PEMILIHAN KERJAYA DI KALANGAN BAKAL GRADUAN: SATU PERBANDINGAN GENDER DI UiTM CAWANGAN JOHOR Abdul Halim bin Ramli

 Universiti Teknologi MARA Johor ABSTRAK Kajian ini membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan tahap persediaan awal bakal graduan UiTM Cawangan Johor dalam membuat pemilihan kerjaya bertujuan untuk mengenalpasti adakah wujud perbezaan gender dalam persoalan tersebut. Kajian telah mengemukakan soal selidik kepada 200 pelajar meliputi semua kursus dan bahagian. Kajian mendapati tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara gender dari aspek faktor pemilihan kerjaya dan tahap persediaan bakal graduan dalam menempuh alam kerjaya. Walaubagaimanapun terdapat perbezaan yang signifikan antara gender berhubung dengan faktor nilai material, di mana pelajar perempuan didapati lebih dipengaruhi oleh nilai material berbanding dengan pelajar lelaki. Kajian juga mendapati faktor pensyarah dan kakitangan universiti tidak mempengaruhi pelajar dalam pemilihan kerjaya mereka berbanding dengan faktor media massa dan faktorfaktor lain. Kajian juga mendapati nilai keagamaan merupakan faktor yang paling mempengaruhi pelajar dalam membuat pemilihan kerjaya mereka. 1. PENDAHULUAN Pemilihan kerjaya merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan seseorang individu kerana kerjaya yang dipilih sebanyak sedikit akan menentukan corak peranan yang akan dimainkan oleh seseorang individu dalam masyarakat nanti. Parson (Sidek Mohd Noah, 2002) menyatakan bahawa pemilihan kerjaya adalah satu proses yang paling penting dalam kehidupan seseorang individu apabila seseorang itu mula memikirkan untuk memasuki dunia pekerjaan yang sebenar. Sehubungan dengan itu, pemilihan kerjaya merupakan satu permasalahan terbesar yang sering dikemukakan oleh pelajar. Para pengkaji gelagat kerjaya seperti Holland, Super dan Nowak berpendapat pemilihan kerjaya mestilah selaras dengan keinginan dan minat individu. Pemilihan kerjaya yang selaras akan dapat mengurang dan mengelakkan daripada berlakunya pertukaran kerja atau pertukaran bidang pengajian dalam masa yang singkat. Pemilihan kerjaya adalah satu proses berterusan bermula dari persepsi kanak-kanak terhadap pekerjaan sehinggalah ke peringkat sekolah, pengajian tinggi dan dewasa seperti yang dikemukakan oleh Super (Ishamumudin Hj.Ismail, 1997). Bakal Graduan adalah rata-rata berada dalam lingkungan umur 19-24 tahun yang menurut Super masih dalam tahap penerokaan bidang kerjaya. Dalam pemilihan kerjaya banyak faktor yang menjadi asas pemilihan sesuatu kerjaya di kalangan pelajar atau bakal graduan. Kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi asas pemilihan kerjaya di kalangan bakal graduan dengan melihat sekali sama ada wujud perbezaan gender dalam aspek faktor pemilihan, orentasi kerjaya, bidang, sikap dan minat kerjaya. 2. DEFINISI OPERASIONAL 2.1. Kerjaya Menurut Kamus Dewan Bahasa (1996), kerjaya adalah sebagai satu perjalanan atau kemajuan seseorang dalam satu lapangan kehidupan yang dijadikan bidang profesional atau pekerjaan pilihan sebagai satu cara untuk mencari nafkah. Gybers (1984) pula mendefinisikan kerjaya sebagai sesuatu aktiviti yang dilakukan untuk meneruskan kehidupan, menyalurkan kemahiran, mempunyai ramai kawan dan untuk memenuhi rasa ( Nor Hanita Mohd Shariff, 1997). Tolbert (1994) mendefinisikan kerjaya sebagai satu rangkaian yang melibatkan diri seseorang individu. Sesetengah individu Dr. Ahmad bin Che Yaacob

mungkin akan kekal dengan satu pekerjaan sahaja sepanjang hidupnya sementara yang lain mungkin akan bertukar-tukar pekerjaan. Arthur, Hall dan Lawrence ( Osipow dan Fitzgerld, 1996) mendefinisikan kerjaya sebagai perkembangan babak atau urutan pengalaman kerjaya individu sepanjang masa. 2.2. Pemilihan Kerjaya Pemilihan kerjaya merupakan satu aspek penting dalam kehidupan individu, kerana kerjaya yang dipilih sebanyak sedikit akan menentukan corak peranan yang akan diamalkan oleh seseorang individu itu dalam masyarakat nanti. Caplow (1954) menyatakan pemilihan kerjaya merupakan suatu penentu yang penting bagi taraf dan kedudukannya dalam masyarakat dan taraf ini mempunyai kesan ke atas nilai hidup, sikap, gaya dan personalitinya. Walaupun terdapat beribu-ribu jenis pekerjaan yang boleh dipilih, tetapi proses pemilihannya adalah amat sukar sekali. Amir Awang (Sidek Mohd Noah, 2002) merumuskan terdapat tiga sebab utama mengapa berlakunya kesukaran membuat pilihan kerjaya di kalangan pelajar: i. Kesukaran membuat keputusan disebabkan seseorang itu mempunyai minat dalam pelbagai bidang, minat tidak jelas atau tidak mempunyai minat langsung terhadap apa-apa bidang kerjaya ii. Ketiadaan kesempurnaan semasa membuat pilihan, iaitu pelajar tidak dapat mengagak minat, kebolehan dan personalitinya dengan baik dan kerana itu pilihan kerjaya yang dibuat tidak sepadan dengan sifat-sifat peribadinya iii. Kekurangan pengetahuan dan maklumat tentang pekerjaan atau kerjaya yang akhirnya menimbulkan masalah identiti. E.G.William ( Osipow dan Fitzgerld, 1996) seorang ahli psikologi Minnesota dalam kajiannya tentang permasalahan pemilihan kerjaya telah membahagikan permasalahan kerjaya kepada empat faktor besar, iaitu tidak mempunyai pilihan, pilihan yang tidak pasti, pilihan yang tidak tepat dan percanggahan antara minat dengan keupayaan. Justeru itu, Zunker (1986) menyarankan supaya setiap individu mempunyai career planning (rancangan kerjaya). Proses dalam career planning bergantung kepada kemahiran seseorang mempelajari dan menganalisa kemahiran yang wujud dalam diri sendiri dan mempertingkatkannya melalui program pembelajaran. Ia bergantung kepada bagaimana untuk membangunkan opsyen dan alternatif diri serta membuat keputusan yang efektif untuk diikuti. Seseorang itu juga harus mengenalpasti keinginan personal dan lain-lain pertimbangan dan bagaimana untuk mengintergrasikan keinginan-keinginan tersebut ke dalam rangka kerja. Seseorang itu bukan sahaja membuat rangka kerja tetapi berupaya untuk mengubah rangka kerja tersebut mengikut kemahuannya sendiri dan perubahan suasana jika memerlukan. 2.3. Bakal graduan Bakal graduan ialah mana-mana pelajar yang mendaftar sebagai pelajar di institusi pengajian tinggi yang masih berlajar dan belum menamatkan pengajian mereka serta belum dianugerahkan sebarang sijil, diploma atau ijazah. 2.4. Gender Dalam dua dekad yang lalu terdapat banyak kajian yang dilakukan bagi melihat kesan gender terhadap perkembangan kerjaya. Teori traditional tentang pemilihan dan kesesuaian kerjaya telah dikritik kerana ia bersifat androcentric dan melupakan realiti kehidupan wanita. Teori baru telah dibangunkan oleh Betz & Fitzgerald, 1987, Fassinger, 1985, 1990, dan lain-lain yang boleh digunakan untuk kedua-dua jantina. Teori tersebut telah diformulasikan semula bagi menyesuaikannya dengan variables gender. Gender secara jelasnya merupakan salah satu pengaruh yang besar dalam gelagat kerjaya (Osipow dan Fitzgerld, 1996). Banyak kajian telah dilakukan sama ada di luar negara dan dalam negara mengenai pengaruh gender terhadap kematangan pemilihan kerjaya, antaranya kajian Rathburn (dalam Crites 1978), Crites (1978), Neely (1980), Kammer (1987), Chua Kwee Lan (1995) dan lain-lain.

2.5. Teori Pemilihan Kerjaya Teori pemilihan kerjaya juga dikenali sebagai teori pendekatan struktur. Teori ini memberikan penekanan kepada proses yang terlibat dalam pemilihan kerjaya yang mempunyai struktur yang amat jelas. Antara teori tersebut ialah teori teori kerjaya Islam, Tret dan Faktor, teori Holland, teori Anne Roe, teori Super dan teori Krumboltz, Mitchell dan Gelatt (Sidek Mohd Noah, 2002, Zunker, 1986, Osipow, 1973, 1996). 3. SOROTAN KAJIAN BERTULIS 3.1. Kajian Luar Negara Banyak kajian telah dijalankan bagi menilai pemilihan kerjaya dengan membuat perbandingan dari segi gender. Kajian McNair dan Brown (1963) mendapati bahawa aspirasi pekerjaan, jangkaan pekerjaan dan kematangan kerjaya signifikan berbeza antara pelajar lelaki dan perempuan berkulit putih dan hitam. Hasil kajian mereka juga menunjukkan bahawa pengaruh status sosio-ekonomi dan konsep kendiri juga signifikan dengan kematangan kerjaya (Nor Hanita Mohd Shariff, 1997). Hasil kajian Rathburn (Crites, 1978) juga menunjukkan bahawa sikap perempuan terhadap kerjaya menjadi matang dengan kadar yang lebih cepat daripada lelaki apabila umur semakin meningkat. Dalam kajian ini, beliau telah menggunakan Ujian sikap Inventori Kematangan Kerjaya di mana kebolehpercayaan alat ukuran tersebut ialah .82. Crites (1978) turut menyatakan bahawa perbezaan sikap kematangan kerjaya dan kecekapan memilih kerjaya antara pelajar-pelajar lelaki dan perempuan wujud di awal sekolah menengah. Tahap sikap kematangan kerjaya dan kecekapan memilih kerjaya pelajar-pelajar perempuan bertambah dengan kadar yang lebih cepat daripada lelaki. Kenyataan ini diperkuatkan lagi oleh MacCoby (1969) dan Kifer (1975) yang membuktikan bahawa memang terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan dalam perkembangan dan pembentukan sikap mereka (Ishammudin Hj.Ismail, 1997). Kajian Currie (1982) terhadap pelajar-pelajar di Australia Barat mendapati mereka memilih pekerjaan mengikut kecenderungan stereotaip jantina yang wujud secara tradisi. Pekerjaan utama yang dipilih oleh kaum wanita adalah bidang perguruan, kejururawatan dan terapi manakala pelajar lelaki cenderung memilih bidang perakaunan, kejuruteraan dan sains fizik. Kajian ini menyimpulkan memang wujud perbezaan yang signifikan di antara pemilihan kerjaya lelaki dan wanita. Kajian Olive (1973) di New Jersey menunjukkan remaja wanita lebih banyak memilih pekerjaan yang berstatus tinggi jika dibandingkan dengan golongan remaja lelaki. Remaja wanita lebih mementingkan prestij dan status dari remaja lelaki. Sebab utama wujudnya gender-stereotyped work mengikut Schaffer ( Zunker, 1986) adalah signifikan dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang diterima. Pelajar perempuan lebih digalakkan kepada kursus bahasa, ekonomi rumahtangga dan menaip, manakala pelajar lelaki lebih digalakkan kepada kursus matematik dan sains. Dalam kajian yang dibuat pada tahun 1978 di USA, pelajar perempuan yang memasuki program kerjaya lelaki hanya 11% sahaja. Disamping itu, wujudnya perbezaan gender dalam pemilihan kerjaya juga disebabkan oleh pengaruh ibubapa. Kajian Moss (1967), M.Lewis dan Freedle (1973) mendapati perbezaan sikap dan layanan ibubapa terhadap anak lelaki dan perempuan pada waktu kecil mempengaruhi pemilihan kerjaya mereka. Kajian Hoffman (1977) di seluruh Amerika mendapati ibubapa menanamkan sifat yang berbeza antara anak lelaki dan perempuan. Anak lelaki ditanamkan sifat bekerja keras, pintar, jujur, bercita-cita tinggi, agresif, berdikari dan berjaya, manakala anak perempuan ditanamkan sifat menjadi ibu yang baik, perkahwinan yang bahagia, mengasihi dan menarik. Layanan dan sikap yang ditanamkan secara berbeza mengikut gender anak telah mempengaruhi pemilihan kerjaya mereka (Rosenwasser, 1982). Bagaimanapun terdapat kajian-kajian yang menyanggah dapatan yang telah dihuraikan mengenai perbezaan kematangan kerjaya antara pelajar lelaki dan perempuan. Antaranya kajian Gilliland (1968), Vriend (1969) dan Baird (1969) mendapati tiada

perbezaan yang signifikan daripada segi kematangan kerjaya antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Dapatan kajian Karayani (1981) adalah sama seperti kajian di atas. Kajian beliau menambah bahawa sebab tidak wujudnya perbezaan kematangan kerjaya antara pelajar lelaki dan perempuan adalah kerana berlakunya perkembangan dalam penyebaran maklumat kerjaya yang pesat di kalangan wanita, walaupun beliau menjangkakan kematangan kerjaya pelajar lelaki lebih tinggi berbanding dengan pelajar perempuan. Disamping faktor gender mempengaruhi faktor pemilihan dan kematangan pemilihan kerjaya, banyak kajian yang dijalankan mendapati berbagai faktor lain lagi mempengaruhi pemilihan kerjaya. Kajian Ginsberg, Axelbas dan Herma (1951), menyetujui bahawa terdapatnya pengaruh ibu bapa terhadap pemilihan kerjaya anakanak. Kajian yang dijalankan oleh Becker dan rakan-rakan ke atas 3,921 pelajar mendapati pengaruh utama dalam pemilihan kerjaya ialah ibubapa. Begitu juga kajian yang dijalankan oleh Martimer dan Jaylen J. ke atas 700 pelajar lelaki di Michigan College dari tahun 1962-1967, mendapati ada perkaitan antara pekerjaan bapa semasa proses pemilihan kerjaya pelajar (Law Choon Yin, 1991). Tetapi kajian Thomason dan Winer (1994) yang menjalankan kajian terhadap pelajar-pelajar baru di sebuah kolej mendapati tidak ada hubungan yang signifikan antara kebergantungan keluarga terhadap kematangan pemilihan kerjaya. Zunker (1986) berpendapat status kelas sosial atau sosio-ekonomi (SES) didapati amat kuat sebagai penentu kepada gelagat kerjaya. Ini telah dibuktikan melalui kajian klasik yang telah dilakukan pada pertengahan tahun 1950-an oleh Sewell, Haller dan Straus (1957) yang menunjukkan faktor kelas sosial menyumbang kepada aspirasi kerjaya dan pendidikan pelajar lelaki sekolah tinggi melebihi faktor yang mempunyai hubungan dengan faktor keupayaan pelajar. Smith (1983) telah menegaskan bahawa daripada 8 juta atau lebih individu yang kebanyakannya berkulit hitam, Hispanic dan peribumi Amerika yang dikenali sebagai kelas bawahan telah terkeluar dari arus perdana Amerika dan mereka tidak dianggap sebagai sebahagian dari struktur kelas masyarakat. Glasgow (1980) mengambarkan golongan bawahan sebagai “already earmarked for failure” dan mereka tidak berpendidikan, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemahiran sosial yang boleh membawa mereka memasuki arus perdana masyarakat Amerika. Kajian lain yang mendukung pandangan di atas ialah kajian Hewer (1965). Beliau telah mengkaji hubungan latarbelakang sosioekonomi pelajar baru yang memasuki Universiti Minnesota pada tahun 1959. Sosioekonomi ditentukan melalui penilaian terhadap pekerjaan dan pendidikan bapa pelajar. Kajian tersebut mendapati kebanyakan pelajar baru yang memasuki Universiti Minnesota datang dari kelas pertengahan (Osipow, 1973). Kajian ini membuktikan pemilihan kerjaya yang bermula dari sistem pendidikan adalah dicirikan oleh kelas masyarakat dan kedudukan sosio-ekonominya. Dapatan kajian Blau dan Duncan (1967) mengukuhkan pandangan di atas dengan beliau menyimpulkan bahawa kedudukan atau taraf sosial keluarga menjadi penentu kepada jenis kerjaya yang diceburi. 3.2. Kajian Dalam Negara Terdapat beberapa kajian dalam negara yang telah dilakukan untuk mengkaji tentang kaitan antara gender dan minat kerjaya. Kajian Abu Bakar (1986) terhadap pelajarpelajar tingkatan empat mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara keseluruhannya antara minat kerjaya pelajar lelaki dan perempuan tetapi sebaliknya terdapat hubungan yang signifikan antara minat kerjaya pelajar bandar dan luar bandar. Kajian Hanita Mohd Shariff (1997) terhadap pelajar-pelajar Sekolah Menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, juga mendapati tidak terdapat perbezaan kematangan kerjaya yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Terdapat beberapa faktor tiada wujudnya perbezaan kematangan kerjaya antara pelajar lelaki dan perempuan. Antaranya disebabkan pendedahan kepada pengalaman yang sama boleh menyebabkan pelajar mempunyai kematangan kerjaya yang sama. Kajian Hushim Hj. Salleh ( Ishammudin Hj. Saleh, 1997) mendapati pengaruh keluarga terutamanya ibu bapa adalah jelas telah mempengaruhi pemilihan kerjaya

pelajar-pelajar. Taraf pendidikan ibu bapa, kekerapan berbincang dan bertanya tentang bidang kerjaya dan nasihat ibu bapa tentang kerjaya telah mendorong anakanak memilih pekerjaan profesional. Disamping itu, kajian beliau juga mendapati bahawa pencapaian akademik pelajar sangat mempengaruhi pemilihan kerjaya iaitu 75% daripada pelajar-pelajar memilih pekerjaan profesional terdiri daripada pelajar yang mendapat pangkat A dan B dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Kajian Dimyati (1981) dan Amir Awang (1982) menyimpulkan bahawa pilihan kerjaya pelajar-pelajar adalah ditentukan oleh minat mereka. Justeru itu, untuk kerjaya pilihan mereka menjadi kenyataan, mereka perlu mengisi program yang berkaitan dengan kerjaya tersebut. Kajian Nor Saidatul Rajeah (2000) terhadap pelajar tahun akhir Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) mendapati terdapat perbezaan tahap kepentingan faktor-faktor pemilihan kerjaya di kalangan pelajar lelaki dan perempuan universiti tersebut. Analisa menunjukkan sebanyak 77.5% pelajar lelaki bersetuju dengan faktor minat terhadap kerjaya, manakala pelajar perempuan 90.1% bersetuju dengan faktor minat. Kajian tersebut dilakukan ke atas 49 pelajar lelaki dan 41 pelajar perempuan. Kajian Lum Oi Lee (Law Choon Yin, 1991) telah mendapati faktor-faktor berikut mempengaruhi pemilihan kerjaya pelajar-pelajar: rakan sebaya 15.8%, sekolah 9.2%, media massa 53.6% dan keluarga 21.4%. Beliau juga berpendapat wujudnya faktorfaktor yang mendorong pelajar dari aliran yang berbeza iaitu sains, sastera dan perdagangan dalam membuat keputusan kerjaya. Kajian beliau dilakukan terhadap 148 orang pelajar di sebuah sekolah menengah di Petaling Jaya. 4. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini mensasarkan untuk mencapai objektif-objektif seperti berikut: a) Untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi bakal graduan dalam membuat pemilihan kerjaya. b) Untuk mengenalpasti orentasi dan gelagat bakal graduan dalam pemilihan kerjaya. c) Untuk mengenalpasti tahap persediaan bakal graduan dalam pemilihan kerjaya. d) Untuk menilai kesan perbezaan gender dari aspek faktor-faktor pemilihan kerjaya dan tahap persediaan bakal graduan. 5. KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini penting untuk menilai persediaan bakal-bakal graduan UiTM Cawangan Johor sebelum menempuh alam pekerjaan. Kajian ini juga penting untuk mengetahui sejauhmana pembelajaran dan pengalaman di universiti digunakan dalam membuat pemilihan dan membentuk kerjaya seseorang. Kajian ini penting untuk mengetahui bidang-bidang kerjaya yang menjadi tumpuan bakal-bakal graduan dan dengan itu pihak universiti dapat membuat perancangan untuk membantu para pelajar mencapai hasrat dan kecenderungan mereka. Di samping itu, kajian ini juga penting untuk mengenalpasti bentuk latihan dan kursus yang bersesuaian dengan keperluan pelajar. Kajian ini juga penting untuk melihat kesan perbezaan gender terhadap pemilihan kerjaya. Ini bertujuan untuk menilai sejauhmana kebenaran kajian-kajian yang telah dibuat sebelumnya dengan realiti di UiTM Cawangan Johor. 6. HIPOTESIS KAJIAN Kajian telah membuat hipotesis-hipotesis seperti berikut: H0 : Faktor ibubapa dan keluarga mempunyai pengaruh yang sama terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. H1 : Faktor ibubapa dan keluarga mempunyai pengaruh yang berbeza terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. H0 : Faktor nilai kepuasan material seperti terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan H1 : Faktor nilai kepuasan material seperti terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan gaji mempunyai pengaruh yang sama dalam pemilihan kerjaya. gaji mempunyai pengaruh yang berbeza dalam pemilihan kerjaya.

H0 : yang H1 : yang

Faktor nilai keagamaan seperti persoalan halal dan haram mempunyai pengaruh sama terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. Faktor nilai keagamaan seperti persoalan halal dan haram mempunyai pengaruh berbeza terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya.

H0 : Faktor media massa mempunyai pengaruh yang sama terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. H1 : Faktor media massa mempunyai pengaruh yang berbeza terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. H0 : Faktor kawan-kawan mempunyai pengaruh yang sama terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. H1 : Faktor kawan-kawan mempunyai pengaruh yang sama terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. H0 : Faktor pensyarah dan kakitangan universiti mempunyai pengaruh yang sama terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. H1 : Faktor pensyarah dan kakitangan universiti mempunyai pengaruh yang berbeza terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. H0 : Faktor pengetahuan terdahulu mempunyai pengaruh yang sama terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. H1 : Faktor pengetahuan terdahulu mempunyai pengaruh yang berbeza terhadap bakal graduan lelaki dan perempuan dalam pemilihan kerjaya. H0 : Bakal graduan lelaki dan perempuan mempunyai tahap persediaan yang sama dalam pemilihan kerjaya. H1 : Bakal graduan lelaki dan perempuan mempunyai tahap persediaan yang berbeza dalam pemilihan kerjaya. 6. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan pendekatan teori yang telah diubahsuai daripada gabungan teori-teori yang telah dihuraikan dalam kajian sorotan karya bertulis. Kajian ini berasaskan kepada soal selidik yang telah diedarkan kepada pelajar Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor dari berbagai bidang dan semester pengajian. Penyelidik telah mengedarkan 200 soal selidik dan seramai 179 mengembalikannya. Pengukuran data dilakukan melalui teknik deskriptif dan ujian t dimana paras signifikan yang digunakan ialah .05. Frude (1987) dan Norusis (1990) menyatakan nilai kebarangkalian yang kurang dari .05 menunjukkan bahawa keputusan kajian adalah signifikan. Analisa tersebut dibuat melalui perisian komputer The Statistical for Social Science for MS Windows, Version 11.5. Maklumat soal selidik meliputi bahagian A tentang aspek demografi pelajar, bidang pengajian, semester pengajian, jantina, latarbelakang pendidikan keluarga dan lokasi kediaman. Manakala bahagian B soal selidik pula adalah untuk mendapatkan maklumat tentang pemilihan kerjaya pelajar. Terdapat 6 pembolehubah bebas yang ditanya bertujuan untuk melihat orientasi atau gelagat pemilihan kerjaya oleh kalangan pelajar mengikut gender dan bidang kerjaya yang mereka minati. Bahagian C pula mengandungi 7 pembolehubah bebas untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi asas kepada pemilihan kerjaya pelajar yang diubah suai mengikut kesesuaian kajian ini. Faktor-faktor tersebut diubahsuai dari beberapa teori seperti teori Roe (ibubapa dan keluarga mempengaruhi kerjaya), teori Islam (nilai keagamaan), teori Super (pengaruh persekitaran iaitu, kawan-kawan, media massa dan pensyarah) dan teori Parson (pengetahuan tentang kerjaya). Bahagian D pula mengandungi 10 pembolehubah bebasr yang bertujuan untuk mengkaji sikap pelajar, bidang kerjaya yang diminati, keyakinan dan persediaan diri pelajar untuk menceburkan diri dalam kerjaya dan perancangan kerjaya pelajar mengikut

gender. Bahagian C dan D diukur melalui skala iaitu; 1: amat sangat tidak bersetuju, 2: amat tidak bersetuju, 3:tidak setuju, 4:tidak tahu, 5:berkecuali, 6: tidak pasti, 7:kurang pasti, 8:setuju, 9:amat setuju dan 10:teramat sangat bersetuju. 10 tahap ini dibahagikan kepada tiga iaitu, tahap 1; iaitu dari skala 1 hingga 3 digabungkan kepada tidak bersetuju, manakala tahap 2; iaitu dari skala 4 hingga 7 digabungkan kepada tidak pasti, manakala tahap 3; iaitu dari skala 8 hingga 10 digabungkan menjadi setuju. 7. ANALISA KAJIAN 7.1. Jantina Responden dalam kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar lelaki dan perempuan Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor. Peratusan jantina responden yang terlibat adalah seperti di jadual 1. Jadual 1 : Latarbelakang Responden mengikut jantina Jantina Bilangan Peratusan Lelaki Perempuan 85 94 47.5 52.5 Jumlah 179 100% Jadual 1 menerangkan bahawa daripada 179 pelajar yang terlibat, majoriti responden adalah terdiri daripada pelajar perempuan iaitu sebanyak 52.5% (94 orang) manakala 47.5% (85 orang) adalah terdiri dari pelajar lelaki. Taburan yang tidak seimbang ini adalah disebabkan pelajar perempuan adalah majoriti di UiTM Cawangan Johor. 7.2. Bidang Pengajian Pelajar-pelajar yang terlibat adalah mewakili semua bidang pengajian yang terdapat di UiTM Cawangan Johor, iaitu pelajar DIA, DIB, DBS, DIIA, DIIM, B.Account, B. Finance. dan B.Marketing. Taburan pelajar mengikut bidang ditunjuk dalam jadual 2. Jadual 2: Latar belakang Responden Mengikut Bidang Pengajian Kajian Bilangan Peratusan DIA DIB DBS DIIA DIIM B.Acc. B.Fin. B.Mkt. 32 24 39 17 5 36 25 1 17.9 13.4 21.8 9.5 2.8 20.1 14.0 0.6 Jumlah 179 100

Jadual 2 menunjukkan taburan yang tidak seimbang jumlah pelajar mengikut kursus pengajian mereka. Majoriti responden adalah terdiri daripada pelajar Diploma Bisness Studies (DBS) iaitu 21.8 % (39 orang), diikuti pelajar Bachelor Accountancy iaitu 20.1% (36 orang) dan lain-lain. Jumlah responden tidak seimbang mengikut bidang pengajian mereka bukanlah disebabkan pengagihan yang tidak seimbang borang kaji selidik tetapi pemulangan borang tersebut tidak seimbang mengikut bidang pengajian mereka. 7.3. Semester Pengajian Responden dalam kajian ini terdiri daripada semua semester pengajian yang terdapat di UiTM Cawangan Johor. Kajian ini tidak memfokuskan kepada pelajar pengajian semester tertentu kerana tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji faktor pemilihan kerjaya dan perbandingan gender dari bakal graduan. Bakal graduan meliputi semua pelajar yang masih berstatus pelajar di UiTM. Hasil kajian ini menunjukkan, pelajar semester 06 adalah majoriti responden iaitu 30.7 % (55 orang), diikuti semester 05 iaitu 21.2% (38 orang) dan yang paling kecil bilangannya terdiri dari semester 03 iaitu 6.7 % (12 orang). Taburan latar belakang semester pengajian ini menunjukkan pelajar semester 06 adalah paling ramai menjawab borang soal selidik, disebabkan mereka adalah pelajar semester akhir dan mula meneroka bidang kerjaya masing-masing. Menurut teori Super, peringkat umur dari 15 hingga 24 tahun adalah tahap penerokaan kerjaya. 7.4. Orientasi dan gelagat pemilihan kerjaya di kalangan pelajar mengikut gender. 7.4.1. Jenis Pekerjaan yang diminati Jenis kerjaya yang diminati pelajar dalam kajian ini dibahagikan kepada beberapa jenis seperti bekerja sendiri, kakitangan kerajaan dan kerja swasta. Hasil kajian mendapati terdapat seramai 22 orang pelajar lelaki memilih bekerja sendiri berbanding 13 orang pelajar perempuan. Bekerja sebagai kakitangan kerajaan, 21 pelajar lelaki memilihnya, manakala pelajar perempuan 31 orang. Manakala bekerja di sektor swasta, bilangan untuk memilih kerjaya dalam sektor ini adalah lebih ramai berbanding dengan kedua-dua jenis pekerjaan yang lain, iaitu 46 orang pelajar lelaki manakala pelajar perempuan seramai 48 orang. Hasil kajian ini jelas menunjukkan bahawa pelajar perempuan lebih menyukai bekerja di sektor swasta kemudian diikuti dalam sektor awam atau kerajaan. Manakala pelajar lelaki lebih menyukai bekerja di sektor swasta kemudian diikuti dengan bekerja sendiri. Kajian ini juga menunjukkan bahawa pelajar lelaki dan perempuan UiTM Cawangan Johor lebih menyukai bekerja di sektor swasta berbanding dengan lain-lain sektor. 7.4.2. Bidang Pekerjaan Yang Ingin Diceburi Bidang pekerjaan yang ingin diceburi oleh bakal graduan di Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor mengikut gender dalam kajian ini dibahagikan kepada bidang perniagaan/pemasaran, perbankan, pendidikan, perindustriaan dan lain-lain. Hasil kajian ini memperlihatkan bidang pekerjaan yang ingin diceburi oleh pelajar lebih cenderung kepada bidang perniagaan/pemasaran atau mengikut kategori Holland adalah bidang Enterprising (E). Dimana terdapat masing-masing 41 orang pelajar lelaki dan perempuan yang memilih bidang pekerjaan ini. Manakala bidang perbankan pula atau Conventional (C), 24 orang pelajar lelaki memilih bidang tersebut, manakala pelajar perempuan 25 orang. Bidang pendidikan atau social (S), pelajar perempuan lebih ramai memilih bidang ini iaitu 22 orang berbanding hanya 12 orang pelajar lelaki memilih bidang pendidikan. Bidang perindustrian atau Realistik (R) hanya 9 orang pelajar lelaki memilihnya, manakala pelajar perempuan 3 orang. Dapatan kajian ini menjelaskan bahawa tidak terdapat perbezaan ketara pemilihan kerjaya di antara pelajar lelaki dan perempuan dalam bidang perniagaan/pemasaran (Enterprising) dan perbankan (Conventional), manakala wujud sedikit perbezaan pemilihan dalam bidang pendidikan (social) dan perindustriaan (Realistik). Secara umumnya bakal graduan di UiTM Cawangan Johor lebih menyukai bidang Enterprising (81 orang), Conventional (49 orang), Sosial (34 orang) dan sedikit bidang

Realistic (12 orang). Ini disebabkan bidang pengajian yang terdapat di UiTM Cawangan Johor lebih mengarah ke arah bidang-bidang tersebut berbanding bidang Realistic. Kajian ini menunjukkan bahawa hanya 19 orang (10 lelaki dan 9 perempuan) yang ingin menceburi bidang yang lain dari yang tersebut di atas. 7.4.3. Kepastian Pemilihan Bidang Kerjaya Kajian ingin mengetahui apakah bakal graduan telah membuat pemilihan bidang kerjaya yang diminati oleh mereka ataupun tidak. Hasil kajian ini menunjukkan dari 176 orang pelajar yang menjawab soalan ini, 106 (60.3%) daripadanya telah menjawab bahawa mereka telah membuat pemilihan kerjaya secara pasti, manakala 70 (39.6%) orang lagi menjawab tidak pasti. Seramai 58 (69%) pelajar lelaki menjawab dengan pasti manakala pelajar perempuan seramai 48 orang (52.2%). Ini menunjukkan pelajar lelaki lebih pasti dalam memilih kerjaya mereka berbanding pelajar perempuan. 7.4.4. Kaitan Kursus Dengan Bidang Kerjaya Hasil kajian mendapati 141 pelajar (80.45%) pelajar UiTM Cawangan Johor menyakini bahawa kerjaya yang ingin mereka ceburi mempunyai kaitan dengan bidang kursus yang sedang diikuti manakala 34 orang pelajar (19.54%) tidak merasa pasti. Responden lelaki kebanyakkannya merasa pasti dengan bidang kerjaya yang ingin mereka ceburi mempunyai kaitan dengan kursus yang sedang mereka ambil iaitu 71 orang (84.52%), manakala hanya 13 orang (15.47%) tidak pasti. Bagi responden perempuan pula, 70 orang (76.66%) merasa pasti, manakala 21 orang (23.33 %) tidak pasti. 7.4.5. Persediaan Awal Pemilihan Kerjaya Hasil kajian ini mendapati dari 166 responden yang menjawab soalan ini, hanya 56 orang pelajar (33.93%) yang telah membuat persiapan awal untuk memilih bidang kerjaya yang diminati seperti menghadiri seminar dan kursus kerjaya, berbanding 110 orang pelajar (66.06%) yang tidak membuat persiapan awal untuk memilih kerjaya masing-masing. Dari bilangan ini, 31 orang (38.27%) responden lelaki telah membuat persediaan awal pemilihan kerjaya, manakala responden perempuan 25 orang (25%). Manakala 50 orang (61.72%) responden lelaki tidak membuat persiapan awal pemilihan kerjaya dan 60 orang (70.23%) responden perempuan. 7.4.6. Kekerapan Mengikuti Kursus Hasil kajian mendapati dari 179 responden yang menjawab soal selidik ini, hanya 66 orang (36.87%) pelajar yang pernah mengikuti seminar atau kursus kerjaya, manakala bakinya sebanyak 113 orang (63.12%) tidak pernah mengikuti sebarang kursus atau seminar kerjaya. Dari 66 orang responden yang pernah mengikuti kursus/seminar kerjaya, 17 orang daripadanya pernah mengikuti kursus/seminar kerjaya sebanyak 1 kali, 15 orang 2 kali, 12 orang 3 kali dan 22 orang lebih dari tiga kali. Dapatan ini menunjukkan majoriti pelajar tanpa mengira gender tidak pernah mengikuti sebarang kursus atau seminar kerjaya. 7.5. Analisa Faktor-Faktor Pemilihan Kerjaya Bakal Graduan Mengikut Gender Kajian telah mendapati terdapat tujuh (7) faktor yang dikenalpasti boleh mempengaruhi bakal graduan untuk memilih sesuatu bidang kerjaya. Faktor-faktor tersebut telah dikenalpasti melalui kajian sorotan bertulis iaitu: a) Faktor ibubapa dan keluarga b) Faktor nilai kepuasan material c) Faktor nilai keagamaan d) Faktor media massa e) Faktor kawan-kawan f) Faktor pensyarah dan kakitangan Universiti g) Faktor pengetahuan terdahulu. Dengan menjalankan ujian t test, kajian akan dapat mengenalpasti sama ada hipotesis-hipotesis dapat diterima atau ditolak. Ujian dibuat berdasarkan ukuran skala likert scale. Kajian juga akan dapat mengenalpasti apakah faktor yang paling mempengaruhi bakal graduan di dalam membuat pemilihan kerjaya mereka.

Jadual 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya. Jantina N Mean Std. Deviation Ibubapa dan keluarga banyak mempengaruhi saya dalam memilih kerjaya Lelaki 83 6.2289 2.85984 Perempuan 91 6.5385 2.59618 Nilai kepuasan material seperti gaji mempengaruhi saya untuk memilih sesuatu kerjaya Lelaki 83 7.1807 2.54781 Perempuan 91 8.0769 1.73993 Nilai keagaman seperti halal dan haram mempengaruhi saya untuk memilih sesuatu bidang kerjaya Lelaki 85 8.8941 1.77297 Perempuan 94 8.8830 1.51591 Faktor media massa seperti akhbar, majalah dan televisyen mempengaruhi saya memilih sesuatu kerjaya Lelaki Perempuan 85 94 7.0824 7.5426 1.96524 1.94917 Kawan-kawan mempengaruhi saya untuk memilih sesuatu bidang kerjaya Lelaki 83 5.4699 2.29707 Perempuan 91 5.7033 2.46529 Pensyarah dan kakitangan universiti mempengaruhi saya untuk memilih sesuatu bidang kerjaya Lelaki 85 6.0706 2.27715 Perempuan 94 6.4255 2.30702 Pengetahuan saya mengenai sesuatu bidang mempengaruhi saya untuk memilih sesuatu bidang kerjaya Lelaki 83 8.2530 1.28636 Perempuan 88 8.3864 1.34277 (#Ukuran dibuat mengikut skala berikut iaitu; 1: amat sangat tidak bersetuju, 2: amat tidak bersetuju, 3: tidak setuju, 4: tidak tahu, 5: berkecuali, 6: tidak pasti, 7: kurang pasti, 8: setuju, 9: amat setuju dan 10: teramat sangat bersetuju. 10 tahap ini dibahagikan kepada tiga iaitu, tahap 1; iaitu dari skala 1 hingga 3 digabungkan kepada tidak bersetuju, manakala tahap 2; iaitu dari skala 4 hingga 7 digabungkan kepada tidak pasti, manakala tahap 3; iaitu dari skala 8 hingga 10 digabungkan menjadi setuju). a) Faktor Ibubapa dan Keluarga. Berdasarkan dapatan dari Jadual 3, kajian mendapati bahawa pelajar lelaki dan perempuan tidak pasti bahawa ibubapa telah mempengaruhi mereka untuk memilih kerjaya, iaitu mengikut skala 6.2 bagi lelaki dan 6.5 bagi perempuan. Walaubagaimanapun tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelaki dan perempuan seperti yang diterangkan di dalam Jadual 4. Oleh itu hipotesis H0 diterima. b) Faktor nilai kepuasan material. Berdasarkan dapatan dari Jadual 3, kajian mendapati terdapat perbezaan di antara pelajar lelaki dan perempuan. Skala menunjukkan bahawa pelajar lelaki tidak pasti (mengikut skala 7.1), sebaliknya pelajar perempuan bersetuju (mengikut skala 8.0) bahawa nilai kepuasan material telah mempengaruhi mereka dalam memilih kerjaya. Jadual 4 pula menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan. Oleh itu hipotesis H1 diterima. c) Faktor nilai keagamaan. Berdasarkan dapatan dari Jadual 3, kajian mendapati pelajar lelaki dan perempuan bersetuju bahawa nilai keagamaan mempengaruhi mereka di dalam pemilihan kerjaya iaitu mengikut skala 8.89 bagi lelaki dan 8.88 bagi

perempuan. Jadual 4 pula menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara mereka. Oleh itu hipotesis H0 diterima. d) Faktor media massa. Berdasarkan dapatan dari Jadual 3, kajian mendapati pelajar lelaki dan perempuan tidak pasti bahawa media massa telah mempengaruhi mereka di dalam pemilihan kerjaya iaitu mengikut skala 7.0 bagi lelaki dan 7.5 bagi perempuan. Jadual 4 pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara mereka. Oleh itu hipotesis H0 diterima. e) Faktor kawan-kawan. Berdasarkan dapatan dari Jadual 3, kajian mendapati pelajar lelaki dan perempuan tidak pasti bahawa kawan-kawan telah mempengaruhi mereka di dalam pemilihan kerjaya iaitu mengikut skala 5.4 bagi lelaki dan 5.7 bagi perempuan. Jadual 4 pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara mereka. Oleh itu hipotesis H0 diterima. f) Faktor pensyarah dan kakitangan universiti. Berdasarkan dapatan dari Jadual 3, kajian mendapati pelajar lelaki dan perempuan tidak pasti bahawa pensyarah dan kakitangan universiti telah mempengaruhi mereka di dalam pemilihan kerjaya iaitu mengikut skala 6.0 bagi lelaki dan 6.4 bagi perempuan. Jadual 4 pula menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di anatra pelajar lelaki dan perempuan. Oleh itu hipotesis H0 diterima. g) Faktor pengetahuan terdahulu. Berdasarkan kepada dapatan dari Jadual 3, kajian mendapati pelajar lelaki dan perempuan bersetuju bahawa pengetahuan mereka telah mempengaruhi pemilihan kerjaya iaitu mengikut skala 8.2 bagi lelaki dan 8.3 bagi perempuan. Jadual 4 pula menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara mereka. Oleh itu hipotesis H0 diterima.

Jadual 4. Signifikan Perbezaan Faktor Pemilihan Kerjaya dan Gender. t-test for Equality of Means t df P Value Mean Difference Ibubapa dan keluarga banyak mempengaruhi saya dalam memilih kerjaya Equal variances assumed -.748 172 .455 -.3095 Equal variances not assumed -.745 166.099 -.3095 Nilai kepuasan material seperti gaji mempengaruhi saya untuk memilih sesuatu kerjaya Equal variances assumed -2.730 172 -.8962 Equal variances not assumed -2.684 143.020 .008### -.8962 Nilai keagaman seperti halal dan haram mempengaruhi saya untuk memilih sesuatu bidang kerjaya Equal variances assumed .045 177 .964 .0111 Equal variances not assumed .045 166.175 .0111 Faktor media massa seperti akhbar, majalah dan televisyen mempengaruhi saya memilih sesuatu kerjaya Equal variances assumed -1.571 177 .118 -.4602 Equal variances not assumed -1.571 174.904 -.4602 Kawan-kawan mempengaruhi saya untuk memilih sesuatu bidang kerjaya Equal variances assumed -.644 172 .520 -.2334 Equal variances not assumed -.646 171.918 -.2334 Pensyarah dan kakitangan universiti mempengaruhi saya untuk memilih sesuatu bidang kerjaya Equal variances assumed -1.034 177 .302 -.3549 Equal variances not assumed -1.035 175.633 -.3549 Pengetahuan saya mengenai sesuatu bidang mempengaruhi saya untuk memilih sesuatu bidang kerjaya Equal variances assumed -.662 169 .509 -.1334 Equal variances not assumed -.663 168.957 -.1334 ###Signifikan pada tahap .05.

7.6. Analisa Tahap Persediaan Bakal Graduan Di dalam Pemilihan Kerjaya Kajian telah mengemukakan 8 variables untuk mengenalpasti tahap persediaan bakal graduan di dalam membuat pemilihan kerjaya mereka. Perkara tersebut dinyatakan di dalam Jadual 5 seperti di bawah. Jadual 5. Tahap Persediaan Bakal Graduan Mengikut Gender Jantina N Mean Std. Deviation Saya telah mempunyai bidang kerjaya yang khusus yang saya minati Lelaki 83 7.0843 2.31224 Perempuan 90 7.1889 1.99378 Saya percaya sijil, dan ijazah sahaja tidak mencukupi untuk mendapatkan pekerjan yang baik Lelaki 85 8.0824 2.08858 Perempuan 94 8.3298 1.76214 Saya sentiasa mementingkan disiplin diri seperti menjaga masa dan menghormati peraturan universiti Lelaki 83 7.8313 1.76566 Perempuan 91 7.9670 1.62925 Saya mementingkan penampilan diri supaya sentiasa kelihatan kemas dan menarik Lelaki 85 8.3882 1.48880 Perempuan 94 8.4681 1.71459 Saya sentiasa mengikuti perkembangan semasa dan terkini mengenai bidang kerjaya yang saya ingin ceburi Lelaki 83 7.3976 1.72457 Perempuan 91 7.2418 1.62166 Saya telah berbincang dengan pihak yang berkenaan dengan kerjaya seperti kaunselor atau wakil pejabat buruh untuk mendapatkan khidmat nasihat Lelaki 84 5.7381 2.11773 Perempuan 90 5.5000 2.08930 Saya telah menghubungi pihak yang berkenaan seperti wakil syarikat atau pegawai yang terbabit dari institusi/badan mengenai peluang-peluang kerjaya di tempat mereka Lelaki 85 5.5059 2.15817 Perempuan 94 5.8298 2.32628 Saya telah membuat perancangan yang perlu seperti menyiapkan resume/biodata peribadi Lelaki 85 5.8706 2.40925 Perempuan 94 6.4681 2.45257

(#Ukuran dibuat mengikut skala berikut iaitu; 1: amat sangat tidak bersetuju, 2: amat tidak bersetuju, 3: tidak setuju, 4: tidak tahu, 5: berkecuali, 6: tidak pasti, 7: kurang pasti, 8: setuju, 9: amat setuju dan 10: teramat sangat bersetuju. 10 tahap ini dibahagikan kepada tiga iaitu, tahap 1; iaitu dari skala 1 hingga 3 digabungkan kepada tidak bersetuju, manakala tahap 2; iaitu dari skala 4 hingga 7 digabungkan kepada tidak pasti, manakala tahap 3; iaitu dari skala 8 hingga 10 digabungkan menjadi setuju).

Jadual 6. Signifikan Perbezaan Tahap Persediaan Pemilihan Kerjaya t-test for Equality of Means T Df P Value Mean Difference Saya telah mempunyai bidang kerjaya yang khusus Equal variances assumed -.319 171 .750 -.1046 Equal variances not assumed -.317 162.579 -.1046

Saya percaya sijil, dan ijazah sahaja tidak mencukupi assumed -.859 177 .391 -.2474 Equal variances not assumed -.852 165.141 Saya sentiasa mementingkan disiplin diri Equal variances assumed -.527 172 -.1357 Equal variances not assumed -.525 167.033 .600 Saya mementingkan penampilan diri Equal variances assumed -.331 177 .741 -.0798 Equal variances not assumed -.333 176.720 Saya sentiasa mengikuti perkembangan semasa Equal variances assumed .614 172 .540 .1558 Equal variances not assumed .612 168.025 Saya telah berbincang dengan kaunselor Equal variances assumed .746 172 .457 .2381 Equal variances not assumed .746 170.826 Saya telah menghubungi wakil syarikat Equal variances assumed -.963 177 .337 -.3239 Equal variances not assumed -.966 176.879 Saya telah menyiapkan resume Equal variances assumed -1.641 177 .103 -.5975 Equal variances not assumed -1.643 175.776

Equal variances -.2474 -.1357 -.0798 .1558 .2381 -.3239 -.5975

Jadual 5 dan 6 menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelaki dan perempuan dari segi persediaan untuk memilih kerjaya. Oleh itu hipotesis H0 diterima.

8. KESIMPULAN DAN SARANAN Kajian mendapati secara keseluruhannya tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara gender di dalam pemilihan kerjaya. Akan tetapi kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara bakal graduan lelaki dan perempuan dari aspek faktor nilai material, di mana pelajar perempuan lebih dipengaruhi oleh nilai material seperti gaji berbanding dengan pelajar lelaki. Suatu perkara yang patut diberikan perhatian di sini bahawa kajian telah mendapati faktor pensyarah dan kakitangan universiti tidak banyak mempengaruhi pelajar di dalam pemilihan kerjaya. Malah kajian mendapati faktor media massa lebih mempengaruhi pelajar di dalam memilih kerjaya. Oleh itu, kajian menyarankan supaya para pensyarah dan kakitangan universiti bertindak lebih pro-aktif untuk membantu pelajar memilih kerjaya mereka. Para pensyarah tidak sepatutnya hanya mahu menghabiskan silibus kursus sahaja tanpa tidak menghiraukan potensi dan bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh para pelajarnya. Keadaan ini tidak sepatutnya berlaku kerana mereka adalah golongan yang hampir dengan pelajar yang sewajarnya menjadi career counselor kepada pelajar dalam memilih kerjaya mereka pada masa hadapan. Kajian juga mendapati bahawa nilai keagamaan merupakan faktor yang paling mempengaruhi pelajar di dalam pemilihan kerjaya mereka. Walaupun mereka mementingkan faktor nilai material akan tetapi nilai keagamaan adalah lebih diutamakan. Oleh itu kajian menyarankan supaya kefahaman Islam yang betul dan tepat serta bersesuaian dengan realiti semasa perlu diberikan kepada para pelajar. Ini untuk mengelakkan pelajar dari mengambil tindakan yang terburu-buru tanpa ilmu yang sebenar. Contohnya isu bekerja di bank yang mengamalkan riba. Mengikut fatwa yang dibuat oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi (1994), hukum bekerja di bank riba adalah harus kerana urusan yang melibatkan interest adalah sedikit berbanding dengan urusan perbankan yang lain. Ini kerana seandainya orang Islam tidak dibenarkan bekerja di bank tersebut, sudah pasti ekonomi umat Islam akan lebih teruk ditindas dan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Berdasarkan hujah-hujah ini, Dr. Yusuf al-

Qardhawi mengharuskan pendapatan yang diperolehi dari bekerja di bank riba. Perkara seperti ini perlu diperjelaskan kepada pelajar untuk mempastikan mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan bersesuaian dengan kehendak sebenar Islam. Kajian ini menjadi perintis kepada kajian-kajian lain, kerana ia turut meletakkan dimensi agama sebagai salah satu aspek yang perlu dilihat dalam mengkaji faktorfaktor pemilihan kerjaya pelajar. Sebelum ini belum ada lagi satu kajian yang menggunakan kerangka teori kerjaya Islam sebagai asas penting kajian mereka dan kebanyakan pengkaji-pengkaji menjadikan teori pemilihan kerjaya Barat sebagai asas kerangka utama kajian mereka. Kajian ini juga mendapati majoriti bakal graduan tanpa mengira gender tidak membuat persiapan awal untuk menghadapi alam kerjaya bahkan wujud ketidakpastian di kalangan mereka apakah bentuk kerjaya yang ingin mereka ceburi selepas menamatkan pengajian mereka. Bakal graduan juga tanpa mengira gender tidak merujuk kepada kauselor dan pihak yang berkaitan bagi mendapatkan maklumat kerjaya. Sedangkan sebagai seorang pelajar institusi pengajian tinggi, bimbingan dan pengetahuan tentang alam pekerjaan adalah perlu supaya pelajar tidak membuat pilihan yang kurang tepat. Kajian Brown & Brooks (1991), mendapati proses pemilihan kerjaya yang sesuai melibatkan beberapa langkah iaitu menilai diri sendiri melalui ujian inventori, mengkaji beberapa pekerjaan untuk mengetahui kesesuaian pekerjaan dan ciri peribadi sendiri dan membuat keputusan memilih sesuatu pekerjaan. RUJUKAN Ahmad Mahzan Ayob. 1991. Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Qardhawi, Yusof. 1994. Fatwa-Fatwa Semasa. Kota Bharu: Pustaka Aman Press. Chek Mat. 2000. Pengurusan Kerjaya. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Crites. J.O. 1969. Vocational Psychology. New York: McGraw-Hill. Crites. J.O. 1978. Career Maturity Inventory: Theory and Research Handbook. California: McGraw-Hill. Dewan Bahasa & Pustaka. 1996. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Ishammudin Hj.Ismail. 1997. Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Yang Berkaitan dengan Pemilihan Kerjaya Pelajar-Pelajar Di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Thesis Sarjana Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak diterbitkan. Isaacson, L.E. & Brown, D. 1993. Career Information, Career Counseling & Care Development, 5TH Edition. Massachusetts: Allyn and Bacon Karayani.M. 1981. Career Maturity of Emotionally Maladjusted High School Students. The Vocational Guidance Quarterly, 29:213-219. Law Choon Yin. 1991. Hubungan Bangsa Dan Jantina Dengan Pemilihan Kerjaya I Kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat: Satu Kajian Kes. Thesis Sarjana Muda Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak diterbitkan. Nor Saidatul Rajeah Zam Zam Amin. 2000. Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Kerjaya Kepada Pelajar-Pelajar Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia Dalam pemilihan kerjaya: Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana. Universiti Malaysia Sarawak. Tidak

diterbitkan. Nor Hanita Mohd Shariff. 1997. Tahap Kematangan Kerjaya Di kalangan PelajarPelajar sekolah Menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. Thesis Ijazah Becelor Pendidikan, Universiti Putra Malaysia. Tidak diterbitkan. Osipow.Samuel H. 1973. Theories of Career Development. Second Edition. New Jersey: Prentice –Hall, Inc. Osipow Samual H. dan Fitzgerald. Louise F. 1996. Theories of Career Development. Fourth Edition. Needham Heights: Allyn & Bacon. Sidek Mohd Noah. 2002. Perkembangan Kerjaya: Teori & Praktis. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Zunker, Vernon G. 1986. Career Counseling: Applied Concepts of Life Planning. Second Edition. California: Wadsworth, Inc.