TEORI - TEORI KEPIMPINAN

TEORI KEPIMPINAN GURU

TEORI TRET
• Berkembang dalam tahun 1920-an hingga 1930-an • Pemimpin dikenalpasti mengikut trettret yang dimilikinya • Mengandaikan manusia sedia memiliki ciri-ciri @ tret-tret tertentu sahaja sesuai untuk menjadi seseorang pemimpin yang berkesan.

Stogdill (1974) Kajian awal tentang tret-tret pe

Mengenalpasti ciri-ciri yang membezakan antara pemimpin de

.

• Pengkaji awal teori tret membuat andaian bahawa terdapat satu set sifat-sifat peribadi pemimpin dan ia boleh diaplikasikan dalam semua situasi organisasi.  • Wret (1996)-membuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan antara pemimpin dengan pengikut berdasarkan mana-mana set sifat peribadi pemimpin yang khusus. .

• Terdapat dalam kalangan mereka berada dalam organisasi yang memiliki set sifat peribadi pemimpin dan tetapi mereka bukanlah pemimpin. • Kerumitan dalam teori tretmenjelaskan konsep kepimpinan. . • Kekurangan tersebut-beralih kepada faktor situasi dan kemahiran yang boleh dipelajari dan dikuasai untuk menjadi pemimpin yang berwibawa.

• Sekitar 80-an teori tret yang lebih moden diperkemaskan. . • Masih menggunakan idea asas : • jika seseorang mempunyai tret “yang tersenarai” beliau berkecenderungan atau berpotensi untuk menjadi pemimpin yang berkesan.

.

SET CIRI PERIBADI DAN KEMAHIRAN KEPIMPINAN MENURUT YUKL : .

• Program kepimpinan direka khusus untuk mengubah/mempengaruhi tingkah laku bakal pemimpin agar gaya kepimpinan terbaik dapat .TEORI TINGKAH LAKU • Memberi tumpuan bagaimana pemimpin bertingah laku dalam proses kepimpinan • Kepimpinan yang berjaya merupakan tingkah laku yang boleh dilatih atau dipelajari secara formal dan tidak formal.

.

TEORI X DAN Y • Dua set andaian terhadap manusia iaitu Teori X dan Teori Y . • Perbezaan dalam cara seseorang pemimpin beranggapan terhadap stafnya akan menentukan tingkah laku pemimpin tersebut terhadap organisasinya. .

tidak akan memberi kerjasama kecuali diarah dan dikawal • Pemimpin akan bertingkah laku lebih autokratik. bertindak mengarah dan mengawal stafnya dalam proses kerja. malas dan akan mengelakkan tugas kecuali dipaksa.TEORI X • Pemimpin beranggapan stafnya dimotivasikan oleh wang ringgit. .

• Organisasi tidak akan mempunyai ruang dan peluang untuk stafnya memaksimumkan kebolehan dan potensi mereka. .

bercitacita tinggi dan mempunyai sikap positif terhadap kerja • Pekerja sememangnya mencari dan mahukan tanggungjawab kerana sifat itu membawa kepuasan dalam . melihat sesuatu sebagai suatu perkara semulajadi seperti atau beristirehat akan memupuk kerjasama.TEORI Y • Pemimpin Teori Y beranggapan stafnya sebagai rajin.

• Pemimpin akan mengurangkan kawalan malah mengupayakan mereka (empower) dalam pelaksanaan tugas. .

• Dua dimensi yang berbeza berkaitan keprihatinan pemimpin (leadership concerns) : Keprihatinan terhadap penghasilan Keprihatinan terhadap manusia .1978) mengkaji tingkah laku dan menghasilkan Grid Pengurusan.GRID PENGURUSAN • Blake dan Mouton (1964.

• KEPRIHATINAN TERHADAP PENGHASILAN Pemimpin menunjukkan keprihatinannya terhadap tugas dan produktiviti pekerja demi mencapai matlamat organisasi • KEPRIHATINAN TERHADAP MANUSIA Pemimpin memberikan perhatian dan penekanan terhadap hubungan baiknya dengan pekerja dalam .

(9-9) .• Mengukur jenis tingkah laku pemimpin berdasarkan dua paksi • Mendatar – ukur keprihatinan terhadap penghasilan • Menegak – ukur Keprihatinan terhadap Manusia • Pemimpin ideal .

TINGGI KELAB REKREASI ( 1-9) BERPASUKAN (9-9) KEPRIHATINAN TERHADAP MANUSIA DI PERTENGAHAN JALAN (5-5) RENDAH PAPA ( 1-1) RENDAH BERORIENTASIKAN TUGAS ( 9-1) KEPRIHATINAN TERHADAP PENGHASILAN .

5 JENIS TINDAKAN KEPIMPINAN .

TEORI SITUASI • Persekitaran organisasi yang berbeza memerlukan cara kepimpinan yang berbeza • Antara Teori Situasi ialah : Teori Kontijensi Fedler (1967) Teori Situasi Hersey dan Blanchard (1977) .

FAKTOR KEPIMPINAN BERKESAN .

• Gaya kempimpinan mungkin berkesan dalam satu situasi sebaliknya berlaku dalam situasi yang lain • Kepimpinan berkesan tertakluk kepada orientasi psikologikal pemimpin dan tuntutan .TEORI KONTIJENSI FIEDLER (1967) • Tidak terdapat satu cara terbaik dalam memimpin sesebuah organisasi.

TUNTUTAN PERSEKITARAN .

• Tingkah laku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan atau perhubungan antara manusia dan diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu hubungan pemimpin. gaya kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran.• Keberkesanan kepemimpinan tertakluk kepada kesepadanan di antara dua variabel.sturuktur tugasan dan kedudukan kuasa .

AHLI (leader-member relation) • Sejauhmana pemimpin diterima dan disokong oleh ahli. . • Jika ahli kumpulan menerima pemimpin.pemimpin berasa dirinya dihormati dan diinspirasikan untuk memimpin ahli ke tahap yang lebih berkesan.HUBUNGAN PEMIMPIN.

ahli mengetahui bidang tugasannya.STURUKTUR TUGASAN (task structure) • Kejelasan tugas dan kejelasan peranan ahli dalam melaksanakan tugas tersebut • Apabila tugas adalah rutin dan didefinisikan dengan jelas. maka situasi menyokokng proses kepimpinan. .

mendisiplin. maka situasi menyokong proses kepimpinan. menukar. menentukan naik pangkat). .KEDUDUKAN KUASA (position power) • Sekiranya pemimpin mempunyai kuasa rasmi yang kuat untuk (melantik.

TEORI SITUASI HERSEY DAN BLANCHARD (1977) • Menggabungkan dan meluaskan idea Grid Pengurusan oleh Blake and Mouton serta Model Kontijensi Fiedler • Terdapat empat gaya kepemimpinan berasaskan situasi iaitu : .

.

• Tahap kematangan ahli ditafsir berdasarkan dua aspek yang khusus iaitu : Kumpulan kematangan rendah Kumpulan kematangan tinggi .• Penggunaan gaya kepemimpinan yang berbeza-beza perlu disepadankan dengan tahap kematangan ahli dalam kumpulannya.

membuat penyeliaan yang lebih rapi serta menggalakkan ahli untuk “menerima” tugas mereka melalui cara “pujukan”. kurang kemahiran. • Pemimpin perlu meluangkan masa untuk memperjelas peranan ahli dan matlamat organisasi. kurang pasti matlamat organisasi. KUMPULAN KEMATANGAN RENDAH ( memberitahu. kurang kejelekitan kumpulan.menjual) .• Motivasi yang rendah.

KUMPULAN KEMATANGAN TINGGI ( ambil bahagian. ahli kumpulan dan pemimpin saling mempercayai. . kemahiran tinggi.menurunkan tanggungjawab) • Motivasi yang tinggi. komited kepada matlamat organisasi. • Pemimpin sebagai pemudahcara dan mengekalkan komunikasi yang baik.

Tahap kematangan ahli tinggi Rendah DELIGATING PARTICIPATING SELLING TELLING berkebolehan rela yakin berkebolehan Tak rela Kurang yakin Kurang mahir rela yakin Kurang mahir Tak rela Kurang yakin ARAHAN AHLI ARAHAN PEMIMPIN EMPAT GAYA KEPEMIMPINAN HERSEY DAN BLANCHARD .

.

pengikutnya supaya m erdasarkan nilai dan motivasi.ijak menggunakan kuasa dan pengaruhnya untuk kehendak. keperluan dan memujuk aspirasi dan jangka .

mpin transformasi dengan pemimpin transaksi. Bernard Bass… nisasi yang biasa diamalkan ialah kepemimpinan transaksi. Pada tahun 1985. dengan menawarkan ganjaran sebagai satu pertukaran bart . Bernard Pada tahun 1985.

.

.

Berbard Bass (1997) • Gaya kepimpinan terbaik melibatkan transaksi dan transformasi. • Kegiatan transaksi-alat yang efektif  -diperlukan untuk semua  peringkat kepemimpinan. Menang-menang • Menang-kalah    kemahiran transaksi perundingan berkesan) (teknik . • Kepemimpinan transformasi-nilai tambah kepada keberkesanan kepimpinan transaksi.

MASALAH Murid-murid tidak dapat menjalankan aktiviti kumpulan d PUNCA MASALAHsetuju dengan pembahagian ahli kumpulan Mereka tidak Mereka tidak mempunyai motivasi untuk menjalankan akti Sebilangan murid suka membuat kerja secara ind .

CADANGAN TEORI Teori Transformasi (Pemimpin Transaksi) .

tingkah laku semasa menjalankan aktiviti.GGUNAAN TEORI DALAM MASALAH Guru menggunakan sistem bintang secara kumpulan dalam ke n. kerja rumah dan la pulan yang mempunyai bintang yang paling banyak akan meneri .

KEPEMIMPINAN MORAL • Beri perhatian kepada nilai dan etika pemimpin dimana penggunaan kuasa dan pengaruh adalah atas pertimbangan yang baik dan benar. . • Pemimpin moral tidak mencari ikhtiar untuk mendapatkan manfaat diri sendiri tetapi bertindak demi kebaikan sejagat.

Sergiovanni ivasikan orang lain melalui prinsip dan pega .

.

laisse z faire  Bautokratik.Gaya kepimpinan yang betul ialah:  A– autokratik.islamik.1.transf ormasi  C .islamik.demokratik.demokratik.

3 B-2 C-1 .  2.1. Teori Tradisional terbahagi kepada???     A.

 3. Teori X ialah?   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful