Ujian Formatif

Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, bagi setiap tajuk yang diajar. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan, memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujua n pemulihan, prosedur membina soalan ujian ialah seperti berikut: i. ii. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Misalnya, pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iii. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iv. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk, iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini.

Langkah-langkah Pembinaan JSU
1. Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji 2. Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran 3. Bina carta dua hala 4. Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran 5. Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid 6. Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak ob jektif kurikulum

Jadual Spesifikasi Ujian .Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran .Ujian tidak dibina secara sembarangan .Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa .Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian .Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan .Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian .Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang Jenis-jenis ujian KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN .Dikenali juga sebagai jadual Penentuan Ujian (JPU) .Membantu penggubal membina item soalan Tujuan JSU .Panduan kepada penggubal soalan .Satu blue print ujian / test specification .

Mengikut Popham (1975). Mengapakah Ciri Tersebut Penting Dan Bagaimanakah Kesahan Dan Kebolehpercayaan Ujian Ditingkatkan? Sistem penilaian memang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan. mengisi tempat kosong.Ujian Yang Baik Mempunyai Kesahan Dan Kebolehpercayaan Yang Tinggi. mengetahui kelemahan -kelemahannya . 1981). iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor. seperti ujian betul/salah. Dari sudut pengajaran. atau satu sistem berkategori. guru dapat mengukur pencapaian murid. meramal . Sebagaimana yang kita ketahui. membuat keputusan bagaimana mengukurnya. mamadankan. Berbagai bentuk ujian bertulis boleh diadakan oleh guru dari semasa ke semasa. Setiap perancangan kurikulum mesti diikuti dengan penilaian. Bagaimana pula dengan penilaian? Penilaian mencakupi lebih luas dan lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan ujian. penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran formal tentang nilai fenomena pendidikan. ujian atau peperiksa an adalah satu aspek penting dalam sistem pendidikan kita. dan matlamat ke arah mana usaha pengajaran dihalakan. Pada asasny a. penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. Kenyataan di atas memberikan gambaran bahawa ujian bukan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan begitu sahaja. penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar (Gronlund. untuk menentukan apa yang ingin diukur. Mengikut Ebel (1979). Malah ianya memerlukan perancangan dan pengendalian yang sistematik. ujian beraneka pilihan dan juga bentuk esei. Daripada maklumat yang didapati itu. Sementara dari segi makna ujian pula Crombach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas. dan kedua. program pengajaran. sebenarnya pembina ujian menghadapi dua persoalan : y y pertama. Secara lebih luas. Kebanyakan penilaian yang diamalkan dinegara kita adalah penilaian berbentuk ujian. Ini jelas menunjukkan bahawa penilaian adalah merupakan suatu cara atau alat bagi mengukur keberkesanan pengajaran di samping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai. semua ini bertujuan mendapatkan maklumat.

Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah sep erti kesahan isi (content validity). kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen. Sax & Newton. Kesahannya bergantung kepada beberapa jenis kesahan. sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. sesuatu ujian itu dikatakan sah. Walau apa pun format ujian yang hendak dibina. Oleh itu ia tidak dengan sendirinya sah. atau sebagainya. Keputusan ujian. kandungan sukatan pelajaran. a) Kesahan isi (content validity) Ini ialah kesahan yang terpenting bagi seseorang guru yang hendak menyediakan ujian. Antara ciri ciri penting ujian yang baik ialah seperti kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). atau skor markah memberi gambaran sebenar atai tidak sebenar tentang apa yang hendak diukur.keupayaannya. 1997). Isi ujian ditentukan dengan menilai apakah tujuan ujian itu diadakan. memilihnya untuk sesuatu tujuan. Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markat ujian dan lain -lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. 1996). KESAHAN Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. Kesahan sesuatu ujian tidak dapat ditentukan secara langsung seperti mengukur ketinggian seseorang. kesahan telahan (predictive validity). 1982. penekanan yang diberi kepada tajuk -tajuk . pastikanlah bahawa ujian itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya suatu ujian yang baik. Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston. atau dipilih. Dengan perkataan lain.

Demikian juga bagi Ujian Kelayakan Latihan Perguruan (UKELP). maka ujian itu dikatakan tidak sah dari segi isi kerana tidak meliputi sukatan pelajaran. atau sebagainya. kerana calon yang berkenaan telah memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang per tama. Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lama kemudian. b) Kesahan telahan/ ramalan Kesahan ramalan adalah berkait rapat dengan ujian meramal kebolehan atau kelayakan seseorang calon untuk menjalankan sesuatu tugas pada masa depan. Bagi sebarang ujian bertulis maka sangat penting bagi guru supaya sentiasa menyedari tujuan utama ujian itu. pencapaian calon biasanya lebih baik daripada ujian pertama. Contohnya guru biasa mengadakan peperiksaan percubaan diperingkat sekolah sebelum murid-murid mengambil peperiksaan PMR. sedangkan tajuk -tajuk lain diabaikan. atau trait mental. Jenis-jenis item pula bergantung kepada jenis pencapaian murid -murid. dan peringkat objektif pelajaran yang hendak diuji. Contohnya. Sekiranya calon -calon yang lulus dalam UKELP dan dipilih mengikuti kursus perguruan juga berjaya dan mendapat sijil atau diploma perguruan serta menjadi guru yang berkesan maka UKELP itu mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. Kemudian ia hendaklah memilih atau menyediakan item ujian-ujian yang sesuai. c) Kesahan Semasa/Serentak Kesahan semasa penting bagi guru merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujian yang serupanya. d) Kesahan Gagasan Kesahan gagasan amat penting diadakan untuk mengukur sejauh mana seseorang itu menunjukkan trait personaliti. Berdasarkan pencapaian murid-murid ini maka kita dapat meramal kejayaan murid murid dalam peperiksaan sebenar tersebut. seperti .dalam sukatan pelajaran peringkat atau kategori objektif pelajaran bagi tiap -tiap tajuk. aras kesukaran. SPM. tingkah laku. item ujian akhir tahun (ujian sumatif) misalnya tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu.

sifat peramah. Di mana dalam JPU guru hendaklah menetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Hal ini bermakna bahawa jikalau kita mahu menentukan kesahan gagasan untuk satu ujian yang dikatakan mengukur semangat berdikari. Berdasarkan teori atau kajian ini. Oleh itu sesuatu ujian itu bolehlah ditadbirkan kepada golongan -golongan yang dikatakan mempunyai sifat ataupun trait yang dikehendaki itu. Meningkatkan Kesahan Dalam Ujian a) Cara yang baik untuk meningkatkan dan memastikan kesahan sesuatu ujian ialah dengan menyediakan blue print. . Ini bermakna guru perlu meneliti dan memahami isi kandungan tiap -tiap tajuk dalam sukatan pelajaran. c) Kesahan gagasan boleh ditingkatkan dengan mencubakan ujian ini kepada satu kumpulan yang diketahui mempunyai trait itu. atau rancangan persediaan yang dinamakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Ataupun sifat mencari keuntungan yang maksimum terdapat dikalangan peniaga -peniaga. Sifat hormat menghormati bo leh dikatakan sangat tinggi dikalanganm ahli -ahli agama. b) Bagi meningkatkan kesahan gagasan ialah deng an mencari korelasi diantara markah pada ujian yang dibentuk dengan markah ujian tentang trait yang diperkatakan itu. Semua ini merupakan idea atau gagasan psikologi perlu dianalisa untuk mengenal pasti proses-proses atau ciri-ciri yang dikaitkan dengan sesuatu trait agar item-item ujian yang khusus dan tepat dapat disediakan. peringkat objektif mengikut Taksonomi Bloom atau Taksonomi yang seumpamanya. adil. tajuk-tajuk yang diuji serta peringkat kebolehan murid -murid yang menduduki ujian itu. JPU ini dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan. kreatif. Jika markah kumpulan itu tinggi maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan gagasan yang tinggi. bermotivasi. bertanggung jawab. introvert. bilangan soalan bagi tiap -tiap satu objektif dan tajuk. maka kit a terpaksa mencari korelasi markahnya dengan satu markah bagi ujian lain yang mengukur trait yang sama. Misalnya kita boleh menelah bahawa seseorang murid yang kreatif juga merupakan seorang yang imaginatif. cer gas otak dan sebagainya. kita boleh membuat berbagai -bagai ramalan yang ada hubungannya dengan gagasan tersebut. Penentuan objektif pelajaran ataupun aras -aras kemahiran bergantung kepada matapelajaran.

Keadaan yang berlainan itu memberi kesan kepada trait seseorang itu. mengetahui semua format surat menyurat. e) Langkah utama bagi mendapatkan kesahan ini ialah menentukan kriteria tentang apa yang dikatakan kemampuan atau kejayaan di dalam sesuatu perkara yang diramalkan itu.perkara yang penting ialah mendapat m arkah tidak kurang daripada 60% di dalam tiap -tiap ujian yang diambil. Kesahan ujian itu boleh diterima jikalau didapati calon yang tinggi markah dalam ujian itu mencapa i prestasi yang dikehendaki di dalam kretiria itu. Jikalau markah pada ujian itu menunjukkan pertambahan dari satu masa ke satu masa yang berikutnya maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan. Kebolehpercayaan . Ini bermakna kesahan berasaskan pendirian yang keadaan mengubah sesuatu trait itu dapat diwujudkan. Oleh itu untuk mendapatkan kesahan bagi satu ujian yang mengukur trait putus asa ini. Umpamanya sifat putus asa akan bertambah serius jikalau seseorang itu menghadapi kegagalan demi kegagalan. Jurutaip yang baik mungkin dapat menaip sebanyak 80 perkataan dalam satu mionit. f) Cara yang ideal bagi meningkatkan kesahan ialah mencari korelasi dian tara ujian ayang diberi sebelum calon-calon itu melalui pengalaman yang berkenaan dengan perlakuan yang di dalam konteks kriatiria pada akhir pengalaman itu. mungkin perkara . dan calon yang rendah markahnya tidak menunjukkan prestasi di dalam kretiria itu. dapat mengeja dengan tidak membuat salah lebih daripada 2% daripada perkataan yang terdapat pada sesuatu kerja yang dikendalikan. menolong rakan sebaya di dalam hal-hal pelajaran di sekolah dan mengambil peranan aktif semasa di bilik darjah.bagai lagi. dan berbagai . maka ujian ini bolehlah diberi kepada satu kumpulan yang dimasukkan ke dalam satu ekperimen apabila keadaan dikelolakan supaya mereka yang dieksperimenkan itu mengalami kegagalan berturut-turut. dapat menaip terus menerus dalam jangkamasa 1 jam. Bagi kejayaan dalam pelajaran sekolah menengah pula.d) Dengan menjalankan satu ekperimen dan membuat ujian detik -detik startegik di dalam ekperimen itu. Umpamanya perlu diketahui apakah ciri -ciri yang ada pada jurutaip yang dikatakan baik itu ataupun apakah ciri-ciri kejayaan di dalam pelajaran di sekolah menengah.

yang menemukan bahawa pekali korelasi hanya 0. ujian pendidikan cenderung kepada tidak reliabel) melainkan kerja yang lebih berhati -hati dilakukan bagi menentukan aras reliabiliti yang diterima (Martuza. reliabiliti ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda. Oleh itu para pendidik perlu berhati -hati dalam membina alat penilaian. Aschersleben (1971) menganalisis pemeriksaan oleh 24 guru ke atas 623 pelajar dalam empat ujian matematik yang bersiri dan empat ujian µdictation¶. nilai lebih kecil (Ingenkamp. Dengan kata lain pemeriksaan mereka mempunyai reliabil iti yang rendah.46 apabila 24 guru memeriksa sekali dan kemudian diperiksa semula selepas tiga bulan. 1977). Soalan yang dibina jika tidak mempunyai reliabilti atau mempunyai reliabiliti rendah tidak akan dapat menggambarkan pencapaian pelajar dan seterusnya akan menjadikan sistem penilaian yang sia-sia. 1977). Beliau mendapati kebanyakan korelasi adalah di bawah 0. secara purata. atau sifat seseorang.Salah satu daripada kriteria tersebut di atas ialah reliabiliti (kebolehpercayaan). dengan kertas matematik menunjukkan. kesilapan angkubah pengukuran adalah banyak terdapat dalam skor ujian dalam pendidikan (atau. 1977).60. Ini menunjukkan bahawa reliabiliti bukan sahaja skor yang sama didapati walau pun orang lain yang menilainya. Walau bagaimana pun. Menurut Mokhtar (1995). Secara umum. Fakta mengenai reliabiliti rendah memeriksa kertas peperiksaan secara individu telah ditunjukkan oleh Dicker (1973). sesuatu ciri. . persoalan asas reliabiliti adalah: Adalah penilai lain setuju dengan interpretasi tingkah laku pelajar? Tetapi variasi yang mengganggu pula adalah: Adakah saya menterjemah tingkah lakunya dalam keadaan yang sama jika saya melihat nya lagi? (Rowntree. tetapi jika kita harus memberikan skor yang sama juga walau pun kita menilai pada ma sa yang berbeza. dengan kata lain. Reliabiliti adalah istilah yang keliru di sini dan setengah penulis cuba menggantikannya dengan µconsiste ncy¶. Ini menunjukkan bahawa pemeriksaan seseorang pemeriksa bukan sahaja tidak tekal tetapi amat berbeza di antara seorang pemeriksa dengan pemeriksa lain.

maka ujian itu bolehlah dianggap stabil ataupun boleh dipercayai. Jikal au markah bagi tiap-tiap murid di dalam ujian pertama itu lebih kurang sama dengan markah yang diperolehi untuk ujian kedua . kita akan menyoal diri kita sendiri adakah jawapan yang diberikan itu tidak berubah -ubah dan dapat mencerminkan kemahiran. Kepentingan Kebolehpercayaan Apabila kita menilai ataupun menguji murid -murid. latihan. dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Ujian yang stabil ialah ujian yang dapat memberikan market yang sama apabila murid itu mengambil ujian itu beberapa kali di dalam satu jangka masa yang pendek. Jauh lompatan seseorang mis alnya. larian atau sebagainya. panjang. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). Ini amat ketara dalam prestasi fizikal. Sesuatu ukuran panjang itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau barang yang sama diukur berulang kali. ketepatan. Kita mahukan markah itu datangnya daripada kemampuan murid itu sendiri. tinggi dan lain -lain yang berbentuk maujud. Biarkan jarak di antara ujian pertama dengan yang kedua itu lebih kurang satu ataupun dua minggu. kedaan atau jenis kasut yang dipakai. kita boleh memberikan dua kali ujian kepada murid kelas kita. . kebolehan dan nilai pada murid itu. Bacaan yang berlainan akan menimbulkan syak wasangka kepada kita oleh kerana alat -alat sukatan itu tidak lagi stabil. Katakan kita menye diakan satu ujian penggal matematik. Untuk menentukan samada ujian itu stabil atau tidak . Sedangkan berat seseorang pun boleh berubah dalam satu hari disebabkan oleh pakaiannya. Kebolehpercayaan adalah satu perkara yang senang dilihat didalam ukuran seperti berat. tidak sentiasa sama kerana pengaruh halaju angin kedaan fizikalnya. tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan.Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. Begitu juaga dengan sesuatu penimbang berat itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau kita menimbang benda yang sama beru langkali. Jika b enar maka ujian yang kita berikan itu bolehlah kita anggapkan sebagai stabil. Pada kebiasaannya . kenyang laparnya dan lain-lain. sesuatu ukuran itu tidak lepas daripada ralat (error). Kebolehpercayaan ujian sangat penting oleh kerana kita tidak mahu markah yang diperolehi itu dalah disebabkan oleh nasib.

maka perhubungan guru murid yang baik biasanya akan menambah keutuhan keputusannya. kebolehpercayaan pada ujian ini ialah untuk kita memastikan yang ujian atupun alat pe nilaian itu memberi peluang kepada murid mengemukakan jawapan yang mencerminkan keupayaannya dan bukanlah disebab kan oleh nasib. tetapi ujian yang utuh tidak semestinya sah.Kita akan mengemukakan beberapa soalan yang dapat menguji kemahiran yang sama. maka baharulah kita berpuas hati dan menerima hasilnya sebagai mencerminkan keupayaan murid itu . semakin panjang ujian maka semakin tepat skornya kerana semakin kurang pergantungan kepada tekaan atau kebetulan.. Jika tidak. Skor yang konsisten tidak semestinya mengukur apa yang hendak diukur. azam dan motivasi. Perbezaan skor mungkin timbul lantaran perbezaan cara ujian itu ditadbirkan. arahan-arahan mestilah tepat dan jelas. Satu peluang sahaja sudah tentu tidak mengcukupi. Kita tidak hanya memberikan satu soalan sahaja. Mereka mestilah diawasi dengan teliti semasa ujian. galakan guru. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan . Ujian yang sah biasanya utuh. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan y Panjang pendek ujian itu boleh mempengaruhi keutuhan. kebolehpercayaan adalah satu ciri yang patut kita pastikan sebagai dapat dite rima. Demikian juga ujian yang bersifat objektif yang mempunyai keutuhan yang lebih tinggi kerana tidak terdedah kepada berbagai -bagai interpretasi. Kadang-kadang kebolehpercayaan ditentukan dengan cara uji-ulang (retest) . Sebarang manfaat yang didapati oleh murid -murid daripada ujian pertama akan y y . Biasanya. penilaian yang kita lakukan itu tidak akan memberi peluang yang cukup kepada murid -murid membuktikan yang mereka mempunyai kemahiran. Keadaan fizikal dan m ental yang positif.Oleh kerana guru yang membina dan mentadbir ujian kepada murid murid. Item item ujian hanya merupakan sampel bagi bidang yang diuji . kebiasaan dengan format ujian juaga akan memberi kesan yang positif terhadap kebolehpercayaan. variasi dalam sampel mungkin terdapat dalam dua ujian yang setara bentuknya. terutama dalam ujian daya (power test). Jika murid itu dapat peluang menjawab sebilangan besar soalan -soalan itu .Bagi ujian ataupun penilaian yang kita sediakan . Murid murid haruslah diberi masa yang cukup. Dengan kata lain. Hal ini merupakan satu lagi punca ralat. pengetahuan dan sikap yang dinilaikan itu. Umpamanya k ita mahu menguji samada murid itu dapat menolak nombor-nombor tidak lebih dariapada 20 dan dengan bertangan.

Jika bilik itu bising dan panas umpamanya . misalnya akan menganggu konsentrasi murid -murid dan menjejaskan kebolehpercayaan ujian. Meningkatkan Kebolehpercayaan Dalam Ujian Pada lazimnya . Contohnya dalam ulang uji murid -murid mungkin lebih biasa dengan format . Ini adalah kerana pencapaian murid dalam situasi yang berlainan akan dipengaruhi oleh factor -faktor berlainan seperti bilangan soalan. manakala keadaan hangar bingar. Perkara ini tidak berlaku dalam ujian objektif. mereka mendapat skor yang lebih tinggi. keadaan persekitaran dan cara memeriksa. walaupun skim permarkahan ada disediakan. Hal ini menunjukkan betapa perlunya penjelasan yang sempurna sebelum ujian pertama dimulakan. biasanya markah yang diberi untuk jawapan yang sama adalah berbeza mengikut pemeriksa. guru harus mengurangkan segala punca perubahan faktor -faktor tersebut. maka jawapannyapun tidak sebaik yang dapat ditunjukkannya jikalau dia di dalam keadaan sihat. Mana mana pemeriksa akan memberi markah yang sama untuk respon yang sama. ventilasi yang baik. Faktor pertama ialah keadaan tempat murid-murid itu mengambil ujian. kerana semua responnya adalah tepat. atau lebih faham dengan item -item ujian.Apabila sesuatu ujian itu bersi fat subjektif . Oleh itu untuk meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian . Oleh itu .mengurangkan kebolehpercayaan. muird tidak akan dapat menjawab soalan dengan sebaik -sebaiknya. Persekitaran yang sesuai. akan menambahkan kebolehpercayaan. keobjektifan merupakan satu syarat bagi keutuhan. emosi dan kesihata n calon. ruang dan cahaya yang cukup . Oleh itu. seperti kerusi meja yang selesa . penilaian seseorang pemeriksa mungkin berubah mengikut masa dan keadaan. y Keadaan persekitaran boleh mempengaruhi murid -murid dan skor mereka. guru haruslah memastikan yang keadaan tempat murid itu semasa mengambil ujian adalah baik . Keadaan yang tidak selesa menyebabkan murid -muird tidak dapat menjawab seperti yang selalu ditunjukkan. Jika murid itu tidak sihat ketika mengambil ujian . adalah sangat sukar bagi guru untuk membentuk satu ujian yang mempunyai ciri kebolehpercayaan yang tinggi. Oleh itu . Malahan.

gambar dan lain -lain lagi itu jelas. guru seharusnya memastikan yang arahan dan item -item. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku. guru seharusnya menyediakan ujian yang tidak terlalu memakan masa yang panjang. maka semakin tepat pencapaian murid itu. sama ada dalam bentuk kenyataan. Biasanya semakin bilangan solan bertambah. Murid yang rendah umurnya sudah tentu tidak dapat memberi tumpuan yang dikehendaki. Faktor ketiga berkait dengan panjangnya ujian ataupun penilaian itu. Di dalam pemerhatian juga. Ujian yang banyak itemnya itu selalunya lebih stabil oleh kerana guru berpeluang menyoaln ya beberapa kali. Oleh itu semasa menyediakan ujian ataupun penilaian . Kita tahu lama masa yang dapat ditumpukan oleh murid terhadap sesuatu itu berbeza. nilai dan juga amali sukar diperiksa dan diberikan markah secara objektif. Guru juga boleh memenggalkan ujian guru untuk diberikan beberpa kali. pemeriksaan dan pemarkahan. Tetapi ujian ataupun penilaian yang berkaitan denga n sikap. Ujian objektif tidak menimbulkan masalah. Faktor kelima dalam meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian ataupun penilaian ilah dengan memberikan bilangan soalan yang berpatutan. Sebaliknya. Mereka cepat jemu dan dengan itu tidak akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. guru harus menyediakan satu skim pemeriksaan dan pemarkahan yang jelas dan kita patuhi pada skimini apabila membuat pemeriksaan dan pemarkahan. guru dapati yang pemarkahan sukar diberi dengan tepat. Bagi mengelakkan perkara-perkara ini. Posted by AJ at 11:54 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) . Masalah ini sering berlaku di dalam ujian -ujian terbuka yang guru lakukan. ujian yang banyak item itu memakan masa yang panjang.Faktor kedua ialah kejelasan yang terdapat pada arahan dan item -item ujian itu. Arahan dan item-item yang kurang jelas boleh menimbulkan interpretasi yang berlainan dariapada muri -murid. Faktor keempat ialah. kerana bilangan soalan ditambah akan dapat mengurangkan peluang untuk murid meneka.. Walau bagaimanapun. murid di peringkat sekolah rendah mempunyai tumpuan yang terhad.

indikator dan indeks. Ujian Personaliti Ujian personaliti ialah ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri. inventori. iaitu: (i) ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran. ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. kajian yang dijalankan oleh Universiti Minnesota tentang bakat mekanikal. Individu yang berminat boleh meneruskan ladang dan sebaliknya boleh memilih bidang lain yang bersesuaian dengan minatnya. Contoh ujian personaliti seperti Ujian Keirsey Temperament. permohonan biasiswa dan sebagainya. dan (ii) ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu. tahap kemahiran. Hal ini kerana maklumat personaliti seseorang tidak bernilai jika dia menyedari bahawa dia sedang dinilai. Misalnya tidak ada ukuran baik atau buruknya minat seseorang itu pada dunia perl adangan. keupayaan . . nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian. Misalnya pada tahun 1930. personaliti. Pada umumnya ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Suatu waktu dahulu bakat dikenal sebagai kebolehan istimewa semulajadi yang dimiliki oleh seseorang individu. Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja. minat. Contoh ujian bakat seperti ujian kemasukan ke maktab perguruan (UKELP). Dalam konteks ujian prestasi. Pada umumnya. Posted by AJ at 11:51 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Prestasi dan Ujian Daya Ujian Prestasi Ujian prestasi memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan. Ujian ini juga digunakan bagi tujuan mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehan calon atau individu. Dengan itu dia akan melakukan dengan sebaik yang mungkin. kemasukan ke program latihan. tidak ada gerak balas boleh dianggap sebagai `baik¶.Ujian Bakat dan Ujian Personaliti Ujian Bakat Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon. Ujian ini lazimnya digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu.

Terdapat dua bentuk soalan objektif iaitu: 1. 2.Pada umumnya. Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) 3. Format salah betul 2. 1. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. peranan murid dalam aktiviti. Posted by AJ at 11:49 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Objektif dan Ujian Subjektif Ujian Objektif Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Menguji banyak topik 4. Mudah disemak 2. Padanan 3. Murid tidak dapat mengeluarkan idea. Ujian daya adalah lebih sesuai untuk pelajar yang lebih matang kerana soalan-soalan dalan ujian ini memerlukan penjelasan yang terperinci. misalnya perbincangan kumpulan. Mengukur proses mental yang tinggi Kelemahan 1. Jenis soalan respon tetap. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar. Ujian Daya Ujian daya mempunya pendekatan yang berlainan di mana terdapat soalan yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi. Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid) 5. Potensi untuk meneka jawapan tinggi . Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Aneka pilihan Kelebihan 1. Pemerhatian boleh dilaksanakan semasa murid melaksanakan tugas yang diberikan. Di dalam ujian ini mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan. Bilangan soalan dalam ujian daya juga juga sangat terhad. Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. 2. ujian prestasi adalah rumit. Manakala melalui laporan kendiri pelajar sendiri menilai diri sendiri melalui s oal selidik tertentu yang menilai peribadi diri.

‡ Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap. Terdapat dua jenis iaitu: ‡ Jenis respons terhad o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis jawapan secara ringkas o contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan baik ‡ Jenis respons lanjutan o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan dalam satu atau beberapa perenggan o contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam Pendidikan Moral. Sukar untuk dibina 4.3. Posted by AJ at 11:47 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Fungsi Menghasilkan maklumat kepada pelajar dan guru. konsep-konsep yang samarsamar. mengintegrasikan idea yg siperoleh. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran 5. pengalaman. Kelemahan ‡ Bidang yg diuji terhad ‡ Soalan boleh diramal ‡ Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian. Kelebihan ‡ Mudah digubal ‡ Sesuai untuk semua mata pelajaran ‡ Sesuai untuk semua aras taksonomi ‡ Membuatkan calon menganalisis. ‡ Berguna untuk mengesan punca kelemahan. kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. Tidak dapat mengukur keaslian Ujian Subjektif Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan. Calon bijak tidak perlu belajar banyak 6. ‡ Mengurangkan konsep meneka. salah tafsiran. Mengesan punca kelemahan untuk pemulihan Pensijilan atau penggredan di akhir kursus . ‡ Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak.

Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan. Bagi tujuan pemulihan. STPM Ujian Sem kerja Posted by AJ at 11:46 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan. SPM. iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk berikut: i. lembaran UPSR. PMR. memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran.Masa diberi Tekanan dalam penilaian Fokus pengukuran Sifat sampelan Sepanjang pengajaran Di akhir kursus. t/ laku kognitif. bagi setiap tajuk yang diajar. prosedur membina soalan ujian ialah seperti . psikomotor dan afektif Satu ± satu segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Berubah ± ubah mengikut segmen Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria T / laku kognitif Objektif kursus Beraneka jenis Kesukaran item Semua peringkat : senang ± susah Jenis alat Peperiksaan akhir tahun Skor Biasanya ujian rujukan norma Cara melapor skor Contoh Gagal atau lulus Jumlah skor Ujian bulanan .

Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. Gur u akan membandingkan pencapaian antara calon untuk menentukan taraf kedudukan murid -murid dalam bilik darjah. iii. iv. Posted by AJ at 11:44 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria . Biasanya ia akan meliputi seluruh s ukatan pelajaran untuk satu peringkat pembelajaran. Ia bertujuan untuk menentukan pencapaian pembelajaran dan pemeringkatan gred murid. Ujian sumatif boleh dijalankan selepas satu peringkat pengajaran dan pembelajaran dalam satu kursus yang tertentu. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk. Sebagai contoh.ii. pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai ol eh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini. tahun atau sesi persekolahan. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. ia boleh dijalankan pada akhir penggal. Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pemb elajaran dalam kalangan murid. iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Satu lagi ujian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. Misalnya.

Ujian rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk ku mulati iaitu pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya. Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif iaitu ciri ciri setiap unit pelajaran. Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri ciri rujukan norma dengan ciri-ciri rujukan kriteria. Posted by AJ at 11 37 0c e s e s e j S s SS3110 Labels: e Ujian Rujukan Norma Rujukan asaskan norma i unakan sekiranya ensyarah ingin membandingkan restasi encapaian indi idu pelajar dengan prestasi pencapaian pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza mengikut kelas atau  1  0 $%#   ¨©§ £ S s ¡ 0c Post by AJ at 11 42 Labels: e e s ¥© § © ¥ ¥©§ ©¦ ¥ ¥©  ¥©§©¨§¥ ¡ ¡ ¡ ¢ ¦ ¥ ¤¤ £   ¡ e s e j SS3110 !%# %)!  !%(# '%" !  !% & !%#%$#!  "!    . kriteria yang digunakan dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumati . Ujian rujukan kriteria tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain.Uji jukan Kri ria Rujukan kriteria pula di unakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Justeru itu. Maksudnya kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh pada akhir kursus. Soalan -soalan ujian rujukan kriteria perlu mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran. para pensyarah perlu membina banyak ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran yang diuji.

Soalan ujian rujuk an norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan -soalan mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus. ujian rujukan norma kadang -kadang menggunakan kelok normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar.kumpulan. Dalam pelaporannya. Soalan ujian rujukan norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain. . Soalan ujian rujukan norma juga mempunyai indeks diskriminasi anta ra pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi. Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful