TEORI - TEORI PEMBELAJARAN

FAZILAH SUHUD NORASYIQAH MUHIDDIN NORFATINAH JIAMIL SURIANA HUSEIN

TEORI PEMBELAJA RAN BEHAVIORI S

T E OR I P EM BE LAJ ARA N B EHA V I O R I S EMBE

PELAZIMAN KLASIK

PELAZIMAN OPERAN

PAVLOV

WATSON

THORNDIKE

SKINNER

.PELAZIMAN IVAN PAVLOV  KLASIK (1849-1936) BAGAIMANAKAH TEORI INI TERHASIL? • Kajian tentang pengeluaran air liur anjing.

.

.PELAZIMAN KLASIK???  Satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan rangsangan neutral berkait dengan rangsangan semula jadi (bermakna) dan menghasilkan gerak balas serupa.

Konsep dan istilah yang perlu difahami.

Rangsangan

Gerak balas

• Rangsangan neutral – semua perkara yang tidak ada hubungan langsung dengan diri, kita tidak akan respons kepadanya. • Rangsangan semula jadi – semua perkara yang ada hubungan secara semula jadi, kita respons secara semula jadi/refleksif. • Rangsangan terlazim – rangsangan neutral yang wujud bersama-sama

• Gerak balas semula jadi – respons secara semula jadi atau berupa pantulan/refleksif. • Gerak balas terlazim (yang dipelajari) – respons hasil perkaitan antara rangsangan semula jadi & rangsangan neutral.

Rangsangan neutral

angan

se m u l j d i a a

G e ra k b a l s se m u l j a a

g sa n g a n

te rl zi a m

G e ra k b a l s te rl zi a a

kita akan menghubungkaitkan pengalaman itu dengan keselesaan di dalam kelas.Apakah kaitan kajian Pavlov ini dengan pembelajaran? • Pembelajaran melibatkan pengalaman positif dan negatif. Penerimaan guru dan rakan sekelas menghasilkan perasaan selamat dan seonok berada di kelas. Jika kita dibiasakan dengan rangsangan menyeronokkan. . • Murid menghubungkaitkan sekolah dengan perasaan takut dan benci jika mereka dibuli atau dikenakan hukuman yang tidak adil.

pemindahan pembelajaran berlaku. • Bunyi selain bunyi loceng atau yang  . DISKRIMINASI • = Respons kepada rangsangan tertentu sahaja. • Anjing tidak respons kepada bunyi loceng atau yang serupa dengannya. • Hal ini bermakna.GENERALISASI • = memberikan respons yang sama kepada rangsangan yang serupa. • Anjing memberikan respons kepada bunyi lain yang menyerupai bunyi loceng sperti wisel.

PENGHAPUSAN • = melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semual jadi. Pavlov membunyikan loceng tanpa daging. Akhirnya. PEMBELAJARAN SEMULA • Pavlov menyertakan semula loceng dengan daging setelah beberapa minggu terhapus gerak balas  . jadi • Setelah rangsangan terlazim terbentuk. anjing tidak memberikan respons kepada bunyi loceng.

WATSON ( 1878 . B .kanak • M e n u ru t W a tso n . .PELAZIMAN KLASIK J .1958 ) • M e ru p a ka n a h l si l g i ip ko o ya n g p e rta m a m e n g g u n a ka n p e rka ta a n b e h a v io rism e • M e n u m p u ka n ka j a n i te rh a d a p e m o si atau p e ra sa a n kanak . m a n u si a d ia h i n d e n g a n l rka ke u p a ya a n re fl ks ya n g e te rh a d .

• Perbezaan antara manusia adalah disebabkan pengalaman • Teori Watson:  Rangsangan Terlazim (Tikus putih)   menjadi gerak  Gerak balas semula jadi balas lazim (Emosi takut) Rangsangan semula jadi (Bunyi)  • .

Rumusan • Emosi kanak-kanak dapat dibentuk melalui proses pelaziman. • Persekitaran psikososial bilik darjah memaikan peranan yang penting dalam mempengaruhi emosi pelajar. . Guru perlu memastikan emosi positif dapat dibina dalam diri pelajar.

Hubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan.PELAZIMAN E. proses • Memperkenalkan pembelajaran connectionism. .L. • Memperkenalkan 3 hukum / prinsip pembelajaran. • Teori ini menjadi asas kepada teori pelaziman operan Skinner. THORNDIKE OPERAN (1874-1949) dengan teori • Terkenal cuba jaya .

Mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran. afektif. .3 Prinsip/hukum pembelajaran 1. Gangguan atau halangan kepada pencapaian matlamat mengakibatkan kegusaran dan kekecewaan.Hukum kesediaan Individu perlu ada kesediaan untuk memungkinkan tidakan atau gerak balas berlaku. psikomotor. Kesediaan belajar – kesediaan kognitif.

Hukum kesan Tingkah laku yang diikuti kesan yang positif akan menjadi lebih kukuh. Hukum latihan Manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan lagi. 3.3 Prinsip/hukum pembelajaran 2.  .

PELAZIMAN OPERAN B.F. SKINNER • Te rke n a l d e n g a n teori peneguhan yang terbentuk hasil kajian ke atas tingkah laku tikus yang ditempatkan di dalam “Peti Skinner”. .

Tingkah laku Tingkah Kesan awal laku/tindaka tindakan n Rawak Tertekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu keluar menyala Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu tidak keluar tidak Terlazim Menekan tuil Makanan menyala suis – tidak keluar kejutan elektrik Ringkasan Ujikaji Peti Skinner Teknik Kesan tingkah Peneguhan laku Diteruskan Peneguhan Diteruskan Peneguhan Diteruskan positif Peneguhan Tidak negatif diteruskan Hukuman Tidak diteruskan .

Rangsangan yang diberi HUKUMAN BERI ( PERSEMBAH ) ngurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi) HUKUMAN tingkah laku diulangi hasil daripada rangsangan yang selesa ditarik balik seperti HUKUMAN TARIK ( SINGKIR ) .Peneguhan dan Hukuman * PENEGUHAN POSITIF PENEGUHAN inan tingkah laku diteruskan berlaku apabila tingkah laku itu diikuti oleh rangsa laku yang memungkinkan tingkah laku diulangi/diteruskan) (kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak sel PENEGUHAN NEGATIF ah laky diulangi hasil daripada rangsangan yang diberikan.

PENEGUHAN POSITIF BERTERUSAN BERKALA (Semua tingkah laku diteguhkan ) (Tidak semua tingkah laku diteguhkan ) Jeda / Selang Nisbah Pencapaian Isi Kand Masa (Berasaskan masa)(Berasaskan isi kandungan pelaja Jeda Tetap Jeda Berubah Nisbah Tetap Nisbah Berubah .

TEORI PEMBELAJA RAN KOGNITIF .

.

 Teori pembelajaran kognitif melihat pembelajaran sebagai perubahan proses mental yang berlaku secara aktif. .

Prinsip-prinsip teori pembelajaran kognitif Otak manusia aktif persekitarannya. bergantung Pelajar membina pengetahuan. berfikir untuk memahami pada Pembelajaran dan perkembangan pengalaman individu. Pengetahuan yang dibina bergantung pada pengetahuan sedia ada pelajar. Pengetahuan melibatkan aktiviti memberikan makna kepada pengalaman. Pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial yang sesuai. bukannya merekod. .

. Hasil kajian Kohler terhasillah teori celik akal.TEORI GESTALT Kohler merupakan ahli kumpulan Gestalt dari Jerman yang membuat kajian ke atas seekor cimpanzi bernama Sultan.

TEORI PENGAMATAN ( HUKUM PENGAMATAN ) • Kumpulan Gestalt juga menghasilkan teori berdasarkan pengamatan. • Gestalt mengusulkan pembelajaran berlaku secara keseluruhan – bahagian – keseluruhan . manusia melihat dunia sebagai satu keseluruhan. • Menurut hukum pragranz. iaitu bagaimana manusia melihat dunia.

pembelajaran bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun kedua-duanya.TEORI PEMBELAJARAN PENERIMAAN AUSUBEL • Mengambi kira pembelajaran individu dalam konteks sekolah atau bilik darjah. • Menurut Ausubel. • Teori ini dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan atau reception learning. • Mekanisma yang paling utama ialah Advance Organizer . • Memberi penekanan kepada penyampaian secara terancang oleh guru. • Pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui penggunaan bahan yang bermakna. • Bahan boleh berbentuk teks atau penyampaian guru.

ADVANCE ORGANIZER ( PENGURUSAN/PENDEDAHAN AWAL) • AO bukan merupakan rumusan atau maklumat umum pembelajaran. • Terdapat dua jenis Advance Organizer (AO):  Pengurusan Awal Perbandingan/Komparatif Pengurusan Awal Ekspositori . • AO menurut Ausubel perlu diberikan lebih awal agar pelajar mendapat maklumat atau pengetahuan yang perlu untuk membolehkan pelajar mempelajari sesuatu yang berkaitan dengannya.

• Guru hendaklah menyusun maklumat secara ansur maju. • Faktor yang paling penting ialah penyampaian guru berasaskan laras bahasa yang sesuai dengan keupayaan pelajar.PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENERIMAAN • Menekankan pengajaran guru yang dibuat secara terancang. • Konsep ialah kategori mental tentang objek. peristiwa atau satu set idea yang memiliki ciriciri yang sama. . • Pembelajaran konsep merujuk kepada keupayaan melihat ciri-ciri persamaan satu-satu kategori objek atau peristiwa.

. Pembelajaran Konsep secara Penyusunan umum kepada khusus menggunakan AO.

membahagikan konsep • Bruner kepada tiga kategori. pengamatan dan penanggapan berlaku melalui proses kategori. iaitu enaktif (berasaskan perlakuan). • Bruner juga berpendapat bahawa manusia melihat persekitaran dunianya dari sudut ciri-ciri persamaan dan perbezaan. ikonik (berasaskan imejan) dan simbolik .TEORI PEMBELAJARAN PENEMUAN BRUNER • Menurut Bruner. pembelajaran konsep.

• Melibatkan proses mengingat kembali. pembelajaran konsep merujuk kepada bagaimana kita membezakan dan mengkategori benda atau perkara yang mempunyai ciri-ciri tertentu. membuat perkaitan maklumat baru dengan yang lama serta membuat subkategori. .PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENEMUAN • Menurut Bruner. • Merupakan proses pembinaan pengetahuan.

• Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori. • Sediakan data (benda maklumat) yang mewakili contoh-contoh negatif. • Bina definisi konsep. • Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk. • Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. Telitikan ciri-ciri. . Telitikan ciri-ciri. • Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk meguji pemahaman.Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif • Sediakan data (benda/maklumat) yang berupa contoh-contoh positif.

. inkuiri berpandu. meneliti pelbagai alternatif dan data. membuat hipotesis dan menguji hipotesis sebelum membuat rumusan. inkuiri Suchman. penyelesaian masalah (PBL) dan pembelajaran berasaskan kajian kes (CBL). • Proses inkuiri dalam pembelajaran penemuan memerlukan pelajar meninjau masalah atau fenomenon.PEMBELAJARAN PENEMUAN • Merupakan pembelajaran dalam bentuk inkuiri yang melibatkan situasi penyelesaian masalah yang dilalui sendiri oleh pelajar. • Antara model pengajaran yang berasaskan pembelajaran penemuan ialah model inkuiri.

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE .

Cungkil pengetahuan sedia ada 3. Uji pemahaman pelajar 6. Pemerolehan – Mendekod pelajar berkaitan topik yang akan pengetahuan sedia ada 4. . Tarik perhatian pelajar 1. Kefahaman – Perhatian – disampaikan objektif pembelajaran pemilihan persepsi 3.LANGKAH PENYAMPAIAN PENGAJARAN GAGNE LANGKAH PENGAJARAN FASA PEMBELAJARAN 1. Maklum balas – pengukuhan pembelajaran pelajar 9. Pemahaman – Mengenkod sebagai latihan untuk Maklumat baru – Menyimpan 6. Maklumkan kepada pelajar 2. Beri maklum balas untuk 7. Motivasi – jangkaan terhadap pembelajaran yang akan 2. Mengingat semula – menjawab mengukuhkan pembelajaran berkaitan isi pelajaran baru soalan/tugasan 7. Samapaikan maklumat / isi 4.Beri panduan pembelajaran 5. Pemilihan penanggapan disampaikan pelajaran 5. Generalisasi – perlakuan – mengukuhkan pemahaman membuat pemindahan 8. Tingkatan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Taksir perlakuan pembelajaran 8.

TEORI PEMBELAJA RAN KONSTRUK TIVIS .

Ini dinamakan equilibrasi.TEORI KONSTRUKTIVISME PSIKOLOGI/INDIVIDU/KOGNITIF • Oleh Jean Piaget (1896-1980). • Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. . • Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran. • Menurut Piaget. • Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema.

maklumat tersebut akan dapat diserap dengan mudah ke dalam struktur kognitif. Ini menyebabkan keseimbangan (equilibrasi) berlaku .Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses. iaitu asimilasi dan akomodasi • Asmilasi – apabila maklumat baharu mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat sedia ada dalam skema.

Maklumat baru tersebut tidak dapat diserap masuk.• Akomodasi – apabila maklumat baharu tidak mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat dalam skema. Maklumat akan terawang-awang sehingga skema berubah. Ini dinamakan disequlibrasi. Apabila skema berubah. melalui pembacaan. maklumat baharu akan diserap . perbincangan atau seumpanya. Proses ini dinamakan disequilibrasi. akan berlaku ganggu-gugat atau ketidakseimbangan dalam struktur kognitif.

Skema Premis sedia ada Adaptasi Proses penyesuaian Asimilasi Akomodasi Serap masuk maklumat serupa skema Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat d Equlibrasi disequilibrasi .

. logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain.TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL • Dipelopori oleh LevVygotsky (18961934). perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis. • Melihat pembelajaran manusia dalam konteks sosio-budaya. • Asas kepada teori konstruktivisme sosial. • Menurut Vygotsky.

. • Pembelajaran berasaskan konteks penting dan memudahkan pelajar mengalami pembelajaran yang bermakna. pengalaman. • Kolaborasi dan interaksi guru. • Guru berperanan sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran. • Pelajar bertanggungjawab ke atas pembinaan pengetahuan atau pembelajaran sendiri.Konstruktivisme sosial mempunyai pandangan berikut: • Pelajar merupakan individu unik yang mempunyai latar belakang dan keperluan yang berbeza. interaksi dan budaya masyarakat amat mempengaruhi pembelajaran individu pelajar. • Latar belakang pelajar. • Pengalaman berjaya dan keyakinan diri mempengaruhi motivasi untuk belajar. bahan dan pelajar penting dalam memastikan pembelajaran berlaku. • Pembelajaran berlaku dalam situasi sosial yang aktif.

Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain. Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain. • • • • . tugasan tersebut berada dalam ZPD. isi pelajaran mudah dikuasai berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada. ZPD merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilaukan sendiri oleh pelajar. isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah. tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran.• • ZON PERKEMBANGAN TERDEKAT (ZPD) pelajar jika Menurut Vygotsky.

        LUAR ZON Z o n a ta s PERKEMBANGAN       ZON TERDEKAT ZPD Z on baw ah LUAR ZON .

Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. . Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon. 6. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. soal jawab. Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari. 3. teknik scaffolding diperkenalkan. cueing dan tanda isyarat yang lain. 4. iaitu proses membimbing dan membantu pembelajaran. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar. Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. 5. 2. promting. Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas.• Bagi membantu pelajar menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD. • Antara teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal.

Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan. .Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contohcontoh khusus membantu pemahaman.Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baru. Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks dan tugasan berasaskan alam nyata. 5. Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada. 2.PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME 1. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. 6. Interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar.Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. 4. 13. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding. 11. 9. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. 7. 12. 8. 3. 10.

TEORI PEMBELAJAR AN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL .

an a m endapat g a n j ra n a d a ri a d a p p e rl ku a n a a ta u m e l h a t o ra n g i m e n e ri a m h u ku m a n .TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL ( ALBERT BANDURA ) • “ M a n u si a se ca ra se m u l a j di bel j r a aa m el l i au p ro se s peni an ru a ta u p e m e rh a ti n . a ii a tu d e n g a n ca ra m e l h a t i o ra n g l i m e l ku ka n .

3 Bentuk Peniruan. 3. 2. Individu mengikut tindakan yang sama. PENIRUAN SECARA LANGSUNG • Berlaku secara langsung apabila melihat model melakukan sesuatu. 1. PENIRUAN SEKAT LAKUAN & TAK SEKAT LAKUAN • Tindakan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu (sekat lakuan) dan tindakan untuk semua situasi (tak sekat lakuan). PENIRUAN ELISITASI  .

iaitu: Individu ( Kognitif )  Persekitaran Tingkah laku . Pembelajaran sosial melibatkan hubungan pengaruh 3 unsur.

tingkah laku atau kemahiran yang disimpankan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. Tumpukan perhatian • Memerhatikan perlakuan model. Pengeluaran • Maklumat. 2. 3. Pemerhatian boleh berulang kali dan ke atas beberapa tingkah laku. Penyimpanan dalam ingatan • Berlaku proses mental yang melibatkan proses mengenkod. menyimpan dan mendekod. kejayaan atau peneguhan  Langkah Pembelajaran Peniruan .1. 4. Motivasi dan peneguhan • Keseronokan.

Model sebenar/model hidup • Model langsung/ model sebenar merupakan tingkahlaku orang/ haiwan/ objek yang ditiru. Model simbolik • Langkah kerja/ prosedur. • Watak cerita/ tokoh sejarah  .Jenis-jenis Model 1. 2.

TEORI PEMBELAJA RAN HUMANISM E .

n l . m o ti si m i a t d a n n i a i u va . d w  Pe rca ya m a n u si b e rti d a k a ta s d a sa r a n ke p e rl a n .PENGENALAN  Pe n d e ka ta n hum ani e sm m e lh a t i m a n u si a se b a g a i m a kh l k u ya n g i m e w a d a n m e m p u n ya i ke u p a ya a n sti ya n g ti a k se ru p a d e n g a n h a i a n . ti .  Pe rca ya i d i d u d i i a t se b a g a i sa tu n vi lh e n ti .

Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. 4. 2. 5 objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme menurut Gagne dan Berliner (1991). 3. 1.Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari.Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan.Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. .

namun palajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan.• Pelajar mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. • Perasaan adalah sama penting dengan fakta Prinsip Pendekatan Humanisme Menurut Gagne dan Berliner (1991). • Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. • Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. .

S e b a g a i ri i sa n ya n g b a i . j ka n k i d i u ru ska n ke a ra h j ya n g b e tu l a ka n b e rke m b a n g se ca ra p o si f. b a i ti k ro h a n i .TEORI CARL ROGERS • “ M a n u si a pada d a sa rn ya a d a l h b a i a k dan m e m p u n ya i m o ti si ya n g ti g g i va n u n tu k m e n ca p a i p o te n si d i .

Pembelajaran kognitif – pembelajaran mata pelajaran akademik sematamata. Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman yang mengutamakan pelajar terlibat secara langsung dalam prose pembelajaran: merancang.Pembelajaran pengalaman – aplikasi pengetahuan. merumus dan membuat keputusan. iaitu: 1. • Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada 2.• Dalam pendidikan. menganalisis. membuat. . 2. Pembelajaran ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar.

• Pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. • Melibatkan perkembangan personal. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang.Pembelajaran Pengalaman • Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. motivasi. daya usaha. .

2.Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. • Prinsip umum Rogers: 1.Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia . Rogers memberikan penekanan kepada hubungan personal antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar. • Dalam pembelajaran.• Teori humanisme mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar dan penerimaan tanpa syarat.

m e m a n i u l si p a ke u p a ya a n di ri se p e n u h n ya se rta .TEORI ABARAHAM MASLOW • “ K e p e rl a n fi o l g i d a n u si o ke p e rl a n u p si l g i ko o p e rl d i e n u h i a g a r u p se se o ra n g i tu b e rm o ti si va u n tu k m e n g e m b a n g ka n p o te n si d i . b e l j r ri aa p e rka ra b a ru .

K e p e rl a n u ke ku ra n g a n K e p e rl a n u p e rke m b a n g a n .

• Apabila pelajar dapat mencapai keperluan kekurangan ini. pelajar akan terus bermotivasi ke arah pencapaian yang lebih tinggi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful