DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT danTeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau

ICT merupakanteknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT Pemerolehan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran maklumat yang berasaskan gabungan teknologi komputer dan telekomunikasi Istilah umum bagi bidang yang meliputi perkomputeran, perhubungan dan teknik mengendalikan maklumat Sebarang bentuk teknologi, iaitu peralatan atau teknik, yang digunakan orang untuk mengendalikan maklumat DEFINISI TEKNOLOGI Teknologi merujuk kepada Perkakasan, Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. DEFINISI MAKLUMAT Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapt menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan. DEFINISI KOMUNIKASI Komunikasi ialah sejenis proses permindahan maklumat melalui sistem simbol yang sama. Komunikasi juga salah satu disiplin akademik. Definasi komunikasi ialah "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain"

Teknologimaklumat

ingatan (RAM). Komponen tersebut adalah Teknologi. Organisasi dan Pengguna. Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Komponen Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini. menyimpan. pemprosesan dan penyimpanan maklumat. memindah. rangkaian komunikasi dan tahu-guna( know-how ).TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT dan TeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. cakera keras (HDD). melindungi. danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah. Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian. Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU). memproses. Iabolehdigambarkansepertiberikut: Teknologi Teknologi merujuk kepada Perkakasan.manusia).tatacara.Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. melihat. .maklumat. papan kekunci (keyboard).

UNIX. Namunbegitu . Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet. dsb Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian .  PerisianKomersial / SumberTertutup .Secaraamnya. lesenmenggunakanperisianperludibelimanakalakodsumbertidakdiberikanseperti Microsoft Windows danMiscrosoft Office. Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat. SMS. 3G. taktikaldanstrategikdimanasetiapperingkatmemerlukansistem yang berbezaseperti rajah dibawah.Wayartembaga.untukmengimbangkebangkitanpenggunaanperisiansumberterbuka. syarikat Microsoft telahmelancarkankempen yang dipanggilkongsisumber (share source). dan OpenOffice. Radio danSatelit Organisasi Merupakantempatdimanateknologimaklumatdigunakan. X. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut.TCP/IP. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengkelasannya sila rujuk tajuk Perisian. . menyunting atau mengubah kod sumber tersebut. Dari segi komersial dan pembangunan sistem. MMS. pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft. perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu:  PerisianBebas / Sumber Terbuka . Frame Relay. Iamungkinbolehdilihatdarisudutpentadbiranorganisasi yang membahagikanorganisasikepadatigabahagianiaituperingkatoperasi.25. Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian. pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna.Secaraamnya. Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisianInternet seperti pelayar web (Mozilla. Gentian Optik. Dengan konsep ini. iamempengaruhipengurusandanpemprosesanmaklumattersebut. Netscape Navigator. dan sistem telefon. Namun begitu. Iamerupakankombinasibeberapateknologiseperti:    Protokol / Senibina Telekomunikasi . bolehdidapatisecara PERCUMA ataudibelibersertakodsumberseperti Linux. satelit.ATM.Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux. GelombangMikro. dsb Teknologi Media Penghantaran . FreeBSD. Bluetooth. OSI dan SNA. Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari.

konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi. empat generasi komputer telah berkembang. Sejak dari masa itu. dan teori maklumat. dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakantransistor dan litar bersepadu. Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat. Bagaimanapun. pengurus teknologi maklumat. Teknologi maklumat pada hari ini . dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya.Pengguna Merupakanpenggunateknologimaklumat yang bolehdipecahkankepadapengguna yang menggunadanpengguna yang mentadbirmaklumattersebut. juru analisa sistem . Secara sejarah. Generasi keempat. diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani. pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan. dsb [sunting]Sejarah teknologi maklumat Istilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. jururuwang. pengurus. dsb Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer. Pada sepanjang abad ke-20. pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik. Generasi pertama menggunakan tiub vakum. Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitanmikrokomputer. iaitu generasi terkini. komputer. Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. pengaturcara program .

dengan istilah ini lebih dapat dikenal. sebuah badan untuki mereka yang bertugas dalam bidang teknologi maklumat di United Kingdom. Ia adalah badan pengkomputan profesional yang terbesar di United Kingdom. . sebuah persatuan untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat India. Pertubuhanindustri Seluruhdunia PerikatanTeknologidanPerkhidmatanMaklumatDunia (WITSA) ialahsebuahkonsortium yang terdiridarimelebihi 60 buahpersatuanindustriteknologimaklumat (IT) daripadaekonomi-ekonomi di seluruhdunia. Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut:       Pengurusan data Pengurusansistem Perangkaiankomputer Perekaanbentukperisian Perekaanbentuksistempangkalan data Sistemmaklumatpengurusan (MIS) Senaraitopikberkait yang lebihluasdibekalkan di bawah. dengan keahlian melebihi 58. Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. berbanding dengan dahulu.000 orang ahli di melebihi 100 buah negara di seluruh dunia. Payung teknologi maklumat adalah amat besar. WITSA semakinmemainkanperanansokongan yang aktifterhadappersoalanpersoalandasarawamtentangpenciptaaninfrastrukturmaklumatsejagat yang kuatdanberkesan.   NASSCOM.Diasaskanpadatahun 1978 dengannamaPersatuanIndustriPerkhidmatanPengkomputanDun ia. dan meliputi banyak bidang. United Kingdom: Persatuan Komputer British (BCS). istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi.Pada hari ini. Pertubuhan-pertubuhanutama yang laintermasuk:  Amerika Syarikat: Persatuan Teknologi Maklumat Amerika (ITAA). sebuah kumpulan perdagangan industri untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat Amerika Syarikat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful