DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT danTeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau

ICT merupakanteknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT Pemerolehan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran maklumat yang berasaskan gabungan teknologi komputer dan telekomunikasi Istilah umum bagi bidang yang meliputi perkomputeran, perhubungan dan teknik mengendalikan maklumat Sebarang bentuk teknologi, iaitu peralatan atau teknik, yang digunakan orang untuk mengendalikan maklumat DEFINISI TEKNOLOGI Teknologi merujuk kepada Perkakasan, Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. DEFINISI MAKLUMAT Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapt menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan. DEFINISI KOMUNIKASI Komunikasi ialah sejenis proses permindahan maklumat melalui sistem simbol yang sama. Komunikasi juga salah satu disiplin akademik. Definasi komunikasi ialah "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain"

Teknologimaklumat

papan kekunci (keyboard).manusia). Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU). Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian. Komponen tersebut adalah Teknologi. Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Organisasi dan Pengguna.TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT dan TeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Komponen Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini. ingatan (RAM). memproses. . tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. pemprosesan dan penyimpanan maklumat.tatacara. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah.maklumat. melihat. rangkaian komunikasi dan tahu-guna( know-how ). danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. memindah. melindungi. menyimpan. Iabolehdigambarkansepertiberikut: Teknologi Teknologi merujuk kepada Perkakasan.Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. cakera keras (HDD).

Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari. dan sistem telefon. MMS. Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet.Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux. syarikat Microsoft telahmelancarkankempen yang dipanggilkongsisumber (share source). bolehdidapatisecara PERCUMA ataudibelibersertakodsumberseperti Linux. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengkelasannya sila rujuk tajuk Perisian.untukmengimbangkebangkitanpenggunaanperisiansumberterbuka. Gentian Optik. pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft. taktikaldanstrategikdimanasetiapperingkatmemerlukansistem yang berbezaseperti rajah dibawah. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut. dan OpenOffice. satelit.  PerisianKomersial / SumberTertutup . FreeBSD. SMS. Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisianInternet seperti pelayar web (Mozilla.Secaraamnya. Dengan konsep ini. lesenmenggunakanperisianperludibelimanakalakodsumbertidakdiberikanseperti Microsoft Windows danMiscrosoft Office. perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu:  PerisianBebas / Sumber Terbuka .Wayartembaga. dsb Teknologi Media Penghantaran . Dari segi komersial dan pembangunan sistem. . Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat. Frame Relay. OSI dan SNA. X. Namun begitu.25. GelombangMikro. pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna.TCP/IP. 3G. menyunting atau mengubah kod sumber tersebut.ATM. iamempengaruhipengurusandanpemprosesanmaklumattersebut. Radio danSatelit Organisasi Merupakantempatdimanateknologimaklumatdigunakan. Namunbegitu . UNIX.Secaraamnya. Iamungkinbolehdilihatdarisudutpentadbiranorganisasi yang membahagikanorganisasikepadatigabahagianiaituperingkatoperasi. Netscape Navigator. dsb Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian . Iamerupakankombinasibeberapateknologiseperti:    Protokol / Senibina Telekomunikasi . Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian. Bluetooth.

iaitu generasi terkini. Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitanmikrokomputer. Secara sejarah. juru analisa sistem . dsb Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer. Generasi pertama menggunakan tiub vakum. dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya. Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat. dsb [sunting]Sejarah teknologi maklumat Istilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan. dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakantransistor dan litar bersepadu. konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi.Pengguna Merupakanpenggunateknologimaklumat yang bolehdipecahkankepadapengguna yang menggunadanpengguna yang mentadbirmaklumattersebut. Bagaimanapun. pengurus. Generasi keempat. jururuwang. pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik. diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. pengurus teknologi maklumat. pengaturcara program . Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. Sejak dari masa itu. Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani. Pada sepanjang abad ke-20. Teknologi maklumat pada hari ini . menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). empat generasi komputer telah berkembang. komputer. dan teori maklumat.

Pertubuhanindustri Seluruhdunia PerikatanTeknologidanPerkhidmatanMaklumatDunia (WITSA) ialahsebuahkonsortium yang terdiridarimelebihi 60 buahpersatuanindustriteknologimaklumat (IT) daripadaekonomi-ekonomi di seluruhdunia.   NASSCOM. sebuah badan untuki mereka yang bertugas dalam bidang teknologi maklumat di United Kingdom. United Kingdom: Persatuan Komputer British (BCS). berbanding dengan dahulu. dengan keahlian melebihi 58. sebuah kumpulan perdagangan industri untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat Amerika Syarikat. Payung teknologi maklumat adalah amat besar.Diasaskanpadatahun 1978 dengannamaPersatuanIndustriPerkhidmatanPengkomputanDun ia. Pertubuhan-pertubuhanutama yang laintermasuk:  Amerika Syarikat: Persatuan Teknologi Maklumat Amerika (ITAA). Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. sebuah persatuan untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat India.Pada hari ini. Ia adalah badan pengkomputan profesional yang terbesar di United Kingdom.000 orang ahli di melebihi 100 buah negara di seluruh dunia. . Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut:       Pengurusan data Pengurusansistem Perangkaiankomputer Perekaanbentukperisian Perekaanbentuksistempangkalan data Sistemmaklumatpengurusan (MIS) Senaraitopikberkait yang lebihluasdibekalkan di bawah. dan meliputi banyak bidang. istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi. dengan istilah ini lebih dapat dikenal. WITSA semakinmemainkanperanansokongan yang aktifterhadappersoalanpersoalandasarawamtentangpenciptaaninfrastrukturmaklumatsejagat yang kuatdanberkesan.