P. 1
masalah bacaan kia2m

masalah bacaan kia2m

|Views: 143|Likes:
Published by lyadlya

More info:

Published by: lyadlya on Aug 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M

Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M oleh Hasnalee bin Tubah Jabatan Pengajian Melayu

ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap penguasaan dan bentuk kesukaran membaca dan menulis dalam kalangan murid KIA2M. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah temu bual dan pemerhatian berstruktur berdasarkan soalan soal selidik interpersonal bagi mengumpul data kualitatif. Subjek kajian terdiri daripada 4 orang murid KIA2M yang dipilih secara rambang berdasarkan jantina dengan berdasarkan rekod pencapaian daripada ujian penapisan dan ujian pelepasan 1. Keputusan kajian menunjukkan bahawa tahap penguasaan dan bentuk kesukaran membaca dan menulis murid KIA2M adalah pada paras sederhana lemah. Dapatan kajian ini membawa implikasi bahawa murid KIA2M akan dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan bantuan guru secara sistematik. Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mencadangkan agar kaedah pengajaran guru perlu lebih berfokus kepada murid dan aktiviti dalam kelas. Bagi mencapai tahap tersebut guru KIA2M terlebih dahulu perlu menguasai kaedah pengajaran KIA2M secara khusus dan professional.

PENGENALAN Program KIA2M merupakan usaha bersepadu sekolah di seluruh Malaysia bagi melaksanakan program pemulihan dan pencegahan kegagalan masalah membaca dan menulis di kalangan murid-murid asas persekolahan. Usaha bagi mengatasi masalah ini telah melibatkan semua pihak di Kementerian Pelajaran termasuk sekolah rendah, sekolah menengah dan institut Perguruan (IPG) di seluruh Malaysia (KPM 2006). Kajian ini melihat kepada tahap kesukaran murid KIA2M pada peringkat asas yang akan memberi kesan langsung terhadap kebolehan dan kemahiran membaca dan menulis. Umum mengetahui bahawa murid

174 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008

Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M

KIA2M memerlukan gaya pembelajaran yang luar biasa dan unik memandangkan tahap keupayaan penguasaan kemahiran membaca dan menulis yang lambat daripada murid-murid normal di kelas biasa.

PERNYATAAN MASALAH Kegagalan membaca membawa kepada masalah keciciran murid dalam kelas (Wikipedia Bahasa Melayu:2000) Ia juga menyumbang kepada kesahan kajian masyarakat Malaysia yang kurang membaca)2 helai muka surat setahun adalah benar (UNESCO:1999). Kaedah membaca yang digunakan oleh guru memerlukan suatu bentuk pengajaran khas (berbeza daripada kaedah biasa) kerana murid KIA2M adalah murid istimewa yang gagal belajar membaca mengikut kaedah pengajaran murid normal (Wikipedia Bahasa Melayu : 2007). Mulai tahun 2006, semua pihak dalam Kementerian Pelajaran telah digerakkan bagi membasmi masalah buta huruf dalam kalangan pelajar. Bagi merealisasikan tujuan ini, KPM telah bertindak dengan menubuhkan program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M). Justeru, melalui program tersebut, semua sekolah telah digesa mengambil langkah serius bagi menangani masalah murid gagal membaca. Berdasarkan isu dan fenomena tersebut maka penyelidik merasakan suatu kajian yang lebih mendalam tentang faktor penyebab kegagalan murid KIA2M membaca dan menulis serta membantu guru melaksanakan kaedah pengajaran yang lebih efektif. Tambahan pula, input dan maklumat perlu dilihat daripada persepsi murid KIA2M itu sendiri. Barulah tindakan positif akan menjadikan kaedah penyelesaian membaca dapat diatasi.

175 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008

Apakah bentuk kesukaran asas membaca dan menulis muridmurid KIA2M? TINJAUAN LITERATUR Program KIA2M merupakan usaha bersepadu sekolah di seluruh Malaysia bagi bagi melaksanakan program pemulihan dan pencegahan murid-murid membaca dan menulis dalam kalangan murid tahun 1. Kajian yang dijalankan oleh Azman Wan Chik (1989) dalam Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Bahasa Melayu III mengatakan bahawa masalah membaca bahasa Melayu memang wujud dalam 176 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . asas membaca (abjad) dan SOALAN KAJIAN 1. objektif kajian ini adalah untuk: 1. sekolah menengah dan Institut Pendidikan Guru (IPG) di seluruh Malaysia (KPM).murid dan menulis KIA2M? 2. Secara khususnya. Usaha bagi mengatasi masalah ini telah melibatkan semua pihak di Kementerian Pelajaran termasuk sekolah rendah. Mengenalpasti tahap kesukaran menulis murid-murid KIA2M 2. Mengenalpasti bentuk kesukaran asas membaca dan menulis murid-murid KIA2M.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kesukaran muridmurid yang mengikuti Kelas Intervesi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) di sekolah terhadap penguasaan asas membaca. Apakah tahap kesukaran asas membaca (abjad) murid .

Kedua-dua bentuk pemikiran itu akan membentuk perilaku molar. struktur dalaman otak dan pemikiran murid (kognisi) mempunyai keupayaan yang terpendam dan dijangka. Berdasarkan kerangka Teori Behaviorisme Terarah (Tollmann 1996). Deskriminasi desakan boleh menghasilkan bentuk pembelajaran yang berdasarkan matlamat pengajaran guru. dalam jurnal yang bertajuk ”Early Intervention In Reading:From Research To Practice” mendapati bahawa ada peningkatan sebanyak 75% murid semakin boleh membaca jika mereka diberikan kaedah ”rawatan” yang betul. TEORI MODEL KERANGKA RUJUKAN Model kerangka yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan Teori Behaviorisme Bertujuan (Purposive Behaviorism)Tolmann (1996). Kajiannya mendapati bahawa masalah membaca memang timbul pada murid lemah. Mereka memerlukan lebih tumpuan daripada gurunya Kajian yang dibuat oleh Holly M Menzies (2007).Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah. Dalam artikel tersebut beliau menyatakan masalah kegagalan membaca menjadi semakin serius jika tiada langkah sistematik dilakukan ke atas subjek (murid KIA2M). Hasil kajiannya menunjukkan bahawa daripada 25 buah sekolah luar bandar menunjukkan 18% ada mengalami masalah membaca. dalam artikelnya yang bertajuk ”Reading Success In The Intervension Classroom”. Teori ini menekankan kepada matlamat perilaku terarah iaitu berfokus kepada membaca. Masalah kegagalan murid menguasai kemahiran membaca juga dikaji oleh Charlotte J Bolling (2008). Namun guru juga boleh 177 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 .

Bagi menjayakan kajian ini. Hasil daripada data yang diperolehi 178 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 .Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M menjangkakan kognisinya. penyelidik telah menggunakan beberapa kaedah spesifik bagi mendapatkan data komprehensif. tingkah laku murid berdasarkan mod jangkaan Rajah 1: Teori Behaviorisme Bertujuan (Purposive Behaviorism)Tolmann (1996) TEORI BEHAVIORISME BERTUJUAN Purposive Behaviorism (TOLMANN 1996) KOGNISI TERPENDAM PERILAKU MOLAR DESKRIMINASI DESAKAN JANGKAAN MATLAMAT (MEMBACA) MOD JANGKAAN KOGNISI PEMBELAJARAN TERARAH MEMBACA MENULIS METODOLOGI KAJIAN Kajian ini dijalankan secara kualitatif.

Pengumpulan data berfokus kepada data yang mampu memberikan gambaran holistik melalui pemerhatian dan temu bual serta bukti dokumentasi yang dapat dijadikan asas dalam tempoh kajian yang dilakukan (Spradley 1980. Data daripada perkembangan menguasai kemahiran membaca dan menulis. Kuching. Metodologi kajian yang digunakan oleh saya adalah secara kaedah analisis data kualitatif. yang mengatakan sesuatu data itu boleh dikutip jika ia mempunyai ciri-ciri yang sama dan tidak berubah. Sarawak. akan dipantau secara langsung selama mereka berada di tahap 1. 179 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . Seramai 4 orang murid KIA2M telah dikenalpasti. Menurut Bogdan dan Bikken (1998). Ini selaras dengan pendapat Jorgensen (1989) dan Marohaini Yusoff (2001). Empat orang murid KIA2M yang dijadikan peserta kajian mendapat markah ujian paling rendah dalam ujian penapisan tetapi mengalami peningkatan markah yang baik dalam ujian pelepasan walaupun masih lagi gagal. REKA BENTUK KAJIAN KUALITATIFF Kajian yang dilakukan adalah secara kualitatif kerana penyelidik mempunyai masa yang mencukupi untuk memerhati dan meneliti masalah sebenar di persekitaran yang sebenar juga (Marohaini. 2001).Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M akan mencorakkan bentuk dapatan kajian ini. Merriam 1988. dalam Marohaini Yusoff 2001). Bogdan dan Bikken 1988. kebanyakan kajian kualitatif yang dijalankan di tempat lapangan adalah bertujuan untuk mengutip data secara komprehensif. Kesemuanya berada dalam tahun 1 di sekolah SK Gita. Selain dari itu peserta kajian juga terdiri dari mereka yang berada di atas pagar.

pemerhatian dan analisis dokumen.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M Secara umum umumnya teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyelidik melibatkan: temu bual. pemerhatian dan juga data soal selidik yang berupakan senarai semak. DAPATAN KAJIAN Pada keseluruhannya dapatan kajian merangkumi segala aspek sumber data yang diperoleh daripada temu bual. Soalan Kajian Pertama Apakah tahap kesukaran asas membaca dan menulis (abjad) dalam kalangan murid KIA2M? Jadual 1 : Data Temu bual Guru Latar Belakang Murid KIA2M Perawakan normal Perawakan kurang normal SES rendah Abang/ Kakak KIA2M Dorongan belajar Jumlah Murid KIA2M 3 Masalah Dihadapi Murid KIA2M Lambat Tindakan Guru (P&P) 4 Latih tubi 4 Tahap Penguasaan Murid KIA2M Mengeja/batang 4 4 2 Hafal Mudah Lupa Tiada keyakinan Perlu bantuan 3 2 BBM Kekerapan Ulangan Usaha konsisten 3 3 Penulisan Peningkatan markah ujian Mulai menguasai 2M Tidak Menguasai 2M 3 4 3 1 3 4 3 4 1 4 180 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 .

Suatu sifat yang menyerlah pada peserta kajian adalah adalah sikap ”kurang fokus” dan suka “merapu” bila menjawab soalan. Data daripada rekod pencapaian murid juga menunjukkan bahawa dua orang mempunyai abang atau kakak yang pernah mengikuti kelas KIA2M. Sikap inilah perlu dikawal guru bagi memastikan daya fokus mereka menumpu kepada kemahiran membaca dan menulis. Ini seolah-olah menjadi ”trend” bahawa faktor “genetik” mempunyai hubung kait yang menyebabkan adik mereka juga tidak dapat membaca dan menulis.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M Latar belakang Peserta Kajian KIA2M Jadual di atas menunjukkan bahawa daripada aspek latar belakang murid KIA2M. didapati murid KIA2M ini rata-rata mereka mempunyai perwatakan yang pendiam. Jika ditinjau daripada data demografi (data soal selidik) kesemuanya daripada keluarga yang pendapatan puraranya RM500-1200 sebulan. malas bertanya dan sentiasa memerlukan dorongan serta motivasi daripada guru atau kawan-kawan. Tiga orang daripada mereka adalah berperwakan normal dan seorang murid kelihatan selekeh dan tidak kelas. kesemua 4 orang peserta kajian adalah datang daripada keluarga yang SESnya rendah. Penguasaan Membaca dan Menulis Murid KIA2M Hasil daripada analisis temu bual guru KIA2M pada dasarnya masalah utama peserta kajian KIA2M adalah faktor “lambat” tetapi 181 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . Malah pihak sekolah juga telah mendapat “hint’ jika ada murid KIA2M yang mempunyai “bin” atau “binti”yang sama maka pihak sekolah boleh bersedia menerima adik mereka di kelas KIA2M untuk tahun berikutnya. Jika ditinjau kepada data pemerhatian.

Data temu bual mendapati bahawa bantuan guru sangat diperlukan ketika mengeja dan membatang suku kata. Tindakan Guru Mengatasi Masalah Murid KIA2M Pada keseluruhannya data temu bual dan pemerhatian mendapati bahawa guru menggunakan beberapa kaedah pengajaran yang berbentuk latih tubi. mereka akan berasa lebih yakin dan mulai mengeja. Bila ada guru atau rakan yang membantu untuk mengeja. Analisis data TB1 juga mendapati peserta kajian mempunyai kadar kebergantungan yang amat tinggi kepada guru atau pun rakanrakan dalam proses membaca dan menulis. Guru juga perlu mengulang-ulang (latih tubi) bagi memastikan pelajar memberikan fokus serta dapat mengingat huruf vokal dan konsonan serta mampu mengeja KVKV.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M bukan lembam. Di samping itu penggunaan bahan bantu mengajar juga menjadi faktor penting yang dapat merangsang murid KIA2M membaca dan menulis. Peserta kajian KIA2M gagal membaca dengan baik kerana mengalami masalah “mudah lupa” maka bantuan guru KIA2M atau pun rakan-rakan amat diharapkan. Tahap Penguasaan Membaca dan Menulis Murid KIA2M Peserta kajian KIA2M mempunyai tahap penguasaan membaca yang berbeza-beza daripada aspek iaitu mengeja dan membatang suku kata dan juga kesukaran peserta kajian banyak mengalami masalah 182 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . Mereka juga menghadapi masalah daripada aspek suka menghafal tanpa memahami hafalannya. Mereka kurang berdikari dan sentiasa bergantung dengan orang lain dalam usaha untuk membaca dan menulis.

Dalam temu bual dengan peserta kajian 183 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . Soalan Kajian Kedua Apakah KIA2M? bentuk-bentuk kesukaran asas membaca dan menulis murid Jadual 2 : Bentuk kesukaran membaca murid KIA2M BENTUK KESUKARAN MEMBACA MURID KIA2M KENAL ABJAD MENGEJA KONSONAN DAN ABJAD 2 2 Konsistensi Lupaan 2 2 MEMBATANG SUKU KATA KVKV Boleh (Dengan bantuan) Tidak boleh (Tanpa Bantuan) 4 0 MENGINGAT BUNYI SUKU KATA KVKV Boleh Tidak boleh Keliru bentuk Keliru bunyi Jumlah peserta kajian 2 2 4 4 4 4 Kesukaran Membatang KVKV Data temu bual menunjukkan peserta KIA2M mengalami masalah membatang suku kata KVKV.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M menggabung pola suku kata KVKV dan kemampuan mengingat semula pola KVKV iaitu mengeja dan membatang. Ini menggambarkan ada peningkatan penguasaan kemahiran membaca dalam kalangan murid KIA2M di SK Gita. Kuching. Jika tinjau kepada dapatan data analisis dokumen hasil ujian penapisan dan pelepasan. kesemua peserta kajian telah menunjukkan peningkatan dalam pencapaian mereka.

Bagi suku kata terbuka eg. Di samping itu kesukaran akibat kekeliruan juga wujud pada bunyi abjad “o” dan “u”. Kekeliruan seterusnya adalah pada abjad “b.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M daripada aspek kesukaran mengenal abjad. Analisis data temu bual dan soal selidik mendapati bahawa kesemua peserta kajian mengalami masalah mengeja dan membunyi suku kata. Analisis daripada data pemerhatian juga membuktikan peserta kajian menghadapi masalah kekeliruan pada bunyi abjad vokal “e-pepet” dan “e-taling”. ba+ca.(PPK4S4). Kesukaran Mengeja dan Membunyikan Suku Kata KVKV Penyelidik telah menggunakan 10 pola suku kata KVKV berdasarkan model pembelajaran Selan Osni. Keliruan bentuk dan bunyi abjad juga dapat dikesan melalui data pemerhatian (PK3:S3) iaitu membunyikan huruf “g” dan “j”.S4). “u” dan “w”.p”. B22. Kekeliruan Bentuk dan Bunyi Abjad Daripada data analisis temu bual peserta kajian KIA2M didapati bahawa kekeliruan abjad adalah pada aspek bentuk huruf iaitu pada abjad “b”. Kekeliruan juga wujud pada bentuk huruf yang bergandingan iaitu “b” dan “d”.d. (PK2:S3). Kekeliruan juga wujud pada bentuk huruf yang hampir sama iaitu “s” dan “z” (TBPM 2:S1. ku+da. “c” dan “g”. Kesemua pola suku kata KVKV tesebut merangkumi suku kata terbuka dan tertutup. B25). 184 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . kesukaran didapati dalam menggabung suku kata kedua KVKV. Kebanyakan abjad “g” dibunyikan sebagai “j”. gi+gi dan ma+ta tidak menimbulkan sebarang kesukaran pada peserta kajian (BIII:B17.

B20). PK4 pula akan mula meneka-neka secara merapu bila gagal menyebut suku kata KV kedua. Kekeliruan ini adalah disebabkan “keeliruan bunyi”. Hasil dapatan kajian berdasarkan data senarai semak (CI) menunjukkan bahawa kesemua peserta kajian menghadapi kerumitan dalam membezakan bentuk huruf yang hampir sama seperti “b” – “d”. “d” dan “g” (PPK3 dan PPK4-S4).PK3 dan PK4). Dapatan daripada temu bual juga mendapati bahawa memang para guru maklum akan masalah tersebut. Sebagai contoh : bu+mi. Kesukaran Mengecam Bentuk Abjad Kekeliruan Bentuk Abjad Berdasarkan 4 orang peserta kajian yang dikaji.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M Kesukaran mengeja pola KVKV timbul bagi gabungan huruf vokal suku kata terbuka dan tertutup yang hadir serentak. (letupan 2 bibir bersuara). PK3 dan PK4 mengalami masalah dapat mengeja pola suku kata yang pertama tetapi gagal mengeja suku kata yang kedua KVKV. ki+ra dan bu+ku (BIII:B16. Begitu juga kesukaran timbul pada mengecam huruf “j” (geseran lelangit keras) telah disebut sebagai “g” (letusan lelangit lembut) :(CI-PK2. Di samping itu juga penyelidik dapat mengesan. Justeru guru KIA2M perlu mengajar latihan “pemintal lidah” agar masalah “telo” dan “pelat” dalam mengeja dan membaca ini dapat diatasi. Kesukaran mengeja juga timbul pada suku kata lo + ri (BIII:B21) dan ja+ri (BIII:B23). Kebanyakan daripada mereka keliru dengan beberapa huruf konsonan seperti “b”. didapati bahawa kesemuanya menghadapi masalah kekeliruan abjad dari segi bentuk dan status huruf (besar dan kecil). Peserta kajian masih bergantung kepada “hint” yang diberikan guru 185 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . PK2.B19. terdapat eleman “kurang keyakinan diri” dan “tidak pasti” tentang abjad tertentu.

Kesukaran Keliru Bunyi Abjad Antara kesilapan membunyi/menyebut abjad adalah pada huruf geluncuran iaitu “w” akan disebut “m”–terbalik (SSTB:PK1.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M apabila mengecam huruf. (CIII:PK1). penyelidik mengagak mungkin faktor bunyi “u” adalah “uh” dan bukan “yu”.) cara tulis “w”. Beliau didapati keliru pada suku kata KV kedua iaitu yang melibatkan vokal “e”. Jika ditinjau pada PK1. beliau ada masalah membatangkan. (huruf letusan 2 bibir) iaitu “p” telah disebut sebagai “d”(SSTB:PK2. PK4). Di sini jelas menunjukkan faktor “lupaan” turut menyumbang kepada kesukaran ini. menunjukkan bahawa masalah timbul pada bunyi letupan dua bibir tidak bersuara iaitu “pe”. Peserta kajian PK 3 dan PK4 didapati sukar membunyikan bunyi sengauan nasal iaitu “m” dan “n”. Bila sampai huruf konsonan digandingkan dengan “u”. Jika mereka tidak pasti untuk abjad “j”. Daripada pemerhatian. 186 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . Bunyi huruf tersebut telah dibunyikan sebagai “e”. Kesukaran Membatang Suku kata KVKV Hasil dapatan data soal selidik temu bual menunjukkan bahawa hanya seorang peserta kajian sahaja daripada 4 orang peserta kajian yang dikaji agak baik dalam membatang suku kata terbuka KVKV. Namun segala masalah ini dapat diatasi dengan cara guru memberikan lebih fokus dan latih tubi. mereka didapati teragak-agak untuk menyebutnya. “o” dan “ou”. “po” dan “pu” (suku kata tertutup). Mereka mungkin akan menyebut “g” namun kesilapan itu tidak berani diambil risiko. Bunyi huruf “s” dan “z” (sisian) disebut sebagai “s” sahaja.

Sementara itu “tu” telah dieja sebagai “bu” . Bagi huruf “g” telah dieja mengunakan huruf “j” (CIII:70) Peserta kajian ini tidak dapat menumpukan perhatian berlajar dalam kadar yang panjang. Bagi peserta kajian 4 pula.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M Masalah yang sama juga dihadapi oleh PK3 dan PK4. “o” dan “u”. Begitu juga dengan bunyi sengauan lelangit lembut bersuara. Mengeja suku kata masih keliru dalam huruf KV “i” dan “e”. mempunyai masalah mengeja yang agak kronik. Bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara “n” tidak dapat dieja. Beliau ada masalah tentang huruf vokal “e” dan “i” (CIII: C75). Dia keliru pada huruf vokal “e”. “go” dan “gu”. Bagi bunyi letupan dua bibir bersuara masalah wujud pada “be” dan “bo” telah disebut sebagai “bu” dan “bi”. PK2 ada masalah dengan bunyi “no” dieja dan dibatangkan menjadi “ni” Bunyi geseran lelangit keras “j” iaitu “je” tidak dapat dieja dengan baik (CIII:C74). Bagi mengenalpasti bentuk kesukaran mengeja perkataan yang berdasarkan modul Selan Osni. Kesukaran Mengeja Suku kata KVKV Sebagai mana yang dijangkakan. Suku kata terbuka seperti vokal “a” dan “o” agak mantap. Bagi bunyi letupan dua bibir tak bersuara “pe” telah disebut dengan “po”.lebih baik penguasaan meengenal huruf. penyelidik telah menjalankan kerja pemerhatian 187 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . kesemua perserta kajian didapati tidak mengalami masalah bagi mengeja perkataan “ba + pa”. Masalah timbul bila PK2 bertindak balas dengan bunyi letupan lelangit lembut “g” iaitu “ge”. Hanya PK2 2. Dia suka main –main dalam kelas. PK3 didapati amat lemah mengeja dan membatang suku kata. Pola suku kata terbuka biasanya mudah dieja oleh murid KIA2M (CIV:C76).

faktor pengetahuan sedia ada juga (minuman todi) yang tidak ada dalam pengetahuan mereka juga menjadi punca kegagalan mengeja perkataan “todi” (CIV:C77).(BIV:B33). Ada yang menulis dengan gaya dan cara yang salah seperti q (hala ekor salah). langsung tidak dapat mengeja perkataan tersebut. kebanyakan peserta kajian dapat menulisnya dengan baik. Antaranya adalah ditulis “terbalik” eg: abjad “d” ditulis sebagai “b”. (BIV:B43). Bagi PK4. Ini menunjukkan di samping faktor kekeliruan. Bagi perkataan “to + di” (letupan lelangit keras). Sebagai contoh : “a” (kecil) dan “A” (besar)-(BIV:B26) Kebolehan menulis abjad.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M berstruktur. Masalah kedua pula adalah hampir keseluruhan peserta kajian menjadikan saiz huruf bagi membezakan huruf kecil atau besar. Bagi PK1. Bagi PK3. Cuma ada beberapa huruf yang mereka masih lagi keliru. Melalui data pemerhatian didapati bagi huruf konsonan pula. Daripada 4 orang peserta kajian kesemuanya mempunyai masalah penulisan daripada aspek : 188 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . terdapat kekeliruan di mana “to + di” telah dieja dengan “to + bi”. kesemua peserta kajian tidak dapat mengejanya dengan betul. Cara menulis huruf yang betul pun masih tidak dikuasai oleh pelajar. begitu juga “p” ditulis dalam bentuk yang salah iaitu “b”. Justeru guru harus memainkan peranan yang. PK2 juga tidak dapat mengejanya. Peserta kajian 3 dan 4 didapati masih lagi bermasalah dalam penulisan. Kesukaran Menulis Abjad Mereka hanya memberikan saiz huruf yang berbeza bagi menunjukkan sesuatu huruf sama ada kecil atau besar. mampu mengeja tetapi memerlukan sedikit bantuan. Kekeliruan berlaku pada abjad “b” dan “d”.

kesukaran menulis juga disebabkan oleh bahan rangsangan. Menulis huruf dengan cara yang tidak betul. Hasil dapatan yang beri menunjukkan bagi perkataan “budi” (bunyi letupan).Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M i. “y” ditulis sebagai “v”dan sebagainya. Kes yang sama juga berlaku pada perkataan “duka” PK1 tulis terbalik “d” ditulis sebagai “b”. Di samping itu pemerhatian juga dilakukan bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh PK. Tiada gambar konkrit yang boleh menggambarkan “duka” menyebabkan PK4 langsung tidak mempunyai input untuk menulis perkataan tersebut. Bentuk huruf ditulis dengan betul tetapi salah arah sebagai contoh “p” ditulis sebagai “b”. iii. Bagi perkataan “ma + ma” (bunyi nasal). Hanya pada PK4 menghadapi masalah tidak dapat menulis dengan betul di mana “b” ditulis sebagai “d” menjadi “dubi”. PK2 dan PK3 didapati tiada masalah. semua peserta kajian dapat menulisnya dengan betul kecuali PK4 telah menulisnya sebagai “ma + na”. Terdapat kekeliruan menulis bentuk abjad hampir serupa (CV:C79-PK1). Contoh : huruf “c”. ii. PK4 langsung tidak dapat menulis perkataan tersebut. 189 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . Sementara itu PK2 menulis “duka” menjadi “buka” (CV:81:PK3). PK1. “d” dan “s”. Penyelidik mendapati bahawa di samping kekeliruan bentuk huruf. Kesukaran Menulis Suku kata Terbuka KVKV Penyelidik telah menjalankan ujian latihan menulis perkataan KVKV kepada kesemua peserta kajian. 3 daripada 4 peserta kajian menjadikan saiz sebagai pembeza huruf kecil dan besar. Keliru menulis huruf kecil dan besar.ditulis secara terbalik.

Motivasi positif amat perlu diberikan terlebih dahulu sebelum pengajaran sebenar dilakukan kepada murid lemah membaca dan menulis ini. pernah dimasukkan ke kelas KIA2M Tahap Penguasaan Membaca dan Menulis Murid KIA2M Namun jika dirujuk kepada kerangka teori Model Tollman (1996). Para peserta kajian juga didapati lebih mahir dalam “menghafal” sama ada membaca atau mengeja daripada menguasai kemahiran tersebut dengan memahaminya. Dapatan juga menunjukkan bahawa antara masalah yang dominan adalah “kekeliruan” dan “tidak konsisten”. Kegagalan murid KIA2M 190 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . Para peserta kajian KIA2M ini juga mempunyai sikap yang telalu bergantung “dependent” kepada guru KIA2M dan juga rakan-rakan. mengatakan bahawa ada elemen “sifat terpendam” (kebolehan membaca dan menulis) dalam murid yang mesti dicungkil keluar oleh guru dalam proses pembelajaran murid KIA2M ini.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M RUMUSAN DAN CADANGAN Kajian ini juga dilakukan bagi meninjau bentuk-bentuk kesukaran membaca dan menulis dalam kalangan murid KIA2M. Mereka ini seolah-olah mempunyai masalah “inferiority complex” atau rendah diri yang menjadikan mereka seolah-olah takut untuk mencuba untuk membaca atau menulis. Masalah Penguasaan Asas Kemahiran 2M Faktor SES yang rendah ini juga membawa kepada munculnya satu lagi subfaktor penyebab kegagalan menguasai 2M iaitu “genetik” Penyelidik mendapati kebanyakan peserta kajian jika ada mempunyai “abang” atau “kakak” yang sebelumnya.

191 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . Peserta kajian menghadapi kesukaran menyebut huruf “s” dan “z”. Begitu juga dengan huruf “g” telah disebut sebagai huruf “j”. Bentuk Kesukaran Membaca Murid KIA2M Membincangkan tentang masalah kekeliruan ini. ”u” – ”w” dan sebagainya. Begitu juga dengan bentuk huruf berganding seperti ”b” – ”d”. Dapatan di atas menunjukkan bahawa memang timbul masalah kesukaran daripada aspek membunyikan huruf dan suku kata. “jari” disebut “jali”. Huruf ”a”. murid KIA2M didapati keliru mengenal abjad yang mempunyai bentuk hampir sama bentuk. dan g akan mendatangkan kekeliruan bagi murid KIA2M untuk membezakannya. Perkara ini akan mempengaruhi kebolehan mengeja murid KIA2M. Sebagai contoh “lori” disebut “loli”. ”c”.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M membaca dan menulis ini lebih menumpu kepada menggabung suku kata kedua tertutup KVKV. Faktor ”telo” atau pelat ini ini akan mempengaruhi kemahiran membaca dalam kalangan murid KIA2M. ada dalam kalangan murid KIA2M menghadapi masalah “telo” atau “pelat” Ada segelintir murid KIA2M begitu sukar menyebut “r”.Penyelidik juga mendapati murid KIA2M juga menghadapi kesukaran dalam “membunyikan” huruf-huruf tertentu. Kesukaran Asas Menulis dalam Kalangan Murid KI2M Hasil kajian mendapati secara keseluruhannya kesukaran menulis dalam kalangan murid KIA2M ini dapat di dikategorikan seperti berikut. Kedua-duanya disebut sebagai “s” sahaja. Di samping itu.

“c”. Menulis Huruf Besar dan Kecil Huruf “f” ditulis dengan saiz yang besar untuk huruf besar dan “f” bersaiz kecil untuk huruf kecil. Bentuk huruf yang paling ketara ialah “s”. IMPLIKASI DAN CADANGAN HASIL KAJIAN Berdasarkan hasil kajian ini. Antaranya adalah : Guru perlu membina “rappo” yang baik dengan murid KIA2M. Hasil temu bual dengan guru KIA2M dan murid KIA2M. penyelidik mendapati pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif dan 192 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . “f”. “j” dan sebagainya secara lain daripada kebiasaannya. Mereka ini tergolong dalam kelompok “atas pagar” Mereka berkemampuan membaca dan menulis tetapi dengan bantuan. “s”. Mereka terpengaruh dengan huruf tertentu seperti huruf “c”. “p” dan sebagainya yang menggunakan faktor saiz sebagai pembeza antara huruf kecil dan besar. maka penyelidik mendapati bahawa beberapa usaha positif perlu dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut. “b” dan “d”. Menulis Secara Tidak Normal Sebagai contoh ramai dalam kalangan peserta kajian menulis huruf “s”. Huruf-huruf yang mempunyai bentuk yang hampir serupa juga menjadi faktor penyebab ia ditulis secara terbalik.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M Tulis Huruf Secara Terbalik Kebanyakan peserta kajian menghadapi masalah menulis huruf terbalik. Justeru guru perlu mengajar teknik penulisan abjad secara formal. “c”.

http:www. Dalam Abdullah Hassan (Ed). Seminar Kurikulum Kebangsaan 1.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M berkesan jika guru menggunakan kaedah latih tubi. “Ke Arah Negara Maju dan Inspirasi Kepada Kurikulum Sekolah”. Ia merupakan suatu program yang perlu dilaksanakan secara sistematik oleh semua pihak. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.aft.Keberkesanan pengajaran KIA2M akan dapat menyelamatkan ramai murid yang lemah membaca dan menulis daripada terus tercicir daripada arus perdana sistem pelajaran global. Azman Wan Chik (1989). Kuala Lumpur : Universiti Malaya. RUJUKAN Abu Bakar Nordin (1992).htm.org/edissues/index. Pihak ibu bapa juga perlu sentiasa memberikan dorongan dengan mengambil berat tentang perkembangan anak-anak mereka yang terlibat dengan program KIA2M. Mereka juga perlu disediakan dengan kemudahan sebagaimana yang diberikan kepada bilik P&P pemulihan khas. American Federation of Teachers (2001). Dorongan dan motivasi yang berterusan juga diperlukan bagi mengatasi masalah membaca dan menulis KIA2M. Guru KIA2M juga perlu diberikan cukup masa untuk memberikan lebih tumpuan kepada penyediaan BBM dan input bagi pengajaran KIA2M. 193 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . “Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Melayu”. Bahan bantu mengajar (BBM) juga menjadi elemen penting dalam pengajaran dan pembelajaran murid KIA2M. Pihak Bahagian Pendidikan Guru juga perlu menganjurkan lebih banyak kursus untuk guru KIA2M. Program KIA2M tidak boleh diserahkan semata-mata kepada guru KIA2M. Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa adalah penting semua pihak memainkan peranan bagi membantu murid KIA2M menguasai masalah membaca dan menulis. “Kesilapan Penggunaan Bahasa Melayu oleh Muridmurid Melayu”.

: Pusat Perkembangan Kurikulum. Jorgensen.”Early Intervention In Reading:From research to practice”. Tolmann J. Gardner.”Reading Success In The Intervension Classroom”. (1988). ”Masalah Penguasaan Membaca dan Menulis dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah”. H. Open University Press. ”KOMSAS dalam Pengajaran Bahasa Melayu”. (1996).2. IPBA : Kuala Lumpur. Washington : Winter 2008.R.Boston : Allyn and Bacon. D (1989). Mayers (1997). Molly M Menzies (2007). ”Educational Research : Competencies for Analysis And Aplications (7th Editions)”.2 pg 67. ”Purposive Behaviorism In Theory of The Children” DELMAR Thomson Learning. 194 Jurnal Penyelidikan Pendidikan IPTAR 2008 . “Multiples Intelegences:The Theory In Practice”.Tahap Penguasaan Dan Kesukaran Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid KIA2M Charlotte J Bolling (2008). New Jersey. “Qualitative Research : An Information System”. J. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). “Language and The Communication of Social Identity”. “Penyelidikan Kualitatif : Pengalaman Kerja Lapangan Kajian” Universiti Malaya:Kuala Lumpur.Austin : Vol. L. Kamaruddin Abdullah (2000). Michael D. ”Analisis Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Tahun 1 di Sekolah Menengah Agama negeri Melaka” Seminar Penyelidikan Pendidikan. Pg 58.J & Gumperz J. MISQ Discovery:New York. Iss. Gay. Gumperz. Vol 52 Iss. Inc. Peter Airasian (2003). 29. (1991). Pearson Educations Inc. Marohaini Yusoff (2001). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Basic Books: New York. “Exploring Topics of Consequence In Early Reading Childrens”. Salehudin Ahmad (2005).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->