Soal 1: Surah manakah yang jumlah kalimatnya sama dengan seluruh jumlah surah Al-Qur'an?

Jawab: Surah at-Takwir.

Soal 2: Surah manakah yang dikenal dengan sebutan "jantung" Al-Qur'an? Jawab: Surah Yasin.

Soal 3: Surah manakah yang dikenal dengan silsilah nasab Allah SWT? Jawab: Surah al-Ikhlash.

Soal 4: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah wajib? Jawab: Empat surah (as-Sajdah, Fushshilat, an-Najm dan al-'Alaq)

Soal 5: Surah manakah yang dikenal sebagai surah Imam Husain as? Jawab: Surah al-Fajr.

Soal 6: Surah manakah yang memiliki nama yang sama dengan salah satu nama sungai di Iran ? Jawab: Surah an-Nur.

Soal 7: Berapa surah yang dimulai dengan ungkapan alhamdulillâh? Jawab: Lima surah (al-Fatihah, al-An'am, al-Kahfi, Saba ' dan Fathir).

Soal 8: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki sepuluh nama? Jawab: Surah al-Fatihah.

Soal 9: Siapakah orang pertama yang menulis ilmu Tajwid? Jawab: Abu 'Ubaid Qasim bin Salam.

Soal 15: Di dalam surah manakah masalah wilayah disebutkan? Jawab: Surah an-Nisa'. Soal 14: Di dalam surah manakah shalat lima waktu disebutkan? Jawab: Surah al-Isra' ayat 78. Soal 11: Siapakah orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Qur'an? Jawab: Abul Aswad ad-Du`ali. Soal 18: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Madaniah diturunkan? Jawab: Sepuluh tahun. Soal 16: Surah manakah berakhiran dengan huruf ra'? Jawab: Surah al-Kautsar. Soal 17: Surah manakah yang berhubungan dengan Imam Ali as? Jawab: Surah al-'Adiyat. Soal 13: Di dalam ayat manakah tata cara berwudhu dijelaskan? Jawab: Surah al-Maidah ayat 6. .Soal 10: Siapakah orang pertama yang telah menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Persia pada masa Rasulullah saw? Jawab: Salman al-Farisi. Soal 12: Dalam ayat manakah kalimat Allah diulangi sebanyak enam kali? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 283.

Soal 23: Siapakah wanita yang telah mendapatkan julukan "ath-Thayibah" (wanita yang berbudi baik) di dalam Al-Qur'an? Jawab: Siti Maryam. Soal 25: Berapa huruf. istri Fir'aun. 20 kalimat dan 6 ayat. Soal 26: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Madinah? Jawab: Surah al-Maidah.Soal 19: Siapakah dua figur wanita di dalam Al-Qur'an yang telah banyak mendapatkan sanjungan Ilahi? Jawab: Siti Maryam dan Siti Asiyah. Soal 27: Surah manakah yang diturunkan terakhir secara keseluruhan? Jawab: Surah al-Ikhlash Soal 28: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Makkah? . Soal 22: Siapakah dua orang wanita yang telah dicela oleh Al-Qur'an? Jawab: Istri Nabi Luth as dan istri Nabi Nuh as. kalimat dan ayat yang dimiliki oleh ayat terakhir Al-Qur'an? Jawab: 79 huruf. Soal 20: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki arti "wanita yang teruji"? Jawab: Surah al-Mumtahanah. Soal 24: Surah apakah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah saw? Jawab: Surah al-Maidah ayat 3.

Soal 33: Dalam berapa ayat Al-Qur'an Rasulullah saw disebutkan? Jawab: Dalam 305 ayat. Nuh. Soal 35: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama para nabi as? Jawab: 6 surah (Muhammas. Soal 34: Di dalam ayat manakah nama kelima nabi 'Ulul Azmi disebutkan? Jawab: Surah al-Ahzab ayat 7. Soal 32: Di dalam surah apakah Allah membicarakan mengenai diri-Nya? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 186. Soal 30: Ayat alhamdulillâh Robbil-'âlamîn disebutkan dalam berapa surah? Jawab: Enam Surah (al-Fatihah. Soal 37: Surah-surah apakah yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw? . ash-Shafaat. yaitu Nabi Ibrahim as dan Nabi Muhammad saw. Yunus dan al-An'am) Soal 31: Di dalam surah manakah disebutkan lima macam makanan? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 61. az-Zumar. Hud. Ibrahim. Yunus dan Yusuf). Soal 36: Di dalam Al-Qur'an berapakah nabi yang disebut sebagai suri teladan yang baik? Jawab: Dua nabi.Jawab: Surah ar-Rum. al-Mukmin. Soal 29: Di surah manakah terdapat ayat hijab? Jawab: Surah an-Nur ayat 31.

Soal 43: Terdapat di dalam manakah doa pertama Al-Qur'an? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 126. Soal 44: Ayat apakah yang dibaca oleh kepala terpenggal Imam Husain as di kota Syam? Jawab: Surah al-Kahfi ayat 9.Jawab: Surah Thaha. Soal 40: Berapakah ayat dan kalimat yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan? Jawab: 7 ayat dan 29 kalimat. Soal 45: Berapa surahkah di dalam Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah? Jawab: 4 surah. Soal 42: Surah apakah yang pertama kali turun di Madinah? Jawab: Surah al-Muthaffifin. al-Muzzammil dan al-Muddatstsir. Soal 46: Berapakah kalikah nama Rasulullah saw disebutkan di dalam Al-Qur'an? . Soal 39: Surah apakah yang pertama kali diturunkan? Jawab: Surah al-'Alaq. Soal 41: Surah manakah yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Persia ? Jawab: Surah al-Fatihah.. Yasin. Soal 38: Terdapat di dalam surah manakah Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Belqis? Jawab: Surah Saba '.

al-'Ankabut. Soal 48: Kisah Al-Qur'an manakah yang mendapatkan julukan Ahsan al-Qashsash (Kisah Terbaik)? Jawab: Kisah Nabi Yusuf as. yaitu an-Nahl.Jawab: 5 kali. Soal 54: Nama surah manakah yang berarti "kaum wanita"? Jawab: Surah an-Nisa'. Soal 47: Nama nabi manakah yang lebih sering disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Nabi Musa as. Soal 55: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama binatang? Jawab: 5 surah. Soal 56: Burung apakah yang telah memusnahkan pasukan Abrahah? . Soal 51: Surah manakah yang kaum wanita disarankan untuk banyak membacanya? Jawab: Surah an-Nur. an-Naml. Soal 49: Terdapat di dalam surah manakah kisah Isra' dan Mi'raj Rasulullah saw? Jawab: Surah al-Isra' Soal 50: Siapakah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an? Jawab: Siti Maryam. 1 kali Ahmad dan 4 kali Muhammad. al-Baqarah dan al-Fil. Soal 53: Surah manakah yang turun berkenaan dengan Sayidah Fatimah az-Zahra as? Jawab: Surah al-Kautsar.

Soal 64: Apakah malam terbaik menurut pandangan Al-Qur'an? Jawab: Malam Lailatul Qadr. Soal 63: Apakah binatang terkecil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Nyamuk. Soal 59: Siapakah orang-orang yang telah mengumpulkan Al-Qur'an pada zaman Rasulullah saw? Jawab: Imam Ali as. Ubai bin Ka'b dan Abu Zaid Zaid bin Nu'man.Jawab: Burung Ababil. Soal 61: Siapakah orang pertama yang mengumpulkan Al-Qur'an? Jawab: Imam Ali as. Soal 58: Binatang apakah yang pernah mendapatkan wahyu? Jawab: Lebah (an-Nahl ayat 68). Soal 57: Binatang apakah yang telah membinasakan Raja Namrud? Jawab: Nyamuk. Soal 62: Apakah minuman terbaik yang disebutkan oleh Al-Qur'an? Jawab: Air susu. Soal 65: Apakah cara terbaik untuk membaca Al-Qur'an? . Zaid bin Tsabit. Mu'adz bin Jabal. Soal 60: Siapakah orang pertama yang mengarang tafsir Al-Qur'an? Jawab: Sa'id bin Jubair.

yaitu ayat yang berbunyi mudhâmmatân. Soal 70: Terletak di dalam surah apakah ayat Al-Qur'an yang paling pendek? Jawab: Surah ar-Rahman. Soal 73: Terdapat di dalam surah manakan angka terbesar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Angka 1000 di dalam surah ash-Shaffat ayat 137. Taurat. Soal 71: Apakah bulan yang terbaik menurut Al-Qur'an? Jawab: Bulan Ramadhan. Soal 68: Siapakah di antara imam ma'shum as yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Qur'an? Jawab: Imam as-Sajjad as. Soal 72: Apakah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 282. Soal 67: Buku apakah yang dikenal dengan sebutan Ukhtul Qur'an (Saudari Al-Qur'an)? Jawab: Ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah. Soal 69: Surah apakah yang dikenal dengan sebutan "Jantung Al-Qur'an"? Jawab: Surah Yasin. Soal 66: Apakah kitab-kitab samawi yang diturunkan pada bulan Ramadhan? Jawab: Al-Qur'an.Jawab: Tartil. Zabur dan Shuhuf. Soal 74: Kitab apakah yang dikenal dengan sebutan Akhul Qur'an (Saudara Al-Qur'an)? . Injil.

Soal 81: Di manakah surah pertama Al-Qur'an diturunkan? Jawab: Di Makkah. Soal 79: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpanjang? Jawab: 25.500 huruf. Zabur. Soal 83: Apakah surah pertama yang dimulai dengan kata "qul"? . Soal 76: Apakah huruf yang lebih sering digunakan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Huruf alif. Soal 80: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpendek? Jawab: 42 huruf. Shuhuf Ibrahim. Soal 78: Apakah kalmat Al-Qur'an yang terpanjang dan terdapat dalam surah apa? Jawab: Fa`asqoinâkumû h yang terdapat di dalam surah al-Hijr. Shuhuf Musa dan Al-Qur'an. Taurat. yaitu Injil.Jawab: Nahjul Balaghah Soal 75: Berapakah kitab samawi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: 6 kitab samawi. Soal 77: Apakah huruf yang lebih jarang digunakan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Huruf zha'. Soal 82: Terletak di manakah ayat pertama yang memiliki sujud wajib? Jawab: Surah as-Sajdah.

Soal 89: Apakah musim semi Al-Qur'an? Jawab: Bulan Ramadhan.Jawab: Surah al-Ikhlash. Soal 85: Surah apakah yang dkenal dengan sebutan Raihânatul Qur'an? Jawab: Surah Yasin. Soal 87: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Makiyah diturunkan? Jawab: 13 tahun. Soal 91: Ayat apakah yang diulangi sebanyak sepuluh kali di dalam surah al-Mursalat? Jawab: Ayat wailun(y) yaumaidzin lil mukadzdzibîn. Soal 90: Apakah zikir terbaik? Jawab: Membaca Al-Qur'an. Soal 84: Apakah ayat pertama yang akan dibaca oleh Imam Mahdi as ketika beliau muncul kembali? Jawab: Surah Hud ayat 86. Soal 92: Terletak di dalam surah manakah perintah untuk bershalawat kepada Rasulullah saw? .. Soal 86: Surah manakah yang dinisbatkan kepada para malaikat? Jawab: Surah Fathir. Soal 88: Apakah hiasan Al-Qur'an? Jawab: Suara yang indah.

kami lah hamba yang mengharap belas darimu . kedua ibubapa kami... dosa semua umat2 islam yang masih hidup mahupun yang telah meninggal dunia ...Ya Allah jadikan lah kami hamba2 mu yang bertaqwa..Jawab: Surah al-Ahzab ayat 56 " wahai tuhan ku....... aku tak layak kesyurgamu .........ampunkan dosa2 kami.....namun tak pula aku sanggup keNerakamu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful