P. 1
PMR ISLAM pmr soalan

PMR ISLAM pmr soalan

4.33

|Views: 4,757|Likes:
Published by alen

More info:

Published by: alen on Sep 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

SULIT 45/l Pendidikan Islam Kertas I Ogos2008 2 Jam

45tl

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH NEGERI PERAK 2008

PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1
Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN 7 2 Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian' Bahagian A dan Bahagian B Jawabsatu soalan doripadaBahagia n A dan semua soalan daripadaBahagian B. Kesemuq lima soalan mesti dijawab. soalan hendaklah dijawab pada kertas yang disediakan

3

Kertas soalan ini mengandungi6 halaman bercetak

45tl

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 BahagianA [20 marknh] Bahagian ini mengandungidua soalan.Jawab satu soalan sahaja.

45lr

|

(a) FirmanAllah SWT:

ls U3 ;e" * +* J-,r{',t: 3} 6+ ;1e. sii\"'t3 L''{ t 1,.-,;T(c),il')lUor::;j-{tst;l' ,pre ,I*Tr:+tti Uo;a"{tst;i:\tfu :S"#i
6:.r) G7s:jr,.o!r
(i)
(ii) (iii)

69
.Juu-r4j\-'.-, .11i'V-,f

3tj^+ei\qti
a^rJc-Lt ,(rru
[4 marknh] 14marknhl

anugerahAllah SWT. manusiasupayamemanfaatkan Ayat di atasmemerintahkan

nikmat tersebut. Nyatakandua akibat penyalahgunaan

anugerah Salahsatuciri ahli syurgaialah orangyangmemanfaatkan Allah SWT. yang dinyatakan atas. di dua ciri ahli syurga,selaindaripada Terangkan 12markahl SAW : Rasulullah Sabda

(b)

aa:-

,r

'J"i, 'JG 'J\i ii;'olt **, ,;; : ffi'Jut

"G_ i "jo

,ii;*,.s)\;'J,l-: ,'r^3to*Lk i;,ytTs* #L,/6, teL , i:t* );u r$t'i e";"ri i"Li y6 e'b")\'E) ^A(JC $Ut At4W rp .fi':,i;t* ^:!u, t,i!t*
( &-l
(i)

€:41 ols;1

J. --/./

o

49J.a _CPl

A 1

lr

t

.4 .it'

g.() )l _-9

(c)

yangterdapat dalamhadisdi atas. Nyatakandua contohamalansedekah 12markahl penerima. (ii) Terangkan terhadap dua kesanamalansedekah [4 marknh] di tulisanjawi: Tulis perkataan bawahmenggunakan akanmembukaminda dan Memerhatikejadianhaiwandan tumbuh-tumbuhan kita. memberikesedaran sertakeinsafan kepada

14markahl
45tl SULIT

SULIT
2 (a) FirmanAllah SWT:

45tl

',p"rilit,*Vt

-uifl 6ttitun;-ri Atb 4 &itS1
( 1 5 5 1 5 6: o i J l 6 - t y )

),;:{i GPS Lr.Ji3e'A ,&. np, u
'-)#tltS
.i-\

./

I

ti

'.'.

zI

Kgrlqfr)

r/

Ayat diatasAllah SWT menjelaskan beberapa contohujian kepada manusia.
(i) .r ,a1 tr $t,Jt.j-r- 4ib..^^, ;a3yl o-* all '

r#L (ii)

l1r;fut,

12markahl Nyatakan golongan empat yangberjaya menghadapi Allah SWT. ujian 14markahl (iii) Setiap ujianyangmenimpa manusia hikmah ada yangsangat berharga. Terangkan dua hikmah ujian tersebut. 14markahl
(b) Sabda Rasulullah SAW:

( d*'

ol7: )

Hadisdi atasmenerangkan kepentingan ihsan terhadap binatang. (i) (ii) Nyatakandua kepentingansifat ihsanterhadapbinatang. Jelaskan dua akibatpenganiayaan terhadap binatang. [2 markah] [4 markah] (c) Tulis perkataan bergarismengikutnombordalampetikandi bawah menggunakan tulisanj awi. (i) Persaudaraan perpaduan dan merupakan elemenvang sangatpenting (ii) dalamIslam.TamadunIslam dapat dibangunkan pesatsekiranya dengan (iii) (iv) pernaduandiberi keutamaan.Sebaliknya umat akan meniadi lemah sekiranya berlakunyaperpecahan. [4 markah]

45/l

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4 Bahagian B [80 markah) Jawab semuasoalan

45tl

3

(a)

(i) (ii) (iii)

Senaraikan tiga namalain bagi ilmu akidah. Nyatakantiga ciri akidahyangbetul. Jelaskan dua kepentingan mempelajari ilmu akidah. Apakah yang dimaksuddenganal-Mizan?

13markahl [3 markah] [4 markah]

(b)

(i) (ii)

[2 markah] pengadilan akhirat. proses Jadualdi bawahmenunjukkan di jadual di bawahdengan jawapan yang betul. Lengkapkan Berkumpuldi Padang Mahsyar

X
Mizan

Y
(c) (i) 12markahl Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikanoleh Allah SWT kepada hambanyayang tidak mematuhiperintahataumelanggarlarangannya. Nyatakandua bahagian dosa. (ii) [2 markah]

pahaladalamkehidupan Cadangkan dua langkahuntuk meningkatkan seharian. t4 markahl

45tl
SULIT

SULIT 4 (a)

5 solatfardu. dan sebelum selepas rawatibdilakukan Solatsunat (i)
(ii) (b) (i) (ii)

45tl

olehRasulullah rawatibyangpalingdigemari solatsunat Nyatakan
SAW. tiga faedahsolat sunatrawatib. Senaraikan [2 markah) [3 markah]

Nyatakandua tujuan melakukansolat sunathajat. 12markahl jadual di bawahyangberkaitan dengansolathajat. Lengkapkan Waktu afdal Bilangan rakaat

X Y
12markahl

(c)

dipohonmelalui solatsunathajat. tiga hajat yang sesuai Senaraikan [3 markah] permohonan apabila (iv) Jelaskan dua tindakanyangperlu dilaksanakan andadimakbulkan. [4 markah) Nyatakanhukum bagi situasiberikut :duduk. solatTarawih secara menunaikan (i) Ahmad dengansengaja I markahl (ii) Farid mengeluarkan zakat wang simpanan kepada bapanya yang miskin I markahl (iii) (iii) (iv) Aminah mandi wajib tanpaberwudukterlebihdahulu pada 13 Zulhijjah. nazar Kamal berpuasa tl markahl [l markah]

(a)

peringkat. kepadabeberapa dakwahRasulullahSAW terbahagi Strategi (i) (ii) rahsia? dakwahRasulullahSAW secara Berapalamakahstrategi 11markahl pertamadakwah Islam padaperingkat Nyatakanpusatpenyebaran SAW. Rasulullah [1 markah]

(iii)

(b)

dakwahsecara Namakandua tokoh yang memelukIslam semasa rahsia. [2 markah) kafir Quraisyterhadapdakwah (iv) dua faktor penentangan Terangkan SAW. Rasulullah 14marknhl khalifah al-Rasyidin. daripada SaidinaAli bin Abi Talib salahseorang (i) (ii) (iii) SAW ? Rasulullah beliaudengan Apakahhubungan [1 markah] Wajhah. panggilanKarramallahu Kenapabeliauterkenaldengan

[1 markah]
Ali dua jasa Saidina bin Abi Talib. Terangkan

14markah) 45ll ILihat sebelah
SULIT

SULIT (c)

G Susun potongan al-Quran bawah semula ayat di mengikut tertibnya seperti
di dalam al-Quran.Anda dikehendakimenulisnombor potongan ayatsahaja.

41tr

(i)

bAiiiii$)t)V' :y i ll q't ,;;irni 4t

(l) (2)

hb )4iij;L a;;t;ie (3)
13marknhl

(ii)

el--,";;l

z,zcz

|

J.i-t atlt+ '. n'rti,->-&L)Lr6":* _
6i | 2l tl . t2--

'a

-.4

(1)
t?z

A';#' \-L-

9,.

g

,

taf

.: &t; " ,C it;iJl \ U3iia37,sL (2) J . \
E

-

.

:

<

..?.?4

,

i ,fii b -r:"1i'&1,/-Ai C;1fl7
6. (a) Islam mewajibkanumatnyamenghormati tetamu. (i) (ii) Apakahyangdimaksudkan dengan tetamu?

(3)
[3 marknh]

[2 markah]

Cadangkan dua adabketika andaberkunjungke rumahrakan. 14markah) Jelaskan dua caraberadab terhadap orangbukan Islam. 14morkah)

(b)

(i)

(ii)

Terangkan dua akibat apabila orang Islam tidak beradabdengan orangbukanIslam. 14marknh] Senaraikan empat amalanyangmenyalahiadabketika bergaul dengankeluarga. t4 markahl Bagaimanakah andabolehberbaktikepadaahli kelu argayang ditimpa musibah? 12markahl

(c)

(i)

(ii)

KERTAS SOALAN TAMAT

4slr
SULIT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->