SENARAI SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN DARI TAHUN 2000 HINGGA 2011 *Sila dapatkan salinan Surat Pekeliling Perbendaharaan

di Perpustakaan Anjung Ilmu, JBPM

TAHUN 2000 BIL BIL SURAT 1 Bil 1 Tahun 2000

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Surat Pekeliling Perbendaharaan Berkaitan Pengurusan Perolehan Kerajaan Yang Masih Berkuat Kuasa Sehingga 29 Februari 2000 Pembatalan SPP Bil. 3/1999 Laporan Untuk Buku Anggaran Belanjawan Program dan Prestasi 2001 Garis Panduan Pengurusan Barangan Import/Eksport Kerajaan Tambahan Ketiga SPP 6/1996 Dibatalkan oleh SPP 3/2003 Pengecualian Istimewa Daripada Peraturan Biasa Perolehan Kerja Pelaksanaan ePerolehan Di Bawah Program Kerajaan Elektronik Garis Panduan Pengurusan Barangan Import / Eksport Kerajaan Tambahan Keempat SPP Bil. 6/1996 Peraturan Dan Tatacara Perolehan Kontrak Pusat Secara Elektrtonik Melalui Sistem e-Perolehan Membenarkan Anggota Perkhidmatan Awam Mendapatkan Pembiayaan Kali Kedua Bagi Pembelian Komputer Pindaan Had Kelayakan Pinjaman Membeli Kereta Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan Dan Perkhidmatan Polis Dibatalkan oleh SPP 12/2008 Panduan Am Mengenai Perolehan Kerajaan Tambahan Pertama Kepada SPP Bil. 8/1995

2 3

Bil 2 Tahun 2000 Bil 3 Tahun 2000

4 5 6 7 8 9

Bil 4 Tahun 2000 Bil 5 Tahun 2000 Bil 6 Tahun 2000 Bil 7 Tahun 2000 Bil 8 Tahun 2000 Bil 9 Tahun 2000

10 11

Bil 10 Tahun 2000

Bil 11 Tahun 2000 Pemantauan Ke Atas Penggunaan Barang Buatan Tempatan Dalam Perolehan Kerja

TAHUN 2001 BIL BIL SURAT 1 Bil 1 Tahun 2001

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Pindaan Arahan Perbendaharaan 105 Mengenai Pembayaran Gaji, Elaun Bulanan Dan Pencen Dibatalkan oleh SPP Bil. 6/2004 Had Nilai Perolehan, Kuasa,Tanggungjawab Lembaga Perolehan Dan Jawatankuasa Sebut Harga Tambahan Pertama SPP Bil. 2/1999 Para 4(a)(i) dibatalkan oleh SPP Bil. 4/2002 Perolehan Alat-Alat Modal (Capital Item) Pembatalan SPP Bil. 7/1979 dan Tambahan Pertama Kepada SPP Bil. 7/1979 Prosedur Bayaran Bagi Kontrak Kerja Yang Diselia Oleh Project Management Consultant (PMC) Membenarkan Anggota-Anggota Perkhidmatan Awam Mendapatkan Pembiayaan Pinjaman Kenderaan Setiap 5 Tahun

2

Bil 2 Tahun 2001

3

Bil 3 Tahun 2001

4 5

Bil 4 Tahun 2001 Bil 5 Tahun 2001

6 7 8 9 10

Bil 6 Tahun 2001 Bil 7 Tahun 2001 Bil 8 Tahun 2001 Bil 9 Tahun 2001 Bil 10 Tahun 2001

Kelewatan Bayaran Bil Oleh Agensi Kerajaan Tambahan Kedua SPP 10/1995 Insentif Kempen Pemilikan Rumah 2001 Pelaksanaan Projek-Projek Kecil Secara Gotong Royong Dibatalkan oleh SPP Bil. 4/2004 Pengecualian Istimewa Daripada Peraturan Biasa Perolehan Kerja Tambahan Pertama SPP Bil. 4/2000 Kemudahan Bayaran Wang Pendahuluan Bagi Kontrak Kerja Secara Design & Build Dan Turnkey Tambahan Keempat SPP Bil. 2/1995 Dibatalkan Melalui SPP Bil. 10/2002 (Tambahan Keenam SPP Bil. 2/1995)

11 12

Bil 11 Tahun 2001 Perubahan Had Nilai Dan Kuasa Lembaga Perolehan Agensi Tambahan Kedua SPP Bil. 2/1999 Bil 12 Tahun 2001 Bil 13 Tahun 2001 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 1999 Mengenai Kuasa Pindah Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan Pindaan Kepada SPP Bil. 10/1999 Kemudahan Bayaran Wang Pendahuluan Kepada Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan Tambahan Kelima SPP Bil. 2 Tahun 1995 Dibatalkan Oleh SPP 10/2002 (Tambahan Keenam SPP Bil. 2/1995) Had Nilai Baru Perolehan Percetakan Kerajaan Tambahan Kedua SPP 10/1993 Pembatalan Tambahan Pertama SPP Bil. 10/1993 Had Kuasa Agensi Bagi Pelantikan Perunding Tambahan Pertama SPP Bil. 3/1995 Perolehan Perkakasan Dan Perisian ICT Yang Diimport Tambahan Kedua SPP 6/1997 Peraturan Dan Syarat Skim Pinjaman Kereta Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan Tatacara Pengurusan Akaun Amanah Yang Ditubuhkan Di Bawah Seksyen 9, Akta Tatacara Kewangan 1957

13

14

Bil 14 Tahun 2001 Bil 15 Tahun 2001 Bil 16 Tahun 2001 Bil 17 Tahun 2001 Bil 18 Tahun 2001

15 16

17 18

TAHUN 2002 BIL BIL SURAT 1 2 3 Bil 1 Tahun 2002 Bil 2 Tahun 2002 Bil 3 Tahun 2002

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Pindaan Ke Atas Arahan Perbendaharaan (AP) 103 Pindaan Kepada Arahan Perbendaharaan 97 (d) Dan Panduan Had Amaun Panjar Wang Runcit Peningkatan Amaun Pelupusan Dan Hapus Kira Harta Benda Kerajaan Yang Boleh Diluluskan Oleh Kementerian/Jabatan Dibatalkan oleh PP 5/2007 Kenaikan Had Nilai Dan Syarat-Syarat Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan Dibatalkan oleh SPP Bil. 8/2004

4

Bil 4 Tahun 2002

5

Bil 5 Tahun 2002

Perolehan Kenderaan Bukan Item Kontrak Pusat Secararundingan Terus Daripada Syarikat Pembuat/Pemasang Atau Pengedar Sah Dibatalkan oleh SPP Bil 1/2008 Tambahan Pertama dari SPP Bil.11/2002 Tambahan Kedua dari SPP Bil.17/2002 Peraturan Penamatan Projek Sakit Dan Pelantikan Kontraktor Penyiap Dan Penyelamat Dibatalkan Oleh SPP Bil 5/2006 Penggunaan Bahan/Barangan/Perkhidmatan Tempatan Dalam Perolehan Kerajaan Pembatalan : SPP Bil. 4/1996 SPP Bil. 6/1997 SPP Bil. 12/1998 (Tambahan ke2 kpd SPP 4/1996) Pindaan Pertama /Tambahan pertama Kpd SPP Bil. 4/1996; Penggunaan Perkhidmatan Yang Ditawarkan Oleh Kumpulan Ikram Sdn. Bhd. Perolehan Perisian Khusus Bagi Komputer Secara Rundingan Terus Dengan Syarikat Pembekal/Agen Tunggal Kemudahan Bayaran Wang Pendahuluan Kepada Kontraktor Kerja, Bekalan Dan Perkhidmatan SPP ini dibatalkan oleh SPP 5/2007 Tambahan Keenam utk SPP Bil. 2/1995 Pembatalan SPP Bil. 10/2001 Pembatalan SPP Bil. 13/2001

6

Bil 6 Tahun 2002

7

Bil 7 Tahun 2002

8 9 10

Bil 8 Tahun 2002 Bil 9 Tahun 2002 Bil 10 Tahun 2002

11

Bil 11 Tahun 2002 Perolehan Kenderaan Bukan Item Kontrak Pusat Secara Rundingan Terus Daripada Syarikat Pembuat/ Pemasang Tempatan Atau Pengedar Sah Dibatalkan oleh SPP Bil. 1/2008 Tambahan Pertama utk SPP 5/2002 Bil 12 Tahun 2002 Bil 13 Tahun 2002 Bil 14 Tahun 2002 Bil 15 Tahun 2002 Bil 16 Tahun 2002 Bil 17 Tahun 2002 Pembiayaan/Pinjaman Perumahan Untuk Harta Kedua Pindaan No. 3 Kpd PP Bil. 10/94 Dan PP Bil. 6/95 Dibatalkan Oleh SPP Bil. 10/2005 Kelas Pendaftaran Kontraktor Kerja Awam Dibatalkan oleh SPP 14/2002 Kelas Pendaftaran Kontraktor Kerja Awam Pembatalan SPP Bil. 13/2002 Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan Perolehan Secara Rundingan Terus Bagi Membekal Dan Menyediakan Makanan/Minuman Untuk Majlis Jamuan Rasmi/Acara Khas Kerajaan Perolehan Kenderaan Bukan Item Kontrak Pusat Secara Rundingan Terus Daripada Syarikat Pembuat/Pemasang Atau Pengedar Sah Dibatalkan oleh SPP Bil 1/2008 Tambahan Kedua utk SPP 5/2002 Peraturan Perolehan Ubat-Ubatan Secara Cost, Insurance And Freight (CIF) Tatacara Perolehan Perkhidmatan Pengendalian Kursus Dan Latihan

12

13 14 15 16 17

18 19

Bil 18 Tahun 2002 Bil 19 Tahun

2002 20 Bil 21 Tahun 2002 Perolehan Bagi Bekalan Dan Pengiriman Sistem Perawatan Najis Dibatalkan Oleh PKP 2/2006 Luput pada 31 Disember 2004

TAHUN 2003 BIL BIL SURAT 1 Bil 1 Tahun 2003

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Tatacara Pembelian Tanah Daripada Orang Perseorangan, Syarikat Dan Perbadanan SPP ini telah dibatalkan oleh SPP 11/2007 Peraturan Bagi Perolehan Dan Pembaikan/Senggaraan Bot/Kapal Kerajaan Pembatalan SPP Bil. 1/1995 Garis Panduan Pengurusan Barangan Import / Eksport Kerajaan Tambahan Kelima SPP 6/1996 (Tambahan Kedua SPP Bil. 6/1996); dan SPP Bil. 3/2000 (Tambahan Ketiga SPP Bil. 6/1996) Bayaran Terus Kepada Sub Kontraktor Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan Para 5 dibatalkan oleh SPP Bil. 8/2004

2

Bil 2 Tahun 2003

3

Bil 3 Tahun 2003

4 5

Bil 4 Tahun 2003 Bil 5 Tahun 2003

TAHUN 2004 BIL BIL SURAT 1 Bil 1 Tahun 2004

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Pindaan No.4 kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/94 dan Bil. 6/95 dan Pengeluaran Bayaran Pinjaman/Pembiayaan Perumahan Kepada "Akaun Pemajuan Perumahan" Bagi Pembelian Rumah daripada Pemaju Perumahan Berlesen Prosidur Pengurusan Projek Kontrak Kerja Borang Bon Pelaksanaan Dan Borang Jaminan Bayaran Wang Pendahuluan SPP ini dibatalkan oleh SPP Bil. 2/1995 dan surat edaran Kem. Kew. (K&B)897 JD.9(40) bertarikh 28 / 4 / 2001. Pelaksanaan Projek-Projek Kecil Secara Gotong Royong Pembatalan SPP Bil.8/2001 Tatacara Perolehan Berkaitan Latihan Makluman Pindaan Arahan Perbendaharaan 105 Mengenai Tarikh Membayar Gaji Garis Panduan Perolehan Penyelesaian Infrastruktur Awam Luput pada 31 Dis 2005 Had Nilai Dan Syarat-Syarat Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan Dibatalkan oleh SPP Bil.5/2003

2 3

Bil 2 Tahun 2004 Bil 3 Tahun 2004

4 5 6 7 8

Bil 4 Tahun 2004 Bil 5 Tahun 2004 Bil 6 Tahun 2004 Bil 7 Tahun 2004 Bil 8 Tahun 2004

TAHUN 2005 1 Bil 1 Tahun 2005 2 3 Bil 2 Tahun 2005 Tambahan 1 Bil 2 Tahun 2005

Peraturan Memecah Kecil Tender Kerja Perolehan Bagi Bekalan Dan Pengiriman Sistem Perawatan Najis Dibatalkan Oleh PKP 2/2006 Perolehan Bagi Bekalan Dan Pengiriman Sistem Perawatan Najis Dibatalkan Oleh Pembatalan SAP 8 / 8 / 2002 dan surat BPPK, Bil.K.KEW/PK/KA/9999/160217/57/212 JLD.3 (sj.18)(10) bertarikh 17/ 3 /2003 Perolehan Pembekalan, Pemasangan Dan Penyenggaraan Integrated Light And Sound System (ILSS) Bagi Kenderaan Malaysia Pembatalan SAP 8 / 8 / 2002 dan surat BPPK, Bil.K.KEW/PK/KA/9999/160217/57/212 JLD.3 (sj.18)(10) bertarikh 17/ 3 /2003 Pembekalan, Penghantaran Dan Penyerahan Buku-Buku Cetakan Dan Terbitan Luar Negara Kepada Semua Agensi Kerajaan Di Seluruh Semenanjung Malaysia Pembatalan PKP Bil 29/1999 Pembatalan SPP Bil. 2 Tahun 1998 Berkenaan Perubahan Harga Berikutan Kejatuhan Nilai Ringgit Pembatalan SPP Bil. 2/1998 Bekalan Dan Pengiriman Bahan Bakar Diesel/Diesel Bersubsidi Secara Pukal Kepada Semua Agensi Kerajaan Di Seluruh Semenanjung Malaysia Peraturan Dan Had Nilai Perolehan Kerja-Kerja Elektrik Menggunakan Jadual Kadar Kerja Elektrik Pindaan utk AP 179.2 Pelaksanaan Kontrak Kementerian Melalui Sistem ePerolehan mulai 6 Oktober 2000 Garis Panduan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Infrastruktur Awam Tahun 2006 Skim Pembiayaan Perumahan Secara Islam Mengikut Prinsip Al-Bai Bithaman 'Ajil Dan Syarat-Syarat Serta Tatacara Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Untuk Harta Kedua Pindaan No. 5 Kepada PP Bil. 10/1994 Dan PP Bil. 6/1995 serta pembatalan SPP Bil.12/2002

4

Bil 3 Tahun 2005

5

Bil 4 Tahun 2005

6

Bil 5 Tahun 2005

7 8

Bil 6 Tahun 2005 Bil 7 Tahun 2005

9 10 11

Bil 8 Tahun 2005 Bil 9 Tahun 2005 Bil 10 Tahun 2005

12

Bil 11 Tahun 2005 Skim Pembiayaan Perumahan Secara Islam Mengikut Prinsip Al-Bai Bithaman 'Ajil Dan Syarat-Syarat Serta Tatacara Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Untuk Bayaran Balik Pembiayaan/Pinjaman Oleh Penerima Biaya/Peminjam Yang Bercuti Tanpa Gaji/Separuh Gaji Dan Larangan Pembelian Harta Daripada Keluarga Terdekat. Pindaan No. 6 Kepada PP Bil. 10/1994 Dan PP Bil. 6/1995 Bil 12 Tahun 2005 Skim Pembiayaan Perumahan Secara Islam Mengikut Prinsip Al-Bai Bithaman'Ajil Dan Syarat-Syarat Serta Tatacara Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Untuk Projek Terbengkalai Pindaan No. 7 Kepada PP Bil 10/1994 Dan PP Bil 6/1995

13

TAHUN 2006 BIL BIL SURAT 1 2 3 4 5 6 7 Bil 1 Tahun 2006 Bil 2 Tahun 2006 Bil 3 Tahun 2006 Bil 4 Tahun 2006 Bil 5 Tahun 2006 Bil 6 Tahun 2006 Bil 7 Tahun 2006

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Tatacara Pengiklanan Tender Terbuka Bagi Projek-Projek Kerja SPP ini adalah dibatalkan oleh SPP 5/2007 Garis Panduan Perolehan Projek Infrastruktur Asas Dibatalkan oleh SPP 3/2007 Pelaksanaan Projek Kerja Bernilai Tidak Melebihi RM5 Juta Bagi Jabatan Bukan Teknik Kadar Kelayakan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Pindaan No. 8 Kepada PP Bil 10/1994 Dan PP Bil 6/1995 Peraturan Pelantikan Kontraktor Penyiap Bagi Projek Sakit Pembatalan SPP Bil 6/2002 Had Kuasa Agensi Bagi Pelantikan Perunding Tambahan Kedua Kepada SPP Bil. 3/1995 Pindaan Ke Atas Arahan Perbendaharaan (AP) 103 SPP berikut adalah Dibatalkan : SPP Bil. 1/1999 (Tambahan Pertama Kepada SPP Bil. 10/1995), SPP Bil. 6/2001 (Tambahan Kedua Kepada SPP Bil. 10/1995) dan SPP Bil. 1/2002. Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding SPP berikut adalah dibatalkan: SPP Bil. 3/1995; SPP Bil. 4/1997; SPP Bil. 15/2001; SPP Bil. 2/2004; SPP Bil. 6/2006.

8

Bil 8 Tahun 2006

TAHUN 2007 BIL BIL SURAT 1 Bil 1 Tahun 2007

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Penggunaan Syarikat Penerbangan Selain Daripada Sistem Penerbangan Malaysia (Mas) Untuk Penerbangan Domestik Bagi Tujuan Bertugas Rasmi SPP 11/1998 adalah dibatalkan Garis Panduan Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Infrastruktur Awam Garis Panduan Pelaksanaan Projek Infrastruktur Asas SPP 2/2006 adalah dibatalkan. Pindaan Ke Atas Arahan Perbendaharaan (AP) 150 Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender SPP berikut adalah dibatalkan SPP Bil. 2/95; Tambahan Pertama SPP Bil. 2/95; Tambahan Kedua SPP Bil. 2/95; SPP Bil. 8/98; SPP Bil. 1 Tahun 2006. Kelas Pendaftaran Kontraktor Kerja Elektrik Peraturan Arahan Perubahan Kerja (Variation Order)

2 3 4 5

Bil 2 Tahun 2007 Bil 3 Tahun 2007 Bil 4 Tahun 2007 Bil 5 Tahun 2007

6 7

Bil 6 Tahun 2007 Bil 7 Tahun 2007

AP 202 dan AP 203 adalah dipinda. 8 Bil 8 Tahun 2007 Had Kuasa Melantik Dan Meluluskan Kos Perkhidmatan Perunding Pembatalan : para 11 SPP Bil.8 Tahun 2006 para 3 bab II manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 2006 Pindaan kepada Arahan Perbendaharaan AP 187(a) Pindaan Kepada Perenggan 6.2 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 1991 Perolehan Secara Cif Bagi Peralatan Latihan, Penyelidikan Dan Perubatan Yang Diimport

9 10 11

Bil 9 Tahun 2007 Bil 10 Tahun 2007

Bil 11 Tahun 2007 Tatacara Pembelian Tanah Daripada Orang Perseorangan, Syarikat Dan Perbadanan SPP 1/2003 adalah dibatalkan Bil 12 Tahun 2007 Had Nilai Dan Syarat-Syarat Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan SPP 8/2004 adalah dibatalkan

12

TAHUN 2008 BIL BIL SURAT 1 Bil 1 Tahun 2008

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Tatacara Perolehan Kenderaan SPP berikut adalah dibatalkan:(i) SPP Bil. 5 Tahun 2002; (ii) SPP Bil. 11 Tahun 2002 (Tambahan Pertama SPP Bil. 5 Tahun 2002); dan (iii) SPP Bil. 17 Tahun 2002 (Tambahan Kedua SPP Bil. 5 Tahun 2002) Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga Di Dalam Kontrak Kerja Berikutan Pemansuhan Harga Siling Besi Keluli Dibaca bersekali dengan SPP Bil. 14 Tahun 1991 dan SPP Bil. 14 Tahun 1991 Pindaan Pertama Para 2.1.1(ii) serta Lampiran A, C, D dan F dalam SPP Bil. 14 Tahun 1991 adalah dibatalkan. Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga Di Dalam Kontrak Kerja Pindaan Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2008 Mengenai Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam Pindaan kepada PP Bil. 9 Tahun 2008 Pindaan Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 2007 Berkenaan Kaedah Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online Pindaan Kepada PP Bil. 6/2007 Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Sebut Harga Dan Tender Melalui Sistem ePerolehan Pelaksanaan Industrialised Building System ( IBS ) Dalam Projek Kerajaan SAP bertarikh 6 Julai 2005 adalah dibatalkan. Pindaan Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008 Mengenai Penubuhan, Peranan Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan Perenggan 15 dalam PP Bil. 10 Tahun 2008 adalah terbatal

2

Bil 2 Tahun 2008

3 4

Bil 3 Tahun 2008 Bil 4 Tahun 2008

5

Bil 5 Tahun 2008

6 7 8

Bil 6 Tahun 2008 Bil 7 Tahun 2008 Bil 8 Tahun 2008

9

Bil 9 Tahun 2008

Pindaan No. 9 Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 1994 Dan Bil. 6 Tahun 1995 Bagi Membenarkan Penjawat Awam Memohon Pinjaman Perumahan Pembelian Hartanah Di Pasaran Sekunder Pindaan No. 10 Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 1994 Dan Bil. 6 Tahun 1995 Untuk Melanjutkan Tempoh Bayaran Balik Pinjaman Perumahan Perbendaharaan

10

Bil 10 Tahun 2008

11

Bil 11 Tahun 2008 Pindaan No. 11 Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 1994 DanN Bil. 6 Tahun 1995 Untuk Kerja-Kerja Ubahsuai Rumah Yang Tidak Dibeli Melalui Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Bil 12 Tahun 2008 Pindaan Had Kelayakan Pinjaman/Pembiayaan Membeli Kereta Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Dan Perkhidmatan Polis Para 5.1 PP 7/1993, PP 4/1994, Para 6.1 PP 8/1993, PP 5/1994, dan Para 5 SPP 17/2001 adalah dipinda. SPP 7/1996 dan SPP 9/2000 adalah terbatal

12

TAHUN 2009 BIL BIL SURAT 1 Bil 1 Tahun 2009

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Pindaan Kedua Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2008 Mengenai Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam Perenggan 13 dan 14 PP Bil.9/2008 adalah terbatal Pindaan Kepada Perenggan 4.2 Dan 5.1 (iii) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 1991 Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara eBidding Melalui Sistem ePerolehan Perolehan Pangkalan Data, Jurnal dan Maklumat Secara Atas Talian Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebut Harga SPP berikut adalah dibatalkan: SPP 6/1998, Para 10, 11, 12 dan 13 SPP 2/1999, SPP 2/2001 (Tamb. 1 SPP 2/1999) SPP 7/2005, Para 13.1 dan 14.1 kepada Lamp. 1 SPP 5/2007, SPP 6/2007, SPP 7/2007 Peraturan Perolehan Ubat-Ubatan Secara Cost,Insurance And Freight (CIF) SPP Bill 18 2002 dibatalkan Garis Panduan Pelaksanaan Program Projek Pelenggaraan Infrastruktur Awam Dan Projek Infrastruktur Asas SPP Bil 2/2007 dan SPP Bil 3/2007 adalah dibatalkan Peraturan Pelantikan Kontraktor Penyiap Bagi Projek Sakit SPP 5/2006 dibatalkan Had Nilai, Kuasa Dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan Agensi SPP 2/1999 dan SPP 11/2001 dibatalkan, SAP bertarikh 27 Julai 2002 dibatalkan Pindaan Syarat Skim Pembiayaan Komputer Bagi Anggota Awam SPP 8/2000 adalah terbatal

2 3 4 5

Bil 2 Tahun 2009 Bil 3 Tahun 2009 Bil 4 Tahun 2009 Bil 5 Tahun 2009

6

Bil 6 Tahun 2009

7

Bil 7 Tahun 2009

8 9

Bil 8 Tahun 2009 Bil 9 Tahun 2009

10

Bil 10 Tahun 2009

TAHUN 2010 BIL BIL SURAT 1 2 Bil 2 Tahun 2010 Bil 3 Tahun 2010

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Kaedah Penempahan Dan Pembelian Tiket Serta Pembayaran Untuk Semua Perjalanan Udara Rasmi Perolehan Bekalan Dan Penghantaran Buku Cetakan Dan Terbitan Luar Negara PKP Bil.1 2009 adalah dibatalkan Pengecualian Daripada Arahan Perbendaharaan 100(a) dan 100(b)Kebenaran Untuk Mengemukakan Dua Tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan Atau Tambang Pengangkutan Awam Dibuat Bagi Satu- Satu Bulan Pembatalan Had Maksima Pembayaran Di Kaunter Dan Penerimaan Kad American Express Bagi Urusan Kerajaan Tindakan Tatatertib Ke Atas Syarikat Dan Firma Perunding Yang Berdaftar Dengan Kementeran Kewangan Perenggan 15 dalam SPP Bil. 18 Tahun 1995 adalah dibatalkan Penjelasan Mengenai Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2009 Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih Pindaan Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 Tahun 2003 Dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.18 Tahun 1982 Perenggan 4.5.2 dan 13 dibawah PP3/03, SAP bertarikh 14 Jun 2006 dan 19 Mei 2009 serta SPP18/82 adalah dibatalkan. Pindaan Pekeliling Perbendaharaan Bil.4 Tahun 2003 Perenggan 4.1.1,4.3.1,4.6,5.1.1,6.3.1,6.3.2,8.1, dan 13 dibawah PP4/03 dan SAP bertarikh 14 Jun 2006 adalah dibatalkan. Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan SAP bertarikh 1 April 2010 adalah dibatalkan

3

Bil 4 Tahun 2010

4 5

Bil 5 Tahun 2010 Bil 6 Tahun 2010

6 7

Bil 7 Tahun 2010 Bil 8 Tahun 2010

8

Bil 9 Tahun 2010

9 10

Bil 10 Tahun 2010

Bil 11 Tahun 2010 Garis Panduan Pelaksanaan Program Projek Pelaksanaan Infrastruktur Awam Dan Projek Infrastruktur Asas SPP Bil.7 2009 adalah dibatalkan Bil 12 Tahun 2010 Garis Panduan Pelaksanaan Penamatan Bersama (Mutual Termination) Bagi Projek Kerja Para 32 SPP Bil.3 2008 adalah dibatalkan

11

TAHUN 2011 BIL BIL SURAT 1 Bil 1 Tahun 2011

TAJUK SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN Penyertaan Anak-Anak Syarikat Badan Berkanun, Koperasi-Koperasi, Tabung Kakitangan Kerajaan Dan Pihak Berkuasa Tempatan Dalam Perolehan Badan Induk Berkenaan SPP Bil.26 Tahun 1986 bertarikh 19 Disember 1986 adalah dibatalkan. Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi Projek Atau Kajian Kerajaan SPP ini hendaklah dibaca bersekali dengan : Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 2011 Peraturan berikut adalah dibatalkan. (i) SPP Bil.3 Tahun 2006;

2

Bil 2 Tahun 2011

(ii) SPP Bil.8 Tahun 2006; (ii) SPP Bil.8 Tahun 2007; (i) SAP bertarikh 29 Mac 2005; (ii) SAP bertarikh 19 Mei 2005; (iii) SAP bertarikh 15 Febuari 2008; (iv) SAP bertarikh 17 Jun 2009; (v) SAP bertarikh 15 April 2010; (vi) SAP bertarikh 23 September 2010 Arahan Perbendaharaan(AP) 182.1,AP 186, AP 187 dan AP 189 adalah dipinda. 3 Bil 3 Tahun 2011 Pindaan Kepada Perenggan 4.1.1.4.v Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 13 Tahun 2008 - Pengurusan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Awam Perenggan 4.1.1.4.v dibawah PP 13 Tahun 2008 adalah dibatalkan Arahan Kepada Semua Agensi Kerajaan Untuk Menggunapakai Sistem e-Perunding Bagi Semua Urusan Pelantikan Perkhidmatan Perunding Untuk Projek Pembangunan Fizikal Dan Kajian Kerajaan Mulai 6 Jun 2011 Pindaan Ke Atas Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2004 Garis Panduan Mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Pegawai Penguasa Dalam Mengawal Selia Projek Pembangunan Kerajaan Pengumpulan Maklumat Perolehan Kerajaan Menggunakan Government Procurement Information System (GPIS) Dan Portal MyProcurement

4

Bil 4 Tahun 2011

5 6 7

Bil 5 Tahun 2011 Bil 6 Tahun 2011 Bil 7 Tahun 2011