Ujian Formatif

Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, bagi setiap tajuk yang diajar. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan, memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujua n pemulihan, prosedur membina soalan ujian ialah seperti berikut: i. ii. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Misalnya, pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iii. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iv. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk, iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini.

Langkah-langkah Pembinaan JSU
1. Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji 2. Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran 3. Bina carta dua hala 4. Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran 5. Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid 6. Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak ob jektif kurikulum

Dikenali juga sebagai jadual Penentuan Ujian (JPU) .Membantu penggubal membina item soalan Tujuan JSU .Satu blue print ujian / test specification .Jadual Spesifikasi Ujian .Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran .Ujian tidak dibina secara sembarangan .Panduan kepada penggubal soalan .Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan .Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian .Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa .Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang Jenis-jenis ujian KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN .Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian .

Bagaimana pula dengan penilaian? Penilaian mencakupi lebih luas dan lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan ujian. Pada asasny a. meramal . Malah ianya memerlukan perancangan dan pengendalian yang sistematik. mengisi tempat kosong. Sementara dari segi makna ujian pula Crombach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas. Setiap perancangan kurikulum mesti diikuti dengan penilaian.Ujian Yang Baik Mempunyai Kesahan Dan Kebolehpercayaan Yang Tinggi. dan matlamat ke arah mana usaha pengajaran dihalakan. mamadankan. atau satu sistem berkategori. Dari sudut pengajaran. untuk menentukan apa yang ingin diukur. mengetahui kelemahan -kelemahannya . Mengikut Popham (1975). penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran formal tentang nilai fenomena pendidikan. program pengajaran. Berbagai bentuk ujian bertulis boleh diadakan oleh guru dari semasa ke semasa. Sebagaimana yang kita ketahui. penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. Kebanyakan penilaian yang diamalkan dinegara kita adalah penilaian berbentuk ujian. semua ini bertujuan mendapatkan maklumat. ujian atau peperiksa an adalah satu aspek penting dalam sistem pendidikan kita. Mengikut Ebel (1979). penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar (Gronlund. dan kedua. Secara lebih luas. iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor. ujian beraneka pilihan dan juga bentuk esei. membuat keputusan bagaimana mengukurnya. 1981). guru dapat mengukur pencapaian murid. seperti ujian betul/salah. Ini jelas menunjukkan bahawa penilaian adalah merupakan suatu cara atau alat bagi mengukur keberkesanan pengajaran di samping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai. sebenarnya pembina ujian menghadapi dua persoalan : y y pertama. Mengapakah Ciri Tersebut Penting Dan Bagaimanakah Kesahan Dan Kebolehpercayaan Ujian Ditingkatkan? Sistem penilaian memang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan. Kenyataan di atas memberikan gambaran bahawa ujian bukan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan begitu sahaja. Daripada maklumat yang didapati itu.

Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markat ujian dan lain -lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. Keputusan ujian. atau sebagainya. pastikanlah bahawa ujian itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya suatu ujian yang baik. Kesahannya bergantung kepada beberapa jenis kesahan. sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. kandungan sukatan pelajaran. 1982. sesuatu ujian itu dikatakan sah. kesahan telahan (predictive validity). kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen. 1997). memilihnya untuk sesuatu tujuan.keupayaannya. KESAHAN Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. Isi ujian ditentukan dengan menilai apakah tujuan ujian itu diadakan. a) Kesahan isi (content validity) Ini ialah kesahan yang terpenting bagi seseorang guru yang hendak menyediakan ujian. Sax & Newton. Walau apa pun format ujian yang hendak dibina. Kesahan sesuatu ujian tidak dapat ditentukan secara langsung seperti mengukur ketinggian seseorang. Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston. atau dipilih. atau skor markah memberi gambaran sebenar atai tidak sebenar tentang apa yang hendak diukur. 1996). Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah sep erti kesahan isi (content validity). Dengan perkataan lain. Oleh itu ia tidak dengan sendirinya sah. penekanan yang diberi kepada tajuk -tajuk . Antara ciri ciri penting ujian yang baik ialah seperti kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability).

Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lama kemudian. dan peringkat objektif pelajaran yang hendak diuji. atau sebagainya. kerana calon yang berkenaan telah memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang per tama. Contohnya. Demikian juga bagi Ujian Kelayakan Latihan Perguruan (UKELP). Kemudian ia hendaklah memilih atau menyediakan item ujian-ujian yang sesuai. aras kesukaran. pencapaian calon biasanya lebih baik daripada ujian pertama. Bagi sebarang ujian bertulis maka sangat penting bagi guru supaya sentiasa menyedari tujuan utama ujian itu. SPM. Berdasarkan pencapaian murid-murid ini maka kita dapat meramal kejayaan murid murid dalam peperiksaan sebenar tersebut. atau trait mental.dalam sukatan pelajaran peringkat atau kategori objektif pelajaran bagi tiap -tiap tajuk. seperti . Sekiranya calon -calon yang lulus dalam UKELP dan dipilih mengikuti kursus perguruan juga berjaya dan mendapat sijil atau diploma perguruan serta menjadi guru yang berkesan maka UKELP itu mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. b) Kesahan telahan/ ramalan Kesahan ramalan adalah berkait rapat dengan ujian meramal kebolehan atau kelayakan seseorang calon untuk menjalankan sesuatu tugas pada masa depan. maka ujian itu dikatakan tidak sah dari segi isi kerana tidak meliputi sukatan pelajaran. Jenis-jenis item pula bergantung kepada jenis pencapaian murid -murid. d) Kesahan Gagasan Kesahan gagasan amat penting diadakan untuk mengukur sejauh mana seseorang itu menunjukkan trait personaliti. sedangkan tajuk -tajuk lain diabaikan. Contohnya guru biasa mengadakan peperiksaan percubaan diperingkat sekolah sebelum murid-murid mengambil peperiksaan PMR. c) Kesahan Semasa/Serentak Kesahan semasa penting bagi guru merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujian yang serupanya. tingkah laku. item ujian akhir tahun (ujian sumatif) misalnya tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu.

bertanggung jawab. maka kit a terpaksa mencari korelasi markahnya dengan satu markah bagi ujian lain yang mengukur trait yang sama. Sifat hormat menghormati bo leh dikatakan sangat tinggi dikalanganm ahli -ahli agama. Ini bermakna guru perlu meneliti dan memahami isi kandungan tiap -tiap tajuk dalam sukatan pelajaran. cer gas otak dan sebagainya. peringkat objektif mengikut Taksonomi Bloom atau Taksonomi yang seumpamanya. Misalnya kita boleh menelah bahawa seseorang murid yang kreatif juga merupakan seorang yang imaginatif. Semua ini merupakan idea atau gagasan psikologi perlu dianalisa untuk mengenal pasti proses-proses atau ciri-ciri yang dikaitkan dengan sesuatu trait agar item-item ujian yang khusus dan tepat dapat disediakan. kita boleh membuat berbagai -bagai ramalan yang ada hubungannya dengan gagasan tersebut. Meningkatkan Kesahan Dalam Ujian a) Cara yang baik untuk meningkatkan dan memastikan kesahan sesuatu ujian ialah dengan menyediakan blue print. Berdasarkan teori atau kajian ini. kreatif. Oleh itu sesuatu ujian itu bolehlah ditadbirkan kepada golongan -golongan yang dikatakan mempunyai sifat ataupun trait yang dikehendaki itu.sifat peramah. Hal ini bermakna bahawa jikalau kita mahu menentukan kesahan gagasan untuk satu ujian yang dikatakan mengukur semangat berdikari. Penentuan objektif pelajaran ataupun aras -aras kemahiran bergantung kepada matapelajaran. b) Bagi meningkatkan kesahan gagasan ialah deng an mencari korelasi diantara markah pada ujian yang dibentuk dengan markah ujian tentang trait yang diperkatakan itu. adil. c) Kesahan gagasan boleh ditingkatkan dengan mencubakan ujian ini kepada satu kumpulan yang diketahui mempunyai trait itu. JPU ini dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan. bilangan soalan bagi tiap -tiap satu objektif dan tajuk. Di mana dalam JPU guru hendaklah menetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Ataupun sifat mencari keuntungan yang maksimum terdapat dikalangan peniaga -peniaga. Jika markah kumpulan itu tinggi maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan gagasan yang tinggi. introvert. bermotivasi. atau rancangan persediaan yang dinamakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). tajuk-tajuk yang diuji serta peringkat kebolehan murid -murid yang menduduki ujian itu. .

Bagi kejayaan dalam pelajaran sekolah menengah pula.d) Dengan menjalankan satu ekperimen dan membuat ujian detik -detik startegik di dalam ekperimen itu. e) Langkah utama bagi mendapatkan kesahan ini ialah menentukan kriteria tentang apa yang dikatakan kemampuan atau kejayaan di dalam sesuatu perkara yang diramalkan itu. Umpamanya sifat putus asa akan bertambah serius jikalau seseorang itu menghadapi kegagalan demi kegagalan. Oleh itu untuk mendapatkan kesahan bagi satu ujian yang mengukur trait putus asa ini. menolong rakan sebaya di dalam hal-hal pelajaran di sekolah dan mengambil peranan aktif semasa di bilik darjah. dapat menaip terus menerus dalam jangkamasa 1 jam. dan calon yang rendah markahnya tidak menunjukkan prestasi di dalam kretiria itu. Kesahan ujian itu boleh diterima jikalau didapati calon yang tinggi markah dalam ujian itu mencapa i prestasi yang dikehendaki di dalam kretiria itu. maka ujian ini bolehlah diberi kepada satu kumpulan yang dimasukkan ke dalam satu ekperimen apabila keadaan dikelolakan supaya mereka yang dieksperimenkan itu mengalami kegagalan berturut-turut. Kebolehpercayaan . Umpamanya perlu diketahui apakah ciri -ciri yang ada pada jurutaip yang dikatakan baik itu ataupun apakah ciri-ciri kejayaan di dalam pelajaran di sekolah menengah. mungkin perkara . dapat mengeja dengan tidak membuat salah lebih daripada 2% daripada perkataan yang terdapat pada sesuatu kerja yang dikendalikan. Keadaan yang berlainan itu memberi kesan kepada trait seseorang itu. mengetahui semua format surat menyurat. Ini bermakna kesahan berasaskan pendirian yang keadaan mengubah sesuatu trait itu dapat diwujudkan.perkara yang penting ialah mendapat m arkah tidak kurang daripada 60% di dalam tiap -tiap ujian yang diambil. dan berbagai . f) Cara yang ideal bagi meningkatkan kesahan ialah mencari korelasi dian tara ujian ayang diberi sebelum calon-calon itu melalui pengalaman yang berkenaan dengan perlakuan yang di dalam konteks kriatiria pada akhir pengalaman itu.bagai lagi. Jikalau markah pada ujian itu menunjukkan pertambahan dari satu masa ke satu masa yang berikutnya maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan. Jurutaip yang baik mungkin dapat menaip sebanyak 80 perkataan dalam satu mionit.

46 apabila 24 guru memeriksa sekali dan kemudian diperiksa semula selepas tiga bulan. tetapi jika kita harus memberikan skor yang sama juga walau pun kita menilai pada ma sa yang berbeza.60. yang menemukan bahawa pekali korelasi hanya 0. Dengan kata lain pemeriksaan mereka mempunyai reliabil iti yang rendah. dengan kertas matematik menunjukkan. secara purata. Walau bagaimana pun. kesilapan angkubah pengukuran adalah banyak terdapat dalam skor ujian dalam pendidikan (atau. Fakta mengenai reliabiliti rendah memeriksa kertas peperiksaan secara individu telah ditunjukkan oleh Dicker (1973). Ini menunjukkan bahawa pemeriksaan seseorang pemeriksa bukan sahaja tidak tekal tetapi amat berbeza di antara seorang pemeriksa dengan pemeriksa lain. Secara umum. 1977). atau sifat seseorang. Beliau mendapati kebanyakan korelasi adalah di bawah 0.Salah satu daripada kriteria tersebut di atas ialah reliabiliti (kebolehpercayaan). Ini menunjukkan bahawa reliabiliti bukan sahaja skor yang sama didapati walau pun orang lain yang menilainya. ujian pendidikan cenderung kepada tidak reliabel) melainkan kerja yang lebih berhati -hati dilakukan bagi menentukan aras reliabiliti yang diterima (Martuza. Soalan yang dibina jika tidak mempunyai reliabilti atau mempunyai reliabiliti rendah tidak akan dapat menggambarkan pencapaian pelajar dan seterusnya akan menjadikan sistem penilaian yang sia-sia. sesuatu ciri. Menurut Mokhtar (1995). Oleh itu para pendidik perlu berhati -hati dalam membina alat penilaian. nilai lebih kecil (Ingenkamp. 1977). dengan kata lain. reliabiliti ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda. 1977). . Reliabiliti adalah istilah yang keliru di sini dan setengah penulis cuba menggantikannya dengan µconsiste ncy¶. persoalan asas reliabiliti adalah: Adalah penilai lain setuju dengan interpretasi tingkah laku pelajar? Tetapi variasi yang mengganggu pula adalah: Adakah saya menterjemah tingkah lakunya dalam keadaan yang sama jika saya melihat nya lagi? (Rowntree. Aschersleben (1971) menganalisis pemeriksaan oleh 24 guru ke atas 623 pelajar dalam empat ujian matematik yang bersiri dan empat ujian µdictation¶.

latihan. tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. Bacaan yang berlainan akan menimbulkan syak wasangka kepada kita oleh kerana alat -alat sukatan itu tidak lagi stabil. Pada kebiasaannya . kenyang laparnya dan lain-lain.Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. kedaan atau jenis kasut yang dipakai. Katakan kita menye diakan satu ujian penggal matematik. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). Kebolehpercayaan adalah satu perkara yang senang dilihat didalam ukuran seperti berat. sesuatu ukuran itu tidak lepas daripada ralat (error). kita boleh memberikan dua kali ujian kepada murid kelas kita. Ujian yang stabil ialah ujian yang dapat memberikan market yang sama apabila murid itu mengambil ujian itu beberapa kali di dalam satu jangka masa yang pendek. maka ujian itu bolehlah dianggap stabil ataupun boleh dipercayai. Kita mahukan markah itu datangnya daripada kemampuan murid itu sendiri. Jikal au markah bagi tiap-tiap murid di dalam ujian pertama itu lebih kurang sama dengan markah yang diperolehi untuk ujian kedua . kebolehan dan nilai pada murid itu. kita akan menyoal diri kita sendiri adakah jawapan yang diberikan itu tidak berubah -ubah dan dapat mencerminkan kemahiran. Ini amat ketara dalam prestasi fizikal. Jauh lompatan seseorang mis alnya. larian atau sebagainya. ketepatan. . Sedangkan berat seseorang pun boleh berubah dalam satu hari disebabkan oleh pakaiannya. Untuk menentukan samada ujian itu stabil atau tidak . Kebolehpercayaan ujian sangat penting oleh kerana kita tidak mahu markah yang diperolehi itu dalah disebabkan oleh nasib. panjang. Sesuatu ukuran panjang itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau barang yang sama diukur berulang kali. Biarkan jarak di antara ujian pertama dengan yang kedua itu lebih kurang satu ataupun dua minggu. Kepentingan Kebolehpercayaan Apabila kita menilai ataupun menguji murid -murid. Begitu juaga dengan sesuatu penimbang berat itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau kita menimbang benda yang sama beru langkali. tinggi dan lain -lain yang berbentuk maujud. tidak sentiasa sama kerana pengaruh halaju angin kedaan fizikalnya. Jika b enar maka ujian yang kita berikan itu bolehlah kita anggapkan sebagai stabil.

arahan-arahan mestilah tepat dan jelas. kebolehpercayaan adalah satu ciri yang patut kita pastikan sebagai dapat dite rima. galakan guru. Umpamanya k ita mahu menguji samada murid itu dapat menolak nombor-nombor tidak lebih dariapada 20 dan dengan bertangan. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan y Panjang pendek ujian itu boleh mempengaruhi keutuhan. terutama dalam ujian daya (power test). Hal ini merupakan satu lagi punca ralat. Jika murid itu dapat peluang menjawab sebilangan besar soalan -soalan itu . penilaian yang kita lakukan itu tidak akan memberi peluang yang cukup kepada murid -murid membuktikan yang mereka mempunyai kemahiran. Skor yang konsisten tidak semestinya mengukur apa yang hendak diukur.Bagi ujian ataupun penilaian yang kita sediakan . Kadang-kadang kebolehpercayaan ditentukan dengan cara uji-ulang (retest) .Oleh kerana guru yang membina dan mentadbir ujian kepada murid murid. Keadaan fizikal dan m ental yang positif. kebolehpercayaan pada ujian ini ialah untuk kita memastikan yang ujian atupun alat pe nilaian itu memberi peluang kepada murid mengemukakan jawapan yang mencerminkan keupayaannya dan bukanlah disebab kan oleh nasib. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan .Kita akan mengemukakan beberapa soalan yang dapat menguji kemahiran yang sama. kebiasaan dengan format ujian juaga akan memberi kesan yang positif terhadap kebolehpercayaan. Item item ujian hanya merupakan sampel bagi bidang yang diuji .. semakin panjang ujian maka semakin tepat skornya kerana semakin kurang pergantungan kepada tekaan atau kebetulan. pengetahuan dan sikap yang dinilaikan itu. Perbezaan skor mungkin timbul lantaran perbezaan cara ujian itu ditadbirkan. Murid murid haruslah diberi masa yang cukup. Dengan kata lain. Demikian juga ujian yang bersifat objektif yang mempunyai keutuhan yang lebih tinggi kerana tidak terdedah kepada berbagai -bagai interpretasi. azam dan motivasi. tetapi ujian yang utuh tidak semestinya sah. Mereka mestilah diawasi dengan teliti semasa ujian. variasi dalam sampel mungkin terdapat dalam dua ujian yang setara bentuknya. Ujian yang sah biasanya utuh. Satu peluang sahaja sudah tentu tidak mengcukupi. maka perhubungan guru murid yang baik biasanya akan menambah keutuhan keputusannya. Biasanya. Jika tidak. Kita tidak hanya memberikan satu soalan sahaja. maka baharulah kita berpuas hati dan menerima hasilnya sebagai mencerminkan keupayaan murid itu . Sebarang manfaat yang didapati oleh murid -murid daripada ujian pertama akan y y .

adalah sangat sukar bagi guru untuk membentuk satu ujian yang mempunyai ciri kebolehpercayaan yang tinggi. penilaian seseorang pemeriksa mungkin berubah mengikut masa dan keadaan. walaupun skim permarkahan ada disediakan. y Keadaan persekitaran boleh mempengaruhi murid -murid dan skor mereka. ruang dan cahaya yang cukup . seperti kerusi meja yang selesa . Persekitaran yang sesuai. Perkara ini tidak berlaku dalam ujian objektif.mengurangkan kebolehpercayaan. Oleh itu untuk meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian . Jika murid itu tidak sihat ketika mengambil ujian . keadaan persekitaran dan cara memeriksa. Faktor pertama ialah keadaan tempat murid-murid itu mengambil ujian. Jika bilik itu bising dan panas umpamanya . Oleh itu . keobjektifan merupakan satu syarat bagi keutuhan. kerana semua responnya adalah tepat. Mana mana pemeriksa akan memberi markah yang sama untuk respon yang sama. guru haruslah memastikan yang keadaan tempat murid itu semasa mengambil ujian adalah baik . Oleh itu . Meningkatkan Kebolehpercayaan Dalam Ujian Pada lazimnya . Hal ini menunjukkan betapa perlunya penjelasan yang sempurna sebelum ujian pertama dimulakan.Apabila sesuatu ujian itu bersi fat subjektif . manakala keadaan hangar bingar. maka jawapannyapun tidak sebaik yang dapat ditunjukkannya jikalau dia di dalam keadaan sihat. atau lebih faham dengan item -item ujian. Oleh itu. Keadaan yang tidak selesa menyebabkan murid -muird tidak dapat menjawab seperti yang selalu ditunjukkan. akan menambahkan kebolehpercayaan. ventilasi yang baik. Malahan. guru harus mengurangkan segala punca perubahan faktor -faktor tersebut. misalnya akan menganggu konsentrasi murid -murid dan menjejaskan kebolehpercayaan ujian. Contohnya dalam ulang uji murid -murid mungkin lebih biasa dengan format . mereka mendapat skor yang lebih tinggi. emosi dan kesihata n calon. muird tidak akan dapat menjawab soalan dengan sebaik -sebaiknya. Ini adalah kerana pencapaian murid dalam situasi yang berlainan akan dipengaruhi oleh factor -faktor berlainan seperti bilangan soalan. biasanya markah yang diberi untuk jawapan yang sama adalah berbeza mengikut pemeriksa.

gambar dan lain -lain lagi itu jelas. Mereka cepat jemu dan dengan itu tidak akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Faktor keempat ialah. Arahan dan item-item yang kurang jelas boleh menimbulkan interpretasi yang berlainan dariapada muri -murid. Biasanya semakin bilangan solan bertambah. guru seharusnya memastikan yang arahan dan item -item. guru seharusnya menyediakan ujian yang tidak terlalu memakan masa yang panjang. Kita tahu lama masa yang dapat ditumpukan oleh murid terhadap sesuatu itu berbeza. Guru juga boleh memenggalkan ujian guru untuk diberikan beberpa kali.. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku.Faktor kedua ialah kejelasan yang terdapat pada arahan dan item -item ujian itu. Masalah ini sering berlaku di dalam ujian -ujian terbuka yang guru lakukan. Faktor ketiga berkait dengan panjangnya ujian ataupun penilaian itu. sama ada dalam bentuk kenyataan. Posted by AJ at 11:54 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) . nilai dan juga amali sukar diperiksa dan diberikan markah secara objektif. kerana bilangan soalan ditambah akan dapat mengurangkan peluang untuk murid meneka. Di dalam pemerhatian juga. pemeriksaan dan pemarkahan. murid di peringkat sekolah rendah mempunyai tumpuan yang terhad. Tetapi ujian ataupun penilaian yang berkaitan denga n sikap. Bagi mengelakkan perkara-perkara ini. guru harus menyediakan satu skim pemeriksaan dan pemarkahan yang jelas dan kita patuhi pada skimini apabila membuat pemeriksaan dan pemarkahan. Faktor kelima dalam meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian ataupun penilaian ilah dengan memberikan bilangan soalan yang berpatutan. Ujian objektif tidak menimbulkan masalah. guru dapati yang pemarkahan sukar diberi dengan tepat. Oleh itu semasa menyediakan ujian ataupun penilaian . Murid yang rendah umurnya sudah tentu tidak dapat memberi tumpuan yang dikehendaki. Sebaliknya. Ujian yang banyak itemnya itu selalunya lebih stabil oleh kerana guru berpeluang menyoaln ya beberapa kali. maka semakin tepat pencapaian murid itu. Walau bagaimanapun. ujian yang banyak item itu memakan masa yang panjang.

inventori. iaitu: (i) ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran. Pada umumnya. Hal ini kerana maklumat personaliti seseorang tidak bernilai jika dia menyedari bahawa dia sedang dinilai. Ujian ini juga digunakan bagi tujuan mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehan calon atau individu. indikator dan indeks. keupayaan . dan (ii) ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu. tahap kemahiran. ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. personaliti. tidak ada gerak balas boleh dianggap sebagai `baik¶. Suatu waktu dahulu bakat dikenal sebagai kebolehan istimewa semulajadi yang dimiliki oleh seseorang individu. kajian yang dijalankan oleh Universiti Minnesota tentang bakat mekanikal. Contoh ujian bakat seperti ujian kemasukan ke maktab perguruan (UKELP). permohonan biasiswa dan sebagainya. Ujian ini lazimnya digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu. Contoh ujian personaliti seperti Ujian Keirsey Temperament. Dalam konteks ujian prestasi.Ujian Bakat dan Ujian Personaliti Ujian Bakat Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon. Misalnya pada tahun 1930. Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja. nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian. minat. Dengan itu dia akan melakukan dengan sebaik yang mungkin. Misalnya tidak ada ukuran baik atau buruknya minat seseorang itu pada dunia perl adangan. Pada umumnya ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. . Individu yang berminat boleh meneruskan ladang dan sebaliknya boleh memilih bidang lain yang bersesuaian dengan minatnya. kemasukan ke program latihan. Posted by AJ at 11:51 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Prestasi dan Ujian Daya Ujian Prestasi Ujian prestasi memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan. Ujian Personaliti Ujian personaliti ialah ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri.

misalnya perbincangan kumpulan. Ujian daya adalah lebih sesuai untuk pelajar yang lebih matang kerana soalan-soalan dalan ujian ini memerlukan penjelasan yang terperinci. Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) 3. Ujian Daya Ujian daya mempunya pendekatan yang berlainan di mana terdapat soalan yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi. 2. Bilangan soalan dalam ujian daya juga juga sangat terhad. Murid tidak dapat mengeluarkan idea. Jenis soalan respon tetap. Pemerhatian boleh dilaksanakan semasa murid melaksanakan tugas yang diberikan. Format salah betul 2. Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid) 5. Mengukur proses mental yang tinggi Kelemahan 1. Menguji banyak topik 4. Potensi untuk meneka jawapan tinggi . Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan. Di dalam ujian ini mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item. Aneka pilihan Kelebihan 1. 1. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). Posted by AJ at 11:49 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Objektif dan Ujian Subjektif Ujian Objektif Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon. Manakala melalui laporan kendiri pelajar sendiri menilai diri sendiri melalui s oal selidik tertentu yang menilai peribadi diri. Terdapat dua bentuk soalan objektif iaitu: 1. Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Padanan 3. 2. Mudah disemak 2. ujian prestasi adalah rumit. peranan murid dalam aktiviti.Pada umumnya. Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar.

Posted by AJ at 11:47 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Fungsi Menghasilkan maklumat kepada pelajar dan guru. Tidak dapat mengukur keaslian Ujian Subjektif Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan. Kelebihan ‡ Mudah digubal ‡ Sesuai untuk semua mata pelajaran ‡ Sesuai untuk semua aras taksonomi ‡ Membuatkan calon menganalisis. Kelemahan ‡ Bidang yg diuji terhad ‡ Soalan boleh diramal ‡ Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. Terdapat dua jenis iaitu: ‡ Jenis respons terhad o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis jawapan secara ringkas o contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan baik ‡ Jenis respons lanjutan o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan dalam satu atau beberapa perenggan o contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam Pendidikan Moral. mengintegrasikan idea yg siperoleh. ‡ Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap. Calon bijak tidak perlu belajar banyak 6. ‡ Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak. salah tafsiran. konsep-konsep yang samarsamar. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran 5.3. Sukar untuk dibina 4. kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. ‡ Mengurangkan konsep meneka. pengalaman. Mengesan punca kelemahan untuk pemulihan Pensijilan atau penggredan di akhir kursus . ‡ Berguna untuk mengesan punca kelemahan. dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian.

PMR. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. lembaran UPSR. memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. prosedur membina soalan ujian ialah seperti . Bagi tujuan pemulihan.Masa diberi Tekanan dalam penilaian Fokus pengukuran Sifat sampelan Sepanjang pengajaran Di akhir kursus. STPM Ujian Sem kerja Posted by AJ at 11:46 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan. iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. bagi setiap tajuk yang diajar. SPM. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. t/ laku kognitif. psikomotor dan afektif Satu ± satu segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Berubah ± ubah mengikut segmen Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria T / laku kognitif Objektif kursus Beraneka jenis Kesukaran item Semua peringkat : senang ± susah Jenis alat Peperiksaan akhir tahun Skor Biasanya ujian rujukan norma Cara melapor skor Contoh Gagal atau lulus Jumlah skor Ujian bulanan . memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk berikut: i.

pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini. ia boleh dijalankan pada akhir penggal. iii. Satu lagi ujian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. Posted by AJ at 11:44 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria . Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk. tahun atau sesi persekolahan. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai ol eh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Gur u akan membandingkan pencapaian antara calon untuk menentukan taraf kedudukan murid -murid dalam bilik darjah. Biasanya ia akan meliputi seluruh s ukatan pelajaran untuk satu peringkat pembelajaran. Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pemb elajaran dalam kalangan murid. iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Ia bertujuan untuk menentukan pencapaian pembelajaran dan pemeringkatan gred murid. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iv.ii. Ujian sumatif boleh dijalankan selepas satu peringkat pengajaran dan pembelajaran dalam satu kursus yang tertentu. Misalnya. Sebagai contoh. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran.

Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri ciri rujukan norma dengan ciri-ciri rujukan kriteria. Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif iaitu ciri ciri setiap unit pelajaran. Justeru itu. para pensyarah perlu membina banyak ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran yang diuji. kriteria yang digunakan dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumati . Posted by AJ at 11 37 0c e s e s e j S s SS3110 Labels: e Ujian Rujukan Norma Rujukan asaskan norma i unakan sekiranya ensyarah ingin membandingkan restasi encapaian indi idu pelajar dengan prestasi pencapaian pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza mengikut kelas atau  1  0 $%#   ¨©§ £ S s ¡ 0c Post by AJ at 11 42 Labels: e e s ¥© § © ¥ ¥©§ ©¦ ¥ ¥©  ¥©§©¨§¥ ¡ ¡ ¡ ¢ ¦ ¥ ¤¤ £   ¡ e s e j SS3110 !%# %)!  !%(# '%" !  !% & !%#%$#!  "!    . Ujian rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk ku mulati iaitu pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya. Soalan -soalan ujian rujukan kriteria perlu mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran.Uji jukan Kri ria Rujukan kriteria pula di unakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Ujian rujukan kriteria tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain. Maksudnya kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh pada akhir kursus.

kumpulan. Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan. Soalan ujian rujukan norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain. Soalan ujian rujuk an norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan -soalan mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus. . Dalam pelaporannya. Soalan ujian rujukan norma juga mempunyai indeks diskriminasi anta ra pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi. ujian rujukan norma kadang -kadang menggunakan kelok normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful