DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT danTeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau

ICT merupakanteknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT Pemerolehan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran maklumat yang berasaskan gabungan teknologi komputer dan telekomunikasi Istilah umum bagi bidang yang meliputi perkomputeran, perhubungan dan teknik mengendalikan maklumat Sebarang bentuk teknologi, iaitu peralatan atau teknik, yang digunakan orang untuk mengendalikan maklumat DEFINISI TEKNOLOGI Teknologi merujuk kepada Perkakasan, Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. DEFINISI MAKLUMAT Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapt menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan. DEFINISI KOMUNIKASI Komunikasi ialah sejenis proses permindahan maklumat melalui sistem simbol yang sama. Komunikasi juga salah satu disiplin akademik. Definasi komunikasi ialah "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain"

Teknologimaklumat

Komponen Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini. papan kekunci (keyboard).tatacara. rangkaian komunikasi dan tahu-guna( know-how ). melindungi. Iabolehdigambarkansepertiberikut: Teknologi Teknologi merujuk kepada Perkakasan. .TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT dan TeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah.manusia). Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian. Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU). Komponen tersebut adalah Teknologi. memproses. memindah. ingatan (RAM). Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. pemprosesan dan penyimpanan maklumat.maklumat. melihat. cakera keras (HDD). Organisasi dan Pengguna. tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu.Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. menyimpan.

Gentian Optik. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut. syarikat Microsoft telahmelancarkankempen yang dipanggilkongsisumber (share source). FreeBSD. perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu:  PerisianBebas / Sumber Terbuka . Frame Relay. iamempengaruhipengurusandanpemprosesanmaklumattersebut. MMS. .  PerisianKomersial / SumberTertutup . Dengan konsep ini. bolehdidapatisecara PERCUMA ataudibelibersertakodsumberseperti Linux. taktikaldanstrategikdimanasetiapperingkatmemerlukansistem yang berbezaseperti rajah dibawah. OSI dan SNA. dsb Teknologi Media Penghantaran . dan OpenOffice. Namun begitu.Secaraamnya. UNIX. Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengkelasannya sila rujuk tajuk Perisian. Namunbegitu . dan sistem telefon. dsb Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian . pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft. Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisianInternet seperti pelayar web (Mozilla.untukmengimbangkebangkitanpenggunaanperisiansumberterbuka. Dari segi komersial dan pembangunan sistem.ATM. X. menyunting atau mengubah kod sumber tersebut. Netscape Navigator.Secaraamnya. Radio danSatelit Organisasi Merupakantempatdimanateknologimaklumatdigunakan. SMS. Bluetooth. lesenmenggunakanperisianperludibelimanakalakodsumbertidakdiberikanseperti Microsoft Windows danMiscrosoft Office. Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat.TCP/IP. GelombangMikro.Wayartembaga.Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux. 3G. Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian. Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet. satelit. Iamerupakankombinasibeberapateknologiseperti:    Protokol / Senibina Telekomunikasi . pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna. Iamungkinbolehdilihatdarisudutpentadbiranorganisasi yang membahagikanorganisasikepadatigabahagianiaituperingkatoperasi.25.

Pada sepanjang abad ke-20. dsb [sunting]Sejarah teknologi maklumat Istilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. pengurus. Secara sejarah. Generasi pertama menggunakan tiub vakum. dan teori maklumat. empat generasi komputer telah berkembang. konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi. Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani. pengaturcara program . Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat. pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik. pengurus teknologi maklumat. dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakantransistor dan litar bersepadu. komputer. juru analisa sistem . Generasi keempat. Sejak dari masa itu. menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). jururuwang. dsb Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer. Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitanmikrokomputer. Bagaimanapun.Pengguna Merupakanpenggunateknologimaklumat yang bolehdipecahkankepadapengguna yang menggunadanpengguna yang mentadbirmaklumattersebut. Teknologi maklumat pada hari ini . iaitu generasi terkini. pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan. dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya.

Ia adalah badan pengkomputan profesional yang terbesar di United Kingdom. WITSA semakinmemainkanperanansokongan yang aktifterhadappersoalanpersoalandasarawamtentangpenciptaaninfrastrukturmaklumatsejagat yang kuatdanberkesan. dan meliputi banyak bidang.000 orang ahli di melebihi 100 buah negara di seluruh dunia. Payung teknologi maklumat adalah amat besar. sebuah badan untuki mereka yang bertugas dalam bidang teknologi maklumat di United Kingdom. United Kingdom: Persatuan Komputer British (BCS). istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi. Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut:       Pengurusan data Pengurusansistem Perangkaiankomputer Perekaanbentukperisian Perekaanbentuksistempangkalan data Sistemmaklumatpengurusan (MIS) Senaraitopikberkait yang lebihluasdibekalkan di bawah. Pertubuhanindustri Seluruhdunia PerikatanTeknologidanPerkhidmatanMaklumatDunia (WITSA) ialahsebuahkonsortium yang terdiridarimelebihi 60 buahpersatuanindustriteknologimaklumat (IT) daripadaekonomi-ekonomi di seluruhdunia.Pada hari ini. Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. sebuah kumpulan perdagangan industri untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat Amerika Syarikat. sebuah persatuan untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat India.   NASSCOM. Pertubuhan-pertubuhanutama yang laintermasuk:  Amerika Syarikat: Persatuan Teknologi Maklumat Amerika (ITAA).Diasaskanpadatahun 1978 dengannamaPersatuanIndustriPerkhidmatanPengkomputanDun ia. . berbanding dengan dahulu. dengan istilah ini lebih dapat dikenal. dengan keahlian melebihi 58.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful