LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

PENILAIAN MENENGAH RENDAH MULAI PMR 2008

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

79/2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

1

MAKLUMAT PENTING
Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan ini akan mula digunakan oleh pelajar tingkatan 1 tahun 2006

2

1.0

PENGENALAN

Pentaksiran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan dilaksanakan berasaskan sekolah dan berpusat. Pentaksiran bagi kertas 2 dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pentaksiran dilaksanakan melalui evidens proses dan evidens produk. Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB disediak an untuk membantu pentaksir, calon, pihak pentadbir sekolah dan pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran kerja kursus di sekolah.

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini mengandungi maklumat am, maklumat kepada pentaksir, penyelaras dalaman, calon, sistem pentaksiran, kriteria pentaksiran serta borang pentaksiran.

2.0

MAKLUMAT AM

2.1

Semua calon yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Tingkatan 1, 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan kerja kursus.

2.2

Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sebagai pentaksir untuk melaksanakan pentaksiran kerja kursus.

2.3

Pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mulai: i) ii) iii) Tingkatan 1 - Januari hingga Okt Tingkatan 2 - Januari hingga Okt Tingkatan 3 - Januari hingga Julai

3

2.4

Borang markah kerja kursus Tingkatan 1, 2 dan 3 perlu ditandatangan oleh calon, pentaksir dan penyelaras dalaman. Markah yang diperoleh akan dikumpulkan untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR).

2.5

Pentaksiran kerja kursus merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

2.6

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini hendaklah dicetak dan diedarkan kepada calon.

2.7

Aktiviti pentaksiran mungkin melibatkan penggunaan atau pengendalian alatan dan b ahan yang merbahaya. Pihak pentadbir sekolah dan pentaksir bertanggungjawab memastikan aspek keselamatan dan kesihatan calon dipatuhi semasa proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan.

2.8

Pemantauan oleh Penyelaras Luaran ke sekolah -sekolah akan dilakukan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran kerja kursus.

2.9

Pihak pentadbir sekolah perlu menyediakan ruang yang mencukupi untuk menyimpan evidens berbentuk dokumen Tingkatan 1, 2 dan 3 serta evidens produk berbentuk artifak untuk Tingkatan 3.

2.10

Evidens produk berbentuk artifak Tingkatan 1 dan 2 boleh dipulangkan kepada calon selepas Borang Pentaksiran Individu dan Borang Pentaksiran Kelompok ditandatangani oleh Penyelaras Dalaman. Evidens produk berbentuk artifak tingkatan 3 dan evidens produk berbentuk dokumen Tingkatan 1, 2 dan 3 hanya boleh dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR dikeluarkan.

2.11

Calon diperuntukkan tempoh 30 hari untuk mengambil evidens produk berbentuk artifak dan evidens produk berbentuk dokumen yang dipulangkan itu. Semua evidens yang tidak dituntut selepas tempoh tesebut hendaklah dimusnahkan oleh pihak sekolah.

4

3.0

MAKLUMAT KEPADA PENTAKSIR

3.1

Semua pelaksanaan kerja kursus hendaklah ditaksir oleh pentaksir bagi setiap calon secara individu.

3.2

Pentaksiran boleh dilaksanakan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.

3.3

Kerja kursus adalah berdasarkan kepada 4 modul:

Modul Tingkatan 1 2 3 4 1 2 2 3

Kandungan Perdagangan dan Keusahawanan Reka bentuk Dan Teknologi Perdagangan dan Keusahawanan Reka bentuk Dan Teknologi JUMLAH

Markah (%) 10 10 10 10 40

3.4

Setiap calon MESTI dibekalkan dengan fail untuk tujuan penyimpanan dokumen pentaksiran kerja kursus.

3.5

Pentaksir dengan budi bicaranya boleh memberi peluang kepada calon untuk ditaksir semula untuk kali kedua dalam tahun semasa.

3.6

Setiap markah individu mesti dipindahkan ke Borang Pentaksiran Kelompok pada setiap tahun.

3.7

Pentaksir hendaklah melengkapkan Lampiran 2 Carta Gantt Tempoh Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan bagi merekodkan tempoh aktiviti setiap modul dalam tahun berkenaan.

5

2 Memastikan semua markah dan dokumen yang telah disahkan disimpan di tempat khas. 4. 5. 4.1 Semua perlaksanaan kerja kursus hendaklah dilakukan oleh calon di sekolah secara individu.2 Calon yang berpindah sekolah mesti memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran telah disahkan oleh Pentaksir Dalaman dan diserahkan ke sekolah barunya.4 Memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran calon yang berpindah dihantar ke sek olah baru.1 Penyelaras Dalaman perlu mengesahkan perlaksanaan kerja kursus pada Borang Pentaksiran Individu dan Borang Pentaksiran Kelompok.4. 6 .0 MAKLUMAT KEPADA PENYELARAS DALAMAN 4. 5.3 Memastikan proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mengikut prosedur. 4.0 MAKLUMAT KEPADA CALON 5.

0 SISTEM PENTAKSIRAN Pentaksiran dalam kerja kursus ini menggunakan sistem Penggredan Berdasarkan Kriteria (PBK) 6.1 Definisi Penggredan berdasarkan kriteria ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan pencapaiannya dalam sesuatu aspek yang diukur.2 Pelaporan Enam gred digunakan dalam PBK bagi melaporkan tahap pencapaian calon: Gred A B C Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap D penguasaan minimum E F Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan 7 .6. 6.

4.1.1.4 Nombor Kad Pengenalan 7.2 Modul Pentaksiran 1 7.6.1.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 2 8 .4 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 2 7.3 7.1.0 FORMAT PENDOKUMENTASIAN 7.1.5 Tahun Dan Tingkatan 7.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.1 Tajuk 7.4.3 Angka Giliran 7.2 Nama 7. Gred Unit Numerik A B C D E F 4 3 2 1 0 - 7.2.2.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 1 7.6 Nama Pentaksir 7.1.1 Label Fail 7.3 Kaedah Pemarkahan PBK Pemarkahan dalam PBK dibuat dengan menukarkan gred yang diperoleh ke dalam unit numerik.

69 cm) 8.8.5 7.2 Persembahan folio mestilah secara persembahan teknikal dan bukannya persembahan kerja seni.8.6. 9 .7.6 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 3 7.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 4 8. Nota: y Setiap evidens proses hendaklah dibuktikan dengan laporan bertulis.6.8 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 4 7.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.1 Folio mesti dipersembahkan menggunakan tulisan tangan di atas kertas putih tanpa latar belakang bersaiz A4 ( 21cm X 29.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 3 7.7 7. y Laporan itu hendaklah disediakan mengikut aspek.0 TULISAN DAN LUKISAN 8.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.

2. Membuat lukisan unjuran Ortografik V. Merekod urusniaga V. Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar 10 . IV.SENARAI KONSTRUK & ASPEK BAGI MODUL PENTAKSIRAN 1 ± 4 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL KONSTRUK ASPEK 1 1. II.2 Kemahiran Komunikasi Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk III. IV.1 Kemahiran Komunikasi I. Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis dokumen perniagaan Bidang pengeluaran 2 2.3 Kemahiran komunikasi I.1 Kemahiran komunikasi I. Keusahawanan IV. V. III.1 Kemahiran mereka cipta (Amali) 4. Bantuan perniagaan III. II.1 Kemahiran Amali I. V. Menggunakan alatan tangan atau mesin IV. Etika makan ATAU Penyediaan medium memasu 3 3. Perniagaan dalam negeri Runcit II.2 Kemahiran mentaksir 4. II. III. Buku tunai 4 4.

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL 1 .TINGKATAN 1 KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bil Aspek Gred Kriteria Catatan 1. akhbar.1 Perkembangan perniagaan dan masa depannya i. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang Mencari maklumat perniagaan melalui internet. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul A iii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul iv. jurnal perniagaan. majalah dan rujukan lain yang berkaitan Evidens: Produk 11 .

Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang i. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul DAN B iii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv.i. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul C ATAU iii. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul DAN ii. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang 12 . Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv.

Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul D ATAU iii.i. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ATAU ii. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang 13 .

Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iv. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul Bagi kriteria (iii) dan (iv) ciri adalah berdasarkan bilangan pemilik . Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul DAN B iii. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul 14 . Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iii.2 Milikan perniagaan A i.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. liabiliti dan modal Evidens: Produk i.

Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul D ATAU iii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul C ATAU iii.i. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul DAN ii. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul 15 . Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU ii. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul i. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv.

Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul iii. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul B DAN iii. Menyatakan sumber modal dengan betul Evidens: Produk A i.3 Langkah menubuhkan perniagaan kecil i. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii. Menyatakan sumber modal dengan betul 16 . Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap iv.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv.

Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul DAN ii. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv.i. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul D ATAU iii. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ATAU ii. Menyatakan sumber modal dengan betul 17 . Menyatakan sumber modal dengan betul i. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul C ATAU iii. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv.

Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul Bagi kriteria (ii) pengkelasan mengikut proses sebelum.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan A iii. i. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU Evidens: Produk iv. & K. di K.4 Jenis dokumen perniagaan i. syarat bayaran. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul 18 . semasa dan selepas Bagi kriteria (iv) maklumat penting adalah syarat serahan. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan DAN B iii. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. diskaun dan K. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul iv.

Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul i.i. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU iv. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan DAN ii. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU iv. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul 19 . Mengkelaskan dokumen mengikut urutan ATAU C iii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan ATAU D iii. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ATAU ii.

Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul iv. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul A iii.5 Bidang pengeluaran i. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul DAN B iii. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran 20 .KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran Evidens: Dokumen i.

Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran 21 . Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul DAN ii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ATAU ii. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran i. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul ATAU D iii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv.i. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul ATAU C iii.

Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk iv.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 2 . Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih B i. Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas D Melakar reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk 22 . Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk Contoh tema : Peragaan Penyusunan Penyimpanan Evidens : Dokumen ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii. Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk C i. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii.1 Melakar reka bentuk projek A i. Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk ii.TINGKATAN 2 KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2.

Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii. Mengukur. menanda dan memotong 23 . Mematuhi langkah keselamatan Evidens : Proses Produk B i. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii. Mengukur. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh D Mengukur. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. Membuat kemasan yang sesuai C i. Mengukur.2 Penghasilan projek reka bentuk A i.KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Membuat kemasan yang sesuai iv.

Memilih alatan tangan atau mesin yang betul ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat D Menggunakan alatan tangan atau mesin 24 . ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2.KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan iv. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan C i. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul ii. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul Melibatkan salah satu tajuk di bawah: Reka bentuk dan penghasilan projek Elektronik Masakan Tanaman hiasan Lukisan teknik Menyenggara merangkumi proses mengurus dan mengendali alatan/mesin Evidens : Proses ii.3 Menggunakan alatan tangan atau mesin A i. Menyimpan alatan tangan atau mesin B i.

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2.4 Membuat lukisan unjuran ortografik A i. pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga Kemas garisan sama tebal Guru menyediakan lukisan isometrik Evidens : Produk ii. Menggunakan jenis garisan yang betul D Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul 25 . Menggunakan jenis garisan yang betul iii. Menggunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan unjuran ortografik iii. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul ii. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul Pelan. Mendimensi lukisan C i. Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih B i. Mendimensi (sekurangkurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul iv. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul ii.

Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan ATAU ii. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai Mengikut satu jenis hidangan yang dipilih sama ada Cara Barat atau Cara Timur * Postur ± Posisi atau sikap tubuh seseorang B i. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan ATAU ii. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan DAN ii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan ATAU Evidens: Proses ii C Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai i. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai D Melakukan aktiviti tetapi tidak memenuhi kriteria di atas ATAU 26 .KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2.5 Etika Makan A i. Mempersembahkan postur* yang betul semasa makan ii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan iii.

Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat C i. Membersih dan menyimpan alatan B i.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Menggaul bahan memasu dengan sekata iii. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat iv. Menggaul bahan memasu dengan sekata iii. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii. Menggaul bahan memasu dengan sekata D Menyediakan bahan memasu Nisbah medium :7:3:2 ATAU 3:2:1 Evidens: Proses 27 . Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii.5 Penyediaan Medium Memasu A i.

1 Perniagaan dalam negeri ± Runcit i. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU±PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN MODUL 3 . Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul Pilih sebuah perniagaan runcit setempat Evidens: Dokumen A 28 . Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul iii.TINGKATAN 2 KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bil Aspek Gred Kriteria Catatan 3. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul iv.

Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul B DAN iii.i. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul i. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul C ATAU iii. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul DAN ii. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besarbesaran dengan betul 29 .

Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul D ATAU iii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv.i. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ATAU ii. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul 30 .

2 Bantuan Perniagaan i. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betul A Pelajar dikehendaki membuat tinjauan sebuah perniagaan. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betul DAN B iii. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii. Evidens: Produk iii. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut 31 . Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih iv. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut i.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3.

Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul DAN ii. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut i. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan ATAU C iii. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ATAU ii. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut 32 . Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv.i. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan ATAU D iii. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv.

Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan DAN B iii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan iv. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 33 .KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv.3 Keusahawanan i. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan A Evidens: Produk iii. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul i. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii.

Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul DAN ii.i. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 34 . Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan ATAU C iii.

Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 35 . Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan ATAU D iii.i. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ATAU ii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv.

Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik 36 . Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik iv. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul iii.4 Merekod urus niaga i. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik ATAU iv. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul DAN B iii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik. Guru menyediakan maklumat urus niaga A Evidens: Produk i.

Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang 37 . Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul DAN iv.i. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik i. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul DAN ii. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank D ATAU ii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik ATAU C iii.

iii. B Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai ii.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. Guru menyediakan pelbagai urus niaga iii. Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan 38 .5 Buku Tunai i. D i. Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai dengan betul A ii. i. Evidens: Produk i. C Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga ii.

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 4 . Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah Pernyataan masalah Senarai produk Kekuatan dan kelemahan produk Idea penyelesaian masalah 39 . Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi iv.1 Pengenal -pastian masalah i. Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih iii.TINGKATAN 3 KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI) BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas Cadangan tema : Peragaan Penyusunan Penyimpanan Senarai produk sedia ada hendaklah mengandungi : Nama produk Gambar atau grafik Evidens : Dokumen Perlu ada :- A ii.

Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih ATAU Iii Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas i.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas ii. Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah DAN B i. Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas D 40 . C ii.

2 Pembinaan Projek A i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih ii. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik i. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan Membina projek mengikut lakaran yang dipilih Tidak menyiapkan projek Evidens : Produk B C D 41 . Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan iii. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih ii.KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI) BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4.

Mengira kos bahan. Mengira kos pengeluaran tetapi tidak tepat i.KONSTRUK : KEMAHIRAN MENTAKSIR BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. kos upah dan kos overhed dengan betul Pengiraan kos berdasarkan 100 unit C 42 . Mengira kos bahan. kos upah dan kos overhed dengan betul B ii. Menyenaraikan kos bahan.kos upah dan kos overhed dengan betul Evidens : Dokumen Perlu ada :- A ii. Menyenaraikan kos bahan. kos upah dan kos overhed dengan betul ii. Menyenaraikan kos bahan. kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos bahan. iii. kos upah dan overhed dengan betul D Menyenaraikan kos bahan. kos upah dan kos overhed dengan betul iii. Mengira kos pengeluaran dengan tepat i.3 Pengiraan Kos i.

Lakaran projek 6.4 Pendokumentasian A Mempersembahkan dokumen yang lengkap. Jadual kerja 9. tersusun dan kemas Mempersembahkan dokumen yang tersusun tetapi tidak lengkap Mempersembahkan dokumen Evidens :Dokumen Maksud LENGKAP ialah perlu ada :- B 1. Pernyataan masalah 2. Pengiraan kos C D KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI 43 . Kekuatan dan kelemahan produk 4. tersusun.KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Senarai bahan 8. Senarai produk 3. Idea penyelesaian masalah 5. Lakaran projek yang dipilih 7. bersih dan kemas Mempersembahkan dokumen yang lengkap.

Melabel semua komponen dengan betul i.5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar i. Menterjemah litar dengan betul B ii. Menterjemah litar dengan betul ii. C Menterjemah litar dengan betul A Lukisan skematik yang digunakan berdasarkan projek elektronik yang dicadangkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Tiga Evidens :Dokumen ii. Lukisan bergambar kemas dan bersih i.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar iii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar iii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar Menterjemah litar D LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 44 . Melabel semua komponen dengan betul iv.

Pentaksir 3. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45 . Calon 2.Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 1 : Tingkatan 1 Nama Calon : _____________________________ Tingkatan : _________ No. Kad Pengenalan : __________________ Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan Perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis Dokumen Perniagaan Bidang Pengeluaran JUMLAH / 20 Gred Numerik Catatan AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1.

No. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk Menggunakan alatan tangan atau mesin Membuat lukisan unjuran ortografik Etika makan ATAU penyediaan medium memasu Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. Pentaksir 3.Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 2 : Tingkatan 2 Nama Calon : ««««««««««««. Kad Pengenalan : «««««. Calon 2. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 46 .

Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 47 . Calon 2.Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Kusahawanan Tahun ____________ Modul 3 : Tingkatan 2 Nama Calon : ««««««««««««. Kad Pengenalan : «««««. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perniagaan dalam negeri . Pentaksir 3.Runcit Bantuan Perniagaan Keusahawanan Merekod urus niaga Buku tunai Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. No.

Kad Pengenalan : «««««. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 48 . No. Pentaksir 3.Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 4 : Tingkatan 3 Nama Calon : ««««««««««««. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. Calon 2.

Nama : _________________ __________________ __________________ T/tangan : Pengetua T/tangan : T/tangan : «««««««.Borang Pentaksiran Kelompok Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ___________ hingga _____________ Markah Bil Nama Calon Tingkatan 1 (10%) Kelas Markah Jumlah Markah Tingkatan 2 (20%) Kelas Markah Tingkatan 3 (10%) Kelas Markah (40%) 1 2 3 4 5 6 7 300 PENGESAHAN Responden Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 T/tangan : Penyelaras Luaran T/tangan : T/tangan : «««««««« Nama : «««««««« Nama : «««««««. Nama : _________________ «««««««« «««««««« Nama : Nama : __________________ __________________ LAMPIRAN 1 49 .

Kad Pengenalan : __________________ Angka Giliran : ________________________ Tahun Tingkatan Nama Pentaksir 50 .LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79/2 Nama Pelajar : ________________________ No.

LAMPIRAN 2 CARTA GANTT PELAKSANAAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL 1 / 2 / 3 / 4 BIL 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Taklimat pelaksanaan kerja kursus Pelaksanaan kerja kursus Melengkapkan borang markah individu Melengkapkan borang markah kelompok Pengesahan penyelaras dalaman Penyerahan markah Penyimpanan dokumen pentaksiran Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis 51 .

GLOSARI Penerangan tentang maksud perkataan tertentu yang digunakan dalam konteks dokumen ini. 2 dan 3. gabungan komponen Teras dan Elektif yang digunakan untuk mentaksirkan kemahiran pelajar. Modul Pentaksiran - Satu dokumen yang dibangunkan daripada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Penyelia Petang atau Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik & Vokasional 52 . Kerja Kursus Satu tugasan atau µassignment¶ yang boleh dilaksanakan untuk tujuan pentaksiran bagi sesuatu disiplin. Pentaksiran - Proses mengumpul maklumat atau evidens untuk tujuan pertimbangan dalam membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksir - Guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan yang mengendalikan penilaian kerja kursus calon daripada tingkatan 1. Penolong Kanan Akademik. Penyelaras Dalaman - Guru yang dilantik dan mempunyai authoriti untuk memantau dan mengesahkan proses pentaksiran berasaskan sekolah yang dilaksanakan di sekolahnya yang terdiri daripada Pengetua.

dalam bentuk konkrit atau abstrak. Evidens - Maklumat yang menentukan sama ada sesuatu kepercayaan atau bukti itu benar atau sah. gambar dll) secara kasar. yang ingin dibangunkan melalui satu proses pendidikan. Evidens Proses - Menceritakan apa yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan atau pemerhatian guru pentaksir. Aspek - Komponen konstruk yang dibangunkan dalam usaha membina elemen yang dihasratkan. Melakar - Melukis rangka (rajah. Konstruk - Dimensi manusia. Kriteria - Pernyataan tentang kualiti yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam sesuatu elemen atau aspek. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) atau mana -mana guru yang dilantik oleh LPM atau JPN.Penyelaras Luaran - Terdiri daripada pegawai -pegawai dari Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) atau Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Evidens Produk - Menunjukkan hasil kerja berbentuk dokumen atau artifak. 53 . Penyelaras - Proses untuk memastikan pentaksiran memenuhi standard yang ditetapkan.

syelek dan lain-lain supaya projek kelihatan lebih cantik dan tahan lama. lebar dan tinggi) atau garis pusat. Produk Reka Bentuk - Barang atau benda (hasil) Rancangan . corak atau bentuk yang merupakan susunan struktur atau aspekaspek sesuatu binaan dan sebagainya. Dimensi - Ukuran saiz sesuatu (seperti panjang. Format - Susun atur pendokumentasian yang telah ditetapkan.Artifak - Produk atau objek yang dibina oleh seseorang pereka cipta dalam usaha untuk merealisasikan reka ciptaanya yang merupakan penyelesaian kepada masalah reka cipta yang telah dikenal pasti Bahan kemasan - Bahan penyudah sesuatu projek seperti cat. Folio (dokumentasi) - Keterangan yang berbentuk nota. Isometrik - Lukisan yang dirujuk kepada satah ufuk yang bersudut 30 O atau 60 O serta garisan pinggir yang berterusan pada satu titik iaitu pusat. lakaran dan lukisan yang mempamerkan kebolehan calon dalam menangani proses reka cipta dalam komunikasi. 54 . Kos Pengeluaran - Jumlah kos yang terlibat dalam pengeluaran meliputi kos bahan. kos upah dan kos sampingan atau kos overhed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful