TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN

TOPIK 1: BAHAN KURIKULUM
Zulkafli bin Arifin

PENGENALAN
SUKATAN pelajaran adalah satu program pembelajaran yang merupakan sebahagian daripada kurikulum persekolahan. Sukatan pelajaran berperanan sebagai alat penting yang memperuntukkan kandungan ilmu pengetahuan serta kemahiran-kemahirannya yang perlu dikuasai bagi sesuatu mata pelajaran. Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) merupakan satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang diajar kepada murid Tahap II. Mata pelajaran KHSR digubal bertujuan untuk membolehkan anda memahami secara mendalam berkaitan bidang pedagogi Kemahiran Hidup sebagai keperluan asas untuk menjadi guru yang berkesan dalam bilik darjah. Tajuk berikutnya akan melengkapkan anda dengan ilmu dan kemahiran mengurus bengkel dan peralatan Kemahiran Hidup.Tajuk ini sangat penting kerana anda akan melaksanakan aktiviti ini sebagai satu daripada tugas harian anda. Manakala tajuk seterusnya akan membolehkan anda mendapat pengetahuan berkaitan bidang pertanian, jahitan, perniagaan dan keusahawanan seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran KHSR. Topik ini membantu anda menguasai kemahiran pedagogi Kemahiran Hidup Sekolah anda mengurus

Rendah. Ia akan menerangkan kurikulum KHSR di bawah sub-tajuk matlamat, objektif, organisasi kandungan dan huraian sukatan. Unit ini juga membantu bahan dan alat untuk proses pengajaran-pembelajaran dan seterusnya mengenal pasti beberapa strategi dan aktiviti P & P yang sesuai dengan pelajar tahun empat, lima dan enam. .

OUM

1

SUKATAN PELAJARAN

TOPIK 1

OBJEKTIF
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1.
2.

membincangkan matlamat, objektif, organisasi dan kandungan sukatan. menghuraikan perincian sukatan pelajaran di bawah tiga lajur: • • • bidang / unit / tajuk hasil pembelajaran cadangan aktiviti

3. 4.
5.

menyediakan senarai berserta spesifikasi bahan dan alatan untuk keperluan tahun empat, lima dan enam mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman pedagogi dalam mata pelajaran Kemahirsan Hidup Sekolah Rendah (KHSR) mengenal pasti kemahiran menyedia dan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran (P & P) menyatakan pengetahuan dan kefahaman mengenai kandungan kurikulum serta kaedah pelaksanaan mata pelajaran KHSR

6.

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIK MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP

Sukatan Pelajaran • Matlamat • Objektif • Organisasi kandungan

Bahan Sumber Buku Teks Buku rujukan Bahan Bantu Mengajar/Belajar

Huraian Sukatan Pelajaran KHSR • • • Kandungan & jam interaksi Hasil Pembelajaran & aras Strategi & Aktiviti P & P

2

OUM

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN

1.1 MATLAMAT, OBJEKTIF, DAN ORGANISASI KANDUNGAN SUKATAN
Sukatan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup menerangkan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di bawah sub-tajuk matlamat, objektif dan organisasi kandungan kurikulum.

KUIZ 1 : Cuba Anda Banding Beza
Kaji setiap tajuk di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenalpasti tajuk untuk diajar secara amali dan tajuk untuk diajar secara teori.

1.1.1

MATLAMAT :

Matlamat KHSR Tahun Empat, Lima dan Enam adalah sama. Kemahiran Teknologi, Kecenderungan Mereka Cipta dan Semangat Keusahawanan 1. Membolehkan murid memperoleh kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologi keusahawanan, 2. Menjalankan kerja-buat sendiri (DIY) serta cenderung berusahaniaga dan mereka cipta. 3. Memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi, kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. 4. Membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. 5. Menggalakkan murid mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif, dan inventif dalam teknologi mereka cipta dan keusahawanan. 6. Menerapkan nilai murni, sikap yang positif dan budaya kerja yang baik semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dapat diwujudkan.

Perubahan Kandungan Dari segi kandungan, beberapa tajuk Kemahiran Hidup Sekolah Rendah telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus, elemen ‘Kreativiti dan Reka Cipta’ ditambah. Terdapat dua bidang dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang ‘Reka Bentuk dan Teknologi’ serta ‘Perniagaan dan Keusahawanan’

OUM

3

menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek. 5. memilih alatan. Nyatakan lima jenis lukisan kerja yang anda ketahui? 4 OUM . 7. mengenal pasti ciri dan jenis barang yang boleh dijual. 2. mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. menghasilkan tanaman hiasan 10. merancang jualan dan menyediakan barang untuk jualan. mengira harga jualan dan untung 14. 8. membuka dan memasang produk untuk mengenal pasti fungsi komponen.2 i. OBJEKTIF : Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Empat adalah untuk membolehkan murid: 1. menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk 3. mengenal pasti dan membezakan di antara litar siri dan selari.1.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 1. 12. menyenggara alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya. menghasilkan projek elektrik. 9. 13. 4. Senaraikan sekurang-kurangnya 10 jenis tumbuhan hiasan dengan betul setelah membaca modul ini? 2. 6. 11. KUIZ 2 : Beri contoh 1. menyenaraikan ciri bungkusan yang menarik.

12. 11. menentukan cara mendapatkan pesanan untuk jualan. 8. KUIZ 3 : Cetusan minda : Huraikan ciri-ciri utama usahawan dalam bentuk peta minda? OUM 5 . 6. mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. 9. mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula serta penghasilan projek elektrik. mengenal pasti bahan serta peralatan jahitan dan membaiki pakaian. menyenggara bahagian bangunan.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN ii. 10. mengkaji reka bentuk kit model serta menerangkan kefungsian system pergerakan kit model melalui proses membuka dan memasang. 7. mengenal pasti dan memilih ikan hiasan untuk dipelihara menghasilkan projek ikan hiasan. 3. 4. 5. 1. 2. merancang cara menjual dan menghasilkan barang jualan. mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui pencetusan dan penjanaan idea projek eksperimental. merekod pendapatan dan perbelanjaan diri serta merancang cara perbelanjaan yang bijak. Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Lima adalah untuk membolehkan murid. mereka bentuk dan menghasilkan poster untuk mempromosi barang.

menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada mesin mudah dan perabot. mengenal pasti langkah penyediaan tapak untuk penghasilan tanaman sayuran. memilih jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam. 2. Huraikan ciri-ciri utama usahawan dalam bentuk peta minda? 2. 13. KUIZ 4 : Apakah yang anda tahu? 1. mereka bentuk dan menghasilkan artikel mudah menggunakan bahan terpakai. menyusun atur barang untuk persediaan jualan. mengenal pasti punca dan cara mengatasi risiko dalam perniagaan. menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik. Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup tahun enam adalah untuk membolehkan murid 1. menjana dan mengembangkan idea melalui lakaran untuk menghasilkan projek. mengenal pasti cara mendapatkan bekalan dan mengendalikan jualan melalui komisen. mengenal pasti hak pengguna dan etika perniagaan serta mendapatkan maklumat barangan yang masih berkeadaan baik. 11.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 c. 4. 7. Nyatakan lima jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik? 6 OUM . 9. 14. mengumpul dan merekodkan maklumat mengenai proses penghasilan projek mereka bentuk dan menghasilkan projek elektronik. mereka bentuk dan menghasilkan katalog untuk mempromosi barang. 5. 8. 10. mengenal pasti tempoh matang sayuran untuk dipungut hasil. 12. 3. 6.

Lima dan enam terbahagi kepada dua bidang iaitu : 1. Murid turut didedahkan cara membuat promosi jualan. melayan pelanggan dan merekod jual beli dengan lebih sistematik. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana. Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam serta penghasilan projek elektrik. inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan. 1. Untuk tujuan ini murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan kajian reka bentuk dan kefungsian produk.1. 2. Mereka mengenal pasti kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan sumber bekalan. Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Reka Bentuk dan Teknologi Bidang Reka Bentuk dan Teknologi membekalkan murid Tahun Empat dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan projek yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk.3 ORGANISASI i. OUM 7 . Amalan untuk memupuk nilai dan sikap seperti berdikari.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN 1. 2. yakin diri. Murid juga merancang penyediaan jualan dengan menerapkan etika jualan semasa aktiviti jual beli . Di samping itu juga murid menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan kerja penyenggaraan alatan yang telah digunakan penekanan. Perniagaan dan Keusahawaanan Amalan untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain semasa melakukan aktiviti turut diberi Bidang Perniagaan dan Keusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan mengenai amalan perniagaan dan keusahawanan. Organisasi Kandungan Tahun Empat dan Lima Mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Empat.

Organisasi bengkel 1.4 Kandungan Sukatan Pelajaran Jadual 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek a. Peraturan keselamatan b. Penyengaraan alatan tangan b.9 Tanaman Sayuran a. Pengenalan b. Penyengaraan bahagian bangunan c. Pendokumentasian 1. Penghasilan projek elektrik b. Kajian reka bentuk dan kefungsian prodduk c. Penghasilan projek elektronik 1. Penanaman dan penjagaan c. Membaiki pakaian b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula 1. Penyediaan tapak b. Penanaman d. lima dan enam BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 1. Pengenalan b. Penyediaan bekas c. Pemilihan biji benih c. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam b.6 Jahitan a. Pengenalan Kreativiti b. Penyengaraan dan membaiki kerosakan pada perabot 1.4 Elektrik dan Elektronik a. Penjagaan 1.8 Ikan Hiasan a.7 Tanaman Hiasan a. Penghasilan artikel 1. Pengurusan 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta a. Pemungutan hasil 27 1 8 √ √ 27 27 7 √ √ 7 √ 5 √ √ 5 √ √ √ 4 1 √ 4 1 √ 5 5 √ √ 2 √ 8 √ √ √ √ 2 √ 8 √ √ √ 8 √ √ √ 8 OUM . Penghasilan projek reka cipta e. Reka Bentuk dan Teknologi 1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan a.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 1. Penyelesaian masalah d.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel a. Penyengaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah d.1.1 menunjukkan kandungan sukatan pelajaran KHSR dan jam interaksi bagi tahun empat.

1 Barang Jualan a. Promosi memalui poster 2. Risiko dan cara mengurangkannya 2.8 Sikap Pengguna Yang Bijak a.2 Merancang dan menyediakan jualan a.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 2. Etika perniagaan dan hak pengguna 8 2 √ √ √ 2 √ √ 1 √ 1 √ 8 8 √ √ √ √ 2 √ √ √ 1 2 √ √ √ √ 2 √ √ 1 √ 2 √ √ JUMLAH 35 Jadual 1 : Kandungan Sukatan KHSR 35 35 Sumber : Pusat Perkembangan Kurikulum. Menyediakan barang jualan 2.5 Merekod Jualan a.3 Mempromosi Jualan a. Promosi mellalui bungkusan b. Merancang perbelanjaan 2.7 Risiko dalam Perniagaan a. Jenis barang yang sesuai dijual c. Mendapatkan maklumat barang b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan c.6 Mengurus Perbelanjaan Diri a. Kementerian Pelajaran Malaysia Foto Kulit Buku Sukatan Pelajaran KHSR OUM 9 . Promosi memlalui poster c. Melayan pelanggan b. Membuat rancangan jualan b. Mendapatkan pesanan c. Merekod pendapatan dan perbelanjaan b. Menyusun atur barang 2. Kumpulan sasaran b.4 Mengurus Jualan a. Perniagaan dan Keusahawanan 2. Mengira untung dan rugi 2. Merekod barang b. Sumber bekalan 2.

iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu anda merancang dan membekalkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. KUIZ 5 : Huraikan bagaimana strategi kontruktivism dapat dilakukan dalam mata pelajaran KH? 10 OUM . Dalam lajur pertama. dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu anda menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid. Anda boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. o Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. unit pembelajaran dan tajuk yang berkenaan. b. Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. Dalam lajur dua anda akan dinyatakan mengenai hasil pembelajaran. Hasil Pembelajaran.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 1. Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2.2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP KBSR. Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. o Hasil Pembelajaran. a. Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran. berikut. anda akan membincangkan bidang pembelajaran. Huraian yang diperincikan seperti. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Lajur ketiga. keluasan dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Dengan ini kekompleksian pembelajaran meningkat dari Aras 1 ke Aras 3. Format Huraian Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu o Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran.

Forman 1 Pen. teratur dan selamat • Pengenalan kepada Kit Pertolongan Cemas • Murid perlu melaporkan kepada guru jika berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan • Mencatat rekod kemalangan kecil dan kecederaan dalam buku rekod kecederaan • Memberi penerangan mengenai cara memadamkan kebakaran PERINGATAN Carta peraturan keselamatan hendaklah dipamerkan di dalam bengkel Rawatan lanjut bagi kecederaan perlulah dirujuk kepada doktor di hospital atau klinik yang berdekatan b. Forman 2 Kambus tanah Insinerator (pembakaran) Pengkomposan OUM 11 . Organisasi Bengkel Struktur Organisasi Ketua Forman Forman Aras 1 • Menyediakan struktur organisasi tempat kerja • Menyediakan jadual tugas harian di bengkel Menentukan peranan murid dalam bengkel seperti melantik ketua formen (ketua kelas). Peraturan keselamatan keselamatan semasa menjalankan aktiviti • Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat • Langkah keselamatan • Cara menyimpan alatan dan bahan secara terusan.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) Guru menerangkan dan membincangkan Aras 1 • Mengamalkan langkah a.2 menunjukkan huraian sukatan pelajaran KHSR yang memperincikan bidang pembelajaran. formen (penolong ketua kumpulan kerja ) dan penolong formen (penolong ketua kumpulan kerja) Sesi perbincangan dan bercerita tentang cara perlupusan sisa yang betul Semua bahan yang dibuang disebut sisa Pen.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJAARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN EMPAT Jadual 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1. BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran 1. hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran bagi tahun empat.

SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. arang dan pensel warna. Melakar objek-objek yang berkaitan dengan bentuk asas • Membina bentuk asas secara 3D Membuat bentuk asas 3D menggunakan pensel. bulatan. Pengenalan kreativiti (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) i. Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek Aras 1 • Mengenal pasti idea berdasarkan objek • Melakar objek berdasarkan bentuk asal • Membina objek berdasarkan lakaran di atas dengan menggunakan bahan yang bersesuaian iii. krayon. plastisin. segi tiga dalam 2D dan 3D berasaskan prosedur dan prinsip lukisan Membuat lakaran bentuk asas. Memerhati bentuk asas di dalam kelas dan persekitaran bagi menjana idea Membuat lawatan di persekitaran sekolah taman permainan bagi menjana idea. kotak(kiub atau kuboid). botol( silinder) dan skitel (pyramid) Mencantum bentuk asas bagi menghasilkan objek seperti bulatan membentuk cermin mata atau segi empat membentuk almari Sumber bahan seperti kertas. ii.2 Kreativiti dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu ) a. Komunikasi tampak Aras 1 • Membuat persembahan hasil dan binaan secara lisan Murid mencatat idea baru daripada persembahan 12 OUM . span dan tanah liat. Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk Melakar bentuk asas Menyenaraikan objek di persekitaran yang mempunyai persamaan dengan bentuk asas Menunjuk contoh asas reka bentuk segi empat. Contoh objek ialah : bola(sfera). pen.

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN OUM 13 .

Murid membaca arahan dan lukisan dalam manual Pelbagai set binaan boleh digunakan serentak secara berkumpulan . spanar boleh laras dan playar muncung tirus. beg. skru dan sesendal. loceng basikal. gelas. arang dan pensel warna. Memasang model berpandukan manual Aras 1 Membaca manual • Memilih dan memasang komponen • Membandingkan model yang telah dipasang dengan manual • Menguji dan melaras model Aras 2 • Memasang model yang lebih kompleks berpandukan manual Aras 3 • Mereka model baru dari set binaan • Menerangkan fungsi model baru iii. berpasangan atau individu Sumber bahan lain set binaan yang statik Sumber bahan ialah set binaan yang mengandungi gear dan roda serta boleh berfungsi Murid memberikan penerangan dan membuat demonstrasi menggunakan model yang telah dipasang. krayon. Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen Aras 1 • Mengenal pasti jenis dan fungsi alatan tangan • Mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat dan penyantum • Membuka dan mengenal pasti fungsi komponen • Memasang semula komponen supaya berfungsi Alatan tangan yang digunakan seperti pemutar skru rata. Contoh aktiviti ialah membuka dan memasang lampu suluh. pengasah pensel. pensel. Pengikat dan penyantum yang digunakan sepeti bol dan nat. bekas pensel.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Kajian Reka Bentuk dan Kefungian produk (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu ) i. basikal dan barang kelengkapan domestik Mengaitkan rupa bentuk dengan fungsi produk Contoh: Bentuk cawan yang bertangkai supaya mudah dipegang Tunjukcara melakar dengan menggunakan media seperti pen. pensel mekanikal dan pam basikal BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 14 OUM . ii. pemutar skru Philips. Kajian bentuk luaran produk Aras 1 • Mengenal pasti kegunaan produk • Menghubungkaitkan bentuk dengan fungsi produk • Melakar reka bentuk luaran pelbagai produk Produk hasil pengeluaran seperti cawan. kasut.

Mereka bentuk dan menghasllkan projek gabungan kayu dengan bahan kltar semula bukan logam Aras 1 • Menentukan projek berpandukan kad kerja Lukisan projek dan langkah kerja disediakan dengan jelas dalam kad kerja Penerangan nama dan fungsi alatan tangan yang berkaitan Contoh bahan kitar semula seperti betel minuman plastik. kadbod. foil aluminium atau kertas hiasan • Membaca lukisan projek • Mengenal pasti alatan tangan • Menentukan jenis bahan dan kuantiti • Mengukur.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN e. Pendokumentasian (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) Aras 1 • Mengumpul dan merekod maklumat Meyimpan maklumat dalam fail 1. menanda dan memotong bahan projek • Memasang komponen projek Membuat kemasan Aras 2 • Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat murid Murid perlu mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan cat sembur. straw minuman. Contoh projek ialah bekas pensel.3 Reka Bentuk dan Penghasilan projek (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. polisterin. tabung wang dan bekas bunga Persembahan hasil projek BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN OUM 15 . Gunakan topeng hidung. batang ais krini. dan lidi sate Membuat projek berpandukan kad kerja yang disediakan Cadangan bahan untuk kemasan ialah cat sembur.

fungsi dan Komponen yang digunakan ialah mental.Menguji litar • .5 V.5 V. suis dan buzer • Mengenal pasti alatan tangan • Membuat penyambungan litar • Mengenal pasti litar siri dan litar selari • . membentuk dan • Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen • .5 Baik pulih dan Penyenggaraan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) a. memotong dan menjalur wayar dengan menggunakan alatan tangan Contoh projek ialah lampu suluh. sel simbol komponen kering 1. suis dan buzer Penerangan fungsi alatan seperti skru rata. bahan dan komponen • Mengukur. penjalur wayar dan playar muncung tirus Aras 2 • Membaca dan menterjemah lukisan litar • Memilih alatan. dan penjalur wayar Kerja pembersihan dan penjagaan berus cat yang telah digunakan perlu juga diberi penekanan oleh guru selepas kerja praktikal. Penyenggaraan Alatan tangan Aras 1 Bahan dan agen pembersih seperti minyak tanah. playar muncung tirus. pemutar skru. minyak pelincir dan sabun Alatan tangan yang berkaitan seperti playar gabung. philips. thinner. gergaji. lampu meja dan lampu hiasan Komponen yang digunakan ialah mental. Philips. Menjalankan aktiviti menyenggara alatan • Mengenal pasti bahan dan agen pembersih • Membersih alatan tangan • Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran • Menyimpan alatan tangan 16 OUM . memotong. Penghasilan projek elektrik Aras 1 • Mengenal pasti nama.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 1. sel simbol komponen kering 1.Membezakan diantara litar siri dan litar selari Catalan : Mentol "L 1 dan L 2 boleh digantikan dengan buzer ( simbol buzer =G ) Memerhati perbezaan kecerahan pada mantol atau mendengar kekuatan bunyi buzer Penerangan fungsi alatan seperti pemutar skru rata.Membuat kemasan 1. gunting.4 Elektrlk dan Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) a. penjalur wayar dan playar muncung tirus Tunjuk cara mengukur.

keembong.pokok renek. bebas daripada serangga perosak dan penyakit c. Pengenalan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tanaman Hiasan dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut kegunaan bentuk den ciri pertumbuhan: pokok naungan. menutup lubang saliran dan memasukan medium penanaman Tunjuk cara menyediakan medium penanaman 'John Innes Potting Mixture' dengan nisbah 3: 2 : 1 Tunjuk cara menanam anak pokok bunga semusim dalam bekas Murid menanam anak pokok tanaman hiasan di dalam bekas secara kumpulan Tunjuk cara penyediaan batas OUM 17 . bunga butang dan zinnia Medium semaian daripada campuran tanah.6 Tanaman Hlasan (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu ) a. pokok kaktus. Pemllihan biji benih Aras 1 • Memilih bijih benih pokok bunga semusim • Menyedia semaian medium Mempamerkan beberapa contoh pokok bunga semusim Mempamerkan beberapa contoh biji benih pokok bunga semusim seperti balung ayam . Penanaman Menunjukkan contoh bekas tanaman seperti pasu. marigold. beg politena dan bekas lain (bahan guna semula) Tunjuk cara membersih. pokok hiasan.bahan organik den pasir dengan nisbah 2:1:1 Tunjuk cara menyemai biji benih bunga semusim • Menyemai biji benih pokok bunga semusim Aras 2 • Membincangkan sifat biji benih yang Aras 1  Mengenal dan memilih bekas tanaman  . pokok palma. rumput dan bunga semusim Tumpuan diberi bunga semusim kepada penanaman • Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan b. bernas.Menyediakan bekas penanaman  Menyediakan medium penanaman  Mengubah anak pokok ke dalam bekas Membincangkan sifat-sifat biji benih yang berkualiti seperti cukup matang.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN tangan BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. pokok menjalar dan memanjat.

Penjagaan Menanam anak tanaman hiasan Aras 1  Menjaga tanaman hiasan dalam bekas Aras 2  Menjaga tanaman hiasan di batas Murid melakukan kerja penyediaan batas di dalam kumpulan seperti membersih kawasan dan menggembur tanah membina batas dan pembajaan asas Tunjuk cara menanam anak pokok Murid menanam anak pokok di batas secara kumpulan Tunjuk cara penjagaan pokok bunga hiasan Murid menjaga tanaman hiasan secara kumpulan sepertl menyiram. membaja dan memangkas Tunjuk cara penggunaan alat perkebunan seperti cangkul. jantina dan umur digunakan dalam kajian Borang soal selidik disediakan oleh guru • Mengumpul maklumat barang keperluan. dan pencakar Murid menjaga tanaman hiasan di batas secara berkumpulan Aras 1 2.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Aras 2  Menyediakan batas penanaman tanaman hiasan * pokok d. menggembur tanah. kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru Mengkelas barang mengikut keperluan. Perniagaan dan Keusahawanan 2.1 Barang Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Jenls barang yang sesual dljual Aras 1 • Menyenarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru Aras 2 • Membuat keputusan barang yang boleh dijual kepada murid dan guru Membuat senarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru berdasarkan analisis kajian Senarai barang dibuat dengan menggunakan Lembaran pengurusan grafik 18 OUM . kesukaan dan yang mampu dibeli murid dan guru • b. tajak. temu bual dan guru Maklumat seperti pendapatan. Kumpulan sasaran Kumpulan sasaran terbahagi kepada murid dan guru Kajian melalui pemerhatian. merumput.

sesuai dengan jenis barang .Pembekal .Kuantiti .mudah dibawa. menyebarkan maklumat barangan . menimbulkan minat terhadap barangan Ciri bungkusan yang menarik dari segi : .meluaskan pasaran barangan OUM 19 .keselamtan . .tahan lama . Membuat rancangan jualan Aras 1 • • • • Mengenal pasti cara mendapatkan modal Menyediakan maklumat barang jualan Membuat rancangan jualan Menyediakan jadual kerja Maklumat dalam rancangan jualan : . Sumber bekalan Aras 1 Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan • Memilih pembekal Mengumpul maklumat dan memilih pembekal berdasarkan: .Barang .2 Merancang dan menyediakan jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a.warna .Baleh dipercayai (reputasi) 2. Menyediakan barang jualan Aras 1 • Menyediakan barang jualan Pecah pukal barang untuk jualan iaitu menyukat dan menimbang barang dalam unit kecil Tujuan membungkus : .Modal .Syarat jualan. .Pengangkutan dan jarak . Promosl melalui pembungkusan Aras 1  Menyatakan maksud dan tujuan promosi  Menerangkan ciri bungkusan yang sesuai untuk promosi Tujuan promosi : .bentuk .Cara jualan .mengingatkan pelanggan .Lokasi Memberi latihan menetapkan harga jualan Harga jualan = harga belian + untung b.rupa .3 Mempromosl Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a.membeza dengan barangan lain Melabel maklumat barang Promosi bermaksud usaha penjual memperkenalkan sesuatu barangan Aras 2 • Menentukan tujuan membungkus dan melabel 2. .daya tarikan .Harga .TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN c.Kualiti barang .

Merekod barang Mengadakan pertandingan membuat pembungkusan dan murid menilai hasilnya.adil . Melayan pelanggan Aras 1 Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap Mengira dengan cepat dan tepat Aras 2 Membuat inferens etika jualan Mengira jumlah harga barang dan wang baki Layanan baik terhadap pelanggan : . Merekod pendapatan dan perbelanjaan  Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan c.jujur .menghormati .menepati masa dan janji Projek jualan sebenar 2.4 Mengurus Jualan Aktiviti simulasi melayan pelanggan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Aras 1   Merekod barang jualan Mengira baki barang jualan Merekod barang jualan dalam kad inventori Latihan mengisi kad inventori Merekod pendapatan dan perbelanjaan jualan dalam borang yang disediakan Latihan mengira untung atau rugi Untung atau rugi = jualan .peramah .SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Membungkus barang untuk tujuan promosi Aras 2  Membanding beza bungkusan yang menarik dan kurang menarik Menunjukkan pelbagai contoh pembungkusan Hubungkaitkan aktiviti pecah pukal dengan pembungkusan Murid membawa pelbagai jenis pembungkusan Aras 3 • Menilai pembungkusan yang dihasilkan untuk tujuan promosi 2.mengambil hati pembeli . Mengira untung atau rugi Aras 1  Mengira untung atau rugi 20 OUM .belian Aras 1 b.5 Merekod Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a.menghargai pelanggan Etika penjual .jujur .

motosikal. Membaca dan memahami manual Menyimpan kit model secara tersusun dan selamat. jentolak. I iv.Menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model Aras 3  Membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar Mengkaji reka bentuk kit model Contoh kit model ialah robot berkaki 6.Menarik bats dengan tisu . Alatan tangan yang digunakan seperti gandin plastik. Kajlan reka bentuk dan kefungslan produk (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) Aras 2 Iv. Pencetusan dan penjanaan Aras 1 • Mengenal pasti masalah Contoh projek eksperimenal ialah : . Reka Bentuk dan Teknologi 1. dan kereta kabel HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1  Mengenal pasti alatan tangan  Membuka dan mengenal pasti komponen  Menyatakan fungsi komponen  Memasang semula kit model  C Penyelesalan masalah (Cadangan peruntukan mass ialah 3 minggu ) i. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN LIMA Jadual 1.3 menunjukkan huraian sukatan pelajaran KHSR yang memperincikan bidang pembelajaran.2 : Huraian Sukatan Pelajaran KH Tahun Empat.Membuat jambatan menggunakan straw OUM 21 . tukul kecil dan set pemutar skru kecil. warna. binaan dan keupayaan.2 Kreativltl dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) b. Membuka dan memasang kit model  .TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Jadual 1. Contoh kit model ialah kit model robot. BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran : 1. kereta kawalan jauh Kajian reka bentuk dari aspek bahan. kereta. b. hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran bagi tahun lima.

Membina dan mempersembahkan projek eksperimental Aras 1 • Membina projek eksperimental Murid mencatat idea-idea baru daripada persembahan. Projek ekperimental menggunakan bahan yang mudah diperoleh iil. menanda dan memotong bahan projek Membuat kemasan Lukisan projek dan langkah kerja disediakan dengan jelas dalam kad kerja Penerangan nama dan fungsi alatan tangan yang berkaitan Contoh bahan kitar semula logam tin aluminium.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Idea kreatif melalui projek eksperimental HASIL PEMBELAJARAN • • Menjana idea kreatif bagi menyelesaikan masalah Membuat catatan dan lakaran CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN minuman yang boleh menampung beban . Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula • • • • • • Menentukan projek berpandukan kad kerja Membaca lukisan projek Mengenal pasti alatan tangan Menentukan jenis bahan dan kuantiti Mengukur.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. iv. Membina dan mempersembahkan projek Aras 1 • Membuat persembahan hasil binaan secara lisan Menyimpan maklumat dalam buku idea d. Pendokumentasian (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) Aras 1  Menyatakan keperluan pendokumentasian dalam buku idea  Mengumpul dan merekod maklumat  Membuat buku idea Aras 1 1. iv. Menterjemah idea kepada bentuk 3D Aras 1 • • Memilih lakaran akhir projek eksperimental Merancang pembinaan projek Projek eksperimental boleh juga merujuk kepada pengalaman murid pelajar seperti menaikkan layang-Iayang.Menjatuhkan telur tanpa pecah pad a ketinggian tertentu ii. Iii. zink dan wajar Membuat projek berpandukan kad kerja yang disediakan Tunjuk cara memaku dan memasang skru Cadangan bahan kemasan seperti cat sembur dan pelekat bergambar 22 OUM .

Penggunaan alatan tangan yang betul dan selamat perlu diberi penekanan Komponen yang digunakan adalah seperti LED. Aras 2 • • • • • Membaca dan menterjemah litar projek Memilih alatan. fungsi dan simbol komponen elektrik Membaca dan memahami litar skematik Membuat litar penyambungan litar Bahan tambahan yang digunakan ialah bongkah penyambung Catatan: LED 1 dan LED 2 boleh digantikan dengan motor arus terus Memerhati kecerahan LED atau kelajuan pusingan motor yang dihubungkaitkan dengan perintang boleh laras.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh projek: Bekas serbaguna Penyangkut serbaguna Perbincangan atau sumbangansaran tentang cara perlupusan sisa yang betul Penerangan penggunaan bahan kitar semula adalah bertujuan untuk mengelakkan pembaziran. perintang boleh laras dan motor arus terus. perintang tetap.4 Elektrik dan Elektronik Aras 1 (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) a.5 Baik pulih dan Penyelenggaraan (Cadangan peruntukan Aras 1 • Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu disenggara Contoh bahagian yang perlu disenggara ialah seperti engsel pintu dan kerangka tingkap OUM 23 . memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek Menguji litar projek dan membuat pembaikan 1. bahan dan komponen Mengukur. mesra alam dan mengekalkan sumber alam. Perbincangan tentang faktor kesihatan dan keselamatan semasa memilih bahan dan membina projek Aras 2 • Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat 1. mengurangkan kos. Penghasilan projek elektronik • • • Mengenal pasti nama.

Bahan dan alatan jahitan disediakan oleh guru. jarum peniti dan pita ukur. Tunjuk cara menjahit mata jahitan asas. Kancing digunakan untuk merapatkan belah pada pakaian dan dijahit pada dua lapisan fabrik Guru mengenalkan jenis kancing seperti butang. benang (no 40/50). jahit kia. 7 – 9). Penyenggaraan bahagian bangunan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bahan pembersih yang terlibat seperti kertas las. gunting fabrik (saiz 20 cm). bulu keluli. Murid menjahit contoh mata jahitan asas pada perca fabrik.6 Jahitan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. cangkuk dan palang pada fabric • Mengenal pasti jenis kancing Mengenal pasti mata jahitan untuk menjahit kancing • • Menjahit butang. • Menyatakan kegunaan jahitan asas Mengenal pasti mata jahitan asas • • Menyatakan kegunaan kancing Guru boleh menggunakan carta jahitan asas sebagai panduan. Mempamerkan contoh mata jahitan untuk menjahit kancing Tunjuk cara menjahit butang. • • Memilih bahan pembersih Membersih dan meminyak bahagian bergerak pada pintu dan tingkap 1. jahit sembat dan jahit lilit. cangkuk dan palang yang tertanggal Murid menjahit butang. penetas jahitan. Cara menyimpan baki bahan pembersih perlu diberi penekanan. Mata jahitan asas ini boleh digunakan untuk membaiki pakaian Mata jahitan asas seperti jeljur halus.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN masa ialah 1 minggu) a. Membaiki pakaian Aras 1 • • Mengenal pasti alatan dan bahan jahitan Menyata kegunaan alatan jahitan Guru mengenalkan alat dan bahan jahitan seperti jarum tangan (no. Guru menerangkan kegunaan alatan jahitan. cangkuk dan palang yang tertanggal pada pakaian Aras 2 • Menyatakan maksud kelim 24 OUM . berus dawai dan minyak. cangkuk dan palang Mata jahitan untuk menjahit kancing seperti jahit lilit kemas dan jahit lubang butang.

Kelepet biasanya terdapat di hujung kaki seluar.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelim adalah cantuman dua atau lebih kepingan fabric yang dijahit dengan jahitan tangan atau mesin Kelim biasanya terdapat di bahagian rusuk. hujung lengan. Murid memilih mata jahitan yang sesuai untuk membaiki kelepet yang meretas. bahu. Mempamerkan contoh jahitan yang biasa digunakan untuk membaiki kelepet seperti silang pangkah dan sembat susup. bahu dan tepi seluar atau kain sarung • Mengenal pasti bahagian pakaian yang meretas pada kelim • Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas Murid mengenal pasti bahagian pakaian yang merentas Murid memilih mata jahitan asas yang sesuai untuk membaiki kelim yang meretas Mempamerkan contoh mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas Tunjuk cara menjahit kelim yang meretas pada rusuk. • • 1. • OUM 25 . Murid menjahit kelepet yang meretas.7 Ikan Hiasan (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. tepi seluar atau sarung dengan menggunakan mata jahitan jelujur halus atau jahit kia • Menjahit kelim yang meretas pada pakaian • Menyatakan maksud kelepet Kelepet adalah penyudah tepi yang dibuat untuk mengemas tepi lurus atau tepi melengkung pada pakaian atau artikel. Mempamerkan beberapa spesis ikan hiasan menggunakan gambar foto atau spesimen sebenar. Pengenalan Aras 1 • Mengenal dan melabel bahagian luar ikan Menyenarai spesis ikan hiasan tropika Murid menyebut dan melabelkan bahagian luar ikan hiasan. bawah blaus dan tepi artikel. Tunjuk cara menjahit kelepet yang meretas menggunakan mata jahitan silang pangkah dan sembat susup. • Mengenal pasti bahagian kelepet yang meretas pada pakaian Memilih mata jahitan untuk membaiki kelepet yang meretas pada pakaian Menjahit kelepet yang meretas pada pakaian Murid mengenal pasti bahagian kelepet yang meretas.

sirip. Aras 1 b. . Discus. Kaloi. Swordtail. pasirt. .SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Beberapa spesis ikan hiasan tropika yang biasa dipelihara dan mudah didapati ialah Guppy.boleh bercampur dengan jenis ikan lain . Aras 2 • Mengenal dan memilih tumbuhan akuatik atau tiruan Menanam tumbuhan akuatik dalam akuarium • • Memilih akuarium / bekas dan aksesori • Menyedia dan menghias akuarium 26 OUM . Mas dan Koi Kap.masukkan sedikit air akuarium / kolam ke dalam beg plastik . jantina dan cara pembiakan. Cichild.tahan terhadap serangan penyakit Teknik memasukan ikan hiasan ke dalam bekas/kolam .keseuaian bekas . Belida. pastikan ada pendawaian elektrik dan bekalan air. Molly. Ciri istimewa pada ikan hiasan ialah pada warna. Panduan menyedia dan menghias akuarium. cara makan.letakkan akuarium di lokasi pilihan.mudah dipelihara . sisik. Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis ikan yang hendak dipelihara. Aksesori akuarium asas ialah pam dan penapis. Aksesori tambahan ialah seperti batu. Kelisa. kayu buruk. memberi ketenangan dan menghayati alam akuatik. Ikan pelaga. Angerfish.habitat dan sifat ikan . tumbuhan akuatik. bentuk badan.biarkan ikan keluar bersama iar daripada beg plastik.tahan terhadap perubahan mutu air . model dan lampu akuarium. Tiger Barb. poster. Ikan hiasan ialah ikan yang dipelihara dalam bekas atau kolam untuk mengindahkan ruang. Tetra. Oscar. saiz. pergerakan.letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium / kolam selama 20 hingga 30 minit . Aras 2 • Menyata sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan. Aras 3 • Menyenaraikan ikan beberapa ciri istimewa pada ikan hiasan. Gourami. Penyediaan bekas • Memilih iakan hiasan untuk dipelihara Faktor pemilihan ikan hiasan untuk dipelihara.

• Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai mengikut spesis ikan Menyatakan kekerapan dan memberi makanan ikan hiasan Mengenal pasti kandungan mutu air Melakukan kerja pembersihan bekas. Lihat lampiran – penyakit biasa ikan hiasan dan rawatan. tengah hari dan lewat petang) dengan kadar yang disyorkan. Artemia. . tablet) dan makanan ramuan khas (mengikut jenis ikan) Ikan hiasan diberi makan 3 kali sehari (pagi. pasir dan kayu buruk tanamkan tumbuhan akuatik / tiruan.masukkan air yang telah dinyah klorin ke dalam akuarium .membersih dan bilas bahan hiasan seperti kayu. Ikan peacock. Pelbagaikan jenis makanan. . pellet.memasukkan batu. . • Memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium / bekas.masukkan ikan hiasan yang dipilih c. Amonia. Mengasingkan ikan berpenyakit dan mengamalkan langkah kebersihan Aktiviti mencegah dan rawatan penyakit ikan seperti memasukkan garam atau larutan berubat. Oksigen terlarut dan Karbon dioksida.hidupkan penapisan dalaman dan nyalakan lampu . larva.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN . Udang gantung. pasir dan batu. Pengurusan Aras 1 • Mengenal dan memilih jenis makanan ikan hiasan Mempamerkan contoh makanan ikan hiasan Jenis makanan ikan hiasan yang terdapat dalam pasaran iaitu makanan hidup (plankton. rumpair. Mengukur kualiti air seperti nilai pH. elakkan memberi makanan yang berlebihan dan tercemar. Mengenal pasti simpton penyakit biasa pada ikan hiasan. menukar air dan mencuci penapis. Mencegah dan merawat penyakit ikan hiasan • • • • • Aras 2 • Menjaga tumbuhan akuatik dalam akuarium Peralatan untuk bekalan karbon dioksida OUM 27 . serangga dan cacing) Makanan kering (kepingan/emping.letakkan arang diaktifkan dan gegalang bio di dasar akuarium . Moina.masukkan penapis dalaman dan letakkan pada dinding tangki akuarium.

Menyediakan Barang Jualan • Menghasilkan barang yang hendak dijual Aras 2 • Mengubahsuai barang yang hendak dijual Menghasilkan dan mengubahsuai barang jualan: Contoh: pisang ----pisang goreng Roti -------. Panduan menternak ikan hiasan boleh didapati daripada Pusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN khusus untuk penggunaan di dalam akuarium adalah seperti.tangki silinder gas karbon dioksida.2 Merancang dan Menyediakan Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. 2.0 Perniagaan dan Keusahawanan 2. bergerai. alat penyukat tekanan dan alat mengawal pengeluaran karbon dioksida. rojak buah dan air minuman Menetapkan cara menghasilkan barang jualan Membuat rancangan jualan dan jadual kerja Cara menjual: Berjaja.sandwic 28 OUM . Membuat Rancangan Jualan Aras 1 • Mengenal pasti cara menghasilkan barang yang akan dijual Menentukan barang jualan Merancang cara jualan Membuat rancangan jualan Menyediakan jadual kerja Membuat barang jualan Contoh: beg kertas. penanda buku. Jabatan Perikanan Malaysia. • Memberi bekalan karbon dioksida kepada tumbuhan akuatik dalam akuarium Nota: Murid memlihara ikan hiasan dalam kumpulan Memadai dengan 2-3 kumpulan untuk satu kelas. Menyediakan jadual kerja penjagaan dan penyelenggaraan sepanjang tahun untuk pelajar. . berkedai Sediakan borang rancangan jualan • • • • Aras 1 b. popia.

e-mail. tarikh.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Maklumat yang perlu ada dalam poster ialah barangan. Cara mendapatkan pesanan hendaklah sesuai dengan barang. Aras 1 b. Promosi melalui poster • Mengenal pasti maklumat yang perlu ada dalam poster Mengenal pasti ciri poster yang baik • Aras 2 • Menghasilkan poster untuk mempromosi barang Membuat poster berpandukan barang yang dihasilkan dan tempat poster dipamerkan 2. Mendapatkan Pesanan Aras 1 • Menyenaraikan cara untuk mendapatkan pesanan Memilih cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan Aktiviti sumbangsaran cara mendapatkan pesanan. masa dan kemudahan yang ada • Aras 2 • Mendapatkan pesanan Mengambil bahagian dalam projek sebenar di sekolah seperti hari kantin dan sukan. borang pesanan dan majalah perniagaan. mengubahsuai dan menambah nilai serta menjual barang. 2. Reka bentuk yang menarik dan kreatif dari segi pemilihan perkataan.5 Mengurus Perbelanjaan Diri (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Merekod pendapatan dan perbelanjaan Aras 1 • • Mengenal pasti sumber pendapatan Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan Perbincangan mengenai sumber pendapatan Sumber pendapatan boleh diperolehi daripada pemberian wang saku. mengambil upah. Contoh: cara mendapatkan pasaran melalui telefon. Merancang perbelanjaan • Menentukan cara berbelanja Membuat belanjawan diri Membuat pilihan perbelanjaan Membuat senarai belanjawan diri Merekod dalam borang yang disediakan • OUM 29 . masa dan harga Ciri poster yang baik. tempat. menghasil dan menjual barang. warna dan saiz huruf yang sesuai 2. menjual barang terpakai. tempat.4 Mengurus Jualan (Cadangan peruntukan masa 2 minggu) a.3 Mempromosi Jualan (Cadangan peruntukan masa 2 minggu) a.

Penghasilan Projek Reka Cipta Aras 1 • • • • • Mengenal pasti masalah Mengumpul maklumat Menyelesaikan masalah melalui lakaran Memilih lakaran yang paling sesuai Merancang dan menyediakan lukisan projek • • • • Menyediakan alatan dan bahan Membina projek Membuat kemasan Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan Aras 1 e. lebar dan panjang Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. temubual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi. Reka Bentuk dan Teknologi 1. Pendokumentasian Mengumpul dan menyimpan maklumat Sesi persembahan dan kritik diadakan Perbincangan mengenai tujuan membina projek Menjalankan pemerhatian. BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran: 1.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN • Menentukan cara menabung CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Cara menabung: Menyimpan dalam tabung Menyimpan dalam bank Latihan mengisi borang simpanan bank Jadual 1.3 : Huraian Sukatan Pelajaran KH Tahun Lima.4 menunjukkan huraian sukatan pelajaran KHSR yang memperincikan bidang pembelajaran. hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran bagi tahun enam.2 Kreativiti dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu) d. Penggunaan bahan kitar semula digalakkan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 30 OUM . HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN ENAM Jadual 1.

pemegang bateri dan klip buaya. Contoh bahan penebat ialah kayu. kuprum dan air. memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek Menguji litar projek dan membuat pembaikan Komponen yang digunakan ialah LED.kaca dan asbestos.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) HASIL PEMBELAJARAN • Mengumpul dan merekod maklumat • Membuat Buku Idea CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN dari aspek pernyataan masalah. bahan dan komponen Mengukur. PERINGATAN : Jangan membuat pengujian pada sumber bekalan arus ulang alik 240V Aras 2 Menyediakan beberapa contoh pengalir dan penebat . Contoh bahan pengalir ialah aluminium. plastik . perintang tetap dan bateri Bahan digunakan ialah bongkah penyambung. Penghasilan projek elektronik HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 Contoh projek ialah penguji keterusan litar • • • • • Membaca dan menterjemah litar projek Memilih alatan.4 Elektrik dan Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu ) b. pemilihan lakaran.5 Baik pulih dan penyenggaraan Aras 1 • Mengenal pasti bahagian OUM 31 . penjelasan ciptaan dan anggaran kos Perbincangan kekuatan dan kelemahan projek BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. Membuat projek menggunakan set pengelip Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal • Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat Aras 3 • Membuat projek elektrik dan elektronik 1. lakaran idea.

pengikat rambut. kertas las. Penyenggaran dan membaiki kerosakan pada mesin mudah HASIL PEMBELAJARAN yang perlu dibaik pulih • Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak Memeriksa. bekas duit syiling. pita pengukur dan kekunci Allen Bahan yang diperlukan ialah paku. kertas las. Alatan tangan yang diperlukan seperti tukul kuku kambing. langsir tingkap dan kusyen lama Tunjuk cara menjahit artikel mudah seperti bekas pensel. Penghasilan artikel • Mengenal pasti bahan terpakai untuk dikitar semula Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai Bahan terpakai yang boleh dijadikan artikel jahitan ialah seperti pakaian. menguji dan melaras rantai basikal Aras 3 • • d. skru. menguji dan melaras CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Alatan tangan yang tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras. cekak rambut. gergaji. glu. beg serba guna. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot Menampal tiub basikal Mengganti tiub basikal Penampal tiub siap guna boleh digunakan Aras 1 • • • Mengenal pasti bahagian yang rosak Memilih alatan tangan dan bahan Membaiki atau mengganti bahagian yang rosak Contoh perabot ialah kerusi dan meja murid. tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar Bahan yang diperlukan seperti gris. glu sentuh dan kain reja Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan • • Aras 2 Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai Meneggangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan • Memeriksa. • Aras 2 • Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan bahan hiasan Murid menjahit artikel mudah Mata jahitan asas yang dpelajari di Tahun 5 boleh digunakan sebagai jahitan hiasan 32 OUM .SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu ) b. alas pinggan. kayu dan papan lapis Aras 1 1.6 Jahitan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) b. sesiku L. minyak pelincir. pemutar skru rata. alas dulang dan alas gelas. pemutar skru philips.

jerami padi.polistrin • Menyediakan larutan nutrien mengikut kadar yang disyorkan • • Aras 1 OUM 33 . sudip tangan dan pencakar tangan. benang/kapas batu bekas . Penyedian tapak Aras 1 • Menyatakan peralatan perkebunan dan kegunaannya Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayursayuran. cangkul. Membersihkan tapak Menggembur tanah Membina batas Membubuh baja asas Meletakkan sungkupan Mempamerkan peralatan pekebunan yang biasa digunakan seperti. Di antara bahan yang boleh dijadikan sungkupan adalah seperti: rumput kering. pelepah kelapa atau penutup plastik hitam bersalut aluminium. renda dan benang sulam Murid menghias artikel yang telah disiapkan di aras satu Hasil kerja dipemer dan dinilai 1. insang pari dan jahitan rantai Bahan hiasan adalah labuci. medium .palung/bekas palstik larutan baja dan air penutup . Jika sekolah tidak mempunyai kawasan / tanah yang sesuai.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN • HASIL PEMBELAJARAN Menghias artikel CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN pada artikel Contoh jahitan yang lain seperti jahitan silang pangkah.span. • • • • • • Aras 2 • • Menanam sayur-sayuran secara hidroponik Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik Menyenarai dan memasang peralatan sistem hidroponik Menyemai biji benih Menyediakan larutan nutrien Sistem yang dipilih ialah Hidroponik Kultur Air Takung (KAT). aktiviti menanam sayur-sayuran boleh dilakukan di dalam bekas.9 Tanaman sayuran (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a.

• Nota: Guru boleh dapatkan nasihat teknikal teknologi menanam sayur-sayuran daripada agensi pertanian yang berhampiran seperti MARDI atau Jabatan Pertanian Mengendalikan hasil lepas tuai 34 OUM . Murid memungut hasil tanaman sayursayuran dan membuat kendalian lepas tuai seperti menggred. merumput dan membaja. Jenis sayur-sayuran : Daun. kerja pengawalan perosak dan penyakit • • • • • • Kerja-kerja pengawalan perosak dan penyakit yang menggunakan racun kimia hendaklah dilakukan oleh guru Sekolah yang mempunyai kawasan terhad aktiviti menanam sayur-sayuran hendaklah dilakukan dalam bekas seperti pasu atau penanaman secara hidroponik • • Aras 1 c. penyiraman dan pembajaan. buah. Penanaman dan penjagaan HASIL PEMBELAJARAN • Mengenal pasti jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam Menyemai biji benih Menanam sayur-sayuran di batas atau dalam bekas Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai Membuat penjarangan dan menyulam Merumput dan membaja Mengawal perosak dan penyakit Nota: Aras 2 • Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam dalam pasu atau bekas Menyediakan campuran tanah untuk penanaman sayuran dalam pasu atau bekas Menjaga sayuran dalam pasu/bekas CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menanam sayur-sayuran di kawasan sekolah secara kumpulan. membuat penjarangan. ubi atau akar dan kekacang Biji benih halus disemai dikotak atau tapak semaian sementara biji benih besar disemai terus ke batas Menunjuk cara kerja penjagaan seperti penyiraman. cahaya. Pemungutan hasil • Mengenal pasti tempoh matang sayuran yang sesuai untuk dipungut hasil Perkara yang perlu diberi perhatian dalam penjagaan sayuran dalam pasu atau bekas ialah ruang.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN b. membersih dan membungkus/mengikat.

Membuat rancangan jualan Aras 1 • Menerangkan cara mendapat bekalan melalui komisen Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen Membuat rancangan jualan Membuat jadual kerja Faedah menjual secara komisen: .2 Merancang dan Menyediakan Barang Jualan (Cadangan Peruntukan masa ialah 2 minggu) a. 2.Risiko rendah . Promosi melalui • Menyenarai kandungan yang perlu dalam katalog Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid Simulasi mempromosi barang OUM 35 . Perniagaan dan Keusahawanan 2. Menyediakan barang jualan • Mengenal pasti pengendalian jualan secara komisen Latihan mengira peratus komisen boleh dijalankan Sumbangsaran pengendalian jualan secara komisen 2.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Panduan menanam sayur-sayuran boleh juga didapati didalam majalah atau Risalah Bingkisan Pertanian keluaran Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia.Modal tidak diperlukan untuk mendapatkan bekalan .Kos promosi ditanggung oleh pembekal Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain Sumbangsaran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen • • • Aras 2 • Menghuraikan faedah menjual barang secara komisen Aras 1 b.3 Mempromosi Jualan Aras 1 (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) c.

Beri tumpuan kepada kebersihan tempat. Risiko dan cara mengurangkannya Aras 1 • Menyatakan maksud risiko Menyenaraikan risiko dalam perniagaan yang biasa dihadapi semasa menjual Mengenal pasti punca risiko Maksud risiko ialah kemungkinan atau bahaya kerugian dalam perniagaan Risiko dalam perniagaan: Kecurian. rak atau meja. kemalangan. pengurusan tidak cekap. sistem penyimpanan rekod yang lemah Cara mengurangkan risiko : Membuat perancangan dengan teliti Mengenal pasti beberapa pilihan penyelesaian • • • Mencadangkan cara mengurangkan risiko 36 OUM .4 Mengurus Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah I minggu) c. kurang pengawasan. pecah amanah. Menyusun atur barang Aras 1 • Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur barang yang hendak dijual Menyusun atur barang untuk persediaan jualan Latihan menyusun atur barang.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN katalog HASIL PEMBELAJARAN • Merekabentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN menggunakan katalog • Aras 2 Main Peranan : Beri tumpuan kepada kecekapan bertutur dan penyampaian maklumat oleh murid semasa jualan bersemuka Murid menilai rakan sekelas menjalankan promosi barang menggunakan katalog • Menilai cara mempromosi barang menggunakan katalog 2. penipuan dan kegawatan ekonomi Punca risiko : Kecuaian. bencana alam. keselamatan dan kekemasan • Aras 2 • Menilai susun atur barang yang menarik dan kurang menarik Projek jualan sebenar 2. kebakaran.5 Risiko Dalam Perniagaan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a.

susu. bau.6 Sikap pengguna yang bijak (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. roti Kaitkan etika perniagaan dengan aktiviti mempromosi dan mengurus jualan dalam Tahun 4 dan Tahun 5 Perbincangan hak pengguna: Hak mendapat maklumat Hak mendapat gantirugi Hak untuk memilih Perbincangan mengenai murid sebagai pengguna yang bertanggungjawab menjaga kemudahan sekolah dan kemudahan awam Keratan akhbar digunakan Sudut pengguna diwujudkan Aras 2 • Membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak Aras 1 b. Membuat inferens melalui pemerhatian barang yang masih baik dan barang yang rosak Contoh : Beras. keropok. Etika perniagaan dan hak pengguna • • Menerangkan etika perniagaan Mengenal pasti hak pengguna Aras 2 • Menghuraikan tanggungjawab pengguna Jadual 1. Mendapatkan maklumat barang Aras 1 • Mengenal pasti ciri barang yang masih baik Keadaan fizikal barang : Rupa.4 : Huraian Sukatan Pelajaran KH Tahun Enam. rasa dan tekstur Membuat buku skrap label barang dan menandakan maklumat penting. OUM 37 . warna.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengambil insurans Sumbangsaran cara mengurangkan risiko 2.

Penilaian boleh di laksanakan melalui . penguasaan kemahiran praktis ini meliputi kemahiran berikut . 38 OUM . kemudahan kelas dan tahap kebolehan murid. Penilaian Penilaian bagi mata pelajaran ini akan berlaku secara berterusan.Maklumat dari penilaian berterusan ini akan dapat membantu guru mengatasi kelemahan pelajar.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penekanan Pembelajaran Kemahiran Hidup adalah melalui pengalaman. termasuklah • • • • • • tunjukcara kajian kes sumbang saran main peranan lawatan melaksanakan projek Pemilihan kaedah bergantung kepada objektif pelajaran. • • • • • • Membuat lakaran Merekabentuk produk Menghhasilkan projek Menyenggara dan membaiak pulih Menjayakan tanaman sayuran Mengusahaniagakan barang Kaedah Pengajaran dan pembelajaran Pelbagai kaedah boleh di gunakan oleh guru untuk mengajar mata pelajaran ini.

Tujuan alat dicipta . SUMBANGSARAN  Tujuan kaedah ini ialah untuk merangsang murid mengambil bahagian dalam perbincangan.    Kaedah ini biasa dijalankan di permulaan kelas amali dan dalam kelas teori Pelajar memberi maklumat kepada guru Tiada jawapan yang betul atau salah Contoh Sumbangsaran : Pelajaran Tahun Enam Bidang Unit Tajuk : : : Reka Bentuk dan Teknologi Kreativiti dan Reka Cipta Penghasilan Projek Reka Cipta Mengenal pasti masalah Mengumpul maklumat Hasil Pembelajaran : 1.Nama alat .TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN • • • pemerhatian lisan penulisan KAEDAH PROSES PENGAJARAN PEMBELAJARAN A.berdasarkan maklumat.Cara menggunakan alat Guru menerangkan satu masalah Pelajar memberi sumbangsaran mengenai cara mengatasi masalah melalui langkah berikut : . 2. menghasilkan satu alat reka cipta 39 Murid menjalankan aktiviti mencari maklumat Langkah 2 : OUM Langkah 3 : . Langkah 1 : Guru menunjukkan satu contoh projek / alat Guru mendapatkan maklumat dari pelajar mengenai : .mengumpul maklumat .

Murid melukis semula simbol dan menamakan OUM simbol tersebut. AMALI   Tujuan kaedah supaya murid menjalankan aktiviti sebenar Murid dapat pengalaman sebenar menjalankan aktiviti. . Guru menunjukkan komponen yang sebenar Guru menerangkan setiap komponen mengikut .nama komponen .  Memerlukan peralatan dan bahan yang mencukupi. Murid membanding beza komponen aktif dan pasif dan sebab pasif / aktif itu. Langkah 1 :1. Contoh Amali : Pelajaran Tahun Enam Bidang Unit Tajuk : : : Elektrik Elektrik dan Elektronik Penghasilan Projek Mengenal pasti nama.fungsi . 2. fungsi dan simbol komponen   Hasil Pembelajaran :1. 3.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 KUIZ 6: Apakah yang dimaksudkan dengan modul? B. 2.pasif / aktif Langkah 2 40 : 1. Guru menerangkan konsep komponen elektronik dengan bantuan grafik.simbol . Memerlukan peruntukan masa yang panjang Memerlukan persediaan yang rapi supaya amali dapat dijalankan dengan berkesan.

Murid menjalankan aktiviti di tempat sendiri dan guru memantau. TUNJUK CARA  Tunjuk cara biasanya dilakukan oleh guru sendiri.Guru menunjukkan gambar dan alatan sebenar Langkah 2: .Guru menunjukkan cara menjahit jahitan asas dilakukan . cara.Guru memperkenalkan alat-alat jahitan dengan cara . .Menyatakan kegunaan jahitan asas Langkah 1 : .Guru menunjukkan cara menggunakan alat dan bahan secara simulasi Langkah 3.  Persediaan rapi perlu diberi perhatian sebelum menjalankan tunjuk Contoh Tunjukcara kumpulan Tahun Lima Tunjuk cara dijalankan dalam : Pelajaranyang kecil.(Guru boleh pecahkan kelas kepada kumpulan kecil untuk mendapatkan keberkesanan tunjuk cara ) Langkah 4 : . : Jahitan yang Tajuk : Membaiki pakaian  Pelajar perlu menjalankan aktiviti yang sama selepas tunjuk cara untuk Hasil Pembelajaran: -Menyatakan kegunaan alatan jahitan melihat keberkesanan tunjuk cara. tetapi guru juga boleh mendapatkan bantuan dari orang yang pakar atau pelajar sendiri yang berkebolehan dalam aktiviti yang dijalankan.   Murid dipanggil Reka Bentuk dan Teknologimemerhatikan tunjuk cara rapat dengaan guru untuk Bidaang : Unit dijalankan.Guru membantu pelajar yang tidak menjalankan aktiviti dengan betul OUM 41 . . .TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN KUIZ 7 : Apakah bezanya kaedah projek dan demonstrasi? C.

kebenaran melawat lokasi iaitu surat kepada personel di lokasi untuk mendapat kebenaran kajian Langkah 2 : Dalam Kelas 1. Menerangkan cirri bungkusan yang sesuai menjalankan kajian. Hasil Pembelajaran : 1.Senarai Semak Kajian yang mengandungi perkara yang membantu kajian . pasar mini. minuman tin. untuk promosi  Murid menggunakan senarai semak untuk mendapatkan jawapan atau Langkah 1 : Persiapan Awal maklumat. makanan ringan 2. biskut. pasaraya Contoh item ialah cokelat.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Contoh Kajian : Pelajaran tahun Lima Bidang : Perniagaan dan Keusahawanan KAJIAN Unit : Mempromosi Jualan Tajuk : Promosi Melalui Jualan Kaedah ini dijalankan di luar bilik darjah D. Guru mengenal pasti lokasi dan item yang hendak di buat kajian Contoh lokasi ialah kedai runcit. 1. Guru menunjukkan kepada pelajar beberapa contoh bungkusan Teori nya : maksud promosi Tujuan promosi Langkah 3 : Guru membahagikan kelas kepada kumpulan 2-3 orang untuk mendapatkan maklumat dalam borang ‘Senarai Semak Kajian’ OUM Langkah 4 : Selepas lawatan Guru membuat rumusan bersama pelajar di dalam kelas  42 . Guru menyediakan borang . kedai koperasi. Menyatakan maksud dan tujuan promosi murid  Guru perlu menyediakan panduan atau senarai semak sebelum 2.

Guru perlu menyediakan arahan yang jelas dan terperinci untuk mendapatkan jawapan / maklumat.  Guru perlu memantau pelajar semasa aktiviti dijalankan untuk mendapat ketepatan maklumat F. 3. 4. Nama lokasi kajian dibuat Nama barang yang dibuat kajian Cara pembungkusan Label yang ada pada pembungkusan Perkara yang menarik pada bungkusan Tambah lagi senarai semak yang difikirkan perlu E. 5.PENEMUAN OUM 43 . INKUIRI. UJI KAJI   Kaedah ini dijalankan di makmal atau bengkel.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN SENARAI SEMAK 1. 2.

senaraikan tajuk yang ada kesinambungan dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. melakukan eksperimen atau membuat rujukan Mencatat maklumat yang telah dikumpul Menjadualkan dan mengelaskan maklumat Menginterpretasi dan mentafsir maklumat Membuat generalisasi atau rumusan berdasarkan hasil pentafsiran Merekodkan generalisasi atau rumusan dalam buku nota LATIHAN 1 Anda sudah pun memahami sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Langkah menyediakan rancangan mengajar iitu ialah seperti berikut: a. c.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 PERINGKAT Mengenal pasti topik kajian Merancang strategi penyelesaian Mengumpul maklumat yang berkaitan • • • • • • • • • • • Mengkaji dan menganalisis maklumat dikumpul Membuat generalisasi atau rumusan AKTIVITI INKUIRI . Anda boleh pilih untuk menyediakan rancangan tahun 4 atau 5 atau 6. menyukat. LATIHAN 3 Sediakan satu Rancangan Mengajar untuk satu tahun. Berpandukan kedua-dua sukatan itu. Anda perlu memastikan bilangan jam interaksi yang dicadangkan di dalam kandungan sukatan pelajaran dapat dipatuhi. Kira bilangan minggu belajar dalam tahun ini. Kaji kandungannya.PENEMUAN Menentukan topik kajian oleh guru Mendedahkan topik kajian kepada murid Berbincang tujuan kajian dengan murid Meramal dan membuat hipotesis Menentukan cara menjalankan kajian melalui aktiviti soal jawab Mengumpul maklumat melalui cara memerhati. 44 OUM . b. LATIHAN 2 Kaji setiap tajuk di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenalpasti tajuk untuk diajar secara amali dan tajuk untuk diajar secara teori. Sekarang cuba dapatkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Menengah. Dengan mengambil kira minggu peperiksaan dan hari aktiviti kokuikulum. rancangkan agihan tajuk untuk diajar sepanjang tahun.

John Inn Potting Mixture JIP mixture merupakan medium campuran memasu dengan nisbah 7:3:2 atau 3:2:1( 7 bahagian tanah loam. Barang Barang ialah benda yang dapat kita pegang.      2. KaedahKaedah adalah satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu topik secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan OUM 45 . sentuh dan rasa seperti pakaian.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN 1. logam. Artikel boleh dijahit menggunakan jahit tangan atau jahit mesin.3 RUMUSAN Anda telah pun mempelajari perkara-perkara berikut: 1. Hidroponik Hidroponik bermaksud menanam sayuran hanya dengan menggunakan air tanpa menggunakan tanah Imej Kendiri Imej kendiri bermaksud pandangan atau gambaran diri yang merangkumi rupa fizikal. DIY Do It Yourself Litar Elektronik Litar elektronik adalah gabungan komponen elektrik Etika Etika ialah suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. elektrik dan elektronik. Bengkel Bengkel adalah bilik khas untuk menjalankan kerja-kerja pertukangan dan pemasangan kerja kayu. tingkah laku dan kebolehan. Sukatan pelajaran: Matlamat mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Objektif mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Organisasi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tajuk yang terkandung dalam sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Huraian sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Strategi pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 1. Artikel ialah kain rumah tangga yang boelh digunakan sebagai kain hiasan . Jahitan Kia Jahitan Kia merupakan pengganti jahitan mesin. makanan dan sebagainya. mental-emosi.4 GLOSARI Artikel. 3 bahagian bahan organik dan 2 bahagian pasir) KBSR KBSR merujuk kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 1983 adalah dibentuk berasaskan beberapa faktor yang menitikberatkan kehendak individu dan negara.

Kreatif Kreatif bermaksud keupayaan yang dapat menghasilkan atau mencetuskan sesuatu idea yang berlainan. sikap dan tingkah laku selaras dengan keperluan organisasi (Swexleg dan Yulk (1976) LED Diod Memancar Cahaya (Light Emitting Diode) LDR Perintang peka cahaya (light Dependent Resistor) Litar siri Litar Siri ialah litar yang mengandungi dua atau lebih komponen yang disambung bersiri. mengusahakan perniagaan untuk faedah sendiri. 1979 Latihan Latihan satu proses yang melibatkan pekerja mempelajari suatu kemahiran. membantu. masyarakat dan negara. Konsumer Konsumer adalah di maksudkan sebagai orang ramai yang menggunakan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi kepeluan dan kehendak masing-masing Konsumerisme Konsumerisme bermaksud kegiatan yang menjaga kepentingan atau kebajikan pengguna yang bertujuan untuk melindungi. teknologi. (Jaafar Mahmud.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 yang sesuai. kawalan dam strategi. Kurikulum Kurikulum sebagai segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan (Laporan J/kuasa Kabinet. Modul Modul merupakan unit pelajaran yang dirancangkan berdasarkan sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran serta mengikut keperluan individu Objektif Objektif ialah matlamat yang ditentukan berdasarkan kemahiran pelajaran supaya muridmurid dapat menguasainya selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. membuat pengubahsuaian dan pembaharuan serta memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat Komunikasi Komunikasi satu proses penyampaian maksud / mesej oleh individu kepada individu yang lain. Komunikasi berkesan : maksud penyampai diterima dan difahami dengan jelas oleh penerima. Kaedah perlu bersifat prosedur yang terdiri drpd langkah-langkah & peringkat peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk mencapai tujuan tertentu Kelim Kelim ialah penyambungan dua atau lebih lapisan fabrik Kelepet Kelepet adalah penyudah tepi yang dibuat untuk mengemas tepi lurus atau tepi melengkung pada pakaian Kemahiran Kemahiran diertikan sebagai kebolehan melakukan sesuatu dengan sepenuh kecekapan daripada segi fizikal dan mental Keusahawanan Keusahawanan ditakrifkan sebagai kebolehan. kompleksiti. Litar selari Litar Selari mempunyai dua atau lebih komponen disambungkan merentasi punca voltan yang sama. 1999) Pakaian Pakaian adalah salah satu keperluan asas manusia yang memberi perlindungan kepada tubuh manusia daripada lepanasan dan kesejukan. persekitaran. Modal Modal merupakan wang atau aset yang membolehkan pengeluaran beroperasi. keupayaan dan kecenderungan untuk:mencari atau mengenalpasti peluang perniagaan. Organisasi Organisasi satu bidang yang mencakupi elemen manusia dan juga bukan manusia seperti struktur. Konflik Konflik bermaksud percanggahan pendapat antara dua pihak sama ada individu atau kumpulan untuk mencapai sesuatu matlamat. Lukisan Teknik Lukisan Teknik adalah lukisan atau gambaran grafik benda-benda sebenar yang dilukis dari sudut-sudut yang berlainan Menyimpan rekod Menyimpan rekod bermaksud membuat catatan tentang setiap urus niaga dalam buku-buku tertentu. mendidik dan perkhidmatan. 46 OUM . pengetahuan.

kerohanian dan jasmani manusia. kemahiran. Ia melibatkan peniaga selaku orang yang menjalankan kegiatan jual beli barangan dan perkhidmatan Promosi adalah salah satu kaedah yang digunakan oleh peniaga untuk memberitahu orang ramai tetang barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan. Perbincangan ialah satu aktiviti berkumpulan iaitu murid-murid akan bekerjasama atara satu sama lain untuk meneliti dan membincangkan sesuatu topik atau masalah. Promosi bermaksud usaha penjual memperkenalkan sesuatu barangan OUM 47 . modal dan bahan mentah yang diperlukan dalam sesuatu proses pengeluaran. kemahiran intelektual. perkara atau keada Pengusaha ialah orang yang bertanggungjawab mengumpulkan pekerja. strategi kognitif dan sikap” Pendidikan merupakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. Peniaga seorang yang menjalankan aktiviti membeli dan menjual barangan dan perkhidmatan . Penilaian ialah suatu sistem atau proses yang meliputi aktivitiaktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Pengajaran sebagai perkataan pencapaian (An achievement word) ataupun perkataan tugasan (A task word). Pengujian ialah suatu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu Pengukuran ialah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda. akar dan dahan “Pembelajaran terdiri daripada lima domain iaitu kemahiran motor. pembelajaran atau pemikiran (Jarvis. Pengalaman boleh dimaksudkan sebagai perkara yang berlaku atau terjadi menimpa ke atas individu (Con. maklumat insan. dengan tujuan untuk membuat keuntungan. 1975) Pengetahuan Pengajaran Pengujian Pengukuran Pengusaha Penilaian Pengguna Perbincangan Peniaga Perniagaan Promosi Pengetahuan boleh dilihat sebagai satu peringkat kesedaran atau perhubungan yang rapat dengan sesuatu yang memberi keuntungan melalui pengalaman. Pengguna atau konsumer ialah orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendaknya. Perniagaan ialah aktiviti membeli dan menjual barangan atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan. 1983) Pengajaran sebagai sesuatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya murid-murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan. daun.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Pelanggan Pembiakan Aseks Pembelajaran Pendidikan Pengalaman Pelanggan ialah pembeli atau pengguna yang membeli barangbarang atau perkhidmatan Pembiakan Aseks merupakan kaedah pembiakan tumbuhan melalui bahagian vegetatif pokok seperti batang.

SUKATAN PELAJARAN

TOPIK 1

Reka cipta Refleksi

Risiko
Sewa

RC ialah penghasilan sesuatu produk baru atau pengubahsuaian sesuatu produk bagi memenuhi kehendak pengguna masa kini dan akan datang Refleksi merupakan usaha penuh sedar sesorang guru memberi makna kepada pengalamannya dalam melaksanakan tugas pengajaran ke arah membantu meningkatkan kesedaran kendiri mengenai kepercayaan, sikap, pengetahuan dan amalan sendiri serta bertindak untuk memperbaiki diri (Hanifah Husin 1999) Risiko ialah kemungkinan atau bahaya kerugian dalam perniagaan Simulasi adalah suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar dengan tujuan menjalankan latihan menyelesaikan satusatu masalah.

Sewa merupakan perjanjian di antara pemilik harta seperti rumah, tanah, kenderaan dan alat jentera dengan penyewa.

Simulasi

Stor

Stor adalah tempat penerimaan, perekodan, penjagaan, pengawalan, penyimpanan, pengendalian dan pengurusan barang-barang kerajaan.

Sukatan Pelajaran

Sukatan Pelajaran merupakan suatu rancangan pelajaran berkaitan dengan sesuatu mata pelajaran tertentu yang mengandungi unit pembelajaran, objektif-objektif dan kemahirankemahiran yang disusun mengikut tahap atau darjah/ tingkatan. Sumbangsaran Sumbangsaran sebagai pencambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan sati sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea terhadap sesuatu topik perbincangan Tenaga Tenaga ialah jumlah kuasa yang digunakan bagi satu tempoh Teori Teori merupakan kesimpulan @ rumusan-rumusan pendapat yang telah dikemukakan hasil daripada kajian dan penyelidikan mengenai bagaimana sesuatu bahasa itu dipelajari @ dikuasai oleh seseorang.

1.5

BACAAN ASAS Masukkan beberapa buku Ilmu Pendidikan i. ii. iii. Bonk, CJ. & Cunningham, D.J (1998). Searching for learner-centered, constructivist and sociocultural components of collaborative educational learning tools Jonassen, D., Peck, K., & Wilson, B. (1999). Learning with technology: A constructivist perspective. Upper Saddle River: Prentice Hall, Inc Kamarudin Husin (1990). Pedagogi 2. Siri Pendidikan Longman, K.L

48

OUM

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN

iv. v. vi. vii.

Ee Ah Meng (1997). Pedagogi Pelaksanaan Pengajaran. Penerbitan Fajar Bakti. Shah Alam Rahil Mahyudin etl. (1997). Pedagogi 2 : Pelaksanaan Pengajaran. Longman. Kuala Lumpur Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1995). Pendidikan Perdagangan dan Keusahawanan. Kuala Lumpur. Fajar Bakti Chan Ng Fook. (1975). Seni Perusahaan Buku 4. Kuala Lumpur: DBP

1. 2. 3. 4. 5.

http://myschoolnet.ppk.kpm.my http://www.moe.gov.my http://www.netscape.co http://www.ppk.kpm.my http://sekolah.mmu.edu.my

1.6

RUJUKAN / REFERENCES Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah, Kementerian Pendidikan Malaysia Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 Kemenetrian Pendidikan Malaysia 2002 Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 Kemenetrian Pendidikan Malaysia 2002 Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6 Kemenetrian Pendidikan Malaysia 2002 Kementerian Kewangan Malaysia. (1997). Buku Panduan Perolehan Kerajaan. Percetakan Nasional. Kuala Lumpur

OUM

49

SUKATAN PELAJARAN

TOPIK 1

Pusat Perkembangan Kurikulum ( 2002). Huraian Sukatan Pelajaran; Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4, 5 dan 6 Pusat Perkembangan Kurikulum. Panduan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Buku sumber Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah pilihan IV Bahagian Perdagangan dan Keusahawanan Tingkatan 1,2 dan 3. PPK. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Kurikulum Berspadu Sekolah Rendah. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah tahun 4,5 dan 6 (semakan).

Buku teks Kemahiran Hidup yang digunakan disekolah ……… Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Modul Latihan Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Cheah Huck Chee. et. al. (1996). Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 KBSR. Petaling Jaya, Selangor: Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Bhd. Cheah Huck Chee. et. al. (1997). Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 KBSR. Petaling Jaya, Selangor: Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Bhd. Khor Boon Hui & Faizal Harun (1994). Kemahiran Hidup Tahun 6 KBSR. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

1.7

SOALAN TUTORIAL Taipkan soalan tutorial (jika berkenaan) pada bahagian akhir unit.

50

OUM

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN PE Apakah matla sesuatu mataG p  OUM Apakah yang Bagaimanakah dalam diri pe 51 .

SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Pe KUIZ 1 Kaji setiap tajuk di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenalpasti tajuk untuk diajar secara amali dan tajuk untuk diajar secara teori. Pokok Teduhan  Bagaimana sa OUM 52 . Apakah yang dalam diri pela dan objektif se (Rujuk Latihan 1) KUIZ 2 Senaraikan sekurang-kurangnya 10 jenis tumbuhan hiasan dengan betul setelah membaca modul ini? i.

Pokok Renek Pokok Menjalar Pokok Memanjat Pokok Kaktus & Lendair Pokok Okid Pokok Herba & Ubatan Pokok Palma Pokok Bunga Semusim Pokok Dalam Rumah KUIZ 2 Nyatakan lima jenis lukisan kerja yang anda ketahui? i. vii. ix. ii. iv. v. vi. iv. x. viii. lukisan ortografik lukisan butiran lukisan keratan lukisan isometri lukisan perspektif KUIZ 3 Huraikan ciri-ciri utama usahawan dalam bentuk peta minda? KREATIF INOVATIF BIJAK MENGAMBIL PELUANG OUM CIRI-CIRI UTAMA USAHAWAN SANGGUP MENGHADAPI RISIKO 53 . iii.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN ii. iii. v.

Tumbuhan dapat di tanam dengan kepadatan tinggi dengan kadar penggunaan baja yang lebih kecil kerana baja tidak di larutresap kedalam tanah. Kelebihan utama ialah kawalan sepenuhnya keatas tanaman. Kebaikan Hidroponik Hidroponik mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan bertani secara konvensional.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 DAYA USAHA YG BERTERUSAN KUIZ 4 Apakah yang dimaksudkan hidroponik dan jelaskan kebaikannya? Hidroponik merupakan dua ungkapan Greek ia itu hidro yang berarti air dan phonos bearti kerja. tanpa kerosakan akibat gangguan cuaca. Daya pengeluaran amat tinggi berbanding dengan cara kovensional. Ia membawa maksud aktiviti pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium menggantikan tanah. Tanaman lebih cepat matang. penggunaan racun makhluk perosak yang minima pasti mengurangkan kos pengeluaran. 54 OUM . Sebagai contoh tomato yang ditanam atas tanah mengeluarkan hasil 5 hingga 10 tan seekar setahun berbanding 200 tan jika diusahakan secara hidroponik.

iv. ii. iii.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Nyatakan lima jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik i. Sawi Kailan Salad Tomato Kangkong KUIZ 5 Huraikan bagaimana strategi kontruktivism dilaksanakan dalam mata pelajaran KH? OUM 55 . v.

SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Cara bagaimana pencapaian diperkembangkan Janis Klasifikasi Item Item Kon Apa matlamat KATEGORI mata pelajaran 56 KON OUM MA OB PE Cara men .

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Pengetahua •Konstruk yang dita OUM Pengetahuan tentang •konsep •fakta •prinsip •kriteria •terminologi Kema •peraturan •Pem Kebolehan kognitif u •kaedah •Kem mengenalpasti perka 57 CONT PENGE .

SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 CONT KEMAHIR 58 Kebolehan m CONT berkaitan dan untuk membe situasi baru KEMAHIRAN PENY yang baru OUM .

TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN CONT EVIDENS P  Pengetahuan CIRI K melakukan kerj 59 OUM  Boleh lihatte  Penguasaan harus dilakukan  Boleh taksir taksi .

Ternakan Ikan Air Tawar Topik Baru SM 1. Manakala demonstrasi adalah satu teknik yang menarik diamalkan dan dianggap sebagai satu strategu yang berpusatkan guru kerana teknik ini melibatkan peranan guru dalam menjayakan sesuatu pembelajaran. Apakah bezanya kaedah projek dan demonstrasi? Kaedah Projek merupakan satu rancangan kerja yang akan melibatkan pelajar-pelajar membuat sesuatu gerak kerja berdasarkan sesuatu tajuk yang mereka gemari.Kuih Tempatan . Satu modul boleh merupakan satu unit pembelajaran yang sempurna ataupun sebahagian daripada satu topik yang lebih luas.Pemakanan dan Pengurusan Sajian (ERT) .Pakaian 4. Rendah Keselamatan dan Organisasi Bengkel Kreativiti dan Reka Cipta Reka bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik & Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Tanaman Hiasan Tanaman Sayuran Ikan Hiasan Perniagaan dan Keusahawanan Sek.Kerja paip .Organisasi Bengkel dan Keselamatan . Pertanian Baja Kompos Haiwan Kesayangan Pelanskapan 5. Men. Ekonomi Rumah Tangga . Ekonomi Rumah Tangga . Sekarang cuba dapatkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Menengah. Ia merupakan pukal pembelajaran kendiri yang terdiri daripada pelbagai bentuk bahan-bahan pengajaran.Enjin 3.Biskut dan kek . Sek.Tanaman Hiasan 2. Kaji kandungannya. Kemahiran Teknikal .Tempat Kediaman 2. Reka bentuk dan Teknologi: .Asas Elektromekanikal .konsumerisme . Reka bentuk dan Teknologi: .Lukisan Teknik . Perdagangan dan Keusahawanan .Reka bentuk dan Penghasilan Projek . Demonstrasi digunakan untuk membolehkan pelajarpelajar menguasai kemahiran-kemahiran secara berkesan.SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 KUIZ 6 Apakah yang dimaksudkan dengan modul? Modul adalah satu strategi P & P yang berpusatkan bahan.Elektronik .Jahitan . senaraikan tajuk yang ada kesinambungan dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Ia melibatkan bahan bercetak hinggalah kepada media elektronik mengikut prinsip-prinsip pengajaran individu. Anda sudah pun memahami sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.Perniagaan dan Keusahawanan 3. Kerja projek menggalakkan pelajar-pelajar menjadi lebih aktif dan dapat menggunakan daya usaha mereka sepenuhnya.Tanaman Sayuran .Reka Cipta . Pertanian .Masakan .Elektrik . 1. Kemahiran Teknikal .Simpan kira-kira 60 OUM . Berpandukan kedua-dua sukatan itu.Jahitan 4. Latihan 1.Bater .

Tahun Tajuk Teori Keselamatan dan Organisasi Bengkel Kreativiti dan Reka Cipta Reka bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik dan Elektronik Baik pulih dan Penyenggaraan Tanaman Hiasan Perniagaan dan Keusahawanan Kreativiti dan Reka Cipta Reka bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik dan Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Ikan Hiasan Perniagaan dan Keusahawanan Kreativiti dan Reka Cipta Elektrik dan Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Tanaman Sayuran Perniagaan dan Keusahawanan Tajuk Amali Empat Kreativiti dan Reka Cipta Reka bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik dan Elektronik Baik pulih dan Penyenggaraan Tanaman Hiasan Mengurus jualan Kreativiti dan Reka Cipta Reka bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik dan Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Ikan Hiasan Perniagaan dan Keusahawanan Kreativiti dan Reka Cipta Elektrik dan Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Tanaman Sayuran Perniagaan dan Keusahawanan Lima Enam OUM 61 . Kaji setiap tajuk di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenalpasti tajuk untuk diajar secara amali dan tajuk untuk diajar secara teori.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Latihan 2.

SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Latihan 3. menanda dan memotong bahan projek Memasang komponen projek Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat murid Mengenal pasti nama.. Anda perlu memastikan bilangan jam interaksi yang dicadangkan di dalam kandungan sukatan pelajaran dapat dipatuhi. Langkah menyediakan rancangan mengajar iitu ialah seperti berikut: a. c. rancangkan agihan tajuk untuk diajar sepanjang tahun. RANCANGAN SEMESTER SATU KHSR TAHUN EMPAT 2006 SEMESTER MINGGU 1 TOPIK Keselamatan dan Organisasi Bengkel Kreativiti Kreativiti Kreativiti Reka Cipta Reka Cipta Reka Cipta Pendokumentasian Pendokumentasian Reka bentuk dan Penghasilan Projek Reka bentuk dan Penghasilan Projek Reka bentuk dan Penghasilan Projek Reka bentuk dan Penghasilan Projek Reka bentuk dan Penghasilan Projek Pengenalan Elektrik Pengenalan Elektrik Pengenalan Elektronik Pengenalan Elektronik HASIL PEMBELAJARAN Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan tugas. Kira bilangan minggu belajar dalam tahun ini. Anda boleh pilih untuk menyediakan rancangan tahun 4 atau 5 atau 6. Menyediakan struktur organisasi tempat kerja. b. fungsi dan simbol komponen Membezakan di antara litar siri dan litar selari Membaca dan menterjemah lukisan litar Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen MASA 1 jam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SATU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 62 OUM . Dengan mengambil kira minggu peperiksaan dan hari aktiviti kokuikulum. Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk Melakar bentuk asas Membina bentuk asas secara 3D Menghubungkaitkan bentuk dengan fungsi produk Memasang model yang lebih kompleks berpandukan manual Mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat dan penyantum Mengumpul dan merekod maklumat Mempersembahkan pendokumentasian Menentukan projek berpandukan kad kerja Menentukan jenis bahan dan kuantiti Mengukur. Sediakan satu Rancangan Mengajar untuk satu tahun.

kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan Mengenal pasti cara mendapatkan modal Menentukan tujuan membungkus dan melabel barang jualan Membungkus barang untuk tujuan promosi barang jualan Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap Merekod barang jualan Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan Menjual barang-barang yang dikenal pasti Mengulangkaji kandungan pelajaran tahun empat Menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan Penyerahan markah peperiksaan.TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN RANCANGAN SEMESTER DUA KHSR TAHUN EMPAT 2006 SEMESTER MINGGU 1 TOPIK Baik Pulih dan Penyenggaraan Pengenalan Tanaman Hiasan Pemilihan Biji Benih Penanaman Penjagaan Barang Jualan HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti bahan dan agen pembersih Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan Menyemai biji benih pokok bunga semusim Menyediakan bekas penanaman Menjaga tanaman hiasan dalam bekas Mengkelas barang mengikut keperluan. MASA 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 1 7 8 Sumber Jualan Membuat Rancangan Jualan Menyediakan barang jualan Mempromosi Jualan Mengurus Jualan Merekod Jualan Mengira untung dan rugi Minggu Jualan Minggu Ulang Kaji Minggu Peperiksaan Minggu Pemarkahan 1 1 1 1 1 1 1 2 hari 1M 1M 3 hari DUA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AKHIR TAHUN DAN CUTI SEKOLAH OUM 63 .