TEKNOLOGI HIJAU Definisi Teknologi Hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara

alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi Hijau merujuk produk, peralatan, atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria berikut: Ia meminimumkan degrasi kualiti persekitaran; ia mempunyai pembebasan Gas Rumah Hijau (GHG) yang rendah atau sifar; ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaransihat dan lebih baik untuk semua hidupan; Menjimatkan tenaga dan sumber asli; dan Menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Empat Tunggak Dasar Teknologi Hijau Negara Tenaga - Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga Alam sekitar - Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar Ekonomi - Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi; dan Sosial - Meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Objektif Untuk mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi; Untuk membantu pertumbuhan dalam industri Teknologi Hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara; Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau dan meningkatkan daya saing dalam Teknologi Hijau di persana antarabangsa; Untuk memastikan pembangunan mapan dan memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang; dan Untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap Teknologi Hijau dan menggalakkan penggunaan meluas Teknologi Hijau.

dan menyumbang kepada penerimaan Teknologi Hijau dalam pasaran serantau. dan iv) Sektor Pengangkutan Memasukkan elemen Teknologi Hijau dalam prasarana pengangkutan dan kenderaan. pelabelan. aplikasi. perkadaran. DDIs) yang lebih besar dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan Teknologi Hijau. khususnya biobahan api dan pengangkutan jalan awam. sisa pepejal dan kawasan pelupusan sampah. ii. Matlamat Jangka Sederhana (Rancangan Malaysia ke-11) Teknologi Hijau menjadi pilihan utama dalam memilih produk dan perkhidmatan. FDIs) dan Pelaburan Langsung Tempatan (Domestic Direct Investments. dan Sektor Penggunaan Tenaga Aplikasi Teknologi Hijau dalam semua sektor penggunaan tenaga dan dalam program pengurusan permintaan tenaga. pemuliharaan dan pemusnahan bangunan iii) Sektor Air dan Pengurusan Sisa Menerima pakai Teknologi Hijau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air. pengurusan. Matlamat i. Pelaburan Langsung Asing (Foreign Direct Investments.Sektor Utama Kemajuan yang signifikan dan peningkatan utama dalam empat sektor utama yang berikut: i) Sektor Tenaga Sektor Bekalan Tenaga: Aplikasi Teknologi Hijau dalam penjanaan tenaga dan pengurusan bekalan tenaga. Teknologi Hijau mempunyai pasaran tempatan yang lebih besar berbanding dengan teknologi lain. pembangunan dan aktiviti inovasi mengenai Teknologi Hijau ke arah pengkomersialan menerusi mekanisme yang sesuai. ii) Sektor Bangunan: Menerima pakai Teknologi Hijau dalam pembinaan. Matlamat Jangka Pendek (Rancangan Malaysia ke-10) Kesedaran masyarakat yang lebih tinggi melalui program-program sokongan dan komitmen untuk penerimaan dan penerapan Teknologi Hijau. . dan Institusi-institusi penyelidikan tempatan dan institusi pengajian tinggi mengembangkan penyelidikan. peralatan dan sistem di pasaran tempatan melalui piawaian. rawatan kumbahan. termasuk penjanaan bersama (co-generation) di sektor industri dan komersial. Ketersediaan dan pengiktirafan meluas Teknologi Hijau dari segi produk.

dan Peningkatan aplikasi Teknologi Hijau dalam kebanyakan sektor ekonomi. Matlamat Jangka Panjang (Rancangan Malaysia Ke-12 dan Tempoh Seterusnya) Penerapan Teknologi Hijau dalam budaya Malaysia. Mengurangkan signifikan dalam penggunaan tenaga negara. Penggunaan meluas Teknologi Hijau mengurangkan penggunaan sumber secara keseluruhan.Peningkatan pengeluaran produk Teknologi Hijau tempatan. dan Peningkatan kerjasama peringkat antarabangsa dengan universiti tempatan daninstitusi penyelidikan dengan industri Teknologi Hijau. Risiko nanoteknologi boleh diluaskan kepada tiga bahagian: risiko kepada kesihatan dan persekitaran yang berpunca daripada zarah dan jirim nano risiko yang disebabkan oleh pengilangan atau penghasilan molekul (atau teknologi nano lain) risiko yang datangnya daripada masyarakat sendiri. Teras Strategik i) Teras Strategik 1 Mengukuhkan kerangka institusi Dalam memupuk penerimaan dan pembangunan Teknologi Hijau. agensi. . sektor swas dan pihak ta berkepentingan utama untuk melaksanakan Teknologi Hijau yang efektif. Membaiki kedudukan Malaysia dalam peningkatan persekitaran. Peningkatan perniagaan SME dan SMI tempatan dalam Teknologi Hijau ke pasaran global. Peningkatan penyelidikan dan pembangunan serta inovasi Teknologi Hijau oleh universiti tempatan dan institusi penyelidikan yang dikomersialkan melalui kerjasama dengan industri tempatan dan syarikat multinasional. iii. Malaysia menjadi pengeluar utama Teknologi Hijau dalam pasaran global. penyusunan institusi yangkukuh adalah kritikal untuk mempromosikan aplikasi Teknologi Hijau melalui: Penubuhan Majlis Teknologi Hijau yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri untuk menyelaraskan peringkat tinggi antara Kementerian. Penubuhan Agensi Teknologi Hijau Malaysia untuk menyelaraskan dan melaksanakan usaha dan program Teknologi Hijau yang efektif. di samping mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara. Penubuhan Jawatankuasa Kabinet Teknologi Hijau yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri.

Menubuhkan hab Teknologi Hijau yeng straregik di seluruh Malaysia. Ini boleh dicapai melalui: Pengenalan dan pelaksanaan instrumen ekonomi yang inovatif dengan disokong oleh langkah langkah kewangan dan fiskal bagi menbantu peningkatan pertumbuhan Teknologi Hijau selaras dengan objektif dan matlamatnya. dan meningkatkan ekonomi Negara. Mempromosikan pelaburan langsung asing (FDIs) terhadap Teknologi Hijau yang membantu perkembangan pelaburan langsung tempatan (DDIs) serta penglibatan dan pembangun industri an tempatan. sama ada dalam sektor pembuatan atau perkhidmatan. cekap dan produktif sangat penting untuk pembangunan Teknologi Hijau. Reka bentuk dan pengukuhan program latihan dan pendidikan bagi meningkat an kapasiti sumber k manusia yang berkaitan dengan Teknologi Hijau.Pengenalan dan penguatkuasaan mekanisme perundangan untuk mempercepat pembangunan Teknologi Hijau. dan Menubuhkan mekanisme pembiayaan untuk Teknologi Hijau. yang dikembangkan daripada rantaian nilai utama kepada industri utama. iii) Teras Strategik 3 Memperkukuh Pembangunan Modal Insan dalam Teknologi Hijau Sumber manusia yang mahir. selaras dengan objektif dan matlamatnya. dan Peyelarasan fungsi setiap institusi supaya semua agensi mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing. adalah kritikal bagi memenuhi objektif Dasar Teknologi Hijau. Ini boleh dicapai melalui. Penyediaan mekanisme penggredan dan pensijilan bagi pekerja yang cekap dalam bidang Teknologi Hijau. berkelayakan. Memperkukuh pemahaman masyarakat tempatan terhadap industri Teknologi Hijau d rantaian an nilai termasuk industri sokongan melalui pelbagai program peningkatan industri. ii) Teras Strategik 2 Menyediakan Persekitaran Pembangunan Teknologi Hijau yang Kondusif Pembangunan industri Teknologi Hijau. dan . Industri ini menyediakan Teknologi Hijau bagi pasaran setempat dan global. Program melatih semula dan skim pelapis untuk meningkatkan kemahiran sumber manusia yang separa terlatih bagi memenuhi keperluan industri Teknologi Hijau. Bantuan kewangan dan biasiswa untuk pelajar yang mengikuti jurusan Teknologi Hijau di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan pasca ijazah. menyediakan peluang pekerjaan.

Memupuk budaya menghayati Teknologi Hijau dalam kalangan pelajar pada se tiap peringkat melalui pembangunan sistem sukatan pelajaran yang efektif. Penglibatan media. Hal ini penting kerana perkara tersebut memerlukan perubahan pemikiran masyarakat melalui pelbagai pendekatan termasuklah: Promosi berterusan yang efektif. Perkongsian pintar antara kerajaan. Penubuhan badan penyelaras yang efektif untuk RDI dan pusat kecemerlangan atau institut penyelidikan yang baru untuk perkembangan Teknologi Hijau. dan Menerima pakai Teknologi Hijau dalam semua kemudahan kerajaan dan entiti yang berhubung dengan kerajaan . Penubuhan rangkaian yang kukuh dengan institusi penyelidikan tempatan dan serantau dan pusat kecemerlangan antarabangsa dalam RDI Teknologi Hijau. industri.Pengekploitasian program brain gain bagi mengukuhkan kepakaran tempatan dalam sektor Teknologi Hijau. Program demonstrasi secara efektif dalam implikasi Teknologi Hijau. iv) Teras Strategik 4 Penggiatan Penyelidikan dan Inovasi Teknologi Hijau Penyelidikan. pertubuhan bukan kerajaan dan pihak berkepentingan yang efektif untuk mempromosikan Teknologi Hijau. teknik dan implikasi yang dapat mengurangkan kos Teknologi Hijau dan mempromosikan penggunaannya.dan. Pembangunan dan Inovasi (RDI) akan ditingkatkan melalui: Dana kewangan atau bantuan untuk sektor awam dan swasta dalam RDIC. pendidikan dan penyebaran maklumat melalui program yang komprehensif untuk meningkatkan kesedaran awam dalam Teknologi Hijau. Inovasi dan Pengkomersialan (RDIC) amat penting dalam penghasilan teknologi baru. Keperluan Teknologi Hijau pada masa hadapan. Penyelidikan. dan pusat penyelidikan. v) Teras Strategik 5 Promosi dan Kesedaran Awam Promosi yang efektif dan kesedaran awam merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi kejayaan pembangunan Teknologi Hijau. Pembangunan.

kita menggunakan sumber-sumber seperti tenaga. Oleh yang demikian. Aplikasi Teknologi Hijau juga adalah selaras dengan konsep pembangunan mapan (sustainable development) di mana pembangunan yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. apa-apa teknologi yang menyumbang kepada pengurangan pelepasan Gas Rumah Hijau atau digunakan untuk membangunkan produk dan perkhidmatan yang menghasilkan pelepasan Gas Rumah Hijau yang tinggi perlu dikurangkan melalui kesedaran pada peringkat permulaannya dan selanjutnya melalui penguatkuasaan. Sehubungan itu. Langkah terakhir adalah memantapkan usaha mempromosi dan meningkatkan kesedaran rakyat terhadap Teknologi Hijau Sumber: Berita Harian Temubual Galeri@1. . RTM 1 Y. Dato Dr Halim Bin Man Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga.Lima langkah strategik jayakan Dasar Teknologi Hijau Negara BANGI: Datuk Seri Najib Razak hari ini menggariskan lima langkah strategik bagi menjayakan Dasar Teknologi Hijau Negara. Langkah keempat adalah akan menggalakkan penyelidikan dan inovasi Tekologi Hijau menerusi pengkomersialan. air dan sebagainya secara minimum untuk menghasilkan sesuatu produk. iv. langkah kedua mensasarkan untuk menyediakan persekitaran yang kondusif bagi Pembangunan Teknologi Hijau. v. Bhg. langkah pertama adalah mengukuhkan rangka kerja institusi terutama di kalangan Menteri ii. kita bertanggungjawab untuk memastikan generasi akan datang dapat sekurang-kurangnya menikmati kualiti kehidupan yang kita perolehi sekarang atau kualiti yang lebih baik dari sekarang. Apakah maksud teknologi hijau ? Teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memulihara sumber dan alam semulajadi bagi menangani impak negatif aktiviti manusia. iii. langkah ketiga pula akan menggiatkan lagi pembangunan modal insan menerusi pemberian latihan dan program pendidikan. Teknologi Hijau dan Air 1. Apabila kita menggunakan teknologi hijau. Teknologi Hijau adalah teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada. Perdana Menteri berkata: i.

