P. 1
pengurusan grafik

pengurusan grafik

|Views: 84|Likes:
Published by Roszaimi Md Noh

More info:

Published by: Roszaimi Md Noh on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2011

pdf

text

original

PENGENALAN

Dalam menempuh kehidupan seharian , kita sering kali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pengujian, pengukuran dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai pelajar atau memerlukan ulangan, pemulihan atau pengayaan. Penilaian merupakan suatu istilah yang boleh didefinisikan dengan banyak cara. Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau membuat keputusan dalam memberikan nilai, mutu, kualiti, harga bagi sesuatu benda atau perkara. Stufflebeam et al. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives. Definisi ini menjangkau sehingga melepasi maksud pengujian dan pengukuran. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap bersistem semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang ditetapkan itu telah tercapai. Hal ini seterusnya bertujuan untuk membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran. Hal ini berbeza daripada pengukuran yang melibatkan pemberian nombornombor tertentu yang lebih bersifat kuantitatif. Terdahulu daripada itu, Popham (1975) mentafsirkan penilaian yang bersistem mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. Secara menyeluruh, penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran, program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Dalam sesuatu bilik darjah, apabila guru memberikan ujian, adakah guru berkenaan mengukur atau menilai pencapaian murid? Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian murid melalui ujian yang dijalankan. Tindakan susulan yang dilakukan guru dengan menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan untuk menilai prestasi murid berkenaan. Dalam sesetengah keadaan, penilaian dibuat tanpa

1

Secara kuantitatif. tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. Ali menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan kemas. Dengan itu. Contohnya.Secara ringkas. di sini jelas menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. prosedur penilaian mengandungi aspekpengujian. pengukuran. dikemaskinikan serta diringkaskan dalam kaedah yang lebih mudah difahami. maklumat yang diperoleh melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh disusun.sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. maklumat dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan nombor-nombor. penganalisisan serta merumuskan data yang diperoleh. 2 . Sementara secara kualitatif pula.

Proses membuat pertimbangan dan keputusan dalam memberikan nilai. (1971:xxv)-proses delineating dan memberikan maklumat yang berguna dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan. 3 . program pengajaran dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. mutu.0 KONSEP ASAS PENILAIAN 1. pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. Gay (1985)-proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan tercapai.1 DEFINISI PENILAIAN • D E F I N S I • • Stufflebeam et al.1. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. • Proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian. Secara menyeluruh. • Popham (1975) mentafsirkan penilaian yang bersistem mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan.

Pencapaian keseluruhanmenentukan gred pencapaian para pelajar secara. L A I A N Menelah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran 4 .2 TUJUAN PENILAIAN DiagnostikMengenalpasti masalah murid. Pemilihan dan penempatanmemilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesutau kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. khususnya penggubal kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Memperbaiki Pengajaran Dan Pembelajaran. T U Meningkatkan keberkesanan pengajaran guru J U A Bimbingan dan kaunseling – bersifat interinsik/ dalaman iaitu motivasidalam diri pelajar itu sendiri.1. N P Memberi maklum balas dalam aspek sahsiah E N I Memberikan maklumat yang jelas kepada pihak penggubal dasar.

3 JENIS PENILAIAN Ujian bilik darjah Ujian IQ Ujian kecerdasan personaliti kecergasan sikap pergerakan Kognitif Afektif Psikomotor Penilaian Formatif Sumatif PRK Diagnostik PRN Penempatan Penggredan 5 .1.

Memberikan nilai yang membezakan antara peringkat pencapaian pelajar. Memberikan maklumat sejauhmana pembelajaran telah dikuasai. 6 . JENIS-JENIS PENILAIAN Penilaian rujukan Norma (PRN) – keputusan ujian seseorang calon dibandingkan dengan dengan keputusan pelajar yang lain yang mengambil ujian yang sama sama ada dalam kelas yang sama atau berlainan. Penilaian rujukan Kriteria (PRK) – maklumat atau prestasi pelajar dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan tanpa melibatkan perbandingan antara pelajar.1. Penilaian Sumatif – dikaitkan penilaian pada akhir penggal atau semester.3.1 JENIS-JENIS PENILAIAN Penilaian Formatif – penilaian berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

untuk mengenal pasti potensi Ujian diri. JENISJENIS UJIAN n  personaliti .Ujian yang dikaitkan dengan aktiviti membuat telahan ke atas calon tentang bakat atau keistimewaan yang dimiliki. 7 .mengenal pasti masalah yang berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran dan menentukan punca-punca yang menyebabkan masalah. keupayaan . Ujian bakat .memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai tambahan. personaliti.1.2 JENIS-JENIS UJIAN Ujian diagnostik . Ujian kecekapan.3. Penekanan yang diberikan kepada kebolehan murid-murid melakukan sesuatu tugasan.   Ujian prestasi . Ujian kecerdasan – disebut juga ujian mental mengukur perbezaan di antara individu. minat. nilai dan sikap seseorang murid.ujian yang digubal oleh guru bagi mengukur sejauh mana sesuatu kumpulan murid atau seseorang murid berkenaan telah menguasai sesuatu topik yang telah dipelajar. Ujian pencapaian.digunakan oleh seseorang guru untuk menguji kebolehan atau kecekapan seseorang murid melaksanakan sesuatu tugas atau aktiviti. tahap kemahiran.

8 .4 BENTUK PENILAIAN PEMERHATAIAN • • Pemerhatian tidak sistematik Pemerhatian sistematik B E N T U K P E N I L A I A N LISAN • Temu bual ( mendapatkan maklumat) Penaksiran ( rating scale) • PENULISAN Ujian Soal selidik (inventori) PERTIMBANGAN PROFESIONAL • • • Pertimbangan daripada pakar neurologi Pertimbangan pakar kaunseling Kaedah yang terbaik sekiranya pakar bidang memberipertimbangan secara jujur.1. PORTFOLIO • • Penilaian dibuat bagi objektif yang lebih tinggi (analisis. penilaian) Sesuai untuk menilai kecekapan/ keberkesanan strategi yang dipilihdan kemahiran yang diguna. sintessis.

1.5 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) 1. 9 .5.1 DEFINISI Ia menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel itemitem soalan.

2 LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN JSU Senaraikan tajuk yang hendak diuji Tentukan soalan yang akan dibina Tentukan model aras kesukaran item Apakah jenis ujian yang akan diuji Soalan objektif Soalan struktur Soalan essei Dan lain-lain Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen ( objektif. struktur.5.1. essei ) Penentuan aras kesukaran soalan bagi setiap komponen soalan ( soalan mudah. soalan sukar ) Pemarkahan Menyatakan mata pelajaran Tingkatan/ tahun Susunan nombor soalan mengikut tajuk 10 .

1.5.3 KEPENTINGAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU • Dapat menstabilkan aras dan tahap kesukaran ujian dari setahun ke setahun • Mengambilkira bilangan masa yang diperuntukan untuk sesuatu topik • Akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian • Soalan dapat dibina secara terancang dan rapi • • Dalam JSU bilangan soalan adalah ditetapkan berdasarkan kepentingan tajuk Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran • Menentukan perseimbangan antara topik-topik dan aras-aras kemahiran yang diuji • Membolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain • Perbandingan dapat dibuat diantara satu ujian dengan ujian yang lain MemberI panduan untuk membentuk format ujian • Dapat mengelakkan daripada pembinaan secara sembarangan • 11 .

1 PROSES PENILAIAN MENENTUKAN UJIAN MENGANALISIS UKURAN MENYATAKAN NILAI/ INTERPRETASI UJIAN 12 .O LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN 2.2.

2 PROSEDUR PENILAIAN PERSEDIAAN UJIAN PENTADBIRAN UJIAN PEMERIKSAAN JAWAPAN UJIAN ANALISIS UKURAN INTERPRETASI PENILAIAN 13 .2.

3 MODEL PROSES PELAKSANAAN PENILAIAN JSU Merancang – menentukan objektif berdasarkan senarai semak JPU Membina indikator Melaksanakan penilaian Pemerhatian tingkah laku Interaksi lisan Hasil kerja Merekod Menganalisis maklumat melapor Tindakan susulan pengayaan Tindakan susulan pemulihan Sudahkah murid menguasai Pelajari kemahiran yang baru 14 .2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->