MODUL 3

KEUSAHAWANAN
Dalam modul ini pelajar diperkenalkan kepada keusahawanan dan kerjaya yang meliputi aspek kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat keputusan, pengiraan kos, rancangan perniagaan, agensi yang membantu usahawan, pemasaran serta peluang kerjaya dalam industri automobil.

Objektif
Modul ini membolehkan pelajar:

1. 2. 3. 4. 5.

Menyatakan maksud komunikasi. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain. Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. 6. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 7. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 8. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. 9. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. 10. Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawan. 11. Mengenal pasti unsur pemasaran. 12. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. 13. Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil.

KANDUNGAN MODUL
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 : : : : : : : Kemahiran berkomunikasi. Kemahiran membuat keputusan. Pengiraan kos. Rancangan Perniagaan. Agensi yang membantu usahawan. Pemasaran. Peluang kerjaya dalam industri automobil.

UNIT 3.1 : KEMAHIRAN BERKOMUNAKASI
Objektif
Pada akhir unit ini pelajar dapat: 101

1. Menyatakan maksud komunikasi. 2. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. 3. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain.

Pencapaian Kompetensi
1. 2. 3. 4.
Boleh menyatakan maksud komunikasi. Boleh menjalankan simulasi, main peranan dan menonton video cara berkomunikasi. Boleh menyatakan kepentingan membentuk jaringan hubungan ( networking ). Boleh menjalinkan perhubungan antara rakan untuk melaksanakan projek usahasama.

Maklumat penting
Kemahiran berkomunikasi
Komunikasi adalah satu proses yang menentukan perbualan, perbincangan, arahan atau penulisan dilakukan dengan berkesan. Ia melibatkan pertukaran maklumat dan pemahaman terhadap maksud maklumat yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam proses pengurusan sesebuah perniagaan. Oleh itu usahawan yang inginkan pencapaian cemerlang dalam perniagaan yang diterajuinya perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi.

Proses komunikasi semasa berurusan dengan pelanggan
Proses komunikasi yang berkesan mengandungi beberapa langkah seperti berikut:

1. Ketahui 2. 3. 4. 5.

objektif atau sebab komunikasi dilakukan. Mengenal pasti kepada siapa maklumat ditujukan. Memilih media yang sesuai untuk berkomunikasi supaya objektif komunikasi tercapai. Memilih masa yang sesuai untuk berkomunikasi. Rancang maklumat yang hendak disampaikan dan pilih bahasa yang sesuai supaya difahami oleh penerima maklumat.

Kaedah komunikasi secara bertulis pula merangkumi surat menyurat. minit mesyuarat.6. Komunikasi secara lisan dilakukan apabila usahawan berkomunikasi melalui talefon. mesyuarat. mel elektronik. perbincangan bersemuka. laporan. intercom. seminar dan konferensi.1 Komunikasi bersama pelanggan Terdapat dua teknik berkomunikasi yang kerap digunakan oleh usahawan untuk menguruskan perniagaannya. Mendapatkan maklum balas untuk memastikan komunikasi yang berkesan. memo. Teknik tersebut ialah komunikasi menggunakan tulisan dan lisan. Teknik berkomunikasi dalam perniagaan Rajah 3. 102 Komunikasi Lisan Bertulis Surat Mesyuarat Telefon Memo Gaya Perbualan Laporan Perbincangan Interpersonal Antara peroragan Penampilan Kebolehan mendengar Berketerampilan Memahami kehendak perbualan Gerak bahasa tubuh (body language) Gerak bahasa tubuh . iklan dan risalah. faksimili.

Kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan. Aktiviti 1. pembekal. 3. Maksud asal maklumat hilang dalam saluran komunikasi kerana penerima maklumat tidak memberi tumpuan kepada apa yang sedang diterangkan dan gagal mentaksirkan maklumat dengan tepat. Penghalang komunikasi adalah seperti berikut: 1. Dalam menjalankan perniagaan. reka bentuk. Gagal mentafsir maklumat dengan tepat. Dinamika kumpulan. 4. Kemahiran berkomunikasi. Ini adalah 103 kerana usahawan sentiasa perlu berinteraksi dengan pelanggan. warna. Antara kemahiran hubungan manusia yang penting ialah: 1. kualiti. 2. trend terkini. 2. Halangan Dalam Berkomunikasi Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. Mengatasi konflik. 5. suara penghantar yang kurang jelas. 3. Menonton tayangan cara berkomunikasi. dan …………………………yang kerap digunakan oleh usahawan. . tulisan yang kurang difahami atau sukar dibaca. Terdapat dua teknik berkomunikasi iaitu…………………………. ketahanan. saiz. Maklumat yang kurang jelas adalah penghalang kepada keberkesanan proses komunikasi.2 Peta minda kemahiran berkomunikasi Kepentingan menjalin hubungan dengan orang lain Kemahiran hubungan manusia adalah kemahiran penting perlu dihayati oleh seseorang usahawan. komunikasi sangan penting. estetika. Latihan 1. Penerima tidak yakin dengan apa yang telah ditafsirkan kerana tidak yakin kepada penghantar maklumat. Halangan dalam penghantaran maklumat. 2. 3. pesaing dan anggota masyarakat perdagangan yang mempunyai hubungkait dengan perniagaannya. Nyatakan maksud komunikasi. tempoh serahan dan perkhidmatan selepas jualan. Kepimpinan. berkesan dan gagal membentuk idea yang jelas. 4. pekerja. Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi.Rajah 3. egronomik. Laksanakan satu projek usahasama dan lakukan proses menjalin perhubungan. Jalankan aktiviti berkomunikasi dengan pelanggan mengenai cita rasa pelanggan dari segi harga. Saluran maklumat mungkin terganggu oleh suasana yang bising. Halangan di pihak penerima maklumat. skim bayaran. 3. 5. Kegagalan mentaksir maksud asal sesuatu maklumat menyumbang kepada hilangnya sesuatu maklumat itu dalam saluran komunikasi. Maklumat kabur kerana penghantar maklumat gagal menggunakan bahasa perantaraan dengan 2.

memilih penyelesaian yang baik. 2. Maklumat penting Pengetahuan. bertindak dan menilai semula. Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan. Menguji kenderaan. Ketua Mekanik mengisi borang kerja. Cara pembayaran juga sangat penting dibincangkan kerana ianya akan memudahkan pelanggan membuat pembayaran secara tunai. Boleh menyelesaikan masalah ketiadaan bahan atau alat yang diperlukan untuk menservis enjin.Nyatakan dua penghalang komunikasi. mencari alternatif. Contohnya. Pengetahuan. seseorang mekanik bukan sahaja mengetahui bagaimana hendak membaiki enjin tetapi juga perlu mengetahui bagaimana hendak mengesan kerosakan dan boleh memberi khidmat nasihat. Pencapaian Kompetensi 1. Rajah 3. UNIT 3. pengalaman dan kemahiran didalam kemahiran membuat keputusan ini sangat penting dimiliki oleh usahawan. kekurangan modal untuk perniagaan dan tawar-menawar harga perkhidmatan. Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja.3 Carta alir membuat keputusan 105 . Boleh membuat keputusan cara mengenal pasti masalah. kad kredit atau cek. Keputusan kerosakan mestilah dibincangkan dengan pelanggan dari segi kos kerja pembaikan dan masa pembaikan. Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. Seorang mekanik yang baik mestilah boleh memuaskan hati pelanggan atau pemilik kenderaan. Pemeriksaan awal dilakukan oleh ketua mekanik / mekanik ke atas kenderaan.2 : KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 104 • Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Mekanik mestilah boleh mengesan atau memeriksa kerosakkan ke atas kenderaan dengan tepat. Berbincang dengan pelanggan mengenai kerosakan dan kerja pembaikan. menuntut bayaran dan menyerahkan kenderaan kepada pelanggan. Langkah membuat keputusan bidang automobil. pengalaman dan kemahiran penting untuk menentukan yang seseorang itu benar-benar tahu apa yang hendak dilakukan ke atas perniagaan yang diceburi.

2. lengkapkan carta alir langkah membuat keputusan. 106 . Berpandukan rajah di atas.Aktiviti • Pelajar membuat perbincangan kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan yang sesuai. Latihan Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. Rajah 1 Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan Ketua Mekanik mengisi borang kerja dan menetapkan kos pembaikan Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja 1. Nyatakan kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh usahawan di dalam proses kemahiran membuat keputusan.

UNIT 3. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. kos penyelenggaran. gaji kakitangan pengurusan seperti panyelia kilang. Kos buruh langsung merujuk kepada kos buruh yang terlibat secara terus dalam mengeluarkan barang siap. 3. kos bahan tak langsung dan susut nilai bagi aset seperti mesin dan peralatan serta bangunan yang dibina atau dibeli. kos seunit dan kos seunit keluaran dapat di tentukan. usahawan perlu membuat pengiraan kos operasi. Kos bahan dan buruh yang tidak terlibat secara terus dalam menghasilkan barang siap akan disenaraikan bawah kos overhed. Rumus. Dapat menentukan harga atau kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. Kos bahan langsung termasuk semua bahan yang diperlukan secara terus untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan. insuran. Komponen kos operasi terdiri daripada kos bahan langsung. Kos overhed termasuk sewa premis. Untuk mendapatkan kos seunit keluaran. 2. Boleh membuat pengiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi. Boleh mengira kos perkhidmatan dan menyenggara sistem automobil. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. kos buruh langsung dan kos overhed. Pencapaian Kompentasi 1. Pengiraan kos operasi Kos Operasi = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Overhed Daripada pengiraan kos operasi. jumlah kos operasi mesti dibahagi dengan jumlah output seperti berikut: Kos Seunit Keluaran = Jumlah Kos Operasi Jumlah Output ( unit ) 107 . Maklumat penting Bagi mengetahui kos seunit komponen atau perkhidmatan menservis dan menyenggara. gaji buruh tak langsung. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 3.3 : PENGIRAAN KOS Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. 2.

Jadual 3.1 Daftar harga menservis automobil Info: Untuk maklumat terkini mengenai daftar harga. 108 .Kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. sila rujuk Persatuan Pengusaha Bengkel Bumiputra Malaysia di Kuala Lumpur atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna.

725 1.00 bagi seunit bas.520 RM RM RM 1.140 1.140 1.500 900 750 800 1.000 800 750 1.050 450 RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Kos Operasi perkhidmatan Mencuci Bas Kos Bahan Mentah Langsung Syampu Bahan Penggilap Bil air Kos Buruh Langsung Upah Pekerja Kos Overhed Gaji Penyelia Sewa tapak Sponge dan berus Bil elektrik Susutnilai mesin Dan peralatan Belanja runcit RM RM RM RM RM RM 1. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut: Jadual 3. mesin pengilap dan 9 peralatan lain 10 Belanja runcit Harga 1. Spesifikasi kerja dinyatakan adalah menyembur.835 RM 11.520 900 1.450 20.865 109 .725 1.000 RM 3.050 450 RM Kos Operasi Sebulan RM 5.Mengira kos perkhidmatan menservis automobil Sebuah syarikat perkhidmatan mencuci kenderaan mendapat tawaran mencuci 300 buah bas sebulan pada harga RM 80.2 Kos operasi No Perkara 1 Syampu 2 Bahan Pengilap 3 Gaji Penyelia 4 Upah pekerja 5 Sewa tapak 6 Bil air 7 Bil elektrik 8 Sponge dan berus Susutnilai mesin penyembur. membasuh dengan syampu keseluruhan badan dan tayar serta menggilap dengan bahan pengilap.500 11.

penapis minyak pelincir.200 RM 300 RM 200 RM 1.400 RM 3. Seterusnya kos seunit perkhidmatan dapat dikira seperti berikut: Kos seunit perkhidmatan = = = Jumlah kos operasi Jumlah output ( unit ) RM 20. palam pencucuh dan penalaan enjin.00 bagi sebuah kereta. Latihan Sebuah syarikat menservis kenderaan telah mendapat tawaran untuk menservis dan menyenggara 200 buah kereta sebulan pada harga RM 160.000 RM 2.200 RM 1.45 / bas Daripada pengiraan di atas.Rumus. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut:Minyak pelincir Penapis minyak pelincir Palam pencucuh Gaji Penyelia Upah Pekerja Sewa tapak Bil air Bil elektrik Susutnilai mesin penalaan enjin dan peralatan lain Belanja runcit RM 6.500 RM 12.45 RM 10.400 RM 1.000 RM 1. kos perkhidmatan mencuci seunit bas ialah RM 69.45 Keuntungan yang diperolehi bagi sebuah bas ialah : Keuntungan = = = Harga tawaran mencuci bas – kos seunit perkhidmatan.835 300 buah bas RM 69.00 – RM 69. RM 80.55 Aktiviti • Pelajar membuat kiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi berpandukan daftar harga. Spesifikasi kerja yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah menukar minyak pelincir.000 Kirakan kos menservis dan menyenggara sebuah kereta dan keuntungannya. 110 .

Tarikh disediakan. ii. iii. iv. Nama penulis rancangan perniagaan. Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai perniagaan secara objektif. Tajuk rancangan perniagaan. kritikal dan praktikal. potensi pasaran. 4. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Dapat menyatakan tujuan menyediakan rancangan perniagaan 2. Pencapaian Kompetensi 1. Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan kewangan. 1. 2. Muka surat hadapan. Ringkasan perlu disediakan dengan baik supaya mampu menimbulkan minat pembaca untuk meneliti Rancangan Perniagaan yang telah disediakan. 3. Mengkaji dan menilai sama ada perniagaan yang akan dijalankan berdaya maju atau sebaliknya. Menjadi garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian. . Ia juga menerangkan tentang ramalan dan jangkaan serta kaedah perlaksanaan strategi perniagaan tersebut. Nama dan alamat perniagaan. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan.4 : RANCANGAN PERNIAGAAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. i. kos projek dan jangkaan keuntungan.UNIT 3. Terkandung di dalamnya seperti barangan yang ditawarkan. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. 5. Ia merupakan “ blue print “ perniagaan untuk menerangkan mengenai kajian yang telah dijalankan dan perancangan perniagaan pada masa depan. Boleh membuat rancangan perniagaan mudah Maklumat penting Rancangan Perniagaan ialah sebuah dokumen / kertas kerja bertulis yang menerangkan tentang perniagaan yang hendak dijalankan secara menyeluruh. pengurusan. 2. Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik. Format Rancangan Perniagaan 1. 2. Ringkasan rancangan perniagaan.

Jadual jawatan dan bilangan tenaga pekerja. Sasaran pasaran. Sdn.000 i. D. vi.000 RM 100. Rancangan pemasaran. Carta Organisasi. Bhd. Bil Nama Jawatan 1 Encik Dzulkifli Bin Ujang Pengarah Urusan 2 Encik Padli Bin Mohamed Salleh Timbalan Pengarah I 3 Encik Suhaireesam Bin Sebon Timbalan Pengarah II 4 En Nor Hisham Bin Aspan Penolong Pengarah 7. Untuk mendapatkan pinjaman kewangan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. 5. Senarai keperluan tugas. Sdn. Saiz pasaran. Penerangan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Pengenalan. Rancangan Pentadbiran. D. v. iii. iii. Perbelanjaan pentadbiran. G. Bahagian ini mengandungi maklumat asas tentang perniagaan bagi memudahkan pembaca mengenai perniagaan dengan lebih dekat. Latar belakang pemilik atau ahli kongsi. i. ii.3. 8. Syer pasaran. Bhd. Jadual 3. 6. Tujuan.000 RM 130. ii. bagi memohon pembiayaan kewangan sebanyak RM 50. iii. Jadual huraian tugas. iv.000 RM 110.3 Contoh latar belakang pemilik atau ahli kongsi. i. iv. Syer RM 150. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagaan”. G.000 daripada Maybank untuk kegunaan modal pusingan perniagaan” Untuk menguruskan perniagaan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. Nama perniagaan 111 Jenis perniagaan yang dijalankan Lokasi perniagaan Potensi daya maju perniagaan di masa hadapan 4. ii. iv. . Pengenalan Organisasi. v. Latar belakang perniagaan. Persaingan.

Rancangan Pentadbiran d. Merancang bagi mendapatkan sumber-sumber kewangan bagi membiayai perlaksanaan projek tersebut. Rancangan Kerugian. Meramal dan mengetahui keseluruhan kedudukan kewangan pada akhir tahun perakaunan dengan menyediakan Proforma Kunci Kira-Kira. Pinjaman kewangan . i. Perbelanjaan pemasaran. “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat ZYX . v. vii. Ringkasan Rancangan Perniagaan b. Menyediakan Kos Perlaksanaan Projek bagi mengetahui jumlah keseluruhan kos yang 112 akan terlibat dalam memulakan sesuatu projek. Bhd. Strategi pemasaran. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan ialah Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan peribadi. iii. 9. viii. 3. 2. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagan” Pernyataan di atas adalah bagi tujuan a. Bahagian yang terakhir sekali ialah rumusan ke atas keseluruhan perancangan yang dibuat dalam Rancangan Perniagaan. Rumusan. ii. Memberi peluang kepada usahawan untuk berbelanja sesuka hati Menjadi garis panduan untuk menghabiskan wang syarikat. 4.vi. Ramalan jualan. Latihan 1. 10. Rancangan kewangan. Meramal dan mengetahui kedudukan ketunaian perniagaan dengan menyediakan Proforma Aliran Wang Tunai. Tujuan c. Sdn. Aktiviti • Sediakan rancangan perniagaan yang mudah. Meramal dan mengetahui untung / rugi perniagaan di akhir tempoh perakaunan dengan menyediakan Proforma Untung Rugi. iv. Nyatakan maksud Rancangan Perniagaan Pilih pernyataan yang tidak betul dalam menyediakan format Rancangan Perniagaan a.

Bantuan Kewangan. Bantuan Infrastruktur. Agensi yang terlibat ialah MARA. MARDI. MARDI dan NPC. MATRADE. Membantu usahawan untuk membiayai perlaksanaan sesuatu perniagaan. MARDI. Bantuan Maklumat. kemahiran. MARA.b. SIRIM. Kemudahan sokongan 1. 5. MARA. Seminar dan Bengkel Kerja. SIRIM. UDA. FAMA. Memberi pendedahan tentang kaedah pengeluaran dan pengurusan yang sistematik. perangkaan. FDPN. Membantu usahawan mendapatkan premis atau lokasi perniagaan. RRI dan PORIM. Mengurus perniagaan UNIT 3. PKEN. MATRADE. Membantu usahawan dalam mengedar dan memasarkan barangan. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. 6. 3. GUTHRIE dan BESTA. SEDC dan pihak institusi kewangan. Khidmat Lanjutan. BPMB dan MIDA. PUNB. Agensi yang terlibat ialah SIRIM. Latihan. MIDA. MITI. penyelidikan dan sebagainya. teknologi. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat membantu usahawan. Maklumat penting Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. Mengagihkan keuntungan d. Mempromosi syarikat c. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. KPLB. Bantuan Pemasaran. penemuan-penemuan baru. Menyediakan latihan pengurusan. PERNAS EDAR. FRIM dan institusi pengajian tinggi tempatan. . Agensi yang terlibat ialah MITI. Menjamin perlaksanaan dan perjalanan sesuatu projek seperti yang dirancangkan.5 : AGENSI YANG MEMBANTU USAHAWANAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 113 • Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawanan. 7. Bantuan Teknikal. MARA. Memberi maklumat peluang-peluang perniagaan. 2. MATRADE. 4. kecekapan. motivasi dan berbagai lagi. SIRIM. Agensi yang terlibat ialah MITI.

Info: Layari laman web:www. Southern Bank Berhad. Public Bank Berhad.kpun. Hong Leong Finance Berhad. EON Bank Islam Malaysia Berhad.my untuk maklumat lanjut mengenai skim bantuan kerajaan. Maybank Finance Berhad. Public Finance Berhad. Arab Malaysian Merchant Bank Berhad.gov. Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Majlis Amanah Rakyat. 114 Bank Berhad. BSN Commercial Bank. Bank Pertanian Malaysia Berhad. Bank Saudagar Bank Pembangunan Syarikat kewangan Berlesen Agensi Kerajaan .4 Senarai agensi yang boleh memberi bantuan kewangan Bank Perdangangan Malayan Banking Berhad. Jadual 3. Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Arab-Malaysian Finance Berhad.

Nyatakan Bank Pembangunan mana yang dapat membantu usahawan. b. Majlis Amanah Rakyat ( MARA ). Bank Pertanian Malaysia Berhad c. Untuk memulakan perniagaan.Pembekal Alatan dan bahan Bank Perdagangan Bank Saudagar Usahawan Bank Pembangunan Pembekal Alatan dan bahan Pembekal Alatan dan bahan Rajah 3. Memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan c. Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan a. EON Bank Berhad d. Kenapa kemudahan 115 sokongan ini diperlukan. Mengagihkan modal untuk dihabiskan. Nyatakan maksud kemudahan sokongan. Mengaut keuntungan untuk kekayaan sendiri d.4 Carta alir mendapatkan bantuan Agensi Kerajaan Aktiviti • Adakan perbincangan bagaimana hendak mendapatkan pinjaman bagi memulakan perniagaan. a. . Mengembangkan perniagaan dengan menindas orang lain 3. 2. 4. Latihan 1. usahawan memerlukan kemudahan sokongan. Maybank Finance Berhad b.

promosi dan tempat. . Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. Dapat menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditawarkan. 2. 3. harga. Maklumat penting Pemasaran boleh didefinasikan sebagai usaha yang dilakukan secara sistematik bagi melaris dan meningkatkan jualan barangan yang ditawarkan selagi ia tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan tatasusila kemanusiaan. Mengenal pasti unsur pemasaran. Dapat menyatakan unsur pemasaran seperti produk.6 : PEMASARAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 116 1. 2. Boleh menyatakan cara mempromosi produk yang ditawarkan. Pencapaian kompetensi 1.UNIT 3.

Produk 2. Promosi Untuk menarik perhatian pelanggan maklumat 117 mengenai produk mestilah disebarkan. Rajah 3. hadiah percuma dan hantaran percuma kepada . Iklan Ia boleh dilakukan dalam bentuk audio-visual seperti radio dan tv atau bercetak seperti kain rentang. Promosi boleh dilakukan dengan beberapa cara: 1. edaran risalah dan akhbar. Produk yang ditawarkan mestilah yang asli atau tulin. Pengumuman Biasanya dilakukan dengan melantik syarikat pengiklanan untuk memaklumkan kepada pelanggan dengan menggunakan kenderaan bergerak. 2. Promosi bentuk ini memerlukan belanja yang besar tetapi kesannya lebih baik. Pakej perkhidmatan juga perlulah menarik seperti menggabungkan beberapa barangan yang asli dengan harga yang berpatutan dan upah yang minima atau tanpa upah pemasangan.5 Contoh Iklan 3. Tempat Produk Produk atau pakej perkhidmatan memainkan peranan penting untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. harga memainkan peranan yang sangat penting. Galakan jualan boleh dilakukan dengan cara memberi potongan harga. Harga 3. Harga yang terlalu mahal akan menyebabkan pelanggan membuat perbezaan dengan kedai lain dan harga yang terlalu murah juga akan menyebabkan pelanggan beranggapan barangan yang kita jual telah rosak. Promosi 4. Yang penting ialah penetapan harga perlulah mengambil kira faktor kos seunit produk atau kos penyediaan perkhidmatan. Galakan Jualan Mempercepatkan keputusan pelanggan membeli merupakan kejayaan dalam promosi. telah tamat tempoh atau ada kecacatannya.Unsur Pemasaran Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu: 1. tidak tulin. Harga Untuk menarik perhatian pelanggan.

promosi dan produk d. c. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan peluang-peluang pekerjaan dalam industri automobil. Latihan. Promosi boleh dilakukan dengan cara a. Iklan. harga. galakan jualan dan tempat 118 UNIT 3. Faktor lain ialah kemudahan pengangkutan awam. pengumuman dan galakan jualan b. Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu a. produk. Tempat Kedudukan kedai atau bengkel juga memainkan peranan penting kerana tempat yang jauh dan tersembunyi akan menyukarkan pelanggan.7 : PELUANG KERJAYA DALAM INDUSTRI AUTOMOBIL. tempat dan jenama b. iklan 2. harga. Iklan. tempat letak kenderaan dan kemudahan awam yang lain. Aktiviti • Hasilkan satu iklan bagi tujuan mempromosikan satu produk yang ditawarkan. Tempat yang senang ditujui menjadi pilihan utama pelanggan. Pemasaran boleh didefinisikan sebagai . Iklan. promosi dan tempat. Promosi. Produk. Maklumat penting . Produk. Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: • Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil. c.pembeli awal. tempat. pengumuman. barangan dan harga 3. 1. jalanraya. iklan dan pengumuman d.

Penyelia Mekanik. 2. Aktiviti 1. Walaubagaimanapun ramai pelajar yang tidak tahu syarat atau kelayakan untuk memohon jawatan dalam industri automobil.6 Carta organisasi industri automobil. Penyelia Mekanik. 119 Latihan Pilih jawapan yang betul susunan jawatan dalam industri automobil. Eksekutif. Membuat lawatan ke kilang atau ekspo perdagangan. Penasihat Perkhidmatan.Terdapat banyak industri automobil di negara kita sekarang seperti Proton. Eksekutif. Penyelia Mekanik. Sila rujuk daftar kerjaya ‘Piawaian Pengkelasan Pekerjaan Malaysia’ terbitan Jabatan Tenaga Rakyat bagi mendapatkan maklumat pekerjaan. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Penasihat Perkhidmatan. Honda dan banyak lagi. Penasihat Perkhidmatan. Produa. Penyelia Mekanik. Selain itu terdapat juga pusat-pusat servis kenderaan sama ada yang berdaftar atau tidak. Ketua Mekanik dan Mekanik . Naza Kia. Ketua Mekanik dan Mekanik Penasihat Perkhidmatan. PENGURUS AUTOMOTIF EKSEKUTIF PENASIHAT PERKHIDMATAN PENYELIA MEKANIK KETUA MEKANIK MEKANIK MEKANIK MEKANIK Rajah 3. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif.

arahan bertulis kepada bank ( di atas kepingan tertentu ) supaya membayar wang kepada pembawanya atau memasukkannya ke dalam akaun tertentu sebanyak yang tertulis pada arahan tersebut. GLOSARI Agensi (Agency) Bank (Bank) Kertas kerja (Blue print) Cek (Cheque) Kad kredit (Credit card) Komunikasi (Comunication) - 120 organisasi atau badan yang menjalankan urusan tertentu. kad yang mengantikan wang untuk membeli barang secara kredit. hubungan atau perhubungan sama ada secara lisan atau isyarat. tempat menguruskan hal-hal kewangan dan tempat menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas. rancangan pelunjuran sesuatu projek / sasaran.Nyatakan kerjaya pekerjaan industri automobil dalam bentuk carta alir. . surat-surat penting dan lain-lain.

butir-butir milik. harga sesuatu barangan atau perkhidmatan. sengketa. tidak berhutang.Konflik (Conflict) Kos (Cost) Kualiti (Quality) Organisasi (Organisation) Overhed (Overhead) Premis (Premise) Tunai (Cash) Usahawan (Entrepreneur) - perselisihan. perbadanan dan mempunyai tujuan tertentu. 121 . nama orang dan lain-lain dalam bahagian pertama suatu perjanjian undangundang. orang yang menjalankan peniagaan secara besar-besaran. perkarangan (halaman) rumah dan lain-lain. keadaan sesuatu benda / mutu. perbelanjaan asas untuk menjalankan sesuatu kerja seperti perniagaan. susunan berbagai bahagian yang bersistem dalam sesuatu pertubuhan. membayar pada ketika itu juga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful