KELOMPOK II y y y y y y y KHAIRIL ANWAR M.ALI YOFIE M.ARSYAD M.

FAISAL DEWI SRI SUSANTI DEWI FITRIANI ENDANG SRI WAHYUNI

KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk mengenal kebenaran dan mengikutinya agar terhindar dari cela dan siksa didunia dan di akhirat. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya, terutama kepada Guru pembimbing bidang studi Ilmu Hadist yang telah memberikan pengetahuan kepada kami terutama tentang judul makalah ini, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari dalam tugas ini masih ada kekurangan, dan perlu penyempurnaan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran, guna penyempurnaan tugas ini. Semoga tugas ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Tembilahan,

September 2011

Kelompok II

.... Hadits-hadits Abu Daud yang mendapat kritik...................................................................................................... Pandangan para kritikus hadits kepada Imam Tirmidzi.......... g..................................... A.............................. e............. IMAM MUSLIM.................. i..................... Guru-gurunya Imam Abu Daud............................... LATAR BELAKANG............................................ PERMASALAHAN.......................................... i.................................. f.... g.............................................................................. d................................................ Para guru Imam Muslim............ IMAM BUKHARI........................................ c......................... Keutamaan dan keistimewaan Imam Bukhari..................................... Guru-gurunya Imam Tirmidzi...................................................................................................................................................... b........................................... Pengembaraan Bukhari.............................. k..................................... c....................... PERUMUSAN MASALAH.............................. C..................................................... IMAM TIRMIDZI.. B...................................... DAFTAR ISI................................... f................................... Sekilas tentang kitab AL JAMI¶ AS SHAHIH (Shahih Bukhari)... Guru-guru Imam Bukhari................ h.................... Perkembangan dan lawatannya Imam Tirmidzi. e... Kekuatan hafalannya Imam Tirmidzi.................................................................................................................................................................... c......... Imam Bukhari di fitnah. b....................... Karya-karya Imam Abu Daud...................... BAB II PEMBAHASAN.................................... Jumlah hadits kitab AL JAMI¶ AS SHAHIH (Shahih Bukhari)............................ Murid-muridnya Imam Tirmidzi.. j...... Karya-karya Imam Muslim...DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...................... a......... IMAM ABU DAUD.................................................................................................. Wafat Imam Abu Daud.................................................................. e.. d..................................................................................... Jumlah hadits Sunan Abu Daud................................................................................................................................................ Pujian para ulama kepada Imam Abu Daud............................................. Karya-karya Imam Bukhari................................................. h..................................................................... Mazhab fiqh Abu Daud............................ Perkembangan dan perlawatannya Imam Abu Daud... b............................................ Akhlak serta sifat-sifatnya yang terpuji Imam Abu Daud.................... Kehidupan dan perjalanan mencari ilmu Imam Muslim.......................................................... Kitab shahih Muslim............ c. l.................................................. d....................... Muridnya (para ulama yang mewarisi haditsnya) Imam Abu Daud................................................. A................................. B........................................ Wafat Imam Muslim............. BAB I PENDAHULUAN.................................... a................................................................................ a............................. Pendapat ulama terhadap kedudukan kitab sunan Abu Daud.. e............................................................... Metode Abu Daud dalam penyusunan sunan-nya............ d................................................... Wafat Imam Bukhari.......................................... b................. f...................... a................................................ C......................... .............. D............................................................................................................................... Keahlian dalam hadits Imam Muslim................................................................... Kemashuran Imam Bukhari..........................................................

..... DAFTAR PUSTAKA.. IMAM NASA¶I........................... d.......................................................... f........................................... a... Kedudukan sunan Ibnu Majah di antara kitab-kitab hadits............................ Pengembaraan Imam Nasa¶i. c....... Wafat Imam Nasa¶i............................................................ Pengembaraan Imam Ibnu Majah. e.................. Penghargaan para ulama kepada Imam Ibnu Majah................................................................ d........... BAB III PENUTUP.................... c.................................... Sulasiyyat Ibnu Majah............... KESIMPULAN................................................. a.................................... g....... Fiqh Tirmidzi dan ijtihadnya......................................................... Sekilas tentang sunan Nasa¶i.................................................................................................... B...................................................................... Sifat-sifat Imam Nasa¶i................................................... f........................................................................................................... A................... IMAM IBNU MAJAH........................................................................................ Sekilas tentang AL JAMI¶.............. b............... Karya-karya Imam Nasa¶i................... KRITIK DAN SARAN................................................. h............... e..................................... Karya-karya Imam Ibnu Majah....... E................................ g.................................................................................................. h............................. Sekilas tentang sunan Ibnu Majah................................................................ b.................................................... ....................................................................................f....... F................................... Fiqh Nasa¶i... Karya-karya Imam Tirmidzi............................................................................................... Aktifitas periwayatan Ibnu Majah...................................................................................................... Nilai hadits-hadits sunan Ibnu Majah.................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN A. PERMASALAHAN Makalah yang kami buat ini adalah membahas tentang ³KUTUBUS SITTAH´ (enam kitab induk) dan pengarangnya. LATAR BELAKANG Sumber dari segala sumber hukum yang utama atau yang pokok di dalam agama Islam adalah Al-Qur¶an dan As-Sunnah. yang dengan jasa-jasa mereka kita yang hidup pada zaman sekarang ini dapat dengan mudah memperoleh sumber hukum secara lengkap dan sistematis serta dapat melaksanakan atau meneladani kehidupan Rasulullah untuk beribadah seperti yang dicontohkannya. PERUMUSAN MASALAH 1) Biografi Imam Bukhari 2) Biografi Imam Muslim 3) Biografi Imam Abu Daud 4) Biografi Imam Tirmidzi 5) Biografi Imam nasa¶i 6) Biografi Imam Ibnu Majah C. Selain sebagai sumber hukum. maka salah satu dari beberapa bahagian penting yang tidak kalah menariknya untuk diketahui adalah mengetahui profil atau sejarah orang-orang yang mengumpulkan hadist. maka tidak akan ada habis-habisnya keajaibannya. Oleh kerananya siapa yang ingin mendalaminya. Isyarat sampai kepada ilmu yg mutakhir telah tercantum di dalamnya. . Untuk mengetahui As-Sunnah atau hadist-hadist Nabi. Al-Qur¶an dan As-Sunnah juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang universal. B.

Ismail. Saudaranya yang lebih tua ini kemudian pulang kembali ke Bukhara. Imam Bukhari. penglihatan bayinya sudah normal. Kemudian putranya. begitu juga putranya. gubernur Bukhara. cucu seorang Persia bernama Bardizbah. Pada masa itu Wala dinisbahkan kepadanya. bertukar pikiran dan berdiskusi dengan mereka. membuat biografinya dalam at-Tarikh al-Kabir. Bukhari berangkat menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Keunggulan dan kejeniusan Bukhari sudah nampak semenjak masih kecil. Riwayat hidupnya telah dipaparkan oleh Ibn Hibban dalam kitab As-Siqat. Tercenganglah mereka semua kerana Bukhari ternyata hapal di luar kepala 15. Kemudian ia banyak menemui para ulama dan tokoh-tokoh negerinya untuk memperoleh dan belajar hadith. terkenal kemudian sebagai Imam Bukhari. abangnya yang tertua menuturkan. ia juga sangat wara¶ (menghindari yang subhat/meragukan dan haram) dan taqwa. semua itu berkat do¶amu yang tiada henti-hentinya. tidak terdapat data yang menjelaskan. pernah Bukhari muda dan beberpa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh. iapun kehilangan penglihatannya. taat beragama dan wara¶. Diceritakan. Ketika berusia 10 tahun. teristimewa dalam menghafal hadith. sedang dia sendiri memilih Mekah sebagai tempat tinggalnya. Sewaktu-waktu ia pergi ke Madinah. Dalam usia 16 tahun. Ayah Bukhari disamping sebagai orang berilmu. Ayahnya meninggal di waktu dia masih kecil dan meninggalkan banyak harta yang memungkinkan ia hidup dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik.´ Dengan demikian. Allah menganugerahkan kepadanya hati yang cerdas.000 haddits. Rasyid ibn Ismail. seorang ulama besar ahli hadith. al-Mughirah. Kemudian dalam tidurnya perempuan itu bermimpi didatangi Nabi Ibrahim yang berkata: ³Wahai ibu. Dia dirawat dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. Pada usia 16 tahun ia bersama ibu dan abang sulungnya mengunjungi berbagai kota suci. Kakeknya. kerana merasa kesal terhadap celaan yang terus-menerus itu. Tak lama setelah bayi yang baru lahr itu membuka matanya. Ibunya yang saleh menagis dan selalu berdo¶a ke hadapan Tuhan.´ Ketika ia terbangun. suatu gelar ahli hadith tertinggi. ia sudah hafal kitab sunan Ibn Mubarak dan Waki. Bardizbah. Di kedua tanah suci itulah ia menulis sebahagian karya-karyanya dan menyusun dasar-dasar kitab Al-Jami¶as-Shahih dan pendahuluannya. IMAM BUKHARI Tokoh Islam penghimpun dan penyusun hadith itu banyak. adalah pemeluk Majusi. Pada suatu hari. memohon agar bayinya bisa melihat. Mekah merupakan salah satu pusat ilmu yang penting di Hijaz. memeluk Islam di bawah bimbingan al-Yaman al Ja¶fi. . Ayahnya sangat bersedih hati. Ia dicela membuang waktu dengan percuma kerana tidak mencatat. Adapun urutan pertama yang paling terkenal diantara enam tokoh tersebut di atas adalah Amirul-Mu¶minin fil-Hadith (pemimpin orang mukmin dalam hadith). jelaslah bahawa Bukhari hidup dan terlahir dalam lingkungan keluarga yang berilmu. lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Pengembaraan Bukhari Tahun 210 H. dasar-dasar dan mazhabnya. Ahmad. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. Allah telah menyembuhkan penyakit putramu dan kini ia sudah dapat melihat kembali. ia berkata: ³Dalam harta yang kumiliki tidak terdapat sedikitpun wang yang haram maupun yang subhat. Sedangkan ayahnya. Bukhari diam tidak menjawab. Ibrahim. bahawa ketika menjelang wafatnya. pikiran yang tajam dan daya hafalan yang sangat kuat.BAB II PEMBAHASAN A. Tidak hairan jika ia lahir dan mewarisi sifat-sifat mulia dari ayahnya itu.´ Mengenai kakeknya. agama kaumnya. dan yang lebih terkenal di antaranya seperti yang disebut diatas. a. Tidak seperti murid lainnya. Ia belajar hadith dari Hammad ibn Zayd dan Imam Malik. disertai ibu dan saudaranya. Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. juga mengetahui pendapat-pendapat ahli ra¶yi (penganut faham rasional). lengkap terinci dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. Kerana itulah ia dikatakan ³al-Mughirah al-Jafi. ia sudah banyak menghafal hadith. Ia dilahirkan di Bukhara setelah salat Jum¶at. Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka.

juga oleh gurunya. b. az-zihli pun berpesan kepada para penduduk agar menghadiri dan mengikuti pengajian yang diberikannya. sebahagian ulama dan penduduk Naisabur menyongsong kedatangan Imam Bukhari. Kedatangannya disambut gembira oleh para penduduk. lakukanlah. Diceritakan.´ Yang dimaksud dengan perbuatan manusia adalah bacaan dan ucapan mereka. Pada hakikatnya. Tetapi orang tersebut terus mendesaknya. pengarang kitab as-Shahih Muslim menceritakan: ³Ketika Muhammad bin Ismail datang ke Naisabur. Esok paginya Muhammad bin Yahya az-Zihli. ia pun lalu memasuki negeri itu dan menetap di daerah perkampungan orang-orang Bukhara. ia bangun dari tidurnya. Imam Bukhari Difitnah Tak lama kemudian terjadi fitnah terhadap Imam bukhari atas perbuatan orang-orang yang iri dengki. Baghdad adalah ibu kota negara yang merupakan gudang ilmu dan ulama.´ Setelah adanya ultimatum tersebut. menetap di Hijaz (Mekah dan Madinah) selama enam tahun dan tak dapat dihitung lagi berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadith. bukan makhluk. menyalakan lampu dan menulis setiap masalah yang terlintas di hatinya. Pendapat yang dikemukakan Imam Bukhari ini. Imam Bukhari terlepas dari fitnah yang dituduhkan kepadanya itu. Ia merawi hadith dari 80. Kemudian ia pun memulai studi perjalanan dunia Islam selama 16 tahun. hampir semua negeri Islam telah ia kunjungi sampai ke seluruh Asia Barat. maka ia menjawab: ³Al-Qur¶an adalah kalam Allah. Dan barang siapa masih mengunjungi majlisnya. dan Jazirah masing-masing dua kali. orang-orang mulai menjauhinya. Kemashuran Imam Bukhari Kemasyhuran Imam Bukhari segera mencapai bahagian dunia Islam yang jauh. aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah. ia mengajarkan hadith secara tetap.a. dan berkat ingatannya yang memang super jenius. seorang berdiri dan mengajukan pertanyaan kepadanya: ³Bagaimana pendapat Anda tentang lafaz-lafaz Al-Qur¶an. Dalam perjalanannya ke berbagai negeri. Sementara itu. Perbutan ini ia lakukan hampir 20 kali setiap malamnya. sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya. AlAwsat dan Al-Kabir.000 perawi. muncul dari kemampuannya yang tinggi mengenai pengetahuan terhadap tokoh-tokoh dan kepandaiannya bemberikan kritik. sampai-sampai Muhammad bin Yahya az-Zihli berkata: ³Barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi. setelah itu lampu di padamkan kembali.´ c. Ia berkata: ³Pergilah kalian kepada orang alim yang saleh itu. Sementara itu ketiga buku tarikhnya. dan ke mana pun ia pergi selalu di alu-alukan.´ Pada waktu itu. ikuti dan dengarkan pengajiannya.Ia menulis Tarikh Kabir-nya di dekat makam Nabi s. sehingga ia pernah berkata bahawa sedikit sekali nama-nama yang disebutkan dalam tarikh yang tidak ia ketahui kisahnya. Imam Muslim bin al-Hajjaj. Pada tahun 250 H.´ Hal inilah yang menimbulkan kebencian dan kemarahan gurunya. Selama menetap di negeri itu. Mesir. makhluk ataukah bukan?´ Bukhari berpaling dari orang itu dan tidak mau menjawab kendati pertanyaan itu diajukan sampai tiga kali. ke basrah empat kali. Di tengah malam yang sunyi. maka ia adalah ahli bid¶ahh.w. Imam Bukhari mengunjungi Naisabur. ia dapat menghapal hadith sebanyak itu lengkap dengan sumbernya. yakni dengan . Masyarakat hairan dan kagum akan ingatannya yang luar biasa. As-Sagir. az-Zihli kepadanya. para ulama dan penduduk Naisabur memberikan sambutan seperti apa yang mereka berikan kepadanya. dan banyak menulis pada waktu malam hari yang terang bulan. sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk dan fitnah merupakan bid¶ah. ia sering menemui Imam Ahmad bin Hambal dan tidak jarang ia mengajaknya untuk menetap di negeri tersebut dan mencelanya kerana menetap di negeri Khurasan. Dalam setiap perjalanannya yang melelahkan itu. az-Zihli dan para ulama lainnya. curigailah dia. Imam Bukhari senantiasa menghimpun hadith-hadith dan ilmu pengetahuan dan mencatatnya sekaligus. Ia tidak boleh diajak bicara dan majlisnya tidak boleh di datangi.´ Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh dua atau tiga marhalah (± 100 km). Mereka meniupkan tuduhannya kepada Imam Bukhari sebagai orang yang berpendapat bahawa ³Al-Qur¶an adalah makhluk. Di negeri itu. sehingga ia berkata: ³Barang siapa berpendapat lafaz-lafaz Al-Qur¶an adalah makhluk. Diceritakan bahawa ia pernah berkata: ³Saya telah mengunjungi Syam.

Setelah keluar dari Naisabur. dan desa itu terdapat beberapa familinya. Dengan demikian ia mempunyai alas an untuk mengusir Imam Bukhari. Dengan begitu. Jenazahnya dikebumikan lepas dzuhur. Selama beberapa tahun menetap di negerinya itu. Imam Bukharilah agaknya yang paling bijaksana. hari raya Idul Fitri. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhaNya. Maka hidup sang penguasa yang dhalim kepada Imam Bukhari itu berakhir dengan kehinaan dan dipenjara. Imam Bukhari. Tetapi kemudian badai fitnah datang lagi. al-Jami¶ al-Shahih dan Tarikh. supaya ia mengirimkan kepadanya dua buah karangannya. Khalid bin Ahmad az-Zihli. kemudian mendo¶akan tidak baik atas Khalid yang telah mengusirnya secara tidak sah. Ia hanya berpesan kepada utusan itu agar disampaikan kepada Khalid. Sahabat Rasulullah SAW. aku mati dan dibangkitkan di akhirat kelak. Imam Bukhari keberatan memenuhi permintaan itu. mendirikan kemah-kemah sepanjang satu farsakh (± 8 km) dari luar kota dan menabur-naburkan uang dirham dan dinar sebagai manifestasi kegembiraan mereka. Ketika itu. sebuah dsa kecil yang terletak dua farsakh sebelum Samarkand. Umar. Tak lama kemudian Imam Bukhari pun diusir dari negerinya sendiri. dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Usman kemudian Ali.´ Mendapat jawaban seperti itu. Bukhara. Ketika perjalanannya sampai di Khartand. Ia selalu mandi dan berdo¶a sebelum menulis buku itu. Jika hal ini tidak berkenan di hati tuan. Dengan berpegang pada keyakinan dan keimanan inilah aku hidup.membedakan antara yang dibaca dengan bacaan. dipermalukan di depan umum dengan menungang himar betina. mengakui keluasan wawasan hadith muridnya ini: ³Di antara ciptaan Tuhan pada masanya. .´ Az-Zahli benar-benar telah murka kepadanya. Kali ini badai itu datang dari penguasa Bukhara sendiri. tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Bukhari perbah berkata: ³Iman adalah perkataan dan perbuatan. Ia wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. bisa bertambah dan bisa berkurang. sang penguasa naik pitam. bahawa ³Aku tidak akan merendahkan ilmu dengan membawanya ke istana.´ Demikian juga ia pernah berkata: ³Barang siapa menuduhku berpendapat bahawa lafaz-lafaz Al-Qur¶an adalah makhluk. Wafat Imam Bukhari Imam Bukhari tidak saja mencurahkan seluruh intelegensi dan daya ingatnnya yang luar biasa itu pada karya tulisnya yang terpenting. bukan makhluk. Al-Qur¶an adalah kalam Allah. (31 Agustus 870 M). maka keluarkanlah larangan supaya aku tidak mengadakan majlis pengajian. ia memerintahkan orangorangnya agar melancarkan hasutan yang dapat memojokkan Imam Bukhari.´ Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari yang isinya meminta ia supaya menetap di negeri mereka. Imam Bukhari pulang ke negerinya sendiri. guru Imam Bukhari. penguasa Bukhara. yang paling utama adalah Abu Bakar. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. tuan adalah penguasa. Shahih Bukhari. Bukhara. Belum sebulan berlalu. dengan hrapan agar fitnah yang menimpanya itu dapat mereda. aku mempunyai alas an di sisi Allah kelak pada hari kiamat. ia mengadakan majlis pengajian dan pengajaran hadith.´ Oleh kerana Imam Bukhari berpendapat bahawa keluar dari negeri itu lebih baik. Sebelum meninggal dunia. demi menjaga dirinya. mengirimkan utusan kepada Imam Bukhari. d. Maka kemudian ia pergi untuk memenuhi permohonan mereka. Tetapi di desa itu Imam Bukhari jatuh sakit hingga menemui ajalnya. Imam Durami. ia pun singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi mereka. Ibn Tahir memerintahkan agar Khalid bin Ahmad dijatuhi hukuman. Tetapi dengki dan iri adalah buta dan tuli. Kedatangannya disambut meriah oleh seluruh penduduk. ia berpesan bahawa jika meninggal nanti jenazahnya agar dikafani tiga helai kain. maka ia pun memutuskan untuk keluar dari negeri tersebut. walaupun sebabnya timbul dari sikap Imam Bukhari yang terlalu memuliakan ilmu yang dimlikinya. ia adalah pendusta. Untuk keperluan itu. Sebahagian buku tersebut ditulisnya di samping makan Nabi diMadinah. insya Allah. adalah pendapat yang menjadi pegangan para ulama ahli tahqiq dan ulama salaf. bahawa sebenarnya aku tidak menyembunyikan ilmu. tetapi juga melaksanakan tugas itu dengan dedikasi dan kesalehan. sehingga ia berkata: ³Lelaki itu (Bukhari) tidak boleh tinggal bersamaku di negeri ini. mereka mengadakan upacara besar-besaran. sesudah ia melewati perjalanan hidup panjang yang penuh dengan berbagai amal yang mulia.

bukanlah kerana Bukhari mampu memberikan jawaban secara benar. Empat orang yang terakhir ini merupakan yang paling masyhur sebagai perawi kitab Shahih Bukhari. sampai menjawab dengan selesai kemudian menoleh kepada penanya yang ketiga sampai menjawab semua pertanyaan dengan selesai sampai pada penanya yang ke sepuluh sampai selesai. hal. matan hadith ini diberi sanad hadith lain dan sanad hadith lain dinbuat untuk matan hadith yang lain pula. sehingga ada yang berpendapat bahawa kitab Shahih Bukhari didengar secara langsung dari dia oleh sembilan puluh ribu (90.000) orang (Muqaddimah Fathul-Bari. Tirmidzi.´ Ia tetap memberikan jawaban serupa sampai kepada penanya yang ke sepuluh. yang mencapai jumlah sangat banyak. Imam Bukhari menjawab dengan tegas: ³Saya tidak tahu hadith yang Anda sebutkan ini. hadith kedua isnadnya yang benar adalah beginii«´ Begitulah Imam Bukhari menjawab semua pertanyaan satu demi satu hingga selesai menyebutkan sepuluh hadith. Maka para ulama Baghdad tidak dapat berbuat lain. Tak dapat dihitung dengan pasti berapa jumlah orang yang meriwayatkan hadith dari Imam Bukhari. Muhammad bin Yusuf alFirabri.´ Di antara guru-guru besar itu adalah Ali ibn al-Madini. Ibn Abu Dawud.´Jadi banyak . memastikan bahawa Imam Bukhari tidak akan mungkin mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan itu. Ahmad ibn Hanbal. juga dalam bidang ilat-ilat hadith. Guru-guru yang hadithnya diriwayatkan dalam kitab Shahih-nya sebanyak 289 orang guru. Di antara sekian banyak muridnya yang paling menonjol adalah Muslim bin alHajjaj. tetapi yang benar-benar sangat mengagumkan ialah kemampuannya dalam menyebutkan semua hadith yang sudah diputarbalikkan itu secara berurutan persis seperti urutan yang dikemukakan oleh 10 orang penguji. Hammad bin Syakr al-Nasawi dan Mansur bin Muhammad al-Bazdawi. kemudian Imam Bukhari melihat kepada penanya yang pertama dan berkata: ³Hadith pertama yang anda kemukakan isnadnya yang benar adalah begini. Nasa¶i. Keutamaan Dan Keistimewaan Imam Bukhari Kerana kemasyhurannya sebagai seorang alim yang super jenius. Orang pertama tampil dengan mengajukan sepuluh buah hadith kepada Bukhari. sangat banyak muridnya yang belajar dan mendengar langsung hadithnya dari dia. untuk menghafal dan menjaga sunah-sunah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ia tiba di Baghdad. Dalam bidang kekuatan hafalan. Diceritakan bahawa dia menyatakan: ³Aku menulis hadith yang diterima dari 1. Di antara hadirin yang tidak mengerti. sedangkan para ulama berkata satu kepada yang lainnya: ³Orang ini mengetahui apa yang sebenarnya. Guru-Guru Imam Bukhari Pengembaraannya ke berbagai negeri telah mempertemukan Imam Bukhari dengan guru-guru yang berbobot dan dapat dipercaya. Maki ibn Ibrahim al-Bakhi. 204). selain menyatakan kekagumannya kepada Imam Bukhari akan kekuatan daya hafal dan kecemerlangan pikirannya. Imam Bukhari menyebutkan satu persatu hadith-hadith yang sebenarnya dengan cermat dan tidak ada satupun dan sedikitpun yang salah dengan jawaban yang urut sesuai dengan sepuluh orang tadi mengeluarkan urutan pertanyaanya. yang semuanya adalah ahli hadith dan berpendirian bahawa iman adalah ucapan dan perbuatan. 10 orang ulama tampil dan masing-masing mengajukan pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan tentang hadith yang telah diputarbalikkan tersebut.000 buah hadith shahih. ia berkata: ³Yang mengagumkan. ketazaman pikiran dan pengetahuan para perawi hadith. yang masing-masing mengajukan sepuluh pertanyaan. padahal ia hanya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu hanya satu kali. dan setiap orang itu selesai menyebutkan sebuah hadith. lalu mereka tukar-tukarkan sanad dan matannya (diputar balikkan). jilid 22. Imam Bukhari merupakan salah satu tanda kekuasaan (ayat) dan kebesaran Allah di muka bumi ini.080 orang guru. bahawa Imam Bukhari berkata: ³Saya hafal hadith di luar kepala sebanyak 100. Yahya ibn Ma¶in. f. Ibrahim bin Ma¶qil al-Nasafi. Diriwayatkan. Muhammad ibn Yusuf al-Baykandi dan Ibn Rahawaih. Muhammad ibn Yusuf al-Faryabi. Kemudian ia menoleh kepada penanya yang kedua. serta mengakuinya sebagai ³Imam´ dalam bidang hadith.000 hadith yang tidak shahih.´ Mengenai kejeniusan Imam Bukhari dapat dibuktikan pada kisah berikut. Sebahagian hadirin memberikan komentar terhadap ³uji cuba kemampuan´ yang menegangkan ini. dan 200.e. ahli-ahli hadith di sana berkumpul untuk menguji kemampuan dan kepintarannya. Mereka mengambil 100 buah hadith. Ibn Khuzaimah. Allah telah mempercayakan kepada Bukhari dan para pemuka dan penghimpun hadith lainnya.´ Setelah 10 orang semuanya selesai mengajukan semua pertanyaannya yang jumlahnya 100 pertanyaan tadi.

dan disaat lain memilih madzhab Mujahid dan µAta dan sebagainya.´ Imam al-A¶immah (pemimpin para imam) Abu Bakar ibn Khuzaimah telah memberikan kesaksian terhadap Imam Bukhari dengan mengatakan: ³Di kolong langit ini tidak ada orang yang mengetahui hadith. kawan dan generasi sesudahnya memberikan pujian kepadanya. perlu dipertimbangkan. Ia sangat pemalu namun ramah. yang diriwayatkan perawi yang dalam pandanganku. Imam Bukhari juga sebenarnya adalah ahli dalam fiqh. dermawan. berperawakan sedang.´ Selain dikenal sebagai ahli hadith. dengan sanad lengkap. yang melebihi Muhammad bin Isma¶il. tidak terikat pendapatnya pada madzhab-madzhab tertentu) atau dapat mengeluarkan hukum secara sendirian. Demikian juga saya tidak meriwayatkan hadith sahabat dan tabi¶in. juga sudah sering duduk bersama dengan para ahli fiqh. Dalam hal mengeluarkan fatwa. ketika menyatakan : ³Wahai para penenya. Bahawa Muslim (pengarang kitab Shahih).´ Imam Bukhari adalah seorang yang berbadan kurus. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang alim. Pendapat-pendapatnya itu terkadang sejalan dengan madzhab Abu Hanifah. lalu mencium antara kedua matanya dan berkata: ³Biarkan saya mencium kaki tuan. Diceritakan ia pernah berkata: ³Setiap bulan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahawa ia berkata: ³Saya meninggalkan 10. Jadi kesimpulannya adalah Imam Bukhari adalah seorang ahli hadith yang ulung dan ahli fiqh yg berijtihad sendiri. kulitnya agak kecoklatan dan sedikit sekali makan.´ Mengenai sanjungan diberikan ulama generasi sesudahnya. Selain itu pada suatu saat ia memilih madzhab Ibn Abbas. namun ia banyak meninggalkan hadith yang diriwayatkan seseorang hanya kerana orang itu diragukan. kendatipun yang lebih menonjol adalah setatusnya sebagai ahli hadith. Dia mempunyai pendapat-pendapat hukum yang digalinya sendiri. melainkan saya mengetahui tarikh kelahiran sebahagian besar mereka.´ Meskipun ia sangat sopan dalam mengkritik para perawi. yakni hadith-hadith mauquf.´ Dengan kedudukannya dalam ilmu dan kekuatan hafalannya Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan. ini sungguh luar biasa. namun saya belum pernah menjumpai orang begitu cerdas dan pandai seperti Muhammad bin Isma¶il al-Bukhari. hari wafat dan tempat tinggalnya.semuanya dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan.pemirsa yang hairan dengan kemampuan Imam Bukhari mengemukakan 100 buah hadith secara berurutan seperti urutannya si penanya mengeluarkan pertanyaannya padahal beliau hanya mendengarnya satu kali.´ Imam Bukhari sangat hati-hati dan sopan dalam berbicara dan dalam mencari kebenaran yang hakiki di saat mengkritik para perawi. ditambah lagi beliau membetulkan rawi-rawi yang telah diputarbalikkan. cukup terwakili oleh perkataan al-Hafiz Ibn Hajar yang menyatakan: ³Andaikan pintu pujian dan sanjungan kepada Bukhari masih terbuka bagi generasi sesudahnya. Imam Bukhari pernah berkata: ³Saya tidak pernah meriwayatkan sebuah hadith pun juga yang diterima dari para sahabat dan tabi¶in. lebih-lebih untuk kepentingan pendidikan dan para pelajar. wahai maha guru. Abu Hatim ar-Razi berkata: ³Khurasan belum pernah melahirkan seorang putra yang hafal hadith melebihi Muhammad bin Isma¶il. bukan sebagai ahli fiqh. ia juga tidak melupakan kegiatan lain yang dianggap penting untuk menegakkan Dinul Islam. pemimpin para ahli hadith dan dokter ahli penyakit (ilat) hadith. juga belum pernah ada orang yang pergi dari kota tersebut menuju Iraq yang melebihi kealimannya. saya berpenghasilan 500 dirham. ia cukup berkata: ³Perlu dipertimbangkan. kecuali ada dasarnya yang kuketahui dari Kitabullah dan sunah Rasulullah SAW. Banyak hartanya yang disedekahkan baik secara sembunyi maupun terang-terangan. tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. terkadang sesuai dengan Madzhab Syafi¶i dan kadang-kadang berbeda dengan keduanya. Kepada para pelajar ia memberikan bantuan dana yang cukup besar. apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Ia bagaikan laut tak bertepi. wajarlah jika semua guru. saya sudah banyak mempelajari hadith dan pendapat. ahli ibadah dan para ahli zuhud. para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam diri tentangnya. dan meninggalkan pula jumlah yang sama atau lebih. tentu habislah semua kertas dan nafas. Terhadap perawi yang sudah jelasjelas diketahui kebohongannya. ia telah sampai pada darjat mujtahid mustaqiil (bebas.´ Al-Hakim menceritakan. Imam Bukhari sering belajar .´ Demikian pula semua temannya memberikan pujian. Sebab.´ Perkataan yang tegas tentang para perawi yang tercela ialah: ³Hadithnya diingkari. datang kepada Imam Bukhari. menjauhi kesenangan dunia dan cinta akhirat.000 hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan. Seorang bertanya kepada Qutaibah bin Sa¶id tentang Imam Bukhari.

Keadaan itu timbul sebagai pengamalan sunah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum Muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya. Maka sungguh tepatlah ia mendapat predikat sebagai ³Buku Hadith Nabi yang Paling Shahih.´ Dalam menghimpun hadith-hadith shahih dalam kitabnya. ‡ Kitab al-¶Ilal. ‡ At-Tarikh al-Awsat. setelah mengadakan penelitian secara cermat terhadap kitabnya. menyatakan bahawa Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya selalu berpegang teguh pada tingkat keshahihan yang paling tinggi. ia mengumpulkan hadith-hadith dan menempatkannya pada bab-bab yang sesuai. Pekerjaan ini dilakukan di Mekah. kecuali sesudah aku memohonkan istikharoh kepada Allah dengan melakukan salat dua rekaat dan sesudah aku meyakini betul bahawa hadith itu benar-benar shahih. menyusunnya selama 16 tahun.. ‡ Kitab ad-Du¶afa. Karya-Karya Imam Bukhari Di antara hasil karya Imam Bukhari adalah sebagai berikut : ‡ Al-Jami¶ as-Shahih (Shahih Bukhari). dan mimbar. ‡ Al-Musnad al-Kabir.´Diriwayatkan bahawa Imam Bukhari berkata: ³Tidaklah ku masukkan ke dalam kitab Al-Jami¶ as-Shahih ini kecuali hadith-hadith yang shahih. ‡ Kitab al-Asyribah.memanah sampai mahir. Setelah itu. seolah-olah aku berdiri di hadapannya. Dengan usaha seperti itu. ‡ At-Tarikh al-Kabir. dan tidak turun dari tingkat . dan ku tinggalkan banyak hadith shahih kerana khawatir membosankan. satu dengan yang lain. kemudian menulis pendahuluan dan pokok-pokok bahasannya di Rawdah tempat di antara makan Nabi SAW. ‡ At-Tafsir al-Kabir. Hal ini tercermin dari perkataannya: ³Aku susun kitab Al-Jami¶ ini yang dipilih dari 600. Beliau senantiasa membanding-bandingkan hadith-hadith yang diriwayatkan. menyaringnya dan memlih has mana yang menurutnya paling shahih. g. antara lain.´ Dan beliau juga sangat hati-hati. Beliau telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan menyelidiki keadaan para perawi. sambil memegang kipas yang kupergunakan untuk menjaganya.´ Maksud pernyataan itu ialah bahawa Imam Bukhari mulai menyusun bab-babnya dan dasar-dasarnya di Masjidil Haram secara sistematis. Imam Bukhari berkata: ³Aku bermimpi melihat Rasulullah SAW. Mimpi inilah. ‡ Raf¶ul-Yadain fis-Salah. Madinah dengan tekun dan cermat. ‡ Al-Adab al-Mufrad. ‡ At-Tarikh as-Sagir. ‡ Al-Qira¶ah Khalf al-Imam. Kerananya tidak menghairankan bila kitab itu mempunyai kedudukan tinggi dalam hati para ulama.000 hadith selama 16 tahun. Kemudian aku tanyakan mimpi itu kepada sebahagian ahli ta¶bir. Imam Bukhari menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan keshahihan hadith-hadithnya dapat dipertanggungjawabkan. ‡ Birril-Walidain. serta memperoleh secara pasti keshahihan hadith-hadith yang diriwayatkannya. yang mendorongku untuk melahirkan kitab Al-Jami¶ as-Shahih. Sehingga kitabnya merupakan batu uji dan penyaring bagi hadith-hadith tersebut. sehingga dikatakan bahawa sepanjang hidupnya. dan tidaklah aku memasukkan ke dalamnya sebuah hadith pun. ‡ Asami as-Sahabah. yang nilainya tidak terdapat pada kitab lain. ia menjelaskan bahawa aku akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan dari hadith Rasulullah SAW. h. hal ini dapat dilihat dari pengakuan salah seorang muridnya bernama al-Firbari menjelaskan bahawa ia mendengar Muhammad bin Isma¶il al-Bukhari berkata: ³Aku susun kitab Al-Jami¶ as-Shahih ini di Masjidil Haram. maka lengkaplah bagi kitab tersebut segala faktor yang menyebabkannya mencapai kebenaran. Tujuannya adalah untuk memerangi musuhmusuh Islam dan mempertahankannya dari kejahatan mereka.´ Kesimpulan yang diperoleh para ulama. Sekilas Tentang Kitab AL JAMI¶ AS SHAHIH (Shahih Bukhari) Diceritakan. ‡ Kitab al-Kuna. ia tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya dua kali.

yang diterimanya dari Bukhari. dan kepada ulama ahli hadith yang lain. Syaiban bin Farwakh. dan yang mutabi¶ sebanyak 344 buah hadith. Muhammad . dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H. Yang mu¶alaq sejumlah 1. Amr an-Naqid. Ia juga mengarang kitab As-Shahih (terkenal dengan Shahih Muslim).082 buah hadith. Para Guru Imam Muslim Selain yang telah disebutkan di atas. sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. di Hijaz belajar kepada Sa¶id bin Mansur dan Abu Mas¶Abuzar. kitab syarah Shahih Bukhari. Jadi. pada hari Senin. Sedangkan matan hadith yang mu¶alaq namun marfu¶. menurut pendapat yang shahih sebagaimana dikemukakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya µUlama¶ul-Amsar. Zuhair bin Harb. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli. Kehidupam Dan Perjalanannya Mencari Ilmu Imam Muslim Ia belajar hadith sejak masih dalam usia dini. Muslim masih mempunyai banyak ulama yang menjadi gurunya. Muslim dalam Shahihnya maupun dalam kitab lainnya. Nampaknya pada hemat Muslim.tersebut kecuali dalam beberapa hadith yang bukan merupakan materi pokok dari sebuah bab. dengan tetap mengakui mereka sebagai guru.397 buah. Jumlah ini diluar haits yang mauquf kepada sahabat dan (perkataan) yang diriwayatkan dari tabi¶in dan ulamaulama sesudahnya. ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Iraq. keduanya putra Abu Syaibah. Di Irak ia belajar hadith kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah. dan hadith-hadith yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi¶in. i. Muslim sering datang kepadanya untuk berguru.000 hadith tanpa pengulangan. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. 25 Rajab 261 H. yakni hadith shahih namun tidak diwasalkan (tidak disebutkan sanadnya secara sambung-menyambung) pada tempat lain sebanyak 159 hadith. Di antaranya : Usman dan Abu Bakar. sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. termasuk hadith-hadith yang disebutnya berulang. B. Wafat Imam Muslim Imam Muslim wafat pada Minggu sore. seperti hadith mutabi dan hadith syahid. Syam. Ia tidak meriwayatkan hadith dalam Shahihnya. bahawa jumlah hadith Shahih Bukhari sebanyak 7. At-Taqrib. di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur. padahal iapun sebagai gurunya. ia bergabung kepada Bukhari. c. berdasarkan perhitungan ini dan termasuk yang berulang-ulang. Ia pergi ke Hijaz. Mesir dan negara-negara lainnya. Jumlah Hadits Kitab AL JAMI¶ AS SHAHIH (Shahih Bukhari) Al-¶Allamah Ibnus-Salah dalam Muqaddimah-nya menyebutkan. Ibn Hajar di dalam muqaddimah Fathul-Bari. menyebutkan. a. jumlah seluruhnya sebanyak 9. Perhitungan ini diikuti oleh Al-´Allamah Syaikh Muhyiddin an-Nawawi dalam kitabnya. b. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Abu Kamil al-Juri.341 buah. di Mesir berguru kepada µAmr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Semua hadith Shahih Bukhari termasuk hadith yang disebutkan berulang-ulang sebanyak 7. bahawa semua hadith shahih mawsil yang termuat dalam Shahih Bukhari tanpa hadith yang disebutnya berulang sebanyak 2. IMAM MUSLIM Penghimpun dan penyusun hadith terbaik kedua setelah Imam Bukhari adalah Imam Muslim. yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalan Shahihnya hadith-hadith yang diterima dari kedua gurunya itu. atau sebanyak 4. Dalam lawatannya Imam Muslim banyak mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadith kepada mereka.275 buah hadith. dan dikebumikan di kampung Nasr Abad. Selain pendapat tersebut di atas.602 buah hadith. yaitu mulaii tahun 218 H. Di Khurasan. tidak memasukkan hadith-hadith yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. dalam usia 55 tahun. Muslim berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadith. salah satu daerah di luar Naisabur. di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu µAnsan.

bin al-Musanna. Dengan usaha yang sedeemikian rupa. maka Imam Muslim adalah orang kedua setelah Imam Bukhari. serta metode baru yang belum pernah diperkenalkan orang sebelumnya. hal. yang berkata : ³Aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab Shahihnya itu selama 15 tahun. ³Muslim telah mengikuti jejak Bukhari. berpengetahuan luas mengenai ilat-ilat dan seluk beluk hadith. d. Keahlian Dalam Hadits Imam Muslim Apabila Imam Bukhari merupakan ulama terkemuka di bidang hadith shahih. terkenal dengan Shahih Muslim. Muhammad bin Yassar. Kitab Shahih Muslim Di antara kitab-kitab di atas yang paling agung dan sangat bermanfat luas. Muslim sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz.´ Diriwayatkan dari Ahmad bin Salamah. ‡ Kitab al-¶Ilal.000 buah hadith. bahawa ia pernah berkata: ³Aku susun kitab Shahih ini yang disaring dari 300. Harun bin Sa¶id al-Ayli. maka lahirlah kitab Shahihnya. f. Abu Quraisy al-Hafiz menyatakan bahawa di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadith hanya empat orang. memperhatikan ilmunya dan menempuh jalan yang dilaluinya. Sebab. ‡ Kitabul-Intifa¶ bi Uhubis-Siba¶. di antaranya: ‡ Jami¶ as-Shahih (Shahih Muslim). ‡ Kitabu man Laisa lahu illa Rawin Wahid. Kedua kitab Shahih ini diterima baik oleh segenap umat Islam. membandingkan riwayat-riwayat itu satu sama lain. ‡ Al-Musnadul Kabir (kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadith). menyaring hadith-hadith yang diriwayatkan. di mana Muslim menyaring isi kitabnya dari ribuan riwayat yang pernah didengarnya. Bukti konkrit mengenai keagungan kitab itu ialah suatu kenyataan. baik dalam ilmu dan pengetahuannya maupun dalam keutamaan dan kedudukannya. Dalam pada itu. e. dan selalu memberikan isyarat akan adanya perbedaan antara lafaz-lafaz itu. bahawa jumlah hadith Shahih Muslim itu sebanyak 4.´ Pernyataan ini tidak bererti bahawa Muslim hanyalah seorang pengekor. AlKhatib al-Baghdadi berketa. ‡ Kitab Awhamil-Muhadditsin. Kitab itu berisi 12. Ibn Salah menyebutkan dari Abi Quraisy al-Hafiz. Karya-Karya Imam Muslim Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya. salah satu di antaranya adalah Muslim (Tazkiratul Huffaz. Qutaibah bin Sa¶id dan lain sebagainya.000 hadith. ia mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri dalam menyusun kitab. 150). Kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab yang paling shahih dan murni sesudah Kitabullah. yaitu bahawa perhitungan pertama memasukkan hadith-hadith yang . sebab ahli hadith itu cukup banyak jumlahnya. ‡ Kitabul-Asma¶ wal-Kuna. Kedua pendapat tersebut dapat kita kompromikan. Diceritakan. ‡ Kitabul-Aqran. Imam Muslim banyak menerima pujian dan pengakuan dari para ulama ahli hadith maupun ulama lainnya. Imam Muslim telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan mempelajari keadaan para perawi. ‡ Kitabu Su¶alatihi Ahmad bin Hambal. jilid 2. serta masih tetap beredar hingga kini ialah Al-Jami¶ as-Shahih.000 buah hadith. Maksud perkataan tersebut adalah ahli-ahli hadith terkemuka yang hidup di masa Abu Quraisy. serta tajam kritiknya. ‡ Kitabul-Muhadramin. ‡ Kitab Auladis-Sahabah.

maka usaha mereka hanya akan berputar-putar di sekitar kitab musnad ini. melainkan dengan alasan. bergaul dengan mereka untuk dapat mereguk dan menimba ilmunya. Jazirah. c. seorang imam ahli hadith yang sangat teliti. Perkembangan Dan Perlawatannya Imam Abu Dawud Sejak kecilnya Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama. b. Ahmad bin Hanbal pernah meriwayatkan dan menulis sebuah hadith yang diterima dari padanya. Abu Salim Muhammad bin Sa¶id al-Jaldawi dan lain-lain. Muslim bin Ibrahim. Usman bin Abi Syaibah dan Qutaibah bin Sa¶id. Dengan bangga Imam Ahmad memujinya sebagai kitab yang sangat indah dan baik. a. ia telah mempersiapkan dirinya untuk mengadakan perlawatan. Sebahagian gurunya ada pula yang menjadi guru Imam Bukhari dan Imam Muslim. tokoh terkemuka para ahli hadith setelah dua imam hadith Bukhari dan Muslim serta pengarang kitab Sunan. Khurasan dan negeri-negeri lain. al-Qa¶nabi. Muridnya (Para Ulama Yang Mewarisi Haditsnya) Imam Abu Dawud Ulama-ulama yang mewarisi hadithnya dan mengambil ilmunya. Guru-Gurunya Imam Abu Dawud Para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud banyak jumlahnya. Abu Sa¶id al-A¶rabi. putranya sendiri Abu Bakar bin Abu Dawud.´ Imam Muslim di dalam penulisan Shahihnya tidak membuat judul setiap bab secara terperinci. kini giliran Imam Abu Dawud yang juga merupakan tokoh kenamaan ahli hadith pada zamannya. Kemudian Abu Dawud menetap di Basrah atas permintaan gubernur setempat yang menghendaki supaya Basrah menjadi ³Ka¶bah´ bagi para ilmuwan dan peminat hadith. Adapun judul-judul kitab dan bab yang kita dapati pada sebahagian naskah Shahih Muslim yang sudah dicetak. Abu Abdur Rahman an-Nasa¶i. kesalihan dan kemuliaannya semerbak mewangi hingga kini. Abu¶l Walid at-Tayalisi dan lain-lain. aku cantumkan di sini. Cukuplah sebagai bukti pentingnya Abu Dawud. Di antaranya guru-guru yang paling terkemuka ialah Ahmad bin Hanbal. mengelilingi berbagai negeri. Hadith tersebut ialah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. C.´ Ketelitian dan kehati-hatian Muslim terhadap hadith yang diriwayatkan dalam Shahihnya dapat dilihat dari perkataannya sebagai berikut : ³Tidaklah aku mencantumkan sesuatu hadith dalam kitabku ini. dari Hammad . yang dijumpainya di Hijaz. Kitab Sunan karyanya itu diperlihatkannya kepada tokoh ulama hadith. sedangkan perhitungan kedua hanya menghitung hadithhadith yang tidak disebutkan berulang. Syam. Abdullah bin Raja¶. Belum lagi mencapai usia dewasa. seperti Ahmad bin Hanbal. Mesir. Irak. Sagar. Di sana ia mengajarkan hadith dan fiqh kepada para penduduk dengan memakai kitab Sunan sebagai pegangannya.berulang-ulang penyebutannya. Di antara pengulas yang paling baik membuatkan judul-judul bab dan sistematika babnya adalah Imam Nawawi dalam Syarahnya. juga tiada aku menggugurkan sesuatu hadith daripadanya melainkan dengan alas an pula. IMAM ABU DAUD Setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Bakar bin Dassah. Abu Ali al-Lu¶lu¶i. sebagai ungkapan gembira atas karunia Tuhan yang diterimanya: ³Apabila penduduk bumi ini menulis hadith selama 200 tahun. bahawa salah seorang gurunya.´ Imam Muslim pernah berkata. Abu µAmr adDarir. Abu Dawud nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy¶as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin µAmr al-Azdi as-Sijistani. Imam Muslim berkata di dalam Shahihnya: ³Tidak setiap hadith yang shahih menurutku. Abu Awanah. Abu Dawud mengunjungi Baghdad berkali-kali. Kealiman. Perlawatannya ke berbagai negeri ini membantu dia untuk memperoleh pengetahuan luas tentang hadith. Aku hanya mencantumkan hadith-hadith yang telah disepakati oleh para ulama hadith. kemudian hadith-hadith yang diperolehnya itu disaring dan hasil penyaringannya dituangkan dalam kitab As-Sunan. Ia dilahirkan pada tahun 202 H/817 M di Sijistan. yakni dalam Shahihnya. antara lain Abu µIsa at-Tirmidzi. Ahmad bin Hanbal. Ia belajar hadith dari para ulama yang tidak sedikit jumlahnya. sebenarnya dibuat oleh para pengulas yang datang kemudian.

datang berkunjung kepada tuan.´Sahal bin Abdullah At-Tistari. seorang ulama ahli hadith berkata: ³Hadith telah dilunakkan bagi Abu Dawud. Ia adalah seorang sosok manusia utama yang patut diteladani perilaku. saya ada keperluan keadamu. maka ia menilainya baik. Demikian juga Qadi Abu¶l-Husain Muhammad bin al-Qadi Abu Ya¶la (wafat 526 H) dalam Tabaqatul-Hanabilah-nya.´ Abu Dawud pun lalu menjulurkan lidahnya yang kemudian dicium oleh Sahal. ditanya tentang µatirah. Ketika Abu Dawud menyusun kitab Sunan. Abu Dawud adalah bermadzhab Syafi¶i. akan saya utarakan nanti. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy¶as. kesucian diri. ketenangan jiwa dan kebagusan pandangannya serta keperibadiannya. Penilaian ini nampaknya disebabkan oleh Imam Ahmad merupakan gurunya yang istimewa.´ Abu Dawud pun menyambutnya dengan hormat dan mempersilahkan duduk. Ahmad bin Hanbal.´ jawab Sahal. seorang yang alim mengunjungi Abu Dawud. mendekatkan yang jauh dan memudahkan yang masih rumit dan pelik. ³Ya. Sedangkan Ibn Mas¶ud sendiri menyerupai Nabi SAW dalam sifat-sifat tersebut. dan selalu menyebut-nyebutnya dengan pujian yang tidak pernah mereka berikan kepada siapa pun pada masanya. Jadi.´ Ungkapan ini adalah kata-kata simbolik dan perumpamaan yang menunjukkan atas keutamaan dan keunggulan seseorang di bidang penyusunan hadith. Ia memperoleh penghargaan dan pujian dari para ulama. Ia telah mempermudah yang sulit. menggambarkan Abu Dawud sebagai berikut. dari ayahnya. aku penuhi maksudmu selama aku mampu. wara¶ dan kesalehannya. ahli hadith dan fiqh terkemuka yang bermadzhab Hanbali. hanyalah berlebih-lebihan. Sifat-sifat Abu Dawud ini telah diungkapkan oleh sebahagian ulama yang menyatakan: ³Abu Dawud menyerupai Ahmad bin Hanbal dalam perilakunya. ahli fiqh dan berpengetahuan luas terhadap hadith dan ilat-ilatnya. Lalu dikatakan kepadanya: ³Ini adalah Sahal. Kemudian Sahal berkata: ³Wahai Abu Dawud. Pujian Para Ulama Kepada Imam Abu Dawud Abu Dawud adalah juga merupakan ³bendera Islam´ dan seorang hafiz yang sempurna. Abu Bakar al-Asbihani dan Abu Bakar bin Sadaqah senantiasa menyinggung-nyingung Abu Dawud kerana ketinggian darjatnya. terutama dari gurunya sendiri.´ Sifat dan keperibadian yang mulia seperti ini menunjukkan atas kesempurnaan keberagamaan. Salah satu lengan bajunya lebar namun yang satunya lebih kecil dan sempit. Aku tidak melihat orang yang lebih utama melebihi dia. asalkan engkau berjanji akan memenuhinya sedapat mungkin. tingkah laku dan akhlak. ketenangan jiwa dan keperibadiannya. . ia menjawab: ³Lengan baju yang lebar ini digunakan untuk membawa kitab-kitab. f. Akhlak Serta Sifat-Sifatnya Yang Terpuji Imam Abu Dawud Abu Dawud adalah salah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya dan mencapai darjat tinggi dalam ibadah. Ibrahim menyerupai µAlqamah dan ia menyerupai Ibn Mas¶ud. sebagai berikut: ³Rasulullah SAW. Waki menyerupai Sufyan as-Sauri. Mansur menyerupai Ibrahim an-Nakha¶i. Sufyan menyerupai Mansur. dan tiada seorang pun pada masanya yang dapat mendahului atau menandinginya. sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Dawud. e. Abu Bakar al-Khallal. Seseorang yang melihatnya bertanya tentang kenyentrikan ini. dan di akhirat untuk surga.Abu Dawud mempunyai pandangan dan falsafah sendiri dalam cara berpakaian. Menurut satu pendapat. sehingga aku dapat menciumnya. Lalu Sahal berkata: ³Jujurkanlah lidahmu yang engkau pergunakan untuk meriwayatkan hadith dari Rasulullah SAW. Ibrahim al-Harbi. imam terkemuka pada zamannya adalah seorang tokoh yang telah menggali beberapa bidang ilmu dan mengetahui tempat-tempatnya.bin Salamah dari Abu Ma¶syar ad-Darami. Mazhab Fiqh Abu Dawud Syaikh Abu Ishaq asy-Syairazi dalam asy-Syairazi dalam Tabaqatul-Fuqaha-nya menggolongkan Abu Dawud ke dalam kelompok murid-murid Imam Ahmad.´ d. Ahmad dalam sifat-sifat ini menyerupai Waki¶.´ Ia bertanya: ³Keperluan apa?´ ³Ya. sedang yang satunya lagi tidak diperlukan. kalau dibuat lebar. Al-Hafiz Musa bin Harun berkata mengenai Abu Dawud: ³Abu Dawud diciptakan di dunia hanya untuk hadith.´ tandan Abu Dawud.

adab dan tafsir. ‡ Ahbar al-Khawarij.´Maka hendaknya para ulama tidak mendatangi para raja dan penguasa.Menurut pendapat yang lain. kitab-kitab Jami¶ Musnad dan sebagainya disamping berisi hadith-hadith hukum. Ia berkata: ³Aku bersama Abu Dawud tinggi di Baghdad. Maka Abu Dawud menyusun kitabnya. Metode Abu Dawud dalam Penyusunan Sunan-nya Karya-karya di bidang hadith. lalu pintu aku buka dan seorang pelayan melaporkan bahawa Amir Abu Ahmad al-Muwaffaq mohon ijin untuk masuk. Dan kesamaan darjat dalam ilmu dan pengetahuan ini. pembantu Abu Dawud. hendaklah dikembangkan apa yang telah dilakukan Abu Dawud tersebut. Abu Dawud meninggal dunia di Basrah yang dijadikannya sebagai tempat tinggal atas permintaan Amir sebagaimana telah diceritakan. Ia wafat pada tanggal 16 Syawwal 275 H/889M.´ Ibn Jabir menjelaskan: ³Maka sejak itu putra-putra khalifah hadir dan duduk bersama di majlis taklim.´Abu Dawud berkata: ³Itu yang pertama. Wafat Imam Abu Dawud Setelah mengalami kehidupan penuh berkat yang diisi dengan aktivitas ilmia. Pada suatu waktu. h. Karya-Karya Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud banyak memiliki karya. ‡ Kitab Al-Marasil. dengan demikian Basrah akan makmur kembali. dalam bidang ilmu sama.³Ya. ‡ An-Nasikh wal-Mansukh. Terlebih lagi bahawa kemampuan berijtihad merupakan salah satu sifat khas para imam hadith pada masa-masa awal. sebutkan yang kedua!´³Hendaknya tuan berkenan mengajarkan kitab Sunan kepada putra-putraku. juga memuat hadith-hadith yang berkenaan dengan amalamal yang terpuji (fada¶il a¶mal) kisah-kisah. i. ‡ Fada¶il al-A¶mal. . Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepadanya. supaya para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia datang belajar kepada tuan. ³Hendaknya tuan berpindah ke Basrah dan menetap di sana. menghimpun dan menyebarluaskan hadith. hanya saja di antara mereka dengan orang umum di pasang tirai. ‡ Ibtida¶ al-Wahyu. ‡ Kitab Al-Qadar. Di antara karya-karya tersebut yang paling bernilai tinggi dan masih tetap beredar adalah kitab Amerika Serikat-Sunnan. ia adalah seorang mujtahid sebagaimana dapat dilihat pada gaya susunan dan sistematika Sunan-nya. ‡ Dala¶il an-Nubuwah. sebab mereka tidak mau duduk bersama-sama dengan orang umum. Amir menjelaskan. Tak lama kemudian Abu Dawud menemuinya seraya berkata: ³Gerangan apakah yang membawamu datang ke sini pada saat seperti ini?´³Tiga kepentingan. antara lain: ‡ Kitab AS-Sunnan (Sunan Abu Dawud). lalu duduk. tetapi merekalah yang harus datang kepada para ulama. sebab manusia itu baik pejabat terhormat maupun rakyat melarat. dengan demikian mereka dapat belajar bersama-sama. tiba-tiba pintu rumah diketuk orang.´Abu Dawud menjawab: ³Permintaan ketiga tidak dapat aku penuhi. nasehat-nasehat (mawa¶iz). g. dari Abu Bakar bin Jabir. ketika kami selesai menunaikan shalat Maghrib. ketiga?´ Tanya Abu Dawud kembali. ³Kepentingan apa?´ tanyanya. dan Ibn Hanbal memujinya sebagai kitab yang indah dan baik. Ini mengingat bahawa Basrah telah hancur dan ditinggalkan orang akibat tragedy Zenji. Amir menerangkan: ³Hendaknya tuan mengadakan majlis tersendiri untuk mengajarkan hadith kepada putra-putra khalifah.´ jawab Amir. ‡ Kitab Az-Zuhd. Ketika selesai menyusun kitabnya itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Cara demikian tetap berlangsung sampai datang Abu Dawud. Memandang Tinggi Kedudukan Ilmu Dan UlamaSikap Abu Dawud yang memandang tinggi terhadap kedudukan ilmu dan ulama ini dapat dilihat pada kisah berikut sebagaimana dituturkan. Sang Amir pun masuk. khusus hanya memuat hadith-hadith hukum dan sunnah-sunnah yang menyangkut hukum.´ kata Amir. dengan sanad lengkap. Kemudian aku melapor kepada Abu Dawud tentang tamu ini. oleh Imam al-Khattabi. dan ia pun mengijinkan. yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Abi Dawud.

000 buah. yang harus dipelajari selain daripada kitab ini. secara umum. maka hadith tersebut bernilai salih (bias dipakai alasan. dan membuang sifat iri. Dengan hadith ini nyatalah bahawa keempat hadith di atas. telah cukup untuk membawa dan menciptakan kebahagiaan. yaitu dengan cara menjauhi hal-hal musykil yang samar dan masih dipertentangkan status hukumnya oleh para ulama. Kerana itu maka barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. sesudah Qur¶an. Di antara keduanya terdapat hal-hal syubhat (atau samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Perkataan Abu Dawud itu dapat dijelaskan sebagai berikut: Hadith pertama adalah ajaran tentang niat dan keikhlasan yang merupakan asas utama bagi semua amal perbuatan diniah dan duniawiah. maka baik pulalah semua tubuh dan jika rusak maka rusak pula seluruh tubuh. dan tiap-tiap or memperoleh apa yang ia niatkan. Pendapat Ulama Terhadap Kedudukan Kitab Sunan Abu Dawud Tidak sedikit ulama yang memuji kitab Sunan ini.800 hadith yang kemudian aku tuangkan dalam kitab Sunan ini. berlaku baik dalam pergaulan dengan orang lain. maka ia telah terjerumus ke dalam perbuatan haram. dan barang siapa terjerumus ke dalam syubhat. Hadith kedua merupakan tuntunan dan dorongan bagi ummat Islam agar selalu melakukan setiap yang bermanfaat bagi agama dan dunia. j. Hadith ketiga mengatur tentang hak-hak keluarga dan tetangga. Abu Dawud menulis sebagai berikut : ³Aku mendengar dan menulis hadith Rasulullah SAW sebanyak 500. Segala hadith yang mengandung kelemahan yang sangat ku jelaskan. ibarat penggembala yang menggembalakan ternaknya di dekat tempat terlarang. An-Nawawi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah memberikan pujian terhadap kitab Sunan ini bahkan beliau menjadikan kitab ini sebagai pegangan utama di dalam pengambilan hukum. jika ia baik. Cara yang ditempuh dalam kitabnya itu dapat diketahui dari suratnya yang ia kirimkan kepada penduduk Makkah sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mereka mengenai kitab Sunannya. ia jelaskan kelemahannya. Empat buah hadith saja dari kitab ini sudah cukup menjadi pegangan bagi keberagaman tiap orang. ia itu hati. Hadith keempat merupakan dasar utama bagi pengetahuan tentang halal haram. Barang siapa menghindari syubhat. Hadith-hadith yang sangat lemah. Adapun hadith yang tidak kami beri penjelasan sedikit pun. Dari jumlah itu. dalil). meninggalkan sifat-sifat egoistis. Dalam kitab tersebut aku himpun hadith-hadith shahih.´ Demikian juga dua imam besar. Hujatul Islam. Ketahuilah. sesungguhnya larangan Allah adalah segala yang diharamkan-Nya. Kami tidak mengetahui sebuah kitab. maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan dirinya.´ Keempat: ³Yang halal itu sudah jelas. kerana untuk menganggap enteng melakukan haram.´ Ketiga: ³Tidaklah seseorang beriman menjadi mukmin sejati sebelum ia merelakan untuk saudaranya apa-apa yang ia rela untuk dirinya. Hadith tersebut adalah: Pertama: ³Segala amal itu hanyalah menurut niatnya. di dalam rumah ini terdapat sepotong daging. serta cara memperoleh atau mencapai sifat wara¶. . hadith dha¶if yang tidak terlalu lemah dan hadith yang tidak disepakati oleh para imam untuk ditinggalkannya. semi shahih dan yang mendekati shahih. Ingatlah. dan yang haram pun telah jelas pula. hadith hasan.´ Demikianlah penegasan Abu Dawud dalam suratnya. dan sebahagian dari hadith yang shahih ini ada yang lebih shahih daripada yang lain. aku seleksi sebanyak 4.Abu Dawud dalam sunannya tidak hanya mencantumkan hadith-hadith shahih semata sebagaimana yang telah dilakukan Imam Bukhari dan Imam Muslim. sebagai hadith macam ini ada hadith yang tidak shahih sanadnya. maka hijrahnya hanyalah kepada apa yang dia hijrah kepadanya itu. Dalam kitab itu aku tidak mencantumkan sebuah hadith pun yang telah disepakati oleh orang banyak untuk ditinggalkan. sesungguhnya setiap penguasa itu mempunyai larangan. niscaya hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya pula. dari hati masing-masing. Imam Abu Hamid alGhazali berkata: ³Sunan Abu Dawud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadith-hadith ahkam.´ Kedua: ³Termasuk kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. tetapi ia memasukkan pula kedalamnya hadith shahih. dengki dan benci. Ketahuilah. Ingatlah. Dan barang siapa hijrahnya kerana untuk mendapatkan dunia atau kerana perempuan yang ingin dikawininya.

dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmidzi meninggaol dunia. Ahmad bin Muni¶. IMAM TIRMIDZI Setelah Imam Bukhari. maka sebenarnya hadith-hadith yang dikritiknya itu sedikit sekali jumlahnya. Guru-Gurunya Imam Tirmidzi Ia belajar dan meriwayatkan hadith dari ulama-ulama kenamaan. Dan andaikata kita menerima kritik yang dilontarkan Ibnul Jauzi tersebut. Said bin µAbdur Rahman. dan tiap-tiap kitab dibagi pula ke dalam beberapa bab. salah seorang ahli hadith kenamaan. Mahmud bin Gailan. kini giliran Imam Tirmidzi. ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan. kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Hadits-Hadits Abu Dawud Yang Mendapat Kritik Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi telah mengkritik beberapa hadith yang dicantumkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dan memandangnya sebagai hadith-hadith maudhu¶ (palsu). Iraq. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz.274 buah hadith. Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. mencatat. dan hampir tidak ada pengaruhnya terhadap ribuan hadith yang terkandung di dalam kitab Sunan tersebut. Jumlah Hadits Sunan Abu Dawud Di atas telah disebutkan bahawa isi Sunan Abu Dawud itu memuat hadith sebanyak 4. Juga ia belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud.k. Jumlah hadith tersebut sebanyak 9 buah hadith. dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra. berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang. dan pengarang berbagai kitab yang masyhur lahir pada 279 H di kota Tirmiz.871 buah bab. Di kota inilah cucunya bernama Abu µIsa dilahirkan. Perkembangan Dan Lawatannya Imam Tirmidzi Kakek Abu µIsa at-Tirmidzi berkebangsaan Mirwaz. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H dalam usia 70 tahun. Perbedaan jumlah ini disebabkan bahawa sebahagian orang yang menghitungnya memandang sebuah hadith yang diulang-ulang sebagai satu hadith. Jumlah kitab sebanyak 35 buah. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Kisah ini akan diuraikan lebih lanjut. a. Sedangkan jumlah bab sebanyak 1. Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain. Karyanya yang masyhur yaitu Kitab Al-Jami¶ (Jami¶ At-Tirmidzi). kepadanya ia mempelajari hadith dan fiqh. Khurasan dan lain-lain. Guru lainnya ialah Qutaibah bin Saudi Arabia¶id. Imam al-Hafiz Abu µIsa Muhammad bin µIsa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak Amerika Serikat-Sulami at-Tirmidzi. Semenjak kecilnya Abu µIsa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadith. Muhammad bin Basysyar. namun yang lain menganggapnya sebagai dua hadith atau lebih. . Ishaq bin Musa. Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadith untuk mendengar hadith yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Bahkan Tirmidzi belajar pula hadith dari sebahagian guru mereka. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar. seperti Jalaluddin as-Suyuti. Namun sebahagian ulama ada yang menghitungnya sebanyak 5. l. Abu Dawud membagi kitab Sunannya menjadi beberapa kitab. Ia juga tergolonga salah satu ³Kutubus Sittah´ (Enam Kitab Pokok Bidang Hadith) dan ensiklopedia hadith terkenal. juga merupakan tokoh ahli hadith dan penghimpun hadith yang terkenal.800 buah hadith. Walaupun demikian. Di antaranya adalah Imam Bukhari. disamping Ibnul Jauzi itu dikenal sebagai ulama yang terlalu mudah memvonis ³palsu´. namun kritikkritik telah ditanggapi dan sekaligus dibantah oleh sebahagian ahli hadith. µAli bin Hajar. Kerana itu kami melihat bahawa hadith-hadith yang dikritik tersebut tidak mengurangi sedikit pun juga nilai kitab Sunan sebagai referensi utama yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahanya. di antaranya ada 3 kitab yang tidak dibagi ke dalam bab-bab. Dua jalan periwayatan hadith atau lebih ini telah dikenal di kalangan ahli hadith. D. b.

´ Abu Ya¶la al-Khalili dalam kitabnya µUlumul Hadith menerangkan.¶ Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai. Pandangan Para Kritikus Hadits Kepada Imam Tirmidzi Para ulama besar telah memuji dan menyanjungnya. Murid-Muridnya Imam Tirmidzi Hadith-hadith dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama. Ia memiliki kitab Sunan dan kitab Al-Jarh wat-Ta¶dil. menghafal hadith dan bermuzakarah (berdiskusi) dengan para ulama. yang berkata: ³Saya mendengar Abu µIsa at-Tirmidzi berkata: Pada suatu waktu dalam perjalanan menuju Makkah. Salah satu bukti kekuatan dan cepat hafalannya ialah kisah berikut yang dikemukakan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahzib at-Tahzib-nya. Muhammad bin µIsa at-Tirmidzi adalah seorang penghafal dan ahli hadith yang baik yang telah diakui oleh para ulama. Ahmad bin Yusuf an-Nasafi. lalu berkata: µCuba ulangi apa yang ku bacakan tadi. al-Haisam bin Kulaib asy-Syasyi. Kemudian saya menemuinya. mereka menjawab bahawa dialah orang yang ku maksudkan itu. kesalehan dan ketaqwaannya. Di sela-sela pembacaan itu ia mencuri pandang dan melihat bahawa kertas yang ku pegang masih putih bersih tanpa ada tulisan sesuatu apa pun. dan ketika itu saya telah menulis dua jilid berisi hadith-hadith yang berasal dari seorang guru.¶ jawabku. Ia pun kemudian membacakan empat puluh buah hadith yang tergolong hadith-hadith yang sulit atau garib.c. Hammad bin Syakir. banyak bacaannya dan pengetahuannya tentang hadith yang sangat mendalam. di samping dikenal sebagai ahli dan penghafal hadith yang mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya. dan lain-lain. menggolangkan Tirmidzi ke dalam kelompok ³Tsiqah´ atau orang-orang yang dapat dipercayai dan kukuh hafalannya. Demi melihat kenyataan ini. dan ia berkomentar: µAku belum pernah melihat orang seperti engkau. dan mengakui akan kemuliaan dan keilmuannya. Kitabnya Al-Jami¶us Shahih sebagai bukti atas keagungan darjatnya. Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad ibn Hibban. f. dan berkata: ³Tirmidzi adalah salah seorang ulama yang mengumpulkan hadith. Kajian-kajiannya mengenai persoalan fiqh mencerminkan dirinya sebagai ulama yang sangat berpengalaman dan mengerti betul duduk permasalahan yang sebenarnya. Hadith-hadithnya diriwayatkan oleh Abu Mahbub dan banyak ulama lain. Kemudian ia membacakan hadith yang dihafalnya. Kekuatan Hafalannya Imam Tirmidzi Abu µIsa at-Tirmidzi diakui oleh para ulama keahliannya dalam hadith. kritikus hadith. saya memohon kepadanya untuk mendengar hadith. seorang ulama dan imam yang menjadi ikutan dan yang berilmu luas. ia juga dikenal sebagai ahli fiqh yang mewakili wawasan dan pandangan luas. bersabda: µPenangguhan membayar hutang yang dilakukan oleh si berhutang) yang .´ e. dari Abi az-Zunad. d. dari al-A¶rai dari Abu Hurairah. yang meriwayatkan kitab Al-Jami¶ daripadanya. amanah dan sangat teliti. Ternyata yang ku bawa bukanlah dua jilid tersebut. Guru tersebut berpapasan dengan kami. µCuba bacakan!¶ suruhnya. dan ia mengabulkan permohonan itu. Kemudian saya meminta lagi agar dia meriwayatkan hadith yang lain. Barang siapa mempelajari kitab Jami¶nya ia akan mendapatkan ketinggian ilmu dan kedalaman penguasaannya terhadap berbagai mazhab fikih. Muhammad binMahmud µAnbar. Lalu aku pun membacakan seluruhnya secara beruntun. melainkan dua jilid lain yang mirip dengannya. sebagai berikut: ³Muhammad bin Basysyar bin Mahdi menceritakan kepada kami Sufyan menceritakan kepada kami. Lalu saya bertanyatanya mengenai dia. Saya mengira bahawa ³dua jilid kitab´ itu ada padaku. dari Ahmad bin µAbdullah bin Abu Dawud. µAi-bd bin Muhammad an-Nasfiyyun. ia berkata: µTidakkah engkau malu kepadaku?¶ Lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahawa apa yang ia bacakan itu telah ku hafal semuanya. menyusun kitab. Salah satu contoh ialah penjelasannya terhadap sebuah hadith mengenai penangguhan membayar piutang yang dilakukan si berutang yang sudah mampu. keluasan hafalannya. Di antaranya ialah Makhul ibnul-Fadl. Fiqh Tirmidzi Dan Ijtihadnya Imam Tirmidzi. Ia terkenal sebagai seorang yang dapat dipercaya. Ia bertanya lagi: µApakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku?¶ µTidak. Ketika saya telah bertemu dengan dia. Ia terkenal pula sebagai seorang yang dapat dipercayai. Abul-µAbbas Muhammad bin Mahbud al-Mahbubi. dari Nabi SAW.

tetapi juga meriwayatkan hadith-hadith hasan.´ Mereka memakai ala an dengan perkataan Usma dan lainnya. Tirmidzi memperlihatkan kitabnya kepada para ulama dan mereka senang dan menerimanya dengan baik. Namun nama pertamalah yang popular. maka perkataan ³Tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim´ ini adalah ³Apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang dikiranya mampu. ‡ Kitab At-Tarikh. dan Maghrib dengan Isya. Sedangkan mengenai shalat jamak dalam hadith di atas. aku perlihatkan kitab tersebut kepada ulama-ulama Hijaz. ‡ Kitab Asy-Syama¶il an-Nabawiyyah. dan mereka semuanya meridhainya. Ahmad dan Ishaq. seolah-olah di rumah tersebut ada Nabi yang selalu berbicara.´ Imam Tirmidzi di dalam Al-Jami¶-nya tidak hanya meriwayatkan hadith shahih semata. Di antaranya: ‡ Kitab Al-Jami¶.´Menurut Ishak. dinisbatkan kepada penulisnya. yangmenegaskan:³Tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim. ‡ Kitab Al-µIlal.´ Itulah salah satu contoh yang menunjukkan kepada kita. sebahagian besar ahli ilmu menggunakannya (sebagai pegangan). Al-Jami¶ ini terkenal dengan nama Jami¶ Tirmidzi. ‡ Kitab Az-Zuhd.´ Hadith ini adalah mansukh dan ijma ulama menunjukan demikian. Dalam pada itu. yang juga terkenal dengan nama Sunan Tirmidzi. baik jalan periwayatannya itu shahih ataupun tidak shahih. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Sirin dan Asyab serta sebahagian besar ahli fiqh dan ahli hadith . Ia tergolonga salah satu ³Kutubus Sittah´ (Enam Kitab Pokok Bidang Hadith) dan ensiklopedia hadith terkenal. bahawa ia pernah berkata: ³Semua hadith yang terdapat dalam kitab ini adalah dapat diamalkan. Sebahagian besar ulama berpendapat boleh (jawaz) hukumnya melakukan salat jamak di rumah selama tidak dijadikan kebiasaan. sehingga mereka menamakannya dengan Shahih Tirmidzi. g. Sebenarnya pemberian nama ini tidak tepat dan terlalu gegabah. Irak dan Khurasa. maka baginya dibolehkan menuntut bayar kepada orang pertama (muhil). para ulama berbeda pendapat atau tidak sepakat untuk meninggalkannya. kecuali dua buah hadith. yaitu: ³Sesungguhnya Rasulullah SAW menjamak shalat Zuhur dengan Asar. ia tidak meriwayatkan dalam kitabnya itu. bahawa betapa cemerlangnya pemikiran fiqh Tirmidzi dalam memahami nas-nas hadith. ia meriwayatkan semua hadith yang memiliki nilai demikian.´ Diktum ini adalah pendapat Syafi¶i. Hanya saja ia selalu memberikan penjelasan yang sesuai dengan keadaan setiap hadith. Karya-Karya Imam Tirmidzi Imam Tirmidzi banyak menulis kitab-kitab. serta betapa luas dan orisinal pandangannya itu. Di antara kitab-kitab tersebut yang paling besar dan terkenal serta beredar luas adalah Al-Jami¶. ‡ Kitab Al-Asma¶ wal-kuna. maka bebaslah orang yang memindahkan (muhil) itu. da¶if. maka tidak ada kerugian atas harta benda orang Muslim (yang dipindahkan utangnya) itu. Sekilas Tentang AL JAMI¶ Kitab ini adalah salah satu kitab karya Imam Tirmidzi terbesar dan paling banyak manfaatnya. maka bunuhlah dia. Oleh kerananya. hendaklah pemindahan hutang itu diterimanya. Apabila seseorang di antara kamu dipindahkan hutangnya kepada orang lain yang mampu membayar. kecuali hadith-hadith yang diamalkan atau dijadikan pegangan oleh ahli fiqh. Ia menerangkan: ³Setelah selesai menyusun kitab ini. Diriwayatkan.´ Oleh kerana itu. dan bagi orang yang dipindahkan piutangnya (muhtal) tidak dibolehkan menuntut kepada muhil. Setelah selesai menyususn kitab ini. Metode demikian ini merupakan cara atau syarat yang longgar.´ Imam Tirmidzi memberikan penjelasan sebagai berikut:Sebahagian ahli ilmu berkata: ³Apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang mampu membayar dan ia menerima pemindahan itu. garib dan mu¶allal dengan menerangkan kelemahannya.mampu adalah suatu kezaliman. h.´ ³Jika ia peminum khamar minum lagi pada yang keempat kalinya. namun ternyata orang lain itu tidak mampu. Sebahagian ulama tidak berkeberatan menyandangkan gelar as-Shahih kepadanya. terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmidzi. tanpa adanya sebab ³takut´ dan ³dalam perjalanan.Sebahagian ahli ilmu yang lain berkata: ³Apabila harta seseorang (muhtal) menjadi rugi disebabkan kepailitan muhal µalaih.

Nasa¶i merasa cocok tinggal di Mesir. dan menginjak-injaknya yang kemudian menyeretnya keluar dari masjid. Kemudian ia berpindah ke Damsyik. Hal itu dapat dimengerti kerana persyaratan-persyaratan bagi (meriwayatkan dan mengamalkan) hadith semacam ini lebih longgar dibandingkan dengan persyaratan bagi hadith-hadith tentang halal dan haram. Wafat Imam Nasa¶i Tidak ada kesepakatan pendapat tentang di mana ia meninggal dunia. sehingga ia menjadi seorang yang sangat terkemuka dalam bidang hadith yang mempunyai sanad yang µAli (sedikit sanadnya) dan dalam bidang kekuatan periwayatan hadith. bahawa di saat mendapat cubaan tragis di Damsyik itu ia meminta supaya dibawa ke Makkah. Juga ia adalah seorang ulama hadith yang jadi ikutan dan ulama terkemuka melebihi para ulama yang hidup pada zamannya. Di madrasah negeri kelahirannya itulah ia menghafal Al-Qur¶an dan dari guru-guru negerinya ia menerima pelajaran ilmu-ilmu agama yang pokok. Ia adalah seorang imam ahli hadith syaikhul Islam sebagaimana diungkapkan az-Zahabi dalam Tazkirah-nya Abu µAbdurrahman Ahmad bin µAli bin Syu¶aib µAli bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi. Syam.a. Selain Shahih Bukhari. Sunan us-Sughra termasuk jajaran kitab hadith pokok yang dapat dipercayai dalam pandangan ahli hadith dan para kritikus hadith. IMAM NASA¶I Imam Nasa¶i juga merupakan tokoh ulama kenamaan ahli hadith pada masanya. Imam Daraqutni menjelaskan. sebagaimana ia telah menulis mengenai keutamaan Ali r. sehingga Engkau merasa perlu untuk mengutamakannya?´ Mendapat jawaban seperti ini mereka naik pitam. Imam az-Zahabi tidak sependapat dengan pendapat di atas.a. Sunan Abu Dawud. Menurutnya yang benar ialah bahawa Nasa¶i meningal di Ramlah. Dilahirkan di sebuah tempat bernama Nasa¶ pada tahun 215 H. Iraq. a. Permohonannya ini dikabulkan dan ia meninggal di Makkah. suatu tempat di Palestina. Ada yang mengatakan pada tahun 214 H. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-¶Uqbi al-Misri dan ulama yang lain. Ia wafat pada tahun 303 H. Pengembaraan Imam Nasai¶i Ia lahir dan tumbuh berkembang di Nasa¶. b. ia dimintai pendapat tentang keutamaan Mu¶awiyyah r. Dan seterusnya menetap di kampung itu hingga setahun menjelang wafatnya. ia kemudian menetap di negeri itu. di jalan Qanadil. E. pengarang kitab Sunan dan kitab-kitab berharga lainnya. demikian juga Abu Ja¶far at-Tahawi dan Abu Bakar bin Naqatah. Mesir dan Jazirah. ia senang mengembara untuk mendapatkan hadith. sehingga ia nyaris menemui kematiannya. Shahih Muslim.Hadith-hadith da¶if dan munkar yang terdapat dalam kitab ini. ia berangkat mengembara menuju Hijaz. Kerananya.juga Ibn Munzir. sebuah kota di Khurasan yang banyak melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar. juga karya besar Imam Nasa¶i. . Ibn Yunus dalam Tarikhnya setuju dengan pendapat ini. Setelah meningkat remaja. tetapi yang jelas ia dikebumikan di Baitul Maqdis. Belum lagi berusia 15 tahun. Tindakan ini seakan-akan mereka minta kepada Nasa¶i agar menulis sebuah buku tentang keutamaan Mu¶awiyyah. Kepada ulama-ulama negeri tersebut ia belajar hadith. Di tempatnya yang baru ini ia mengalami suatu peristiwa tragis yang menyebabkan ia menjadi syahid. Alkisah. kemudian dikebumikan di suatu tempat antara Safa dan Marwah. Oleh kerana itu ia menjawab kepada penanya tersebut dengan ³Tidakkah Engkau merasa puas dengan adanya kesamaan darjat (antara Mu¶awiyyah dengan Ali). pada umumnya hanya menyangkut fadha¶il al-a¶mal (anjuran melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan). Selain pendapat ini menyatakan bahawa ia meninggal di Ramlah. lalu memukulinya sampai-sampai buah kemaluannya pun dipukul. Jami¶ At-Tirmidzi.

al-Haris bin Miskin. tetapi ia juga ahli fiqh yang berwawasan luas. al-Hasan bin al-Khadir as-Suyuti. baik di waktu malam atau siang hari. Namun ada panggilan untuk berjihad. Nasa¶i telah mengikuti jejak Nabi Dawud. ada yang hasan dan ada pula yang hampir serupa dengan keduanya. f. Warna kulitnya kemerah-merahan dan ia senang mengenakan pakaian garis-garis buatan Yaman. Di antaranya: ‡ As-Sunan ul-Kuba. ia lalu menghadiahkannya kepada Amir ar-Ramlah. Ia mengunjungi kutaibah ketika berusia 15 tahun. tekenal dengan nama Al-Mujtaba. bahawa Nasa¶i bermazhab Syafi¶i dan ia mempunyai kitab Manasik yang ditulis berdasarkan mazhab Safi¶i. yang paling besar dan bemutu adalah Kitab As-Sunan. Demikianlah. sehari puasa dan sehari tidak. penulis tiga buah Mu¶jam. Ia sering ikut bertempur bersama-sama dengan gabenor Mesir. Ketika Imam Nasa¶i selesai menyusun kitabnya. Mereka mengakui kesatriaan dan keberaniannya. Karya-Karya Imam Nasa¶i Imam Nasa¶i telah menusil beberapa kitab besar yang tidak sedikit jumlahnya. Selain itu. e. Di antara karya-karya tersebut. Dengan demikian ia dikenal senantiasa ³menjaga jarak´ dengan majlis sang Amir. As-Sunan ul-Kubra. dan selalu beribadah haji dan berjihad. Abu Ja¶far at-Tahawi. dan selama 14 bulan belajar di bawah asuhannya. ³Pisahkan hadithhadith yang shahih saja.´ jawabnya. Amir itu bertanya: ³Apakah isi kitab ini shahih seluruhnya?´ ³Ada yang shahih. padahal ia tidak jarang ikut bertempur besamanya. Di antaranya ialah Qutaibah Imam Nasa¶i Sa¶id. memilih yang shahih-shahih saja.Ibnul Asirr al-Jazairi menerangkan dalam mukadimah Jami¶ul Usul-nya. hendaklah para ulama itu senantiasa menyebar luaskan ilmu dan pengetahuan.´ Atas permintaan Amir ini maka Nasa¶i berusaha menyeleksinya. mengetahui para perawi dan kelemahan-kelemahan hadith yang diriwayatkan.c. Dan kitab ini disusun menurut sistematika fiqh sebagaimana kitab-kitab Sunan yang lain. penulis al-Jami¶. Guru lainnya adalah Ishaq bin Rahawaih. hendaklah mereka segera memenuhi panggilan itu.´ kata sang Amir. kemudian dihimpunnya dalam suatu kitab yang dinamakan As-Sunan us-Sughra. Fiqh Nasa¶i Ia tidak saja ahli dan hafal hadith. ‡ Al-Manasik. Imam Daraqutni pernah berkata mengenai Nasa¶i bahawa ia adalah salah seorang Syaikh di Mesir yang paling ahli dalam bidang fiqh pada masanya dan paling mengetahui tentang hadith dan perawi-perawi. serta Tirmidzi. perawi Sunan Nasa¶i. serta sikap konsistensinya yang berpegang teguh pada sunnah dalam menangani masalah penebusan kaum Muslimin yang tetangkap lawan. Muhammad bin Mu¶awiyyah bin al-Ahmar al-Andalusi dan Abu Bakar bin Ahmad as-Sunni. Maka. Hadith-hadithnya diriwayatkan oleh para ulama yang tidak sedikit jumlahnya. Antara lain Abul Qasim at-Tabarani. Sifat-Sifat Imam Nasa¶i Ia bermuka tampan. Sekilas Tentang Sunan Nasa¶i Nasa¶i menerima hadith dari sejumlah guru hadith terkemuka. ‡ As-Sunan us-Sughra. ‡ Al-Khasa¶is. ‡ Fada¶ilus-Sahabah. ³Kalau demikian. rahimahullah. . d. µAli bin Khasyram dan Abu Dawud penulis as-Sunan. Ia adalah seorang yang banyak melakukan ibadah.

Juga ia belajar kepada murid-murid Malik dan al-Lais. Abdullah. a. pekataan al-Munziri dalam Mukhtasar-nya dan perkataan al-Mizzi dalam Al-Atraf-nya. terdapat pula dalam Sunanul-Kubra dan tidak sebaliknya. Sedangkan Sunan ul-Kubra. Apabila sesuatu hadith yang dinisbahkan kepada Nasa¶i. Hal itu sebagaimana telah diterangkan oleh penulis kitab µAunul-Ma¶bud Syarhu Sunan Abi Dawud pada bahagian akhir huraiannya: ³Ketahuilah. pengarang kitab As-Sunan dan kitab-kitab bemanfaat lainnya. Atau maksud pernyataan itu adalah bahawa sebahagian besar ini Sunan adalah hadith shahih. bukan gelar kakeknya. hadith ini diriwayatkan oleh Nasa¶i´. Sedangkan pemakamannya dilakukan oleh kedua saudaranya. IMAM IBNU MAJAH Ibn Majah adalah seorang kepercayaan yang besar. Sunan us-Sughra ini merupakan ringkasan dari Sunan ul-Kubra dan kitab ini hampir-hampir sulit ditemukan. Arabia. Kufah. . Basrah dan negara-negara serta kota-kota lainnya. Dalam Sunan Nasa¶i terdapat hadith-hadith shahih. kita dapatkan bahawa hadith-hadith Sunan Sughra yang dikritik oleh Abul Faraj ibnul al-Jauzi dan dinilainya sebagai hadith maudhu¶ kepada hadith-hadith tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima. teristimewa mengenai hadith dan periwayatannya. sehingga ia menjadi salah seorang imam terkemuka pada masanya di dalam bidang ilmu nabawi yang mulia ini. kecuali yang dilakukan oleh sebahagian kecil para penulis. Jenazahnya dishalatkan oleh saudaranya. untuk menemui dan berguru hadith kepada ulama-ulama hadith. Ibn Katsr dalam Al-Bidayah wan-Nibayah. tanpa didukung oleh penelitian mendalam. Kata ³Majah´ dalam nama beliau adalah dengan huruf ³ha´ yang dibaca sukun. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi¶i al-Qarwini. bukan Sunan us-Sughra yang kini beredar di hampir seluruh negeri.Imam Nasa¶i sangat teliti dalam menyususn kitab Sunan us-Sughra. rahimahullah. Ia melawat ke Irak. bahawa Sunan Nasa¶i adalah salah satu kitab hadith pokok yang menjadi pegangan. hanya saja hadith yang dha¶if sedikit sekali jumlahnya. Pengembaraan Imam Ibnu Majah Ia berkembang dan meningkat dewasa sebagai orang yang cinta mempelajari ilmu dan pengetahuan. maka yang dimaksudkan ialah ³riwayat yang di dalam Sunan us-Sughra. metode yang ditempuh Nasa¶i dalam penyusunannya adalah tidak meriwayatkan sesuatu hadith yang telah disepakati oleh ulama kritik hadith untuk ditinggalkan. dan negeri-negeri lain. hal. Kita tidak perlu bingung dengan tiadanya kitab ini. perlu ditegaskan kembali. dapat dijadikan argumentasi pendapat-pendapatnya. As-Suyuti telah menyanggahnya dan mengemukakan pandangan yang berbeda dengannya mengenai sebahagian besar hadith yang dikritik itu. Adapun pendapat sebahagian ulama yang menyatakan bahawa isi kitab Sunan ini shahih semuanya. hasan. Abu Bakar dan Abdullah serta putranya. Oleh kerana itu hadith-hadith yang dikatakan oleh al-Munziri dan al-Mizzi. misalnya dikatakan. jilid 11. 208. Kata itu adalah gelar ayah Muhammad. seperti diterangkan penulis Qamus jilid 9. Sunan us-Sughra inilah yang dikategorikan sebagai salah satu kitab hadith pokok yang dapat dipercaya dalam pandangan ahli hadith dan para kritikus hadith. seperti India.Mengakhiri pengkajian ini. hal.´ Oleh kerana itu. Mesir. ³diriwayatkan oleh Nasa¶i´ adalah tedapat dalam Sunan ulKubra. Kerananya ulama berkata: ³Kedudukan kitab Sunan Sughra ini di bawah darjat Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Hijaz. Untuk mencapai usahanya dalam mencari dan mengumpulkan hadith. adalah suatu anggapan yang terlalu sembrono. sebab setiap hadith yang tedapat dalam Sunan us-Sughra. Syam. inilah pendapat yang shahih yang dipakai oleh mayoritas ulama. kerana sedikit sekali hadith dha¶if yang tedapat di dalamnya. yang disepakati tentang kejujurannya. dan wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadith. Abu Bakar. 52. bukan Sunan ul-Kubra´. Imam Ibn Majah dilahirkan di Qaswin pada tahun 209 H. dan dha¶if. bukan dengan ³ta´ (majat) sebagaimana pendapat sementara orang. ³hadith riwayat Nasa¶i´. ia telah melakukan lawatan dan berkeliling di beberapa negeri. maka yang dimaksudkan ialah riwayatnya dalam As-Sunan ul-Kubra. F.

Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadith. karya Imam Bukhari.´ Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz. karya Imam Ibn Majah. Kitab sunan ini disusun menurut sistematika fiqh. Dengan kitab inilah. padahal kitab ini lebih shahih daripada Sunan Ibn Majah. f. yang disepakati tentang kejujurannya. c. Ulama pertama yang memandang Sunan Ibn Majah sebagai kitab keenam adalah alHafiz Abul-Fardl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi (wafat pada 507 H) dalam kitabnya Atraful Kutubus Sittah dan dalam risalahnya Syurutul µA¶immatis Sittah. Abul Hasan al-Qattan. ‡ Shahih Muslim. e. ‡ Kitab Tafsir Al-Qur¶an. Ibn Sibawaih. ‡ Kitab Tarikh. ‡ Sunan Abu Dawud. Pendapat itu kemudian diikuti oleh al-Hafiz µAbdul Gani bin al-Wahid al-Maqdisi (wafat 600 H) dalam kitabnya Al-Ikmal fi Asma¶ ar-Rijal. kewajiban mengikuti dan mengamalkannya. hal ini mengingat bahawa Sunan Ibn Majah banyak zawa¶idnya (tambahannya) atas Kutubul Khamsah. keluasan pengetahuan dan pandangannya. Aktifitas Periwayatan Ibnu Majah Ia belajar dan meriwayatkan hadith dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Karya-Karya Imam Ibnu Majah Imam Ibn Majah mempunyai banyak karya tulis.´ d. Kedudukan Sunan Ibnu Majah Di Antara Kitab-Kitab Hadits Sebahagian ulama tidak memasukkan Sunan Ibn Majah ke dalam kelompok ³Kitab Hadith Pokok´ mengingat darjat Sunan ini lebih rendah dari kitab-kitab hadith yang lima. Selanjutnya pendapat mereka ini diikuti pula oleh sebahagian besar ulama yang kemudian. yang hadith-hadith itu kecuali sedikit sekali. Sedan jumlah hadithnya sebanyak 4. Muhammad bin Ramh. ‡ Sunan Ibn Majah.000 buah hadith. yaitu: ‡ Shahih Bukhari. Bisyr bin Adan dan ulama-ulama besar lain. yang merupakan salah satu Kutubus Sittah (Enam Kitab Hadith yang Pokok). Di antara para ulama ada yang menjadikan Al-Muwatta¶ susunan Imam Malik ini sebagai salah satu Usul us-Sittah (Enam Kitab Pokok). Sebahagian ulama yang lain menetapkan. Mereka mendahulukan Sunan Ibn Majah dan memandangnya sebagai kitab keenam. Ulama . karya Imam Muslim. Ibn Majah memulai sunan-nya ini dengan sebuah bab tentang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ibn Kasir. Sekilas Tentang Sunan Ibnu Majah Kitab ini adalah salah satu kitab karya Imam Ibn Majah terbesar yang masih beredar hingga sekarang. di antaranya: ‡ Kitab As-Sunan. karya Imam Abu Dawud. dapat dijadikan argumentasi pendapatpendapatnya.b. hampir seluruhnya telah termuat dalam Kutubul Khamsah. Penghargaan Para Ulama Kepada Imam Ibnu Majah Abu Ya¶la al-Khalili al-Qazwini berkata: ³Ibn Majah adalah seorang kepercayaan yang besar. Muhammad bin Abdullah bin Numair. 1. Sedangkan hadith-hadithnya diriwayatkan oleh Muhammad bin µIsa al-Abhari. Sunan ini terdiri dari 32 kitab.500 bab. ‡ Sunan Nasa¶i. Ahmad bin al-Azhar. tetapi tidak mengkategorikan kitab Al-Muwatta¶ karya Imam Malik sebagai kitab keenam. Ia menyusun sunan ini menjadi beberapa kitab dan beberapa bab. bahawa kitab-kitab hadith yang pokok ada enam kitab (Al-Kutubus Sittah/Enam Kitab Hadith Pokok). serta kredibilitas dan loyalitasnya kepada hadith dan usul dan furu¶. serta ahli hadith kenamaan negerinya. Hisyam bin µAmmar. Sulaiman bin Yazid alQazwini. yang dikerjakan secara baik dan indah. sebuah kitab tafsir yang besar manfatnya seperti diterangkan Ibn Kasir. Dalam bab ini ia menguraikan hadith-hadith yang menunjukkan kekuatan sunnah. karya Imam Tirmidzi. karya Imam Nasa¶i. melukiskannya sebagai seorang ahli hadith besarm mufasir. nama Ibn Majah menjadi terkenal. ‡ Sunan Tirmidzi. berisi sejarah sejak masa sahabat sampai masa Ibn Majah. pengarang kitab sunan dan tafsir. seorang ahli hadith dan kritikus hadith berkata dalam Bidayah-nya: ³Muhammad bin Yazid (Ibn Majah) adalah pengarang kitab sunan yang masyhur. bukan Sunan Ibn Majah. Kitabnya itu merupakan bukti atas amal dan ilmunya. Berbeda dengan Al-Muwatta¶. Ishak bin Muhammad dan ulama-ulama lainnya.

maka ia boleh dijadikan pegangan. Jika tidak demikian adanya. sehingga antara dia dengan Nabi SAW hanya terdapat tiga perawi. bahkan hadith-hadith munkar dan maudhu¶ meskipun dalam jumlah sedikit. Oleh kerana itu tidak sayugianya kita menjadikan hadith-hadith yang dinilai lemah atau palsu dalam Sunan Ibn Majah ini sebagai dalil. dan da¶if (lemah). Kecuali setelah mengkaji dan meneliti terlebih dahulu mengenai keadaan hadith-hadith tersebut. Sulasiyyat Ibnu Majah Ibn Majah telah meriwayatkan beberapa buah hadith dengan sanad tinggi (sedikit sanadnya). Hadith semacam inilah yang dikenal dengan sebutan Sulasiyyat . hasan. Bila ternyata hadith dimaksud itu shahih atau hasan. Demikian pula az-Zabidi asy-Syafi¶i (wafat 944 H) dalam kitabnya Taysirul Wusul. maka hadith tersebut tidak boleh dijadikan dalil. Hal ini kerana kitab sunan ini yang paling banyaknya hadith-hadith da¶if di dalamnya.pertama yang berpendapat demikian adalah Abul Hasan Ahmad bin Razin al-Abdari asSarqisti (wafat sekitar tahun 535 H) dalam kitabnya At-Tajrid fil Jam¶i Bainas-Sihah. Pendapat ini diikuti oleh Abus Sa¶adat Majduddin Ibnul Asir al-Jazairi asy-Syafi¶i (wafat 606 H). h. Nilai Hadits-Hadits Sunan Ibnu Majah Sunan Ibn Majah memuat hadith-hadith shahih. Martabat Sunan Ibn Majah ini berada di bawah martabat Kutubul Khamsah (Lima Kitab Pokok). g.

Shahib al Bukhary 2. Oleh karena itu kami mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca agar dalam pembuatan makalah selanjutnya dapat lebih baik lagi. Shahih Muslim 3. B. KRITIK DAN SARAN Kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih terdapat banyak kesalahankesalahan baik dari segi penulisan maupun isi. KESIMPULAN Nama-nama Kitab EnamUlama-ulama Mutaakhkhirin sependapat menetapkan bahwa kitab pokok lima buah. Sunan An Nasa-i 5.BAB III PENUTUP A. sehingga terkenallah di dalam masyarakat ³Al Kutubu µI-Sittah´ (Kitab Enam). yaitu Abdul Fadlli ibn Thahir. Sunan At Turmidzi Kitab yang lima tersebut di atas mereka namai ³Al ushul µl-Khamsah´ atau ³Al Kutubu µI-Khamsah´. . Sebagian ulama Mutaakhkhirin . menggolongkan pula kedalamnya sebuah kitab pokok lagi. Beliau memasukkan Sunan Ibnu Majah menjadi kitab pokok yang ke enam. Sunan Abu Daud 4. yaitu: 1.

DAFTAR PUSTAKA http://www.kosmaext2010.php .com/makalah-alumul-hadits-kutubus-sittah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful