Ringkasan Eksekutif Budi bahasa dan nilai -nilai murni adalah sesuatu yang amat perlu dalam kehidupan

manusia. Budi bahasa dan nilai -nilai murni ini perlu diperkenalkan sejak di bangku sekolah lagi. Jika dilihat fenomena melata pada hari ini, kelunturan budi bahasa dan nilai -nilai murni begitu ketara sekali. Fenomena ¶murid buli murid¶ dan ¶murid pukul guru¶ adalah petunjuk kepada fenomena tersebut. Setiap warga sekolah perlulah menjadikan budi bahasa dan nilai -nilai murni sebagai budaya atau ¶trade mark¶ sekolah mereka. Dalam melaksanakan budi bahasa dan nilai -nilai murni di sekolah, imej diri yang positif dalam cara berfikir dan bertindak, melahirkan perasaan dan pertuturan yang menunjukkan kemurnian budi bahasa dan nilai -nilai murni. Setiap warga sekolah hendaklah berusaha untuk melahirkan sekolah berwatakkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. Budi bahasa dan nilai -nilai murni yang dijelmakan di sekolah akan memberi manfaat dan faedah kepada semua pihak. Dalam menentukan kecapaian misi dan visi sesebuah sekolah, budi bahasa dan nilai-nilai murni seharusnya menjadi asas dan tunjangnya. Berbagai program dan aktiviti boleh dirancang untuk menjadikan budi bahasa dan nilai -nilai murni berakar umbi dan menjadi budaya di sekolah. Kempen-kempen, seminar, kem-kem boleh diberi imej dan pengolahan baru dalam menjayakan hasrat melahirkan pelajar yang berbudi bahasa dan hidup berdasarkan nilai -nilai murni yang disepakati. Disamping itu juga, sokongan dan dokongan yang kuat seluruh warga sekolah akan mempercepatkan usah a-usaha murni yang diidamkan dan dicita citakan ini.

1.0 Pengenalan Dalam era pelbagai pembangunan yang begitu hebat dirancang, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kualiti hidup, seharusnya merancang pembangunan budi bahasa dan nilai -nilai murni juga perlu diselarikan. Budi bahasa dan nilai-nilai murni amat dititikberatkan dalam masyarakat Malaysia dan Melayu khususnya, Kata-kata puitis yang begitu kaya dalam masyarakat kita sudah cukup membuktikan hasrat dan cita -cita masyarakat dan pemimpin k ita, antaranya : Yang kurik itu kendi, Yang merah itu saga, Yang baik it budi, Yang indah itu bahasa Ianya diperkuatkan lagi dengan kata -kata puitis di bawah, yang cukup jelas menggambar budaya hidup masyarakat kita yang begitu halus akal budinya. Tegak rumah kerana sendi Runtuh sendi rumah binasa Send bangsa ialah budi Runtuh budi, runtuhlah bangsa Dalam memenuhi hasrat negara melahirkan warga negara minda kelas pertama yang berteraskan modal insan, aspek budi bahasa dan nilai -nilai murni tidak boleh dikesampingkan. Institut integriti Malaysia (IIM) telah melancarkan Pelan Integriti Nasional (PIN) dalam memenuhi cabaran keempat, wawasan 2020 iaitu

mahupun mengenai matlamat -matlamat serta ikhtiar untuk mencapainya.0 Definisi Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat... Kesenian dan Warisan dalam ucapan aluan di Majlis Pelancaran Kempen Budi Bahas a dan NilaiNilai Murni. Kata beliau ³ Makna perkataan budi ini luas. baik mengenai hubungan sosial. pula membawa maksud "Sesungguhnya Rasulullah s..a. Allah akan memberikan balasan dari kelembutan yang tidak diberikan ke atas sikap keras dan kasar serta selainnya" (Sahih Muslim). mengaturkan dan menentukan peradaban atau tamadun manusia..¶ . kita mungkin semakin lupa memupuk ciri -ciri keperibadian luhur. menjelaskan sasaran kempen tersebut yang meliputi institusi pendidikan formal antaranya. ¶ sebagai usaha sokongan untuk melahirkan masyarakat maju yang berintegriti dengan bertunjangkan budi bahasa dan nilai -nilai murni. dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.. Surah An -Nisa' yang membawa maksud "Allah tidak suka kepada perkataan -perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan oran g). dari petani hingga ke pegawai daerah. Rais Yatim.. Lagi pun. dari murid hingga ke pensyarah. Dato Seri Abdull ah bin Haji Ahmad Badawi. budi ditakrifkan sebagai kebajikan.¶.. ¶ menggambarkan kebimbangan beliau terhadap fenomena baru yang negatif ini. kita harus sedar dan mempelajari serta mempraktikkan semula budi bahasa dan nilai-nilai murni warisan kita. 2. lagi Maha Mengetahui " . kecuali oleh orang yang dianiayakan. Menteri Kebudayaan. Sebelum budaya masyarakat kita merosot lagi. nilai adalah suatu standard yang agak berkekalan dari segi masa. atau dalam pengertian yang luas. Menurut Clyde Kluckhohn . peringkat keluarga dan pada peringkat masyarakat amnya. tetapi mencakup seluruh aspek tindakan.w bersabda: Wahai Aisyah! Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut. Usaha ini harus dimulakan pada peringkat diri sendiri. Dia suka akan kelembutan... Beliau juga menaktifkan nilai sebagai satu `preference'. Datuk Seri Utama Dr.Pada hemat saya. Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar. termasuk pimpinan tertinggi negara.. iaitu sesuatu yang lebih disukai. perbuatan dan pemikiran manusia yang melahirkan. suatu standard yang mengaturkan satu sistem perlakuan. . tidak terhad pada makna yang berkaitan den gan tingkah laku atau pekerti manusia sahaja..membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri -ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh. Ini menunjukkan usaha-usaha membina jati diri bangsa berasaskan budi bahasa dan nilai-nilai murni diberi perhatian oleh semua golongan.. baik untuk diri ki ta sendiri ataupun untuk anak -anak kita. Islam adal ah agama yang sangat mementingkan budi bahasa dan nilai-nilai murni. bahasa sebagai sistem lambang yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia Dato Dr Hassan Ahmad berkenaan dengan budi. dalam kesibukan kita sehari -hari.ketika melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni pada 11 Januari 2005 menegaskan....Manakala sebuah hadis dari Aisyah r. Lihat sahaja kepada ayat 148. Istilah lain yang boleh kita samakan maknanya dengan perkataan budi adalah adab atau budaya ´. ¶ .¶ .Kempen ini akan memberi tumpuan kepada pemupukan dan penghayatan budi bahasa dan nilai -nilai murni di semua lapisan masyarakat. Perdana Menteri Malaysia.a.

perangai atau perlakuan yang diamalkan seseorang semasa berinteraksi dengan orang lain berdasarkan neraca atau nilai baik yang disepakati bersama. 1988) Budi bahasa dan nilai -nilai murni boleh disimpulkan sebagai budi pekerti. ketinggian akhlak dan akal budi seseorang atau sesuatu bangsa. 4.. pelajar amat mudah dibentuk kerana merujuk kepada apa yang pernah diungkapkan oleh ulamak terkenal Nusantara. Memang menjadi tujuan semua agama.0 Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah 4.. Institusi pendidikan seperti sekolah adalah sebaik -baik tempat untuk mendidik dan me mbentuk budi bahasa dan nilai -nilai murni. Dr. Budi bahasa juga menunjukkan kejernihan fikiran. Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) i) Guru . untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak muli a" (Wan Mohd.0 Kenapa Perlunya Budi Bahasa dan Nila -Nilai Murni Dibudayakan Di Peringkat Sekolah. seluruh warga sekolah dan institusi yang berkaitan dengan sekolah perlu digerakkan dan diselaraskan gerak kerjanya. Belum dirosakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan . Zahid mentakrifkan nilai murni sebagai: "Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara -perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran.Wan Mohd. Guru-guru ii.1 Tanggungjawab Siapa Dalam usaha merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia di sekolah. µ Anakanak bagaikan permata yang bol eh dibentuk mengikut kehendak pengukirnya¶. µ . tingkahlaku. Hamka. Imam Al Ghazali pula menegaskan. Nilai -nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. hendaklah adab sopan anak -anak dibentuk sejak kecil kerana ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya. Zahid. Murid-murid iii. Budi bahasa dan nilai -nilai murni perlu ditekankan d i peringkat sekolah atau peringkat kecil lagi kerana pada peringkat ini adalah peringkat peniruan tingkahlaku. Di antara pihak yang perlu digembeling tenaga ialah : i. 3. Kakitangan sekolah iv.Pada peringkat kecil atau persekolahan. Sekolah adalah kilang yang sesuai untuk memproses dan menghasilkan pelajar yang berbudi bahasa dan mempunyai nilai -nilai murni.

keluarga. Ini adalah kerana tutur kata dan tindak tanduk guru menjadi perhatian dan rujukan murid. Oleh itu amat penting kakitangan sekolah juga mempastikan mereka berakhlak mulia dengan berbudi bahasa dan menghayati nilai -nilai murni yang dihayati ber sama. 4. Kesediaan pelajar perlu ada untuk merubah akhlak mereka.. Mereka juga perlu memahami dan menghayati misi dan visi sekolah serta hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahi rkan pelajar berakhlak mulia. Penglibatan ibu bapa dalam semua program sekolah perlu diberi perhatian oleh PIBG. guru harus memiliki peribadi yang cemerlang dan menjadi teladan atau role model terbaik kepada anak didik dan masyarakatnya. Halangan yang berlaku perlu dihadapi demi merealisasikan usaha murni ini. i) Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) PIBG adalah ases yang cukup baik antara guru dengan ibu bapa. Ibu bapa perlu membantu hasrat sekolah demi masa depan anak-anak mereka. Hanya guru yang versatile dapat menghasilkan generas i murid yang berkualiti iaitu murid yang mampu mencipta kelainan.Tindakan seiring sejalan antara sekolah dan PIBG perlu dipereratkan.2 Asas Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia di Sekolah Pelajar yang berakhlak mulia boleh dilahirkan dengan melihat kepada asas pembinaannya. Ibnu asas .Guru-guru adalah komponan penting dalam merealisasikan hasrat ini. Mereka perlu difahamkan kepentingan perubahan ini dengan perkongsian misi dan visi sekolah serta hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru sebagai ibu bapa kedua berperanan mencorak masa depan murid.. bersemangat kental. Guruguru perlu menjadi contoh dan teladan kepada pelajar -pelajar mereka. Ibu bapa adalah cerminan pelajar sewaktu di rumah. berdaya saing...dalam usaha menyuntik nilai murni kepada murid. mampu memberi sumbangan bermakna kepada diri. berakhlak mulia dan ketrampilan diri perlu menjadi amalan dan budaya kerja. seorang cendikiawan. masyarakat dan negara serta mampu menjadi modal insan yang gemilang. guru perlu terlebih dahulu menjadi contoh pengamal dan pemelihara nila i-nilai tersebut. Sikap proaktif.¶ ii) Kakitangan Sekolah Satu lagi golongan penting dalam membantu merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia ialah kakitangan sekolah bukan guru. Guru sebagai nukleus perubah akhlak dan budi bahasa pelajar telah ditegaskan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dalam perutusan Perayaan Hari Guru 2007 yang bertemakan ¶Guru Penjana Modal Insan Gemilang¶ dengan katanya: ¶. Visi dan misi sekolah dalam melahirkan pelajar berakhlak mulia perlu dikongsi bersama antara sekolah dan ibu bapa melalui PIBG. ibu bapa dan masyarakat. Oleh itu. Tindakan sederap cukup penting supaya tiada pihak yang memandang rendah dan mengabaikan aspek yang penting ini. iii) Pelajar-Pelajar Golongan pelajar adalah golongan sasar dalam merealisasi hasrat ini. Mereka juga menjadi cermin dan rujukan pelajar selama berada di sekolah.. Secara umumnya.

apabila yuran sekolah telah dibayar dan kelengkapan persekolahan mencukupi. hormat menghormati. Kadangkala berlaku ibubapa yang menyerahkan sepenuhnya anak kepada sekolah tanpa mengambil tahu perkembangan akademik anak -anak mereka. g. tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui: a. maka terlepaslah tugas menghantar anak ke sekolah. Kadangkala terdapat juga ibubapa yang tidak mengetahui bilakah Mesyuarat Agung PIBG. Hubungan yang mesra antara guru dan murid. e. kesyukuran.Maskawaihdalam penulisannya ¶Tahdzub Al Akhlaq¶ menyenaraikan perkara yang menjadi asas kepada perubahan seseorang. b. Beras askan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi . Budaya ambil tahu patut terus dipromosikan supaya pelajar-pelajar berakhlak mulia dapat dijelma kan walaupun menghadapi berbagai cabaran. kejujuran. Sikap ambil tahu merupakan satu lagi budaya yang perlu wujud untuk menjayakan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. afektif. Hari Penyerahan Rekod Prestasi anak-anak mereka. psikomotor dan akhlak. guru dan ibubapa serta sayang -menyayangi antara satu sama lain ádalah mekanisme penting dalam pembinaan akhlak dan budi bahas a. kebersihan fizikal dan mental. Secara pertuturan Secara perlakuan Secara teladan Secara isyarat Secara kefahaman Secara interpretasi Secara konteksual . kerjasama. kasih sayang. d. keberanian. f. keadilan. kebebasan. Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai -nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita. Dua teras ini perlu dilihat secara bertanggungjawab dan serius. Hari Anugerah. c. kesedaran. Di antara 16 nilai yang boleh diajar ialah baik hati. Bagi mereka. iaitu : i) Mencari teman yang baik ii) Selalu muhasabah diri iii) Tidak mengikut dorongan hawa nafsu iv) Berterusan melakukan kebaikan v) Berusaha meningkatkan diri melalui kelemahan diri perkara - Budaya kemesraan dan sayang-menyayangi adalah dua teras utama yang perlu dalam membina akhlak mulia pelajar. rasional dan semangat bermasyarakat. berdikari. jika ingin melihat palajar yang dilahirkan berakhlak mulia. kerajinan. hemah tinggi. jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif.

. ¶terima kasih. Dalam membina persekitaran yang ceria. iii) Budaya Sapa-Menyapa Budaya ini sudah mula luntur di kalang an pelajar. cikgu¶. banner.. repair (membaiki).Semua guru perlu sedar bahawa akhlak mulia perlu ditekankan semasa pengajaran dan pembelajaran. recycle (kitar se mula).Mungkin contoh guru ingin dilihat oleh pelajar. Aktiviti kokurikulum juga perlu menjadikan pembinaan pelajar berakhlak mulia sebagai teras aktivitinya di samping kemahiran -kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar. Mereka boleh dilibatkan untuk menjaga kebersihan dan keselamatannya. Perasaan milik bersama dan bertanggungjawab menjaganya adalah antara akhlak yan g mulia perlu disemai. Pangajaran dan pembelajaran tidak dapat berjalan sejajar dan ouput pengajarannya akan minimum hasilnya. cikgu¶. Sabah boleh dijadikan asas.3 Program dan Aktiviti Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah i) Penekanan Akhlak mulia merentasi kurikulum dan kokurikulum Setiap guru mata pelajaran perlu difahamkan bahawa akhlak mulia yang dihasratkan perlulah merentasi kurikulum. ¶Lapan R¶ yang dimaksudkan itu ialah reduce (mengurangkan). ¶maafkan saya cikgu¶ dan lain-lain lagi. reuse (guna semula). Sehubungan itu Dato¶ Sri Hishammuddin Tun Hussein ketika majlis Pelancaran Kempen Budi Bahasa dan Nilai -Nilai Murni peringkat kebangsaan pada 21 Jun 2005 yang baru berlalu menegaskan. poster dan mural tadi. Mereka terasa berat untuk melafazkan ¶Assalaamualaikum¶. Kad dan hadiah ju ga adalah cara sapaan yang boleh menimbulkan kemesraan dan sayang -menyayangi . ¶ ii) Persekitaran sekolah Persekitaran sekolah yang kondusif dan mendorong kepada penyempurnaan akhlak pelajar perlu dititiberatkan. Sandakan. Dalam alam pendidikan.4... kakitangan sekolah. kegiatan 8R yang pernah diperkenalkan oleh SRJKC Chi Hwa. Ibubapa dan pelajar boleh menjadi bapa angkat dan rakan angkat kepada sudut -sudut dan kawasan yang meletakkan kata-kata. Oleh itu. ilmu pengetahuan tanpa budi belum tentu dapat menjamin kemajuan bangsa terutamanya dari segi ketahanan budaya dan moralnya. Rasanya. Aktiviti 8R ini boleh melibatkan guru. Guru dan pelajar boleh berlumba-lumba memberi salam antara mereka. banner dan mural yang menekankan kebaikan budi bahasa. ¶. Kadang-kadang guru boleh memulakan budaya sapa -menyapa ini. pelajar dan ibubapa. Jika boleh apa saja bahan yang dibekalkan kepada pelajar berasaskan kepada unsur-unsur pemurnian akhlak. nilai murni dan kesan akhlak yang mulia perlu diperbanyakkan. ¶ selamat pagi¶.Budaya ini perlu dibajai semula dalam membina akhlak mulia di kalangan pelajar. repaint (cat semula) dan replace (ganti). Kata-kata. jika dinafikan persoalan pemurnian akhlak ini. ¶boleh saya bantu. saya menyeru kepada warga pendidikan terutamanya guru-guru untuk sama-sama melaksanakan tanggungjawab masing -masing dalam memperkasa budi bahasa dan nilai -nilai murni dalam kehidupan. ibu bapa dan pelajar perlu dilibatkan. poster. akhlak mulia tidak boleh diketepikan. Untuk menghiasi sekolah dengan perkara di atas. rethink (pertimbang semula). reject (buang). Dalam semua pelajaran yang diajar. bukan satu yang mengaibkan jika guru yang memulakannya.

. Slot ini boleh diambil pada perhimpunan hari Isnin atau mengadakannya pada hari Jumaat sebagai Hari Pemurnian Akhlak.. akhlak mulia dan nilai -nilai murni samada di rumah mahupun di sekolah.. Disiplin Pelajar (Pendidik: Julai 2006) mengatakan.sudut yang terdapat di sekitar sekolah yang bertemakan budi bahasa. ¶. beberapa kajian telah membuktikan bahawa ganjaran so sial seperti senyuman. iv) Pengukuhan Positif Membudayakan kita dengan pengukuhan positif adalah satu lagi cara untuk merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia.Noor dalam penulisannya. Ada baiknya jika pelajar juga dikongsi bersama dalam menghasilkan misi dan visi sekolah untuk menimbulkan perasaan sayang kepada sekolah sendiri dan menjaga nama sekolah. Seharusnya mencela dan mengejek mereka di atas kesalahan yang dilakukan patut dielakkan.¶ v) Perhimpunan Pagi Melalui perhimpunan ini yang mengambil masa 5 hingga 10 minit. kadangkala unsur yang kecil ini menatijahkan kesan yang besar dalam membi na pelajar yang diingini.. Lawatan secara percuma untuk pelajar yang berakhlak mulia juga merupakan satu contoh pengukuhan positif yang boleh disediakan oleh sekolah dengan bantuan PIBG. para pelajar dikongsikan bersama dengan misi ini melalui ceramah.antara guru dan pelajar. pertandingan poster. pertandingan bahas. Waty M. Semua orang suka dipuji dan menerima hadiah. Dalam perhimpunan pagi ini. kuiz. kad dan hadiah untuk kejayaan dalam ujian dan peperiksaan adalah satu cara untuk guru menghargai murid dan murid akan menyayangi dan mengh ormati guru. dan sebagainya adalah berkesan untuk meningkatkan tingkah laku positif yang diharapkan. Di samping itu beberapa dasar dan program kerajaan yang menjurus kepada pemurnian akhlak ini perlu dikongsikan dengan pelajar dan ibu bapa seperti rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan dan prinsip kelima dalam pelaksanaan Islam Hadahari iaitu keutuhan budaya dan moral . tolong menolong dan menjag a kebersihan. Setelah itu. pertandingan kebersihan kelas dan menghiasi sudut -sudut kelas. Kad hari lahir. Kadangkala cara menepuk bahu pelajar dengan sesuatu kebaikan yang dilakukan akan menimbulkan rasa seronok dan merasa dihormati.. berbudi bahasa dan memiliki nilai -nilai murni. Pujian juga boleh diberikan kepada para pelajar di atas jasa dan kejayaan mereka. pujian. akhlak mulia mula bertunas. Cuba terangkan kesalahan yang dilakukan dan kenapa patut dijauhi. Apabila unsur sayang dan hormati tersemai. nilai -nilai murni dan akhlak yang mulia. . vi) Perkongsian Misi dan Visi Sekolah dan Dasar Kerajaan Misi dan visi sekolah mestilah memasukkan unsur -unsur pembinaan akhlak mulia pelajar. guru boleh menyelaraskan banyak perkara dengan pelajar berkaitan pembinaan akhlak mulia. Oleh itu budaya pengukuhan positif adalah resepi penting dalam membina pelajar berakhlak mulia. Ini akan menjadikan mereka mengetahui baik dan buruk sesuatu perkara. Namun begitu. pengiktirafan. Pelajar akan berasa dirinya dihargai dan disayangi apabila guru mengambil berat tentang mereka. A. hadiah.Pertandingan kelas terbersih terus dikekalkan untuk membina akhlak mulia seperti bekerjasama. guru atau murid sendiri berbin cang tentang kepentingan budi bahasa. tingkatan maupun sudut.

Kempen-kempen ini boleh dijalankan dalam bentuk pidato. ix) Program Mentor-mantee Pelajar yang mempunyai akhlak mulia dan dihormati boleh dipilih untuk menjadi mentor manakala yang kurang akhlaknya akan menjadi manteenya. Dalam setengah situasi. .. kuiz. berbalas p antun dan penulisan kreatif. perbahasan. Sifar Buli. Kempen Memberi Salam dan Senyum juga boleh dijalankan menjurus ke arah itu. Ibubapa ini boleh dikumpulkan bersama -sama untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah yang ditimbulka n oleh anak-anak mereka. perwatakan.Antara perkara yang boleh dicadangkan ialah memperkenalkan anugerah Tokoh Pelajar Berakhlak Sekolah yang diadakan setiap tahun untuk menggalakkan pelajar menghiasi diri mereka dengan akhlak yang terpuji. Mereka diberikan tugasan untuk membimbing rakan -rakan supaya berlaku perubahan positif diri mereka. viii) Anugerah Tokoh Pelajar Berakhlak Biasanya sekolah menyediakan hadiah dan piala untuk kategori pelajar terbaik mata pelajaran. Ibubapa boleh dilibatkan dalam perbincangan mengenai anak -anak mereka yang bermasalah. pelajar lebih mudah menguasai lebih mudah berubah melalui rakan sebaya berbanding dengan gurunya. Menurut Rita Sommers dan John Sommers Flanagan dalam buku mereka Counseling and Psychotheraphy Theories in Context and Practice.Pelajar Berakhlak Mulia bulanan juga b oleh diperkenalkan untuk mendorong minat pelajar membaiki akhlak mereka. pembinaan sahsiah. Kutip Sehari Satu Sampah dan lain -lain lagi boleh dibuat untuk membina akhlak pelajar.Tindakan awal di rumah dalam menangani isu ini amat diharapkan. Perkongsian maklumat dan pengalaman antara ibu bapa dan guru akan memudahkan usaha tersebut. Kempen ini perlu disusun dengan baik dan terancang supaya dapat memberi kesan yang mendalam dalam pembinaan akhlak mulia yang bertunjangkan budi bahasa dan nilai -nilai murni.vii) Kempen Kempen Minggu Budi Bahasa. sikap atau keperibadian anak anak bermula di rumah dan berterusan pula di sekolah. x) Program Anak Kita Ibubapa boleh dilibatkan sepenuhnya dala m merealisasikan hasrat melahirkan pelajar berakhlak mulia. Semangat tolong -menolong dan pesan memesan kepada kebaikan dan pemurnian akhlak akan berlaku dan mantee akan menyayangi mentornya yang bersedia memberikan bimbingan kepada m ereka. pelajar kedatangan terbaik. Sekolah Kita Rumah Kita. Ini membuktikan ibu bapa tidak boleh sekali -kali melepas tangan kepada pihak sekolah semata mata untuk membentuk akhlak dan tingkah laku anak -anak mereka. Mereka yang lebih kenal pelajar -pelajar ini dan sudah tentu boleh berkongsi tips yang berfaedah untuk membina pelajar berakhlak mulia. Badan pengawas boleh dilibatkan dalam program mentor -mantee ini. pelajar harapan kokurikulum setiap tahun pada hari anugerah kecemer langan sekolah. Datang Sekolah Dengan Hormat Balik Sekolah Dengan Selamat.

´Pelajar Berakhlak Mulia Aset Kecemerlangan Sekolah´. xii) Persatuan Murid-Murid Tua (Alumni Sekolah) Persatuan Murid Tua atau alumni sekolah boleh digandingkan dengan warga sekolah dalam merancang dan melaksanakan program pembinaan pelajar yang berakhlak mulia. misalnya. kemahiran belajar. banting dan banner yang mengandungi perkataan -perkataan yang merangsang perubahan tingkahlaku dan akhlak pelajar kepada lebih positif. Pihak swasta dan korporat biasanya mempunyai peruntukan kewangan untuk program pendidikan dan k ebajikan. Persatuan Alumni ini juga boleh menaja poster. kondusif dan menanamkan rasa tanggungjawab pelajar kepada sekolah. Untuk menangani masalah dadah pula. berakhlak mulia dan menghayati nilai -nilai murni satu tugas yang amat berat. Organisasi ini boleh dilibatkan dalam menjayakan misi dan visi sekolah. khususnya para pendidik boleh menumpukan kepada pengajaran dan pembelajara n. Kadangkala program yang tidak forma l seperti majlis assyura. hormat menghormati dan bertolak ansur ialah apabila kekerapan aktiviti tidak formal dijalankan. Majlis Perbandaran dan Jabatan Pertanian boleh memberikan khidmat nasihat mereka. xiv) Banyakkan Aktiviti Tidak Formal Salah satu faktor yang membantu membina perasaan kasih sayang. pembangunan sumber manusia dan kaunseling yang mampu dimanfaatkan untuk membina generasi pelajar yang berakhlak mulia. para pelajar dan pihak ibubapa akan mewujudkan perasaan . tentera akan membantu membentuk pelajar yang kita idami bersama. Apabila alumni se kolah boleh digerakkan seaktif mungkin dalam merancang dan menjayakan program -program seperti seminar jati diri. Pihak masjid dan Pejabat Agama Islam Daerah pula boleh menurunkan ilmu dan pengalaman bagaimana membentuk pelajar berakhlak dalam konteks pelajar sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini. perarakan keputeraan Rasulullah peringkat sekolah. selamat. lebih -lebih lagi cabaran di hadapan yang bertali arus dan menggila. Program motivasi. ´Selamat Datang Pelajar Berakhlak Mulia´. xiii) Perkongsian Pintar (Smart Partnership) Melahirkan pelajar yang berbudi bahasa. Jika sekiranya pihak sekolah ingin mengindahkan landskap persekitaran sekolah untuk melahirkan rasa selesa. pihak-pihak luar boleh memainkan peranan untuk menjayakan misi dan visi sekolah. TOT penyayang untuk pelajar bermasalah boleh diadakan dengan bantuan pihak swasta. badan bukan kerajaan (NGO) seperti JPA3. pihak PEMADAM dan AADK boleh dilibatkan untuk majlis penerangan dan aktiviti -aktiviti yang dapat menjauhi para pelajar dari gejala ini. Dalam setengah perkara. sambutan hari hari kebesaran Islam dan program-program lain yang melibatkan warga sekolah. kem pemurnian akhlak dan lain -lain manakala warga sekolah yang lain.xi) Penglibatan Swasta Dengan Sekolah Pihak-pihak swasta boleh dilibatkan dengan program pemurnian akhlak ini kerana mereka mempunyai banyak infrastruktur yang boleh dimanfaatkan oleh pihak sekolah. ´Akhlak Mulia Semua Orang Suka´. di samping kepakaran dalam motivasi. Perkongsian pintar yang dilakukan antara warga sekolah dengan badan -badan kerajaan.

Namun begitu. Oleh itu amalan doa mendoakan antara satu sama lain dan sentiasa memohon agar segala usaha murni ini diberkati dan berjaya adalah satu amalan yang baik. maka mudahlah usaha -usaha untuk membina akhlak mulia dilakukan kerana mendapat sokongan dan dokongan padu dari semua pihak. maka ramailah yang mudah kecewa. pelajar . iii) Menjadi Pendengar Yang Baik . 5. jika diabaikan akan menggagalkan usaha murni ini. Sifat enau dalam belukar. ii) Doa Hasrat yang ingin direalisasikan ini adalah urusan yang berkaitan dengan akal dan jiwa manusia. berbudi bahasa dan menghayati nilai -nilai murni adalah aset negara masa depan.Pelajar yang berakhlak mu lia.0 Faktor Kejayaan Dalam Merealisasikan Hasrat Melahirkan Pelajar Berakhlak Mulia Di Sekolah Semua warga sekolah yang terlibat dengan usaha -usaha pemurnian akhlak pelajar ini mengharapkan natijah yang positif hasil daripada pengorbanan mereka.kebersamaan. kasih sayang dan sa ling hormat-menghormati.Apabila aspek ini diabaikan. emosi dan rohaninya. Pihak Jawatankuasa Kemajuan Kampung (JKKK). Kita menyedari bahawa manusia ini terdiri daripada intelek. Antara perkara berikut ialah : i) Bersungguh-sungguh dan Tanggungjawab Dua unsur ini amat perlu dalam menjayakan usaha pembentukan pelajar yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia. kita melihat terdapat beberapa perkara yang kecil. Apabila kebersamaan yang didasarkan atas hormat menghormati dan kasih sayang ini diikat erat. Melalui aktiviti tidak formal juga dapat membantu pelajar mengenalpasti perlakuan dan tingkah laku yang sepatutnya mereka lakukan. Kadangkala kita memberikan penumpuan yang lebih dari aspek jasmani dan mengabaikan aspek rohani. Jawatankuasa Kemajuan Rancangan (JKKR) atau Rukun Tetangga boleh dilibatkan untuk menjayakan hasrat murni ini. jasmani. merajuk. Menurut Black dan Downs (1992). Komited dan rasa bertanggungjawab yang tinggi jika ada para warga sekolah. masalah tingkah laku juga berlaku kerana pelajar tidak tahu perlakuan yang bagaimana yang seharusnya diamalkan. tetapi Allahlah yang menentukan segala galanya. tidak dapat bersabar dengan kerenah dan kepayahan sewaktu menjayakan hasrat ini. Sesungguhnya tanggungjawab kita adalah merancang dan berusaha menjayakannya. buli dan gejala negatif lain lenyap di arena pendidikan tanah air kita.Tidak ada satu kerja yang dilakukan tanpa mengharapkan kesan dan hasil yang baik. melepaskan pucuk masing -masing perlu dihumbankan sejauh -jauhnya dari kamus kehidupan kita demi melihat kejayaan apa yang kita sama -sama perjuangkan. Hubungan spiritual antara semua pihak yang terlibat dengan usaha i ni dengan Allah adalah perlu kerana manusia dicipta olehNya. ibubapa dan PIBG tidak mustahil masalah vandali sme.

kakitangan sekolah. Kecemerlangan dan kegemilangan sesuatu bangsa tidak akan tercapai jika bangsanya tidak memiliki akhlak mulia. Kehebatan bangsa kita . Sesi ini memerlukan kita menyuarakan pandangan dan mendengar pandangan orang lain. Budi bahasa dan nila -nilai murni bukanlah seperti tumbuhan dan haiwan yang akan bercambah dan beranak tanpa dijaga dan dibajai. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kejayaannya juga amat bergantung kepada kerjasama guru. Banyak kegagalan berlaku disebabkan kita lebih suka menjadi pencadang daripada pendengar yang baik. 6. berbudi bahasa dan mempunyai nilai -nilai murni yang boleh menjadi tempat berteduh orang lain. Wawasan 2020 dan Konsep Islam Hadhari serta diperincikan melalui surat -surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia akan berjaya apabila ianya dikongsikan bersama. Apabila cadangan -cadangan itu dilihat dari segi keutamaan dan kesan maksimum ke atas matlamat yang hendak dicapai. Hasrat murni untuk melihat warga pelajar yang berakhlak mulia yang digagaskan berdasarkan Rukun Negara. Kita sedang berusaha untuk membina satu masyarakat yang ditunjangi oleh para belia yang menghayati budi bahasa dan akhlak mulia. Sebenarnya pendengar yang baik adalah kunci kepada perpaduan dan kemantapan tindakan yang diambil. Perancangan ini mestilah melalui beberapa siri perbincangan dan ¶brainstorming¶ . Budi bahasa dan akhlak mulia perlu diperkayakan supaya ianya terus bersambung dari satu generasi ke generasi yang lain. Seharusnya. Oleh itu ianya perlu dipupuk dan diperkukuhkan dari masa ke masa. Usaha-usaha menjadikan budi bahasa. Semua pihak yang terlibat perlulah membuka dada dan pemikiran mereka untuk menerima cadangan dan saranan daripada orang lain. pelajar dan ibu bapa.Pelajar berakhlak mulia dapat terhasil apabila ianya dirancang dengan teliti dan dijayakan sepenuh hati. Kunci kepada budi baha sa dan akhlak yang mulia ialah diri itu sendiri yang ingin berubah. kemungkinan ada cadangan kita yang disisihkan. Menjadi pendengar yang baik tidak menghalang kita memberi cadangan yang dirasakan bernas. nilai-nilai murni dan akhlak ini perlu ditumpukan supaya kebaikan yang terhasil darinya bukan mesti disuruh -suruh tetapi dijadikan tabiat dan tercerna dalam kehidupannya. kita akan mampu melahirkan generasi baru pelajar. Semua cadangan adalah baik dan kita memilih hanya yang terbaik untuk dilaksanakan. Berdasarkan pengalaman. Jika empat unsur penting ini digembeling secara mantap. ramai yang sanggup memberi cadangan yang bernas dan sedikit yang sanggup melaksanakan cadangan itu sebaik mungkin.0 Kesimpulan Institusi pendidikan seperti sekolah adalah takungan yang penting untuk memproses dan melahirkan pelajar berakhlak mulia yang menghayati nilai -nilai murni dan berbudi bahasa. ia tidak sedikit pun mengguris perasaan kita tetapi kita menyatukan hati kita untuk melaksanakan apa yang terbaik yang telah dipilih itu.

Arieff Salleh Rosman dan Wardah Mokhtar (2005). Yahaya (1987). Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2002). ´ Mendidik Anak Berakhlak Mulia . ´Remaja Sukses .1 Jilid 1. Md Hashim bin Hj. 7. Pemikir.´ dalam Jurnal Dakwah Bil. 5. ´Pendidikan dan Wawasan 2020´ . Awang Lirai (1991). Dr . Bhd. Mohamed Jamli Hj.´ Bentong: PTS Millennia Sdn. ´Tanggungjawab Ibubapa dan Anak Menurut Islam. 9. Jabatan Perdana Menteri. 2.(1992).´ Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB).tidak hanya dinilai dengan kemajuan m aterial tetapi juga budi bahasanya. Nor Aini Dan.´ Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. Inilah generasi baru yang bakal kita lahirkan. Hassan Hj Mohd Ali. Kuala Lumpur : Arena Ilmu Sdn. ´ Komunikasi Untuk Pemimpin . Dato¶ Dr (2001).. Merenungi beberapa rangkap pantun di bawah sudah menggambar kehebatan budi bahasa dalam masyarakat Melayu kita. Bhd. 3.´ Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB). ´ Teknik Mendidik Anak Bermasalah . ´Guru Yang Efektif. 8. 4. Tingkap papan kayu bersegi Sampan sakat dipulau angsa Indah tampan kerana budi Tinggi bangsa kerana bahasa Kalau ribut runduklah padi Padi cupak Datuk Temenggung Kalau hidup tidak berbudi Duduk tegak berdiri canggung Anak teruna menanam betik Buah cempedak di dalam raga Apa guna berwajah cantik Kalau kurang budi bah asa SENARAI RUJUKAN 1. Kuala Lumpur :Bahagian Dakwah dan Kepimpinan JAPIM. ´Nasihat dan Teladan³ Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Dato¶ Dr (2001).´ Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.´ Kuantan: Jawatankuasa . 10. (Jan -Mac 1996). Hassan Hj Mohd Ali. ´Perkongsian Bijak Komuniti Dan Sekolah: Harapan Dan Cabaran Bagi Merealisasikan Sekolah Berkesan. Insan Baik Teras Kewarganegaraan. Wan Mohd Nor Wan Daud. 6. Mohd Yusoff bin Haji Othman (1998). Bhd. Tajul Ariffin Nordin & Dr. Yaakub Isa (1994).

Jurnal Dakwah Bil. http://www.my/pmbj/ 19. ´Jejak-Jejak Kecemerlangan Dalam Pengurusan Pendidikan Sekolah´ (2002). Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki. ´Pentadbiran Pendidikan.johordt. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. 15 ³Six Characteristics of A Safe and Caring School .edutopia. Kempen Budi Bahasa. (2003). 13. 16 Eric Schaps. Disember 1998. Menterjemahkan budi bahasa kepada tabiat . 9 Mac 2005 .org/1025 .Jilid.1.´ Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Budi bahasa dan nilai murni khazanah kita . Nilai Murni dilaksana hingga 2010 . Utusan Malaysia. 17.html Dicapai pada 25 April. Kementerian Pendidikan Malaysia.1. Bhd. 2007. 14. 2007. ³ Manhaj Rabbani Generasi Qur¶ani´.´http://www. Dicapai pada 26 April.gov.Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1998). Anjuran Pusat Pendidikan SRI -SMI Berhad (MUSLEH). ³The Heart of a Caring School´ http://www. Utusan Malaysia. Johardy Ibrahim.org/about/articles/heart_of_caring_school. 111. 12. Prosiding Koloki um Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan. 20 Mac 18 Mohd Fazli Abu Bakar.devstu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful