Ujian Formatif

Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, bagi setiap tajuk yang diajar. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan, memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujua n pemulihan, prosedur membina soalan ujian ialah seperti berikut: i. ii. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Misalnya, pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iii. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iv. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk, iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini.

Langkah-langkah Pembinaan JSU
1. Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji 2. Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran 3. Bina carta dua hala 4. Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran 5. Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid 6. Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak ob jektif kurikulum

Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran .Dikenali juga sebagai jadual Penentuan Ujian (JPU) .Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan .Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian .Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang Jenis-jenis ujian KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN .Membantu penggubal membina item soalan Tujuan JSU .Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian .Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa .Satu blue print ujian / test specification .Ujian tidak dibina secara sembarangan .Panduan kepada penggubal soalan .Jadual Spesifikasi Ujian .

Setiap perancangan kurikulum mesti diikuti dengan penilaian. Berbagai bentuk ujian bertulis boleh diadakan oleh guru dari semasa ke semasa. guru dapat mengukur pencapaian murid. ujian beraneka pilihan dan juga bentuk esei. semua ini bertujuan mendapatkan maklumat. dan kedua. Mengikut Ebel (1979). penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. program pengajaran. sebenarnya pembina ujian menghadapi dua persoalan : y y pertama. Daripada maklumat yang didapati itu. membuat keputusan bagaimana mengukurnya. Dari sudut pengajaran. Malah ianya memerlukan perancangan dan pengendalian yang sistematik. Kebanyakan penilaian yang diamalkan dinegara kita adalah penilaian berbentuk ujian. dan matlamat ke arah mana usaha pengajaran dihalakan. Bagaimana pula dengan penilaian? Penilaian mencakupi lebih luas dan lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan ujian. atau satu sistem berkategori. penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran formal tentang nilai fenomena pendidikan. Mengapakah Ciri Tersebut Penting Dan Bagaimanakah Kesahan Dan Kebolehpercayaan Ujian Ditingkatkan? Sistem penilaian memang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan. Sementara dari segi makna ujian pula Crombach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas. iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor. Mengikut Popham (1975). penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar (Gronlund. ujian atau peperiksa an adalah satu aspek penting dalam sistem pendidikan kita. Secara lebih luas. 1981). mengetahui kelemahan -kelemahannya . seperti ujian betul/salah. Kenyataan di atas memberikan gambaran bahawa ujian bukan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan begitu sahaja.Ujian Yang Baik Mempunyai Kesahan Dan Kebolehpercayaan Yang Tinggi. Ini jelas menunjukkan bahawa penilaian adalah merupakan suatu cara atau alat bagi mengukur keberkesanan pengajaran di samping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai. mengisi tempat kosong. Sebagaimana yang kita ketahui. mamadankan. Pada asasny a. meramal . untuk menentukan apa yang ingin diukur.

Isi ujian ditentukan dengan menilai apakah tujuan ujian itu diadakan. Dengan perkataan lain. Keputusan ujian. Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah sep erti kesahan isi (content validity). kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen. Antara ciri ciri penting ujian yang baik ialah seperti kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). pastikanlah bahawa ujian itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya suatu ujian yang baik. 1997). 1982. KESAHAN Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan.keupayaannya. penekanan yang diberi kepada tajuk -tajuk . Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markat ujian dan lain -lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. kandungan sukatan pelajaran. Walau apa pun format ujian yang hendak dibina. sesuatu ujian itu dikatakan sah. kesahan telahan (predictive validity). Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston. 1996). a) Kesahan isi (content validity) Ini ialah kesahan yang terpenting bagi seseorang guru yang hendak menyediakan ujian. sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. Oleh itu ia tidak dengan sendirinya sah. Kesahannya bergantung kepada beberapa jenis kesahan. atau dipilih. Sax & Newton. Kesahan sesuatu ujian tidak dapat ditentukan secara langsung seperti mengukur ketinggian seseorang. memilihnya untuk sesuatu tujuan. atau sebagainya. atau skor markah memberi gambaran sebenar atai tidak sebenar tentang apa yang hendak diukur.

aras kesukaran. atau sebagainya. Berdasarkan pencapaian murid-murid ini maka kita dapat meramal kejayaan murid murid dalam peperiksaan sebenar tersebut. atau trait mental. Contohnya guru biasa mengadakan peperiksaan percubaan diperingkat sekolah sebelum murid-murid mengambil peperiksaan PMR.dalam sukatan pelajaran peringkat atau kategori objektif pelajaran bagi tiap -tiap tajuk. maka ujian itu dikatakan tidak sah dari segi isi kerana tidak meliputi sukatan pelajaran. Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lama kemudian. SPM. tingkah laku. seperti . c) Kesahan Semasa/Serentak Kesahan semasa penting bagi guru merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujian yang serupanya. dan peringkat objektif pelajaran yang hendak diuji. Demikian juga bagi Ujian Kelayakan Latihan Perguruan (UKELP). Kemudian ia hendaklah memilih atau menyediakan item ujian-ujian yang sesuai. d) Kesahan Gagasan Kesahan gagasan amat penting diadakan untuk mengukur sejauh mana seseorang itu menunjukkan trait personaliti. sedangkan tajuk -tajuk lain diabaikan. pencapaian calon biasanya lebih baik daripada ujian pertama. item ujian akhir tahun (ujian sumatif) misalnya tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu. Jenis-jenis item pula bergantung kepada jenis pencapaian murid -murid. Bagi sebarang ujian bertulis maka sangat penting bagi guru supaya sentiasa menyedari tujuan utama ujian itu. Contohnya. kerana calon yang berkenaan telah memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang per tama. Sekiranya calon -calon yang lulus dalam UKELP dan dipilih mengikuti kursus perguruan juga berjaya dan mendapat sijil atau diploma perguruan serta menjadi guru yang berkesan maka UKELP itu mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. b) Kesahan telahan/ ramalan Kesahan ramalan adalah berkait rapat dengan ujian meramal kebolehan atau kelayakan seseorang calon untuk menjalankan sesuatu tugas pada masa depan.

atau rancangan persediaan yang dinamakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). bermotivasi. Semua ini merupakan idea atau gagasan psikologi perlu dianalisa untuk mengenal pasti proses-proses atau ciri-ciri yang dikaitkan dengan sesuatu trait agar item-item ujian yang khusus dan tepat dapat disediakan. Meningkatkan Kesahan Dalam Ujian a) Cara yang baik untuk meningkatkan dan memastikan kesahan sesuatu ujian ialah dengan menyediakan blue print. bertanggung jawab. adil. Berdasarkan teori atau kajian ini. Sifat hormat menghormati bo leh dikatakan sangat tinggi dikalanganm ahli -ahli agama. bilangan soalan bagi tiap -tiap satu objektif dan tajuk. JPU ini dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan. cer gas otak dan sebagainya. tajuk-tajuk yang diuji serta peringkat kebolehan murid -murid yang menduduki ujian itu. peringkat objektif mengikut Taksonomi Bloom atau Taksonomi yang seumpamanya. Di mana dalam JPU guru hendaklah menetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji. introvert. Oleh itu sesuatu ujian itu bolehlah ditadbirkan kepada golongan -golongan yang dikatakan mempunyai sifat ataupun trait yang dikehendaki itu. kita boleh membuat berbagai -bagai ramalan yang ada hubungannya dengan gagasan tersebut. Misalnya kita boleh menelah bahawa seseorang murid yang kreatif juga merupakan seorang yang imaginatif. . Hal ini bermakna bahawa jikalau kita mahu menentukan kesahan gagasan untuk satu ujian yang dikatakan mengukur semangat berdikari. c) Kesahan gagasan boleh ditingkatkan dengan mencubakan ujian ini kepada satu kumpulan yang diketahui mempunyai trait itu. Penentuan objektif pelajaran ataupun aras -aras kemahiran bergantung kepada matapelajaran. maka kit a terpaksa mencari korelasi markahnya dengan satu markah bagi ujian lain yang mengukur trait yang sama. b) Bagi meningkatkan kesahan gagasan ialah deng an mencari korelasi diantara markah pada ujian yang dibentuk dengan markah ujian tentang trait yang diperkatakan itu. Ataupun sifat mencari keuntungan yang maksimum terdapat dikalangan peniaga -peniaga. Ini bermakna guru perlu meneliti dan memahami isi kandungan tiap -tiap tajuk dalam sukatan pelajaran. Jika markah kumpulan itu tinggi maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan gagasan yang tinggi.sifat peramah. kreatif.

f) Cara yang ideal bagi meningkatkan kesahan ialah mencari korelasi dian tara ujian ayang diberi sebelum calon-calon itu melalui pengalaman yang berkenaan dengan perlakuan yang di dalam konteks kriatiria pada akhir pengalaman itu. e) Langkah utama bagi mendapatkan kesahan ini ialah menentukan kriteria tentang apa yang dikatakan kemampuan atau kejayaan di dalam sesuatu perkara yang diramalkan itu. Bagi kejayaan dalam pelajaran sekolah menengah pula. mungkin perkara .perkara yang penting ialah mendapat m arkah tidak kurang daripada 60% di dalam tiap -tiap ujian yang diambil. Umpamanya sifat putus asa akan bertambah serius jikalau seseorang itu menghadapi kegagalan demi kegagalan. Jurutaip yang baik mungkin dapat menaip sebanyak 80 perkataan dalam satu mionit. Ini bermakna kesahan berasaskan pendirian yang keadaan mengubah sesuatu trait itu dapat diwujudkan.bagai lagi. maka ujian ini bolehlah diberi kepada satu kumpulan yang dimasukkan ke dalam satu ekperimen apabila keadaan dikelolakan supaya mereka yang dieksperimenkan itu mengalami kegagalan berturut-turut. Jikalau markah pada ujian itu menunjukkan pertambahan dari satu masa ke satu masa yang berikutnya maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan. dan calon yang rendah markahnya tidak menunjukkan prestasi di dalam kretiria itu. dapat mengeja dengan tidak membuat salah lebih daripada 2% daripada perkataan yang terdapat pada sesuatu kerja yang dikendalikan. Oleh itu untuk mendapatkan kesahan bagi satu ujian yang mengukur trait putus asa ini. Kebolehpercayaan . mengetahui semua format surat menyurat. Keadaan yang berlainan itu memberi kesan kepada trait seseorang itu. Kesahan ujian itu boleh diterima jikalau didapati calon yang tinggi markah dalam ujian itu mencapa i prestasi yang dikehendaki di dalam kretiria itu. Umpamanya perlu diketahui apakah ciri -ciri yang ada pada jurutaip yang dikatakan baik itu ataupun apakah ciri-ciri kejayaan di dalam pelajaran di sekolah menengah.d) Dengan menjalankan satu ekperimen dan membuat ujian detik -detik startegik di dalam ekperimen itu. menolong rakan sebaya di dalam hal-hal pelajaran di sekolah dan mengambil peranan aktif semasa di bilik darjah. dan berbagai . dapat menaip terus menerus dalam jangkamasa 1 jam.

nilai lebih kecil (Ingenkamp.60. 1977). dengan kata lain. Walau bagaimana pun. Secara umum. Ini menunjukkan bahawa pemeriksaan seseorang pemeriksa bukan sahaja tidak tekal tetapi amat berbeza di antara seorang pemeriksa dengan pemeriksa lain. Dengan kata lain pemeriksaan mereka mempunyai reliabil iti yang rendah. tetapi jika kita harus memberikan skor yang sama juga walau pun kita menilai pada ma sa yang berbeza.46 apabila 24 guru memeriksa sekali dan kemudian diperiksa semula selepas tiga bulan. Fakta mengenai reliabiliti rendah memeriksa kertas peperiksaan secara individu telah ditunjukkan oleh Dicker (1973). reliabiliti ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda. secara purata. persoalan asas reliabiliti adalah: Adalah penilai lain setuju dengan interpretasi tingkah laku pelajar? Tetapi variasi yang mengganggu pula adalah: Adakah saya menterjemah tingkah lakunya dalam keadaan yang sama jika saya melihat nya lagi? (Rowntree. kesilapan angkubah pengukuran adalah banyak terdapat dalam skor ujian dalam pendidikan (atau. 1977). Beliau mendapati kebanyakan korelasi adalah di bawah 0. Ini menunjukkan bahawa reliabiliti bukan sahaja skor yang sama didapati walau pun orang lain yang menilainya. dengan kertas matematik menunjukkan. Reliabiliti adalah istilah yang keliru di sini dan setengah penulis cuba menggantikannya dengan µconsiste ncy¶. 1977).Salah satu daripada kriteria tersebut di atas ialah reliabiliti (kebolehpercayaan). Soalan yang dibina jika tidak mempunyai reliabilti atau mempunyai reliabiliti rendah tidak akan dapat menggambarkan pencapaian pelajar dan seterusnya akan menjadikan sistem penilaian yang sia-sia. Aschersleben (1971) menganalisis pemeriksaan oleh 24 guru ke atas 623 pelajar dalam empat ujian matematik yang bersiri dan empat ujian µdictation¶. . yang menemukan bahawa pekali korelasi hanya 0. Menurut Mokhtar (1995). sesuatu ciri. Oleh itu para pendidik perlu berhati -hati dalam membina alat penilaian. atau sifat seseorang. ujian pendidikan cenderung kepada tidak reliabel) melainkan kerja yang lebih berhati -hati dilakukan bagi menentukan aras reliabiliti yang diterima (Martuza.

Kebolehpercayaan adalah satu perkara yang senang dilihat didalam ukuran seperti berat. Bacaan yang berlainan akan menimbulkan syak wasangka kepada kita oleh kerana alat -alat sukatan itu tidak lagi stabil. . Kita mahukan markah itu datangnya daripada kemampuan murid itu sendiri. kenyang laparnya dan lain-lain. tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. Jika b enar maka ujian yang kita berikan itu bolehlah kita anggapkan sebagai stabil. tidak sentiasa sama kerana pengaruh halaju angin kedaan fizikalnya. tinggi dan lain -lain yang berbentuk maujud. kedaan atau jenis kasut yang dipakai. kita boleh memberikan dua kali ujian kepada murid kelas kita. Pada kebiasaannya . dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Untuk menentukan samada ujian itu stabil atau tidak . Biarkan jarak di antara ujian pertama dengan yang kedua itu lebih kurang satu ataupun dua minggu. Jikal au markah bagi tiap-tiap murid di dalam ujian pertama itu lebih kurang sama dengan markah yang diperolehi untuk ujian kedua . Katakan kita menye diakan satu ujian penggal matematik.Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). Ini amat ketara dalam prestasi fizikal. Kepentingan Kebolehpercayaan Apabila kita menilai ataupun menguji murid -murid. latihan. kita akan menyoal diri kita sendiri adakah jawapan yang diberikan itu tidak berubah -ubah dan dapat mencerminkan kemahiran. Sedangkan berat seseorang pun boleh berubah dalam satu hari disebabkan oleh pakaiannya. Ujian yang stabil ialah ujian yang dapat memberikan market yang sama apabila murid itu mengambil ujian itu beberapa kali di dalam satu jangka masa yang pendek. larian atau sebagainya. ketepatan. panjang. sesuatu ukuran itu tidak lepas daripada ralat (error). Sesuatu ukuran panjang itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau barang yang sama diukur berulang kali. Begitu juaga dengan sesuatu penimbang berat itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau kita menimbang benda yang sama beru langkali. Kebolehpercayaan ujian sangat penting oleh kerana kita tidak mahu markah yang diperolehi itu dalah disebabkan oleh nasib. Jauh lompatan seseorang mis alnya. maka ujian itu bolehlah dianggap stabil ataupun boleh dipercayai. kebolehan dan nilai pada murid itu.

terutama dalam ujian daya (power test). Jika tidak.. Mereka mestilah diawasi dengan teliti semasa ujian. pengetahuan dan sikap yang dinilaikan itu. Kita tidak hanya memberikan satu soalan sahaja. Skor yang konsisten tidak semestinya mengukur apa yang hendak diukur. arahan-arahan mestilah tepat dan jelas. Jika murid itu dapat peluang menjawab sebilangan besar soalan -soalan itu .Oleh kerana guru yang membina dan mentadbir ujian kepada murid murid. Demikian juga ujian yang bersifat objektif yang mempunyai keutuhan yang lebih tinggi kerana tidak terdedah kepada berbagai -bagai interpretasi. Biasanya. Keadaan fizikal dan m ental yang positif. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan y Panjang pendek ujian itu boleh mempengaruhi keutuhan. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan . tetapi ujian yang utuh tidak semestinya sah. kebolehpercayaan adalah satu ciri yang patut kita pastikan sebagai dapat dite rima. maka perhubungan guru murid yang baik biasanya akan menambah keutuhan keputusannya. semakin panjang ujian maka semakin tepat skornya kerana semakin kurang pergantungan kepada tekaan atau kebetulan. Item item ujian hanya merupakan sampel bagi bidang yang diuji . maka baharulah kita berpuas hati dan menerima hasilnya sebagai mencerminkan keupayaan murid itu . variasi dalam sampel mungkin terdapat dalam dua ujian yang setara bentuknya. azam dan motivasi. galakan guru. kebiasaan dengan format ujian juaga akan memberi kesan yang positif terhadap kebolehpercayaan. Murid murid haruslah diberi masa yang cukup.Kita akan mengemukakan beberapa soalan yang dapat menguji kemahiran yang sama. Satu peluang sahaja sudah tentu tidak mengcukupi. Dengan kata lain.Bagi ujian ataupun penilaian yang kita sediakan . Ujian yang sah biasanya utuh. Hal ini merupakan satu lagi punca ralat. Kadang-kadang kebolehpercayaan ditentukan dengan cara uji-ulang (retest) . Perbezaan skor mungkin timbul lantaran perbezaan cara ujian itu ditadbirkan. Sebarang manfaat yang didapati oleh murid -murid daripada ujian pertama akan y y . penilaian yang kita lakukan itu tidak akan memberi peluang yang cukup kepada murid -murid membuktikan yang mereka mempunyai kemahiran. Umpamanya k ita mahu menguji samada murid itu dapat menolak nombor-nombor tidak lebih dariapada 20 dan dengan bertangan. kebolehpercayaan pada ujian ini ialah untuk kita memastikan yang ujian atupun alat pe nilaian itu memberi peluang kepada murid mengemukakan jawapan yang mencerminkan keupayaannya dan bukanlah disebab kan oleh nasib.

Malahan. Oleh itu. y Keadaan persekitaran boleh mempengaruhi murid -murid dan skor mereka. atau lebih faham dengan item -item ujian. penilaian seseorang pemeriksa mungkin berubah mengikut masa dan keadaan. Contohnya dalam ulang uji murid -murid mungkin lebih biasa dengan format . Persekitaran yang sesuai. kerana semua responnya adalah tepat. Oleh itu . Meningkatkan Kebolehpercayaan Dalam Ujian Pada lazimnya .Apabila sesuatu ujian itu bersi fat subjektif . Faktor pertama ialah keadaan tempat murid-murid itu mengambil ujian. seperti kerusi meja yang selesa . Mana mana pemeriksa akan memberi markah yang sama untuk respon yang sama. misalnya akan menganggu konsentrasi murid -murid dan menjejaskan kebolehpercayaan ujian. Ini adalah kerana pencapaian murid dalam situasi yang berlainan akan dipengaruhi oleh factor -faktor berlainan seperti bilangan soalan. guru harus mengurangkan segala punca perubahan faktor -faktor tersebut. ruang dan cahaya yang cukup . Oleh itu untuk meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian . manakala keadaan hangar bingar. Hal ini menunjukkan betapa perlunya penjelasan yang sempurna sebelum ujian pertama dimulakan. Jika bilik itu bising dan panas umpamanya . walaupun skim permarkahan ada disediakan. biasanya markah yang diberi untuk jawapan yang sama adalah berbeza mengikut pemeriksa. ventilasi yang baik. Keadaan yang tidak selesa menyebabkan murid -muird tidak dapat menjawab seperti yang selalu ditunjukkan. muird tidak akan dapat menjawab soalan dengan sebaik -sebaiknya. emosi dan kesihata n calon. Perkara ini tidak berlaku dalam ujian objektif. keobjektifan merupakan satu syarat bagi keutuhan. keadaan persekitaran dan cara memeriksa. mereka mendapat skor yang lebih tinggi. Oleh itu .mengurangkan kebolehpercayaan. akan menambahkan kebolehpercayaan. guru haruslah memastikan yang keadaan tempat murid itu semasa mengambil ujian adalah baik . maka jawapannyapun tidak sebaik yang dapat ditunjukkannya jikalau dia di dalam keadaan sihat. adalah sangat sukar bagi guru untuk membentuk satu ujian yang mempunyai ciri kebolehpercayaan yang tinggi. Jika murid itu tidak sihat ketika mengambil ujian .

Murid yang rendah umurnya sudah tentu tidak dapat memberi tumpuan yang dikehendaki. gambar dan lain -lain lagi itu jelas. guru seharusnya memastikan yang arahan dan item -item. pemeriksaan dan pemarkahan.Faktor kedua ialah kejelasan yang terdapat pada arahan dan item -item ujian itu. ujian yang banyak item itu memakan masa yang panjang. Masalah ini sering berlaku di dalam ujian -ujian terbuka yang guru lakukan. guru harus menyediakan satu skim pemeriksaan dan pemarkahan yang jelas dan kita patuhi pada skimini apabila membuat pemeriksaan dan pemarkahan. sama ada dalam bentuk kenyataan. Kita tahu lama masa yang dapat ditumpukan oleh murid terhadap sesuatu itu berbeza. maka semakin tepat pencapaian murid itu. guru dapati yang pemarkahan sukar diberi dengan tepat.. kerana bilangan soalan ditambah akan dapat mengurangkan peluang untuk murid meneka. Arahan dan item-item yang kurang jelas boleh menimbulkan interpretasi yang berlainan dariapada muri -murid. murid di peringkat sekolah rendah mempunyai tumpuan yang terhad. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Ujian yang banyak itemnya itu selalunya lebih stabil oleh kerana guru berpeluang menyoaln ya beberapa kali. Di dalam pemerhatian juga. Oleh itu semasa menyediakan ujian ataupun penilaian . Faktor ketiga berkait dengan panjangnya ujian ataupun penilaian itu. Guru juga boleh memenggalkan ujian guru untuk diberikan beberpa kali. Faktor keempat ialah. Walau bagaimanapun. Faktor kelima dalam meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian ataupun penilaian ilah dengan memberikan bilangan soalan yang berpatutan. Posted by AJ at 11:54 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) . Tetapi ujian ataupun penilaian yang berkaitan denga n sikap. guru seharusnya menyediakan ujian yang tidak terlalu memakan masa yang panjang. Bagi mengelakkan perkara-perkara ini. Mereka cepat jemu dan dengan itu tidak akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Biasanya semakin bilangan solan bertambah. nilai dan juga amali sukar diperiksa dan diberikan markah secara objektif. Sebaliknya. Ujian objektif tidak menimbulkan masalah.

Dengan itu dia akan melakukan dengan sebaik yang mungkin. indikator dan indeks. Ujian ini juga digunakan bagi tujuan mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehan calon atau individu. Ujian ini lazimnya digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu.Ujian Bakat dan Ujian Personaliti Ujian Bakat Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon. Pada umumnya. tahap kemahiran. Misalnya tidak ada ukuran baik atau buruknya minat seseorang itu pada dunia perl adangan. personaliti. Individu yang berminat boleh meneruskan ladang dan sebaliknya boleh memilih bidang lain yang bersesuaian dengan minatnya. Suatu waktu dahulu bakat dikenal sebagai kebolehan istimewa semulajadi yang dimiliki oleh seseorang individu. Ujian Personaliti Ujian personaliti ialah ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri. Misalnya pada tahun 1930. inventori. keupayaan . dan (ii) ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu. minat. kemasukan ke program latihan. Contoh ujian bakat seperti ujian kemasukan ke maktab perguruan (UKELP). Hal ini kerana maklumat personaliti seseorang tidak bernilai jika dia menyedari bahawa dia sedang dinilai. Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja. ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. permohonan biasiswa dan sebagainya. Dalam konteks ujian prestasi. Contoh ujian personaliti seperti Ujian Keirsey Temperament. . tidak ada gerak balas boleh dianggap sebagai `baik¶. Posted by AJ at 11:51 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Prestasi dan Ujian Daya Ujian Prestasi Ujian prestasi memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan. Pada umumnya ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. kajian yang dijalankan oleh Universiti Minnesota tentang bakat mekanikal. nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian. iaitu: (i) ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran.

ujian prestasi adalah rumit. Pemerhatian boleh dilaksanakan semasa murid melaksanakan tugas yang diberikan. Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar. 2. Di dalam ujian ini mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item. Mudah disemak 2. Format salah betul 2. Bilangan soalan dalam ujian daya juga juga sangat terhad. Ujian daya adalah lebih sesuai untuk pelajar yang lebih matang kerana soalan-soalan dalan ujian ini memerlukan penjelasan yang terperinci. Aneka pilihan Kelebihan 1. Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) 3. Potensi untuk meneka jawapan tinggi . 2. misalnya perbincangan kumpulan. Padanan 3. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan. Terdapat dua bentuk soalan objektif iaitu: 1. Murid tidak dapat mengeluarkan idea. Ujian Daya Ujian daya mempunya pendekatan yang berlainan di mana terdapat soalan yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi. Jenis soalan respon tetap. Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat.Pada umumnya. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. 1. Menguji banyak topik 4. Mengukur proses mental yang tinggi Kelemahan 1. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid) 5. peranan murid dalam aktiviti. Manakala melalui laporan kendiri pelajar sendiri menilai diri sendiri melalui s oal selidik tertentu yang menilai peribadi diri. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Posted by AJ at 11:49 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Objektif dan Ujian Subjektif Ujian Objektif Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon.

dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian. ‡ Mengurangkan konsep meneka.3. Posted by AJ at 11:47 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Fungsi Menghasilkan maklumat kepada pelajar dan guru. ‡ Berguna untuk mengesan punca kelemahan. ‡ Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap. Kelemahan ‡ Bidang yg diuji terhad ‡ Soalan boleh diramal ‡ Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. mengintegrasikan idea yg siperoleh. Sukar untuk dibina 4. konsep-konsep yang samarsamar. kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. Mengesan punca kelemahan untuk pemulihan Pensijilan atau penggredan di akhir kursus . pengalaman. Kelebihan ‡ Mudah digubal ‡ Sesuai untuk semua mata pelajaran ‡ Sesuai untuk semua aras taksonomi ‡ Membuatkan calon menganalisis. salah tafsiran. Tidak dapat mengukur keaslian Ujian Subjektif Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan. ‡ Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak. Terdapat dua jenis iaitu: ‡ Jenis respons terhad o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis jawapan secara ringkas o contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan baik ‡ Jenis respons lanjutan o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan dalam satu atau beberapa perenggan o contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam Pendidikan Moral. Calon bijak tidak perlu belajar banyak 6. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran 5.

lembaran UPSR. t/ laku kognitif. SPM. memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujuan pemulihan. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar.Masa diberi Tekanan dalam penilaian Fokus pengukuran Sifat sampelan Sepanjang pengajaran Di akhir kursus. STPM Ujian Sem kerja Posted by AJ at 11:46 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk berikut: i. iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. psikomotor dan afektif Satu ± satu segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Berubah ± ubah mengikut segmen Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria T / laku kognitif Objektif kursus Beraneka jenis Kesukaran item Semua peringkat : senang ± susah Jenis alat Peperiksaan akhir tahun Skor Biasanya ujian rujukan norma Cara melapor skor Contoh Gagal atau lulus Jumlah skor Ujian bulanan . PMR. bagi setiap tajuk yang diajar. prosedur membina soalan ujian ialah seperti . Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan.

iv. ia boleh dijalankan pada akhir penggal. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. tahun atau sesi persekolahan.ii. iii. Satu lagi ujian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. Ujian sumatif boleh dijalankan selepas satu peringkat pengajaran dan pembelajaran dalam satu kursus yang tertentu. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai ol eh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Posted by AJ at 11:44 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria . Ia bertujuan untuk menentukan pencapaian pembelajaran dan pemeringkatan gred murid. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk. Misalnya. pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Sebagai contoh. Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pemb elajaran dalam kalangan murid. Biasanya ia akan meliputi seluruh s ukatan pelajaran untuk satu peringkat pembelajaran. Gur u akan membandingkan pencapaian antara calon untuk menentukan taraf kedudukan murid -murid dalam bilik darjah.

para pensyarah perlu membina banyak ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran yang diuji. Ujian rujukan kriteria tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain. Posted by AJ at 11 37 0c e s e s e j S s SS3110 Labels: e Ujian Rujukan Norma Rujukan asaskan norma i unakan sekiranya ensyarah ingin membandingkan restasi encapaian indi idu pelajar dengan prestasi pencapaian pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza mengikut kelas atau  1  0 $%#   ¨©§ £ S s ¡ 0c Post by AJ at 11 42 Labels: e e s ¥© § © ¥ ¥©§ ©¦ ¥ ¥©  ¥©§©¨§¥ ¡ ¡ ¡ ¢ ¦ ¥ ¤¤ £   ¡ e s e j SS3110 !%# %)!  !%(# '%" !  !% & !%#%$#!  "!    . Maksudnya kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh pada akhir kursus. Soalan -soalan ujian rujukan kriteria perlu mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran. Justeru itu. Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri ciri rujukan norma dengan ciri-ciri rujukan kriteria.Uji jukan Kri ria Rujukan kriteria pula di unakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk ku mulati iaitu pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya. kriteria yang digunakan dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumati . Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif iaitu ciri ciri setiap unit pelajaran. Ujian rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar.

.kumpulan. ujian rujukan norma kadang -kadang menggunakan kelok normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan. Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Soalan ujian rujuk an norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan -soalan mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus. Soalan ujian rujukan norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain. Dalam pelaporannya. Soalan ujian rujukan norma juga mempunyai indeks diskriminasi anta ra pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi.