Bekal Dai (Zaadud-Da’iyah

)
Oleh: Ahmad Mudzoffar Jufri, MA Dakwah adalah aktivitas yang sangat mulia. Namun, kita juga harus sadar bahwa dakwah adalah pekerjaan yang tidak ringan. Berbagai rintangan, hambatan dan tantangan akan senantiasa menghadang para pendakwah. Untuk itulah, seorang aktivis dakwah harus memiliki bekal-bekal yang diperlukan dalam berdakwah. Allah Ta’ala berfirman,”“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa” (QS.Al-Baqarah [2]: 197). Berikut ini penjelasan singkat tentang bekal-bekal yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh setiap aktivis dakwah. Bekal Keimanan dan Aqidah (Az-Zaad Al-Imani Al-‘Aqadi) Bekal keimanan dan aqidah meliputi dua aspek keimanan: 1. Aspek keimanan akal pikiran yang bersifat teoritis (Al-Iman Al-’Aqli An-Nadzari), dengan mengimani seluruh prinsip aqidah dan dasar keimanan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta sesuai dengan manhaj dan pemahaman baku As-Salafus-Shalih. Dan sebagai konsekuensinya, sekaligus harus memiliki dan menyatakan bara’ secara tegas terhadap setiap bid’ah aqidah dan penyimpangan prinsipil yang ada dalam firqah-firqah sempalan yang sesat seperti: Al-Khawarij, Ar-Rawafidh (Syi’ah), Al-Qadariyah (Mu’tazilah dan Al-Jabriyah), AlJahmiyah, Al-Murji’ah dan lain-lain. 2. Aspek keimanan dan keyakinan hati yang bersifat praktis (Al-Iman Al-Qalbi Al-’Amali), sebagaimana yang dimaksud dalam atsar Imam Al-Hasan Al-Bashri yang berkata: “Bukanlah iman itu sekedar angan-angan (at-tamanni) maupun hiasan (attahalli) belaka. Namun iman adalah keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati dan dibuktikan dengan amal nyata”. (Lihat QS. Al-Anfal [8]: 2-4; QS. Al-Hujurat [49]: 14-15). Bekal keimanan dan aqidah merupakan sumber kekuatan yang paling utama bagi setiap da’i dan da’iyah dalam menapaki jalan dakwah yang penuh dengan beragam ujian, cobaan, godaan dan tantangan yang serba berat. Bekal keimanan dan aqidah merupakan faktor dan bekal utama bagi setiap da’i dan da’iyah untuk bisa tetap tegar, istiqamah dan tetap terus menerus serta kontinyu (istimrar) dalam dakwahnya, dengan tanpa mengalami kekenduran semangat (futur), penyimpangan (inhiraf) atau sikap mutung (tasaquth). Bekal Ilmu dan Tsaqafah (Az-Zaad Al-‘Ilmi Ats-Tsaqafi) (Lihat QS. Yusuf [12]: 108 ; QS. An-Nahl [16]: 125, dan baca: Tsaqafatud-Da’iyah / Bekal Keilmuan Seorang Da’i, karya DR.Yusuf Al-Qardhawi; Jundullah Tsaqafatan

atau bahkan ikut terkena sebagian pengaruhnya. karena dirasa dan dinilai telah menjadi problem yang harus dicarikan solusi untuknya. seringkali tidak memberikan solusi dan tidak menyelesaikan masalah. 35 : 28. Ilmu merupakan imunitas. karya Abdul Hamid Buzuwainah. tanpa disadarinya. Sesungguhnya kita ini berdakwah (mengajak) kepada Islam. 3. atau lebih-lebih lagi malah bisa menjadi salah satu penyeru penyimpangan. ummat maupun bagi sang da’i atau da’iyah sendiri. Tsaqafatul Muslim. berbagai syubhat pemahaman dan bermacam-macam penyimpangan aqidah yang semakin marak di tengah fenomena krisis kelemahan ilmu dan kelangkaan ulama saat ini. Padahal semestinya. 16 : 43. 2. maka tidak jarang ia justru bingung (seperti ummat yang harus didakwahinya) dalam menyikapi fenomena gencarnya al-ghazwul fikri. 67 : 2). Karena berdakwah tanpa bekal ilmu yang benar dan memadai. lalu apa yang akan ia berikan? Dan kata hikmah mengatakan: Faaqidisy-syai’ laa yu’thiih (Orang yang tidak memiliki sesuatu. perisai dan sekaligus senjata ampuh bagi para da’i dan da’iyah dalam menghadapi beragam serangan pemikiran (al-ghazwul fikri). sebagian juru dakwah justru dipermasalahkan oleh ummat. . 47 : 19. Keutamaan ilmu dan keistimewaan para ulama (lihat QS 3 : 18. Ilmu merupakan asas dan syarat dalam berdakwah (lihat QS 12 : 108. 29 : 43. Ilmu merupakan asas dan syarat amal perbuatan (Al-’Ilmu qablal-qauli wal-’amal: Ilmu dibutuhkan sebelum perkataan dan amal perbuatan). Sebagaimana tidak jarang. dan merajalelanya bid’ah aqidah. 4. 47 : 19.).wa Akhlaqan. baik bagi dakwah. 58 : 11. tidak akan bisa memberikannya). Berdakwah tanpa ilmu lebih banyak kemadharatannya daripada kemaslahatannya. Dan lain-lain) Urgensi ilmu dan tsaqafah bagi da’i adalah sebagai berikut: 1. ‘Adnan Ali Ridha An-Nahwi. maraknya syubhat pemahaman. karya Dr. maka jika seorang juru dakwah tidak memiliki wawasan ilmu. Dan jika seorang da’i tidak berbekal ilmu dan tsaqafah yang benar serta memadai. 5. antara lain memberi ilmu. 21 : 7. Maka jika kita tidak mempunyai bekal ilmu yang memadai dan tidak memahami Islam itu sendiri (dengan benar). 39 : 9. Manhajul Mukmin Bainal ‘Ilmi Wat-Tathbiq. lalu apa yang kita dakwahkan ? Sebagaimana berdakwah adalah memberi. sang juru dakwahlah yang bertugas memberikan solusi bagi problematika-problematika ummat dan masyarakat. (lihat QS 11 : 112. tetapi justru menambah masalah dan memberikan “PR-PR” baru dalam dakwah. 16 : 125). karya Sa’id Hawwa. 6.

Dan lain-lain). QS. kajian-kajian Islam kontemporer. akhlaq dan tazkiyatunnafs. Al-Hadits. At-Taubah [9]: 32. fiqih dan ushul fiqih. Dakwah kepada kebenaran Islam (al-haq) – agar bisa eksis dan unggul – wajib ditopang oleh power dan kekuatan (al-quwwah).Abu Dawud). Al-Qur’an. Setiap da’i dan da’iyah wajib membekali diri dengan ilmu syar’i sesuai dengan metodologi dan manhaj pemahaman baku para ulama ahlussunnah waljama’ah. 2. 5. Muttafaq ’alaih). Muslim). Juga kisah sahabat yang kepalanya terluka lalu mandi besar sehingga meninggal dunia (lihat HR. Tidak ada syarat batasan tertentu yang mutlak untuk kadar tsaqafah dan ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang da’i atau da’iyah. 8. ma’rifaturrasul shallallahu ‘alaihi wasallam. dengan tanpa mengurangi dosadosa mereka sedikitpun” (HR. Adapun ilmu dan tsaqafah yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah sebagai berikut: Pertama. aqidah (termasuk firqah-firqah sesat).7. tsaqafah ilmu syar’i (ats-asaqafah al-syar’iyah/al-’uluum asy-syar’iyah) dengan berbagai cabangnya yang meliputi: al-ushuul ats-tsalaatsah (tiga pilar utama: ma’rifatullah. maka ia akan menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. ma’rifatul-istidlal (mengetahui dan memahami . Tapi tetap saja ada batas standar kemampuan syar’i minimal yang wajib dimiliki oleh setiap da’i dan da’iyah. Dan ini merupakan bekal dan modal keilmuan yang paling utama dalam dakwah. Dan perhatikan pula firman Allah Ta'ala: ”Dan barangsiapa yang berdakwah kepada kesesatan. Kafa-ah ilmu syar’i yang sempurna dan ideal meliputi tiga unsur. Dan salah satu pilar utama kekuatan itu adalah kekuatan ilmu dan pengetahuan (lihat QS. dan ma’rifatulIslam . tapi yang jelas setiap da’i harus punya komitmen dan usaha riil untuk selalu menambah tsaqafah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ilmu syar’inya. 3. Berikut ini beberapa catatan yang penting diperhatikan oleh setiap da’i dan da’iyah tentang bidang tsaqafah ilmu syar’i: 1. Al-Isra’ [17]: 81. QS. Wajib bagi setiap da’i dan da’iyah untuk tahu dan menyadari batas kemampuan tsaqafah dan ilmunya. Perhatikanlah kisah pembunuh sembilan puluh sembilan nyawa (lihat HR. yaitu: ma’rifatud-dalil (mengetahui dalil). Ash-Shaf [61]: 9. serta membatasi diri dalam batas-batas kemampuannya saja. Bahaya berdakwah dan berfatwa tanpa ilmu yang benar dan memadai. fiqih Dakwah. QS. 4. dan tidak melampaunya. dan bahasa Arab. sirah dan tarikh. Al-Anfaal [8]: 60.

6. Fikih realita (fiqhul waqi’) yang harus dimiliki meliputi: realita kondisi internal ummat Islam. Dan ilmu spesialisasi itu harus dimanfaatkan dan bahkan dioptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan. kemaslahatan dan kemajuan dakwah. memahami kadar tertentu dari tsaqafah keilmuan modern dan kontemporer menjadi sebuah keniscayaan bagi para da’i dan da’iyah.makna serta arti dalil secara benar dan proporsional). mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Setiap da’i dan da’iyah dituntut membaca dan mengkaji minimal satu buku rujukan praktis yang mu’tabar (standar) dalam setiap bidang spesialisasi ilmu syar’i yang disebutkan diatas. Kita berdakwah untuk menyampaikan Islam sebagai solusi bagi persoalan-persoalan dan problematikan-problematika masyarakat modern saat ini dalam berbagai aspek kehidupannya. Kedua. Bekal Amal (Az-Zaad Al-‘Amali) Sampai Tingkat Kequdwahan Allah Ta’ala berfirman (yang artinya): “Hai orang-orang yang beriman. Maka tidak benar dan tidak dibenarkan misalnya. Ash-Saff [61]: 2-3). para da’i dan jamaah-jamaah dakwah. Fikih realita (fiqhul waqi’) adalah syarat pelengkap bagi fikih dalil (fiqhud dalil). kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan” (QS. tsaqafah ilmu modern/kontemporer dan fikih realitas (ats-tsaqafah almu’ashirah dan fiqhul waqi’). Oleh karenanya. Amat besar kebencian dan kemurkaan di sisi Allah bahwa. disamping merupakan salah pilar dan asas utama fiqih dakwah. dan ma’rifatut-tathbiq (mengetahui cara penerapan secara benar). realita kondisi internal dakwah Islam. Setiap da’i dan da’iyah semestinya memiliki bidang spesialisasi ilmu tertentu. meninggalkan bidang spesialisasinya untuk aktif berdakwah di bidang yang lain. dan realita kondisi ekternal. . atau spesialisasi keahlian. atau spesialisasi ilmu umum. untuk mendapatkan dan menerapkan hukum syar’i tertentu yang benar. maupun spesialisasi dalam bidang dakwah. tepat dan proporsional. tsaqafah ilmu spesialisasi (ats-tsaqafah at-takhash-shushiyah/at-ta’hiliyah) yang sangat penting dimiliki oleh setiap da’i dan da’iyah untuk lebih optimalnya dakwah yang dilakukannya. baik dalam bidang spesialisasi ilmu syar’i. Ketiga. jika ada seseorang yang memiliki ilmu spesialisasi tertentu. yaikni realita ummat non muslim (musuhmusuh Islam).

3. demikian seterusnya.Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam bersabda: ”Seseorang bakal dihadirkan pada hari Kiamat. dan melakukan pembauran secara positif (al-mukhalathah al-ijabiyah) di tengah-tengah masyarakat. Beberapa bentuk akhlaq yang harus menempati skala prioritas dalam diri para da’i dan da’iyah adalah sebagai berikut: . Yakni orang yang tidak memiliki ilmu. Karena. Memiliki keterlibatan riil (al-musyarakah al-‘amaliyah) dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan nyata. Komitmen syar’i (al-iltizam asy-syar’i) yang baik sampai pada tingkat kehatihatian syar’i (al-wara’ asy-syar’i). dan begitu pula sebaliknya. iman dan akhlaq misalnya. sebagaimana dalam sebuah kata hikmah Arab bahwa. dulu aku mengajak dan memerintahkan amal yang ma’ruf tapi aku sendiri tidak melakukannya. Maka para penghuni Neraka berkumpul mengelilinginya seraya bertanya: Hai Fulan. maka para pendakwahnya haruslah orang-orang yang memiliki komitmen akhlaq yang tinggi dan menonjol. dan dulu akupun melarang dan mencegah (orang lain) dari perbuatan yang munkar. Bekal Akhlaq dan Moral (Az-Zaad Al-Akhlaqi) Islam adalah agama akhlaq (dinul akhlaq). Bekal amal yang dimaksud adalah meliputi: 1. lalu ia dilemparkan ke dalam api Neraka. orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikannya kepada orang lain (faqidusysyai’ la yu’thihi). sehingga isi perutnyapun terburai keluar. Sebagaimana yang tidak mempunyai uang tidak akan bisa memberikan uang kepada orang lain. Tingginya komitmen akhlaq para da’i dan da’iyah memiliki pengaruh yang sangat besar dan menentukan – setelah taufiq Allah – bagi keberhasilan dakwah. Bekal amal ibadah sampai pada derajat ihsan: beribadah kepada Allah seakanakan melihat Allah atau dengan kesadaran penuh dilihat oleh Allah (lihat: Hadits Jibril ‘alaihis salam riwayat Imam Muslim). 4. 2. Sehingga tidak ada tempat di dalam dakwah Islam ini bagi orang-orang yang berakhlaq rendah. Secara aktif dan intensif melakukan dan mengikuti latihan-latihan serta pelatihan-pelatihan praktek dakwah (at-tathbiq ad-da’awi) nyata di lapangan. Muttafaq ’alaih). ada apa denganmu? Bukankah dulu kamu melakukan (dakwah) amar bil-ma’ruf dan nahi ’anil munkar? Ia menjawab: Benar. yang dilandasi oleh ilmu syar’i (al-‘ilmu asy-syar’i) yang memadai dan kepekaan/sensitivitas syar’i (al-hiss asy-syar’i) yang tinggi. namun aku justru mengerjakannya” (HR. lalu ia berputar-putar dengannya sebagaimana seekor keledai berputar-putar di penggilingan. tidak akan bisa memberikan itu semua kepada orang lain.

2. Dakwah wajib disampaikan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang untuk memberikan dan menyebarkan hidayah kepada semua orang. Rasa malu (al-hayaa’). 5. sosial.net/content/view/71/123/ . Dan sebaliknya. lebih-lebih lagi di kalangan kaum perempuan! Dan para da’i dan da’iyah harus menjadi pelopor dan qudwah dalam hal ini. Dan salah satu bencana moral terbesar zaman sekarang ini adalah lemah dan hilangnya akhlaq malu ini dari kehidupan luas masyarakat modern. Ini merupakan salah satu akhlaq dasar yang mutlak harus dimiliki oleh para da’i dan da’iyah. tidak akan pernah ada satu kebenaran yang bisa menang dan eksis. Kelapangan dada dan keluasan wawasan (sa’atush-shadr wal-ufuq). Keberanian dalam kebenaran (asy-syaja’ah fil-haqq). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (yang artinya): “Jika kamu sudah tidak memiliki rasa malu lagi. politik dan lain-lain. Ali ‘Imran [3]: 159). Cinta dan kasih sayang (al-mahabbah war-rahmah). dakwah tidak boleh disampaikan dengan penuh rasa amarah dan kebencian! (Lihat QS. (Lihat QS. Maka yang wajib menjadi salah satu konsentrasi dan issu sentral dakwah saat ini adalah mengembalikan akhlaq malu ini ke dalam diri dan kehidupan masyarakat. 7. Sabar dan kemampuan menahan diri (ash-shabr wal-hilm). Al-Kahfi [18]: 6. agar dakwah para da’i dan da’iyah mampu merangkul dan menjangkau seluas mungkin segmen dan lapisan masyarakat obyek dakwah dengan beragam sifat. kecenderungan. QS. 4. Lemah lembut (ar-rifqu wal-liin). jadikanlah sabar dan shalat sebagai (sarana dan faktor) penolongmu. Sehingga tanpa keberanian. khususnya dalam ber-ta’awun dan ber-‘amal jama’i. pemahaman. maka berbuatlah semaumu” (HR. latar belakang pendidikan.1. Tawadhu’ (at-tawadhu’) yang merupakan salah satu akhlaq utama yang mutlak diperlukan dalam dakwah. 6. ekonomi. Al-Baqarah [2]: 153). karena para penyeru kebenaran (du’atul haqq) pasti akan berhadapan dengan para penyeru kebatilan (du’atul bathil). budaya. 3. Al-Bukhari). karakter. sesungguhnya Allah beserta orangorang yang sabar” (QS. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya): ”Hai orang-orang yang beriman. serta tidak akan ada satu kebatilanpun yang bisa kalah dan lenyap. AsySyu’ara’ [26]: 3). Wallahu Waliyyuttaufiq! Sumber: http://konsultasisyariah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful