TEORI - TEORI PEMBELAJARAN

FAZILAH SUHUD NORASYIQAH MUHIDDIN NORFATINAH JIAMIL SURIANA HUSEIN

TEORI PEMBELAJA RAN BEHAVIORI S

T E OR I P EM BE LAJ ARA N B EHA V I O R I S EMBE

PELAZIMAN KLASIK

PELAZIMAN OPERAN

PAVLOV

WATSON

THORNDIKE

SKINNER

.PELAZIMAN IVAN PAVLOV  KLASIK (1849-1936) BAGAIMANAKAH TEORI INI TERHASIL? • Kajian tentang pengeluaran air liur anjing.

.

.PELAZIMAN KLASIK???  Satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan rangsangan neutral berkait dengan rangsangan semula jadi (bermakna) dan menghasilkan gerak balas serupa.

Konsep dan istilah yang perlu difahami.

Rangsangan

Gerak balas

• Rangsangan neutral – semua perkara yang tidak ada hubungan langsung dengan diri, kita tidak akan respons kepadanya. • Rangsangan semula jadi – semua perkara yang ada hubungan secara semula jadi, kita respons secara semula jadi/refleksif. • Rangsangan terlazim – rangsangan neutral yang wujud bersama-sama

• Gerak balas semula jadi – respons secara semula jadi atau berupa pantulan/refleksif. • Gerak balas terlazim (yang dipelajari) – respons hasil perkaitan antara rangsangan semula jadi & rangsangan neutral.

Rangsangan neutral

angan

se m u l j d i a a

G e ra k b a l s se m u l j a a

g sa n g a n

te rl zi a m

G e ra k b a l s te rl zi a a

kita akan menghubungkaitkan pengalaman itu dengan keselesaan di dalam kelas.Apakah kaitan kajian Pavlov ini dengan pembelajaran? • Pembelajaran melibatkan pengalaman positif dan negatif. Jika kita dibiasakan dengan rangsangan menyeronokkan. • Murid menghubungkaitkan sekolah dengan perasaan takut dan benci jika mereka dibuli atau dikenakan hukuman yang tidak adil. Penerimaan guru dan rakan sekelas menghasilkan perasaan selamat dan seonok berada di kelas. .

• Anjing tidak respons kepada bunyi loceng atau yang serupa dengannya. • Hal ini bermakna. • Bunyi selain bunyi loceng atau yang  .GENERALISASI • = memberikan respons yang sama kepada rangsangan yang serupa. pemindahan pembelajaran berlaku. • Anjing memberikan respons kepada bunyi lain yang menyerupai bunyi loceng sperti wisel. DISKRIMINASI • = Respons kepada rangsangan tertentu sahaja.

Akhirnya. anjing tidak memberikan respons kepada bunyi loceng. jadi • Setelah rangsangan terlazim terbentuk.PENGHAPUSAN • = melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semual jadi. Pavlov membunyikan loceng tanpa daging. PEMBELAJARAN SEMULA • Pavlov menyertakan semula loceng dengan daging setelah beberapa minggu terhapus gerak balas  .

PELAZIMAN KLASIK J . .kanak • M e n u ru t W a tso n . WATSON ( 1878 . B . m a n u si a d ia h i n d e n g a n l rka ke u p a ya a n re fl ks ya n g e te rh a d .1958 ) • M e ru p a ka n a h l si l g i ip ko o ya n g p e rta m a m e n g g u n a ka n p e rka ta a n b e h a v io rism e • M e n u m p u ka n ka j a n i te rh a d a p e m o si atau p e ra sa a n kanak .

• Perbezaan antara manusia adalah disebabkan pengalaman • Teori Watson:  Rangsangan Terlazim (Tikus putih)   menjadi gerak  Gerak balas semula jadi balas lazim (Emosi takut) Rangsangan semula jadi (Bunyi)  • .

Guru perlu memastikan emosi positif dapat dibina dalam diri pelajar.Rumusan • Emosi kanak-kanak dapat dibentuk melalui proses pelaziman. . • Persekitaran psikososial bilik darjah memaikan peranan yang penting dalam mempengaruhi emosi pelajar.

• Teori ini menjadi asas kepada teori pelaziman operan Skinner. Hubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan.L. .PELAZIMAN E. • Memperkenalkan 3 hukum / prinsip pembelajaran. proses • Memperkenalkan pembelajaran connectionism. THORNDIKE OPERAN (1874-1949) dengan teori • Terkenal cuba jaya .

3 Prinsip/hukum pembelajaran 1. Gangguan atau halangan kepada pencapaian matlamat mengakibatkan kegusaran dan kekecewaan. psikomotor. afektif.Hukum kesediaan Individu perlu ada kesediaan untuk memungkinkan tidakan atau gerak balas berlaku. . Mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran. Kesediaan belajar – kesediaan kognitif.

Hukum kesan Tingkah laku yang diikuti kesan yang positif akan menjadi lebih kukuh.  .3 Prinsip/hukum pembelajaran 2. 3. Hukum latihan Manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan lagi.

PELAZIMAN OPERAN B. SKINNER • Te rke n a l d e n g a n teori peneguhan yang terbentuk hasil kajian ke atas tingkah laku tikus yang ditempatkan di dalam “Peti Skinner”.F. .

Tingkah laku Tingkah Kesan awal laku/tindaka tindakan n Rawak Tertekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu keluar menyala Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu tidak keluar tidak Terlazim Menekan tuil Makanan menyala suis – tidak keluar kejutan elektrik Ringkasan Ujikaji Peti Skinner Teknik Kesan tingkah Peneguhan laku Diteruskan Peneguhan Diteruskan Peneguhan Diteruskan positif Peneguhan Tidak negatif diteruskan Hukuman Tidak diteruskan .

Peneguhan dan Hukuman * PENEGUHAN POSITIF PENEGUHAN inan tingkah laku diteruskan berlaku apabila tingkah laku itu diikuti oleh rangsa laku yang memungkinkan tingkah laku diulangi/diteruskan) (kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak sel PENEGUHAN NEGATIF ah laky diulangi hasil daripada rangsangan yang diberikan. Rangsangan yang diberi HUKUMAN BERI ( PERSEMBAH ) ngurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi) HUKUMAN tingkah laku diulangi hasil daripada rangsangan yang selesa ditarik balik seperti HUKUMAN TARIK ( SINGKIR ) .

PENEGUHAN POSITIF BERTERUSAN BERKALA (Semua tingkah laku diteguhkan ) (Tidak semua tingkah laku diteguhkan ) Jeda / Selang Nisbah Pencapaian Isi Kand Masa (Berasaskan masa)(Berasaskan isi kandungan pelaja Jeda Tetap Jeda Berubah Nisbah Tetap Nisbah Berubah .

TEORI PEMBELAJA RAN KOGNITIF .

.

 Teori pembelajaran kognitif melihat pembelajaran sebagai perubahan proses mental yang berlaku secara aktif. .

Prinsip-prinsip teori pembelajaran kognitif Otak manusia aktif persekitarannya. bukannya merekod. Pengetahuan melibatkan aktiviti memberikan makna kepada pengalaman. berfikir untuk memahami pada Pembelajaran dan perkembangan pengalaman individu. Pengetahuan yang dibina bergantung pada pengetahuan sedia ada pelajar. . bergantung Pelajar membina pengetahuan. Pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial yang sesuai.

Hasil kajian Kohler terhasillah teori celik akal.TEORI GESTALT Kohler merupakan ahli kumpulan Gestalt dari Jerman yang membuat kajian ke atas seekor cimpanzi bernama Sultan. .

manusia melihat dunia sebagai satu keseluruhan.TEORI PENGAMATAN ( HUKUM PENGAMATAN ) • Kumpulan Gestalt juga menghasilkan teori berdasarkan pengamatan. • Gestalt mengusulkan pembelajaran berlaku secara keseluruhan – bahagian – keseluruhan . • Menurut hukum pragranz. iaitu bagaimana manusia melihat dunia.

• Bahan boleh berbentuk teks atau penyampaian guru. • Pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui penggunaan bahan yang bermakna. pembelajaran bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun kedua-duanya.TEORI PEMBELAJARAN PENERIMAAN AUSUBEL • Mengambi kira pembelajaran individu dalam konteks sekolah atau bilik darjah. • Teori ini dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan atau reception learning. • Menurut Ausubel. • Memberi penekanan kepada penyampaian secara terancang oleh guru. • Mekanisma yang paling utama ialah Advance Organizer .

• Terdapat dua jenis Advance Organizer (AO):  Pengurusan Awal Perbandingan/Komparatif Pengurusan Awal Ekspositori .ADVANCE ORGANIZER ( PENGURUSAN/PENDEDAHAN AWAL) • AO bukan merupakan rumusan atau maklumat umum pembelajaran. • AO menurut Ausubel perlu diberikan lebih awal agar pelajar mendapat maklumat atau pengetahuan yang perlu untuk membolehkan pelajar mempelajari sesuatu yang berkaitan dengannya.

peristiwa atau satu set idea yang memiliki ciriciri yang sama. • Faktor yang paling penting ialah penyampaian guru berasaskan laras bahasa yang sesuai dengan keupayaan pelajar. . • Pembelajaran konsep merujuk kepada keupayaan melihat ciri-ciri persamaan satu-satu kategori objek atau peristiwa. • Konsep ialah kategori mental tentang objek.PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENERIMAAN • Menekankan pengajaran guru yang dibuat secara terancang. • Guru hendaklah menyusun maklumat secara ansur maju.

. Pembelajaran Konsep secara Penyusunan umum kepada khusus menggunakan AO.

membahagikan konsep • Bruner kepada tiga kategori. • Bruner juga berpendapat bahawa manusia melihat persekitaran dunianya dari sudut ciri-ciri persamaan dan perbezaan. ikonik (berasaskan imejan) dan simbolik . pengamatan dan penanggapan berlaku melalui proses kategori. pembelajaran konsep.TEORI PEMBELAJARAN PENEMUAN BRUNER • Menurut Bruner. iaitu enaktif (berasaskan perlakuan).

• Melibatkan proses mengingat kembali. .PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENEMUAN • Menurut Bruner. pembelajaran konsep merujuk kepada bagaimana kita membezakan dan mengkategori benda atau perkara yang mempunyai ciri-ciri tertentu. • Merupakan proses pembinaan pengetahuan. membuat perkaitan maklumat baru dengan yang lama serta membuat subkategori.

• Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. Telitikan ciri-ciri. • Sediakan data (benda maklumat) yang mewakili contoh-contoh negatif. • Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk. .Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif • Sediakan data (benda/maklumat) yang berupa contoh-contoh positif. • Bina definisi konsep. Telitikan ciri-ciri. • Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori. • Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk meguji pemahaman.

inkuiri Suchman. penyelesaian masalah (PBL) dan pembelajaran berasaskan kajian kes (CBL). • Proses inkuiri dalam pembelajaran penemuan memerlukan pelajar meninjau masalah atau fenomenon. inkuiri berpandu. . membuat hipotesis dan menguji hipotesis sebelum membuat rumusan. meneliti pelbagai alternatif dan data. • Antara model pengajaran yang berasaskan pembelajaran penemuan ialah model inkuiri.PEMBELAJARAN PENEMUAN • Merupakan pembelajaran dalam bentuk inkuiri yang melibatkan situasi penyelesaian masalah yang dilalui sendiri oleh pelajar.

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE .

Maklum balas – pengukuhan pembelajaran pelajar 9. Maklumkan kepada pelajar 2. Pemilihan penanggapan disampaikan pelajaran 5. Generalisasi – perlakuan – mengukuhkan pemahaman membuat pemindahan 8. Tingkatan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Kefahaman – Perhatian – disampaikan objektif pembelajaran pemilihan persepsi 3. Beri maklum balas untuk 7. Samapaikan maklumat / isi 4. Tarik perhatian pelajar 1. . Uji pemahaman pelajar 6.LANGKAH PENYAMPAIAN PENGAJARAN GAGNE LANGKAH PENGAJARAN FASA PEMBELAJARAN 1.Beri panduan pembelajaran 5. Motivasi – jangkaan terhadap pembelajaran yang akan 2. Mengingat semula – menjawab mengukuhkan pembelajaran berkaitan isi pelajaran baru soalan/tugasan 7. Cungkil pengetahuan sedia ada 3. Pemerolehan – Mendekod pelajar berkaitan topik yang akan pengetahuan sedia ada 4. Taksir perlakuan pembelajaran 8. Pemahaman – Mengenkod sebagai latihan untuk Maklumat baru – Menyimpan 6.

TEORI PEMBELAJA RAN KONSTRUK TIVIS .

• Menurut Piaget. • Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran. • Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema. • Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat.TEORI KONSTRUKTIVISME PSIKOLOGI/INDIVIDU/KOGNITIF • Oleh Jean Piaget (1896-1980). Ini dinamakan equilibrasi. .

Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses. iaitu asimilasi dan akomodasi • Asmilasi – apabila maklumat baharu mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat sedia ada dalam skema. Ini menyebabkan keseimbangan (equilibrasi) berlaku . maklumat tersebut akan dapat diserap dengan mudah ke dalam struktur kognitif.

Apabila skema berubah. perbincangan atau seumpanya. Maklumat akan terawang-awang sehingga skema berubah. Proses ini dinamakan disequilibrasi. melalui pembacaan. Maklumat baru tersebut tidak dapat diserap masuk. Ini dinamakan disequlibrasi. akan berlaku ganggu-gugat atau ketidakseimbangan dalam struktur kognitif. maklumat baharu akan diserap .• Akomodasi – apabila maklumat baharu tidak mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat dalam skema.

Skema Premis sedia ada Adaptasi Proses penyesuaian Asimilasi Akomodasi Serap masuk maklumat serupa skema Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat d Equlibrasi disequilibrasi .

TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL • Dipelopori oleh LevVygotsky (18961934). . • Melihat pembelajaran manusia dalam konteks sosio-budaya. logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain. perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis. • Menurut Vygotsky. • Asas kepada teori konstruktivisme sosial.

pengalaman. • Pembelajaran berlaku dalam situasi sosial yang aktif. • Pelajar bertanggungjawab ke atas pembinaan pengetahuan atau pembelajaran sendiri. . interaksi dan budaya masyarakat amat mempengaruhi pembelajaran individu pelajar. • Pengalaman berjaya dan keyakinan diri mempengaruhi motivasi untuk belajar.Konstruktivisme sosial mempunyai pandangan berikut: • Pelajar merupakan individu unik yang mempunyai latar belakang dan keperluan yang berbeza. • Latar belakang pelajar. • Pembelajaran berasaskan konteks penting dan memudahkan pelajar mengalami pembelajaran yang bermakna. • Guru berperanan sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran. • Kolaborasi dan interaksi guru. bahan dan pelajar penting dalam memastikan pembelajaran berlaku.

isi pelajaran mudah dikuasai berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran. • • • • . tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain. isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah. Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. tugasan tersebut berada dalam ZPD. ZPD merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilaukan sendiri oleh pelajar. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas.• • ZON PERKEMBANGAN TERDEKAT (ZPD) pelajar jika Menurut Vygotsky. Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain.

        LUAR ZON Z o n a ta s PERKEMBANGAN       ZON TERDEKAT ZPD Z on baw ah LUAR ZON .

5. • Antara teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. teknik scaffolding diperkenalkan. 4. Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. soal jawab. Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari. promting. Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon. 2. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. . 3.• Bagi membantu pelajar menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD. Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. iaitu proses membimbing dan membantu pembelajaran. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar. cueing dan tanda isyarat yang lain. 6.

Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks dan tugasan berasaskan alam nyata. Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu. 6. 9. 4. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada. 11.Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. 13. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. 7. Interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran. . 2. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contohcontoh khusus membantu pemahaman. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding.Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baru. 5. 8. 3. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka.Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan.PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME 1. 10. 12.

TEORI PEMBELAJAR AN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL .

an a m endapat g a n j ra n a d a ri a d a p p e rl ku a n a a ta u m e l h a t o ra n g i m e n e ri a m h u ku m a n .TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL ( ALBERT BANDURA ) • “ M a n u si a se ca ra se m u l a j di bel j r a aa m el l i au p ro se s peni an ru a ta u p e m e rh a ti n . a ii a tu d e n g a n ca ra m e l h a t i o ra n g l i m e l ku ka n .

2. PENIRUAN SECARA LANGSUNG • Berlaku secara langsung apabila melihat model melakukan sesuatu. PENIRUAN ELISITASI  . PENIRUAN SEKAT LAKUAN & TAK SEKAT LAKUAN • Tindakan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu (sekat lakuan) dan tindakan untuk semua situasi (tak sekat lakuan). 1. 3.3 Bentuk Peniruan. Individu mengikut tindakan yang sama.

iaitu: Individu ( Kognitif )  Persekitaran Tingkah laku . Pembelajaran sosial melibatkan hubungan pengaruh 3 unsur.

Motivasi dan peneguhan • Keseronokan. kejayaan atau peneguhan  Langkah Pembelajaran Peniruan . menyimpan dan mendekod. 4. 3. Penyimpanan dalam ingatan • Berlaku proses mental yang melibatkan proses mengenkod. Tumpukan perhatian • Memerhatikan perlakuan model. Pengeluaran • Maklumat.1. Pemerhatian boleh berulang kali dan ke atas beberapa tingkah laku. tingkah laku atau kemahiran yang disimpankan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. 2.

Model sebenar/model hidup • Model langsung/ model sebenar merupakan tingkahlaku orang/ haiwan/ objek yang ditiru. 2. Model simbolik • Langkah kerja/ prosedur.Jenis-jenis Model 1. • Watak cerita/ tokoh sejarah  .

TEORI PEMBELAJA RAN HUMANISM E .

ti .PENGENALAN  Pe n d e ka ta n hum ani e sm m e lh a t i m a n u si a se b a g a i m a kh l k u ya n g i m e w a d a n m e m p u n ya i ke u p a ya a n sti ya n g ti a k se ru p a d e n g a n h a i a n . d w  Pe rca ya m a n u si b e rti d a k a ta s d a sa r a n ke p e rl a n .  Pe rca ya i d i d u d i i a t se b a g a i sa tu n vi lh e n ti . m o ti si m i a t d a n n i a i u va . n l .

. 4. 3. 2.Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. 5 objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme menurut Gagne dan Berliner (1991).Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan.Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. 1.Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari.

• Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan.• Pelajar mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. . namun palajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. • Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. • Perasaan adalah sama penting dengan fakta Prinsip Pendekatan Humanisme Menurut Gagne dan Berliner (1991).

S e b a g a i ri i sa n ya n g b a i . j ka n k i d i u ru ska n ke a ra h j ya n g b e tu l a ka n b e rke m b a n g se ca ra p o si f.TEORI CARL ROGERS • “ M a n u si a pada d a sa rn ya a d a l h b a i a k dan m e m p u n ya i m o ti si ya n g ti g g i va n u n tu k m e n ca p a i p o te n si d i . b a i ti k ro h a n i .

menganalisis. membuat. Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman yang mengutamakan pelajar terlibat secara langsung dalam prose pembelajaran: merancang. 2. .• Dalam pendidikan. Pembelajaran ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar.Pembelajaran pengalaman – aplikasi pengetahuan. merumus dan membuat keputusan. iaitu: 1. • Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada 2.Pembelajaran kognitif – pembelajaran mata pelajaran akademik sematamata.

• Pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri.Pembelajaran Pengalaman • Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. motivasi. • Melibatkan perkembangan personal. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang. daya usaha. .

Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia .Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. Rogers memberikan penekanan kepada hubungan personal antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar. • Dalam pembelajaran. 2.• Teori humanisme mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar dan penerimaan tanpa syarat. • Prinsip umum Rogers: 1.

TEORI ABARAHAM MASLOW • “ K e p e rl a n fi o l g i d a n u si o ke p e rl a n u p si l g i ko o p e rl d i e n u h i a g a r u p se se o ra n g i tu b e rm o ti si va u n tu k m e n g e m b a n g ka n p o te n si d i . b e l j r ri aa p e rka ra b a ru . m e m a n i u l si p a ke u p a ya a n di ri se p e n u h n ya se rta .

K e p e rl a n u ke ku ra n g a n K e p e rl a n u p e rke m b a n g a n .

pelajar akan terus bermotivasi ke arah pencapaian yang lebih tinggi .• Apabila pelajar dapat mencapai keperluan kekurangan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful