Ujian Formatif

Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, bagi setiap tajuk yang diajar. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan, memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujua n pemulihan, prosedur membina soalan ujian ialah seperti berikut: i. ii. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Misalnya, pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iii. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iv. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk, iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini.

Langkah-langkah Pembinaan JSU
1. Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji 2. Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran 3. Bina carta dua hala 4. Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran 5. Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid 6. Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak ob jektif kurikulum

Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa .Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian .Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang Jenis-jenis ujian KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN .Jadual Spesifikasi Ujian .Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran .Satu blue print ujian / test specification .Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian .Panduan kepada penggubal soalan .Membantu penggubal membina item soalan Tujuan JSU .Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan .Ujian tidak dibina secara sembarangan .Dikenali juga sebagai jadual Penentuan Ujian (JPU) .

Kebanyakan penilaian yang diamalkan dinegara kita adalah penilaian berbentuk ujian. dan kedua. mengisi tempat kosong. penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran formal tentang nilai fenomena pendidikan. guru dapat mengukur pencapaian murid. iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor. ujian beraneka pilihan dan juga bentuk esei. dan matlamat ke arah mana usaha pengajaran dihalakan. Mengikut Popham (1975). Sementara dari segi makna ujian pula Crombach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas. semua ini bertujuan mendapatkan maklumat. seperti ujian betul/salah. meramal . Bagaimana pula dengan penilaian? Penilaian mencakupi lebih luas dan lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan ujian. untuk menentukan apa yang ingin diukur. sebenarnya pembina ujian menghadapi dua persoalan : y y pertama. Malah ianya memerlukan perancangan dan pengendalian yang sistematik. membuat keputusan bagaimana mengukurnya. Kenyataan di atas memberikan gambaran bahawa ujian bukan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan begitu sahaja. mamadankan. ujian atau peperiksa an adalah satu aspek penting dalam sistem pendidikan kita. program pengajaran. Dari sudut pengajaran. Berbagai bentuk ujian bertulis boleh diadakan oleh guru dari semasa ke semasa. Mengikut Ebel (1979). mengetahui kelemahan -kelemahannya . 1981). Secara lebih luas. Pada asasny a. Ini jelas menunjukkan bahawa penilaian adalah merupakan suatu cara atau alat bagi mengukur keberkesanan pengajaran di samping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai. Sebagaimana yang kita ketahui.Ujian Yang Baik Mempunyai Kesahan Dan Kebolehpercayaan Yang Tinggi. atau satu sistem berkategori. Setiap perancangan kurikulum mesti diikuti dengan penilaian. penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar (Gronlund. penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. Daripada maklumat yang didapati itu. Mengapakah Ciri Tersebut Penting Dan Bagaimanakah Kesahan Dan Kebolehpercayaan Ujian Ditingkatkan? Sistem penilaian memang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan.

Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston. memilihnya untuk sesuatu tujuan. 1996). penekanan yang diberi kepada tajuk -tajuk . kandungan sukatan pelajaran. KESAHAN Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. Dengan perkataan lain. Sax & Newton. Kesahan sesuatu ujian tidak dapat ditentukan secara langsung seperti mengukur ketinggian seseorang. atau skor markah memberi gambaran sebenar atai tidak sebenar tentang apa yang hendak diukur. sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. a) Kesahan isi (content validity) Ini ialah kesahan yang terpenting bagi seseorang guru yang hendak menyediakan ujian. atau sebagainya. kesahan telahan (predictive validity). Kesahannya bergantung kepada beberapa jenis kesahan. Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markat ujian dan lain -lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. atau dipilih. Antara ciri ciri penting ujian yang baik ialah seperti kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). Isi ujian ditentukan dengan menilai apakah tujuan ujian itu diadakan. Walau apa pun format ujian yang hendak dibina. Keputusan ujian. 1982. 1997). pastikanlah bahawa ujian itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya suatu ujian yang baik. Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah sep erti kesahan isi (content validity). sesuatu ujian itu dikatakan sah. kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen.keupayaannya. Oleh itu ia tidak dengan sendirinya sah.

b) Kesahan telahan/ ramalan Kesahan ramalan adalah berkait rapat dengan ujian meramal kebolehan atau kelayakan seseorang calon untuk menjalankan sesuatu tugas pada masa depan. tingkah laku. atau trait mental. dan peringkat objektif pelajaran yang hendak diuji. pencapaian calon biasanya lebih baik daripada ujian pertama. Sekiranya calon -calon yang lulus dalam UKELP dan dipilih mengikuti kursus perguruan juga berjaya dan mendapat sijil atau diploma perguruan serta menjadi guru yang berkesan maka UKELP itu mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. sedangkan tajuk -tajuk lain diabaikan. Jenis-jenis item pula bergantung kepada jenis pencapaian murid -murid. Contohnya. atau sebagainya.dalam sukatan pelajaran peringkat atau kategori objektif pelajaran bagi tiap -tiap tajuk. Contohnya guru biasa mengadakan peperiksaan percubaan diperingkat sekolah sebelum murid-murid mengambil peperiksaan PMR. item ujian akhir tahun (ujian sumatif) misalnya tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu. d) Kesahan Gagasan Kesahan gagasan amat penting diadakan untuk mengukur sejauh mana seseorang itu menunjukkan trait personaliti. Berdasarkan pencapaian murid-murid ini maka kita dapat meramal kejayaan murid murid dalam peperiksaan sebenar tersebut. Bagi sebarang ujian bertulis maka sangat penting bagi guru supaya sentiasa menyedari tujuan utama ujian itu. Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lama kemudian. c) Kesahan Semasa/Serentak Kesahan semasa penting bagi guru merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujian yang serupanya. Kemudian ia hendaklah memilih atau menyediakan item ujian-ujian yang sesuai. aras kesukaran. SPM. maka ujian itu dikatakan tidak sah dari segi isi kerana tidak meliputi sukatan pelajaran. seperti . Demikian juga bagi Ujian Kelayakan Latihan Perguruan (UKELP). kerana calon yang berkenaan telah memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang per tama.

kita boleh membuat berbagai -bagai ramalan yang ada hubungannya dengan gagasan tersebut. Di mana dalam JPU guru hendaklah menetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Ataupun sifat mencari keuntungan yang maksimum terdapat dikalangan peniaga -peniaga. bilangan soalan bagi tiap -tiap satu objektif dan tajuk. kreatif. maka kit a terpaksa mencari korelasi markahnya dengan satu markah bagi ujian lain yang mengukur trait yang sama. Sifat hormat menghormati bo leh dikatakan sangat tinggi dikalanganm ahli -ahli agama. peringkat objektif mengikut Taksonomi Bloom atau Taksonomi yang seumpamanya. Oleh itu sesuatu ujian itu bolehlah ditadbirkan kepada golongan -golongan yang dikatakan mempunyai sifat ataupun trait yang dikehendaki itu. atau rancangan persediaan yang dinamakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Ini bermakna guru perlu meneliti dan memahami isi kandungan tiap -tiap tajuk dalam sukatan pelajaran. tajuk-tajuk yang diuji serta peringkat kebolehan murid -murid yang menduduki ujian itu. Penentuan objektif pelajaran ataupun aras -aras kemahiran bergantung kepada matapelajaran. Semua ini merupakan idea atau gagasan psikologi perlu dianalisa untuk mengenal pasti proses-proses atau ciri-ciri yang dikaitkan dengan sesuatu trait agar item-item ujian yang khusus dan tepat dapat disediakan. bertanggung jawab. b) Bagi meningkatkan kesahan gagasan ialah deng an mencari korelasi diantara markah pada ujian yang dibentuk dengan markah ujian tentang trait yang diperkatakan itu. JPU ini dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan. introvert. adil. Jika markah kumpulan itu tinggi maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan gagasan yang tinggi. cer gas otak dan sebagainya. c) Kesahan gagasan boleh ditingkatkan dengan mencubakan ujian ini kepada satu kumpulan yang diketahui mempunyai trait itu. bermotivasi. Misalnya kita boleh menelah bahawa seseorang murid yang kreatif juga merupakan seorang yang imaginatif.sifat peramah. Hal ini bermakna bahawa jikalau kita mahu menentukan kesahan gagasan untuk satu ujian yang dikatakan mengukur semangat berdikari. Berdasarkan teori atau kajian ini. . Meningkatkan Kesahan Dalam Ujian a) Cara yang baik untuk meningkatkan dan memastikan kesahan sesuatu ujian ialah dengan menyediakan blue print.

e) Langkah utama bagi mendapatkan kesahan ini ialah menentukan kriteria tentang apa yang dikatakan kemampuan atau kejayaan di dalam sesuatu perkara yang diramalkan itu.perkara yang penting ialah mendapat m arkah tidak kurang daripada 60% di dalam tiap -tiap ujian yang diambil. maka ujian ini bolehlah diberi kepada satu kumpulan yang dimasukkan ke dalam satu ekperimen apabila keadaan dikelolakan supaya mereka yang dieksperimenkan itu mengalami kegagalan berturut-turut. dan berbagai . Oleh itu untuk mendapatkan kesahan bagi satu ujian yang mengukur trait putus asa ini. Jurutaip yang baik mungkin dapat menaip sebanyak 80 perkataan dalam satu mionit. dapat mengeja dengan tidak membuat salah lebih daripada 2% daripada perkataan yang terdapat pada sesuatu kerja yang dikendalikan. Keadaan yang berlainan itu memberi kesan kepada trait seseorang itu. Kebolehpercayaan . f) Cara yang ideal bagi meningkatkan kesahan ialah mencari korelasi dian tara ujian ayang diberi sebelum calon-calon itu melalui pengalaman yang berkenaan dengan perlakuan yang di dalam konteks kriatiria pada akhir pengalaman itu. Umpamanya sifat putus asa akan bertambah serius jikalau seseorang itu menghadapi kegagalan demi kegagalan. menolong rakan sebaya di dalam hal-hal pelajaran di sekolah dan mengambil peranan aktif semasa di bilik darjah. dapat menaip terus menerus dalam jangkamasa 1 jam.d) Dengan menjalankan satu ekperimen dan membuat ujian detik -detik startegik di dalam ekperimen itu. Bagi kejayaan dalam pelajaran sekolah menengah pula. dan calon yang rendah markahnya tidak menunjukkan prestasi di dalam kretiria itu. Ini bermakna kesahan berasaskan pendirian yang keadaan mengubah sesuatu trait itu dapat diwujudkan. mungkin perkara .bagai lagi. mengetahui semua format surat menyurat. Jikalau markah pada ujian itu menunjukkan pertambahan dari satu masa ke satu masa yang berikutnya maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan. Kesahan ujian itu boleh diterima jikalau didapati calon yang tinggi markah dalam ujian itu mencapa i prestasi yang dikehendaki di dalam kretiria itu. Umpamanya perlu diketahui apakah ciri -ciri yang ada pada jurutaip yang dikatakan baik itu ataupun apakah ciri-ciri kejayaan di dalam pelajaran di sekolah menengah.

Secara umum. 1977). 1977). dengan kertas matematik menunjukkan.60. Ini menunjukkan bahawa pemeriksaan seseorang pemeriksa bukan sahaja tidak tekal tetapi amat berbeza di antara seorang pemeriksa dengan pemeriksa lain. Dengan kata lain pemeriksaan mereka mempunyai reliabil iti yang rendah. Beliau mendapati kebanyakan korelasi adalah di bawah 0. dengan kata lain. persoalan asas reliabiliti adalah: Adalah penilai lain setuju dengan interpretasi tingkah laku pelajar? Tetapi variasi yang mengganggu pula adalah: Adakah saya menterjemah tingkah lakunya dalam keadaan yang sama jika saya melihat nya lagi? (Rowntree. tetapi jika kita harus memberikan skor yang sama juga walau pun kita menilai pada ma sa yang berbeza. Fakta mengenai reliabiliti rendah memeriksa kertas peperiksaan secara individu telah ditunjukkan oleh Dicker (1973). nilai lebih kecil (Ingenkamp. Menurut Mokhtar (1995). Oleh itu para pendidik perlu berhati -hati dalam membina alat penilaian. atau sifat seseorang. Aschersleben (1971) menganalisis pemeriksaan oleh 24 guru ke atas 623 pelajar dalam empat ujian matematik yang bersiri dan empat ujian µdictation¶. sesuatu ciri. secara purata. Ini menunjukkan bahawa reliabiliti bukan sahaja skor yang sama didapati walau pun orang lain yang menilainya. yang menemukan bahawa pekali korelasi hanya 0.46 apabila 24 guru memeriksa sekali dan kemudian diperiksa semula selepas tiga bulan.Salah satu daripada kriteria tersebut di atas ialah reliabiliti (kebolehpercayaan). Reliabiliti adalah istilah yang keliru di sini dan setengah penulis cuba menggantikannya dengan µconsiste ncy¶. kesilapan angkubah pengukuran adalah banyak terdapat dalam skor ujian dalam pendidikan (atau. Walau bagaimana pun. ujian pendidikan cenderung kepada tidak reliabel) melainkan kerja yang lebih berhati -hati dilakukan bagi menentukan aras reliabiliti yang diterima (Martuza. reliabiliti ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda. Soalan yang dibina jika tidak mempunyai reliabilti atau mempunyai reliabiliti rendah tidak akan dapat menggambarkan pencapaian pelajar dan seterusnya akan menjadikan sistem penilaian yang sia-sia. 1977). .

Jikal au markah bagi tiap-tiap murid di dalam ujian pertama itu lebih kurang sama dengan markah yang diperolehi untuk ujian kedua . Bacaan yang berlainan akan menimbulkan syak wasangka kepada kita oleh kerana alat -alat sukatan itu tidak lagi stabil. kita akan menyoal diri kita sendiri adakah jawapan yang diberikan itu tidak berubah -ubah dan dapat mencerminkan kemahiran. larian atau sebagainya. Begitu juaga dengan sesuatu penimbang berat itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau kita menimbang benda yang sama beru langkali. kita boleh memberikan dua kali ujian kepada murid kelas kita. sesuatu ukuran itu tidak lepas daripada ralat (error). Ini amat ketara dalam prestasi fizikal. tidak sentiasa sama kerana pengaruh halaju angin kedaan fizikalnya. panjang. Sedangkan berat seseorang pun boleh berubah dalam satu hari disebabkan oleh pakaiannya. ketepatan. Kita mahukan markah itu datangnya daripada kemampuan murid itu sendiri. Sesuatu ukuran panjang itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau barang yang sama diukur berulang kali.Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. . Katakan kita menye diakan satu ujian penggal matematik. kedaan atau jenis kasut yang dipakai. dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Kebolehpercayaan ujian sangat penting oleh kerana kita tidak mahu markah yang diperolehi itu dalah disebabkan oleh nasib. Kepentingan Kebolehpercayaan Apabila kita menilai ataupun menguji murid -murid. maka ujian itu bolehlah dianggap stabil ataupun boleh dipercayai. Untuk menentukan samada ujian itu stabil atau tidak . kenyang laparnya dan lain-lain. Jauh lompatan seseorang mis alnya. Kebolehpercayaan adalah satu perkara yang senang dilihat didalam ukuran seperti berat. tinggi dan lain -lain yang berbentuk maujud. Ujian yang stabil ialah ujian yang dapat memberikan market yang sama apabila murid itu mengambil ujian itu beberapa kali di dalam satu jangka masa yang pendek. Jika b enar maka ujian yang kita berikan itu bolehlah kita anggapkan sebagai stabil. Biarkan jarak di antara ujian pertama dengan yang kedua itu lebih kurang satu ataupun dua minggu. Pada kebiasaannya . tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). latihan. kebolehan dan nilai pada murid itu.

Oleh kerana guru yang membina dan mentadbir ujian kepada murid murid. Dengan kata lain. pengetahuan dan sikap yang dinilaikan itu. Hal ini merupakan satu lagi punca ralat. penilaian yang kita lakukan itu tidak akan memberi peluang yang cukup kepada murid -murid membuktikan yang mereka mempunyai kemahiran. azam dan motivasi. Jika murid itu dapat peluang menjawab sebilangan besar soalan -soalan itu . terutama dalam ujian daya (power test). variasi dalam sampel mungkin terdapat dalam dua ujian yang setara bentuknya.Kita akan mengemukakan beberapa soalan yang dapat menguji kemahiran yang sama. Skor yang konsisten tidak semestinya mengukur apa yang hendak diukur. Ujian yang sah biasanya utuh. Umpamanya k ita mahu menguji samada murid itu dapat menolak nombor-nombor tidak lebih dariapada 20 dan dengan bertangan. Jika tidak. galakan guru. kebolehpercayaan adalah satu ciri yang patut kita pastikan sebagai dapat dite rima. Kadang-kadang kebolehpercayaan ditentukan dengan cara uji-ulang (retest) . semakin panjang ujian maka semakin tepat skornya kerana semakin kurang pergantungan kepada tekaan atau kebetulan. maka baharulah kita berpuas hati dan menerima hasilnya sebagai mencerminkan keupayaan murid itu . Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan y Panjang pendek ujian itu boleh mempengaruhi keutuhan. Biasanya. Kita tidak hanya memberikan satu soalan sahaja. kebiasaan dengan format ujian juaga akan memberi kesan yang positif terhadap kebolehpercayaan. Demikian juga ujian yang bersifat objektif yang mempunyai keutuhan yang lebih tinggi kerana tidak terdedah kepada berbagai -bagai interpretasi. Item item ujian hanya merupakan sampel bagi bidang yang diuji . Keadaan fizikal dan m ental yang positif. Perbezaan skor mungkin timbul lantaran perbezaan cara ujian itu ditadbirkan. tetapi ujian yang utuh tidak semestinya sah.. Murid murid haruslah diberi masa yang cukup. Sebarang manfaat yang didapati oleh murid -murid daripada ujian pertama akan y y . Untuk meningkatkan kebolehpercayaan . Satu peluang sahaja sudah tentu tidak mengcukupi. arahan-arahan mestilah tepat dan jelas. kebolehpercayaan pada ujian ini ialah untuk kita memastikan yang ujian atupun alat pe nilaian itu memberi peluang kepada murid mengemukakan jawapan yang mencerminkan keupayaannya dan bukanlah disebab kan oleh nasib. maka perhubungan guru murid yang baik biasanya akan menambah keutuhan keputusannya. Mereka mestilah diawasi dengan teliti semasa ujian.Bagi ujian ataupun penilaian yang kita sediakan .

atau lebih faham dengan item -item ujian. akan menambahkan kebolehpercayaan. ventilasi yang baik. Jika bilik itu bising dan panas umpamanya . manakala keadaan hangar bingar. Faktor pertama ialah keadaan tempat murid-murid itu mengambil ujian. Hal ini menunjukkan betapa perlunya penjelasan yang sempurna sebelum ujian pertama dimulakan. Meningkatkan Kebolehpercayaan Dalam Ujian Pada lazimnya . keobjektifan merupakan satu syarat bagi keutuhan. keadaan persekitaran dan cara memeriksa. Keadaan yang tidak selesa menyebabkan murid -muird tidak dapat menjawab seperti yang selalu ditunjukkan.Apabila sesuatu ujian itu bersi fat subjektif . Oleh itu . Malahan. Contohnya dalam ulang uji murid -murid mungkin lebih biasa dengan format . Ini adalah kerana pencapaian murid dalam situasi yang berlainan akan dipengaruhi oleh factor -faktor berlainan seperti bilangan soalan. Jika murid itu tidak sihat ketika mengambil ujian . Mana mana pemeriksa akan memberi markah yang sama untuk respon yang sama. mereka mendapat skor yang lebih tinggi.mengurangkan kebolehpercayaan. guru harus mengurangkan segala punca perubahan faktor -faktor tersebut. Persekitaran yang sesuai. emosi dan kesihata n calon. maka jawapannyapun tidak sebaik yang dapat ditunjukkannya jikalau dia di dalam keadaan sihat. misalnya akan menganggu konsentrasi murid -murid dan menjejaskan kebolehpercayaan ujian. muird tidak akan dapat menjawab soalan dengan sebaik -sebaiknya. Perkara ini tidak berlaku dalam ujian objektif. biasanya markah yang diberi untuk jawapan yang sama adalah berbeza mengikut pemeriksa. guru haruslah memastikan yang keadaan tempat murid itu semasa mengambil ujian adalah baik . walaupun skim permarkahan ada disediakan. Oleh itu untuk meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian . adalah sangat sukar bagi guru untuk membentuk satu ujian yang mempunyai ciri kebolehpercayaan yang tinggi. Oleh itu. kerana semua responnya adalah tepat. Oleh itu . y Keadaan persekitaran boleh mempengaruhi murid -murid dan skor mereka. penilaian seseorang pemeriksa mungkin berubah mengikut masa dan keadaan. ruang dan cahaya yang cukup . seperti kerusi meja yang selesa .

Mereka cepat jemu dan dengan itu tidak akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. guru seharusnya menyediakan ujian yang tidak terlalu memakan masa yang panjang. murid di peringkat sekolah rendah mempunyai tumpuan yang terhad. Sebaliknya. Murid yang rendah umurnya sudah tentu tidak dapat memberi tumpuan yang dikehendaki. Kita tahu lama masa yang dapat ditumpukan oleh murid terhadap sesuatu itu berbeza. Masalah ini sering berlaku di dalam ujian -ujian terbuka yang guru lakukan. maka semakin tepat pencapaian murid itu. pemeriksaan dan pemarkahan. Oleh itu semasa menyediakan ujian ataupun penilaian . Faktor ketiga berkait dengan panjangnya ujian ataupun penilaian itu. ujian yang banyak item itu memakan masa yang panjang. Biasanya semakin bilangan solan bertambah. Walau bagaimanapun. guru harus menyediakan satu skim pemeriksaan dan pemarkahan yang jelas dan kita patuhi pada skimini apabila membuat pemeriksaan dan pemarkahan. guru seharusnya memastikan yang arahan dan item -item. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Di dalam pemerhatian juga. Ujian objektif tidak menimbulkan masalah. Guru juga boleh memenggalkan ujian guru untuk diberikan beberpa kali. kerana bilangan soalan ditambah akan dapat mengurangkan peluang untuk murid meneka.. Bagi mengelakkan perkara-perkara ini. nilai dan juga amali sukar diperiksa dan diberikan markah secara objektif. gambar dan lain -lain lagi itu jelas. Arahan dan item-item yang kurang jelas boleh menimbulkan interpretasi yang berlainan dariapada muri -murid. Posted by AJ at 11:54 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) . Ujian yang banyak itemnya itu selalunya lebih stabil oleh kerana guru berpeluang menyoaln ya beberapa kali. Faktor keempat ialah. guru dapati yang pemarkahan sukar diberi dengan tepat.Faktor kedua ialah kejelasan yang terdapat pada arahan dan item -item ujian itu. sama ada dalam bentuk kenyataan. Faktor kelima dalam meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian ataupun penilaian ilah dengan memberikan bilangan soalan yang berpatutan. Tetapi ujian ataupun penilaian yang berkaitan denga n sikap.

personaliti. Misalnya pada tahun 1930. Suatu waktu dahulu bakat dikenal sebagai kebolehan istimewa semulajadi yang dimiliki oleh seseorang individu. Individu yang berminat boleh meneruskan ladang dan sebaliknya boleh memilih bidang lain yang bersesuaian dengan minatnya. kajian yang dijalankan oleh Universiti Minnesota tentang bakat mekanikal. iaitu: (i) ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran. . ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. inventori. tidak ada gerak balas boleh dianggap sebagai `baik¶. Pada umumnya. minat. kemasukan ke program latihan. indikator dan indeks.Ujian Bakat dan Ujian Personaliti Ujian Bakat Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon. Misalnya tidak ada ukuran baik atau buruknya minat seseorang itu pada dunia perl adangan. Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja. Hal ini kerana maklumat personaliti seseorang tidak bernilai jika dia menyedari bahawa dia sedang dinilai. Dalam konteks ujian prestasi. Ujian Personaliti Ujian personaliti ialah ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri. Ujian ini juga digunakan bagi tujuan mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehan calon atau individu. Dengan itu dia akan melakukan dengan sebaik yang mungkin. tahap kemahiran. permohonan biasiswa dan sebagainya. Pada umumnya ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Ujian ini lazimnya digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu. nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian. dan (ii) ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu. keupayaan . Contoh ujian bakat seperti ujian kemasukan ke maktab perguruan (UKELP). Contoh ujian personaliti seperti Ujian Keirsey Temperament. Posted by AJ at 11:51 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Prestasi dan Ujian Daya Ujian Prestasi Ujian prestasi memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan.

2. ujian prestasi adalah rumit. Mengukur proses mental yang tinggi Kelemahan 1. Menguji banyak topik 4. Terdapat dua bentuk soalan objektif iaitu: 1. Manakala melalui laporan kendiri pelajar sendiri menilai diri sendiri melalui s oal selidik tertentu yang menilai peribadi diri. Pemerhatian boleh dilaksanakan semasa murid melaksanakan tugas yang diberikan. Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar. Padanan 3. Ujian daya adalah lebih sesuai untuk pelajar yang lebih matang kerana soalan-soalan dalan ujian ini memerlukan penjelasan yang terperinci. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Jenis soalan respon tetap. Ujian Daya Ujian daya mempunya pendekatan yang berlainan di mana terdapat soalan yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi. Murid tidak dapat mengeluarkan idea. Aneka pilihan Kelebihan 1. Mudah disemak 2. 2. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Posted by AJ at 11:49 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Objektif dan Ujian Subjektif Ujian Objektif Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon. misalnya perbincangan kumpulan. Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) 3. Di dalam ujian ini mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item. peranan murid dalam aktiviti. Format salah betul 2. Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Bilangan soalan dalam ujian daya juga juga sangat terhad.Pada umumnya. Potensi untuk meneka jawapan tinggi . 1. Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid) 5. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan.

salah tafsiran. Calon bijak tidak perlu belajar banyak 6. konsep-konsep yang samarsamar. mengintegrasikan idea yg siperoleh. ‡ Berguna untuk mengesan punca kelemahan. ‡ Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak. Kelemahan ‡ Bidang yg diuji terhad ‡ Soalan boleh diramal ‡ Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. Mengesan punca kelemahan untuk pemulihan Pensijilan atau penggredan di akhir kursus . Posted by AJ at 11:47 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Fungsi Menghasilkan maklumat kepada pelajar dan guru. dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian. Terdapat dua jenis iaitu: ‡ Jenis respons terhad o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis jawapan secara ringkas o contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan baik ‡ Jenis respons lanjutan o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan dalam satu atau beberapa perenggan o contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam Pendidikan Moral. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran 5. ‡ Mengurangkan konsep meneka. pengalaman. Sukar untuk dibina 4. Kelebihan ‡ Mudah digubal ‡ Sesuai untuk semua mata pelajaran ‡ Sesuai untuk semua aras taksonomi ‡ Membuatkan calon menganalisis. kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. Tidak dapat mengukur keaslian Ujian Subjektif Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan. ‡ Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap.3.

Bagi tujuan pemulihan. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan. STPM Ujian Sem kerja Posted by AJ at 11:46 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan. PMR.Masa diberi Tekanan dalam penilaian Fokus pengukuran Sifat sampelan Sepanjang pengajaran Di akhir kursus. memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. t/ laku kognitif. prosedur membina soalan ujian ialah seperti . Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. bagi setiap tajuk yang diajar. lembaran UPSR. memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk berikut: i. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. psikomotor dan afektif Satu ± satu segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Berubah ± ubah mengikut segmen Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria T / laku kognitif Objektif kursus Beraneka jenis Kesukaran item Semua peringkat : senang ± susah Jenis alat Peperiksaan akhir tahun Skor Biasanya ujian rujukan norma Cara melapor skor Contoh Gagal atau lulus Jumlah skor Ujian bulanan . iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. SPM.

Sebagai contoh. Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pemb elajaran dalam kalangan murid. iii. Biasanya ia akan meliputi seluruh s ukatan pelajaran untuk satu peringkat pembelajaran.ii. Misalnya. iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. ia boleh dijalankan pada akhir penggal. pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini. Posted by AJ at 11:44 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria . Satu lagi ujian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. tahun atau sesi persekolahan. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk. Ujian sumatif boleh dijalankan selepas satu peringkat pengajaran dan pembelajaran dalam satu kursus yang tertentu. iv. Ia bertujuan untuk menentukan pencapaian pembelajaran dan pemeringkatan gred murid. Gur u akan membandingkan pencapaian antara calon untuk menentukan taraf kedudukan murid -murid dalam bilik darjah. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai ol eh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan.

Maksudnya kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh pada akhir kursus. kriteria yang digunakan dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumati . Soalan -soalan ujian rujukan kriteria perlu mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran. Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri ciri rujukan norma dengan ciri-ciri rujukan kriteria. para pensyarah perlu membina banyak ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran yang diuji. Ujian rujukan kriteria tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain. Justeru itu. Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif iaitu ciri ciri setiap unit pelajaran. Ujian rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar.Uji jukan Kri ria Rujukan kriteria pula di unakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Posted by AJ at 11 37 0c e s e s e j S s SS3110 Labels: e Ujian Rujukan Norma Rujukan asaskan norma i unakan sekiranya ensyarah ingin membandingkan restasi encapaian indi idu pelajar dengan prestasi pencapaian pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza mengikut kelas atau  1  0 $%#   ¨©§ £ S s ¡ 0c Post by AJ at 11 42 Labels: e e s ¥© § © ¥ ¥©§ ©¦ ¥ ¥©  ¥©§©¨§¥ ¡ ¡ ¡ ¢ ¦ ¥ ¤¤ £   ¡ e s e j SS3110 !%# %)!  !%(# '%" !  !% & !%#%$#!  "!    . Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk ku mulati iaitu pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya.

.kumpulan. Soalan ujian rujuk an norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan -soalan mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus. Dalam pelaporannya. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan. Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. ujian rujukan norma kadang -kadang menggunakan kelok normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar. Soalan ujian rujukan norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain. Soalan ujian rujukan norma juga mempunyai indeks diskriminasi anta ra pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful