BINCANGKAN PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERADABAN MANUSIA

Pengenalan Globalisasi atau “Dunia Tanpa Sempadan” berkembang luas ke seluruh dunia. Kononnya globalisasi yang bebas ini akan membawa lebih banyak faedah kepada sesebuah negara yang ingin menguruskan ekonomi mengikut coraknya sendiri. Walau bagaimanapun, semua Negara dinasihatkan membuat persediaan yang mencukupi

bagi menghadapi cabaran yang bakal diterima akibat daripada gelombang globalisasi yang sukar disekat itu.

Pada kebiasaannya, setiap perbincangan tentang globalisasi akan berfokus pada isuisu ekonomi, seolah-olah dimensi globalisasi yang lain seperti globalisasi kebudayaan, globalisasi ilmu pengetahuan, dan maklumat tidak penting. Keadaan ini berlaku kerana mungkin isu ekonomi lebih penting kepada masa depan masyarakat dan sesebuah negara khasnya dan masa depan peradaban umat manusia. 2. Terminologi globalisasi dan peradaban Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet,media elektronik,dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan diantara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat

dilakukan dalam tempoh yang singkat. Menurut Kamus Dewan , globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi

perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia didunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. Mengenai peradaban pula, setiap bahasa di dunia ini mempunyai tafsiran masingmasing bagi mendefinisikan maksud peradaban. Bukan sahaja ejaan dan sebutan yang berbeza, makna dan konsep peradaban turut berbeza antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Walaubagimanapun dapat di simpulkan terminologi peradaban ini boleh dilihat berdasarkan kepada beberapa beberapa ciri utama yang dimiliki oleh masyarakat berperadaban. Ciri utama yang mendasari sesebuah peradaban ialah pertumbuhan bandar atau kota. Hal ini kerana ciri-ciri kehidupan di bandar itu lebih kompleks yang melahirkan pengkhususan kerja, inovasi dan kemajuan dalam pelbagai bidang. Ciri kedua yang perlu dimiliki oleh masyarakat bertamadun ialah mempunyai tingkahlaku yang luhur dan murni. Hal ini telah ditegaskan melalui perkataan civilize dalam bahasa Inggeris dan adab serta adbun dalam bahasa Arab. Kemajuan dalam pelbagai bidang merupakan ciri ketiga untuk membuktikan bahawa sesebuah masyarakat itu bertamadun. Rom misalnya terkenal dengan unsur seni bina dan undang-undang, Athens pula melahirkan ahli-ahli falsafah manakala kerajaan bani Abbasiyah semasa pemerintahan Harun alRasyid memberi sumbangan yang besar dalam bidang intelektual. Konsep peradaban

kurang lengkap jika definisinya tidak dimasukkan unsur-unsur kemajuan material dan spritual. Pencapaian dalam bidang material seperti unsur seni bina, pentadbiran yang berkesan, pencapaian ilmu pengetahuan dan sebagainya perlu disertai dengan unsurunsur moral atau kerohanian. 3. Pengaruh globalisasi terhadap peradaban Banyak pihak di dunia telah dan sedang menilai buruk baiknya globalisasi kontemporari, terutamanya globalisasi ekonomi. Di sini diperturunkan beberapa kebaikan dan keburukan globalisasi kepada peradaban Negara ini khususnya. Walaupun perkiraan kuantiti tidak semestinya boleh disamakan dengan pertimbangan kualiti dalam menilai globalisasi, namun banyak pihak berpendapat bahawa globalisasi mendatangkan lebih banyak keburukan kepada umat manusia seluruh dunia daripada kebaikan. 3.1. Aspek positif globalisasi ialah seperti berikut: 3.1.1.Aspek ekonomi - Dalam globalisasi ekonomi, telah berlaku peningkatan dalam kebergantungan perniagaan terhadap ekonomi. Firma-firma dan

perniagaan terus meningkat dan berlakunya peningkatan dalam pelaburan asing secara langsung di dalam aktiviti ekonomi sesebuah negara. Globalisasi ekonomi dapat di lihat melalui perluasan perusahaan melampaui sempadan Negara. .

Justeru,kemasukan pelabur asing ke negara kita telah memberikan pelbagai impak yang positif .Peranan pihak kerajaan dalam menggalakkan pelaburan

asing di negara kita amat penting dalam menjana pembangunan ekonomi negara kita. Globalisasi membolehkan pemindahan teknologi moden ke negara ini.

Malaysia masih kekurangan sumber kewangan untuk membiayai projek-projek latihan dan penyelidikan demi mencapai teknologi moden. Masalah ini merupakan satu penghalang yang menyekat kemajuan sektor perindustrian. Pelabur- pelabur asing akan membawa bersama teknologi dan sistem pengurusan moden serta tenaga profesional yang pakar dan produktif. Mereka juga akan melaksanakan pelbagai program untuk melatih buruh tempatan demi mengembangkan pengetahuan kepakaran agar pekerja-pekerja tempatan dapat diserapkan ke dalam projek pelaburan mereka. Contohnya, projek mencarigali minyak di Terengganu.

Globalisasi memberi impak positif dari aspek gunatenaga yang mahir. Matlamat utama kerajaan menggalakkan pelaburan asing ialah untuk meningkatkan gunatenaga dan mengurangkan kadar pengganguran negara. Apabila pelaburan asing bertambah, banyak kilang baru akan didirikan. Dalam usaha menjayakan projek ini, negara kita memerlukan banyak tenaga buruh. Maka wujudlah peluang pekerjaan yang lebih banyak. Perkembangan ini memberi kesempatan kepada para penganggur untuk mendapatkan pekerjaan dalam kilang- kilang tersebut.

Pendapatan negara bertambah juga akan bertambah. Pengaliran wang ke luar negeri akan berkurangan kerana banyak barangan import telah digantikan

dengan barangan tempatan. Sebelum ini, kebanyakan bahan mentah dieksport ke negara-negara maju dengan harga yang rendah. Kemudian bahan mentah ini diproses menjadi barangan siap dan dijual semula semula ke negara ini dengan harga yang lebih tinggi. Kemasukan pelaburan asing membolehkan banyak modal dan kepakaran disalurkan ke kilang-kilang perusahaan tempatan. Bahanbahan tempatan boleh diproses oleh kilang-kilang di negara ini. Dengan cara ini, harga dan penggunaan bahan mentah tempatan lebih terjamin. Globalsisasi membawa masuk teknologi dan sistem pengurusan yang lebih moden serta tenagprofesional yang pakar dan produktif:- melatih tenaga kerja tempatan, negara boleh meniru pengurusan yang lebih canggih;

Globalisasi akan dapat menyelesaikan hutang negara. Sumber kewangan dalam projek-projek pelaburan asing itu merupakan modal pelaburan yang tidak perlu dibayar balik.

Pembangunan infrastruktur juga menerima impak positif. Kemudahan asas yang sempurna merupakan nadi utama untuk mempergiatkan pembangunan

perindustrian. Justeru itu, kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan yang besar untuk menyediakan kemudahan elektrik dan air, di samping sistem pengangkutan yang baik demi menarik dan menjayakan projek pelaburan asing. Pelabur-pelabur asing sendiri juga akan menyediakan kemudahan rekreasi dan tempat kediaman untuk para pekerja. Penyediaan perhidmatan sosial ini akan meninggikan taraf hidup sosial rakyat negara ini.

Globalisasi akan mengurangkan kadar pengangguran kerana wujudnya peluang kerja yang banyakdalam pelbagai sektor:, pelaburan asing bertambah, maka peluang pekerjaan akan meningkat, pendapatan perkapita negara akan meningkat, taraf hidup rakyat semakinbaik;- mengurangkan kadar jenayah.

menambahkan pendapatan negara:- daripada bayaran cukai, mengurangkan pengaliran wang keluar, bahan mentah dapat diproses di dalam negara dan harga lebih berdayasaing jika dieksport nanti;meningkatkan pembangungan infrastruktur seperti sistem pengangkutan, pelabuhan,bandar baru:- taraf hidup dan sosial rakyat meningkat.mengeratkan hubungan kerjasama antara negara:mewujudkan iklim politik yang stabil.menjamin kejayaan wawasan negara menjadi sebuah negara maju

Keburukan 1. Negara terlalu bergantung kepada modal luar§ 2. Sektor ekonomi negara terpaksa dibuka kepada orang luar§ 3. Kehadiran lebih banyak pekerja asing yang tidak terkawal akibat pertumbuhan pesat ekonomi

3.1.2. Peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah,

Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang lainnya. Mobilitas sosial juga adalah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.

Dalam dunia modern, banyak orang berupaya melakukan mobilitas sosial. Mereka yakin bahwa hal tersebut akan membuat orang menjadi lebih bahagia dan memungkinkan mereka melakukan jenis pekerjaan yang peling sesuai bagi diri mereka. Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial berbeda. Mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Bila tingkat mobilitas sosial rendah, tentu saja kebanyakan orang akan terkukung dalam status nenek moyang mereka. Mereka hidup dalam kelas sosial tertutup.

Mobilitas sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. Bilai globalisasi berlaku di Negara kita, akan berlakulah mobility social dan pewujudan kelas menengah

Globalisasi memberi

peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan

menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru komunikasi dan maklumat,

Usaha gigihdiambil untuk menyediakan landasan yang lebih kukuh bagi membolehkan Negara beralih ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Menjurus kepada matlamat ini, tumpuan diberikan kepada usaha menggalakkan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai pemacu strategik bagi menyokong dan menyumbang secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup penduduk. Pelaburan yang besar telah dibuat untuk menyedia infrastruktur komunikasi bagi meningkatkan kebolehcapaian serta menambah baik institusi dan persekitaran kawal selia yang berkaitan. Penekanan yang lebih diberikan kepada usaha meningkatkan tahap penggunaan ICT dalam pelbagai sektor ekonomi, antara kawasan bandar dengan luar bandar serta di kalangan pelbagai lapisan masyarakat. 2. Globalisasi mewujudkan kerjasama dan persefahaman sejagat.
 Seluruh  Kita

dunia boleh berhubung dan berinteraksi.

boleh bertukar pengetahuan, pengalaman, budaya dan sebagainya. ini salah faham dapat dikurangkan.(Hubungan erat dapat dijalin) peristiwa dan keadaan di tempat yang lain akan diketahui dengan

 Dengan

 Sebarangan

segera.
 Dengan  Jadi,

itu, kita boleh membantu negara yang berada dalam kecemasan.

persefahaman sejagat yang lebih erat dapat dicapai.

3. Pemindahan teknologi ke negara kita akan bertambah pesat akibat globalisasi.
 Pelabur

asing dengan mudah membawa teknologi baru ke negara lain. syarikat Microsoft/IBM/Acer/Intel dsn melabur di MSC.

 Misalnya 

(Modal, pekerjaan, latihan tenaga pakar) penyelidikan dan pembangunan R&D teknologi multimedia/teknologi

 Pusat

canggih akan muncul.
 Syarikat  Rakyat

komputer akan menjalankan R&D di MSC.

kita yang turut terlibat akan menjadi mahir selepas dilatih. (dapat bantuan

melalui internet)
 Mereka  Dalam

lambat laun akan mampu menerap teknologi canggih asing.

jangka panjang Malaysia akan mampu mencipta teknologi(R&D) sendiri. pertukaran idea, ilmu dan maklumat yang berguna.)

 (Membolehkan

KESAN-KESAN GLOBALISASI TERHADAP PENDIDIKAN DI MALAYSIA Pendidikan di Malaysia adalah tidak statik dan ia boleh berubah-ubah dari satu masa kesuatu masa. Banyak sebab mengapa pendidikan menjadi sesuatu yang dinamik. Ia boleh berubah sejajar dengan perubahan sistem politik yang memerintah, keperluan negara, keperluan individu dan perkembangan ilmu itu sendiri sama ada diperingkat rendah mahupun di peringkat tinggi. Imperialisme pendidikan sering berlaku dan ia memberi kesan yang mendalam terhadap peradaban dan tamadun negara. Di Malaysia, imperialisme pendidikan boleh dikaji melalui;

a. Perubahan pada kurikulum pendidikan b. Perubahan pada sistem pendidikan c. Falasafah pendidikan d. Penggunaan teknologi maklumat e. Pendemokrasian pendidikan f. Agama dan gejala sosial g. Integrasi nasional

(C)

Kebudayaan sebuah negara

Kebudayaan merupakan cara hidup seharian manusia dalam sesebuah masyarakat atau organisasi. Pada zaman dahulu manusia dalam sesebuah masyarakat itu sanggup berperang kerana mempertahankan budaya hidup mereka yang dicemar atau dicerobohi oleh pihak lain. Bagaimana pun cara hidup manusia hari ini sudah banyak berubah dan menuju globalisasi.

Terdapat beberapa kategori kebudayaan di dunia ini yang telahpun berada dalam bentuk globalisasi.

Budaya Makan

Makanan Jepun sudah ada di Amerika. Makanan Amerika pula semakin popular di JepunMc Donald mempunyai 10,500 restoran di 50 buah negara di dunia Kentucky

Fried Chicken mempunyai lebih daripada 7,750 restoran di 58 buah negara.

Budaya Fesyen

Antara jenis fesyen pakaian yang digemari di seluruh dunia adalah seperti : seluar Jean Levi, Pierre Cardin (pakaian perempuan), Yves Saint Laurent, pakaian sukan Esprit dan pakaian Laura Ashley.

Budaya Kerja

Syarikat pengeluaran di era globalasasi juga terdiri daripada berbilang kaum dari negara-negara di dunia. Umpamanya, syarikat Esprit - di mana ketua grafiknya dari Jepun, juru gambarnya dari Itali, arkiteknya dari Perancis dan Itali.

Budaya Muzik dan Hiburan

Muzik Jazz dan disco telah menguasai dunia. Tempat hiburan seperti Disneyland juga diadakan di negara di luar Amerika , seperti di Jepun dengan panggilan Tokyo Disneyland (1987) dan di Marne-la-Valle di Paris dengan panggilan Euro Disneyland (1992).

Budaya Bahasa

Pada masa ini, bahasa Inggeris adalah alat yang penting untuk perhubungan secara global. Sekarang terdapat satu bilion manusia yang bercakap dalam bahasa Inggeris dan pada tahun 2000 jumlah tersebut meningkat kepada 1.5 bilion.

(4) komunikasi yang lebuh mudah dan juga murah,

(5) peluang yang lebih luas untuk manusia dari berbagai-bagai kumpulan etnik, budaya dan agama berinteraksi, (6) peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa keperimanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia, (7) penonjolan idea-ide dan amalan pemerintahan yang baik seperti

pertanggungjawaban awam, peraturan undang-undang dan hakhak asasi manusia dan akhir sekali Pada masa ini kredibiliti sesebuah negara bangsa diukur dari sudut kemanusiaan dan hak asasimanusia. Tidak dapat dielakkan lagi

bahawa kebergantungan antara negara mengakibatkankejadian di sesebuah negara memberi kesan terhadap negara lain. Dengan itu timbullahpersoalan sama ada prinsip ``tidak campur tangan'' secara holistik dapat dipertahankanataupun dijustifikasikan lagi. Perkara ini telah dibahaskan secara berterusan. Sebilanganpemerhati berpendapat

bahawa prinsip ``tidak campur tangan'' tidak patut menjadi amalanuntuk semua keadaan

(8) penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Jika diperhatikan, maka kita dapati bahawa sebahagian besar manfaat globalisasi adalah yang berkaitan dengan dimensi ekonomi manakala bakinya berkaitan dengan dimensi politik dan sosial. Namun seperti yang ditegaskan oleh Chandra, semua aspek globalisasi yang dianggap positif ini sepatutnya dialualukan oleh semua agama.

Dari segi keburukan globalisasi pula,tigabelas perkara yang disenaraikan ialah: 1. Kualiti alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan.
Projek pelaburan berkaitan petrokimia ini boleh membawa peluang perniagaan yang sangat besar, pemindahan teknologi dan juga peluang pekerjaan yang banyak, namun begitu, kita turut membayar harga yang sangat mahal apabila alam sekitar, perairan dan kesihatan terjejas ekoran daripada perlepasan gas dan sisa toksik yang berbahaya. Kerajaan Taiwan sendiri menolak permohonan syarikat Kuo Kuang Petrochemical untuk membuka kilangnya di Taiwan atas alasan berbahaya kepada alam sekitar dan manusia namun, dua Pihak Berkuasa Tempatan di Johor ini sanggup menerima dengan tangan yang terbuka. Persoalannya apakah kaedah Penilaian Awal Kesan Persekitaran (PEIA) yang digunapakai di Negara ini lebih rendah piawaiannya berbanding Taiwan sehingga membolehkan Pihak Berkuasa Malaysia menerima projek ini dengan berlapang dada? Penduduk di sekitar Tanjung Bin, Pontian juga pernah menghantar memorandum bantahan kepada YAB Perdana Menteri berhubung isu pembinaan kilang petrokimia di kawasan mereka pada 10 Ogos 2009 namun, dengan pendedahan yang dilakukan oleh media – media Taiwan beberapa minggu yang lepas mengesahkan bahawa pihak Kerajaan sememangnya berminat untuk meneruskan projek petrokimia berbahaya ini tanpa mengambil peduli kemaslahatan rakyat. Dunia turut telah mencatatkan kejadian-kejadian yang meragut nyawa manusia dan juga menjejaskan kesihatan ekoran dari industri petrokimia ini.

Hampir 10,000 orang yang mati disebabkan oleh kebocoran gas toksik daripada tapak petrokimia di Bhopal, India pada 3 Disember 1984. Letupan petrokimia mengeluarkan bahan toksik ke dalam Sungai Songhua, Harbin di China pada 13 November 2005, dengan melepaskan 100 tan benzene, nitrobenzene dan bahan toksik lain. Pencemaran ini mempengaruhi kawasan sebanyak 80 km sepanjang sungai. Kira-kira 10,000 penduduk Jilin telah diminta berpindah dari kawasan tersebut. Di Kaoshiong, Taiwan, sebanyak 171 kes penyakit leukemia telah didapati menjangkiti pendudukpenduduk yang tinggal dalam lingkungan 3 km dari kilang penapisan petroleum antara tahun 1997 dan 2003. Kejadian kelahiran bayi kurang matang menjadi kelaziman pada ibu-ibu yang tinggal berdekatan tapak penapisan minyak. Letupan kilang petrokimia di Texas, USA pada 24 Mac 2005 telah membawa maut kepada sekurang-kurangnya 14 orang dan terdapat 70 orang yang mengalami kecederaan. Letupan di kilang pembuatan ethylene Sasol di Secunda, Afrika Selatan telah membawa maut kepada 6 orang pada 1 September 2004. Letupan kilang petrokimia di Gresik, Indonesia telah mencederakan berpuluh puluh orang. Kesan pencemaran terhadap alam sekitar cukup membimbangkan oleh kerana bahan-bahan toksik ini boleh merencatkan pertumbuhan dan pembiakan sepsis hidupan laut yang sejurusnya menjejaskan rezeki golongan nelayan.

2. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sesebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi. Strategi penyebaran industri ialah satu pendekatan yang mana sektor-

sektor swastadidorong untuk menempatkan semula kilang-kilang tambahan di negerinegeri yangkurang maju. Oleh kerana semakin sukar untuk mendapatkan tenaga buruh, adalahperlu bagi industri-industri ditempatkan lebih hampir kepada puncapunca tenagakerja di kawasan-kawasan luar Bandar

3. Pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara terutamanya di negara-negara Selatan

4. Modal jangka pendek yang keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan. 5. Pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatann yang semakin melebar di negara-negara Utara sendiri. 6. Penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat keinsanan manusia. 7. Kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen menerusi peranan yang dimainkan oleh perbadanan transnasional dan media komunikasi global. 8. Penyebaran budaya pop Amerika yang “menyegarkan pancaindera dan mematikan roh”. 9. Kecenderungan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursuskursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakat. 10. Pembanjiran maklumat yang tidak berguna. 11. Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hakhak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia. 12. Pengantarabangsaan jenayah yang menyukarkan jenayah dibendung. 13. Pengantarabangsaan penyakit. Pada pendapat kami, senarai buruk baik globalisasi yang diberikan ini sudah cukup

komprehensif, khususnya bagi tujuan untuk digunasuaikan dalam perbincangan di sini.

Tugas kami ialah untuk menilai aspek-aspek baik dan aspek-aspek buruk globalisasi kontemporari dari perspektif peradaban. Telah kami tegaskan sebelum ini bahawa perspektif peradaban adalah perspektif jangka panjang. Dalam perspektif jangka panjang, kita lebih mengutamakan isu-isu yang lebih pokok sifatnya seperti isu nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dan isu pembentukan institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial yang lebih kekal sifatnya. Juga perspektif peradaban lebih mementingkan isu pembentukan budaya yang sihat baik budaya politik mahu pun

budaya intelektual. Kita sedia maklum bahawa peradaban Islam merupakan teras peradaban Malaysia. Kita mengambil kira fakta ini dalam kita menilai implikasi globalisasi kontemporari kepada proses pembentukan peradaban di negara ini. Kita juga percaya bahawa oleh kerana perspektif Islam yang hendak digunakan adalah perspektif universal, maka pertimbangan-pertimbangan yang dibuat seharusnya dapat diterima oleh agama-agama lain di Malaysia.Senarai buruk baik globalisasi yang tersebut di atas mengesahkan kedudukan dimensi ekonomi sebagai dimensi terpenting globalisasi masa kini dan juga yang paling berpengaruh. Punca utama globalisasi ekonomi meninggalkan banyak kesan negatif dalam pelbagai bidang kehidupan manusia sejagat ialah sifat dan ciri fenomena kapitalisme global yang menjadi teras dan tumpuan

dimensi globalisasi berkenaan. Kapitalisme menekankan ide dan amalan perdagangan bebas, liberalisasi pasaran kewangan dan pengaliran bebas modal tetapi nampaknya konsep kebebasan dan liberalisasi yang difahami dan diamalkan ini betul-betul bebas dari nilai-nilai murni yang diperjuangkan oleh Islam dan agama-agama lain. Kita tidak nampak bagaimana amalan ekonomi seperti yang dianjurkan oleh kapitalisme global ini dapat memberi kebaikan kepada golongan terbanyak. Globalisasi ekonomi dalam era Islam juga mengamalkan pasaran dan perdagangan bebas tetapi amalan itu berdasarkan nilai-nilai kerohanian dan moral seperti keadilan dan kamakmuran bersama. Peradaban ekonomi yang negara ini perlukan ialah sistem, institusi dan amalan ekonomi yang didasarkan kepada nilai-nilai seperti itu. Prinsip-prinsip ekonomi dan ajaran-ajaran lain yang relevan dengan ekonomi seperti yang terkandung dalam alQuran dan

Sunnah Nabi s.a.w. boleh memberi sumbangan besar terhadap usaha untuk membentuk peradaban ekonomi yang dihajatkan ini. Tetapi malangnya, dari segi teori dan amalannya, prinsip-prinsip ini agak terbiar. Apa yang disebut-sebut sebagai ekonomi Islam oleh beberapa kalangan perlu dikaji semula. Di Barat sendiri ada wacana tentang konsep pembangunan yang berasaskan keimanan dan kepercayaan agama (faith-based development). Misalnya, pada tahun 2003 dialog telah diadakan di Universiti Harvard antara agama-agama tentang konsep pembangunan ini. Dialog itu dianjurkan oleh beberapa pihak dan beberapa buah badan termasuk World Peace Foundation, Archbishop of Canterbury, Aga Khan Foundation dan World Bank. Tumpuan perbincangan ialah kepada pendekatan Islam terhadap isu pembangunan yang berasaskan keimanan. Institusi ekonomi yang

didasarkan kepada ibadat haji dan prinsip zakat adalah contoh penting pembangunan ekonomi dalam pengertian yang diperkatakan. Ini menunjukkan bahawa ide pembangunan ekonomi yang berteraskan ajaran-ajaran Islam boleh diglobalisasikan. Dari segi globalisasi maklumat dan ilmu, Chandra telah menyimpulkan dengan baiknya apabila beliau menyatakan bahawa kesan terburuk dimensi ini ialah pembanjiran maklumat yang tidak berguna. Islam sebagai agama yang menekankan kecintaan terhadap ilmu dan hikmah memandang dengan cukup serius masalah maklumat dan ilmu yang tidak berguna. Bahaya maklumat tidak berguna ini perlu diatasi dengan segera kerana ia boleh membantut usaha kita untuk melahirkan manusia yang benar-benar berilmu dan usaha mewujudkan budaya ilmu yang sihat. Tradisi ilmu Islam yang positif perlu dihayati. Maklumat yang tidak benar dan yang tidak berguna mungkin sukar untuk dibendung daripada terus mengalir ke dalam masyarakat kita.

Kalaupun ia tidak boleh disekat, ia boleh dijawab dengan maklumat dan ilmu yang benar. Kebenaran perlu disebarkan seluas-luasnya. Selain masalah bahaya maklumat tidak berguna, kita juga berhadapan dengan masalah jurang perbezaan peluang untuk mengakses maklumat. JurangPengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban 2008 JURNAL PERADABAN – Jurnal Rasmi Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya | Jilid 1, 2008 16 ini antara rakyat bandar dan rakyat luar bandar semakin melebar. Masalahnya, ia membabitkan perbezaan antara kaum dan kumpulan etnik. Keadilan dalam bidang ilmu pengetahuan juga perlu dilihat dalam masyarakat kita. Merujuk kepada globalisasi politik, kita perlu menghadapi cabaran penyebaran ide-ide seperti demokrasi, pluralisme dan hak-hak asasi manusia dengan berpandukan ajaran-ajaran yang ada dalam agama dan tradisi kita. Yang nyatanya, wacana tentang ide-ide tersebut perlu dipertingkatkan. Sebilangan intelektual Muslim yang menetap di Barat menegaskan bahawa

demokrasi bukanlah sistem yang ideal tetapi mereka juga berpendapat bahawa dalam konteks zaman ini ia merupakan yang terbaik untuk manusia. Apa pun pandangan kita tentang demokrasi, isu ini perlu ditangani dalam suasana bebas dan tenang. Kita yakin boleh diwujudkan sistem demokrasi yang lebih baik lagi dan yang serasi pula dengan ajaran Islam. Begitu juga dengan isu pluralisme dalam pengertiannya yang luas, termasuklah pluralisme keagamaan, kebudayaan dan kepercayaan politik. Dari segi globalisasi keagamaan, kami berpendapat bahawa trend masyarakat Cina untuk memeluk agama Kristian akan berterusan dan mungkin berkembang jika kita asaskan kepada perkembangan keagamaan masyarakat keturunan Cina di Taiwan, Singapura dan Hongkong. Apa implikasinya kepada masa depan pluralisme keagamaan di negara ini sukar hendak diramalkan. Cuma yang kami bimbangkan ialah “a politicized Christianity” yang diglobalisasikan oleh

kumpulan-kumpulan gereja tertentu di Barat akan turut mempengaruhi perkembangan agama Kristian di sini. Bagaimanapun, dialog antara agama dan dialog peradaban perlu diperbanyakkan dan kualiti wacananya dipertingkatkan. Orang-orang Islam perlu terlibat secara aktif dalam dialog-dialog ini dalam keadaan bersedia. Rumusan Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban. Demimenjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas, kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh rakyat negara ini. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Untuk berjaya, insya‟ Allah, kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita, terutamanya kekayaan dalaman (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan.

pada amnya. Secara relatifnya amat berkurangan isu globalisasi dibahaskan dari kacamata

budaya dan peradaban Malaysia. Yang menguasai wacana globalisasi di peringkat dunia ialah pandangan dan perspektif Barat. Kita perlu mengetengahkan perspektif Islam dan perspektif dunia Timur di peringkat antarabangsa secara yang lebih berkesan supaya masyarakat dunia berpeluang membandingkan antara satu perspektif dengan perspektif yang lain secara adil dan saksama. Pemikiran Semasa tentang Globalisasi: Beberapa Isu Utama Ada beberapa isu yang perlu diberi perhatian dalam kita membahaskan persoalan pertalian globalisasi dengan peradaban. Isu pertama ialah betapa perlunya kita melihat semua dimensi globalisasi kontemporari sebagai relevan dan penting kepada masyarakat dan negara kita. Di sini kita menyenaraikan kesemua dimensi globalisasi yang dapat dikenalpasti supaya gambaran menyeluruh diperolehi tentang

globalisasi. Seterusnya kita akan meneliti sifat dan ciri-ciri setiap dimensi dan apa pentingnya dimensi berkenaan kepada negara ini. Setiap dimensi boleh dilihat dan diterokai sama ada secara berasingan dan terpisah daripada dimensi-dimensi lain atau pun dilihat secara interaktif dan kait mengait antara satu sama lain. Tetapi kepentingan masing-masing dimensi haruslah diakui. Dalam makalah ini senarai dimensi globalisasi yang ingin dibincangkan terhad kepada empat sahaja, iaitu (1) dimensi ekonomi, (2) dimensi politik, (3) dimensi kebudayaan dan keagamaan dan (4) dimensi keilmuan. Dengan penjurusan kepada empat dimensi ini maka kita boleh Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban 2008 JURNAL PERADABAN – Jurnal Rasmi Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya | Jilid 1, 2008 2 berbicara tentang empat jenis globalisasi, iaitu globalisasi ekonomi (economic globalization), globalisasi politik (political globalization), globalisasi kebudayaan dan keagamaan (cultural and

religious globalization), dan globalisasi ilmu pengetahuan dan maklumat (knowledge and information globalization). Ada beberapa lagi dimensi atau jenis globalisasi yang juga penting tetapi tidak disenaraikan bagi tujuan makalah ini. Satu daripadanya ialah globalisasi demografi (demographic globalization) yang merujuk kepada penghijrahan manusia yang berlaku sehingga merubah pola demografi sesebuah negara. Alasan ia tidak disenaraikan ialah kerana globalisasi demografi mungkin yang paling minima pengaruh, kesan dan dampaknya ke atas Malaysia, paling tidak buat masa ini dan dalam masa yang terdekat. Bagi tujuan menggambarkan bahawa dalam kes-kes tertentu dimensi demografi penting untuk diteliti dan dampaknya dalam pelbagai bidang ditinjau serta dinilai, lihat sahaja kesan dimensi ini ke atas Amerika Syarikat, iaitu Negara yang boleh dianggap

sebagai paling banyak mengalami perubahan Penghijrahan

demografi di dunia buat masa ini.

pesat kaum etnik Hispanik dari negara-negara Amerika Latin ke Amerika Syarikat dalam masa kebelakangan ini telah pun meninggalkan kesan signifikan dalam bidang politik, ekonomi dan sosio-budaya, khususnya dalam bidang bahasa. Bahasa Sepanyol kini kelihatan muncul sebagai bahasa “rasmi” kedua Amerika Syarikat memandangkan bahawa semakin banyak jabatan kerajaan mengambil langkah untuk mengiktiraf pemakaian bahasa Sepanyol. Malah Presiden Bush sudah sering menyampaikan ucapan-ucapannya dalam dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Sepanyol. Ada satu lagi kesan globalisasi demografi di Amerika Syarikat yang dikaitkan dengan kaum Hispanik. Masyarakat Kristian, khususnya golongan Katolik, menjadi gempar apabila akhbar

terkenal The Washington Post mendedahkan pada tahun 2001 bahawa terdapat trend di kalangan kaum Hispanik yang bermazhab Katolik untuk meninggalkan agama asal mereka kerana ingin memeluk agama Islam. Sehingga kini dianggarkan lebih kurang 40,000 orang keturunan etnik Hispanik telah memeluk agama Islam di seluruh Amerika Syarikat. Mereka dilaporkan telah mendirikan masjid sendiri untuk jemaah Islam Hispanik di kota-kota besar seperti Los Angeles, New York dan Washington D.C. Apa yang agak memeranjatkan masyarakat Kristian Amerika ialah betapa orang keturunan Hispanik yang dianggap “orthodox” dalam kepercayaan agama mereka dan begitu setia kepada mazhab Katolik boleh tertarik kepada agama Islam yang dilihat oleh banyak pihak di Amerika sebagai agama kolot, mundur dan ganas. Tinjauan awal oleh akhbar berkenaan menunjukkan bahawa mereka sangat sayangkan ajaran

agama tradisi mereka dan rindukan “hubungan kerohanian yang peribadi dan langsung dengan Tuhan” tetapi menganggap gereja Katolik telah gagal memenuhi keperluan kerohanian ini. Mereka tertarik kepada Islam kerana melalui pengalaman hidup mereka di Amerika mereka melihat Islam sebagai satu-satunya agama yang dapat memenuhi kedua-dua keperluan mereka tadi. Pada pandangan penganut-penganut baru Islam ini ajaran Islam ialah yang terhampir Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban 2008 JURNAL PERADABAN – Jurnal Rasmi Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya | Jilid 1, 2008 3 dengan ajaran tradisi Katolik dan pada masa yang sama ia menawarkan hubungan kerohanian langsung manusia dengan Tuhan tanpa perantaraan padri. Daripada contoh kaum Hispanik yang berhijrah ke Amerika Syarikat ini, kita dapat lihat bagaimana globalisasi demografi yang telah mempertembungkan kaum itu dengan kaum-kaum lain di negara itu telah meninggalkan kesan

signifikan dalam bidang bahasa dan bidang agama, tentunya selain kesan dalam bidang-bidang lain. Sebenarnya tanah air kita pernah dalam sejarahnya melalui pengalaman yang serupa. Kalau kita mengakui wujudnya proses globalisasi dalam zaman penjajahan Barat, maka globalisasi demografi adalah salah satu dimensinya yang utama. Atas kepentingan ekonomi kaum penjajah dan atas pertimbangan-pertimbangan lain, imigrasi paksaan atau separa paksaan telah berlaku secara besar-besaran sehingga meninggalkan kesan demografi yang amat ketara ke atas sebahagian besar dunia. Tetapi dunia Barat (tidak termasuk Amerika) yang mencetuskan gelombang globalisasi demografi era itu pada umumnya sendiri terlepas daripada kesannya. Negara kita khususnya dipaksa menerima kaum pendatang dari negeri China dan India dalam

bilangan yang banyak bagi tujuan membekalkan tenaga pekerja untuk pembangunan ekonomi kolonial British. Kesan polisi imigrasi kolonial ini adalah jelas. Peta demografi negara ini banyak berubah. Negara ini muncul sebagai sebuah negara majmuk yang berbilang bangsa dan agama. Salah satu implikasi jangka panjangnya ialah negara ini terpaksa berhadapan dengan masalah pluralisme yang masih belum dapat diatasi dengan jayanya. Peradaban negara ini telah berubah wajah dan corak dan ia terpaksa melalui proses pembentukan semula. Dengan itu kita dapat menghargai betapa signifikannya globalisasi demografi kepada isu-isu budaya dan peradaban. Isu kedua ialah perlunya kita memberi perhatian kepada sifat hubungan antara globaliasi dan peradaban. Peradaban yang kuat dan cergas lagi dinamik boleh mencetuskan serta mencorakkan globalisasi. Sebaliknya pula globalisasi boleh meninggalkan kesan yang positif dan juga negatif

ke atas peradaban. Dinamika interaksi antara peradaban dan globalisasi memang perlu dikaji dan difahami dengan mendalam kerana dampaknya tidak semestinya dapat dilihat dan dirasai dengan serta merta. Kajian ini adalah perlu demi mempertahankan peradaban kita daripada serangan unsur-unsur negative globalisasi kontemporari sebelum pun kita sempat meraih manfaat daripada unsur-unsur positifnya. Berdasarkan pengalaman silam yang diperkukuhkan pula dengan kajian ilmiah seperti ini adalah diharapkan kita akan dapat meramalkan trend-trend baru dalam globalisasi yang boleh meninggalkan kesan berpanjangan terhadap peradaban kita. Seterusnya kita akan dapat mengambil langkah-langkah jangka panjang untuk membendung trendtrend yang negatif. Kita sudah lihat sebentar tadi bagaimana “kesan peradaban” daripada globalisasi demografi dalam era penjajahan yang berlaku satu dua kurun yang lalu masih dirasai dan masih menjadi

masalah kepada negara ini. Sayangnya, dunia Islam kontemporari tidak memberi perhatian kepada persoalan ini. Pada umumnya, rata-rata di dunia Islam pihak pemerintah kurang berminat terhadap isu-isu peradaban seolah-olah soal masa depan identiti budaya dan peradaban kita sendiri tidak lagi penting bagi kita. Ambil contoh isu dialog peradaban. Atas cadangan Persidangan Pertubuhan Islam (OIC) sendiri, yang dibuat atas desakan Republik Islam Iran, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mengisytiharkan tahun 2001 sebagai “Tahun Dialog Peradaban.” Dalam masyarakat dunia yang berbilang peradaban, dialog peradaban sangat patut digalakkan, lebih-lebih lagi di peringkat pembuat dasar negara. Dan dalam konteks pergolakan dunia sekarang, isu globalisasi merupakan salah satu isu bersama bagi semua peradaban yang amat wajar diutamakan dalam dialog peradaban pada peringkat kepentingan

antarabangsa. Malangnya, “Tahun Dialog Peradaban” tidak menyaksikan apa-apa dialog yang signifikan kecualilah satu dua program yang berlangsung di Iran atas inisiatif peribadi Presiden Khattami pada waktu itu yang memang diketahui cukup berminat dengan isu dialog peradaban. Namun demikian, di tahun-tahun berikutnya di Malaysia sendiri ada perkembangan yang dikira menarik. Perdana Menteri sekarang Dato menunjukkan bahawa beliau berminat dengan isu dialog peradaban dan dialog antara budaya. Kerajaan pimpinannya juga berminat dengan gagasan “Pakatan Peradaban-Peradaban Dunia” (The Alliance of Civilizations) yang dipelopori oleh Turki dan Sepanyol dan disokong kuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Gagasan ini telah dilancarkan oleh mantan Setiausaha Agung PBB, Kofi Annan pada 27-29 November 2005. Dato Seri Abdullah sering Seri Abdullah Ahmad Badawi telah

menekankan bahawa dialog antara budaya dan peradaban adalah merupakan pra syarat bagi keamanan dunia. Sehubungan dengan itu, sejak tahun 2006 sudah tiga tahun berturutturut diadakan persidangan antarabangsa di sekitar tema hubungan dan dialog antara Islam dan Barat. Penganjurnya ialah Institut Diplomasi dan Hubungan Luar (IDFR). Tema Persidangan 2006 berbunyi “Siapa jurucakap Islam? Siapa jurucakap Barat?” Pada tahun 2007 tema Persidangan ialah “Islam dan Barat: Merapatkan jurang.” Persidangan 2008 (9-10 Jun) mengekalkan tema tahun sebelumnya tetapi dengan menumpukan perhatian kepada langkah-langkah praktikal yang boleh diambil dengan segera bagi merapatkan jurang antara dunia Islam dan dunia Barat. Isu ketiga ialah perlunya kita mempunyai “perspektif peradaban tersendiri” dalam menangani dan membahaskan isu globalisasi. Ada banyak isu yang perlu dianalisa selain daripada perspektif

Barat. Antaranya, isu erti dan konsep globalisasi itu sendiri, isu asal usul globalisasi, isu penilaian globalisasi bagi menentukan buruk baiknya dan urutan keutamaan dimensidimensinya, dan isu bagaimana globalisasi harus dihadapi dan ditangani. Ambil contoh isu asal usul sejarah globalisasi. Dari perspektif Barat, peradaban Baratlah yang telah mencetuskan fenomena dan proses globalisasi buat pertama kalinya dalam sejarah dunia. Sesetengah pihak di Barat yang berpendapat bahawa globalisasi adalah fenomena khusus zaman kontemporari sudah tentu menonjolkan dunia Barat sebagai pencetus dan penggerak utama fenomena itu. Tetapi pihak lain yang mahu melihat globalisasi sebagai fenomena dunia yang telah berlaku jauh lebih awal dalam sejarah akan mengesan puncanya kepada dunia Barat juga, iaitu sekitar tahun 1500 apabila kuasa-kuasa baru muncul Barat menjelajahi dunia untuk menguasai ekonomi dan politik dunia.

Pandangan seperti ini tidak boleh dianggap sebagai pandangan global kerana ia tidak menepati hakikat sejarah dunia yang sebenarnya. Itu pandangan “berpusatkan Barat” (“westerncentric”). Dari sudut pandangan tamadun Islam, yang lebih menepati hakikat sejarah dunia, sejarah globalisasi bermula lebih awal lagi, iaitu beberapa kurun lebih awal dari permulaan penjajahan Barat. Dalam bahagian berikutnya nanti, akan disentuh sedikit tentang peranan peradaban Islam sebagai pencetus dan penggerak gelombang pertama globalisasi yang pernah disaksikan oleh dunia. Apa pentingnya kita meninjau latarbelakang sejarah globalisasi dan menoleh jauh ke belakang dalam sejarah hingga ke zaman tamadun Islam menguasai dunia? Sebenarnya ada kerelevanannya. Kita akan dapat memaparkan beberapa perbezaan utama antara roh dan semangat globalisasi yang telah dikuasai oleh peradaban Islam dan roh dan semangat peradaban

yang telah dicetuskan dan dikuasai oleh peradaban Barat sama ada dalam era penjajahan atau dalam zaman kontemporari. Dalam menyentuh isu-isu globalisasi yang lain juga akan kami mengambil pendekatan perbandingan peradaban. Konsep dan Teori Globalisasi Setakat ini kita telah menggunakan istilah globalisasi tanpa memberi definisi yang jelas kepada istilah tersebut walaupun beberapa ciri dan dimensi globalisasi dinyatakan. Tetapi bagi perbincangan selanjutnya, konsep globalisasi perlu dihuraikan dengan lebih terperinci lagi. Tujuan utama makalah ini ialah untuk meninjau pengaruh globalisasi terhadap peradaban. Tetapi sifat dan ruang lingkup pengaruh globalisasi yang boleh dibincangkan tergantung pada makna yang kita berikan kepada istilah globalisasi. Pada masa ini, kita tidak mempunyai definisi dan konsep globalisasi yang jelas dan disepakati umum. Kami tidak fikir bahawa kesepakatan di

kalangan para ilmuwan dalam isu definisi dan konsep globalisasi akhirnya akan tercapai. Macam juga tidak ada kesepakatan ilmiah dalam perumusan konsep budaya dan peradaban. Namun demikian, adalah penting bagi tujuan meneruskan perbincangan tentang pengaruh globalisasi terhadap peradaban agar diperjelaskan makna globalisasi yang dalam konteks perbincangan ini menjadi “sumber pengaruh” dan makna peradaban yang menjadi “penerima pengaruh.” Dalam pemakaiannya dewasa ini, istilah “globalisasi” diberi beberapa pengertian dan difahami di dalam pelbagai konteks penggunaannya. Diturunkan di sini beberapa definisi dan penjelasan tentang globalisasi. Menurut Princeton N. Lyman, Felo Kanan di Institut Keamanan, Amerika Syarikat dan bekas Duta negara itu ke Afrika Selatan, globalisasi biasanya diertikan sebagai merujuk kepada “rapid growth of interdependency and connection in the world of trade and finance”.

Tetapi

beliau

sendiri

berpendapat

bahawa

globalisasi

tidak

boleh

dihadkan

kepadafenomena perdagangan dan pengaliran kewangan yang berkembang dan kian meluas. Ini kerana, menurutnya, “there are other trends driven by the same explosion of technological capability that have facilitated the financial changes. Globalization of communications is one such trend”. Dalam sebuah terbitan yang menjelaskan agenda penyelidikannya, Pusat Kajian Globalisasi dan Regionalisasi (CSGR), Universiti Warwick, England juga menolak pengertian globalisasi yang yang terhad kepada fenomena ekonomi. Di samping itu, ia tidak dapat menerima pandangan yang mengatakan bahawa apa yang disebut globalisasi hanyalah merupakan fenomena Amerika Utara, bukannya fenomena Eropah. Insitut itu menekankan pendiriannya bahawa kefahaman tentang globalisasi mengambil pelbagai dimensi, iaitu politik, ideologi, ekonomi dan budaya. Banyak benda boleh diglobalisasikan. Antaranya, “goods, services, money, people, information, effects on the international order as well as less tangible things such as ideas, behavioural norms and cultural practices”.

Selaras dengan cakupan luas fenomena globalisasi ini, CSGR mempunyai dua pandangan terhadap fenomena itu. Pertama, globalisasi dilihat sebagai satu himpunan proses. Globalization is the emergence of a set of sequences and processes that are increasingly unhindered by territorial or jurisdictional barriers and that indeed enhance the spread of trans-border practices in economic, political, cultural and social domains. Kedua, globalisasi dilihat sebagai satu wacana. Globalization is a discourse of political and economic knowledge offering one view of how to make the postmodern world manageable. David Loy, seorang pensyarah dari Universiti Bunkyo, Jepun dan salah seorang pembentang kertas di Persidangan Globalisasi anjuran JUST melihat globalisasi sebagai “a complex set of developments: economic, political, technological and cultural”. Perisytiharan yang dikeluarkan di akhir Persidangan yang sama telah membuat kesimpulan berikut:

“Globalization refers to the interconnectedness of human activity on a global scale, to the unprecendented flows of capital and labour, technology skills, ideas and values across state and national boundaries, but in ways which neither states nor nations can adequately control”. Kepelbagaian dimensi globalisasi juga ditegaskan oleh Leonor Briones, Pengerusi Focus on the Global South, sebuah badan serantau bukan kerajaan (NGO) yang beribu pejabat di Bangkok. Menurutnya, bukan sahaja terdapat globalisasi perniagaan dan ekonomi tetapi selari dengannya juga terdapat “globalization of the democratic institutions, social development and human rights and the women’s movement”. Akhirnya, memandangkan bahawa globalisasi ekonomi pada umumnya dianggap sebagai teras fenomena yang dinamakan globalisasi, maka ingin diturunkan di sini satu definisinya yang dikira dapat membantu kita merumuskan erti dan ciri-ciri globalisasi

secara komprehensif. “Economic globalisation is a deepening process of interdependence of world economies in various fields, including production and market, which optimize the distribution of various production factors and resources by promoting cross-border flows of human resources, capital, commodities, services, technology and information”. Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan terpilih ini yang boleh dianggap sebagai mewakili pandangan terbanyak, kita dapat mengenalpasti ide-ide kunci yang terkandung dalam konsep globalisasi. Dengan mengambil kira ide-ide ini kita dapat mengemukakan makna komprehensif globalisasi seperti berikut. Globalisasi ialah suatu himpunan proses pengaliran global berbagaibagai jenis objek yang melibatkan pelbagai bidang aktiviti manusia. Objek yang diglobalisasikan boleh jadi fizikal atau bukan fizikal. Boleh jadi ia dalam bentuk maklumat, ide, nilai, institusi, atau sistem. Himpunan proses pengaliran global ini dan bidang aktiviti manusia yang terlibat

kian kait mengait, saling bergantung dan kompleks sifatnya. Dengan bersandarkan takrif dan penjelasan ciri-ciri utama globalisasi yang dinyatakan di atas, kita dapati adalah munasabah untuk membahagikan fenomena dan proses globalisasi kepada pelbagai dimensi termasuklah empat dimensi yang terpilih untuk dibincangkan kesannya terhadap peradaban. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan. Kita juga mengambil pendirian di sini bahawa hakikat yang dinamakan globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. “Globalization was a reality without a
name.” Globalisasi tanpa nama ini sudah wujud bukan sahaja dalam era penjajahan dan imperialisme Barat yang bermula di sekitar tahun 1500 tetapi juga sebelumnya dalam era tamadun Islam menguasai dunia. Malahan trend globalisasi dalam era dominasi Islam pula dapat dikesan akar umbinya ke zaman pra Islam.

Pada sifatnya, imperialisme adalah suatu bentuk globalisasi. Paling tidaknya, ia boleh dianggap

sebagai agen globalisasi. Setiap imperialisme mempunyai kecenderungan untuk menglobalisasikan objek-objek tertentu. Dari segi ini, kita boleh memperkatakan bahawa sebelum Islam, tamadun Romawi dan tamadun Parsi telah mencetuskan trend-trend globalisasi tertentu dalam eranya atau pun memperpesatkan trend-trend yang sedia ada. Dalam membuat dakwaan bahawa globalisasi adalah suatu kenyataan sebelum zaman kontemporari, kami tidak bermaksud tidak ada perbezaan langsung antara globalisasi zaman sekarang dengan globalisasi zaman dahulu. Memang ada perbezaan ketara antara globalisasi dalam satu era dangan globalisasi dalam era yang lain. Namun demikian, perbezaan itu bukan dari segi sifat tetapi dari segi ciri-cirinya. Selagi kita bercakap tentang hakikat yang sama, iaitu globalisasi, maka selama itu sifatnya tetap sama tanpa mengira zamannya. Sifatnya ialah sebagai “proses pengaliran global objek-objek.” Malahan, secara kasarnya, bidang-bidang aktiviti manusia yang terbabit dengan proses pengaliran objek ini juga tidak berubah. Keempat-empat dimensi globalisasi kontemporari yang hendak dibincangkan juga terdapat pada globalisasi zaman Islam. Tetapi ciri-ciri globalisasi banyak berubah sesuai dengan perubahan zaman. Misalnya, ciri kepesatan, ciri kesaling bergantungan, ciri keluasan dan ciri kepantasan. Berbanding dengan zaman-zaman lepas, pengaliran objek-objek pada zaman sekarang jauh lebih

laju, lebih meluas dan melibatkan jenis dan kuantiti objek yang lebih banyak. Lihat sahaja kepada barang-barang ekonomi yang membanjiri pasaran dunia. Bidang-bidang utama aktiviti manusia tadi semakin maju dengan kewujudan sub bidang yang semakin bertambah dan berkembang dan bidang-bidang ini semakin kait mengait dan saling bergantung. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia. Gelombang globalisasi pada zaman moden lebih besar, kuat dan laju daripada gelombang globalisasi dalam era Islam. Tetapi gelombang globalisasi zaman pasca moden lebih besar lagi, lebih perkasa dan lebih pantas lagi jika dibandingkan dengan gelombang globalisasi zaman moden. Dalam bahagian yang berikut, satu tinjauan ringkas akan dibuat terhadap globalisasi dalam dua era yang lepas, iaitu era Islam dan era penjajahan Barat, dengan tujuan untuk mendapatkan sedikit gambaran dampak masing-masing ke atas peradaban. Kemudian, dampak kedua-dua gelombang globalisasi ini boleh dibandingkan dengan kesan dan dampak yang mungkin didatangkan oleh globalisasi kontemporari. Globalisasi Dalam Era Dominasi Islam Globalisasi dalam era Islam tertonjol dalam empat bidang iaitu bidang ilmu, bidang ekonomi khususnya perdagangan, bidang agama dan bidang sains dan teknologi. Bagi sesiapa juga yangmemahami sifat agama Islam sebagai agama paling universal bukanlah suatu perkara yang menghairankan kita kalau Islam muncul sebagai pencetus dan penggerak utama

globalisasi pada masa lampau atau pada masa-masa akan datang. Sesebuah kuasa atau sesuatu peradaban tidak boleh menjadi penggerak globalisasi sekiranya ia tidak memiliki semangat globalisme. Adalah suatu kebenaran bahawa “tidak ada globalisasi tanpa globalisme.” Islam mempunyai semangat globalisme dan sangat berminat untuk melihat segala persoalan kemanusiaan dari perspektif global. Salah satu sumbangan besar Islam terhadap peradaban dunia ialah semangat globalisme dan kesejagatan yang telah dipupuknya dan ditiupnya ke segenap penjuru dunia. Semangat inilah yang telah memungkinkan Islam menjadi pengasas penulisan sejarah dunia, ilmu perbandinganagama, sosiologi, tradisi sains sejagat, institusi saintifik bertaraf “antarabangsa” dan penggembaraan dunia. Tanpa terasas semua amalan yang berdimensi global ini, sudah pasti kemajuan dunia dan proses globalisasi di zaman-zaman berikutnya lebih perlahan.Di samping mempunyai semangat globalisme, Islam juga mempunyai institusi yang berperanan besar dalam meniupkan roh globalisasi di sepanjang zaman. Institusi haji merupakan agen terpenting globalisasi dalam peradaban Islam. Peranan institusi ini memang unik. Ia mencetuskan dan menggerakkan globalisasi dalam berbagai-bagai bidang termasuklah globalisasi maklumat dan ilmu pengetahuan dan globalisasi politik. Oleh kerana institusi ini kekal sifatnya, maka peranannya sebagai agen terpenting globalisasi dalam Islam juga berkekalan. Hari ini pun, pada ketika dunia Islam tidak bermaya menghadapi cabaran globalisasi kontemporari, institusi hajilah satu-satunya institusi yang dapat menjamin semangat globalisme akan terus dihayati oleh dunia Islam. Ilmu adalah salah satu penggerak utama peradaban Islam. Sikap positif Islam terhadap semua jenis ilmu pengetahuan telah memungkinkan tercetusnya gelombang pertama globalisasi ilmu

yang pernah disaksikan oleh dunia. Dalam zaman kemegahannya, institusi ilmu seperti universiti betul-betul telah berperanan sebagai agen globalisasi ilmu dalam pengertian yang difahami hari ini. Pelajar-pelajar bukan Islam dari Cina di sebelah Timur dan dari England sebelah Barat seperti Roger Bacon dari Oxford telah menuntut di pusat-pusat ilmu dunia Islam untuk menimba ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu kesan globalisasi ilmu ini, bahasa Arab telah diglobalisasikan sebagai bahasa ilmiah antarabangsa yang perlu dipelajarai oleh sesiapa juga yang inginkan kemajuan pada masa itu. Mulai kurun kesepuluh Masehi, bahasa Arab telah diajar di pusatpusat ilmu di Jerman, Perancis, England, dan Itali. Kepantasan penyebaran ilmu terkini juga mengkagumkan. Telah dilaporkan bahawa dua saintis agung Islam, Ibn Sina dan al-Biruni yang hidup sezaman pada kurun kesepuluh telah berdebat di Asia Tengah tentang beberapa isu saintifk. Beberapa hari kemudian, perbahasan itu telah heboh diperkatakan oleh para ilmuwan di Sepanyol. Ini menunjukkan tahap globalisasi ilmu yang telah dicapai dalam era pra internet. Globalisasi moden tidak mungkin menjadi suatu kenyataan sekiranya tidak ada tradisi pelayaran dan penggembaraan global sebelumnya. Kemunculan peradaban Islam sebagai sebuah peradaban

global telah membuka suatu era baru dalam dunia pelayaran dan pengembaraan. Faktor-faktor khusus yang telah merevolusikan dunia pelayaran dan pengembaraan dalam era Islam dan perihal banyaknya tertulis kisah-kisah pengembaraan telah diterangkan oleh Seyyed Hossein Nasr seperti berikut: “The vastness of the Islamic world, and the unity imposed upon it by a common law, sacred language and cultural elements, facilitated travel to the farthest regions by both land and sea. The accounts of these travels, which vary greatly in quality, provide a precious source for the study of many different human societies, as well as of aspects of natural history and geography. There is hardly a region which some traveler did not visit, whether in Central Africa, in northern Europe or in the farthest confines of Asia”. Selama empat kurun, iaitu dari kurun kesepuluh hingga ke kurun keempatbelas Masehi, pelayarpelayar Islam menjadi “raja laut” yang tidak ada tandingan. Inilah zaman pengembaraan yang telah menghasilkan legenda Sinbad the Sailor dalam kisah Seribu Satu Malam yang masih mempesona imaginasi dunia. Kemajuan dalam bidang pelayaran berkait-rapat dengan kemajuan komunikasi dan globalisasi perdagangan. Maka bukanlah secara kebetulan sahaja bahawa tempoh empat kurun yang dinyatakan tadi merupakan tempoh Islam mendominasi perdagangan dan ekonomi dunia. Terdapat suatu pertalian dan interaksi yang dinamis antara dua bidang itu.

Kalaulah hari ini peniaga-peniaga Jepun, Amerika dan Eropah membanjiri dunia Islam untuk urusan perniagaan dan perdagangan, di masa lampau dalam kurun-kurun yang tesebut di atas peniaga-peniaga Islam yang membanjiri pasaran dunia. Di negeri Cina, salah sebuah pusat perniagaan terkemuka di dunia pada zaman itu, masyarakat peniaga-peniaga Islam yang datang dari serata dunia Islam agak besar dan mereka amat dihormati. Ibn Battuta yang pernah melawat negara itu pada kurun keempatbelas Masehi telah merakamkan pemerhatiannya seperti berikut: “In every Chinese city there is a quarter for Muslims in which they live by themselves, and in which they have mosques both for the Friday services and for other religious purposes. The Muslims are honoured and respected.......When a Muslim merchant enters any town in China, he is given the choice between staying with some specified merchant among the Muslims domiciled there, or going to a hostelry”. 10 Rantau Nusantara yang terletak di kawasan geografi yang amat strategik di tengah-tengah laluan perdagangan antarabangsa yang menghubungkan Timur dan Barat telah menerima pengaruh dan kesan besar daripada globalisasi ekonomi era Islam ini. Berkat gelombang globalisasi ekonomi ini, alam Melayu telah menerima kedatangan kaum pedagang Islam yang singgah atau

bermastautin di sini. Sebagai salah satu kesan utamanya, agama Islam mula tersebar di dunia sebelah sini. Pada hari ini terlalu sukar untuk kita bayangkan kaum pedagang boleh menjadi pengembang agama. Budaya pedagang moden dan kontemporari tidak serasi dengan tuntutan

9 Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1987), hal. 237. 10 Ibn Battuta, Travels in Asia and Africa, terjemahan Hamilton A. R. Gibb (London: C. Rankedge & Sons, Ltd., 1929), hal. 282. “budaya bermartabat tinggi” (high culture) sama ada budaya agama atau budaya intelektual. Oleh yang demikian, adalah suatu yang terpuji bahawasanya kaum pedagang Islam telah memberi sumbangan signifikan terhadap pengembangan agama Islam di rantau ini. Zaman yang sama juga telah menyaksikan peningkatan globalisasi keagamaan menerusi aktiviti global dakwah Islam. Kedatangan Shaykh Isma‟il, utusan Sharif Mekah, ke Samudra pada kurun ketigabelas Masehi untuk berdakwah dengan disertai oleh bekas Raja Ma‟abri (Coromandel coast), Sultan Muhammad, yang sanggup turun takhta demi dakwah dan kedatangan Makhdum Karim (Tuan Sharif Awliya‟) ke Sulu pada kurun keempatbelas Masehi untuk menyebarkan

Islam di kawasan itu harus dilihat dalam konteks globalisasi dakwah yang mendapat momentum baru mulai kurun ketigabelas Masehi. Sebagai akibat dua dimensi globalisasi ini, Islam telah berkembang pesat di alam Melayu. Peradaban Melayu-Islam muncul sebagai peradaban terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Tinjauan ringkas globalisasi era Islam ini sekadar untuk menekankan dua perkara. Pertama, Islam adalah pencetus gelombang pertama globalisasi yang mendominasi dunia hingga ke akhir kurun kelimabelas Masehi. Kedua, pengaruh dan dampak globalisasi era Islam ke atas alam Melayu adalah begitu besar sehingga terbentuk suatu peradaban baru yang layak dipanggil peradaban Melayu-Islam. Pengalaman beberapa kurun dunia Melayu dalam menerima pengaruh dan kesan globalisasi Islam boleh dijadikan panduan berguna kepada kita untuk menghadapi cabaran globalisasi kontemporari dan seterusnya untuk mentaksirkan dan menilai pengaruh dan kesannya ke atas peradaban Malaysia. Globalisasi Dalam Era Penjajahan Barat Amat munasabah jika gelombang besar kedua globalisasi dianggap sebagai bermula di sekitar 1500 M. Tarikh ini menandakan bermulanya kejatuhan Islam sebagai kuasa dunia dan Islam sebagai peradaban terkemuka dunia. Serentak dengannya ialah bermulanya era dunia Barat

Kristian sebagai kuasa dunia dan era peradaban Barat sebagai peradaban tergagah di dunia. Dari perspektif global, ada tiga peristiwa besar lagi penting yang melambangkan era baru globalisasi. Peristiwa pertama ialah kejatuhan benteng terakhir Kerajaan Islam Andalusia (Sepanyol) di Grenada pada tahun 1491. Peristiwa kedua, pelayaran Christopher Columbus ke “Dunia Baru” dan “penemuan” benua Amerika olehnya pada tahun 1492. Peristiwa ketiga ialah kejatuhan Kerajaan Islam Melaka di tangan bangsa Portugis pada tahun 1511M. Memang sukar hendak dicari peristiwa yang lebih simbolik kepada dunia Barat dan juga dunia Islam sendiri daripada tiga peristiwa yang berlaku hampir serentak ini. Di Barat dan di Timur, Kerajaan Islam dijatuhkan oleh bangsa yang pernah diperintah berkurunkurun oleh orang Islam. Khususnya, penaklukan Melaka oleh Portugis menandakan era penjajahan Barat telah bermula. Sejak itu, satu demi satu bumi Islam di Asia dan Afrika jatuh ke tangan kuasa-kuasa baru muncul Eropah. Dengan penemuan Amerika pula oleh bangsa Eropah, gelanggang globalisasi juga semakin luas.Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban 2008 JURNAL PERADABAN – Jurnal Rasmi Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya | Jilid 1, 2008 12 Dunia Islam dengan peradabannya tidak jatuh seluruhnya serentak. Peradaban naik dan turun mengikut hukum-hukum alamnya sendiri. Ia tidak naik secara tiba-tiba dan tidak turun dengan serta merta. Setelah merosot ke suatu tahap, ia boleh naik semula ke puncak baru. Dalam era

yang diperkatakan ini masih muncul kuasa baru dari kalangan umat Islam. Khasnya, Turki telah muncul sebagai kuasa dunia yang digeruni Eropah. Seluruh Balkan ditaklukinya. Tentera Turki mara hingga ke “gates of Vienna.” Tetapi pada umumnya, proses kemerosotan peradaban Islam telah bermula. Namun demikian, di tengah-tengah kebangunan Eropah ini dengan kuasa yang kian mendominasi dunia, Islam terus menerus memberi tentangan dan persaingan sengit hingga ke hari ini. Globalisasi era kedua ini yang berakhir dengan kemerdekaan bangsa-bangsa yang telah dijajah oleh kuasa-kuasa Barat bolehlah dilihat sebagai pertarungan sengit antara kuasakuasa Barat dan kuasa-kuasa Islam dan sebagai perebutan pengaruh antara peradaban Barat dan peradaban Islam. Dari segi pandangan kuasa-kuasa Barat sendiri, semangat globalisasi dalam gelombang kedua ini disemarakkan oleh tiga G yang masyhur, iaitu “God, Gold and Glory.” Dalam bahasa Melayunya, 3 K, iaitu “Ketuhanan, Kekayaan dan Keagungan.” Amat mustahak kita memahami semangat tiga G ini sekiranya kita ingin menyelami psiki (psyche) Barat yang mendorong mereka untuk mendominasi bukan sahaja globalisasi era penjajahan ini tetapi juga globalisasi kontemporari. Terdapat kesinambungan semangat antara dua era globalisasi ini. Merujuk kepada

G atau K yang pertama (“God” atau “Ketuhanan”), dunia Barat berminat untuk menyebarkan agama Kristian ke seluruh dunia. Agama Kristian macam juga agama Islam adalah agama tabligh. Tetapi Islamlah yang mula-mula menglobalisasikan agama. Dunia Barat menglobalisasikan agama Kristian sebagai reaksi dan persaingan kepada Islam yang telah pun menjadi agama global. Fakta ini akan terus menjanjikan perebutan pengaruh dan pengikut antara dua agama ini. Implikasi politiknya juga banyak. Sepanyol dan Portugal yang merupakan dua kuasa dunia terawal dari Barat dalam era globalisasi yang diperkatakan ini telah berjaya menjadikan benua Amerika Selatan sebagai benua Katolik. Asia Tenggara turut menerima kesan globalisasi agama Sepanyol yang mula tiba di kawasan ini di pertengahan kedua kurun keenambelas Masehi. Kepulauan Filipina telah diKristiankan. Hanya keberanian dan kegagahan bangsa Moro yang telah menyekat kemaraan Kristianisasi ke Filipina Selatan. Apa pun, konflik tiga ratus tahun di Filipina Selatan yang masih berterusan adalah kesan berpanjangan globalisasi agama yang diterajui oleh Sepanyol. Walaupun selepas kurun ketujuhbelas Masehi pengaruh agama Kristian di Barat mengalami kemerosotan, namun di Afrika dan Asia agama itu terus berkembang. Dewasa ini, banyak kumpulan gereja di Barat

bergerak cergas sebagai agen globalisasi agama Kristian. Kumpulan evangelical muncul sebagai penggerak yang paling aktif dan agresif. Merujuk kepada G dan K yang kedua (“Gold” atau “Kekayaan” yang dilambangkan oleh emas), kuasa-kuasa Barat berminat untuk mengaut kekayaan tanah jajahan untuk dibawa pulang ke negara masing-masing. Perebutan emas dan sumber kekayaan lain di tanah jajahan di tiga benua dan monopoli perdagangan dunia merupakan penggerak utama globalisasi era ini. Mereka telah berperang sesama sendiri kerananya. Alam Melayu terjejas bermacam cara oleh konflik di kalangan kuasa-kuasa kolonial ini. Khususnya, pembangunan dan kemajuan peradaban Melayu-Islam terjejas teruk. Merujuk kepada G atau K ketiga (“Glory” atau “Keagungan”), dunia Barat telah mempunyai tanggapan yang berubah-ubah mengikut perubahan zaman. Di peringkat awal era penjajahan ini, maksud “glory” yang meliputi ide kebanggaan dan kemegahan ditujukan kepada raja dan bangsa. Kemudian, apabila timbul kesedaran meluas terhadap hakikat peradaban Barat yang dikongsi bersama oleh pelbagai bangsa Eropah, konsep keagungan mula dipindahkan kepada peradaban Barat. Hari ini yang diagungkan ialah nilai-nilai Barat seperti nilai dan sistem demokrasi, yakni sistem pemerintahan. Dalam konteks zaman ini, tiga G merujuk kepada “gold, governance, and God.” Pengaruh Gobalisasi Terhadap Peradaban

Banyak pihak di dunia telah dan sedang menilai buruk baiknya globalisasi kontemporari, terutamanya globalisasi ekonomi. Chandra Muzaffar telah menyenaraikan lapan kebaikan globalisasi tetapi senarai keburukannya lebih panjang, iaitu sebanyak tiga belas keburukan. 11 Walaupun perkiraan kuantiti tidak semestinya boleh disamakan dengan pertimbangan kualiti dalam menilai globalisasi, namun banyak pihak berpendapat bahawa globalisasi mendatangkan lebih banyak keburukan kepada umat manusia seluruh dunia daripada kebaikan. Menurut Chandra, lapan aspek positif globalisasi ialah (1) peranan pelaburan asing (FDI) dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara, (2) peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah, (3) peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru komunikasi dan maklumat, (4) komunikasi yang lebuh mudah dan juga murah, (5) peluang yang lebih luas untuk manusia dari berbagai-bagai kumpulan etnik, budaya dan agama berinteraksi, (6) peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa keperimanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia, (7) penonjolan idea-ide dan amalan

pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam, peraturan undang-undang dan hakhak asasi manusia dan akhir sekali (8) penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Jika diperhatikan, maka kita dapati bahawa sebahagian besar manfaat globalisasi adalah yang berkaitan dengan dimensi ekonomi manakala bakinya berkaitan dengan dimensi politik dan sosial. Namun seperti yang ditegaskan oleh Chandra, semua aspek globalisasi yang dianggap positif ini sepatutnya dialualukan oleh semua agama. Dari segi keburukan globalisasi pula, tigabelas perkara yang disenaraikan oleh Chandra ialah:

11 1. Kualiti alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. 2. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sesebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi. 3. Pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara terutamanya di negara-negara Selatan 4. Modal jangka pendek yang keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan. 5. Pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatann yang semakin

melebar di negara-negara Utara sendiri. 6. Penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat keinsanan manusia. 7. Kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen menerusi peranan yang dimainkan oleh perbadanan transnasional dan media komunikasi global. 8. Penyebaran budaya pop Amerika yang “menyegarkan pancaindera dan mematikan roh”. 9. Kecenderungan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada

kursuskursus ilmu pengurusan dan teknik kemanusiaan dan kemasyarakat. 10. Pembanjiran maklumat yang tidak berguna.

dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu

11. Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hakhak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia. 12. Pengantarabangsaan jenayah yang menyukarkan jenayah dibendung. 13. Pengantarabangsaan penyakit. Pada pendapat kami, senarai buruk baik globalisasi yang diberikan oleh Chandra ini sudah cukup komprehensif, khususnya bagi tujuan untuk digunasuaikan dalam perbincangan di sini. Tugas kami ialah untuk menilai aspek-aspek baik dan aspek-aspek buruk globalisasi kontemporari dari

perspektif peradaban. Telah kami tegaskan sebelum ini bahawa perspektif peradaban adalah perspektif jangka panjang. Dalam perspektif jangka panjang, kita lebih mengutamakan isu-isu yang lebih pokok sifatnya seperti isu nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dan isu pembentukan institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial yang lebih kekal sifatnya. Juga perspektif peradaban lebih mementingkan isu pembentukan budaya yang sihat baik budaya politik mahu pun budaya intelektual. Kita sedia maklum bahawa peradaban Islam merupakan teras peradaban Malaysia. Kita mengambil kira fakta ini dalam kita menilai implikasi globalisasi kontemporari kepada proses pembentukan peradaban di negara ini. Kita juga percaya bahawa oleh kerana perspektif Islam yang hendak digunakan adalah perspektif universal, maka pertimbangan-pertimbangan yang dibuat seharusnya dapat diterima oleh agama-agama lain di Malaysia. Senarai buruk baik globalisasi yang tersebut di atas mengesahkan kedudukan dimensi ekonomi sebagai dimensi terpenting globalisasi masa kini dan juga yang paling berpengaruh. Punca utama globalisasi ekonomi meninggalkan banyak kesan negatif dalam pelbagai bidang kehidupan manusia sejagat ialah sifat dan ciri fenomena kapitalisme global yang menjadi teras dan tumpuan dimensi globalisasi berkenaan. Kapitalisme menekankan ide dan amalan perdagangan bebas,

liberalisasi pasaran kewangan dan pengaliran bebas modal tetapi nampaknya konsep kebebasan dan liberalisasi yang difahami dan diamalkan ini betul-betul bebas dari nilai-nilai murni yang diperjuangkan oleh Islam dan agama-agama lain. Kita tidak nampak bagaimana amalan ekonomi seperti yang dianjurkan oleh kapitalisme global ini dapat memberi kebaikan kepada golongan terbanyak. Globalisasi ekonomi dalam era Islam juga mengamalkan pasaran dan perdagangan bebas tetapi amalan itu berdasarkan nilai-nilai kerohanian dan moral seperti keadilan dan kamakmuran bersama. Peradaban ekonomi yang negara ini perlukan ialah sistem, institusi dan amalan ekonomi yang didasarkan kepada nilai-nilai seperti itu. Prinsip-prinsip ekonomi dan ajaran-ajaran lain yang relevan dengan ekonomi seperti yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Nabi s.a.w. boleh memberi sumbangan besar terhadap usaha untuk membentuk peradaban ekonomi yang dihajatkan ini. Tetapi malangnya, dari segi teori dan amalannya, prinsip-prinsip ini agak terbiar. Apa yang disebut-sebut sebagai ekonomi Islam oleh beberapa kalangan perlu dikaji semula. Di Barat sendiri ada wacana tentang konsep pembangunan yang berasaskan keimanan dan kepercayaan agama (faith-based development). Misalnya, pada tahun 2003 dialog telah diadakan di Universiti Harvard antara agama-agama tentang konsep pembangunan ini. Dialog itu dianjurkan oleh

beberapa pihak dan beberapa buah badan termasuk World Peace Foundation, Archbishop of Canterbury, Aga Khan Foundation dan World Bank. Tumpuan perbincangan ialah kepada pendekatan Islam terhadap isu pembangunan yang berasaskan keimanan. Institusi ekonomi yang didasarkan kepada ibadat haji dan prinsip zakat adalah contoh penting pembangunan ekonomi dalam pengertian yang diperkatakan. Ini menunjukkan bahawa ide pembangunan ekonomi yang berteraskan ajaran-ajaran Islam boleh diglobalisasikan. Dari segi globalisasi maklumat dan ilmu, Chandra telah menyimpulkan dengan baiknya apabila beliau menyatakan bahawa kesan terburuk dimensi ini ialah pembanjiran maklumat yang tidak berguna. Islam sebagai agama yang menekankan kecintaan terhadap ilmu dan hikmah memandang dengan cukup serius masalah maklumat dan ilmu yang tidak berguna. Bahaya

maklumat tidak berguna ini perlu diatasi dengan segera kerana ia boleh membantut usaha kita untuk melahirkan manusia yang benar-benar berilmu dan usaha mewujudkan budaya ilmu yang sihat. Tradisi ilmu Islam yang positif perlu dihayati. Maklumat yang tidak benar dan yang tidak berguna mungkin sukar untuk dibendung daripada terus mengalir ke dalam masyarakat kita. Kalaupun ia tidak boleh disekat, ia boleh dijawab dengan maklumat dan ilmu yang benar. Kebenaran perlu disebarkan seluas-luasnya. Selain masalah bahaya maklumat tidak berguna, kita

juga berhadapan dengan masalah jurang perbezaan peluang untuk mengakses maklumat. JurangPengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban 2008 JURNAL PERADABAN – Jurnal Rasmi Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya | Jilid 1, 2008 16 ini antara rakyat bandar dan rakyat luar bandar semakin melebar. Masalahnya, ia membabitkan perbezaan antara kaum dan kumpulan etnik. Keadilan dalam bidang ilmu pengetahuan juga perlu dilihat dalam masyarakat kita. Merujuk kepada globalisasi politik, kita perlu menghadapi cabaran penyebaran ide-ide seperti demokrasi, pluralisme dan hak-hak asasi manusia dengan berpandukan ajaran-ajaran yang ada dalam agama dan tradisi kita. Yang nyatanya, wacana tentang ide-ide tersebut perlu dipertingkatkan. Sebilangan intelektual Muslim yang menetap di Barat menegaskan bahawa demokrasi bukanlah sistem yang ideal tetapi mereka juga berpendapat bahawa dalam konteks zaman ini ia merupakan yang terbaik untuk manusia. Apa pun pandangan kita tentang demokrasi, isu ini perlu ditangani dalam suasana bebas dan tenang. Kita yakin boleh diwujudkan sistem demokrasi yang lebih baik lagi dan yang serasi pula dengan ajaran Islam. Begitu juga dengan isu pluralisme dalam pengertiannya yang luas, termasuklah pluralisme keagamaan, kebudayaan dan kepercayaan politik. Dari segi globalisasi keagamaan, kami berpendapat bahawa trend masyarakat Cina untuk

memeluk agama Kristian akan berterusan dan mungkin berkembang jika kita asaskan kepada perkembangan keagamaan masyarakat keturunan Cina di Taiwan, Singapura dan Hongkong. Apa implikasinya kepada masa depan pluralisme keagamaan di negara ini sukar hendak diramalkan. Cuma yang kami bimbangkan ialah “a politicized Christianity” yang diglobalisasikan oleh kumpulan-kumpulan gereja tertentu di Barat akan turut mempengaruhi perkembangan agama Kristian di sini. Bagaimanapun, dialog antara agama dan dialog peradaban perlu diperbanyakkan dan kualiti wacananya dipertingkatkan. Orang-orang Islam perlu terlibat secara aktif dalam dialog-dialog ini dalam keadaan bersedia. Rumusan
Keburukan : 1. Persaingan dengan pelabur-pelabur tempatan. Mereka dianaktirikan dan tidak mendapat tender-tender yang sepatutnya mereka usahakan. Tidak dapat bertanding dengan pelabur asing yang berteknologi canggih dan bermodal lumayan. Barangan baru yang dihasilkan tidak dapat dikeluarkan oleh pelabur tempatan. 2. Tiada pemindahan teknologi. Mereka membawa kepakaran dan kakitangan sendiri. Merugikan negara kita kerana ini adalah harapan negara. Mereka lebih mengutamakan keuntungan menyebarkan pengetahuan baru. Hanya membawa wang keluar dari Malaysia. 3. Pencemaran. Masalah ini akan berlaku daripada segi air, udara dan alam sekitar. Ini bertentangan dengan konsep untuk hidup dalam alam yang bersih. Dengan pembukaan kilangkilang baru, hutan diterokai dan pokok ditebang untuk tujuan tersebut. Ini telah merosakkan sistem eko-sistem dan ekologi alam sekitar. Asap yang keluar dan sisa-sisa buangan kilang mencemarkan laut, sungai dan udara yang bersih. 4. Kebudayaan kuning dan asing. Ini bertentangan dengan kebudayaan yang lebih halus di negara kita. Adat, cara hidup, tarian, seni, lagu dan agama dipengaruhi oleh pelabur-pelabur asing. Ini kerana masyarakat lebih mendewakan kebudayaan mereka yang dianggap kompleks dan “sophisticated”. Ini secara tidak langsung telah mencemarkan hubungan kekeluargaan orang- orang Asia. Semangat kejiranan juga merosot. 5. Penjajahan ekonomi asing. Ini amat

membahayakan kerana pelabur-pelabur asing ini boleh menyebabkan kita terlalu bergantungan kepada mereka. Tanpa pelabur asing kedudukan ekonomi negara kta akan terjejas dan menjadi tidak stabil. Contoh : Sekiranya Amerika Syarikat menarik balik GSP, banyak kilang elektronik akan tutup. Ini boleh mengakibatkan ramai pekerja kilang elektronik menganggur dan menggugat kestabilan ekonomi negara kita. August 29, 2009 8:32 AM

Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban. Demimenjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas, kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh rakyat negara ini. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Untuk berjaya, insya‟ Allah, kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita, terutamanya kekayaan dalaman (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan.