PENGAJARAN BERASASKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4 ALAM BAHAN

Hari Tarikh Masa Kelas Tema

: Rabu : 14 Julai 2010 : 60 Minit : 4 Gemilang : Menyiasat Alam Bahan : Memahami ciri-ciri Bahan. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat : i) Mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air.

Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Pendekatan P&P Kaedah KPS KMS BBM bekas, air

: Pembelajaran Masteri : Aktiviti Hands-on : Memerhati, Mengelas, Berkomunikasi, Menginferens : Mengguna dan mengendalikan bahan dan peralatan sains : Span, tuala, tisu, getah, pemadam, beg plastic, kertas pembalut (burger),

y y y y Jenis Aktiviti : Hands -on Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan dibekalkan pelbagai jenis bahan Guru memberikan penerangan perlaksanaan BBM Tuala.Fasa Pengajaran Orientasi (5 Minit) Isi Kandungan y Menyatakan situasi yang dilakukan berdasarkan gambar Aktiviti Guru menunjukkan gambar kepada murid. y Apakah yang boleh perhatikanj pada gambar ini? y Apakah objek yang diperhatikan pada gambar? y Apakah kegunaan objek tersebut? y Guru mengaitkan situasi gambar yang ditunjukkan dengan sifat bahan yang boleh menyerap air. meramal Kemahiran Berfikir: Menghubungkait dan meramal Tahap Kognitif Pengetahuan Kefahaman Penstrukturan semula Idea (20 Minit) y Mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. kertas tisu. Guru bersoal-jawab dengan murid mengenai gambar yang ditunjukkan. span. Mop digunakan untuk mengelap lantai yang basah kerana mop diperbuat daripada bahan yang menyerap air y Soal-jawab: a) Apakah yang kamu lakukan sekiranya air tertumpah di atas meja makan? b) Bahan apakan yang kamu boleh gunakan? Catatan Pencetusan Idea (10 Minit) y Mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air KPS : Memerhati. KPS : Mengelas Kemahiran Berfikir: Menghubungkait dan meramal . beg plastic.

aktiviti Tahap Kognitif: Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Idea Refleksi .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.