KELOMPOK II y y y y y y y KHAIRIL ANWAR M.ALI YOFIE M.ARSYAD M.

FAISAL DEWI SRI SUSANTI DEWI FITRIANI ENDANG SRI WAHYUNI

KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk mengenal kebenaran dan mengikutinya agar terhindar dari cela dan siksa didunia dan di akhirat. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya, terutama kepada Guru pembimbing bidang studi Ilmu Hadist yang telah memberikan pengetahuan kepada kami terutama tentang judul makalah ini, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari dalam tugas ini masih ada kekurangan, dan perlu penyempurnaan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran, guna penyempurnaan tugas ini. Semoga tugas ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Tembilahan,

September 2011

Kelompok II

................................................................... g............................. Jumlah hadits kitab AL JAMI¶ AS SHAHIH (Shahih Bukhari)............................. j........................................................................... Guru-gurunya Imam Tirmidzi.............. Pendapat ulama terhadap kedudukan kitab sunan Abu Daud........................................................... IMAM TIRMIDZI............... Kemashuran Imam Bukhari...... Muridnya (para ulama yang mewarisi haditsnya) Imam Abu Daud............................. b.............. d...................... h............. b......................................................................................................................... a............................................................. PERUMUSAN MASALAH................. c............. Perkembangan dan lawatannya Imam Tirmidzi.............................................................. f................................................................................ Karya-karya Imam Muslim....................... BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... b.......... h...................... Metode Abu Daud dalam penyusunan sunan-nya..................................................................................................... C....................................................................................................................................... Mazhab fiqh Abu Daud................. Karya-karya Imam Abu Daud........................................................ Pujian para ulama kepada Imam Abu Daud........................... C.. IMAM ABU DAUD............ l.................................... Wafat Imam Muslim.................. f......................................... PERMASALAHAN....................................... ..................................................................................... B........................... d.......................................... Kehidupan dan perjalanan mencari ilmu Imam Muslim...................................................................... Pengembaraan Bukhari.............................................. IMAM MUSLIM.......................................... c......................................................... i............ A. Kekuatan hafalannya Imam Tirmidzi............. Wafat Imam Bukhari...................... e.... Guru-guru Imam Bukhari................................................... D..................................... LATAR BELAKANG.............................................................................................................................................................................DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................. b.... IMAM BUKHARI................. Karya-karya Imam Bukhari....... Jumlah hadits Sunan Abu Daud............ g........ Akhlak serta sifat-sifatnya yang terpuji Imam Abu Daud....................... Guru-gurunya Imam Abu Daud................ A............. Murid-muridnya Imam Tirmidzi............. DAFTAR ISI........................................................ e......... a............ a....... Kitab shahih Muslim.................... f.................................................................................................................. Para guru Imam Muslim................................... e..................................... i. c..................................... Hadits-hadits Abu Daud yang mendapat kritik.................................................. Sekilas tentang kitab AL JAMI¶ AS SHAHIH (Shahih Bukhari). Wafat Imam Abu Daud............ BAB II PEMBAHASAN................ d.............. B..................................................... Perkembangan dan perlawatannya Imam Abu Daud... a................................................ Keahlian dalam hadits Imam Muslim........................................... Imam Bukhari di fitnah... d................................................................................................................... e................................................................ Keutamaan dan keistimewaan Imam Bukhari.............. c........................................................... k............................. Pandangan para kritikus hadits kepada Imam Tirmidzi.....................................

.... f........... Karya-karya Imam Tirmidzi............................................. KESIMPULAN........ h............................. Aktifitas periwayatan Ibnu Majah........................................................................................................................................................................................................................................................................ Karya-karya Imam Nasa¶i.......... b......................................................................... Fiqh Tirmidzi dan ijtihadnya........ g........... E......................................................... BAB III PENUTUP.....................................f.......................................................... DAFTAR PUSTAKA............... B. f...................................................... d.................................................................................. Karya-karya Imam Ibnu Majah................................... Pengembaraan Imam Ibnu Majah.... Pengembaraan Imam Nasa¶i.......................................................................................................... a................. F.............................................. Sekilas tentang AL JAMI¶.... d............................................................... Sifat-sifat Imam Nasa¶i..... e. g............... Fiqh Nasa¶i...... Wafat Imam Nasa¶i...................... ........................ KRITIK DAN SARAN............ Nilai hadits-hadits sunan Ibnu Majah.............................. a................................. Sulasiyyat Ibnu Majah.......................................... Sekilas tentang sunan Ibnu Majah................................................................................ c...... Kedudukan sunan Ibnu Majah di antara kitab-kitab hadits................................................................................................. Sekilas tentang sunan Nasa¶i........ c.................... b................... A. h............................................................................................ IMAM NASA¶I........................................................................... Penghargaan para ulama kepada Imam Ibnu Majah............................................................................. IMAM IBNU MAJAH................................................................................................ e..................................

maka tidak akan ada habis-habisnya keajaibannya. PERUMUSAN MASALAH 1) Biografi Imam Bukhari 2) Biografi Imam Muslim 3) Biografi Imam Abu Daud 4) Biografi Imam Tirmidzi 5) Biografi Imam nasa¶i 6) Biografi Imam Ibnu Majah C. . Isyarat sampai kepada ilmu yg mutakhir telah tercantum di dalamnya. B. LATAR BELAKANG Sumber dari segala sumber hukum yang utama atau yang pokok di dalam agama Islam adalah Al-Qur¶an dan As-Sunnah.BAB I PENDAHULUAN A. PERMASALAHAN Makalah yang kami buat ini adalah membahas tentang ³KUTUBUS SITTAH´ (enam kitab induk) dan pengarangnya. Untuk mengetahui As-Sunnah atau hadist-hadist Nabi. Al-Qur¶an dan As-Sunnah juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang universal. Selain sebagai sumber hukum. yang dengan jasa-jasa mereka kita yang hidup pada zaman sekarang ini dapat dengan mudah memperoleh sumber hukum secara lengkap dan sistematis serta dapat melaksanakan atau meneladani kehidupan Rasulullah untuk beribadah seperti yang dicontohkannya. maka salah satu dari beberapa bahagian penting yang tidak kalah menariknya untuk diketahui adalah mengetahui profil atau sejarah orang-orang yang mengumpulkan hadist. Oleh kerananya siapa yang ingin mendalaminya.

Rasyid ibn Ismail. a. Ketika berusia 10 tahun. gubernur Bukhara. Bukhari diam tidak menjawab. adalah pemeluk Majusi. penglihatan bayinya sudah normal. terkenal kemudian sebagai Imam Bukhari. Pada masa itu Wala dinisbahkan kepadanya. al-Mughirah. Allah telah menyembuhkan penyakit putramu dan kini ia sudah dapat melihat kembali. Tak lama setelah bayi yang baru lahr itu membuka matanya. Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka. Allah menganugerahkan kepadanya hati yang cerdas. disertai ibu dan saudaranya. pernah Bukhari muda dan beberpa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh. lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Ibunya yang saleh menagis dan selalu berdo¶a ke hadapan Tuhan. ia juga sangat wara¶ (menghindari yang subhat/meragukan dan haram) dan taqwa. Ia dicela membuang waktu dengan percuma kerana tidak mencatat. Kemudian dalam tidurnya perempuan itu bermimpi didatangi Nabi Ibrahim yang berkata: ³Wahai ibu. dan yang lebih terkenal di antaranya seperti yang disebut diatas. Riwayat hidupnya telah dipaparkan oleh Ibn Hibban dalam kitab As-Siqat. Kakeknya. Di kedua tanah suci itulah ia menulis sebahagian karya-karyanya dan menyusun dasar-dasar kitab Al-Jami¶as-Shahih dan pendahuluannya. Ayah Bukhari disamping sebagai orang berilmu. dasar-dasar dan mazhabnya. Pada suatu hari. IMAM BUKHARI Tokoh Islam penghimpun dan penyusun hadith itu banyak. begitu juga putranya. Kemudian ia banyak menemui para ulama dan tokoh-tokoh negerinya untuk memperoleh dan belajar hadith. Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Ahmad. Ayahnya meninggal di waktu dia masih kecil dan meninggalkan banyak harta yang memungkinkan ia hidup dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Adapun urutan pertama yang paling terkenal diantara enam tokoh tersebut di atas adalah Amirul-Mu¶minin fil-Hadith (pemimpin orang mukmin dalam hadith). semua itu berkat do¶amu yang tiada henti-hentinya. ia berkata: ³Dalam harta yang kumiliki tidak terdapat sedikitpun wang yang haram maupun yang subhat. lengkap terinci dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Dalam usia 16 tahun. . Ia belajar hadith dari Hammad ibn Zayd dan Imam Malik. ia sudah banyak menghafal hadith. Saudaranya yang lebih tua ini kemudian pulang kembali ke Bukhara. bahawa ketika menjelang wafatnya. Bukhari berangkat menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. pikiran yang tajam dan daya hafalan yang sangat kuat. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. Keunggulan dan kejeniusan Bukhari sudah nampak semenjak masih kecil. Tidak hairan jika ia lahir dan mewarisi sifat-sifat mulia dari ayahnya itu. Sewaktu-waktu ia pergi ke Madinah. Sedangkan ayahnya. tidak terdapat data yang menjelaskan. ia sudah hafal kitab sunan Ibn Mubarak dan Waki. Imam Bukhari. sedang dia sendiri memilih Mekah sebagai tempat tinggalnya. Pengembaraan Bukhari Tahun 210 H. Ayahnya sangat bersedih hati. memohon agar bayinya bisa melihat. suatu gelar ahli hadith tertinggi. teristimewa dalam menghafal hadith. kerana merasa kesal terhadap celaan yang terus-menerus itu. Ia dilahirkan di Bukhara setelah salat Jum¶at.´ Mengenai kakeknya. taat beragama dan wara¶. Dia dirawat dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. iapun kehilangan penglihatannya. juga mengetahui pendapat-pendapat ahli ra¶yi (penganut faham rasional). seorang ulama besar ahli hadith. memeluk Islam di bawah bimbingan al-Yaman al Ja¶fi. Diceritakan. Mekah merupakan salah satu pusat ilmu yang penting di Hijaz. Bardizbah. Kemudian putranya. cucu seorang Persia bernama Bardizbah. Kerana itulah ia dikatakan ³al-Mughirah al-Jafi. Tercenganglah mereka semua kerana Bukhari ternyata hapal di luar kepala 15. Tidak seperti murid lainnya. abangnya yang tertua menuturkan. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. agama kaumnya. Ibrahim.BAB II PEMBAHASAN A. jelaslah bahawa Bukhari hidup dan terlahir dalam lingkungan keluarga yang berilmu. bertukar pikiran dan berdiskusi dengan mereka. Pada usia 16 tahun ia bersama ibu dan abang sulungnya mengunjungi berbagai kota suci.000 haddits. Ismail.´ Dengan demikian. membuat biografinya dalam at-Tarikh al-Kabir.´ Ketika ia terbangun.

dan berkat ingatannya yang memang super jenius. As-Sagir. Perbutan ini ia lakukan hampir 20 kali setiap malamnya. Ia tidak boleh diajak bicara dan majlisnya tidak boleh di datangi. menyalakan lampu dan menulis setiap masalah yang terlintas di hatinya. ia bangun dari tidurnya. curigailah dia. az-zihli pun berpesan kepada para penduduk agar menghadiri dan mengikuti pengajian yang diberikannya. aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah. Sementara itu. bukan makhluk. seorang berdiri dan mengajukan pertanyaan kepadanya: ³Bagaimana pendapat Anda tentang lafaz-lafaz Al-Qur¶an. Masyarakat hairan dan kagum akan ingatannya yang luar biasa. Di tengah malam yang sunyi. ia sering menemui Imam Ahmad bin Hambal dan tidak jarang ia mengajaknya untuk menetap di negeri tersebut dan mencelanya kerana menetap di negeri Khurasan. Tetapi orang tersebut terus mendesaknya. muncul dari kemampuannya yang tinggi mengenai pengetahuan terhadap tokoh-tokoh dan kepandaiannya bemberikan kritik. ia pun lalu memasuki negeri itu dan menetap di daerah perkampungan orang-orang Bukhara. ikuti dan dengarkan pengajiannya. Diceritakan. Pada tahun 250 H. orang-orang mulai menjauhinya. yakni dengan . dan ke mana pun ia pergi selalu di alu-alukan. Pada hakikatnya.´ Hal inilah yang menimbulkan kebencian dan kemarahan gurunya. Mereka meniupkan tuduhannya kepada Imam Bukhari sebagai orang yang berpendapat bahawa ³Al-Qur¶an adalah makhluk. Esok paginya Muhammad bin Yahya az-Zihli. b. Diceritakan bahawa ia pernah berkata: ³Saya telah mengunjungi Syam. lakukanlah.w. sebahagian ulama dan penduduk Naisabur menyongsong kedatangan Imam Bukhari. AlAwsat dan Al-Kabir. hampir semua negeri Islam telah ia kunjungi sampai ke seluruh Asia Barat. pengarang kitab as-Shahih Muslim menceritakan: ³Ketika Muhammad bin Ismail datang ke Naisabur.a. para ulama dan penduduk Naisabur memberikan sambutan seperti apa yang mereka berikan kepadanya. setelah itu lampu di padamkan kembali. Ia berkata: ³Pergilah kalian kepada orang alim yang saleh itu. juga oleh gurunya. sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk dan fitnah merupakan bid¶ah.´ Setelah adanya ultimatum tersebut. Imam Bukhari terlepas dari fitnah yang dituduhkan kepadanya itu. sehingga ia pernah berkata bahawa sedikit sekali nama-nama yang disebutkan dalam tarikh yang tidak ia ketahui kisahnya. ke basrah empat kali. Kedatangannya disambut gembira oleh para penduduk. maka ia menjawab: ³Al-Qur¶an adalah kalam Allah. dan Jazirah masing-masing dua kali. ia mengajarkan hadith secara tetap. sehingga ia berkata: ³Barang siapa berpendapat lafaz-lafaz Al-Qur¶an adalah makhluk. Imam Bukhari senantiasa menghimpun hadith-hadith dan ilmu pengetahuan dan mencatatnya sekaligus.000 perawi. Dalam perjalanannya ke berbagai negeri.´ Pada waktu itu. Selama menetap di negeri itu.´ Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh dua atau tiga marhalah (± 100 km). ia dapat menghapal hadith sebanyak itu lengkap dengan sumbernya. Dalam setiap perjalanannya yang melelahkan itu. Kemudian ia pun memulai studi perjalanan dunia Islam selama 16 tahun.Ia menulis Tarikh Kabir-nya di dekat makam Nabi s. az-Zihli kepadanya. sampai-sampai Muhammad bin Yahya az-Zihli berkata: ³Barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi. Di negeri itu. sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya. Mesir. Imam Muslim bin al-Hajjaj. Dan barang siapa masih mengunjungi majlisnya. Imam Bukhari Difitnah Tak lama kemudian terjadi fitnah terhadap Imam bukhari atas perbuatan orang-orang yang iri dengki. Ia merawi hadith dari 80. Kemashuran Imam Bukhari Kemasyhuran Imam Bukhari segera mencapai bahagian dunia Islam yang jauh. dan banyak menulis pada waktu malam hari yang terang bulan. maka ia adalah ahli bid¶ahh. Pendapat yang dikemukakan Imam Bukhari ini. az-Zihli dan para ulama lainnya. menetap di Hijaz (Mekah dan Madinah) selama enam tahun dan tak dapat dihitung lagi berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadith. makhluk ataukah bukan?´ Bukhari berpaling dari orang itu dan tidak mau menjawab kendati pertanyaan itu diajukan sampai tiga kali.´ c.´ Yang dimaksud dengan perbuatan manusia adalah bacaan dan ucapan mereka. Imam Bukhari mengunjungi Naisabur. Baghdad adalah ibu kota negara yang merupakan gudang ilmu dan ulama. Sementara itu ketiga buku tarikhnya.

bukan makhluk. Imam Bukhari keberatan memenuhi permintaan itu. Imam Bukhari pulang ke negerinya sendiri. Maka hidup sang penguasa yang dhalim kepada Imam Bukhari itu berakhir dengan kehinaan dan dipenjara. Wafat Imam Bukhari Imam Bukhari tidak saja mencurahkan seluruh intelegensi dan daya ingatnnya yang luar biasa itu pada karya tulisnya yang terpenting. Imam Durami. sang penguasa naik pitam. maka ia pun memutuskan untuk keluar dari negeri tersebut. mengirimkan utusan kepada Imam Bukhari. Tetapi kemudian badai fitnah datang lagi. Al-Qur¶an adalah kalam Allah. Sahabat Rasulullah SAW. Sebahagian buku tersebut ditulisnya di samping makan Nabi diMadinah. Umar. Khalid bin Ahmad az-Zihli. maka keluarkanlah larangan supaya aku tidak mengadakan majlis pengajian. Jenazahnya dikebumikan lepas dzuhur.´ Az-Zahli benar-benar telah murka kepadanya. dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. adalah pendapat yang menjadi pegangan para ulama ahli tahqiq dan ulama salaf. Shahih Bukhari. Ia wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. Tetapi dengki dan iri adalah buta dan tuli. penguasa Bukhara.´ Oleh kerana Imam Bukhari berpendapat bahawa keluar dari negeri itu lebih baik. Ia hanya berpesan kepada utusan itu agar disampaikan kepada Khalid. tetapi juga melaksanakan tugas itu dengan dedikasi dan kesalehan. Selama beberapa tahun menetap di negerinya itu. al-Jami¶ al-Shahih dan Tarikh. kemudian mendo¶akan tidak baik atas Khalid yang telah mengusirnya secara tidak sah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Bukhari perbah berkata: ³Iman adalah perkataan dan perbuatan. dan desa itu terdapat beberapa familinya. ia berpesan bahawa jika meninggal nanti jenazahnya agar dikafani tiga helai kain. guru Imam Bukhari. Bukhara. Kedatangannya disambut meriah oleh seluruh penduduk. Usman kemudian Ali. Jika hal ini tidak berkenan di hati tuan. aku mati dan dibangkitkan di akhirat kelak. ia adalah pendusta. mengakui keluasan wawasan hadith muridnya ini: ³Di antara ciptaan Tuhan pada masanya. hari raya Idul Fitri. Untuk keperluan itu. ia pun singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi mereka. yang paling utama adalah Abu Bakar. ia memerintahkan orangorangnya agar melancarkan hasutan yang dapat memojokkan Imam Bukhari. Setelah keluar dari Naisabur. Maka kemudian ia pergi untuk memenuhi permohonan mereka. d. sehingga ia berkata: ³Lelaki itu (Bukhari) tidak boleh tinggal bersamaku di negeri ini. sesudah ia melewati perjalanan hidup panjang yang penuh dengan berbagai amal yang mulia. Tetapi di desa itu Imam Bukhari jatuh sakit hingga menemui ajalnya. Kali ini badai itu datang dari penguasa Bukhara sendiri. Dengan demikian ia mempunyai alas an untuk mengusir Imam Bukhari. dengan hrapan agar fitnah yang menimpanya itu dapat mereda. demi menjaga dirinya. Sebelum meninggal dunia. Bukhara. sebuah dsa kecil yang terletak dua farsakh sebelum Samarkand. Tak lama kemudian Imam Bukhari pun diusir dari negerinya sendiri. mereka mengadakan upacara besar-besaran. mendirikan kemah-kemah sepanjang satu farsakh (± 8 km) dari luar kota dan menabur-naburkan uang dirham dan dinar sebagai manifestasi kegembiraan mereka.´ Demikian juga ia pernah berkata: ³Barang siapa menuduhku berpendapat bahawa lafaz-lafaz Al-Qur¶an adalah makhluk. bahawa ³Aku tidak akan merendahkan ilmu dengan membawanya ke istana. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhaNya.´ Mendapat jawaban seperti itu. aku mempunyai alas an di sisi Allah kelak pada hari kiamat. dipermalukan di depan umum dengan menungang himar betina. tuan adalah penguasa. supaya ia mengirimkan kepadanya dua buah karangannya. insya Allah. ia mengadakan majlis pengajian dan pengajaran hadith. (31 Agustus 870 M). walaupun sebabnya timbul dari sikap Imam Bukhari yang terlalu memuliakan ilmu yang dimlikinya. Imam Bukhari. Imam Bukharilah agaknya yang paling bijaksana. Ia selalu mandi dan berdo¶a sebelum menulis buku itu. Ibn Tahir memerintahkan agar Khalid bin Ahmad dijatuhi hukuman. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat.´ Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari yang isinya meminta ia supaya menetap di negeri mereka. bahawa sebenarnya aku tidak menyembunyikan ilmu. . Ketika itu.membedakan antara yang dibaca dengan bacaan. Belum sebulan berlalu. Dengan berpegang pada keyakinan dan keimanan inilah aku hidup. Dengan begitu. Ketika perjalanannya sampai di Khartand. bisa bertambah dan bisa berkurang. tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban.

ahli-ahli hadith di sana berkumpul untuk menguji kemampuan dan kepintarannya. 204). memastikan bahawa Imam Bukhari tidak akan mungkin mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan itu.´ Mengenai kejeniusan Imam Bukhari dapat dibuktikan pada kisah berikut. Di antara sekian banyak muridnya yang paling menonjol adalah Muslim bin alHajjaj. Empat orang yang terakhir ini merupakan yang paling masyhur sebagai perawi kitab Shahih Bukhari. Maki ibn Ibrahim al-Bakhi. Ahmad ibn Hanbal. Ibn Khuzaimah. Ibn Abu Dawud.´ Di antara guru-guru besar itu adalah Ali ibn al-Madini.´ Setelah 10 orang semuanya selesai mengajukan semua pertanyaannya yang jumlahnya 100 pertanyaan tadi. ketazaman pikiran dan pengetahuan para perawi hadith.000) orang (Muqaddimah Fathul-Bari. Muhammad ibn Yusuf al-Baykandi dan Ibn Rahawaih. Imam Bukhari menjawab dengan tegas: ³Saya tidak tahu hadith yang Anda sebutkan ini. tetapi yang benar-benar sangat mengagumkan ialah kemampuannya dalam menyebutkan semua hadith yang sudah diputarbalikkan itu secara berurutan persis seperti urutan yang dikemukakan oleh 10 orang penguji. Orang pertama tampil dengan mengajukan sepuluh buah hadith kepada Bukhari. 10 orang ulama tampil dan masing-masing mengajukan pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan tentang hadith yang telah diputarbalikkan tersebut. Yahya ibn Ma¶in. Muhammad ibn Yusuf al-Faryabi.080 orang guru. sangat banyak muridnya yang belajar dan mendengar langsung hadithnya dari dia.´Jadi banyak . bukanlah kerana Bukhari mampu memberikan jawaban secara benar. Maka para ulama Baghdad tidak dapat berbuat lain. Guru-Guru Imam Bukhari Pengembaraannya ke berbagai negeri telah mempertemukan Imam Bukhari dengan guru-guru yang berbobot dan dapat dipercaya. yang mencapai jumlah sangat banyak. Mereka mengambil 100 buah hadith.´ Ia tetap memberikan jawaban serupa sampai kepada penanya yang ke sepuluh. sampai menjawab dengan selesai kemudian menoleh kepada penanya yang ketiga sampai menjawab semua pertanyaan dengan selesai sampai pada penanya yang ke sepuluh sampai selesai. lalu mereka tukar-tukarkan sanad dan matannya (diputar balikkan). dan 200. Muhammad bin Yusuf alFirabri. Guru-guru yang hadithnya diriwayatkan dalam kitab Shahih-nya sebanyak 289 orang guru. Tirmidzi. Diriwayatkan. sedangkan para ulama berkata satu kepada yang lainnya: ³Orang ini mengetahui apa yang sebenarnya. Tak dapat dihitung dengan pasti berapa jumlah orang yang meriwayatkan hadith dari Imam Bukhari.000 buah hadith shahih. yang semuanya adalah ahli hadith dan berpendirian bahawa iman adalah ucapan dan perbuatan. dan setiap orang itu selesai menyebutkan sebuah hadith. yang masing-masing mengajukan sepuluh pertanyaan. untuk menghafal dan menjaga sunah-sunah Nabi kita Muhammad SAW. Nasa¶i. f.000 hadith yang tidak shahih. Imam Bukhari menyebutkan satu persatu hadith-hadith yang sebenarnya dengan cermat dan tidak ada satupun dan sedikitpun yang salah dengan jawaban yang urut sesuai dengan sepuluh orang tadi mengeluarkan urutan pertanyaanya. sehingga ada yang berpendapat bahawa kitab Shahih Bukhari didengar secara langsung dari dia oleh sembilan puluh ribu (90. Hammad bin Syakr al-Nasawi dan Mansur bin Muhammad al-Bazdawi. juga dalam bidang ilat-ilat hadith.e. Ibrahim bin Ma¶qil al-Nasafi. serta mengakuinya sebagai ³Imam´ dalam bidang hadith. Kemudian ia menoleh kepada penanya yang kedua. Imam Bukhari merupakan salah satu tanda kekuasaan (ayat) dan kebesaran Allah di muka bumi ini. hadith kedua isnadnya yang benar adalah beginii«´ Begitulah Imam Bukhari menjawab semua pertanyaan satu demi satu hingga selesai menyebutkan sepuluh hadith. hal. jilid 22. Diceritakan bahawa dia menyatakan: ³Aku menulis hadith yang diterima dari 1. Keutamaan Dan Keistimewaan Imam Bukhari Kerana kemasyhurannya sebagai seorang alim yang super jenius. selain menyatakan kekagumannya kepada Imam Bukhari akan kekuatan daya hafal dan kecemerlangan pikirannya. Dalam bidang kekuatan hafalan. padahal ia hanya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu hanya satu kali. Ketika ia tiba di Baghdad. kemudian Imam Bukhari melihat kepada penanya yang pertama dan berkata: ³Hadith pertama yang anda kemukakan isnadnya yang benar adalah begini. Di antara hadirin yang tidak mengerti. bahawa Imam Bukhari berkata: ³Saya hafal hadith di luar kepala sebanyak 100. ia berkata: ³Yang mengagumkan. Allah telah mempercayakan kepada Bukhari dan para pemuka dan penghimpun hadith lainnya. matan hadith ini diberi sanad hadith lain dan sanad hadith lain dinbuat untuk matan hadith yang lain pula. Sebahagian hadirin memberikan komentar terhadap ³uji cuba kemampuan´ yang menegangkan ini.

kendatipun yang lebih menonjol adalah setatusnya sebagai ahli hadith. Demikian juga saya tidak meriwayatkan hadith sahabat dan tabi¶in. tidak terikat pendapatnya pada madzhab-madzhab tertentu) atau dapat mengeluarkan hukum secara sendirian. kecuali ada dasarnya yang kuketahui dari Kitabullah dan sunah Rasulullah SAW. ketika menyatakan : ³Wahai para penenya. Sebab. yakni hadith-hadith mauquf. Selain itu pada suatu saat ia memilih madzhab Ibn Abbas. dermawan. Dalam hal mengeluarkan fatwa. saya berpenghasilan 500 dirham. Diceritakan ia pernah berkata: ³Setiap bulan. Pendapat-pendapatnya itu terkadang sejalan dengan madzhab Abu Hanifah. namun ia banyak meninggalkan hadith yang diriwayatkan seseorang hanya kerana orang itu diragukan. perlu dipertimbangkan. ia telah sampai pada darjat mujtahid mustaqiil (bebas. ditambah lagi beliau membetulkan rawi-rawi yang telah diputarbalikkan. juga belum pernah ada orang yang pergi dari kota tersebut menuju Iraq yang melebihi kealimannya.´ Imam Bukhari sangat hati-hati dan sopan dalam berbicara dan dalam mencari kebenaran yang hakiki di saat mengkritik para perawi. dan disaat lain memilih madzhab Mujahid dan µAta dan sebagainya.´ Demikian pula semua temannya memberikan pujian. Dia mempunyai pendapat-pendapat hukum yang digalinya sendiri.´ Mengenai sanjungan diberikan ulama generasi sesudahnya. apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. terkadang sesuai dengan Madzhab Syafi¶i dan kadang-kadang berbeda dengan keduanya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahawa ia berkata: ³Saya meninggalkan 10. bukan sebagai ahli fiqh. berperawakan sedang. Ia bagaikan laut tak bertepi. tentu habislah semua kertas dan nafas. ahli ibadah dan para ahli zuhud. melainkan saya mengetahui tarikh kelahiran sebahagian besar mereka. Ia sangat pemalu namun ramah.semuanya dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan. Seorang bertanya kepada Qutaibah bin Sa¶id tentang Imam Bukhari. Terhadap perawi yang sudah jelasjelas diketahui kebohongannya.´ Perkataan yang tegas tentang para perawi yang tercela ialah: ³Hadithnya diingkari.´ Imam al-A¶immah (pemimpin para imam) Abu Bakar ibn Khuzaimah telah memberikan kesaksian terhadap Imam Bukhari dengan mengatakan: ³Di kolong langit ini tidak ada orang yang mengetahui hadith.pemirsa yang hairan dengan kemampuan Imam Bukhari mengemukakan 100 buah hadith secara berurutan seperti urutannya si penanya mengeluarkan pertanyaannya padahal beliau hanya mendengarnya satu kali. kawan dan generasi sesudahnya memberikan pujian kepadanya. tidak terlalu tinggi juga tidak pendek.´ Selain dikenal sebagai ahli hadith. juga sudah sering duduk bersama dengan para ahli fiqh. lebih-lebih untuk kepentingan pendidikan dan para pelajar. dan meninggalkan pula jumlah yang sama atau lebih. Bahawa Muslim (pengarang kitab Shahih). Imam Bukhari sering belajar . Abu Hatim ar-Razi berkata: ³Khurasan belum pernah melahirkan seorang putra yang hafal hadith melebihi Muhammad bin Isma¶il.´ Al-Hakim menceritakan.´ Imam Bukhari adalah seorang yang berbadan kurus. Kepada para pelajar ia memberikan bantuan dana yang cukup besar.´ Dengan kedudukannya dalam ilmu dan kekuatan hafalannya Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan. namun saya belum pernah menjumpai orang begitu cerdas dan pandai seperti Muhammad bin Isma¶il al-Bukhari. ia cukup berkata: ³Perlu dipertimbangkan. datang kepada Imam Bukhari. hari wafat dan tempat tinggalnya. yang melebihi Muhammad bin Isma¶il. kulitnya agak kecoklatan dan sedikit sekali makan.´ Meskipun ia sangat sopan dalam mengkritik para perawi. Jadi kesimpulannya adalah Imam Bukhari adalah seorang ahli hadith yang ulung dan ahli fiqh yg berijtihad sendiri.000 hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan. saya sudah banyak mempelajari hadith dan pendapat. wahai maha guru. pemimpin para ahli hadith dan dokter ahli penyakit (ilat) hadith. Imam Bukhari pernah berkata: ³Saya tidak pernah meriwayatkan sebuah hadith pun juga yang diterima dari para sahabat dan tabi¶in. ini sungguh luar biasa. dengan sanad lengkap. para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam diri tentangnya. Banyak hartanya yang disedekahkan baik secara sembunyi maupun terang-terangan. menjauhi kesenangan dunia dan cinta akhirat. cukup terwakili oleh perkataan al-Hafiz Ibn Hajar yang menyatakan: ³Andaikan pintu pujian dan sanjungan kepada Bukhari masih terbuka bagi generasi sesudahnya. Imam Bukhari juga sebenarnya adalah ahli dalam fiqh. yang diriwayatkan perawi yang dalam pandanganku. ia juga tidak melupakan kegiatan lain yang dianggap penting untuk menegakkan Dinul Islam. wajarlah jika semua guru. lalu mencium antara kedua matanya dan berkata: ³Biarkan saya mencium kaki tuan. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang alim.

seolah-olah aku berdiri di hadapannya. Hal ini tercermin dari perkataannya: ³Aku susun kitab Al-Jami¶ ini yang dipilih dari 600. Imam Bukhari menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan keshahihan hadith-hadithnya dapat dipertanggungjawabkan.000 hadith selama 16 tahun. dan tidak turun dari tingkat . Setelah itu. ‡ At-Tarikh al-Awsat. ia mengumpulkan hadith-hadith dan menempatkannya pada bab-bab yang sesuai. sambil memegang kipas yang kupergunakan untuk menjaganya. Madinah dengan tekun dan cermat. ‡ Al-Musnad al-Kabir. Sehingga kitabnya merupakan batu uji dan penyaring bagi hadith-hadith tersebut. Maka sungguh tepatlah ia mendapat predikat sebagai ³Buku Hadith Nabi yang Paling Shahih. Kemudian aku tanyakan mimpi itu kepada sebahagian ahli ta¶bir. Karya-Karya Imam Bukhari Di antara hasil karya Imam Bukhari adalah sebagai berikut : ‡ Al-Jami¶ as-Shahih (Shahih Bukhari). Beliau senantiasa membanding-bandingkan hadith-hadith yang diriwayatkan. ‡ Asami as-Sahabah. Dengan usaha seperti itu. Tujuannya adalah untuk memerangi musuhmusuh Islam dan mempertahankannya dari kejahatan mereka. Beliau telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan menyelidiki keadaan para perawi. ‡ Al-Qira¶ah Khalf al-Imam. Imam Bukhari berkata: ³Aku bermimpi melihat Rasulullah SAW. Kerananya tidak menghairankan bila kitab itu mempunyai kedudukan tinggi dalam hati para ulama.´ Dalam menghimpun hadith-hadith shahih dalam kitabnya. sehingga dikatakan bahawa sepanjang hidupnya. ‡ Al-Adab al-Mufrad. yang nilainya tidak terdapat pada kitab lain.memanah sampai mahir. ‡ Kitab al-Asyribah. ‡ Kitab al-¶Ilal. menyusunnya selama 16 tahun. satu dengan yang lain. ‡ Kitab ad-Du¶afa. dan tidaklah aku memasukkan ke dalamnya sebuah hadith pun. ‡ At-Tarikh al-Kabir. ‡ At-Tafsir al-Kabir. ‡ Birril-Walidain. menyaringnya dan memlih has mana yang menurutnya paling shahih. dan mimbar. g. Pekerjaan ini dilakukan di Mekah.´ Kesimpulan yang diperoleh para ulama. kecuali sesudah aku memohonkan istikharoh kepada Allah dengan melakukan salat dua rekaat dan sesudah aku meyakini betul bahawa hadith itu benar-benar shahih. ia tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya dua kali.´Diriwayatkan bahawa Imam Bukhari berkata: ³Tidaklah ku masukkan ke dalam kitab Al-Jami¶ as-Shahih ini kecuali hadith-hadith yang shahih. Sekilas Tentang Kitab AL JAMI¶ AS SHAHIH (Shahih Bukhari) Diceritakan. hal ini dapat dilihat dari pengakuan salah seorang muridnya bernama al-Firbari menjelaskan bahawa ia mendengar Muhammad bin Isma¶il al-Bukhari berkata: ³Aku susun kitab Al-Jami¶ as-Shahih ini di Masjidil Haram. Mimpi inilah. kemudian menulis pendahuluan dan pokok-pokok bahasannya di Rawdah tempat di antara makan Nabi SAW. Keadaan itu timbul sebagai pengamalan sunah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum Muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya. antara lain. ‡ Kitab al-Kuna.´ Maksud pernyataan itu ialah bahawa Imam Bukhari mulai menyusun bab-babnya dan dasar-dasarnya di Masjidil Haram secara sistematis.. ‡ At-Tarikh as-Sagir. serta memperoleh secara pasti keshahihan hadith-hadith yang diriwayatkannya. ‡ Raf¶ul-Yadain fis-Salah. dan ku tinggalkan banyak hadith shahih kerana khawatir membosankan. setelah mengadakan penelitian secara cermat terhadap kitabnya. yang mendorongku untuk melahirkan kitab Al-Jami¶ as-Shahih.´ Dan beliau juga sangat hati-hati. maka lengkaplah bagi kitab tersebut segala faktor yang menyebabkannya mencapai kebenaran. menyatakan bahawa Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya selalu berpegang teguh pada tingkat keshahihan yang paling tinggi. h. ia menjelaskan bahawa aku akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan dari hadith Rasulullah SAW.

Muhammad . dan hadith-hadith yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi¶in. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H.tersebut kecuali dalam beberapa hadith yang bukan merupakan materi pokok dari sebuah bab. Ia tidak meriwayatkan hadith dalam Shahihnya. menurut pendapat yang shahih sebagaimana dikemukakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya µUlama¶ul-Amsar. di Mesir berguru kepada µAmr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. yaitu mulaii tahun 218 H. Mesir dan negara-negara lainnya. Semua hadith Shahih Bukhari termasuk hadith yang disebutkan berulang-ulang sebanyak 7. Ia juga mengarang kitab As-Shahih (terkenal dengan Shahih Muslim). bahawa jumlah hadith Shahih Bukhari sebanyak 7. dan dikebumikan di kampung Nasr Abad. Muslim masih mempunyai banyak ulama yang menjadi gurunya. a. Syaiban bin Farwakh. Perhitungan ini diikuti oleh Al-´Allamah Syaikh Muhyiddin an-Nawawi dalam kitabnya. Kehidupam Dan Perjalanannya Mencari Ilmu Imam Muslim Ia belajar hadith sejak masih dalam usia dini. Muslim sering datang kepadanya untuk berguru. yakni hadith shahih namun tidak diwasalkan (tidak disebutkan sanadnya secara sambung-menyambung) pada tempat lain sebanyak 159 hadith. Ibn Hajar di dalam muqaddimah Fathul-Bari. Ia pergi ke Hijaz.602 buah hadith. di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu µAnsan. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Abu Kamil al-Juri. c. dan yang mutabi¶ sebanyak 344 buah hadith.275 buah hadith. menyebutkan. B. Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Selain pendapat tersebut di atas. dalam usia 55 tahun. yang diterimanya dari Bukhari. Para Guru Imam Muslim Selain yang telah disebutkan di atas. dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. ia bergabung kepada Bukhari.082 buah hadith. Muslim berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadith. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli. Yang mu¶alaq sejumlah 1. At-Taqrib.397 buah. atau sebanyak 4. Dalam lawatannya Imam Muslim banyak mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadith kepada mereka. Jadi. Nampaknya pada hemat Muslim. termasuk hadith-hadith yang disebutnya berulang. Di antaranya : Usman dan Abu Bakar. di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur. 25 Rajab 261 H. tidak memasukkan hadith-hadith yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Syam. sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Jumlah ini diluar haits yang mauquf kepada sahabat dan (perkataan) yang diriwayatkan dari tabi¶in dan ulamaulama sesudahnya. b. IMAM MUSLIM Penghimpun dan penyusun hadith terbaik kedua setelah Imam Bukhari adalah Imam Muslim. salah satu daerah di luar Naisabur. kitab syarah Shahih Bukhari. Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. dan kepada ulama ahli hadith yang lain. dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H. Di Khurasan.000 hadith tanpa pengulangan. bahawa semua hadith shahih mawsil yang termuat dalam Shahih Bukhari tanpa hadith yang disebutnya berulang sebanyak 2. di Hijaz belajar kepada Sa¶id bin Mansur dan Abu Mas¶Abuzar. padahal iapun sebagai gurunya. keduanya putra Abu Syaibah. Iraq. yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalan Shahihnya hadith-hadith yang diterima dari kedua gurunya itu. jumlah seluruhnya sebanyak 9. Di Irak ia belajar hadith kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah. Wafat Imam Muslim Imam Muslim wafat pada Minggu sore. Zuhair bin Harb. Amr an-Naqid. Sedangkan matan hadith yang mu¶alaq namun marfu¶. sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya.341 buah. i. berdasarkan perhitungan ini dan termasuk yang berulang-ulang. ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. seperti hadith mutabi dan hadith syahid. pada hari Senin. Muslim dalam Shahihnya maupun dalam kitab lainnya. Jumlah Hadits Kitab AL JAMI¶ AS SHAHIH (Shahih Bukhari) Al-¶Allamah Ibnus-Salah dalam Muqaddimah-nya menyebutkan.

´ Diriwayatkan dari Ahmad bin Salamah. d. Sebab. ‡ Kitabul-Muhadramin. 150). serta tajam kritiknya. AlKhatib al-Baghdadi berketa. terkenal dengan Shahih Muslim. f.000 buah hadith. ‡ Kitab Auladis-Sahabah. memperhatikan ilmunya dan menempuh jalan yang dilaluinya. yang berkata : ³Aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab Shahihnya itu selama 15 tahun. Kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab yang paling shahih dan murni sesudah Kitabullah. ‡ Kitabul-Intifa¶ bi Uhubis-Siba¶. Keahlian Dalam Hadits Imam Muslim Apabila Imam Bukhari merupakan ulama terkemuka di bidang hadith shahih. Imam Muslim telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan mempelajari keadaan para perawi. Maksud perkataan tersebut adalah ahli-ahli hadith terkemuka yang hidup di masa Abu Quraisy.bin al-Musanna. maka lahirlah kitab Shahihnya. Kedua kitab Shahih ini diterima baik oleh segenap umat Islam. Imam Muslim banyak menerima pujian dan pengakuan dari para ulama ahli hadith maupun ulama lainnya. ‡ Kitab Awhamil-Muhadditsin. bahawa ia pernah berkata: ³Aku susun kitab Shahih ini yang disaring dari 300. Muslim sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz. baik dalam ilmu dan pengetahuannya maupun dalam keutamaan dan kedudukannya. e. serta metode baru yang belum pernah diperkenalkan orang sebelumnya. di antaranya: ‡ Jami¶ as-Shahih (Shahih Muslim). Kitab itu berisi 12. Diceritakan. bahawa jumlah hadith Shahih Muslim itu sebanyak 4. ‡ Kitabul-Asma¶ wal-Kuna. Karya-Karya Imam Muslim Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya. ‡ Al-Musnadul Kabir (kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadith). salah satu di antaranya adalah Muslim (Tazkiratul Huffaz. di mana Muslim menyaring isi kitabnya dari ribuan riwayat yang pernah didengarnya. Kedua pendapat tersebut dapat kita kompromikan. ‡ Kitabu man Laisa lahu illa Rawin Wahid. maka Imam Muslim adalah orang kedua setelah Imam Bukhari. berpengetahuan luas mengenai ilat-ilat dan seluk beluk hadith. Ibn Salah menyebutkan dari Abi Quraisy al-Hafiz.000 hadith. Dalam pada itu. Abu Quraisy al-Hafiz menyatakan bahawa di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadith hanya empat orang. ia mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri dalam menyusun kitab. Harun bin Sa¶id al-Ayli. serta masih tetap beredar hingga kini ialah Al-Jami¶ as-Shahih. jilid 2. ‡ Kitabul-Aqran. Qutaibah bin Sa¶id dan lain sebagainya. menyaring hadith-hadith yang diriwayatkan. Muhammad bin Yassar. ‡ Kitab al-¶Ilal. ‡ Kitabu Su¶alatihi Ahmad bin Hambal. dan selalu memberikan isyarat akan adanya perbedaan antara lafaz-lafaz itu. ³Muslim telah mengikuti jejak Bukhari. hal.000 buah hadith. yaitu bahawa perhitungan pertama memasukkan hadith-hadith yang . Kitab Shahih Muslim Di antara kitab-kitab di atas yang paling agung dan sangat bermanfat luas. sebab ahli hadith itu cukup banyak jumlahnya.´ Pernyataan ini tidak bererti bahawa Muslim hanyalah seorang pengekor. Dengan usaha yang sedeemikian rupa. Bukti konkrit mengenai keagungan kitab itu ialah suatu kenyataan. membandingkan riwayat-riwayat itu satu sama lain.

´ Imam Muslim di dalam penulisan Shahihnya tidak membuat judul setiap bab secara terperinci. kini giliran Imam Abu Dawud yang juga merupakan tokoh kenamaan ahli hadith pada zamannya. sebenarnya dibuat oleh para pengulas yang datang kemudian. sedangkan perhitungan kedua hanya menghitung hadithhadith yang tidak disebutkan berulang. Muslim bin Ibrahim. Ahmad bin Hanbal. maka usaha mereka hanya akan berputar-putar di sekitar kitab musnad ini. Aku hanya mencantumkan hadith-hadith yang telah disepakati oleh para ulama hadith. seorang imam ahli hadith yang sangat teliti. Muridnya (Para Ulama Yang Mewarisi Haditsnya) Imam Abu Dawud Ulama-ulama yang mewarisi hadithnya dan mengambil ilmunya. Kitab Sunan karyanya itu diperlihatkannya kepada tokoh ulama hadith. Usman bin Abi Syaibah dan Qutaibah bin Sa¶id. Abdullah bin Raja¶. Abu Awanah. Di antara pengulas yang paling baik membuatkan judul-judul bab dan sistematika babnya adalah Imam Nawawi dalam Syarahnya. bergaul dengan mereka untuk dapat mereguk dan menimba ilmunya. Hadith tersebut ialah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian Abu Dawud menetap di Basrah atas permintaan gubernur setempat yang menghendaki supaya Basrah menjadi ³Ka¶bah´ bagi para ilmuwan dan peminat hadith. IMAM ABU DAUD Setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim berkata di dalam Shahihnya: ³Tidak setiap hadith yang shahih menurutku. melainkan dengan alasan. kemudian hadith-hadith yang diperolehnya itu disaring dan hasil penyaringannya dituangkan dalam kitab As-Sunan. antara lain Abu µIsa at-Tirmidzi. mengelilingi berbagai negeri. juga tiada aku menggugurkan sesuatu hadith daripadanya melainkan dengan alas an pula. c. b. Belum lagi mencapai usia dewasa. kesalihan dan kemuliaannya semerbak mewangi hingga kini. Sebahagian gurunya ada pula yang menjadi guru Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jazirah. Abu Salim Muhammad bin Sa¶id al-Jaldawi dan lain-lain. Adapun judul-judul kitab dan bab yang kita dapati pada sebahagian naskah Shahih Muslim yang sudah dicetak. Abu Ali al-Lu¶lu¶i. Perlawatannya ke berbagai negeri ini membantu dia untuk memperoleh pengetahuan luas tentang hadith. Kealiman. Sagar. Khurasan dan negeri-negeri lain. Irak. Abu¶l Walid at-Tayalisi dan lain-lain. Di sana ia mengajarkan hadith dan fiqh kepada para penduduk dengan memakai kitab Sunan sebagai pegangannya. a. bahawa salah seorang gurunya. tokoh terkemuka para ahli hadith setelah dua imam hadith Bukhari dan Muslim serta pengarang kitab Sunan. Dengan bangga Imam Ahmad memujinya sebagai kitab yang sangat indah dan baik. Ahmad bin Hanbal pernah meriwayatkan dan menulis sebuah hadith yang diterima dari padanya. Mesir.´ Imam Muslim pernah berkata. Abu Sa¶id al-A¶rabi. Di antaranya guru-guru yang paling terkemuka ialah Ahmad bin Hanbal.´ Ketelitian dan kehati-hatian Muslim terhadap hadith yang diriwayatkan dalam Shahihnya dapat dilihat dari perkataannya sebagai berikut : ³Tidaklah aku mencantumkan sesuatu hadith dalam kitabku ini.berulang-ulang penyebutannya. Syam. yakni dalam Shahihnya. Ia belajar hadith dari para ulama yang tidak sedikit jumlahnya. putranya sendiri Abu Bakar bin Abu Dawud. Perkembangan Dan Perlawatannya Imam Abu Dawud Sejak kecilnya Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Abu Dawud nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy¶as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin µAmr al-Azdi as-Sijistani. Abu Dawud mengunjungi Baghdad berkali-kali. Guru-Gurunya Imam Abu Dawud Para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud banyak jumlahnya. Abu Bakar bin Dassah. yang dijumpainya di Hijaz. dari Hammad . Abu µAmr adDarir. C. seperti Ahmad bin Hanbal. aku cantumkan di sini. Cukuplah sebagai bukti pentingnya Abu Dawud. Ia dilahirkan pada tahun 202 H/817 M di Sijistan. ia telah mempersiapkan dirinya untuk mengadakan perlawatan. sebagai ungkapan gembira atas karunia Tuhan yang diterimanya: ³Apabila penduduk bumi ini menulis hadith selama 200 tahun. Abu Abdur Rahman an-Nasa¶i. al-Qa¶nabi.

Ahmad bin Hanbal. sebagai berikut: ³Rasulullah SAW.´ Sifat dan keperibadian yang mulia seperti ini menunjukkan atas kesempurnaan keberagamaan.´ jawab Sahal. Salah satu lengan bajunya lebar namun yang satunya lebih kecil dan sempit. Aku tidak melihat orang yang lebih utama melebihi dia. Ia telah mempermudah yang sulit. sedang yang satunya lagi tidak diperlukan. dari ayahnya. Lalu Sahal berkata: ³Jujurkanlah lidahmu yang engkau pergunakan untuk meriwayatkan hadith dari Rasulullah SAW. ia menjawab: ³Lengan baju yang lebar ini digunakan untuk membawa kitab-kitab.´ Abu Dawud pun lalu menjulurkan lidahnya yang kemudian dicium oleh Sahal. Mansur menyerupai Ibrahim an-Nakha¶i. e. tingkah laku dan akhlak. Al-Hafiz Musa bin Harun berkata mengenai Abu Dawud: ³Abu Dawud diciptakan di dunia hanya untuk hadith. Sufyan menyerupai Mansur. Penilaian ini nampaknya disebabkan oleh Imam Ahmad merupakan gurunya yang istimewa. Akhlak Serta Sifat-Sifatnya Yang Terpuji Imam Abu Dawud Abu Dawud adalah salah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya dan mencapai darjat tinggi dalam ibadah. f. terutama dari gurunya sendiri. Ketika Abu Dawud menyusun kitab Sunan. ahli fiqh dan berpengetahuan luas terhadap hadith dan ilat-ilatnya.bin Salamah dari Abu Ma¶syar ad-Darami. Abu Dawud adalah bermadzhab Syafi¶i. hanyalah berlebih-lebihan. Demikian juga Qadi Abu¶l-Husain Muhammad bin al-Qadi Abu Ya¶la (wafat 526 H) dalam Tabaqatul-Hanabilah-nya. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy¶as. Lalu dikatakan kepadanya: ³Ini adalah Sahal. dan selalu menyebut-nyebutnya dengan pujian yang tidak pernah mereka berikan kepada siapa pun pada masanya. Ia memperoleh penghargaan dan pujian dari para ulama. maka ia menilainya baik. Waki menyerupai Sufyan as-Sauri. akan saya utarakan nanti. aku penuhi maksudmu selama aku mampu. Ahmad dalam sifat-sifat ini menyerupai Waki¶. wara¶ dan kesalehannya. . sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Dawud. kalau dibuat lebar. asalkan engkau berjanji akan memenuhinya sedapat mungkin. dan tiada seorang pun pada masanya yang dapat mendahului atau menandinginya. saya ada keperluan keadamu. Abu Bakar al-Asbihani dan Abu Bakar bin Sadaqah senantiasa menyinggung-nyingung Abu Dawud kerana ketinggian darjatnya. sehingga aku dapat menciumnya.´ Abu Dawud pun menyambutnya dengan hormat dan mempersilahkan duduk. Kemudian Sahal berkata: ³Wahai Abu Dawud. menggambarkan Abu Dawud sebagai berikut. Abu Bakar al-Khallal. mendekatkan yang jauh dan memudahkan yang masih rumit dan pelik. Sedangkan Ibn Mas¶ud sendiri menyerupai Nabi SAW dalam sifat-sifat tersebut.´ Ia bertanya: ³Keperluan apa?´ ³Ya. datang berkunjung kepada tuan. ketenangan jiwa dan keperibadiannya.´ d. Ibrahim al-Harbi.´ Ungkapan ini adalah kata-kata simbolik dan perumpamaan yang menunjukkan atas keutamaan dan keunggulan seseorang di bidang penyusunan hadith. seorang yang alim mengunjungi Abu Dawud. imam terkemuka pada zamannya adalah seorang tokoh yang telah menggali beberapa bidang ilmu dan mengetahui tempat-tempatnya.Abu Dawud mempunyai pandangan dan falsafah sendiri dalam cara berpakaian. ditanya tentang µatirah. kesucian diri. Jadi. dan di akhirat untuk surga. seorang ulama ahli hadith berkata: ³Hadith telah dilunakkan bagi Abu Dawud.´Sahal bin Abdullah At-Tistari. Menurut satu pendapat. Sifat-sifat Abu Dawud ini telah diungkapkan oleh sebahagian ulama yang menyatakan: ³Abu Dawud menyerupai Ahmad bin Hanbal dalam perilakunya. Ibrahim menyerupai µAlqamah dan ia menyerupai Ibn Mas¶ud. Seseorang yang melihatnya bertanya tentang kenyentrikan ini. Ia adalah seorang sosok manusia utama yang patut diteladani perilaku.´ tandan Abu Dawud. Mazhab Fiqh Abu Dawud Syaikh Abu Ishaq asy-Syairazi dalam asy-Syairazi dalam Tabaqatul-Fuqaha-nya menggolongkan Abu Dawud ke dalam kelompok murid-murid Imam Ahmad. ahli hadith dan fiqh terkemuka yang bermadzhab Hanbali. ³Ya. Pujian Para Ulama Kepada Imam Abu Dawud Abu Dawud adalah juga merupakan ³bendera Islam´ dan seorang hafiz yang sempurna. ketenangan jiwa dan kebagusan pandangannya serta keperibadiannya.

h. Di antara karya-karya tersebut yang paling bernilai tinggi dan masih tetap beredar adalah kitab Amerika Serikat-Sunnan. Wafat Imam Abu Dawud Setelah mengalami kehidupan penuh berkat yang diisi dengan aktivitas ilmia.³Ya. ³Kepentingan apa?´ tanyanya. g.´Abu Dawud berkata: ³Itu yang pertama. sebutkan yang kedua!´³Hendaknya tuan berkenan mengajarkan kitab Sunan kepada putra-putraku.Menurut pendapat yang lain. Sang Amir pun masuk. lalu duduk. Terlebih lagi bahawa kemampuan berijtihad merupakan salah satu sifat khas para imam hadith pada masa-masa awal. ‡ Kitab Az-Zuhd. Dan kesamaan darjat dalam ilmu dan pengetahuan ini. Ini mengingat bahawa Basrah telah hancur dan ditinggalkan orang akibat tragedy Zenji. supaya para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia datang belajar kepada tuan. dan ia pun mengijinkan. ‡ Ahbar al-Khawarij. nasehat-nasehat (mawa¶iz). dalam bidang ilmu sama. hendaklah dikembangkan apa yang telah dilakukan Abu Dawud tersebut. Karya-Karya Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud banyak memiliki karya. ‡ Dala¶il an-Nubuwah.´Abu Dawud menjawab: ³Permintaan ketiga tidak dapat aku penuhi.´ kata Amir. Amir menjelaskan. i. Cara demikian tetap berlangsung sampai datang Abu Dawud. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepadanya.´Maka hendaknya para ulama tidak mendatangi para raja dan penguasa. menghimpun dan menyebarluaskan hadith. Memandang Tinggi Kedudukan Ilmu Dan UlamaSikap Abu Dawud yang memandang tinggi terhadap kedudukan ilmu dan ulama ini dapat dilihat pada kisah berikut sebagaimana dituturkan. dan Ibn Hanbal memujinya sebagai kitab yang indah dan baik. ³Hendaknya tuan berpindah ke Basrah dan menetap di sana. yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Abi Dawud. ketiga?´ Tanya Abu Dawud kembali. oleh Imam al-Khattabi. antara lain: ‡ Kitab AS-Sunnan (Sunan Abu Dawud). ‡ Kitab Al-Qadar. ‡ Ibtida¶ al-Wahyu.´ jawab Amir. ‡ Fada¶il al-A¶mal. adab dan tafsir. . juga memuat hadith-hadith yang berkenaan dengan amalamal yang terpuji (fada¶il a¶mal) kisah-kisah. dengan sanad lengkap. Kemudian aku melapor kepada Abu Dawud tentang tamu ini. Ia wafat pada tanggal 16 Syawwal 275 H/889M. ia adalah seorang mujtahid sebagaimana dapat dilihat pada gaya susunan dan sistematika Sunan-nya. tiba-tiba pintu rumah diketuk orang.´ Ibn Jabir menjelaskan: ³Maka sejak itu putra-putra khalifah hadir dan duduk bersama di majlis taklim. khusus hanya memuat hadith-hadith hukum dan sunnah-sunnah yang menyangkut hukum. Ketika selesai menyusun kitabnya itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. tetapi merekalah yang harus datang kepada para ulama. Metode Abu Dawud dalam Penyusunan Sunan-nya Karya-karya di bidang hadith. kitab-kitab Jami¶ Musnad dan sebagainya disamping berisi hadith-hadith hukum. sebab manusia itu baik pejabat terhormat maupun rakyat melarat. Amir menerangkan: ³Hendaknya tuan mengadakan majlis tersendiri untuk mengajarkan hadith kepada putra-putra khalifah. hanya saja di antara mereka dengan orang umum di pasang tirai. dengan demikian mereka dapat belajar bersama-sama. sebab mereka tidak mau duduk bersama-sama dengan orang umum. dari Abu Bakar bin Jabir. Tak lama kemudian Abu Dawud menemuinya seraya berkata: ³Gerangan apakah yang membawamu datang ke sini pada saat seperti ini?´³Tiga kepentingan. Maka Abu Dawud menyusun kitabnya. ‡ An-Nasikh wal-Mansukh. dengan demikian Basrah akan makmur kembali. ‡ Kitab Al-Marasil. lalu pintu aku buka dan seorang pelayan melaporkan bahawa Amir Abu Ahmad al-Muwaffaq mohon ijin untuk masuk. Abu Dawud meninggal dunia di Basrah yang dijadikannya sebagai tempat tinggal atas permintaan Amir sebagaimana telah diceritakan. Ia berkata: ³Aku bersama Abu Dawud tinggi di Baghdad. pembantu Abu Dawud. Pada suatu waktu. ketika kami selesai menunaikan shalat Maghrib.

Kerana itu maka barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara keduanya terdapat hal-hal syubhat (atau samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. meninggalkan sifat-sifat egoistis. Cara yang ditempuh dalam kitabnya itu dapat diketahui dari suratnya yang ia kirimkan kepada penduduk Makkah sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mereka mengenai kitab Sunannya. maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan dirinya. dengki dan benci. jika ia baik. . Perkataan Abu Dawud itu dapat dijelaskan sebagai berikut: Hadith pertama adalah ajaran tentang niat dan keikhlasan yang merupakan asas utama bagi semua amal perbuatan diniah dan duniawiah. sesudah Qur¶an. maka baik pulalah semua tubuh dan jika rusak maka rusak pula seluruh tubuh. sebagai hadith macam ini ada hadith yang tidak shahih sanadnya. An-Nawawi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah memberikan pujian terhadap kitab Sunan ini bahkan beliau menjadikan kitab ini sebagai pegangan utama di dalam pengambilan hukum. Dari jumlah itu. dan barang siapa terjerumus ke dalam syubhat. Ingatlah. Dan barang siapa hijrahnya kerana untuk mendapatkan dunia atau kerana perempuan yang ingin dikawininya. yaitu dengan cara menjauhi hal-hal musykil yang samar dan masih dipertentangkan status hukumnya oleh para ulama. ia jelaskan kelemahannya. Dalam kitab tersebut aku himpun hadith-hadith shahih. dan membuang sifat iri. Dengan hadith ini nyatalah bahawa keempat hadith di atas. Hadith keempat merupakan dasar utama bagi pengetahuan tentang halal haram. dalil). berlaku baik dalam pergaulan dengan orang lain. tetapi ia memasukkan pula kedalamnya hadith shahih. dari hati masing-masing. secara umum. dan yang haram pun telah jelas pula. dan sebahagian dari hadith yang shahih ini ada yang lebih shahih daripada yang lain. maka ia telah terjerumus ke dalam perbuatan haram. Empat buah hadith saja dari kitab ini sudah cukup menjadi pegangan bagi keberagaman tiap orang. Ingatlah.000 buah.´ Demikianlah penegasan Abu Dawud dalam suratnya. kerana untuk menganggap enteng melakukan haram. dan tiap-tiap or memperoleh apa yang ia niatkan.800 hadith yang kemudian aku tuangkan dalam kitab Sunan ini. sesungguhnya setiap penguasa itu mempunyai larangan. ibarat penggembala yang menggembalakan ternaknya di dekat tempat terlarang. Ketahuilah.´ Keempat: ³Yang halal itu sudah jelas. Adapun hadith yang tidak kami beri penjelasan sedikit pun. sesungguhnya larangan Allah adalah segala yang diharamkan-Nya. niscaya hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya pula. yang harus dipelajari selain daripada kitab ini. semi shahih dan yang mendekati shahih. Segala hadith yang mengandung kelemahan yang sangat ku jelaskan. Hadith-hadith yang sangat lemah. aku seleksi sebanyak 4. j. Barang siapa menghindari syubhat. hadith dha¶if yang tidak terlalu lemah dan hadith yang tidak disepakati oleh para imam untuk ditinggalkannya. Imam Abu Hamid alGhazali berkata: ³Sunan Abu Dawud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadith-hadith ahkam.´ Ketiga: ³Tidaklah seseorang beriman menjadi mukmin sejati sebelum ia merelakan untuk saudaranya apa-apa yang ia rela untuk dirinya. Pendapat Ulama Terhadap Kedudukan Kitab Sunan Abu Dawud Tidak sedikit ulama yang memuji kitab Sunan ini. Kami tidak mengetahui sebuah kitab. serta cara memperoleh atau mencapai sifat wara¶. Abu Dawud menulis sebagai berikut : ³Aku mendengar dan menulis hadith Rasulullah SAW sebanyak 500. Hujatul Islam. ia itu hati. Hadith kedua merupakan tuntunan dan dorongan bagi ummat Islam agar selalu melakukan setiap yang bermanfaat bagi agama dan dunia.´ Kedua: ³Termasuk kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. maka hadith tersebut bernilai salih (bias dipakai alasan.´ Demikian juga dua imam besar. hadith hasan. Hadith ketiga mengatur tentang hak-hak keluarga dan tetangga.Abu Dawud dalam sunannya tidak hanya mencantumkan hadith-hadith shahih semata sebagaimana yang telah dilakukan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadith tersebut adalah: Pertama: ³Segala amal itu hanyalah menurut niatnya. Dalam kitab itu aku tidak mencantumkan sebuah hadith pun yang telah disepakati oleh orang banyak untuk ditinggalkan. telah cukup untuk membawa dan menciptakan kebahagiaan. maka hijrahnya hanyalah kepada apa yang dia hijrah kepadanya itu. Ketahuilah. di dalam rumah ini terdapat sepotong daging.

Perkembangan Dan Lawatannya Imam Tirmidzi Kakek Abu µIsa at-Tirmidzi berkebangsaan Mirwaz. Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain. Jumlah hadith tersebut sebanyak 9 buah hadith. Semenjak kecilnya Abu µIsa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadith. Dua jalan periwayatan hadith atau lebih ini telah dikenal di kalangan ahli hadith. ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan. IMAM TIRMIDZI Setelah Imam Bukhari. di antaranya ada 3 kitab yang tidak dibagi ke dalam bab-bab. Kisah ini akan diuraikan lebih lanjut. Abu Dawud membagi kitab Sunannya menjadi beberapa kitab. Karyanya yang masyhur yaitu Kitab Al-Jami¶ (Jami¶ At-Tirmidzi). dan tiap-tiap kitab dibagi pula ke dalam beberapa bab. maka sebenarnya hadith-hadith yang dikritiknya itu sedikit sekali jumlahnya. Ishaq bin Musa. Namun sebahagian ulama ada yang menghitungnya sebanyak 5. kini giliran Imam Tirmidzi. Dan andaikata kita menerima kritik yang dilontarkan Ibnul Jauzi tersebut.k. a. Imam al-Hafiz Abu µIsa Muhammad bin µIsa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak Amerika Serikat-Sulami at-Tirmidzi. Ia juga tergolonga salah satu ³Kutubus Sittah´ (Enam Kitab Pokok Bidang Hadith) dan ensiklopedia hadith terkenal. Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmidzi meninggaol dunia. namun yang lain menganggapnya sebagai dua hadith atau lebih. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar. mencatat. Khurasan dan lain-lain. Perbedaan jumlah ini disebabkan bahawa sebahagian orang yang menghitungnya memandang sebuah hadith yang diulang-ulang sebagai satu hadith. D.871 buah bab. kepadanya ia mempelajari hadith dan fiqh. Jumlah Hadits Sunan Abu Dawud Di atas telah disebutkan bahawa isi Sunan Abu Dawud itu memuat hadith sebanyak 4. berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang. l. salah seorang ahli hadith kenamaan. Said bin µAbdur Rahman. Di kota inilah cucunya bernama Abu µIsa dilahirkan. Sedangkan jumlah bab sebanyak 1. juga merupakan tokoh ahli hadith dan penghimpun hadith yang terkenal. Bahkan Tirmidzi belajar pula hadith dari sebahagian guru mereka. b. kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. seperti Jalaluddin as-Suyuti. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz. dan hampir tidak ada pengaruhnya terhadap ribuan hadith yang terkandung di dalam kitab Sunan tersebut. Jumlah kitab sebanyak 35 buah. Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadith untuk mendengar hadith yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Kerana itu kami melihat bahawa hadith-hadith yang dikritik tersebut tidak mengurangi sedikit pun juga nilai kitab Sunan sebagai referensi utama yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahanya. . Walaupun demikian. Iraq. Mahmud bin Gailan. Muhammad bin Basysyar. Guru-Gurunya Imam Tirmidzi Ia belajar dan meriwayatkan hadith dari ulama-ulama kenamaan. µAli bin Hajar. Guru lainnya ialah Qutaibah bin Saudi Arabia¶id. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H dalam usia 70 tahun. Juga ia belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Hadits-Hadits Abu Dawud Yang Mendapat Kritik Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi telah mengkritik beberapa hadith yang dicantumkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dan memandangnya sebagai hadith-hadith maudhu¶ (palsu). dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. namun kritikkritik telah ditanggapi dan sekaligus dibantah oleh sebahagian ahli hadith. Ahmad bin Muni¶. disamping Ibnul Jauzi itu dikenal sebagai ulama yang terlalu mudah memvonis ³palsu´. dan pengarang berbagai kitab yang masyhur lahir pada 279 H di kota Tirmiz. Di antaranya adalah Imam Bukhari.274 buah hadith.800 buah hadith.

Ahmad bin Yusuf an-Nasafi. Ia bertanya lagi: µApakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku?¶ µTidak. saya memohon kepadanya untuk mendengar hadith. dari al-A¶rai dari Abu Hurairah. Kemudian ia membacakan hadith yang dihafalnya. kesalehan dan ketaqwaannya. Lalu aku pun membacakan seluruhnya secara beruntun. lalu berkata: µCuba ulangi apa yang ku bacakan tadi. amanah dan sangat teliti. sebagai berikut: ³Muhammad bin Basysyar bin Mahdi menceritakan kepada kami Sufyan menceritakan kepada kami. banyak bacaannya dan pengetahuannya tentang hadith yang sangat mendalam. Lalu saya bertanyatanya mengenai dia. Hadith-hadithnya diriwayatkan oleh Abu Mahbub dan banyak ulama lain. dan berkata: ³Tirmidzi adalah salah seorang ulama yang mengumpulkan hadith.c. al-Haisam bin Kulaib asy-Syasyi. dan ketika itu saya telah menulis dua jilid berisi hadith-hadith yang berasal dari seorang guru. dan ia mengabulkan permohonan itu. ia juga dikenal sebagai ahli fiqh yang mewakili wawasan dan pandangan luas. yang berkata: ³Saya mendengar Abu µIsa at-Tirmidzi berkata: Pada suatu waktu dalam perjalanan menuju Makkah. Di sela-sela pembacaan itu ia mencuri pandang dan melihat bahawa kertas yang ku pegang masih putih bersih tanpa ada tulisan sesuatu apa pun. yang meriwayatkan kitab Al-Jami¶ daripadanya. Kitabnya Al-Jami¶us Shahih sebagai bukti atas keagungan darjatnya. Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad ibn Hibban. dari Abi az-Zunad. di samping dikenal sebagai ahli dan penghafal hadith yang mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya. menggolangkan Tirmidzi ke dalam kelompok ³Tsiqah´ atau orang-orang yang dapat dipercayai dan kukuh hafalannya. Kemudian saya meminta lagi agar dia meriwayatkan hadith yang lain. Pandangan Para Kritikus Hadits Kepada Imam Tirmidzi Para ulama besar telah memuji dan menyanjungnya.´ Abu Ya¶la al-Khalili dalam kitabnya µUlumul Hadith menerangkan. dari Ahmad bin µAbdullah bin Abu Dawud. menyusun kitab.¶ Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai. Ia pun kemudian membacakan empat puluh buah hadith yang tergolong hadith-hadith yang sulit atau garib. µCuba bacakan!¶ suruhnya. Hammad bin Syakir. Ia terkenal sebagai seorang yang dapat dipercaya. Salah satu contoh ialah penjelasannya terhadap sebuah hadith mengenai penangguhan membayar piutang yang dilakukan si berutang yang sudah mampu. melainkan dua jilid lain yang mirip dengannya. Salah satu bukti kekuatan dan cepat hafalannya ialah kisah berikut yang dikemukakan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahzib at-Tahzib-nya. Demi melihat kenyataan ini. Guru tersebut berpapasan dengan kami. Kekuatan Hafalannya Imam Tirmidzi Abu µIsa at-Tirmidzi diakui oleh para ulama keahliannya dalam hadith. dari Nabi SAW. Saya mengira bahawa ³dua jilid kitab´ itu ada padaku. Ia memiliki kitab Sunan dan kitab Al-Jarh wat-Ta¶dil. Muhammad bin µIsa at-Tirmidzi adalah seorang penghafal dan ahli hadith yang baik yang telah diakui oleh para ulama. ia berkata: µTidakkah engkau malu kepadaku?¶ Lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahawa apa yang ia bacakan itu telah ku hafal semuanya.¶ jawabku. Di antaranya ialah Makhul ibnul-Fadl. dan mengakui akan kemuliaan dan keilmuannya. d. menghafal hadith dan bermuzakarah (berdiskusi) dengan para ulama. mereka menjawab bahawa dialah orang yang ku maksudkan itu. dan ia berkomentar: µAku belum pernah melihat orang seperti engkau. bersabda: µPenangguhan membayar hutang yang dilakukan oleh si berhutang) yang .´ e. keluasan hafalannya. seorang ulama dan imam yang menjadi ikutan dan yang berilmu luas. kritikus hadith. Ternyata yang ku bawa bukanlah dua jilid tersebut. f. Kajian-kajiannya mengenai persoalan fiqh mencerminkan dirinya sebagai ulama yang sangat berpengalaman dan mengerti betul duduk permasalahan yang sebenarnya. Ketika saya telah bertemu dengan dia. dan lain-lain. Murid-Muridnya Imam Tirmidzi Hadith-hadith dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama. Barang siapa mempelajari kitab Jami¶nya ia akan mendapatkan ketinggian ilmu dan kedalaman penguasaannya terhadap berbagai mazhab fikih. Kemudian saya menemuinya. Ia terkenal pula sebagai seorang yang dapat dipercayai. µAi-bd bin Muhammad an-Nasfiyyun. Abul-µAbbas Muhammad bin Mahbud al-Mahbubi. Fiqh Tirmidzi Dan Ijtihadnya Imam Tirmidzi. Muhammad binMahmud µAnbar.

Hanya saja ia selalu memberikan penjelasan yang sesuai dengan keadaan setiap hadith. bahawa ia pernah berkata: ³Semua hadith yang terdapat dalam kitab ini adalah dapat diamalkan. Sekilas Tentang AL JAMI¶ Kitab ini adalah salah satu kitab karya Imam Tirmidzi terbesar dan paling banyak manfaatnya. tanpa adanya sebab ³takut´ dan ³dalam perjalanan. maka tidak ada kerugian atas harta benda orang Muslim (yang dipindahkan utangnya) itu. dan mereka semuanya meridhainya.´ Oleh kerana itu. ia meriwayatkan semua hadith yang memiliki nilai demikian. Ia tergolonga salah satu ³Kutubus Sittah´ (Enam Kitab Pokok Bidang Hadith) dan ensiklopedia hadith terkenal. tetapi juga meriwayatkan hadith-hadith hasan. seolah-olah di rumah tersebut ada Nabi yang selalu berbicara.´ Imam Tirmidzi di dalam Al-Jami¶-nya tidak hanya meriwayatkan hadith shahih semata. kecuali hadith-hadith yang diamalkan atau dijadikan pegangan oleh ahli fiqh. sebahagian besar ahli ilmu menggunakannya (sebagai pegangan). hendaklah pemindahan hutang itu diterimanya. Sebahagian ulama tidak berkeberatan menyandangkan gelar as-Shahih kepadanya. ‡ Kitab Al-µIlal. yaitu: ³Sesungguhnya Rasulullah SAW menjamak shalat Zuhur dengan Asar. bahawa betapa cemerlangnya pemikiran fiqh Tirmidzi dalam memahami nas-nas hadith. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Sirin dan Asyab serta sebahagian besar ahli fiqh dan ahli hadith . aku perlihatkan kitab tersebut kepada ulama-ulama Hijaz. maka bebaslah orang yang memindahkan (muhil) itu. g. ‡ Kitab At-Tarikh. ‡ Kitab Az-Zuhd. Ia menerangkan: ³Setelah selesai menyusun kitab ini. h. Di antaranya: ‡ Kitab Al-Jami¶. Namun nama pertamalah yang popular. namun ternyata orang lain itu tidak mampu. Diriwayatkan.´ Hadith ini adalah mansukh dan ijma ulama menunjukan demikian.´ Imam Tirmidzi memberikan penjelasan sebagai berikut:Sebahagian ahli ilmu berkata: ³Apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang mampu membayar dan ia menerima pemindahan itu. dan Maghrib dengan Isya.´Menurut Ishak. Sedangkan mengenai shalat jamak dalam hadith di atas. Apabila seseorang di antara kamu dipindahkan hutangnya kepada orang lain yang mampu membayar. Sebenarnya pemberian nama ini tidak tepat dan terlalu gegabah. ‡ Kitab Asy-Syama¶il an-Nabawiyyah. Dalam pada itu. dan bagi orang yang dipindahkan piutangnya (muhtal) tidak dibolehkan menuntut kepada muhil. Irak dan Khurasa. yang juga terkenal dengan nama Sunan Tirmidzi.´ ³Jika ia peminum khamar minum lagi pada yang keempat kalinya. dinisbatkan kepada penulisnya. ‡ Kitab Al-Asma¶ wal-kuna. garib dan mu¶allal dengan menerangkan kelemahannya. kecuali dua buah hadith.mampu adalah suatu kezaliman. ia tidak meriwayatkan dalam kitabnya itu. Sebahagian besar ulama berpendapat boleh (jawaz) hukumnya melakukan salat jamak di rumah selama tidak dijadikan kebiasaan.Sebahagian ahli ilmu yang lain berkata: ³Apabila harta seseorang (muhtal) menjadi rugi disebabkan kepailitan muhal µalaih. para ulama berbeda pendapat atau tidak sepakat untuk meninggalkannya. sehingga mereka menamakannya dengan Shahih Tirmidzi. Tirmidzi memperlihatkan kitabnya kepada para ulama dan mereka senang dan menerimanya dengan baik. maka baginya dibolehkan menuntut bayar kepada orang pertama (muhil). terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmidzi. Al-Jami¶ ini terkenal dengan nama Jami¶ Tirmidzi. Ahmad dan Ishaq. Di antara kitab-kitab tersebut yang paling besar dan terkenal serta beredar luas adalah Al-Jami¶. Oleh kerananya.´ Mereka memakai ala an dengan perkataan Usma dan lainnya. maka perkataan ³Tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim´ ini adalah ³Apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang dikiranya mampu. Setelah selesai menyususn kitab ini. maka bunuhlah dia. baik jalan periwayatannya itu shahih ataupun tidak shahih. da¶if. serta betapa luas dan orisinal pandangannya itu. Metode demikian ini merupakan cara atau syarat yang longgar. yangmenegaskan:³Tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim.´ Diktum ini adalah pendapat Syafi¶i. Karya-Karya Imam Tirmidzi Imam Tirmidzi banyak menulis kitab-kitab.´ Itulah salah satu contoh yang menunjukkan kepada kita.

Iraq. Kerananya. pengarang kitab Sunan dan kitab-kitab berharga lainnya. Oleh kerana itu ia menjawab kepada penanya tersebut dengan ³Tidakkah Engkau merasa puas dengan adanya kesamaan darjat (antara Mu¶awiyyah dengan Ali).Hadith-hadith da¶if dan munkar yang terdapat dalam kitab ini. Ia adalah seorang imam ahli hadith syaikhul Islam sebagaimana diungkapkan az-Zahabi dalam Tazkirah-nya Abu µAbdurrahman Ahmad bin µAli bin Syu¶aib µAli bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi. a. Syam. Setelah meningkat remaja. Shahih Muslim. Imam az-Zahabi tidak sependapat dengan pendapat di atas. Kemudian ia berpindah ke Damsyik. Menurutnya yang benar ialah bahawa Nasa¶i meningal di Ramlah. dan menginjak-injaknya yang kemudian menyeretnya keluar dari masjid. b. . Mesir dan Jazirah. Kepada ulama-ulama negeri tersebut ia belajar hadith. lalu memukulinya sampai-sampai buah kemaluannya pun dipukul. ia senang mengembara untuk mendapatkan hadith. Sunan Abu Dawud. Di madrasah negeri kelahirannya itulah ia menghafal Al-Qur¶an dan dari guru-guru negerinya ia menerima pelajaran ilmu-ilmu agama yang pokok.juga Ibn Munzir. Permohonannya ini dikabulkan dan ia meninggal di Makkah. bahawa di saat mendapat cubaan tragis di Damsyik itu ia meminta supaya dibawa ke Makkah. Dan seterusnya menetap di kampung itu hingga setahun menjelang wafatnya. Imam Daraqutni menjelaskan. IMAM NASA¶I Imam Nasa¶i juga merupakan tokoh ulama kenamaan ahli hadith pada masanya. Ia wafat pada tahun 303 H. E. Di tempatnya yang baru ini ia mengalami suatu peristiwa tragis yang menyebabkan ia menjadi syahid. Selain pendapat ini menyatakan bahawa ia meninggal di Ramlah. suatu tempat di Palestina. pada umumnya hanya menyangkut fadha¶il al-a¶mal (anjuran melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan). sebagaimana ia telah menulis mengenai keutamaan Ali r. kemudian dikebumikan di suatu tempat antara Safa dan Marwah. demikian juga Abu Ja¶far at-Tahawi dan Abu Bakar bin Naqatah. Alkisah. Tindakan ini seakan-akan mereka minta kepada Nasa¶i agar menulis sebuah buku tentang keutamaan Mu¶awiyyah. Hal itu dapat dimengerti kerana persyaratan-persyaratan bagi (meriwayatkan dan mengamalkan) hadith semacam ini lebih longgar dibandingkan dengan persyaratan bagi hadith-hadith tentang halal dan haram. sehingga ia menjadi seorang yang sangat terkemuka dalam bidang hadith yang mempunyai sanad yang µAli (sedikit sanadnya) dan dalam bidang kekuatan periwayatan hadith. Pengembaraan Imam Nasai¶i Ia lahir dan tumbuh berkembang di Nasa¶. sehingga ia nyaris menemui kematiannya. Nasa¶i merasa cocok tinggal di Mesir. Sunan us-Sughra termasuk jajaran kitab hadith pokok yang dapat dipercayai dalam pandangan ahli hadith dan para kritikus hadith. juga karya besar Imam Nasa¶i. ia berangkat mengembara menuju Hijaz. Belum lagi berusia 15 tahun.a.a. Ada yang mengatakan pada tahun 214 H. tetapi yang jelas ia dikebumikan di Baitul Maqdis. di jalan Qanadil. Dilahirkan di sebuah tempat bernama Nasa¶ pada tahun 215 H. Wafat Imam Nasa¶i Tidak ada kesepakatan pendapat tentang di mana ia meninggal dunia. sebuah kota di Khurasan yang banyak melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar. ia dimintai pendapat tentang keutamaan Mu¶awiyyah r. ia kemudian menetap di negeri itu. sehingga Engkau merasa perlu untuk mengutamakannya?´ Mendapat jawaban seperti ini mereka naik pitam. Ibn Yunus dalam Tarikhnya setuju dengan pendapat ini. Jami¶ At-Tirmidzi. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-¶Uqbi al-Misri dan ulama yang lain. Selain Shahih Bukhari. Juga ia adalah seorang ulama hadith yang jadi ikutan dan ulama terkemuka melebihi para ulama yang hidup pada zamannya.

Antara lain Abul Qasim at-Tabarani. penulis tiga buah Mu¶jam. al-Haris bin Miskin. hendaklah para ulama itu senantiasa menyebar luaskan ilmu dan pengetahuan. ia lalu menghadiahkannya kepada Amir ar-Ramlah. Muhammad bin Mu¶awiyyah bin al-Ahmar al-Andalusi dan Abu Bakar bin Ahmad as-Sunni. rahimahullah. Di antaranya: ‡ As-Sunan ul-Kuba. hendaklah mereka segera memenuhi panggilan itu. Imam Daraqutni pernah berkata mengenai Nasa¶i bahawa ia adalah salah seorang Syaikh di Mesir yang paling ahli dalam bidang fiqh pada masanya dan paling mengetahui tentang hadith dan perawi-perawi.´ Atas permintaan Amir ini maka Nasa¶i berusaha menyeleksinya. Fiqh Nasa¶i Ia tidak saja ahli dan hafal hadith.c. Ia mengunjungi kutaibah ketika berusia 15 tahun. perawi Sunan Nasa¶i. Sekilas Tentang Sunan Nasa¶i Nasa¶i menerima hadith dari sejumlah guru hadith terkemuka. Sifat-Sifat Imam Nasa¶i Ia bermuka tampan. Demikianlah. Karya-Karya Imam Nasa¶i Imam Nasa¶i telah menusil beberapa kitab besar yang tidak sedikit jumlahnya. ‡ Al-Manasik. ‡ As-Sunan us-Sughra. Ia adalah seorang yang banyak melakukan ibadah. Ketika Imam Nasa¶i selesai menyusun kitabnya. ³Pisahkan hadithhadith yang shahih saja. Maka. Hadith-hadithnya diriwayatkan oleh para ulama yang tidak sedikit jumlahnya. e.´ kata sang Amir. . sehari puasa dan sehari tidak. serta sikap konsistensinya yang berpegang teguh pada sunnah dalam menangani masalah penebusan kaum Muslimin yang tetangkap lawan. Nasa¶i telah mengikuti jejak Nabi Dawud. padahal ia tidak jarang ikut bertempur besamanya. Dengan demikian ia dikenal senantiasa ³menjaga jarak´ dengan majlis sang Amir. baik di waktu malam atau siang hari. Warna kulitnya kemerah-merahan dan ia senang mengenakan pakaian garis-garis buatan Yaman. Namun ada panggilan untuk berjihad. ³Kalau demikian. bahawa Nasa¶i bermazhab Syafi¶i dan ia mempunyai kitab Manasik yang ditulis berdasarkan mazhab Safi¶i. ‡ Fada¶ilus-Sahabah. kemudian dihimpunnya dalam suatu kitab yang dinamakan As-Sunan us-Sughra. dan selalu beribadah haji dan berjihad. Selain itu.Ibnul Asirr al-Jazairi menerangkan dalam mukadimah Jami¶ul Usul-nya. Guru lainnya adalah Ishaq bin Rahawaih. Amir itu bertanya: ³Apakah isi kitab ini shahih seluruhnya?´ ³Ada yang shahih. memilih yang shahih-shahih saja. tekenal dengan nama Al-Mujtaba. Di antara karya-karya tersebut. yang paling besar dan bemutu adalah Kitab As-Sunan. µAli bin Khasyram dan Abu Dawud penulis as-Sunan.´ jawabnya. Mereka mengakui kesatriaan dan keberaniannya. tetapi ia juga ahli fiqh yang berwawasan luas. Dan kitab ini disusun menurut sistematika fiqh sebagaimana kitab-kitab Sunan yang lain. Ia sering ikut bertempur bersama-sama dengan gabenor Mesir. penulis al-Jami¶. ada yang hasan dan ada pula yang hampir serupa dengan keduanya. ‡ Al-Khasa¶is. mengetahui para perawi dan kelemahan-kelemahan hadith yang diriwayatkan. Di antaranya ialah Qutaibah Imam Nasa¶i Sa¶id. As-Sunan ul-Kubra. al-Hasan bin al-Khadir as-Suyuti. d. serta Tirmidzi. f. Abu Ja¶far at-Tahawi. dan selama 14 bulan belajar di bawah asuhannya.

Sunan us-Sughra inilah yang dikategorikan sebagai salah satu kitab hadith pokok yang dapat dipercaya dalam pandangan ahli hadith dan para kritikus hadith. Syam. hal.Imam Nasa¶i sangat teliti dalam menyususn kitab Sunan us-Sughra. Abu Bakar. inilah pendapat yang shahih yang dipakai oleh mayoritas ulama. dapat dijadikan argumentasi pendapat-pendapatnya. kerana sedikit sekali hadith dha¶if yang tedapat di dalamnya. Kita tidak perlu bingung dengan tiadanya kitab ini. Abdullah. Abu Bakar dan Abdullah serta putranya. yang disepakati tentang kejujurannya. dan negeri-negeri lain. sehingga ia menjadi salah seorang imam terkemuka pada masanya di dalam bidang ilmu nabawi yang mulia ini. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadith. Basrah dan negara-negara serta kota-kota lainnya. Ibn Katsr dalam Al-Bidayah wan-Nibayah. hanya saja hadith yang dha¶if sedikit sekali jumlahnya. pekataan al-Munziri dalam Mukhtasar-nya dan perkataan al-Mizzi dalam Al-Atraf-nya. Hal itu sebagaimana telah diterangkan oleh penulis kitab µAunul-Ma¶bud Syarhu Sunan Abi Dawud pada bahagian akhir huraiannya: ³Ketahuilah. teristimewa mengenai hadith dan periwayatannya. maka yang dimaksudkan ialah riwayatnya dalam As-Sunan ul-Kubra. 52. seperti India. hasan. untuk menemui dan berguru hadith kepada ulama-ulama hadith. seperti diterangkan penulis Qamus jilid 9. Ia melawat ke Irak. hadith ini diriwayatkan oleh Nasa¶i´. Oleh kerana itu hadith-hadith yang dikatakan oleh al-Munziri dan al-Mizzi. Jenazahnya dishalatkan oleh saudaranya. bukan dengan ³ta´ (majat) sebagaimana pendapat sementara orang. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi¶i al-Qarwini. jilid 11. ia telah melakukan lawatan dan berkeliling di beberapa negeri.´ Oleh kerana itu. Hijaz. bukan Sunan us-Sughra yang kini beredar di hampir seluruh negeri. Pengembaraan Imam Ibnu Majah Ia berkembang dan meningkat dewasa sebagai orang yang cinta mempelajari ilmu dan pengetahuan. perlu ditegaskan kembali. Untuk mencapai usahanya dalam mencari dan mengumpulkan hadith. dan dha¶if. pengarang kitab As-Sunan dan kitab-kitab bemanfaat lainnya. Arabia. . bukan Sunan ul-Kubra´. terdapat pula dalam Sunanul-Kubra dan tidak sebaliknya. Adapun pendapat sebahagian ulama yang menyatakan bahawa isi kitab Sunan ini shahih semuanya. Juga ia belajar kepada murid-murid Malik dan al-Lais. Sedangkan pemakamannya dilakukan oleh kedua saudaranya. bukan gelar kakeknya. Atau maksud pernyataan itu adalah bahawa sebahagian besar ini Sunan adalah hadith shahih. rahimahullah. Imam Ibn Majah dilahirkan di Qaswin pada tahun 209 H. hal. Kata itu adalah gelar ayah Muhammad. ³diriwayatkan oleh Nasa¶i´ adalah tedapat dalam Sunan ulKubra. a. Dalam Sunan Nasa¶i terdapat hadith-hadith shahih. Kerananya ulama berkata: ³Kedudukan kitab Sunan Sughra ini di bawah darjat Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Mesir. dan wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H. metode yang ditempuh Nasa¶i dalam penyusunannya adalah tidak meriwayatkan sesuatu hadith yang telah disepakati oleh ulama kritik hadith untuk ditinggalkan. As-Suyuti telah menyanggahnya dan mengemukakan pandangan yang berbeda dengannya mengenai sebahagian besar hadith yang dikritik itu. maka yang dimaksudkan ialah ³riwayat yang di dalam Sunan us-Sughra. 208. Sunan us-Sughra ini merupakan ringkasan dari Sunan ul-Kubra dan kitab ini hampir-hampir sulit ditemukan.Mengakhiri pengkajian ini. Kata ³Majah´ dalam nama beliau adalah dengan huruf ³ha´ yang dibaca sukun. bahawa Sunan Nasa¶i adalah salah satu kitab hadith pokok yang menjadi pegangan. adalah suatu anggapan yang terlalu sembrono. ³hadith riwayat Nasa¶i´. kita dapatkan bahawa hadith-hadith Sunan Sughra yang dikritik oleh Abul Faraj ibnul al-Jauzi dan dinilainya sebagai hadith maudhu¶ kepada hadith-hadith tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima. kecuali yang dilakukan oleh sebahagian kecil para penulis. misalnya dikatakan. Kufah. F. Apabila sesuatu hadith yang dinisbahkan kepada Nasa¶i. tanpa didukung oleh penelitian mendalam. Sedangkan Sunan ul-Kubra. sebab setiap hadith yang tedapat dalam Sunan us-Sughra. IMAM IBNU MAJAH Ibn Majah adalah seorang kepercayaan yang besar.

c. Ulama pertama yang memandang Sunan Ibn Majah sebagai kitab keenam adalah alHafiz Abul-Fardl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi (wafat pada 507 H) dalam kitabnya Atraful Kutubus Sittah dan dalam risalahnya Syurutul µA¶immatis Sittah. Abul Hasan al-Qattan. ‡ Sunan Nasa¶i. Hisyam bin µAmmar. melukiskannya sebagai seorang ahli hadith besarm mufasir. Kitab sunan ini disusun menurut sistematika fiqh. dapat dijadikan argumentasi pendapatpendapatnya. Dengan kitab inilah. Berbeda dengan Al-Muwatta¶. karya Imam Abu Dawud. berisi sejarah sejak masa sahabat sampai masa Ibn Majah. seorang ahli hadith dan kritikus hadith berkata dalam Bidayah-nya: ³Muhammad bin Yazid (Ibn Majah) adalah pengarang kitab sunan yang masyhur. yaitu: ‡ Shahih Bukhari. serta kredibilitas dan loyalitasnya kepada hadith dan usul dan furu¶.000 buah hadith. ‡ Sunan Tirmidzi. Di antara para ulama ada yang menjadikan Al-Muwatta¶ susunan Imam Malik ini sebagai salah satu Usul us-Sittah (Enam Kitab Pokok). tetapi tidak mengkategorikan kitab Al-Muwatta¶ karya Imam Malik sebagai kitab keenam. Mereka mendahulukan Sunan Ibn Majah dan memandangnya sebagai kitab keenam. Sekilas Tentang Sunan Ibnu Majah Kitab ini adalah salah satu kitab karya Imam Ibn Majah terbesar yang masih beredar hingga sekarang.500 bab. Sunan ini terdiri dari 32 kitab. Selanjutnya pendapat mereka ini diikuti pula oleh sebahagian besar ulama yang kemudian. ‡ Kitab Tarikh. f. e. karya Imam Bukhari. Kedudukan Sunan Ibnu Majah Di Antara Kitab-Kitab Hadits Sebahagian ulama tidak memasukkan Sunan Ibn Majah ke dalam kelompok ³Kitab Hadith Pokok´ mengingat darjat Sunan ini lebih rendah dari kitab-kitab hadith yang lima. yang dikerjakan secara baik dan indah. Ibn Majah memulai sunan-nya ini dengan sebuah bab tentang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. keluasan pengetahuan dan pandangannya. Ulama . Aktifitas Periwayatan Ibnu Majah Ia belajar dan meriwayatkan hadith dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ibn Sibawaih. padahal kitab ini lebih shahih daripada Sunan Ibn Majah. nama Ibn Majah menjadi terkenal. di antaranya: ‡ Kitab As-Sunan. Pendapat itu kemudian diikuti oleh al-Hafiz µAbdul Gani bin al-Wahid al-Maqdisi (wafat 600 H) dalam kitabnya Al-Ikmal fi Asma¶ ar-Rijal. Sedan jumlah hadithnya sebanyak 4. Sulaiman bin Yazid alQazwini. Kitabnya itu merupakan bukti atas amal dan ilmunya. bahawa kitab-kitab hadith yang pokok ada enam kitab (Al-Kutubus Sittah/Enam Kitab Hadith Pokok). ‡ Sunan Ibn Majah. bukan Sunan Ibn Majah. hampir seluruhnya telah termuat dalam Kutubul Khamsah. Ibn Kasir. Dalam bab ini ia menguraikan hadith-hadith yang menunjukkan kekuatan sunnah. yang disepakati tentang kejujurannya.´ Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz. 1. Penghargaan Para Ulama Kepada Imam Ibnu Majah Abu Ya¶la al-Khalili al-Qazwini berkata: ³Ibn Majah adalah seorang kepercayaan yang besar. karya Imam Tirmidzi. Sebahagian ulama yang lain menetapkan. ‡ Kitab Tafsir Al-Qur¶an. karya Imam Nasa¶i. Muhammad bin Abdullah bin Numair. Karya-Karya Imam Ibnu Majah Imam Ibn Majah mempunyai banyak karya tulis. pengarang kitab sunan dan tafsir. yang merupakan salah satu Kutubus Sittah (Enam Kitab Hadith yang Pokok). karya Imam Muslim.´ d. sebuah kitab tafsir yang besar manfatnya seperti diterangkan Ibn Kasir. serta ahli hadith kenamaan negerinya. Bisyr bin Adan dan ulama-ulama besar lain. Ahmad bin al-Azhar. ‡ Shahih Muslim. Ishak bin Muhammad dan ulama-ulama lainnya. Sedangkan hadith-hadithnya diriwayatkan oleh Muhammad bin µIsa al-Abhari. kewajiban mengikuti dan mengamalkannya. yang hadith-hadith itu kecuali sedikit sekali. ‡ Sunan Abu Dawud. karya Imam Ibn Majah. hal ini mengingat bahawa Sunan Ibn Majah banyak zawa¶idnya (tambahannya) atas Kutubul Khamsah. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadith. Muhammad bin Ramh. Ia menyusun sunan ini menjadi beberapa kitab dan beberapa bab.b.

Pendapat ini diikuti oleh Abus Sa¶adat Majduddin Ibnul Asir al-Jazairi asy-Syafi¶i (wafat 606 H). Jika tidak demikian adanya. maka hadith tersebut tidak boleh dijadikan dalil. Demikian pula az-Zabidi asy-Syafi¶i (wafat 944 H) dalam kitabnya Taysirul Wusul. Kecuali setelah mengkaji dan meneliti terlebih dahulu mengenai keadaan hadith-hadith tersebut. Sulasiyyat Ibnu Majah Ibn Majah telah meriwayatkan beberapa buah hadith dengan sanad tinggi (sedikit sanadnya). hasan. Oleh kerana itu tidak sayugianya kita menjadikan hadith-hadith yang dinilai lemah atau palsu dalam Sunan Ibn Majah ini sebagai dalil. Hal ini kerana kitab sunan ini yang paling banyaknya hadith-hadith da¶if di dalamnya. h. Hadith semacam inilah yang dikenal dengan sebutan Sulasiyyat . bahkan hadith-hadith munkar dan maudhu¶ meskipun dalam jumlah sedikit.pertama yang berpendapat demikian adalah Abul Hasan Ahmad bin Razin al-Abdari asSarqisti (wafat sekitar tahun 535 H) dalam kitabnya At-Tajrid fil Jam¶i Bainas-Sihah. g. maka ia boleh dijadikan pegangan. dan da¶if (lemah). sehingga antara dia dengan Nabi SAW hanya terdapat tiga perawi. Nilai Hadits-Hadits Sunan Ibnu Majah Sunan Ibn Majah memuat hadith-hadith shahih. Bila ternyata hadith dimaksud itu shahih atau hasan. Martabat Sunan Ibn Majah ini berada di bawah martabat Kutubul Khamsah (Lima Kitab Pokok).

BAB III PENUTUP A. Shahib al Bukhary 2. sehingga terkenallah di dalam masyarakat ³Al Kutubu µI-Sittah´ (Kitab Enam). Sunan At Turmidzi Kitab yang lima tersebut di atas mereka namai ³Al ushul µl-Khamsah´ atau ³Al Kutubu µI-Khamsah´. yaitu Abdul Fadlli ibn Thahir. Sebagian ulama Mutaakhkhirin . Oleh karena itu kami mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca agar dalam pembuatan makalah selanjutnya dapat lebih baik lagi. Shahih Muslim 3. Sunan An Nasa-i 5. Sunan Abu Daud 4. Beliau memasukkan Sunan Ibnu Majah menjadi kitab pokok yang ke enam. menggolongkan pula kedalamnya sebuah kitab pokok lagi. B. KESIMPULAN Nama-nama Kitab EnamUlama-ulama Mutaakhkhirin sependapat menetapkan bahwa kitab pokok lima buah. . yaitu: 1. KRITIK DAN SARAN Kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih terdapat banyak kesalahankesalahan baik dari segi penulisan maupun isi.

kosmaext2010.php .DAFTAR PUSTAKA http://www.com/makalah-alumul-hadits-kutubus-sittah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful