Ujian Formatif

Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, bagi setiap tajuk yang diajar. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan, memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujua n pemulihan, prosedur membina soalan ujian ialah seperti berikut: i. ii. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Misalnya, pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iii. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iv. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk, iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini.

Langkah-langkah Pembinaan JSU
1. Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji 2. Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran 3. Bina carta dua hala 4. Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran 5. Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid 6. Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak ob jektif kurikulum

Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran .Jadual Spesifikasi Ujian .Ujian tidak dibina secara sembarangan .Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa .Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan .Dikenali juga sebagai jadual Penentuan Ujian (JPU) .Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang Jenis-jenis ujian KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN .Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian .Membantu penggubal membina item soalan Tujuan JSU .Satu blue print ujian / test specification .Panduan kepada penggubal soalan .Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian .

Sementara dari segi makna ujian pula Crombach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas. Mengapakah Ciri Tersebut Penting Dan Bagaimanakah Kesahan Dan Kebolehpercayaan Ujian Ditingkatkan? Sistem penilaian memang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan. mamadankan. 1981). Secara lebih luas. Ini jelas menunjukkan bahawa penilaian adalah merupakan suatu cara atau alat bagi mengukur keberkesanan pengajaran di samping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai. Pada asasny a. Setiap perancangan kurikulum mesti diikuti dengan penilaian. Mengikut Ebel (1979). Dari sudut pengajaran. Mengikut Popham (1975). meramal . semua ini bertujuan mendapatkan maklumat. penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar (Gronlund. mengetahui kelemahan -kelemahannya . program pengajaran.Ujian Yang Baik Mempunyai Kesahan Dan Kebolehpercayaan Yang Tinggi. Malah ianya memerlukan perancangan dan pengendalian yang sistematik. Kenyataan di atas memberikan gambaran bahawa ujian bukan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan begitu sahaja. Sebagaimana yang kita ketahui. mengisi tempat kosong. Daripada maklumat yang didapati itu. membuat keputusan bagaimana mengukurnya. untuk menentukan apa yang ingin diukur. ujian atau peperiksa an adalah satu aspek penting dalam sistem pendidikan kita. Bagaimana pula dengan penilaian? Penilaian mencakupi lebih luas dan lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan ujian. sebenarnya pembina ujian menghadapi dua persoalan : y y pertama. Berbagai bentuk ujian bertulis boleh diadakan oleh guru dari semasa ke semasa. penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran formal tentang nilai fenomena pendidikan. Kebanyakan penilaian yang diamalkan dinegara kita adalah penilaian berbentuk ujian. dan matlamat ke arah mana usaha pengajaran dihalakan. guru dapat mengukur pencapaian murid. ujian beraneka pilihan dan juga bentuk esei. penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. atau satu sistem berkategori. dan kedua. seperti ujian betul/salah. iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor.

sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. Antara ciri ciri penting ujian yang baik ialah seperti kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). Kesahannya bergantung kepada beberapa jenis kesahan. 1997). atau dipilih. Keputusan ujian. Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston. memilihnya untuk sesuatu tujuan. kesahan telahan (predictive validity).keupayaannya. Isi ujian ditentukan dengan menilai apakah tujuan ujian itu diadakan. kandungan sukatan pelajaran. kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen. Kesahan sesuatu ujian tidak dapat ditentukan secara langsung seperti mengukur ketinggian seseorang. Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah sep erti kesahan isi (content validity). Oleh itu ia tidak dengan sendirinya sah. penekanan yang diberi kepada tajuk -tajuk . 1982. atau skor markah memberi gambaran sebenar atai tidak sebenar tentang apa yang hendak diukur. Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markat ujian dan lain -lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. Dengan perkataan lain. sesuatu ujian itu dikatakan sah. atau sebagainya. Sax & Newton. KESAHAN Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. Walau apa pun format ujian yang hendak dibina. a) Kesahan isi (content validity) Ini ialah kesahan yang terpenting bagi seseorang guru yang hendak menyediakan ujian. 1996). pastikanlah bahawa ujian itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya suatu ujian yang baik.

SPM. maka ujian itu dikatakan tidak sah dari segi isi kerana tidak meliputi sukatan pelajaran. sedangkan tajuk -tajuk lain diabaikan. kerana calon yang berkenaan telah memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang per tama. Berdasarkan pencapaian murid-murid ini maka kita dapat meramal kejayaan murid murid dalam peperiksaan sebenar tersebut. Bagi sebarang ujian bertulis maka sangat penting bagi guru supaya sentiasa menyedari tujuan utama ujian itu. Jenis-jenis item pula bergantung kepada jenis pencapaian murid -murid. Contohnya guru biasa mengadakan peperiksaan percubaan diperingkat sekolah sebelum murid-murid mengambil peperiksaan PMR. aras kesukaran. Demikian juga bagi Ujian Kelayakan Latihan Perguruan (UKELP). item ujian akhir tahun (ujian sumatif) misalnya tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu. atau sebagainya. Sekiranya calon -calon yang lulus dalam UKELP dan dipilih mengikuti kursus perguruan juga berjaya dan mendapat sijil atau diploma perguruan serta menjadi guru yang berkesan maka UKELP itu mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. tingkah laku. b) Kesahan telahan/ ramalan Kesahan ramalan adalah berkait rapat dengan ujian meramal kebolehan atau kelayakan seseorang calon untuk menjalankan sesuatu tugas pada masa depan. dan peringkat objektif pelajaran yang hendak diuji.dalam sukatan pelajaran peringkat atau kategori objektif pelajaran bagi tiap -tiap tajuk. Kemudian ia hendaklah memilih atau menyediakan item ujian-ujian yang sesuai. c) Kesahan Semasa/Serentak Kesahan semasa penting bagi guru merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujian yang serupanya. seperti . d) Kesahan Gagasan Kesahan gagasan amat penting diadakan untuk mengukur sejauh mana seseorang itu menunjukkan trait personaliti. Contohnya. atau trait mental. Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lama kemudian. pencapaian calon biasanya lebih baik daripada ujian pertama.

bermotivasi. maka kit a terpaksa mencari korelasi markahnya dengan satu markah bagi ujian lain yang mengukur trait yang sama. Sifat hormat menghormati bo leh dikatakan sangat tinggi dikalanganm ahli -ahli agama. Misalnya kita boleh menelah bahawa seseorang murid yang kreatif juga merupakan seorang yang imaginatif. Oleh itu sesuatu ujian itu bolehlah ditadbirkan kepada golongan -golongan yang dikatakan mempunyai sifat ataupun trait yang dikehendaki itu. b) Bagi meningkatkan kesahan gagasan ialah deng an mencari korelasi diantara markah pada ujian yang dibentuk dengan markah ujian tentang trait yang diperkatakan itu. Meningkatkan Kesahan Dalam Ujian a) Cara yang baik untuk meningkatkan dan memastikan kesahan sesuatu ujian ialah dengan menyediakan blue print. tajuk-tajuk yang diuji serta peringkat kebolehan murid -murid yang menduduki ujian itu. bilangan soalan bagi tiap -tiap satu objektif dan tajuk. adil. Penentuan objektif pelajaran ataupun aras -aras kemahiran bergantung kepada matapelajaran.sifat peramah. bertanggung jawab. JPU ini dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan. Ataupun sifat mencari keuntungan yang maksimum terdapat dikalangan peniaga -peniaga. peringkat objektif mengikut Taksonomi Bloom atau Taksonomi yang seumpamanya. c) Kesahan gagasan boleh ditingkatkan dengan mencubakan ujian ini kepada satu kumpulan yang diketahui mempunyai trait itu. . Jika markah kumpulan itu tinggi maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan gagasan yang tinggi. introvert. Di mana dalam JPU guru hendaklah menetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Hal ini bermakna bahawa jikalau kita mahu menentukan kesahan gagasan untuk satu ujian yang dikatakan mengukur semangat berdikari. kita boleh membuat berbagai -bagai ramalan yang ada hubungannya dengan gagasan tersebut. cer gas otak dan sebagainya. atau rancangan persediaan yang dinamakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Semua ini merupakan idea atau gagasan psikologi perlu dianalisa untuk mengenal pasti proses-proses atau ciri-ciri yang dikaitkan dengan sesuatu trait agar item-item ujian yang khusus dan tepat dapat disediakan. Ini bermakna guru perlu meneliti dan memahami isi kandungan tiap -tiap tajuk dalam sukatan pelajaran. kreatif. Berdasarkan teori atau kajian ini.

dapat menaip terus menerus dalam jangkamasa 1 jam. Ini bermakna kesahan berasaskan pendirian yang keadaan mengubah sesuatu trait itu dapat diwujudkan. Jurutaip yang baik mungkin dapat menaip sebanyak 80 perkataan dalam satu mionit. Oleh itu untuk mendapatkan kesahan bagi satu ujian yang mengukur trait putus asa ini. Keadaan yang berlainan itu memberi kesan kepada trait seseorang itu.d) Dengan menjalankan satu ekperimen dan membuat ujian detik -detik startegik di dalam ekperimen itu. dan calon yang rendah markahnya tidak menunjukkan prestasi di dalam kretiria itu. dapat mengeja dengan tidak membuat salah lebih daripada 2% daripada perkataan yang terdapat pada sesuatu kerja yang dikendalikan. mengetahui semua format surat menyurat. maka ujian ini bolehlah diberi kepada satu kumpulan yang dimasukkan ke dalam satu ekperimen apabila keadaan dikelolakan supaya mereka yang dieksperimenkan itu mengalami kegagalan berturut-turut. menolong rakan sebaya di dalam hal-hal pelajaran di sekolah dan mengambil peranan aktif semasa di bilik darjah. f) Cara yang ideal bagi meningkatkan kesahan ialah mencari korelasi dian tara ujian ayang diberi sebelum calon-calon itu melalui pengalaman yang berkenaan dengan perlakuan yang di dalam konteks kriatiria pada akhir pengalaman itu. dan berbagai .perkara yang penting ialah mendapat m arkah tidak kurang daripada 60% di dalam tiap -tiap ujian yang diambil. mungkin perkara .bagai lagi. Umpamanya sifat putus asa akan bertambah serius jikalau seseorang itu menghadapi kegagalan demi kegagalan. Kebolehpercayaan . e) Langkah utama bagi mendapatkan kesahan ini ialah menentukan kriteria tentang apa yang dikatakan kemampuan atau kejayaan di dalam sesuatu perkara yang diramalkan itu. Jikalau markah pada ujian itu menunjukkan pertambahan dari satu masa ke satu masa yang berikutnya maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan. Kesahan ujian itu boleh diterima jikalau didapati calon yang tinggi markah dalam ujian itu mencapa i prestasi yang dikehendaki di dalam kretiria itu. Umpamanya perlu diketahui apakah ciri -ciri yang ada pada jurutaip yang dikatakan baik itu ataupun apakah ciri-ciri kejayaan di dalam pelajaran di sekolah menengah. Bagi kejayaan dalam pelajaran sekolah menengah pula.

Ini menunjukkan bahawa pemeriksaan seseorang pemeriksa bukan sahaja tidak tekal tetapi amat berbeza di antara seorang pemeriksa dengan pemeriksa lain. yang menemukan bahawa pekali korelasi hanya 0. Aschersleben (1971) menganalisis pemeriksaan oleh 24 guru ke atas 623 pelajar dalam empat ujian matematik yang bersiri dan empat ujian µdictation¶. kesilapan angkubah pengukuran adalah banyak terdapat dalam skor ujian dalam pendidikan (atau. nilai lebih kecil (Ingenkamp. Menurut Mokhtar (1995). ujian pendidikan cenderung kepada tidak reliabel) melainkan kerja yang lebih berhati -hati dilakukan bagi menentukan aras reliabiliti yang diterima (Martuza. Oleh itu para pendidik perlu berhati -hati dalam membina alat penilaian. . Soalan yang dibina jika tidak mempunyai reliabilti atau mempunyai reliabiliti rendah tidak akan dapat menggambarkan pencapaian pelajar dan seterusnya akan menjadikan sistem penilaian yang sia-sia.46 apabila 24 guru memeriksa sekali dan kemudian diperiksa semula selepas tiga bulan. dengan kata lain.Salah satu daripada kriteria tersebut di atas ialah reliabiliti (kebolehpercayaan). sesuatu ciri. 1977). 1977). persoalan asas reliabiliti adalah: Adalah penilai lain setuju dengan interpretasi tingkah laku pelajar? Tetapi variasi yang mengganggu pula adalah: Adakah saya menterjemah tingkah lakunya dalam keadaan yang sama jika saya melihat nya lagi? (Rowntree. Reliabiliti adalah istilah yang keliru di sini dan setengah penulis cuba menggantikannya dengan µconsiste ncy¶. Beliau mendapati kebanyakan korelasi adalah di bawah 0. Dengan kata lain pemeriksaan mereka mempunyai reliabil iti yang rendah. tetapi jika kita harus memberikan skor yang sama juga walau pun kita menilai pada ma sa yang berbeza. 1977). dengan kertas matematik menunjukkan. reliabiliti ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda. secara purata. Secara umum. Walau bagaimana pun. Ini menunjukkan bahawa reliabiliti bukan sahaja skor yang sama didapati walau pun orang lain yang menilainya. atau sifat seseorang. Fakta mengenai reliabiliti rendah memeriksa kertas peperiksaan secara individu telah ditunjukkan oleh Dicker (1973).60.

Ini amat ketara dalam prestasi fizikal. Jauh lompatan seseorang mis alnya. Jikal au markah bagi tiap-tiap murid di dalam ujian pertama itu lebih kurang sama dengan markah yang diperolehi untuk ujian kedua . Sedangkan berat seseorang pun boleh berubah dalam satu hari disebabkan oleh pakaiannya. kita boleh memberikan dua kali ujian kepada murid kelas kita. Jika b enar maka ujian yang kita berikan itu bolehlah kita anggapkan sebagai stabil. maka ujian itu bolehlah dianggap stabil ataupun boleh dipercayai. tidak sentiasa sama kerana pengaruh halaju angin kedaan fizikalnya. kita akan menyoal diri kita sendiri adakah jawapan yang diberikan itu tidak berubah -ubah dan dapat mencerminkan kemahiran. latihan. kenyang laparnya dan lain-lain. kedaan atau jenis kasut yang dipakai. Kepentingan Kebolehpercayaan Apabila kita menilai ataupun menguji murid -murid. Bacaan yang berlainan akan menimbulkan syak wasangka kepada kita oleh kerana alat -alat sukatan itu tidak lagi stabil. tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. Ujian yang stabil ialah ujian yang dapat memberikan market yang sama apabila murid itu mengambil ujian itu beberapa kali di dalam satu jangka masa yang pendek. Pada kebiasaannya . Kita mahukan markah itu datangnya daripada kemampuan murid itu sendiri. kebolehan dan nilai pada murid itu. Kebolehpercayaan ujian sangat penting oleh kerana kita tidak mahu markah yang diperolehi itu dalah disebabkan oleh nasib. ketepatan. Kebolehpercayaan adalah satu perkara yang senang dilihat didalam ukuran seperti berat. dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Begitu juaga dengan sesuatu penimbang berat itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau kita menimbang benda yang sama beru langkali. Untuk menentukan samada ujian itu stabil atau tidak .Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. . tinggi dan lain -lain yang berbentuk maujud. panjang. larian atau sebagainya. Sesuatu ukuran panjang itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau barang yang sama diukur berulang kali. sesuatu ukuran itu tidak lepas daripada ralat (error). Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). Biarkan jarak di antara ujian pertama dengan yang kedua itu lebih kurang satu ataupun dua minggu. Katakan kita menye diakan satu ujian penggal matematik.

Dengan kata lain. maka baharulah kita berpuas hati dan menerima hasilnya sebagai mencerminkan keupayaan murid itu . penilaian yang kita lakukan itu tidak akan memberi peluang yang cukup kepada murid -murid membuktikan yang mereka mempunyai kemahiran. Biasanya. pengetahuan dan sikap yang dinilaikan itu. Keadaan fizikal dan m ental yang positif. arahan-arahan mestilah tepat dan jelas.Oleh kerana guru yang membina dan mentadbir ujian kepada murid murid. Kita tidak hanya memberikan satu soalan sahaja. Ujian yang sah biasanya utuh. Demikian juga ujian yang bersifat objektif yang mempunyai keutuhan yang lebih tinggi kerana tidak terdedah kepada berbagai -bagai interpretasi. Satu peluang sahaja sudah tentu tidak mengcukupi.. Sebarang manfaat yang didapati oleh murid -murid daripada ujian pertama akan y y . variasi dalam sampel mungkin terdapat dalam dua ujian yang setara bentuknya. maka perhubungan guru murid yang baik biasanya akan menambah keutuhan keputusannya. kebolehpercayaan adalah satu ciri yang patut kita pastikan sebagai dapat dite rima. Hal ini merupakan satu lagi punca ralat. galakan guru. Jika tidak. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan . terutama dalam ujian daya (power test). Item item ujian hanya merupakan sampel bagi bidang yang diuji . tetapi ujian yang utuh tidak semestinya sah. semakin panjang ujian maka semakin tepat skornya kerana semakin kurang pergantungan kepada tekaan atau kebetulan. Jika murid itu dapat peluang menjawab sebilangan besar soalan -soalan itu . Kadang-kadang kebolehpercayaan ditentukan dengan cara uji-ulang (retest) . kebolehpercayaan pada ujian ini ialah untuk kita memastikan yang ujian atupun alat pe nilaian itu memberi peluang kepada murid mengemukakan jawapan yang mencerminkan keupayaannya dan bukanlah disebab kan oleh nasib.Bagi ujian ataupun penilaian yang kita sediakan . Mereka mestilah diawasi dengan teliti semasa ujian. Perbezaan skor mungkin timbul lantaran perbezaan cara ujian itu ditadbirkan.Kita akan mengemukakan beberapa soalan yang dapat menguji kemahiran yang sama. Murid murid haruslah diberi masa yang cukup. Skor yang konsisten tidak semestinya mengukur apa yang hendak diukur. azam dan motivasi. Umpamanya k ita mahu menguji samada murid itu dapat menolak nombor-nombor tidak lebih dariapada 20 dan dengan bertangan. kebiasaan dengan format ujian juaga akan memberi kesan yang positif terhadap kebolehpercayaan. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan y Panjang pendek ujian itu boleh mempengaruhi keutuhan.

Oleh itu . kerana semua responnya adalah tepat. ruang dan cahaya yang cukup . Oleh itu. Persekitaran yang sesuai. Perkara ini tidak berlaku dalam ujian objektif.mengurangkan kebolehpercayaan. akan menambahkan kebolehpercayaan. walaupun skim permarkahan ada disediakan. seperti kerusi meja yang selesa . manakala keadaan hangar bingar. Jika bilik itu bising dan panas umpamanya . penilaian seseorang pemeriksa mungkin berubah mengikut masa dan keadaan. keadaan persekitaran dan cara memeriksa. biasanya markah yang diberi untuk jawapan yang sama adalah berbeza mengikut pemeriksa. Contohnya dalam ulang uji murid -murid mungkin lebih biasa dengan format . misalnya akan menganggu konsentrasi murid -murid dan menjejaskan kebolehpercayaan ujian. Keadaan yang tidak selesa menyebabkan murid -muird tidak dapat menjawab seperti yang selalu ditunjukkan. Meningkatkan Kebolehpercayaan Dalam Ujian Pada lazimnya . ventilasi yang baik. muird tidak akan dapat menjawab soalan dengan sebaik -sebaiknya. Ini adalah kerana pencapaian murid dalam situasi yang berlainan akan dipengaruhi oleh factor -faktor berlainan seperti bilangan soalan. Malahan. y Keadaan persekitaran boleh mempengaruhi murid -murid dan skor mereka. emosi dan kesihata n calon. Jika murid itu tidak sihat ketika mengambil ujian . guru harus mengurangkan segala punca perubahan faktor -faktor tersebut. adalah sangat sukar bagi guru untuk membentuk satu ujian yang mempunyai ciri kebolehpercayaan yang tinggi.Apabila sesuatu ujian itu bersi fat subjektif . Faktor pertama ialah keadaan tempat murid-murid itu mengambil ujian. Oleh itu . Mana mana pemeriksa akan memberi markah yang sama untuk respon yang sama. mereka mendapat skor yang lebih tinggi. Oleh itu untuk meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian . maka jawapannyapun tidak sebaik yang dapat ditunjukkannya jikalau dia di dalam keadaan sihat. keobjektifan merupakan satu syarat bagi keutuhan. guru haruslah memastikan yang keadaan tempat murid itu semasa mengambil ujian adalah baik . Hal ini menunjukkan betapa perlunya penjelasan yang sempurna sebelum ujian pertama dimulakan. atau lebih faham dengan item -item ujian.

gambar dan lain -lain lagi itu jelas. murid di peringkat sekolah rendah mempunyai tumpuan yang terhad. Bagi mengelakkan perkara-perkara ini. nilai dan juga amali sukar diperiksa dan diberikan markah secara objektif. Murid yang rendah umurnya sudah tentu tidak dapat memberi tumpuan yang dikehendaki. Faktor kelima dalam meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian ataupun penilaian ilah dengan memberikan bilangan soalan yang berpatutan. pemeriksaan dan pemarkahan. guru seharusnya menyediakan ujian yang tidak terlalu memakan masa yang panjang. guru harus menyediakan satu skim pemeriksaan dan pemarkahan yang jelas dan kita patuhi pada skimini apabila membuat pemeriksaan dan pemarkahan. Masalah ini sering berlaku di dalam ujian -ujian terbuka yang guru lakukan. guru seharusnya memastikan yang arahan dan item -item. Sebaliknya. Oleh itu semasa menyediakan ujian ataupun penilaian . Kita tahu lama masa yang dapat ditumpukan oleh murid terhadap sesuatu itu berbeza. Arahan dan item-item yang kurang jelas boleh menimbulkan interpretasi yang berlainan dariapada muri -murid. Walau bagaimanapun. Ujian yang banyak itemnya itu selalunya lebih stabil oleh kerana guru berpeluang menyoaln ya beberapa kali. Di dalam pemerhatian juga. Guru juga boleh memenggalkan ujian guru untuk diberikan beberpa kali. Tetapi ujian ataupun penilaian yang berkaitan denga n sikap. maka semakin tepat pencapaian murid itu. ujian yang banyak item itu memakan masa yang panjang. Faktor ketiga berkait dengan panjangnya ujian ataupun penilaian itu. sama ada dalam bentuk kenyataan. Mereka cepat jemu dan dengan itu tidak akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Ujian objektif tidak menimbulkan masalah. guru dapati yang pemarkahan sukar diberi dengan tepat. Posted by AJ at 11:54 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) ..Faktor kedua ialah kejelasan yang terdapat pada arahan dan item -item ujian itu. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Faktor keempat ialah. Biasanya semakin bilangan solan bertambah. kerana bilangan soalan ditambah akan dapat mengurangkan peluang untuk murid meneka.

tahap kemahiran. Pada umumnya ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. keupayaan . Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja. iaitu: (i) ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran.Ujian Bakat dan Ujian Personaliti Ujian Bakat Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon. Hal ini kerana maklumat personaliti seseorang tidak bernilai jika dia menyedari bahawa dia sedang dinilai. Individu yang berminat boleh meneruskan ladang dan sebaliknya boleh memilih bidang lain yang bersesuaian dengan minatnya. nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian. kemasukan ke program latihan. . Misalnya tidak ada ukuran baik atau buruknya minat seseorang itu pada dunia perl adangan. Dengan itu dia akan melakukan dengan sebaik yang mungkin. Ujian ini juga digunakan bagi tujuan mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehan calon atau individu. permohonan biasiswa dan sebagainya. indikator dan indeks. minat. ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. inventori. Ujian Personaliti Ujian personaliti ialah ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri. dan (ii) ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu. kajian yang dijalankan oleh Universiti Minnesota tentang bakat mekanikal. Suatu waktu dahulu bakat dikenal sebagai kebolehan istimewa semulajadi yang dimiliki oleh seseorang individu. Contoh ujian personaliti seperti Ujian Keirsey Temperament. Dalam konteks ujian prestasi. Posted by AJ at 11:51 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Prestasi dan Ujian Daya Ujian Prestasi Ujian prestasi memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan. Ujian ini lazimnya digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu. Pada umumnya. personaliti. Contoh ujian bakat seperti ujian kemasukan ke maktab perguruan (UKELP). tidak ada gerak balas boleh dianggap sebagai `baik¶. Misalnya pada tahun 1930.

Format salah betul 2. Terdapat dua bentuk soalan objektif iaitu: 1. Posted by AJ at 11:49 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Objektif dan Ujian Subjektif Ujian Objektif Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon. Padanan 3. ujian prestasi adalah rumit. Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. 2. Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid) 5. Ujian daya adalah lebih sesuai untuk pelajar yang lebih matang kerana soalan-soalan dalan ujian ini memerlukan penjelasan yang terperinci. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan. Mengukur proses mental yang tinggi Kelemahan 1. Manakala melalui laporan kendiri pelajar sendiri menilai diri sendiri melalui s oal selidik tertentu yang menilai peribadi diri. Mudah disemak 2.Pada umumnya. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). misalnya perbincangan kumpulan. Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Pemerhatian boleh dilaksanakan semasa murid melaksanakan tugas yang diberikan. Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar. Potensi untuk meneka jawapan tinggi . Aneka pilihan Kelebihan 1. Menguji banyak topik 4. Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) 3. Di dalam ujian ini mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item. 1. Ujian Daya Ujian daya mempunya pendekatan yang berlainan di mana terdapat soalan yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi. peranan murid dalam aktiviti. Bilangan soalan dalam ujian daya juga juga sangat terhad. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Jenis soalan respon tetap. Murid tidak dapat mengeluarkan idea. 2.

Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran 5. Tidak dapat mengukur keaslian Ujian Subjektif Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan.3. Mengesan punca kelemahan untuk pemulihan Pensijilan atau penggredan di akhir kursus . ‡ Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap. kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. Calon bijak tidak perlu belajar banyak 6. konsep-konsep yang samarsamar. Posted by AJ at 11:47 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Fungsi Menghasilkan maklumat kepada pelajar dan guru. Terdapat dua jenis iaitu: ‡ Jenis respons terhad o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis jawapan secara ringkas o contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan baik ‡ Jenis respons lanjutan o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan dalam satu atau beberapa perenggan o contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam Pendidikan Moral. Kelemahan ‡ Bidang yg diuji terhad ‡ Soalan boleh diramal ‡ Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian. ‡ Berguna untuk mengesan punca kelemahan. pengalaman. Kelebihan ‡ Mudah digubal ‡ Sesuai untuk semua mata pelajaran ‡ Sesuai untuk semua aras taksonomi ‡ Membuatkan calon menganalisis. salah tafsiran. ‡ Mengurangkan konsep meneka. Sukar untuk dibina 4. ‡ Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak. mengintegrasikan idea yg siperoleh.

Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan. memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. PMR. Bagi tujuan pemulihan. STPM Ujian Sem kerja Posted by AJ at 11:46 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan.Masa diberi Tekanan dalam penilaian Fokus pengukuran Sifat sampelan Sepanjang pengajaran Di akhir kursus. t/ laku kognitif. memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk berikut: i. prosedur membina soalan ujian ialah seperti . psikomotor dan afektif Satu ± satu segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Berubah ± ubah mengikut segmen Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria T / laku kognitif Objektif kursus Beraneka jenis Kesukaran item Semua peringkat : senang ± susah Jenis alat Peperiksaan akhir tahun Skor Biasanya ujian rujukan norma Cara melapor skor Contoh Gagal atau lulus Jumlah skor Ujian bulanan . Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. bagi setiap tajuk yang diajar. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. SPM. iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. lembaran UPSR.

iv. pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. Misalnya. iii. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk.ii. Gur u akan membandingkan pencapaian antara calon untuk menentukan taraf kedudukan murid -murid dalam bilik darjah. Ia bertujuan untuk menentukan pencapaian pembelajaran dan pemeringkatan gred murid. Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pemb elajaran dalam kalangan murid. Satu lagi ujian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. Biasanya ia akan meliputi seluruh s ukatan pelajaran untuk satu peringkat pembelajaran. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai ol eh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. ia boleh dijalankan pada akhir penggal. Posted by AJ at 11:44 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria . Ujian sumatif boleh dijalankan selepas satu peringkat pengajaran dan pembelajaran dalam satu kursus yang tertentu. Sebagai contoh. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. tahun atau sesi persekolahan.

Ujian rujukan kriteria tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain. para pensyarah perlu membina banyak ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran yang diuji. Maksudnya kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh pada akhir kursus. Ujian rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Justeru itu. Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk ku mulati iaitu pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya. Posted by AJ at 11 37 0c e s e s e j S s SS3110 Labels: e Ujian Rujukan Norma Rujukan asaskan norma i unakan sekiranya ensyarah ingin membandingkan restasi encapaian indi idu pelajar dengan prestasi pencapaian pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza mengikut kelas atau  1  0 $%#   ¨©§ £ S s ¡ 0c Post by AJ at 11 42 Labels: e e s ¥© § © ¥ ¥©§ ©¦ ¥ ¥©  ¥©§©¨§¥ ¡ ¡ ¡ ¢ ¦ ¥ ¤¤ £   ¡ e s e j SS3110 !%# %)!  !%(# '%" !  !% & !%#%$#!  "!    . Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif iaitu ciri ciri setiap unit pelajaran.Uji jukan Kri ria Rujukan kriteria pula di unakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Soalan -soalan ujian rujukan kriteria perlu mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran. Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri ciri rujukan norma dengan ciri-ciri rujukan kriteria. kriteria yang digunakan dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumati .

Soalan ujian rujukan norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain.kumpulan. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan. . Dalam pelaporannya. Soalan ujian rujuk an norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan -soalan mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus. Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. ujian rujukan norma kadang -kadang menggunakan kelok normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar. Soalan ujian rujukan norma juga mempunyai indeks diskriminasi anta ra pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful