!

!^K^L^í
lL^´^

l: ·u·un O¦c¦ .
klZKl lNl^í KL!^L^ ´^kl

1^íLN 2O!!


2


K^1^ lLNC^N1^k

lu¡: ·,u¦ur ·a,a uca¡¦an a'a· ¦c¦ad:ra' ^¦¦a¦ ´\1, ¦arcna dcnqan ra¦:a' dan ¦arun:a-
N,a ·a,a :a·:¦ d:¦cr: ¦c·c:¡a'an un'u¦ :cn,c¦c·a:¦an :a¦a¦a¦ :n:. 1:da¦ ¦u¡a ·a,a uca¡¦an
¦c¡ada do·cn ¡c:¦::¦:nq dan 'c:an-'c:an ,anq 'c¦a¦ :c:¦cr:¦an du¦unqan da¦a:
:cn,c¦c·a:¦an :a¦a¦a¦ :n:.
lcnu¦:· :cn,adar: ¦a¦.a da¦a: ¡cnu¦:·an :a¦a¦a¦ :n: :a·:¦ ¦an,a¦ ¦c¦uranqan, o¦c¦
·c¦a¦ :'u ¡cnu¦:· anqa' :cnq¦ara¡¦an ¦r:':¦ dan ·aran ,anq :c:¦anqun. lan ·c:oqa ·cnqan
·c¦c·a:n,a :a¦a¦a¦ :n: da¡a' ¦cr:aníaa' ¦aq: ¡c:¦aca dan 'c:an-'c:an. ^::n...


lan,u.anq:, !2 ^qu·'u· 2O!!
11l

lcn,u·un

::


DAFTAR ISI
Kata pengantar .................................................................................................................. ii
DaItar isi ........................................................................................................................... iii
BAB I Pendahuluan ........................................................................................................... 1
A. atar Belakang....................................................................................................... 1
B. Tuiuan .................................................................................................................. 1
BAB II Pembahasan ......................................................................................................... 2
1. Pengertian Puasa .................................................................................................... 2
2. Macam-macam Puasa ............................................................................................ 5
3. Hal-hal yang membatalkan puasa ........................................................................... 12
4. ManIaat puasa ........................................................................................................ 13
5. Keutamaan puasa ................................................................................................... 14
6. Hikmah Puasa Ramadhan ...................................................................................... 16
DaItar Pustaka ................................................................................................................... 19


:::


BAB I
!AHULUA
A. Latar Belakang
Puasa merupakan salah satu dari rukun islam kita sebagai umat muslim waiib menialankan
puasa Ramadhan saya menuliskan tema puasa ini agar kita lebih mengerti apa puasa itu dan
semoga kita meniadi penguasa diri kita sendiri dengan berpuasa. Ramadhan merupakan bulan
dimana kita harus dapat mengendalikan diri kita,hal yang utama yang harus kita lakukan dalam
pelaksanaan puasa ramadhan adalah kita harus meniadi penguasa dan raia bagi diri kita sendiri
kita harus benar-benar mengendalikan menurut aturan Ilahi yang berlaku. Kalau berbicara harus
kita kendalikan demikian iuga dengan mata semuanya harus kita kendalikan dengan baik.
Mungkin kadang ada bertanya kenapa kita tetap sengsara, atau mengapa hidup kita gelisah dan
tidak tenang ? iawaban yang tepat adalah karena kita tidak dapat mengendalikan diri kita
sendiri. Pada bulan Ramadhan ini kita harus seperti kepongpong masuk seperti ulat berbulu
yang ditakuti dan meniiiikan dan keluar sebagai kupu-kupu yang indah yang begitu disenangi
banyak orang, yang dapat kita artikan sebusuk dan sekotor apapun diri kita ,setelah
menialankan ibadah puasa ini kita harus meniadi orang yang memiliki kepribadian yang indah
dan bermanIaat bagi dirikita sendiri dan orang lain. Di bulan suci Ramadhan inilah kesempatan
yang baik untuk megembleng diri agar meniadi terindah dan terbaik. Rasulullah
mensinyalir,umat islam akan banyak melaksanakan puasa ,hanya mendapatkan lapar dan
dahaga saia. Bagai mana menurut ada apakah ini benar? Kalau Rasulullah sudah mensinyalir
demikian memang demikian keadaannya karena semua yang dikatakan dan dilakukan
Rasulullah semua itu benar adanya dan tidak ada yang salah. Perkembangan pada saat ini
apakah sesuai dengan sinyalemen Rasulullah tadi? Ibadah puasa umat islam pada saat ini
Alhamdulillah sudah agak meningkat ternyata mereka mulai sadar ,mereka sadar bahwa ibadah
puasa ini tidaklah sebuah tradisi saia melainkan sebuah ialan untuk meningkatkan keimanan.
B. Tuiuan
Tuiuan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan kita tentang puasa. Sehingga kita bisa
lebih tau dan memngaerti apa maksud dan tuiuan puasa itu sendiri.
!


BAB II
!BAHASA
1. !engertian !:asa
Puasa dalam bahasa arab yaitu » ·-, secara bahasa diertikan sebagai menahan diri. Maksudnya
menahan diri dari makan atau minum untuk suatu iangkamasa tertentu atau menahan
makan,minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai dari terbit Iaiar
sehinggalah terbenam matahari. Umat Islam iuga dikehendaki menahan diri daripada menipu,
mengeluarkan kata-kata buruk atau sia-sia, serta bertengkar atau bergaduh. Ini kerana puasa
merupakan medan latihan memupuk kesabaran, keiuiuran serta bertolak ansur sesama sendiri.
Secara tidak langsung amalan puasa akan menyuburkan sikap murni di dalam diri pelakunya.
Puasa ialah menahan diri dari makan, minum dan bersenggama mulai dari terbit Iaiar yang
kedua sampai terbenamnya matahari. Firman Allah Ta ala:
'·´ ¹´ ´ · '·´ Ƈ ~' · .ŝ Ǝ = .ŝ - ƈ Ǝ - ´ »´ ´ ¹ ´ =- =¹' ´ . -Ƈ ƀ¹' . ~ =- =¹' ~ ·~ ƀ¹' . ~ ~ = -¹' ŝ »´ ` '·´ ~ ƍ ſ »' - -¹' . ¹ ƃ .-ŝ ¹¹' ' ...dan makan
minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu Iaiar. Kemudian
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam . '(Al-Baqarah: 187),

O Syarat sahnya p:asa. Syarat-syarat sahnya p:asa ada enam :
1. Islam : tidak sah puasa orang kaIir sebelum masuk Islam.
2. Akal : tidak sah puasa orang gila sampai kembali berakal.
3. Tamyiz : tidak sah puasa anak kecil sebelum dapat membedakan (yang baik dengan yang
buruk).
4. Tidak haid : tidak sah puasa wanita haid, sebelum berhenti haidnya.
5. Tidak niIas : tidak sah puasa wanita niIas, sebelum suci dari niIas.
2


6. Niat : dari malam hari untuk setiap hari dalam puasa waiib. Hal ini didasarkan pada sabda
Nabi shallallahu alaihi wasallam : 'Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari
sebelum Iaiar, maka tidak sah puasanya. '(HR.Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Maiah, An-
Nasa`i dan At-Tirmidzi. Ia adalah hadits mauquI menurut At-Tirmidzi.
Dan hadits ini menuniukkan tidak sahnya puasa kecuali diiringi dengan niat seiak malam hari,
yaitu dengan meniatkan puasa di salah satu bagian malam.
O Syarat wajib p:asa
rang-orang Islam yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini diwaiibkan berpuasa pada bulan
Ramadhan:
!. Berakal/waras
2. Baligh (cukup umur)
. Mampu/tidak uzur.
O R:k:n !:asa
Rukun puasa ada dua, iaitu:
1. Berniat pada malam harinya
2. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai terbit Iaiar
hingga terbenam matahari.
O S:nat p:asa
Perkara-perkara berikut disunatkan ketika berpuasa:
1. Makan sahur serta melambatkannya
2. Menyegerakan berbuka dan sunat berbuka dengan buah kurma atau benda-benda yang manis
atau air
3. Meniamu orang-orang berbuka puasa
4. Memperbanyakkan ibadah dan berbuat kebaikan.O !erkara yang membatalkan p:asa
Manakala perkara-perkara berikut akan membatalkan puasa iika teriadi:
1. Makan dan minum dengan sengaia walaupun pada nilaian dan kadaran yang sedikit
pun,seperti memakan saki baki makanan kecil yang terlekat pada celah gigi dan lain-lain
lagi.
2. Muntah dengan sengaia
3. Bersetubuh atau keluar air mani dengan sengaia
4. Keluar darah haid atau niIas
5. ila (hilang akal)
6. Pitam(termasuk pengsan) atau mabuk sepaniang hari.
7. Merokok disiang hari.(Termasuk menghisap gania atau dadah)
8. Murtad (keluar dari Islam)
9. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka seperti menyembur pewangi atau menyegar
mulut dan sebagainya.arangan ini tidak termasuk memasukkan air atau udara kedalam
rongga terbuka kerana ingin berwuduk atau melegakan kesakitan dan ketidakselesaan pada
rongga(dengan syarat air tersebut tidak diminum atau ditelan dengan sengaia).
O ereka yang diizinkan berb:ka
Terdapat kelonggaran (harus) kepada golongan yang berikut untuk berbuka:
1. rang yang sakit .
2. rang yang berkeria buruh.
3. rang yang dalam musaIir (perialanan).
4. rang tua yang sudah lemah.
5. rang yang hamil dan ibu yang menyusukan anak.
6. Doa buka puasaO Tingkatan !:asa
Imam Abu Hamid al-hazali dalam bukunya Ihya al-'Ulumuddin telah membahagikan puasa
itu kepada 3 tingkatan:
1. Puasanya orang awam (shaum al-´umum): menahan diri dari perkara-perkara yang
membatalkan puasa seperti makan dan minum.
2. Puasanya orang khusus (shaum al-khusus): turut berpuasa dari panca indera dan seluruh
badan dari segala bentuk dosa.
3. Puasanya orang istimewa, super khusus (shaum al-khawasi al-khawas): turut berpuasa 'hati
nurani', iaitu tidak memikirkan sangat soal keduniaan
Pembahagian di atas memberikan umat Islam ruang untuk berIikir dan menelaah tingkat
manakah mereka berada.
2. acam-macam !:asa
A. !UASA FARHU
Puasa Iardhu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang
termasuk ke dalam puasa Iardhu antara lain:
1. !:asa b:lan Ramadhan
Puasa dalam bulan Ramadhan dilakukan berdasarkan perintah Allah SWT dalam Al-Qur`an
sebagai berikut . ' - ' +´ - ſ .- ~ŝ ¹' '·´ - ~Ž Ɔ Ǝ´ ´ ´ »´ ´- ¹ = ´ »' - -¹' ' ~ ´ Ɔ Ǝ´ ´ . ¹ = .- ~ŝ ¹' . ~ »´ ´ ¹ƈ · »´ ´ŝ ¹ · ¹ .·´ -ŝ Ǝ ƍ
^r':n,a .
Wahai orang-orang yang beriman, diwaiibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah
diwaiibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu terhindar dari keburukan rohani dan
iasmani (QS. Al Baqarah: 183).´ + ~ .' - ~ ¸ ~ŝ ¹' . ´-´ ſ ·- · ´ .Ž´ -¹' . ~´ - .'ŝ -¹ ¹ Ƌ' - - Ƈ · . ~ . ~´ +¹' .' ·´ -¹' · . ~ · ~ + ~ ´ »´ ´- ~ +ŝ ~¹' ´ ·~´ - -¹ · . ~ · .' ´ ' -- ~
· ſ . ¹ = - ~ ´Ɖŝ ~ · · . ~ »'ŝ - ſ =´ ſ ´ ~- ´ - ´ ·ŝ ¹¹' ´ »´ ´ Ƈ ~´ -¹' ` · ´ ~- ´ - ´ »´ ´ Ƈ ~´ ·¹' '·´ ¹ ~´´ Ǝ ¹ · Ɖŝ ~ ·¹' ´´ Ǝ ¹ ·'·´ ƈ ·ŝ ¹¹' . ¹ = ' ~ »´ ´' ~ - »´ ´ŝ ¹ · ¹ ·
.·´ ´ ´~ ƍ
Artinya :
Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Qur'an sebagai petuniuk bagi manusia
dan penielasan-penielasan mengenai petuniuk itu dan pembeda. Karena itu, barangsiapa di
antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa
sakit atau dalam perialanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang
lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas
petuniuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS.Al Baqoroh: 185)
O iat p:asa Ramadhan
Tidak waiib dan tidak iuga sunat berniat dalam bahasa Arab, memadai dalam bahasa Melayu
atau apa-apa bahasa yang kita Iahami. Tetapi baik dan berpahala iika diamalkan dalam bahasa
Arab dengan niat kita cinta kepada bahasa Arab sebagai bahasa Nabi Muhammad s.a.w. dan
bahasa Al-Quran.
O Laíaz n:a'
aIaz setiap malam. Niat ringkas:
´ ƌ- · - »· - .' - ~ ·´ ¹ ¹ . ¹' · ƍ
Niatnya: Sahaia aku puasa Ramadhan kerana Allah Taala.
aIaz lengkap:
´ ƌ- · - »· - ~ = . = -' ~ ſ . · .' - ~ - ~ - Ɗ -´ ~¹' ·´ ¹ ¹ . ¹' · ƍ
Niatnya: Sahaia aku puasa esok hari pada bulan Ramadhan tahun ini kerana Allah Taala.

!O

O Sebenarnya bangun untuk bersahur itu sudah dikira berniat untuk berpuasa.
aIaz niat puasa Ramadhan sepenuhnya untuk sebulan:
aIaznya:
´ ƌ- · - »· - + ~ .' - ~ ·´ ¹ ´ ·´ ¹ ¹ . ¹' · ƍ
Niatnya: Sahaia aku berpuasa sebulan Ramadhan tahun ini kerana Allah Taala.
O Digalakkan berniat puasa untuk sebulan dengan sekali niat pada malam pertama Ramadhan
bagi mengelakkan daripada tidak sah puasa kerana terlupa berniat pada malamnya, kita
mengikut Imam Malik yang membolehkan berniat untuk sebulan sekali gus.
O Namun begitu, iika puasa Ramadhan kita terputus oleh sesuatu sebab, seperti haidh, sakit atau
lain-lain, maka niat puasa sebulan itu tidak lagi memadai untuk hari-hari puasa yang seterusnya,
tetapi, hendaklah diperbaharui niat apabila tidak ada lagi perkara yang menghalang daripada
puasa berturut-turut tersebut. Maksudnya, dengan memperbaharui niat sekali lagi bagi semua
hari-hari puasa Ramadhan yang berbaki, iaitu niatnya:
'Sahaia aku berpuasa esok dan sehingga akhir Ramadhan ini kerana Allah Ta`ala¨.
O 4a b:ka p:asa
»+¹ ¹ ' ¹ ƌ ~- Ƈ · ƌ- ~ ' .¹ =· · ´ Ƌ =· ſ
Ya Allah, Aku telah berpuasa untuk Kau dan pada Kaulah aku mempercayai dan aku membuka
puasa dengan apa yang Kau berikan.
O Ker:gian meninggalkan p:asa Ramadhan
Pahala puasa Ramadhan amat besar. rang yang meninggalkan puasa dengan sengaia, bukan
saia telah melakukan satu dosa besar, bahkan dia mengalami satu kerugian yang amat besar,
satu hari puasa yang ditinggalkan tersebut tidak boleh ditebus dengan apa iua cara, tidak boleh
ditukar ganti, sekalipun orang yang meninggalkannya berpuasa seumur hidupnya. Ini ielas
sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam: Maksudnya: 'Sesiapa

!!

berbuka satu hari pada bulan Ramadhan tanpa ada rukhshah (uzur syarak) dan tidak iuga kerana
sakit, dia tidak akan dapat menggantikan puasa yang ditinggalkannya itu, sekalipun dia
berpuasa seumur hidup.¨ (Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasa`i, Ibnu Maiah dan Ibnu
Khuzaimah).

2. !:asa Kafarat
Puasa kaIarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu
hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewaiiban, sehingga mengharuskan seorang
mukmin mengeriakannya supaya dosanya dihapuskan, bentuk pelanggaran dengan kaIaratnya
antara lain :
· Apabila seseorang melanggar sumpahnya dan ia tidak mampu memberi makan dan pakaian
kepada sepuluh orang miskin atau membebaskan seorang roqobah, maka ia harus melaksanakan
puasa selama tiga hari.
· Apabila seseorang secara sengaia membunuh seorang mukmin sedang ia tidak sanggup
membayar uang darah (tebusan) atau memerdekakan roqobah maka ia harus berpuasa dua bulan
berturut-turut (An Nisa: 94).
· Apabila dengan sengaia membatalkan puasanya dalam bulan Ramadhan tanpa ada halangan
yang telah ditetapkan, ia harus membayar kaIarat dengan berpuasa lagi sampai genap 60 hari.
· Barangsiapa yang melaksanakan ibadah haii bersama-sama dengan umrah, lalu tidak
mendapatkan binatang kurban, maka ia harus melakukan puasa tiga hari di Mekkah dan tuiuh
hari sesudah ia sampai kembali ke rumah. Demikian pula, apabila dikarenakan suatu mudharat
(alasan kesehatan dan sebagainya) maka berpangkas rambut, (tahallul) ia harus berpuasa selama
3 hari.
Menurut Imam SyaIi`I, Maliki dan HanaIi:

!2

rang yang berpuasa berturut-turut karena KaIarat, yang disebabkan berbuka puasa pada bulan
Ramadhan, ia tidak boleh berbuka walau hanya satu hari ditengah-tengah 2 (dua) bulan
tersebut, karena kalau berbuka berarti ia telah memutuskan kelangsungan yang berturut-turut
itu. Apabila ia berbuka, baik karena uzur atau tidak, ia waiib memulai puasa dari awal lagi
selama dua bulan berturut-turut.
3. !:asa azar
Puasa nadzar adalah puasa yang tidak diwaiibkan oleh Tuhan, begitu iuga tidak disunnahkan
oleh Rasulullah saw., melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri
untuk membersihkan (Tazkiyatun NaIs) atau mengadakan ianii pada dirinya sendiri bahwa
apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekeriaan, maka ia akan
berpuasa sekian hari. Mengeriakan puasa nazar ini siIatnya waiib. Hari-hari nazar yang
ditetapkan apabila tiba, maka berpuasa pada hari-hari tersebut iadi waiib atasnya dan apabila
dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perialanan maka ia harus mengqadha pada hari-
hari lain dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya maka ia bertanggung iawab
mengqadhanya.
B.!:asa S:nnat (afal)
Puasa sunnat (naIal) adalah puasa yang apabila dikeriakan akan mendapatkan pahala dan
apabila tidak dikeriakan tidak berdosa. Adapun puasa sunnat itu antara lain :
1. Puasa 6 (enam) hari di bulan Syawal
Bersumber dari Abu Ayyub Anshari r.a. sesungguhnya Rasulallah saw. bersabda: ' Barang
siapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian dia menyusulkannya dengan berpuasa enam
hari pada bulan syawal , maka seakan akan dia berpuasa selama setahun¨.
2. Puasa Tengah bulan (13, 14, 15) dari tiap-tiap bulan Qomariyah
Pada suatu hari ada seorng Arabdusun datang pada Rasulullah saw. dengan membawa kelinci
yang telah dipanggang. Ketika daging kelinci itu dihidangkan pada beliau maka beliau saw.
hanya menyuruh orang-orang yang ada di sekitar beliau saw. untuk menyantapnya, sedangkan

!

beliau sendiri tidak ikut makan, demikian pula ketika si arab dusun tidak ikut makan, maka
beliau saw. bertanya padanya, mengapa engkau tidak ikut makan? Jawabnya 'aku sedang
puasa tiga hari setiap bulan, maka sebaiknya lakukanlah puasa di hari-hari putih setiap bulan¨.
'kalau engkau bisa melakukannya puasa tiga hari setiap bulan maka sebaiknya lakukanlah
puasa di hari-hari putih yaitu pada hari ke tiga belas, empat belas dan ke lima belas.
3. Puasa hari Senin dan hari Kamis.
Dari Aisyah ra. Nabi saw. memilih puasa hari senin dan hari kamis. (H.R. Turmudzi)|4|
4. Puasa hari AraIah (Tanggal 9 Dzulhiiiah atau Haii)
Dari Abu Qatadah, Nabi saw. bersabda: 'Puasa hari AraIah itu menghapuskan dosa dua tahun,
satu tahun yang tekah lalu dan satu tahun yang akan datang¨ (H. R. Muslim)
5. Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharam.
Dari Salim, dari ayahnya berkata: Nabi saw. bersabda: Hari Asyuro (yakni 10 Muharram) itu
iika seseorang menghendaki puasa, maka berpuasalah pada hari itu.

6. Puasa nabi Daud as. (satu hari bepuasa satu hari berbuka)
Bersumber dari Abdullah bin Amar ra. dia berkata : Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:
'Sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah swt. ialah puasa Nabi Daud as.
sembahyang yang paling d sukai oleh Allah ialah sembahyang Nabi Daud as. Dia tidur sampai
tengah malam, kemudian melakukan ibadah pada sepertiganya dan sisanya lagi dia gunakan
untuk tidur, kembali Nabi Daud berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari.
Mengenai masalah puasa Daud ini, apabila selang hari puasa tersebut masuk pada hari Jum`at
atau dengan kata lain masuk puasa pada hari Jum`at, hal ini dibolehkan. Karena yang
dimakruhkan adalah berpuasa pada satu hari Jum`at yang telah direncanakan hanya pada hari
itu saia.
!O
!

7. Puasa bulan Raiab, Sya`ban dan pada bulan-bulan suci
Dari Aisyah r.a berkata: Rasulullah saw. berpuasa sehingga kami mengatakan: beliau tidak
berbuka. Dan beliau berbuka sehingga kami mengatakan: beliau tidak berpuasa. Saya tidaklah
melihat Rasulullah saw. menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadhan. Dan saya tidak
melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya`ban.
C. !:asa akr:h
Menurut Iiqih 4 (empat) mazhab, puasa makruh itu antara lain :
1. Puasa pada hari Jumat secara tersendiri
Berpuasa pada hari Jumat hukumnya makruh apabila puasa itu dilakukan secara mandiri.
Artinya, hanya mengkhususkan hari Jumat saia untuk berpuasa.
Dari Abu Hurairah ra. berkata: 'Saya mendengar Nabi saw. bersabda: 'Janganlah kamu
berpuasa pada hari Jum`at, melainkan bersama satu hari sebelumnya atau sesudahnya.¨

2. Puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan
Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. beliau bersabda: 'Janganlah salah seorang dari kamu
mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa
berpuasa, maka berpuasalah hari itu.¨
3. Puasa pada hari syak (meragukan)
Dari Shilah bin ZuIar berkata: Kami berada di sisi Amar pada hari yang diragukan Ramadhan-
nya, lalu didatangkan seekor kambing, maka sebagian kaum meniauh. Maka Ammar berkata:
Barangsiapa yang berpuasa hari ini maka berarti dia mendurhakai Abal Qasim saw.
. !:asa Haram
Puasa haram adalah puasa yang dilarang dalam agama Islam. Puasa yang diharamkan. Puasa-
puasa tersebut antara lain:
!!
!

1. Puasa pada Hari Syak pada hari 30 Syaaban
2. Puasa pada Hari Raya Aidil Fitri pada 1 Syawal
3. Puasa pada Hari Raya Aidil Adha pada 10 Zulhiiiah
4. Puasa pada Hari Tashriq pada 11, 12, 13 Zulhiiiah
5. Puasa perempuan haid & NiIas
6. Puasa pada Hari AraIah yakni pada 9 Zulhiiiah, larangan berpuasa menurut Mazhab Syiah,
tetapi berpuasa pada hari tersebut adalah sunat bagi Muslim yang mengikuti Mazhab Ahli
Sunah Waliamaah, namun menurut pandangan Ahli Sunah Waliamaah iuga, haram berpuasa
pada hari tersebut bagi orang yang menunaikan Haii di AraIah.
7. Puasa sunat seorang perempuan tanpa izin suaminya
8. Puasa bagi orang yang bimbang berlakunya mudharat ke atas dirinya kerana berpuasa
9. Puasa untuk orang lain dan yang ghaib serta tidak diniatkan kepada Allah SWT.
3. Hal-Hal yang dapat embatalkan !:asa
· Makan dan minum dengan sengaia. Jika dilakukan karena lupa maka tidak batal puasanya.
· Jima` (bersenggama).
· Memasukkan makanan ke dalam perut. Termasuk dalam hal ini adalah suntikan yang
mengenyangkan dan transIusi darah bagi orang yang berpuasa.
· Mengeluarkan mani dalam keadaan teriaga karena onani, bersentuhan, ciuman atau sebab
lainnya dengan sengaia. Adapun keluar mani karena mimpi tidak membatalkan puasa karena
keluarnya tanpa sengaia.
· Keluarnya darah haid dan niIas. Manakala seorang wanita mendapati darah haid, atau niIas
batallah puasanya, baik pada pagi hari atau sore hari sebelum terbenam matahari.
· Sengaia muntah, dengan mengeluarkan makanan atau minuman dari perut melalui mulut.
Hal ini didasarkan pada sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam.
¨Barangsiapa yang muntah tanpa sengaia maka tidak waiib qadha, sedang barangsiapa yang
muntah dengan sengaia maka waiib qadha.¨ (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Maiah dan At-
Tirmidzi). Dalam laIazh lain disebutkan :
::: !2
!

'Barangsiapa muntah tanpa disengaia, maka ia tidak (waiib) mengganti puasanya).¨
DiriwayatRan oleh Al-Harbi dalamharibul Hadits (5/55/1) dari Abu Hurairah secara maudu`
dan dishahihRan oleh AI-Albani dalam silsilatul Alhadits Ash-Shahihah No. 923.
· Murtad dari Islam (semoga Allah melindungi kita darinya). Perbuatan ini menghapuskan
segala amal kebaikan. Firman Allah Ta`ala: Seandainya mereka mempersekutukan Allah,
niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka keriakan. '(Al-An`aam:88). Tidak
batal puasa orang yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena tidak tahu, lupa
atau dipaksa. Demikian pula iika tenggorokannya kemasukan debu, lalat, atau air tanpa
disengaia. Jika wanita niIas telah suci sebelum sempurna empat puluh hari, maka hendaknya
ia mandi, shalat dan berpuasa.
4. anfaat !:asa
Puasa memiliki beberapa manIaat, ditiniau dari segi keiiwaan, sosial dan kesehatan, di
antaranya:
· Beberapa manIaat, puasa secara keiiwaan adalah puasa membiasakan kesabaran,
menguatkan kemauan, mengaiari dan membantu bagaimana menguasai diri, serta
mewuiudkan dan membentuk ketaqwaan yang kokoh dalam diri, yang ini merupakan hikmah
puasa yang paling utama.
Firman Allah Ta ala :
'Hai orang-orang yang beriman, diwaiibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwaiibkan atas
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. ¨ (Al-Baqarah: 183
· ManIaat puasa dilihat darisegi kesehatan adalah membersihkan usus-usus, memperbaiki
keria pencernaan, membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan makanan, mengurangi
kegemukan dan kelebihan lemak di perut.
· Termasuk manIaat puasa adalah mematahkan naIsu. Karena berlebihan, balk dalam makan
maupun minum serta menggauli isteri, bisa mendorong naIsu berbuat keiahatan, enggan
mensyukuri nikmat serta mengakibatkan kelengahan.
::: !
!

· rang kaya meniadi tahu seberapa nikmat Allah atas dirinya. Allah mengaruniainya nikmat
tak terhingga, pada saat yang sama banyak orang-orang miskin yang tak mendapatkan sisa-
sisa makanan, minuman dan tidak pula menikah. Dengan terhalangnya dia dari menikmati hal-
hal tersebut pada saat-saat tertentu, serta rasa berat yang ia hadapi karenanya. Keadaan itu
akan mengingatkannya kepada orang-orang yang sama sekali tak dapat menikmatinya. Ini
akan mengharuskannya mensyukuri nikmat Allah atas dirinya berupa serba kecukupan, iuga
akan meniadikannya berbelas kasih kepada saudaranya yang memerlukan, dan mendorongnya
untuk membantu mereka.
5. Ke:tamaan !:asa
Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta`ala yang mana
Allah menianiikan keutamaan dan manIaat yang besar bagi yang mengamalkannya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi
wasallambersabda,
.' · ´ -' ´ ´ = ´ . = ·. ´ ´ .´ ´ . ~ = .Ƈ' » ~Ž ´ · ¹ `ƃ »' - -¹'. ´ ·´ - Ƅ · . ¹ ' - ſ · ¸ ´= ſ · Ƈ. ´ »' -´ -¹' · ´Ɗ´ -´ =. ' ~ Ƅ · .' ´ ´ »· - »· - ſ»´ ´ ~ = ` · -´ · -
` · Ɔ =- - ` · . += -. . Ƅ · ´ · ~ ƍ' ~ ´~ = ſ · ſ ·´ · ¹ ƍ' · .´ - -¹ ·. .´ - ƃ ´» -' - - .- ƍ´ ~ - ¸ ~´ ¹' · ´ .- - ~´ ~ =´ ~ - ~ - Ƈ. ´ -·´ ¹ = ¹ » · » -'´ -¹'
´ Ɔ -= ſ ~- = -' »· - Ɗ ~' - -¹' . ~ -- ~ ~¹'. » -'´ -¹ ¹ · .' Ǝ = · ' ~´ +´ = - -. ' ~ ƃ =· ſ - · - = - Ƈ. ' ~ ƃ · . - ¹ ´ ·´ Ƈ - · · ~· - Ƈ
'Allah subhanahu wa ta`ala berIirman: Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali
puasa, sesungguhnya ia untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya, puasa adalah
perisai, maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa maka ianganlah ia berkata-kata keii,
dan ianganlah berteriak-teriak, dan ianganlah berperilaku dengan perilakunya orang-orang
iahil, apabila seseorang mencelanya atau menzaliminya maka hendaknya ia mengatakan:
Sesungguhnya saya sedang berpuasa (dua kali), demi Yang diri Muhammad ada di tangan-
Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari
wangi kesturi, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang ia berbahagia dengan
keduanya, yakni ketika ia berbuka ia berbahagia dengan buka puasanya dan ketika beriumpa
dengan Rabbnya ia berbahagia dengan puasanya.¨ (HR Bukhari, Muslim dan yang lainnya).
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam iuga bersabda,
!
!

` ´ »·´ - - ´~ƈ = ' ~· - . · .- ƈ ~ -' . `ƃ ~ =' Ƈ ·´ -' ¹ ~ Ƈ · »· -¹' ´ · += · . = ' -¹' .- ·ƈ ~ '-- =.
'Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di ialan Allah kecuali Allah akan meniauhkan
waiahnya dari api neraka (dengan puasa itu) seiauh 70 tahun iarak perialanan.¨ (HR. Bukhari
Muslim dan yang lainnya)
Sebagaimana ienis ibadah lainnya maka puasa haruslah didasari niat yang benar yakni
beribadah kepada Allah subhanahu wa ta`ala semata-mata serta dilaksanakan sesuai dengan
tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam,
Secara Syar`i makna puasa adalah 'menahan diri dari makan, minum dan iima` serta segala
sesuatu yang membatalkannya dari terbit Iaiar hingga terbenamnya matahari dengan niat
beribadah kepada Allah subhanahu wa ta`ala¨ ,
Maka iika seseorang menahan diri dari makan dan minum tidak sebagaimana pengertian di atas
atau menyelisihi dari apa yang meniadi tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maka
tentu saia ini merupakan hal yang menyimpang dari syariat, termasuk perbuatan yang sia-sia
dan bahkan bisa iadi mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta`ala,
' - `´ ~ = ´ ~ƈ = ·´ ¹¹' ´ .Ƈ Ɗ ~ ¹~ ~ . = ¹' ~ . = . Ƈ ſ ~' -´ ´¹' . = - = ƀ¹' . = . Ƈ ſ Ɖ - ´ - . - ´ ·´ ¹¹' ´ ·- =
´ . ſ .·´ ~ ·´ ¹¹' .´ ¹ - ´ ·´ ¹¹' ·- ¹ = »´ ¹ ~ · .' · ´ »' -´ -¹' ´Ɗ´ -´ = ' ¹ · -´ · - ' ¹ · . += - . ƃ · ´Ɓ´ ~' ´ · ¹ ƍ' · · ſ ´ · ~ ƍ' ~ .´ - -¹ · .´ - ƃ ´» -' - .- ƍ´ ~
¸ ~´ ¹' · . ~- - - ~ - Ƈ ´ -·´ ¹´ = ¹ » · » -'´ -¹' ´ Ɔ -= ſ ~- = ·´ ¹¹' . ¹' · ƍ . ~ -- ~ ~¹' ´ =´ Ǝ - ´ · ~' · = ´ · Ƈ' ~ · ´ · ƍ ·+ ~ · . ~ . ¹= ſ ´ »' -´ -¹' . ¹
' - ſ · ¸ ´= ſ · Ƈ ´ Ɗ - ~ =¹' · ~ · Ƈ ' + ¹' `~ ſ
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az Zanad dari
Al A`rai dari Abu Hurairah radliallahu anhu; Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
bersabda :¨Shaum itu benteng, maka (orang yang melaksanakannya) ianganlah berbuat kotor
(raIats) dan iangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengaiaknya berkelahi atau
menghinanya maka katakanlah aku sedang shaum (ia mengulang ucapannya dua kali).
Dan demi Dzat yang iiwaku berada di tanganNya, sungguh bau mulut orang yang sedang
shaum lebih harum di sisi Allah Ta`ala dari pada harumnya minyak misik, karena dia
meninggalkan makanannya, minuman dan naIsu syahwatnya karena Aku.
!
!

Puasa perisai api neraka
' - `´ ~ = ´ ~ƈ = ·´ ¹¹' ´ .Ƈ Ɗ ~ ¹~ ~ .Ƈ Ɔ -· · ´ Ɗ ƈ- Ǝ´ · · ´ .Ƈ ~- · ~ ' ¹' · ' - `´ ~ = ´ Ɖ - ·´ ~¹' ·´ - · ´ =¹'´ ´ . ~' . = . Ƈ ſ ~' -´ ´¹' . = - = ƀ¹' . = . Ƈ ſ Ɖ - ´ -
. - ´ ·´ ¹¹' ´ ·- = .' ·
.' · ´ .·´ ~ ·´ ¹¹' .´ ¹ - ´ ·´ ¹¹' ·- ¹ = »´ ¹ ~ · ´ »' -´ -¹' ´Ɗ´ -´ =
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa`nab dan Qutaibah bin Sa`id
keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Al Mughirah Al Hizami dari Abu Zinad
dari Al A`rai dari Abu Hurairah radliallahu anhu, ia berkata; Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam bersabda: 'Puasa adalah perisai (yang akan melindungi seseorang dari api
neraka).¨Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya no hadis 1943
Ar rayyan untuk orang yang berpuasa
' - `´ ~ = ´ ~ ¹' = ´ .Ƈ ~ ¹= ~ ' - `´ ~ = ´ .' ~- ¹´ ~ ´ .Ƈ .' ¹ Ƈ .' · . - `´ ~ = ·´ Ƈ ſ » ´' = . = .+ ~ . - ´ ·´ ¹¹' ´ ·- =
. = ´ -¹'´ . ƈ .´ ¹ - ´ ·´ ¹¹' ·- ¹ = »´ ¹ ~ · .' · ´ . ƃ . · Ɗ´ - =¹' ' Ƈ' Ƈ ´ .' -´ - ´ · ¹ ´ .'´ -´ ¹' ´ .´ =~ - ´ ·- ~ .·´ ~ -'´ -¹' »· - Ɗ ~' - -¹' ' ¹ ´ .´ =~ - ´ ·- ~ ´~ = ſ »´ -´ - =
´ .' -´ - .- ſ .·´ ~ -'´ -¹' .·´ ~·´ - - · ' ¹ ´ .´ =~ - ´ ·- ~ ´~ = ſ »´ -´ - = ' ~ Ƅ · '·´ ¹ = ~ · ¹=´ ſ » ¹ · .´ =~ - ´ ·- ~ ´~ = ſ
Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhallad telah menceritakan kepada kami
Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Hazim dari Sahal radliallahu
anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:¨Dalam surga ada satu pintu yang disebut
dengan Ar-Rayyan, yang pada hari qiyamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga
melewati pintu itu kecuali para shaimun (orang-orang yang berpuasa).
Tidak akan ada seorangpun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. alu dikatakan
kepada mereka; Mana para shaimun, maka para shaimun berdiri menghadap. Tidak akan ada
seorangpun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk
semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorangpun yang masuk melewati pintu
tersebut¨. Hadis riwayat Imam Muslim
6. Hikmah !:asa Ramadhan
'Wahai orang-orang yang beriman ! Diwaiibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah
diwaiibkan atas orang-orang yang sebelum kamu,supaya kamu meniadi orang-orang yang
bertaqwa.¨ (S.al-Baqarah:183)
!
2O

PUASA menurut syariat ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa
(seperti makan, minum, hubungan kelamin, dan sebagainya) semeniak terbit Iaiar sampai
terbenamnya matahari,dengan disertai niat ibadah kepada Allah,karena mengharapkan redho-
Nya dan menyiapkan diri guna meningkatkan Taqwa kepada-Nya.
RAMAHDAH bulan yang banyak mengandung Hikmah didalamnya.Alangkah gembiranya hati
mereka yang beriman dengan kedatangan bulan Ramadhan. Bukan sahaia telah diarahkan
menunaikan Ibadah selama sebulan penuh dengan balasan pahala yang berlipat ganda,malah
dibulan Ramadhan Allah telah menurunkan kitab suci al-Quranulkarim,yang meniadi petuniuk
bagi seluruh manusia dan untuk membedakan yang benar dengan yang salah. Puasa Ramadhan
akan membersihkan rohani kita dengan menanamkan perasaan kesabaran, kasih sayang,
pemurah, berkata benar, ikhlas, disiplin, terthindar dari siIat tamak dan rakus, percaya pada diri
sendiri, dsb. Meskipun makanan dan minuman itu halal, kita mengawal diri kita untuk tidak
makan dan minum dari semeniak Iaiar hingga terbenamnya matahari,karena mematuhi perintah
Allah.Walaupun isteri kita sendiri, kita tidak mencampurinya diketika masa berpuasa demi
mematuhi perintah Allah s.w.t.
Ayat puasa itu dimulai dengan Iirman Allah:
¨Wahai orang-orang yang beriman¨ dan disudahi dengan:¨ Mudah-mudahan kamu meniadi
orang yang bertaqwa.¨Jadi ielaslah bagi kita puasa Ramadhan berdasarkan keimanan dan
ketaqwaan.Untuk meniadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah kita diberi
kesempatan selama sebulan Ramadhan,melatih diri kita,menahan hawa naIsu kita dari makan
dan minum,mencampuri isteri,menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia,seperti
berkata bohong, membuat Iitnah dan tipu daya, merasa dengki dan khianat, memecah belah
persatuan ummat, dan berbagai perbuatan iahat lainnya.Rasullah s.a.w.bersabda:
'Bukanlah puasa itu hanya sekedar menghentikan makan dan minum tetapi puasa itu ialah
menghentikan omong-omong kosong dan kata-kata kotor.¨
(H.R.Ibnu Khuzaimah)
!
2!

Beruntunglah mereka yang dapat berpuasa selama bulan Ramadhan, karena puasa itu bukan
sahaia dapat membersihkan Rohani manusia iuga akan membersihkan Jasmani manusia itu
sendiri, puasa sebagai alat penyembuh yang baik. Semua alat pada tubuh kita senantiasa
digunakan, boleh dikatakan alat-alat itu tidak berehat selama 24 iam. Alhamdulillah dengan
berpuasa kita dapat merehatkan alat pencernaan kita lebih kurang selama 12 iam setiap harinya.
leh karena itu dengan berpuasa, organ dalam tubuh kita dapat bekeria dengan lebih teratur dan
berkesan.
Perlu diingat ibadah puasa Ramadhan akan membawa Iaaedah bagi kesehatan rohani dan
iasmani kita bila ditunaikan mengikut panduan yang telah ditetapkan, iika tidak maka hasilnya
tidaklah seberapa malah mungkin ibadah puasa kita sia-sia saia.
Allah berIirman yang maksudnya:
'Makan dan minumlah kamu dan ianganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.¨ (s.al-A`raI:31)
Nabi s.a.w.iuga bersabda:
'Kita ini adalah kaum yang makan bila lapar, dan makan tidak kenyang.¨Tubuh kita
memerlukan makanan yang bergizi mengikut keperluan tubuh kita. Jika kita makan berlebih-
lebihan sudah tentu ia akan membawa muzarat kepada kesehatan kita. Boleh menyebabkan
badan meniadi gemuk, dengan mengakibatkan kepada sakit iantung, darah tinggi, penyakit
kencing manis, dan berbagai penyakit lainnya. leh itu makanlah secara sederhana, terutama
sekali ketika berbuka, mudah-mudahan Puasa dibulan Ramadhan akan membawa kesehatan
bagi rohani dan iasmani kita. Insy Allah kita akan bertemu kembali.
Allah berIirman yang maksudnya: 'Pada bulan Ramadhan diturunkan al-Quran pimpinan untuk
manusia dan penielasan keterangan dari pimpinan kebenaran itu, dan yang memisahkan antara
kebenaran dan kebathilan. Barangsiapa menyaksikan (bulan) Ramadhan, hendaklah ia
mengeriakan puasa.(s.al-Baqarah:185).

!
22

DaItar Pustaka

Mughniyah Jawad Muhammad, 'Fiqih ima Mazhab¨, entera, Jakarta, 2004
Rasyid Sulaiman, H. 'Fiqh Islam¨, At-Tahiriiah, Jakarta
Sabiq Sayyid, 'Fiqh Sunnah 12¨, Penerbit Pustaka, Bandung, 1988
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/public-speaking/2035254-contoh-makalah-ramadhan-
puasa-marhabah/
!