TEORI - TEORI PEMBELAJARAN

FAZILAH SUHUD NORASYIQAH MUHIDDIN NORFATINAH JIAMIL SURIANA HUSEIN

TEORI PEMBELAJA RAN BEHAVIORI S

T E OR I P EM BE LAJ ARA N B EHA V I O R I S EMBE

PELAZIMAN KLASIK

PELAZIMAN OPERAN

PAVLOV

WATSON

THORNDIKE

SKINNER

PELAZIMAN IVAN PAVLOV  KLASIK (1849-1936) BAGAIMANAKAH TEORI INI TERHASIL? • Kajian tentang pengeluaran air liur anjing. .

.

.PELAZIMAN KLASIK???  Satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan rangsangan neutral berkait dengan rangsangan semula jadi (bermakna) dan menghasilkan gerak balas serupa.

Konsep dan istilah yang perlu difahami.

Rangsangan

Gerak balas

• Rangsangan neutral – semua perkara yang tidak ada hubungan langsung dengan diri, kita tidak akan respons kepadanya. • Rangsangan semula jadi – semua perkara yang ada hubungan secara semula jadi, kita respons secara semula jadi/refleksif. • Rangsangan terlazim – rangsangan neutral yang wujud bersama-sama

• Gerak balas semula jadi – respons secara semula jadi atau berupa pantulan/refleksif. • Gerak balas terlazim (yang dipelajari) – respons hasil perkaitan antara rangsangan semula jadi & rangsangan neutral.

Rangsangan neutral

angan

se m u l j d i a a

G e ra k b a l s se m u l j a a

g sa n g a n

te rl zi a m

G e ra k b a l s te rl zi a a

Apakah kaitan kajian Pavlov ini dengan pembelajaran? • Pembelajaran melibatkan pengalaman positif dan negatif. • Murid menghubungkaitkan sekolah dengan perasaan takut dan benci jika mereka dibuli atau dikenakan hukuman yang tidak adil. kita akan menghubungkaitkan pengalaman itu dengan keselesaan di dalam kelas. . Penerimaan guru dan rakan sekelas menghasilkan perasaan selamat dan seonok berada di kelas. Jika kita dibiasakan dengan rangsangan menyeronokkan.

• Hal ini bermakna. • Bunyi selain bunyi loceng atau yang  .GENERALISASI • = memberikan respons yang sama kepada rangsangan yang serupa. pemindahan pembelajaran berlaku. • Anjing memberikan respons kepada bunyi lain yang menyerupai bunyi loceng sperti wisel. • Anjing tidak respons kepada bunyi loceng atau yang serupa dengannya. DISKRIMINASI • = Respons kepada rangsangan tertentu sahaja.

anjing tidak memberikan respons kepada bunyi loceng. Akhirnya.PENGHAPUSAN • = melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semual jadi. PEMBELAJARAN SEMULA • Pavlov menyertakan semula loceng dengan daging setelah beberapa minggu terhapus gerak balas  . jadi • Setelah rangsangan terlazim terbentuk. Pavlov membunyikan loceng tanpa daging.

PELAZIMAN KLASIK J . WATSON ( 1878 . B . .kanak • M e n u ru t W a tso n .1958 ) • M e ru p a ka n a h l si l g i ip ko o ya n g p e rta m a m e n g g u n a ka n p e rka ta a n b e h a v io rism e • M e n u m p u ka n ka j a n i te rh a d a p e m o si atau p e ra sa a n kanak . m a n u si a d ia h i n d e n g a n l rka ke u p a ya a n re fl ks ya n g e te rh a d .

• Perbezaan antara manusia adalah disebabkan pengalaman • Teori Watson:  Rangsangan Terlazim (Tikus putih)   menjadi gerak  Gerak balas semula jadi balas lazim (Emosi takut) Rangsangan semula jadi (Bunyi)  • .

. • Persekitaran psikososial bilik darjah memaikan peranan yang penting dalam mempengaruhi emosi pelajar.Rumusan • Emosi kanak-kanak dapat dibentuk melalui proses pelaziman. Guru perlu memastikan emosi positif dapat dibina dalam diri pelajar.

• Memperkenalkan 3 hukum / prinsip pembelajaran. THORNDIKE OPERAN (1874-1949) dengan teori • Terkenal cuba jaya . Hubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan. .L. proses • Memperkenalkan pembelajaran connectionism. • Teori ini menjadi asas kepada teori pelaziman operan Skinner.PELAZIMAN E.

. Mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran. Gangguan atau halangan kepada pencapaian matlamat mengakibatkan kegusaran dan kekecewaan. Kesediaan belajar – kesediaan kognitif. afektif.3 Prinsip/hukum pembelajaran 1. psikomotor.Hukum kesediaan Individu perlu ada kesediaan untuk memungkinkan tidakan atau gerak balas berlaku.

 . 3. Hukum kesan Tingkah laku yang diikuti kesan yang positif akan menjadi lebih kukuh. Hukum latihan Manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan lagi.3 Prinsip/hukum pembelajaran 2.

.PELAZIMAN OPERAN B. SKINNER • Te rke n a l d e n g a n teori peneguhan yang terbentuk hasil kajian ke atas tingkah laku tikus yang ditempatkan di dalam “Peti Skinner”.F.

Tingkah laku Tingkah Kesan awal laku/tindaka tindakan n Rawak Tertekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu keluar menyala Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu tidak keluar tidak Terlazim Menekan tuil Makanan menyala suis – tidak keluar kejutan elektrik Ringkasan Ujikaji Peti Skinner Teknik Kesan tingkah Peneguhan laku Diteruskan Peneguhan Diteruskan Peneguhan Diteruskan positif Peneguhan Tidak negatif diteruskan Hukuman Tidak diteruskan .

Peneguhan dan Hukuman * PENEGUHAN POSITIF PENEGUHAN inan tingkah laku diteruskan berlaku apabila tingkah laku itu diikuti oleh rangsa laku yang memungkinkan tingkah laku diulangi/diteruskan) (kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak sel PENEGUHAN NEGATIF ah laky diulangi hasil daripada rangsangan yang diberikan. Rangsangan yang diberi HUKUMAN BERI ( PERSEMBAH ) ngurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi) HUKUMAN tingkah laku diulangi hasil daripada rangsangan yang selesa ditarik balik seperti HUKUMAN TARIK ( SINGKIR ) .

PENEGUHAN POSITIF BERTERUSAN BERKALA (Semua tingkah laku diteguhkan ) (Tidak semua tingkah laku diteguhkan ) Jeda / Selang Nisbah Pencapaian Isi Kand Masa (Berasaskan masa)(Berasaskan isi kandungan pelaja Jeda Tetap Jeda Berubah Nisbah Tetap Nisbah Berubah .

TEORI PEMBELAJA RAN KOGNITIF .

.

 Teori pembelajaran kognitif melihat pembelajaran sebagai perubahan proses mental yang berlaku secara aktif. .

Pengetahuan melibatkan aktiviti memberikan makna kepada pengalaman. bergantung Pelajar membina pengetahuan. Pengetahuan yang dibina bergantung pada pengetahuan sedia ada pelajar. bukannya merekod. berfikir untuk memahami pada Pembelajaran dan perkembangan pengalaman individu.Prinsip-prinsip teori pembelajaran kognitif Otak manusia aktif persekitarannya. Pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial yang sesuai. .

.TEORI GESTALT Kohler merupakan ahli kumpulan Gestalt dari Jerman yang membuat kajian ke atas seekor cimpanzi bernama Sultan. Hasil kajian Kohler terhasillah teori celik akal.

iaitu bagaimana manusia melihat dunia. • Menurut hukum pragranz.TEORI PENGAMATAN ( HUKUM PENGAMATAN ) • Kumpulan Gestalt juga menghasilkan teori berdasarkan pengamatan. manusia melihat dunia sebagai satu keseluruhan. • Gestalt mengusulkan pembelajaran berlaku secara keseluruhan – bahagian – keseluruhan .

• Bahan boleh berbentuk teks atau penyampaian guru.TEORI PEMBELAJARAN PENERIMAAN AUSUBEL • Mengambi kira pembelajaran individu dalam konteks sekolah atau bilik darjah. • Pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui penggunaan bahan yang bermakna. • Menurut Ausubel. pembelajaran bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun kedua-duanya. • Memberi penekanan kepada penyampaian secara terancang oleh guru. • Mekanisma yang paling utama ialah Advance Organizer . • Teori ini dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan atau reception learning.

ADVANCE ORGANIZER ( PENGURUSAN/PENDEDAHAN AWAL) • AO bukan merupakan rumusan atau maklumat umum pembelajaran. • Terdapat dua jenis Advance Organizer (AO):  Pengurusan Awal Perbandingan/Komparatif Pengurusan Awal Ekspositori . • AO menurut Ausubel perlu diberikan lebih awal agar pelajar mendapat maklumat atau pengetahuan yang perlu untuk membolehkan pelajar mempelajari sesuatu yang berkaitan dengannya.

peristiwa atau satu set idea yang memiliki ciriciri yang sama. • Guru hendaklah menyusun maklumat secara ansur maju. • Pembelajaran konsep merujuk kepada keupayaan melihat ciri-ciri persamaan satu-satu kategori objek atau peristiwa. .PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENERIMAAN • Menekankan pengajaran guru yang dibuat secara terancang. • Konsep ialah kategori mental tentang objek. • Faktor yang paling penting ialah penyampaian guru berasaskan laras bahasa yang sesuai dengan keupayaan pelajar.

. Pembelajaran Konsep secara Penyusunan umum kepada khusus menggunakan AO.

TEORI PEMBELAJARAN PENEMUAN BRUNER • Menurut Bruner. ikonik (berasaskan imejan) dan simbolik . • Bruner juga berpendapat bahawa manusia melihat persekitaran dunianya dari sudut ciri-ciri persamaan dan perbezaan. pembelajaran konsep. membahagikan konsep • Bruner kepada tiga kategori. pengamatan dan penanggapan berlaku melalui proses kategori. iaitu enaktif (berasaskan perlakuan).

• Melibatkan proses mengingat kembali. . • Merupakan proses pembinaan pengetahuan. pembelajaran konsep merujuk kepada bagaimana kita membezakan dan mengkategori benda atau perkara yang mempunyai ciri-ciri tertentu.PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENEMUAN • Menurut Bruner. membuat perkaitan maklumat baru dengan yang lama serta membuat subkategori.

• Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori. • Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. • Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk meguji pemahaman. • Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk. Telitikan ciri-ciri. • Sediakan data (benda maklumat) yang mewakili contoh-contoh negatif. Telitikan ciri-ciri. • Bina definisi konsep. .Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif • Sediakan data (benda/maklumat) yang berupa contoh-contoh positif.

penyelesaian masalah (PBL) dan pembelajaran berasaskan kajian kes (CBL). . • Proses inkuiri dalam pembelajaran penemuan memerlukan pelajar meninjau masalah atau fenomenon. membuat hipotesis dan menguji hipotesis sebelum membuat rumusan.PEMBELAJARAN PENEMUAN • Merupakan pembelajaran dalam bentuk inkuiri yang melibatkan situasi penyelesaian masalah yang dilalui sendiri oleh pelajar. • Antara model pengajaran yang berasaskan pembelajaran penemuan ialah model inkuiri. inkuiri Suchman. inkuiri berpandu. meneliti pelbagai alternatif dan data.

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE .

Pemilihan penanggapan disampaikan pelajaran 5. Pemahaman – Mengenkod sebagai latihan untuk Maklumat baru – Menyimpan 6. Kefahaman – Perhatian – disampaikan objektif pembelajaran pemilihan persepsi 3. Uji pemahaman pelajar 6. Maklum balas – pengukuhan pembelajaran pelajar 9. Pemerolehan – Mendekod pelajar berkaitan topik yang akan pengetahuan sedia ada 4. Tarik perhatian pelajar 1. Taksir perlakuan pembelajaran 8.LANGKAH PENYAMPAIAN PENGAJARAN GAGNE LANGKAH PENGAJARAN FASA PEMBELAJARAN 1. Motivasi – jangkaan terhadap pembelajaran yang akan 2. Generalisasi – perlakuan – mengukuhkan pemahaman membuat pemindahan 8. Mengingat semula – menjawab mengukuhkan pembelajaran berkaitan isi pelajaran baru soalan/tugasan 7.Beri panduan pembelajaran 5. Maklumkan kepada pelajar 2. Samapaikan maklumat / isi 4. . Beri maklum balas untuk 7. Cungkil pengetahuan sedia ada 3. Tingkatan ingatan dan pemindahan pembelajaran.

TEORI PEMBELAJA RAN KONSTRUK TIVIS .

TEORI KONSTRUKTIVISME PSIKOLOGI/INDIVIDU/KOGNITIF • Oleh Jean Piaget (1896-1980). • Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. • Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema. • Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran. Ini dinamakan equilibrasi. . • Menurut Piaget. keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat.

Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses. maklumat tersebut akan dapat diserap dengan mudah ke dalam struktur kognitif. iaitu asimilasi dan akomodasi • Asmilasi – apabila maklumat baharu mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat sedia ada dalam skema. Ini menyebabkan keseimbangan (equilibrasi) berlaku .

Ini dinamakan disequlibrasi. melalui pembacaan. Apabila skema berubah. perbincangan atau seumpanya. maklumat baharu akan diserap . Maklumat baru tersebut tidak dapat diserap masuk. Proses ini dinamakan disequilibrasi. akan berlaku ganggu-gugat atau ketidakseimbangan dalam struktur kognitif.• Akomodasi – apabila maklumat baharu tidak mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat dalam skema. Maklumat akan terawang-awang sehingga skema berubah.

Skema Premis sedia ada Adaptasi Proses penyesuaian Asimilasi Akomodasi Serap masuk maklumat serupa skema Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat d Equlibrasi disequilibrasi .

• Melihat pembelajaran manusia dalam konteks sosio-budaya. . • Asas kepada teori konstruktivisme sosial. perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis.TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL • Dipelopori oleh LevVygotsky (18961934). logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain. • Menurut Vygotsky.

• Guru berperanan sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran. • Latar belakang pelajar. . pengalaman. • Pelajar bertanggungjawab ke atas pembinaan pengetahuan atau pembelajaran sendiri. • Pembelajaran berlaku dalam situasi sosial yang aktif. • Kolaborasi dan interaksi guru. • Pembelajaran berasaskan konteks penting dan memudahkan pelajar mengalami pembelajaran yang bermakna.Konstruktivisme sosial mempunyai pandangan berikut: • Pelajar merupakan individu unik yang mempunyai latar belakang dan keperluan yang berbeza. bahan dan pelajar penting dalam memastikan pembelajaran berlaku. interaksi dan budaya masyarakat amat mempengaruhi pembelajaran individu pelajar. • Pengalaman berjaya dan keyakinan diri mempengaruhi motivasi untuk belajar.

tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas. • • • • . ZPD merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilaukan sendiri oleh pelajar. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran.• • ZON PERKEMBANGAN TERDEKAT (ZPD) pelajar jika Menurut Vygotsky. isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah. Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. isi pelajaran mudah dikuasai berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada. tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain. tugasan tersebut berada dalam ZPD.

        LUAR ZON Z o n a ta s PERKEMBANGAN       ZON TERDEKAT ZPD Z on baw ah LUAR ZON .

Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. cueing dan tanda isyarat yang lain. Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon. 2. Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. 5. 4. iaitu proses membimbing dan membantu pembelajaran. soal jawab.• Bagi membantu pelajar menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD. Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. . promting. • Antara teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. teknik scaffolding diperkenalkan. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. 6. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar. 3. Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari.

Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baru. Interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran. 7. 12. 9. 6. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. 2. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu. 3.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contohcontoh khusus membantu pemahaman.PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME 1. 8. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding. 5. Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks dan tugasan berasaskan alam nyata. 4.Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. 10. . 11.Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. 13. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan.

TEORI PEMBELAJAR AN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL .

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL ( ALBERT BANDURA ) • “ M a n u si a se ca ra se m u l a j di bel j r a aa m el l i au p ro se s peni an ru a ta u p e m e rh a ti n . a ii a tu d e n g a n ca ra m e l h a t i o ra n g l i m e l ku ka n . an a m endapat g a n j ra n a d a ri a d a p p e rl ku a n a a ta u m e l h a t o ra n g i m e n e ri a m h u ku m a n .

2. PENIRUAN SECARA LANGSUNG • Berlaku secara langsung apabila melihat model melakukan sesuatu. 3. PENIRUAN ELISITASI  . PENIRUAN SEKAT LAKUAN & TAK SEKAT LAKUAN • Tindakan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu (sekat lakuan) dan tindakan untuk semua situasi (tak sekat lakuan). Individu mengikut tindakan yang sama. 1.3 Bentuk Peniruan.

 Pembelajaran sosial melibatkan hubungan pengaruh 3 unsur. iaitu: Individu ( Kognitif )  Persekitaran Tingkah laku .

Pemerhatian boleh berulang kali dan ke atas beberapa tingkah laku. Penyimpanan dalam ingatan • Berlaku proses mental yang melibatkan proses mengenkod. 2. Pengeluaran • Maklumat. 3. menyimpan dan mendekod. kejayaan atau peneguhan  Langkah Pembelajaran Peniruan . Motivasi dan peneguhan • Keseronokan. tingkah laku atau kemahiran yang disimpankan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. 4. Tumpukan perhatian • Memerhatikan perlakuan model.1.

Jenis-jenis Model 1. Model sebenar/model hidup • Model langsung/ model sebenar merupakan tingkahlaku orang/ haiwan/ objek yang ditiru. Model simbolik • Langkah kerja/ prosedur. • Watak cerita/ tokoh sejarah  . 2.

TEORI PEMBELAJA RAN HUMANISM E .

m o ti si m i a t d a n n i a i u va . n l . d w  Pe rca ya m a n u si b e rti d a k a ta s d a sa r a n ke p e rl a n .  Pe rca ya i d i d u d i i a t se b a g a i sa tu n vi lh e n ti .PENGENALAN  Pe n d e ka ta n hum ani e sm m e lh a t i m a n u si a se b a g a i m a kh l k u ya n g i m e w a d a n m e m p u n ya i ke u p a ya a n sti ya n g ti a k se ru p a d e n g a n h a i a n . ti .

3. 1.Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. 2. 5 objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme menurut Gagne dan Berliner (1991).Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. .Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. 4.Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari.

namun palajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan.• Pelajar mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. • Perasaan adalah sama penting dengan fakta Prinsip Pendekatan Humanisme Menurut Gagne dan Berliner (1991). . • Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. • Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan.

j ka n k i d i u ru ska n ke a ra h j ya n g b e tu l a ka n b e rke m b a n g se ca ra p o si f.TEORI CARL ROGERS • “ M a n u si a pada d a sa rn ya a d a l h b a i a k dan m e m p u n ya i m o ti si ya n g ti g g i va n u n tu k m e n ca p a i p o te n si d i . S e b a g a i ri i sa n ya n g b a i . b a i ti k ro h a n i .

Pembelajaran kognitif – pembelajaran mata pelajaran akademik sematamata. Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman yang mengutamakan pelajar terlibat secara langsung dalam prose pembelajaran: merancang. membuat.Pembelajaran pengalaman – aplikasi pengetahuan. Pembelajaran ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar. iaitu: 1. menganalisis. 2. merumus dan membuat keputusan. . • Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada 2.• Dalam pendidikan.

motivasi. . • Melibatkan perkembangan personal. daya usaha. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang.Pembelajaran Pengalaman • Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. • Pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri.

Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. Rogers memberikan penekanan kepada hubungan personal antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar. • Prinsip umum Rogers: 1. • Dalam pembelajaran.Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia . 2.• Teori humanisme mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar dan penerimaan tanpa syarat.

m e m a n i u l si p a ke u p a ya a n di ri se p e n u h n ya se rta . b e l j r ri aa p e rka ra b a ru .TEORI ABARAHAM MASLOW • “ K e p e rl a n fi o l g i d a n u si o ke p e rl a n u p si l g i ko o p e rl d i e n u h i a g a r u p se se o ra n g i tu b e rm o ti si va u n tu k m e n g e m b a n g ka n p o te n si d i .

K e p e rl a n u ke ku ra n g a n K e p e rl a n u p e rke m b a n g a n .

pelajar akan terus bermotivasi ke arah pencapaian yang lebih tinggi .• Apabila pelajar dapat mencapai keperluan kekurangan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful