DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT danTeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau

ICT merupakanteknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT Pemerolehan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran maklumat yang berasaskan gabungan teknologi komputer dan telekomunikasi Istilah umum bagi bidang yang meliputi perkomputeran, perhubungan dan teknik mengendalikan maklumat Sebarang bentuk teknologi, iaitu peralatan atau teknik, yang digunakan orang untuk mengendalikan maklumat DEFINISI TEKNOLOGI Teknologi merujuk kepada Perkakasan, Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. DEFINISI MAKLUMAT Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapt menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan. DEFINISI KOMUNIKASI Komunikasi ialah sejenis proses permindahan maklumat melalui sistem simbol yang sama. Komunikasi juga salah satu disiplin akademik. Definasi komunikasi ialah "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain"

Teknologimaklumat

memindah.tatacara. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah. danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. Iabolehdigambarkansepertiberikut: Teknologi Teknologi merujuk kepada Perkakasan. rangkaian komunikasi dan tahu-guna( know-how ).TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT dan TeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. menyimpan. melindungi. pemprosesan dan penyimpanan maklumat. melihat.manusia). Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Komponen Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini. cakera keras (HDD). ingatan (RAM).maklumat. memproses. papan kekunci (keyboard). Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian. . Komponen tersebut adalah Teknologi. Organisasi dan Pengguna.Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengkelasannya sila rujuk tajuk Perisian. Iamungkinbolehdilihatdarisudutpentadbiranorganisasi yang membahagikanorganisasikepadatigabahagianiaituperingkatoperasi. Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat. satelit. iamempengaruhipengurusandanpemprosesanmaklumattersebut. MMS. . Bluetooth.untukmengimbangkebangkitanpenggunaanperisiansumberterbuka. SMS. dsb Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian . pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna. Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian. Netscape Navigator. lesenmenggunakanperisianperludibelimanakalakodsumbertidakdiberikanseperti Microsoft Windows danMiscrosoft Office.25. menyunting atau mengubah kod sumber tersebut. Gentian Optik. dan OpenOffice.Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux. Namun begitu. Radio danSatelit Organisasi Merupakantempatdimanateknologimaklumatdigunakan.Secaraamnya. syarikat Microsoft telahmelancarkankempen yang dipanggilkongsisumber (share source). 3G. bolehdidapatisecara PERCUMA ataudibelibersertakodsumberseperti Linux. UNIX. X. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut. GelombangMikro.ATM. dsb Teknologi Media Penghantaran . Iamerupakankombinasibeberapateknologiseperti:    Protokol / Senibina Telekomunikasi . FreeBSD. dan sistem telefon. OSI dan SNA. Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari. Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisianInternet seperti pelayar web (Mozilla. Namunbegitu .  PerisianKomersial / SumberTertutup .Secaraamnya.Wayartembaga. Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet. pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft. perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu:  PerisianBebas / Sumber Terbuka . taktikaldanstrategikdimanasetiapperingkatmemerlukansistem yang berbezaseperti rajah dibawah. Dengan konsep ini. Dari segi komersial dan pembangunan sistem.TCP/IP. Frame Relay.

Pada sepanjang abad ke-20. pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik. pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan. juru analisa sistem . diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat. pengaturcara program . konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi. menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). dsb [sunting]Sejarah teknologi maklumat Istilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. pengurus teknologi maklumat. Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitanmikrokomputer. Teknologi maklumat pada hari ini .Pengguna Merupakanpenggunateknologimaklumat yang bolehdipecahkankepadapengguna yang menggunadanpengguna yang mentadbirmaklumattersebut. dsb Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer. Generasi keempat. empat generasi komputer telah berkembang. Generasi pertama menggunakan tiub vakum. dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakantransistor dan litar bersepadu. jururuwang. Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. pengurus. Sejak dari masa itu. Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani. Secara sejarah. iaitu generasi terkini. komputer. dan teori maklumat. dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya. Bagaimanapun.

Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut:       Pengurusan data Pengurusansistem Perangkaiankomputer Perekaanbentukperisian Perekaanbentuksistempangkalan data Sistemmaklumatpengurusan (MIS) Senaraitopikberkait yang lebihluasdibekalkan di bawah. sebuah persatuan untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat India. Pertubuhanindustri Seluruhdunia PerikatanTeknologidanPerkhidmatanMaklumatDunia (WITSA) ialahsebuahkonsortium yang terdiridarimelebihi 60 buahpersatuanindustriteknologimaklumat (IT) daripadaekonomi-ekonomi di seluruhdunia. dan meliputi banyak bidang. Pertubuhan-pertubuhanutama yang laintermasuk:  Amerika Syarikat: Persatuan Teknologi Maklumat Amerika (ITAA).   NASSCOM. Payung teknologi maklumat adalah amat besar.000 orang ahli di melebihi 100 buah negara di seluruh dunia. Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. dengan keahlian melebihi 58. istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi. sebuah badan untuki mereka yang bertugas dalam bidang teknologi maklumat di United Kingdom. WITSA semakinmemainkanperanansokongan yang aktifterhadappersoalanpersoalandasarawamtentangpenciptaaninfrastrukturmaklumatsejagat yang kuatdanberkesan.Diasaskanpadatahun 1978 dengannamaPersatuanIndustriPerkhidmatanPengkomputanDun ia.Pada hari ini. United Kingdom: Persatuan Komputer British (BCS). berbanding dengan dahulu. sebuah kumpulan perdagangan industri untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat Amerika Syarikat. . Ia adalah badan pengkomputan profesional yang terbesar di United Kingdom. dengan istilah ini lebih dapat dikenal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful