DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT danTeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau

ICT merupakanteknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT Pemerolehan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran maklumat yang berasaskan gabungan teknologi komputer dan telekomunikasi Istilah umum bagi bidang yang meliputi perkomputeran, perhubungan dan teknik mengendalikan maklumat Sebarang bentuk teknologi, iaitu peralatan atau teknik, yang digunakan orang untuk mengendalikan maklumat DEFINISI TEKNOLOGI Teknologi merujuk kepada Perkakasan, Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. DEFINISI MAKLUMAT Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapt menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan. DEFINISI KOMUNIKASI Komunikasi ialah sejenis proses permindahan maklumat melalui sistem simbol yang sama. Komunikasi juga salah satu disiplin akademik. Definasi komunikasi ialah "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain"

Teknologimaklumat

Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah. pemprosesan dan penyimpanan maklumat. Komponen Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini. memindah. melindungi. papan kekunci (keyboard). Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU). cakera keras (HDD).maklumat. Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian. Komponen tersebut adalah Teknologi. melihat.manusia).TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT dan TeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. rangkaian komunikasi dan tahu-guna( know-how ). memproses. ingatan (RAM). tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. menyimpan. danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu.Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. . Organisasi dan Pengguna.tatacara. Iabolehdigambarkansepertiberikut: Teknologi Teknologi merujuk kepada Perkakasan.

perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu:  PerisianBebas / Sumber Terbuka . dan sistem telefon.25. FreeBSD. Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisianInternet seperti pelayar web (Mozilla. Frame Relay. Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian. Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari. dsb Teknologi Media Penghantaran . Namunbegitu .Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux. Netscape Navigator. Dengan konsep ini. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut. taktikaldanstrategikdimanasetiapperingkatmemerlukansistem yang berbezaseperti rajah dibawah.Secaraamnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengkelasannya sila rujuk tajuk Perisian. UNIX. Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet. 3G. pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft. Gentian Optik. Dari segi komersial dan pembangunan sistem. Namun begitu. Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat.  PerisianKomersial / SumberTertutup .TCP/IP.untukmengimbangkebangkitanpenggunaanperisiansumberterbuka. iamempengaruhipengurusandanpemprosesanmaklumattersebut. Iamungkinbolehdilihatdarisudutpentadbiranorganisasi yang membahagikanorganisasikepadatigabahagianiaituperingkatoperasi. X. OSI dan SNA. dsb Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian . dan OpenOffice. . Bluetooth.Secaraamnya. menyunting atau mengubah kod sumber tersebut.ATM. syarikat Microsoft telahmelancarkankempen yang dipanggilkongsisumber (share source). bolehdidapatisecara PERCUMA ataudibelibersertakodsumberseperti Linux. satelit. Iamerupakankombinasibeberapateknologiseperti:    Protokol / Senibina Telekomunikasi . MMS.Wayartembaga. Radio danSatelit Organisasi Merupakantempatdimanateknologimaklumatdigunakan. lesenmenggunakanperisianperludibelimanakalakodsumbertidakdiberikanseperti Microsoft Windows danMiscrosoft Office. GelombangMikro. pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna. SMS.

dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya. Generasi pertama menggunakan tiub vakum. konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi. pengurus teknologi maklumat. empat generasi komputer telah berkembang. Sejak dari masa itu. pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik. dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakantransistor dan litar bersepadu. Secara sejarah. dsb Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer. Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitanmikrokomputer. Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat. Bagaimanapun. jururuwang. pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan. diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. Generasi keempat. dsb [sunting]Sejarah teknologi maklumat Istilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. iaitu generasi terkini. Pada sepanjang abad ke-20. pengurus. pengaturcara program . Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani.Pengguna Merupakanpenggunateknologimaklumat yang bolehdipecahkankepadapengguna yang menggunadanpengguna yang mentadbirmaklumattersebut. dan teori maklumat. komputer. juru analisa sistem . Teknologi maklumat pada hari ini .

United Kingdom: Persatuan Komputer British (BCS). Payung teknologi maklumat adalah amat besar. dan meliputi banyak bidang. sebuah persatuan untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat India. Pertubuhanindustri Seluruhdunia PerikatanTeknologidanPerkhidmatanMaklumatDunia (WITSA) ialahsebuahkonsortium yang terdiridarimelebihi 60 buahpersatuanindustriteknologimaklumat (IT) daripadaekonomi-ekonomi di seluruhdunia. . berbanding dengan dahulu. Pertubuhan-pertubuhanutama yang laintermasuk:  Amerika Syarikat: Persatuan Teknologi Maklumat Amerika (ITAA).Diasaskanpadatahun 1978 dengannamaPersatuanIndustriPerkhidmatanPengkomputanDun ia. dengan keahlian melebihi 58. Ia adalah badan pengkomputan profesional yang terbesar di United Kingdom. Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut:       Pengurusan data Pengurusansistem Perangkaiankomputer Perekaanbentukperisian Perekaanbentuksistempangkalan data Sistemmaklumatpengurusan (MIS) Senaraitopikberkait yang lebihluasdibekalkan di bawah.   NASSCOM.000 orang ahli di melebihi 100 buah negara di seluruh dunia. istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi. Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. WITSA semakinmemainkanperanansokongan yang aktifterhadappersoalanpersoalandasarawamtentangpenciptaaninfrastrukturmaklumatsejagat yang kuatdanberkesan.Pada hari ini. sebuah badan untuki mereka yang bertugas dalam bidang teknologi maklumat di United Kingdom. dengan istilah ini lebih dapat dikenal. sebuah kumpulan perdagangan industri untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat Amerika Syarikat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful