Ujian Formatif

Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, bagi setiap tajuk yang diajar. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan, memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. Bagi tujua n pemulihan, prosedur membina soalan ujian ialah seperti berikut: i. ii. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. Misalnya, pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. iii. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. iv. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk, iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini.

Langkah-langkah Pembinaan JSU
1. Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji 2. Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran 3. Bina carta dua hala 4. Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran 5. Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid 6. Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak ob jektif kurikulum

Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang Jenis-jenis ujian KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN .Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran .Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan .Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa .Jadual Spesifikasi Ujian .Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian .Panduan kepada penggubal soalan .Ujian tidak dibina secara sembarangan .Membantu penggubal membina item soalan Tujuan JSU .Satu blue print ujian / test specification .Dikenali juga sebagai jadual Penentuan Ujian (JPU) .Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian .

Malah ianya memerlukan perancangan dan pengendalian yang sistematik. Daripada maklumat yang didapati itu. meramal . Sementara dari segi makna ujian pula Crombach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas. atau satu sistem berkategori. iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor. Mengikut Ebel (1979). seperti ujian betul/salah. Bagaimana pula dengan penilaian? Penilaian mencakupi lebih luas dan lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan ujian. 1981). Kebanyakan penilaian yang diamalkan dinegara kita adalah penilaian berbentuk ujian. penilaian boleh didefinisikan sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar (Gronlund. program pengajaran. Sebagaimana yang kita ketahui. Kenyataan di atas memberikan gambaran bahawa ujian bukan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan begitu sahaja. dan matlamat ke arah mana usaha pengajaran dihalakan. mengisi tempat kosong. mengetahui kelemahan -kelemahannya . Berbagai bentuk ujian bertulis boleh diadakan oleh guru dari semasa ke semasa.Ujian Yang Baik Mempunyai Kesahan Dan Kebolehpercayaan Yang Tinggi. Ini jelas menunjukkan bahawa penilaian adalah merupakan suatu cara atau alat bagi mengukur keberkesanan pengajaran di samping untuk menentukan sama ada objektif pengajaran boleh dicapai. sebenarnya pembina ujian menghadapi dua persoalan : y y pertama. penilaian pendidikan itu mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. untuk menentukan apa yang ingin diukur. ujian beraneka pilihan dan juga bentuk esei. ujian atau peperiksa an adalah satu aspek penting dalam sistem pendidikan kita. penilaian pendidikan yang sistematik mengandungi satu tafsiran formal tentang nilai fenomena pendidikan. semua ini bertujuan mendapatkan maklumat. Setiap perancangan kurikulum mesti diikuti dengan penilaian. membuat keputusan bagaimana mengukurnya. Mengikut Popham (1975). Mengapakah Ciri Tersebut Penting Dan Bagaimanakah Kesahan Dan Kebolehpercayaan Ujian Ditingkatkan? Sistem penilaian memang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan. Secara lebih luas. mamadankan. Pada asasny a. dan kedua. Dari sudut pengajaran. guru dapat mengukur pencapaian murid.

Kesahannya bergantung kepada beberapa jenis kesahan. Kesahan sesuatu ujian tidak dapat ditentukan secara langsung seperti mengukur ketinggian seseorang. atau sebagainya. atau skor markah memberi gambaran sebenar atai tidak sebenar tentang apa yang hendak diukur. Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah sep erti kesahan isi (content validity). Sax & Newton. Walau apa pun format ujian yang hendak dibina.keupayaannya. Oleh itu ia tidak dengan sendirinya sah. Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markat ujian dan lain -lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. atau dipilih. Antara ciri ciri penting ujian yang baik ialah seperti kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen. kesahan telahan (predictive validity). a) Kesahan isi (content validity) Ini ialah kesahan yang terpenting bagi seseorang guru yang hendak menyediakan ujian. Dengan perkataan lain. kandungan sukatan pelajaran. Keputusan ujian. pastikanlah bahawa ujian itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya suatu ujian yang baik. sesuatu ujian itu dikatakan sah. Isi ujian ditentukan dengan menilai apakah tujuan ujian itu diadakan. Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston. penekanan yang diberi kepada tajuk -tajuk . 1997). KESAHAN Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. memilihnya untuk sesuatu tujuan. 1982. 1996).

Contohnya guru biasa mengadakan peperiksaan percubaan diperingkat sekolah sebelum murid-murid mengambil peperiksaan PMR. c) Kesahan Semasa/Serentak Kesahan semasa penting bagi guru merujuk pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian itu selaras dengan pencapaian kemudian dalam suatu ujian yang serupanya. aras kesukaran. atau trait mental. b) Kesahan telahan/ ramalan Kesahan ramalan adalah berkait rapat dengan ujian meramal kebolehan atau kelayakan seseorang calon untuk menjalankan sesuatu tugas pada masa depan. item ujian akhir tahun (ujian sumatif) misalnya tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu. Berdasarkan pencapaian murid-murid ini maka kita dapat meramal kejayaan murid murid dalam peperiksaan sebenar tersebut. Kemudian ia hendaklah memilih atau menyediakan item ujian-ujian yang sesuai. maka ujian itu dikatakan tidak sah dari segi isi kerana tidak meliputi sukatan pelajaran. Jenis-jenis item pula bergantung kepada jenis pencapaian murid -murid. Bagi sebarang ujian bertulis maka sangat penting bagi guru supaya sentiasa menyedari tujuan utama ujian itu. seperti . pencapaian calon biasanya lebih baik daripada ujian pertama. Contohnya. Demikian juga bagi Ujian Kelayakan Latihan Perguruan (UKELP). atau sebagainya. SPM. dan peringkat objektif pelajaran yang hendak diuji. kerana calon yang berkenaan telah memperolehi sedikit sebanyak pengalaman daripada ujian yang per tama. sedangkan tajuk -tajuk lain diabaikan.dalam sukatan pelajaran peringkat atau kategori objektif pelajaran bagi tiap -tiap tajuk. tingkah laku. Sekiranya ujian kedua yang sama taraf dengan ujian yang pertama ditakbirkan tidak lama kemudian. Sekiranya calon -calon yang lulus dalam UKELP dan dipilih mengikuti kursus perguruan juga berjaya dan mendapat sijil atau diploma perguruan serta menjadi guru yang berkesan maka UKELP itu mempunyai kesahan ramalan yang tinggi. d) Kesahan Gagasan Kesahan gagasan amat penting diadakan untuk mengukur sejauh mana seseorang itu menunjukkan trait personaliti.

sifat peramah. Jika markah kumpulan itu tinggi maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan gagasan yang tinggi. Sifat hormat menghormati bo leh dikatakan sangat tinggi dikalanganm ahli -ahli agama. bilangan soalan bagi tiap -tiap satu objektif dan tajuk. atau rancangan persediaan yang dinamakan Jadual Penentuan Ujian (JPU). . Di mana dalam JPU guru hendaklah menetapkan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Semua ini merupakan idea atau gagasan psikologi perlu dianalisa untuk mengenal pasti proses-proses atau ciri-ciri yang dikaitkan dengan sesuatu trait agar item-item ujian yang khusus dan tepat dapat disediakan. Berdasarkan teori atau kajian ini. b) Bagi meningkatkan kesahan gagasan ialah deng an mencari korelasi diantara markah pada ujian yang dibentuk dengan markah ujian tentang trait yang diperkatakan itu. cer gas otak dan sebagainya. Ataupun sifat mencari keuntungan yang maksimum terdapat dikalangan peniaga -peniaga. Ini bermakna guru perlu meneliti dan memahami isi kandungan tiap -tiap tajuk dalam sukatan pelajaran. Meningkatkan Kesahan Dalam Ujian a) Cara yang baik untuk meningkatkan dan memastikan kesahan sesuatu ujian ialah dengan menyediakan blue print. JPU ini dapat memastikan kesahan isi ujian yang akan disediakan. Oleh itu sesuatu ujian itu bolehlah ditadbirkan kepada golongan -golongan yang dikatakan mempunyai sifat ataupun trait yang dikehendaki itu. bertanggung jawab. introvert. Hal ini bermakna bahawa jikalau kita mahu menentukan kesahan gagasan untuk satu ujian yang dikatakan mengukur semangat berdikari. peringkat objektif mengikut Taksonomi Bloom atau Taksonomi yang seumpamanya. kita boleh membuat berbagai -bagai ramalan yang ada hubungannya dengan gagasan tersebut. maka kit a terpaksa mencari korelasi markahnya dengan satu markah bagi ujian lain yang mengukur trait yang sama. tajuk-tajuk yang diuji serta peringkat kebolehan murid -murid yang menduduki ujian itu. Misalnya kita boleh menelah bahawa seseorang murid yang kreatif juga merupakan seorang yang imaginatif. adil. c) Kesahan gagasan boleh ditingkatkan dengan mencubakan ujian ini kepada satu kumpulan yang diketahui mempunyai trait itu. kreatif. Penentuan objektif pelajaran ataupun aras -aras kemahiran bergantung kepada matapelajaran. bermotivasi.

Oleh itu untuk mendapatkan kesahan bagi satu ujian yang mengukur trait putus asa ini. Bagi kejayaan dalam pelajaran sekolah menengah pula. Jikalau markah pada ujian itu menunjukkan pertambahan dari satu masa ke satu masa yang berikutnya maka dapatlah dikatakan yang ujian itu mempunyai kesahan. f) Cara yang ideal bagi meningkatkan kesahan ialah mencari korelasi dian tara ujian ayang diberi sebelum calon-calon itu melalui pengalaman yang berkenaan dengan perlakuan yang di dalam konteks kriatiria pada akhir pengalaman itu. Kebolehpercayaan .bagai lagi. mengetahui semua format surat menyurat. Umpamanya perlu diketahui apakah ciri -ciri yang ada pada jurutaip yang dikatakan baik itu ataupun apakah ciri-ciri kejayaan di dalam pelajaran di sekolah menengah. Keadaan yang berlainan itu memberi kesan kepada trait seseorang itu. Ini bermakna kesahan berasaskan pendirian yang keadaan mengubah sesuatu trait itu dapat diwujudkan. Kesahan ujian itu boleh diterima jikalau didapati calon yang tinggi markah dalam ujian itu mencapa i prestasi yang dikehendaki di dalam kretiria itu. e) Langkah utama bagi mendapatkan kesahan ini ialah menentukan kriteria tentang apa yang dikatakan kemampuan atau kejayaan di dalam sesuatu perkara yang diramalkan itu. dan calon yang rendah markahnya tidak menunjukkan prestasi di dalam kretiria itu. mungkin perkara . Umpamanya sifat putus asa akan bertambah serius jikalau seseorang itu menghadapi kegagalan demi kegagalan. Jurutaip yang baik mungkin dapat menaip sebanyak 80 perkataan dalam satu mionit. dapat menaip terus menerus dalam jangkamasa 1 jam. maka ujian ini bolehlah diberi kepada satu kumpulan yang dimasukkan ke dalam satu ekperimen apabila keadaan dikelolakan supaya mereka yang dieksperimenkan itu mengalami kegagalan berturut-turut. dapat mengeja dengan tidak membuat salah lebih daripada 2% daripada perkataan yang terdapat pada sesuatu kerja yang dikendalikan.perkara yang penting ialah mendapat m arkah tidak kurang daripada 60% di dalam tiap -tiap ujian yang diambil. dan berbagai . menolong rakan sebaya di dalam hal-hal pelajaran di sekolah dan mengambil peranan aktif semasa di bilik darjah.d) Dengan menjalankan satu ekperimen dan membuat ujian detik -detik startegik di dalam ekperimen itu.

Ini menunjukkan bahawa pemeriksaan seseorang pemeriksa bukan sahaja tidak tekal tetapi amat berbeza di antara seorang pemeriksa dengan pemeriksa lain. Aschersleben (1971) menganalisis pemeriksaan oleh 24 guru ke atas 623 pelajar dalam empat ujian matematik yang bersiri dan empat ujian µdictation¶. tetapi jika kita harus memberikan skor yang sama juga walau pun kita menilai pada ma sa yang berbeza. Beliau mendapati kebanyakan korelasi adalah di bawah 0. Walau bagaimana pun. dengan kertas matematik menunjukkan.Salah satu daripada kriteria tersebut di atas ialah reliabiliti (kebolehpercayaan). secara purata. Ini menunjukkan bahawa reliabiliti bukan sahaja skor yang sama didapati walau pun orang lain yang menilainya. Fakta mengenai reliabiliti rendah memeriksa kertas peperiksaan secara individu telah ditunjukkan oleh Dicker (1973). 1977).46 apabila 24 guru memeriksa sekali dan kemudian diperiksa semula selepas tiga bulan. Secara umum. yang menemukan bahawa pekali korelasi hanya 0. reliabiliti ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda.60. Reliabiliti adalah istilah yang keliru di sini dan setengah penulis cuba menggantikannya dengan µconsiste ncy¶. atau sifat seseorang. sesuatu ciri. Oleh itu para pendidik perlu berhati -hati dalam membina alat penilaian. Dengan kata lain pemeriksaan mereka mempunyai reliabil iti yang rendah. nilai lebih kecil (Ingenkamp. ujian pendidikan cenderung kepada tidak reliabel) melainkan kerja yang lebih berhati -hati dilakukan bagi menentukan aras reliabiliti yang diterima (Martuza. Soalan yang dibina jika tidak mempunyai reliabilti atau mempunyai reliabiliti rendah tidak akan dapat menggambarkan pencapaian pelajar dan seterusnya akan menjadikan sistem penilaian yang sia-sia. 1977). kesilapan angkubah pengukuran adalah banyak terdapat dalam skor ujian dalam pendidikan (atau. Menurut Mokhtar (1995). persoalan asas reliabiliti adalah: Adalah penilai lain setuju dengan interpretasi tingkah laku pelajar? Tetapi variasi yang mengganggu pula adalah: Adakah saya menterjemah tingkah lakunya dalam keadaan yang sama jika saya melihat nya lagi? (Rowntree. . dengan kata lain. 1977).

ketepatan. Kebolehpercayaan ujian sangat penting oleh kerana kita tidak mahu markah yang diperolehi itu dalah disebabkan oleh nasib. Pada kebiasaannya . Jauh lompatan seseorang mis alnya. Jikal au markah bagi tiap-tiap murid di dalam ujian pertama itu lebih kurang sama dengan markah yang diperolehi untuk ujian kedua . dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Jika b enar maka ujian yang kita berikan itu bolehlah kita anggapkan sebagai stabil. kita akan menyoal diri kita sendiri adakah jawapan yang diberikan itu tidak berubah -ubah dan dapat mencerminkan kemahiran. Sesuatu ukuran panjang itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau barang yang sama diukur berulang kali. sesuatu ukuran itu tidak lepas daripada ralat (error). Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). Ini amat ketara dalam prestasi fizikal. kebolehan dan nilai pada murid itu. kita boleh memberikan dua kali ujian kepada murid kelas kita. tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. . Kita mahukan markah itu datangnya daripada kemampuan murid itu sendiri.Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. panjang. latihan. Bacaan yang berlainan akan menimbulkan syak wasangka kepada kita oleh kerana alat -alat sukatan itu tidak lagi stabil. kenyang laparnya dan lain-lain. kedaan atau jenis kasut yang dipakai. Untuk menentukan samada ujian itu stabil atau tidak . larian atau sebagainya. Sedangkan berat seseorang pun boleh berubah dalam satu hari disebabkan oleh pakaiannya. tidak sentiasa sama kerana pengaruh halaju angin kedaan fizikalnya. Katakan kita menye diakan satu ujian penggal matematik. Ujian yang stabil ialah ujian yang dapat memberikan market yang sama apabila murid itu mengambil ujian itu beberapa kali di dalam satu jangka masa yang pendek. Biarkan jarak di antara ujian pertama dengan yang kedua itu lebih kurang satu ataupun dua minggu. maka ujian itu bolehlah dianggap stabil ataupun boleh dipercayai. tinggi dan lain -lain yang berbentuk maujud. Kebolehpercayaan adalah satu perkara yang senang dilihat didalam ukuran seperti berat. Kepentingan Kebolehpercayaan Apabila kita menilai ataupun menguji murid -murid. Begitu juaga dengan sesuatu penimbang berat itu sudah tentu memberi bacaan yang sama jikalau kita menimbang benda yang sama beru langkali.

Demikian juga ujian yang bersifat objektif yang mempunyai keutuhan yang lebih tinggi kerana tidak terdedah kepada berbagai -bagai interpretasi. tetapi ujian yang utuh tidak semestinya sah.. Kadang-kadang kebolehpercayaan ditentukan dengan cara uji-ulang (retest) . Murid murid haruslah diberi masa yang cukup. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan y Panjang pendek ujian itu boleh mempengaruhi keutuhan.Bagi ujian ataupun penilaian yang kita sediakan .Oleh kerana guru yang membina dan mentadbir ujian kepada murid murid. maka baharulah kita berpuas hati dan menerima hasilnya sebagai mencerminkan keupayaan murid itu . kebolehpercayaan pada ujian ini ialah untuk kita memastikan yang ujian atupun alat pe nilaian itu memberi peluang kepada murid mengemukakan jawapan yang mencerminkan keupayaannya dan bukanlah disebab kan oleh nasib. kebiasaan dengan format ujian juaga akan memberi kesan yang positif terhadap kebolehpercayaan. Satu peluang sahaja sudah tentu tidak mengcukupi. pengetahuan dan sikap yang dinilaikan itu. penilaian yang kita lakukan itu tidak akan memberi peluang yang cukup kepada murid -murid membuktikan yang mereka mempunyai kemahiran. terutama dalam ujian daya (power test). Kita tidak hanya memberikan satu soalan sahaja.Kita akan mengemukakan beberapa soalan yang dapat menguji kemahiran yang sama. maka perhubungan guru murid yang baik biasanya akan menambah keutuhan keputusannya. semakin panjang ujian maka semakin tepat skornya kerana semakin kurang pergantungan kepada tekaan atau kebetulan. Jika murid itu dapat peluang menjawab sebilangan besar soalan -soalan itu . Hal ini merupakan satu lagi punca ralat. Keadaan fizikal dan m ental yang positif. variasi dalam sampel mungkin terdapat dalam dua ujian yang setara bentuknya. Mereka mestilah diawasi dengan teliti semasa ujian. kebolehpercayaan adalah satu ciri yang patut kita pastikan sebagai dapat dite rima. arahan-arahan mestilah tepat dan jelas. Skor yang konsisten tidak semestinya mengukur apa yang hendak diukur. Biasanya. azam dan motivasi. Perbezaan skor mungkin timbul lantaran perbezaan cara ujian itu ditadbirkan. Jika tidak. Umpamanya k ita mahu menguji samada murid itu dapat menolak nombor-nombor tidak lebih dariapada 20 dan dengan bertangan. galakan guru. Dengan kata lain. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan . Item item ujian hanya merupakan sampel bagi bidang yang diuji . Ujian yang sah biasanya utuh. Sebarang manfaat yang didapati oleh murid -murid daripada ujian pertama akan y y .

manakala keadaan hangar bingar. Oleh itu untuk meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian . y Keadaan persekitaran boleh mempengaruhi murid -murid dan skor mereka. adalah sangat sukar bagi guru untuk membentuk satu ujian yang mempunyai ciri kebolehpercayaan yang tinggi. maka jawapannyapun tidak sebaik yang dapat ditunjukkannya jikalau dia di dalam keadaan sihat. Meningkatkan Kebolehpercayaan Dalam Ujian Pada lazimnya . Oleh itu . atau lebih faham dengan item -item ujian. ventilasi yang baik. Keadaan yang tidak selesa menyebabkan murid -muird tidak dapat menjawab seperti yang selalu ditunjukkan. muird tidak akan dapat menjawab soalan dengan sebaik -sebaiknya. emosi dan kesihata n calon. Malahan. keobjektifan merupakan satu syarat bagi keutuhan. Mana mana pemeriksa akan memberi markah yang sama untuk respon yang sama. keadaan persekitaran dan cara memeriksa. walaupun skim permarkahan ada disediakan. kerana semua responnya adalah tepat. Oleh itu . Faktor pertama ialah keadaan tempat murid-murid itu mengambil ujian.Apabila sesuatu ujian itu bersi fat subjektif . guru haruslah memastikan yang keadaan tempat murid itu semasa mengambil ujian adalah baik . Persekitaran yang sesuai. guru harus mengurangkan segala punca perubahan faktor -faktor tersebut. misalnya akan menganggu konsentrasi murid -murid dan menjejaskan kebolehpercayaan ujian. Oleh itu. Ini adalah kerana pencapaian murid dalam situasi yang berlainan akan dipengaruhi oleh factor -faktor berlainan seperti bilangan soalan. Perkara ini tidak berlaku dalam ujian objektif. ruang dan cahaya yang cukup . mereka mendapat skor yang lebih tinggi. Jika murid itu tidak sihat ketika mengambil ujian . Jika bilik itu bising dan panas umpamanya .mengurangkan kebolehpercayaan. seperti kerusi meja yang selesa . biasanya markah yang diberi untuk jawapan yang sama adalah berbeza mengikut pemeriksa. akan menambahkan kebolehpercayaan. penilaian seseorang pemeriksa mungkin berubah mengikut masa dan keadaan. Contohnya dalam ulang uji murid -murid mungkin lebih biasa dengan format . Hal ini menunjukkan betapa perlunya penjelasan yang sempurna sebelum ujian pertama dimulakan.

Walau bagaimanapun. Posted by AJ at 11:54 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) . pemeriksaan dan pemarkahan. guru seharusnya memastikan yang arahan dan item -item. Faktor keempat ialah. Ujian objektif tidak menimbulkan masalah. sama ada dalam bentuk kenyataan. Ujian yang banyak itemnya itu selalunya lebih stabil oleh kerana guru berpeluang menyoaln ya beberapa kali. murid di peringkat sekolah rendah mempunyai tumpuan yang terhad.Faktor kedua ialah kejelasan yang terdapat pada arahan dan item -item ujian itu. Guru juga boleh memenggalkan ujian guru untuk diberikan beberpa kali. Bagi mengelakkan perkara-perkara ini. Oleh itu semasa menyediakan ujian ataupun penilaian . Di dalam pemerhatian juga. guru seharusnya menyediakan ujian yang tidak terlalu memakan masa yang panjang. kerana bilangan soalan ditambah akan dapat mengurangkan peluang untuk murid meneka. ujian yang banyak item itu memakan masa yang panjang. Faktor kelima dalam meninggikan ciri kebolehpercayaan dalam sesuatu ujian ataupun penilaian ilah dengan memberikan bilangan soalan yang berpatutan. nilai dan juga amali sukar diperiksa dan diberikan markah secara objektif. Faktor ketiga berkait dengan panjangnya ujian ataupun penilaian itu. guru dapati yang pemarkahan sukar diberi dengan tepat. Biasanya semakin bilangan solan bertambah. gambar dan lain -lain lagi itu jelas. Masalah ini sering berlaku di dalam ujian -ujian terbuka yang guru lakukan. Mereka cepat jemu dan dengan itu tidak akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. guru harus menyediakan satu skim pemeriksaan dan pemarkahan yang jelas dan kita patuhi pada skimini apabila membuat pemeriksaan dan pemarkahan. Arahan dan item-item yang kurang jelas boleh menimbulkan interpretasi yang berlainan dariapada muri -murid. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Kita tahu lama masa yang dapat ditumpukan oleh murid terhadap sesuatu itu berbeza.. maka semakin tepat pencapaian murid itu. Sebaliknya. Tetapi ujian ataupun penilaian yang berkaitan denga n sikap. Murid yang rendah umurnya sudah tentu tidak dapat memberi tumpuan yang dikehendaki.

Penekanan yang diberikan tertumpu kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan yang diberi berbanding hanya menjawab soalan sahaja. Dengan itu dia akan melakukan dengan sebaik yang mungkin. Hal ini kerana maklumat personaliti seseorang tidak bernilai jika dia menyedari bahawa dia sedang dinilai. Pada umumnya. Ujian ini lazimnya digunakan untuk pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu. tidak ada gerak balas boleh dianggap sebagai `baik¶. inventori. Contoh ujian personaliti seperti Ujian Keirsey Temperament. keupayaan . Misalnya pada tahun 1930. iaitu: (i) ujian bakat yang berasaskan kajian secara besar-besaran. Contoh ujian bakat seperti ujian kemasukan ke maktab perguruan (UKELP). Misalnya tidak ada ukuran baik atau buruknya minat seseorang itu pada dunia perl adangan. kajian yang dijalankan oleh Universiti Minnesota tentang bakat mekanikal. Ujian Personaliti Ujian personaliti ialah ujian yang disediakan untuk mengenal pasti potensi diri. nilai dan sikap seseorang yang diukur melalui alat-alat (instrumen psikologi) yang berbentuk ujian. permohonan biasiswa dan sebagainya. tahap kemahiran. Ujian ini juga digunakan bagi tujuan mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehan calon atau individu. Suatu waktu dahulu bakat dikenal sebagai kebolehan istimewa semulajadi yang dimiliki oleh seseorang individu.Ujian Bakat dan Ujian Personaliti Ujian Bakat Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon. dan (ii) ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian itu dijalankan bagi keperluan tertentu. Dalam konteks ujian prestasi. personaliti. Individu yang berminat boleh meneruskan ladang dan sebaliknya boleh memilih bidang lain yang bersesuaian dengan minatnya. ujian ini memberikan maklumat asas dalam membuat telahan prestasi masa depan calon. . Posted by AJ at 11:51 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Prestasi dan Ujian Daya Ujian Prestasi Ujian prestasi memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan kepada menjawab soalan. Pada umumnya ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. kemasukan ke program latihan. minat. indikator dan indeks.

Guru bebas menggunakan apa sahaja kaedah seperti pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat pelajar. peranan murid dalam aktiviti. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Potensi untuk meneka jawapan tinggi . Mudah disemak 2. misalnya perbincangan kumpulan. Di dalam ujian ini mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item. Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan) 3. 2. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan. Bilangan soalan dalam ujian daya juga juga sangat terhad. Posted by AJ at 11:49 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Objektif dan Ujian Subjektif Ujian Objektif Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon. Format salah betul 2. Murid tidak dapat mengeluarkan idea. Item respon tetap (item objektif pilihan) Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Terdapat dua bentuk soalan objektif iaitu: 1. Manakala melalui laporan kendiri pelajar sendiri menilai diri sendiri melalui s oal selidik tertentu yang menilai peribadi diri. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan. 2. Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid) 5. Ujian daya adalah lebih sesuai untuk pelajar yang lebih matang kerana soalan-soalan dalan ujian ini memerlukan penjelasan yang terperinci. Jenis soalan respon tetap. Ujian Daya Ujian daya mempunya pendekatan yang berlainan di mana terdapat soalan yang mempunyai aras kesukaran yang tinggi. Aneka pilihan Kelebihan 1. Mengukur proses mental yang tinggi Kelemahan 1.Pada umumnya. 1. Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan). Menguji banyak topik 4. ujian prestasi adalah rumit. Item respon bebas Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Padanan 3. Pemerhatian boleh dilaksanakan semasa murid melaksanakan tugas yang diberikan.

salah tafsiran. Kelebihan ‡ Mudah digubal ‡ Sesuai untuk semua mata pelajaran ‡ Sesuai untuk semua aras taksonomi ‡ Membuatkan calon menganalisis. mengintegrasikan idea yg siperoleh. ‡ Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak. ‡ Mengurangkan konsep meneka.3. Calon bijak tidak perlu belajar banyak 6. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran 5. kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. Kelemahan ‡ Bidang yg diuji terhad ‡ Soalan boleh diramal ‡ Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja. ‡ Berguna untuk mengesan punca kelemahan. Mengesan punca kelemahan untuk pemulihan Pensijilan atau penggredan di akhir kursus . Sukar untuk dibina 4. Posted by AJ at 11:47 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Fungsi Menghasilkan maklumat kepada pelajar dan guru. Tidak dapat mengukur keaslian Ujian Subjektif Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan. ‡ Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap. pengalaman. Terdapat dua jenis iaitu: ‡ Jenis respons terhad o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis jawapan secara ringkas o contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan baik ‡ Jenis respons lanjutan o mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi jawapan dalam satu atau beberapa perenggan o contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai dalam Pendidikan Moral. konsep-konsep yang samarsamar. dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian.

Masa diberi Tekanan dalam penilaian Fokus pengukuran Sifat sampelan Sepanjang pengajaran Di akhir kursus. memperbaiki pendekatan/kaedah pembelajaran. lembaran UPSR. memperbaiki pendekatan/kaedah mengajar dan juga boleh digunakan oleh pelajar untuk berikut: i. SPM. prosedur membina soalan ujian ialah seperti . t/ laku kognitif. psikomotor dan afektif Satu ± satu segmen Terhad kepada tugasan pembelajaran Berubah ± ubah mengikut segmen Alat pengukur formatif yang dibentuk khas Ujian rujukan kriteria T / laku kognitif Objektif kursus Beraneka jenis Kesukaran item Semua peringkat : senang ± susah Jenis alat Peperiksaan akhir tahun Skor Biasanya ujian rujukan norma Cara melapor skor Contoh Gagal atau lulus Jumlah skor Ujian bulanan . Bagi tujuan pemulihan. Hasil daripada ujian ini boleh digunakan oleh guru untuk mengadakan aktiviti pemulihan. iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. PMR. Menentukan tajuk pengajaran yang ingin diuji. Tujuan ujian ini ialah untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar. bagi setiap tajuk yang diajar. STPM Ujian Sem kerja Posted by AJ at 11:46 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Ujian formatif ialah ujian yang diberikan secara berterusan.

iv. Ujian sumatif boleh dijalankan selepas satu peringkat pengajaran dan pembelajaran dalam satu kursus yang tertentu. Satu lagi ujian sumatif ialah untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai oleh murid. Membina soalan ujian mengikut bilangan elemen dalam tajuk. Menghubungkaitkan elemen -elemen dalam tajuk pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran. pelajar perlu mendapat 80% untuk menunjukkan mereka sudah menguasai tajuk tersebut. Gur u akan membandingkan pencapaian antara calon untuk menentukan taraf kedudukan murid -murid dalam bilik darjah. Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pemb elajaran dalam kalangan murid. Soalan ujian yang sesuai perlu dibina untuk mengukur penguasaan pelajar terhadap semua elemen ini. ia boleh dijalankan pada akhir penggal. Misalnya.ii. Sebagai contoh. Ia bertujuan untuk menentukan pencapaian pembelajaran dan pemeringkatan gred murid. iii. Biasanya ia akan meliputi seluruh s ukatan pelajaran untuk satu peringkat pembelajaran. Guru perlu menyusun elemen -elemen ini mengikut tahap objektif dan mengaitkannya supaya saling bertautan. Posted by AJ at 11:44 PM 0 comments Labels: Penilaian dan Pentaksiran Pengajian Sosial (PSS3110) Perbezaan antara Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria . tahun atau sesi persekolahan. Menentukan aspek dan tahap penguasaan yang perlu dicapai ol eh pelajar bagi tajuk pengajaran berkenaan. iaitu setiap elemen perlu diuji melalui sekurang -kurangnya satu soalan.

Posted by AJ at 11 37 0c e s e s e j S s SS3110 Labels: e Ujian Rujukan Norma Rujukan asaskan norma i unakan sekiranya ensyarah ingin membandingkan restasi encapaian indi idu pelajar dengan prestasi pencapaian pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza mengikut kelas atau  1  0 $%#   ¨©§ £ S s ¡ 0c Post by AJ at 11 42 Labels: e e s ¥© § © ¥ ¥©§ ©¦ ¥ ¥©  ¥©§©¨§¥ ¡ ¡ ¡ ¢ ¦ ¥ ¤¤ £   ¡ e s e j SS3110 !%# %)!  !%(# '%" !  !% & !%#%$#!  "!    . kriteria yang digunakan dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumati . Maksudnya kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh pada akhir kursus. Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif iaitu ciri ciri setiap unit pelajaran. Soalan -soalan ujian rujukan kriteria perlu mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran. Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk ku mulati iaitu pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya. Ujian rujukan kriteria tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain. para pensyarah perlu membina banyak ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran yang diuji. Ujian rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Justeru itu.Uji jukan Kri ria Rujukan kriteria pula di unakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri ciri rujukan norma dengan ciri-ciri rujukan kriteria.

Dalam pelaporannya.kumpulan. ujian rujukan norma kadang -kadang menggunakan kelok normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan. Soalan ujian rujuk an norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan -soalan mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus. Soalan ujian rujukan norma juga mempunyai indeks diskriminasi anta ra pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi. . Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Soalan ujian rujukan norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain.