PENYATA KEWANGAN Penyatan kewangan (atau laporan kewangan) ialah rekod formal kegiatankegiatan kewangan sesebuah perniagaan, orang

perseorangan, atau entiti-entiti yang lain. Penyata ini Memberikan maklumat kewangan yang penting kepada pihak pengurusan untuk melakukan perancangan dan membuat keputusan. Penyata kewangan memberikan pandangan keseluruhan keadaan kewangan jangka pendek serta jangka panjang bagi sesuatu perniagaan atau orang perseorangan. Maklumat daripada penyata kewangan diperlukan oleh : 1. Kreditor (Institusi kewangan) 2. Kerajaan (menentukan cukai perniagaan dan perancangan pembangunan ekonomi) 3. Pemegang Saham (saham keutamaan dan saham biasa) 4. Pihak Pengurusan (organisasi) Semua maklumat kewangan perusahaan perniagaan yang disampaikan dengan cara berstruktur dan dalam bentuk yang mudah difahami dikenali sebagai penyata kewangan. Terdapat empat penyata kewangan yang asas: ‡ ‡ ‡ ‡ Kunci Kira-Kira Penyata Pendapatan Penyata Aliran Tunai Penyata Ekuiti Pemilik 

Kunci Kira-Kira Dikenali juga sebagai Lembaran Imbangan. Kunci kira-kira memberi gambaran ringkas tentang kedudukan kewangan sesebuah firma. Data yang ditunjukkan merupakan ringkasan harta yang dimiliki dan hutang yang ditanggung oleh organisasi. Perkara asas dalam kunci kira-kira ialah aset, liabiliti dan ekuiti

pemilik. Ia menyenarai semua milik syarikat, obligasi dan pelaburan pemilik. Ia disediakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Komponen Kunci Kira-Kira  Aset (apa yang dimiliki oleh syarikat : ‡ ‡ ‡ Aset Semasa Aset Tetap Lain-Lain Aset 

Liabiliti (apa yang dihutang oleh syarikat) : ‡ ‡ Liabiliti Semasa Liabiliti Jangka Panjang 

Ekuiti Pemilik / Dana Pemegang Saham (nilai syarikat kepada pemiliknya) : ‡ ‡ Saham Perolehan Tertahan 

Penyata Pendapatan Penyata yang menunjukkan hasil operasi firma (jumlah perolehan / keuntungan dari operasi firma dan perbelanjaan yang dilibatkan) bagi satu tempoh tertentu. Penyata Pendapatan menunjukkan kecekapan seseorang pengurus

menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Item dalam penyata pendapatan bergantung kepada jenis perniagaan sama ada menjual barang niaga, perkhidmatan atau perkilangan. Penyata pendapatan bagi perniagaan yang menjual barang niaga mengandungi komponen kos barang dijual (KBDJ)

Ekuiti pemilik syarikat terdiri daripada : o Modal Berbayar o Premium Saham o Pendapatan Tertahan o Rizab . Penyata Aliran Tunai Merupakan satu penyata tentang aliran sumber dan penggunaan tunai yang menunjukkan perubahan kedudukan tunai bagi suatu tempoh perakaunan. pelaburan jangka panjang dan mencari peluang perniagaan. Juga digunakan oleh pihak luar untuk mengukur keupayaan firma menyelesaikan hutang dan membayar faedah.  Penyata Ekuiti Pemilik Merupakan baki setelah aset ditolak dengan liabiliti. Membantu pihak pengurusan membuat perancangan ke atas aktiviti harian. Ia menunjukkan tuntutan pemilik terhadap aset yang ada. Aliran tunai boleh dibahagikan kepada 3 aktiviti kewangan : o Operasi o Aktiviti Pelaburan o Aktiviti Pembiayaan membayar dividen.

penganalisis boleh membuat perbandingan nisbah daripada suatu jangka waktu dengan nisbah daripada suatu jangka waktu yang lain. Analisis Arah Aliran Dalam analisis arah aliran. . penganalisis akan dapat menilai sama ada terdapat perubahan keupayaan syarikat ini ketika membayar obligasijangka pendek antara tahun 2009 dan 2010. Dengan membuat perbandingan menggunakan jangka waktu yang lebih panjang. Sebagai contoh. seseorang penganalisis itu boleh membuat perbandingan dengan mengambil nisbah semasa sesebuah syarikat bagi tahun 2010 dan dibandingkan dengan nisbah semasa syarikat bagi tahun 2009. Terdapat banyak lagi nisbah-nisbah kewangan lain seperti nisbah semasa di atas yang membolehkan kita mengukur pencapaian satu-satu syarikat. nisbah semasa syarikat membolehkan penganalisis menentukan sama ada sesebuah syarikat itu berupaya membayar obligasi jangka pendeknya apabila ia matang. analisis nisbah adalah suatu teknik yang boleh digunakan oleh penganalisis kewangan atau sesiapa sahaja bagi mengesan prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah organisasi perniagaan. Dengan membuat perbandingan ini. Antara teknik perbandingan yang boleh dilakukan adalah analisis arah aliran dan analisis keratin rentas. Sebagai contoh. Perbandingan ini boleh juga dipanjangkan jangka waktunya lebih dari 2 tahun. namun ia boleh member makna sekiranya aktiviti perbandingan dapat dijalankan ke atas nisbah-nisbah ini. ia membolehkan penganalisis melihat hala tuju pencapaian syarikat bagi suatu jangka masa yang lebih lama.PENGENALAN ANALISIS PENYATA KEWANGAN Dalam bidang kewangan.

Nisbah industri ditentukan dengan mengambil purata nisbah kesemua syarikat yang beroperasi dalam sesebuah industri. nisbah semasa sesebuah syarikat yang beroperasi dalam industri makanan dibandingkan dengan nisbah semasa syarikat yang juga beroperasi dalam industri makanan. Sebagai contoh. syarikat yang mempunyai nisbah lebih daripada 1.Analisis Keratan Rentas dan Industri Bagi teknik ini.  Nisbah Semasa y Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek. teknik analisis keratan rentas juga membolehkan penganalisis membuat perbandingan di antara nisbah syarikat dan nisbah industri.00 disifatkan sebagai berkemampuan memenuhi tanggungan atau liability semasanya. . penganalisis membandingkan nisbah-nisbah syarikat dengan syarikat lain daripada industri yang sama. Nisbah-nisbah kecairan yang biasa digunakan ialah nisbah semasa dan nisbah cepat. JENIS-JENIS NISBAH KEWANGAN Nisbah Kecairan (Mudah Tunai) Menilai kemampuan firma membayar liability jangka pendek dengan aset mudah tunai. Ia membolehkan penganalisis mengukur keupayaan satusatu syarikat membayar liability semasa apabila ia matang. y Semakin tinggi nisbah semasa. Daripada segi prinsip. semakin kukuh keupayaan firma membayar balik hutang jangka pendek. y Mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liabiliti semasa. Selain daripada itu.

40 kali ganda daripada libiliti semasa. barang separuh siap dan barang siap. bahan mentah. Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa = 816762 340416 = 2. dan pembelian secara kredit.40 aset semasa bagi tujuan pembayaran semula. . Oleh itu ianya mengambil masa untuk mendapatkan tunai.y Firma mampu membayar balik hutang jangka pendek seandainya nisbah semasa firma melebihi 1. Ini bermakna syarikat menyediakan RM 2.  Nisbah Cepat y Nisbah cepat mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk menampung liabiliti semasa. Baki bagi pembayaran semula adalah RM 1. y Nisbah yang kurang daripada 1 menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan tuntutan semasanya.40 kali Berdasarkan kepada pengiraan di atas didapati bahawa syarikat tersebut mempunyai aset semasa 2. y Lebih tinggi nisbah adalah lebih baik. y Nisbah ini memberi penekanan kepada kecairan sebenar melalui pengecualian nilai inventori kerana inventori sukar ditukar kepada tunai kerana inventori merangkumi 3 item.40 apabila RM 1 liabiliti semasa dituntut.

Nisbah ini adalah berada pada tahap kecairan yang kurang baik.68 kali 340416 Bedasarkan kepada pengiraan diatas didapati nisbah cair kurang daripada 1 yang membawa maksud jumlah asset yang boleh ditunaikan adalah kurang daripada liability semasa.68 bagi setiap RM 1 lbiliti yang dituntut. Secara amnya.Inventori Liabiliti Semasa Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Cepat = Aset Semasa ± Inventori Liabiliti Semasa = (816762 ± 583908) = 0. Nisbah Pengurusan Aset (Aktiviti) Boleh digunakan bagi mengukur keberkesanan dan kecekapan syarikat dalam mengurus aset syarikat. Syarikat mempunyai baki RM 0. Nisbah-nisbah utama dalam kumpulan nisbah pengurusan aset ialah: y y y y Pusing ganti aset tetap Pusing ganti jumlah aset Pusing ganti inventori Tempoh pungutan purata .Nisbah Cepat = Aset Semasa . pengurusan yang berkesan dan cekap menjamin pengeluaran atau keuntungan syarikat yang setimpal dengan jumlah aset yang dimiliki.

Nisbah Pusing Ganti Aset Tetap = Jualan Aset Tetap Contoh: Nisbah Pusing Ganti Aset Tetap = Jualan Bersih = 270900 = 7. Pusing Ganti Aset Tetap Nisbah ini membolehkan kita mengukur kecekapan sesebuah syarikat menggunakan aset-aset tetap dalam menghasilkan jualan.51 jualan dapat dijanakan.29 kali .51 kali yang memberi maksud setiap RM 1 aset tetap memberi sebanyak RM 7.  Pusing Ganti Jumlah Aset Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset firma untuk menjana hasil jualan.51 kali Jumlah Aset Tetap 360510 Pengiraan diatas menunjukkan syarikat ini mempunyai pusingan ganti asset tetap sebanyak 7. Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Bersih Jualan Aset Contoh: Rujuk Lampiran 1 Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Bersih Jualan Aset = 2709000 1182000 = 2.

Setiap RM 1 yang dilaburkan dalam asetnya menghasilkan RM 2.84  Pusing Ganti Inventori Menerangkan kecekapan firma dalam menukarkan inventori kepada jualan. syarikat tersebut mempunyai nisbah pusing ganti inventori yang tinggi. Kebiasaannya nisbah tempoh kutipan purata yang rendah .84 kali lebih besar daripada asetnya. lebih baik. Dengan kata lain. kerana firma tidak menyimpan stok berlebihan. Pusing Ganti Inventori = Kos Barang Dijual @ Jualan Inventori Contoh: Rujuk Lampiran 1 Pusing Ganti Inventori = Kos Barang Dijual @ Jualan Inventori = 1625400 583908 = 2. stok dipegang selama 2. Nisbah yang tinggi disebabkan penjualan produk syarikat yang laris atau syarikat tidak menyimpan banyak inventori yang daripada segi menyimpan. Lebih tinggi.  Tempoh Kutipan Purata Mengukur keupayaan firma untuk mengutip hutang daripada pelanggan. Ia menunjukkan purata masa yang diambil untuk mengutip hutang daripada pelanggan atau akaun belum terima.78 kali. Kadar ganti stok dalam tahun berkenaan ialah 2.Berdasarkan kepada pengiraan di atas menunjukkan syarikat ini memperolehi jualan sebanyak 2.78 kali Berdasarkan kepada pengiraan diatas.78 hari sebelum dijual.

97 hari bagi memungut akaun-akaun belum terima. semakin banyak hutang. Syarikat ini perlu menjelaskan liability syarikat dari semasa ke semasa secara tunai. Tetapi. Ia wujud apabila sesebuah syarikat menggunakan hutang atau pinjaman sebagai salah satu sumber pembiayaannya.918 = 14.97 hari Berdasarkan kepada pengiraan di atas.dianggap baik kerana ini menunjukkan syarikat berjaya mengutip semula akaunakaun belum terima dalam jangka masa yang pendek. Selain itu. . nisbah ini juga mengukur keberkesanan pihak pengurusan menguruskan modal pinjaman syarikat. syarikat tersebut mngambil masa selama 14. semakin tinggi risiko syarikat tidak dapat menjelaskan faedah pinjaman terutamanya sewaktu kegawatan ekonomi. Tempoh Kutipan Purata = Akaun Belum Terima Purata Jualan Sehari Contoh: Rujuk Lampiran 1 Tempoh Kutipan Purata = Akaun Belum Terima = Purata Jualan Sehari 111108 7421. Nisbah Leveraj Memberi gambaran keupayaan sesebuah syarikat dalam memenuhi obligasinya kepada mereka yang member pinjaman.

80% Berdasarkan pengiraan di atas didapati bhawa nisbah syarikat tersebut adalah 51. Nisbah Hutang Nisbah ini mengukur sejauh mana aset firma dibiayai melalui hutang. Secara praktikalnya. Nisbah Hutang = Jumlah Hutang Jumlah Aset Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Hutang = Jumlah Hutang Jumlah Aset = 612276 1182000 = 51. lebih baik kepada pemiutang syarikat kerana mereka akan menerima lebih perlindungan jika berlakunya pelaburan syarikat. Dengan kata lain. semakin tinggi peratus modal hutang.80 sen. lebih rendah nisbah ini.80 % Setiap RM1 aset yang diberi oleh syarikat. Nisbah ini juga dikenali sebagai hutang kepada jumlah asset yang memberitahu berapa peratus modal hutang yang digunakan bagi membiayai jumlah aset syarikat. . ia masih berhutang sebanyak 51. Komponen hutang terdiri daripada segala liabiliti semasa dan hutang jangka panjang. Jumlah aset merangkumi jumlah asset semasa dan jumlah aset tetap. maka semakin besar syarikat dibebani oleh belanja kewangan.

. Nisbah ini juga menjelaskan menjelaskan kedudukan modal hutang dan ekuiti.00 dianggap berisiko tinggi kepada pelabur kerana syarikat berhutang terlalu besar.07 Berdasarkan kepada pengiraan di atas didapati modal hutang syarikat tersebut adalah 1. Kebiasaannya. nisbah yang melebihi 1. Nisbah Hutang / Ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Hutang / Ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti = 612276 569714 = 1. Ini menunjukkan syarikat banyak berhutang jika dibandingkan dengan modal yang disalurkan olehpara pemegang saham. Nisbah Hutang / Ekuiti Nisbah ini membolehkan penganalisis mengukur nisbah pembiayaan yang dating daripada hutang dan ekuiti. Nisbah yang rendah menunjukkan pelaburan yang besar kepada pemilik syarikat.07 kali lebih besar daripada ekuiti. Nisbah yang rendah menjamin lebih perlindungan kepada pemiutang.

30 sen . daripada setiap ringgit jualan. perniagaan memperoleh untung bersih sebanyak 4. Terdapat tiga jenis nisbah keberuntungan iaitu: y y y Nisbah margin untung bersih Nisbah pulangan atas aset Nisbah pulangan atas ekuiti Secara ringkasnya. Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih Jualan Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih = 116487 = 4.30% Jualan 2709000 Nisbah ini menunjukkan margin untung bersih daripada jualan selepas ditolak semua belanja-belanja yang terlibat adalah 4.  Nisbah Margin Untung Bersih Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan. Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma. Mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap jualan. Dengan perkataan lain.30 peratus. Nisbah ini mengukur keupayaan syarikat daripada segi mengurus dan mengawal perbelanjaan syarikat yang mempunyai kesan secara langsung ke atas keuntungan syarikat. semakin tinggi pulangan yang diperoleh bererti semakin berupaya syarikat membuat keuntungan.Nisbah Keberuntungan Nisbah-nisbah di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firma dalam menjana keuntungan.

Selain itu menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset. Semakin tinggi nisbah. Ia mengukur kadar keuntungan daripada setiap wang yang dilaburkan ke atas aset. Nisbah Pulangan Aset = Pendapatan Bersih Jumlah Aset Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Pulangan Aset = Pendapatan Bersih = Jumlah Aset 116487 1182000 = 9.86%  Nisbah Pulangan Ekuiti Nisbah ini membolehkan kita mengukur kecekapan syarikat ini menjana keuntungan pemegangsaham syarikat.86% Pengiraan tersebut menunjukkan kadar keuntungan yang diperolehi daripada penggunaan aset-aset perniagaan ialah 9. semakin baik kerana menunjukkan keuntungan.Secara ringkasnya terdapat beberapa factor yang menentukan kejatuhan dan kenaikan margin untung ini iaitu faktor: y y y Harga Kos Jualan  Nisbah Pulangan atas Aset (ROA) Dikenali juga sebagai pulangan atas pelaburan. Para pemegang saham syarikat ingin nisbah pulangan ekuiti yang tinggi kerana ini menunjukkan syarikat berjaya menjana keuntungan cukup supaya diagih-agihkan di antara mereka. .

Antara komponen-komponen ekuiti syarikat termasuklah: y y y Keuntungan tertahan Saham keutamaan Saham biasa Keuntungan tertahan dianggap ekuiti kerana ia adalah sebahagian daripada keuntungan syarikat yang tidak diagihkan balik kepada pemegang saham. .45% Berdasarkan kepada pengiraan di atas menunjukkan nisbah yang diperolehi ialah 20.45.45 % iaitu bagi setiap ringgit yang dilaburkan menghasilkan pulangan sebanyak RM 20. Nisbah Pulangan Atas Ekuiti = Pendapatan Bersih Jumlah Ekuiti Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Pulangan Atas Ekuiti = Pendapatan Bersih = Jumlah Ekuiti 116487 569724 = 20. Analisis Du Pont Antara aspek-aspek yang member kesan ke atas nisbah pulangan ekuiti mengikut analisis Du Pont ialah: y Pengawalan perbelanjaan syarikat Bagi mengukur keberkesanan pihak pengurusan mengawal perbelanjaan syarikat. Keuntungan ini ditahan oleh pihak pengurusan syarikat bagi tujuan pelaburan dan pengembangan syarikat. nisbah margin untung bersih akan digunakan sebagai proksi.

y Pengurusan laveraj hutang syarikat Bagi mengukur keberkesanan pihak pengurusan menguruskan leveraj syarikat. nisbah pusing ganti jumlah asset akan digunakan sebagai proksi. Hubungan nisbah-nisbah ini dengan nisbah pulangan ekuiti boleh diringkaskan dengan persamaan berikut: y Nisbah pulangan ekuiti = nisbah margin untung bersih x nisbah pusing ganti jumlah asset x nisbah pengganda ekuiti Nisbah Pulangan Ekuiti = Pendapatan Bersih x Jumlah Jualan x Jumlah Aset Jumlah Jualan Jumlah Aset Ekuiti . nisbah pengganda ekuiti akan digunakan sebagai proksi.y Pengurusan aset-aset syarikat Bagi mengukur keberkesanan pihak pengurusan menguruskan asset bagi menjana jualan.

Ringkasan Catatan PENGENALAN PENYATA KEWANGAN juga penting untuk sesebuah syarikat membuat keputusan dalam perniagaannya. Digunakan oleh: ‡ kerajaan(menentukan cukai) ‡ pemegang saham ‡ pihak pengurusan ‡ kreditor(institusi kewangan) Terdiri daripada: kunci kira-kira pendapatan penyata ekuiti pemilik penyata aliran tunai .

KUNCI KIRA-KIRA .

PENYATA PENDAPATAN jumlah pembelanjaan operasi firma Penyata pendapatan Penyata Pendapatan menunjukkan kecekapan seseorang pengurus menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan .

PENYATA ALIRAN TUNAI Aliran tunaidaripada aktiviti pembiayaan PENYATA ALIRAN TUNAI Aliran tunaidaripada aktiviti operasi Aliran tunaidaripada aktiviti pelaburan .

terdiri daripada : ‡ ‡ ‡ ‡ Modal Berbayar Premium Saham Pendapatan Tertahan Rizab .PENYATA EKUITI PEMILIK PENYATA EKUITI PEMILIK baki setelah aset ditolak dengan liabiliti Menunjukkan tuntutan pemilik terhadap aset yang ada.

JENIS-JENIS NISBAH KEWANGAN Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa Nisbah Cepat Nisbah Kecairan Nisbah Semasa Nisbah Cepat = Aset Semasa .Inventori Liabiliti Semasa .

Nisbah Pusing Ganti Aset Tetap = Jualan Aset Tetap Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Bersih Jualan Aset Pusing Ganti Aset Tetap Pusing Ganti Jumlah Aset Nisbah Pengurusan Aset Tempoh Pungutan Purata Pusing Ganti Inventori Tempoh Kutipan Purata = Akaun Belum Terima Purata Jualan Sehari Pusing Ganti Inventori = Kos Barang Dijual @ Jualan Inventori .

Nisbah Hutang = Jumlah Hutang Jumlah Aset Nisbah Hutang Nisbah Leveraj Nisbah Hutang/Ekuiti Nisbah Hutang / Ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti .

Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih Jualan Nisbah Margin Untung Bersih Nisbah Keberuntungan Nisbah Pulangan Aset Nisbah Pulangan Atas Ekuiti Nisbah Pulangan Aset = Pendapatan Bersih Jumlah Aset Nisbah Pulangan Atas Ekuiti = Pendapatan Bersih Jumlah Ekuiti .