TEKNOLOGI HIJAU Definisi Teknologi Hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara

alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi Hijau merujuk produk, peralatan, atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria berikut: Ia meminimumkan degrasi kualiti persekitaran; ia mempunyai pembebasan Gas Rumah Hijau (GHG) yang rendah atau sifar; ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaransihat dan lebih baik untuk semua hidupan; Menjimatkan tenaga dan sumber asli; dan Menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Empat Tunggak Dasar Teknologi Hijau Negara Tenaga - Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga Alam sekitar - Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar Ekonomi - Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi; dan Sosial - Meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Objektif Untuk mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi; Untuk membantu pertumbuhan dalam industri Teknologi Hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara; Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau dan meningkatkan daya saing dalam Teknologi Hijau di persana antarabangsa; Untuk memastikan pembangunan mapan dan memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang; dan Untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap Teknologi Hijau dan menggalakkan penggunaan meluas Teknologi Hijau.

Ketersediaan dan pengiktirafan meluas Teknologi Hijau dari segi produk. FDIs) dan Pelaburan Langsung Tempatan (Domestic Direct Investments. Matlamat i. rawatan kumbahan. pengurusan. Matlamat Jangka Pendek (Rancangan Malaysia ke-10) Kesedaran masyarakat yang lebih tinggi melalui program-program sokongan dan komitmen untuk penerimaan dan penerapan Teknologi Hijau. sisa pepejal dan kawasan pelupusan sampah. Teknologi Hijau mempunyai pasaran tempatan yang lebih besar berbanding dengan teknologi lain. Matlamat Jangka Sederhana (Rancangan Malaysia ke-11) Teknologi Hijau menjadi pilihan utama dalam memilih produk dan perkhidmatan. perkadaran. pelabelan. DDIs) yang lebih besar dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan Teknologi Hijau. . Pelaburan Langsung Asing (Foreign Direct Investments. pembangunan dan aktiviti inovasi mengenai Teknologi Hijau ke arah pengkomersialan menerusi mekanisme yang sesuai. aplikasi. dan Sektor Penggunaan Tenaga Aplikasi Teknologi Hijau dalam semua sektor penggunaan tenaga dan dalam program pengurusan permintaan tenaga.Sektor Utama Kemajuan yang signifikan dan peningkatan utama dalam empat sektor utama yang berikut: i) Sektor Tenaga Sektor Bekalan Tenaga: Aplikasi Teknologi Hijau dalam penjanaan tenaga dan pengurusan bekalan tenaga. pemuliharaan dan pemusnahan bangunan iii) Sektor Air dan Pengurusan Sisa Menerima pakai Teknologi Hijau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air. dan Institusi-institusi penyelidikan tempatan dan institusi pengajian tinggi mengembangkan penyelidikan. khususnya biobahan api dan pengangkutan jalan awam. peralatan dan sistem di pasaran tempatan melalui piawaian. ii. dan iv) Sektor Pengangkutan Memasukkan elemen Teknologi Hijau dalam prasarana pengangkutan dan kenderaan. ii) Sektor Bangunan: Menerima pakai Teknologi Hijau dalam pembinaan. termasuk penjanaan bersama (co-generation) di sektor industri dan komersial. dan menyumbang kepada penerimaan Teknologi Hijau dalam pasaran serantau.

Peningkatan perniagaan SME dan SMI tempatan dalam Teknologi Hijau ke pasaran global. sektor swas dan pihak ta berkepentingan utama untuk melaksanakan Teknologi Hijau yang efektif. Malaysia menjadi pengeluar utama Teknologi Hijau dalam pasaran global. Matlamat Jangka Panjang (Rancangan Malaysia Ke-12 dan Tempoh Seterusnya) Penerapan Teknologi Hijau dalam budaya Malaysia. Teras Strategik i) Teras Strategik 1 Mengukuhkan kerangka institusi Dalam memupuk penerimaan dan pembangunan Teknologi Hijau. Mengurangkan signifikan dalam penggunaan tenaga negara. agensi. Penubuhan Jawatankuasa Kabinet Teknologi Hijau yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri. iii. dan Peningkatan aplikasi Teknologi Hijau dalam kebanyakan sektor ekonomi. dan Peningkatan kerjasama peringkat antarabangsa dengan universiti tempatan daninstitusi penyelidikan dengan industri Teknologi Hijau.Peningkatan pengeluaran produk Teknologi Hijau tempatan. di samping mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara. Membaiki kedudukan Malaysia dalam peningkatan persekitaran. Penubuhan Agensi Teknologi Hijau Malaysia untuk menyelaraskan dan melaksanakan usaha dan program Teknologi Hijau yang efektif. Risiko nanoteknologi boleh diluaskan kepada tiga bahagian: risiko kepada kesihatan dan persekitaran yang berpunca daripada zarah dan jirim nano risiko yang disebabkan oleh pengilangan atau penghasilan molekul (atau teknologi nano lain) risiko yang datangnya daripada masyarakat sendiri. Penggunaan meluas Teknologi Hijau mengurangkan penggunaan sumber secara keseluruhan. penyusunan institusi yangkukuh adalah kritikal untuk mempromosikan aplikasi Teknologi Hijau melalui: Penubuhan Majlis Teknologi Hijau yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri untuk menyelaraskan peringkat tinggi antara Kementerian. Peningkatan penyelidikan dan pembangunan serta inovasi Teknologi Hijau oleh universiti tempatan dan institusi penyelidikan yang dikomersialkan melalui kerjasama dengan industri tempatan dan syarikat multinasional. .

iii) Teras Strategik 3 Memperkukuh Pembangunan Modal Insan dalam Teknologi Hijau Sumber manusia yang mahir. ii) Teras Strategik 2 Menyediakan Persekitaran Pembangunan Teknologi Hijau yang Kondusif Pembangunan industri Teknologi Hijau. Ini boleh dicapai melalui: Pengenalan dan pelaksanaan instrumen ekonomi yang inovatif dengan disokong oleh langkah langkah kewangan dan fiskal bagi menbantu peningkatan pertumbuhan Teknologi Hijau selaras dengan objektif dan matlamatnya. dan Menubuhkan mekanisme pembiayaan untuk Teknologi Hijau. adalah kritikal bagi memenuhi objektif Dasar Teknologi Hijau. Memperkukuh pemahaman masyarakat tempatan terhadap industri Teknologi Hijau d rantaian an nilai termasuk industri sokongan melalui pelbagai program peningkatan industri. Industri ini menyediakan Teknologi Hijau bagi pasaran setempat dan global. Reka bentuk dan pengukuhan program latihan dan pendidikan bagi meningkat an kapasiti sumber k manusia yang berkaitan dengan Teknologi Hijau. yang dikembangkan daripada rantaian nilai utama kepada industri utama. Bantuan kewangan dan biasiswa untuk pelajar yang mengikuti jurusan Teknologi Hijau di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan pasca ijazah. Mempromosikan pelaburan langsung asing (FDIs) terhadap Teknologi Hijau yang membantu perkembangan pelaburan langsung tempatan (DDIs) serta penglibatan dan pembangun industri an tempatan. menyediakan peluang pekerjaan. selaras dengan objektif dan matlamatnya. dan .Pengenalan dan penguatkuasaan mekanisme perundangan untuk mempercepat pembangunan Teknologi Hijau. dan Peyelarasan fungsi setiap institusi supaya semua agensi mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing. Menubuhkan hab Teknologi Hijau yeng straregik di seluruh Malaysia. Program melatih semula dan skim pelapis untuk meningkatkan kemahiran sumber manusia yang separa terlatih bagi memenuhi keperluan industri Teknologi Hijau. Ini boleh dicapai melalui. berkelayakan. cekap dan produktif sangat penting untuk pembangunan Teknologi Hijau. dan meningkatkan ekonomi Negara. Penyediaan mekanisme penggredan dan pensijilan bagi pekerja yang cekap dalam bidang Teknologi Hijau. sama ada dalam sektor pembuatan atau perkhidmatan.

Pengekploitasian program brain gain bagi mengukuhkan kepakaran tempatan dalam sektor Teknologi Hijau. teknik dan implikasi yang dapat mengurangkan kos Teknologi Hijau dan mempromosikan penggunaannya. Penyelidikan. Memupuk budaya menghayati Teknologi Hijau dalam kalangan pelajar pada se tiap peringkat melalui pembangunan sistem sukatan pelajaran yang efektif. Inovasi dan Pengkomersialan (RDIC) amat penting dalam penghasilan teknologi baru. Penglibatan media. Keperluan Teknologi Hijau pada masa hadapan. industri. dan Menerima pakai Teknologi Hijau dalam semua kemudahan kerajaan dan entiti yang berhubung dengan kerajaan . Hal ini penting kerana perkara tersebut memerlukan perubahan pemikiran masyarakat melalui pelbagai pendekatan termasuklah: Promosi berterusan yang efektif. iv) Teras Strategik 4 Penggiatan Penyelidikan dan Inovasi Teknologi Hijau Penyelidikan. pertubuhan bukan kerajaan dan pihak berkepentingan yang efektif untuk mempromosikan Teknologi Hijau. v) Teras Strategik 5 Promosi dan Kesedaran Awam Promosi yang efektif dan kesedaran awam merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi kejayaan pembangunan Teknologi Hijau. Penubuhan badan penyelaras yang efektif untuk RDI dan pusat kecemerlangan atau institut penyelidikan yang baru untuk perkembangan Teknologi Hijau. Perkongsian pintar antara kerajaan. Pembangunan dan Inovasi (RDI) akan ditingkatkan melalui: Dana kewangan atau bantuan untuk sektor awam dan swasta dalam RDIC. dan pusat penyelidikan. pendidikan dan penyebaran maklumat melalui program yang komprehensif untuk meningkatkan kesedaran awam dalam Teknologi Hijau. Pembangunan. Penubuhan rangkaian yang kukuh dengan institusi penyelidikan tempatan dan serantau dan pusat kecemerlangan antarabangsa dalam RDI Teknologi Hijau. Program demonstrasi secara efektif dalam implikasi Teknologi Hijau.dan.

RTM 1 Y. . air dan sebagainya secara minimum untuk menghasilkan sesuatu produk. iii. Perdana Menteri berkata: i. Sehubungan itu. Aplikasi Teknologi Hijau juga adalah selaras dengan konsep pembangunan mapan (sustainable development) di mana pembangunan yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. langkah pertama adalah mengukuhkan rangka kerja institusi terutama di kalangan Menteri ii. Oleh yang demikian. Langkah keempat adalah akan menggalakkan penyelidikan dan inovasi Tekologi Hijau menerusi pengkomersialan. kita bertanggungjawab untuk memastikan generasi akan datang dapat sekurang-kurangnya menikmati kualiti kehidupan yang kita perolehi sekarang atau kualiti yang lebih baik dari sekarang. kita menggunakan sumber-sumber seperti tenaga. apa-apa teknologi yang menyumbang kepada pengurangan pelepasan Gas Rumah Hijau atau digunakan untuk membangunkan produk dan perkhidmatan yang menghasilkan pelepasan Gas Rumah Hijau yang tinggi perlu dikurangkan melalui kesedaran pada peringkat permulaannya dan selanjutnya melalui penguatkuasaan. Dato Dr Halim Bin Man Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga.Lima langkah strategik jayakan Dasar Teknologi Hijau Negara BANGI: Datuk Seri Najib Razak hari ini menggariskan lima langkah strategik bagi menjayakan Dasar Teknologi Hijau Negara. Apakah maksud teknologi hijau ? Teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memulihara sumber dan alam semulajadi bagi menangani impak negatif aktiviti manusia. Teknologi Hijau dan Air 1. Bhg. langkah kedua mensasarkan untuk menyediakan persekitaran yang kondusif bagi Pembangunan Teknologi Hijau. Apabila kita menggunakan teknologi hijau. v. langkah ketiga pula akan menggiatkan lagi pembangunan modal insan menerusi pemberian latihan dan program pendidikan. Langkah terakhir adalah memantapkan usaha mempromosi dan meningkatkan kesedaran rakyat terhadap Teknologi Hijau Sumber: Berita Harian Temubual Galeri@1. Teknologi Hijau adalah teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada. iv.

Pencemaran udara. faedah terbesar ialah dari segi peningkatan kualiti hidup rakyat dengan menjamin kualiti alam sekitar yang lebih mapan. secara amnya. Oleh yang demikian. Apakah kepentingan aplikasi teknologi dan amalan hijau dalam kehidupan kita sebagai orang awam? Seperti yang telah saya katakan tadi. YAB Perdana Menteri telah mengumumkan pembentukan Kementerian Tenaga. industri PV dapat menyumbang sebanyak 4 peratus pendapatan daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP). aplikasi Teknologi Hijau merupakan salah satu langkah yang diambil bagi melambatkan proses perubahan cuaca dunia. air. Air dan Komunikasi. bunyi dan sebagainya akan menjejaskan kualiti hidup rakyat sekiranya masalah tersebut dibiarkan berterusan. Teknologi Hijau merupakan satu teknologi yang mesra alam dan merupakan teknologi yang rendah karbon bagi mengurangkan pelepasan gas kar on b ke udara yang menyebabkan antara lainnya fenomena perubahan cuaca dunia. kecairan ais di Kutub Utara dan Selatan. khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharu ataurenewable energy. Contohnya. Antara kesan -kesan fenomena perubahan cuaca dunia yang kita rasai pada masa kini ialah cuaca yang melampau seperti keadaan cuaca panas yang sedang kita hadapi pada masa ini. Dalam mengaplikasi teknologi hijau. Kita . 3. Apabila kita menggunakan teknologi hijau. Mengikut unjuran kami. industri solar photovoltaic telah dikenalpasti sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk negara kita. kejadian bencana alam seperti ribut taufan. usaha usaha boleh dilakukan untuk melambatkan proses ini. Proses perubahan cuaca global sememangnya tidak dapat dihalang. Saya percaya penekanan terhadap teknologi hijau adalah pendekatan yang tepat dalam menangani masalah alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu. kenaikan paras dan suhu air laut. kesan negatif terhadap alam sekitar adalah minima. Industri yang menggunakan atau membangunkan produk berhubung teknologi hijau dapat m enyediakan peluangpeluang pekerjaan untuk masyarakat tempatan. Pihak swasta.2. Walau bagaimanapun. kepupusan spesis flora dan fauna dan sebagainya juga merupakan kesan -kesan fenomena perubahan cuaca dunia yang prominen pada masa sekarang. Kerajaan akan menyediakan dasar yang sesuai untuk mempromosikan teknologi hijau. Ia juga selaras dengan agenda utama Kerajaan -Kerajaan di seluruh dunia pada masa kini yang memberi prioriti kepada isu-isu alam sekitar khususnya fenomena perubahan cuaca dunia. Teknologi Hijau dan Air bagi menggantikan Kementerian Tenaga. Pasaran untuk teknologi dan produk hijau amat besar. para profesional serta penyelidik harus bekerjasama untuk mencipta dan mengkomersilkan teknologi hijau. Kita sebagai penduduk dunia perlu bertanggungjawab untuk bersama -sama memainkan peranan dalam menjadikan dunia ini a better place to live in. Oleh yang demikian. mitigasi fenomena perubahan cuaca dunia telah menjadi antara prioriti dalam masyarakat dunia pada masa kini. Mengapakah teknologi hijau diberi penekanan dalam pentadbiran negara? Pada 9 April lalu. menjelang tahun 2020. Kita boleh juga meneroka peluang mengeksport produk hijau yang telah kita hasilkan. Teknologi hijau juga mempunyai potensi besar dalam memacu pembangunan negara.

Adalah penting supaya pelajar-pelajar digalakkan dari peringkat sekolah lagi untuk mencipta sesuatu. Bawalah beg sendiri ketika membeli-belah. Sehubungan itu. Perubahan kecil yang ki a buat pada hari ini akan t memberi kesan yang besar pada masa hadapan. Sebenarnya perubahan gaya hidup dan perubahan minda akan mengorak langkah ke arah penghayatan dan pengamalan teknologi hijau. penjimatan penggunaan air merupakan antara perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan dalam melaksanakan aktiviti harian kita.Bhg Dato berikan sedikit saranan dan harapan Datuk kepada masyarakat ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yangmengutamakan teknologi hijau? Usaha Kerajaan untuk menerapkan teknologi hijau perlu dilihat dari dua aspek. Kalau kita membeli makanan untuk dibawa balik ke rumah. penggunaan kenderaan awam atau bahan api alternatif. 4. Walaupun amalan-amalan hijau bukan merupakan satu kebiasaan pada sebahagian daripada kita pada masa kini. mengamalkan penjimatan tenaga dan air dan sebagainya. Walaupun harga peralatan cekap tenaga lebih mahal sedikit berbanding peralatan biasa. kita boleh membawa ai r minum dalam bekas tanpa keperluan membeli botol-botol air. Utamakan penggunaan lampu cekap tenaga. Pengguna juga harus mengutamakan pembelian peralatan elektrik jenis cekap tenaga. Contohnya. Kita harus mengamalkan amalan hijau sebanyak yang boleh. Yang penting adalah supaya kita mulakan dengan langkah-langkah yang mudah dan murah dahulu.sebagai pengguna merupakan salah satu daripada penyumbang terbesar dalam pelepasan gas rum ah hijau melalui aktiviti harian dan pilihan yang kita buat sebagai contohnya penggunaan kereta. Ibubapa harus menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak supaya mereka akan turut terdorong untuk mengamalkan budaya hijau. Keduanya ialah penggunaan atau aplikasi teknologi hijau sama ada dalam melaksanakan proses kerja atau amalan hidup seharian. Pada peringkat yang lebih tinggi pula. Jadikan amalan hijau budaya hidup. . namun penjimatan tenaga adalah banyak dan kurang menjejaskan alam sekitar. Rekaan baru haruslah rekaan praktikal yang boleh dikomersilkan untuk penggunaan tempatan dan untuk tujuan eksport. Produk mudah yang mesra alam serta praktikal untuk negara kita boleh dihasilkan. bermula dengan perkara-perkara mudah yang boleh kita laksanakan. menggunakan peralatan cekap tenaga. para penyelidik kita bole h menghasilkan teknologi yang dapat menghasilkan sesuatu produk tanpa membazir sumber sumber seperti tenaga dan air. Pertama ialah aspek inovasi. Oleh yang demikian. Boleh Y. Kita juga harus sedar bahawa pilihan-pilihan yang dibuat oleh kita pada hari ini akan menentukan masa depan yang akan dilalui oleh anak-anak kita di masa akan datang. eloklah kita menggunakan bekas makanan sendiri daripada menggunakan bekas styrofoam atau plastik yang tidak mesra alam. penggunaan bahan-bahan kimia seperti racun serangga dan sebagainya. kita perlu mengubah minda kita bagi memastikan kita masih akan dapat menikmati kehidupan yang kita nikmati pada hari ini dalam jangka masa panjang. aplikasi teknologi dan amalan hijau seperti penggunaan alat-alat elektrik cekap tenaga. tenaga elektrik. saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua agar mula mendekati amalan -amalan hijau yang kecil seperti mengitar semula sampah. Kita tidak semestinya mencipta sesuatu yang komplikated atau kompleks. Tindakan sedemikian akan menghasilkan penjimatan tenaga. iaitu usaha mencipta atau membangunkan teknologi hijau.

Pertandingan Eureka. peralatan.Pengecualian cukai jualan diberi kepada pembelian EE consumer goods yang diluluskan oleh ST seperti bahan penebat. CETREE juga telah membangunkan Modul Tenaga Boleh Diperbaharu dan Kecekapan Tenaga Merentasi Kurikulum Sekolah Rendah di seluruh Malaysia bagi menimbulkan kesedaran murid sekolah di peringkat awal dalam Tenaga Boleh Diperbaharu dan Kecekapan Tenaga. Syarikat-syarikat ini juga boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian duti import dan cukai jualan untuk tempoh setahun bagi mesin. peti sejuk domestik. Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai insentif fiskal sejak tahun 2003 bagi syarikat-syarikat yang menjana elektrik daripada sumber Tenaga Boleh Diperbaharu atau Renewable Energy (RE) dan syarikat-syarikat mengamalkan aktiviti-aktiviti penjimatan tenaga Energy Efficiency (EE) dimana mereka layak diberi Pengecualian Cukai Pelaburan (Investment Tax Allowance) dan Status Perintis (Pioneer Status). Boleh Y. 6. Kereta Solar dan Dapur Suria. ii.duti import dan cukai jualan untuk peralatan sistem solar untuk kegunaan pihak ketiga diberi kepada pengimport termasuk penyedia perkhidmatan photovoltaic yang diluluskan oleh ST. sekolah. lampu dan penyaman udara. Program-program ini disasarkan kepada golongan profesional. iii. Ballast untuk lampu fluorescent. Kementerian juga telah melaksanakan program Energy Month peringkat Kebangsaan secara tahunan bagi meningkatkan kesedaran mengenai Tenaga Boleh Diperbaharu dan mempromosikan amalan Kecekapan Tenaga di kalangan orang awam dan sektor swasta. iv. Selain daripada itu.Pengecualian duti import dan cukai jualan diberi ke atas peralatan EE seperti motor cekap tenaga (high efficiency motors) dan bahan penebat (insulation material) diberi kepada pengimport termasuk agen yang diluluskan oleh ST. kipas domestic.5. Insentif insentif ini telah ditambah baik di bawah Bajet 2009 dimana pengecualian boleh diberikan bagi: i. Training and Research in Renewable Energy and Energy Efficiency (CETREE) oleh Universiti Sains Malaysia. Selain itu. material dan alat ganti import yang digunakan secara terus dalam penjanaan tenaga elektrik daripada sumber RE dan dan aktiviti EE.Bhg Dato terangkan langkah-langkah yang diambil atau contoh-contoh program yang dijalankan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat? Kementerian telah mula menjalankan program-program kesedaran mengenai Kecekapan Tenaga dan Tenaga Boleh Diperbaharu yang merupakan salah satu daripada cabang Teknolo Hijau sejak tahun gi 2000 lagi melalui penubuhan Centre for Education. Antara program yang telah dilaksanakan oleh CETREE ialah Pameran program Kempen Penjimatan Tenaga & Alam Sekitar dan Kempen Cekap Tenaga di USM. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa program Energy Month adalah mengadakan ceramah - . Adakah sebarang galakan disediakan oleh Kerajaan untuk menggalakkan teknologi hijau? Untuk bidang kecekapan tenaga dan tenaga boleh diperbaharu. Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi Kebangsaan dan sebagainya.pengecualian cukai jualan untuk pembelian peralatan sistem pemanas solar daripada pengilang tempatan. institusi pengajian tinggi dan orang awam di Malaysia.

peralatan serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Ini bagi memastikan program-program lain yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan dalam mempromosi dan membangunkan Teknologi Hijau tempatan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Sumber maklumat. Sumber: Kementerian Tenaga. Kementerian akan melaksanakan kempen Teknologi Hijau yang akan melibatkan stake-holders yang berkaitan termasuk orang awam dan Kementerian/ Jabatan Kerajaan. bekalan air dan telekomunikasi. badan bukan Kerajaan dan lain-lain agensi yang berkaitan bagi mendidik dan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan semua pihak mengenai kepentingan Teknologi Hijau dalam kehidupan kita. Definisi Teknologi Hijau Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk.ceramah berkaitan Kecekapan Tenaga. Di masa akan datang. . menerbitkan buku panduan Kecekapan Tenaga Di Rumah. Estidotmy. edisi 90. Estidotmy. edisi 90 Kerajaan menyediakan tiga prasarana asas untuk kemudahan dan keselesaan masyarakat awam iaitu bekalan elektrik. Teknologi Hijau dan Air Teknologi Hijau Merujuk Kepada Produk Peralatan Atau Sistem Yang Memenuhi Kriteria-Kriteria Berikut: 1 2 Meminimumkan degrasi kualiti persekitaran Mempunyai pembebasan gas rumah hijau (GHG) yang rendah atau sifar 3 Selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua kehidupan 4 5 Menjimatkan tenaga dan sumber asli Menggalakan sumber-sumber yang boleh diperbaharui Sumber maklumat. menerbitkan siri artikel di surat khabar dan menggunakan media massa untuk menggalakkan amalan Kecekapan Tenaga.

juga boleh membuat urusan termasuk membuat pertanyaan dan mendapatkan bantuan secara dalam talian. seperti:Lembaga Air Perak Lembaga Air Sibu Jabatan Air Negeri Sabah Jabatan Bekalan Air Kelantan Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor Perbadanan Air Melaka Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Telekom Malaysia Berhad Maxis Digi Time Telekom Celcom . Air dan Komunikasi bertanggungjawab menyediakan prasarana telekomunikasi di Malaysia. (SYABAS) Elektrik Tenaga Nasional Berhad (TNB) adalah syarikat pembekal tenaga elektrik yang terbesar di Malaysia.UTILITI AWAM Air yang berkualiti Air Air Pembahagian air melibatkan penyaluran dari paip utama yang dihubungkan ke setiap rangkaian empangan di setiap negeri. Kebanyakan negeri dan daerah mempunyai agensi pengurusan bekalan a masingir masing. Telekomunikasi Kementerian Tenaga. Perkhidmatan ini bertujuan menyediakan air yang berkualiti tinggi dan mempunyai lewahan secukupnya untuk mengelakkan gangguan bekalan jika berlaku keadaan yang tidak dijangka. Terdapat lima syarikat utama yang diberi lesen oleh kementerian berkenaan untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi. TNB menyediakan kaunter-kaunter perkhidmatan untuk pembayaran dan urusan bil elektrik di Kedai Tenaga dan di semua cawangan TNB serta pejabat pos di setiap kawasan dan daerah Orang ramai . Bhd. yang melibatkan kemudahan talian tetap dan mudah alih.

360 tan sampah sehari yang bersamaan 78.000 batang pokok FAKTA 3 18.Kitar Semula Kitar Semula dapat menyelamatkan alam sekitar FAKTA 1 Dengan mengitar semula 1 tin aluminium anda seumpama menjimatkan penggunaan tenaga elektrik 3 jam televisyen FAKTA 2 Jika kertas dapat dikitar semula secara maksimum anda dapat mengurangkan 4.000 tan sampah dihasilkan sehari mampu memenuhi KLCC dalam tempoh 8 hari sahaja (data tahun 2005) FAKTA 5 Dengan mengitar semula 1 botol kaca anda seumpama menjimatkan penggunaan tenaga elektrik mentol lampu 100 watt selama 4 jam Bukti Keprihatinan Kepada Alam Sekitar Dengan Melakukan Amalan Berikut Semasa Berbelanja Di Pasar: · · · · · · Beg kain dapat digunakan berulang kali Penggunaan bakul sebagai cara mengelakkan penggunaan beg plastik Jangan gunakan polistren untuk membungkus makanan Penggunaan troli sebagai cara mengelakkan penggunaan beg plastik Gunakan beg kertas bagi menggantikan beg plastik untuk membungkus barang Jangan gunakan beg plastik untuk pembungkusan .