DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT danTeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau

ICT merupakanteknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT Pemerolehan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran maklumat yang berasaskan gabungan teknologi komputer dan telekomunikasi Istilah umum bagi bidang yang meliputi perkomputeran, perhubungan dan teknik mengendalikan maklumat Sebarang bentuk teknologi, iaitu peralatan atau teknik, yang digunakan orang untuk mengendalikan maklumat DEFINISI TEKNOLOGI Teknologi merujuk kepada Perkakasan, Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. DEFINISI MAKLUMAT Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapt menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan. DEFINISI KOMUNIKASI Komunikasi ialah sejenis proses permindahan maklumat melalui sistem simbol yang sama. Komunikasi juga salah satu disiplin akademik. Definasi komunikasi ialah "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain"

Teknologimaklumat

melindungi. Komponen Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini. memindah.maklumat. Organisasi dan Pengguna. melihat. Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. pemprosesan dan penyimpanan maklumat. rangkaian komunikasi dan tahu-guna( know-how ).tatacara. papan kekunci (keyboard). Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian. . Komponen tersebut adalah Teknologi. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah.Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. ingatan (RAM). Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU). menyimpan. Iabolehdigambarkansepertiberikut: Teknologi Teknologi merujuk kepada Perkakasan.manusia). tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. cakera keras (HDD). memproses.TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT dan TeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data.

Gentian Optik. Namunbegitu .Secaraamnya.  PerisianKomersial / SumberTertutup . menyunting atau mengubah kod sumber tersebut. dsb Teknologi Media Penghantaran . Bluetooth. FreeBSD. OSI dan SNA. dsb Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian . Netscape Navigator. 3G. dan sistem telefon. pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna. Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian. bolehdidapatisecara PERCUMA ataudibelibersertakodsumberseperti Linux. iamempengaruhipengurusandanpemprosesanmaklumattersebut. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut.TCP/IP. perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu:  PerisianBebas / Sumber Terbuka .untukmengimbangkebangkitanpenggunaanperisiansumberterbuka. pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft.Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux.25. GelombangMikro. SMS. Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat. . Dari segi komersial dan pembangunan sistem.Secaraamnya.Wayartembaga. Iamungkinbolehdilihatdarisudutpentadbiranorganisasi yang membahagikanorganisasikepadatigabahagianiaituperingkatoperasi.ATM. Namun begitu. dan OpenOffice. Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet. Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisianInternet seperti pelayar web (Mozilla. lesenmenggunakanperisianperludibelimanakalakodsumbertidakdiberikanseperti Microsoft Windows danMiscrosoft Office. taktikaldanstrategikdimanasetiapperingkatmemerlukansistem yang berbezaseperti rajah dibawah. satelit. UNIX. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengkelasannya sila rujuk tajuk Perisian. MMS. Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari. Dengan konsep ini. syarikat Microsoft telahmelancarkankempen yang dipanggilkongsisumber (share source). Iamerupakankombinasibeberapateknologiseperti:    Protokol / Senibina Telekomunikasi . Radio danSatelit Organisasi Merupakantempatdimanateknologimaklumatdigunakan. Frame Relay. X.

pengaturcara program . diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan. Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani. Sejak dari masa itu. jururuwang. empat generasi komputer telah berkembang. Generasi keempat. pengurus teknologi maklumat. Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitanmikrokomputer. iaitu generasi terkini. pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik. dsb [sunting]Sejarah teknologi maklumat Istilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. komputer. Secara sejarah. Generasi pertama menggunakan tiub vakum. dan teori maklumat. dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakantransistor dan litar bersepadu. konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi. juru analisa sistem . menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. Teknologi maklumat pada hari ini .Pengguna Merupakanpenggunateknologimaklumat yang bolehdipecahkankepadapengguna yang menggunadanpengguna yang mentadbirmaklumattersebut. pengurus. Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat. Pada sepanjang abad ke-20. dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya. dsb Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer. Bagaimanapun.

  NASSCOM. Pertubuhan-pertubuhanutama yang laintermasuk:  Amerika Syarikat: Persatuan Teknologi Maklumat Amerika (ITAA). United Kingdom: Persatuan Komputer British (BCS).Diasaskanpadatahun 1978 dengannamaPersatuanIndustriPerkhidmatanPengkomputanDun ia. Pertubuhanindustri Seluruhdunia PerikatanTeknologidanPerkhidmatanMaklumatDunia (WITSA) ialahsebuahkonsortium yang terdiridarimelebihi 60 buahpersatuanindustriteknologimaklumat (IT) daripadaekonomi-ekonomi di seluruhdunia. sebuah kumpulan perdagangan industri untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat Amerika Syarikat. Payung teknologi maklumat adalah amat besar. WITSA semakinmemainkanperanansokongan yang aktifterhadappersoalanpersoalandasarawamtentangpenciptaaninfrastrukturmaklumatsejagat yang kuatdanberkesan. dengan istilah ini lebih dapat dikenal. . sebuah persatuan untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat India. dan meliputi banyak bidang.Pada hari ini. dengan keahlian melebihi 58. berbanding dengan dahulu. istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi. Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut:       Pengurusan data Pengurusansistem Perangkaiankomputer Perekaanbentukperisian Perekaanbentuksistempangkalan data Sistemmaklumatpengurusan (MIS) Senaraitopikberkait yang lebihluasdibekalkan di bawah.000 orang ahli di melebihi 100 buah negara di seluruh dunia. Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. sebuah badan untuki mereka yang bertugas dalam bidang teknologi maklumat di United Kingdom. Ia adalah badan pengkomputan profesional yang terbesar di United Kingdom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful