeung Boboran Shiam 1430 H 12. Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya.. Wilujeng boboran shiam 1430 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum 13. Wening galih nu dipamrih jembar manah nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran siam 14. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan. wilujeng boboran siam 15. Bersih galih nu diperedih, leah mana nu diseja, dina ieu fitri kiwari, wanci nu mustari susuci diri nyanggakeun hapunten nukasuhun 16. Nyucruk laku sunah Rasul, mapay lacak agama islam, gema takbir nu agung dipungkas kutali silaturahim neda pangampura kasadayana wilujeng boboran shiam 1430 H 17. Jatidiri anu suci rasa jiwa nu tanpa noda , mugia sing ngajadi disarengan ku iman taqwa, nuantukna nunda kanyaah, nyimpen kadeudeuh, silih hampura kapapada jalma, panuhun sihapunten sadaya . Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum 18. Kaluluputan kalelepatan simkuring saparakanca, wilujeng boboran siam nyuciken diri ka Illahi, hampura diri ka gusti nu maha suci, mugia dina ieu fitri, sungkem diri ngajadikeun jalmi nu fitri, wilujeng boboran Boboran Shiam 1430 H. 19. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. wilujeng boboran siam.

di bulan nu pinuh barokah ieu hayu urang silih lubarkeun silih hapunten lahir batin. raray teu tepang. harga diri paling tinggi adalah iman.taqobalahuyakarim . kapancah kaléngkah ucap. lampah lali nincak salah . Minal aidzin wal faidzin. Minal aidin wal faizin. Pamundut nu kapihatur . 22. malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. tina sanes kanten samudaya kalepatan. Taqobalallohu mina waminkum siamana wasiamakum. Harta paling berharga adalah sabar. nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa. diri silih sucikeunn. Taqobalallohu minna waminkum syimana wa shiyamakum. Ti Lahir dugi ka Bathin.amin 30. malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Wilujeng boboran siam 1429. taqoballhu minnawmnkum.20. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan. Mipit amit seja nurih kapeurih ati. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. Tina weningna ati nu surti. 24. neda pangapunten lahir tumekaning batin. bilih aya tutur saur nu teu kaukur. tawakufna nu kasuhun. aya lampah nu teu merenah.taqobalahuyakarim. 27. taqoballhu minnawmnkum. neda sihapuntenna. kajenggut kababuk catur. hati yang yang berprasangka. Hapunten sadaya kalepatan.. hate sanubari meredih kedah silih bebaskeun. tutur nu teu kaukur. mudah2an urang sadayana janten jalmi nu taqwa. Bilih kantos kasisit sebit kana ati. ligar manah ku kaikhlasan . taya saur nu bisa jadi pangjajap catur. dan pekerjaan paling berat adalah memaafkan. Wilujeng boboran siam 1430 H. maaf untuk lisan yang tak terjaga. laku-lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah. mugi luntur qolbu jembar pangampura. Taya basa nu bisa direka. tina mumunggang rasa nu ageung rumasa. Neda sihapunten 29. tiasa ngalubarkeun. hayu urang mapag 1 Syawal 1429 H ku kabungahan tur kaikhlasan. Wilujeng boboran shiam 1429 H 25. 23. Bilih aya luhur saur bahé carék. ibadah paling indah adalah ikhlas. 26. teman paling setia adalah amal. 21. breh bulan pangharepan geus lekasan poe fitri nembongan. Ngeunteung na raga katineung. tur lisan nu ngaraheutkeun manah. inggis catur teu kaukur . janji yang terabaikan dan sikap yang pernah menyakitkan. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah.wilujeng boboran 28. lintang ti kedalna ucapan ³wilujeng boboran shiam´ neda dihapunten lahir tumekaning batin. basa teu nyapa. Najan panangan teu amprok. minal µaidin walfaizin. Mipit amit seja nurih kapeurih ati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful