P. 1
kaedah kajian

kaedah kajian

|Views: 564|Likes:
Published by Syawal Rahman

More info:

Published by: Syawal Rahman on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133

)

DATA PRIMER

Pengenalan Dalam sumber data dan metode pengumulan data merupakan satu perkara yang penting dalam menjalankan sesuatu penyelidikan. Ia menerangkan bentuk kerja yang akan dijalankan, aliran kerja dan bagaimana sesuatu kajian itu dijalankan. Mengikut Rohana Yusof (1996), Asas Sosial Dari Perspektif Sosiologi, penyelidikan yang baik akan memberikan pemerhatian kepada langkah-langkah kajian yang terlibat. Peringkat-peringkat itu ialah satu, mengenal pasti masalah, mentarifkan matlamat dan objektif sesuatu penyelidikan itu, dua, pembentukan hipotisis, tiga, merumuskan reka bentuk penyelidikan, empat, mengumpulkan data, lima, menganalisis data, tujuh, menganalisis hasil penyelidikan untuk menguji penyelidikan. salah satu kaedah kumpul data ialah kaedah primer. Menurut kamus dewan edisi keempat (2007) muka surat 317, data bermaksud butiran atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpul tentang sesuatu dan dapat dijalankan asas untuk membuat kajian manakala untuk primer (muka surat 1231) ialah yang pertama, yang terpenting yang utama. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber asli atau pertama. Ia merupakan data yang dapat dari sumber pertama, baik daripada individu atau perseorangan. Contohnya hasil dari hasil pengisian kuesioner yag biasa dilakukan oleh pengkaji atau data yang diperolehi secara langsung dari jawapan responden melalui penyebaran kuesioner. Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung daripada "kejadian" sosial sebenar . Mengikut Sharifah Zaleha Syed Hassan. Dr. Prof.et al(2001)Pengantar Sains sosial, dalam kaedah data primer terdapat kaedah-kaedah tertentu untuk mendapatkan data dan maklumat seperti kaedah tinjauan, kaedah kerja lapangan(Fiel Work/study). Mengikut Rohana Yusof(1996), Asas Sains Sosial Dari Perspektif Sosiologi , kaedah data primer ialah kaedah yang digunakan ialah kaedah pengamatan atau dikenali juga kaedah penyelidikan berpartisipasi, dan kaedah soal selidik. Antara teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah soal selidik, kaedah temubual, tinjauan, kajian lapangan kerja dan sebagainya. pemerhatian, temuduga dan unjian psikologi. Sulaiman (1996) mengatakan, terdapat beberapa alat untuk mengumpul data dan antaranya adalah borang soal selidik, Kedua-dua keputusan kaedah ini diketegorikan
1

0 Soal Selidik Soal selidik merupakan satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan. Berikut merupakan perkara yang perlu dititiberatkan dalam membina soal selidik : 2 .PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER sebagai data primer adalah kerana kita atau seseorang itu sendiri terlibat secara langsung dengan pemasalahan yang dikaji . Ia paling popular kerana mudah diguna dan fleksibel. Hal ini kerana. adakalanya penemuramah akan salah tafsir maklumat yang diberikan oleh responden. (Mohd Najib. 1. Soalan tertutup lebih mudah kerana keseragaman jawapan responden dan ia lebih mudah untuk dianalisis. Selain itu. responden boleh memilih tempat dan masa yang mereka mahukan bagi melengkapkan borang soal selidik yang diberikan. Maklumat prasangka yang kurang berbanding temuramah. Individu yang membina borang soal selidik ini perlulah berpengetahuan luas agar soalan yang dibina adalah wajar. Soal selidik digunakan kerana ia mudah ditadbir setelah dibina dengan baik dan data senang diproses untuk analisis. pengkaji boleh memperolehi data atau maklumat dari jumlah responden yang lebih ramai dan cepat. boleh dipercayai dan tidak dipengaruhi emosi. Bidang perniagaan dan bidang pendidikan merupakan dua bidang yang kerap menggunakan borang soal selidik ini dengan kerap. Menurut Gillham (2000). Data primer sangat penting kerana ketepatan peratusan kuputusan yang kita akan perolehi adalah tinggi . terdapat beberapa sebab mengapa borang soal selidik menjadi pilihan kebanyakkan pengkaji kerana soal selidik memerlukan kos membina borang selidik yang murah dan masa yang diperuntukkan singkat. Perkara penting dalam reka bentuk soal selidik adalah pengkaji perlu berhati-hati dengan soalan yang dibina. Pengkaji boleh mengenal pasti responden yang tiada nama itu dengan mengenal pasti kepada siapa pengkaji menghantar borang soal selidiknya. Kemungkinan wujud responden tiada nama.1999) Ia juga merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. Pengkaji perlu bijak menarik minat responden disamping mengenal pasti persepsi dan penilaian daripada responden terhadap soalan yang dibina. Secara mudahnya data primer boleh dikatankan sebagai "sumber mentah" yang belum dianalisis atau menjadi sumber pertama dalam menjalankan sesuatu penyelidikan .

Soalan latar belakang responden perlulah sesuai agar responden berminat untuk meneruskan proses menjawab soalan yang berikutnya. Hanya soalan yang penting sahaja perlu dibina. Responden haruslah boleh membina jawapan sama dengan yang pengkaji mahukan. Penggunaan bahasa perlulah menggunakan bahasa standard atau mudah difahami. Pengkaji haruslah jelas maklumat yang dikehendaki dan mengelaskan soalan dengan tepat. frasa kurang tepat . Responden haruslah boleh mentafsir soalan yang dibna seperti yang diharapkan oleh pengkaji. soalan merupakan andaian(hipotesis). merangka jawapan menetapkan bagaimana responden akan menjawab soalan yang dibina. Foddy (1993) menyenaraikan kandungan soal selidik mengikut urutan yang tepat. Pengkaji haruslah boleh mentafsir jawapan yang diberikan responden. Jika soalan tertutup. bentuk dan struktur borang soal selidik mestilah mampu menarik minat responden dalam menjawab soalan dengan jujur. Klasifikasi soalan latar belakang responden merupakan salah satu dalam klasifikasi membina soal selidik. soalan penting.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER › › › › Membina soalan peribadi Klasifikasi soalan Kandungan soalan Merangka jawapan Membina soalan peribadi bagi soalan yang dibina perlulah jelas dan tidak mengelirukan. Contohnya. Elakkan membina soalan yang sukar untuk responden menjawabnya. soalan kabur. pengetahuan dan daya ingatan. Seterusnya. Proses-proses dalam menjalankan penyelidikan menggunakan kaedah soal selidik ialah mengenal pasti maklumat yang dikehendaki dan sumbernya. responden boleh bulatkan pilihan jawapan atau tanda  atau . responden boleh menjawab di atas garisan yang disediakan. (ya atau tidak). Ia bertujuan untuk mengenal pasti 3 . Kandungan soal selidik perlulah meliputi isu kajian secara khusus. Jika soalan terbuka. Kandungan soal selidik. soalan tanggapan atau andaian. soalan berkaitan gaji responden. Arksey and Knight (1999) menyenaraikan item yang perlu dielakkan semasa membina borang soal selidik ialah Bahasa prejudis(prasangka).

Sesetengah individu lebih gemar menggunakan bahasa komunikasi berbanding dengan menulis perkataan. jenis maklumat yang dikehendaki dan kegunaannya. Namun. pengumpulan data menggunakan borang soal selidik juga mempunyai kelemahannya. Mendefinisikan soalan-soalan (varaibles). Kemungkinan responden menjawab soalan dengan sambil lewa. menganalsia kaitan antara soalan-soalan (variables) dan mentafsirkan analisis yang telah dijalankan. Cara terbaik untuk menggelakkan soalan selidik yang sukar dibaca ialah dengan soalan dibaca kepada responden. liputan soal selidik tersebut contohnya.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER isu yang hendak di selidiki. Bagaimana pun. 2. Kotak atau garis harus disediakan untuk soalan terbuka. Antara kelemahan borang soal selidik ialah tidak semua responden yang mahu melengkapkan borang soal selidik. memberi jawapan yang kurang tepat atau mengelirukan.0 Temubual Terdapat beberapa jenis instruman digunakan untuk mengumpulkan maklumat dalam penyelidikan. selang ayat dan arahan menjawab harus dititik beratkan. menentukan sampel dan seterusnya menjalankan soal selidik. menganalisa pengagihan jawapan bagi setiap soalan (variable). paparan umun. pilihan kertas.Soalan pilihan jawapan harus difikirkan. Borang soal selidik yang terlalu panjang adalah amat bahaya. samada beberapa negeri atau seluruh Malaysia. Seterusnya mengumpul data dengan memilih teknik penyelidikan yang bersesuaian. Satu daripada instrumen yang mempunyai kaitan dengan kaedah kualitatif ini adalah menggunakan teknik temubual. Contohnya tentu kita pernah ditemu bual oleh wakil-wakil syarikat 4 . Proses menganalisa data dengan mengumpul dan mengemaskinikan data soal selidik. contohnya tandakan / dalam kotak dan bulatkan nombor. Gillham (2000) menyarankan supaya borang soal selidik dibina antara 4 hingga 6 muka surat sahaja. Temu bual adalah lagi satu kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelididkan kualitatif termasuk penyelidikan tindakan.Maka. perlu ditegaskan bahawa teknik temu bual juga digunakan dalam pengutipan data dalam penyelidikan kuantitatif. Mengenal pasti sumber (orang) yang dapat menjawab isu tersebut. Satu cara meningkatkan kadar maklum balas terhadap soal selidik dengan membuat soal selidik yang menarik.

perasaan. Penkaji perlu melakukan kajian mengenai latar belakang 5 . Dalam penyelidikan tindakan dimana sebagai guru dan juga penyelidik. Temubual berbentuk begini lebih bersifat sahaja ataupun spontan tanpa terikat Temubual begini akan memudahkan dengan teks yang dirancang soalannya sebelum itu. temubual lain ialah berbentuk temubual tertumpu. Manakala bagi temubual separa berstruktur adalah tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif dan mempunyai penambahan soalan. kita juga boleh menggunakan teknik temu bual dalam bilik darjah. Bagi maklumat respon direkodkan melaui catatan atau rakaman melalui rakaman video dan sebagainya. Temu bual melibatkan perbualan antara penyelidik dengan guru atau murid bagi tujuan mendapatkan maklumat yang relevan dengan kajian. bank atau sebagainya. temubual tidak formal dan temubual terbuka. Selain itu juga. minat. Fontana dan Fery (1994) Merriem (1998) juga menyatakan terdapat tiga jenis temubual iaitu temubual berstruktur digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif dan manakala bagi proses interaksi berlaku pada tahap yang minimum.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER tentang minat atau sikap anda terhadap sesuatu jenama kereta. perjelasan secara langsung diperolehi dan jawapan bukan bersifat andaian atau tafsiran. Temubual begini selalunya lebih bersifat santai tanpa terlalu banyak protokol. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka tanpa mendapat sekatan bagi meluahkan pendapat mereka. kad kredit. Temu bual seumpama ini digunakan untuk mengumpul data tentang kekerapan atau bilangan yang menggunakan sesuatu produk atau bilangan yang mempunyai sikap positif terhadap sesuatu barang atau perkhidmatan. Tujuan temubual ialah bagi menbolehkan untuk berinteraksi secara langsung dgn responden. Tujuan temubual ialah dapat berinteraksi secara langsung dgn responden. semasa atau diakhir pengajaran atau mana-mana kombinasi yang didapati sesuai. kita mungkin akan temu bual murid tentang sikap. Bagi temubual bebas pula ialah digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. konsepsi. Selain itu. di mana temubual ini lebih berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat mahupu mereka alami. dan dengan ini responden dapat memberikan jawapan secara langsung. Tujuan temubual juga ialah dapat memperolehi perjelasan secara langsung daripada respoden dan jawapan bukan bersifat andaian atau tafsiran. pengetahuan. kita mungkin temu bual mereka sebelum. responden dapat memberikan jawapan secara langsung. Patton (1980) menyatakan terdapat pendekatan temubual iaitu temubual formal. pendapat atau pemahaman mereka tentang pengajaran yang dilalui. reponden bercakap dengan bebas.

ahli masyarakat. dan Dalam proses menabual.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER responden seperti menganalisis autobiografi orang yang akan ditemui dan temubual. pandangan pengalaman seseorang. Protokol soalan adalah senarai soalan-soalan yang disediakan untuk mencari jawapan kepada soalan kajiannya. iii) Pakar yang mengedalikan sesuatu tugasan professional berkaitan fenomena tersebut seperti contohnya doktor. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalis kerana soalan tersebut tidak ditnya secara berulang-ulang. Proses temubual ini lebih longgar tanpa ada protokol pertanyaan. Ada pelbagai jenis temubual antaranya ialah temubual kaedah indidvidu paling berkesan membolehkan pengkaji mengutip data secara mendalam tentang sejarah. rakan-rakan.soalan secara spontan tanpa perancangan dahulu. kehadiran dua penyelidik boleh digunakan dengan memastikan peserta tidak rasa diperkecilkan. Manakala langkah kedua ialah dengan pengkaji menggunakan kemahiran berkomunikasi yang berkesan agar peserta berasa selesa dan terdorong untuk member respon 6 . Temubual mendalam boleh dilakukan kepada: i) ii) Individu yang mengalami sesuatu fonemana Individu yang mempunyai hubungan dengan populasi yang mengalami fenomena tersebut seperti ahli keluarga. Jenis temubual lain ialah temubual perbualan tidak rasmi yang mana temubual ini yang melibatkan penjanaan soalan. ahli politik dan lain-lain yang berkenaan. peserta adalah seseorang yang dapat memberi respon kepada soalan-soalan kajian manakala penyelidik adalah pelajar yang ingin mengetahui pandangan peserta tersebut.perbualan telefon anatara penyelidik dengan peserta juga dikira dengan temubual. Langkah-langkah menabual ialah dengan mengajukan soalan berbentuk protokol. Proses ini melibatkan penyelidik bersemuka dengan peserta dan mendengar dengan teliti respon-respon peserta kepada soalan yang diajukan kepadanya. Jika keselamatan menjadi isu. Hal ini penting untuk pengkaji mendapatkan input dan persedian pengkaji merancang soalan sebelum di tanya kepada responden. Penyelidik menerima semua jawapan yang diberi oleh semua peserta dan tidak memberi nilai samaada jawapan itu betul atau salah. guru.

Pengkaji perlu menyatakan bahawa tiada jawapan yang betul atau salah dan semua ahli berpeluang menyatakan pandangan 7 Seorang fasilitator diperlukan untuk membaca soalan dan mengendalikan perbincangan. Adakalanya temubual fokus kurang Berjaya untuk mendapatkan jawapan berbentuk peribadi. Selain dari menghasilkan respon yang banyak pada masa yang pendek. serta menggunakan teknik penyoalan yang berkesan. menyatakan tujuan perbincangantersebut dan menerangkan bagaimanan proses temubual fokus berlaku. ahliahli kelompok juga teransang untuk memberikan pelbagai jawapan yang berbeza berdasarkan pengalaman dan personality mereka. Dalam temubual kumpulan fokus pengkaji perlu membina soalan fokus yang berbentuk penerangan bukan bukan sekadar ‘ya’ dan ‘tidak’. manakala seorang lagi . Manakala temubual fokus ialah merupakan kaedah kualitatif yang berkesan untuk mempelajari budaya dan amalan sesuatu kumpulan ataupun mendapat pelbagai pandangan dalam sesebuah kumpulan tentang sesuatu isu. Pengkaji perlu memperkenalkan diri. Kumpulan fokus dijalankan dengan seorang atau dua fasilitator berjumpa dengan ahli kumpulan untuk membincangkan sesuatu topic kajian. temubual fokus juga memastikan pengkaji bijak mengendalikan temubual kumpulan fokus. Data temubual yang dirakam ini ditaip kembali dalam computer dalam bentuk transkrip untuk melaui proses seterusnya iaitu analisa. Selain itu juga.member keutamaan kepada perspektif peserta.pita suara video dan juga nota. Kekuatan data kumpulan fokus terletak kepada dinamika yang terhasil daripada interaksi kelompok. Temubual kumpulan fokus menggunakan protocol soalan yang dibina terlebih dahulu.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER yang memuaskan iaitu dengan membina hubugan yang baik. Langkah seterusnya dengan mendokumentasikan temubual iaitu dengan merakamkan dalam bentuk video. Pengkaji boleh membinan kumpulan-kumpulan yang mempunyai cirri-ciri yang sama ataupun berbeza. Pengkaji juga perlu memilih kumpulan fokus terdiri daripada mereka yang memberi respon terhadap isu yang dikaji. member penerangan yang jelas kepada peserta. Contoh penggunaan kaedah ini yang paling sering dilakukan ialah dengan kajian-kajian pasaran di mana pengkaji perlu mengetahui tentang produk dan perkhidmatan yang diperlukan oleh sesuatu populasi. Di samping itu juga pengkaji perlu menyediakan alat rakaman bagi sesi perbincangan. diperlukan untuk mencatat atau memastikan rakaman berjalan dengan lancar. Selain itu ialah dengan menyesuaikan diri kepada pelbagai personaliti dan keadaan emosi peserta.

kaedah tinjauan adalah satu kaedah yang popular untuk mendapatkan data dan maklumat dikalangan pengkaji sains sosial. Selalunya temubual ini dilakukan bagi mendapatkan maklum balas sesebuah firma contohnya seperti Telekom Malaysia mengenai perkhidamatan yang digunakan oleh pelanggan. temubual berkumpulan merupakan salah satu jenis temubual. Temubual ini terdiri daripada pelbagai format yang berbeza. temubual bersama dan juga kumpulan fokus. Jika penyelidik menjalankan kajian ini bersendirian sangat baik jika maklumat ini dijadikan memo di atas kertas atau dalam computer. Rakaman perlu didengar semula untuk ditaip bagi menghasilkan transkrip dan seterusnya dianalisa secara manual atau menggunakan software. Selepas temubual fokus pengkaji perlu mengimbas kembali maklumat yang didapati dalam kelompok tersebut. Ciri-ciri piawai ialah ciri-ciri yang dikehendaki oleh penyelidik itu sendiri yang menepati ciri-ciri yang dibuat. Manakala responden pula ialah masyarakat atau individu dalam masyarakat yang dikaji. Responden yang digunakan juga mempunyai bilangan penemubual lebih dari satu. serta reaksi ahli kelompok terhadap isu kajian semasa maklumat tersebut masih segar diingatan. Dalam kaedah ini pengkaji memperolehi data dan maklumat dengan cara membentuk soal selidik tertentu yang menepati ciri-ciri piawai serta menyerahkan sempel kepada responden. Dengan menggunakan temubual jenis ini akan menambahkan responden memberi reaksi. Tiga cara untuk mendapatkan dan maklumat dalam kaedah 8 . Selain itu juga. Bagi kelebihan temubual jenis ini ialah pengurangan kos berbanding temubual individu dan menambahkan peluang responden memberi reaksi tanpa ada perasan malu menyatakan isi pendapat apabila menjawab persoalan yang diutaraka. Pengkaji perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ahli kumpulan untuk merakam sesi dan menggunakan data untuk kajian.et a l(2001) Pengantar Sains sosial. Ini kerana temubual ini akan menggunakan perbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti ujian. Selalunya temubual jenis ini respondan akan lebih daripada satu. Prof.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER mereka tanpa perlu risau bahawa ia akan dislahgunakan. Sample responden ditentukan secara rawak atau ditentukan secara nisbah atu purata. Ianya lebih mudah dan menjimatkan masa. 3.0 Kaedah Tinjauan atau Pemerhatian Mengikut Sharifah Zaleha Syed Hassan Dr.

Biasanya ciri-ciri yang ingin diperhati adalah sangat halus dan terperinci dan ini menjadikan keputusan yang dibuat lebih tepat. generalisasi dan penggunaan serta pensampelan tingkah laku. Prof. Kaedah pemerhatian sesuai digunakan khususnya apabila penyelidik mengkaji perkembangan tingkah laku sesuatu unit sosial. terdapat beberapa kategori pemerhatian iaitu kategori tingkah laku. sah. penyelidik atau pemerhati perlu rnemerhati sampel-sampelnya dalam tempoh masa yang tententu. penyelidik perlu membuat perancangan yang baik dan teliti. dan boleh dipercayai. Melalui pemerhatian. paras tafsiran pemerhati. Dr. Kaedah tinjauan secara individu dibuat bagi memberi peluang kepada responden menjawab soalan Kaedah pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan. Menggunakan kaedah ini. Menurut Kerlinger (1973). penyelidik dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pemboleh ubah-pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. kesan kesesakan terhadap kecenderungan pemberontakan. Mengikut Sharifah Zaleha Syed Hassan. Setiap pemerhatian mestilah mempunyai tujuan tertentu. Tingkah laku saling berkaitan antara satu sama lain. Kaedah pemerhatian juga sering digunakan dalam penyeliaan praktikum kaunseling dan latihan mengajar di kalangan kaunselor dan guru pelatih. Catatan yang dibuat mestilah tepat. Kategori-kategori tersebut memperincikan ciri-ciri tingkah laku yang perlu diperhati dan direkodkan. Kaedah pemerhatian ini banyak digunakan dalam bidang sains tulen yang menjalankan kajian dalam makmal sains dan bidang sains sosial. misalnya mengkaji perkembangan tingkah laku kanak-kanak.et al (2001) Pengantar Sains sosial. Sebelum membuat pemerhatian. mempunyai fokus. unit tingkah laku. Tingkah laku 9 . dalam kaedah tinjauan. dan mestilah dicatatkan secara rapi dan betul. tinjauan secara individu ialah kaedah menghantar borang soal selidik melalui pos dan menghubungi responden dari rumah ke rumah.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER tinjauan iaitu tinjauan secara individu (self-administered questionnaires). temu bual dan tinjauan secara individu dan menggunakan telefon. mendengar. dilakukan secara sistematik. Pemerhatian juga merupakan alternatif yang ada dalam mengumpul maklumat atau pengumpulan data selain soal selidik dan temuduga. serta melihat tingkah laku subjek sama ada dari jauh atau dari dekat. kesan kebisingan terhadap tingkah laku agresif dan kebimbangan di kalangan individu yang menghadiri temuduga. Peranan penyelidik ialah sebagai pemerhati terhadap perubahan-perubahan tingkah laku.

Kesukaran mengadakan piawaian dalam paras tafsiran pemerhati sering menjejaskan ketepatan dan kesempurnaan data yang diperoleh. Jenis pemerhatian peserta melibatkan pemerhati menjadi seorang daripada ahli dalam kumpulan yang hendak diperhati dan pada masa yang sama ia membuat pemerhatian.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER yang berkait dan berlaku berterusan ini perlu dikategorikan ke dalam golongan yang eksklusif. Pemerhatian boleh dibuat dengan bantuan peralatan seperti alat-alat rakaman termasuk teropong. Selain itu. penyelidik memainkan dua peranan iaitu sebagai peserta dan pemerhati. Kebaikan kaedah pemerhatian jenis ini ialah penyelidik dapat mengalami sendiri aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan ini menjadikan dapatan pemerhatian lebih sah dan boleh dipercayai. Semakin kecil unit tingkah laku digunakan untuk merekod pemerhatian. Sistem pengkodan kategori tingkah laku oleh Flanders (1974) adalah satu contoh kaedah merekod maklumat yang melalui kaedah ini proses merekod maklumat dapat dilakukan denganmu dah dan tempat. Terdapat dua jenis pemerhatian iaitu permerhatian peserta dan pemerhatian bukan perserta. Tempat pemerhatian mestilah memberi peluang semaksimum mungkin kepada pemerhati untuk membuat . Menggunakan kaedah pemerhatian ini. sementara sesetengah yang lain boleh digunakan dalam pelbagai penyelidikan. isu yang lain ialah pensampelan tingkah laku. 10 . Jenis permerhatian yang kedua ialah pemerhatian bukan peserta. Menggunakan kaedah ini juga memungkinkan maklumat-maklumat yang tersembunyi dijangka dapat diperhati diperingkat awal. semua kemungkinan tingkah laku yang berlaku seharusnya upaya dikenal pasti dan tidak bertindan antara satu sama lain. Perhatian khusus perlu diberikan dalam membuat generalisasi sesuatu tingkah laku kerana sesetengah tingkah laku bersifat khusus untuk penyelidikan tertentu sahaja. paras tafsiran pemerhati juga akan mempengaruhi ketepatan maklumat mengenai tingkah laku yang diperhatikan. Umumnya tingkah laku yang kompleks terjadi secara berterusan dan agak mustahil penyelidik dapat memerhati tingkah laku tersebut secara berterusan. semakin senang tingkah laku tersebut diperhati dan direkodkan. Penggunaan unit tingkah laku yang kecil akan meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pemerhatian.pemerhatian secara teliti terhadap segala gerak geri ahli kumpulan atau individu yang diperhati. Selain isu mengenai generalisasi ini. Jenis pemerhatian ini memerlukan pemerhati memilih tempat yang sesuai untuk membuat pemerhatian. Dengan kata lain.

dan kamera video. Terdapat kebaikan untuk menggunaan kaedah pemerhatian bagi mengumpul data. medan. Sampel mungkin merasa tidak selesa dan senang hati apabila tingkah laku mereka diperhati. Kerja lapangan melibatkan hubungan secara langsung (face-to-face) dengan bahan atau objek yang dikaji dalam keadaan semula jadi. jelas. Pemerhatian terhadap sampel-sampel kajian adalah lebih terperinci. 4. padang. Penyelidik boleh memastikan bahawa maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian benar-benar dari sampel yang ingin dikaji bukan wakil sampel yang telah dikenal pasti. dan nilai. temubual.kajian lapangan bermaksud kawasan atau tempat yang luas. Kerja lapangan sebagai sumber terpenting untuk mendapatkan maklumat baru tentang masyarakat dan budaya. Menurut Kamus Dewan Edisi ke-4 pula. bahasa. Maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian sama ada dijangka atau tidak boleh menjadi bahan rujukan penting dalam kajian.teliti dan tepat dan ini akan menyumbang kepada dapatan kajian yang lebih sah serta boleh dipercayai. Maklumat yang tepat akan menyumbang pula kepada keputusan yang lebih tepat. fahaman. budaya. Pemerhati mungkin bias terhadap sampel yang diperhatikan disebabkan faktor lain seperti perbezaan ras.kerja lapangan adalah proses mengumpul data mentah secara saintifik dan dilakukan secara “insitu”. Data-data yang diperoleh lebih tulen dan ini akan menyumbang kepada ketepatan maklumat yang dikumpul. Kerja lapangan boleh berlangsung untuk jangka waktu dari beberapa bulan hingga dua tahun 11 . Sebaliknya kaedah pemerhatian juga mempunyai kelemahan. Kebaikan kaedah ini ialah responden kajian mungkin tidak menyedari akan kehadiran pemerhati dan dengan itu ia akan menunjukkan tingkah laku yang tulen dan tidak berpura-pura. Pemerhati yang tidak bertanggungjawab mungkin akan membuat pemerhatian yang tidak konsisten dan sesuka hati mereka. gelangang.0 Kajian Kerja Lapangan Definasi kerja lapangan . Sampel yang diperhati mungkin berlakon apabila tingkah laku mereka diperhati dan diteliti. budaya rakyat dan struktur sosial juga termasuk dalam katogari kerja lapangan.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER kaset. Berbanding dengan kajian makmal yang mana proses mengumpulan data dilakukan secara terkawal dalam makmal. pemerhatian terhadap manusia.

Dengan ini data dan maklumat dapat diperolehi. Terdapat pelbagai cara untuk melakukan kerja lapangan. Misalnya sebelum mulai menjurus kepada topik yang sebenar. Contohnya dalam satu penempatan yang dikaji. Pengkaji akan terlibat sama dalam masyarakat yang dikaji dan akan bercampur dengan mereka. Teknik kedua dalam kaedah kerja lapangan ialah temu bual insentif (indepth interview). Contohnya kajian amalan pemujaan oleh satu golongan etnik disesuatu kawasan penempatan.et al(2001) Pengantar Sains sosial. penyelidik akan berkumpul dengan dengan penduduk yang berbual dikedai kopi sambil bercakap-cakap tentang isu-isu harian seperti bola sepak dimalaysia. dan pada dasarnya tidak ada satupun formula yang jelas berkenaan perkara ini. terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan oleh penyelidik untuk memperolehi data dan maklumat dengan cara turut serta dalam kehidupan atau sosial yang berlaku. beliau akan turut serta dalam mesyuarat parti tersebut yang berkaitan dengan pilihan raya. Kajian yang dibuat oleh pengkaji atau penyelidik biasanya berkisarkan kepada memahami budaya masyarakat tersebut dan membezakan ciri-ciri budaya itu dan melihat persamaan dengan budaya lain. Dr. Alat terpenting dalam menjalankan kerja lapangan. Prof. Teknik terakhir dalam kaedah kerja lapangan ialah Etnografi(pemerhatian). untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Contohnya penyelidik ingin mengkaji proses strategi pilihan raya oleh parti politik. dalam teknik ini data dan maklumat diperolehi dengan cara temu bual yang dibuat barkaitan dengan isu-isu semasa kehidupan dan kemudiannya menjurus kepada topik yang sebenar.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER atau lebih. Terpulang kepada setiap orang penyelidik untuk menggunakan kebolehan dan kebijaksanaannya. Mengikut Sharifah Zaleha Syed Hassan. Tujuannya ialah untuk membolehkan penyelidik memahami fenomena yang dikaji itu dengan sedalam mungkin. Dalam teknik ini data dan maklumat diperolehi dengan merujuk kepada kajian pemahaman dan pemerhatian terhadap budaya dan sub-budaya. tetapi agak sukar sekali untuk menyatakan dengan tepat metod yang manakah yang terbaik. dalam kaedah kerja lapangan(fiel work/study). Teknik ini biasanya berkaitan dengan disiplin antropologi. Satu lagi perkara yang menyebabkan terdapat variasi dalam menjalankan kerja lapangan ialah persekitaran berlainan dan tajuk berbeza-beza yang dikaji oleh penyelidikan. 12 . dari segi watak dan personaliti. ialah penyelidik itu sendiri. dialah ‘alat saintifik’ yang sebenarnya. Metod yang dipilih itu mestilah sesuai dengan keadaan dan persekitaran subjek yang dikaji. tidak lain dan tidak bukan.

beberapa etika sangat-sangat perlu untuk dipatuhi. Pada kebiasaannya banyak pemasalahan yang akan timbul daripada kajian mereka dan boleh menyebabkan masa yang diambil adalah lama untuk diselesaikan . dikenali. perlu menghormati individu. graf.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER Etika kerja lapangan sebelum melakukan kajian lapangan. Penglibatan secara langsung dapat memberikan pengalaman dan prektikal secara langsung kepada seseorang ke atas isu atau permasalahan yang hendak dikaji . mereka akan merasa sendiri pemasalahan yang akan timbul dalam penyelidikan yang akan dilakukan mereka. Analisa data akan memastikan keputusan penyelidikan itu tepat dan dapat diterima oleh orang ramai. individu atau komuniti tersebut perlu diberitahu untuk apa dan bagaimana maklumat yang diperolehi akan guna atau disebar. prosesperlu dijalankan. Jika analisis data yang dilakukan adalah salah. keputusan data dapat dijelaskan dengan menggunakan jadual. Jika kajian melibatkan manusia (sosial. sentiasa mematuhi hak cipta. Dalam mencari data mentah untuk penyelidikan. Ini adalah kerana. ia akan menyebaban penyelidikan yang dihasilkan tidak tepat. Menganalisis data ialah satu proses mencari keputusan atau kesahihan data yang diperolehi . Lepas analisis data. setiap keputusa daripada penganalisian data akan mempengaruhi kesahihan dan kebenaran hasil kajian. bahasa dll). dan rajah kerana kaedah ini lebih sesuai dan tersusun berbanding dengan kaedah lain . Ini adalah kerana . Penganalisian data perlu dilakukan dengan berhati-hati kerana data-data tersebut akan membuktikan atau menafikan hipotesis awal yang dilakukan oleh penyelidik samada hipotisis mereka benar ataupun sebaliknya. permit dan patuhi segala syarat yang ditetapkan untuk persampelan. Penutup Dalam melakukan penyelidikan penglibatan secara langsung seseorang itu adalah sangat penting walaupun sebahagian proses penyelidikan boleh dilakukan dalam perpustakaan. komuniti dan budaya masyarakat setempat dan dapatkan kebenaran. seseorang penyelidik itu tidak melakukan pembohongan data saintifik (plagiat atau penipuan). Selain itu pemberi maklumat dan nama-nama yang ada dalam cerita mesti di lindungi jika mereta tak mahu Tiada paksaan dalam memperolehi data dan penyelidik juga harus minimumkan kerosakan atau gangguan terhadap alam sekitar serta menjaga kebersihan. 13 . Selepas pengumpulan data. budaya.

PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER Melaporkan hasilan ialah menukarkan hasil penyelidikan yang telah dijalankan kepada bentuk teks bertulis dan merupakan peringkat terakhir dalam kaedah penyelidikan. Ini adalah terpulang kepada penyelidik tersebut untuk menulis hasil kajiannya dalam bentuk apa pun seperti tesis. Bibliografi 14 . buku ilmiah ataupun jurnal .

Theory of Thuru . Singapore : Graham Brash (Pte) Ltd . New Jersey : Prentice Hall. Paul . Social Scince Research In Malaysia . suatu perspesi di kalangan pelajar perempuan cemerlang terhadap perkhdmatan bimbingan dan kaunseling http://eprints. Canada : Wadsworth Thomson Learning. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (2000) : Etika dan Tatatertib Kuala Lumpur:Ampang Press Sdn.slideshare. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat (2006). Research and Publication .www. Bhd Tham Seong Chee (1981) . Diperoleh pada 21. Kaedah Pengumpulan Data Kualitatif Pengenalan Proses Pengumpulan Data Dalam Penyelidikan.Jonathan Deney (ed) . Introduction To Social Research . Social Research Methods .net Drs.utm.PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) DATA PRIMER Diane Kholos Wysocki (2001) . 2010. UKM Press. Sidi Gazalba (1974 ):Sistematika filsafat . 1979 . Hubert M. pendekatan temubual sebagai mehtod kajian kes.pdf Diperoleh pd 22.A Companion to Epistemology :Cambrige Bleckwell .DrMuhdSharif%26Roslee. Horwich . 15 .my/2212/1/91. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka UKM . Faculty of Social Scince and Humanities : Bangi . Blalock (1982) . Kuala Lumpur : Penerbitan Utusan Melayu Berhad. 2010.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->