LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

PENILAIAN MENENGAH RENDAH MULAI PMR 2008

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

79/2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

1

MAKLUMAT PENTING
Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan ini akan mula digunakan oleh pelajar tingkatan 1 tahun 2006

2

1.0

PENGENALAN

Pentaksiran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan dilaksanakan berasaskan sekolah dan berpusat. Pentaksiran bagi kertas 2 dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pentaksiran dilaksanakan melalui evidens proses dan evidens produk. Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB disediak an untuk membantu pentaksir, calon, pihak pentadbir sekolah dan pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran kerja kursus di sekolah.

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini mengandungi maklumat am, maklumat kepada pentaksir, penyelaras dalaman, calon, sistem pentaksiran, kriteria pentaksiran serta borang pentaksiran.

2.0

MAKLUMAT AM

2.1

Semua calon yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Tingkatan 1, 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan kerja kursus.

2.2

Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sebagai pentaksir untuk melaksanakan pentaksiran kerja kursus.

2.3

Pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mulai: i) ii) iii) Tingkatan 1 - Januari hingga Okt Tingkatan 2 - Januari hingga Okt Tingkatan 3 - Januari hingga Julai

3

2.4

Borang markah kerja kursus Tingkatan 1, 2 dan 3 perlu ditandatangan oleh calon, pentaksir dan penyelaras dalaman. Markah yang diperoleh akan dikumpulkan untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR).

2.5

Pentaksiran kerja kursus merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

2.6

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini hendaklah dicetak dan diedarkan kepada calon.

2.7

Aktiviti pentaksiran mungkin melibatkan penggunaan atau pengendalian alatan dan b ahan yang merbahaya. Pihak pentadbir sekolah dan pentaksir bertanggungjawab memastikan aspek keselamatan dan kesihatan calon dipatuhi semasa proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan.

2.8

Pemantauan oleh Penyelaras Luaran ke sekolah -sekolah akan dilakukan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran kerja kursus.

2.9

Pihak pentadbir sekolah perlu menyediakan ruang yang mencukupi untuk menyimpan evidens berbentuk dokumen Tingkatan 1, 2 dan 3 serta evidens produk berbentuk artifak untuk Tingkatan 3.

2.10

Evidens produk berbentuk artifak Tingkatan 1 dan 2 boleh dipulangkan kepada calon selepas Borang Pentaksiran Individu dan Borang Pentaksiran Kelompok ditandatangani oleh Penyelaras Dalaman. Evidens produk berbentuk artifak tingkatan 3 dan evidens produk berbentuk dokumen Tingkatan 1, 2 dan 3 hanya boleh dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR dikeluarkan.

2.11

Calon diperuntukkan tempoh 30 hari untuk mengambil evidens produk berbentuk artifak dan evidens produk berbentuk dokumen yang dipulangkan itu. Semua evidens yang tidak dituntut selepas tempoh tesebut hendaklah dimusnahkan oleh pihak sekolah.

4

3.0

MAKLUMAT KEPADA PENTAKSIR

3.1

Semua pelaksanaan kerja kursus hendaklah ditaksir oleh pentaksir bagi setiap calon secara individu.

3.2

Pentaksiran boleh dilaksanakan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.

3.3

Kerja kursus adalah berdasarkan kepada 4 modul:

Modul Tingkatan 1 2 3 4 1 2 2 3

Kandungan Perdagangan dan Keusahawanan Reka bentuk Dan Teknologi Perdagangan dan Keusahawanan Reka bentuk Dan Teknologi JUMLAH

Markah (%) 10 10 10 10 40

3.4

Setiap calon MESTI dibekalkan dengan fail untuk tujuan penyimpanan dokumen pentaksiran kerja kursus.

3.5

Pentaksir dengan budi bicaranya boleh memberi peluang kepada calon untuk ditaksir semula untuk kali kedua dalam tahun semasa.

3.6

Setiap markah individu mesti dipindahkan ke Borang Pentaksiran Kelompok pada setiap tahun.

3.7

Pentaksir hendaklah melengkapkan Lampiran 2 Carta Gantt Tempoh Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan bagi merekodkan tempoh aktiviti setiap modul dalam tahun berkenaan.

5

3 Memastikan proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mengikut prosedur. 5.4. 5. 4. 4.1 Penyelaras Dalaman perlu mengesahkan perlaksanaan kerja kursus pada Borang Pentaksiran Individu dan Borang Pentaksiran Kelompok.0 MAKLUMAT KEPADA CALON 5. 6 . 4.0 MAKLUMAT KEPADA PENYELARAS DALAMAN 4.2 Calon yang berpindah sekolah mesti memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran telah disahkan oleh Pentaksir Dalaman dan diserahkan ke sekolah barunya.2 Memastikan semua markah dan dokumen yang telah disahkan disimpan di tempat khas.4 Memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran calon yang berpindah dihantar ke sek olah baru.1 Semua perlaksanaan kerja kursus hendaklah dilakukan oleh calon di sekolah secara individu.

2 Pelaporan Enam gred digunakan dalam PBK bagi melaporkan tahap pencapaian calon: Gred A B C Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap D penguasaan minimum E F Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan 7 .1 Definisi Penggredan berdasarkan kriteria ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan pencapaiannya dalam sesuatu aspek yang diukur.0 SISTEM PENTAKSIRAN Pentaksiran dalam kerja kursus ini menggunakan sistem Penggredan Berdasarkan Kriteria (PBK) 6. 6.6.

1.3 Kaedah Pemarkahan PBK Pemarkahan dalam PBK dibuat dengan menukarkan gred yang diperoleh ke dalam unit numerik.2.4.3 Angka Giliran 7.1. Gred Unit Numerik A B C D E F 4 3 2 1 0 - 7.2 Modul Pentaksiran 1 7.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 2 8 .2 Nama 7.2.1.1 Label Fail 7.1 Tajuk 7.1.6.4 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 2 7.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.6 Nama Pentaksir 7.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 1 7.5 Tahun Dan Tingkatan 7.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.3 7.0 FORMAT PENDOKUMENTASIAN 7.4 Nombor Kad Pengenalan 7.4.1.1.

8 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 4 7.8.69 cm) 8.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 3 7. 9 .7 7.6 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 3 7. y Laporan itu hendaklah disediakan mengikut aspek.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 4 8. Nota: y Setiap evidens proses hendaklah dibuktikan dengan laporan bertulis.6.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.1 Folio mesti dipersembahkan menggunakan tulisan tangan di atas kertas putih tanpa latar belakang bersaiz A4 ( 21cm X 29.0 TULISAN DAN LUKISAN 8.2 Persembahan folio mestilah secara persembahan teknikal dan bukannya persembahan kerja seni.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.8.6.7.5 7.

III. II. Perniagaan dalam negeri Runcit II.2 Kemahiran mentaksir 4. IV. IV. II. Menggunakan alatan tangan atau mesin IV.1 Kemahiran Komunikasi I.2 Kemahiran Komunikasi Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk III. III. Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis dokumen perniagaan Bidang pengeluaran 2 2.SENARAI KONSTRUK & ASPEK BAGI MODUL PENTAKSIRAN 1 ± 4 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL KONSTRUK ASPEK 1 1.3 Kemahiran komunikasi I. Membuat lukisan unjuran Ortografik V. Keusahawanan IV. V. Bantuan perniagaan III. II.1 Kemahiran Amali I.1 Kemahiran mereka cipta (Amali) 4. V.1 Kemahiran komunikasi I. Merekod urusniaga V. Buku tunai 4 4. 2. Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar 10 . Etika makan ATAU Penyediaan medium memasu 3 3.

TINGKATAN 1 KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bil Aspek Gred Kriteria Catatan 1.1 Perkembangan perniagaan dan masa depannya i. majalah dan rujukan lain yang berkaitan Evidens: Produk 11 . jurnal perniagaan.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL 1 . akhbar. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul A iii. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang Mencari maklumat perniagaan melalui internet. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul iv.

Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang i. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul DAN ii.i. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul DAN B iii. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul C ATAU iii. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang 12 .

Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang 13 . Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ATAU ii. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul D ATAU iii.i.

2 Milikan perniagaan A i. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul Bagi kriteria (iii) dan (iv) ciri adalah berdasarkan bilangan pemilik . Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul DAN B iii. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul 14 . Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iv. liabiliti dan modal Evidens: Produk i.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1.

Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv.i. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul C ATAU iii. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU ii. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul DAN ii. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul i. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul D ATAU iii. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul 15 .

Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Menyatakan sumber modal dengan betul Evidens: Produk A i. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap iv. Menyatakan sumber modal dengan betul 16 . Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul iii.3 Langkah menubuhkan perniagaan kecil i. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul B DAN iii. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii.

Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ATAU ii. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul D ATAU iii. Menyatakan sumber modal dengan betul 17 . Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul C ATAU iii. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul DAN ii.i. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv. Menyatakan sumber modal dengan betul i.

Mengkelaskan dokumen mengikut urutan A iii. diskaun dan K. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul iv.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. i. di K. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. semasa dan selepas Bagi kriteria (iv) maklumat penting adalah syarat serahan. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. & K. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul 18 . Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul Bagi kriteria (ii) pengkelasan mengikut proses sebelum. syarat bayaran. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU Evidens: Produk iv.4 Jenis dokumen perniagaan i. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan DAN B iii.

Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul i. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU iv.i. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU iv. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan DAN ii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan ATAU D iii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan ATAU C iii. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul 19 . Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ATAU ii.

Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul iv.5 Bidang pengeluaran i. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran Evidens: Dokumen i.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran 20 . Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul A iii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul DAN B iii. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii.

i. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ATAU ii. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran 21 . Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran i. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul ATAU C iii. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul DAN ii. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul ATAU D iii.

Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk Contoh tema : Peragaan Penyusunan Penyimpanan Evidens : Dokumen ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas D Melakar reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk 22 .1 Melakar reka bentuk projek A i.TINGKATAN 2 KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk ii. Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii. Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk iv.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 2 . Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih B i. Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk C i.

Membuat kemasan yang sesuai C i. Mengukur. Mengukur. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. Mematuhi langkah keselamatan Evidens : Proses Produk B i. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii. Membuat kemasan yang sesuai iv.KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii.2 Penghasilan projek reka bentuk A i. Mengukur. menanda dan memotong 23 . menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh D Mengukur. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii.

Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan iv. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul Melibatkan salah satu tajuk di bawah: Reka bentuk dan penghasilan projek Elektronik Masakan Tanaman hiasan Lukisan teknik Menyenggara merangkumi proses mengurus dan mengendali alatan/mesin Evidens : Proses ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat D Menggunakan alatan tangan atau mesin 24 . Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan C i.KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL. Menyimpan alatan tangan atau mesin B i.3 Menggunakan alatan tangan atau mesin A i. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul ii. ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2.

Menggunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan unjuran ortografik iii. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul Pelan.KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Menggunakan jenis garisan yang betul iii. Mendimensi lukisan C i.4 Membuat lukisan unjuran ortografik A i. Mendimensi (sekurangkurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul iv. Menggunakan jenis garisan yang betul D Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul 25 . pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga Kemas garisan sama tebal Guru menyediakan lukisan isometrik Evidens : Produk ii. Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih B i. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul ii. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul ii.

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Mempersembahkan postur* yang betul semasa makan ii. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai Mengikut satu jenis hidangan yang dipilih sama ada Cara Barat atau Cara Timur * Postur ± Posisi atau sikap tubuh seseorang B i. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan DAN ii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan ATAU Evidens: Proses ii C Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai i.5 Etika Makan A i. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai D Melakukan aktiviti tetapi tidak memenuhi kriteria di atas ATAU 26 . Mempersembahkan postur yang betul semasa makan ATAU ii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan iii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan ATAU ii.

Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii. Membersih dan menyimpan alatan B i. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat iv. Menggaul bahan memasu dengan sekata iii. Menggaul bahan memasu dengan sekata iii.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat C i. Menggaul bahan memasu dengan sekata D Menyediakan bahan memasu Nisbah medium :7:3:2 ATAU 3:2:1 Evidens: Proses 27 .5 Penyediaan Medium Memasu A i. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii.

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU±PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN MODUL 3 . Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul iii. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul Pilih sebuah perniagaan runcit setempat Evidens: Dokumen A 28 .TINGKATAN 2 KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bil Aspek Gred Kriteria Catatan 3. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul iv. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii.1 Perniagaan dalam negeri ± Runcit i.

Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul i. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul B DAN iii. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul C ATAU iii. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besarbesaran dengan betul 29 . Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul DAN ii.i.

Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul D ATAU iii. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ATAU ii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv.i. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul 30 .

Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betul DAN B iii. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut 31 . Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih iv.2 Bantuan Perniagaan i. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut i. Evidens: Produk iii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betul A Pelajar dikehendaki membuat tinjauan sebuah perniagaan. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii.

Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ATAU ii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan ATAU C iii. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut 32 . Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut i. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan ATAU D iii.i. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul DAN ii.

KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul i. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan A Evidens: Produk iii.3 Keusahawanan i. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan DAN B iii. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 33 . Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan iv.

Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 34 . Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul DAN ii. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan ATAU C iii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv.i.

Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan ATAU D iii. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 35 . Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ATAU ii.i. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv.

4 Merekod urus niaga i. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik ATAU iv. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik iv.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul iii. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii. Guru menyediakan maklumat urus niaga A Evidens: Produk i. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik 36 . Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul DAN B iii.

Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul DAN iv. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang 37 . Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank D ATAU ii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik i. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik ATAU C iii. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul DAN ii.i.

D i. i. iii. Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai dengan betul A ii.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. B Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai ii.5 Buku Tunai i. Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan 38 . Evidens: Produk i. C Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga ii. Guru menyediakan pelbagai urus niaga iii.

Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas Cadangan tema : Peragaan Penyusunan Penyimpanan Senarai produk sedia ada hendaklah mengandungi : Nama produk Gambar atau grafik Evidens : Dokumen Perlu ada :- A ii. Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah Pernyataan masalah Senarai produk Kekuatan dan kelemahan produk Idea penyelesaian masalah 39 .TINGKATAN 3 KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI) BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi iv. Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih iii.1 Pengenal -pastian masalah i.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 4 .

C ii. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas ii. Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih ATAU Iii Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas i. Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah DAN B i. Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas D 40 .BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN i.

Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan Membina projek mengikut lakaran yang dipilih Tidak menyiapkan projek Evidens : Produk B C D 41 . Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan iii. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih ii.2 Pembinaan Projek A i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih ii.KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI) BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik i.

kos upah dan kos overhed dengan betul iii. Menyenaraikan kos bahan.kos upah dan kos overhed dengan betul Evidens : Dokumen Perlu ada :- A ii. kos upah dan overhed dengan betul D Menyenaraikan kos bahan. Menyenaraikan kos bahan.3 Pengiraan Kos i. Menyenaraikan kos bahan. Mengira kos bahan. kos upah dan kos overhed dengan betul B ii. Mengira kos bahan. Mengira kos pengeluaran tetapi tidak tepat i. kos upah dan kos overhed dengan betul Pengiraan kos berdasarkan 100 unit C 42 . Mengira kos pengeluaran dengan tepat i. iii. kos upah dan kos overhed dengan betul ii. kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos bahan.KONSTRUK : KEMAHIRAN MENTAKSIR BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4.

Lakaran projek yang dipilih 7. Pernyataan masalah 2. tersusun dan kemas Mempersembahkan dokumen yang tersusun tetapi tidak lengkap Mempersembahkan dokumen Evidens :Dokumen Maksud LENGKAP ialah perlu ada :- B 1. Idea penyelesaian masalah 5. tersusun.4 Pendokumentasian A Mempersembahkan dokumen yang lengkap. Lakaran projek 6.KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Jadual kerja 9. Pengiraan kos C D KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI 43 . Senarai produk 3. Kekuatan dan kelemahan produk 4. bersih dan kemas Mempersembahkan dokumen yang lengkap. Senarai bahan 8.

Menterjemah litar dengan betul ii.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Melabel semua komponen dengan betul i. Menterjemah litar dengan betul B ii. Melabel semua komponen dengan betul iv. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar Menterjemah litar D LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 44 .5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar i. Lukisan bergambar kemas dan bersih i. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar iii. C Menterjemah litar dengan betul A Lukisan skematik yang digunakan berdasarkan projek elektronik yang dicadangkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Tiga Evidens :Dokumen ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar iii.

Calon 2. Kad Pengenalan : __________________ Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan Perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis Dokumen Perniagaan Bidang Pengeluaran JUMLAH / 20 Gred Numerik Catatan AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. Pentaksir 3.Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 1 : Tingkatan 1 Nama Calon : _____________________________ Tingkatan : _________ No. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45 .

Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 2 : Tingkatan 2 Nama Calon : ««««««««««««. No. Kad Pengenalan : «««««. Calon 2. Pentaksir 3. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 46 . Bil 1 2 3 4 5 Aspek Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk Menggunakan alatan tangan atau mesin Membuat lukisan unjuran ortografik Etika makan ATAU penyediaan medium memasu Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1.

Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perniagaan dalam negeri .Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Kusahawanan Tahun ____________ Modul 3 : Tingkatan 2 Nama Calon : ««««««««««««. Kad Pengenalan : «««««. No. Pentaksir 3.Runcit Bantuan Perniagaan Keusahawanan Merekod urus niaga Buku tunai Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. Calon 2. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 47 .

Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 48 . Kad Pengenalan : «««««.Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 4 : Tingkatan 3 Nama Calon : ««««««««««««. Calon 2. Pentaksir 3. No. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1.

Nama : _________________ __________________ __________________ T/tangan : Pengetua T/tangan : T/tangan : «««««««.Borang Pentaksiran Kelompok Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ___________ hingga _____________ Markah Bil Nama Calon Tingkatan 1 (10%) Kelas Markah Jumlah Markah Tingkatan 2 (20%) Kelas Markah Tingkatan 3 (10%) Kelas Markah (40%) 1 2 3 4 5 6 7 300 PENGESAHAN Responden Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 T/tangan : Penyelaras Luaran T/tangan : T/tangan : «««««««« Nama : «««««««« Nama : «««««««. Nama : _________________ «««««««« «««««««« Nama : Nama : __________________ __________________ LAMPIRAN 1 49 .

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79/2 Nama Pelajar : ________________________ No. Kad Pengenalan : __________________ Angka Giliran : ________________________ Tahun Tingkatan Nama Pentaksir 50 .

LAMPIRAN 2 CARTA GANTT PELAKSANAAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL 1 / 2 / 3 / 4 BIL 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Taklimat pelaksanaan kerja kursus Pelaksanaan kerja kursus Melengkapkan borang markah individu Melengkapkan borang markah kelompok Pengesahan penyelaras dalaman Penyerahan markah Penyimpanan dokumen pentaksiran Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis 51 .

Pentaksir - Guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan yang mengendalikan penilaian kerja kursus calon daripada tingkatan 1. gabungan komponen Teras dan Elektif yang digunakan untuk mentaksirkan kemahiran pelajar. Penyelaras Dalaman - Guru yang dilantik dan mempunyai authoriti untuk memantau dan mengesahkan proses pentaksiran berasaskan sekolah yang dilaksanakan di sekolahnya yang terdiri daripada Pengetua. Penyelia Petang atau Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik & Vokasional 52 . Modul Pentaksiran - Satu dokumen yang dibangunkan daripada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Pentaksiran - Proses mengumpul maklumat atau evidens untuk tujuan pertimbangan dalam membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. 2 dan 3. Penolong Kanan Akademik.GLOSARI Penerangan tentang maksud perkataan tertentu yang digunakan dalam konteks dokumen ini. Kerja Kursus Satu tugasan atau µassignment¶ yang boleh dilaksanakan untuk tujuan pentaksiran bagi sesuatu disiplin.

Melakar - Melukis rangka (rajah. Aspek - Komponen konstruk yang dibangunkan dalam usaha membina elemen yang dihasratkan. Penyelaras - Proses untuk memastikan pentaksiran memenuhi standard yang ditetapkan. Evidens Produk - Menunjukkan hasil kerja berbentuk dokumen atau artifak. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) atau mana -mana guru yang dilantik oleh LPM atau JPN. dalam bentuk konkrit atau abstrak. Kriteria - Pernyataan tentang kualiti yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam sesuatu elemen atau aspek. gambar dll) secara kasar. Evidens - Maklumat yang menentukan sama ada sesuatu kepercayaan atau bukti itu benar atau sah. 53 . Evidens Proses - Menceritakan apa yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan atau pemerhatian guru pentaksir. Konstruk - Dimensi manusia.Penyelaras Luaran - Terdiri daripada pegawai -pegawai dari Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) atau Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). yang ingin dibangunkan melalui satu proses pendidikan.

Isometrik - Lukisan yang dirujuk kepada satah ufuk yang bersudut 30 O atau 60 O serta garisan pinggir yang berterusan pada satu titik iaitu pusat. 54 . lebar dan tinggi) atau garis pusat. Format - Susun atur pendokumentasian yang telah ditetapkan. corak atau bentuk yang merupakan susunan struktur atau aspekaspek sesuatu binaan dan sebagainya. Produk Reka Bentuk - Barang atau benda (hasil) Rancangan . syelek dan lain-lain supaya projek kelihatan lebih cantik dan tahan lama. kos upah dan kos sampingan atau kos overhed. Folio (dokumentasi) - Keterangan yang berbentuk nota. lakaran dan lukisan yang mempamerkan kebolehan calon dalam menangani proses reka cipta dalam komunikasi. Dimensi - Ukuran saiz sesuatu (seperti panjang. Kos Pengeluaran - Jumlah kos yang terlibat dalam pengeluaran meliputi kos bahan.Artifak - Produk atau objek yang dibina oleh seseorang pereka cipta dalam usaha untuk merealisasikan reka ciptaanya yang merupakan penyelesaian kepada masalah reka cipta yang telah dikenal pasti Bahan kemasan - Bahan penyudah sesuatu projek seperti cat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful