P. 1
Ujian Formatif

Ujian Formatif

|Views: 276|Likes:
Published by hamdan0107

More info:

Published by: hamdan0107 on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

Ujian Formatif

Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, bagi setiap tajuk yang diajar. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan, memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujua n pemulihan, prosedur membina soalan ujian ialah seperti berikut: i. ii. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Misalnya, pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iii. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iv. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk, iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini.

Langkah-langkah Pembinaan JSU
1. Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji 2. Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran 3. Bina carta dua hala 4. Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran 5. Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid 6. Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak ob jektif kurikulum

Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa .Panduan kepada penggubal soalan .Ujian tidak dibina secara sembarangan .Satu blue print ujian / test specification .Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang Jenis-jenis ujian KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN .Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan .Jadual Spesifikasi Ujian .Membantu penggubal membina item soalan Tujuan JSU .Dikenali juga sebagai jadual Penentuan Ujian (JPU) .Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian .Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian .Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran .

Secara lebih luas. Pada asasny a.Ujian Yang Baik Mempunyai Kesahan Dan Kebolehpercayaan Yang Tinggi. dan kedua. ujian atau peperiksa an adalah satu aspek penting dalam sistem pendidikan kita. mengisi tempat kosong. penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar (Gronlund. dan matlamat ke arah mana usaha pengajaran dihalakan. mengetahui kelemahan -kelemahannya . Mengapakah Ciri Tersebut Penting Dan Bagaimanakah Kesahan Dan Kebolehpercayaan Ujian Ditingkatkan? Sistem penilaian memang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan. Bagaimana pula dengan penilaian? Penilaian mencakupi lebih luas dan lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan ujian. membuat keputusan bagaimana mengukurnya. Sementara dari segi makna ujian pula Crombach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas. meramal . 1981). Daripada maklumat yang didapati itu. Sebagaimana yang kita ketahui. untuk menentukan apa yang ingin diukur. Berbagai bentuk ujian bertulis boleh diadakan oleh guru dari semasa ke semasa. penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran formal tentang nilai fenomena pendidikan. penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. Kebanyakan penilaian yang diamalkan dinegara kita adalah penilaian berbentuk ujian. Setiap perancangan kurikulum mesti diikuti dengan penilaian. program pengajaran. semua ini bertujuan mendapatkan maklumat. Dari sudut pengajaran. mamadankan. guru dapat mengukur pencapaian murid. sebenarnya pembina ujian menghadapi dua persoalan : y y pertama. Kenyataan di atas memberikan gambaran bahawa ujian bukan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan begitu sahaja. Mengikut Ebel (1979). ujian beraneka pilihan dan juga bentuk esei. atau satu sistem berkategori. iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor. Malah ianya memerlukan perancangan dan pengendalian yang sistematik. seperti ujian betul/salah. Ini jelas menunjukkan bahawa penilaian adalah merupakan suatu cara atau alat bagi mengukur keberkesanan pengajaran di samping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai. Mengikut Popham (1975).

penekanan yang diberi kepada tajuk -tajuk . pastikanlah bahawa ujian itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya suatu ujian yang baik. Kesahan sesuatu ujian tidak dapat ditentukan secara langsung seperti mengukur ketinggian seseorang. Kesahannya bergantung kepada beberapa jenis kesahan. a) Kesahan isi (content validity) Ini ialah kesahan yang terpenting bagi seseorang guru yang hendak menyediakan ujian. memilihnya untuk sesuatu tujuan. 1982. kandungan sukatan pelajaran. Walau apa pun format ujian yang hendak dibina. Antara ciri ciri penting ujian yang baik ialah seperti kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). KESAHAN Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. 1996). sesuatu ujian itu dikatakan sah. Sax & Newton. atau dipilih. atau skor markah memberi gambaran sebenar atai tidak sebenar tentang apa yang hendak diukur. Oleh itu ia tidak dengan sendirinya sah.keupayaannya. kesahan telahan (predictive validity). Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah sep erti kesahan isi (content validity). sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markat ujian dan lain -lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. Isi ujian ditentukan dengan menilai apakah tujuan ujian itu diadakan. Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston. Dengan perkataan lain. 1997). Keputusan ujian. kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen. atau sebagainya.

Jenis-jenis item pula bergantung kepada jenis pencapaian murid -murid. b) Kesahan telahan/ ramalan Kesahan ramalan adalah berkait rapat dengan ujian meramal kebolehan atau kelayakan seseorang calon untuk menjalankan sesuatu tugas pada masa depan. Contohnya guru biasa mengadakan peperiksaan percubaan diperingkat sekolah sebelum murid-murid mengambil peperiksaan PMR. Demikian juga bagi Ujian Kelayakan Latihan Perguruan (UKELP). d) Kesahan Gagasan Kesahan gagasan amat penting diadakan untuk mengukur sejauh mana seseorang itu menunjukkan trait personaliti. c) Kesahan Semasa/Serentak Kesahan semasa penting bagi guru merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujian yang serupanya. tingkah laku.dalam sukatan pelajaran peringkat atau kategori objektif pelajaran bagi tiap -tiap tajuk. Kemudian ia hendaklah memilih atau menyediakan item ujian-ujian yang sesuai. Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lama kemudian. sedangkan tajuk -tajuk lain diabaikan. Contohnya. aras kesukaran. atau trait mental. dan peringkat objektif pelajaran yang hendak diuji. Bagi sebarang ujian bertulis maka sangat penting bagi guru supaya sentiasa menyedari tujuan utama ujian itu. seperti . kerana calon yang berkenaan telah memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang per tama. maka ujian itu dikatakan tidak sah dari segi isi kerana tidak meliputi sukatan pelajaran. atau sebagainya. item ujian akhir tahun (ujian sumatif) misalnya tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu. pencapaian calon biasanya lebih baik daripada ujian pertama. Sekiranya calon -calon yang lulus dalam UKELP dan dipilih mengikuti kursus perguruan juga berjaya dan mendapat sijil atau diploma perguruan serta menjadi guru yang berkesan maka UKELP itu mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. Berdasarkan pencapaian murid-murid ini maka kita dapat meramal kejayaan murid murid dalam peperiksaan sebenar tersebut. SPM.

Ini bermakna guru perlu meneliti dan memahami isi kandungan tiap -tiap tajuk dalam sukatan pelajaran. Meningkatkan Kesahan Dalam Ujian a) Cara yang baik untuk meningkatkan dan memastikan kesahan sesuatu ujian ialah dengan menyediakan blue print. kita boleh membuat berbagai -bagai ramalan yang ada hubungannya dengan gagasan tersebut. bertanggung jawab. Oleh itu sesuatu ujian itu bolehlah ditadbirkan kepada golongan -golongan yang dikatakan mempunyai sifat ataupun trait yang dikehendaki itu. Sifat hormat menghormati bo leh dikatakan sangat tinggi dikalanganm ahli -ahli agama. tajuk-tajuk yang diuji serta peringkat kebolehan murid -murid yang menduduki ujian itu. introvert. peringkat objektif mengikut Taksonomi Bloom atau Taksonomi yang seumpamanya. maka kit a terpaksa mencari korelasi markahnya dengan satu markah bagi ujian lain yang mengukur trait yang sama. cer gas otak dan sebagainya. Berdasarkan teori atau kajian ini. Jika markah kumpulan itu tinggi maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan gagasan yang tinggi. Di mana dalam JPU guru hendaklah menetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Ataupun sifat mencari keuntungan yang maksimum terdapat dikalangan peniaga -peniaga. atau rancangan persediaan yang dinamakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). b) Bagi meningkatkan kesahan gagasan ialah deng an mencari korelasi diantara markah pada ujian yang dibentuk dengan markah ujian tentang trait yang diperkatakan itu. Hal ini bermakna bahawa jikalau kita mahu menentukan kesahan gagasan untuk satu ujian yang dikatakan mengukur semangat berdikari. . JPU ini dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan. Semua ini merupakan idea atau gagasan psikologi perlu dianalisa untuk mengenal pasti proses-proses atau ciri-ciri yang dikaitkan dengan sesuatu trait agar item-item ujian yang khusus dan tepat dapat disediakan. bermotivasi. bilangan soalan bagi tiap -tiap satu objektif dan tajuk. adil. Misalnya kita boleh menelah bahawa seseorang murid yang kreatif juga merupakan seorang yang imaginatif. kreatif. c) Kesahan gagasan boleh ditingkatkan dengan mencubakan ujian ini kepada satu kumpulan yang diketahui mempunyai trait itu. Penentuan objektif pelajaran ataupun aras -aras kemahiran bergantung kepada matapelajaran.sifat peramah.

d) Dengan menjalankan satu ekperimen dan membuat ujian detik -detik startegik di dalam ekperimen itu. dapat mengeja dengan tidak membuat salah lebih daripada 2% daripada perkataan yang terdapat pada sesuatu kerja yang dikendalikan. Umpamanya sifat putus asa akan bertambah serius jikalau seseorang itu menghadapi kegagalan demi kegagalan. dan calon yang rendah markahnya tidak menunjukkan prestasi di dalam kretiria itu. Kebolehpercayaan . Kesahan ujian itu boleh diterima jikalau didapati calon yang tinggi markah dalam ujian itu mencapa i prestasi yang dikehendaki di dalam kretiria itu. e) Langkah utama bagi mendapatkan kesahan ini ialah menentukan kriteria tentang apa yang dikatakan kemampuan atau kejayaan di dalam sesuatu perkara yang diramalkan itu. Jurutaip yang baik mungkin dapat menaip sebanyak 80 perkataan dalam satu mionit. dapat menaip terus menerus dalam jangkamasa 1 jam.perkara yang penting ialah mendapat m arkah tidak kurang daripada 60% di dalam tiap -tiap ujian yang diambil. Oleh itu untuk mendapatkan kesahan bagi satu ujian yang mengukur trait putus asa ini. Umpamanya perlu diketahui apakah ciri -ciri yang ada pada jurutaip yang dikatakan baik itu ataupun apakah ciri-ciri kejayaan di dalam pelajaran di sekolah menengah. dan berbagai .bagai lagi. Keadaan yang berlainan itu memberi kesan kepada trait seseorang itu. Jikalau markah pada ujian itu menunjukkan pertambahan dari satu masa ke satu masa yang berikutnya maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan. f) Cara yang ideal bagi meningkatkan kesahan ialah mencari korelasi dian tara ujian ayang diberi sebelum calon-calon itu melalui pengalaman yang berkenaan dengan perlakuan yang di dalam konteks kriatiria pada akhir pengalaman itu. menolong rakan sebaya di dalam hal-hal pelajaran di sekolah dan mengambil peranan aktif semasa di bilik darjah. Ini bermakna kesahan berasaskan pendirian yang keadaan mengubah sesuatu trait itu dapat diwujudkan. mengetahui semua format surat menyurat. Bagi kejayaan dalam pelajaran sekolah menengah pula. maka ujian ini bolehlah diberi kepada satu kumpulan yang dimasukkan ke dalam satu ekperimen apabila keadaan dikelolakan supaya mereka yang dieksperimenkan itu mengalami kegagalan berturut-turut. mungkin perkara .

46 apabila 24 guru memeriksa sekali dan kemudian diperiksa semula selepas tiga bulan. tetapi jika kita harus memberikan skor yang sama juga walau pun kita menilai pada ma sa yang berbeza. 1977). ujian pendidikan cenderung kepada tidak reliabel) melainkan kerja yang lebih berhati -hati dilakukan bagi menentukan aras reliabiliti yang diterima (Martuza. Secara umum. Walau bagaimana pun. Ini menunjukkan bahawa reliabiliti bukan sahaja skor yang sama didapati walau pun orang lain yang menilainya. Beliau mendapati kebanyakan korelasi adalah di bawah 0. Oleh itu para pendidik perlu berhati -hati dalam membina alat penilaian. reliabiliti ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda. secara purata. yang menemukan bahawa pekali korelasi hanya 0. Dengan kata lain pemeriksaan mereka mempunyai reliabil iti yang rendah. nilai lebih kecil (Ingenkamp. Fakta mengenai reliabiliti rendah memeriksa kertas peperiksaan secara individu telah ditunjukkan oleh Dicker (1973). Ini menunjukkan bahawa pemeriksaan seseorang pemeriksa bukan sahaja tidak tekal tetapi amat berbeza di antara seorang pemeriksa dengan pemeriksa lain. Soalan yang dibina jika tidak mempunyai reliabilti atau mempunyai reliabiliti rendah tidak akan dapat menggambarkan pencapaian pelajar dan seterusnya akan menjadikan sistem penilaian yang sia-sia.Salah satu daripada kriteria tersebut di atas ialah reliabiliti (kebolehpercayaan). Reliabiliti adalah istilah yang keliru di sini dan setengah penulis cuba menggantikannya dengan µconsiste ncy¶. dengan kata lain. . Aschersleben (1971) menganalisis pemeriksaan oleh 24 guru ke atas 623 pelajar dalam empat ujian matematik yang bersiri dan empat ujian µdictation¶.60. atau sifat seseorang. Menurut Mokhtar (1995). kesilapan angkubah pengukuran adalah banyak terdapat dalam skor ujian dalam pendidikan (atau. persoalan asas reliabiliti adalah: Adalah penilai lain setuju dengan interpretasi tingkah laku pelajar? Tetapi variasi yang mengganggu pula adalah: Adakah saya menterjemah tingkah lakunya dalam keadaan yang sama jika saya melihat nya lagi? (Rowntree. sesuatu ciri. dengan kertas matematik menunjukkan. 1977). 1977).

Bacaan yang berlainan akan menimbulkan syak wasangka kepada kita oleh kerana alat -alat sukatan itu tidak lagi stabil. Untuk menentukan samada ujian itu stabil atau tidak . Kebolehpercayaan ujian sangat penting oleh kerana kita tidak mahu markah yang diperolehi itu dalah disebabkan oleh nasib. Sedangkan berat seseorang pun boleh berubah dalam satu hari disebabkan oleh pakaiannya. ketepatan. latihan. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). kenyang laparnya dan lain-lain. Katakan kita menye diakan satu ujian penggal matematik. sesuatu ukuran itu tidak lepas daripada ralat (error). Kebolehpercayaan adalah satu perkara yang senang dilihat didalam ukuran seperti berat. . kedaan atau jenis kasut yang dipakai. Sesuatu ukuran panjang itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau barang yang sama diukur berulang kali. Ini amat ketara dalam prestasi fizikal. tinggi dan lain -lain yang berbentuk maujud. Ujian yang stabil ialah ujian yang dapat memberikan market yang sama apabila murid itu mengambil ujian itu beberapa kali di dalam satu jangka masa yang pendek. Jika b enar maka ujian yang kita berikan itu bolehlah kita anggapkan sebagai stabil. Jikal au markah bagi tiap-tiap murid di dalam ujian pertama itu lebih kurang sama dengan markah yang diperolehi untuk ujian kedua . maka ujian itu bolehlah dianggap stabil ataupun boleh dipercayai. kebolehan dan nilai pada murid itu. Begitu juaga dengan sesuatu penimbang berat itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau kita menimbang benda yang sama beru langkali. kita akan menyoal diri kita sendiri adakah jawapan yang diberikan itu tidak berubah -ubah dan dapat mencerminkan kemahiran. tidak sentiasa sama kerana pengaruh halaju angin kedaan fizikalnya. dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. larian atau sebagainya. Pada kebiasaannya . Jauh lompatan seseorang mis alnya.Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. Biarkan jarak di antara ujian pertama dengan yang kedua itu lebih kurang satu ataupun dua minggu. tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. Kita mahukan markah itu datangnya daripada kemampuan murid itu sendiri. kita boleh memberikan dua kali ujian kepada murid kelas kita. panjang. Kepentingan Kebolehpercayaan Apabila kita menilai ataupun menguji murid -murid.

Murid murid haruslah diberi masa yang cukup. Jika tidak. Hal ini merupakan satu lagi punca ralat. tetapi ujian yang utuh tidak semestinya sah. penilaian yang kita lakukan itu tidak akan memberi peluang yang cukup kepada murid -murid membuktikan yang mereka mempunyai kemahiran. Ujian yang sah biasanya utuh.Bagi ujian ataupun penilaian yang kita sediakan . Untuk meningkatkan kebolehpercayaan . Jika murid itu dapat peluang menjawab sebilangan besar soalan -soalan itu .. Keadaan fizikal dan m ental yang positif.Kita akan mengemukakan beberapa soalan yang dapat menguji kemahiran yang sama. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan y Panjang pendek ujian itu boleh mempengaruhi keutuhan. Satu peluang sahaja sudah tentu tidak mengcukupi. maka baharulah kita berpuas hati dan menerima hasilnya sebagai mencerminkan keupayaan murid itu . Item item ujian hanya merupakan sampel bagi bidang yang diuji . kebolehpercayaan pada ujian ini ialah untuk kita memastikan yang ujian atupun alat pe nilaian itu memberi peluang kepada murid mengemukakan jawapan yang mencerminkan keupayaannya dan bukanlah disebab kan oleh nasib. maka perhubungan guru murid yang baik biasanya akan menambah keutuhan keputusannya.Oleh kerana guru yang membina dan mentadbir ujian kepada murid murid. Demikian juga ujian yang bersifat objektif yang mempunyai keutuhan yang lebih tinggi kerana tidak terdedah kepada berbagai -bagai interpretasi. Dengan kata lain. Kita tidak hanya memberikan satu soalan sahaja. semakin panjang ujian maka semakin tepat skornya kerana semakin kurang pergantungan kepada tekaan atau kebetulan. Umpamanya k ita mahu menguji samada murid itu dapat menolak nombor-nombor tidak lebih dariapada 20 dan dengan bertangan. Perbezaan skor mungkin timbul lantaran perbezaan cara ujian itu ditadbirkan. pengetahuan dan sikap yang dinilaikan itu. kebiasaan dengan format ujian juaga akan memberi kesan yang positif terhadap kebolehpercayaan. Biasanya. Skor yang konsisten tidak semestinya mengukur apa yang hendak diukur. galakan guru. arahan-arahan mestilah tepat dan jelas. variasi dalam sampel mungkin terdapat dalam dua ujian yang setara bentuknya. azam dan motivasi. terutama dalam ujian daya (power test). Mereka mestilah diawasi dengan teliti semasa ujian. Sebarang manfaat yang didapati oleh murid -murid daripada ujian pertama akan y y . kebolehpercayaan adalah satu ciri yang patut kita pastikan sebagai dapat dite rima. Kadang-kadang kebolehpercayaan ditentukan dengan cara uji-ulang (retest) .

Mana mana pemeriksa akan memberi markah yang sama untuk respon yang sama. Persekitaran yang sesuai. Jika murid itu tidak sihat ketika mengambil ujian . Keadaan yang tidak selesa menyebabkan murid -muird tidak dapat menjawab seperti yang selalu ditunjukkan. adalah sangat sukar bagi guru untuk membentuk satu ujian yang mempunyai ciri kebolehpercayaan yang tinggi. keobjektifan merupakan satu syarat bagi keutuhan. Contohnya dalam ulang uji murid -murid mungkin lebih biasa dengan format . guru haruslah memastikan yang keadaan tempat murid itu semasa mengambil ujian adalah baik . y Keadaan persekitaran boleh mempengaruhi murid -murid dan skor mereka. Ini adalah kerana pencapaian murid dalam situasi yang berlainan akan dipengaruhi oleh factor -faktor berlainan seperti bilangan soalan. maka jawapannyapun tidak sebaik yang dapat ditunjukkannya jikalau dia di dalam keadaan sihat. Oleh itu untuk meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian . penilaian seseorang pemeriksa mungkin berubah mengikut masa dan keadaan. walaupun skim permarkahan ada disediakan. Perkara ini tidak berlaku dalam ujian objektif. keadaan persekitaran dan cara memeriksa. Oleh itu . Malahan. Jika bilik itu bising dan panas umpamanya .mengurangkan kebolehpercayaan. ventilasi yang baik. Oleh itu. mereka mendapat skor yang lebih tinggi. kerana semua responnya adalah tepat. manakala keadaan hangar bingar. biasanya markah yang diberi untuk jawapan yang sama adalah berbeza mengikut pemeriksa. Meningkatkan Kebolehpercayaan Dalam Ujian Pada lazimnya . ruang dan cahaya yang cukup . Oleh itu . akan menambahkan kebolehpercayaan.Apabila sesuatu ujian itu bersi fat subjektif . misalnya akan menganggu konsentrasi murid -murid dan menjejaskan kebolehpercayaan ujian. seperti kerusi meja yang selesa . emosi dan kesihata n calon. guru harus mengurangkan segala punca perubahan faktor -faktor tersebut. atau lebih faham dengan item -item ujian. muird tidak akan dapat menjawab soalan dengan sebaik -sebaiknya. Faktor pertama ialah keadaan tempat murid-murid itu mengambil ujian. Hal ini menunjukkan betapa perlunya penjelasan yang sempurna sebelum ujian pertama dimulakan.

Walau bagaimanapun. Masalah ini sering berlaku di dalam ujian -ujian terbuka yang guru lakukan. Posted by AJ at 11:54 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) . Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku. guru dapati yang pemarkahan sukar diberi dengan tepat. kerana bilangan soalan ditambah akan dapat mengurangkan peluang untuk murid meneka. Faktor kelima dalam meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian ataupun penilaian ilah dengan memberikan bilangan soalan yang berpatutan. Arahan dan item-item yang kurang jelas boleh menimbulkan interpretasi yang berlainan dariapada muri -murid. Tetapi ujian ataupun penilaian yang berkaitan denga n sikap. ujian yang banyak item itu memakan masa yang panjang. Guru juga boleh memenggalkan ujian guru untuk diberikan beberpa kali. guru harus menyediakan satu skim pemeriksaan dan pemarkahan yang jelas dan kita patuhi pada skimini apabila membuat pemeriksaan dan pemarkahan. sama ada dalam bentuk kenyataan. Murid yang rendah umurnya sudah tentu tidak dapat memberi tumpuan yang dikehendaki. Bagi mengelakkan perkara-perkara ini. Faktor ketiga berkait dengan panjangnya ujian ataupun penilaian itu. Di dalam pemerhatian juga. Ujian objektif tidak menimbulkan masalah. guru seharusnya memastikan yang arahan dan item -item. pemeriksaan dan pemarkahan. Faktor keempat ialah. Sebaliknya. guru seharusnya menyediakan ujian yang tidak terlalu memakan masa yang panjang. murid di peringkat sekolah rendah mempunyai tumpuan yang terhad. Mereka cepat jemu dan dengan itu tidak akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. nilai dan juga amali sukar diperiksa dan diberikan markah secara objektif. Biasanya semakin bilangan solan bertambah. Oleh itu semasa menyediakan ujian ataupun penilaian . gambar dan lain -lain lagi itu jelas.. Kita tahu lama masa yang dapat ditumpukan oleh murid terhadap sesuatu itu berbeza.Faktor kedua ialah kejelasan yang terdapat pada arahan dan item -item ujian itu. Ujian yang banyak itemnya itu selalunya lebih stabil oleh kerana guru berpeluang menyoaln ya beberapa kali. maka semakin tepat pencapaian murid itu.

Ujian ini juga digunakan bagi tujuan mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehan calon atau individu. Hal ini kerana maklumat personaliti seseorang tidak bernilai jika dia menyedari bahawa dia sedang dinilai. Contoh ujian personaliti seperti Ujian Keirsey Temperament. Ujian ini lazimnya digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu. Pada umumnya. Pada umumnya ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. indikator dan indeks. Individu yang berminat boleh meneruskan ladang dan sebaliknya boleh memilih bidang lain yang bersesuaian dengan minatnya. keupayaan . . Dengan itu dia akan melakukan dengan sebaik yang mungkin. dan (ii) ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu. ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. Misalnya tidak ada ukuran baik atau buruknya minat seseorang itu pada dunia perl adangan. Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja. permohonan biasiswa dan sebagainya. Ujian Personaliti Ujian personaliti ialah ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri. Posted by AJ at 11:51 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Prestasi dan Ujian Daya Ujian Prestasi Ujian prestasi memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan. Misalnya pada tahun 1930. personaliti. inventori. kajian yang dijalankan oleh Universiti Minnesota tentang bakat mekanikal. iaitu: (i) ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran. kemasukan ke program latihan.Ujian Bakat dan Ujian Personaliti Ujian Bakat Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon. nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian. Suatu waktu dahulu bakat dikenal sebagai kebolehan istimewa semulajadi yang dimiliki oleh seseorang individu. minat. Dalam konteks ujian prestasi. tahap kemahiran. Contoh ujian bakat seperti ujian kemasukan ke maktab perguruan (UKELP). tidak ada gerak balas boleh dianggap sebagai `baik¶.

Murid tidak dapat mengeluarkan idea. Posted by AJ at 11:49 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Objektif dan Ujian Subjektif Ujian Objektif Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Menguji banyak topik 4. ujian prestasi adalah rumit. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan. Ujian Daya Ujian daya mempunya pendekatan yang berlainan di mana terdapat soalan yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi. 2. Di dalam ujian ini mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item.Pada umumnya. Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Mengukur proses mental yang tinggi Kelemahan 1. Ujian daya adalah lebih sesuai untuk pelajar yang lebih matang kerana soalan-soalan dalan ujian ini memerlukan penjelasan yang terperinci. Potensi untuk meneka jawapan tinggi . Manakala melalui laporan kendiri pelajar sendiri menilai diri sendiri melalui s oal selidik tertentu yang menilai peribadi diri. Format salah betul 2. 1. misalnya perbincangan kumpulan. Padanan 3. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) 3. Pemerhatian boleh dilaksanakan semasa murid melaksanakan tugas yang diberikan. Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Jenis soalan respon tetap. Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar. Terdapat dua bentuk soalan objektif iaitu: 1. peranan murid dalam aktiviti. 2. Mudah disemak 2. Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid) 5. Bilangan soalan dalam ujian daya juga juga sangat terhad. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Aneka pilihan Kelebihan 1.

Tidak dapat mengukur keaslian Ujian Subjektif Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan. Kelebihan ‡ Mudah digubal ‡ Sesuai untuk semua mata pelajaran ‡ Sesuai untuk semua aras taksonomi ‡ Membuatkan calon menganalisis. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran 5. Calon bijak tidak perlu belajar banyak 6. pengalaman. ‡ Berguna untuk mengesan punca kelemahan. Posted by AJ at 11:47 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Fungsi Menghasilkan maklumat kepada pelajar dan guru. Mengesan punca kelemahan untuk pemulihan Pensijilan atau penggredan di akhir kursus . mengintegrasikan idea yg siperoleh. ‡ Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak. ‡ Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap. Terdapat dua jenis iaitu: ‡ Jenis respons terhad o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis jawapan secara ringkas o contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan baik ‡ Jenis respons lanjutan o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan dalam satu atau beberapa perenggan o contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam Pendidikan Moral. salah tafsiran. Sukar untuk dibina 4. kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. konsep-konsep yang samarsamar. Kelemahan ‡ Bidang yg diuji terhad ‡ Soalan boleh diramal ‡ Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. ‡ Mengurangkan konsep meneka. dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian.3.

SPM. iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujuan pemulihan. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan. memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk berikut: i. bagi setiap tajuk yang diajar. t/ laku kognitif. psikomotor dan afektif Satu ± satu segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Berubah ± ubah mengikut segmen Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria T / laku kognitif Objektif kursus Beraneka jenis Kesukaran item Semua peringkat : senang ± susah Jenis alat Peperiksaan akhir tahun Skor Biasanya ujian rujukan norma Cara melapor skor Contoh Gagal atau lulus Jumlah skor Ujian bulanan . Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji.Masa diberi Tekanan dalam penilaian Fokus pengukuran Sifat sampelan Sepanjang pengajaran Di akhir kursus. PMR. lembaran UPSR. prosedur membina soalan ujian ialah seperti . STPM Ujian Sem kerja Posted by AJ at 11:46 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan.

Sebagai contoh. Biasanya ia akan meliputi seluruh s ukatan pelajaran untuk satu peringkat pembelajaran. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini. iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pemb elajaran dalam kalangan murid. iii. Ia bertujuan untuk menentukan pencapaian pembelajaran dan pemeringkatan gred murid. ia boleh dijalankan pada akhir penggal. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai ol eh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. tahun atau sesi persekolahan. Ujian sumatif boleh dijalankan selepas satu peringkat pengajaran dan pembelajaran dalam satu kursus yang tertentu. Posted by AJ at 11:44 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria . Gur u akan membandingkan pencapaian antara calon untuk menentukan taraf kedudukan murid -murid dalam bilik darjah. pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk. Satu lagi ujian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. Misalnya. iv.ii.

kriteria yang digunakan dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumati . Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif iaitu ciri ciri setiap unit pelajaran. Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk ku mulati iaitu pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya. Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri ciri rujukan norma dengan ciri-ciri rujukan kriteria. Posted by AJ at 11 37 0c e s e s e j S s SS3110 Labels: e Ujian Rujukan Norma Rujukan asaskan norma i unakan sekiranya ensyarah ingin membandingkan restasi encapaian indi idu pelajar dengan prestasi pencapaian pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza mengikut kelas atau  1  0 $%#   ¨©§ £ S s ¡ 0c Post by AJ at 11 42 Labels: e e s ¥© § © ¥ ¥©§ ©¦ ¥ ¥©  ¥©§©¨§¥ ¡ ¡ ¡ ¢ ¦ ¥ ¤¤ £   ¡ e s e j SS3110 !%# %)!  !%(# '%" !  !% & !%#%$#!  "!    . Ujian rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar.Uji jukan Kri ria Rujukan kriteria pula di unakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Ujian rujukan kriteria tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain. para pensyarah perlu membina banyak ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran yang diuji. Maksudnya kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh pada akhir kursus. Justeru itu. Soalan -soalan ujian rujukan kriteria perlu mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran.

. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan. Soalan ujian rujukan norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain. Soalan ujian rujuk an norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan -soalan mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus. ujian rujukan norma kadang -kadang menggunakan kelok normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar. Soalan ujian rujukan norma juga mempunyai indeks diskriminasi anta ra pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi. Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar.kumpulan. Dalam pelaporannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->