HIKMAH D BALIK BERSALAMAN

Oleh : Usman alkhoibawi

Kaum muslimin-muslimat rahimakumullah Alhamdulillah saya masih di beri kesempatan memegang amanah untuk mengisi kultum ini. Saya di sini bukan untuk menasehati tapi hanya sekedar saling mengingatkan. Apabila ada kesalahan mohon diingatkan karena saya mahasiswa biasa bukan ustad bahkan mubaligh. Tanpa terasa melaksakan ibadah puasa pada hari ke-13 Alhamduliilah sudah setengah perjalanan menuju kemenangan. Biasanya pada hari tengah-tengah ini syaitan semakin kuat untuk menggoda kita beribadah yaitu mulia dirasuki rasa malas. Moga saja kita masih di beri kekuatan untuk melawanya dan semakin meningkatkan ibadah kita sampai hari ke-30 nanti. Puasa tidak hanya menahan rasa lapar dan haus saja tapi panca indra kita juga berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Misalnya mulut kita puasa dari ghibah dan mata kita dari halhal yang berbau maksiat dsb. Kaum muslimin-muslimat rahimakumullah Mengenai ghibah, Ghibah adalah salah satu perbuatan yang tercela dan memiliki dampak negatif yang cukup besar. Ghibah dapat mencerai-beraikan ikatan kasih sayang dan ukhuwah sesama manusia. Seseorang yang berbuat ghibah berarti dia telah menebarkan kedengkian dan kejahatan dalam masyarakat.

1. Pendahuluan Assalamualaikum Wr. Wb

Jama¶ah sholat isya dan insya Allah akan di lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah yang berbahagia Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat illahi Rabbi, Tuhan yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita dipertemukan bersama untuk mengukuti Kultum sebelum sholat tarawih dalam keadaan sehat wal afiat tiada sutu halangan apapun. Tak lupa, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepangkuan Nabi kita Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabatnya, dan segenap orang yang mengikuti petunjuknya.

danAhmad). 2. Allah sangat membenci perbuatan ini dan mengibaratkan pelaku ghibah seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. . Muslim. berarti engkau telah berbuat buhtan (mengada-ada). bagaimanakah pendapatmu bila apa yang diceritakan itu benar ada padanya ?" Rasulullah e menjawab. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Shahih Muslim dan Riyadhu AsShalihin. Jika tidak benar. Tirmidzi.Walaupun telah jelas besarnya bahaya ghibah. yaitu: 1. tapi masih banyak saja orang yang melakukannya dan menganggap remeh bahaya ghibah(mengum-pat/menggunjing).Allahberfirman: "Bentuk-bentuk Ghibah yang Diperbolehkan. "Wahai Rasulullah. Definisi ghibah dapat kita lihat dalam hadits Rasulullah berikut ini: "Ghibah ialah engkau menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. Abu Dawud. Ini berarti kita menceritakan dan menyebarluaskan keburukan dan aib saudara kita kepada orang lain. Berdasarkan hadits di atas telah jelas bahwa definisi ghibah yaitu menceritakan tentang diri saudara kita sesuatu yang ia benci meskipun hal itu benar. "kalau memang benar ada padanya." Si penanya kembali bertanya." (HR. Meminta bantuan untuk menyingkirkan kemungkaran dan agar orang yang berbuat maksiat kembali ke jalan yang benar. Orang yang mazhlum (teraniaya) boleh menceritakan dan mengadukan kezaliman orang yang menzhaliminya kepada seorang penguasa atau hakim atau kepada orang yang berwenang memutuskan suatu perkara dalam rangka menuntut haknya. menyatakan bahwa ghibah hanya diperbolehkan untuk tujuan syara' yaitu yang disebabkan oleh enam hal. itu ghibah namanya.

ISI Kaum muslimin-muslimat rahimakumullah ³Bila salah seorang diantara kalian bertemu saudaranya. lalu ketemu kembali. Bahwa tradisi bersalaman ini pernah hilang di zaman jahiliyah. sebagai cerminan peningkatan ketaqwaan itu adalah anjuran bermushafahah (bersalaman) di antara saudara muslim. Sementara Mushafahah bentuk apresiasi ridla.Mushafahah Merupakan Syiar Islam. dan kemudian disambut dengan telapan tangan orang lain. Bila kedua telah terhalang oleh pohon. Mushafahah (bersalaman atau berjabat tangan) adalah mengulurkan atau mempertemukan telapak tangan kanan kita.´ (HR. Namun. .AnjuranBersalaman: 1. Ketika bertemu dengan saudara ataupun teman tentunya kita mengucapkan salam dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Sehingga. Mushafahah merupakan paket dari mengucapan salam. kemudian mereka berdua saling berjabat tangan. Abu Daud) Diantara amal baik. Abu Daud) ³Tidaklah dua orang muslim yang bertemu.´ (HR. Beberapa sunnah Rasul yang mensyariatkan sesama muslim berjabat tangan: ³Sesungguhnya seorang mukmin yang apabila bertemu dengan mukmin lainnya mengucapkan salam dan mengambil tangannya untuk berjabat tangan. maka akan lebih sempurna dan lengkap bila dibarengi dengan berjabat tangan. Banyak keutamaannya apabila sesama muslim bertemu lalu mengucap salam dan berjabat tangan. B. Abu Daud) Hikmah Bersalaman Bersalaman atau berjabat tangan dengan sesama muslim ketika bertemu merupakan hal yang dicontohkan nabi Muhammad saw. maka hendaknya ia ucapkan salam. Karena salam adalah sebatas ucapan (ungkapan damai ridla) yang kita sampaikan. sebagaimana gugurnya daun dari pohonnya. maka pasti akan gugur dosa-dosa mereka berdua. Diantaranya dapat memupuk persaudaraan dengan sesama muslim serta dapat menggugurkan dosa-dosa kita karena bersalaman dilakukan dengan ikhlas dan kasih sayang. ketika Islam datang. melainkan akan diampuni (dosanya) sebelum keduanya berpisah.2. kemudian mengucapkan salam.´ (HR. budaya bersalaman ini menjadi hidup (populer)kembali di kalangan Rasulullah SAW dan para shahabatnya. maka hendaknya ia kembali mengucapkan salam padanya. bila seseorang bertemu kawan. atau dinding atau batu. 2. baik dhohir dan batinnya.

bahwa Rasulullah SAW bersada. Alasannya : Sabda Nabi SAW : . Disamping itu. -bisa melebur dosa. maka Allah SWT akan mengampuni dosa kedua orang tersebut. Di antaranya pendapat Syeikh Muhammad Sarbaini Al-khotib : Setiap ibadah. pasti mengandung makna dan hikmah yang besar. hingga mereka berpisah´. ýAbu Dawud danTarmidzi). dan saudara-saudara kita. Sehingga akan tercipta sebuah masyarakat yang damai dan diridlai. kedamaian dan kasih sayang. . Sehingga apapun persolan keluarga. dst. mawaddah warahmah. Diriwayatkan oleh Al-Barra¶ bin Azib. baik itu yang sudah dikenalnya maupun tidak. Di samping fadlilah yang telah disebutkan. anak. Dalam riwayat Hudzaifah bin al-Yaman juga disebutkan.3. hendaknya salam dan mushafahah ini dibiasakan di lingkungan kita. saling memaafkan. bahkan bermusuhan. kemudian ia mengucapkan salam dan berjabat tangan. bila bertemu sudara kita agar menyampaikan salam dan kemudian menjabat tanganya. sedang dalam pertengkaran. -insya Allah Ta¶ala. seorang yang enggan dan tidak membiasakan bersalaman kepada sudaranya. bahwa Rasulullah SAW bersabda: ³seorang muslim yang saling bertemu dan mengucapkan salam. atau amalan yang dianjurkan Islam. maka dosadosanya akan berguguran. pelengkap salam. baik itu dirasakan langsung ataupun tidak.MushafahahDapatMeleburDosa. Demikian pendapat Ulama Al. ³bila seorang muslim bertemu. menunjukkan rasa aman. istiqamah maka ia akan mendapatkan hikmat yang begitu tinggi. bahkan akan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah.akan bisa teratasi dengan baik. egois. kepada isteri. Dimana dan kapanpun. Artinya : Di anjurkan salaman Pria dengan Pria atau Wanita dengan Wanita. serta adanya kejanggalan lain. -bahwa dengan bersalaman ini seseorang telah menampakkan (pertanda) adanya rasa saling mencintai. kemudian berjabat tangan. tidak mau akur. maka akan terkesan angkuh. (HR. Sebaliknya. Imam Al-Baihaqi) Karena itu. Selama itu dijalankan dengan baik. Wanita dengan Wanita atau Pria dengan Wanita yang ada hubungan mahram atau suami istri. Bersalaman yang bukan muhrimnya Bersalaman di tinjau dari segi hukum Islam adalah Sunat yang sejenis Pria dengan Pria. Karena dengan salam dan mushafahah ini dapat mempererat ikatan persaudaraan umat Islam. seperti rasa dendam. (HR.kirom. sebagaimana gugurnya daun-daun pepohonan yang kering´. terutama dalam keluarga. kita sebagai seorang Muslim agar memperhatikan syiar ini.

Ulama besar Ibnu Hajar Al. minimal belum kita jumpai kitab yang membahasnya. Salaman dengan sebelah tangan. dari pada bersentuhan dengan Wanita. pendapat-pendapat yang begini tidak ada alasannya. Sabda Nabi juga : Bersalaman antara laki-laki dengan perempuan kalau pakai lapis atau kain tangan misalnya Boleh menurut Syeikh Ibrahim Baijuri demikian juga pendapat Dr. katanya sebagai tanda Ahli Zikir.Artinya : Dua orang Muslim yang bertemu lalu bersalaman akan di ampuni Allah keduanya sebelum berpisah.Haitami pengarang kitab Tuhpah Al. Hadist Nabi juga : ) ( Artinya : Sungguh di tikam dengan penyucuk besi di kepalamu lebih baik. kata orang pertanda Ahli Pikir (fakar) ada pula yang membuat tangannya ke dada. bersalaman itu ialah dengan dua tangan. Wahbah Zuhaily yang menyatakan : artinya : Saling berjabatan tanganlah menghilangkan rasa sakit dalam hatimu. Ada orang setelah bersalaman menarok tangannya ke kepala.Muhtaj sebanyak jilid besar menerangkan : Artinya : Saya (kata Nabi) tidak pernah (tidak mau) bersalaman dengan Wanita. Wahbah Zuhaili : Artinya : Laki-laki haram bersalaman dengan Perempuan. sebagaimana pendapat Ulama fuqoha di antaranya pendapat Dr. kiri nganggur atau tangan kiri menopang membantu atau memegangi pergelangan tangan tidak sesuai dengan Sunnah Nabi dan tidak ada Ulama yang menganjurkannya. . Bersalaman itu dengan dua tangan yang selaras. Argumentasi pendapat tersebut adalah Hadist Nabi : Artinya : Menurut sunnah Nabi. kamu Tuhan akan Artinya : Boleh bersalaman di antara yang berbeda jenis dengan pakai lapis yang dapat menegahkan bersentuhan kulit. Artinya : Di sunatkan bagi seseorang sesudah bersalaman mengecup tangannya sendiri. mengikuti sunnah baginda Rosululloh SAW : Berjabat tangan antara Pria dengan Wanita yang bukan mahromnya hukumnya Haram.

2. Para ulama Hambali tidak membedakan antara dibalik pembatas seperti kain dan sejenisnya atau tidak. Mereka berpegang dengan keumuman hadits yang secara tegas mengharamkannya.´ karena pengharaman terjadi apabila khawatir akan memunculkan fitnah. Syafi¶i dan Hambali dalam sebuah riwayat yang dipilih serta Ibnu Taimiyah mengharamkannya.Menurut pengarang Kitab I¶anah At Tholibin jilid 1 halaman 271. Berjabat tangan merupakan perbuatan baik yang akan diganjar pengampunan dari-Nya. berjabat tangan sesudah sholat hukumnya Bid¶ah Mubahah. justru itu di sunahkan salaman sesudah shalat. Maliki. seakan-akan dia baru datang. maka dosa kedua orang tersebut akan diampuni sebelum keduanya berpisah (melepaskan tangan mereka)´. Para ulama Maliki mengharamkan seorang laki-laki yang berjabat tangan dengan seorang wanita asing (bukan mahramnya) walaupun wanita itu termasuk orang-orang yang sudah tua renta.a. sedangkan menurut Imam Nawawi di dalam Kitab Al Azkar salaman sesudah selesai shalat tidak ada suruhan pada dasarnya akan tetapi kata Beliau : Sedangkan hukum seseorang yang berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya adalah : 1. ia berkata: Rasulullah Shallallahu µAlaihi Wasallam bersabda: ³[Apabila ada] dua orang Islam yang bertemu kemudian mereka berjabat tangan. Dan juga pendapat Imam Ar Roymy pada kitab sarah At Tanbih menjelaskan : Orang shalat itu seolah-olah sedang Ghoib. Artinya : Tidak mengapa berjabat tangan sesudah shalat. Para ulama Syafi¶i secara umum mengharamkan adanya persentuhan kulit antara seorang laki-laki dengan wanita asing tanpa terkecuali orang-orang yang sudah tua. Adapun berjabat tangan dengan seorang wanita muda yang bukan mahramnya maka para ulama Hanafi. Berjabat tangan dengan lawan jenis dari kalangan orang yang sudah tua yang sudah tidak memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya : Para ulama Hanafi dan Hambali membolehkannya selama jabatan tangan itu aman dari fitnah diantara mereka berdua. Para ulama Hanafi mengkhususkan terhadap wanita muda yang terdapat perasaan suka padanya. Rasulullah sendiri ketika bersalaman tidak pernah melepaskan tangan sahabatnya terlebih dahulu sampai sahabat itu sendiri yang mele . Hikmah Berjabat Tangan Allah sangat menghargai setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas. Mereka berargumentasi dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah berjabat tangan dengan ibu yang sudah tua. sebagaimana disebutkan dalam Hadis berikut: Dari al-Barra¶ r. (HR Abu Daud) Pengampunan dosa itulah yang seharusnya diharapkan seorang muslim ketika ia mengulurkan tangannya kepada saudaranya seagama.

kata Nabi SAW. Pertama. Sejalan dengan motivasi di atas. namun kita melihatlah keadaan. bersalaman untuk meminta maaf atas kesalahannya. maka kedua orang itu akan diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah.. dan oleh masing-masing sahabat terdekat. tetapi ia akan memperoleh pahala sekaligus terhapus dosanya. Kurang lebihnya mohon maaf afwan mingkum. Bahkan ada satu hadis yang menjelaskan tentang terampuninya dosa seseorang yang senantiasa memelihara tradisi bersalaman. Wassalamu¶alaikum Wr Wb . Bersalaman dengan wanita yg bukan muhrim kita tentunya tak dibenarkan dalam syariah. s Lebih dari itu. namun bila tak memungkinkan untuk menghindar lagi maka hal itu menjadi udzur syar¶i. bersalaman untuk tanda persahabatan. murid kepada guru. seandainya memang hal itu tak bisa dinetralisir dan tak mungkin dihindari.Bagi masyarakat yang telah mengenal tradisi bersalaman. 3. bahkan ada yang mengatakan sunnah karena hal itu dapat memunculkan kecintaan dan kasih sayang serta menguatkan ikatan persaudaraan. kita sudah berusaha menjaga jarak atau mencari cara untuk tak bersalaman. Kedua. bersalaman karena kedua belah pihak telah lama tak berjumpa. Ketiga. bawahan kepada atasan. Mungkin itu saja dari saya moga bermanfaat bagi kita. bersalaman karena untuk mempererat tali silaturrahmi. lalu keduanya bersalaman. dari hikmah bersalaman tersebut kita di anjurkan untuk bersalaman ketika bertemu. namun terjebak keadaan dan mereka sudah menyodorkan tangan. berusahalah salaman tanpa bersentuhan.´ Dari hadis ini dapat dipahami bahwa bersalaman dalam ajaran agama tak hanya menjadi tradi i. ia telah dilegitimasi oleh nilai nilai agama yang syarat dengan muatan-muatan sakral (ibadah). ´Bila dua orang muslim saling berjumpa. Anjuran Bersalaman Pada dasarnya bersalaman adalah mubah (boleh). yang bersangkutan tidak hanya meraih rasa syahdu atau keasyikan yang diluapi kegembiraan. maksud saya adalah tak mungkin kita menghindarinya dengan cara bersalaman dari jauh tanpa bersentuhan.Penutup Jadi. biasanya mereka melakukannya dengan maksud atau beberapa motivasi. Tradisi bersalaman dalam kondisi demikian sangat dianjurkan oleh agama. Bagi yang melakukan kegiatan bersalaman. tradisi bersalaman demikian mengakar kuat dilakukan oleh anak kepada orang tua. Keempat. dalam praktik keseharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful