PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/1

PRINSIP ASAS PEARUH (INDUCTOR)

OBJEKTIF AM

5

Un it

Memahami prinsip-prinsip asas pearuh dalam litar elektrik.

OBJEKTIF KHUSUS
Di akhir unit ini anda dapat :  Mentakrifkan pearuh beserta dengan unitnya.  Menerangkan daya gerak elektrik teraruh hasil daripada pemotongan fluk.  Menjelaskan penyusunan pearuh dalam litar siri dan selari.  Memberikan contoh-contoh kesan pearuh dalam litar dan alat elektrik.

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/2

INPUT

5.0

PEARUH Penambahan arus di dalam pengalir akan mewujudkan medan magnet berubah-ubah yang akan menghasilkan voltan di dalam pengalir. Voltan yang terhasil ini akan menentang voltan bekalan dan juga arusnya. Litar elekitrik yang mempunyai sifatsifat menentang perubahan arus dipanggil kearuhan. Komponen elektronik yang mempunyai ciri-ciri ini dipanggil pearuh. Kadang-kala pearuh juga dipanggil gegelung atau pencekik. Pearuh dibuat dengan melilitkan gelung pengalir dalam bentuk gegelung. Terdapat dua jenis pearuh yang selalu digunakan dalam litar elektronik iaitu pearuh jenis tetap dan pearuh jenis bolehubah.

5.1

UNIT KEARUHAN Unit bagi kearuhan adalah Henry. 1 Henry menunjukkan jumlah kearuhan yang dipunyai oleh belitan jika arusnya berubah pada kadar 1 ampere saat dan menghasilkan voltan teraruh sebanyak 1 volt. 1 Henry (H) = 1000000 atau 106 mikroHenry (μH) 1 miliHenry (mH) = 1000 atau 103 mikroHenry (μH) 1 1 miliHenry (mH) = atau 10-3 Henry (H) 1000 1 1 mikroHenry ( µ H) = atau 10-6 Henry (H) 1000000 1 1 mikroHenry ( µ H) = atau 10-3 miliHenry (mH) 1000 5.1.1 Aruhan Satu keadaan yang menentang sebarang perubahan arus yang melaluinya. Terdapat dua jenis aruhan iaitu: a) Aruhan diri (L) b) Aruhan saling (M)

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/3

5.1.2

Aruhan Diri (L) d.g.e I

V
Rajah 5.1: Gambar Rajah Aruhan Diri

Apabila arus mengalir dialirkan di dalam satu gegelung (Rajah 5.1) dan mengalami perubahan maka urat daya yang dihasilkan di dalam gegelung tersebut turut berubah. Perubahan ini akan menghasilkan d.g.e. dalam geglung tersebut. D.g.e. ini mempunyai arah yang berlawanan dengan arah voltan bekalan. Sifat gelung seperti ini dinamakan sebagai aruhan diri dan gelung ini dikenali sebagai pearuh. L Unitnya : Henry (H) Simbolnya : 5.1.3 Aruhan Saling (M) fluks, φ I A beban N1 N2 B d.g.e ke

Rajah 5.2: Gambar Rajah Aruhan Saling

Arus ulang-alik dialirkan dalam satu gelung (gelung A) dan urat daya yang dihasilkan bertaut dengan gelung yang lain (gelung B) yang diletakkan berhampiran dengannya hingga menghasilkan daya gerak elektrik dalam gelung yang kedua tersebut, maka sifat-sifat ini dikenali sebagai aruhan saling. Contoh aruhan saling ialah pengubah. 1 Henry aruhan saling adalah merupakan perubahan arus 1 ampere sesaat di dalam satu gegelung dan mengaruhkan voltan sebanyak 1 volt di dalam gegelung yang lain. Unitnya : Henry (H) M M Simbolnya : Aruhan Saling juga boleh ditakrifkan sebagai kebolehan sesuatu gelung (atau litar) untuk menghasilkan satu d.g.e. di dalam sebuah gelung (litar) berhampiran melalui aruhan apabila arus dalam gelung pertama berubah.

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/4

5.1.4

Pembuktian Formula Aruhan Diri, L Arah d.g.e. sentiasa berlawanan dengan arah arus elektrik maka: D.G.E. terjana disebabkan oleh perubahan urat daya, dφ e1 = − N dt D.G.E. terjana disebabkan oleh perubahan arus, di e2 = − L dt Menggunakan Hukum Faraday;

(5.1)

(5.2)

e1 = e2

(5.3)

−N

dφ di = −L dt dt

L=N

dφ dt • dt di

Aruhan diri,

L=N

dφ di

di mana :

L N dφ dt di dt

= aruhan diri = bilangan lilitan gegelung = perubahan fluks berangkai = kadar perubahan arus

5.1.5

Tenaga Di Dalam Pearuh Untuk mencari tenaga yang disimpan di dalam pearuh:

E=

1 2 LI 2

(5.4)

Unit bagi tenaga : Joule (J)

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/5

AKTIVITI 5A
5.1 5.2 5.3 5.4 Berikan definisi bagi pearuh, kearuhan dan aruhan. Dengan bantuan gambar rajah, terangkan prinsip aruhan diri. Nyatakan perbezaan di antara aruhan diri dan aruhan saling. Nyatakan jenis-jenis aruhan yang berlaku di dalam litar kearuhan.

MAKLUM BALAS 5A

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/6

5.1

Pearuh – Komponen elektronik yang mempunyai sifat menentang perubahan arus. Kearuhan – Litar elektrik yang mempunyai sifat menentang perubahan arus. Aruhan – Sifat yang menentang perubahan arus. Aruhan Diri (L) d.g.e

5.2

Gambar rajah aruhan diri Apabila arus mengalir dialirkan di dalam satu gegelung (Rajah 5.1) dan mengalami perubahan maka urat daya yang dihasilkan di dalam gegelung tersebut turut berubah. Perubahan ini akan menghasilkan d.g.e. dalam geglung tersebut. D.g.e. ini mempunyai arah yang berlawanan dengan arah voltan bekalan. Sifat gelung seperti ini dinamakan sebagai aruhan diri dan gelung ini dikenali sebagai pearuh. 5.3 5.4 Perbezaan yang ketara antara aruhan diri dan aruhan saling ialah aruhan diri melibatkan satu gelung dan aruhan saling pula adalah melibatkan dua gelung. Terdapat dua jenis aruhan yang berlaku dalam litar pearuh iaitu aruhan diri dan aruhan saling.

INPUT
5.2 PENYUSUNAN PEARUH DALAM LITAR SESIRI DAN SELARI 5.2.1 Litar Sesiri

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/7

L1 A

L2

L3

L4 B

Rajah 5.1 : Susunan Pearuh Dalam Litar Sesiri

Kearuhan jumlah bagi litar sesiri (Rajah 5.1) adalah hasil tambah kepada semua nilai kearuhan dalam litar tersebut seperti yang ditunjukkan dalam persamaan (5.5) di bawah.

LJ = L1 + L2 + L3 + L4
5.2.2 Litar Selari

(5.5)

Kearuhan jumlah bagi litar selari (Rajah 5.2) boleh dikira menggunakan persamaan (5.6) di bawah. A

L1

L2

L3

B
Rajah 5.2

1 1 1 1 = + + LJ L1 L2 L3

(5.6)

Contoh 5.1 Berapakah jumlah kearuhan bagi tiga (3) buah gegelung masing-masing dengan nilai 0.02H, 44mH, 400µH jika ia disambung secara : a) Sesiri b) Selari Penyelesaian : L1 = 0.02H L2 = 44mH = 44 x 10-3 = 0.044H L3 = 400µH = 400 x 10-6 = 0.0004H

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/8

a)

kearuhan jumlah,

LJ = L1 + L2 + L3
1 1 1 1 = + + LJ L1 L2 L3
=

(kerana sesiri)

LJ = 0.02 + 0.044 + 0.0004 = 0.0644H b) kearuhan jumlah, (kerana selari)

1 1 1 + + 0.02 0.044 0.0004

= 2572.73 ∴ LJ = 1 = 389 X 10-6 = 389µH 2572.73

Perhatian!!! Pastikan semua nilai kearuhan ditukar kepada unit yang sama terlebih dahulu sebelum pengiraan dilakukan.

5.2.3

Kesan Pearuh Dalam Litar Dan Alat Elektrik Pearuh yang dipasangkan di dalam litar elektrik mempunyai beberapa kegunaan antaranya; a) Untuk melicinkan riak-riak gelombang dalam litar arus terus. b) Untuk memperbaiki ciri-ciri pemancaran gelombang dalam talian telefon.

5.2.4

Regangan Berkearuhan, X L Dalam litar arus ulang-alik arus sentiasa berubah-ubah secara berterusan yang seterusnya mengaruhkan d.g.e. balikan secara berterusan. D.g.e. ini akan menentang arus secara berterusan juga. Penentangan terhadap aliran arus oleh kearuhan inilah yang dipanggil regangan berkearuhan. Ia disimbolkan sebagai XL dan unitnya Ohm (Ω). Nilai regangan berkearuhan dalam sesuatu litar bergantung kepada

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/9

kearuhan litar itu dalam kadar perubahan arus litar itu. Kadar perubahan arus bergantung kepada frekuensi voltan bekalan. Secara matematik, regangan berkearuhan boleh dikira daripada formula persamaan (5.7).

X L = 2πfL
dimana : XL = Regangan Berkearuhan (Ω) f = Frekuensi (Hz) L = Pearuh / kearuhan (Henry)

(5.7)

Contoh 5.2 Satu gegelung mempunyai kearuhan 0.2H dan disambungkan dalam litar AU 200V, 50Hz. Kirakan regangan berkearuhan dalam litar tersebut. Penyelesaian :

X L = 2πfL

= 2π (50)(0.2) = 62.8 Ω.

AKTIVITI 5B
5.5 Kirakan jumlah kearuhan bagi tiga (3) buah gegelung masing-masing dengan nilai 0.05H, 30mH, 755µH jika ia disambung secara :

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/10

a) sesiri b) selari 6.1 5.7 Berikan definisi regangan berkearuhan. Seterusnya nyatakan unit dan simbolnya. Berikan dua kegunaan pearuh dalam litar elektrik.

Tahukah Anda ? Analisis litar pearuh sama dengan analisis litar perintang.

MAKLUM BALAS 5B
5.5 Diberi , L1 = 0.05H L2 = 30mH = 30 x 10-3 = 0.030H L3 = 755µH = 755 x 10-6 = 0.000755H a) kearuhan jumlah,

LJ = L1 + L2 + L3

(kerana sesiri)

LJ = 0.05 + 0.030 + 0.000755 = 0.080755H = 80.755mH

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/11

b)

kearuhan jumlah,

1 1 1 1 = + + LJ L1 L2 L3
=

(kerana selari)

1 1 1 + + 0.05 0.030 0.000755

= 1377.84 ∴ LJ = 1 = 7.25 X 10-4 = 725µH 1377.84

5.6

Penentangan terhadap aliran arus oleh kearuhan inilah yang dipanggil regangan berkearuhan. Ia disimbolkan XL Unit Ohm (Ω). i. Untuk melicinkan riak-riak gelombang dalam litar arus terus. ii. Untuk memperbaiki ciri-ciri pemancaran gelombang dalam talian telefon.

5.7

Penilaian Kendiri
1. Dengan bantuan gambar rajah terangkan mengenai aruhan saling. 2. Dengan menggunakan Hukum Faraday, tunjukkan bahawa,

L=N

dφ . di

3. Dapatkan kearuhan jumlah (LAB) bagi litar-litar Rajah K5.1 di bawah. i). L1 =7mH A

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/12

L2 = 2H B ii). A 6H 3mH

L3 =0.4H

L4 = 250 µ H

6µH B

7µH Rajah K5.1

MAKLUM BALAS KENDIRI
1. Prinsip Aruhan Saling (M) fluks, φ I A beban N1 N2 B d.g.e ke

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/13

Gambar rajah aruhan saling Arus ulang-alik dialirkan dalam satu gelung (gelung A) dan urat daya yang dihasilkan bertaut dengan gelung yang lain (gelung B) yang diletakkan berhampiran dengannya hingga menghasilkan daya gerak elektrik dalam gelung yang kedua tersebut, maka sifat-sifat ini dikenali sebagai aruhan saling. Contoh aruhan saling ialah pengubah. 1 Henry aruhan saling adalah merupakan perubahan arus 1 ampere sesaat di dalam satu gegelung dan mengaruhkan voltan sebanyak 1 volt di dalam gegelung yang lain. 2. D.g.e. terjana disebabkan oleh perubahan urat daya, e1 = − N dg.e terjana disebabkan oleh perubahan arus, menggunakan Hukum Faraday; e2 = − L di dt dφ dt

e1 = e2

−N

dφ di = −L dt dt

L=N

dφ dt dφ • =N (terbukti) di dt di

3(i).

L34 =

L3 L4 (0.4)(250 x10 −6 ) = = 2.5 x10− 4 H (selari) −6 L3 + L4 (0.4 + 250 x10 )

LA = L341

= L34 + L1 = (2.5 x10−4 ) + 7 x10 −3 = 7.25 x10 −3 H

(sesiri)

∴ LAB

LA L2 (7.25 x10 −3 )(2) = = = 7.22 x10 − 3 = 7.22mH −3 LA + L2 (7.25 x10 + 2)

3(ii).

(6)(7 x10−6 ) LA = = 6.98 x10− 6 −6 (6 + 7 x10 )

(selari) (sesiri)

LB = 3 x10 −3 + 6 x10 −6 = 3006 x10 −6
∴ LAB

LA LB (6.98 x10 −6 )(3006 x10−6 ) = = = 6.98 x10 − 6 = 6.98µH −6 −6 LA + LB (6.98 x10 + 3006 x10 )

PRINSIP ASAS PEARUH

E1063/UNIT5/14

Tahniah!! Jika anda dapat menyelesaikan semua soalan di atas. Jika tidak perbanyakkan latihan yang melibatkan analisis litar pearuh

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.