NASKAH LATIHAN MANDIRI UNIVERSITAS TERBUKA

NAMA M.K. KODE M.K. KODE NASKAH

: : :

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MKDU4201 04

PETUNJUK:
1. 2. 3. Telitilah kode mata kuliah, jumlah soal, dan jumlah halaman dalam Naskah Latihan Mandiri ini. Naskah ini terdiri dari 05 halaman yang berisi 45 butir soal. Bacalah setiap petunjuk soal dengan seksama. Tuliskan jawaban Anda dengan jelas pada Lembar Jawaban Latihan Mandiri (LJTM) on-line

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS TERBUKA 2007

sedang alam ghaib hakiki merupakan lapangan agama hanya dapat dipahami melalui petunjuk-petunjuk agama C. maka antara Islam dan Ihsan terdapat hubungan tertentu..... Beda alam ghaib hakiki dan idhafi adalah . manusia diciptakan dari tanah C. Tuhan yang disembah D. memperbanyak zikir. Pengatur.. Dalam Surat Ar-Ra’du (13)... asal kejadian manusia menurut Islam berbeda dengan ahli filsafat dan antropologi B... yaitu alam nyata dan ghaib (idhafi dan hakiki). Hubungan tersebut adalah A. pikir dan amal saleh yang didasarkan iman kepada Allah B. Perbedaan alam insani dengan hewani dan makhluk-makhluk lain di dunia ini adalah . status antara manusia (insani). dan penghidupannya D. hamba yang taat kepada Allah D. A. Maha Perkasa 7. kebahagiaan manusia itu sendiri 6. A.. manusia dimanapun di dunia berasal dari satu keturunan. manusia. alam ghaib hakiki dan alam ghaib idhafi tidak begitu berbeda. kejadian. sifat dan perbuatan-Nya. selalu mengendalikan hawa nafsu 1 . hukum Allah sebagai satu-satunya pedoman hidup C. Pembinaan mutu iman dapat juga dipelihara dan ditingkatkan jika . artinya . Ini artinya . Islam membagi alam ini menjadi dua kelompok. kejadian. ihsan itu membedakan keislaman seseorang 8. Pemeliara. alam ghaib idhafi adalah medan empiris yang masuk dalam kawasan ilmu tetapi belum diteliti. Pengatur dan Pemelihara B. suka tolong menolong kepada sesama C. A. A.. alam ghaib hakiki dapat dipahami melalui renungan batin dan ghaib idhafi dapat dipahami melalui renungan akal B... Tujuan hukum (Syariat) Islam bagi manusia adalah . perbedaannya hanya bersifat gradual saja D. A.. kita tidak perlu memperdebatkan antara berbagai alam ghaib dan cukup diyakini serta dipahami bahwa alam-alam ghaib itu ada dan keberadaannya tidak inderawi 3.MKDU4201-04 LATIHAN MANDIRI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (MKDU4201) PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1 SAMPAI DENGAN 30.. hidup dan mati hanya untuk Allah B. Jika hubungan Iman dan Islam sudah dipahami. PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT! 1. Ihsan menunjukkan kualitas dari keislaman seseorang B. agar manusia masuk Surga D. penguasa dan pengatur bumi untuk dan atas nama Allah B. Konsep Tauhid berarti allah itu Esa di dalam zat.. Menurut Islam asal-usul kejadian dan penyebab manusia di dunia adalah . hewan dan tumbuhan B. Tuhan Yang Maha Perkasa C. mukmin dan muslim yang konsekuen 5. yaitu Adam As 2. Allah satu-satu tempat meminta 9. ayat 16 disebutkan bahwa Allah mempunyai sifat AlQahhar.. A. manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah-Nya D. agar menjadi muslim sejati C... keislaman diikutsertakan dengan ihsan akan mendapat pahala yang lebih D. A. mengatur tatat hidup dan pergaulan manusia B. A. tidak ada satupun yang menyerupai Allah D.. Keislaman seseorang tidak sempurna tanpa ihsan C. suka memakmurkan mesjid.. keadaan.. Rasul Allah di dunia C.. membaca Alquran.. tugas dan pola hidup 4. pokok-pokok keutamaan yang dimiliki manusia sebagai khalifah Allah C. selalu teringat kepada Allah D. Khalifah Allah adalah .

duduk.. Di antara bermacam shalat Sunat. beliau baik. Kualitas iman yang tertinggi jika melihat kemungkaran . A. mengangkat muslim ke tempat terpuji jika dikerjakan dengan khusu’ (ikhlas) B. Zakat mal adalah . Pada hakikatnya makhluk yang paling sempurna bagi Islam adalah manusia.. juga bisikan hatinya 16. membaca Al-Fatihah karena tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah C.. zakat fitrah B. dan mengisahkan umat 14. dan masyarakat.. Muslim diwajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. nilai-nilai ajaran Islam mampu menjawab tantangan zaman 12. terhimpun semua sifat yang positif sebgai seorang pemimpin. mengajak mempelajari wahyu supaya beriman kepada Allah D.MKDU4201-04 terdahulu melalui informasi wahyu Tuhan (ajaran Islam) 10. berdiri.. Kualitas iman seseorang dapat dilihat melalui sikapnya terhadap kemungkaran yang terjadi dilingkungan masyarakat tempat dia tinggal.. Muslim yang mengerjakan memperoleh kedudukan terhormat di sisi Tuhan D. sebagai kepala negara. melaksanakan pekerjaan yang ditentukan syaria’t dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam B. dan sujud D. A. Hakikat manusia menurut pandangan Islam adalah . memiliki tingkat kehidupan di samping ditentukan akal. Ruang lingkup ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal.. makhluk hidup dan sosial B. A.. keluarga. mengajak beriman.. mencegah dengan menasehati (lisan) B. mencontohkan keteladanan mencakup semua aspek kehidupan. Pengertian shalat di sini ialah . beliau adil dan bijaksana D... ruku.. Nabi Muhamad di utus membawa rahmat bagi seluruh alam dengan alasan . Ini artinya manusia . Rasul diatas Allah di tengah-tengah masyarakat atau umat manusia mempunyai tujuan. dalam segala tingkah lakunya selalu ingat kepada Allah C.. A. A.. dengan alasan ... membaca suruh al-Fatihah. dan cenderung ke arah kebajikan D. A. menyampaikan ajaran Tuhan (langit) B. zikir. dan mewujudkan semua ajaran Isalam itu dalam perilaku keseharian. merasa. menolak dalam hati (do’a) D... makhluk berbudaya dan bisa dididik berakhlak mulia 15. dan doa-doa tertentu 18.. ajaran yang dibawanya merupakan lanjutan ajaran para Rasul sebelumnya B. A.... mencegah dengan menggunakan tangan (kekuatan) C. Menyampaikan hikmah wahyu. dan dianjurkan berbagai shalat sunat. makhluk yang mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya C. beliau mendahulukan kewajiban dari pada hak C.. zakat harta C. D. muslim yang mengerjakan terbiasa bangun pagi 17. jisyah D.. yaitu . menguasai ajaran Islam.. memberikan keteladanan semua aspek perilaku manusia C... Kunci sukses Nabi Muhammad memasyarakatkan Islam di Tanah Arab (Jazirah Arab) dalam waktu singkat karena faktor ajaran Islam dan keteladanan (uswatun hasanah) dalam kehidupannya keseharian. ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia C. A. sebagai pemimpin rumah tangga yang baik. A. mencegah melalui tulisan di media masa (cetak) 11. berat melaksanakannya karena dilakukan ketika waktu istirahat malam C. sadaqah 2 . makhluk hidup yang mempunyai akal. adil dan jujur B. dengan akalnya mampu membudidayakan masyarakat D. ayat Al-Quran. 13. Manifestasi Uswatun Hasanah yang diterapkan Nabi adalah . memiliki panca indera dan mampu berdiri dengan kedua kakinya B. sebagai pemimpin dan anggota masyarakat. shalat Tahajud atau Shalatullail mempunyai keutamaan/kedudukan yang istimewa (Al Israa (17) : 79).

ada ketentuan bahwa pria haram menikahi mantan isteri pasca talak tiga. A. pendidikan dan politik 25. zakat.” mengandung maksud . dan haji B. jika . melaksanakan bersuci. atau sistem tingkah laku C. A. politik. tabiat. perilaku. Ihsan dalam pengertian Islam adalah . menunaikan rukun Islam seperti melisankan syahadatain. dan rela berkorban 21.MKDU4201-04 B. tidak ditemukan informasi yang jelas dalam perkataan.. sadaqoh... Memuat hukum perkawinan Islam. dan shalat C. iptek.. Kriteria orang taqwa kepada Allah (Q. tidak ditemukan informasi yang jelas dan qath’i dalam Alquran dan As-Sunah C. pola perilaku dan pola tindak yang positif yang terwujud pada sikap dan tingkah laku yang sesuai sistem Islam D. pertahanan. A. wanita bukan sebagai objek. olahraga. perilaku. perbuatan. selalu melakukan perbuatan negatif (dosa) yang kecil B. kesenian.. Akhlak secara etimologis berarti . balasan Allah jauh lebih besar daripada amal yang mereka kerjakan C. laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman. dibenarkannya rujuk selagi masih dalam idah B. selalu marah jika orang lain bersikap negatif kepadanya 20. Hal ini dapat diketahui dengan ... i’tikaf. dan haji 22.R. atau sistem tingkah laku yang dibuat berdasarkan tata nilai 27.. Tujuan puasa diwajibkan kepada manusia muslim supaya yang melaksanakannya taqwa kepada Allah. Ra’yu digunakan untuk membentuk normanorma tertentu dalam agama.. pendidikan. melaksanakan shalat... dan puasa D. Firman Tuhan An-Nahl (16). tercermin dalam perilaku yang positif keseharian yang berlandaskan aqidah dan syariat Islam C. yaitu perceraian yang dieksekusi oleh hakim (peradilan agama) atas permintaan isteri 26. Muamalah adalah semua kegiatan manusia dalam hidupnya yang digolongkan ke dalam kegiatan yang berbentuk . Yang dimaksud dengan ibadah dalam syariat Islam ialah . salawat. adat tabiat. dan takrir Nabi Muhammad SAW 23. tasbih D. adat. A. Berdasarkan informasi Al-Quran (Baqarah (2) : 125. fisik maupun mal (harta) B. perilaku. A. Muslim) hikmah melaksanakan ibadah haji adalah . sebelum wanita tersebut dinikahi orang lain dan diceraikan D. adat kebiasaan.. ayat 97: “Barang Siapa mengerjakan amal kebajikan. Ali Imran (3) : 133 . do’a.. A.. selalu menuju ampunan (maghfirah) Allah. amal kebajikan laki-laki dan perempuan sama akan diberi pahala 3 . tetapi subjek perkawinan. adanya fasah.. maka Kami berikan kehidupan yang baik. sikap jiwa yang positif. melaksanakan rukun Islam dan kegiatan positif lainnya.. A... ekonomi... mendorong kerja keras (etos kerja) untuk mengusahakan biaya haji B. A.136) adalah .. adzan. fidyah. umrah. adanya tenggang waktu bagi wanita untuk tidak menikah lagi pasca cerai (masa idah) C.S. mengeluarkan sebagian harta untuk berqurban. wakaf. 127) dan Sunah Nabi (H. adat. orang yang beriman dan beramal kebajikan akan diberi balasan yang berlipat ganda oleh Sang Kholik D. ekonomi. hibah C. balasan Tuhan bagi manusia dapat berupa kehidupan yang baik 24. atau sistem tingkah laku yang dibuat B... puasa. melakukan suatu perbuatan makruh C. dan darmawan D. qamat. melatih disiplin diri D. atau sistem tingkah laku D. A.. perilaku. Alquran tak memberikan keterangan yang jelas mengenai sesuatu masalah B. baik yang bersifat psikologis. setiap kegiatan yang positif yang mewujud dalam sikap jiwa dan tingkah laku yang sesuai dengan aqidah Islam 19. pemaaf. mendidik untuk berani menghadapi kesulitan.. pola perilaku dan tindak yang baik tercermin pada sikap dan jiwa yang sesuai dengan Islam B. sunah tidak memberikan keterangan yang jelas tentang sesuatu masalah D. tabiat. mendidik untuk berani menghadapi kesulitan C..

mengembangkan diri 29... A. Untuk itu perlu dimiliki faktor-faktor yang memperkuat iman seseorang. Islam membolehkan memakan daging yang diharamkan kalau menurut dokter yang ahli bahwa hal itu satu-satu cara pengobatannya. Bagi seseorang yang sedang sakit. sebab dipandang sempurna muslim dan mukmin dalam sistem ajaran Islam dengan melaksanakan syahhadatain dan shalat.... 28. JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! D. Taurat. keyakinan agama Islam ialah 30.. JIKA 1) DAN 2) BENAR! B. Dalam pandangan Islam kesejahteraan umat manusia mencakup kesejahteraan . 32.. dan makhluk Tuhan lainnya. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT! C.. Definisi takabur. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT! B. 1) perasaan aman dan ketenangan batin 2) makan 3) minum 37. hubungan sesama manusia... Tasamuh dalam pengertian toleransi di bidang . antara lain sebagai berikut . 1) seorang yang sangat dermawan dan pengasih 2) tidak menyukai profesi dagang 3) pemaaf dan bersikap adil 4 . A. 33.. secara etimologis ialah . Salah satu pokok ajaran Islam adalah mewajibkan kepada para pemeluknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang abadi. A. jasmani dan rohani C. sosial kemasyarakatan C. PILIHLAH! A.. ibadah D.. membesar-besarkan diri B.. 2). membesar-besarkan prestasi yang dicapainya C. Menurut ajaran Islam manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia dan terhormat serta diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Hak yang wajib dilakukan terhadap diri sendiri menurut Isalam.. yang dapat dilihat pada perilaku keseharian. Untuk menjadi muslim upaya maksimal yang harus dilakukan seseorang adalah melisankan PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 36 SAMPAI 45. DAN 3) SEMUANYA BENAR! 36. sombong tentang prestasi dirinya D. antara lain faktor ... aqidah B. JIKA 2) DAN 3) BENAR! D. Iman seseorang bisa naik (semakin mantap) dan menurun. 34. dan Alquran) pokok ajarannya adalah tentang Tauhid.MKDU4201-04 shahadatain dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. fisik . JIKA KEDUA PERNYATAAN SALAH! 31.material B.. antara lain . Injil. sebab bagi muslim yang tidak melaksanakan shalat wajib dipandang ajaran Islam merobohkan agama yang dianutnya karena shalat merupakan tiang agama dalam Islam. 1) kesehatan jasmani 2) amal soleh 3) ilmu pengetahuan 38. atau hanya mampu menjawab kebutuhan manusia pada jaman tertentu saja. sebab Risalah kenabian itu ajarannya hanya sesuai. JIKA 1). Semua kitab yang diturunkan kepada para rasul (Zabur. jasmaniah saja PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 31 SAMPAI DENGAN 35. sebab Alquran menjelaskan bahwa diciptakan manusia oleh Allah untuk beribadah (pengabdi) kepada-Nya. Kehidupan dan pribadi Nabi Muhammad SAW dijadikan Allah sebagai pola kehidupan yang baik dan patut ditiru semua umat manusia. demikian kata Nabi Muhammad. PILIHLAH! A. 35. batin dan spiritual D. sebab Kemudahan yang diberikan kepada seseorang karena faktor darurat misalnya sakit dalam hukum Islam disebut makruh. JIKA 1) DAN 3) BENAR! C.

. 1) puasa sunat seorang istri tanpa izin suami 2) puasa terus menerus 3) puasa hari tasyriq 41. lisan dan fisik 2) berzina 3) syirik menyekutukan Allah 5 ... antara lain sebagai berikut 1) menyakiti kedua orang tua.. 1) para penuntut ilmu (Ibnu Sabil) 2) para pekerja dan guru 3) orang mendirikan rumah sakit (Sabilillah) 42... Dosa besar adalah setiap bentuk perbuatan yang dilarang Allah SWT secara tegas dengan diberikan sanksi pidana. antara lain ........ 1) keluarga sepersusuan 2) keturunan 3) yang telah ditalak tiga kali 43. kecuali . Keringanan seseorang dalam melaksanakan perintah wajib dalam hukum Islam disebut “Rukshah”. kecuali . ayat 60 menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam hukum Islam ada beberapa sebab yang menjadikan wanita tidak boleh (haram) dinikahi selamanya. Dalam Alquran Surat Taubah (9). Salah satu cerminan akhlakul karimah seorang mukmin dan muslim adalah memiliki sifat sabar. 1) Syaja’ah 2) Al-haq 3) Tasamuh 45. baik di dunia apalagi di akhirat..MKDU4201-04 39. Yang termasuk puasa yang dilarang dalam ajaran Islam adalah .. 1) meningkatkan semangat berkorban dan keikhlasan 2) meningkatkan iman dan ketaqwaan 3) meningkatkan semangat diplomasi dalam kenegaraan 40.. yang diberikan kepada orang .. Hikmah dalam melaksanakan ibadah haji mencakup hal-hal sebagai berikut.. 1) usia lanjut dan fisik yang sangat lemah 2) pekerja 3) sakit yang menyusahkan (berat) 44. Sedangkan sabar menurut ajaran Islam pengertiannya mencakup .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful