TEORI - TEORI PEMBELAJARAN

FAZILAH SUHUD NORASYIQAH MUHIDDIN NORFATINAH JIAMIL SURIANA HUSEIN

TEORI PEMBELAJA RAN BEHAVIORI S

T E OR I P EM BE LAJ ARA N B EHA V I O R I S EMBE

PELAZIMAN KLASIK

PELAZIMAN OPERAN

PAVLOV

WATSON

THORNDIKE

SKINNER

.PELAZIMAN IVAN PAVLOV  KLASIK (1849-1936) BAGAIMANAKAH TEORI INI TERHASIL? • Kajian tentang pengeluaran air liur anjing.

.

PELAZIMAN KLASIK???  Satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan rangsangan neutral berkait dengan rangsangan semula jadi (bermakna) dan menghasilkan gerak balas serupa. .

Konsep dan istilah yang perlu difahami.

Rangsangan

Gerak balas

• Rangsangan neutral – semua perkara yang tidak ada hubungan langsung dengan diri, kita tidak akan respons kepadanya. • Rangsangan semula jadi – semua perkara yang ada hubungan secara semula jadi, kita respons secara semula jadi/refleksif. • Rangsangan terlazim – rangsangan neutral yang wujud bersama-sama

• Gerak balas semula jadi – respons secara semula jadi atau berupa pantulan/refleksif. • Gerak balas terlazim (yang dipelajari) – respons hasil perkaitan antara rangsangan semula jadi & rangsangan neutral.

Rangsangan neutral

angan

se m u l j d i a a

G e ra k b a l s se m u l j a a

g sa n g a n

te rl zi a m

G e ra k b a l s te rl zi a a

Jika kita dibiasakan dengan rangsangan menyeronokkan.Apakah kaitan kajian Pavlov ini dengan pembelajaran? • Pembelajaran melibatkan pengalaman positif dan negatif. Penerimaan guru dan rakan sekelas menghasilkan perasaan selamat dan seonok berada di kelas. • Murid menghubungkaitkan sekolah dengan perasaan takut dan benci jika mereka dibuli atau dikenakan hukuman yang tidak adil. kita akan menghubungkaitkan pengalaman itu dengan keselesaan di dalam kelas. .

• Hal ini bermakna. • Anjing memberikan respons kepada bunyi lain yang menyerupai bunyi loceng sperti wisel. DISKRIMINASI • = Respons kepada rangsangan tertentu sahaja. pemindahan pembelajaran berlaku.GENERALISASI • = memberikan respons yang sama kepada rangsangan yang serupa. • Anjing tidak respons kepada bunyi loceng atau yang serupa dengannya. • Bunyi selain bunyi loceng atau yang  .

jadi • Setelah rangsangan terlazim terbentuk.PENGHAPUSAN • = melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semual jadi. Akhirnya. PEMBELAJARAN SEMULA • Pavlov menyertakan semula loceng dengan daging setelah beberapa minggu terhapus gerak balas  . Pavlov membunyikan loceng tanpa daging. anjing tidak memberikan respons kepada bunyi loceng.

PELAZIMAN KLASIK J . m a n u si a d ia h i n d e n g a n l rka ke u p a ya a n re fl ks ya n g e te rh a d .kanak • M e n u ru t W a tso n . B . WATSON ( 1878 .1958 ) • M e ru p a ka n a h l si l g i ip ko o ya n g p e rta m a m e n g g u n a ka n p e rka ta a n b e h a v io rism e • M e n u m p u ka n ka j a n i te rh a d a p e m o si atau p e ra sa a n kanak . .

• Perbezaan antara manusia adalah disebabkan pengalaman • Teori Watson:  Rangsangan Terlazim (Tikus putih)   menjadi gerak  Gerak balas semula jadi balas lazim (Emosi takut) Rangsangan semula jadi (Bunyi)  • .

Guru perlu memastikan emosi positif dapat dibina dalam diri pelajar. • Persekitaran psikososial bilik darjah memaikan peranan yang penting dalam mempengaruhi emosi pelajar. .Rumusan • Emosi kanak-kanak dapat dibentuk melalui proses pelaziman.

.PELAZIMAN E. THORNDIKE OPERAN (1874-1949) dengan teori • Terkenal cuba jaya . • Memperkenalkan 3 hukum / prinsip pembelajaran. • Teori ini menjadi asas kepada teori pelaziman operan Skinner. Hubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan. proses • Memperkenalkan pembelajaran connectionism.L.

Hukum kesediaan Individu perlu ada kesediaan untuk memungkinkan tidakan atau gerak balas berlaku.3 Prinsip/hukum pembelajaran 1. Kesediaan belajar – kesediaan kognitif. Gangguan atau halangan kepada pencapaian matlamat mengakibatkan kegusaran dan kekecewaan. afektif. psikomotor. Mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran. .

3 Prinsip/hukum pembelajaran 2. Hukum latihan Manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan lagi. Hukum kesan Tingkah laku yang diikuti kesan yang positif akan menjadi lebih kukuh.  . 3.

F.PELAZIMAN OPERAN B. SKINNER • Te rke n a l d e n g a n teori peneguhan yang terbentuk hasil kajian ke atas tingkah laku tikus yang ditempatkan di dalam “Peti Skinner”. .

Tingkah laku Tingkah Kesan awal laku/tindaka tindakan n Rawak Tertekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu keluar menyala Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu tidak keluar tidak Terlazim Menekan tuil Makanan menyala suis – tidak keluar kejutan elektrik Ringkasan Ujikaji Peti Skinner Teknik Kesan tingkah Peneguhan laku Diteruskan Peneguhan Diteruskan Peneguhan Diteruskan positif Peneguhan Tidak negatif diteruskan Hukuman Tidak diteruskan .

Rangsangan yang diberi HUKUMAN BERI ( PERSEMBAH ) ngurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi) HUKUMAN tingkah laku diulangi hasil daripada rangsangan yang selesa ditarik balik seperti HUKUMAN TARIK ( SINGKIR ) .Peneguhan dan Hukuman * PENEGUHAN POSITIF PENEGUHAN inan tingkah laku diteruskan berlaku apabila tingkah laku itu diikuti oleh rangsa laku yang memungkinkan tingkah laku diulangi/diteruskan) (kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak sel PENEGUHAN NEGATIF ah laky diulangi hasil daripada rangsangan yang diberikan.

PENEGUHAN POSITIF BERTERUSAN BERKALA (Semua tingkah laku diteguhkan ) (Tidak semua tingkah laku diteguhkan ) Jeda / Selang Nisbah Pencapaian Isi Kand Masa (Berasaskan masa)(Berasaskan isi kandungan pelaja Jeda Tetap Jeda Berubah Nisbah Tetap Nisbah Berubah .

TEORI PEMBELAJA RAN KOGNITIF .

.

 Teori pembelajaran kognitif melihat pembelajaran sebagai perubahan proses mental yang berlaku secara aktif. .

Prinsip-prinsip teori pembelajaran kognitif Otak manusia aktif persekitarannya. berfikir untuk memahami pada Pembelajaran dan perkembangan pengalaman individu. Pengetahuan yang dibina bergantung pada pengetahuan sedia ada pelajar. bergantung Pelajar membina pengetahuan. . bukannya merekod. Pengetahuan melibatkan aktiviti memberikan makna kepada pengalaman. Pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial yang sesuai.

TEORI GESTALT Kohler merupakan ahli kumpulan Gestalt dari Jerman yang membuat kajian ke atas seekor cimpanzi bernama Sultan. . Hasil kajian Kohler terhasillah teori celik akal.

TEORI PENGAMATAN ( HUKUM PENGAMATAN ) • Kumpulan Gestalt juga menghasilkan teori berdasarkan pengamatan. manusia melihat dunia sebagai satu keseluruhan. • Gestalt mengusulkan pembelajaran berlaku secara keseluruhan – bahagian – keseluruhan . • Menurut hukum pragranz. iaitu bagaimana manusia melihat dunia.

• Mekanisma yang paling utama ialah Advance Organizer . • Teori ini dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan atau reception learning. • Memberi penekanan kepada penyampaian secara terancang oleh guru.TEORI PEMBELAJARAN PENERIMAAN AUSUBEL • Mengambi kira pembelajaran individu dalam konteks sekolah atau bilik darjah. pembelajaran bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun kedua-duanya. • Pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui penggunaan bahan yang bermakna. • Menurut Ausubel. • Bahan boleh berbentuk teks atau penyampaian guru.

• AO menurut Ausubel perlu diberikan lebih awal agar pelajar mendapat maklumat atau pengetahuan yang perlu untuk membolehkan pelajar mempelajari sesuatu yang berkaitan dengannya. • Terdapat dua jenis Advance Organizer (AO):  Pengurusan Awal Perbandingan/Komparatif Pengurusan Awal Ekspositori .ADVANCE ORGANIZER ( PENGURUSAN/PENDEDAHAN AWAL) • AO bukan merupakan rumusan atau maklumat umum pembelajaran.

. • Faktor yang paling penting ialah penyampaian guru berasaskan laras bahasa yang sesuai dengan keupayaan pelajar. peristiwa atau satu set idea yang memiliki ciriciri yang sama. • Guru hendaklah menyusun maklumat secara ansur maju. • Pembelajaran konsep merujuk kepada keupayaan melihat ciri-ciri persamaan satu-satu kategori objek atau peristiwa. • Konsep ialah kategori mental tentang objek.PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENERIMAAN • Menekankan pengajaran guru yang dibuat secara terancang.

 Pembelajaran Konsep secara Penyusunan umum kepada khusus menggunakan AO. .

pengamatan dan penanggapan berlaku melalui proses kategori. pembelajaran konsep. iaitu enaktif (berasaskan perlakuan). • Bruner juga berpendapat bahawa manusia melihat persekitaran dunianya dari sudut ciri-ciri persamaan dan perbezaan. ikonik (berasaskan imejan) dan simbolik . membahagikan konsep • Bruner kepada tiga kategori.TEORI PEMBELAJARAN PENEMUAN BRUNER • Menurut Bruner.

membuat perkaitan maklumat baru dengan yang lama serta membuat subkategori.PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENEMUAN • Menurut Bruner. • Merupakan proses pembinaan pengetahuan. • Melibatkan proses mengingat kembali. . pembelajaran konsep merujuk kepada bagaimana kita membezakan dan mengkategori benda atau perkara yang mempunyai ciri-ciri tertentu.

• Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori. • Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk meguji pemahaman. • Bina definisi konsep. . Telitikan ciri-ciri. • Sediakan data (benda maklumat) yang mewakili contoh-contoh negatif.Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif • Sediakan data (benda/maklumat) yang berupa contoh-contoh positif. Telitikan ciri-ciri. • Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk. • Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif.

inkuiri berpandu. . meneliti pelbagai alternatif dan data. membuat hipotesis dan menguji hipotesis sebelum membuat rumusan. inkuiri Suchman. • Proses inkuiri dalam pembelajaran penemuan memerlukan pelajar meninjau masalah atau fenomenon. • Antara model pengajaran yang berasaskan pembelajaran penemuan ialah model inkuiri. penyelesaian masalah (PBL) dan pembelajaran berasaskan kajian kes (CBL).PEMBELAJARAN PENEMUAN • Merupakan pembelajaran dalam bentuk inkuiri yang melibatkan situasi penyelesaian masalah yang dilalui sendiri oleh pelajar.

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE .

Mengingat semula – menjawab mengukuhkan pembelajaran berkaitan isi pelajaran baru soalan/tugasan 7. Pemahaman – Mengenkod sebagai latihan untuk Maklumat baru – Menyimpan 6. Tingkatan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Maklum balas – pengukuhan pembelajaran pelajar 9. Beri maklum balas untuk 7. Taksir perlakuan pembelajaran 8. . Kefahaman – Perhatian – disampaikan objektif pembelajaran pemilihan persepsi 3. Pemilihan penanggapan disampaikan pelajaran 5.Beri panduan pembelajaran 5. Generalisasi – perlakuan – mengukuhkan pemahaman membuat pemindahan 8. Cungkil pengetahuan sedia ada 3. Pemerolehan – Mendekod pelajar berkaitan topik yang akan pengetahuan sedia ada 4. Maklumkan kepada pelajar 2. Uji pemahaman pelajar 6. Tarik perhatian pelajar 1. Motivasi – jangkaan terhadap pembelajaran yang akan 2. Samapaikan maklumat / isi 4.LANGKAH PENYAMPAIAN PENGAJARAN GAGNE LANGKAH PENGAJARAN FASA PEMBELAJARAN 1.

TEORI PEMBELAJA RAN KONSTRUK TIVIS .

• Menurut Piaget. keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. • Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema. . • Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran. • Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. Ini dinamakan equilibrasi.TEORI KONSTRUKTIVISME PSIKOLOGI/INDIVIDU/KOGNITIF • Oleh Jean Piaget (1896-1980).

maklumat tersebut akan dapat diserap dengan mudah ke dalam struktur kognitif.Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses. Ini menyebabkan keseimbangan (equilibrasi) berlaku . iaitu asimilasi dan akomodasi • Asmilasi – apabila maklumat baharu mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat sedia ada dalam skema.

Maklumat akan terawang-awang sehingga skema berubah. Maklumat baru tersebut tidak dapat diserap masuk. Ini dinamakan disequlibrasi. melalui pembacaan.• Akomodasi – apabila maklumat baharu tidak mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat dalam skema. Proses ini dinamakan disequilibrasi. perbincangan atau seumpanya. Apabila skema berubah. akan berlaku ganggu-gugat atau ketidakseimbangan dalam struktur kognitif. maklumat baharu akan diserap .

Skema Premis sedia ada Adaptasi Proses penyesuaian Asimilasi Akomodasi Serap masuk maklumat serupa skema Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat d Equlibrasi disequilibrasi .

. logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain. • Asas kepada teori konstruktivisme sosial. • Menurut Vygotsky. • Melihat pembelajaran manusia dalam konteks sosio-budaya.TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL • Dipelopori oleh LevVygotsky (18961934). perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis.

• Latar belakang pelajar. • Pengalaman berjaya dan keyakinan diri mempengaruhi motivasi untuk belajar. • Kolaborasi dan interaksi guru. • Pembelajaran berlaku dalam situasi sosial yang aktif. . bahan dan pelajar penting dalam memastikan pembelajaran berlaku. • Pelajar bertanggungjawab ke atas pembinaan pengetahuan atau pembelajaran sendiri. interaksi dan budaya masyarakat amat mempengaruhi pembelajaran individu pelajar. pengalaman.Konstruktivisme sosial mempunyai pandangan berikut: • Pelajar merupakan individu unik yang mempunyai latar belakang dan keperluan yang berbeza. • Pembelajaran berasaskan konteks penting dan memudahkan pelajar mengalami pembelajaran yang bermakna. • Guru berperanan sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran.

• • ZON PERKEMBANGAN TERDEKAT (ZPD) pelajar jika Menurut Vygotsky. • • • • . tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. tugasan tersebut berada dalam ZPD. tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain. Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran. ZPD merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilaukan sendiri oleh pelajar. Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. isi pelajaran mudah dikuasai berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada. isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas.

        LUAR ZON Z o n a ta s PERKEMBANGAN       ZON TERDEKAT ZPD Z on baw ah LUAR ZON .

. 6. cueing dan tanda isyarat yang lain. soal jawab. Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. 2. iaitu proses membimbing dan membantu pembelajaran. 5. 3. teknik scaffolding diperkenalkan. Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari.• Bagi membantu pelajar menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar. • Antara teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. promting. 4. Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon.

Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contohcontoh khusus membantu pemahaman. 5. 3. 9. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding. 10. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar.PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME 1. 8. 11. Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks dan tugasan berasaskan alam nyata. 6. 13. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan. . Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu.Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. 7. 4. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada.Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. 12.Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baru. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. 2. Interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran.

TEORI PEMBELAJAR AN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL .

a ii a tu d e n g a n ca ra m e l h a t i o ra n g l i m e l ku ka n . an a m endapat g a n j ra n a d a ri a d a p p e rl ku a n a a ta u m e l h a t o ra n g i m e n e ri a m h u ku m a n .TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL ( ALBERT BANDURA ) • “ M a n u si a se ca ra se m u l a j di bel j r a aa m el l i au p ro se s peni an ru a ta u p e m e rh a ti n .

1. 2. 3. PENIRUAN ELISITASI  . Individu mengikut tindakan yang sama.3 Bentuk Peniruan. PENIRUAN SEKAT LAKUAN & TAK SEKAT LAKUAN • Tindakan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu (sekat lakuan) dan tindakan untuk semua situasi (tak sekat lakuan). PENIRUAN SECARA LANGSUNG • Berlaku secara langsung apabila melihat model melakukan sesuatu.

 Pembelajaran sosial melibatkan hubungan pengaruh 3 unsur. iaitu: Individu ( Kognitif )  Persekitaran Tingkah laku .

kejayaan atau peneguhan  Langkah Pembelajaran Peniruan . Tumpukan perhatian • Memerhatikan perlakuan model. Pemerhatian boleh berulang kali dan ke atas beberapa tingkah laku. Pengeluaran • Maklumat. Motivasi dan peneguhan • Keseronokan. Penyimpanan dalam ingatan • Berlaku proses mental yang melibatkan proses mengenkod. 2.1. 4. menyimpan dan mendekod. 3. tingkah laku atau kemahiran yang disimpankan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan.

Model sebenar/model hidup • Model langsung/ model sebenar merupakan tingkahlaku orang/ haiwan/ objek yang ditiru. • Watak cerita/ tokoh sejarah  . Model simbolik • Langkah kerja/ prosedur. 2.Jenis-jenis Model 1.

TEORI PEMBELAJA RAN HUMANISM E .

m o ti si m i a t d a n n i a i u va . d w  Pe rca ya m a n u si b e rti d a k a ta s d a sa r a n ke p e rl a n . n l .PENGENALAN  Pe n d e ka ta n hum ani e sm m e lh a t i m a n u si a se b a g a i m a kh l k u ya n g i m e w a d a n m e m p u n ya i ke u p a ya a n sti ya n g ti a k se ru p a d e n g a n h a i a n . ti .  Pe rca ya i d i d u d i i a t se b a g a i sa tu n vi lh e n ti .

Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain.Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari. 1. 5 objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme menurut Gagne dan Berliner (1991). 2.Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. 4.Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. . 3.

• Perasaan adalah sama penting dengan fakta Prinsip Pendekatan Humanisme Menurut Gagne dan Berliner (1991).• Pelajar mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. • Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. namun palajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. • Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. .

S e b a g a i ri i sa n ya n g b a i . b a i ti k ro h a n i .TEORI CARL ROGERS • “ M a n u si a pada d a sa rn ya a d a l h b a i a k dan m e m p u n ya i m o ti si ya n g ti g g i va n u n tu k m e n ca p a i p o te n si d i . j ka n k i d i u ru ska n ke a ra h j ya n g b e tu l a ka n b e rke m b a n g se ca ra p o si f.

iaitu: 1. merumus dan membuat keputusan. • Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada 2. 2. membuat. menganalisis.Pembelajaran kognitif – pembelajaran mata pelajaran akademik sematamata.• Dalam pendidikan. Pembelajaran ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar. .Pembelajaran pengalaman – aplikasi pengetahuan. Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman yang mengutamakan pelajar terlibat secara langsung dalam prose pembelajaran: merancang.

daya usaha. • Pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. • Melibatkan perkembangan personal. motivasi. . penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang.Pembelajaran Pengalaman • Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran.

• Teori humanisme mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar dan penerimaan tanpa syarat.Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia . Rogers memberikan penekanan kepada hubungan personal antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar.Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. 2. • Prinsip umum Rogers: 1. • Dalam pembelajaran.

TEORI ABARAHAM MASLOW • “ K e p e rl a n fi o l g i d a n u si o ke p e rl a n u p si l g i ko o p e rl d i e n u h i a g a r u p se se o ra n g i tu b e rm o ti si va u n tu k m e n g e m b a n g ka n p o te n si d i . b e l j r ri aa p e rka ra b a ru . m e m a n i u l si p a ke u p a ya a n di ri se p e n u h n ya se rta .

K e p e rl a n u ke ku ra n g a n K e p e rl a n u p e rke m b a n g a n .

• Apabila pelajar dapat mencapai keperluan kekurangan ini. pelajar akan terus bermotivasi ke arah pencapaian yang lebih tinggi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful