D.

ISUSUN OLEH THOLAL BIN AHMAD AL· 'AQIL

DITERJEMAHOLEH
AHMAD BAIHAQI ABDUL ADZIM

MURAJA'AH
FARID MUHAMMAD ALBATHOTHY

kitab At-tahqiq walldhoh Oleh SyehAbdul Aziz bin Baz. kitab Sifat haji wa Umroh Oleh SyehMuhammad inSholehbinUtsaimin. b kitab Ahkam Tahtassu bil Mukminat... Oleh DR.Sholehbin Fauzan. kitab Hishonul Muslim Oleh Syeh Said bin Wahaf AI-Qohthony. Fataw alajnah daimah lajnah daimah untuk penelitian ilmiah
..,\tY"'~I""_·'.;,.>J~
~"I..i:.\;",...JojJl"""..LlJ.oJI~"""_""

©
J.:J.=.

_"_'l.:..-J)IJ.,,~,

. ;,;~ --,.w.•.•,U_j[_'L..,;.,JI ,

",,·-t
01.'.4,,&"-1
~~I-T

~\v!w;\l"~A' '-11\\1-'\ • ....u..a~.)

~LA..t-~",>.

.. I-\ 1

...

~ ~~'·-l \-~'t-~, .!LA~J 1; ~ __
• 06,\U.""~

'I

y,./,.~ IV,

t!..".~1 ~J

..»;.ar~~'a.... JIR-''\A'H''U ..,.s:'~ "\rt..
TU~li""" utu",:,.u-

'A~·....;u ...

-......:'~'WoI'
CETAKAN PERTAMA 1427 H Aku mohon taufiq dari allah ta'ala THOLAL BIN AHMAD AL-'AQIL Kerajaan Saudi Arabia P. O. Box 18455 Jeddah 21415 Fax 6986355

Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan haji ks Bailullah al Haram bagi orang yang mampu di anima para harnba-Nya. Dan Dia lelah menjadikan haji yang mabrur sebagai penebus dosa dan noda. Sholawal dan salam mudah-mudahan tetap tercurabkan kepada Nabi pilihan; yailu orang yang paling baik )melakukan) thawa! dan sa'i, serta orang yang paling sempurna dalam ber-taloiab dan berdo'a: )mudah·mudahan tetap lercurahkan juga) kepada keluarganya,. para shahabatnya dan orang yang mengikulinya dengan kebaikan. Amma ba'du: Sesungguhnya saya menyambul kedatangan Anda-wahai saudaraku Hajj yang mulia-dl negeri yang aman ini. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia memudahkan Anda dalam pelaksanaan manasik hajj dan umrah, sesuai dengan apa yang Dia ridhai, menjadikan amal lersebul ikhlas karena-Nya dan sesuai dengan sunnah Nabi-Nya ~. serta menerima dan menjadikan amal (Anda sebagai pernberat) timbangan kebaikan Anda. Wahai saudaraku yang hendak menuju ke Baitullah: Jika setiap kafilah ada seorang pemimpinnya, dan setiap parjalanan ada penunjuk jalannya, rnaka pemimpin kafilah orang-orang yang malakukan haji adalah Muhammad ~ , sedang penunjuknya adalah sunnahnya. Beliau bersabda: "Khudzu anni rnanaslkakum" (AmbiHah manasik haji kalian dariku}. Oleh karena itu, bagi orang yang hendak menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, rnaka ia harus belajar petunjuk Nabi lentang hal ilu melalui buku-buku panduan manasikyang tsrpercaya dan menanyakannya kepada ahul ilmi bila mendapalkan kesukaran. Wahai jerna'ah haji yang budiman, di hadapan Anda ini adalah sebuah buku yang jelas dalam gaya bahasanya dan baru dalam bentuknya. Yang menjelaskan kepada Anda hukum berkenaan dengan haji dan umrah; dengan gaya bahasa yang mudah di mengerti dan bergambar sebagai penjelas. Harapan saya, semoga buku ini menjadi pegangan Anda dalam pelaksanaan haji dan umrah Anda. Bila Anda mendapalkan kssukaran, maka Kementerian Urusan Agama di Kerajaan Arab Saudi menganggap oI~lI~ sebagai suatu. kehormatan untuk me.layani dalam memo berikan peneran!is 4,""':fA! gan apa yang Anda perlukan. Dimana (kementerian tarsebut) menye~(~ diakan pos dan kantor penyuluhan agama, disitu Anda akan dapatkan "''5!l!I1LP' beberapa pakar agama yang akan membimbing Anda.

hal terse but berangkat dari flrman Allah ta'ala:

(Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tldak mengetahui) (Q,S 21:7) Akhirnya, pantaslah kiranya jika saya mengucapkan terimakasih yang banyakkepada saudaraku Syaikh Thalal bin Ahmad AI, 'Aqil, sebagai penyusun buku ini. saya memohon kepada Allah ta'ala agar Dia menjadikannya dan semua yang beliau curahkan dalam bidang ini (memberatkan) timbangan kebajikannya. Dan mudah-mudahan Allah memperbanyak pahala beliau dan rekan-rekannya di "Lajnah Tauzi 'ilMathbuuat Diniyyah 'Alai Hujjaj Wal Mu'tamirin" (Lembaga Pendistribusian Buku-buku Agama Kepada Jama'ah Haji dan Umrah) yang berlokasi di jeddah atas jer'ih payah mereka yang barokah ini. jika Anda menginginkan nasehat (dari kami) - wahai tamu Baitullah, maka saya berpesan untuk diri saya sendiri dan Anda agar mempergunakan waktu yang berharga ini dengan beramal spa yang mengundang keridhaan yang Anda berdiam di tempat-nya sebagai tamu dan Anda singgah dalam lindungan rumah-Nya yang diagungkan serta mel1inggalkan segala yang mengundang kebencian dan kemurkaan-Nya. Allah Ta'ala beriirman: "Barangsiapa yang bermaksud di dalam (Masjidil Haram) melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih". (0. s, 22 25) Aku memohon kepada Allah agar dia menjadikan haji Anda "haji mabrur" sa'i yang di terima dan dosa yang di ampuni. Wallahu a'iam. semoga Allah selalu mencurahkan sholawat, salarn dan barokahNya atas hamba-nya dan rasul-Nya yaitu imam dan teladan serta kecintaan kita: Muhammad ~, (atas) keluarganya, para shahabatnya dan tabi'in.
/-~"

~~-1;_50l):1l\ ~~

... ", ~ .,., "'" ___.l \'-' \.k- : . ...,.)3 I I:.:> t.:::::;J LA_..!;
/,.,

~

~~r~

t.>~-~~..rJ

-, ~~

Segala puji bagi Allah rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tetap dili'mpahkan kepada Nabi kita Muham· mad saw beserta para sahabatnya, Sesungguhnya Kabah al-musyarrofah iru adalah rumah Allah " Al·'ATIQ " dan itu merupakan ldaman hati seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, mereka menghadap kepadanya untuk ta'at, rencah hati dan khusu' dihadapan Allah Ta'ala lima kali dalam seharlnya, Kaum muslimin pun berbondonq- bondong menuju rumah Allah 'al-atlq' dari ujung penjuru dunia, guna melaksanakan bacah mereka. Mereka melakukan thowaf disekitar ka'bah yang rnulla sejak dibangunnya nabi Ibrahim as Kholilullah atas penntah Allah. lnllah rumah tempat beribadah pertama kali dibangun untuk manusia agar dipergunakan untuk menyembah Allah Ta'ala dengan bekal petunjuk dan bashirah dan dengan dasar akidah yang benar, yang lepas darikebanlan dan pemahaman yang keliru, Allah berlirman: .r ~ f~/t%: ").-:::r..... ..;., .... ". .J ....-/-';',.;,,- ~

U:!:.I'-:q<.S...\..o.:.! ~ t>_)t.;.
1-' .. /". -: .... ~.!' ~ ,
//~1'

t- ...

w:OIj<-;<I!.-,L:.\~'"'t>
~

-:V~/..; / ........... .,
,~~0"
.... ~"(-"' ... ;ro:...;"
./

<.S).lJ~q(j'J~J-,\Sl~ ~":'»""""'''J. -'~:t.l ;U;~.~\.
»: )
f'/' ........... '7 ........

".r.

M~

~

lui'
'i!~

_
~.!io

...,.;6

ffi;

iW

~Ilf.:t-O:u\&~ _}.>0",J ~~1~'~.;-;.:..,J1 b Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang d1iberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, Barangsiapa mengingkari (kewajian haji), rnaka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
[O.S. 3: 96·971

.r!i.-:

':;~,r'.r

,.,".rI'.'

Telah ditetapkan dari Nabi saw dalam hadis Bukhori dan Muslim bahwa beliau bersabda:" Islam itu dibangun diatas lima dasar" ....................•...... Haji adalah salah satu rukun dari rukun Islam, ; tidak sempurna islamnya seseorang yang mampu menunaikan haji sampai ia berhaji. Tetapi merupakan nikmat Allah ta'ala bahwa haji ~ __ ---'''W'.~_~ itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup, Bersaksi bahwa tiada sebagaimana sabda Nabi saw saat diwajibkan- ilah selain Allah dan Muhammad itu nya haji ada seseorang bertanya; Apakah wajib ulusan Allah. disetiap tahun ya Rasulullah? Maka jawab Nabi: " Haji itu cukup sekali saja, lebih dari itu Cuma ~--'---~ sunnah" Menegakkan Hendaknya melaksanakan haji itu untuk mencari sholat. keridhoan Allah semata, tidak riya', sum'ah, '-- __ ~--' karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsi: " Akulah sekutu yang paling kaya diantara para sekutu itu, barang siapa yang beramal dan dalam Menuna.ikan zakat. amalnya itu disekutukan antara aku dan selainku, maka pasti Aku tinggalkan ia dan '----"-=".....,.....-' persekutuannya". Melaksanakan haji hendaknya sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah saw. Puasa Ramadhan. Oleh kerenanya kita wasiatkan kepada saudara ---' - saudara kita yang akan melaksanakan haji; r----'------, janganlah mereka buru-buru berhaji sebelum Pergi haji ke mereka benar-benar mengetahui bagaimana baitullah cara Rasulullah saw melaksanakan haji. Sehingga bisa menjadikannya sebagai dasar dan memperhatikan perintah Nabi dalam sabdanya:·····;,.
l__

_J

t, Ambilah cara ibadah haji kalian itu dariku"l

1. Seseorang rnelaksanakan haji maupun umroh wajib bermaksud untuk mencari ridho Allah dan mendekatkan dlrl kepada Nya, dan hendaknya benar-benar menghindari maksud untuk kepentingan dunia, berbangga-bangga, cari gelar, riya' dan sum'ah, 2. Seseorang akan bepergian hendaknya menulis wasiat tentang hak dan kewajiban yang harus dikerjakan daJam utang piutang, seakan-akan salam perpisahan buat keluarganya atau mohon lzln kepada mereka seakan-akan tidak kernbali lagi selama-.lamanya, sebab ajalitu jeJas-jelas ditangan Allah Ta'ala. 3. Bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat serta menyesali dari apa yang diperbuatnya itu, lalu berniat untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. 4. Menetralkan kedholiman terhadap manusia, seperti seseorang mempunyai harta semisal atau sebagai ganti atau memohon kerelaan pengampunan darinya. 5. Memilih harta untuk haji atau umroh dari nafaqoh yang baik dan halal. Karena Allah itu Baik dan tidak menerima sssuatu kecuali baik. 6. Menjauhi perbuatan ma'siat, jangan menyakiti seseorang .kendati dengan kata-kata maupun dengan tangan. Janganlah para ha] ataupun rnu'tamlr ltu berjejal-jejal sehingga mereka pada kesakitan, jangan pula turut menularkan adu domba, jangan menggun!Ill ~ jing, jangan berjidal kecuali dengan yang baik, jangan 1lll''lS ~berbohong dan jangan mengatakan sesuatu yang tidak iW~ r[IJ1 dimengertL _ LP

7. Hendaknya jama'ah hajj dan umrah mernaharni dan menyelaraskan diri dengan hukurn-nukurn haji dan umrah. 8. Menjaga seluruh kewajiban, dan utamanya adalah sholat berjama'ah pada waktunya, banyak rnembaca al-qur'an, berdzikir,. berdoa, berbuat baik kepada manusia balk itu dengan perkataan maupun perbuatan, menalong yang membutuhkan, bersikaplembut kepada muslimin, bersedekah kepada orang fakir, menyuruh kebaikan dan melarang kemugkaran. 9. Diperintahkan untuk mencari kawan yang baik dalarn perjalanannya. 10. Hendaknya berakhlaq dengan akhlaq yang balk dalam rnenqqauli rnanusia, dalam hal ini mencakup; sabar, pemaaf, sayang, lembut, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tawadhu', mulia, dermawan, adil, amanah, waro', tepat janji, malu, terpercaya dan berbuat yang baik. 11. Hendaknya sea rag yang akan bepergian berpesan kepada keluarganya agar bertaqwa kspada Allah. Wasiat lnl merupakan wasiat untuk generasi awal maupun akhir. 12. Hendaknya seorang musafir ltu selalu menjaga daa dan dzikir yang bersumber dari Rasulullah, diantaranya adalah dna safar I bepergian dan doa menaiki kendaraan.

I Lihat hal. 751

I
Bagi yang urnrah; " Labbaika Umrotan" I Aku penuhi panggilan Mu unluk umrah] Bagi yang haji tsmanu" Labbaika Umrotan MUlllmatti'an biha ila a1Jhaf I Aku penuhi panggilan Mu untuk umrah dan Tamattu' 'hingga hajj] Bagi yang' haji Oiran:' Labbaika Umralanwa Hajan" IAku penuhi panggilan Mu untuk Umrah dan Haji] Bagi yang haji ilIad:" Labbaika Hailan"(Aku penuhi panggilan Mu unbJkHajq

Berihram adalah pekerjaan pertama dalam melaksanakan haji maupun umrah ... yaitu niat dalam rnernasukl sebuah ibadah. Waktunya untuk umroh adalah kapan saja sepanjag tahun, adapun waktu unluk haji adalah dibulan-bulan ha], yaitu; BulanSyawal,Dzul Qo'dahdan sepuluhharidiawalbulan Dzul Hijjah.1 Rukun haji dan umrah dimulai dari ihram di miqat... maka apabila jama'ah haji atau umrah telah tiba di miqat, baik itu melalui darat dengan menggunakan mobil maupun yang sejenisya maka mereka hendaknya segera mandi dan memakai wangi-wangian [sekedarnya dibadan] kalau itu mudah dlternpuh. Tetapi tidak mandi juga tidak rnasalah, Kemudian mengenakan dua kain ihram putih dan bersih; satu sebagai sarung dan satunya lagi sebagai selendang. Adapun bagi seorang wan ita !idak ada pakaian yang dlsunahkan untuk berihram, tapi cukup mereka mengenakan pakaian yang dapat menutupi seluruh !ubuhnya, balk itu berwarna merah, hijau, biru maupun warna lainnya dengan catatan tidak penuh hiasan. Kemudian melantunkan niat ber .ihram untuk berumrah maupun utllk berhaji dengan ucapan: Tatkala memulai melantunkan talbiah itu, berarti telah meng iklankan masuknya dalam suatu ibadah, adapun bagi yang datangnya rnelalul [alan laut maupun udara, sudan menjadi kebiasaan baqi awak pesawat maupun awak kapal mengumumkan akan dekatnya tempat miqat, agar jama'ah haji maupun umrah bersiap-siap ber ihram, ketika sampai di area miqat mereka hendaknya segera melanlunkan niat ibadahnya, kemudian memperbanyak lantunan talbiah. Dalam hal ini jama'ah haji maupun umrah apabila teresa berat [pakai kain ihram dikendaraanJ tidak rnenqapa kalau berpakaian ihram sejak dari rumahnya, kernudian segera melantunkan !albiah sebagai tanda memasuki acara lbadahnya ketika mengetahui kendaraan yang ditumpanginya itu sedang melewati tempat miqat. Lakl-lakl melantunkan !albiah dengan nyaring sementara wanita tidak n arin .

[Q@Qjurkan..berbuathal.:lJaldibawah joiJ 1. Memotong kuku, klumis, membersihkan bulu ketiak dan bulu kemaluan. 2. Menyiram seluruh badan, kalau mungkin,.dan tidak mengapa kalau tidak mandi sunnah itu, bagi laki-Iaki maupun wanita sampai kepada wanita haid maupun nilas. 3. LakHaki melepas seluruh pakaian yang berjahit, kemudian mengenakan kain ihram. r-----""'1 4. Wanita melepas kain cadar yang ada diwajahnya... dan TIADA mengenakan kerudung yang dapat menutopl kepala dan SHOLAT sebagian mukanya [menghindari pandangan] dari lakHaki yang KHUSUS bukan muhrimnya. Kalaupun kain itu kadang menyentuh muka UNTUK IHRAM tidak apa apa. 5. Setelah mandi, laki-Iaki mengenakan wewangian sekedarnya dibadannya saja, tidak di kain ihramnya. Untuk wanita, boleh mengenakan wewangian yang tidak mencolok. aromanya. 6. Kemudian berniat untuk memasuki ibadahnya, kalau sudah niat memasuki lbadah, berarti telah berihram, kendan belum melafadkan. Baik sekali kalau niat ihramnya ttu setelah sholat fardhu. Kalau tidak, sholat dua raka'at diniatkan sholat setelah wudlu, kemudian niat ihram, begini ini tidak apa apa. Kalau seseorang bertbadah haji atau umrah mewakili orang lain, maka la berniat atas yang diwakili ilu dengan ucapan;" Labbaika Allahumma 'an Fulan ...." [ Aku penuhi panggilan Mu Va Allah atas " Labbaika Allaahumma labbaik laa syariika laka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa syariika lak" penuhi panggilan-Mu ya Allah aku penuhi panggiianMu, penuhi panggilan-Mu tlada sekutu bagiMu aku penuhi lanMu, sungguh pujian dan ni'mat itu milikMu begilu kerajaan_,f tiada se~k;!:!,ut!l:!u!..Q.§l9!:J~L Waktu bertalbiah ; ..

_j

Nabi saw telah menentukan lima tempat untuk bisa memulai ihram [miqot] darinya, rnaka wajib bagi yang hendak berhaji atau umrah ber ihram darinya:

f ...·...··!lnilah

tempaHempat

itu:

I

I

Dzul Halitah: adalah miqotnya penduduk Madinah dan oranq- orang yang datang melewatinya, tempat .---__:_------, ltu sekarang dinamakan " blr 'Ali", sekitar 450 KM darl Makkah al-Mukarrarnah, l--------..-----__jAl-Juhtah; adalah miqotnya penduduk Syam, .---___:'-------, Magribi, Mesir dan orang yang melewatinya. Tempat ini berada didekat kota' Rabig' , banyak manusia l-----..-----__j yang ber ihrarn dari Rabigini sekarang. Jauhnya sekltar 183 KM darl Makkah . .--___,.__-----, Qornul Manazil; adalah miqotnya penduduk Najed dan orang-orang yang melewatinya. Sekarang dina'------;.-----__j rnakan 'Sail al-Kabir', 75 KM dari Makkah. Yalamlam; adalah miqotnya penduduk Yaman dan orang-orang yang melewatinya. Sekarang rnanusia Yalamlam; berihram dari Assa'diyah, 92 KM dari Makkah. . Dzat 'Irqin; adalah miqotnya penduduk 'Iraq dan : orang-orang yang melewafinya. 94 KM darl Makkah.

'---___:''-------'I

l-- __

__j

Kewajiban bagi yang melewati tempat-tempat dlatas bagi yang hendak melaksanakan haji ataupun umrah adalah' ber ihram', bagi yang melampoi dengan sengaja tanpa ber ihram wajib kembali ketempat itu dan mengambil ihram darinya, kalau tidak, maka baginya kewajiban 'Dam' seekor kambing disernbelihnya di Makkah dan dibagikan kepada fakir miskin setempat.

" Dia [miqot-miqot 1 itu untuk penduduknya dan orang yang datang melewatinya yang hendak melaksanakan haii dan umrah ".
HR Bukhari Muslim.

Penduduk Makkah, ber ihram dari Makkah untuk melaksanakan haji, sedang untuk umrah mereka ber ihram dari tanah halal diluar batas tanah haram, seperti Tan'im. Adapun penduduk yang tinggal didalam area miqot, seperti penduduk Jeddah, Mustaurah, 8adar, 8ahrah, Umu Sulem, Syaro'i' dll. mereka itu ber ihram dari tempat tinggalnya. " Tempat tempa! !inggal mereka ltu merupakan miqot bagi mereka semua ".

UTARA

S Dzul
AI-JUhf3h\ 183~~

Hulalfah 450 Km.

" 11-.
\5

I

$

Dzatu Erq 94 Km.

'

f

00,,",M""il75Km.

Yalamlam 92 Km.

Setelah ber ihram dari miqot seorang haji atau umrah dilaran hal-hal dibawah ini: Mencabut rambut, kuku, tapi kalau jatuh tanpa disengaja tidak apa apa, begitu juga kalau mencabutnya itu lagilupa atau tidak mengerti. Dalam kondisi ber ihram, di.larang berwangiwangian dlbadan dan dipakaian, tetapi wangi bekas pemakaian sebelum ber ihrarn dibadan tldak rnasalah, kalau dipakaian harus segera dicuci. Seorang muslim yang lagi ihram maupun tidak, dilarang menebangi pepohonan tanah haram dan tumbuhannya yang tumbuh tanpa dipelihara manusia, demikian juga berburu didalam batas tanah haram, dilarang bagi yang sedang ihram maupun tidak, Q Seorang muslim yang lagi ber ihram ataupun tidak, dilarang berburu binatang darat, baik itu dengan membunuh maupun mengusirnya,. dilarang juga membantu aktifitas berburu tsb. Seorang muslim yang lagi ihram maupun tidak, tidak boleh mengambil barang temuan, baik ltu yang berupa uang, emas, perak dll ditanah haram, kecuali untuk diumumkan.

Q Melamar perempuan atau aqad nikah untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, begitu juga bersetubuh, bercumbu rayu yang dibarengi syahwat. Sebagaimana hadis Usman ra. Bahwa nabi saw bersabda: " Seorang dalam keadaan ihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh juga dinikahi serta melamar ".
HR. Muslim.

" Wanita dalarn keadaan ihram memakai kaos tangan dan tidak menutup rnukanya dengan cadar, kecuali dihadapan laki-Iakl asing ia harus menutup mukanya dengan kerudung atau semacamnya seperti ketika tidak ihram. Dalam kondisi ber ihram seseorang dilarang menutup kepalanya dengan kain ihram maupun peel, topi, kutroh, imamah dll. Kalau sampai ia menutup kepalanya karena Jupa atau tidak tahu hukurn, rnaka ia harus segera melepas tutup ltu ketika ingat atau sadar hukumnya dan ia tidak terkena denda apapun. g Seorang dalam kondisiber lhrarn dilarang mengenakan pakaian berjahit diseluruh tubuhnya maupun disebagaiannya seperti pakai celana atau baju atau topi atau kaos kaki. Kecuali kalau tidak didapatkan kain untuk ihram, maka diperkenankan mengenakan celana, bagi yang tidak mendapatkan sandal boleh memakai khuHain.

. Memakai jam tangan dan head phone Memakai cincin dan sandal Memakai pinggang kaca mata dan ikat

.Berteduh dari matahari dibawah payung maupun atap mobil atau membawa barang diatas kepala. V Membalutluka dengan perban, membasahi kepala dan badan kendati rontok rambutnya yang tidak disengaja tidak apa-apa, mengganti kain ihram maupun membersihkannya, seandai nya seorang lagi ber ihrarn menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka ia segera melepas tutup itu ketika ingat atau mengetahui hukumnya, dan dia tidak dikenakan apa-apa,

Manasik

haji ada tiga macam

:

Bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah ha], wajib untuk memilih salah satu dari tiga macam manasik haji

GJI
Hajji

Haji Tamattu'

Umrah

Korban

wi
Haji

I I I I I I I
Karban

Berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji; yaitu bulan Syawal, Dzul Qo'dah, dan sepUIUhJrertama bulan Dzul HiUah.la melantunkan kalimat: labbaika mratan Mutamatti'an bihaa ilalhaji. Dan tahalulnya dari umrah~a ini dengan melaksanakan thowaf, sya'i dan cukur rambu!. elak itu telah halal I boleh baginya segala sesuatu. Pada tanggal delapan Owl Hijjah ber ihram lagi ari tempatnya untuk hajl, kemudian keluar menuju masya'ir unluk menyempurnakan hajinya, ia wajib menyembellh seekor kambing atau segertujuh onta/ sapi. Kalau dananya tidak memadai, rnaka ia waji puasa 11gahan saat berhaji dan tujuh hari ketika sudah pularig kerumah. Ber ihram untuk umrah dan haji sekali~us,ia melantunkan kalimat: Labbaika Umratan wa hajlan. Keti a sampai di Makkah, ia melakukan thowa! qudurn kemudia melakukan sekali sa'i untuk haji dan umrah seka'iaus. Masih dalam kondisi ihram itu ia tidak bertahalul, kemu. ian men~u masya'ir pada hari tarwiyah yaitu tanggal delapan Ozul ijah serta rnenyernpurnakan slsa ibadahnxa kang terdiri dari dua ibadah umrah dan haji, hanyasanyaia Ida. perlu sa'i lagi karena telah sa'i setelah thowa! qudum. Haji wron dikenai menyembelih seeker kambin~ atau sepertu~h on a maupun sapi. Kalau dananya tida memadai, ma a la wajib puasa tiga hari saat haji dan tujuh han Ber ihrarn untuk berha]i saja. Ketika sarnpai dimiqot melantunkan kalimat: Labbaika Hajjan, Dan ketika tiba di Makkah, rnelakukan Ihowaf qudum kernudian melakukan sa'l untuk haji, dan masih dalam ihramnya ia menyempurnakan ibadahnya. Bagi haji ini tidak ada kewajiban menyembelih seekor kambing karena la tidak menggabungkan sesuatu antara umrah dan haji.

Haji Oiranl

Umrah

Korban

01
I Hajji

Haji Ifradl

I Tanpa

I

Untuk Ha] Oiran

Untuk Haji Tamattu'

melakukan ihram dar; miqot

Sa!i' UFlWK hail

L-

__

----,

--'

dalarn ihrarn sampaiharikorban dengan menjahui larangan-Iarangan ihrarn
-----_._------------

Tetap dalam nya sampai kurban serta rng,n'<o,_1 hui

J.:..!===""-'='=:"''''-'-''=''-_--'

.. ··OJ Thowafqudumdisinihukumnyasunnah,apabifadninggalkanlidaklel"kenahukuman.' ..··0Jika lhowaf qudum dan pergi ke Mina langsung, maim hams sai unluk h~i setelah lhowafifadhah. '
_._---------

i.!l --,.;18iW 'i!~ ffi;
IlIl''l

!Ill ~

Unluk anak kecll yang belum mumayiz, nial ihramya oleh walinya. Setelah pakaianya ditanggalkan kemudian dilantunkan talblah unluknya maka anak tersebut sudah dalam kondisi ihram, ia juga terkena larangan-Iarangan ihram sebagaimana orang dewasa. Demikian juga anak wanila, talkala la diniatkan dan talotahkan oleh walinya, jadilah ia dalam kondisi ihram dan terkena laranganlaranganya. Keadaan anak tersebut hendaknya dalam kondisi bersih pakalan dan badannya saat thowa!. Sebab thowa! itu mirip sholat, sedang thaharah merupakan sarat sahnya. Kalau keduanya sudah mencapai umur mumayiz, makakeduanya ber ihram atasizin walinya dan mengamalkan amalan-amalan ihram sebagaimana vag dilaksanakan orang dewasa; seperti mandi, berwangi-wangian dll.

Ketika seorang yang akan melaksanakan umrah telah tiba di kota Makkah, ia disunnahkan untuk segera mandi, kemudian segera menuju masjidil Haram untuk rnelaksanakan ibadah umrah. Adapun menuju ke masjidil Haram dengan tidak mandi terlebih dahulu juga tldak mengapa. Ketika akan memasuki masjid hendaknya mendahulukan kaki yang kanan sambil berdoa: .
1"tJ....4JI<u!1>L_"J~I ~J":,I.Hir;~i~I ~JJ~!
13_011 <I.....1!L;!

~~I

•• ~_,,.JI~~IU-O

'Aku berlindungkepada Allah [Yang Agung Yang Wajahnya termulyadan kekuasaanNya yang abadi] dari godaansyaiton yanglerkuluk...YaAllahbukakanlah pinlurahmalMu unlukku'.

I Doa inilah yang kemudian dijadikan

doa masuk masjid!

[Kemudian ia menuju Ka'bah unluk melaksanakanIhowat. Adapun sifatnya adalah; Membuka pundak kanan, kain ihramnya dilewatkan dibawah ketiak kanan sedang separonya diatas pundak kiri. Kemudian segera melakukan thowaf tujuh pula ran, dimulai dari hajar aswad. Kalau sudan dekat hajar aswad segera diciumnya jika memungkinkan, dengan catalan tidak menyakili orang lain degan desak-desakan, dorong-mendorongan, pukulpukulan, caci-cacian dan sejenisnya..Cara yang demikian itu jelas salah, makanya cukup saja dengan mengisyaratkan dari kejauhan ke hajar aswad saja apabila tidak memungkinkan sambil mengumandangkan kalimat Allahu Akbar. Tanpa harus berhenti kelika melewalinya. ~~" Tidak diperkenankan bagi yang sedang thowaf untuk iW~ r[IJI mendesak-desak orang lain atau sampai menyakiti " _ LP

Kemudian ketika terus melanjutkan thowafnya hendaknya selalu berdzikir kepada Allah dan memohon ampunanNya serta berdoa atau membaca al-Our'an hingga putaran terakhir tanpa dengan suara nyaring, karena yang demikian itu mengganggu orang lain. Ketika sampai dirukun Yamani, menyentuhnya, kalau mungkin, tidak menciumnya atau mengusap-usapnya, sebagaimana banyak dilakukan orang, yang demikian itu justru menyimpang dari sunnah Nabi saw. Kalau tidak mungkin menyentuh rukun Yamani, hendaknya langsung melanjutkan thowafnya tanpa mengisyaratkan tangan dan takbir kepadanya. Merupakan sunnah ketika berada diantara rukun Yamani dan hajar aswad melantunkan doa:

\~\\' ""\</I~~"'!://-"". ~i'\. /-!.:// \/.-~(\.\/·-:-'1-1""'-:-::"~u y .l&-""_..J~.V-~J ~J~~'" -.!~ "'U;)
Va Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akherat dan jagalah kami dari siksa api neraka.
[Q.

s. 2:201]

I Demikianlah sifat thowaf yang sebanyak tujuh putaran itu, I

Hijir Isma'il berada disebelah

barat ka'bah

·. ·

·

_.' .,' .....r. ·
maqom Ibrahim

", "

..

115,

~

~

t

Menuju ke shafa

Thawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat itu pula.

® Memasuki
I karena

hijir Isma'il saat thowaf serta meyakini bahwa itu merupakan bagian dari amalan thowaf, padahal kenyataanya bahwa thowaf didalam hijir justru membatalkanya ... hijir merupakan bagian dari ka'bah itu sendiri.i

eX> Menyenluh

eX> Kaum

semua sudul ka'bah, dinding-dindingnya, kiswahnya, bahkan mengusap-usap penutupnya, pintunya, maqom Ibrahim dll. Padahallidak diperkenankan, sebab merupakan arnalan bid'ah yang tiada dasarnya dalam syari'al, dan juga tidak pernah dllakukan oteh Nabi Muhammad saw. laki-Iakl yang mendesak-desak kaum wanita disaat melakukan thowaf, khususnya ditempal hajar aswad dan maqom Ibrahim as. Hendaknya hal seperti itu dijauhi benar-benar. Disaal selesai thowaf hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menutup pundak kanan. 2. Sholat dua raka'at dibelakang maqom Ibrahim as jika memungkinkan, kalau susah sholat disitu, blsa sholat dimana saja didalam masjid haram. Sholat tersebut rnerupakan sholat sunnah muakkadah, dalarn raka'at pertama, setelah membaca surat alFatihah membaca surat al-Kafiruun, sedang dalam raka'at kedua setelah membaca surat AI-Fatihah rnembaca surat al-Ikhlash, ';'" K\ '.\: 1\1.-1):
fie)'o,")I • .Wi'

~Wl~

hendaknya keluar dan menuju bukit shofa untuk melaksanakan sa'i tujuh putaran, dan setiap mendekati bukil shota membaca:
~

'Sesungguhnya bukit shofa dan marwa merupakan sebagian dari syi'ar Allah, maka barang siapa yang menunaikan haji atau umrah tidaklah mengapa melakukan sa'i diantara keduanya', [OS 2:158]

~V~~~;;.J_;JI_, ~10~.
.... ~ .................. /'r'-70

"',i/'/

.......

_,~""

I Kemudian

naik kebukit shofa

dan berhenti diatasnya sambil menghadap k.iblaUka'bah dan memuji Allah serta mengagungkanNya sebanyak liga kall, sslaln itu juga memperbanyak doa sambil mengangkat kedua tanganya bsrkata:
.J:!oI.i
.• ~

~~JS"

~J'IIJ,..wJ1

AlJ'!w'1Al, Al.!l.!~'Y '~J
. 'J...<>J~j.~

'-»1 'YIAl! 'I
J '-»1 'II 41 'I

J ':41~\{i

r~J

.~.........,.lJ

, Tiada ilah selain Allah Yang Esa Yang tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya segala kerajaan dan pujian, Dia mampu dalam segala hal. Tiada ilah selain Allah yang Esa yang menepati janjiNya, yang menolong hamba-Nya, dan yang menghancurkan pasukan ahzab sendirian'. llifu!i9ulang-ulang daa diatas sampaLtiga kali,1 dan berdoa lainya yang dikehendaki, berdoa lebih simpel dari yang tersebutjuga tidak masalah, Tidak perlu mengangkat ksdua tangan kecuali saat berdoa, dan tidak perlu mengisyaratkan kedua tanganya saat takbir. [mengisyaratkan kedua tangan rnerupakan kesalahan yang sudah merakyat jama'ah haji maupun umrah].

j Kemudian menuruni bukit shota

.. fill ~

~

uIJ

dan menuju arah bukit marwah dengan berjalan kaki dan berdoa untuk dirinya sendiri, keluarganya dan untuk kaurn muslimin. ~i!io Apabila sampai pada tanda berwarna hijau, hendaknya lari-Iari kecil 42.... bagi laki-Iaki saja sampai pada tanda warna hijau yang ke dua, lalu berjalan biasa sampai ke bukit Marwah.

I Disaat sampai dibukit marwah;
Hendaknya menghadap kiblat I ka'bah sambil berdoa sebagaimana yang dibaca di bukit shofa, tldak perlu mernbaea ayat, tapi berdoa yang diinginkanya, kemudian turun dan berjalan sampai pada tanda warna hijau,kemudian bsrlarl kecll sampai pada tanda hijau yang keduanva. Kernudlan jalan biasa sarnpal menaiki bukit shofa. Demikian inilah sifat sa'i yang terdiri dari tujuh putaran. Perginya dari bukit shofa ke bukit marwah terhitung satu putaran, sedang kembalinya dari bukit marwah ke buklt ShOfa~ satu putaran juga. 9 Tldak masalah juga apablla rnemulal sa'i dengan berjalan kaki kemudian ditengah sa'inya terserang I saklt sehingga sa'inya disempurnakan dengan mengendarai kursi roda. ~

W@
__
~

I

1_

10. wanlta.yan.9. haid.d.an. b.olehmelaku. n sa.'i'l seda.nQ. nifa.s. ka.
til sebab tempat sa'i tidak termasuk masjid haram,
adapun thowaf tidak boleh. Merupakan kesalahan yang telah meluas dikalangan wanita, adalah rnereka ~ jalan eepat.eepat ketika berada diantara dua tanda,)}.\ warna hIJau...:.::

' ...
r :,:':::

IQDSetelah sa'inya sempurna hendaknya meneukur I

',' -; : .. ~

memotong rambut kepalanya, lebih utama kalau ~~~~ meneukur rarnbunya hingga bersihl gundul. til Kalau Cuma memendekkan rambut, hendaknya menyeluruh dlsemua bagian kepala, Q Untuk wanita cukup memotong rambutnya sepanjang ujung jari saja.

1Dengan demfkian selesailah amatan umrah. ··1

dengan ltu pula halal lah baginya segala sesuatu yang tadinya dilarang bagi yang sedang ber ihram.

m

~ ~

0
m

~.

D

::s ..c ::s
:='
!I;I

~

D

rn

D

.!!:! !I;I ::s
-0

a. E

0 D

0 0 0
m

~

~~

.. ·u
.:;::
!I;I

-0

.!J:!

.... c:
!I;I

,_

!I;I

m
~

..... .;::
-;::
Q)
!I;I

..0

m

c:
!I;I

~

0
~
m m

0

0 D

--'~HARI TARWIYAH ... 1 Aktifitas haji dimulai sejak hari ke delapan Dzul Hijah, dinamakan dengan hari tarwiyah. Pada harl ini bagi haji tamattu' sejak waktu dhuha sudah rnulai ber ihram, yang sebelumnya mereka hendaknya mandi dan berwangi-wangian sekedarnya dibadanya saja serta sholat,kemudian ber ihram dari tempatnya, adapun bagi haji qiran dan ifrad memang mereka masih dalam keadaan ber ihrarn sejak awalnya. Haji tamattu', qiran dan ifrad semuanya keluar menuju Mina sebelurn waktu Dhuhur, mereka menunaikan sholat dhuhur, ashar, magrib dan isya', tiap-tiap sholat dikerjakan pada waktunya tanpa jama' tapl dengan mengkosor sholat-sholat yang empat raka'at menjadi dua raka'at, mereka berrnalam di Mina ini pada malam sembifan Dzul Hijah, dan sholat subuh didalamnya. Bagi yang datang di Mina sebelum hari tarwiyah maka ber ihramnya pada hari tarwiyah di Mina pada waktu Dhuha. Hukumnya sunnah jama'ah haji bermalam di Mina pada hari Tarwiyah,

I

Sebelum dhohor

I

Sholat dhu hur, ash ar, mag hri b dan isya,

••

I

L--

::;--:; sehingga ketika usai sholat fajar pada 9 dzul hijjah, menunggu sejenak sampai terblt matahari, Bermalam dimina kemudian berjalan menuju padang Arafah dengan tenang sambll melantunkan talblah dan memanjatkan doa-doa yang dikehedakinya kepada Allah Ta'ala, juga bisa dengan membaca AI-Qur'an, yang pasti hendaknya memperbanyak talbiah, tahlil, takbir, tahmid, untuk Allah Rabb semesta. alam.

I

--'

I HARI ARAFAH",,~"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Wukuf dipadang Arafah merupakan salah satu rukun haji, makanya tidak sah haji tanpa wukut, Rasulullah bersabda: Ir-H-a-jj-i i-tu-'-A-ra-fa-h-',I
HR,Abu Daud dan TIrmdzi.

"

I Hari arafah

I

~"
<,

itu adalah hari yang terbaik semasa matahari terbit, sebab saat itu berbagai rombongan jama'ah haji menuju dan berkumpul di padang arafah ini sejak terbit matahari hingga terbenamNya. Dari 'Aisyah ra bahwasanya Nabi saw bersabda:

I ,/
/'

__ hingga terbenam matahari

" Tiada hari lebih banyak Allah. membebask.an ~ hambaNya dari api neraka kecuali pada hari • Arafah ", Dan sesungguhnya dia Azza Wajalla mendekati kemudian membanggakan diri-Nya - __ dengan kamu (dihadapan) para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Apa yang mereka kehendaki?" Kita memohon kepada-Nya dari karunia kebaikan-Nya. dan

r

. .
_!

I

·..···1Di hari arofah ..
Pada hari arafah jama'ah haji disunnahkan berdiam diri di masjid Namirah apabila mungkin, kalau tidak hendaknya dimana saja yang penting masih didalam batas padang arafah .... Disana ,,--_"'::""__--, banyak sekali tanda-tanda yang berbentuk plang I menunjukkan dan menjelaskan batas arafah itu ... dan arafah semuanya bisa untuk berwukuf. Jama' ah haji hendaknya pada hari itu menghabiskan waktunya untuk bertalbiah, berdzikir, beristigfar, bertahlil, bertahmid, dan menghadap Allah dengan penuhkhusyu', juga serius dalam berdoa untuk dirinya sendiri, keluarqanya, anak cucunya dan saudara se Islam. r---:--",=,,=,""-=----,. Apabila waktu dzuhur tiba, Imam jama'ah haji berpidato memberi peringatan dan suluhan serta petunjuk-petunjuk, kemudian melakukan sholat bersama jarna'ah, sholat dzuhur,'Ashar secara L--"":"" __ ...J' jama' dan qosor dengan satu adzan dan dua qomat, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw, tanpa sholat apapun sebelum dan sesudahnya serta diantara keduanya. Jama'ah haji hendaknya pada hari ini benar-benar menjauhi kesalahan-kesalahan yang dapat melenyapkan pahala pada hari yang agung ini.

r-==~~

1

C, ,

saat matahari terbenam

I Pada hari arafah ..
®
Berdiam diluar batas arafah sampai terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah. Barang siapa yang berbuat seperti ini maka tiada haji baginya. sebelum terbenam matahari, ini juga tidak diperbolehkan, sebab menyelisihi perbuatan Nabi saw. Barang siapa berbuat seperti ini rnaka la wajib kernbali ke aratah sebelurn terbenamnya rnatahari, kalau tidak kembali maka ia wajib bayar dam. Berjeja(.jejal dan doronq-doronqan guna mendakl bukit aratah sarnpai puncaknya, kemudian rnenqusap-usapnya dan shalat disitu. Perbuatan ini adalah bid'ah yang tiada dasar hukumnya.

ex> Keluar dari arafah

(&)

cD Menghadap bukit arafah saat berdoa. 10 Menurut sunnah, berdoa itu menghadap

kiblat.

I

Ketika rnatahari pada tanggal 9 Ozul hijjah sudah terbenam, .. Kafilah ha] yang menyusuri lembah masy'aril haram Muzdalifah segera menunaikan sholat magrib, isya' secara jama' dan qosor dengan satu adzan dan dua qomat saat tiba, kemudian bermalarn ditempatitu sambil bertalbiah, bsrdoa, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas llmpahan fadhilahNya dapat rnsnunalkan wukuf di arafah yang agung itu. Ketika jama'ah haji tiba di Muzdaliiah,. mereka banyak yang melakUkan. kesalahanyang pe.lu perhafiandiantaranyaa. alah; r d <:X;Buru.buru mengumpulkan kerikil sebelum rnenunatkan sholat magrib dan isya' seeara jama' dan qosor. <3) Berkeyakinan kalau kerikil yang mau untuk rnelern- par jamarat itu harus dari Muzdalifah. 0Sunnahnya, jama'ah haji bermalam di Muz.dalifah itu hingga melaksanakan sholat fajar, kecuali bagi para wan ita dan yang lemah serta anakanak dan orang-orang yang mengurusi mereka, boleh menuju Mina setelah pertengahan malam. Apabila jama'ah haji telah melaksanakan sholat fajar, disunahkan baginya untuk berdiri di Masy'aril haram [bukit di MlUzdalifahj atau dimana saja yang penting di Muzdalifah, kemudian menghadap kiblat banyak ingal Allah, bertakbir, serta banyak berdoa, kemudian berangkat menuju Mina sebelum lerbil malahari. Ketika dalam perjalanan menuju Mina itulah mengambil sebanyak tujuh kerikil untuk melempar jumrah aqobah kubro, adapun sisa kerikil mengambilnya di Mina. Oengan demikian barakah Allah menyertai perjalanan mereka ke Mina yang khusyu' bertalbiah dan banyak mengingat Allah.

lr::m=enu::;::iu;::ke"MlIZd::::;;:;;~~W!atI

~~~~
IJ-------'----'I

Hendaknya mereka segera menuju jamroh aqobah kubro yang terdekat dengan Makkah, ketika tiba ditempat tersebut putuslah lantunan talbiah kemudian melakukan hal~hal dibawah ini:
1'" .. _

L'1fnl §
Ltd,..

___

0]
Melempar

l······························.,.··, ..
jamroh aqobah dengan

~~~~~!"~~~p=Man an berta.bi,~ d

rmI
~

r--··········-·{~J

'of'

Meny.embe.lih ku.rb.an, apa.b.ila wajib. ~ kurban, dan menyantap sebagaianya serta memberi :akan fuqoro'

I--······--·{~J
'-!~

.

Mencukur atau memotong rambut kepal.... anya, s. dangmencukurnya .. e bersihitu afdhol., bagi wanita eukup memotong rambutnya sepanjanggarispertamadariujungjari. Ini adalah urutan yang afdhol, kalaupun dldahulukan yang lainya diantara yang lain juga tidak masalah.

...• Adalah hati berkorban dan awa! hari 'Idul Adha al-mubarok ... aum us irrm ise uru uma an jarna a aJIyang a a I Mina menghadapi hari ini dengan wajah yang istimewa, sebab hari ini adalah hari 'Idul Adha al-Mabarok, mereka riang gembira dengan nikmat yang dilimpahkan kepadanya, mereka pada menyembelih binalang .kurbannya sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Takbir 'idul adha dimulai sejak selesai melempar jamroh acobah qubro dengan lantunan: " Allah maha Agung,Allah mahaAgung,liada ilah kecuali.Allah....Allah maha Agun9, AllahmahaAgun9, ks p unyaanAllahlah segalapu iian". Berhentidaritalbiah Ada beberepa kes~lahan yang dilakukan jama'ah haji saat melempar [amroh, dmntaranya adalah: I MelernpaIJamrahaqallalll0 Sebagian dari mereka berkeyakinan bahwa mereka . sedang mel em par syalmon, rnaka mereka melemparnya I Bertakbiruntul:ldul'OOM I dengan penuh amarah, padahal meiempar jamroh ilu tiada lain kecuali untuk melaksanakan dzlkrullah, Melempar jamroh dengan kerikil besar atau dengan . sandal dan kayu. Ini adalah perbuatan yang kelewat dalarn linjauan Islam, dan Nabi sendiri melarangnya. ~.~erdesak.desakan danberpontok-qontokan dlternpat jarnrah hanya untuk melempar, adalah perbualan r.:--~:::-. ':""". ":"""" sangat keliru. Seharusnya seorang ha] ltu santun I Menyembelrhkurbanl lerhadap saudaranya dan melempar jamrah dilempal yang benar yailu rnasuk ke linqkarannya, tidak masalah mengenai liang alaupun tidak. elempa. rkan.se.luru.h k.e.rikil yang tU.jUhitu sek.at. .. igus, dalam hal ini hanya lerhilung sekali lemparan saja, aturanya melempar itu satu per satu dan dibarengi takbir disetiap lemparan. II,I,aDJlJ.lrxJ~alaurr~OOJkiJ I Apabila jama'ah haji lelah melempar jamrah aqobah kemudian !Ill mencukilr rambulnya, maka saropalah waktunya bertahalul 11ll''l ~.!io awal, saat itu bisa men enakan akaian kebiasaan a. --,.;3iiji Mereka telah dihalalkan dari setlap larangan saat ihram 'i!~ ffi; kecuati berhubun an badan den an islri.

. .wI'l{J .oj 'l{ Ai.wlAi.wlAi.w1 ~I .wjAi.w·IAi.w'1

o

0M.

rn

Ketika sampai di Mina pada pagi hari raya 'idul adha yang datang dari Muzdalifah maka lakukan hal dibawah ini: Segera melempar jamrah aqobah saja dengan tujuh kerikil dan dibarengi takbir dlsetiap lemparan.

~

Makkah

Id:

i

l\
tiga. hari tasyrik;

[amrah aqobah

.......

I2J ISel~ma

rc:--------,-----...,.....-,

I

lemparlahtiga jarnarat sugro, wusto dan aqobah.Jarak antara jamrah sugro dan wuslo adalah sekitar 150 M. sedang anlara jamrah wusto dengan aqobah sekitar 190 M.

Q_l90M_
Jamr.h aqobah

Setelah jama'ah haji melempar jamrah aqobah dipagi harl raya, blsa segera menuju Makkah guna melaksanakan thowaf ifadhoh sebanyak tujuh putaran. Kemudian disambung dengan sa'i tujuh putaran, jika hajinya haji tamattu', atau bagi haji qiron dan ifrad yang belum rnelakukan sa'i setelah 1howaf qudum. Soleh juga thowafifadhoh ini diakhirkan sampai selesal hart-hart Mina.

Yaitu pada malam ke sebelas, ke duabelas dan ke tigabelas. Dimulai pada malam ke sebelas Dzul hijjah. o Setelah thowaf ifadhoh pada hari korban, jama'ah haji kembali lagi ke Mina untuk bermalam pada tiga ayyam tasyrik. e Bermalam blsa juga hanya dua malam bagi yang ingin r--_'9".,:;.' __ , cepat-eepatkeluar Mina. Sebagaimanafirman Allah: Malamsebelas ~;j\)G';;~...- .. -,~~~~,;-,0~GI-.j.ti~~I; .. _,,,. - ,,, ~ , ~ ...
i.T'. ~;

A

~ S~;..;,ll~It;..G~

.,.1-.,

.......

-

f~·4. .....

I'

.....

~.J"..._~

.:::... ~'"

~ ..... ,. ~

....

,r"-;.:;,,r

~1~1j

':p1.:?~~~)u]-l::;

" Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang Barangsiapa yang ingin cepat berangkat ,--_..___---, (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan Malam dua belas barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari hu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang L-_..-_ yang bertakwa. dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikul1!1pulkan kepada-Nya". [O.S. 2; 203J

__J

IJAMA'AH HAJI SEHARUSNYA: I o Melempar liga jamarat selelah rnataharl lergelincir pada harl yang akan bermalam di Mina. o Melanlunkan takblr disetiap lemparan. I,! Memperbanyak dzlklr dan doa. Q Selalu tenang dan lentram. e Menghindari berjejal-jejal, cekcok dan emosi.

Malam tiga betas
L__J

Sunnahnya seorang haji itu setelah melempar jamrah sugro dan wusto berhenti menghadap kiblat berdoa yang diinginkan sambil mengangkat kedua tanganya, Dengan catatan tidak menyebabkan kemacetan arus perjalan kaki, sehingga terjadl kepadatan, berdesak-desakkan dan akhirnya saling dorong mendorong. sedang di jamrah kubro/aqobah setelah melem parnya tidak perlu berhenti dan berdoa. Jama'ah haji yang ingin nafar awal I cepat-cepat keluar dari Mina, yang mabit dua malam, mereka harus melempar tiga jamarat pada hari ke dua belas, Kemudian segera keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Apabila sampai terbenam matahari sementara mereka masih di Mina, rnaka mereka wajib tinggal dan bermalam pada malam ke tiga belasnya serta

~.+------+4
ja rnra h • qobah

~

190M

jarnrah wustha

jamrah

s ughra

Setelah [arna'ah haji keluar darl Mina, mereka segera menuju Makkah untuk melakukan thowaf, setelah jama'ah ha] selesai melaksanakan ibadahnya balk itu yang berupa rukun maupun kewajiban hendaknya ditutup dengan 1howaf wada', sebagai realisasi perin1ah Rasulullah SAW yang bersabda: " Janganlah seseorang diantara kallan itu pergi [meninggalkan Makkah] sampai penutupanya itu di Ka'bah",
Mulafaq 'Alaih

Thowaf wada' merupakan penu1up dari kewajibankewajiban haji yang seorang haji wajib rnelakukannya sebelum pergi menuju negrinya .. , " Tiada ampunan meninggalkan thowaf wada' kecuali bagi bagi yang sedang haid maupun nifas"

.D JlJ.\!JJ

I

RUKUN HAJI (4) Ihram Wukuf di Arafah Thowaf Sa'i

[2]1

01

01
GI
I

KEWAJIBAN HAJI ( 7)

I---------um--- .. m'l

[2J I'hram dari miqot
I2.l WlIkuf di Arafah sampai
[__J terbenarn matanan

I q,. ~.
4

~ ~V; .,~ • \ ~" Barang siapa rneninqqal4kan satu kewajiban haji, ia' • harus mengganti dengan ~

1:11 01
'ilgl

me,mbayar ,fidyah disem-, dl Makkah dan Bermalanndi Mina pada ~dibagikan kepada fUqOrO'~ [__J ada malam hari tas rik .dan ia tidak diperkenan-, I ~kan memakanya". ~ ~ Melempar jamarat, \~,. ~,. cLN." ~ .. A .. ~

m

~

0._

IBerma'am di Muzda'ifahl

. ~bellhnya

cukur rambut wada'

I
I

liIJ ~A 01Thowaf ,i40lml

-"

r~"

· ." ,,.] ~ ).v
\

..

·4

.......nm!Syarat wajib haji bagi laki-Iaki dan wanita: Untuk wanita disyaratkan adanya mahrom, dialah yang menemaninya dalarn melaksanakan haji, bisa suarnl, ayah, anak, saudara dan bisa juga oleh saudara sesusuan, suami ibu, anak suaminya.

fIsj;;--l
~~~.,.....~..J'

T

Dalilnya adalah: Hadis Ibnu 'Abas ra bahwasanya ia telah mendengar khutbah Nabi bersabda: " Janganlah seorang laki-Iakl itu menyendiri dengan seorang wan ita, kecuali bersama wanita itu rnahrornnya, dan janganlah seorang wanita itu bepergian kecuali ditemani oleh mahromnya. Seorang lakl-Iakl berdiri dan bertanya: Ya Hasulullah, istriku pergi untuk haji sementara aku ikut dalam rombongan pasukan perang ... , rnaka jawab Nabi saw: pergilah dan hajilah bersama istrimu". [Mutafaq 'Alaihj DariIbnu Umarra ia berkata:Rasulullahsawbersabda:" Janganlah seorang wanita itu bepergian diatas tiga hari kecuali bersama mahramnya" Mutafaq 'Alaih Hadits tentang hal ini banyak sekali yakni melarang wanita bepergian kendati untuk rnelaksanakan haji dan yang lainya tanpa ditemani oleh mahromnya, sebab kondisi wan ita itu lemah, dan dalarn perjalanan banyak hal-hal be rat yang tidak mampu diselesaikan kecuali olen seorang lakllakl, oleh karena itu rnaka wajib ada mahrom yang menyertainya untuk menjaga dan mengamankanya.

Disyaratkan bagi seorang mahrom yang menemani seorang wanita yang haJisbb: Apabila tidak mendapatkan mahrom, maka seorang wanita bisa rnewakilkan hajinya kepada orang lain. Dalam melaksanakan ibadah haji seorang wanita harus berpegang pada prinsip prinsip berikut ini: 1. Apabila hajinya itu adalah hail sunnah, rnaka disyaratkan ijin suaminya untuk pergi haji, sebab ada hak hak suami yang hilang, dan bagi suami punya hak untuk melarang dalam haji sunnah. 2. Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mewakilkan hajinya kepada seorang laki laki, berdasarkan ijma' para ulama, demikian pula diperbolehkan untuk diwakili wan ita lain, baik itu anaknya atau bukan. 3. Apabila seorang wanita dalam perjalanan hajinya mengalami haid atau nifas, maka dia meneruskan perjalanannya dan menyempurnakan hajinya dengan mengerjakan apa yang dikerjakan wanita yang dalam keadaan sud, hanya saja dia tidak tawaf di Baitulloh, ~ apabila dia mengalami haid atau nifas ketika ihrom, maka dia tetap meneruskan ihromnya, sebab dalam berihrom tidak diharuskan dalam keadaan sud. 4. Ketika hendak berihrom seorang wanita mengerjakan a~a saja yang dikerjakan olen orang laki laki ~~~~ton~: r~~g&:' drg~g:~~i~k;~opo~~ankU~~n~~~ diperbolehkan untuk memakai wangi wangian di badan dengan wangi wang ian yang baunya tidak menyengat. Berdasarkan hadits Ummul mukminin Aisyah Rasulallah anha: "KamikeluarbersamaRosulullohshallallahualaihi wa sallam dan kami rnengoleslkening kami denganmlsk kelika lhrorn, apabHasalah seorangdianlarakami mengeluarkan keringal, maka.mengalirlahdl wajahnya,kemudianlerlihal oleh Nabi shallallahualaihi wa sailam dan bellaulidak melarangnya".
HR.Abu Dawud

[€~~~?'EJ

5. Ketika bernlat untuk ihrom seorang wanita hams melepas penutup. wajah (bUrku.' dan .niqo. l a.pabila dia b. memakainya sebelum bar ihrom. Berdasarkan Sabda Nabi shallatahu alaihl wa saliam: 1"( Seorang wan ita tidak diperbo Iehkan mem aka i niqob ketika be rihro m )".1 . HR.Bukhari Dan hendaklah seorang wanita menutup wajahnya dengan selain niqob dan burqu'yaitu dengan menutupkan kerudu.ng atau baju .ke waja ... ..hnya. ketika dilihat oleh laki laki yang bukan mahromnya, demikian juga menutup . kecua telapak tangannya dengan selam kaos tangan, : dengan cara rnenutupkan pakaian pada kecuanya, :. sebab muka dan telapak tangan adalah aurot yang harus ~~~::!_""'~, citutup di depan seorang laki laki yang bukan rriahromBercadardan nya, baik dalam keadaan ihrom atau pun tidak, It' berkaos an 6.. Bagi seorang wanita diperbolehkan untuk memakai tang .• ", ......,~..,._ pakatan apa saja yang dlkehencaklnya, dari pakalan . ! pakaian wanita dengan tanpa perhiasan padanya, tidak : menyerupal pakalari lakl laki dan tidak ketat hingga ; memperhhatkan bentuk tubuh serta tidak transparan r"'"serhiasd"Ml sehingga terlihat, tidak pendek hingga terlihat kakinya atau r pakaianang j tangannya, tapi hendaknya panjang, te~ar dan longgar. . y l...Jr%lg,\LamJ .....~< Para telah sepakat bahwasanya diperbolebkan bagl : seorang wan ita yang berihrom untuk rnsmakal: baJu : panjang, celana, jilbab dan sepatu, tidak diharuskan untuk . memakai warn a tertentu dan pakaiannya seperti warna hijau, tapi memakai warna apa saja yang dikehendakinya engang a dengan warn a warn a yang khusus untuk wanila sepsrti SUt~\~·!~at merah, hijau atau hitam dan diperbolehkan untuk berganti ... '" !.. "" '" pakatan apabila dlkehendakl. AI-Mughni31328. 7. Disunnahkan bagi seorang wanita untuk membaca tabtah sesudah ihrom sekedar blsa terdengar oleh dirinya sendiri, dan tidak boleh menyaringkan suaranya untuk menghindari titnah, maka tidak disunnahkan baginya adzan atau iqomah dan disunnahkan baginya dalam mengingatkan imam ketka shoiat dengan menepuk tangan tldak dengan tasbih. AI-Mughni 2/230-231.

----~~
~

rrmm; !11;rIT! OV..Jlli1D

JJlliJill

!

!

L

f"M~1"J '

8. Diwajibkan bagi wanita yang sedang tawaf untuk menutup seluruh tubuh, merendahkan suara, menundukkan pandangan dan tidak berdesakdesakan dengan laki laki, khususnya di sekitar hajar aswad atau rukun yamani dan hendaklah tawaf di lingkaran paling luar, sebab berdesakan antara lakilaki dan wanita adalah haram karena bisa menimbulkan titnah, adapun mendekatika'bah dan~. mencium hajar aswad keduanya adalah sunnah apabila dalam keadaan mudah. Dan janganJah melakukan hal hal yang haram untuk melaksanakan sunnah dan termasuk sunnah juga memberi isyarat. ketika lurus dengan hajar aswad dari jarak jauh.
AI-Mughni : 3 I 334:

.

!

9. Tawaf dan sa'inya wanita semuanya dilakukan .. dengan berjalan dan telah menjadikesepakatan ularna bahwa bagi wanita tidak ada lari-Iari kecil ~esakan i baik ketika towaf di baitulloh maupun ketika sai g~~.n _Ielak~ antara shafa dan marwah dan juga tidak perlu --membuka pundakkanannya. 10. Adapun yang dilakukan wanita yang sedang haid dan manasik haji dan apa-apa yang dilakukannya sampai dia sud, hendaklah orang yang sedang haid mengerjakan semua manasik haJidan wuquf di arofah, rnabit di muzdalifah, melontar jumroh dan tidak melaksanakan tawaf itadloh sampai dia suci. Berdasarkan Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallarn kepada UmmiJ Mu'minin Aisyah Radhiallahu anha: Membuka Kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan jamaah pundak haji selain lowaf di baitullah sampai kamu suci. kanannya Mutlalaqun 'Ala.ihi I Catalan: I "Apabila seorang wan ita telah melaksanakan lowaf dan setelah selesai towaf dia haid, maka dia telap melaksanakan sa'i, sebab sai tidak disyaratkan dalam keadaan sud".
kitabul Mu'minat. Dr.shaleh aJ Fauzan

r"B~~desak'

0'
c

.

.... Memnggal..
.v.~,,_ .......]

11. Diperbolehkan bagi wanita karena kelemahannya, untuk meninggalkan muzdalltah setelah tenggelamnya bulan/lewat tengah rnalarn dan melempar [umroh aqobah ketika sampai di mina karena takut berdesak desakan. 12. Bagi wanita yang haji atau umroh cukup memotong rambut seujung kuku saja dan tidak diperbolehkan bereukur gundul. 13. Bagi wanita yang haid apabila telah melontar jumroh aqobah dan memotong rambumya, rnaka dla telah halal darl ihromnya dan telah dihalalkan baginya semua larangan ihrom, kecuali berhubungan dengan suami sebelum lawai ltadloh. Apabila dia menger-

~ Memotong ~ rambul saja

'"'" ~L ~ i
[ : Thawaf wada'tidak diwajibkan bagi wanita yang haid --

kan (Muzdah· fah) bagl orang-orang yang ~

k",

'"

ja.kan .itu d.enga.n.. engaj.a, m.aka.wajib. baginya lidY.ah ... s dengan memotong seekor kambing di Makkah Almukarramah dan membagikannya kepada lakir mlskln di tanah harom. 14. Apabila seorang wanita mengalami haid setelah lawai ifadhah, maka dia bisa pulang setelah menyele~ saikan seluruh manasik hajinya tidak diwajibkan baginya tawal wada, berdasarkan hadits Aisyah Radhiallahu anha: "( Telah haid Soliyyah binti Huyai setelah towat ifadloh, kemudian saya tanyakan hal itu kepada Hasulullah shallajahu alaihl wa sallam", maka beliau bersabda:"Apakah dla akan menahan kita?" Maka saya menjawab: "Wahai Hasulullah sesungguh· nya dia telah towal ifadloh di Baitullah kemudian datang haid". Kemudian beliau bersabda. "Kalau begitu suruhlah dla berangkat)" Muttafaqun 'Alaihi. Dan dad Ibnu Abbas RA. bahwasanya Nabi SAW menyuruh kaum Muslimin agar menjadikan ahir dart keberadaannya di Makkah adalah towat, kscuall bagi wanita haid dan nifas, maka diberikan keringanan baginya. Muttafaqun 'Alaihi

Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi SoUaUohu alaihi wasallam dan tempat tinggalnya. Oi dalamnya ada masjid Nabawi yang mulia, yang mana dia adalah salah satu dari 1iga Masjid yang tidak diharuskan bernlat bepergian kecuall kepadanya. Sebagaimana. sabda Hosululloh shallallahu alaihi wa sallam: "Tidak diharuskan bernlat bepergian keouall ke 1iga Masjid: ! Masjidil Harom

I Masjidku ini{Ma~jid Nabawi) dan I
I Masjidil Aqso I Ziarah Masjid Nabawi bukan syarat atau wajib dalam haji, bahkan tidak ada hubungannya antara keduanya dan 1idak perlu ihrom untuk memasukinya,1etapi dia disyariatkan dan disunnahkan kapan saja sepanjang tahun. Apabila Alloh telah mengijinkan seseorang dan dimudahkan baginya untuk sampai kedua tanah sud, maka disunnahkan baginya untuk pergi ke Madinah Almunawwaroh untuk sholat di Masjid Nabi shallallahu alaihi wa sallarn, dan sholat di masjid nabawi lebih baik dari seribu sholat di selainnya kecuali Masjidil Harom, adapun sholat di Masjidil Harom setara seratus ribu sholat di selainnya. dengan

Apabila seorang peziarah telah sampai Masjid Nabawi:

Mendahulukan kaki kanannya ketika masuk sambil Q meng ucapkan: A.UIJ,..,.; ~ r')I...J" Alli ~ u~1 i>'> ~..I4.I1 oUllaI...._, 1'oI.JS'l1.!.p..ll ~I Alll,l ::.~1 - ~.J ",:,1.,.,1 I) ~11'4l!1' ~_ .... h Artinya: ''Dengan nama Allah solawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Kami berlindung kepada Allah yang maha Agung, wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang kekal, dari gadaan syaitan yang terkutuk, Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu Hahsnat-Mo". Daa ini juga disyafiatkan ketika masuk semua Masjid. Setelah masuk lMasjid Nabawi, segera s a at ua fa aat ta yata masjid dan alangkah baiknya kalau bisa di Raudloh, kalau tidak hendaklah dia sholat di mana saia di dalarn rnasjid, kemudian pergi ke makam Nabi. Sallalallahu alaihi wasallam, berdiri di depannya menghadapnya dan memulai dengan salam kepada Nabi shallallahualaihi wa sallarn dengan adab dan suara yang rendah. seraya mengucapkan : .

<i~"

""_J1

~J

~~J,..

~I

,4J~J4I114-JJ~IIe\~,..~1 l_' ~IJ~~I . - ~ 1;..,.11 ~j~j~.

,Al~J

oSall .:o~II"WI

.u...o

AlI...,.u1 ~~I ...,.ul

Arti nya: "Keselamatan semaga dlberlkan kepadamu wahai Nabi, serta Rahmat Allah dan barokahnya, Ya Alloh berilah sarana dan keutamaan dan bangkitkanIa. d.. te.mpat y.ang...ter.pUji .s.eP.ert ya.ng . en.g.ka. '&',,:0 h. i .. ... ..i u. janjikan, ya Allah berilah pahala dari umatnya ~g . dengan sebaik baik pahala". _I
I

Kemudian berpindah ke Kanan sedikit untuk berdiri dl depan makam Abu Bakar Assiddiq RA dan mengucapkan salam kepadanya, mendo akannya dengan rahmah dan ampunan serta pertolongan dari Alioh. Kemudian berpindah ke Kanan sedikit untuk berdiri di depan makam Umar bin Khattob RA dan mengucapkan salam kepadanya, rnendoakannya dengan rahmah dan ampunan ssrta pertalongan dari Allah. Larangan larangan ketika ziarah: Sebagian pezrarah Masjid Nabawi ada yang rnelakukan kesalahan yang terrnasuk bid'ah yang tidak ada dasarnya dan tidak ada sumbernya dari para sahabat RA, diantara kesalahan kesalahan terse but: pintu kamar dan sekitar Masj id ke makam kelika berda'a.

~ IMenghadap
f3J

ex:> IMengusap

Yang bsnar menghadap kiblat kstlka berdo'a.

1. Ziarah kubur ahli baqi' yang di daiamnya banyak terdapat para sahabat, diantaranya Khalifah ke tiga Usman bin Afjan RA. 2. Ziarah kubur syuhada' uhud diantaranya Sayyidus Syuhada' Hamzah bin Abdul Muttolib RA, mengucapkan salam kepada mereka semua dan rnendoakan dengan do'a yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya: Uig ~IJ ~J,.JI U--JI-.>J.JI J....Ioi ~ ,..~I ~WI~JWJ4.....IIIJL...:.~"J~<I.......1JI .. L......);U! Artinya: "Semoga keselamatan diberikan kepadamu wahai ahli kubur dari orang-orang Mukmin dan Muslim dan kami Insya Alloh akan menyusul kalian, kami memohon ampunan kepada Alloh untuk kami dan kamu sekalian". (HR.Muslim) 3. Disunnahkan pula bagi para peziarah yang mulia ketika di Madinah agar pergi dalam ksadaan suei ke Masjid Ouba (yaitu masjid yang pertama. kali di bangun dalam Islam) untuk rnenziarahinya dan sholat di dalamnya, sebagaimana yang dikerja.kan olen Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan beliau menyukainya. Bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa saliam dalarn hadits Sahal bin Hanif RA: "Barang siapa yang bersucl dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya,. maka baginya mendapat pahala seperti pahala umroh" . Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibn Umar RA BahwaNabishallallahu alaihiwa sallammengunjungi masjidQubadengan berjalankakidanmengendarai tunggangannya lalushalatduarakaat. 4. Di Madinah tidak ada tempat atau Masjid selain kscua Masjid di alas yang disyaria!kan un!uk di ziarahi, ~~ rnaka janganlah seseorang membebani dirinya dengan berjalan .IIJ 51 r4! dari sa!u tempa! ke tempa! .Iainyang tidak ada pahalanya. ;Wtg!

III

_. _

Sebagian ularna berlatwa bahwa .bagiyang datang lewat udara agar berihrom dari Jeddah, kemudian sebagian yang lain imengingkari hal ilU, manakah yang benar dalam rnasalah ini? Kepada seluruh jamaah haji balk udara, taut maupun carat hendaklah berihrom dari miqot yang dilewatinya di carat atau yang sejajar dengannya kefika lewal udara atau laut berdasarkan sabda Nabi SAW ketika menentukan miqot: "Itu semua bagi yang melewalinya dari selaln penduduknya bagi siapa yang ingin haji atau umroh" (Muttafaqun alaihi). Adapun Jeddah bukan terrnasuk miqot bagi pendatang, tapi dia adalah rniqot untuk penghuninya atau bagi siapa yang datanq kepadanya dengan tuiuan tidak umuk haji atau umroh, kemudian meiaksanakan haji atau umroh darinya. Abdul Azlz bin Baz Rahimahullah.
Tanya

1-_ Seseorang tela.h bernial. h.ajiuntuk dirinya sendiri dan dia.le.la. h . ihaji sebelumnya kemudian dia berkeinginan untuk merubah [nlatnya unluk keluarganya ketika berada di arafah, r--·······~·············' bagaimana hukumnya? Apakah hal tersebut boleh apa lidak? Seseorang apabila telah berihrom untok haji untuk dirinya Jawab sendiri, rnaka lidak diperbolehkan baginya untuk merubah niatnya baik ketika di jalan, di arafah maupun di tempat lainnya, tetapi dia harus untuk dirinya sendiri dan tidak rnerubahnya baik untuk ayahnya ibunya dan juga tidak untuk lainnya, tstapi sudah ditentakan hajinya unluk dirinya sendiri, berdasarkan firman Alloh S.WT: €:. ~".-:_ ~~----"\'\ ~ _-;\" i-'I" ""....-,J"_,,... j1J. ~ lJ. ~ lJ Apabila dia telah ihrom untuk dirinya sendiri ma a dia harus menyempurnakan untuk dirinya sendiri dan apabila dia telah ihrorn untuk orang lain maka dla harus menyempurnakan untuk orang lain dan tidak boleh merubahnya sesudah ihrom. Apabila dia sudan pernah haji untuk dirinya sendiri. Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah.

_ I

i

'-I

l1

I,

!

,._...........................

lbu saya lelah meninggal dunia kelika saya masih keen dan telah diwakilkan hajinya kepada seseorang yang dapal dipercaya demikian juga ayah saya lelah T meninggal dunia dan saya tidak mengetahuinya, saya .. . anya .····ilelahmendengar dari sebagian keluarga bahwa dia . _ )sudah haji. Bolehkah saya mengupahkan untuk menghajikan ibu saya atau saya harus menghajikani nya sendiri, demikian juga ayah saya apakah saya harus menghajikannya sedangkan saya lelah mendengar bahwasannya dla telah haji? Jawab Apabila kamu menghajikannya sendiri unluk ked. uanya dan kamu bersunqquh-sunqquh untuk rnenyempurnakan hajinya sesuai syariat, maka ilu lebih utarna, dan apabila kamu mengupahkan kepada orang yang menghajikan keduanya kepada orang yang tahu agama dan amanah, rnaka tidak ada masalah, tapi yang lebihulama adalah kalau kamu menghajikan dan meng-umrohkannya sendiri dernikian juga kepada orang yang kamu wakilkan kepadanya dalam hal itu, maka disyariatkan untuk menghajikan dan meng-umrohkan,. ini termasuk Tanya····,baktimu dan perbuatan balkrnu untuk t?ra~g tuamu ..__ __ -, lsemoga Alloh rnenenma semua amal balk kita,

r

I

I

Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah

i

'1

!I

Jawab

Seorang wanita msnunaikan ibadah haji dan telah rnelaksanakan seluruh manasiknya keeuali melontar jumroh dia telah mewakilkan kepada orang lain, sebab dia membawa anan kecil dan perlu diketahui bahwasanya ini adalah haji wajib, bagaimana hukumnya hal tersebut? Tidak ada masalah baginya dalam hal ilu, sebab lontaran orang yang mewakili sah untuknya, kama !fll ~ ramai nya kelika melontar jumroh jlu bahaya besar 1111'"55 r4! bagi wanita apalagi yang membawa anak, ~ [1]1
Abdul Aziz bin Baz Rahimahul1ah. ~

i'fi>

Bolehkah sese orang berwasiat kepada orang lain untuk menghajikannya, sedangkan orang yang . berwaslat terssbut masih hidup? J-- - ,.- - -.-~. .. .. Apabila orang yang berwaslat atau yang mewakilkannya itu berhalangan untuk haji karena tua atau sakit yang sudan tidak blsa diharapkan lagi kesernbuhannya, rnaka tidak ada rnasalah dengan hal itu berdasarkan Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sailam kepada orang yang menanyakan kepadanya bahwasanya ayahnya tidak bisa haji dan tldak blsa naik kendaraan: "(l-lajllah untuk ayahrnu dan umrohkanlah)" Dan berdasarkan sabda Rasulullah Sollallohu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita dari bani khots'am ketika bertanya kepadanya: "Ya Rasulullah sesungguhnya ayahku sudah terkena wajib haji, sedangkan dia tidak bisa untuk rnelaksanakan hajL Rasulullah menjawab: " Halllah untuk ayahmu". Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah. l .APab.ila.ses.eora.ng .meninggal dunia, tapi..dla tid.a.k . anya r--l mewasiatkan orang lain untuk menghajikannya, r=: ....'... ..... -_)apakah - . -.' -.. gugur kewajibannya apabila anaknya i menghajikannya? i Apabila anaknya yang muslim dan telah haji untuk U Ja.wab dirinya sendiri maka gugurlah kewajibannya dengan -litu, demikian pula apabila orang lain yang muslim yang telah haji untuk dirinya ssndirl. Berdasarkan Hadits dalarn sohih Bukhari dan sohih Muslim dari lbnu Abbas RA, bahwasanya seorang wanita telah berkata: "Ya Rasulallah sesungguhnya kewajiban haji telah sampai kepada ayah saya yang sudan tua yang tidak bisa haji dan naik kendaraan, apakah saya boleh menghajikannya? Hasulullah bersabda: "( Ya, hajilah untuknya )"_ Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah.

I~

~ Bolehkah bagi seseorang yang menunaikan L.::=_flibadah haji mendahulukan sa'i haji dari lowaf ifadloh? ,..-

i~
'~ ---

i

--

) Apabila hajinya ifrod atau qiran, maka boleh baginya untuk mendahulukan sa'i dari towaf ifadloh dan melaksanakannya setelah towaf qudum, ssbagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang rnembawa binalang qurban. Adapun kalau hajinya tarnattu makabaginya dua sa'i. Pertama: Ketika datang ke Makkah untuk umroh. Kedua: Dalam haji dan yang lebih utama sesudah tawaf ifadloh, sebab sat berkaltan dengan towaf, apabila dia mendahulukan sa'i daripada towaf, maka tidak ada rnasalah berdasarkan pendapat yang pallnqkuat, sebab Nabi shallallahu alalhl wa sallam ketika dilanya: "Saya sa'i sebelurn towaf' beliau meniawab: "( tidak ada masalah )". Bagi seorang jamaah haji kelika hari raya Idul Adha ada lima manasik yang harus dilaksanakan secara berturul turut:

1.. Melontar jumroh aqobah, 2. mernotonq korban. 3.. mengundul rambut atau mencukurnya. 4. towaf di baitulloh kemudian. 5. sa'i antara shata dan marwah.
Kecuali kalau hajinya qiron atau ifrod dan telah sa'i selelah lowaf qudum, yang utarna adalah lertib seperti yang kita sebulkan apabila mendahulukan satu dengan lainnya apalagi karena ada alasan kuat, maka lidak ada masalah dan ini lermasuk I!l!R~.... kasih sayang Allah Ta'ala dan kemudahannya, ~~ maka segala puj bag.i Alloh Rabb semesla alam. iif"~~,'Gfl1 Muhammad bin Saleh AIUtsaimin. ~I~'

~ Bolehkah tawaf ifadloh sekaligus lawaf wada' kelika L::::._f)akan keluar langsung dari Makkah Almukarramah ~.~~._ ....".Jdan pulang ke Negaranya? f Tidak ada masalah dalam hal itu, seandainya seseorang i mengahirkan lawaf ifadloh dan apabila akan pergi, maka Jawab dia lawaf selelah melonlar jumroh dan selesai seluruhnya, maka apabila dialawaf Ifadloh sudah lermasuk lawaf wada,. apabila lawaf kedua duanya ( lawaf ifadloh dan lawaf wada ) maka ini dari suatu kebaikan kepada suatu kebaikan, lelapi ketika cukup dengan salu dan bernial lawaf wada, alau nial lawaf keduanya semua, lawaf ifadloh dan lawaf wada' sekalian dalam hal ilu dibolehkan. ~ AbdulAzizbin Baz Rahimahullah. Saya penduduk kola Jeddah, saya lelah ha] tujuh kali, lapi lsaya belum pernah lawaf wada, sebab sebagian orang {-.~ "' mengalakan, bahwa penduduk Jeddah tidak perlu lawaf wada'. Apakah alasan saya lersebul benar atau tidak? Beritahulah saya Jazaakumullohu khairan. \... Jawab Yang wajib bagi penduduk Jeddah dan sebagainya agar lidak pergl selelah haji sebelum lawaf wada , seperti penduduk Taif dan sebagainya .. Berdasarkan umumnya Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kelika beliau berkholbah di depan jamaah haj: ( Janganlah seseorang dari kalian pergi kecuati ahir keberadaannya di Baitullah). HR.Muslim. Kemudian dalam kilab sohih Bukhari dan sohih Muslim dalam haditslbnu Abbas RA, serkata: ( Rasulullah memerinlahkan semua orang agar akhir dari keberadaannya di Baitullah, kecuali beliau memberikan kerinaanan keoada ceremouan vana haid 1. Dan bagi yang meninggalkan lawaf wada maka dia harus membayar dam s~per lujuh unla alau sepertujuh sapi atau salu ekor kambinq yang lelah berumur salu lahun. Disembelih di Makkah Almukarramah dan dibagikan !fll ~ kepada fakir miskin di lanah harom dengan bertaubal dan I~ fI~ isllgfar dengan kemauan kual untuk tidak mengulangi hal ~ 59 [1]1 seperti itu. AbdulAziz bin Baz Rahimahullah. ~ i'fi>

LI

I

L::.::_P

I 'B

Seseorang tawaf di Saitulloh dan dia dalam putaran ks lima umpamanya, dan ketika belurn sempurna putaranke lima dikumandangkan iqomah untuk sholat, .rnaka dia sholat ksmudlan 9i~ berdiri untuk ,._. _ _ _ ...' rnenyelesalkan tawaf. Apakah dlhltung putaran ; kelima yang tarputus untuk shotat dan memulai darimana dla berhentl, atau dia hilangkan putaran 1 kelima dan memulai .Iagi dari hajar aswad? U Jawab yan.9 .be. nar ad.ala.h dia tldak me.nghilangk.an .putara.n. 1 nya dalam ksadaan seperti ini, tapi menyempurnakan putaran inl dlrnana dia potong untuk sholat berjamaah. Panitia tetap untuk rlset ilmiyah dan fatwa. Kami tlnggal di Australia, pada tahun ini sebuah rombongan besar darl Muslimin Australia. akan ~anya 1_., me.nunalkan. iba.dah. h.aji,. kam..i .be.rang.ka.t. d.ar! . . r i Sydney umpaf!l~nya .. Tempat transit pertama. kami r==": .... _._....salah satu dan tl9a airport: Jeddah, Abu Dabl atau .1 Bahrain, maka dad manakah miqot ihrom kami? Apakah kami dari sydney atau dari tempat fain? I Kami monon jawaban dan terirna kasih. '-. Jawab Sydney, Abu Dabl atau Bahram bukan rmqot untak hajl atau pun urnroh, Demikian pula Jeddah bukan miqot untuk kaltan, tapl Jeddah adalah rnlqot untuk penducuknya. Dan diwajibkan bagi kalian untuk berihrom, apabila lewal di atas miqot pertama yang kalian lewali ketika menuju ke Makkah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallarn ketita mensntukan miqot: (ltu semua bagi siapa saja yang melewalinya dari selaln penduduknya yang akan melaksanakan haji atau umroh) Muttalaqun alaihl, Maka tanyalah kepada pramugari pesawal sebslum melewatinya, ap'abila kalian bernlat rnasuk dalam keadaan ihrom untuk he] atau umroh dan mengucapkan talbiah sebelurn melewati miqot yang akan dilalui kama takut akan melewatinya dengan tan p'a ihrom rnaka tidak apa apa, adapun persiapan untuk lhrorn dengan membersihkan diri, rnandl atau memakai pakaian ihrom bolsh dllakukan di mana saja. Panitia tetap untuk riset ilrniyah dan fatwa.

.__ -, __ I

I

I

I

r ! i'·1 Ja.wab

Apa hukumnya bagi seorang yang berhaji Qiron, yaitu menggabungkan haji dan umroh, tapi tidak menyembelih kambing, tidak mem~ bayar fidyah dan tidak puasa? Pada waklu itu L..::.::..J ..) dia meninggalkan Makkah dan telah selesai ...... .i haji sehingga dia jauh dari Saitullah Alharam _._.... dan tempat tempat suci? Diharuskan baginya memotong dam yang memenuhi syarat untuk berkorban di Makkah I Almukarramah kama qironnya, baik dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang bisa dipercaya dan dibagikan kepada fakir miskin, dan baginya boleh memakannya dan memberikan kepada sispa saja yang dikehendaki, kalau dia tidak mampu membayar dam, maka dia harus puasa sepuluh hari. r-:;:::::::l .. , Panitia tetap untuk rlset ilmiyahdan fatwa.

,--_

L.::::..J J Apabila

~

_r-;::::;::-]

seorang jamaah haji telah menyempurnakan seluruh rukun dan wajib hajj kecuali tawaf ifadloh dan tawaf wada, apabila dia melaksanankan lawaf ifadhah pada hari terahir dari hajinya, yaitu hari kedua dari hari tasyrik, dia lawaf ifadhah dan tidak tawaf wada. Dia berkata: itu sudah cukup padahal dia bukan dari ahli Makkah,. yaitu penduduk kota lain di Saudi Arabia, bagaimana hukumnya? Apabila keadaannya seperti yang tersebut, kemudian perginya dari Makkah langsung dari tawafnya yaitu tawaf ifadhah cukuplah baginya lawaf ifadloh dengan niat tawaf ifadhah dan wada, kalau dia telah selesai melontar jumroh. Panitia tetap untuk riset ilmiyahdan fatwa.

Saya telah melaksanakan haji ifrod dan saya telah melakukan lawai dan sa'i sebelum wuquf di arofah, apakah saya harus lawa! dan sa'i kelika ifadloh alau bersama ifadhah? Bagi yang berhaji ilrod demikian pula bagi yang berhaji qiron dengan menggabungkan antara haji dan umroh, kelika sampai di Makkah lawai dan sa'i dan tstap dalam ihroml1yakama haji itrod atau qiron dan lidak bertahallul sudah cukuplah sa'inya dan lidak perlu sa'i lagi, apabila dia lawai pada hari raya idul adha atau sesudahnva, maka cukuplah baginya lawai iladloh apabila dia belum lahallul dari lbrornnya sampai hari nahr, alan dia membawa binalal1gqurban, maka dia lidak lahallul sarnpai dia bertahallul dari haji dan umrohnya pada hari nahr, dan sa'i yang dilakukannya tertebih dahulu syah, baik dia membawa binalang korban atau lidak membawa korban apabila dia tidak tahallul kscuall selelah selesai dari aratah di hari Idul Adha sesungguhnya sainya yang pertama sudah cukup dan lidak memerlukan sa'i yang lain apabila dla melaksanakan haji qiron dengan menggabungkan haji dan umroh atau haji ilrod, tapl diharuskan sal lagi bagi yang berhaji lamattu yailu yang berihrom unluk umroh kemudian rnelaksanakan lawai dan sa'l kemudian tahallul kemudian berihrom untuk haji, maka baginya hams sa'i lagi untuk sa'i haji bukan untuk umroh. Panitiatetap untuk riset ilmiyah dan lalWa. I Apa hukumnya bagi yang datanq ke Makkah tidak untuk haji . Tanya dan umroh? _ ....._ ...._....} Adapun bagi yang datang ke Makkah lidak untuk haji dan umroh r seperti pedagang, pegawai, petugas pos, sopir dan sebagainya i dari yang datang untuk kerja dan sebagainya, maka tidak U d.har.usk.a. baginya. ih.rom k.ecuali k. la.u m.eng.hend.aki. .i.tu, i n. a hal ··l Jawab berdasarkan Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sailam dalam hadits sohih kelika menyebutkan miqot haji dan umroh: "( llu semua bagi yang melewalinya dari selain penduduknya bagi yang akan melaksanakan haji atau umroh )". Pemahaman dari itu bahwa bagi siapa yang melewati miqot dan dia tidak ingin haji atau umroh, maka tidak wajib baginya ihram dan ini termasuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya dan kemudahan baginya. Kitab Tahqiqwalldloh· Abdul Aziz bin Baz.

I

r'j

Apa y:ang mes!i dilakukan oleh orang yang haji Tama!1u dan qiran apabila tidak .~ampu !T!elakuka~ Haqyu? r·~····"···JApabila orang yang haj Tamatiu dan Oiran tidak mampu ! melakukan Hadyu, maka wajib baginya melaksanakan i shaum selama tiga hari pada waktu haji dan selama tujuh hari '.-~ apabila kembali ke ahlinya (pulang ke negerinya sendirinya). Dan dia dalam shaum yang tiga harinya ilu mendapalkan dua p'.ilihan : jika dia mau, shaumnya itu sebelum han Nahr atau jika dia mau, melaksanakannya shaumnya i!u tiga hari dalam hart-han Tasyriq. Allah SWT bertirman .: (O.S.l ..196) i';'\:;1'~\;:" V"~ '~-;'j G'!' .j:~ ~'"".W!:"l.i(~·-t; ~ :,..,,-" f~ '-', ".1 ,,"_"""'J-==--!>"::' 1:0/

~ c:::_rl

r::=J

#".,.

l:~"l.>v.:cS:'1".o';.J\ \..:i.:>y-'r,:,~o-.I ~ ,;:.:11 t!:ci-y-_"">

;'

~...........

...~!P

-z

t-:. ".;Y"~~""'-

.... ,....)" -:~

-r....)....

iu;'t.g-r"~.:iIi;"~'~'\~\ ~rz:-"-J:~- ... r ..~ ~':;li .• G1g'~_;;:j.~i
,r .. ~ .. ~_.)

~:U:~:;:';::la ~~,&~~W;~pjl~Z.j'-:~~
t. ...

~~,<

Ii' -;: ~r:JI-'\;('-<li!"i'·r-i\_._:::iL~,.;,~~l~b:j .'\ · Jt.~4U.'i ~ :...t-""!J~ ~~-!,'.? .. ;. ~....

Dan diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dari Aisyah RA dan lbnu Umar r.a, mereka berdua berkata : 'Tidak ada keringanan (rukhsah) untuk melaksanakan shaum pada harihari Tas ri kecuali ba i oran an tidak.menda aikan Had un. Dan yan9.lebih utama m~ndafiUlijkan shaum tiga harQpa9a waklu haJI)) sebelum han Aralah. Karena yang darnikian ItU supaya pada hari Aralah itu berbuka (tidak puasa) karena Nabi Muhammad SAW wuqul pada hari Aralah dalam keadaan berbuka (tidak puasa) dan melarang shaum pada hari Aralah di Aralah. Dan boleh melaksanakan shaum li.ga hari yang disebutkan itu berturut-turut 8tau juga terplsah. Demikian juga shaum tujuh hari itu tidak wajib berturuHurut bahkan boleh shaumnya itu digabungkan dengan shaum tiga hari pada waktu ha] atau dipisahkan dengan shaum tiga hari itu, karena Allah Swt ti9ak mensyaratkan. padanya rtu berturut-turut. Berdasarkan firman Allah SWT . 'Dan tujuh hari (melaksanakan shaum), ~~I~\~; jika kamu sekahan telah kembali. {QS2: 196) ..,. . 'Dan shaurn bagi yang tidak rnampu melaksanakan Hadyu ilu lebih baik dari permintaan oranp melaksanakan Hadyu dan menyembelihnya untukdirinya'. . ..
Kitab Tahqiq waHdlah (Abdul.Azi1. Bin Baz)

ff"-t.~
,:._r'"U-

Apakah lboleh bagi perempuan pada waklu haji menggunakan pil (tablel) untuk me nahan adat (keluarnya darah) atau untuk rnanundanya? Baleh bagi perempuan rnenggunakan pil (tablet) penahan haid pada waktu haji dikarenakan takut Adat (keluar darah). Akan tetapi, hal yang demikian itu setelah minta keterangan atau petunjuk dari dakter spesialis demi untuk menjaga keselamatan perempuan. Apa hukurn bagi orang yang telah sampai Miqat pada selain r:;:::::l. bulan-bulan haji? L::.r~Orang yan telah sampai Miqat,. baginya ada dua. ke.adaan, _~~.~._..--'pettama .: Sampai pada Miqatnya itu pada selain bulan; bulan haji, seperti Ramadlan dan Sya'ban. !..r;::;] Maka sunnah pada dirinya berihram untuk umrah, kemudian ia '~ meniatkannya denganh~tinyad?n melapadzkannya denganlisannya.la berkala : A.kurnameruhi panggllanmuuntuk umrah"atau "Va Allah aku memenuhipanggilanmuuntuk umrah'. Dianjurkanjuga untuk memperbanyakbacaan "Talbiyyah"sehinggalalkala sampai di depan Bailullah menghenlikan bacaan tersebut. Selelah itu lowal lujuh kali putaran, shalal dua raka'at di belakang Maqam Ibrahimdan kemudianmenuju tsrnpat sai (Mas'a)unluk melakukansa'i lujuh putaranantaraShaladan Marwahlalu diakhiri dengan mencukurrambul, baik ilu Tahliqalaupun Iaqsir, Dengan ssmua ilu, maka sempurnalahibadah umrahnyadan halalbaginyasegalasesuatuyangdiharamkanketika Ihram. IKedua :ISampai pada Miqalnya itu pada bulan-bulan haji yaitu Syawal, Ozulqa'dah dan sepuluh hari di awal Ozulhiijah. Maka conloh yang seperti ini ada liga pilihan, yallu : bisa melaksanakan ibadah hajinya saja, bisa juga melaksanakan umrahnya saia atau iuga bisa menggabungkan atau melaksanakan anlara keduanya (hali dan umrah). Karena Nabi Muhammad SA.W taikala sampal di Mlqal pada bulan Dzulqa'dah pada haji wada' memberi pilihan pada sahabat-sahabalnya antara ketiga manasik tersebut. Telapi sunnah pada hal ini juga (mene!apkan)apabila tidak ada Hadyu besertanya maka baginya berihram umrah dan mslaksanakan apa yang telah kami sebulkan pada Haq orang yang telah sampai Miqat pada selain bulan-bulan haji, karena Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan para sahabatnya tatkala mereka mendekatiMakkah supaya menjadikanihramnyaitu umrahdan beliau menetapkanseperti ilu alas meraka (para sahabaf),

r

Kilab Tahqiq wal-ldlah

( Abdul Azlz Bin Baz )

r--·_'

lbuku sudah berumur tua dan berkeinginan melaksanakan ibadah haji..Akan tetapi, dia tidak r:::-=::l memiliki.muhrim di negerinya. K.alaupunada muhrimnya ~)itu membebani bayaran yang sangat mahal, apa hukum ,---._.' bagi ibuku dilihat dari keadaan tersebut? ! Tidak mesti baginya (perempuan tua) melaksanakan ! ibad.ah haji. Karena seora.ng pe.rempuan baik.. itu .yang . ;~Jawab masih muda maupun yang sudah tua tidak boleh . melaksanakan ibadah haji kecuali ada muhrim. Dan jika perempuan itu merasa mudah mendapatkan muhrim maka ia mesti melaksanakan ibadah haji. Dan jika perempuan itu mati dan tidak sempat melaksanakan ibadah haji, maka ia mesti cihalikan dari hartanya,.kemudian jika seseorang itu menghajikan denga hartanya sendiri demi sebuah kebaikan kepada si perernpuan itu, maka itu lebih baik. r:;:::::::] Kapan dibolehkannya Taukil (diwakili) kelika melempar c=.njUJl)rah? Dan adakah hari-hari dimana tidak boleh Taukil _ .. lkefika me.iemparjurnrah? dibolehkan Taukil pada semua melempar jumrah bagi yang i sakit, lemah atau tidak kuat untuk me.iempar,yang harnil i r:::J yang takut atas dirinya untok melempar, yang menyusui ... ~ yang (kalau ditinggalkan) anaknya ItU tidak ada yang menjaganya, laki-.laki dan perempuan yang sudah tua renta, dan yang lainnya yang semisal itu yang lemah untuk melempar. DemikJan juga wali anak kecil laki-Iaki dan perempuan melempar untuk keduanya, dan juga yang mewakHi (wakil) melempar untuk dirinya dan unutk yang diwakilinya (maukil) pada tempat yang satu, Ketika setiap kaJimelempar, terlebih dahulu dia melempar untuk dirinya kemudian dilanjutkan melempar untuk yang diwakilinya. Kecuali jika melempar jumrah sunnah tidak mesti dimulai dengan melempar unutk dirinya (namun langsung rnslsrnpar untuk yang diwakilinya)..Akan tetapi, melempar jumrah ini tidak boleh diwakilkan begitu saja kecuali bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. .Adapun bagi seseorang yang tidak sedang melaksanakan ibadah ha]i, maka tidak boleh baginya mewakilkan atau menggantikan melempar jumrah kepada orang lain (yang sedangnaji). Abdul Aziz Bin Baz.

a.

~

i

.. _ .. _

L..::~:_r·i _

i~
...~ -

Sesungguhnya aku sedang membaca sebagian tafsirtafsir AI-Qur'an dan keadaanku sedang tidak sucl contohnya seperti masa peredaran bulanan. Maka apakah pada hal tersebut aku telah berbuat kesalahan ) sehingga itu merupakan sebuah dosa bagiku? tidak ada kesalahan bagi yang haid dan nifas membaca kitab-kitab Tafsir dan juga membaea AI-Qur'an secara jahar (dikeraskan) denga tanpa memegang atau menyentuh mushap AI-Qur'an. ltu yang paling shahih menurut pendapat para ulama. Adapun bagi orang yang junub, maka tidak ada baginya untuk membaea AI-Qur'an secara mutlak sehingga la mandi atau bersuei dan baginya hanya membaca ayat-ayat yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana ditetapkan dad Nabi Muhammad Saw, bahwasannya beliau tidak mencegah seseorang untuk membaea Af-Qur'an keeuafi bagi yang [unub, Saya

! LI_

memaki eadar ketika sedang mefaksanakan tanpa mengetahui bahwa hal yang demikian itu j tldak boleh, lalu apa kifaratnya? i---~ --_ ....atkala cadar yaitu Niqab merupakan salah satu yang t dilarang ketika Ihram, maka bagi perempuan yang Jawabl memakainya wajib mengeluarkan fidyah yaitu menyem... . belih hewan, memberi makan enam orang fakir rnlskln atau shaum liga hari. Tetapi syarat yang demikian itu bila perempuan tersebut mengetahui hukumnya dan ingat (sadar) atau dengan kata lain disengaja. Adapun kalau memakai eadarnya itu tanpa mengetahui hukumnya atau lupa bahwa ia sedang Ihram atau lupa bahwa hal ltu dilarang ketika Ihram, maka tidak ada fidyah bagi perempuan tersebut. Karena sesungguhnya fidyah itu berlaku alas orang yang disengaja.

~

L2: ... umrah T' _

Terdapal sebuah Hadits darl Nabi Muhammad SAW, bahwasannya beliau bersabda :'Sebaik·baiknya do'a yaitu do'a pada harl Arafah. Dan seutamautarn anya apa yang aku katskan dan para Nabl sebe Ium ku : .;,I"~JS",","'~J~.I.o»I1 ~.!1W''''4I4>'''''' 'i,..... '11411 J IJjI 'I "Tidak ada lu han melai nkan Allah. yang Esa, tidak se kutu bag, nya, baginya keku asaan dan segal a pujian, yang me ng hid upkan dan memati kan dan Dia atas segal a sesu 8tU M ali a Ku asa, Dan (Hadits) shah ih dari Nab i Saw, bahwasan nya la bersabda : perkataan yang disu kai oleh Allah Swi ada empat , yaitu: Maha suei Allah, segala puji baginya, lidak ada fuhan melalekan Allah dan (perkataan) Allah Maha Besar' , Maka sudah semestinya memperbanyak dzikir dengan perkataan tersebut dan mengulangnya diilingi dengan kekhusuan dan hadirnya hati, Dan mesti juga memperbanyak dzikir-dzikir dan do'a-do'a yang terdapat dalam syara pada setiap waktu, terutama paca moment dan hari yang sangat agung ini dengan memakai karnpulan-kumpulan dzikir dan do'a, diantaranya: "Maha suei Allah, dan dengan segala pujiNya, Maha suei Allah yang Maha Agung.'~ !J "Tidak ada Tuhan melainkan engkau, Maha sud engkau (ya Allah) sesungguhnya aku lergolong orang·orang dlalim, "Tidak ada tuhan melainkan Allah" dan kami lidak fJeribadah (menyembahl keeuali hanya kepadaNya, bagi-Nya kenlkmaankeetamaan dan bagi·Nya segara pujian yang baik. . illi-i\s:.lI•...s.t!J""'.lJ';U~4.ll1 'tI;Uj 't Q ,"Tidak ada tuhan melainkan Allah, ba~i-Nya agama yang penuh keikhlasan, walaupun orang,orang kafir membeneinya .41)'" 't,1 o_,i 'i.,tJ.,... 'i \i' "Tidak ada daya dan tiada upaya melain kan karB na All ah ,
\;I .-,\.\JI."I;:'" L1lJ~,_"'\iI~J'~ . ~kIi>l'i>A=,,",).!I:>loo......:.:.I't);UI 't

...-;Sl4l)IJ' 4I),'t!;Uj 'tJ'

41)

~IJ'

4I)1.,b..w.

·~'.w'u~'''''''''''J.wI':'~

.i>->JI.IZl' oIlJ ~I

41,4.0,;)1'" .!,oJ 'il ....... 'I, IJjI '1'1411 'II

iJ "Va luhan kami, datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di,Akhirat dan pelih aralah kami dari siksa api nerska" . Allah Swi beriirman: o1't /" ,J..I' '''dl''~ .',- ,~()r'e~ /:'1""'1'1"\· -.1. "'~W'J";'
..... <".;..:I..,!'"','

I"l""'~... ;"fLU_,

~<Ii-""""""'-l'~:-.:..t.-!}b

J"~*""I-_'~

UJ

'Dan Tuhanmu beriimnan: "Berdo 'alah kepada·Ku, niscaya akan Kuperkenankan bag imu. Ses ungg uh nya orang·oran g yen g menyomoon gkan diri dari me nye mbah Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (Q,S,40 ,60), Dan Rasulullah Saw bersabda , "Sesungguhnya tuhanmu Allah Ta'ala Maha hidup dan Maha Mulia akan merasa malu kepad ah ambanya, jika hambanya itu men gangkat tangan (berdo'a) kepadaNya dan Dia (Allah) membalas do'anya dengan s,a~,a atau nihil)'. . . Dan Rasulullah Saw bsrsabda : "Tidak ada satupun dari orang muslim yang berdo'a kepada Allah dengan do'a yang nada baginya dosa dan memutuskan Silaturrahmi _ keeulai Allah akan memberinya salah sam dari tiga perkara dibawah ini: ,~R~i!I Mempercepat mengabulkan do'anya itu,Menangguhkannya untuk nanli di Akhirat, 2.... atau juga.Memalingkankejelekandarinyasesua.kein~inannya. ~ [II' Mereka berkata, ..... Kalau begilu kita .perbanyak (do a)?, Beliau bersabda , Allah ~ ffi; Maha banyak (pembe~ian pahalanya), .

1~8

._ Ikhlas karena Allah. Q Memuji Allah dan menyanjung-Nya, membaca shalawat untuk Nabi Muhammad SAW kemudian berdo'a dan mengakhirinya seperti memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah SWT kemudian Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. lOt Ketetapan hatl ataukernauan yang kuat ketlka berdo'a dan yakin akan dikabulkan do'anya . ... Tenang kstika berdo'a dan tidak tergesa-gesa. Q Hadirnya hatl kstlka berdo'a. Q Berdo'a ketika senang dan susah . ....Tldak meminta kecuali hanya kepada Allah. Q Tidak boleh berdo'a untuk kecelakaan keluarga, harta, anak dan jiwa. Q Merendahkan suara ketika ber'doa antara pelan dan keras (jahr), Q Mengakui akan dosa (yang dilakukannya) dan memohon arnpun darinya serta mengakui akan nikmat dari Allah dan bersyukur kepada-Nya atas Nikmat yang diberikan. Q Tidak ada beban ketka ber'doa. \,j. Mencurahkan pikiran,. khusyu, berharap dengan bersungguh-sungguh dan merasa takut (akan siksaannya) ketika bedo'a. ¥ Menolak Kedhaliman-kedhaliman dengan Tau bat (kepada-Nya) . ¥ Berdo'a (diulang-ulang) sampai tiga kali. Menghadap Qiblat. Q Mengangkat tangan ketika berdo'a. Q Melakukan wudlu terlebih dahulu sebelum berdo'a, itupun jika tidak memberatkan. Q Beradab kepada Allah swt ketika berdo'a. Rasulullah SAW bersabda :

Berdo'a itu adalah ibadah.

Pertarna kali berdo'a untuk dirinya, kernudian dilanjutkan berdn'a untuk orang lain seperti mengatakan : "Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah si fulan", Bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan nama-namaNya yang bagus (Asmaul-Husna), dengan sifatsifatnya yang Maha Tinggi atau dengan amal shalih yang dilakukan oleh yang berdo'a sendirinya atau bertawasul dengan do'a orang shalih yang masih hidup. Keadaan makanan, minuman, dan pakaiannya halal dan diperoleh secara halal. Berdo'a tanpa dibarengi dengan dosa dan memutuskan tali silaturrahmi. Keadaan orang yang berdo'a itu suka memerintahkan kepada kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah kemungkaran (nahi munkar) serta menjauhi dari kemaksiatan.

I WAKTU-WAKTU

DIIJABAHNYA DO'A

I

Tengah malam. Akhir setiap shalat, Antara adzaniqamah. Dua pertiga akhlr rnalarn. Ketika pang;gilan shalat-shalat fardlu. Ketika turun hujan, Akhir waktu dari hari jum'at. Ketika minum air zamzam dan dibarengi dengan niat yang tulus. Ketika sujud

Do'a muslim kepada saudaranya yang muslim. Do'a pada hari Arafah. Ketika berkumpulnya orang-orang muslim di mesjid dzikir (ilmu). Do'a orang tua kepada anaknya. Do'a anak yag berbakti kepada kedua orang tuanya. Do'a akhir wudlu,. apabila berdo'anya itu sesuai itu dengan Rasulullah SAW. Do'a setelah melempar Jumrah Sughra. Do'a setelah melempar Jumrah Wustha. Do'a di dalarn ka'bah, dan barang siapa shalat di dalarn Hljr (Ismail) maka ia shalat di dalam ka'bah. Do'a di atas bukit Shafa. Do'a di atas buklt Marwah, Do'a kstika di Masy'aril Hararn (Muzdalifah). Dan tldak ada keraguan lagi bahwa setiap mukmin ltu berdo'a kepada tuhannya pada setiap waktu dan dimana saja berada, karena Allah SWT Maha dekat dari hambanya. Allah SWT berfirman :

\;1e.~ ~~';'4~ Ji-s~~ 2liL::: \~G \~_;~ ~ »< ~.;. W',~.J,-::"''''' ~::)lf'" ... ~..;",;_.o.J..l.!.J.. FtU ~ 1_,;...~J ..!!".-_::- ~\!
.)0

,J

.........

~

~1r:_.F

~U>'>

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, rnaka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku, rnaka hendaklah mereka ltu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalarn kebenaran, (Q.S.1 :186). ~~ "Akan tetapi waktu, keadaan dan tempat ini hendaknya 111171 r4! mendapatkan perhatian yang lebih." ;W§i 1".fIl1 _ ll>

Do'a yang sesuai (dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW) dan Juga memudahkan, balk itu dibaca ketika di Aratah, Muzdalifah atau selain keduanya dari tempat-tempat berdo'a. sesungguhnya aku rnemohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dalam urusan agama, urusan duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah aib-aibku dan berilah aku keamanan dari segala rasa takut. Ya Allah, Hndungilah aku dari antara hadapanku, dari belakangku, dari sebelah kananku, dari sebelah kiriku, dari arah atasku Dan aku berlindung dengan keagunganmu dari dibenamkam ke dalam bumi". I"Ya Allah, I berikanlah kesehatan di atas badanku, ya Allah berilah kebaikan dalam pendengaranku, ya Allah berilah kebalkan juga dalam penglihatanku, tidak ada tuhan yang layak diibadahl melainkan engkau. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dart kekafiran, kefasikan dan dari siksaan dalam kubur. Tidak ada nman yang layak diibadahi melainkan engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu dan aku telap berada dalam perjanjianmu dan janjiku sekemampuanku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat, aku kembali kepadamu dengan nikmat-Mu yang telah engkau berikan kepadaku dan aku kembali dengan membawa dosaku. Oleh karen a itu, ampunilah aka, sebab fiada seorangpun yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan engkau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedlhan, dan aku berlindung kepadamu darl sifat lemah dan malas, dari sifa! bakhil dan rasa takut dan aku juga berlindung kepadamu darl belenggu hutang. dan paksaan seseorang. Ya Allah, jadikanlah awal hari ini keberesan dan pertengahannyakebahagiaan dan akhirnya keberhasllan, Dan aku rnernohon kepadamu unutk kebaikanku di Dunia dan di Akhirat, wahai yang Maha pemberi kaslh sayang". I"Ya Allah, I aku memohon kepadamu keridlaan dihari keputusan, kehidupan yang damai setelah mati, kenikmatan ketika memandang wajahmu yang mulia dan kerinduan untuk menemuimu lanpa ada bencana yang membahayakan dan fitnah yang meyesatkan. Dan aku juga berhndung kepadamu dari berbuat dlalim dan didlalimi, dart berbuat aniaya dan dianiayai dan ju~a dari perbuatan dosa dan kesalahan yang tidak engkau arnpun .

I"Ya Allah, I aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada urusan yang paling hina. Va Allah, tunjukkanlah aku sebaik·baiknya perbuatan dan akhlak, tidak. ada yang menunjukkanku kecuali engkau dan palingkanlah dariku psrbuatan-perbustan dan akhlak yang jelek, ,-----_-----, tidak ada yang bisa memalingkannya dariku kecuali engkau", I"Ya Allah, I bereskanlah bagiku agamaku, luaskanlah tempat berpijakku dan berikanlah kepadaku barakah dalarn rizkiku, Va Allah, aku berlindung kepadamu dari kekerasan (hati), kelalaian, kehinaan dan kemiskinan dan aku berlindung kepadamu dari kekaliran, kelasikan, perpecahan, silat sum'ah dan riya dan aku berlindung kepadamu dari silat tuli, bisu, penyaki! kusta dan dari penyakit·penyakit yang parah" Ir-"Y-a A-II-ah-', Ilimpahkaniah ketaqwaan kepada jiwaku dan sucikanlah ~iwaku) itu, engkau sebaik·baiknya yang mensucikan jiwa, engkau pembimb· ingnya dan pemberi petunjuknya, Ya ..Allah, aku berlindung kepadarnu dan ilmu yang tidak bermanla'at, hatiyang tidak khusyu, jiwa yang k.ering dian dari do'a yang lidak diijabah", sesungguhnya a~u berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku lakukan dan dari kejaha!an yang tidak aku lakukan.Ya Allah,. aku memohon perlindunganmu dan hilangnya kenikmatanmu, berganti· nya afiatmu, siksaan yang datang secara fiba-fiba dan dari semua kebencianMu", I'"Y-a-A-Ila-h', I aku berlindung kepadamu dari kehaneuran, keraguan, kebanjiran, kebakaran dan dari silat lua, dan aku memohon perlindunganmu dari godaan syetan yang akan menyesatkanku ketika mati, dan aku memohon perlindunganmu dari kematian yang sang a! menyedih· kan, dan aku berlindung ke~adamu dari kerakusan yang akan menjadi ssbuah labial (walak) I'"Y-a-A-Ila-h', I sesungguhnya aku memohon kepadaMu kewajiban alas kasih sayangMu, ketetapan ampunanMu, ghanimah dari setiap kebaikan, keselamatan dari setiap dosa, kemenangan dan keberunlungan di surga dan selarnat dari api Neraka", Ir-"Y-a A-II-ah---', memohonkepadaMu I aku segala pembukaankebaikan, penutup !fllkebaikan dan keseluruhannya, permulaannya dan akhirnya,.~~.!1 dlahirnya dan yang batinnya dan aku memohon kepadaMu derajal-,.: 3[W yang tinggi di Surqa", 'i!~ i'fi>

perbaikilahlah urusan agamaku yang dia itu pelindung segala urusanku, perbaikiIah pula urusan duniaku yang di sana temp'at kehidU p'anku, perbaikilah urusan akhiratku yang ke sana tempat kemballku dan jadlkanlah kehidupan ini tambahan bagiku pada senap kebaikan dan Jadikanlah kematian sebagai k.etenangan baglku dari setiap kejahatan. Ya tuhanku, jagalah diriku dan semua oencena janganlah engkau mencelakanku, dan berilah aku pertolongan janganlah engRau melalaikanku, dan. berilah aku petunjuk dan mudah~anlah al<uuntuk mendapatkan petunjukmu", 'I"Y-a-A-lla-h,'1 jadikanlah diriku sebagai orang yang senantiasa mengingatmu, sebagai orang yang senantiasa mensyukuri nikmatmu, sebagai orang yang mentaatimu, sebagai orang yang merendahkan diri dihadapanmu dan juga sebagai orang yang senanfiasa bertaubat kspadamu. Va tuhanku, terimalah taubatku, sucikanlah perkataan hatiku dankabulkanlah do'aku, tetapkanlah keinginanku dan berilah hatiku sebuah petunjuk darimu, arahkanlah lisanku dan lenyapkanlah kedengkian di dalam dadaku", 'I"Y-a-A-lla-h,'1 memohon kepadamu keteguhan dalam segala urusan, ketetapsn hali aku atas petunjukmu dan aku.memohon kepadamu supaya aku menjadi.orang yang bersyukur akan nikmatMu dan. k.ebaikan ibadahku, dan aku memohon kepacamu hati yang bersih dan selamat, lisan yang jujur dan aku memohon perlindunganMu dari kebaikan yang Engkau ketahui dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang Engkau ketahui, dan aku memohon ampunanMu dari yang Engkau ketahui dan Engkau Maha ,--------,,---,------, Mengetahui semua hal·hal yang g~aib·. I"YaAllah, I berilah aku iman sebagai petunjukku dan jagalah aku dari kejahatan jiwaku. Va Allah,. aku rnemohon kepadaMu unluk senantiasa bisa melakukan kebaikan·kebaikan, meninggalkan kemungkarall·kemung· Karan dan mencinlai orang-orang yang miskin, dan berilah ampunan kepadsku dan curahkanlah rahmalMu kepadaku dan epabila engkau menghendaki sebuah titnah atau ujian kepda hambaMu, maka kemba· likankalah diriku kepadamu lanpa kena fitnah'. 'I"Y-a-A-lla-h,'1 memohon kepadaMu supaya aku senantiasa mencintaiMu, mencintai aku orang yang mencintaiMu dan mencintai setiap perbuatan yang mendekatkan diriku untuk mencintaiMu.Ya Allah aku memohon kepadaMu sebaik·baiknya pemnasalahan,sebaik-baiknya do'a, sebaik-baiknya keberhasilan dan sebak!Ill baiknya ganjaran, Dan tetapkanlah diriku" beratkanlah limbangan (amal Illl''l kebaikan)Ku, tetapkanlah .keimananku, tinggikanlah derajatku, terimalah ~ - [II' shalatku dan ibad:ahku, ampunilah kesalahan·kesalahanku dan aku ~ ffi; memohon kepaoamu derajat yang tinggi dalam Surga".

= 41'~

I·YaAllah, I aku memo~onkepadaMu supaya engkau meningkatkan . mgatan (dzlklr)ku, menenggelamkan dosa-dosaku, mensuckan hatiku, menjaga kehormatan (farilku dan mengampuni segala dosa dan kesalahaoku", I'·Y-a-A-Ila-h', memohon kepadamu .keberkahan pada pendengaranku, pada aku penglihatanku, akhlakku, keluargaku, hldupku, perbuatanku dan terimalah kebaikan-kebaikanku dan aku memohon kepadamu derajat yang linggi di Syurga". I'-Y-a-A-c-Ila-:-h',berlindung kepadaMu dari bencana yang ganas, perpecahan aku yang parah, keputusan yang jelek dan perasaan senang jika musibah menimpa musuh. I'·Y-a-A-Ila-h', yang membolsk-ballkan hatl, telapkanlah haliku (untuk berpegang teguh) kepada agamaMu. Va Allah, yang memalingkan hali, palingkanlah hali kami (unluk senantiasa) menlaaliMu'. I'-Y-a-A-Ila-h', tingkatkanlah (keimanan dan amal ibadah) kami dan jangan Engkau lemabkan karni, muliakanlah kami dan janganlah Engkau hinakan kami, berilah kami dan janganlah Engkau rnenahan dari kami, tinggalkanlah bekas (atsar) yang balk bagi kami dan janganlah Engkau tinggalkan bekas (atsar) yang buruk Ya Allah perbaguslah akibat·akibat kami dalam semua urusan dan peliharalah kami dari ujian dunia dan siksa akbirat". I'·Y-a-A-Ila-h', berilah kami bagian. dari kstakutan kepadaMu (sehingga) bisa memalingkan antara ketaatan dan antara maksiatkepadaMu, dari ketaalanMu sehi:ngga akan membawa kami ke SurgaMu, dari keyakinan yang akan memalingkan kami dari bencana-bencana di dunia, dan berilah kami kenikmatan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, yang telah Engkau hidupkan kami danjadikanlah sebagai pewaris dari kami dan jadikanlah bekas (atsar) yang baik kepada orang yang lelah memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sesuatu yang sangat menggelisahkanku dan tidak pula membatasi dan menghambat keilmuanku, dan janganlah Engkau limpakan musibah .kepada agama kami dan lidak pula menguasai kepadakami dengan cosa- ~ ~i!I dosa kami omq-cranq yanq tidak takut kepadaMu dan tidak I 5 rL menyayanqi karnl", ;W§i 1".fIl1
_ ll>

I

I

I

I

I

janganlah Engkau membiarkan kepada kami segelintir dosa kecuali Engkau ampuni,. tidak pula k.e'aiban kecuali Engkau tutupi,. tidak pu la rasa bingung' kecuali Engkau hilangkan, tidak pula hutang kecuali Engkau mudahk.andan tidak pula kebutuhan dari segala kebutuhan dunia dan akhirat yang Engkau ridhai dan bagi kami padanya kemaslahatan kecualii Engkau yang mengaturnya, wahal Yang Maha Pemberi kasih sayang", I'"Y-a-A-c-Ila-:-h-', I sesungguhnya aku memohon kepadaMu rahmat dan sisiMu yang dengannya Engkau memberikan hidayah atas hatiku, mengumpulkan urusan-urusanku, mengatur hal·hal yang tidak beres dan dinku dan menjaga ketidakberadaanku, mengangkat saksiku, memutihkan wajahku, mensucikan perbuatanku,. rnembenken ilham sebagai petunjukku, menahan segal a fitnah atasku dan dengannya (kerahmatan) pula Engkau menjagaku dari setiap kejahatan",. I'·Y-a-A-Ila-h-', I aku memohon kepadaMukemenangan pada hari keputusan,. kehidupan dengan orang-orang yang bahagia, tempat tinggal beserta para syuhada, orang yang mengiringi para Nabi, dan aku memohon kepadamu perlolongan dari musuh·musuh yang akan membahayakanku", I'·Y-a-A-Ila-h-', I sesungguhnya aku memohon kepadaMu kesehatan pada keimanan, keimanan pada budi pekerti yang baik, keberhasilan yang menyertainya keberuntungan, rahmat dan aflyal danMu, serta magfirah dan keridlaanMu". I'·Y-a-A-Ila-h-', I sesungguhnya aku memohon kepadamu kesehalan dan 'Iffah (kesucian jiwa), budi pekerti yang baik dan keridlaan atas QadarMu, Va Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, dari kejahatan binatang· binatang yang engkau sebagai pengarahn¥a, sesungguhnya Tuhanku yang (menunJukkanku) kepada jalan yang lurus , I'·Y-a-A-Ila-h-', Is.esungguhnya engkau mendengar pembicaraanku, Engkau mengelahui keberadaanku,. ngkau mengetahuisesuatu yang sembunyi dan nampak dariku, e lidak ada yang Iuput atasMu sesuatu pun dan segala urusan-urusanku,dan aku adalah orang yang kering .Iagilakir, orang yang meminta pertolongandan yang memintaperlindunganMu,orang yang merasa takut dan belas kasihan lerhadap orang yang mengakui dosanya atasMu, aku memohon kepadaMu seperti permohonannya orang miskin, aku berdo'a kepadaMu dengan sepenuh hati !Ill - laksana do'anya orang yangberdosa yang merendahkandirinya kepadaMudan Illl''l ~.!io aku berdo'a kepadaMuseperti do'anya orang yang kelakutandan daruratseperti _ 6 - dO'anya orang yang menurunkan lututnya, merendahkan badannya dan menancapkanhidungnya(sujud)memintasupaya Engkaukabulkando'anya',

..~ fill

Oo'a Naik kendaraan
A...J.I ""--'I
, 4...l.I1 ~

IZ1 ;:;;~r<1 (tJ ~';;fl\: C;JlGv L~J
~ .uJ1, ~ .uJ1,~ Uli "i! ....Jol:01~ "i Al)) , ..,J ~11."._.:.l

IhO.:s.:: ..s;Jr ~
u....u.o ~! I'fUI
<.!U~

.uJ1, .uJ o4:oJl , .uJ o4:oJl , .uJ o4:oJl

Oo'a di dalarn Perjalanan
~.uJI,~.uJI,~A.U1

IZ1 ;:;;~r<1 (tJ ~';;fl\: C;JlGv L~J
~ I'fIJI ~_;J 1.0 J-II ~

IhO.:s.:: ..s;Jr ~
Li~ ~

UAJ' ...~!J~lloa
, ~~ ~rsJ ~I

~!J~I

....... -JI UlII'fIJI L

u.: folJ

.!I.\W
loa u~

Li! ('If1J1

~

~'1~Jl4lI~~I';"j.,JiMoJ1

~~J i.)A .!I,>~,..I~! 1'flJ1, J.!o'll ....

bila pulang do'a diatas dibaca dan di tambah :
.:tJ.l.oou.. ~_,J, .:tJ~~ , ~L.:l,
UJ-~,i

Oo'a antara Ruknul Yamani dan Hajr Aswad

Oo'a ketika berhen1i di Shafa dan Marwah
Talkala RasuluUahSAWmendekali Shafa ia membaca: ;Uy~~~ ._j_;:J ~ ~\z.,t Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Hasulnya, (Maka beliau memulai dan Shafa menaiki bukijnya stlhingga beliau melihal Baitullah dan menghadap Qiblat,. rnaka belau mengesakan (membesarkan Allah): dan berco'a:
.!m:..... ~ _........... ..... ..... ~ ~~ ......... /' ""..

../':!.Ii ~~

,_IS .,Jo>

~j ~I .~j.,.!j.>VII'j40j'

4lj .!l4I1 4.1 , 4.1 4>,...IA "i '~j .~__""';;j' .~j ~1 , '~J

,0)1 "i) 4.1) ':I ,0)1 '.ij 4.1) "i

;ke ..mudian berdo'a dianl.ara yang demi kian ilu, Beliau berdo'a s. perli ilu 3 .kali)', Dan beliau e melakukan di alas bukil Marwah seperti apa yangbeli~~~bukit Shafa._

;Wtg!

111

WAHAI JAMAAH HAJI YANG MULlA .. "Wahai oranp-oranq yang dalang berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dan segenap penjuru yang jauh .. , Sesungguhnya sudah selayaknya alas kamu supaya memperhalikan sebaik·baiknya supaya kamu menjaga ibadah hajimu dan Ralals, Fasiq, Jidal dan rnaksiat, dan supaya ibadah hajimu ilu sesuai dengan apa yang lerdapal di dalam kilab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi-Nya sebagai. luntunan yang paling sempuma Unluk rnernperolsh pahala yang besar, ampunan dosa, kitarat dosa, pengangkatan derajal dan balasan Syurga dengan keulamaan Allah Ia'ala dan rahmatnya,. maka ilulah hajj mabrur. Ierdapat dalam Hadisl Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW lelah bersabda : "Umrah yang satu ke umrah yang lain rnsrupakan kifaral (dosa) dianlara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali Syurga". Mullafaq 'Alaih Haji mabrur yang balasannya Syurga ilu adalah haji yang memenuhi husumhukumnya, sesuai dengan tunlunan yang paling sempuma, kosong dari segala dosa, dipenuhi dengan amalan-amalan yang shalih dan kebaikankebaikan. Ulama Fiqih berkala: "Haji mabrur itu yang lidak bermaksial kepada Allah SWT di tenqah-terqah melaksanakanibadah hajinya. Maka kami menganjurkan dengan hatirnu yang bersih supaya memegang leguh dengan baik kepada kilab Allah Azza wa Jalla, mengikuti Rasulullah SAW, menjadi contoh atau suri teladan bagi orang-orang yang mengikulimu disekitarmu dalam bermu'amalah denganmu bsserta ikhwan·ikhwanmu parahaji, yang demikian itu agar ibadah hajimu mabrur, Sya'imu disyukuri dan dan kembali kepada keluargamu sepsrf hari kelahiranmu dari peru! ibumu, bersih dari koloran dan noda, dan diampuni dan segala dosa dan kesalahan. Dan keflka kamu kembali ke nef:)erimu Ketika ada sesualu yang mengajak dirimu unluk maksiat kepadaAliah SWT, It· Ingallah, hari kelika kamu lowal sekitar ka'bah dan ketika Sa'i anlara Shafa dan Marwah. Ingatlah, ketika kamu wukuf dl Arafah mengangkal kedua langanmu. mengharapkan rahmat Allah, arnpunan-Nya, Maka sesungguhnya yang demikian itu akan menolongmu dari lerjerumuske dosa-dosa yang besar dan rnaksiat. Kami memohon kepada Allah SWT unluk semuanya supaya !Ill - mendapalkan haji yang mabrur, sat yang disyukuri. ~ Illl''l 8~~ Sesungguhnya Dia (Allah) alas segala sesuatu Maha Kua,sa. . ~ [III Dan Shalawal alas Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya ~ ~ ffi; dan para Shahabat-sahabamya sernua,

a

,

[2]1 Adab dalam
[IJllhram

perjalanan

@JI

01 Larangan-Iarangan ihram 01 Penjelasan pelaksanaan haji 01 Sifat umrah 01 Sifat Haji
~I
[IJI [IJI
Tanggal BDzul Hijjah Tanggal 9 Dzul Hijjah Muzdalifah

Miqat Ihram

~I ~I ~I ~I ~I
~I

ITDI Tanggal 10 Dzul Hijjah
Towaf Ifadoh Hari-Hari Tasyriq Towaf Wada' Rukun dan Wajib Haji Beberapa hukum yang dikhususkan bagi perempuan Mu'min Sifat Ziarah Masjid Nabawi Fatwa-Fatwa Penting Do'a

~I ~I

-....-- -r

~-.