KAJIAN TINDAKAN YANG DIJALANKAN DI SEKOLAH RENDAH Matematik

MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM KEMAHIRAN MENDARAB DAN MEMBAHAGI. Zairoshana Binti Musa SK Bandar Sri Damansara (3). 1. OBJEKTIF a)Umum Menimbulkan minat serta pandangan positif terhadap mata pelajaran Matematik. Mengenalkan cara pembelajaran yang menyeronokkan dan berkesan kepada pelajar. b)Khusus i . membantu murid-murid Tahun 6 yang masih belum menguasai kemahiran mendarab dan membahagi . 2. METADOLOGI Metadologi yang digunakan : i . Pemerhatian ii. Ujian Diagnostik iii. Ujian Post iv. Soal Selidik untuk murid,guru dan ibu bapa. 3. PERLAKSANAAN KAJIAN a) Tinjauan Masalah i . Prestasi pencapaian subjek Matematik dalam peperiksaan dalaman masih belum mencapai target dari segi kualiti gred. ii . Murid masih lemah dalam penguasaan kemahiran mendarab dan membahagi. iii. Murid kurang mahir untuk menukarkan konsep darab kepada tambah secara berulang.. iv. Pelajar kurang mendapat motivasi dari ibu bapa dalam membuat latih tubi di rumah. b) Perlaksanaan program i .Membuat ujikaji berbentuk inkuiri- penemuan ii Membina kefahaman terhadap konsep iii Bimbingan guru iv Ujian Post v Kajian soal selidik c) Tindakan yang dijalankan i Menjalankan Ujian Pra ii Membuat ujikaji berbentuk inkuiri – penemuan iii Murid membina kefahaman dengan memperbanyakkan latih tubi. iv Bimbing murid menjawab soalan darab dan bahagi secara berperingkat-peringkat. v Mempermudahkan konsep mendarab dan membahagi dengan menggunakan kaedah tambah secara berulang.

6. Analisis Pemerhatian iii Analisis soal selidik iv. b) Rumusan Pemerhatian Murid dapat menyelesaikan soalan darab dan bahagi dengan mudah. Analisis perlakuan murid v. CADANGAN Saya bercadang untuk meneruskan teknik pengajaran yang pelbagai untuk memperkukuhkan lagi konsep mendarab dan membahagi di kalangan murid-murid. REFLEKSI KAJIAN a. c) Proses Pengajaran dan pembelajaran Kefahaman murid terhadap konsep mendarab dan membahagi dapat diperkukuhkan lagi dengan menggunakan teknik pengajaran yang pelbagai. 5.) Pencapaian murid Murid dapat mengatasi masalah kekeliruan konsep mendarab dan membahagi. iii. . vii Ujian Post 4..vi Menunjukkan jalan kerja untuk mendapatkan jawapan bagi soalan darab dan bahagi secara individu. DAPATAN KAJIAN a) Analisis Data i Analisis Ujian Pra ii.Guru menggunakan kaedah pengajaran yang pelbagai dan lebih konsisten. Analisis Ujian Post b) Rumusan i Pemahaman murid tentang konsep mendarab dan membahagi lebih kukuh ii Kaedah inkuiri –penemuan secara berperingkat dan dapatan yang diulang-ulang dapat membantu murid membina konsep dengan kukuh.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.