TAFSIR IBNU KATSIR SURAT AT-TIIN

Surat 95 : AT-TIIN Diturunkan di MAKKAH 1) Demi buah tiin, demi buah zaitun. By the Fig and the Olive, 2) Demi gunung Sinai. And the Mount of Sinai, 3) Demi negeri yang aman ini. And this City of security Dalam ayat yang pertama; "Demi buah tiin, demi buah zaitun." (ayat 1). Terdapat berbagai tafsiran. Menurut Mujahid dan Hasan, kedua buah-buahan itu diambil jadi sumpah oleh Tuhan untuk diperhatikan. Buah TIIN diambil sumpah karena dia buah yang terkenal untuk dimakan, buah ZAITUN karena dia dapat ditempa dan diambil minyaknya. Kata Qatadah: Tiin adalah nama sebuah bukit di Damaskus dan Zaitun nama pula dari sebuah bukit di Baitul-Maqdis." Tandanya kedua negeri itu penting untuk diperhatikan. Dan menurut sebuah riwayat pula, yang diterima dari Ibnu Abbas, "Tiin adalah mesjid yang mula didirikan oleh Nuh di atas gunung al-Judi, dan Zaitun adalah Baitul-Maqdis." Banyak ahli tafsir cenderung menyatakan bahwa kepentingan kedua buah-buahan itu sendirilah yang menyebabkan keduanya diambil jadi sumpah. Buah Tiin adalah buah yang lunak lembut, kemat, hampir berdekatan rasanya dengan buah serikaya yang tumbuh di negeri kita dan banyak sekali tumbuh di Pulau Sumbawa. Zaitun masyhur karena minyaknya. Tetapi terdapat lagi tafsir yang lain menyatakan bahwa buah Tiin dan Zaitun itu banyak sekali

Sedang di luar batasnya orang rampas-merampas. "Dan menyatakan dirinya di Faran.w. rampok-merampok. Dan negeri itu pulalah yang dijadikan Allah tanah haram yang aman sentosa. 'Telah datang Allah swt dan Thursina. Demi Bukit Thurisinina. yaitu Makkah. Pertama tempat yang di sana banyak tumbuh Tiin dan Zaitun. di pohon kayu itu. Negeri yang aman ini ialah Makkah.' (ayat 2). aman dalam takdir dan aman menurut syara'. Dan bersumpah pula Tuhan dengan Thursina. tempat Muhammad s. yang di sana Isa Almasih dibangkitkan." Maka bersumpahlah Tuhan. 'alaihis-salam. yaitu gunung tempat Tuhan bercakap dengan Musa dan tempat Tuhan memanggil dia. Demi buah tiin. Di sanalah diutus Tuhan RasulNya Muhammad s. Sebab itu dikatakan "INI". Barangsiapa yang masuk ke sana. itulah lambang dari pergunungan Jerusalem. Kedua : Thurisinina. aman dalam perintah Tuhan. tempat Allah swt bercakap-cakap dengan Musa bin 'Imran. Di dekat Jerusalem pun ada sebuah bukit yang bemama Bukit Zaitun. di sanalah Ibrahim menempatkan puteranya tertua Ismail bersama ibunya Hajar. demi Negeri yang aman Tuhan bersumpah dengan tiin dan zaitun. Kita kenal sekarang dengan sebutan Semenanjung Sinai. yang di sana kedua buah-buahan itu banyak tumbuh. di tumpak tanah yang diberi berkat yang ber¬nama Thuwa. demi buah zaitun. "Demi negeri yang aman (ayat 3). Di sanalah Tuhan mengutus Isa bin Maryam 'alaihis-salam. Demi Bukit Thurisinina.a. disebut juga Sinai dan disebut juga Thur saja. dan di sana Almasih diutus Allah dengan Injilnya.' yaitu Allah swt telah bercakap-cakap dengan Musa." yaitu sebuah di antara bukit-bukit di Baitul-Maqdis. terjaminlah keamanannya. yang lebih mulia dan yang paling mulia. Maka disebutkan itu semuanya guna memberitakan adanya Rasul-rasul itu sebab itu diambilNya sumpah berurutan yang mulia." adalah sumpah kemuliaan yang . "Dan memancar Dia dari Seir. Tanah Suci. Di ayat ini disebut namanya Thurisinina. demi buah zaitun. karena di sana memang banyak tumbuh pohon zaitun itu.a. Ketiga : Negeri yang aman. mempunyai syariat yang besar-besar. 'Demi gunung Sinai.w. Kata Ibnu Katsir selanjutnya: "Dan di dalam Taurat pun telah disebut tempat yang tiga ini. disebut juga Thursina." Yaitu nama bukit-bukit Makkah. Itulah Baitul-Maqdis. Dan dijadikanNya negeri itu aman dalam kejadian. yaitu Thurisina.tumbuh di Palestina. Demi negeri yang aman ini. Menurut kepercayaan dari bukit itulah Nabi Isa Almasih mi'raj ke langit. culikmenculik. tempat ayat ini diturunkan. di lembahnya yang sebelah kanan. Dan bersumpah pula Tuhan dengan Negeri yang aman sentosa ini. Rasul-rasul yang terkemuka. yaitu negeri Makkah." Seterusnya Ibnu Taimiyah berkata: "Maka firman Tuhan "Demi buah tiin. Berkata Ibnu Katsir : Berkata setengah imam-imam : Inilah tiga tempat. diutus. yang di masing-masing tempat itu Allah swt telah membangkitkan Nabi-nabi utusanNya.

kemungkinan besar sekali bahwa yang dimaksud dengan se¬orang Rasul Allah yang tersebut namanya dalam al-Quran Dzul-Kiflii: Itulah Buddha. atau yang ahli dalam mengasuh. 5) Kemudian itu. Dan semuanya ini adalah penafsiran.dianugerahkan Tuhan kepada ketiga tempat yang mulia lagi agung. yang di sana sinar Allah dan petunjukNya dan di ketiga tempat itu diturunkan ketiga kitabNya. Lalu pengikut Buddha yang datang di belakang memuaskan hati mereka dengan menuhankan Buddha itu sendiri." Sekedar itu kita salinkan dari lbnu Taimiyah. Syaitan berkalikali mencoba memperdayakannya. Taurat. 4) Sesungguhnya telah Kami cipta¬kan manusia itu atas sebaik-baik pendirian. Menurut penafsir ini pendiri buddha itu nama kecilnya ialah Sakiamuni atau Gaotama. Mungkin mengasuh jiwa manusia. Mula kebangkitannya ialah seketika dia berteduh bersemadi di bawah pohon kayu Bodhi yang besar. Menurut penyelidikan ahli-ahli. Selanjutnya ada pula penafsir-penafsir zaman sekarang sebagai disebutkan oleh al-Qasimi di dalam tafsirnya berpendapat bahwa sumpah Allah dengan buah tiin yang dimaksud ialah pohon Bodhi tempat bersemadinya Buddha Gaotama ketika beliau mencari Hikmat Tertinggi.- . Dia hanya diriwayatkan sebagai riwayat-riwayat Hadis-hadis dalam kalangan kita Muslimin. lalu dia diutus menjadi Rasul Allah. sebagai¬mana yang telah disebutkannya ketiganya itu dalam Taurat: "Datang Allah dari Torsina. Besar sekali kemungkinan bahwa penafsir yang menafsirkan buah Tiin di dalam al-Quran itu dengan pohon bodhi tempat Buddha bersemadi. yaitu Kapilawastu. Kebenarannya yang mutlak tetaplah pada Allah sendiri. setelah pemeluk-pemeluknya bertambah maju. Then do We abase him (to be) the lowest of the low. Pohon Bodhi itu menjadi pohon yang suci pada kepercayaan penganut Buddha. Buddha itu lebih banyak mengajarkan filsafat menghadapi hidup ini. yang mereka namai juga Acapala. Maka Syaikh Ahmad Soorkati menyatakan pendapat bahwa kalimat Kifli berdekatan dengan nama negeri tempat Buddha dilahirkan. Syaikh Ahmad Soorkati yang telah mustautin di Indonesia ini pernah pula menyatakan per¬kiraan beliau. Buddha adalah pendiri dari agama Buddha yang di kemudian harinya telah banyak berobah dari ajarannya yang asli. Asal makna dari Dzul-Kifli ialah yang empunya pengasuhan. tetapi tidaklah telap. Di waktu itulah turun wahyu kepadanya. dari mulut ke mulut Lama kemudian baru ditulis. telah terbit di Seir dan gemerlapan cahayanya dari gunung Paran. We have indeed created man in the best of moulds. dan tidak membicarakan Ketuhanan. Tetapi seorang ulama Besar dari Arabia dan Sudan. Kami jatuhkan dia kepada serendah-rendah yang rendah. Sebab ajarannya itu tidak ditulis pada zamannya melainkan lama se-sudah matinya. belum mendalami benar-benar filsafat ajaran Buddha. Injil dan al-Quran.

bentuk lahir dan bentuk batin." (ujung ayat 6): . dan akal pun berkembang. contradict thee. sangat berbeda dengan binatang yang lain. Kemudian itu Tuhan pun mengutus pula Rasul-rasul membawakan petunjuk bagaimana caranya menjalani hidup ini supaya selamat. rambut hitam berganti dengan uban.w. as to the judgment (to come)? 8) Bukankah Allah itu yang paling adil di antara segala yang meng¬hukum? Is not Allah the wisest of judges? "Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia itu atas sebaik-baik pen-dirian. Malahan ada yang sampai pikun tidak tahu apa-apa lagi." (ayat 4).6) Kecuali orang-orang yang ber¬iman dan beramal shalih. beransurlah tua." (ayat 5). sampai di puncak kemegahan umur. Maka dengan perse-imbangan sebaik-baik tubuh dan pedoman pada akalnya itu dapatlah dia hidup di permukaan bumi ini menjadi pengatur. Yaitu. Inilah yang dinamai "Ardzalil-`umur". Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih. tua nyanyuk." (pangkal ayat 6). Kami jatuhkan dia kepada serendah-rendah yang rendah. Beransur badan lemah dan fikiran mulai pula lemah. after this. sehingga dinamai basyar. Bentuk tubuhnya melebihi keindahan bentuk tubuh hewan yang lain. Sehingga tersebut di dalam salah satu doa yang diajarkan Nabi s. Sesudah lahir ke dunia.a. Bentuk tubuh dan bentuk nyawa. bahwasanya di antara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini. Except such as believe and do righteous deeds: For they shall have a reward unfailing. tentang ukuran dirinya. sampai dewasa. dengan beransur tubuh menjadi kuat dan dapat berjalan. sehingga mulai rontok gigi. Kemudian itu beransur menurun badan tadi. tenaga mulai berkurang. telinga pun beransur kurang pendengarannya. Menurut tafsir dari Ibnu Jarir: "Beriman dan beramal shalih di waktu badan masih muda dan sihat. 7) Maka apakah sesuatu yang akan mendustakan kamu tentang agama? Then what can. tentang manis air-mukanya. maka untuk mereka adalah ganjaran yang tiada putus-putus. sudah minta belas kasihan anak dan cucu. agar kita memohon juga kepada Tuhan jangan sampai dikembalikan kepada umur sangat tua (Al-harami) dan pikun itu. Ayat inilah permulaan dari apa yang telah Allah mulaikan lebih dahulu dengan sumpah. "Kemudian itu. Dan kalau umur itu masih panjang juga mulailah padam kekuatan akal itu sama-sekali. artinya wajah yang mengandung gembira. bukan semata-mata nafasnya yang turun naik. dan mulailah pelupa. kulit yang tegang menjadi kendor. manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk." "Maka untuk mereka adalah ganjaran yang tiada putus-¬putus. sehingga kembali seperti kanak-kanak. Demikianlah Allah mentakdirkan kejadian manusia itu. Dan manusia diberi pula akal.

Padahal bacaan itu tidak didengar oleh mereka. 'Ammati (saudara perempuan ayahku). Tuanku Syaikh Amrullah yaitu mewiridkan membaca al-Quran sekhatam-sekhatam. Lalu beliau suruh anak¬ cucu yang mengelilingnya turut berdiam mendengarkan bacaan itu. Dan kalau tidak ada kesempatan. Dia adalah taat kepada Allah di masa mudanya. sehingga tidak mendengar lagi apa yang kita bicarakan dekat beliau. dan tua dan kembali pikun dan daripada siksa kubur dan fitnah Dajjal dan fitnah hidup dan fitnah mati. Di dalam al-Quran umur tua renta ardzalil-'umur itu sampai bertemu dua kali. al-Mulk dan beberapa Surat yang lain yang beliau hapal di luar kepada. yang kira-kira . Dan beberapa jam lagi akan menutup mata masih sempat dengan senyum dia berkata bahwa dia mendengarkan suara-suara yang indah merdu membaca al-Quran. Setelah dia sakit akan meninggal. Sebab dia adalah beriman. Maka meskipun sudah tua dan telinga sudah pekak. Yaitu ayat 70 dari Surat an-Nahl (lebah) Surat 16 dan Surat al-Haj.a. Ketika menafsirkan Ardzalil-'umur itu terdapatlah satu tafsir dari Ibnu Abbas demikian bunyinya: "Asal saja dia taat kepada Allah di masa-masa mudanya. Sebaliknya ada juga saya dapati. meskipun dia telah tua sehingga akalnya mulai tidak jalan lagi.w. Dan Surat-surat itulah yang selalu beliau baca.'' Diriwayatkan juga dari lbnu Abbas dan lkrimah. al-Waqi'ah. Tetapi sejak masih gadisnya beliau menuruti ajaran ayahnya. al-Kahfi. Sejak beberapa tahun sebelum meninggal beliau telah pekak tuli. Dan beliau pun meninggal dalam senyum." (Riwayat Bukhara daripada Anas bin Malik) Menurut keterangan Saiyidina Ali bin Abu Thalib kembali kepada umur tua renta ardzalil--'umur itu ialah tujuh lima tahun. namun buat dia masih tetap dituliskan amal shalihnya sebagaimana di waktu mudanya itu jua. itu ialah: ( ) 'Ya Tuhanku. terutama orang-orang perempuan yang telah tua. namun Surat-surat Yaa-Siin. namun beliau tidak sampai pikun. (22) ayat 5. mulutnya masih berkomat-kamit membaca al-Quran. "Barangsiapa yang mengumpulkan al-Quran tidaklah akan dikembalikan kepada ardzalil 'umur. Uaik Tuo Aisyah meninggal dalam usia 86 tahun. Insya Allah!" Tentang ini penulis tafsir ini berpengalaman. Kepada tua pikun. Kerja beliau sehari-hari hanya membaca al-Quran sehingga pekaknya tidak jadi rintangan baginya. dan tidaklah dia akan dianggap berdosa lagi atas perbuatan¬nya di waktu akalnya tak ada lagi itu. barangkali dalam suasana men-dengar suara merdu membaca al-Quran.Doa yang diajarkan Nabi s. aku berlindung kepada Engkau daripada bakhil dan pemalas.

tidaklah ditulis untuk dirinya dan tidak untuk orang tuanya. ( ) "Seorang anak yang dilahirkan apabila telah mulai bertumbuh pengertian¬nya. Amin. Apabila dia telah mencapai delapan puluh tahun. saya salinkan di sini sebuah Hadis: . diperintah Tuhan dua malaikat yang selalu menyertainya agar anak itu dijaga baik-baik dan diawasi. Untuk mententeramkan hati kita. . Apabila dia telah berkesadaran. dituliskan Allahlah segala kebaikannya dan dilampaui Tuhan saja kesalahan-kesalahannya. (2) penyakit kusta. Apabila dia telah mencapai tujuh puluh tahun. entah mati muda atau sampai mencapai usia lanjut. Apabila dia telah men¬capai lima puluh tahun. yaitu bahwa Allah telah mencipta¬kan engkau. Apabila dia telah mencapai ardzalil-'umur (Usia sangat lanjut). sejak mudamu sampai kepada hari tuamu? Bagaimanalah jadinya nasib kamu menempuh hidup ini kalau kamu tidak hidup . yang terdahulu dan yang terkemudian. dan kalau dia berbuat salah. diamankan Allahlah dia daripada bala bencana yang tiga macam. Artinya: Kalau sudah demikian halnya. sehingga dia tidak mengetahui apa-apa lagi sesudah begitu cerdas dahulunya. : . "Maka apakah sesuatu yang akan mendustakan kamu tentang agama?" (ayat 7). dan menjadi syafa'atlah dia pada kalangan ahli rumahnya dan ditulislah dia sebagai Aminullah (Kepercayaan Allah) dan adalah dia tawanan Allah di muka bumiNya.usianya telah mencapai 80 atau 90 tahun menjadi amat pikun hilang sama sekali ingatannya. diringankan Allahlah hisab (perhitungannya). mulailah berjalan Qalam Tuhan. sehingga tetap menjadi modal hidup di hari tua. apa lagikah alasan bagi kamu akan mendustakan agama? Bukankah ajaran agama itu yang akan mem-berikan pegangan bagi kamu menempuh hidup ini. (3) penyakit balak. ditulislah pahala untuk ayahnya atau kedua orang tuanya. . dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan setelah lanjut umur kamu akan jatuh menjadi serendah-rendahnya kalau tidak ada pendidikan dan asuhan beragama semenjak kecil. asal kita sendiri mematuhi perintah-perintah Allah sejak masih muda remaja. jika dia bekerja yang baik. Dan jika dia berbuat salah. berapa umur yang akan Dia berikan kepada kita. jatuh cintalah kepadanya seluruh isi langit. Apabila telah mencapai enam puluh tahun diberi Allahlah dia kesukaan kembali ke¬pada Allah (Inabah) dengan amalan-amalan yang disukai Allah. (1) gila. tidaklah dituliskan apa-apa. Apabila dia telah mencapai sembilan puluh tahun diampuni Allahlah dosa-dosanya. akan dituliskan Allah tentang dirinya yang baik-baik saja. . . padahal di waktu mudanya dia pun tidak pemah meninggalkan sembahyang lima waktu. . sebagaimana yang diamalkannya di waktu sihatnya dahulu. Apabila telah mencapai empat puluh tahun dalam Islam. Dan kita pun tetap memohon jangan kiranya kita sampai jadi tua pikun yang sampai rnemberati kepada anak cucu. . hai Insan demikian rupa."(Riwayat Abu Ya'ala dari Hadis Anas bin Malik) Maka terpulanglah kepada Tuhan Allah sendiri.

semuanya itu adalah satu maksudnya. kehancuran hidup sampai rendah serendah-rendahnya di dunia dan di akhirat. lalu hidupnya selamat sampai hari tuanya. Agama untuk muslihat hidup manusia sejak datang ke dunia ini sampai pulangnya ke. Makkah al-Mukarramah. bukankah itu pun satu keputusan yang adil dari Allah? Itu pun masih saja di dunia. kita ma'mun sunnat membaca: ! "Benar itu! Dan aku sendiri atas yang demikian itu turut menyaksikan. baik yang dilambang¬kan oleh buah tin dan zaitun yang tumbuh di pergunungan Jarusalem (Palestina) yang berupa kitab Injil. Melarat masuk neraka. atau yang diturunkan di Jabal Thursina di Semenanjung Sinai. (Alaisallaahu bi ahkamil Haakimiin). atau kitab penutup yang dibawa oleh Khatimul Anbiya' wal Mursalin. yang mula diturunkan di negeri yang aman. Kalau seseorang yang setia memegang ajaran agama untuk pedoman hidupnya. tempat Taurat diberikan kepada Musa. al-Quran yang dibawa Muhammad. Bagaimana kalau kemelaratan. bukankah itu suatu akibat yang adil dari hukum kebijaksanaan Ilahi? Dan kalau seseorang sebelum tua sudah kehilangan pedoman. akhirat esok. Nabi menganjurkan bila Imam sampai pada penutup ayat ini." . Maka tersebutlah dalam sebuah Hadis dirawikan Termidzi dari Abu Hurairah. tetapi tidak kamu pegang dengan baik? "Bukankah Allah itu yang paling adil di antara segala yang menghukum?" (ayat 8).beragama? Dan kalaupun ada. yaitu Addin. dan setelah tua menjadi orang tua yang jadi beban berat kepada anak-cucu karena jiwa kosong dari pegangan. tidakkah semuanya itu akibat yang wajar jua dari orang yang tidak mau memperdulikan petunjuk yang telah disampaikan Allah dengan perantaraan Nabi-nabi? Maka segala petunjuk yang dibawa oleh Nabi-nabi. putus hubungan dengan alam. pada sembahyang jahar.

"demi waktu sesungguhya mia itu dalam kerugian kecuali orang2 yang beriman beramal shaleh nasehatmenasehati dalam kebaikan nasehatmenasehati dalam. Analisis kritis terhadap permendiknas no 23/2006 & no 22/2006 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama islam di sd/mi.Hukum Qalqalah Surat At Tin Hukum Qalqalah Surat At Tin . Pendidikan Agama Islam SMP Kelas VIII Semester 1/ MGMP PAIKota Bogor 1 HUKUM BACAAN QOLQOLAH DAN RA BAB A Hukum bacaan Qalqalah Qalqalah menurut bahasa artinya Pendidikan Agama Islam SMP Kelas IX Semester 1 2 Arti surat At Tiin secara lengkap Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 1 Demi (buah) Tin dan (buah hukum qalqalah surat at tin. A hukum bacaan qalqalah pendidikan agama islam smp kelas viii semester 1/ mgmp paikota bogor 1 hukum bacaan . Hukum Qalqalah Surat At Tin . Hukum Qalqalah Surat At Tin . A latar belakang agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat mia agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna. A hukum bacaan qalqalah pendidikan agama islam smp kelas viii semester 1/ mgmp paikota bogor 1 hukum bacaan qolqolah dan ra bab a hukum bacaan qalqalah qalqalah menurut. Hukum Qalqalah Surat At Tin . "demi waktu sesungguhya mia itu dalam kerugian kecuali orang2 yang beriman beramal shaleh nasehatmenasehati dalam kebaikan nasehatmenasehati dalam. Pendidikan Agama Islam SMP Kelas VIII Semester 1/ MGMP PAIKota Bogor 1 HUKUM BACAAN QOLQOLAH DAN RA BAB A Hukum bacaan Qalqalah Qalqalah menurut bahasa artinya Pendidikan Agama Islam SMP Kelas IX Semester 1 2 Arti surat At Tiin secara lengkap Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 1 Demi (buah) Tin dan (buah hukum qalqalah surat at tin. smp/mts & sma/ma hukum qalqalah surat at tin Upload a doent hukum qalqalah surat at tin hukum qalqalah surat at tin. Hukum Qalqalah Surat At Tin .

. Hukum Qalqalah Surat At Tin . smp/mts & sma/ma hukum qalqalah surat at tin Upload a doent hukum qalqalah surat at tin hukum qalqalah surat at tin. Analisis kritis terhadap permendiknas no 23/2006 & no 22/2006 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama islam di sd/mi. A latar belakang agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat mia agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna.qolqolah dan ra bab a hukum bacaan qalqalah qalqalah menurut.