Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran

shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin.

1. Niti wanci nu mustari , ninggang mangsa nusampurna , dina Idul Fitri anu ieu.. hayu urang sami-sami
ngabersihkeun rereged ati.. tina khilaf sinareng dosa.. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. 2. Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin. 3. Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran....... tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri.... mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri..... wilujeng boboran shiam 1430 H. Hapunten samudaya kalepatan. 4. Laligarna tarate dina talaga hate. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten ciciren lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran shiam 1430 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. 5. Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu,mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. wilujeng boboran shiam 1430 H. Hapunten samudaya kalepatan. 6. Ngahaturakeun wilujeng boboram shiam 1 syawal 1430 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi ridho ngahpunten samudaya kalepatan. 7. Bilih aya langkung saur bahe carek , Kaciwit kulit kabawa daging, Tunggul dirurut catang dirumpak, Nyungkelit ati teugeunah manah, Mudut pangampura , Wilujeung boboran shiam 1430 H 8. Wening galih nu dipamrih , Jembar manah nu dipilampah , Wilujeng boboran shiam 1428H, kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan 9. Sugrining runtah kalepatan dina manah , nyeuri peurihna ati sanubari , mugia lubar ku silaturahmi, Wilujeng boboran shiam 1430 H . Taqobalallahu minaa waminkum 10. Sanajan raga paanggang, teu bisa amprok dampal panangan , Ngan saukur bisa ngirim surat, chating jeung SMSsan Kalayan dibarengan ku kaikhlasan, neda dihapunten samudaya kalepatan Wilujeng Boboran Syiam 1430 H 11. Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari., Neda dihapunten kana samudaya kalepatan, bilih kantos nyungkelit dina ati, kasiku catur, katajong omong dina cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah, kumargi urang mah teu tiasa lumpat tina kalepatan sareng kakhilafan. Sim kuring ngahaturkeun Taqabalallahu Minna Wa Minkum, Wilujeung Boboran Shiam 1430 H 12. Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya.. Wilujeng boboran shiam 1430 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum 13. Wening galih nu dipamrih jembar manah nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran siam 14. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan. wilujeng boboran siam 15. Bersih galih nu diperedih, leah mana nu diseja, dina ieu fitri kiwari, wanci nu mustari susuci diri nyanggakeun hapunten nukasuhun 16. Nyucruk laku sunah Rasul, mapay lacak agama islam, gema takbir nu agung dipungkas kutali silaturahim neda pangampura kasadayana wilujeng boboran shiam 1430 H 17. Jatidiri anu suci rasa jiwa nu tanpa noda , mugia sing ngajadi disarengan ku iman taqwa, nuantukna nunda kanyaah, nyimpen kadeudeuh, silih hampura kapapada jalma, panuhun sihapunten sadaya . Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum 18. Kaluluputan kalelepatan simkuring saparakanca, wilujeng boboran siam nyuciken diri ka Illahi, hampura diri ka gusti nu maha suci, mugia dina ieu fitri, sungkem diri ngajadikeun jalmi nu fitri, wilujeng boboran Boboran Shiam 1430 H. 19. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. wilujeng boboran siam.

Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. teman paling setia adalah amal. hati yang yang berprasangka. tawakufna nu kasuhun.. inggis catur teu kaukur . lampah lali nincak salah . 21. tutur nu teu kaukur. Neda sihapunten 29.wilujeng boboran 28. aya lampah nu teu merenah. lintang ti kedalna ucapan ³wilujeng boboran shiam´ neda dihapunten lahir tumekaning batin. tiasa ngalubarkeun. diri silih sucikeunn. di bulan nu pinuh barokah ieu hayu urang silih lubarkeun silih hapunten lahir batin. Wilujeng boboran shiam 1429 H 25. nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa. hate sanubari meredih kedah silih bebaskeun. basa teu nyapa. maaf untuk lisan yang tak terjaga. mugi luntur qolbu jembar pangampura. ibadah paling indah adalah ikhlas. Ngeunteung na raga katineung. tina sanes kanten samudaya kalepatan. hayu urang mapag 1 Syawal 1429 H ku kabungahan tur kaikhlasan. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. taya saur nu bisa jadi pangjajap catur. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan. laku-lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah. minal µaidin walfaizin. taqoballhu minnawmnkum. Taqobalallohu mina waminkum siamana wasiamakum.taqobalahuyakarim.taqobalahuyakarim . 23. Ti Lahir dugi ka Bathin. malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. bilih aya tutur saur nu teu kaukur. Hapunten sadaya kalepatan. Pamundut nu kapihatur . dan pekerjaan paling berat adalah memaafkan. kajenggut kababuk catur. Bilih aya luhur saur bahé carék. Wilujeng boboran siam 1430 H. Wilujeng boboran siam 1429. 24. Bilih kantos kasisit sebit kana ati. malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. mudah2an urang sadayana janten jalmi nu taqwa. Minal aidin wal faizin. raray teu tepang. Taqobalallohu minna waminkum syimana wa shiyamakum. taqoballhu minnawmnkum.20. 26. Harta paling berharga adalah sabar. Tina weningna ati nu surti. Minal aidzin wal faidzin. neda sihapuntenna. neda pangapunten lahir tumekaning batin. Mipit amit seja nurih kapeurih ati. Najan panangan teu amprok. ligar manah ku kaikhlasan . breh bulan pangharepan geus lekasan poe fitri nembongan. Mipit amit seja nurih kapeurih ati. harga diri paling tinggi adalah iman. tur lisan nu ngaraheutkeun manah. tina mumunggang rasa nu ageung rumasa. 22. kapancah kaléngkah ucap. Taya basa nu bisa direka. janji yang terabaikan dan sikap yang pernah menyakitkan. 27.amin 30.