TEORI - TEORI PEMBELAJARAN

FAZILAH SUHUD NORASYIQAH MUHIDDIN NORFATINAH JIAMIL SURIANA HUSEIN

TEORI PEMBELAJA RAN BEHAVIORI S

T E OR I P EM BE LAJ ARA N B EHA V I O R I S EMBE

PELAZIMAN KLASIK

PELAZIMAN OPERAN

PAVLOV

WATSON

THORNDIKE

SKINNER

.PELAZIMAN IVAN PAVLOV  KLASIK (1849-1936) BAGAIMANAKAH TEORI INI TERHASIL? • Kajian tentang pengeluaran air liur anjing.

.

PELAZIMAN KLASIK???  Satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan rangsangan neutral berkait dengan rangsangan semula jadi (bermakna) dan menghasilkan gerak balas serupa. .

Konsep dan istilah yang perlu difahami.

Rangsangan

Gerak balas

• Rangsangan neutral – semua perkara yang tidak ada hubungan langsung dengan diri, kita tidak akan respons kepadanya. • Rangsangan semula jadi – semua perkara yang ada hubungan secara semula jadi, kita respons secara semula jadi/refleksif. • Rangsangan terlazim – rangsangan neutral yang wujud bersama-sama

• Gerak balas semula jadi – respons secara semula jadi atau berupa pantulan/refleksif. • Gerak balas terlazim (yang dipelajari) – respons hasil perkaitan antara rangsangan semula jadi & rangsangan neutral.

Rangsangan neutral

angan

se m u l j d i a a

G e ra k b a l s se m u l j a a

g sa n g a n

te rl zi a m

G e ra k b a l s te rl zi a a

Jika kita dibiasakan dengan rangsangan menyeronokkan.Apakah kaitan kajian Pavlov ini dengan pembelajaran? • Pembelajaran melibatkan pengalaman positif dan negatif. Penerimaan guru dan rakan sekelas menghasilkan perasaan selamat dan seonok berada di kelas. kita akan menghubungkaitkan pengalaman itu dengan keselesaan di dalam kelas. • Murid menghubungkaitkan sekolah dengan perasaan takut dan benci jika mereka dibuli atau dikenakan hukuman yang tidak adil. .

• Anjing tidak respons kepada bunyi loceng atau yang serupa dengannya. • Anjing memberikan respons kepada bunyi lain yang menyerupai bunyi loceng sperti wisel. • Hal ini bermakna. • Bunyi selain bunyi loceng atau yang  .GENERALISASI • = memberikan respons yang sama kepada rangsangan yang serupa. pemindahan pembelajaran berlaku. DISKRIMINASI • = Respons kepada rangsangan tertentu sahaja.

anjing tidak memberikan respons kepada bunyi loceng. Pavlov membunyikan loceng tanpa daging.PENGHAPUSAN • = melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semual jadi. PEMBELAJARAN SEMULA • Pavlov menyertakan semula loceng dengan daging setelah beberapa minggu terhapus gerak balas  . Akhirnya. jadi • Setelah rangsangan terlazim terbentuk.

PELAZIMAN KLASIK J . B .1958 ) • M e ru p a ka n a h l si l g i ip ko o ya n g p e rta m a m e n g g u n a ka n p e rka ta a n b e h a v io rism e • M e n u m p u ka n ka j a n i te rh a d a p e m o si atau p e ra sa a n kanak . . m a n u si a d ia h i n d e n g a n l rka ke u p a ya a n re fl ks ya n g e te rh a d .kanak • M e n u ru t W a tso n . WATSON ( 1878 .

• Perbezaan antara manusia adalah disebabkan pengalaman • Teori Watson:  Rangsangan Terlazim (Tikus putih)   menjadi gerak  Gerak balas semula jadi balas lazim (Emosi takut) Rangsangan semula jadi (Bunyi)  • .

Rumusan • Emosi kanak-kanak dapat dibentuk melalui proses pelaziman. . • Persekitaran psikososial bilik darjah memaikan peranan yang penting dalam mempengaruhi emosi pelajar. Guru perlu memastikan emosi positif dapat dibina dalam diri pelajar.

