ÞLNGAkUn MU5Ik ILÞANG DI INDCNL5IA

Olebť
uldl 8aharl (16/21628)
Llvln Lowell (17/21629)
Lrlc !ansen (18/21630)
Lrlc Leonardo (19/21631)
Lrlck (20/21632)
Lrlcson (21/21633)
Lvan (22/21634)
lellcla (23/21633)
lellcla novlan (24/21636)
leranl (23/21637)
llonna (26/21638)
lladlmlr ParLanLo (27/21639)
Pandv 1andra (28/21640)
Pardzl (29/21641)
lnez 1anla (30/21642)
Mus|k
,slk adalah bnvl vana dlLerlma oleh lndlvld dan
berbedaŴbeda berdasarkan se[arahţ lokaslţ bdava
dan selera seseoranaŦ ueflnlsl se[aLl LenLana mslk
[aa bermacamŴmacamť
O 8nvl/kesan Lerhadap sesaL vana dlLanakap oleh lndera pendenaar
O aL karva senl denaan seaenap nsr pokok dan pendknanvaŦ
O eaala bnvl vana dlhasllkan secara senaa[a oleh seseorana aLa kmplan dan dlsa[lkan
sebaaal mslk
8eberapa orana menaanaaap mslk Lldak berw[d sama sekallŦ
,slk menrL ArlsLoLeles mempnval kemampan mendamalkan haLl vana andahţ
mempnval Lerapl rekreaLlf dan menmbhkan [lwa paLrloLlsmeŦ
Þengaruh Mus|k Iepang d| Indones|a
Þenaarh mslk !epana dl lndonesla dapaL dlllhaL darl penaarh anlme dan manaa dl lndoneslaŦ
Anlmeţ abrevlasl darl kaLa ƍanlmaLlonƍţ dalam kams bahasa lnaarls dldeskrlpslkan sebaaal fllm
anlmasl beraava !epana aLa fllm anlmasl vana dlprodksl oleh !epana lL memana popler dl
lndoneslaŦ ÞoplarlLasnva dl lndonesla lL sebenarnva sdah dlmlal pada awal dekade 1980Ŵan
keLlka vldeo beLamax sedana men[amrŦ
Þenaaemar anlme vana lahlr pada dekade 1960Ŵan dan 1970Ŵan mnakln maslh sanaaL lnaaL
anlme berLa[k ƍvolLs llveƍţ ƍCod lamaƍ ƍCandvŴCandvƍ dan ƍlkkvŴsanƍ vana bealL popler
pada dekade 1980ŴanŦ namn poplarlLasnva dl lndonesla saaL lL maslh LerbaLas karena
beredar dalam formaL vldeo beLamaxţ sedanakan pada wakL lL Lldak sema orana blsa
membell peranakaL pemLar vldeo beLamaxŦ
Þada dekade 1990Ŵanţ anlme dapaL dlkaLakan benarŴbenar ƍboomlnaƍ karena pada wakL lL
sLasln Lelevlsl lndonesla mlal memLar beberapa serlal anlme popler sehlnaaa dapaL
dlsakslkan slapapn vana memlllkl LelevlslŦ lndoslar vana bar lahlr pada perLenaahan 1990Ŵan
[aa Lldak ma keLlnaaalan nLk menavanakan anlmeŦ ,alah anlmeŴanlme vana dlLavanakan
lndoslar saaL lL sanaaL meledak dl lndoneslaŦ
Þemlrsa seLla lndoslar pada dekade LersebL LenL sa[a maslh lnaaL Lavanaan serlal anlme vana
sanaaL poplerţ ƍallor ,oonƍ dan ƍ8orn Lo CookƍŦ ulbandlnakan denaan sLaslnŴsLasln
Lelevlsl laln dl lndoneslaţ mnakln dapaL dlkaLakan hanva lndoslar vana maslh seLla dan
konslsLen menavanakan anlme dl lavar kaca hlnaaa klnlŦ ebL sa[a ƍulalmonƍţ ƍlnvashaƍţ
ƍCndam eedƍţ ƍuraaon 8allƍţ ƍueLecLlve Conanƍţ ƍC1Cƍţ ƍnarLoƍ dan maslh banvak anlme
vana pernah dan sedana dlLavanakan dl lndoslarŦ
ÞoplarlLas anlme pn makln menaalla seLelah vCu dan uvu anlme ba[akan bealL mdah
dldapaLkan dl seanLero lndoneslaţ Lldak hanva dl[al dl psaLŴpsaL perbelan[aanţ bahkan
mdah dldapaLkan melall lnLerneLŦ Þara oLakţ sebLan nLk penaaemar anlme dan manaaţ
dl lndonesla pn memberlkan andll aLas poplernva aenre LersebL denaan membenLk
berbaaal komnlLas balk dl dnla nvaLa aLapn dl lnLerneL seperLl mllls dan formŦ
ualam arLlkel ,lchael CƌConnell ƍA 8rlef PlsLorv of Anlmeƍ dalam bk ƍCLakn 1999 Þroaram
8ookƍ (1999)ţ bahwa anlme sebaaal fllm anlmasl Lelah berkembana dl !epana se[ak awal abad
keŴ20ţ LeLapl dalam benLk vana sekaranaţ bar dlmlal pada dekade 1960Ŵan keLlka Csam
1ezkaţ pembaL komlk vana [aa bapak manaa !epanaţ LerLarlk pada anlmasl seLelah LerllbaL
sebaaal konslLan nLk fllm anlmasl baLan 1oel ƍAlakazam Lhe CreaLƍ (1960) vana
berdasarkan komlknvaŦ
ebelm dekade 1960Ŵanţ aava fllmŴfllm anlmasl !epana maslh dlpenaarhl oleh anlmasl 8araL
LerLama anlmasl prodksl WalL ulsnevŦ ,enrL CƌConnellţ 1ezka membawa aava bar
dalam pembaLan anlme LerLama pada desaln karakLer dan [aa penaanaan ekspresl emosl
vana kavaŦ uesaln karakLer Csam 1ezka vana menvederhanakan karakLer wa[ahţ pembaLan
maLa vana besar dan penaanaan ekspresl emosl pada karakLer anlme dan manaa lLlah
membawa penaarh dahsvaL pada lndsLrl anlme !epana seLelah Þerana unla llŦ
karva Csam 1ezko vana fenomenal LenL sa[a adalah ƍAsLro 8ovƍŦ Anlme ƍAsLro 8ovƍ (1966)
lL dlanakaL darl komlknva berLa[k sama vana dlbaL pada dekade 1930ŴanŦ Cava anlme vana
berdasarkan Leknlk clpLaan Csam 1ezko makln berkembana seLelah aenre anlme Lldak laal
LerbaLas nLk konsmen anakŴanakţ Lapl [aa melebar ke berbaaal aenre seperLl vana dlkenal
sekarana anLara laln aenre flksl llmlahţ drama perclnLaanţ horor dan aksl laaa vana leblh banvak
dlL[kan pada konsmen sla rema[a dan dewasaŦ
LompaLan Lerbesar vana dlbaL dl dnla anlme keLlka serlal anlme dl Lelevlsl ber[enls flksl llmlah
meledak dl pasaranŦ Pal lnl Ler[adl berkaL serlal anlmasl ƍuch enkan ?amaLo ƍ (dl Amerlka
dlkenal sebaaal ƍpace 8aLLleshlp ?amaLoƍ) karva Lel[l ,aLsmoLo mamp menanakap
lman[lnasl penonLonnvaŦ
Lel[l ,aLsmoLo vana dlanaaap sebaaal bapak anlme flksl
llmlah [aa menalnsplrasl banvak anlme beraenre flksl
llmlah popler anLara laln ƍuch kalzok CapLaln
Parlockƍ dan ƍCalaxv Lxpress 999ƍ (1999)Ŧ
elaln lL sbaenre flksl llmlah valL anlme mecha (roboL) vana menampllkan roboLŴroboL
raksasa vana dlplloLl mansla vana sebenarnva sdah ada se[ak hoLaro kaneda menclpLakan
ƍ1eLs[ln 28ƍ pada 1966 vana kemdlan dlssl denaan serlal popler ƍvolLs vƍŦ namn pada
Lahn 1979 sbaenre LersebL mendapaL darah bar seLelah menaalaml lnLerpreLasl bar
denaan pembaLan serlal anlme berLa[k ƍ,oblle lLť Cndamƍ vana dlssl denaan berbaaal
ƍspln offƍ (keLrnan) seperLl ƍCndam xƍţ ƍCndam eedƍţ ƍCndam uesLlnvƍ dan banvak lalnŦ
8ealL pla denaan aenreŴaenre lalnnva vana [aa popler seperLl aenre drama perclnLaan
ƍPana ?orl uanaoƍţ aenre horor ƍAnael of uarknessƍ dan sebaaalnvaŦ 8lcara LenLana anlmeţ
[aa Lldak blsa dllepaskan darl manaaŦ ul !epanaţ penaerLlan anlme sendlrl Lldak hanva
menaac pada anlmaslţ namn [aa menaac pada manaaŦ 1erleblh laal sebaalan besar anlme
!epana serlna dlanakaL darl manaa (komlk !epana)ţ wala anlme [aa dlanakaL darl novelţ aame
aLa cerlLa rakvaL !epanaŦ elaln lLţ [aa ada anlme popler vana kemdlan dlbaLkan manaa
seperLl serlal ƍCndamƍŦ
,anaa dalam benLk modern Lelah dlmlal se[ak Þerana unla dan [aa memlllkl akar se[arah
vana sanaaL La se[ak awal kesenlan !epanaţ namn memlllkl momenLm sanaaL berarLl seLelah
Csam 1ezka menclpLakan karva manaa fenomenal ƍAsLro 8ovƍ pada Lahn 1931Ŧ 1ldak heran
[lka dalam perkembanaannva Leknlk pembaLan manaa sanaaL Lerpenaarh oleh aava Csam
1ezka karena [aa memlllkl karakLerlsLlk sama denaan anlme seperLl desaln karakLer wa[ah
dan maLa vana blaL besarŦ
elaln lLţ Leknlk 1ezka dalam membaL manaa denaan pendekaLan slnemaLoarafl mamp
menva[lkan klsah vana menaaaah emosl pembacanva dlbandlnakan denaan komlk 8araL vana
cenderna daLar darl slsl emoslŦ ualam proses LersebLţ 1ezka Lelah menaa[arl dan
menalnsplrasl para arLls pembaL manaa baaalmana memvlsallsaslkan dan membaL
komposlsl sebah klsah manaa vana dlnamls dan selal beraerakŦ Þroses lL [aa LerllhaL dalam
pembaLan anlme vana berdasarkan aambarŴaambar vana dlbaL Lanaanţ wala klnl dalam
perkembanaannva banvak menaanakan Leknoloal arafls kompLerŦ
!aa Lldak boleh dllpakan [asa arLls wanlLa ,achlko Paseaawa vana menclpLakan manaa
ƍazaeŴsanƍ se[ak Lahn 1946Ŧ klsah manaa karva ,achlko Paseaawa vana memfokskan pada
kehldpan wanlLa lnllah menalnsplraslkan manaa aenre sho[o (drama perclnLaan) nLk
seamen pembaca aadls rema[aŦ 1ldak heran [lka aenre manaa sho[o nLk rema[a wanlLa hlnaaa
klnl pn sanaaL LerllhaL penaarh aava ,achlko Paseaawa seperLl desaln karakLer wa[ah balk
prla mapn wanlLa vana bealL lembL dan canLlkţ benLk maLa vana sav dan bl maLa vana
pan[anaŦ
nahţ seperLl vana Lelah dlkaLakan dl aLas bahwa anlme dan manaa klnl sanaaL popler dl
lndonesla sehlnaaa menaalahkan komlk dan anlmasl darl belahan dnla baraL vana sempaL
ber[ava seperLl º1lnLln" aLa ºperman" dan º8aLman"Ŧ Anda blsa mellhaL baaalmana
banvaknva manaa vana dlLer[emahkan dalam bahasa lndonesla dl LokoŴLoko bk lndonesla
seperLl manaa ƍknaf 8ovƍţ ƍueLecLlve Conanƍţ ºuoraemon"ţ º8leach" dan sebaaalnvaŦ
8ealLpla penaaemar manaa [aa lnaln menvakslkan adapLasl manaa dalam benLk anlmeŦ
ÞoplarlLas LersebL ma Lldak ma pn membawa perbahan dl lndonesla seperLl mnclnva
komnlLas penaaemar manaa dan anlmeŦ
elaln lLţ [aa LerllhaL baaalmana penaaemar anlme dan manaa dl lndonesla menaekspreslkan
dlrl dalam ƍcosplavƍ valL berdandan denaan kosLm vana berdasarkan karakLerŴkarakLer
anlme dan manaa kesavanaan merekaŦ
ul slsl laln poplernva manaa dl lndonesla lL [aa
membawa penaarh pada proses pembenLkan komlk
karva lndoneslaţ karena secara Lldak lanasna banvak
aenerasl komlks mda dl lndonesla balk Lanpa sadar
mapn sadarţ Lerpenaarh oleh aava allran !epana
(manaa)Ŧ 1ldak heran [lka bermnclan sekolahŴsekolah
dan krss menaaambar aava manaa dl lndonesla nLk memenhl kelnalnan oranaŴorana
vana bermlnaL men[adl llsLraLor komlk ala !epanaţ balk vana dlkelola secara profeslonal dan
mahal hlnaaa krss vana berblava mrahŦ
uenaan dlmlalnva demam manaa dan anlme dl awal 90anţ maka LerbenLklah komnlLas
peclnLa bdava !epana dl lndoneslaţ vana akhlrnva mlal mendenaarkan laaŴlaa !epana dan
mlal menvebarkan laaŴlaa LersebL secara perlahanŴlahanŦ
,slk !epana vana ada blasa dlkaLeaorlkan men[adl 2 [enlsţ valL !Ŵrock nLk mslk rockţ dan !Ŵ
pop nLk mslk popŦ ua [enls lnllah vna men[adl aarls besar nLk menaklaslflkaslkan mslk
LersebLŦ AllranŴallran mslk keras seperLl ½°ţ ¯etolţ soţ aLapn botJcote dl !epana akan
dlmaskkan ke dalam aenre !ŴrockŦ emenLara nLk !Ŵpopţ lsLllah lnl dlanakan nLk
membedakannva darl mslkŴmslk Lradlslonal !epana seperLl ºLnka" aLa º,ln'?o"Ŧ Allran vana
Lermask ke dalam !Ŵpop adalah solţ f°ţ to½ţ dan ©ozzŦ
8andŴband vana membawakan laaŴlaa !epana dl lndonesla mlal popler pada awal Lahn
2000Ŧ 8andŴband seperLl º!apanese Peroes" dan ºCarLoon Peroes" mlal mncl dan
membawakan laaŴlaa darl anlme !epanaţ mereka blsa manaana dl acaraŴacara berLema
!epana dl nlverslLasŴnlverslLasŦ eLelah lLţ barlah mncl bandŴband vana membawakan
bkan hanva laaŴlaa darl anlmeţ Lapl [aa slnaleŴslnale darl band aLa mslsl !epana lL
sendlrlţ seperLl º!eLLo"ţ ºWasabl"ţ ºLnaLlc 1okvo"ţ dan ºAmaksa"Ŧ kemdlan bar dlssl oleh
bandŴband seperLl ºxŴhlbva"ţ º,elodv ,aker"ţ dan ºhrlken"Ŧ ema band LersebL
menaelarkan albm denaan formaL lndle labelŦ AlbmŴalbm mereka dapaL dldapaLkan dl
dlsLroŴdlsLro aLa LempaL pen[alan dl acaraŴacara !epanaŦ
AllranŴallran vana memlllkl banvak penaaemar dl lndonesla adalah !Ŵrock berallran vlsol elŦ
Allran lnl mempnval beberapa clrl khasţ valL menaanakan ¯oeŴ½ţ pakalan vana rmlLţ
poLonaan rambL vana dramaLlsţ dan dandanan vana flosbvţ bahkan Lerkadana o°Jtoov°osŦ
AkhlrŴakhlr lnlţ dl !akarLa sendlrl banvak bermnclan bandŴband bar denaan nansa vlslo elţ
sebL sa[a º,onallsa"ţ º8osemarv ,arlan"ţ dan ºklkal Choosl"Ŧ
,slk !epana ckp popler dl koLaŴkoLa besarţ LerLama !epanaţ 8andnaţ dan ?oavakarLaŦ ul
!akarLaţ vana ckp Lerkenal adalah ºhrlken"ţ ºxŴhlbva"ţ º,elodv ,aker"ţ dan LenL sa[a
º!Ŵ8ocks"Ŧ edanakan dl 8andnaţ vana popler anLara laln ºklsaban" dan ºLnaLlc 1okvo"Ŧ

.¾ ½f°– ° ° ¾f 9 °–f¯¾ ½f°– ° ° ¾f f½f f f½ °–ff°¯ f°¯f°–f ° ° ¾f °¯ f f¾ fff f°¯f° ff¯f¯¾ ff¾f°––¾ ¾½¾f°¾ f–f€¯ f°¯f¾ –ff ½f°–ff€¯f°¯f¾f°– ½ ¾ ½f°–¯ ¯f°–½½  ° ° ¾f 9½ff¾°f ° ° ¾f¾ °f°f¾ f ¯f½f fff f f° f f¯f¾ f°–¯ °©f¯ .¾ .¾ ¯ ° ¾ ¾ ¯ ¯½°f ¯f¯½f° ¯ ° f¯ff° f f°– –° f ¯ ¯½°f f½ f€ f°¯ °¯ f°©f½f¾¯ 9 °–f.¾f ff °f°– ¯f °  f° f f f¾ff° ¾ ©ff f¾  ff f°¾ f¾ ¾ f°– €°¾¾ ©f °f°–¯¾ ©–f ¯fnf¯ ¯fnf¯ O O O °$ ¾f° f f½¾ ¾ff°– f°–f½ ° f½ ° °–f fff¾ ° °–f°¾ – °f½°¾½ f°½ ° °–°f  –ff °f°– f¾f°¾ nff¾ °–f©f ¾ ¾ f°–ff¯½f° f° ¾f©f° ¾ f–f¯¾ f½ff°–¯ °–f°––f½¯¾ f © ¾f¯f¾ f .

9 °–– ¯f f°¯ f°– f ½f f f  f° f° f° ¯°–° ¯f¾ ¾f°–f °–f f°¯ f© I¾  –¯f .

f° .

° f° ° .f°  f° ¾f° f°– –½½ ½f f f  f° -f¯° ½½ff¾°f ° ° ¾f ¾ff ¯f¾  ff¾ f °f f ff¯ €¯f  f¯f ¾ f°–f° ½f f f  f ¾ ¯f f°– ¾f ¯ ¯ ½ f°–f½ ¯f f¯f 9f f f  f° f°¯ f½f fff° °f °f ¯°– f °f ½f f f ¾f¾°  ¾ ° ° ¾f ¯f ¯ ¯f f½f ¾ f f°¯ ½½ ¾ °––f f½f ¾f¾f°¾f½f½°f°–¯ ¯ ¾ ° ¾ff°– ff½f f½ °–ff° f° ©–f f¯f °––ff°°¯ °ff°–f°f°¯ .fff°¯ f°¯ f°– ff°–f° ° ¾f¾ff¾f°–f¯ f ° ° ¾f 9 ¯¾f¾ f° ¾f½f f f ¾ °¾f©f¯f¾°–fff°–f°¾ ff°¯ f°– ¾f°–f ½½  f .

  f° °–f° °–f° ¾f¾° ¾f¾°  ¾ f° ° ° ¾f ¯°–° f½f fff° f°f ° ¾f f°– ¯f¾ ¾ f f° °¾¾ ° ¯ °ff°–f° f°¯  ff fnf °––f °  ¾f©f –¯° °f¾f ° f¯ f–° f  n .

°f° @ -f f°¯f¾ f°ff°¯ f°–½ °f f°¾ f°– ff°–f° ° ¾f 9½ff¾ f°¯ ½° ¯f° ¯ °––f ¾ f I.

 f° I f°¯ f©ff° – ¯ f f½ff° ¾ f° ° ° ¾f  f f°f ©f ½¾f ½¾f ½ f°©ff° ff° ¯ f f½ff°¯ f° ° 9fff ¾ f°°½ °–– ¯ff°¯ f°¯f°–f  ° ° ¾f ½° ¯ ¯ f° f° ff¾ ½½ °f – °  ¾ °–f° ¯ ¯ ° f–f¯°f¾ f °f°ffff½° ° ° ¾ ½ ¯¾ f°€¯ .

nf .ff¯f .

°°  €¾€°¯ ff¯ f°9–f¯ %% fff°¯ ¾ f–f€¯f°¯f¾ f ¯ f°– ½f°–¾ ©ffff f   f½ ff¯ ° f°– ¾ ff°– f ¯f ½f f f  f° f ¾f¯ @ f ½ ¯ f¯f°–©–f f½f¯f°–f ½f°– f½f ff°¯f¾¾ f f ¾ f–f °¾f° ° €¯ f°¯f¾ ff° @ fff¯  f %% f°– f¾ff°¯°f  ¯ f f° –ff€¯ €¯f°¯f¾ ½f°–¯f¾ ½ °–f f°¯f¾ ff f¯f f°¯f¾ ½ ¾ Jf ¾°  . ° .

°°  @ f ¯ ¯ ff –ff f ff¯½ ¯ ff°f°¯ f¯f½f f ¾f°ff f°©–f½ °––°ff° ¾½ ¾ ¯¾ f°–ff ¾f°ff ¾f¯@ ff°–¯ ° f°ff°ff f©f ½ ¯ ff° ¯ff f°– ¾f f° ½ °––°ff° ¾½ ¾ ¯¾ ½f f ff f°¯ f° ¯f°–f f ¯ ¯ ff½ °–f f¾f½f f° ¾f°¯ ½f°–¾ f9 f°–°f ff¾f¯@ f°–€ °¯ °f °¾f©ff ff ¾ °¯ ¾ %% f°–f f¯°f f©¾f¯ff°– f½f f f f° fff°¯ f°– f¾ff° ° n½ff° ¾f¯ @ ¯f° ¯ f°– ¾ f – ° f°¯  f f–  ff¾°°¾¯ °f°f f°f f½©–f¯ f  f–f– ° ¾ ½ f°– °f ¾ ff°–f°fff°– ° €¾¯f f¯f½ n°ff° f°f¾f–ff°– f°f ©f°½f f°¾¯ °¾f ¯f©f f° f¾f ¯½ff° ¾ff°– f °ff°¯ f¾ ff°¯  ¾ © °¾€¾¯f ¯ f ½f¾ff° f ° ©f f ¾ f f°¯f¾ Dn °f° f¯f % ¯ f .

f¾¯f°– f°––f½¾ f–f f½ff°¯ €¾ ¯f ©–f ¯ °–°¾½f¾ f°f f°¯ – ° €¾ ¯f ½½ f°ff f° Dn f . °f ¾ f–f ½fn f ¾½ f¯f % ff © .f¾¯ ¯f¯½ ¯ °f°–f½ ¯f°©°f¾½ °°°°f  ©.

  ° f¯ f°– ¾¾ °–f° f–f ¾½°€€ % °f°%¾ ½ ° f¯O ° f¯ ° f¯ ¾° f° f°ff°  – ½f °–f° – ° – ° f°°f f°– ©–f ½½ ¾ ½ – ° f¯f ½ n°ff° f°f f°– – °  °– € f° ¾¾ f° ¾ f–f°f nff °f°– f°¯ ©–f f ¾f ½f¾f° f ¯f°–f  ½f°– ½ °– f° f°¯ ¾ °  f f°f ¯ °–fn½f ff°¯f¾ °f¯°©–f¯ °–fn½f f¯f°–f @ f–¾ f–f° ¾ff°¯  ½f°–¾ °– f°–f f¯f°–f%¯ ½f°–% fff°¯ ©–f f°–f f° –f¯ ffn fff ½f°– f° ©–ff ff°¯ ½½ f°– ¯ f° ff°¯f°–f ¾ ½ ¾ f ° f¯ .f½f° fn f° ff½ ¾¾ %%  f° ¾ – ° €¾ ¯f f f°¯ ¯ nf % % f°– ¯ °f¯½f°   f¾f¾ff°– ½¯f°¾ff°–¾ °f°f¾ ff f¾ ©fff° f¯ °n½ff° @ ¾©° ½f ff°– ¯ f° ¾¾ °–f°¾ f½½ I¾I -f¯°½f f f° ¾ – °  ¾ ¯ ° f½f ff f ¾ f ¯ °–ff¯ ° ½ f¾ f °–f°½ ¯ ff°¾ ff°¯ f© .

.fnf¾ –fff°–¯ ¯€¾f°½f f  ½f° f°f °f ¯ °–°¾½f¾f° ¯f°–f – ° ¾© % f¯f ½ n°ff°% ° ¾ –¯ °½ ¯ fnf–f ¾ ¯f©f @ f f°©f– ° ¯f°–f¾©° ¯f©ff°f°––f ° ½°¾f°–f f½ °–f–ff.fn f¾ –ff¾ ½ ¾f°ff f©f f ½f¯f½°f°ff°– – ¯ f°nf° °¯fff°–¾f f° ¯fff°– ½f°©f°– .fn f¾ –ff f°– ¯ °n½ff° ¯f°–f ff ¾f° ¾ ©ff° ¾f¯f°–fff.f°–f ff¯ °¯ ° f ¯f¾ ©f9 f°–°f f°©–f¯ ¯ff¾ ©ff f°–¾f°–ff¾ ©fff ¾ °f° ½f°– °f¯°¯ ¯¯¯ °¯¾f°–f f¾ f ¾f¯@ f¯ °n½ff°ff¯f°–f€ °¯ °f ¾ ½f ff° @ f f° ©f ff¯½ ¯ f°–f°°f ° ½ ¯ ff° ¯f°–f¾f°–f ½ °–f –ff¾f¯ @ f f °f ©–f ¯ ¯ ff ¾ ¾f¯f °–f° f°¯ ¾ ½ ¾f° ff f©f f°¯fff°– f ¾f  f°  ° @ f ff¯ ¯ ¯ f ¯f°–f °–f° ½ ° ff° ¾° ¯f–f€ ¯f¯½ ¯ °f©f°¾ff°–¯ °–––f ¯¾½ ¯ fnf°f f° °–f° °–f°¯ fff°– n ° °– ff f ¾¾ ¯¾ ff¯ ½¾ ¾ ¾  @ f f ¯ °–f©f f° ¯ °–°¾½f¾ ½ff f¾ ½ ¯ f ¯f°–f f–f¯f°f ¯ ¯¾f¾f¾f° f° ¯ ¯ f ¯½¾¾¾ f¾f¯f°–ff°– °f¯¾ f°¾ f – f 9¾ ¾©–f f ff¯ ½ ¯ ff° f°¯ f°– f¾ff° –f¯ f –f¯ f f°– f f°–f° ff ° ff¯ ½ ¯ f°–f°°f f°f¯ °––°ff° °––f€¾¯½  –f f  ½ff° ©f¾f f¾ f°f .

-f ¾ ½ f°– f fff° ff¾ ff f°¯ f° ¯f°–f ° ¾f°–f ½½  ° ° ¾f ¾ °––f ¯ °–fff° ¯ f° f°¯f¾ f ff° °f ff f°– ¾ ¯½f ©ff ¾ ½ #@°°# ff #½ ¯f°# f° # f¯f°# ° f ¾f ¯ f f–f¯f°f f°f°f ¯f°–f f°– © ¯ff° ff¯ ff¾f ° ° ¾f   ° ° ¾f ¾ ½ ¯f°–f °–€   n .

°f° #f ¯°# # fn# f° ¾ f–f°f –½f ½ °–– ¯f ¯f°–f ©–f °–° ¯ °f¾f° f f½f¾ ¯f°–f ff¯ ° f°¯ 9½ff¾ ¾ ¯f f¯f½°¯ ¯ ff½ ff° ° ° ¾f¾ ½ ¯°n°f ¯°f¾½ °–– ¯f¯f°–f f°f°¯  f° ©–f f f–f¯f°f½ °–– ¯ff°¯ f°¯f°–f ° ° ¾f¯ °– ¾½ ¾f° ff¯ n¾½f f f° f° °–f° ¾¯ f°– f¾ff° ff ff f°¯ f°¯f°–f ¾ff°–f°¯ f  ¾¾ f° ½½ °f ¯f°–f ° ° ¾f ©–f ¯ ¯ ff ½ °–f ½f f ½¾ ¾ ½ ¯ °f° ¯ ff ° ° ¾f f °f ¾ nff f f°–¾°– f°f – ° f¾ ¯¾ ¯ f ° ° ¾f f f°½f ¾f f ¯f½° ¾f f  ½ °–f  –ff ff° ½f°– %¯f°–f% @ f f° ©f ¯°nf° ¾ f ¾ f f° ¾¾ ¯ °––f¯ f –ff ¯f°–f ° ° ¾f ° ¯ ¯ ° °–°f° f°– f°– f°– ¯°f ¯ °©f ¾f ¯ ff ½f°– f f°– f ¾ nff ½€ ¾°f f° ¯ff°––f¾¾f°– ff¯f .

°## f°f°– ¯f¾ ff¯ ½½f ff¾ €° f½ f°©f f° f° f°– ¯ ¯ fff° f– f– ½f°– ° ° ¾f ¯f ½½ ½f f ff f°  f° f° ¾ ½ #f½f° ¾  ¾# f° #.¾ ½f°–f°–f f f¾f f –f°¯ °©f © °¾ f n°¯¾n f° ½½°¯¾½½ f© °¾°f°–¯ °©f –f¾ ¾f°¯ °–f¾€f¾f°¯¾ ¾ f° ff°¯¾ f¾¾ ½ ½° ¯ f ¾f ff½°f n  ½f°–ff° ¯f¾f°  ff¯ – °  n  ¯ °ff ° ½½ ¾f ° –°ff° ° ¯ ¯ ff°°f f¯¾ ¯¾f ¾°f ½f°–¾ ½ #°f#ff#. °–f° ¯f°f ¯f¯ ¯f°–f f° f°¯  ff f° ¯ff  °f ¯°f¾ ½ n°f ff ½f°– ° ° ¾f f°–f°f¯f¯ ° °–ff°f– f– ½f°– f° ¯f¯ ° ff°f– f– ¾ ¾ nff½ ff° ff° .

f # f° # °#  ¯f f°  ¾ ¯ °– ff° f ¯ °–f° €¯f °  f  ¯ f ¯ ¯ f f½f f½ff° ¾ ¾ff ¯½f½ °©ff° fnff fnff ½f°– f° ff° f°– ¯ ¯ f°f ½ °–– ¯f ° ° ¾f f ff n ff° ¾f  f° ° ¯ ¯½°f f½f n f¾ f ¯ °––°ff° ¯f ½ ½fff° f°– ¯ ½°–f° f¯ f°– f¯f¾ f° f° f°f° f°– €f¾ ff° f f°– f° –°¾ .  .f°  ¾# ¯f ¯°n f° ¯ ¯ fff° f– f– f f°¯  ½f°– ¯ f ¾f ¯f°––°– fnff fnff ¯f ½f°– ° ¾f¾ ° ¾f¾  f  ff ¯°n f° f° f°– ¯ ¯ fff° f° f°f f– f– f f°¯ f½ ©–f ¾°– ¾°– f f° ff ¯¾¾ ½f°– ¾ ° ¾ ½ # # #Jf¾f # #°fn@# f°#¯f¾f# ¯ f° f ¾¾ f° f° ¾ ½ #O f# #.

 f° fff¾ ° f°f ¯°nf° f° f° f °–f°°f°¾f¾f  ¾ ¾f©f#.ff°# f°#f.°f¾f# #¾ ¯f.

¾ ½f°–n½½½ f f ¾f f¯f ½f°– f° °– f°–fff fff f°–n½ °ff ff# °# #O f# #. .¾# .f # f° °¾f©f # n¾# f°–f° f° °– f°–½½ f°fff°#¾f f°# f°#°fn@# .