P. 1
Hubungan Sukatan Pelajaran Dengan Fpn

Hubungan Sukatan Pelajaran Dengan Fpn

|Views: 2,819|Likes:
Published by Sara Nordin

More info:

Published by: Sara Nordin on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

PERKAITAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DENGAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

ISI KANDUNGAN PRAKATA PENGENALAN KONGSEP DAN PENGERTIAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU HUBUNGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DENGAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PENUTUP RUJUKAN

PRAKATA

Saya berasa bangga dan gembira dengan terhasilnya tugasan bertajuk Perkaitan Falsafah Kebangsaan Dengan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Tugasan ini memperlihatkan bahawa Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan tunjang kepada guru-guru dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang harus berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dalam setiap pengajaran dan pembelajaran setiap hari. Di dalan tugasan ini dinyatakan bahawa sistem pendidikan negara tidak hanya mementingkan akademik sahaja malahan kerohanian juga diberi keutamaan kerana dengan kerohanian boleh menjadikan generasi akan datang berfikir menggunakan akal fikiran bukan nafsu.

PENGENALAN

Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi antara individu. Misalnya, interaksi antara seorang ibu dengan anaknya. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu lain seperti antara seorang dengan rakan sebaya, atau seorang guru dengan murid-muridnya. Bagi melatih murid-murid menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan tatabahasa secara optimis, mengungkap ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain dan juga mengembangkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis maka Kurikulum Bahasa Melayu telah dugubal. Ia bertujuan melahirkan insane yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan, sukatan pelajaran disediakan yang mengandungi objektif khusus pembelajaran. Disamping itu, ia juga mengandungi organisasi kandungan kemahiran bahasa, hasil pembelajaran, sistem bahasa, dan pengisian kurikulum. Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan, Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran teras yang berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia.

KONSEP DAN PENGERTIAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN SUKATAN PELAJARAN a) Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pengertian falsafah menurut Kamus Dewan ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Falsafah juga dimaksudkan sebagai kebijaksanaan atau hikmah menggunakan akal fikiran untuk mengetahui kebenaran yang hakiki.

ciri yang hendak dicapai. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidik. kearifan atau kehikmahan. falsafah ditafsirkan kepada hikmah. jasmani. rohani. emosi. pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal tentang pendidikan dan pengajaran yang patut dilaksanakan di sekolah atau di dalam bilik darjah. hati. walaupun konteks hikmah adalah lebih luas daripada falsafah itu sendiri. Usaha ini bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. .a pernah berkata ³ Hikmah itu ialah sesuatu yang hilang dan dicari-cari oleh orang yang beriman´.Menurut pandangan Islam pula. Dari pandangan sejarah pula. berakhlak mulia. falsafah pendidikan merupakan suatu sistem kepercayaan. Kebangsaan pula bermaksud sesuatu yang universal atau keseluruhan. masyarakat. perkataan falsafah berasal daripada perkataan Greek (Yunani) Philosophia yang bermaksud cinta kepada kebijaksanaan. dan Negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. Menurut Abdul Fatah Hasan. kaedah pelaksanaan pendidikan yang akan digunakan. Falsafah menjadi teras kepada sistem pendidikan kerana terkandung pendidikan yang digunakan. dan jasmani berdasarkan kepada kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Dasar yang digubal dalam suatu sistem pendidikan perlu merujuk kepada asasnya iaitu falsafah pendidikan. ciri yang hendak dibentuk dalam diri individu yang menerima pendidikan dan liputan yang terangkum dalam sistem pendidikan. berketrampilan. tingkah laku dan akhlak. bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terehadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Pada keseluruhannya maksud Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Manakala pendidikan pula adalah rangkuman keseluruhan hidup termasuklah akal. Sayidina Ali Bin Abi Talib r. Kesimpulannya falsafah bermaksud pandangan atau pemikiran yang benar dan bernas yang dikaji secara sistematik dan diterima umum. .

Tujuannya agar pengajaran bahasa Melayu antara sekolah adalah seragam. Kemahiran berfikir. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (HSPBM) pula memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita ± cita murni semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengisian kurikulum. aras sederhana.b) Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (SPBM) merupakan satu dokumen yang menjadi panduan guru bagi melaksanakan pengajarannya. Aspek itu merangkumi matlamat dan objektif pengajaran bahasa Melayu. HSPBM diharapkan dapat membantu para guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. HSPBM memperjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Di samping nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid adalah perkara utama di dalam pengajaran dan pembelajaran. Aspek-aspek ini menjadi panduan kepada guru dalam pengajarannya. Kreativiti memilih. kemahiran belajar cara belajar. Dalamnya terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan isi kandungan bahasa Melayu dan hala tuju yang hendak dicapai. menyusun. dan aras cemerlang. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber mestilah berdasarkan HSPBM. dan pelbagai lagi adalah aktiviti yang memberi penekanan kepada unsur nilai tambah. terkawal dan bersistem. sistem bahasa dan Kemahiran Bernilai Tambah. Hasil pembelajaran dinyatakan secara eksplisit mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid. iaitu aras asas. kandungan bahasa. . Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi . Semua elemen ini diharap dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada pada landasan yang betul. Perkembangan jasmani dan kesihatan murid harus selari dengan keperluan fizikal dan peringkat umur dan tahap kematangan murid. Justeru.c) Nilai±Nilai Estetika Estetika mengikut Kamus Dewan adalah merujuk kepada perkara yang berkaitan dengan keindahan atau penghargaan terhadap keindahan terutamanya dalam bidang seni. bakat dan apresiasi dapat dipupuk melalui amalan dan latihan dalam bidang ilmu kesenian terutamanya pendidikan seni visual dan muzik. Bidang pembelajaran yang berkaitan ilmu pendidikan jasmani dan kesihatan merupakan teras ilmu dalam menterjemahkan hasrat Tunjang Fizikal. potensi estetika murid juga perlu diberi penekanan. rohani. Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. Potensi estetika merujuk kepada pemupukan kreativiti. bakat dan apresiasi yang dapat digunakan dalam melahirkan ekspresi diri. emosi. Kreativiti. setiap guru di Malaysia diwajibkan membaca. rohani dan . Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Insan seimbang seperti yang dihasratkan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlulah seimbang dari segi jasmani. PERKAITAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DALAM SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELATU Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan pegangan pendidikan di Malaysia. Ini bermakna nilai ± nilai estetika diajar dalam setiap disiplin ilmu atau mata pelajaran seperti Pendidikan Seni. Kesihatan jasmani murid menjamin pembangunan potensi murid dalam domain yang lain. Hal ini bermakna semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK. dan lain ± lain. Bahasa Melayu. emosi dan inteleknya. Selain aspek fizikal.

Pertama. Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. Antaranya : . pemahaman dan keperihatinan guru untuk merialisasikan FPK. Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang.Perubahan aktiviti budaya sekolah yang lebih kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif boleh melahiran pelajar yang cintakan ilmu. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan professional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni. Selain itu. lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia.intelektual. Disamping itu. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempat-empat unsur tersebut. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima oleh muridmurid. yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya. gemilang dan terbilang. Ia memerlukan penghayatan. FPKmemberi kesan kepada institusi pendidikan. Para guru perlulah berpegang kepada FPK ketika menjalankan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. Sosial yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERIS. Perubahan infrastruktur juga membolehkan para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN.

akal budi. Pelajar-pelajar dijangka akan menjadi seorang insan yang berdaya fikir tinggi dan mampu bersaing di antara satu sama lain bagi mencapai cita ± cita dan Dasar Pendidikan negara kita. jasamani. (c ) Rohani Rohani merujuk Kamus Dewan adalah perkara yang berkaitan dengan jiwa. rohani.(a ) Intelek Merujuk Kamus Dewan intelek bermakna kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisa). bertanggung jawab terhadap tugasan yang diberikan dan sebagainya. Dalam pengajaran Bahasa Melayu juga dapat merealisasikan aspek ini. Kurikulum Sukatan Pelajaran berfungsi membantu para guru merancang pengajaran secara tersusun. dan pelbagai lagi setiap masa. bekerjasama. Contohnya. bertolak ansur. Oleh itu Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu berperanan melahirkan insan yang berintelek tinggi dan berketerampilan. Begitu juga dengan agama lain yang mahukan umatnya mempunyai budi perkerti dan akhlak yang baik. kesyukuran. membantu rakan-rakan . Aspek nilai±nilai murni diterapkan ke dalam diri murid±murid seperti nilai±nilai kasih sayang. tolenransi. Bertepatan dengan itu. murid±murid akan menjaga . disiplin. dan terancang bagi melahirkan insan atau pelajar yang mempunyai intelek yang tinggi dan mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Akhlak yang baik sangat dituntut dalam agama Islam.Ia bersesuai dengan prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bermatlamatkan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan watak yang baik. menghormati guru. Guru perlu menerapkan nilai±nilai murni ke dalam diri murid±murid. Seterusnya dapat melahirkan insan yang berinovatif tinggi. golongan ± golongan cerdik pandai. rohani. (b) Akhlak Akhlak bermakna budi pekerti. kelakuan. tabiat. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sangat menekankan aspek kerohanian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Jika nilai±nilai ini dapat disemat ke dalam diri murid±murid. memberi salam.

tingkah laku dan akhlak mereka. dan dengan . pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan. Tambahan pula. bagi mencungkil bakat kanak-kanak. aspek fizikal jasmani murid juga diutamakan supaya murid sihat dan cergas. guru±guru. dan lain±lain lagi. main peranan. daerah. (f) Sosial Menurut Kamus Dewan sosial bermakna segala yang berkaitan dengan masyarakat. (e) Bakat Merujuk Kamus Dewan bakat bermaksud seseorang yang mempunyai kebolehan semulajadi. perbincangan. (d) Jasmani Jasmani bermaksud badan. Kalangan murid±murid mempunyai bakat±bakat tertentu seperti menyanyi. dan pelbagai lagi. Sosial juga penting dan mesti diserap ke dalam diri murid±murid sekolah. negeri. Dengan ini. bersyair. bakat murid±murid akan dapat dicungkil. Di samping aspek kerohanian murid yang sihat. dan pelbagai lagi. tubuh atau benda. Guru boleh menggabungjalinkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dalam bahasa Melayu dengan menyelitkan elemen±elemen kesihatan. mendeklamasi sajak. nyanyian. makanan seimbang ataupun mengajar tentang pergerakan yang melibatkan pergerakan fizikal dan yang boleh mengeluarkan peluh seperti melakukan lompatan. bersyair. menari. dan pelbagai lagi. menunjukkan kesopanan dan tidak melakukan perkara±perkara negatif. Sosial ini boleh dilakukan dengan menjalankan aktiviti seperti lakonan. memegang sesuatu. Dalam pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu misalnya. Contohnya kebersihan diri. Guru perlu menggalakkan para pelajar bergaul mesra dengan rakan±rakan. berbalas pantun dan pelbagai lagi dianjurkan. banyak pertandingan seperti bercerita. pidato. angkat tangan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga menekankan elemen bakat ini. berlakon. Dengan itu tubuh badan akan menjadi lebih sihat dan cergas dan otak pula cerdas. mahu pun kebangsaan. Mereka bersikap lebih baik. bersajak. Antaranya aktiviti lakonan. sama ada di peringkat zon.

Keindahan bahasa yang terdapat dalam puisi ini memang wujud dan dapat dirasai kehadirannya. Banyak tugas guru yang perlu digalas demi untuk memenuhi matlamat pendidikan di negara kita ini. dalam pengajaran puisi seperti sajak. cerpen. syair. nilai±nilai estetik ini dapat dilihat dari segi keindahan bahasa itu sendiri. (g) Nilai ± nilai estetik. Contohnya penggunaan gaya bahasa dalam sajak. maka segala aspirasi dan hasrat yang terkandung dalam Falsafah . dan lain ± lain. personafikasi. supaya tidak hilang matlamat asal penubuhannya dan sekaligus menjadi identiti sistem pendidikan di Malaysia ini. novel. Dalam pengajaran Bahasa Melayu. dan pelbagai lagi. Contohnya. seloka. PENUTUP Para guru menjalankan tugas berlandaskan garis panduan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.sesiapa sahaja supaya pergaulan atau aktiviti sosial mereka lebih baik. Apabila sosial mereka baik dengan persekitaran dan masyarakat mereka dapat bergaul mesra dan dapat berkomunikasi dengan baik. gurimdam. Sifat pemalu dapat dihindari dari dalam diri sesetengah murid dan berani menampilkan diri. Nilai±nilai estetik adalah berkaitan dengan keindahan. Maka semestinya guru memainkan peranan yang penting untuk membentuk seseorang pelajar dengan lebih berkesan sekali. pantun. Dengan penerapan unsur-unsur falsafah pendidikan yang lebih jelas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru memainkan peranan juga dalam menjayakan FPK itu sendiri sekaligus akan menjunjung aspirasi pendidikan yang mahu meletakkan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. dan lain-lain seperti metafora.

1976. Psikologi Pendidikan. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Bhd. Utusan Publications & Distributors Sdn. Pengurusan Strategik:Konsep dan Aplikasi untuk Pendidikan. RUJUKAN Atan Long.Pendidikan Kebangsaan tersebut dapat direalisasikan dengan jayanya bagi melahirkan individu yang berilmu pengetahuan dan seimbang dari aspek rohani. 2004. .2004. Pedagogi Asas Pendidikan. 2008. emosi dan jasmani seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan menjadi kenyataan. Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. intelek. Edaris Abbu Bakri. Kuala Lumpur: Kayazano Enterpris. Tanjung Malim: Quantum Books.

rohani. Pada peringkat ini. mingguan. menulis. membaca. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan muridmurid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan.HUBUNGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DENGAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. seperti kata pepatah Melayu. (Roselan Baki. 2003). dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Sekiranya didapati ada di antara cadangancadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. dan menulis. melentur buluh biarlah dari rebungnya. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi . dan harian di dalam bilik darjah (Prof. penjodoh bilangan. dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula mengandungi perincian. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Nuraini Yusoff. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. tatabahasa. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. emosi. 2003). dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. bahasa perpaduan dan bahasa imu. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu (Abdullah Hassan. Madya Dr. Matlamat mata pelajaran Bahasa melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara. 1996). Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. peribahasa. membaca. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur).

Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . ‡ Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. ‡ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. ‡ Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila.individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mat bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. kita telah pun berada di jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah rendah di Malaysia. Jika ia mempunyai kaitan. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupann seharihari. berketerampilan dan berakhlak mulia. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. adalah lebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia. ‡ Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. ‡ Membaca dan memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. murid-murid dapat: ‡ Mendengar. Cuma beberapa pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Dengan ini barulah kita dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai µroh¶ dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa. penilaian. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.‡ Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi. berinteraksi dan berfikir. Melalui proses ini. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. penyerapan. adalah lebih baik kita lihat bentuk-bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ‡ Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun demikian. atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan. ‡ Menggunakan Bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. 2003). Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. dan pemulihan. guruguru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolahan murid (Roselan Baki. Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut kaitan antara Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. pengayaan. . ‡ Menggunakan Bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan. ‡ Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai.

Dengan cara yang sedemikian. Kesimpulan Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti yang dinyatakan di atas. program pengayaan perlu diberi penekanan kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid-murid. alat permainan. Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. selain mengetahui tahap pencapaian.Dalam pengajaran Bahasa Melayu. Oleh itu. apakah kita dapat menghuraikan apakah terdapat kaitan antara Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan? . kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. permainan dan bahan-bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid-murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan. bakat dan minat. Murid-murid yang belum menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam tempoh yang telah ditetapkan disedikan dengan program atau aktiviti pemulihan. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bahan maujud. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. keupayaan. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad. Melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. Bahanbahan yang berbeza hendaklah diberi kepada murid-murid sama ada untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Matematik. Sejarah dan lainlain. kad-kad kerja. carta. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti Sains.

Definisi pemajmukan leksikal Falsafah Pendidikan diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. Ini kerana pada peringkat permulaannya segalanya bermula. Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan.Dengan merujuk kepada definisi Kurikukum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. KBSR menekankan kemahiran berfikir dalam sistem pendidikan pada peringkat awal. rohani. dan rohani. KBSR akan memastikan pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. Sebagai saluran pendidikan pada peringkat awal. akhlak. segala proses pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hassan. KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca. Oleh itu. KBSR sememangnya memikul tugas yang amat berat. saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . Melalui ciri ini pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru. maka lahirlah generasi yang mampu memberi sumbangan dalam pelbagai bidang. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa pendidikan itu suatu proses yang berterusan. educare yang bermaksud memelihara atau mengasuh . emosi dan jasmani akan tercapai. dan tingkah laku. Sehubungan dengan itu. Seterusnya. Selain itu. dalam seminggu hari persekolahan akan terdapat dua masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 1996). Dengan ini. Secara tidak langsung hasil kreativiti pelajar akan terus digilap dan dihargai. al usul leksikal pendidikan adalah daripada morfem bebas Latin. KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. hati. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. Oleh itu. jasmani. menulis dan mengira. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri. KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. unsur Falsafah Pendidikan Kebangsaan ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat.

potensi estetika murid juga perlu diberi penekanan. Kesihatan jasmani murid menjamin pembangunan potensi murid dalam domain yang lain. Bidang pembelajaran yang berkaitan ilmu pendidikan jasmani dan kesihatan merupakan teras ilmu dalam menterjemahkan hasrat Tunjang Fizikal. Perkembangan jasmani dan kesihatan murid harus selari dengan keperluan fizikal dan peringkat umur dan tahap kematangan murid. Potensi estetika merujuk kepada pemupukan kreativiti.Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. rohani. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidik. iaitu teologi dan sains (Russel. 1946). Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah. emosi dan inteleknya. dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya. epistomologi (teori ilmu) dan logik. bakat dan apresiasi yang dapat digunakan dalam melahirkan ekspresi diri. Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. yakni metafizik atau ontologi (teori kejadian). ³Kebangsaan´ secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal. (c) Nilai±Nilai Estetika Insan seimbang seperti yang dihasratkan melalui Falsafah Pendidikan kebangsaan perlulah seimbang dari segi jasmani. aksiologi (teori nilai). Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama. Selain aspek fizikal. Kreativiti. kemanisan dan kepahitan´. bakat dan apresiasi dapat .

setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca. pendidik dan institusi . Bahasa Melayu. emosi. FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini. Ini bermakna nilai ± nilai estetika diajar dalam setiap disiplin ilmu atau mata pelajaran seperti Pendidikan Seni. Justeru. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Hal ini bermakna semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK. Ini memerlukan penghayatan. Estetika mengikut Kamus Dewan adalah merujuk perkara yang berkaitan dengan keindahan atau penghargaan terhadap keindahan ( terutamanya ) dalam bidang seni. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempat-empat unsur tersebut. memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada pada landasan yang betul. Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjelaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia. yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya.dipupuk melalui amalan dan latihan dalam bidang ilmu kesenian terutamanya pendidikan seni visual dan muzik. dan lain ± lain. HUBUNGAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan pegangan pendidikan di Malaysia. rohani dan intelektual. pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. Sosial yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERIS. umpamanya kurikulum.

Pertama. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis.pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia. perubahan aktiviti budaya sekolah yang lebih kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar). Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang . Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan professional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi. Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. Ketiga. Maka. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Kedua. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi). Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan. lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni. semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK. FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN.

cemerlang. gemilang dan terbilang. Antaranya : Rohani y y Intelek y . Ia sememangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan Huraian Sukatan Pelajaran khasnya dalam beberapa aspek. Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang menjadi hasrat negara.

y Jasmani y Bakat y Akhlak .

Sosial Nilai±nilai estetik (a) Intelek Intelek merujuk kamus dewan bermakna kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisa). akal budi. jasamani. golongan ± golongan cerdik pandai. Sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bermatlamatkan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Di sini jelas Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu berperanan dalam melahirkan insan yang berintelek tinngi dan berketerampilan. . rohani. golongan cendekiawan. rohani. golongan terpelajar.

Mereka bersikap lebih baik. Guru boleh menggabungjalinkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dalam bahasa Melayu dengan menyelitkan elemen±elemen kesihatan. murid±murid akan bersikap lebih keronahian dari segi tingkah laku dan akhlak mereka. Jika nilai±nilai ini dapat disemat ke dalam diri murid±murid. menunjukkan kesopanan dan tidak melakukan perkara±perkara negatif. tolenransi. disiplin. dan terancang bagi melahirkan insan atau pelajar yang mempunyai intelek yang tinggi dan mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Kurikulum Sukatan Pelajaran berperanan membantu para guru bagi merancang pengajaran secara tersusun. Dengan kata lain. nilai±nilai murni boleh diterapkan ke dalam diri murid±murid seperti nilai±nilai kasih sayang. Dalam pengajaran Bahasa Melayu. Mampu memjadi seorang insan yang berdaya fikir yang tinggi dan mampu bersaing di antara satu sama lain bagi mencapai cita ± cita dan Dasar Pendidikan negara kita. kesyukuran. Contohnya pengajaran tentang petikan kesihatan berkaitan penjagaan diri. aspek fizikal jasmani murid pula perlu sihat dan cergas. bekerjasama. Seterusnya dapat melahirkan insan yang berinovatif tinggi. . bertolak ansur. sikap mereka akan lebih menjadi positif dan bertambah mulia.Oleh sebab itu. kebersihan diri. Aspek nilai±nilai murni berkait rapat dengan rohani ini. (c) Jasmani Dalam pengajaran Bahasa Melayu juga boleh menekankan aspek jasmani. (b) Rohani Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan begutu menekankan aspek rohani dan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu boleh menekankan aspek rohani ini ke dalam jiwa kanak±kanak atau murid±murid. dan pelbagai lagi. Di samping rohani murid yang sihat. dan pelbagai lagi. memegang sesuatu. makanan seimbang ataupun mengajar tentang pergerakan yang melibatkan pergerakan fizikal seperti melakukan lompatan. angkat tangan.

(d) Bakat Dalam kalangan murid±murid kita mempunyai bakat±bakat tertentu seperti menyanyi. pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan. (e) Akhlak Akhlak yang baik sangat dituntut dalam agama Islam. main peranan. Apabila sosial mereka baik dengan persekitaran dan masyarakat mereka dapat bergaul mesra dan dapat berkomunikasi dengan baik. dan lain±lain lagi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga menekankan elemen bakat ini. berlakon. Tambahan pula. Contohnya. banyak pertandingan seperti bercerita. bagi mecungkil bakat. dengan guru±guru. negeri. Dengan ini. bersyair. Dalam pengajaran Bahasa Melayu juga dapat merealisasikan aspek ini. mahu pun kebangsaan. menari. Antaranya aktiviti lakonan. (f) Sosial Sosial juga penting dan harus diserap ke dalam diri murid±murid sekolah. daerah. membantu rakan. perbincangan. dan pelbagai lagi. nyanyian. Sifat pemalu dapat dihindari dari dalam diri sesetengah murid. sama ada di peringkat zon. berbalas pantun dan pelbagai lagi dianjurkan. menghormati orang tua mahu pun orang yang lebih muda. Guru perlu menggalakkan para pelajar bergaul mesra dengan rakan±rakan. pidato. dan pelbagai lagi. Guru perlu menerapkan nilai±nilai murni ke dalam diri murid±murid. . Begitu juga dengan agama lain yang inginkan umatnya mempunyai budi perkerti dan akhlak yang baik. bersyair. memberi salam. dan pelbagai lagi. dan dengan sesiapa sahaja supaya pergaulan atau aktiviti sosial mereka lebih baik. Dalam pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu misalnya. bersajak. Sosial ini boleh dilakukan dengan menjalankan aktiviti seperti lakonan. bakat murid±murid akan dapat dicungkil. mendeklamasi sajak.

Oleh kerana aspirasi ini aspirasi ini dijunjung oleh para guru.(g) Nilai ± nilai estetik. gurimdam. maka tidak hairanlah guru memainkan peranan yang penting untuk membentuk seseorang pelajar tersebut dengan berkesan sekali. Keindahan bahasa yang terdapat dalam puisi ini memang wujud dan dapat dirasai kehadirannya. cerpen. Banyak fungsi-fungsi yang bakal dihadapi oleh guru serta tugas yang perlu digalas demi untuk memenuhi matlamat pendidikan di negara kita ini. maka wujudlah Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk memastikan bahawa wujudnya suatu garis panduan kepada guru-guru untuk mengikutinya. Contohnya penggunaan gaya bahasa dalam sajak. FPK juga bertujuan menjadi rujukan kepada sesuatu dasar pendidikan supaya tidak hilang matlamat asal penubuhannya dan sekaligus menjadi identiti sistem pendidikan di Malaysia ini. Dalam pengajaran Bahasa Melayu. dan juga emosi yang sihat. jasmani. Nilai±nilai estetik adalah berkaitan dengan keindahan. Implikasi daripada FPK ini adalah untuk menyatakan peranan juga dalam menjayakan FPK itu sendiri sekaligus akan menjunjung aspirasi pendidikan yang mahu meletakkan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. dan lain-lain seperti metafora. PENUTUP Berteraskan daripada Falsafah Pendidikan Barat dan juga Falsafah Pendidikan Islam. intelek. Ini selaras dengan KBSR yang mahu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi rohani. . nilai±nilai estetik ini dapat dilihat dari segi keindahan bahasa itu sendiri. pantun. dan lain ± lain. novel. personafikasi. dalam pengajaran puisi seperti sajak. seloka. Contohnya. dan pelbagai lagi. syair.

Edaris Abbu Bakri. .2004. Pengurusan Strategik:Konsep dan Aplikasi untuk Pendidikan. Tanjung Malim: Quantum Books. RUJUKAN Amir Hasan Dawi. emosi danjasmani seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan menjadi kenyataan. London: London University Press. Maka.Peranan guru pula boleh dibahagikan mengikut cabang falsafah yang menjadi pegangan para guru di Malaysia ini. dan juga logik. 2008. hasrat untuk melahirkan individu yangberilmu pengetahuan dan seimbang dari aspek rohani. Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. E. aksiologi. Psikologi Pendidikan. maka segala aspirasi dan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut dapatdirealisasikan dengan jayanya. Antara cabangcabang berkenan ialah metafizik. 1976. Utusan Publications & Distributors Sdn. 1989. Tanjung Malim: Quantum Books. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. 2006. Environment and The School. Semua cabang ini mempunyai pengertian masing-masing dan haruslah difahami oleh setiap guru di Malaysia demi menjayakan FPK dan juga KBSR agar anak didik kita seimbang serta berjaya dalam semua bidang yang diceburinya nanti. Atan Long. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. Bhd. Frazer. epistemologi. Dengan penerapan unsur-unsur falsafah pendidikan yang lebih jelas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. intelek. Home.

Kuala Lumpur: Kayazano Enterpris. http://ms. 2004.Kamarudin Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz.wikipedia. Pedagogi Asas Pendidikan.org/wiki/Falsafah_Pendidikan_Kebangsaan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->