INSTITUT AMINUDDIN

KEMENTERIAN PELAJARAN
(MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA)

BAKI
Tel
Faks

~(5!3)
~9Ng,~r
M~~S~O~~~

(NATlONAL INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP)

MALAYSIA 03-61056100 03-6105 6299
Web

Rgn No

;

182788

ISO 9001:2000 Certified

SRILAYANG 69000 GENTTNG HIGHLANDS PAHANG DARUL MAKMUR

E-Mail
Laman

iab@iab.edu.my http://www.iab.edu.my

"1 MALAYSIA:

RAKYAT

DIDAHULUKAN,

PENCAPAIAN Ruj. Tuan (Your Ref) Ruj. Karni (Our Ref)
Tarikh (Dale)

DIUTAMAKAN"

KP. lAB 04/07/002/02 11 Disember 2009

Jld.II(1)

Semua Pengarah/Setiausaha Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Semua Pengarah lnstitut Pendidikan Guru Semua Pegawai Pelajaran Pejabat Pelajaran Gabungan/Daerah/Kecil

Y. Bhg. DatukjDato'/Datin(Tuan, PERMOHONAN BAGI MENGIKUTI KURSUS SIJIL KELAYAKAN PROFESIONAL UNTUK PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (NPQEL), SESI 2010/2011 (KOD PROGRAM: 315, KOD KURSUS: 10301) Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia akan menganjurkan Kursus Kelayakan Profesional Untuk Pemimpin Pendidikan Kebangsaan/National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) di bawah Program Latihan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan bagi sesi akademik 2010/2011 untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak. Kursus ini bertujuan memenuhi keperluan jangka panjang bagi menyediakan bakal pemimpin pendidikan yang terlatlh, mempunyai kelayakan akademik dan berketerampilan dalam bidang kepimpinan pendidikan. Kursus ini akan dijalankan sepenuh masa selama 12 bulan di lnstitut Aminuddin Baki yang dijangka bermula pada lulai 2010. 3. Sehubungan dengan itu, sukacita pihak Y. Bhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan dapat mengemukakan calon-calon di bawah pentadbiran Y. Bhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan yang berminat untuk mengikuti kursus tersebut.

4.

Syarat-Syarat Permohonan
Pegawai Perkhidmatan syarat-syarat berikut: 4.1 Pendidikan yang layak hendaklah memenuhi

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Perkhidmatan Pendidikan Lepasan DGA32 yang sedang berkhidmat perkhidmatan sekarang pada tarikh Kelayakan Akademik dan Ikhtisas: •

Siswazah (PPPS) dan Pegawai Diploma (PPPLD) DGA29 dan dan telah disahkan dalam tutup permohonan.

4.2

Bagi calon PPPS (guru sekolah rendah/menengah) hendaklah sekurang-kurangnya memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian atau yang setaraf ' dengannya dan Diploma Pendidikan/Sijil Perguruan atau yang setaraf dengannya. Bagi calon PPPLD hendaklah sekurang-kurangnya memiliki SPM/MCE atau yang setaref dengannya dan Diploma Pendidikan/Sijil Perguruan atau yang setaraf dengannya.

4.3

Umur: • Bagi calon PPPS mestilah berumur 35 hingga 48 tahun pada 1 Mei 2010. (Calon yang belum memiliki sarjana dan berumur tidak melebihi 38 tahun pada 1 Mei 2010 layak

dipertimbangkan untuk mengikuti kursus Sarjana Kepengetuaan jika lulus NPQEL dengan jayanya).
Pengambilan Program Sarjana Kepengetuaan bergantung kepada keputusan Bahagian Tajaan Pendidikan pad a tahun semasa. • Bagi calon PPPLD DGA29/DGA32 mestilah berumur

35

tahun hingga 42 tahun (pada 1 Mei 2010).
4.4 Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 7 tahun dalam Skim Perkhidmatan Siswazah pad a tarikh tutup permohonan. Tidak mengikuti sebarang kursus sama ada yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia atau mana-mana agensi atau atas pembiayaan sendiri semasa memohon.

4.5

4.6

Memperoleh markah prestasi purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) sekurang-kurangnya 85 peratus bagi tempoh genap tiga (3) tahun kalendar berturut-turut (2006 hingga 2008). Tidak pernah dikenakan apa-apa daripada pertuduhan tatatertib, mahkamah. Diperakui sihat fizikal dan mental. Telah mengisytiharkan harta dalam tempoh 5 tahun sebelum cuti belajar (terakhir tahun 2005). Pegawai bukan merupakan Peminjam Tegar/peminjam yang disenarai hitamkan oleh JPA atau badan-badan pihjaman Kerajaan yang lain. Pegawai yang menarik diri tanpa izin/kelulusan daripada mengikuti kursus/panqajian setelah diluluskan cuti belajar tidak layak dipertimbangkan untuk kemudahan cuti belajar seterusnya. Pegawai layak mendapat kemudahan CBBP maksimum dua (2) kali sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan bagi mengikuti kursus Jangka Panjang. tindakan tatatertib, bersih bebas daripada dakwaan

4.7

4.8 4.9

4.10

4.11

4.12

5.

Kemudahan-Kemudahan
5.1 Calon-calon yang berjaya akan ditawarkan kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa sepanjang tempoh mengikuti kursus. Pegawai yang sedang memangku apabila diluluskan CBBP (program NPQEL) akan hilang kelayakan pemangkuannya sebagaimana Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 tahun 1993. Program ini Malaysia. dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Pelajaran

5.2

5.3

6.

Ikatan Perjanjian Dengan Kerajaan
6.1 Calon-calon yang berjaya dipilih dikehendaki menandatangani perjanjian berkhidmat dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pegawai yang menerima kemudahan CBBP adalah dikenakan ikatan kontrak untuk berkhidmat dengan Kerajaan atau dikenakan tuntutan gantirugi sekiranya melanggar syarat-syarat perjanjian.

6.2

L

7.

Permohonan 7.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang KPM(LDP)1/2003 pindaan 2005 (3 salinan) yang disertakan bersama atau boleh dimuat turun melalui laman web KPM atau lAB (www.iab.edu.my). Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan bersama dokumen-dokumen berikut yang telah disahkan. i) ii) iii) Salinan Kad Pengenalan (3salinan); Salinan Sijil Kelahiran (3salinan); Salinan sijil-sijil akademik dan ikhtisas yang berkenaan (3 salinan); Surat Pengesahan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan bagi tiga (3) tahun berturut-turut (2006 hingga 2008) yang dikeluarkan oleh bahagian/jabatan dan disahkan (3salinan); Senarai tugas sekarang dan pengalaman disahkan oleh Ketua Jabatan (3salinan); bertugas yang

iv)

v)

vi)

Laporan maklumat staf dari Sistem Maklumat Staf (SMS), (3 salinan); Kenyataan Perkhidrnatan yang kemas kini (sehingga 2009), (3salinan); Salinan Laporan Pengisytiharan salinan); Harta yang disahkan, (3

vii)

viii)

7.2

Bagi permohonan dari sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Gabungan (PPD/PPG) dan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), borang yang telah diisi dan disahkan oleh Guru Besar/Pengetua/Ketua Jabatan hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing untuk mendapat sokongan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri. Permohonan dari Bahagian-Bahagian pula hendaklah diajukan terus kepada Pengarah, Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia setelah borang tersebut disahkan dan disokong oleh Ketua Jabatan/Pengarah Bahagian masing-masing. Hanya calon-calon yang mengemukakan borang permohonan yang lenqkap diisi dan memenuhi syarat kelayakan serta di senarai pendekkan akan dipanggil untuk menghadiri taksiran.

7.3

7.4

7.5
7.6

Borang permohonan yang diterima permohonan tidak akan diproses.

lewat daripada tarikh tutup

Sebarang surat-menyurat mengenai ketidakpuasan hati dari segi penerimaan urusan permohonan tidak akan dilayan. Keputusan kelayakan untuk dipanggil taksiran dan keputusan panel taksiran adalah muktamad. Calon-calon yang tidak dipanggil taksiran atau tidak dihubungi dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh tutup permohonan, hendaklah menganggap permohonannya tidak berjaya.

7.7 7.8

8.

Tarikh Tutup Permohonan
Permohonan dari sekolah/PF'D/JPN yang telah lengkap hendaklah dihantar ke JPN masing-masing sebelum 29 Januari 2010. Semua permohonan yang telah diproses oleh JPN dan Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran hendaklah dihantar pada atau sebelum 05 Februari 2010 ke; Pengarah Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia Sri Layang 69000 Genting Highlands (u.p. Penyelaras Program PKPGBjPPG NPQH & NPQEL)

9. Kerjasama Y. Bhg Datuk/Dato'/Datin/tuan adalah dipohon untuk rnernaklurnkan perkara ini kepada semua pihak di bawah tanggungjawab Y. Bhg Datuk/Dato' /Dati n/tua n. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(DATO'ADll..(.A;:ln Pengar. Institut Aminud' Baki Kementerian Fl lajaran Malaysia

s.k:
1.

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Jabatan Sekolah) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Jabatan Pendidikan Teknikal) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Jabatan Pendidikan Khas) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Jabatan Pelajaran Islam dan Moral) Pengarah Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia Setiausaha Bahagian Tajaan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia

2. 3. 4. 5. 6. 7.

2010NPQEUsurat

siaranlfmn09