Ujian Formatif

Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, bagi setiap tajuk yang diajar. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan, memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujua n pemulihan, prosedur membina soalan ujian ialah seperti berikut: i. ii. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Misalnya, pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iii. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iv. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk, iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini.

Langkah-langkah Pembinaan JSU
1. Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji 2. Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran 3. Bina carta dua hala 4. Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran 5. Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid 6. Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak ob jektif kurikulum

Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan .Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian .Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran .Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang Jenis-jenis ujian KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN .Panduan kepada penggubal soalan .Satu blue print ujian / test specification .Membantu penggubal membina item soalan Tujuan JSU .Dikenali juga sebagai jadual Penentuan Ujian (JPU) .Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa .Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian .Ujian tidak dibina secara sembarangan .Jadual Spesifikasi Ujian .

program pengajaran. guru dapat mengukur pencapaian murid. 1981). Setiap perancangan kurikulum mesti diikuti dengan penilaian. Mengapakah Ciri Tersebut Penting Dan Bagaimanakah Kesahan Dan Kebolehpercayaan Ujian Ditingkatkan? Sistem penilaian memang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan. Daripada maklumat yang didapati itu. iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor. mamadankan. penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. Ini jelas menunjukkan bahawa penilaian adalah merupakan suatu cara atau alat bagi mengukur keberkesanan pengajaran di samping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai. penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran formal tentang nilai fenomena pendidikan. meramal . Kebanyakan penilaian yang diamalkan dinegara kita adalah penilaian berbentuk ujian. dan kedua. dan matlamat ke arah mana usaha pengajaran dihalakan. Berbagai bentuk ujian bertulis boleh diadakan oleh guru dari semasa ke semasa. Bagaimana pula dengan penilaian? Penilaian mencakupi lebih luas dan lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan ujian. untuk menentukan apa yang ingin diukur. mengisi tempat kosong. Malah ianya memerlukan perancangan dan pengendalian yang sistematik. Sementara dari segi makna ujian pula Crombach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas. semua ini bertujuan mendapatkan maklumat. Mengikut Ebel (1979). penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar (Gronlund. seperti ujian betul/salah. mengetahui kelemahan -kelemahannya . membuat keputusan bagaimana mengukurnya. Kenyataan di atas memberikan gambaran bahawa ujian bukan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan begitu sahaja.Ujian Yang Baik Mempunyai Kesahan Dan Kebolehpercayaan Yang Tinggi. ujian atau peperiksa an adalah satu aspek penting dalam sistem pendidikan kita. sebenarnya pembina ujian menghadapi dua persoalan : y y pertama. Pada asasny a. atau satu sistem berkategori. ujian beraneka pilihan dan juga bentuk esei. Dari sudut pengajaran. Secara lebih luas. Mengikut Popham (1975). Sebagaimana yang kita ketahui.

Oleh itu ia tidak dengan sendirinya sah. a) Kesahan isi (content validity) Ini ialah kesahan yang terpenting bagi seseorang guru yang hendak menyediakan ujian. Isi ujian ditentukan dengan menilai apakah tujuan ujian itu diadakan. atau dipilih.keupayaannya. pastikanlah bahawa ujian itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya suatu ujian yang baik. penekanan yang diberi kepada tajuk -tajuk . Kesahan sesuatu ujian tidak dapat ditentukan secara langsung seperti mengukur ketinggian seseorang. atau sebagainya. Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah sep erti kesahan isi (content validity). 1982. kesahan telahan (predictive validity). 1997). sesuatu ujian itu dikatakan sah. Kesahannya bergantung kepada beberapa jenis kesahan. Walau apa pun format ujian yang hendak dibina. memilihnya untuk sesuatu tujuan. atau skor markah memberi gambaran sebenar atai tidak sebenar tentang apa yang hendak diukur. Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston. Antara ciri ciri penting ujian yang baik ialah seperti kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markat ujian dan lain -lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. Dengan perkataan lain. kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen. Keputusan ujian. 1996). sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. kandungan sukatan pelajaran. Sax & Newton. KESAHAN Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan.

dalam sukatan pelajaran peringkat atau kategori objektif pelajaran bagi tiap -tiap tajuk. Berdasarkan pencapaian murid-murid ini maka kita dapat meramal kejayaan murid murid dalam peperiksaan sebenar tersebut. Sekiranya calon -calon yang lulus dalam UKELP dan dipilih mengikuti kursus perguruan juga berjaya dan mendapat sijil atau diploma perguruan serta menjadi guru yang berkesan maka UKELP itu mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. Kemudian ia hendaklah memilih atau menyediakan item ujian-ujian yang sesuai. maka ujian itu dikatakan tidak sah dari segi isi kerana tidak meliputi sukatan pelajaran. sedangkan tajuk -tajuk lain diabaikan. Contohnya guru biasa mengadakan peperiksaan percubaan diperingkat sekolah sebelum murid-murid mengambil peperiksaan PMR. SPM. seperti . Demikian juga bagi Ujian Kelayakan Latihan Perguruan (UKELP). c) Kesahan Semasa/Serentak Kesahan semasa penting bagi guru merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujian yang serupanya. d) Kesahan Gagasan Kesahan gagasan amat penting diadakan untuk mengukur sejauh mana seseorang itu menunjukkan trait personaliti. pencapaian calon biasanya lebih baik daripada ujian pertama. tingkah laku. Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lama kemudian. Jenis-jenis item pula bergantung kepada jenis pencapaian murid -murid. kerana calon yang berkenaan telah memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang per tama. Contohnya. dan peringkat objektif pelajaran yang hendak diuji. b) Kesahan telahan/ ramalan Kesahan ramalan adalah berkait rapat dengan ujian meramal kebolehan atau kelayakan seseorang calon untuk menjalankan sesuatu tugas pada masa depan. atau trait mental. aras kesukaran. item ujian akhir tahun (ujian sumatif) misalnya tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu. Bagi sebarang ujian bertulis maka sangat penting bagi guru supaya sentiasa menyedari tujuan utama ujian itu. atau sebagainya.

kreatif. Hal ini bermakna bahawa jikalau kita mahu menentukan kesahan gagasan untuk satu ujian yang dikatakan mengukur semangat berdikari. Oleh itu sesuatu ujian itu bolehlah ditadbirkan kepada golongan -golongan yang dikatakan mempunyai sifat ataupun trait yang dikehendaki itu.sifat peramah. bilangan soalan bagi tiap -tiap satu objektif dan tajuk. c) Kesahan gagasan boleh ditingkatkan dengan mencubakan ujian ini kepada satu kumpulan yang diketahui mempunyai trait itu. introvert. kita boleh membuat berbagai -bagai ramalan yang ada hubungannya dengan gagasan tersebut. tajuk-tajuk yang diuji serta peringkat kebolehan murid -murid yang menduduki ujian itu. Meningkatkan Kesahan Dalam Ujian a) Cara yang baik untuk meningkatkan dan memastikan kesahan sesuatu ujian ialah dengan menyediakan blue print. Sifat hormat menghormati bo leh dikatakan sangat tinggi dikalanganm ahli -ahli agama. Penentuan objektif pelajaran ataupun aras -aras kemahiran bergantung kepada matapelajaran. bermotivasi. atau rancangan persediaan yang dinamakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). b) Bagi meningkatkan kesahan gagasan ialah deng an mencari korelasi diantara markah pada ujian yang dibentuk dengan markah ujian tentang trait yang diperkatakan itu. Di mana dalam JPU guru hendaklah menetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Ini bermakna guru perlu meneliti dan memahami isi kandungan tiap -tiap tajuk dalam sukatan pelajaran. bertanggung jawab. Semua ini merupakan idea atau gagasan psikologi perlu dianalisa untuk mengenal pasti proses-proses atau ciri-ciri yang dikaitkan dengan sesuatu trait agar item-item ujian yang khusus dan tepat dapat disediakan. Berdasarkan teori atau kajian ini. Jika markah kumpulan itu tinggi maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan gagasan yang tinggi. adil. cer gas otak dan sebagainya. Misalnya kita boleh menelah bahawa seseorang murid yang kreatif juga merupakan seorang yang imaginatif. maka kit a terpaksa mencari korelasi markahnya dengan satu markah bagi ujian lain yang mengukur trait yang sama. JPU ini dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan. Ataupun sifat mencari keuntungan yang maksimum terdapat dikalangan peniaga -peniaga. . peringkat objektif mengikut Taksonomi Bloom atau Taksonomi yang seumpamanya.

Jurutaip yang baik mungkin dapat menaip sebanyak 80 perkataan dalam satu mionit. Keadaan yang berlainan itu memberi kesan kepada trait seseorang itu. dan berbagai . dapat mengeja dengan tidak membuat salah lebih daripada 2% daripada perkataan yang terdapat pada sesuatu kerja yang dikendalikan. Umpamanya perlu diketahui apakah ciri -ciri yang ada pada jurutaip yang dikatakan baik itu ataupun apakah ciri-ciri kejayaan di dalam pelajaran di sekolah menengah.d) Dengan menjalankan satu ekperimen dan membuat ujian detik -detik startegik di dalam ekperimen itu. Jikalau markah pada ujian itu menunjukkan pertambahan dari satu masa ke satu masa yang berikutnya maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan. dapat menaip terus menerus dalam jangkamasa 1 jam. f) Cara yang ideal bagi meningkatkan kesahan ialah mencari korelasi dian tara ujian ayang diberi sebelum calon-calon itu melalui pengalaman yang berkenaan dengan perlakuan yang di dalam konteks kriatiria pada akhir pengalaman itu. Oleh itu untuk mendapatkan kesahan bagi satu ujian yang mengukur trait putus asa ini. mungkin perkara .bagai lagi. e) Langkah utama bagi mendapatkan kesahan ini ialah menentukan kriteria tentang apa yang dikatakan kemampuan atau kejayaan di dalam sesuatu perkara yang diramalkan itu.perkara yang penting ialah mendapat m arkah tidak kurang daripada 60% di dalam tiap -tiap ujian yang diambil. maka ujian ini bolehlah diberi kepada satu kumpulan yang dimasukkan ke dalam satu ekperimen apabila keadaan dikelolakan supaya mereka yang dieksperimenkan itu mengalami kegagalan berturut-turut. Ini bermakna kesahan berasaskan pendirian yang keadaan mengubah sesuatu trait itu dapat diwujudkan. Kebolehpercayaan . Bagi kejayaan dalam pelajaran sekolah menengah pula. Kesahan ujian itu boleh diterima jikalau didapati calon yang tinggi markah dalam ujian itu mencapa i prestasi yang dikehendaki di dalam kretiria itu. Umpamanya sifat putus asa akan bertambah serius jikalau seseorang itu menghadapi kegagalan demi kegagalan. dan calon yang rendah markahnya tidak menunjukkan prestasi di dalam kretiria itu. menolong rakan sebaya di dalam hal-hal pelajaran di sekolah dan mengambil peranan aktif semasa di bilik darjah. mengetahui semua format surat menyurat.

1977). sesuatu ciri. tetapi jika kita harus memberikan skor yang sama juga walau pun kita menilai pada ma sa yang berbeza.60. dengan kertas matematik menunjukkan. Ini menunjukkan bahawa reliabiliti bukan sahaja skor yang sama didapati walau pun orang lain yang menilainya.46 apabila 24 guru memeriksa sekali dan kemudian diperiksa semula selepas tiga bulan. atau sifat seseorang. 1977). ujian pendidikan cenderung kepada tidak reliabel) melainkan kerja yang lebih berhati -hati dilakukan bagi menentukan aras reliabiliti yang diterima (Martuza. nilai lebih kecil (Ingenkamp. Aschersleben (1971) menganalisis pemeriksaan oleh 24 guru ke atas 623 pelajar dalam empat ujian matematik yang bersiri dan empat ujian µdictation¶. Dengan kata lain pemeriksaan mereka mempunyai reliabil iti yang rendah. reliabiliti ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda. Ini menunjukkan bahawa pemeriksaan seseorang pemeriksa bukan sahaja tidak tekal tetapi amat berbeza di antara seorang pemeriksa dengan pemeriksa lain. secara purata. Soalan yang dibina jika tidak mempunyai reliabilti atau mempunyai reliabiliti rendah tidak akan dapat menggambarkan pencapaian pelajar dan seterusnya akan menjadikan sistem penilaian yang sia-sia. Oleh itu para pendidik perlu berhati -hati dalam membina alat penilaian. Walau bagaimana pun. kesilapan angkubah pengukuran adalah banyak terdapat dalam skor ujian dalam pendidikan (atau. dengan kata lain. . persoalan asas reliabiliti adalah: Adalah penilai lain setuju dengan interpretasi tingkah laku pelajar? Tetapi variasi yang mengganggu pula adalah: Adakah saya menterjemah tingkah lakunya dalam keadaan yang sama jika saya melihat nya lagi? (Rowntree. Fakta mengenai reliabiliti rendah memeriksa kertas peperiksaan secara individu telah ditunjukkan oleh Dicker (1973). Menurut Mokhtar (1995). 1977).Salah satu daripada kriteria tersebut di atas ialah reliabiliti (kebolehpercayaan). yang menemukan bahawa pekali korelasi hanya 0. Reliabiliti adalah istilah yang keliru di sini dan setengah penulis cuba menggantikannya dengan µconsiste ncy¶. Secara umum. Beliau mendapati kebanyakan korelasi adalah di bawah 0.

Jauh lompatan seseorang mis alnya. . Ini amat ketara dalam prestasi fizikal. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). Ujian yang stabil ialah ujian yang dapat memberikan market yang sama apabila murid itu mengambil ujian itu beberapa kali di dalam satu jangka masa yang pendek. Sesuatu ukuran panjang itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau barang yang sama diukur berulang kali. Kebolehpercayaan adalah satu perkara yang senang dilihat didalam ukuran seperti berat. tinggi dan lain -lain yang berbentuk maujud. maka ujian itu bolehlah dianggap stabil ataupun boleh dipercayai. Untuk menentukan samada ujian itu stabil atau tidak . sesuatu ukuran itu tidak lepas daripada ralat (error). ketepatan. Katakan kita menye diakan satu ujian penggal matematik. dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Begitu juaga dengan sesuatu penimbang berat itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau kita menimbang benda yang sama beru langkali. larian atau sebagainya. tidak sentiasa sama kerana pengaruh halaju angin kedaan fizikalnya. kebolehan dan nilai pada murid itu. Jikal au markah bagi tiap-tiap murid di dalam ujian pertama itu lebih kurang sama dengan markah yang diperolehi untuk ujian kedua . kita boleh memberikan dua kali ujian kepada murid kelas kita. kita akan menyoal diri kita sendiri adakah jawapan yang diberikan itu tidak berubah -ubah dan dapat mencerminkan kemahiran. Kepentingan Kebolehpercayaan Apabila kita menilai ataupun menguji murid -murid. Jika b enar maka ujian yang kita berikan itu bolehlah kita anggapkan sebagai stabil. Kebolehpercayaan ujian sangat penting oleh kerana kita tidak mahu markah yang diperolehi itu dalah disebabkan oleh nasib. kedaan atau jenis kasut yang dipakai.Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. latihan. panjang. tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. Pada kebiasaannya . Sedangkan berat seseorang pun boleh berubah dalam satu hari disebabkan oleh pakaiannya. Bacaan yang berlainan akan menimbulkan syak wasangka kepada kita oleh kerana alat -alat sukatan itu tidak lagi stabil. kenyang laparnya dan lain-lain. Kita mahukan markah itu datangnya daripada kemampuan murid itu sendiri. Biarkan jarak di antara ujian pertama dengan yang kedua itu lebih kurang satu ataupun dua minggu.

tetapi ujian yang utuh tidak semestinya sah. terutama dalam ujian daya (power test).Kita akan mengemukakan beberapa soalan yang dapat menguji kemahiran yang sama.. Murid murid haruslah diberi masa yang cukup. kebolehpercayaan pada ujian ini ialah untuk kita memastikan yang ujian atupun alat pe nilaian itu memberi peluang kepada murid mengemukakan jawapan yang mencerminkan keupayaannya dan bukanlah disebab kan oleh nasib. Dengan kata lain. Item item ujian hanya merupakan sampel bagi bidang yang diuji . Mereka mestilah diawasi dengan teliti semasa ujian. variasi dalam sampel mungkin terdapat dalam dua ujian yang setara bentuknya. kebiasaan dengan format ujian juaga akan memberi kesan yang positif terhadap kebolehpercayaan. Umpamanya k ita mahu menguji samada murid itu dapat menolak nombor-nombor tidak lebih dariapada 20 dan dengan bertangan. Satu peluang sahaja sudah tentu tidak mengcukupi. maka baharulah kita berpuas hati dan menerima hasilnya sebagai mencerminkan keupayaan murid itu . Sebarang manfaat yang didapati oleh murid -murid daripada ujian pertama akan y y . Jika tidak. kebolehpercayaan adalah satu ciri yang patut kita pastikan sebagai dapat dite rima.Bagi ujian ataupun penilaian yang kita sediakan . azam dan motivasi. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan . Biasanya. semakin panjang ujian maka semakin tepat skornya kerana semakin kurang pergantungan kepada tekaan atau kebetulan. maka perhubungan guru murid yang baik biasanya akan menambah keutuhan keputusannya. Kadang-kadang kebolehpercayaan ditentukan dengan cara uji-ulang (retest) . Jika murid itu dapat peluang menjawab sebilangan besar soalan -soalan itu . Demikian juga ujian yang bersifat objektif yang mempunyai keutuhan yang lebih tinggi kerana tidak terdedah kepada berbagai -bagai interpretasi. Keadaan fizikal dan m ental yang positif. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan y Panjang pendek ujian itu boleh mempengaruhi keutuhan. penilaian yang kita lakukan itu tidak akan memberi peluang yang cukup kepada murid -murid membuktikan yang mereka mempunyai kemahiran. Perbezaan skor mungkin timbul lantaran perbezaan cara ujian itu ditadbirkan.Oleh kerana guru yang membina dan mentadbir ujian kepada murid murid. Skor yang konsisten tidak semestinya mengukur apa yang hendak diukur. pengetahuan dan sikap yang dinilaikan itu. Ujian yang sah biasanya utuh. galakan guru. arahan-arahan mestilah tepat dan jelas. Kita tidak hanya memberikan satu soalan sahaja. Hal ini merupakan satu lagi punca ralat.

manakala keadaan hangar bingar. Oleh itu . Hal ini menunjukkan betapa perlunya penjelasan yang sempurna sebelum ujian pertama dimulakan. guru haruslah memastikan yang keadaan tempat murid itu semasa mengambil ujian adalah baik . Mana mana pemeriksa akan memberi markah yang sama untuk respon yang sama. Jika bilik itu bising dan panas umpamanya . biasanya markah yang diberi untuk jawapan yang sama adalah berbeza mengikut pemeriksa. mereka mendapat skor yang lebih tinggi. keadaan persekitaran dan cara memeriksa. ventilasi yang baik. Faktor pertama ialah keadaan tempat murid-murid itu mengambil ujian. Contohnya dalam ulang uji murid -murid mungkin lebih biasa dengan format . keobjektifan merupakan satu syarat bagi keutuhan. akan menambahkan kebolehpercayaan. adalah sangat sukar bagi guru untuk membentuk satu ujian yang mempunyai ciri kebolehpercayaan yang tinggi. Oleh itu . atau lebih faham dengan item -item ujian. Keadaan yang tidak selesa menyebabkan murid -muird tidak dapat menjawab seperti yang selalu ditunjukkan. maka jawapannyapun tidak sebaik yang dapat ditunjukkannya jikalau dia di dalam keadaan sihat. walaupun skim permarkahan ada disediakan. Malahan.mengurangkan kebolehpercayaan. penilaian seseorang pemeriksa mungkin berubah mengikut masa dan keadaan. Oleh itu. kerana semua responnya adalah tepat. Perkara ini tidak berlaku dalam ujian objektif. y Keadaan persekitaran boleh mempengaruhi murid -murid dan skor mereka. muird tidak akan dapat menjawab soalan dengan sebaik -sebaiknya. Ini adalah kerana pencapaian murid dalam situasi yang berlainan akan dipengaruhi oleh factor -faktor berlainan seperti bilangan soalan. Persekitaran yang sesuai.Apabila sesuatu ujian itu bersi fat subjektif . Meningkatkan Kebolehpercayaan Dalam Ujian Pada lazimnya . ruang dan cahaya yang cukup . Oleh itu untuk meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian . Jika murid itu tidak sihat ketika mengambil ujian . guru harus mengurangkan segala punca perubahan faktor -faktor tersebut. seperti kerusi meja yang selesa . emosi dan kesihata n calon. misalnya akan menganggu konsentrasi murid -murid dan menjejaskan kebolehpercayaan ujian.

nilai dan juga amali sukar diperiksa dan diberikan markah secara objektif. Di dalam pemerhatian juga. maka semakin tepat pencapaian murid itu. kerana bilangan soalan ditambah akan dapat mengurangkan peluang untuk murid meneka. Biasanya semakin bilangan solan bertambah.Faktor kedua ialah kejelasan yang terdapat pada arahan dan item -item ujian itu. Walau bagaimanapun. Ujian yang banyak itemnya itu selalunya lebih stabil oleh kerana guru berpeluang menyoaln ya beberapa kali. sama ada dalam bentuk kenyataan.. guru seharusnya memastikan yang arahan dan item -item. gambar dan lain -lain lagi itu jelas. guru dapati yang pemarkahan sukar diberi dengan tepat. Oleh itu semasa menyediakan ujian ataupun penilaian . guru seharusnya menyediakan ujian yang tidak terlalu memakan masa yang panjang. Arahan dan item-item yang kurang jelas boleh menimbulkan interpretasi yang berlainan dariapada muri -murid. Ujian objektif tidak menimbulkan masalah. pemeriksaan dan pemarkahan. Mereka cepat jemu dan dengan itu tidak akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Masalah ini sering berlaku di dalam ujian -ujian terbuka yang guru lakukan. ujian yang banyak item itu memakan masa yang panjang. Faktor kelima dalam meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian ataupun penilaian ilah dengan memberikan bilangan soalan yang berpatutan. murid di peringkat sekolah rendah mempunyai tumpuan yang terhad. Guru juga boleh memenggalkan ujian guru untuk diberikan beberpa kali. Kita tahu lama masa yang dapat ditumpukan oleh murid terhadap sesuatu itu berbeza. Faktor keempat ialah. Murid yang rendah umurnya sudah tentu tidak dapat memberi tumpuan yang dikehendaki. Posted by AJ at 11:54 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) . guru harus menyediakan satu skim pemeriksaan dan pemarkahan yang jelas dan kita patuhi pada skimini apabila membuat pemeriksaan dan pemarkahan. Faktor ketiga berkait dengan panjangnya ujian ataupun penilaian itu. Bagi mengelakkan perkara-perkara ini. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Sebaliknya. Tetapi ujian ataupun penilaian yang berkaitan denga n sikap.

Individu yang berminat boleh meneruskan ladang dan sebaliknya boleh memilih bidang lain yang bersesuaian dengan minatnya. Dengan itu dia akan melakukan dengan sebaik yang mungkin. nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian. Suatu waktu dahulu bakat dikenal sebagai kebolehan istimewa semulajadi yang dimiliki oleh seseorang individu. ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. minat. tidak ada gerak balas boleh dianggap sebagai `baik¶. Misalnya tidak ada ukuran baik atau buruknya minat seseorang itu pada dunia perl adangan. Dalam konteks ujian prestasi. Pada umumnya ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. kemasukan ke program latihan. Contoh ujian personaliti seperti Ujian Keirsey Temperament. Posted by AJ at 11:51 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Prestasi dan Ujian Daya Ujian Prestasi Ujian prestasi memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan. personaliti. keupayaan . Ujian ini lazimnya digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu. Pada umumnya. inventori. Ujian ini juga digunakan bagi tujuan mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehan calon atau individu. Misalnya pada tahun 1930. Hal ini kerana maklumat personaliti seseorang tidak bernilai jika dia menyedari bahawa dia sedang dinilai. kajian yang dijalankan oleh Universiti Minnesota tentang bakat mekanikal.Ujian Bakat dan Ujian Personaliti Ujian Bakat Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon. . indikator dan indeks. dan (ii) ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu. tahap kemahiran. Ujian Personaliti Ujian personaliti ialah ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri. Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja. permohonan biasiswa dan sebagainya. iaitu: (i) ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran. Contoh ujian bakat seperti ujian kemasukan ke maktab perguruan (UKELP).

Padanan 3. Terdapat dua bentuk soalan objektif iaitu: 1. Ujian daya adalah lebih sesuai untuk pelajar yang lebih matang kerana soalan-soalan dalan ujian ini memerlukan penjelasan yang terperinci. 2. 2. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid) 5. ujian prestasi adalah rumit. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan. Jenis soalan respon tetap. Bilangan soalan dalam ujian daya juga juga sangat terhad. Aneka pilihan Kelebihan 1. Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) 3. misalnya perbincangan kumpulan. Menguji banyak topik 4. Posted by AJ at 11:49 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Objektif dan Ujian Subjektif Ujian Objektif Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon.Pada umumnya. Format salah betul 2. Manakala melalui laporan kendiri pelajar sendiri menilai diri sendiri melalui s oal selidik tertentu yang menilai peribadi diri. Potensi untuk meneka jawapan tinggi . Di dalam ujian ini mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Murid tidak dapat mengeluarkan idea. Mudah disemak 2. Mengukur proses mental yang tinggi Kelemahan 1. Ujian Daya Ujian daya mempunya pendekatan yang berlainan di mana terdapat soalan yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi. Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. 1. peranan murid dalam aktiviti. Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Pemerhatian boleh dilaksanakan semasa murid melaksanakan tugas yang diberikan.

‡ Berguna untuk mengesan punca kelemahan. Kelebihan ‡ Mudah digubal ‡ Sesuai untuk semua mata pelajaran ‡ Sesuai untuk semua aras taksonomi ‡ Membuatkan calon menganalisis. Calon bijak tidak perlu belajar banyak 6. Mengesan punca kelemahan untuk pemulihan Pensijilan atau penggredan di akhir kursus . Sukar untuk dibina 4. ‡ Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap. ‡ Mengurangkan konsep meneka.3. Terdapat dua jenis iaitu: ‡ Jenis respons terhad o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis jawapan secara ringkas o contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan baik ‡ Jenis respons lanjutan o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan dalam satu atau beberapa perenggan o contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam Pendidikan Moral. kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. Tidak dapat mengukur keaslian Ujian Subjektif Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan. salah tafsiran. ‡ Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak. pengalaman. dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian. konsep-konsep yang samarsamar. Posted by AJ at 11:47 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Fungsi Menghasilkan maklumat kepada pelajar dan guru. mengintegrasikan idea yg siperoleh. Kelemahan ‡ Bidang yg diuji terhad ‡ Soalan boleh diramal ‡ Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran 5.

Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. psikomotor dan afektif Satu ± satu segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Berubah ± ubah mengikut segmen Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria T / laku kognitif Objektif kursus Beraneka jenis Kesukaran item Semua peringkat : senang ± susah Jenis alat Peperiksaan akhir tahun Skor Biasanya ujian rujukan norma Cara melapor skor Contoh Gagal atau lulus Jumlah skor Ujian bulanan . STPM Ujian Sem kerja Posted by AJ at 11:46 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan. iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. t/ laku kognitif. Bagi tujuan pemulihan. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan. lembaran UPSR. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. SPM.Masa diberi Tekanan dalam penilaian Fokus pengukuran Sifat sampelan Sepanjang pengajaran Di akhir kursus. memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk berikut: i. PMR. bagi setiap tajuk yang diajar. prosedur membina soalan ujian ialah seperti .

Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk. iii. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai ol eh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Misalnya. Ia bertujuan untuk menentukan pencapaian pembelajaran dan pemeringkatan gred murid. iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Biasanya ia akan meliputi seluruh s ukatan pelajaran untuk satu peringkat pembelajaran. Posted by AJ at 11:44 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria .ii. Satu lagi ujian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pemb elajaran dalam kalangan murid. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. Sebagai contoh. tahun atau sesi persekolahan. Gur u akan membandingkan pencapaian antara calon untuk menentukan taraf kedudukan murid -murid dalam bilik darjah. pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iv. Ujian sumatif boleh dijalankan selepas satu peringkat pengajaran dan pembelajaran dalam satu kursus yang tertentu. ia boleh dijalankan pada akhir penggal. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini.

Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri ciri rujukan norma dengan ciri-ciri rujukan kriteria. Ujian rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif iaitu ciri ciri setiap unit pelajaran.Uji jukan Kri ria Rujukan kriteria pula di unakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Ujian rujukan kriteria tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain. Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk ku mulati iaitu pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya. Justeru itu. kriteria yang digunakan dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumati . para pensyarah perlu membina banyak ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran yang diuji. Posted by AJ at 11 37 0c e s e s e j S s SS3110 Labels: e Ujian Rujukan Norma Rujukan asaskan norma i unakan sekiranya ensyarah ingin membandingkan restasi encapaian indi idu pelajar dengan prestasi pencapaian pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza mengikut kelas atau  1  0 $%#   ¨©§ £ S s ¡ 0c Post by AJ at 11 42 Labels: e e s ¥© § © ¥ ¥©§ ©¦ ¥ ¥©  ¥©§©¨§¥ ¡ ¡ ¡ ¢ ¦ ¥ ¤¤ £   ¡ e s e j SS3110 !%# %)!  !%(# '%" !  !% & !%#%$#!  "!    . Maksudnya kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh pada akhir kursus. Soalan -soalan ujian rujukan kriteria perlu mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran.

. Dalam pelaporannya. ujian rujukan norma kadang -kadang menggunakan kelok normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar. Soalan ujian rujukan norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain. Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Soalan ujian rujukan norma juga mempunyai indeks diskriminasi anta ra pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan. Soalan ujian rujuk an norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan -soalan mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus.kumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful