P. 1
Tatacara Pelupusan

Tatacara Pelupusan

|Views: 368|Likes:
Published by Khairi B Halis
Tatacara Pelupusan Aset Kerajaan
Tatacara Pelupusan Aset Kerajaan

More info:

Published by: Khairi B Halis on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

TATACARA PELUPUSAN
ASET ALIH KERAJAAN

TATACARA PELUPUSAN
ASET ALIH KERAJAAN

MOF

MOF

ISI KANDUNGAN

1. Definisi
2. Objektif
3. JenisAsetAlih
4. PeraturanKewangan
5. KuasaMelulus
6. JustifikasiPelupusan
7. TatacaraPelupusan

TanpaLemb.Pemeriksa
MelaluiLemb.Pemeriksa
8. DokumenSokongan
9. Cara-caraPelupusan
10. HasilPelupusan
11. FaedahPelupusan
12. Isu& Masalahpelupusan

DEFINISI PELUPUSAN

DEFINISI PELUPUSAN

MOF

MOF

DEFINISI PELUPUSAN

Pelupusan adalah satu tindakan untuk
mengeluarkan aset
daripada simpanan dan rekod

OBJEKTIF PELUPUSAN

OBJEKTIF PELUPUSAN

MOF

MOF

Memastikan Jabatan:-

(a) tidak menyimpan harta benda yang
usang, habis tempoh penggunaan yang
ekonomik, rosak, tidak boleh dipakai
dan stok berlebihan.

(b)Mendapat hasil pulangan yang terbaik

(c) Menjimat ruang stor/pejabat

JENIS ASET ALIH

JENIS ASET ALIH

MOF

MOF

JENIS ASET ALIH

AsetKementerian/ Jabatanyang
diperolehidaripadawangkerajaan

Asetyang dirampas, disita, dilucuhak,
tidakbertuanatautidakdituntut
Asetyang diterimasebagaihadiah
atau sumbangan
Sampel/ barangcontohuntuk
tender/kontrak

JUSTIFIKASI PELUPUSAN

JUSTIFIKASI PELUPUSAN

MOF

MOF

JUSTIFIKASI PELUPUSAN

Barangpecahdanrosak
Habistempohpenggunaanekonomik

TidakEkonomikDibaiki
Usang

Tamattempohpenggunaan
Melebihikeperluan

Justifikasi Pelupusan (samb.)

Tidaksesuailagidigunakan
-perkembanganteknologi

Tidakdiperlukanlagi

Disyorselepasurusanverifikasi,
pengiraanstok& pemeriksaanstok

Sudahdigantikan

PERATURAN KEWANGAN

PERATURAN KEWANGAN

MOF

MOF

PERATURAN KEWANGAN

Seksyen17 AktaProsedurKewangan

BahagianXIV PanduanPerbendaharaan–
TatacaraPengurusanStor(TPS)

Panduan212- LembagaPemeriksa
Panduan213- SijilTidakEkonomikDibaiki(TEB)
Panduan216- BorangLaporanLembagaPemeriksa(KEW-300V)
Panduan217- SijilPelupusan(KEW-300X)
Panduan218– PelupusanTanpaLembagaPemeriksa
Panduan222– Cara-carapelupusan
Panduan225– Tempohpelupusan

Peraturan Kewangan (samb)

SuratPekelilingPerbendaharaanBil. 2/1997

(GarisPanduanPelupusanAsetKerajaan)

SuratPekelilingPerbendaharaanBil. 3/2002

(PeningkatanAmaunPelupusan/Hapuskirayang boleh
diluluskanolehKementerian/Jabatan

SuratPekelilingPerbendaharaanBil. 7/1995

(GarisPanduanPelupusanPeralatanKomputer)

Peraturan Kewangan (Samb)

P.U (B) 513

(PerwakilankuasakepadaPegawaiPengawaldanpegawaitertentu
diKementerian/Jabatan)

SuratArahanKetuaSetiausahaPerbendaharaan
bertarikh7 Januari2002

(PelupusanKomputerPeribadi–PC)

Peraturan Kewangan (Samb)

8. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 1 Tahun 2004
(Perkhidmatan Pengendalian Lelongan Aw am Aset
Kerajaan)
9. Tambahan Pertama Kepada Pekeliling Kontrak
Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2000
(Kontrak Perkhidmatan Memungut dan Mencelup Atau
Membeli Tayar Terpakai.
10.Tambahan Pertama Kepada Pekeliling Kontrak
Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2001
(Perkhidmatan Membeli dan Memungut Sisa Besi
(Scrap)

KUASA MELULUS

KUASA MELULUS

MOF

MOF

Kementerian
Kewangan

(a) Nilai perolehan asal satu-satu barang
melebihi RM50,000 atau keseluruhannya
melebihi RM500,000.

(b) Pelupusan secara hadiah, pindahan
(Persekutuan ke Negeri) dan
tukar beli tanpa mengira nilai.

Kementerian/Jabatan

Nilai perolehan asal satu-satu
barang tidak melebihi RM50,000
atau keseluruhannya tidak
melebihi RM500,000.

KUASA MELULUS

PEGAWAI-PEGAWAI YANG BOLEH
MEMBERI KELULUSAN

Kementerian

Ibu Pejabat
(Jabatan)

Negeri

(a)Ketua Setiausaha
(b)Timbalan Ketua Setiausaha
(c)Setiausaha Bahagian

(a)Ketua Pengarah
(b)Timbalan Ketua
Pengarah

Semua Ketua Jabatan
Persekutuan

URUSETIA PELUPUSAN

URUSETIA PELUPUSAN

MOF

MOF

(a) Mengurus perlantikan Ahli-ahli
Lembaga Pemeriksa

(b) Meminta Kew. 300-V dari
Lembaga Pemeriksa

(c) Memperolehi kelulusan

(d) Hantar peringatan

(e) Sampaikan kelulusan kepada Jabatan

(f) Pastikan pelupusan diselesaikan dalam
tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan

(g) Dapatkan perlanjutan tempoh

(h) Perolehi Sijil Pelupusan Kew. 300-X

(i) Hantar Sijil Pelupusan ke Kem.
Kewangan

KAEDAH PELUPUSAN

KAEDAH PELUPUSAN

MOF

MOF

Tanpa Lembaga Pemeriksa

Lembaga Pemeriksa

Nilai perolehan asal satu-satu
barang tidak melebihi
RM20,000 atau keseluruhannya
tidak melebihi RM300,000.

(a)Nilai Perolehan asal satu-satu
barang melebihi RM20,000
atau keseluruhannya
melebihi RM300,000.
(b)Barang-barang dalam stor
yang belum digunakan.

KAEDAH PELUPUSAN

LEMBAGA PEMERIKSA

LEMBAGA PEMERIKSA

MOF

MOF

Keanggotaan:-

(a) sekurang-kurangnya 2 orang pegawai
(1 Pengerusi dan 1 ahli)

(b) Mempunyai kepakaran memeriksa aset

(c) Kumpulan Pengurusan dan Profesional
& sokongan

(d) Pegawai dari agensi lain boleh dilantik
jika perlu.

(SPP 2/1997)

Lembaga Pemeriksa boleh dilantik
mengikut:-

(a) jawatan atau nama individu

(b) tempoh tertentu

(c) negeri/daerah

(SPP 2/1997)

Lembaga Pemeriksa dilantik oleh
Pegawai Pengawal atau Pegawai-
pegawai lain yang telah
diperwakilkan kuasa untuk meluluskan
pelupusan di bawah PU(B)513.

(SPP 2/1997)

a. Menyediakan jadual pemeriksaan

b. Memberitahu Jabatan

c. Memeriksa aset dan rekod

d. Menyedia Laporan Lembaga
Pemeriksa(Kew. 300-V)

e. Syor cara-cara pelupusan

f. Menandatangani Kew. 300-V

(SPP 2/1997)

Ditentukan kesesuaian mengikut
agensi misalnya 3 atau 6 bulan dan
seboleh-bolehnya dari masa ke
semasa.

(SPP 2/1997)

PROSES PELUPUSAN

PROSES PELUPUSAN

MOF

MOF

PROSES KERJA PELUPUSAN

Kenalpasti barang yang perlu dilupuskan

Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (Kew.300-V)
/Tanpa Lembaga Pemeriksa

Lantik Lembaga Pemeriksa/Pegawai Pemeriksa

Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa dan syor

Kemuka Kepada Urusetia Pelupusan

URUSETIA

Kem. Kewangan

Pegawai Pengawal/Peg.
Yang Diwakilkan Kuasa

Nilai Perolehan asal satu
barang melebihi RM50,000
atau keseluruhan RM500,000
hadiah, pindahan dan tukarbeli

Nilai Perolehan asal satu
barang melebihi RM50,000
atau keseluruhan RM500,000
hadiah, pindahan dan tukarbeli

LULUS

KEM/JABATAN- LAKSANA KELULUSAN

SEDIA SIJIL PELUPUSAN DAN HANTAR KEPADA KUASA MELULUS

KEMASKINI REKOD

DOKUMEN PELUPUSAN

(a) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA/
TANPA LEMBAGA PEMERIKSA

(b)SIJIL TEB
(c)LAPORAN KEMALANGAN/LAPORAN POLIS
(KENDERAAN KEMALANGAN)
(d) SIJIL LUCUT HAK – BARANG LUCUTHAK
(e) JUSTIFIKASI TUKAR BELI
(f) SURAT PERMOHONAN BAGI HADIAH/PINDAHAN

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA
/TANPA LEMBAGA PEMERIKSA

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA
/TANPA LEMBAGA PEMERIKSA

MOF

MOF

BORANG TANPA LEMBAGA PEMERIKSA

TARIKH

TEMPOH

KEADAAN

SYOR

PEMBELIANDIGUNAKAN

SEUNIT

JUMLAH

SEUNITJUMLAH

BARANG

PELUPUSAN

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

1Meja

buah

5

15.9.2001

3 tahun

250.00

1,250.00

tiada nilaitiada nilairosak

buang

2Mesin Fotostat

set

2

10.5.2000

4 tahun

5,600.00

11,200.00

200..00

400

rosak

s/harga

3Mesin taip

buah

1

12.7.1997

7 tahun

650.00

650.00

50.00

50.00rosak

jualan sisa

6,500.00

13,100.00

250

450

Tarikh :

Saya telah membuat pemeriksaan dan disyorkan

*DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

untuk dilupuskan

…………………………………………………………

………………………………………………..

Nama :

Nama :

Jawatan :

Jawatan :

* oleh Pegawai Pengawal/Pegawai yang diwakilkan kuasa
untuk meluluskan pelupusan

HARGA PEMBELIAN ASAL

NILAI SEMASA

PELUPUSAN TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
(Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang tidak melebihi RM20,000 atau pada agregatnya tidak melebihi RM300,000)

BIL

NAMA BARANG

UNITKUANTITI

SEUNIT

JUMLAHSEUNITJUMLAH

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

1PentadbiranKenderaan

buah

1

15.9.1997

7 tahun

65,000

65,00015,000

15,000masih boleh

sebutharga

digunakan

2

Mesin X-Ray

buah

1

11.6.1985

18 tahun

150,000150,000

-

-

rosak

sisa besi

3

Sofa

set

2

01.3.1998

6 tahun

12,500

25,000

200

400kurang elok

hadiah kepada
Sek.Men. Teknik
Kuala Lumpur

227,500 240,000 15,200 15,400

Tarikh : ………………………………….

Kepada : …………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Lembaga Pemeriksa telah dilantik pada ……………………………
untuk memeriksa………………………………………………………

SYOR LEMBAGA PEMERIKSA

di…………………………………………………………………………
seperti arahan yang terkandung di dalam surat tuan bil…………

1.

Barang-barang berikut hendaklah disimpan untuk kegunaan :

bertarikh…………………….kami telah melawat…………………..

Bil : ………………………………………………………………….

………………………………………..pada……………………………
dan memeriksa barang-barang yang disenaraikan di atas beserta

2.

Barang-barang berikut hendaklah ditawarkan kepada lain-lain

dengan pendapat dan syor-syor kami:

jabatan sebagaimana dinyatakan :-
Bil : ………………………………………………………………….

Tandatangan ………………………………..(Pengerusi)
Nama dan Jawatan ………………………………………………

3.

Barang-barang berikut hendaklah dijual mengikut cara yang
ditetapkan :

Tandatangan ………………………………………(Ahli)

Bil : ………………………………………………………………….

Nama dan Jawatan ………………………………………………

4.

Barang-barang berikut hendaklah dimusnahkan mengikut cara

Tandatangan ………………………………………(Ahli)

yang ditetapkan :

Nama dan Jawatan ………………………………………………

Bil : ………………………………………………………………….

*(jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa)

BILBAHAGIAN

SYOR
PELUPUSAN

KEW. 300-V

LAMPIRAN V
(Panduan 216)

TEMPOH
DIGUNAKAN

HARGA PEMBELIAN
ASAL

NILAI SEMASA

KEADAAN
BARANG

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA

TARIKH
PEMBELIAN

NAMA BARANG-
BARANG

UNITKUANTITI

SIJIL TAK EKONOMI DIBAIKI
(TEB)

SIJIL TAK EKONOMI DIBAIKI
(TEB)

MOF

MOF

(a) Kenderaan/loji/mesin yang tidak ekonomik
disenggara atau tidak boleh digunakan.

(b) Diperiksa oleh satu Lembaga Pemeriksa
yang mengandungi sekurang-kurangnya
dua orang pegawai kanan yang boleh
mentaksir dan menilai kenderaan.

(c) Sekurang-kurangnya seorang Jurutera
Mekanikal.

(d) Jika loji/kelengkapan diselenggara oleh
firma atau agen pembekal, Lembaga
boleh menimbang laporan daripada
firma atau agen tersebut.

SIJIL PELUPUSAN
LAMPIRAN X

SIJIL PELUPUSAN
LAMPIRAN X

MOF

MOF

LAMPIRAN X Kew. 300-X
SIJIL PELUPUSAN BARANG-BARANG

Hasil dari Laporan Lembaga Pemeriksa Bil. ………………. Bertarikh…………saya
mengesahkan bahawa:

(1) Barang-barang berikut telah diambikira semula ke dalam stok

Bil……………………………………

(2) Barang-barang berikut telah dipindahkan ke jabatan lain.

Bil………………. Dipindah kepada……………… No. Baucar…………….Tarikh………

(3) Barang-barang berikut telah dijual

Bil……………………No/Resit/No. Baucar……………….Tarikh………………..

(4) Barang-barang berikut telah dimusnahkan mengikut arahan. Sijil Pegawai yang
menyaksikan pemusnahan dilampirkan.

Bil……………….

Tandatangan

Tarikh……………..

Jawatan

LAPORAN SUKU TAHUN PELUPUSAN

LAPORAN SUKU TAHUN PELUPUSAN

MOF

MOF

LAPORAN PELUPUSAN HARTA BENDA KERAJAAN (HARTA MODAL,
INVENTORI DAN STOK BAGI SUKU TAHUN
PERTAMA/KEDUA/KETIGA/KEEMPAT TAHUN 2004
JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

BIL

(1)

JABATAN

(2)

BIL. ITEM
DIPERTIMBANGKAN

(3)

JUMLAH NILAI
PEROLEHAN
ASAL (RM)
(4)

HASIL
PELUPUSAN
(RM)

(5)

MUSNAH
NILAI ASAL
(RM)

(6)

1

2.

IbuPejabat
Perangkaan

Perangkaan
Cawangan
Selangor

10

5

150,000

56,000

5,000

tiada

Jumlah

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

CARA-CARA PELUPUSAN

CARA-CARA PELUPUSAN

MOF

MOF

CARA-CARA PELUPUSAN

TENDER
SEBUTHARGA
LELONG
SISA BESI
TUKAR BELI

HADIAH
PINDAHAN

TANAM
BAKAR
TENGGELAMKAN
SASARAN
BUANG

JUALAN

HADIAH

MUSNAH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->