Mengikut unjuran kami. Kita boleh juga meneroka peluang mengeksport produk hijau yang telah kita hasilkan. Dalam mengaplikasi teknologi hijau. YAB Perdana Menteri telah mengumumkan pembentukan Kementerian Tenaga. kejadian bencana alam seperti ribut taufan. Kerajaan akan menyediakan dasar yang sesuai untuk mempromosikan teknologi hijau. Kita . Mengapakah teknologi hijau diberi penekanan dalam pentadbiran negara? Pada 9 April lalu. kecairan ais di Kutub Utara dan Selatan. Industri yang menggunakan atau membangunkan produk berhubung teknologi hijau dapat m enyediakan peluangpeluang pekerjaan untuk masyarakat tempatan. industri PV dapat menyumbang sebanyak 4 peratus pendapatan daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP). Walau bagaimanapun. Contohnya. air. Pasaran untuk teknologi dan produk hijau amat besar. khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharu ataurenewable energy. bunyi dan sebagainya akan menjejaskan kualiti hidup rakyat sekiranya masalah tersebut dibiarkan berterusan. 3. aplikasi Teknologi Hijau merupakan salah satu langkah yang diambil bagi melambatkan proses perubahan cuaca dunia. Apabila kita menggunakan teknologi hijau. Antara kesan -kesan fenomena perubahan cuaca dunia yang kita rasai pada masa kini ialah cuaca yang melampau seperti keadaan cuaca panas yang sedang kita hadapi pada masa ini. Oleh yang demikian. Ia juga selaras dengan agenda utama Kerajaan -Kerajaan di seluruh dunia pada masa kini yang memberi prioriti kepada isu-isu alam sekitar khususnya fenomena perubahan cuaca dunia. mitigasi fenomena perubahan cuaca dunia telah menjadi antara prioriti dalam masyarakat dunia pada masa kini. Oleh yang demikian. Teknologi Hijau merupakan satu teknologi yang mesra alam dan merupakan teknologi yang rendah karbon bagi mengurangkan pelepasan gas kar on b ke udara yang menyebabkan antara lainnya fenomena perubahan cuaca dunia. kepupusan spesis flora dan fauna dan sebagainya juga merupakan kesan -kesan fenomena perubahan cuaca dunia yang prominen pada masa sekarang. Pencemaran udara. kesan negatif terhadap alam sekitar adalah minima. usaha usaha boleh dilakukan untuk melambatkan proses ini.2. Selain itu. para profesional serta penyelidik harus bekerjasama untuk mencipta dan mengkomersilkan teknologi hijau. Teknologi Hijau dan Air bagi menggantikan Kementerian Tenaga. faedah terbesar ialah dari segi peningkatan kualiti hidup rakyat dengan menjamin kualiti alam sekitar yang lebih mapan. industri solar photovoltaic telah dikenalpasti sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk negara kita. Air dan Komunikasi. menjelang tahun 2020. Kita sebagai penduduk dunia perlu bertanggungjawab untuk bersama -sama memainkan peranan dalam menjadikan dunia ini a better place to live in. kenaikan paras dan suhu air laut. Teknologi hijau juga mempunyai potensi besar dalam memacu pembangunan negara. Apakah kepentingan aplikasi teknologi dan amalan hijau dalam kehidupan kita sebagai orang awam? Seperti yang telah saya katakan tadi. secara amnya. Pihak swasta. Proses perubahan cuaca global sememangnya tidak dapat dihalang. Saya percaya penekanan terhadap teknologi hijau adalah pendekatan yang tepat dalam menangani masalah alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi.

menggunakan peralatan cekap tenaga. Keduanya ialah penggunaan atau aplikasi teknologi hijau sama ada dalam melaksanakan proses kerja atau amalan hidup seharian. Boleh Y. Tindakan sedemikian akan menghasilkan penjimatan tenaga. . Jadikan amalan hijau budaya hidup. Perubahan kecil yang ki a buat pada hari ini akan t memberi kesan yang besar pada masa hadapan. Ibubapa harus menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak supaya mereka akan turut terdorong untuk mengamalkan budaya hijau. mengamalkan penjimatan tenaga dan air dan sebagainya. Utamakan penggunaan lampu cekap tenaga. Sehubungan itu. tenaga elektrik. Walaupun harga peralatan cekap tenaga lebih mahal sedikit berbanding peralatan biasa. Produk mudah yang mesra alam serta praktikal untuk negara kita boleh dihasilkan. 4. kita boleh membawa ai r minum dalam bekas tanpa keperluan membeli botol-botol air. Kita juga harus sedar bahawa pilihan-pilihan yang dibuat oleh kita pada hari ini akan menentukan masa depan yang akan dilalui oleh anak-anak kita di masa akan datang.Bhg Dato berikan sedikit saranan dan harapan Datuk kepada masyarakat ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yangmengutamakan teknologi hijau? Usaha Kerajaan untuk menerapkan teknologi hijau perlu dilihat dari dua aspek. aplikasi teknologi dan amalan hijau seperti penggunaan alat-alat elektrik cekap tenaga.sebagai pengguna merupakan salah satu daripada penyumbang terbesar dalam pelepasan gas rum ah hijau melalui aktiviti harian dan pilihan yang kita buat sebagai contohnya penggunaan kereta. namun penjimatan tenaga adalah banyak dan kurang menjejaskan alam sekitar. Pada peringkat yang lebih tinggi pula. saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua agar mula mendekati amalan -amalan hijau yang kecil seperti mengitar semula sampah. Sebenarnya perubahan gaya hidup dan perubahan minda akan mengorak langkah ke arah penghayatan dan pengamalan teknologi hijau. iaitu usaha mencipta atau membangunkan teknologi hijau. bermula dengan perkara-perkara mudah yang boleh kita laksanakan. Contohnya. Oleh yang demikian. para penyelidik kita bole h menghasilkan teknologi yang dapat menghasilkan sesuatu produk tanpa membazir sumber sumber seperti tenaga dan air. Bawalah beg sendiri ketika membeli-belah. Adalah penting supaya pelajar-pelajar digalakkan dari peringkat sekolah lagi untuk mencipta sesuatu. Rekaan baru haruslah rekaan praktikal yang boleh dikomersilkan untuk penggunaan tempatan dan untuk tujuan eksport. Kalau kita membeli makanan untuk dibawa balik ke rumah. Pertama ialah aspek inovasi. penggunaan kenderaan awam atau bahan api alternatif. penggunaan bahan-bahan kimia seperti racun serangga dan sebagainya. Walaupun amalan-amalan hijau bukan merupakan satu kebiasaan pada sebahagian daripada kita pada masa kini. kita perlu mengubah minda kita bagi memastikan kita masih akan dapat menikmati kehidupan yang kita nikmati pada hari ini dalam jangka masa panjang. Kita tidak semestinya mencipta sesuatu yang komplikated atau kompleks. penjimatan penggunaan air merupakan antara perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan dalam melaksanakan aktiviti harian kita. eloklah kita menggunakan bekas makanan sendiri daripada menggunakan bekas styrofoam atau plastik yang tidak mesra alam. Yang penting adalah supaya kita mulakan dengan langkah-langkah yang mudah dan murah dahulu. Pengguna juga harus mengutamakan pembelian peralatan elektrik jenis cekap tenaga. Kita harus mengamalkan amalan hijau sebanyak yang boleh.

lampu dan penyaman udara. sekolah. Selain daripada itu. Pertandingan Eureka. peti sejuk domestik.pengecualian cukai jualan untuk pembelian peralatan sistem pemanas solar daripada pengilang tempatan. Selain itu. Syarikat-syarikat ini juga boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian duti import dan cukai jualan untuk tempoh setahun bagi mesin. CETREE juga telah membangunkan Modul Tenaga Boleh Diperbaharu dan Kecekapan Tenaga Merentasi Kurikulum Sekolah Rendah di seluruh Malaysia bagi menimbulkan kesedaran murid sekolah di peringkat awal dalam Tenaga Boleh Diperbaharu dan Kecekapan Tenaga.Pengecualian cukai jualan diberi kepada pembelian EE consumer goods yang diluluskan oleh ST seperti bahan penebat. Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi Kebangsaan dan sebagainya. iv. Program-program ini disasarkan kepada golongan profesional.Pengecualian duti import dan cukai jualan diberi ke atas peralatan EE seperti motor cekap tenaga (high efficiency motors) dan bahan penebat (insulation material) diberi kepada pengimport termasuk agen yang diluluskan oleh ST.Bhg Dato terangkan langkah-langkah yang diambil atau contoh-contoh program yang dijalankan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat? Kementerian telah mula menjalankan program-program kesedaran mengenai Kecekapan Tenaga dan Tenaga Boleh Diperbaharu yang merupakan salah satu daripada cabang Teknolo Hijau sejak tahun gi 2000 lagi melalui penubuhan Centre for Education.duti import dan cukai jualan untuk peralatan sistem solar untuk kegunaan pihak ketiga diberi kepada pengimport termasuk penyedia perkhidmatan photovoltaic yang diluluskan oleh ST. Insentif insentif ini telah ditambah baik di bawah Bajet 2009 dimana pengecualian boleh diberikan bagi: i. peralatan. Antara program yang telah dilaksanakan oleh CETREE ialah Pameran program Kempen Penjimatan Tenaga & Alam Sekitar dan Kempen Cekap Tenaga di USM. Kementerian juga telah melaksanakan program Energy Month peringkat Kebangsaan secara tahunan bagi meningkatkan kesedaran mengenai Tenaga Boleh Diperbaharu dan mempromosikan amalan Kecekapan Tenaga di kalangan orang awam dan sektor swasta. 6. Boleh Y. Training and Research in Renewable Energy and Energy Efficiency (CETREE) oleh Universiti Sains Malaysia. Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai insentif fiskal sejak tahun 2003 bagi syarikat-syarikat yang menjana elektrik daripada sumber Tenaga Boleh Diperbaharu atau Renewable Energy (RE) dan syarikat-syarikat mengamalkan aktiviti-aktiviti penjimatan tenaga Energy Efficiency (EE) dimana mereka layak diberi Pengecualian Cukai Pelaburan (Investment Tax Allowance) dan Status Perintis (Pioneer Status).5. institusi pengajian tinggi dan orang awam di Malaysia. Kereta Solar dan Dapur Suria. kipas domestic. material dan alat ganti import yang digunakan secara terus dalam penjanaan tenaga elektrik daripada sumber RE dan dan aktiviti EE. iii. ii. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa program Energy Month adalah mengadakan ceramah - . Ballast untuk lampu fluorescent. Adakah sebarang galakan disediakan oleh Kerajaan untuk menggalakkan teknologi hijau? Untuk bidang kecekapan tenaga dan tenaga boleh diperbaharu.

Definisi Teknologi Hijau Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk.ceramah berkaitan Kecekapan Tenaga. Sumber maklumat. Estidotmy. menerbitkan buku panduan Kecekapan Tenaga Di Rumah. bekalan air dan telekomunikasi. Kementerian akan melaksanakan kempen Teknologi Hijau yang akan melibatkan stake-holders yang berkaitan termasuk orang awam dan Kementerian/ Jabatan Kerajaan. peralatan serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Di masa akan datang. Estidotmy. Teknologi Hijau dan Air Teknologi Hijau Merujuk Kepada Produk Peralatan Atau Sistem Yang Memenuhi Kriteria-Kriteria Berikut: 1 2 Meminimumkan degrasi kualiti persekitaran Mempunyai pembebasan gas rumah hijau (GHG) yang rendah atau sifar 3 Selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua kehidupan 4 5 Menjimatkan tenaga dan sumber asli Menggalakan sumber-sumber yang boleh diperbaharui Sumber maklumat. edisi 90 Kerajaan menyediakan tiga prasarana asas untuk kemudahan dan keselesaan masyarakat awam iaitu bekalan elektrik. Ini bagi memastikan program-program lain yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan dalam mempromosi dan membangunkan Teknologi Hijau tempatan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Sumber: Kementerian Tenaga. badan bukan Kerajaan dan lain-lain agensi yang berkaitan bagi mendidik dan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan semua pihak mengenai kepentingan Teknologi Hijau dalam kehidupan kita. edisi 90. . menerbitkan siri artikel di surat khabar dan menggunakan media massa untuk menggalakkan amalan Kecekapan Tenaga.

yang melibatkan kemudahan talian tetap dan mudah alih. Bhd. Air dan Komunikasi bertanggungjawab menyediakan prasarana telekomunikasi di Malaysia. Kebanyakan negeri dan daerah mempunyai agensi pengurusan bekalan a masingir masing. Perkhidmatan ini bertujuan menyediakan air yang berkualiti tinggi dan mempunyai lewahan secukupnya untuk mengelakkan gangguan bekalan jika berlaku keadaan yang tidak dijangka. Terdapat lima syarikat utama yang diberi lesen oleh kementerian berkenaan untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi. Telekom Malaysia Berhad Maxis Digi Time Telekom Celcom .UTILITI AWAM Air yang berkualiti Air Air Pembahagian air melibatkan penyaluran dari paip utama yang dihubungkan ke setiap rangkaian empangan di setiap negeri. Telekomunikasi Kementerian Tenaga. juga boleh membuat urusan termasuk membuat pertanyaan dan mendapatkan bantuan secara dalam talian. (SYABAS) Elektrik Tenaga Nasional Berhad (TNB) adalah syarikat pembekal tenaga elektrik yang terbesar di Malaysia. seperti:Lembaga Air Perak Lembaga Air Sibu Jabatan Air Negeri Sabah Jabatan Bekalan Air Kelantan Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor Perbadanan Air Melaka Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. TNB menyediakan kaunter-kaunter perkhidmatan untuk pembayaran dan urusan bil elektrik di Kedai Tenaga dan di semua cawangan TNB serta pejabat pos di setiap kawasan dan daerah Orang ramai .

000 tan sampah dihasilkan sehari mampu memenuhi KLCC dalam tempoh 8 hari sahaja (data tahun 2005) FAKTA 5 Dengan mengitar semula 1 botol kaca anda seumpama menjimatkan penggunaan tenaga elektrik mentol lampu 100 watt selama 4 jam Bukti Keprihatinan Kepada Alam Sekitar Dengan Melakukan Amalan Berikut Semasa Berbelanja Di Pasar: · · · · · · Beg kain dapat digunakan berulang kali Penggunaan bakul sebagai cara mengelakkan penggunaan beg plastik Jangan gunakan polistren untuk membungkus makanan Penggunaan troli sebagai cara mengelakkan penggunaan beg plastik Gunakan beg kertas bagi menggantikan beg plastik untuk membungkus barang Jangan gunakan beg plastik untuk pembungkusan .000 batang pokok FAKTA 3 18.360 tan sampah sehari yang bersamaan 78.Kitar Semula Kitar Semula dapat menyelamatkan alam sekitar FAKTA 1 Dengan mengitar semula 1 tin aluminium anda seumpama menjimatkan penggunaan tenaga elektrik 3 jam televisyen FAKTA 2 Jika kertas dapat dikitar semula secara maksimum anda dapat mengurangkan 4.