L. • Teori ini menjadi asas kepada teori pelaziman operan Skinner.PELAZIMAN E. proses • Memperkenalkan pembelajaran connectionism. THORNDIKE OPERAN (1874-1949) dengan teori • Terkenal cuba jaya . Hubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan. . • Memperkenalkan 3 hukum / prinsip pembelajaran.

.Hukum kesediaan Individu perlu ada kesediaan untuk memungkinkan tidakan atau gerak balas berlaku.3 Prinsip/hukum pembelajaran 1. afektif. psikomotor. Gangguan atau halangan kepada pencapaian matlamat mengakibatkan kegusaran dan kekecewaan. Kesediaan belajar – kesediaan kognitif. Mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran.

Hukum kesan Tingkah laku yang diikuti kesan yang positif akan menjadi lebih kukuh. Hukum latihan Manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan lagi. 3.  .3 Prinsip/hukum pembelajaran 2.

PELAZIMAN OPERAN B. . SKINNER • Te rke n a l d e n g a n teori peneguhan yang terbentuk hasil kajian ke atas tingkah laku tikus yang ditempatkan di dalam “Peti Skinner”.F.

Tingkah laku Tingkah Kesan awal laku/tindaka tindakan n Rawak Tertekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu keluar menyala Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu tidak keluar tidak Terlazim Menekan tuil Makanan menyala suis – tidak keluar kejutan elektrik Ringkasan Ujikaji Peti Skinner Teknik Kesan tingkah Peneguhan laku Diteruskan Peneguhan Diteruskan Peneguhan Diteruskan positif Peneguhan Tidak negatif diteruskan Hukuman Tidak diteruskan .

Peneguhan dan Hukuman * PENEGUHAN POSITIF PENEGUHAN inan tingkah laku diteruskan berlaku apabila tingkah laku itu diikuti oleh rangsa laku yang memungkinkan tingkah laku diulangi/diteruskan) (kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak sel PENEGUHAN NEGATIF ah laky diulangi hasil daripada rangsangan yang diberikan. Rangsangan yang diberi HUKUMAN BERI ( PERSEMBAH ) ngurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi) HUKUMAN tingkah laku diulangi hasil daripada rangsangan yang selesa ditarik balik seperti HUKUMAN TARIK ( SINGKIR ) .

PENEGUHAN POSITIF BERTERUSAN BERKALA (Semua tingkah laku diteguhkan ) (Tidak semua tingkah laku diteguhkan ) Jeda / Selang Nisbah Pencapaian Isi Kand Masa (Berasaskan masa)(Berasaskan isi kandungan pelaja Jeda Tetap Jeda Berubah Nisbah Tetap Nisbah Berubah .

TEORI PEMBELAJA RAN KOGNITIF .

.

 Teori pembelajaran kognitif melihat pembelajaran sebagai perubahan proses mental yang berlaku secara aktif. .

Prinsip-prinsip teori pembelajaran kognitif Otak manusia aktif persekitarannya. bukannya merekod. bergantung Pelajar membina pengetahuan. Pengetahuan melibatkan aktiviti memberikan makna kepada pengalaman. Pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial yang sesuai. Pengetahuan yang dibina bergantung pada pengetahuan sedia ada pelajar. . berfikir untuk memahami pada Pembelajaran dan perkembangan pengalaman individu.

Hasil kajian Kohler terhasillah teori celik akal.TEORI GESTALT Kohler merupakan ahli kumpulan Gestalt dari Jerman yang membuat kajian ke atas seekor cimpanzi bernama Sultan. .

iaitu bagaimana manusia melihat dunia. • Gestalt mengusulkan pembelajaran berlaku secara keseluruhan – bahagian – keseluruhan .TEORI PENGAMATAN ( HUKUM PENGAMATAN ) • Kumpulan Gestalt juga menghasilkan teori berdasarkan pengamatan. manusia melihat dunia sebagai satu keseluruhan. • Menurut hukum pragranz.

• Pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui penggunaan bahan yang bermakna. • Mekanisma yang paling utama ialah Advance Organizer . • Teori ini dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan atau reception learning. pembelajaran bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun kedua-duanya. • Memberi penekanan kepada penyampaian secara terancang oleh guru. • Bahan boleh berbentuk teks atau penyampaian guru.TEORI PEMBELAJARAN PENERIMAAN AUSUBEL • Mengambi kira pembelajaran individu dalam konteks sekolah atau bilik darjah. • Menurut Ausubel.

• AO menurut Ausubel perlu diberikan lebih awal agar pelajar mendapat maklumat atau pengetahuan yang perlu untuk membolehkan pelajar mempelajari sesuatu yang berkaitan dengannya.ADVANCE ORGANIZER ( PENGURUSAN/PENDEDAHAN AWAL) • AO bukan merupakan rumusan atau maklumat umum pembelajaran. • Terdapat dua jenis Advance Organizer (AO):  Pengurusan Awal Perbandingan/Komparatif Pengurusan Awal Ekspositori .

• Guru hendaklah menyusun maklumat secara ansur maju. . • Konsep ialah kategori mental tentang objek.PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENERIMAAN • Menekankan pengajaran guru yang dibuat secara terancang. • Faktor yang paling penting ialah penyampaian guru berasaskan laras bahasa yang sesuai dengan keupayaan pelajar. • Pembelajaran konsep merujuk kepada keupayaan melihat ciri-ciri persamaan satu-satu kategori objek atau peristiwa. peristiwa atau satu set idea yang memiliki ciriciri yang sama.

. Pembelajaran Konsep secara Penyusunan umum kepada khusus menggunakan AO.

• Bruner juga berpendapat bahawa manusia melihat persekitaran dunianya dari sudut ciri-ciri persamaan dan perbezaan.TEORI PEMBELAJARAN PENEMUAN BRUNER • Menurut Bruner. membahagikan konsep • Bruner kepada tiga kategori. pengamatan dan penanggapan berlaku melalui proses kategori. pembelajaran konsep. iaitu enaktif (berasaskan perlakuan). ikonik (berasaskan imejan) dan simbolik .

PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENEMUAN • Menurut Bruner. • Merupakan proses pembinaan pengetahuan. • Melibatkan proses mengingat kembali. . membuat perkaitan maklumat baru dengan yang lama serta membuat subkategori. pembelajaran konsep merujuk kepada bagaimana kita membezakan dan mengkategori benda atau perkara yang mempunyai ciri-ciri tertentu.

Telitikan ciri-ciri. . • Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori. • Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk. • Bina definisi konsep. • Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk meguji pemahaman. • Sediakan data (benda maklumat) yang mewakili contoh-contoh negatif.Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif • Sediakan data (benda/maklumat) yang berupa contoh-contoh positif. • Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. Telitikan ciri-ciri.

inkuiri Suchman. penyelesaian masalah (PBL) dan pembelajaran berasaskan kajian kes (CBL). • Proses inkuiri dalam pembelajaran penemuan memerlukan pelajar meninjau masalah atau fenomenon. • Antara model pengajaran yang berasaskan pembelajaran penemuan ialah model inkuiri. inkuiri berpandu.PEMBELAJARAN PENEMUAN • Merupakan pembelajaran dalam bentuk inkuiri yang melibatkan situasi penyelesaian masalah yang dilalui sendiri oleh pelajar. . meneliti pelbagai alternatif dan data. membuat hipotesis dan menguji hipotesis sebelum membuat rumusan.

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE .

. Maklumkan kepada pelajar 2. Samapaikan maklumat / isi 4.Beri panduan pembelajaran 5.LANGKAH PENYAMPAIAN PENGAJARAN GAGNE LANGKAH PENGAJARAN FASA PEMBELAJARAN 1. Cungkil pengetahuan sedia ada 3. Taksir perlakuan pembelajaran 8. Beri maklum balas untuk 7. Tarik perhatian pelajar 1. Mengingat semula – menjawab mengukuhkan pembelajaran berkaitan isi pelajaran baru soalan/tugasan 7. Generalisasi – perlakuan – mengukuhkan pemahaman membuat pemindahan 8. Pemerolehan – Mendekod pelajar berkaitan topik yang akan pengetahuan sedia ada 4. Pemahaman – Mengenkod sebagai latihan untuk Maklumat baru – Menyimpan 6. Kefahaman – Perhatian – disampaikan objektif pembelajaran pemilihan persepsi 3. Uji pemahaman pelajar 6. Tingkatan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Motivasi – jangkaan terhadap pembelajaran yang akan 2. Pemilihan penanggapan disampaikan pelajaran 5. Maklum balas – pengukuhan pembelajaran pelajar 9.

TEORI PEMBELAJA RAN KONSTRUK TIVIS .

.TEORI KONSTRUKTIVISME PSIKOLOGI/INDIVIDU/KOGNITIF • Oleh Jean Piaget (1896-1980). • Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema. • Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. • Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran. • Menurut Piaget. Ini dinamakan equilibrasi.

Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses. iaitu asimilasi dan akomodasi • Asmilasi – apabila maklumat baharu mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat sedia ada dalam skema. Ini menyebabkan keseimbangan (equilibrasi) berlaku . maklumat tersebut akan dapat diserap dengan mudah ke dalam struktur kognitif.

• Akomodasi – apabila maklumat baharu tidak mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat dalam skema. maklumat baharu akan diserap . Maklumat baru tersebut tidak dapat diserap masuk. Maklumat akan terawang-awang sehingga skema berubah. Ini dinamakan disequlibrasi. Apabila skema berubah. akan berlaku ganggu-gugat atau ketidakseimbangan dalam struktur kognitif. Proses ini dinamakan disequilibrasi. perbincangan atau seumpanya. melalui pembacaan.

Skema Premis sedia ada Adaptasi Proses penyesuaian Asimilasi Akomodasi Serap masuk maklumat serupa skema Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat d Equlibrasi disequilibrasi .

• Asas kepada teori konstruktivisme sosial. . • Menurut Vygotsky. • Melihat pembelajaran manusia dalam konteks sosio-budaya.TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL • Dipelopori oleh LevVygotsky (18961934). logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain. perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis.

Konstruktivisme sosial mempunyai pandangan berikut: • Pelajar merupakan individu unik yang mempunyai latar belakang dan keperluan yang berbeza. • Pembelajaran berlaku dalam situasi sosial yang aktif. bahan dan pelajar penting dalam memastikan pembelajaran berlaku. . interaksi dan budaya masyarakat amat mempengaruhi pembelajaran individu pelajar. pengalaman. • Latar belakang pelajar. • Pengalaman berjaya dan keyakinan diri mempengaruhi motivasi untuk belajar. • Pembelajaran berasaskan konteks penting dan memudahkan pelajar mengalami pembelajaran yang bermakna. • Pelajar bertanggungjawab ke atas pembinaan pengetahuan atau pembelajaran sendiri. • Guru berperanan sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran. • Kolaborasi dan interaksi guru.

ZPD merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilaukan sendiri oleh pelajar. tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. • • • • . Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas. isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran. Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain. tugasan tersebut berada dalam ZPD. tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain. Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. isi pelajaran mudah dikuasai berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada.• • ZON PERKEMBANGAN TERDEKAT (ZPD) pelajar jika Menurut Vygotsky.

        LUAR ZON Z o n a ta s PERKEMBANGAN       ZON TERDEKAT ZPD Z on baw ah LUAR ZON .

Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. promting. cueing dan tanda isyarat yang lain.• Bagi membantu pelajar menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD. soal jawab. Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari. 3. Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. 5. . Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. teknik scaffolding diperkenalkan. iaitu proses membimbing dan membantu pembelajaran. 2. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar. • Antara teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. 6. 4. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon.

Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding. 5. 3.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contohcontoh khusus membantu pemahaman. 10. 12. Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks dan tugasan berasaskan alam nyata. 4. Interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran.Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baru. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar. . Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu. 9.Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi.PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME 1. 8. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan. 6. 13. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada. 11. 7.Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. 2. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka.

TEORI PEMBELAJAR AN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL .

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL ( ALBERT BANDURA ) • “ M a n u si a se ca ra se m u l a j di bel j r a aa m el l i au p ro se s peni an ru a ta u p e m e rh a ti n . an a m endapat g a n j ra n a d a ri a d a p p e rl ku a n a a ta u m e l h a t o ra n g i m e n e ri a m h u ku m a n . a ii a tu d e n g a n ca ra m e l h a t i o ra n g l i m e l ku ka n .

3. PENIRUAN ELISITASI  . PENIRUAN SEKAT LAKUAN & TAK SEKAT LAKUAN • Tindakan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu (sekat lakuan) dan tindakan untuk semua situasi (tak sekat lakuan). PENIRUAN SECARA LANGSUNG • Berlaku secara langsung apabila melihat model melakukan sesuatu. Individu mengikut tindakan yang sama.3 Bentuk Peniruan. 2. 1.

 Pembelajaran sosial melibatkan hubungan pengaruh 3 unsur. iaitu: Individu ( Kognitif )  Persekitaran Tingkah laku .

Tumpukan perhatian • Memerhatikan perlakuan model. menyimpan dan mendekod. Motivasi dan peneguhan • Keseronokan. kejayaan atau peneguhan  Langkah Pembelajaran Peniruan . tingkah laku atau kemahiran yang disimpankan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. 3. 4. Penyimpanan dalam ingatan • Berlaku proses mental yang melibatkan proses mengenkod. 2. Pemerhatian boleh berulang kali dan ke atas beberapa tingkah laku. Pengeluaran • Maklumat.1.

2.Jenis-jenis Model 1. Model sebenar/model hidup • Model langsung/ model sebenar merupakan tingkahlaku orang/ haiwan/ objek yang ditiru. Model simbolik • Langkah kerja/ prosedur. • Watak cerita/ tokoh sejarah  .

TEORI PEMBELAJA RAN HUMANISM E .

n l . d w  Pe rca ya m a n u si b e rti d a k a ta s d a sa r a n ke p e rl a n .PENGENALAN  Pe n d e ka ta n hum ani e sm m e lh a t i m a n u si a se b a g a i m a kh l k u ya n g i m e w a d a n m e m p u n ya i ke u p a ya a n sti ya n g ti a k se ru p a d e n g a n h a i a n . ti .  Pe rca ya i d i d u d i i a t se b a g a i sa tu n vi lh e n ti . m o ti si m i a t d a n n i a i u va .

2.Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari. 4. 5 objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme menurut Gagne dan Berliner (1991).Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. 1.Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. 3.Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. .

• Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. • Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. • Perasaan adalah sama penting dengan fakta Prinsip Pendekatan Humanisme Menurut Gagne dan Berliner (1991).• Pelajar mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. namun palajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. .

j ka n k i d i u ru ska n ke a ra h j ya n g b e tu l a ka n b e rke m b a n g se ca ra p o si f. b a i ti k ro h a n i . S e b a g a i ri i sa n ya n g b a i .TEORI CARL ROGERS • “ M a n u si a pada d a sa rn ya a d a l h b a i a k dan m e m p u n ya i m o ti si ya n g ti g g i va n u n tu k m e n ca p a i p o te n si d i .

• Dalam pendidikan. menganalisis. merumus dan membuat keputusan. . Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman yang mengutamakan pelajar terlibat secara langsung dalam prose pembelajaran: merancang. iaitu: 1.Pembelajaran kognitif – pembelajaran mata pelajaran akademik sematamata. membuat. Pembelajaran ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar.Pembelajaran pengalaman – aplikasi pengetahuan. 2. • Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada 2.

Pembelajaran Pengalaman • Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang. • Pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. . motivasi. daya usaha. • Melibatkan perkembangan personal.

• Teori humanisme mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar dan penerimaan tanpa syarat.Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia . • Prinsip umum Rogers: 1.Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. • Dalam pembelajaran. 2. Rogers memberikan penekanan kepada hubungan personal antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar.

TEORI ABARAHAM MASLOW • “ K e p e rl a n fi o l g i d a n u si o ke p e rl a n u p si l g i ko o p e rl d i e n u h i a g a r u p se se o ra n g i tu b e rm o ti si va u n tu k m e n g e m b a n g ka n p o te n si d i . m e m a n i u l si p a ke u p a ya a n di ri se p e n u h n ya se rta . b e l j r ri aa p e rka ra b a ru .

K e p e rl a n u ke ku ra n g a n K e p e rl a n u p e rke m b a n g a n .

• Apabila pelajar dapat mencapai keperluan kekurangan ini. pelajar akan terus bermotivasi ke arah pencapaian yang lebih tinggi .