P. 1
Ujian Formatif

Ujian Formatif

|Views: 279|Likes:
Published by hamdan0107

More info:

Published by: hamdan0107 on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

Ujian Formatif

Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, bagi setiap tajuk yang diajar. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan, memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujua n pemulihan, prosedur membina soalan ujian ialah seperti berikut: i. ii. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Misalnya, pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iii. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iv. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk, iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini.

Langkah-langkah Pembinaan JSU
1. Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji 2. Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran 3. Bina carta dua hala 4. Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran 5. Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid 6. Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak ob jektif kurikulum

Jadual Spesifikasi Ujian .Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran .Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan .Panduan kepada penggubal soalan .Satu blue print ujian / test specification .Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian .Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa .Ujian tidak dibina secara sembarangan .Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian .Membantu penggubal membina item soalan Tujuan JSU .Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang Jenis-jenis ujian KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN .Dikenali juga sebagai jadual Penentuan Ujian (JPU) .

Mengapakah Ciri Tersebut Penting Dan Bagaimanakah Kesahan Dan Kebolehpercayaan Ujian Ditingkatkan? Sistem penilaian memang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan. Mengikut Popham (1975). Kenyataan di atas memberikan gambaran bahawa ujian bukan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan begitu sahaja. Daripada maklumat yang didapati itu. penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar (Gronlund. program pengajaran. atau satu sistem berkategori. mengisi tempat kosong. Sementara dari segi makna ujian pula Crombach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas. Berbagai bentuk ujian bertulis boleh diadakan oleh guru dari semasa ke semasa. ujian beraneka pilihan dan juga bentuk esei. semua ini bertujuan mendapatkan maklumat. dan kedua. Kebanyakan penilaian yang diamalkan dinegara kita adalah penilaian berbentuk ujian. Dari sudut pengajaran. meramal . ujian atau peperiksa an adalah satu aspek penting dalam sistem pendidikan kita. 1981). Ini jelas menunjukkan bahawa penilaian adalah merupakan suatu cara atau alat bagi mengukur keberkesanan pengajaran di samping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai. sebenarnya pembina ujian menghadapi dua persoalan : y y pertama. Sebagaimana yang kita ketahui. Mengikut Ebel (1979). penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran formal tentang nilai fenomena pendidikan. mamadankan. iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor. Malah ianya memerlukan perancangan dan pengendalian yang sistematik. membuat keputusan bagaimana mengukurnya. Setiap perancangan kurikulum mesti diikuti dengan penilaian. dan matlamat ke arah mana usaha pengajaran dihalakan. Secara lebih luas. mengetahui kelemahan -kelemahannya . Pada asasny a. guru dapat mengukur pencapaian murid. untuk menentukan apa yang ingin diukur. penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran.Ujian Yang Baik Mempunyai Kesahan Dan Kebolehpercayaan Yang Tinggi. Bagaimana pula dengan penilaian? Penilaian mencakupi lebih luas dan lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan ujian. seperti ujian betul/salah.

Sax & Newton.keupayaannya. Keputusan ujian. sesuatu ujian itu dikatakan sah. Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston. Antara ciri ciri penting ujian yang baik ialah seperti kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). atau skor markah memberi gambaran sebenar atai tidak sebenar tentang apa yang hendak diukur. penekanan yang diberi kepada tajuk -tajuk . Dengan perkataan lain. a) Kesahan isi (content validity) Ini ialah kesahan yang terpenting bagi seseorang guru yang hendak menyediakan ujian. 1982. KESAHAN Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. Oleh itu ia tidak dengan sendirinya sah. kesahan telahan (predictive validity). atau sebagainya. Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markat ujian dan lain -lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. Kesahan sesuatu ujian tidak dapat ditentukan secara langsung seperti mengukur ketinggian seseorang. Isi ujian ditentukan dengan menilai apakah tujuan ujian itu diadakan. kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen. 1996). Kesahannya bergantung kepada beberapa jenis kesahan. Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah sep erti kesahan isi (content validity). kandungan sukatan pelajaran. atau dipilih. sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. Walau apa pun format ujian yang hendak dibina. 1997). pastikanlah bahawa ujian itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya suatu ujian yang baik. memilihnya untuk sesuatu tujuan.

Bagi sebarang ujian bertulis maka sangat penting bagi guru supaya sentiasa menyedari tujuan utama ujian itu. Berdasarkan pencapaian murid-murid ini maka kita dapat meramal kejayaan murid murid dalam peperiksaan sebenar tersebut. b) Kesahan telahan/ ramalan Kesahan ramalan adalah berkait rapat dengan ujian meramal kebolehan atau kelayakan seseorang calon untuk menjalankan sesuatu tugas pada masa depan. d) Kesahan Gagasan Kesahan gagasan amat penting diadakan untuk mengukur sejauh mana seseorang itu menunjukkan trait personaliti. Kemudian ia hendaklah memilih atau menyediakan item ujian-ujian yang sesuai. item ujian akhir tahun (ujian sumatif) misalnya tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu. dan peringkat objektif pelajaran yang hendak diuji. Sekiranya calon -calon yang lulus dalam UKELP dan dipilih mengikuti kursus perguruan juga berjaya dan mendapat sijil atau diploma perguruan serta menjadi guru yang berkesan maka UKELP itu mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. kerana calon yang berkenaan telah memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang per tama. c) Kesahan Semasa/Serentak Kesahan semasa penting bagi guru merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujian yang serupanya. Contohnya guru biasa mengadakan peperiksaan percubaan diperingkat sekolah sebelum murid-murid mengambil peperiksaan PMR. Demikian juga bagi Ujian Kelayakan Latihan Perguruan (UKELP). Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lama kemudian. atau sebagainya. SPM. sedangkan tajuk -tajuk lain diabaikan. tingkah laku. atau trait mental. pencapaian calon biasanya lebih baik daripada ujian pertama. maka ujian itu dikatakan tidak sah dari segi isi kerana tidak meliputi sukatan pelajaran. aras kesukaran.dalam sukatan pelajaran peringkat atau kategori objektif pelajaran bagi tiap -tiap tajuk. Contohnya. seperti . Jenis-jenis item pula bergantung kepada jenis pencapaian murid -murid.

Misalnya kita boleh menelah bahawa seseorang murid yang kreatif juga merupakan seorang yang imaginatif. introvert. c) Kesahan gagasan boleh ditingkatkan dengan mencubakan ujian ini kepada satu kumpulan yang diketahui mempunyai trait itu. bilangan soalan bagi tiap -tiap satu objektif dan tajuk. . peringkat objektif mengikut Taksonomi Bloom atau Taksonomi yang seumpamanya. b) Bagi meningkatkan kesahan gagasan ialah deng an mencari korelasi diantara markah pada ujian yang dibentuk dengan markah ujian tentang trait yang diperkatakan itu. Semua ini merupakan idea atau gagasan psikologi perlu dianalisa untuk mengenal pasti proses-proses atau ciri-ciri yang dikaitkan dengan sesuatu trait agar item-item ujian yang khusus dan tepat dapat disediakan. tajuk-tajuk yang diuji serta peringkat kebolehan murid -murid yang menduduki ujian itu. atau rancangan persediaan yang dinamakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Di mana dalam JPU guru hendaklah menetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Berdasarkan teori atau kajian ini. maka kit a terpaksa mencari korelasi markahnya dengan satu markah bagi ujian lain yang mengukur trait yang sama. Hal ini bermakna bahawa jikalau kita mahu menentukan kesahan gagasan untuk satu ujian yang dikatakan mengukur semangat berdikari.sifat peramah. Oleh itu sesuatu ujian itu bolehlah ditadbirkan kepada golongan -golongan yang dikatakan mempunyai sifat ataupun trait yang dikehendaki itu. Penentuan objektif pelajaran ataupun aras -aras kemahiran bergantung kepada matapelajaran. kreatif. kita boleh membuat berbagai -bagai ramalan yang ada hubungannya dengan gagasan tersebut. Meningkatkan Kesahan Dalam Ujian a) Cara yang baik untuk meningkatkan dan memastikan kesahan sesuatu ujian ialah dengan menyediakan blue print. JPU ini dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan. Sifat hormat menghormati bo leh dikatakan sangat tinggi dikalanganm ahli -ahli agama. bertanggung jawab. cer gas otak dan sebagainya. bermotivasi. Ini bermakna guru perlu meneliti dan memahami isi kandungan tiap -tiap tajuk dalam sukatan pelajaran. adil. Ataupun sifat mencari keuntungan yang maksimum terdapat dikalangan peniaga -peniaga. Jika markah kumpulan itu tinggi maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan gagasan yang tinggi.

perkara yang penting ialah mendapat m arkah tidak kurang daripada 60% di dalam tiap -tiap ujian yang diambil. Umpamanya perlu diketahui apakah ciri -ciri yang ada pada jurutaip yang dikatakan baik itu ataupun apakah ciri-ciri kejayaan di dalam pelajaran di sekolah menengah. f) Cara yang ideal bagi meningkatkan kesahan ialah mencari korelasi dian tara ujian ayang diberi sebelum calon-calon itu melalui pengalaman yang berkenaan dengan perlakuan yang di dalam konteks kriatiria pada akhir pengalaman itu. Oleh itu untuk mendapatkan kesahan bagi satu ujian yang mengukur trait putus asa ini. Kebolehpercayaan . Jikalau markah pada ujian itu menunjukkan pertambahan dari satu masa ke satu masa yang berikutnya maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan. mungkin perkara . dapat mengeja dengan tidak membuat salah lebih daripada 2% daripada perkataan yang terdapat pada sesuatu kerja yang dikendalikan. dan berbagai . Jurutaip yang baik mungkin dapat menaip sebanyak 80 perkataan dalam satu mionit. dapat menaip terus menerus dalam jangkamasa 1 jam. maka ujian ini bolehlah diberi kepada satu kumpulan yang dimasukkan ke dalam satu ekperimen apabila keadaan dikelolakan supaya mereka yang dieksperimenkan itu mengalami kegagalan berturut-turut. Ini bermakna kesahan berasaskan pendirian yang keadaan mengubah sesuatu trait itu dapat diwujudkan. Kesahan ujian itu boleh diterima jikalau didapati calon yang tinggi markah dalam ujian itu mencapa i prestasi yang dikehendaki di dalam kretiria itu.d) Dengan menjalankan satu ekperimen dan membuat ujian detik -detik startegik di dalam ekperimen itu. e) Langkah utama bagi mendapatkan kesahan ini ialah menentukan kriteria tentang apa yang dikatakan kemampuan atau kejayaan di dalam sesuatu perkara yang diramalkan itu. Umpamanya sifat putus asa akan bertambah serius jikalau seseorang itu menghadapi kegagalan demi kegagalan.bagai lagi. dan calon yang rendah markahnya tidak menunjukkan prestasi di dalam kretiria itu. mengetahui semua format surat menyurat. menolong rakan sebaya di dalam hal-hal pelajaran di sekolah dan mengambil peranan aktif semasa di bilik darjah. Keadaan yang berlainan itu memberi kesan kepada trait seseorang itu. Bagi kejayaan dalam pelajaran sekolah menengah pula.

reliabiliti ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda. Beliau mendapati kebanyakan korelasi adalah di bawah 0. tetapi jika kita harus memberikan skor yang sama juga walau pun kita menilai pada ma sa yang berbeza. Soalan yang dibina jika tidak mempunyai reliabilti atau mempunyai reliabiliti rendah tidak akan dapat menggambarkan pencapaian pelajar dan seterusnya akan menjadikan sistem penilaian yang sia-sia. dengan kata lain. nilai lebih kecil (Ingenkamp. yang menemukan bahawa pekali korelasi hanya 0. persoalan asas reliabiliti adalah: Adalah penilai lain setuju dengan interpretasi tingkah laku pelajar? Tetapi variasi yang mengganggu pula adalah: Adakah saya menterjemah tingkah lakunya dalam keadaan yang sama jika saya melihat nya lagi? (Rowntree. Dengan kata lain pemeriksaan mereka mempunyai reliabil iti yang rendah. atau sifat seseorang.60. ujian pendidikan cenderung kepada tidak reliabel) melainkan kerja yang lebih berhati -hati dilakukan bagi menentukan aras reliabiliti yang diterima (Martuza. Ini menunjukkan bahawa reliabiliti bukan sahaja skor yang sama didapati walau pun orang lain yang menilainya. Aschersleben (1971) menganalisis pemeriksaan oleh 24 guru ke atas 623 pelajar dalam empat ujian matematik yang bersiri dan empat ujian µdictation¶. dengan kertas matematik menunjukkan. 1977). 1977).Salah satu daripada kriteria tersebut di atas ialah reliabiliti (kebolehpercayaan). sesuatu ciri. kesilapan angkubah pengukuran adalah banyak terdapat dalam skor ujian dalam pendidikan (atau. .46 apabila 24 guru memeriksa sekali dan kemudian diperiksa semula selepas tiga bulan. Fakta mengenai reliabiliti rendah memeriksa kertas peperiksaan secara individu telah ditunjukkan oleh Dicker (1973). Reliabiliti adalah istilah yang keliru di sini dan setengah penulis cuba menggantikannya dengan µconsiste ncy¶. Ini menunjukkan bahawa pemeriksaan seseorang pemeriksa bukan sahaja tidak tekal tetapi amat berbeza di antara seorang pemeriksa dengan pemeriksa lain. secara purata. Walau bagaimana pun. 1977). Oleh itu para pendidik perlu berhati -hati dalam membina alat penilaian. Secara umum. Menurut Mokhtar (1995).

Untuk menentukan samada ujian itu stabil atau tidak . kita akan menyoal diri kita sendiri adakah jawapan yang diberikan itu tidak berubah -ubah dan dapat mencerminkan kemahiran. tinggi dan lain -lain yang berbentuk maujud. Kita mahukan markah itu datangnya daripada kemampuan murid itu sendiri. Pada kebiasaannya . sesuatu ukuran itu tidak lepas daripada ralat (error). Biarkan jarak di antara ujian pertama dengan yang kedua itu lebih kurang satu ataupun dua minggu. kedaan atau jenis kasut yang dipakai.Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. . Ini amat ketara dalam prestasi fizikal. kita boleh memberikan dua kali ujian kepada murid kelas kita. Kebolehpercayaan adalah satu perkara yang senang dilihat didalam ukuran seperti berat. Jauh lompatan seseorang mis alnya. maka ujian itu bolehlah dianggap stabil ataupun boleh dipercayai. Jikal au markah bagi tiap-tiap murid di dalam ujian pertama itu lebih kurang sama dengan markah yang diperolehi untuk ujian kedua . Jika b enar maka ujian yang kita berikan itu bolehlah kita anggapkan sebagai stabil. Begitu juaga dengan sesuatu penimbang berat itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau kita menimbang benda yang sama beru langkali. Sedangkan berat seseorang pun boleh berubah dalam satu hari disebabkan oleh pakaiannya. tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. larian atau sebagainya. Kepentingan Kebolehpercayaan Apabila kita menilai ataupun menguji murid -murid. kenyang laparnya dan lain-lain. Kebolehpercayaan ujian sangat penting oleh kerana kita tidak mahu markah yang diperolehi itu dalah disebabkan oleh nasib. Sesuatu ukuran panjang itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau barang yang sama diukur berulang kali. Bacaan yang berlainan akan menimbulkan syak wasangka kepada kita oleh kerana alat -alat sukatan itu tidak lagi stabil. panjang. ketepatan. dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. kebolehan dan nilai pada murid itu. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). tidak sentiasa sama kerana pengaruh halaju angin kedaan fizikalnya. Ujian yang stabil ialah ujian yang dapat memberikan market yang sama apabila murid itu mengambil ujian itu beberapa kali di dalam satu jangka masa yang pendek. latihan. Katakan kita menye diakan satu ujian penggal matematik.

Biasanya. Perbezaan skor mungkin timbul lantaran perbezaan cara ujian itu ditadbirkan. Jika tidak. galakan guru. Kita tidak hanya memberikan satu soalan sahaja. Hal ini merupakan satu lagi punca ralat. terutama dalam ujian daya (power test). kebolehpercayaan adalah satu ciri yang patut kita pastikan sebagai dapat dite rima. arahan-arahan mestilah tepat dan jelas. kebiasaan dengan format ujian juaga akan memberi kesan yang positif terhadap kebolehpercayaan. Jika murid itu dapat peluang menjawab sebilangan besar soalan -soalan itu . Umpamanya k ita mahu menguji samada murid itu dapat menolak nombor-nombor tidak lebih dariapada 20 dan dengan bertangan. variasi dalam sampel mungkin terdapat dalam dua ujian yang setara bentuknya. Keadaan fizikal dan m ental yang positif.Oleh kerana guru yang membina dan mentadbir ujian kepada murid murid. Satu peluang sahaja sudah tentu tidak mengcukupi. pengetahuan dan sikap yang dinilaikan itu. Dengan kata lain. penilaian yang kita lakukan itu tidak akan memberi peluang yang cukup kepada murid -murid membuktikan yang mereka mempunyai kemahiran. Murid murid haruslah diberi masa yang cukup. kebolehpercayaan pada ujian ini ialah untuk kita memastikan yang ujian atupun alat pe nilaian itu memberi peluang kepada murid mengemukakan jawapan yang mencerminkan keupayaannya dan bukanlah disebab kan oleh nasib. azam dan motivasi. Skor yang konsisten tidak semestinya mengukur apa yang hendak diukur. maka baharulah kita berpuas hati dan menerima hasilnya sebagai mencerminkan keupayaan murid itu . Item item ujian hanya merupakan sampel bagi bidang yang diuji . semakin panjang ujian maka semakin tepat skornya kerana semakin kurang pergantungan kepada tekaan atau kebetulan. maka perhubungan guru murid yang baik biasanya akan menambah keutuhan keputusannya. Sebarang manfaat yang didapati oleh murid -murid daripada ujian pertama akan y y . Mereka mestilah diawasi dengan teliti semasa ujian.. Ujian yang sah biasanya utuh. Kadang-kadang kebolehpercayaan ditentukan dengan cara uji-ulang (retest) . Untuk meningkatkan kebolehpercayaan . Demikian juga ujian yang bersifat objektif yang mempunyai keutuhan yang lebih tinggi kerana tidak terdedah kepada berbagai -bagai interpretasi. tetapi ujian yang utuh tidak semestinya sah. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan y Panjang pendek ujian itu boleh mempengaruhi keutuhan.Bagi ujian ataupun penilaian yang kita sediakan .Kita akan mengemukakan beberapa soalan yang dapat menguji kemahiran yang sama.

Meningkatkan Kebolehpercayaan Dalam Ujian Pada lazimnya . guru haruslah memastikan yang keadaan tempat murid itu semasa mengambil ujian adalah baik . emosi dan kesihata n calon. Oleh itu. muird tidak akan dapat menjawab soalan dengan sebaik -sebaiknya. Persekitaran yang sesuai. Hal ini menunjukkan betapa perlunya penjelasan yang sempurna sebelum ujian pertama dimulakan.mengurangkan kebolehpercayaan. Jika murid itu tidak sihat ketika mengambil ujian . misalnya akan menganggu konsentrasi murid -murid dan menjejaskan kebolehpercayaan ujian. seperti kerusi meja yang selesa . Faktor pertama ialah keadaan tempat murid-murid itu mengambil ujian. Mana mana pemeriksa akan memberi markah yang sama untuk respon yang sama. y Keadaan persekitaran boleh mempengaruhi murid -murid dan skor mereka. Contohnya dalam ulang uji murid -murid mungkin lebih biasa dengan format . Ini adalah kerana pencapaian murid dalam situasi yang berlainan akan dipengaruhi oleh factor -faktor berlainan seperti bilangan soalan. walaupun skim permarkahan ada disediakan. manakala keadaan hangar bingar. Oleh itu untuk meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian .Apabila sesuatu ujian itu bersi fat subjektif . penilaian seseorang pemeriksa mungkin berubah mengikut masa dan keadaan. akan menambahkan kebolehpercayaan. guru harus mengurangkan segala punca perubahan faktor -faktor tersebut. adalah sangat sukar bagi guru untuk membentuk satu ujian yang mempunyai ciri kebolehpercayaan yang tinggi. biasanya markah yang diberi untuk jawapan yang sama adalah berbeza mengikut pemeriksa. keobjektifan merupakan satu syarat bagi keutuhan. maka jawapannyapun tidak sebaik yang dapat ditunjukkannya jikalau dia di dalam keadaan sihat. kerana semua responnya adalah tepat. Perkara ini tidak berlaku dalam ujian objektif. Oleh itu . Oleh itu . ruang dan cahaya yang cukup . ventilasi yang baik. mereka mendapat skor yang lebih tinggi. atau lebih faham dengan item -item ujian. Jika bilik itu bising dan panas umpamanya . Malahan. Keadaan yang tidak selesa menyebabkan murid -muird tidak dapat menjawab seperti yang selalu ditunjukkan. keadaan persekitaran dan cara memeriksa.

Faktor kelima dalam meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian ataupun penilaian ilah dengan memberikan bilangan soalan yang berpatutan. Posted by AJ at 11:54 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) . maka semakin tepat pencapaian murid itu. Sebaliknya. pemeriksaan dan pemarkahan. gambar dan lain -lain lagi itu jelas. Ujian objektif tidak menimbulkan masalah. Oleh itu semasa menyediakan ujian ataupun penilaian . guru harus menyediakan satu skim pemeriksaan dan pemarkahan yang jelas dan kita patuhi pada skimini apabila membuat pemeriksaan dan pemarkahan. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Bagi mengelakkan perkara-perkara ini. Kita tahu lama masa yang dapat ditumpukan oleh murid terhadap sesuatu itu berbeza. Guru juga boleh memenggalkan ujian guru untuk diberikan beberpa kali. guru seharusnya memastikan yang arahan dan item -item. Murid yang rendah umurnya sudah tentu tidak dapat memberi tumpuan yang dikehendaki.. Faktor ketiga berkait dengan panjangnya ujian ataupun penilaian itu. kerana bilangan soalan ditambah akan dapat mengurangkan peluang untuk murid meneka. Ujian yang banyak itemnya itu selalunya lebih stabil oleh kerana guru berpeluang menyoaln ya beberapa kali.Faktor kedua ialah kejelasan yang terdapat pada arahan dan item -item ujian itu. ujian yang banyak item itu memakan masa yang panjang. guru seharusnya menyediakan ujian yang tidak terlalu memakan masa yang panjang. nilai dan juga amali sukar diperiksa dan diberikan markah secara objektif. guru dapati yang pemarkahan sukar diberi dengan tepat. Faktor keempat ialah. sama ada dalam bentuk kenyataan. Di dalam pemerhatian juga. murid di peringkat sekolah rendah mempunyai tumpuan yang terhad. Masalah ini sering berlaku di dalam ujian -ujian terbuka yang guru lakukan. Walau bagaimanapun. Tetapi ujian ataupun penilaian yang berkaitan denga n sikap. Arahan dan item-item yang kurang jelas boleh menimbulkan interpretasi yang berlainan dariapada muri -murid. Mereka cepat jemu dan dengan itu tidak akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Biasanya semakin bilangan solan bertambah.

minat. tahap kemahiran. Contoh ujian bakat seperti ujian kemasukan ke maktab perguruan (UKELP). personaliti. Dengan itu dia akan melakukan dengan sebaik yang mungkin. indikator dan indeks. Pada umumnya ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Misalnya tidak ada ukuran baik atau buruknya minat seseorang itu pada dunia perl adangan. Pada umumnya. Hal ini kerana maklumat personaliti seseorang tidak bernilai jika dia menyedari bahawa dia sedang dinilai. Ujian ini juga digunakan bagi tujuan mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehan calon atau individu. kajian yang dijalankan oleh Universiti Minnesota tentang bakat mekanikal. Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja. Ujian Personaliti Ujian personaliti ialah ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri. keupayaan . nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian. inventori. . iaitu: (i) ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran.Ujian Bakat dan Ujian Personaliti Ujian Bakat Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon. ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. Misalnya pada tahun 1930. tidak ada gerak balas boleh dianggap sebagai `baik¶. Ujian ini lazimnya digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu. Suatu waktu dahulu bakat dikenal sebagai kebolehan istimewa semulajadi yang dimiliki oleh seseorang individu. dan (ii) ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu. kemasukan ke program latihan. Individu yang berminat boleh meneruskan ladang dan sebaliknya boleh memilih bidang lain yang bersesuaian dengan minatnya. permohonan biasiswa dan sebagainya. Posted by AJ at 11:51 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Prestasi dan Ujian Daya Ujian Prestasi Ujian prestasi memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan. Contoh ujian personaliti seperti Ujian Keirsey Temperament. Dalam konteks ujian prestasi.

Mengukur proses mental yang tinggi Kelemahan 1. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). peranan murid dalam aktiviti. misalnya perbincangan kumpulan. Menguji banyak topik 4. 2. Mudah disemak 2. Jenis soalan respon tetap. Di dalam ujian ini mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item. Manakala melalui laporan kendiri pelajar sendiri menilai diri sendiri melalui s oal selidik tertentu yang menilai peribadi diri. Pemerhatian boleh dilaksanakan semasa murid melaksanakan tugas yang diberikan. Potensi untuk meneka jawapan tinggi . Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) 3. Murid tidak dapat mengeluarkan idea. Terdapat dua bentuk soalan objektif iaitu: 1.Pada umumnya. ujian prestasi adalah rumit. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Padanan 3. Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid) 5. Aneka pilihan Kelebihan 1. Bilangan soalan dalam ujian daya juga juga sangat terhad. Ujian daya adalah lebih sesuai untuk pelajar yang lebih matang kerana soalan-soalan dalan ujian ini memerlukan penjelasan yang terperinci. Format salah betul 2. 2. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan. Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Posted by AJ at 11:49 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Objektif dan Ujian Subjektif Ujian Objektif Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon. 1. Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar. Ujian Daya Ujian daya mempunya pendekatan yang berlainan di mana terdapat soalan yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi.

kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. salah tafsiran. ‡ Mengurangkan konsep meneka. Mengesan punca kelemahan untuk pemulihan Pensijilan atau penggredan di akhir kursus . pengalaman. konsep-konsep yang samarsamar. Kelemahan ‡ Bidang yg diuji terhad ‡ Soalan boleh diramal ‡ Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. Kelebihan ‡ Mudah digubal ‡ Sesuai untuk semua mata pelajaran ‡ Sesuai untuk semua aras taksonomi ‡ Membuatkan calon menganalisis.3. ‡ Berguna untuk mengesan punca kelemahan. Calon bijak tidak perlu belajar banyak 6. ‡ Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap. dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian. mengintegrasikan idea yg siperoleh. ‡ Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak. Terdapat dua jenis iaitu: ‡ Jenis respons terhad o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis jawapan secara ringkas o contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan baik ‡ Jenis respons lanjutan o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan dalam satu atau beberapa perenggan o contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam Pendidikan Moral. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran 5. Sukar untuk dibina 4. Posted by AJ at 11:47 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Fungsi Menghasilkan maklumat kepada pelajar dan guru. Tidak dapat mengukur keaslian Ujian Subjektif Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan.

Masa diberi Tekanan dalam penilaian Fokus pengukuran Sifat sampelan Sepanjang pengajaran Di akhir kursus. memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk berikut: i. bagi setiap tajuk yang diajar. PMR. psikomotor dan afektif Satu ± satu segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Berubah ± ubah mengikut segmen Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria T / laku kognitif Objektif kursus Beraneka jenis Kesukaran item Semua peringkat : senang ± susah Jenis alat Peperiksaan akhir tahun Skor Biasanya ujian rujukan norma Cara melapor skor Contoh Gagal atau lulus Jumlah skor Ujian bulanan . Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. STPM Ujian Sem kerja Posted by AJ at 11:46 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan. t/ laku kognitif. prosedur membina soalan ujian ialah seperti . iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujuan pemulihan. SPM. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan. lembaran UPSR.

Misalnya. Gur u akan membandingkan pencapaian antara calon untuk menentukan taraf kedudukan murid -murid dalam bilik darjah. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan.ii. Satu lagi ujian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. tahun atau sesi persekolahan. iii. iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Posted by AJ at 11:44 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria . iv. Ujian sumatif boleh dijalankan selepas satu peringkat pengajaran dan pembelajaran dalam satu kursus yang tertentu. Biasanya ia akan meliputi seluruh s ukatan pelajaran untuk satu peringkat pembelajaran. pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk. Sebagai contoh. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini. ia boleh dijalankan pada akhir penggal. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai ol eh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pemb elajaran dalam kalangan murid. Ia bertujuan untuk menentukan pencapaian pembelajaran dan pemeringkatan gred murid.

Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif iaitu ciri ciri setiap unit pelajaran. para pensyarah perlu membina banyak ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran yang diuji. Posted by AJ at 11 37 0c e s e s e j S s SS3110 Labels: e Ujian Rujukan Norma Rujukan asaskan norma i unakan sekiranya ensyarah ingin membandingkan restasi encapaian indi idu pelajar dengan prestasi pencapaian pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza mengikut kelas atau  1  0 $%#   ¨©§ £ S s ¡ 0c Post by AJ at 11 42 Labels: e e s ¥© § © ¥ ¥©§ ©¦ ¥ ¥©  ¥©§©¨§¥ ¡ ¡ ¡ ¢ ¦ ¥ ¤¤ £   ¡ e s e j SS3110 !%# %)!  !%(# '%" !  !% & !%#%$#!  "!    . Soalan -soalan ujian rujukan kriteria perlu mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran. Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri ciri rujukan norma dengan ciri-ciri rujukan kriteria.Uji jukan Kri ria Rujukan kriteria pula di unakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk ku mulati iaitu pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya. Justeru itu. Ujian rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Maksudnya kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh pada akhir kursus. kriteria yang digunakan dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumati . Ujian rujukan kriteria tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain.

Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar.kumpulan. Soalan ujian rujuk an norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan -soalan mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan. Dalam pelaporannya. Soalan ujian rujukan norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain. . Soalan ujian rujukan norma juga mempunyai indeks diskriminasi anta ra pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi. ujian rujukan norma kadang -kadang menggunakan kelok normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->