TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN

TOPIK 1: BAHAN KURIKULUM
Zulkafli bin Arifin

PENGENALAN
SUKATAN pelajaran adalah satu program pembelajaran yang merupakan sebahagian daripada kurikulum persekolahan. Sukatan pelajaran berperanan sebagai alat penting yang memperuntukkan kandungan ilmu pengetahuan serta kemahiran-kemahirannya yang perlu dikuasai bagi sesuatu mata pelajaran. Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) merupakan satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang diajar kepada murid Tahap II. Mata pelajaran KHSR digubal bertujuan untuk membolehkan anda memahami secara mendalam berkaitan bidang pedagogi Kemahiran Hidup sebagai keperluan asas untuk menjadi guru yang berkesan dalam bilik darjah. Tajuk berikutnya akan melengkapkan anda dengan ilmu dan kemahiran mengurus bengkel dan peralatan Kemahiran Hidup.Tajuk ini sangat penting kerana anda akan melaksanakan aktiviti ini sebagai satu daripada tugas harian anda. Manakala tajuk seterusnya akan membolehkan anda mendapat pengetahuan berkaitan bidang pertanian, jahitan, perniagaan dan keusahawanan seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran KHSR. Topik ini membantu anda menguasai kemahiran pedagogi Kemahiran Hidup Sekolah anda mengurus

Rendah. Ia akan menerangkan kurikulum KHSR di bawah sub-tajuk matlamat, objektif, organisasi kandungan dan huraian sukatan. Unit ini juga membantu bahan dan alat untuk proses pengajaran-pembelajaran dan seterusnya mengenal pasti beberapa strategi dan aktiviti P & P yang sesuai dengan pelajar tahun empat, lima dan enam. .

OUM

1

SUKATAN PELAJARAN

TOPIK 1

OBJEKTIF
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1.
2.

membincangkan matlamat, objektif, organisasi dan kandungan sukatan. menghuraikan perincian sukatan pelajaran di bawah tiga lajur: • • • bidang / unit / tajuk hasil pembelajaran cadangan aktiviti

3. 4.
5.

menyediakan senarai berserta spesifikasi bahan dan alatan untuk keperluan tahun empat, lima dan enam mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman pedagogi dalam mata pelajaran Kemahirsan Hidup Sekolah Rendah (KHSR) mengenal pasti kemahiran menyedia dan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran (P & P) menyatakan pengetahuan dan kefahaman mengenai kandungan kurikulum serta kaedah pelaksanaan mata pelajaran KHSR

6.

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIK MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP

Sukatan Pelajaran • Matlamat • Objektif • Organisasi kandungan

Bahan Sumber Buku Teks Buku rujukan Bahan Bantu Mengajar/Belajar

Huraian Sukatan Pelajaran KHSR • • • Kandungan & jam interaksi Hasil Pembelajaran & aras Strategi & Aktiviti P & P

2

OUM

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN

1.1 MATLAMAT, OBJEKTIF, DAN ORGANISASI KANDUNGAN SUKATAN
Sukatan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup menerangkan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di bawah sub-tajuk matlamat, objektif dan organisasi kandungan kurikulum.

KUIZ 1 : Cuba Anda Banding Beza
Kaji setiap tajuk di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenalpasti tajuk untuk diajar secara amali dan tajuk untuk diajar secara teori.

1.1.1

MATLAMAT :

Matlamat KHSR Tahun Empat, Lima dan Enam adalah sama. Kemahiran Teknologi, Kecenderungan Mereka Cipta dan Semangat Keusahawanan 1. Membolehkan murid memperoleh kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologi keusahawanan, 2. Menjalankan kerja-buat sendiri (DIY) serta cenderung berusahaniaga dan mereka cipta. 3. Memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi, kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. 4. Membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. 5. Menggalakkan murid mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif, dan inventif dalam teknologi mereka cipta dan keusahawanan. 6. Menerapkan nilai murni, sikap yang positif dan budaya kerja yang baik semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dapat diwujudkan.

Perubahan Kandungan Dari segi kandungan, beberapa tajuk Kemahiran Hidup Sekolah Rendah telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus, elemen ‘Kreativiti dan Reka Cipta’ ditambah. Terdapat dua bidang dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang ‘Reka Bentuk dan Teknologi’ serta ‘Perniagaan dan Keusahawanan’

OUM

3

Senaraikan sekurang-kurangnya 10 jenis tumbuhan hiasan dengan betul setelah membaca modul ini? 2. 4. menyenaraikan ciri bungkusan yang menarik. membuka dan memasang produk untuk mengenal pasti fungsi komponen. 7. menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk 3. 12. mengenal pasti dan membezakan di antara litar siri dan selari. mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. 2.2 i. 6. mengira harga jualan dan untung 14. menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. 11. menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek. menyenggara alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya. menghasilkan tanaman hiasan 10. menghasilkan projek elektrik. 9. 5. memilih alatan. 8. merancang jualan dan menyediakan barang untuk jualan.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 1. OBJEKTIF : Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Empat adalah untuk membolehkan murid: 1. mengenal pasti ciri dan jenis barang yang boleh dijual. Nyatakan lima jenis lukisan kerja yang anda ketahui? 4 OUM .1. KUIZ 2 : Beri contoh 1. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. 13.

Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Lima adalah untuk membolehkan murid. menentukan cara mendapatkan pesanan untuk jualan. mereka bentuk dan menghasilkan poster untuk mempromosi barang. 4. 1.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN ii. KUIZ 3 : Cetusan minda : Huraikan ciri-ciri utama usahawan dalam bentuk peta minda? OUM 5 . mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. 6. mengenal pasti dan memilih ikan hiasan untuk dipelihara menghasilkan projek ikan hiasan. 10. 12. 9. 7. 2. mengkaji reka bentuk kit model serta menerangkan kefungsian system pergerakan kit model melalui proses membuka dan memasang. 11. mengenal pasti bahan serta peralatan jahitan dan membaiki pakaian. mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula serta penghasilan projek elektrik. merancang cara menjual dan menghasilkan barang jualan. menyenggara bahagian bangunan. 5. 3. mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui pencetusan dan penjanaan idea projek eksperimental. 8. merekod pendapatan dan perbelanjaan diri serta merancang cara perbelanjaan yang bijak.

mereka bentuk dan menghasilkan katalog untuk mempromosi barang. 4. mengenal pasti langkah penyediaan tapak untuk penghasilan tanaman sayuran. 5. 3. 12. Huraikan ciri-ciri utama usahawan dalam bentuk peta minda? 2. mengenal pasti cara mendapatkan bekalan dan mengendalikan jualan melalui komisen. 13. 10. menyusun atur barang untuk persediaan jualan. 11. mengumpul dan merekodkan maklumat mengenai proses penghasilan projek mereka bentuk dan menghasilkan projek elektronik. mengenal pasti tempoh matang sayuran untuk dipungut hasil. mereka bentuk dan menghasilkan artikel mudah menggunakan bahan terpakai. mengenal pasti punca dan cara mengatasi risiko dalam perniagaan. Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup tahun enam adalah untuk membolehkan murid 1. mengenal pasti hak pengguna dan etika perniagaan serta mendapatkan maklumat barangan yang masih berkeadaan baik. Nyatakan lima jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik? 6 OUM . memilih jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam. 9. 2. menjana dan mengembangkan idea melalui lakaran untuk menghasilkan projek. 8. menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik. KUIZ 4 : Apakah yang anda tahu? 1. menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada mesin mudah dan perabot. 6.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 c. 7. 14.

Mereka mengenal pasti kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan sumber bekalan.1.3 ORGANISASI i. Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Reka Bentuk dan Teknologi Bidang Reka Bentuk dan Teknologi membekalkan murid Tahun Empat dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan projek yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. 2. inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan. 1. Untuk tujuan ini murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan kajian reka bentuk dan kefungsian produk. yakin diri. OUM 7 .TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN 1. Di samping itu juga murid menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan kerja penyenggaraan alatan yang telah digunakan penekanan. Murid juga merancang penyediaan jualan dengan menerapkan etika jualan semasa aktiviti jual beli . Perniagaan dan Keusahawaanan Amalan untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain semasa melakukan aktiviti turut diberi Bidang Perniagaan dan Keusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan mengenai amalan perniagaan dan keusahawanan. Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam serta penghasilan projek elektrik. Lima dan enam terbahagi kepada dua bidang iaitu : 1. Murid turut didedahkan cara membuat promosi jualan. Organisasi Kandungan Tahun Empat dan Lima Mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Empat. 2. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana. melayan pelanggan dan merekod jual beli dengan lebih sistematik. Amalan untuk memupuk nilai dan sikap seperti berdikari.

1 menunjukkan kandungan sukatan pelajaran KHSR dan jam interaksi bagi tahun empat. Penyelesaian masalah d. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam b. Penghasilan projek reka cipta e.9 Tanaman Sayuran a. Penyengaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah d. Membaiki pakaian b.4 Kandungan Sukatan Pelajaran Jadual 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek a. Penjagaan 1. Pemungutan hasil 27 1 8 √ √ 27 27 7 √ √ 7 √ 5 √ √ 5 √ √ √ 4 1 √ 4 1 √ 5 5 √ √ 2 √ 8 √ √ √ √ 2 √ 8 √ √ √ 8 √ √ √ 8 OUM . Penghasilan artikel 1. Pemilihan biji benih c. Reka Bentuk dan Teknologi 1. lima dan enam BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 1. Penyengaraan dan membaiki kerosakan pada perabot 1. Pengurusan 1.1. Penanaman d. Penyediaan tapak b. Pengenalan Kreativiti b.2 Kreativiti dan Reka Cipta a. Penyengaraan alatan tangan b. Penghasilan projek elektrik b.5 Baik pulih dan Penyenggaraan a. Penyengaraan bahagian bangunan c.6 Jahitan a. Organisasi bengkel 1. Penyediaan bekas c. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula 1.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 1. Pengenalan b.7 Tanaman Hiasan a.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel a. Pengenalan b. Penghasilan projek elektronik 1. Kajian reka bentuk dan kefungsian prodduk c. Pendokumentasian 1.8 Ikan Hiasan a. Penanaman dan penjagaan c.4 Elektrik dan Elektronik a. Peraturan keselamatan b.

Promosi memalui poster 2.8 Sikap Pengguna Yang Bijak a. Merekod pendapatan dan perbelanjaan c. Menyusun atur barang 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Foto Kulit Buku Sukatan Pelajaran KHSR OUM 9 . Membuat rancangan jualan b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan b. Melayan pelanggan b.7 Risiko dalam Perniagaan a. Kumpulan sasaran b. Promosi memlalui poster c. Sumber bekalan 2. Menyediakan barang jualan 2. Merekod barang b. Mengira untung dan rugi 2.4 Mengurus Jualan a. Etika perniagaan dan hak pengguna 8 2 √ √ √ 2 √ √ 1 √ 1 √ 8 8 √ √ √ √ 2 √ √ √ 1 2 √ √ √ √ 2 √ √ 1 √ 2 √ √ JUMLAH 35 Jadual 1 : Kandungan Sukatan KHSR 35 35 Sumber : Pusat Perkembangan Kurikulum. Mendapatkan maklumat barang b. Risiko dan cara mengurangkannya 2.3 Mempromosi Jualan a.6 Mengurus Perbelanjaan Diri a. Promosi mellalui bungkusan b.2 Merancang dan menyediakan jualan a. Merancang perbelanjaan 2. Jenis barang yang sesuai dijual c.1 Barang Jualan a.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 2.5 Merekod Jualan a. Perniagaan dan Keusahawanan 2. Mendapatkan pesanan c.

SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 1. Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Lajur ketiga. Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. keluasan dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Dengan ini kekompleksian pembelajaran meningkat dari Aras 1 ke Aras 3. dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran.2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP KBSR. o Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Dalam lajur dua anda akan dinyatakan mengenai hasil pembelajaran. iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu anda merancang dan membekalkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. berikut. o Hasil Pembelajaran. Anda boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu anda menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid. Dalam lajur pertama. Huraian yang diperincikan seperti. b. a. Format Huraian Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu o Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran. KUIZ 5 : Huraikan bagaimana strategi kontruktivism dapat dilakukan dalam mata pelajaran KH? 10 OUM . Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. unit pembelajaran dan tajuk yang berkenaan. Hasil Pembelajaran. anda akan membincangkan bidang pembelajaran.

formen (penolong ketua kumpulan kerja ) dan penolong formen (penolong ketua kumpulan kerja) Sesi perbincangan dan bercerita tentang cara perlupusan sisa yang betul Semua bahan yang dibuang disebut sisa Pen. Forman 1 Pen. Reka Bentuk dan Teknologi 1.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJAARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN EMPAT Jadual 1. teratur dan selamat • Pengenalan kepada Kit Pertolongan Cemas • Murid perlu melaporkan kepada guru jika berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan • Mencatat rekod kemalangan kecil dan kecederaan dalam buku rekod kecederaan • Memberi penerangan mengenai cara memadamkan kebakaran PERINGATAN Carta peraturan keselamatan hendaklah dipamerkan di dalam bengkel Rawatan lanjut bagi kecederaan perlulah dirujuk kepada doktor di hospital atau klinik yang berdekatan b.2 menunjukkan huraian sukatan pelajaran KHSR yang memperincikan bidang pembelajaran. Forman 2 Kambus tanah Insinerator (pembakaran) Pengkomposan OUM 11 . hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran bagi tahun empat. Organisasi Bengkel Struktur Organisasi Ketua Forman Forman Aras 1 • Menyediakan struktur organisasi tempat kerja • Menyediakan jadual tugas harian di bengkel Menentukan peranan murid dalam bengkel seperti melantik ketua formen (ketua kelas). Peraturan keselamatan keselamatan semasa menjalankan aktiviti • Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat • Langkah keselamatan • Cara menyimpan alatan dan bahan secara terusan.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) Guru menerangkan dan membincangkan Aras 1 • Mengamalkan langkah a. BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran 1.

Melakar objek-objek yang berkaitan dengan bentuk asas • Membina bentuk asas secara 3D Membuat bentuk asas 3D menggunakan pensel. pen. bulatan.2 Kreativiti dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu ) a. Komunikasi tampak Aras 1 • Membuat persembahan hasil dan binaan secara lisan Murid mencatat idea baru daripada persembahan 12 OUM . kotak(kiub atau kuboid). krayon. segi tiga dalam 2D dan 3D berasaskan prosedur dan prinsip lukisan Membuat lakaran bentuk asas. Pengenalan kreativiti (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) i. Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek Aras 1 • Mengenal pasti idea berdasarkan objek • Melakar objek berdasarkan bentuk asal • Membina objek berdasarkan lakaran di atas dengan menggunakan bahan yang bersesuaian iii. plastisin. ii. span dan tanah liat. botol( silinder) dan skitel (pyramid) Mencantum bentuk asas bagi menghasilkan objek seperti bulatan membentuk cermin mata atau segi empat membentuk almari Sumber bahan seperti kertas.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. Memerhati bentuk asas di dalam kelas dan persekitaran bagi menjana idea Membuat lawatan di persekitaran sekolah taman permainan bagi menjana idea. Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk Melakar bentuk asas Menyenaraikan objek di persekitaran yang mempunyai persamaan dengan bentuk asas Menunjuk contoh asas reka bentuk segi empat. arang dan pensel warna. Contoh objek ialah : bola(sfera).

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN OUM 13 .

arang dan pensel warna.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Kajian Reka Bentuk dan Kefungian produk (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu ) i. loceng basikal. krayon. pensel mekanikal dan pam basikal BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 14 OUM . Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen Aras 1 • Mengenal pasti jenis dan fungsi alatan tangan • Mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat dan penyantum • Membuka dan mengenal pasti fungsi komponen • Memasang semula komponen supaya berfungsi Alatan tangan yang digunakan seperti pemutar skru rata. berpasangan atau individu Sumber bahan lain set binaan yang statik Sumber bahan ialah set binaan yang mengandungi gear dan roda serta boleh berfungsi Murid memberikan penerangan dan membuat demonstrasi menggunakan model yang telah dipasang. Pengikat dan penyantum yang digunakan sepeti bol dan nat. beg. pensel. pengasah pensel. Murid membaca arahan dan lukisan dalam manual Pelbagai set binaan boleh digunakan serentak secara berkumpulan . Kajian bentuk luaran produk Aras 1 • Mengenal pasti kegunaan produk • Menghubungkaitkan bentuk dengan fungsi produk • Melakar reka bentuk luaran pelbagai produk Produk hasil pengeluaran seperti cawan. ii. skru dan sesendal. bekas pensel. Contoh aktiviti ialah membuka dan memasang lampu suluh. kasut. pemutar skru Philips. basikal dan barang kelengkapan domestik Mengaitkan rupa bentuk dengan fungsi produk Contoh: Bentuk cawan yang bertangkai supaya mudah dipegang Tunjukcara melakar dengan menggunakan media seperti pen. spanar boleh laras dan playar muncung tirus. Memasang model berpandukan manual Aras 1 Membaca manual • Memilih dan memasang komponen • Membandingkan model yang telah dipasang dengan manual • Menguji dan melaras model Aras 2 • Memasang model yang lebih kompleks berpandukan manual Aras 3 • Mereka model baru dari set binaan • Menerangkan fungsi model baru iii. gelas.

Mereka bentuk dan menghasllkan projek gabungan kayu dengan bahan kltar semula bukan logam Aras 1 • Menentukan projek berpandukan kad kerja Lukisan projek dan langkah kerja disediakan dengan jelas dalam kad kerja Penerangan nama dan fungsi alatan tangan yang berkaitan Contoh bahan kitar semula seperti betel minuman plastik. menanda dan memotong bahan projek • Memasang komponen projek Membuat kemasan Aras 2 • Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat murid Murid perlu mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan cat sembur. straw minuman. foil aluminium atau kertas hiasan • Membaca lukisan projek • Mengenal pasti alatan tangan • Menentukan jenis bahan dan kuantiti • Mengukur. Gunakan topeng hidung. Contoh projek ialah bekas pensel.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN e.3 Reka Bentuk dan Penghasilan projek (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. tabung wang dan bekas bunga Persembahan hasil projek BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN OUM 15 . batang ais krini. kadbod. dan lidi sate Membuat projek berpandukan kad kerja yang disediakan Cadangan bahan untuk kemasan ialah cat sembur. Pendokumentasian (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) Aras 1 • Mengumpul dan merekod maklumat Meyimpan maklumat dalam fail 1. polisterin.

thinner. minyak pelincir dan sabun Alatan tangan yang berkaitan seperti playar gabung. lampu meja dan lampu hiasan Komponen yang digunakan ialah mental. membentuk dan • Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen • . suis dan buzer Penerangan fungsi alatan seperti skru rata. memotong dan menjalur wayar dengan menggunakan alatan tangan Contoh projek ialah lampu suluh. gergaji. sel simbol komponen kering 1. bahan dan komponen • Mengukur. sel simbol komponen kering 1.5 V. philips. fungsi dan Komponen yang digunakan ialah mental.5 Baik pulih dan Penyenggaraan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) a. pemutar skru.4 Elektrlk dan Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) a. gunting.Membuat kemasan 1. penjalur wayar dan playar muncung tirus Tunjuk cara mengukur. Menjalankan aktiviti menyenggara alatan • Mengenal pasti bahan dan agen pembersih • Membersih alatan tangan • Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran • Menyimpan alatan tangan 16 OUM . suis dan buzer • Mengenal pasti alatan tangan • Membuat penyambungan litar • Mengenal pasti litar siri dan litar selari • .Menguji litar • .5 V.Membezakan diantara litar siri dan litar selari Catalan : Mentol "L 1 dan L 2 boleh digantikan dengan buzer ( simbol buzer =G ) Memerhati perbezaan kecerahan pada mantol atau mendengar kekuatan bunyi buzer Penerangan fungsi alatan seperti pemutar skru rata. Penghasilan projek elektrik Aras 1 • Mengenal pasti nama. playar muncung tirus. dan penjalur wayar Kerja pembersihan dan penjagaan berus cat yang telah digunakan perlu juga diberi penekanan oleh guru selepas kerja praktikal. Penyenggaraan Alatan tangan Aras 1 Bahan dan agen pembersih seperti minyak tanah.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 1. penjalur wayar dan playar muncung tirus Aras 2 • Membaca dan menterjemah lukisan litar • Memilih alatan. Philips. memotong.

pokok hiasan. bernas. bebas daripada serangga perosak dan penyakit c. marigold. beg politena dan bekas lain (bahan guna semula) Tunjuk cara membersih.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN tangan BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. menutup lubang saliran dan memasukan medium penanaman Tunjuk cara menyediakan medium penanaman 'John Innes Potting Mixture' dengan nisbah 3: 2 : 1 Tunjuk cara menanam anak pokok bunga semusim dalam bekas Murid menanam anak pokok tanaman hiasan di dalam bekas secara kumpulan Tunjuk cara penyediaan batas OUM 17 . bunga butang dan zinnia Medium semaian daripada campuran tanah. keembong. Pemllihan biji benih Aras 1 • Memilih bijih benih pokok bunga semusim • Menyedia semaian medium Mempamerkan beberapa contoh pokok bunga semusim Mempamerkan beberapa contoh biji benih pokok bunga semusim seperti balung ayam . rumput dan bunga semusim Tumpuan diberi bunga semusim kepada penanaman • Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan b. Penanaman Menunjukkan contoh bekas tanaman seperti pasu.pokok renek.bahan organik den pasir dengan nisbah 2:1:1 Tunjuk cara menyemai biji benih bunga semusim • Menyemai biji benih pokok bunga semusim Aras 2 • Membincangkan sifat biji benih yang Aras 1  Mengenal dan memilih bekas tanaman  . pokok kaktus. pokok palma. Pengenalan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tanaman Hiasan dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut kegunaan bentuk den ciri pertumbuhan: pokok naungan. pokok menjalar dan memanjat.6 Tanaman Hlasan (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu ) a.Menyediakan bekas penanaman  Menyediakan medium penanaman  Mengubah anak pokok ke dalam bekas Membincangkan sifat-sifat biji benih yang berkualiti seperti cukup matang.

temu bual dan guru Maklumat seperti pendapatan. membaja dan memangkas Tunjuk cara penggunaan alat perkebunan seperti cangkul.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Aras 2  Menyediakan batas penanaman tanaman hiasan * pokok d. kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru Mengkelas barang mengikut keperluan. dan pencakar Murid menjaga tanaman hiasan di batas secara berkumpulan Aras 1 2. menggembur tanah. merumput. Penjagaan Menanam anak tanaman hiasan Aras 1  Menjaga tanaman hiasan dalam bekas Aras 2  Menjaga tanaman hiasan di batas Murid melakukan kerja penyediaan batas di dalam kumpulan seperti membersih kawasan dan menggembur tanah membina batas dan pembajaan asas Tunjuk cara menanam anak pokok Murid menanam anak pokok di batas secara kumpulan Tunjuk cara penjagaan pokok bunga hiasan Murid menjaga tanaman hiasan secara kumpulan sepertl menyiram. Jenls barang yang sesual dljual Aras 1 • Menyenarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru Aras 2 • Membuat keputusan barang yang boleh dijual kepada murid dan guru Membuat senarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru berdasarkan analisis kajian Senarai barang dibuat dengan menggunakan Lembaran pengurusan grafik 18 OUM . tajak. Perniagaan dan Keusahawanan 2.1 Barang Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Kumpulan sasaran Kumpulan sasaran terbahagi kepada murid dan guru Kajian melalui pemerhatian. kesukaan dan yang mampu dibeli murid dan guru • b. jantina dan umur digunakan dalam kajian Borang soal selidik disediakan oleh guru • Mengumpul maklumat barang keperluan.

Barang . Membuat rancangan jualan Aras 1 • • • • Mengenal pasti cara mendapatkan modal Menyediakan maklumat barang jualan Membuat rancangan jualan Menyediakan jadual kerja Maklumat dalam rancangan jualan : .sesuai dengan jenis barang .Pengangkutan dan jarak .TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN c.warna .Harga . menyebarkan maklumat barangan .membeza dengan barangan lain Melabel maklumat barang Promosi bermaksud usaha penjual memperkenalkan sesuatu barangan Aras 2 • Menentukan tujuan membungkus dan melabel 2.Pembekal .mengingatkan pelanggan .Modal .2 Merancang dan menyediakan jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Sumber bekalan Aras 1 Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan • Memilih pembekal Mengumpul maklumat dan memilih pembekal berdasarkan: . Menyediakan barang jualan Aras 1 • Menyediakan barang jualan Pecah pukal barang untuk jualan iaitu menyukat dan menimbang barang dalam unit kecil Tujuan membungkus : .Kuantiti .keselamtan .daya tarikan . Promosl melalui pembungkusan Aras 1  Menyatakan maksud dan tujuan promosi  Menerangkan ciri bungkusan yang sesuai untuk promosi Tujuan promosi : . .tahan lama . .Cara jualan .Lokasi Memberi latihan menetapkan harga jualan Harga jualan = harga belian + untung b.3 Mempromosl Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a.Kualiti barang . .rupa . menimbulkan minat terhadap barangan Ciri bungkusan yang menarik dari segi : .mudah dibawa.bentuk .Syarat jualan.meluaskan pasaran barangan OUM 19 .Baleh dipercayai (reputasi) 2.

Aras 1   Merekod barang jualan Mengira baki barang jualan Merekod barang jualan dalam kad inventori Latihan mengisi kad inventori Merekod pendapatan dan perbelanjaan jualan dalam borang yang disediakan Latihan mengira untung atau rugi Untung atau rugi = jualan .menghormati . Mengira untung atau rugi Aras 1  Mengira untung atau rugi 20 OUM .menghargai pelanggan Etika penjual .4 Mengurus Jualan Aktiviti simulasi melayan pelanggan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a.belian Aras 1 b. Melayan pelanggan Aras 1 Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap Mengira dengan cepat dan tepat Aras 2 Membuat inferens etika jualan Mengira jumlah harga barang dan wang baki Layanan baik terhadap pelanggan : .mengambil hati pembeli .menepati masa dan janji Projek jualan sebenar 2.peramah . Merekod barang Mengadakan pertandingan membuat pembungkusan dan murid menilai hasilnya.adil .jujur . Merekod pendapatan dan perbelanjaan  Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan c.5 Merekod Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a.jujur .SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Membungkus barang untuk tujuan promosi Aras 2  Membanding beza bungkusan yang menarik dan kurang menarik Menunjukkan pelbagai contoh pembungkusan Hubungkaitkan aktiviti pecah pukal dengan pembungkusan Murid membawa pelbagai jenis pembungkusan Aras 3 • Menilai pembungkusan yang dihasilkan untuk tujuan promosi 2.

kereta. I iv.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Jadual 1. Pencetusan dan penjanaan Aras 1 • Mengenal pasti masalah Contoh projek eksperimenal ialah : . kereta kawalan jauh Kajian reka bentuk dari aspek bahan. Contoh kit model ialah kit model robot.Menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model Aras 3  Membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar Mengkaji reka bentuk kit model Contoh kit model ialah robot berkaki 6. tukul kecil dan set pemutar skru kecil.3 menunjukkan huraian sukatan pelajaran KHSR yang memperincikan bidang pembelajaran. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN LIMA Jadual 1.2 Kreativltl dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) b. dan kereta kabel HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1  Mengenal pasti alatan tangan  Membuka dan mengenal pasti komponen  Menyatakan fungsi komponen  Memasang semula kit model  C Penyelesalan masalah (Cadangan peruntukan mass ialah 3 minggu ) i. hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran bagi tahun lima. warna.Membuat jambatan menggunakan straw OUM 21 . Alatan tangan yang digunakan seperti gandin plastik. binaan dan keupayaan. motosikal. b.2 : Huraian Sukatan Pelajaran KH Tahun Empat. jentolak. Kajlan reka bentuk dan kefungslan produk (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) Aras 2 Iv. Membaca dan memahami manual Menyimpan kit model secara tersusun dan selamat.Menarik bats dengan tisu . BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran : 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1. Membuka dan memasang kit model  .

zink dan wajar Membuat projek berpandukan kad kerja yang disediakan Tunjuk cara memaku dan memasang skru Cadangan bahan kemasan seperti cat sembur dan pelekat bergambar 22 OUM . iv. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula • • • • • • Menentukan projek berpandukan kad kerja Membaca lukisan projek Mengenal pasti alatan tangan Menentukan jenis bahan dan kuantiti Mengukur. Iii. Membina dan mempersembahkan projek Aras 1 • Membuat persembahan hasil binaan secara lisan Menyimpan maklumat dalam buku idea d. Pendokumentasian (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) Aras 1  Menyatakan keperluan pendokumentasian dalam buku idea  Mengumpul dan merekod maklumat  Membuat buku idea Aras 1 1.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Idea kreatif melalui projek eksperimental HASIL PEMBELAJARAN • • Menjana idea kreatif bagi menyelesaikan masalah Membuat catatan dan lakaran CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN minuman yang boleh menampung beban . Membina dan mempersembahkan projek eksperimental Aras 1 • Membina projek eksperimental Murid mencatat idea-idea baru daripada persembahan. iv. Projek ekperimental menggunakan bahan yang mudah diperoleh iil. menanda dan memotong bahan projek Membuat kemasan Lukisan projek dan langkah kerja disediakan dengan jelas dalam kad kerja Penerangan nama dan fungsi alatan tangan yang berkaitan Contoh bahan kitar semula logam tin aluminium.Menjatuhkan telur tanpa pecah pad a ketinggian tertentu ii.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Menterjemah idea kepada bentuk 3D Aras 1 • • Memilih lakaran akhir projek eksperimental Merancang pembinaan projek Projek eksperimental boleh juga merujuk kepada pengalaman murid pelajar seperti menaikkan layang-Iayang.

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh projek: Bekas serbaguna Penyangkut serbaguna Perbincangan atau sumbangansaran tentang cara perlupusan sisa yang betul Penerangan penggunaan bahan kitar semula adalah bertujuan untuk mengelakkan pembaziran.5 Baik pulih dan Penyelenggaraan (Cadangan peruntukan Aras 1 • Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu disenggara Contoh bahagian yang perlu disenggara ialah seperti engsel pintu dan kerangka tingkap OUM 23 . fungsi dan simbol komponen elektrik Membaca dan memahami litar skematik Membuat litar penyambungan litar Bahan tambahan yang digunakan ialah bongkah penyambung Catatan: LED 1 dan LED 2 boleh digantikan dengan motor arus terus Memerhati kecerahan LED atau kelajuan pusingan motor yang dihubungkaitkan dengan perintang boleh laras. perintang boleh laras dan motor arus terus.4 Elektrik dan Elektronik Aras 1 (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) a. perintang tetap. mesra alam dan mengekalkan sumber alam. memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek Menguji litar projek dan membuat pembaikan 1. Penggunaan alatan tangan yang betul dan selamat perlu diberi penekanan Komponen yang digunakan adalah seperti LED. mengurangkan kos. Penghasilan projek elektronik • • • Mengenal pasti nama. Aras 2 • • • • • Membaca dan menterjemah litar projek Memilih alatan. bahan dan komponen Mengukur. Perbincangan tentang faktor kesihatan dan keselamatan semasa memilih bahan dan membina projek Aras 2 • Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat 1.

Mempamerkan contoh mata jahitan untuk menjahit kancing Tunjuk cara menjahit butang. cangkuk dan palang yang tertanggal pada pakaian Aras 2 • Menyatakan maksud kelim 24 OUM . jarum peniti dan pita ukur. jahit sembat dan jahit lilit. Membaiki pakaian Aras 1 • • Mengenal pasti alatan dan bahan jahitan Menyata kegunaan alatan jahitan Guru mengenalkan alat dan bahan jahitan seperti jarum tangan (no. penetas jahitan. cangkuk dan palang Mata jahitan untuk menjahit kancing seperti jahit lilit kemas dan jahit lubang butang. 7 – 9). gunting fabrik (saiz 20 cm). Cara menyimpan baki bahan pembersih perlu diberi penekanan.6 Jahitan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. benang (no 40/50). Kancing digunakan untuk merapatkan belah pada pakaian dan dijahit pada dua lapisan fabrik Guru mengenalkan jenis kancing seperti butang. • Menyatakan kegunaan jahitan asas Mengenal pasti mata jahitan asas • • Menyatakan kegunaan kancing Guru boleh menggunakan carta jahitan asas sebagai panduan. Murid menjahit contoh mata jahitan asas pada perca fabrik. Mata jahitan asas ini boleh digunakan untuk membaiki pakaian Mata jahitan asas seperti jeljur halus. Guru menerangkan kegunaan alatan jahitan. cangkuk dan palang pada fabric • Mengenal pasti jenis kancing Mengenal pasti mata jahitan untuk menjahit kancing • • Menjahit butang. bulu keluli. jahit kia. Penyenggaraan bahagian bangunan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bahan pembersih yang terlibat seperti kertas las. Tunjuk cara menjahit mata jahitan asas. berus dawai dan minyak. cangkuk dan palang yang tertanggal Murid menjahit butang. • • Memilih bahan pembersih Membersih dan meminyak bahagian bergerak pada pintu dan tingkap 1.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN masa ialah 1 minggu) a. Bahan dan alatan jahitan disediakan oleh guru.

Tunjuk cara menjahit kelepet yang meretas menggunakan mata jahitan silang pangkah dan sembat susup. bawah blaus dan tepi artikel. Mempamerkan contoh jahitan yang biasa digunakan untuk membaiki kelepet seperti silang pangkah dan sembat susup. Murid memilih mata jahitan yang sesuai untuk membaiki kelepet yang meretas. • OUM 25 . tepi seluar atau sarung dengan menggunakan mata jahitan jelujur halus atau jahit kia • Menjahit kelim yang meretas pada pakaian • Menyatakan maksud kelepet Kelepet adalah penyudah tepi yang dibuat untuk mengemas tepi lurus atau tepi melengkung pada pakaian atau artikel.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelim adalah cantuman dua atau lebih kepingan fabric yang dijahit dengan jahitan tangan atau mesin Kelim biasanya terdapat di bahagian rusuk. Mempamerkan beberapa spesis ikan hiasan menggunakan gambar foto atau spesimen sebenar. Kelepet biasanya terdapat di hujung kaki seluar. • • 1. Pengenalan Aras 1 • Mengenal dan melabel bahagian luar ikan Menyenarai spesis ikan hiasan tropika Murid menyebut dan melabelkan bahagian luar ikan hiasan. bahu. bahu dan tepi seluar atau kain sarung • Mengenal pasti bahagian pakaian yang meretas pada kelim • Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas Murid mengenal pasti bahagian pakaian yang merentas Murid memilih mata jahitan asas yang sesuai untuk membaiki kelim yang meretas Mempamerkan contoh mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas Tunjuk cara menjahit kelim yang meretas pada rusuk. • Mengenal pasti bahagian kelepet yang meretas pada pakaian Memilih mata jahitan untuk membaiki kelepet yang meretas pada pakaian Menjahit kelepet yang meretas pada pakaian Murid mengenal pasti bahagian kelepet yang meretas.7 Ikan Hiasan (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. hujung lengan. Murid menjahit kelepet yang meretas.

Ciri istimewa pada ikan hiasan ialah pada warna. Penyediaan bekas • Memilih iakan hiasan untuk dipelihara Faktor pemilihan ikan hiasan untuk dipelihara.tahan terhadap perubahan mutu air . Discus. bentuk badan. Aras 2 • Menyata sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan.boleh bercampur dengan jenis ikan lain . Angerfish. memberi ketenangan dan menghayati alam akuatik. Mas dan Koi Kap. poster. Molly.biarkan ikan keluar bersama iar daripada beg plastik.keseuaian bekas . cara makan.tahan terhadap serangan penyakit Teknik memasukan ikan hiasan ke dalam bekas/kolam . Aksesori akuarium asas ialah pam dan penapis.letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium / kolam selama 20 hingga 30 minit . Ikan hiasan ialah ikan yang dipelihara dalam bekas atau kolam untuk mengindahkan ruang. Kelisa. Kaloi. pasirt. Aras 2 • Mengenal dan memilih tumbuhan akuatik atau tiruan Menanam tumbuhan akuatik dalam akuarium • • Memilih akuarium / bekas dan aksesori • Menyedia dan menghias akuarium 26 OUM . Swordtail.letakkan akuarium di lokasi pilihan. kayu buruk. sirip. saiz. . Aras 3 • Menyenaraikan ikan beberapa ciri istimewa pada ikan hiasan. . sisik. Aksesori tambahan ialah seperti batu. model dan lampu akuarium. jantina dan cara pembiakan.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Beberapa spesis ikan hiasan tropika yang biasa dipelihara dan mudah didapati ialah Guppy. Tetra. Belida. Gourami. Tiger Barb. Ikan pelaga. tumbuhan akuatik.mudah dipelihara . Aras 1 b.habitat dan sifat ikan . Panduan menyedia dan menghias akuarium. pastikan ada pendawaian elektrik dan bekalan air. pergerakan.masukkan sedikit air akuarium / kolam ke dalam beg plastik . Cichild. Oscar. Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis ikan yang hendak dipelihara.

.masukkan air yang telah dinyah klorin ke dalam akuarium .masukkan ikan hiasan yang dipilih c. Pelbagaikan jenis makanan.masukkan penapis dalaman dan letakkan pada dinding tangki akuarium. Mengenal pasti simpton penyakit biasa pada ikan hiasan.memasukkan batu. Pengurusan Aras 1 • Mengenal dan memilih jenis makanan ikan hiasan Mempamerkan contoh makanan ikan hiasan Jenis makanan ikan hiasan yang terdapat dalam pasaran iaitu makanan hidup (plankton. tengah hari dan lewat petang) dengan kadar yang disyorkan. serangga dan cacing) Makanan kering (kepingan/emping. Moina.membersih dan bilas bahan hiasan seperti kayu. Oksigen terlarut dan Karbon dioksida. . Lihat lampiran – penyakit biasa ikan hiasan dan rawatan. tablet) dan makanan ramuan khas (mengikut jenis ikan) Ikan hiasan diberi makan 3 kali sehari (pagi. larva. . • Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai mengikut spesis ikan Menyatakan kekerapan dan memberi makanan ikan hiasan Mengenal pasti kandungan mutu air Melakukan kerja pembersihan bekas. Mencegah dan merawat penyakit ikan hiasan • • • • • Aras 2 • Menjaga tumbuhan akuatik dalam akuarium Peralatan untuk bekalan karbon dioksida OUM 27 . pellet. rumpair. pasir dan kayu buruk tanamkan tumbuhan akuatik / tiruan. menukar air dan mencuci penapis. pasir dan batu.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . Mengasingkan ikan berpenyakit dan mengamalkan langkah kebersihan Aktiviti mencegah dan rawatan penyakit ikan seperti memasukkan garam atau larutan berubat. Amonia.hidupkan penapisan dalaman dan nyalakan lampu . • Memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium / bekas. Artemia. Mengukur kualiti air seperti nilai pH.letakkan arang diaktifkan dan gegalang bio di dasar akuarium . elakkan memberi makanan yang berlebihan dan tercemar. Ikan peacock. Udang gantung.

Jabatan Perikanan Malaysia. bergerai. rojak buah dan air minuman Menetapkan cara menghasilkan barang jualan Membuat rancangan jualan dan jadual kerja Cara menjual: Berjaja.tangki silinder gas karbon dioksida.0 Perniagaan dan Keusahawanan 2. penanda buku. • Memberi bekalan karbon dioksida kepada tumbuhan akuatik dalam akuarium Nota: Murid memlihara ikan hiasan dalam kumpulan Memadai dengan 2-3 kumpulan untuk satu kelas.2 Merancang dan Menyediakan Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. . 2. Membuat Rancangan Jualan Aras 1 • Mengenal pasti cara menghasilkan barang yang akan dijual Menentukan barang jualan Merancang cara jualan Membuat rancangan jualan Menyediakan jadual kerja Membuat barang jualan Contoh: beg kertas. berkedai Sediakan borang rancangan jualan • • • • Aras 1 b. alat penyukat tekanan dan alat mengawal pengeluaran karbon dioksida.sandwic 28 OUM . popia.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN khusus untuk penggunaan di dalam akuarium adalah seperti. Panduan menternak ikan hiasan boleh didapati daripada Pusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar. Menyediakan jadual kerja penjagaan dan penyelenggaraan sepanjang tahun untuk pelajar. Menyediakan Barang Jualan • Menghasilkan barang yang hendak dijual Aras 2 • Mengubahsuai barang yang hendak dijual Menghasilkan dan mengubahsuai barang jualan: Contoh: pisang ----pisang goreng Roti -------.

masa dan harga Ciri poster yang baik.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Maklumat yang perlu ada dalam poster ialah barangan.5 Mengurus Perbelanjaan Diri (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Reka bentuk yang menarik dan kreatif dari segi pemilihan perkataan. mengubahsuai dan menambah nilai serta menjual barang. tempat. tarikh. borang pesanan dan majalah perniagaan. Promosi melalui poster • Mengenal pasti maklumat yang perlu ada dalam poster Mengenal pasti ciri poster yang baik • Aras 2 • Menghasilkan poster untuk mempromosi barang Membuat poster berpandukan barang yang dihasilkan dan tempat poster dipamerkan 2. Mendapatkan Pesanan Aras 1 • Menyenaraikan cara untuk mendapatkan pesanan Memilih cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan Aktiviti sumbangsaran cara mendapatkan pesanan. warna dan saiz huruf yang sesuai 2. Contoh: cara mendapatkan pasaran melalui telefon. menjual barang terpakai. Merekod pendapatan dan perbelanjaan Aras 1 • • Mengenal pasti sumber pendapatan Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan Perbincangan mengenai sumber pendapatan Sumber pendapatan boleh diperolehi daripada pemberian wang saku. Merancang perbelanjaan • Menentukan cara berbelanja Membuat belanjawan diri Membuat pilihan perbelanjaan Membuat senarai belanjawan diri Merekod dalam borang yang disediakan • OUM 29 . tempat. 2. mengambil upah. menghasil dan menjual barang. e-mail. Aras 1 b.4 Mengurus Jualan (Cadangan peruntukan masa 2 minggu) a. masa dan kemudahan yang ada • Aras 2 • Mendapatkan pesanan Mengambil bahagian dalam projek sebenar di sekolah seperti hari kantin dan sukan.3 Mempromosi Jualan (Cadangan peruntukan masa 2 minggu) a. Cara mendapatkan pesanan hendaklah sesuai dengan barang.

3 : Huraian Sukatan Pelajaran KH Tahun Lima. temubual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi. BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran: 1. Penggunaan bahan kitar semula digalakkan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 30 OUM . HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN ENAM Jadual 1. hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran bagi tahun enam. Pendokumentasian Mengumpul dan menyimpan maklumat Sesi persembahan dan kritik diadakan Perbincangan mengenai tujuan membina projek Menjalankan pemerhatian.2 Kreativiti dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu) d. Reka Bentuk dan Teknologi 1. lebar dan panjang Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. Penghasilan Projek Reka Cipta Aras 1 • • • • • Mengenal pasti masalah Mengumpul maklumat Menyelesaikan masalah melalui lakaran Memilih lakaran yang paling sesuai Merancang dan menyediakan lukisan projek • • • • Menyediakan alatan dan bahan Membina projek Membuat kemasan Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan Aras 1 e.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN • Menentukan cara menabung CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Cara menabung: Menyimpan dalam tabung Menyimpan dalam bank Latihan mengisi borang simpanan bank Jadual 1.4 menunjukkan huraian sukatan pelajaran KHSR yang memperincikan bidang pembelajaran.

5 Baik pulih dan penyenggaraan Aras 1 • Mengenal pasti bahagian OUM 31 . perintang tetap dan bateri Bahan digunakan ialah bongkah penyambung.kaca dan asbestos. Contoh bahan penebat ialah kayu. bahan dan komponen Mengukur. plastik . lakaran idea. Penghasilan projek elektronik HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 Contoh projek ialah penguji keterusan litar • • • • • Membaca dan menterjemah litar projek Memilih alatan. kuprum dan air. memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek Menguji litar projek dan membuat pembaikan Komponen yang digunakan ialah LED. Membuat projek menggunakan set pengelip Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal • Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat Aras 3 • Membuat projek elektrik dan elektronik 1. Contoh bahan pengalir ialah aluminium.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) HASIL PEMBELAJARAN • Mengumpul dan merekod maklumat • Membuat Buku Idea CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN dari aspek pernyataan masalah. pemegang bateri dan klip buaya. PERINGATAN : Jangan membuat pengujian pada sumber bekalan arus ulang alik 240V Aras 2 Menyediakan beberapa contoh pengalir dan penebat .4 Elektrik dan Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu ) b. penjelasan ciptaan dan anggaran kos Perbincangan kekuatan dan kelemahan projek BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. pemilihan lakaran.

minyak pelincir. kayu dan papan lapis Aras 1 1. pengikat rambut. pita pengukur dan kekunci Allen Bahan yang diperlukan ialah paku. menguji dan melaras CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Alatan tangan yang tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras. sesiku L. glu.6 Jahitan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) b. beg serba guna. glu sentuh dan kain reja Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan • • Aras 2 Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai Meneggangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan • Memeriksa. skru. alas pinggan. Alatan tangan yang diperlukan seperti tukul kuku kambing. pemutar skru philips. kertas las. tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar Bahan yang diperlukan seperti gris. • Aras 2 • Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan bahan hiasan Murid menjahit artikel mudah Mata jahitan asas yang dpelajari di Tahun 5 boleh digunakan sebagai jahitan hiasan 32 OUM . cekak rambut. kertas las. langsir tingkap dan kusyen lama Tunjuk cara menjahit artikel mudah seperti bekas pensel. Penyenggaran dan membaiki kerosakan pada mesin mudah HASIL PEMBELAJARAN yang perlu dibaik pulih • Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak Memeriksa. gergaji. bekas duit syiling. alas dulang dan alas gelas. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot Menampal tiub basikal Mengganti tiub basikal Penampal tiub siap guna boleh digunakan Aras 1 • • • Mengenal pasti bahagian yang rosak Memilih alatan tangan dan bahan Membaiki atau mengganti bahagian yang rosak Contoh perabot ialah kerusi dan meja murid.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu ) b. Penghasilan artikel • Mengenal pasti bahan terpakai untuk dikitar semula Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai Bahan terpakai yang boleh dijadikan artikel jahitan ialah seperti pakaian. menguji dan melaras rantai basikal Aras 3 • • d. pemutar skru rata.

medium .polistrin • Menyediakan larutan nutrien mengikut kadar yang disyorkan • • Aras 1 OUM 33 . jerami padi. pelepah kelapa atau penutup plastik hitam bersalut aluminium. Di antara bahan yang boleh dijadikan sungkupan adalah seperti: rumput kering. Membersihkan tapak Menggembur tanah Membina batas Membubuh baja asas Meletakkan sungkupan Mempamerkan peralatan pekebunan yang biasa digunakan seperti. • • • • • • Aras 2 • • Menanam sayur-sayuran secara hidroponik Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik Menyenarai dan memasang peralatan sistem hidroponik Menyemai biji benih Menyediakan larutan nutrien Sistem yang dipilih ialah Hidroponik Kultur Air Takung (KAT). benang/kapas batu bekas . renda dan benang sulam Murid menghias artikel yang telah disiapkan di aras satu Hasil kerja dipemer dan dinilai 1.9 Tanaman sayuran (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. insang pari dan jahitan rantai Bahan hiasan adalah labuci.span. aktiviti menanam sayur-sayuran boleh dilakukan di dalam bekas. sudip tangan dan pencakar tangan.palung/bekas palstik larutan baja dan air penutup . Penyedian tapak Aras 1 • Menyatakan peralatan perkebunan dan kegunaannya Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayursayuran.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN • HASIL PEMBELAJARAN Menghias artikel CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN pada artikel Contoh jahitan yang lain seperti jahitan silang pangkah. Jika sekolah tidak mempunyai kawasan / tanah yang sesuai. cangkul.

merumput dan membaja. kerja pengawalan perosak dan penyakit • • • • • • Kerja-kerja pengawalan perosak dan penyakit yang menggunakan racun kimia hendaklah dilakukan oleh guru Sekolah yang mempunyai kawasan terhad aktiviti menanam sayur-sayuran hendaklah dilakukan dalam bekas seperti pasu atau penanaman secara hidroponik • • Aras 1 c. Jenis sayur-sayuran : Daun. penyiraman dan pembajaan. Pemungutan hasil • Mengenal pasti tempoh matang sayuran yang sesuai untuk dipungut hasil Perkara yang perlu diberi perhatian dalam penjagaan sayuran dalam pasu atau bekas ialah ruang. buah. • Nota: Guru boleh dapatkan nasihat teknikal teknologi menanam sayur-sayuran daripada agensi pertanian yang berhampiran seperti MARDI atau Jabatan Pertanian Mengendalikan hasil lepas tuai 34 OUM . Murid memungut hasil tanaman sayursayuran dan membuat kendalian lepas tuai seperti menggred. cahaya. membuat penjarangan.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN b. Penanaman dan penjagaan HASIL PEMBELAJARAN • Mengenal pasti jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam Menyemai biji benih Menanam sayur-sayuran di batas atau dalam bekas Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai Membuat penjarangan dan menyulam Merumput dan membaja Mengawal perosak dan penyakit Nota: Aras 2 • Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam dalam pasu atau bekas Menyediakan campuran tanah untuk penanaman sayuran dalam pasu atau bekas Menjaga sayuran dalam pasu/bekas CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menanam sayur-sayuran di kawasan sekolah secara kumpulan. ubi atau akar dan kekacang Biji benih halus disemai dikotak atau tapak semaian sementara biji benih besar disemai terus ke batas Menunjuk cara kerja penjagaan seperti penyiraman. membersih dan membungkus/mengikat.

Membuat rancangan jualan Aras 1 • Menerangkan cara mendapat bekalan melalui komisen Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen Membuat rancangan jualan Membuat jadual kerja Faedah menjual secara komisen: . Menyediakan barang jualan • Mengenal pasti pengendalian jualan secara komisen Latihan mengira peratus komisen boleh dijalankan Sumbangsaran pengendalian jualan secara komisen 2. Perniagaan dan Keusahawanan 2.3 Mempromosi Jualan Aras 1 (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) c. Promosi melalui • Menyenarai kandungan yang perlu dalam katalog Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid Simulasi mempromosi barang OUM 35 .2 Merancang dan Menyediakan Barang Jualan (Cadangan Peruntukan masa ialah 2 minggu) a.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Panduan menanam sayur-sayuran boleh juga didapati didalam majalah atau Risalah Bingkisan Pertanian keluaran Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia. 2.Kos promosi ditanggung oleh pembekal Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain Sumbangsaran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen • • • Aras 2 • Menghuraikan faedah menjual barang secara komisen Aras 1 b.Modal tidak diperlukan untuk mendapatkan bekalan .Risiko rendah .

kemalangan. sistem penyimpanan rekod yang lemah Cara mengurangkan risiko : Membuat perancangan dengan teliti Mengenal pasti beberapa pilihan penyelesaian • • • Mencadangkan cara mengurangkan risiko 36 OUM .SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN katalog HASIL PEMBELAJARAN • Merekabentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN menggunakan katalog • Aras 2 Main Peranan : Beri tumpuan kepada kecekapan bertutur dan penyampaian maklumat oleh murid semasa jualan bersemuka Murid menilai rakan sekelas menjalankan promosi barang menggunakan katalog • Menilai cara mempromosi barang menggunakan katalog 2.5 Risiko Dalam Perniagaan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Menyusun atur barang Aras 1 • Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur barang yang hendak dijual Menyusun atur barang untuk persediaan jualan Latihan menyusun atur barang. pengurusan tidak cekap.4 Mengurus Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah I minggu) c. kebakaran. Beri tumpuan kepada kebersihan tempat. kurang pengawasan. Risiko dan cara mengurangkannya Aras 1 • Menyatakan maksud risiko Menyenaraikan risiko dalam perniagaan yang biasa dihadapi semasa menjual Mengenal pasti punca risiko Maksud risiko ialah kemungkinan atau bahaya kerugian dalam perniagaan Risiko dalam perniagaan: Kecurian. keselamatan dan kekemasan • Aras 2 • Menilai susun atur barang yang menarik dan kurang menarik Projek jualan sebenar 2. pecah amanah. rak atau meja. penipuan dan kegawatan ekonomi Punca risiko : Kecuaian. bencana alam.

Etika perniagaan dan hak pengguna • • Menerangkan etika perniagaan Mengenal pasti hak pengguna Aras 2 • Menghuraikan tanggungjawab pengguna Jadual 1.4 : Huraian Sukatan Pelajaran KH Tahun Enam.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengambil insurans Sumbangsaran cara mengurangkan risiko 2. Membuat inferens melalui pemerhatian barang yang masih baik dan barang yang rosak Contoh : Beras. bau. susu.6 Sikap pengguna yang bijak (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Mendapatkan maklumat barang Aras 1 • Mengenal pasti ciri barang yang masih baik Keadaan fizikal barang : Rupa. keropok. warna. rasa dan tekstur Membuat buku skrap label barang dan menandakan maklumat penting. roti Kaitkan etika perniagaan dengan aktiviti mempromosi dan mengurus jualan dalam Tahun 4 dan Tahun 5 Perbincangan hak pengguna: Hak mendapat maklumat Hak mendapat gantirugi Hak untuk memilih Perbincangan mengenai murid sebagai pengguna yang bertanggungjawab menjaga kemudahan sekolah dan kemudahan awam Keratan akhbar digunakan Sudut pengguna diwujudkan Aras 2 • Membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak Aras 1 b. OUM 37 .

kemudahan kelas dan tahap kebolehan murid. 38 OUM .SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penekanan Pembelajaran Kemahiran Hidup adalah melalui pengalaman. penguasaan kemahiran praktis ini meliputi kemahiran berikut . termasuklah • • • • • • tunjukcara kajian kes sumbang saran main peranan lawatan melaksanakan projek Pemilihan kaedah bergantung kepada objektif pelajaran. • • • • • • Membuat lakaran Merekabentuk produk Menghhasilkan projek Menyenggara dan membaiak pulih Menjayakan tanaman sayuran Mengusahaniagakan barang Kaedah Pengajaran dan pembelajaran Pelbagai kaedah boleh di gunakan oleh guru untuk mengajar mata pelajaran ini.Maklumat dari penilaian berterusan ini akan dapat membantu guru mengatasi kelemahan pelajar.Penilaian boleh di laksanakan melalui . Penilaian Penilaian bagi mata pelajaran ini akan berlaku secara berterusan.

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN • • • pemerhatian lisan penulisan KAEDAH PROSES PENGAJARAN PEMBELAJARAN A.mengumpul maklumat . SUMBANGSARAN  Tujuan kaedah ini ialah untuk merangsang murid mengambil bahagian dalam perbincangan.berdasarkan maklumat. menghasilkan satu alat reka cipta 39 Murid menjalankan aktiviti mencari maklumat Langkah 2 : OUM Langkah 3 : .    Kaedah ini biasa dijalankan di permulaan kelas amali dan dalam kelas teori Pelajar memberi maklumat kepada guru Tiada jawapan yang betul atau salah Contoh Sumbangsaran : Pelajaran Tahun Enam Bidang Unit Tajuk : : : Reka Bentuk dan Teknologi Kreativiti dan Reka Cipta Penghasilan Projek Reka Cipta Mengenal pasti masalah Mengumpul maklumat Hasil Pembelajaran : 1. Langkah 1 : Guru menunjukkan satu contoh projek / alat Guru mendapatkan maklumat dari pelajar mengenai : .Tujuan alat dicipta .Cara menggunakan alat Guru menerangkan satu masalah Pelajar memberi sumbangsaran mengenai cara mengatasi masalah melalui langkah berikut : .Nama alat . 2.

simbol . fungsi dan simbol komponen   Hasil Pembelajaran :1. Guru menunjukkan komponen yang sebenar Guru menerangkan setiap komponen mengikut . AMALI   Tujuan kaedah supaya murid menjalankan aktiviti sebenar Murid dapat pengalaman sebenar menjalankan aktiviti. .  Memerlukan peralatan dan bahan yang mencukupi.pasif / aktif Langkah 2 40 : 1.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 KUIZ 6: Apakah yang dimaksudkan dengan modul? B. Murid melukis semula simbol dan menamakan OUM simbol tersebut.nama komponen . Memerlukan peruntukan masa yang panjang Memerlukan persediaan yang rapi supaya amali dapat dijalankan dengan berkesan. 3. Murid membanding beza komponen aktif dan pasif dan sebab pasif / aktif itu. Contoh Amali : Pelajaran Tahun Enam Bidang Unit Tajuk : : : Elektrik Elektrik dan Elektronik Penghasilan Projek Mengenal pasti nama. Langkah 1 :1.fungsi . 2. Guru menerangkan konsep komponen elektronik dengan bantuan grafik. 2.

Guru menunjukkan gambar dan alatan sebenar Langkah 2: .Guru menunjukkan cara menggunakan alat dan bahan secara simulasi Langkah 3. .(Guru boleh pecahkan kelas kepada kumpulan kecil untuk mendapatkan keberkesanan tunjuk cara ) Langkah 4 : . cara. . .   Murid dipanggil Reka Bentuk dan Teknologimemerhatikan tunjuk cara rapat dengaan guru untuk Bidaang : Unit dijalankan.Guru membantu pelajar yang tidak menjalankan aktiviti dengan betul OUM 41 . : Jahitan yang Tajuk : Membaiki pakaian  Pelajar perlu menjalankan aktiviti yang sama selepas tunjuk cara untuk Hasil Pembelajaran: -Menyatakan kegunaan alatan jahitan melihat keberkesanan tunjuk cara.Murid menjalankan aktiviti di tempat sendiri dan guru memantau.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN KUIZ 7 : Apakah bezanya kaedah projek dan demonstrasi? C.Guru memperkenalkan alat-alat jahitan dengan cara .  Persediaan rapi perlu diberi perhatian sebelum menjalankan tunjuk Contoh Tunjukcara kumpulan Tahun Lima Tunjuk cara dijalankan dalam : Pelajaranyang kecil.Menyatakan kegunaan jahitan asas Langkah 1 : . TUNJUK CARA  Tunjuk cara biasanya dilakukan oleh guru sendiri.Guru menunjukkan cara menjahit jahitan asas dilakukan . tetapi guru juga boleh mendapatkan bantuan dari orang yang pakar atau pelajar sendiri yang berkebolehan dalam aktiviti yang dijalankan.

Senarai Semak Kajian yang mengandungi perkara yang membantu kajian . untuk promosi  Murid menggunakan senarai semak untuk mendapatkan jawapan atau Langkah 1 : Persiapan Awal maklumat. Guru mengenal pasti lokasi dan item yang hendak di buat kajian Contoh lokasi ialah kedai runcit. pasaraya Contoh item ialah cokelat. Hasil Pembelajaran : 1. 1. minuman tin.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Contoh Kajian : Pelajaran tahun Lima Bidang : Perniagaan dan Keusahawanan KAJIAN Unit : Mempromosi Jualan Tajuk : Promosi Melalui Jualan Kaedah ini dijalankan di luar bilik darjah D. Menerangkan cirri bungkusan yang sesuai menjalankan kajian. Menyatakan maksud dan tujuan promosi murid  Guru perlu menyediakan panduan atau senarai semak sebelum 2. Guru menunjukkan kepada pelajar beberapa contoh bungkusan Teori nya : maksud promosi Tujuan promosi Langkah 3 : Guru membahagikan kelas kepada kumpulan 2-3 orang untuk mendapatkan maklumat dalam borang ‘Senarai Semak Kajian’ OUM Langkah 4 : Selepas lawatan Guru membuat rumusan bersama pelajar di dalam kelas  42 . makanan ringan 2.kebenaran melawat lokasi iaitu surat kepada personel di lokasi untuk mendapat kebenaran kajian Langkah 2 : Dalam Kelas 1. kedai koperasi. biskut. Guru menyediakan borang . pasar mini.

 Guru perlu memantau pelajar semasa aktiviti dijalankan untuk mendapat ketepatan maklumat F. Guru perlu menyediakan arahan yang jelas dan terperinci untuk mendapatkan jawapan / maklumat.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN SENARAI SEMAK 1. INKUIRI. 5. Nama lokasi kajian dibuat Nama barang yang dibuat kajian Cara pembungkusan Label yang ada pada pembungkusan Perkara yang menarik pada bungkusan Tambah lagi senarai semak yang difikirkan perlu E. UJI KAJI   Kaedah ini dijalankan di makmal atau bengkel. 4. 3. 2.PENEMUAN OUM 43 .

c. Berpandukan kedua-dua sukatan itu. Anda perlu memastikan bilangan jam interaksi yang dicadangkan di dalam kandungan sukatan pelajaran dapat dipatuhi. Langkah menyediakan rancangan mengajar iitu ialah seperti berikut: a. Sekarang cuba dapatkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Menengah.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 PERINGKAT Mengenal pasti topik kajian Merancang strategi penyelesaian Mengumpul maklumat yang berkaitan • • • • • • • • • • • Mengkaji dan menganalisis maklumat dikumpul Membuat generalisasi atau rumusan AKTIVITI INKUIRI . Kaji kandungannya. Kira bilangan minggu belajar dalam tahun ini. senaraikan tajuk yang ada kesinambungan dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. LATIHAN 2 Kaji setiap tajuk di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenalpasti tajuk untuk diajar secara amali dan tajuk untuk diajar secara teori. rancangkan agihan tajuk untuk diajar sepanjang tahun. LATIHAN 3 Sediakan satu Rancangan Mengajar untuk satu tahun. 44 OUM .PENEMUAN Menentukan topik kajian oleh guru Mendedahkan topik kajian kepada murid Berbincang tujuan kajian dengan murid Meramal dan membuat hipotesis Menentukan cara menjalankan kajian melalui aktiviti soal jawab Mengumpul maklumat melalui cara memerhati. melakukan eksperimen atau membuat rujukan Mencatat maklumat yang telah dikumpul Menjadualkan dan mengelaskan maklumat Menginterpretasi dan mentafsir maklumat Membuat generalisasi atau rumusan berdasarkan hasil pentafsiran Merekodkan generalisasi atau rumusan dalam buku nota LATIHAN 1 Anda sudah pun memahami sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Anda boleh pilih untuk menyediakan rancangan tahun 4 atau 5 atau 6. b. Dengan mengambil kira minggu peperiksaan dan hari aktiviti kokuikulum. menyukat.

DIY Do It Yourself Litar Elektronik Litar elektronik adalah gabungan komponen elektrik Etika Etika ialah suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. tingkah laku dan kebolehan. KaedahKaedah adalah satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu topik secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan OUM 45 . elektrik dan elektronik. John Inn Potting Mixture JIP mixture merupakan medium campuran memasu dengan nisbah 7:3:2 atau 3:2:1( 7 bahagian tanah loam.3 RUMUSAN Anda telah pun mempelajari perkara-perkara berikut: 1. Bengkel Bengkel adalah bilik khas untuk menjalankan kerja-kerja pertukangan dan pemasangan kerja kayu. Hidroponik Hidroponik bermaksud menanam sayuran hanya dengan menggunakan air tanpa menggunakan tanah Imej Kendiri Imej kendiri bermaksud pandangan atau gambaran diri yang merangkumi rupa fizikal. makanan dan sebagainya.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN 1. Artikel boleh dijahit menggunakan jahit tangan atau jahit mesin. Artikel ialah kain rumah tangga yang boelh digunakan sebagai kain hiasan . logam. sentuh dan rasa seperti pakaian. Barang Barang ialah benda yang dapat kita pegang. Jahitan Kia Jahitan Kia merupakan pengganti jahitan mesin. Sukatan pelajaran: Matlamat mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Objektif mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Organisasi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tajuk yang terkandung dalam sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Huraian sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Strategi pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 1. 3 bahagian bahan organik dan 2 bahagian pasir) KBSR KBSR merujuk kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 1983 adalah dibentuk berasaskan beberapa faktor yang menitikberatkan kehendak individu dan negara. mental-emosi.4 GLOSARI Artikel.      2.

(Jaafar Mahmud. Konflik Konflik bermaksud percanggahan pendapat antara dua pihak sama ada individu atau kumpulan untuk mencapai sesuatu matlamat. pengetahuan. membuat pengubahsuaian dan pembaharuan serta memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat Komunikasi Komunikasi satu proses penyampaian maksud / mesej oleh individu kepada individu yang lain. Lukisan Teknik Lukisan Teknik adalah lukisan atau gambaran grafik benda-benda sebenar yang dilukis dari sudut-sudut yang berlainan Menyimpan rekod Menyimpan rekod bermaksud membuat catatan tentang setiap urus niaga dalam buku-buku tertentu. masyarakat dan negara. teknologi. mendidik dan perkhidmatan. persekitaran. Komunikasi berkesan : maksud penyampai diterima dan difahami dengan jelas oleh penerima. Modal Modal merupakan wang atau aset yang membolehkan pengeluaran beroperasi. 1979 Latihan Latihan satu proses yang melibatkan pekerja mempelajari suatu kemahiran. Kaedah perlu bersifat prosedur yang terdiri drpd langkah-langkah & peringkat peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk mencapai tujuan tertentu Kelim Kelim ialah penyambungan dua atau lebih lapisan fabrik Kelepet Kelepet adalah penyudah tepi yang dibuat untuk mengemas tepi lurus atau tepi melengkung pada pakaian Kemahiran Kemahiran diertikan sebagai kebolehan melakukan sesuatu dengan sepenuh kecekapan daripada segi fizikal dan mental Keusahawanan Keusahawanan ditakrifkan sebagai kebolehan. membantu. kawalan dam strategi. keupayaan dan kecenderungan untuk:mencari atau mengenalpasti peluang perniagaan. Modul Modul merupakan unit pelajaran yang dirancangkan berdasarkan sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran serta mengikut keperluan individu Objektif Objektif ialah matlamat yang ditentukan berdasarkan kemahiran pelajaran supaya muridmurid dapat menguasainya selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 1999) Pakaian Pakaian adalah salah satu keperluan asas manusia yang memberi perlindungan kepada tubuh manusia daripada lepanasan dan kesejukan. Kurikulum Kurikulum sebagai segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan (Laporan J/kuasa Kabinet. sikap dan tingkah laku selaras dengan keperluan organisasi (Swexleg dan Yulk (1976) LED Diod Memancar Cahaya (Light Emitting Diode) LDR Perintang peka cahaya (light Dependent Resistor) Litar siri Litar Siri ialah litar yang mengandungi dua atau lebih komponen yang disambung bersiri. mengusahakan perniagaan untuk faedah sendiri. Litar selari Litar Selari mempunyai dua atau lebih komponen disambungkan merentasi punca voltan yang sama. Organisasi Organisasi satu bidang yang mencakupi elemen manusia dan juga bukan manusia seperti struktur.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 yang sesuai. kompleksiti. Konsumer Konsumer adalah di maksudkan sebagai orang ramai yang menggunakan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi kepeluan dan kehendak masing-masing Konsumerisme Konsumerisme bermaksud kegiatan yang menjaga kepentingan atau kebajikan pengguna yang bertujuan untuk melindungi. 46 OUM . Kreatif Kreatif bermaksud keupayaan yang dapat menghasilkan atau mencetuskan sesuatu idea yang berlainan.

Pengalaman boleh dimaksudkan sebagai perkara yang berlaku atau terjadi menimpa ke atas individu (Con. maklumat insan. kemahiran. Penilaian ialah suatu sistem atau proses yang meliputi aktivitiaktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Peniaga seorang yang menjalankan aktiviti membeli dan menjual barangan dan perkhidmatan . Pengguna atau konsumer ialah orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendaknya. Pengajaran sebagai perkataan pencapaian (An achievement word) ataupun perkataan tugasan (A task word). modal dan bahan mentah yang diperlukan dalam sesuatu proses pengeluaran.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Pelanggan Pembiakan Aseks Pembelajaran Pendidikan Pengalaman Pelanggan ialah pembeli atau pengguna yang membeli barangbarang atau perkhidmatan Pembiakan Aseks merupakan kaedah pembiakan tumbuhan melalui bahagian vegetatif pokok seperti batang. Promosi bermaksud usaha penjual memperkenalkan sesuatu barangan OUM 47 . perkara atau keada Pengusaha ialah orang yang bertanggungjawab mengumpulkan pekerja. 1975) Pengetahuan Pengajaran Pengujian Pengukuran Pengusaha Penilaian Pengguna Perbincangan Peniaga Perniagaan Promosi Pengetahuan boleh dilihat sebagai satu peringkat kesedaran atau perhubungan yang rapat dengan sesuatu yang memberi keuntungan melalui pengalaman. pembelajaran atau pemikiran (Jarvis. Pengujian ialah suatu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu Pengukuran ialah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda. kerohanian dan jasmani manusia. 1983) Pengajaran sebagai sesuatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya murid-murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan. akar dan dahan “Pembelajaran terdiri daripada lima domain iaitu kemahiran motor. daun. Perniagaan ialah aktiviti membeli dan menjual barangan atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan. strategi kognitif dan sikap” Pendidikan merupakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. dengan tujuan untuk membuat keuntungan. kemahiran intelektual. Perbincangan ialah satu aktiviti berkumpulan iaitu murid-murid akan bekerjasama atara satu sama lain untuk meneliti dan membincangkan sesuatu topik atau masalah. Ia melibatkan peniaga selaku orang yang menjalankan kegiatan jual beli barangan dan perkhidmatan Promosi adalah salah satu kaedah yang digunakan oleh peniaga untuk memberitahu orang ramai tetang barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan.

SUKATAN PELAJARAN

TOPIK 1

Reka cipta Refleksi

Risiko
Sewa

RC ialah penghasilan sesuatu produk baru atau pengubahsuaian sesuatu produk bagi memenuhi kehendak pengguna masa kini dan akan datang Refleksi merupakan usaha penuh sedar sesorang guru memberi makna kepada pengalamannya dalam melaksanakan tugas pengajaran ke arah membantu meningkatkan kesedaran kendiri mengenai kepercayaan, sikap, pengetahuan dan amalan sendiri serta bertindak untuk memperbaiki diri (Hanifah Husin 1999) Risiko ialah kemungkinan atau bahaya kerugian dalam perniagaan Simulasi adalah suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar dengan tujuan menjalankan latihan menyelesaikan satusatu masalah.

Sewa merupakan perjanjian di antara pemilik harta seperti rumah, tanah, kenderaan dan alat jentera dengan penyewa.

Simulasi

Stor

Stor adalah tempat penerimaan, perekodan, penjagaan, pengawalan, penyimpanan, pengendalian dan pengurusan barang-barang kerajaan.

Sukatan Pelajaran

Sukatan Pelajaran merupakan suatu rancangan pelajaran berkaitan dengan sesuatu mata pelajaran tertentu yang mengandungi unit pembelajaran, objektif-objektif dan kemahirankemahiran yang disusun mengikut tahap atau darjah/ tingkatan. Sumbangsaran Sumbangsaran sebagai pencambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan sati sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea terhadap sesuatu topik perbincangan Tenaga Tenaga ialah jumlah kuasa yang digunakan bagi satu tempoh Teori Teori merupakan kesimpulan @ rumusan-rumusan pendapat yang telah dikemukakan hasil daripada kajian dan penyelidikan mengenai bagaimana sesuatu bahasa itu dipelajari @ dikuasai oleh seseorang.

1.5

BACAAN ASAS Masukkan beberapa buku Ilmu Pendidikan i. ii. iii. Bonk, CJ. & Cunningham, D.J (1998). Searching for learner-centered, constructivist and sociocultural components of collaborative educational learning tools Jonassen, D., Peck, K., & Wilson, B. (1999). Learning with technology: A constructivist perspective. Upper Saddle River: Prentice Hall, Inc Kamarudin Husin (1990). Pedagogi 2. Siri Pendidikan Longman, K.L

48

OUM

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN

iv. v. vi. vii.

Ee Ah Meng (1997). Pedagogi Pelaksanaan Pengajaran. Penerbitan Fajar Bakti. Shah Alam Rahil Mahyudin etl. (1997). Pedagogi 2 : Pelaksanaan Pengajaran. Longman. Kuala Lumpur Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1995). Pendidikan Perdagangan dan Keusahawanan. Kuala Lumpur. Fajar Bakti Chan Ng Fook. (1975). Seni Perusahaan Buku 4. Kuala Lumpur: DBP

1. 2. 3. 4. 5.

http://myschoolnet.ppk.kpm.my http://www.moe.gov.my http://www.netscape.co http://www.ppk.kpm.my http://sekolah.mmu.edu.my

1.6

RUJUKAN / REFERENCES Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah, Kementerian Pendidikan Malaysia Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 Kemenetrian Pendidikan Malaysia 2002 Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 Kemenetrian Pendidikan Malaysia 2002 Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6 Kemenetrian Pendidikan Malaysia 2002 Kementerian Kewangan Malaysia. (1997). Buku Panduan Perolehan Kerajaan. Percetakan Nasional. Kuala Lumpur

OUM

49

SUKATAN PELAJARAN

TOPIK 1

Pusat Perkembangan Kurikulum ( 2002). Huraian Sukatan Pelajaran; Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4, 5 dan 6 Pusat Perkembangan Kurikulum. Panduan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Buku sumber Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah pilihan IV Bahagian Perdagangan dan Keusahawanan Tingkatan 1,2 dan 3. PPK. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Kurikulum Berspadu Sekolah Rendah. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah tahun 4,5 dan 6 (semakan).

Buku teks Kemahiran Hidup yang digunakan disekolah ……… Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Modul Latihan Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Cheah Huck Chee. et. al. (1996). Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 KBSR. Petaling Jaya, Selangor: Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Bhd. Cheah Huck Chee. et. al. (1997). Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 KBSR. Petaling Jaya, Selangor: Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Bhd. Khor Boon Hui & Faizal Harun (1994). Kemahiran Hidup Tahun 6 KBSR. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

1.7

SOALAN TUTORIAL Taipkan soalan tutorial (jika berkenaan) pada bahagian akhir unit.

50

OUM

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN PE Apakah matla sesuatu mataG p  OUM Apakah yang Bagaimanakah dalam diri pe 51 .

SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Pe KUIZ 1 Kaji setiap tajuk di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenalpasti tajuk untuk diajar secara amali dan tajuk untuk diajar secara teori. Apakah yang dalam diri pela dan objektif se (Rujuk Latihan 1) KUIZ 2 Senaraikan sekurang-kurangnya 10 jenis tumbuhan hiasan dengan betul setelah membaca modul ini? i. Pokok Teduhan  Bagaimana sa OUM 52 .

ix. iv. iii. viii. vii. x. lukisan ortografik lukisan butiran lukisan keratan lukisan isometri lukisan perspektif KUIZ 3 Huraikan ciri-ciri utama usahawan dalam bentuk peta minda? KREATIF INOVATIF BIJAK MENGAMBIL PELUANG OUM CIRI-CIRI UTAMA USAHAWAN SANGGUP MENGHADAPI RISIKO 53 . v.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN ii. vi. iii. Pokok Renek Pokok Menjalar Pokok Memanjat Pokok Kaktus & Lendair Pokok Okid Pokok Herba & Ubatan Pokok Palma Pokok Bunga Semusim Pokok Dalam Rumah KUIZ 2 Nyatakan lima jenis lukisan kerja yang anda ketahui? i. v. iv. ii.

Daya pengeluaran amat tinggi berbanding dengan cara kovensional. Tumbuhan dapat di tanam dengan kepadatan tinggi dengan kadar penggunaan baja yang lebih kecil kerana baja tidak di larutresap kedalam tanah. penggunaan racun makhluk perosak yang minima pasti mengurangkan kos pengeluaran. Sebagai contoh tomato yang ditanam atas tanah mengeluarkan hasil 5 hingga 10 tan seekar setahun berbanding 200 tan jika diusahakan secara hidroponik.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 DAYA USAHA YG BERTERUSAN KUIZ 4 Apakah yang dimaksudkan hidroponik dan jelaskan kebaikannya? Hidroponik merupakan dua ungkapan Greek ia itu hidro yang berarti air dan phonos bearti kerja. 54 OUM . Ia membawa maksud aktiviti pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium menggantikan tanah. Tanaman lebih cepat matang. Kelebihan utama ialah kawalan sepenuhnya keatas tanaman. Kebaikan Hidroponik Hidroponik mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan bertani secara konvensional. tanpa kerosakan akibat gangguan cuaca.

v. iii. iv.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Nyatakan lima jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik i. Sawi Kailan Salad Tomato Kangkong KUIZ 5 Huraikan bagaimana strategi kontruktivism dilaksanakan dalam mata pelajaran KH? OUM 55 . ii.

SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Cara bagaimana pencapaian diperkembangkan Janis Klasifikasi Item Item Kon Apa matlamat KATEGORI mata pelajaran 56 KON OUM MA OB PE Cara men .

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Pengetahua •Konstruk yang dita OUM Pengetahuan tentang •konsep •fakta •prinsip •kriteria •terminologi Kema •peraturan •Pem Kebolehan kognitif u •kaedah •Kem mengenalpasti perka 57 CONT PENGE .

SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 CONT KEMAHIR 58 Kebolehan m CONT berkaitan dan untuk membe situasi baru KEMAHIRAN PENY yang baru OUM .

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN CONT EVIDENS P  Pengetahuan CIRI K melakukan kerj 59 OUM  Boleh lihatte  Penguasaan harus dilakukan  Boleh taksir taksi .

Perdagangan dan Keusahawanan . Men. Berpandukan kedua-dua sukatan itu. Kaji kandungannya.Jahitan . Satu modul boleh merupakan satu unit pembelajaran yang sempurna ataupun sebahagian daripada satu topik yang lebih luas.Biskut dan kek .Enjin 3.Asas Elektromekanikal . Rendah Keselamatan dan Organisasi Bengkel Kreativiti dan Reka Cipta Reka bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik & Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Tanaman Hiasan Tanaman Sayuran Ikan Hiasan Perniagaan dan Keusahawanan Sek. Latihan 1.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 KUIZ 6 Apakah yang dimaksudkan dengan modul? Modul adalah satu strategi P & P yang berpusatkan bahan. Apakah bezanya kaedah projek dan demonstrasi? Kaedah Projek merupakan satu rancangan kerja yang akan melibatkan pelajar-pelajar membuat sesuatu gerak kerja berdasarkan sesuatu tajuk yang mereka gemari. 1.Masakan .Organisasi Bengkel dan Keselamatan . Pertanian . Pertanian Baja Kompos Haiwan Kesayangan Pelanskapan 5.Bater . Ia melibatkan bahan bercetak hinggalah kepada media elektronik mengikut prinsip-prinsip pengajaran individu. Reka bentuk dan Teknologi: .Jahitan 4. Ekonomi Rumah Tangga .Pakaian 4. Ia merupakan pukal pembelajaran kendiri yang terdiri daripada pelbagai bentuk bahan-bahan pengajaran.Kuih Tempatan . Demonstrasi digunakan untuk membolehkan pelajarpelajar menguasai kemahiran-kemahiran secara berkesan.Lukisan Teknik .Kerja paip . Kemahiran Teknikal . Kemahiran Teknikal .Elektrik . Ekonomi Rumah Tangga . Reka bentuk dan Teknologi: .Tempat Kediaman 2. senaraikan tajuk yang ada kesinambungan dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah.Perniagaan dan Keusahawanan 3.konsumerisme .Pemakanan dan Pengurusan Sajian (ERT) .Elektronik .Ternakan Ikan Air Tawar Topik Baru SM 1. Sek.Tanaman Sayuran .Tanaman Hiasan 2. Manakala demonstrasi adalah satu teknik yang menarik diamalkan dan dianggap sebagai satu strategu yang berpusatkan guru kerana teknik ini melibatkan peranan guru dalam menjayakan sesuatu pembelajaran. Sekarang cuba dapatkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Menengah. Anda sudah pun memahami sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.Reka bentuk dan Penghasilan Projek .Reka Cipta . Kerja projek menggalakkan pelajar-pelajar menjadi lebih aktif dan dapat menggunakan daya usaha mereka sepenuhnya.Simpan kira-kira 60 OUM .

Kaji setiap tajuk di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenalpasti tajuk untuk diajar secara amali dan tajuk untuk diajar secara teori. Tahun Tajuk Teori Keselamatan dan Organisasi Bengkel Kreativiti dan Reka Cipta Reka bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik dan Elektronik Baik pulih dan Penyenggaraan Tanaman Hiasan Perniagaan dan Keusahawanan Kreativiti dan Reka Cipta Reka bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik dan Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Ikan Hiasan Perniagaan dan Keusahawanan Kreativiti dan Reka Cipta Elektrik dan Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Tanaman Sayuran Perniagaan dan Keusahawanan Tajuk Amali Empat Kreativiti dan Reka Cipta Reka bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik dan Elektronik Baik pulih dan Penyenggaraan Tanaman Hiasan Mengurus jualan Kreativiti dan Reka Cipta Reka bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik dan Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Ikan Hiasan Perniagaan dan Keusahawanan Kreativiti dan Reka Cipta Elektrik dan Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Tanaman Sayuran Perniagaan dan Keusahawanan Lima Enam OUM 61 .TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Latihan 2.

b.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Latihan 3. rancangkan agihan tajuk untuk diajar sepanjang tahun. fungsi dan simbol komponen Membezakan di antara litar siri dan litar selari Membaca dan menterjemah lukisan litar Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen MASA 1 jam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SATU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 62 OUM . Menyediakan struktur organisasi tempat kerja. Sediakan satu Rancangan Mengajar untuk satu tahun. Langkah menyediakan rancangan mengajar iitu ialah seperti berikut: a. RANCANGAN SEMESTER SATU KHSR TAHUN EMPAT 2006 SEMESTER MINGGU 1 TOPIK Keselamatan dan Organisasi Bengkel Kreativiti Kreativiti Kreativiti Reka Cipta Reka Cipta Reka Cipta Pendokumentasian Pendokumentasian Reka bentuk dan Penghasilan Projek Reka bentuk dan Penghasilan Projek Reka bentuk dan Penghasilan Projek Reka bentuk dan Penghasilan Projek Reka bentuk dan Penghasilan Projek Pengenalan Elektrik Pengenalan Elektrik Pengenalan Elektronik Pengenalan Elektronik HASIL PEMBELAJARAN Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan tugas. c.. Kira bilangan minggu belajar dalam tahun ini. menanda dan memotong bahan projek Memasang komponen projek Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat murid Mengenal pasti nama. Dengan mengambil kira minggu peperiksaan dan hari aktiviti kokuikulum. Anda boleh pilih untuk menyediakan rancangan tahun 4 atau 5 atau 6. Anda perlu memastikan bilangan jam interaksi yang dicadangkan di dalam kandungan sukatan pelajaran dapat dipatuhi. Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk Melakar bentuk asas Membina bentuk asas secara 3D Menghubungkaitkan bentuk dengan fungsi produk Memasang model yang lebih kompleks berpandukan manual Mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat dan penyantum Mengumpul dan merekod maklumat Mempersembahkan pendokumentasian Menentukan projek berpandukan kad kerja Menentukan jenis bahan dan kuantiti Mengukur.

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN RANCANGAN SEMESTER DUA KHSR TAHUN EMPAT 2006 SEMESTER MINGGU 1 TOPIK Baik Pulih dan Penyenggaraan Pengenalan Tanaman Hiasan Pemilihan Biji Benih Penanaman Penjagaan Barang Jualan HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti bahan dan agen pembersih Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan Menyemai biji benih pokok bunga semusim Menyediakan bekas penanaman Menjaga tanaman hiasan dalam bekas Mengkelas barang mengikut keperluan. MASA 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 1 7 8 Sumber Jualan Membuat Rancangan Jualan Menyediakan barang jualan Mempromosi Jualan Mengurus Jualan Merekod Jualan Mengira untung dan rugi Minggu Jualan Minggu Ulang Kaji Minggu Peperiksaan Minggu Pemarkahan 1 1 1 1 1 1 1 2 hari 1M 1M 3 hari DUA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AKHIR TAHUN DAN CUTI SEKOLAH OUM 63 . kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan Mengenal pasti cara mendapatkan modal Menentukan tujuan membungkus dan melabel barang jualan Membungkus barang untuk tujuan promosi barang jualan Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap Merekod barang jualan Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan Menjual barang-barang yang dikenal pasti Mengulangkaji kandungan pelajaran tahun empat Menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan Penyerahan markah peperiksaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful