1.

0

PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan

Al-Quran adalah perkataan ataupun kata-kata daripada Allah SWT dalam bahasa Arab bersifat mu¶jiz (ajaib) yang diturunkan atau diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, disampaikan kepada manusia secara tawatur. Pembacaannya adalah ibadah, bermula dengan Surah Al-Fatihah dan berakhir dengan Surah An-Nas (Ammar, 2007). Al-Quran merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Ianya mengandungi penyelesaian terhadap permasalahan dalam kehidupan manusia seperti masalah rohani, jasmani, sosial, ekonomi dan politik dengan penyelesaian yang bijaksana (Ammar, 2007). Hal ini kerana, Al-Quran datang daripada Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Dalam konteks pendidikan di sekolah rendah mahupun menengah, Al-Quran merupakan suatu komponen utama bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. Sehubungan dengan itu, semua murid sewajarnya mampu untuk menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan berkesan secara bertajwid, dan boleh menunaikan ibadah khusus dengan sempurna. Kemahiran membaca Al-Quran hendaklah dikuasai sejak dari peringkat sekolah rendah lagi. Hal ini kerana, kebolehan membaca Al-Quran yang mantap di peringkat sekolah rendah akan dibawa kepada peringkat yang lebih tinggi iaitu pada peringkat sekolah menengah dan juga peringkat Institut Pengajian Tinggi (IPT). Penekanan kepada kemahiran tersebut juga merupakan suatu usaha ke arah

1

pembentukan insan kamil dalam usaha membimbing manusia ke arah petunjuk Allah SWT (Mohamad Azmi, Maimunah & Nabiroh, 2001). Daripada Osman Bin µAffan r.a. telah berkata, Rasulullah SAW bersabda :

Maksudnya : ³Sebaik manusia di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain´. (Hadith Riwayat Bukhari) Melalui pengamatan pengkaji sepanjang menjalani praktikum Fasa III pada kali ini, mendapati bahawa responden daripada Tahun 2 Alpha mempunyai masalah berhubung kebolehan membaca Al-Quran secara bertajwid dengan betul. Secara umumnya, responden berkeupayaan untuk membaca Al-Quran dengan baik melalui kaedah talaqqi musyafahah dan tahsin Al-Quran dengan bimbingan guru. Kaedah Talaqqi musyafahah adalah kaedah yang yang sering kali digunakan dalam kemahiran tilawah Al-Quran di mana murid mengadap guru untuk memperbetulkan bacaan mereka. (Bahagian Pendidikan Guru, KPM : 2005). Namun begitu, apabila responden diminta untuk membaca Al-Quran secara individu mahupun kumpulan, pengkaji mendapati kualiti bacaannya masih berada pada tahap yang lemah serta masih belum menepati hukum tajwid dengan betul. Dalam pada masa yang sama, responden menyuarakan, beberapa keluhan seperti ³Ustaz, saya tak tahu nak baca ayat ni´, ³Ustaz, saya boleh baca sikit-sikit saja«´, Ustaz, apa hukum yang ada dalam ayat ini«.´, ³Ustaz, kalimah ni nak baca macam

2

mane«´, ³Ustaz, kalimah ni bace dengung ke«.´, ³Ustaz, tolong baca bersamasama dengan saya«´. Pengkaji akan mendapati keluhan sebegini apabila cuba untuk menilai kebolehan responden dalam membaca Al-Quran dengan bertajwid semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan terutamanya dalam memerhatikan hukumhukum yang telah diajarkan. Implikasinya, proses mengulang-ulang kembali bacaan ayat Al-Quran tersebut dilakukan oleh pengkaji dari semasa ke semasa sambil diikuti oleh responden secara individu mahupun kumpulan. Membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah Fardhu Ain ke atas setiap pembacanya. Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Muzamil ayat 4 :

O

lP n 

k "

TT Q!WrWT nU!

DW

Zl !
Maksudnya :

³Bacalah Al-Quran itu dengan tartil (bertajwid)´. (Surah Al-Muzamil ; 73:4) Tajwid dari segi bahasa bermaksud menggelokkan atau mencantikkan manakala dari segi istilah pula bermaksud suatu ilmu untuk mengetahui cara melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan betul. Selain itu tajwid juga ditakrifkan sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum serta kaedah-kaedah yang mesti

diamalkan semasa membaca Al-Quran dengan menepati apa yang
3

diterima daripada Rasulullah SAW (Surur Shihabuddin An-Nadawi : 2008). Masalah pembacaan Al-Quran dengan tidak menepati hukum tajwid memberi kesan yang mendalam terhadap kualiti pembacaan dari segi kelancaran, kefasihan dan kebolehupayaan membunyikan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kesannya, solat yang dilakukan tidak sah dan segala ibadah yang dilakukan yang melibatkan bacaan Al-Quran adalah tidak sempurna. Hal ini juga membawa kesan kepada sikap malas dan tidak berminat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah SWT di samping tidak mempunyai pemahaman mengenai hukum-hukum yang terdapat di dalam AlQuran yang penuh dengan kemukjizatan.

1.1 Analisis Tinjauan Masalah Sepanjang tempoh praktikum pada kali ini, pengkaji dapat membuat beberapa analisis berkaitan masalah ini. Apa yang ingin diperincikan oleh pengkaji adalah peratusan mengenai pemerhatian awal, punca masalah, kesan dan cara mengatasinya. Pada pemerhatian awal, responden dapat dikategorikan oleh pengkaji kepada beberapa aspek berikut :-

i. ii. iii.

Kebolehan membaca Al-Quran Kefasihan membunyikan kalimah Al-Quran Kefahaman mengenai hukum tajwid (Hukum Nun Sakinah) (Rujuk Jadual 1)

4

AZNAN NUR AZLINDA BT. NORAFZHAN AINA NASUHA BT.Jadual 1 Hasil Pemerhatian Awal Berhubung Kebolehan Responden (i) BIL NAMA YA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LUKMANHADIF B. BASIR MUHAMMAD DANISH B. A¶LI HANIES FARISHA BT. ANUAR NUR SYAZANA BT. Bagi golongan ini. SHAHROL NIZAM ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ - ( ii ) YA ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ - ( iii ) YA ¥ ¥ ¥ ¥ - TIDAK ¥ ¥ TIDAK ¥ ¥ ¥ ¥ TIDAK ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ BILANGAN MURID PERATUSAN ( % ) 8 80% 2 20% 6 60% 4 40% 4 40% 6 60% Bagi aspek kebolehan membaca Al-Quran. 5 . SHAHROL AFFANDI NURUL NAJWA BT. sebanyak 20% responden yang memerlukan bimbingan secara berterusan dan terus daripada guru apabila membaca Al-Quran. MUHAMAD NIZAM SYAFIQAH HANA BT. HAIRUL AZLI NUR ASYIQIN BT. ZAINUDDIN NUR IZZATI FARIESHA BT. manakala 80% berkeupayaan membaca Al-Quran tanpa bimbingan daripada guru. guru hanya memerhatikan bacaan responden serta memperbetulkan sekiranya terdapat kesalahan dalam membaca AlQuran.

dan mengkategorikan hukum Nun Sakinah dari segi huruf-huruf yang terlibat dan juga cara bacaannya. Idgham Ma¶al Ghunnah. Responden tersebut memerlukan penerangan yang berulang kali daripada guru untuk memamahi Hukum Nun Sakinah ini. responden tidak mengetahui apa hukum yang terdapat di dalam ayat Al-Quran yang dibaca serta tidak dapat membunyikan kalimah tersebut dengan betul dan bertajwid. Idgham Ma¶al Ghunnah. Namun begitu. dan Idgham Bila Ghunnah. Antara punca yang telah dikenalpasti oleh pengkaji berhubung masalah ini ialah responden masih tidak dapat mengecam. pada masa yang sama. Kesannya. Responden masih terkeliru dengan kelompok huruf-huruf tertentu untuk dipadankan dengan bahagian Hukum Nun Sakinah yang lima.Bagi aspek kefasihan membunyikan kalimah Al-Quran. Idgham Bila Ghunnah dan Iqlab. sebanyak 40% responden yang perlu diperbetulkan sebutan kalimah Al-Quran yang dibaca secara berulang kali dan sebanyak 60% responden dapat membunyikan kalimah Al-Quran dengan baik. sebanyak 40% responden yang mengetahui beberapa bahagian Hukum Nun Sakinah seperti Izhar Halqi. 60 % responden masih tidak memahami dan tidak mengetahui mengenai bahagian Hukum Nun Sakinah yang terdiri daripada lima hukum iaitu Izhar Halqi. terdapat beberapa kalimah yang dibaca memerlukan kepada bantuan guru untuk membunyikannya dengan lebih fasih dan lancar. membeza. Ikhfa¶ Hakiki. Bagi aspek kefahaman mengenai hukum tajwid iaitu Hukum Nun Sakinah. Hal ini 6 .

fasih dan bertajwid. pengkaji akan membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu dan responden mendengar bacaan pengkaji. penggunaan ³Grid Tajwid´ ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kefahaman responden untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan betul dan bertajwid bagi memelihara kesucian Kalam Allah SWT. Selain itu. Maka.juga turut memberi kesan kepada kualiti bacaan mereka dalam membunyikan kalimah-kalimah Al-Quran semasa proses pengajaran dan pembelajaran khasnya dan pada waktu-waktu lain amnya. Kaedah ini merupakan suatu proses pembacaan atau mengingat sesuatu kemahiran secara berulang-ulang ((Bahagian Pendidikan Guru. Sekiranya masih terdapat kesalahan dalam membunyikan kalimah-kalimah tertentu. Selain itu juga. 1.2 Fokus Kajian 7 . KPM : 2005). pengkaji banyak mengaplikasikan kaedah tikrar (ulangan) di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pengkaji juga menggunakan suatu inovasi yang diberi nama ³Grid Tajwid´. maka pengulangan dilakukan oleh pengkaji agar responden dapat mengikutinya dengan betul. bagi meningkatkan kebolehupayaan responden membaca dengan bertajwid. Pengkaji akan mengulang ayat bacaan sebanyak tiga kali kemudian diikuti oleh responden. Melalui kaedah ini. ³Grid Tajwid´ ini digunakan oleh pengkaji di dalam langkah pengajaran dalam usaha membantu meningkatkan penguasaan Hukum Nun Sakinah di kalangan responden.

3 Menilai kesan tindakan untuk meningkatkan penguasaan Hukum Nun Sakinah Murid Tahun 2 Alpha. 3.2 Merancang tindakan untuk meningkatkan penguasaan Hukum Nun Sakinah Murid Tahun 2 Alpha. 2.0 SOALAN KAJIAN 3. 2. fasih dan bertajwid bagi setiap bahagian Hukum Nun Sakinah yang terdapat di dalam Al-Quran.2 Apakah tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan Hukum Nun Sakinah Murid Tahun 2 Alpha? 3. 2.0 OBJEKTIF KAJIAN 2.3 Apakah kesan tindakan untuk meningkatkan penguasaan Hukum Nun Sakinah Murid Tahun 2 Alpha? 8 . Penggunaan Grid Tajwid akan diaplikasikan di dalam langkah pengajaran dalam usaha untuk membantu responden mengetahui dan memahami susunan kelompok-kelompok huruf yang terdiri daripada beberapa bahagian Hukum Nun Sakinah. responden dapat mengetahui cara bacaan yang betul. Implikasinya.Fokus kajian pengkaji ialah untuk meningkatkan penguasaan Hukum Nun Sakinah Murid Tahun 2 Alpha dengan menggunakan Grid Tajwid.1 Apakah tindakan pengkaji untuk meningkatkan penguasaan Hukum Nun Sakinah Murid Tahun 2 Alpha? 3.1 Meningkatkan penguasaan Hukum Nun Sakinah Murid Tahun 2 Alpha.

9 . setiap daripada responden dikehendaki mengisi Borang Soal selidok Responden yang telah disediakan oleh pengkaji (Rujuk Lampiran 1).0 KUMPULAN SASARAN Pengkaji telah memilih seramai 10 orang responden daripada murid Tahun 2 untuk menjalankan kajian ini. Dalam mendapatkan maklumat awal responden.4. Mereka terdiri daripada 2 orang responden lelaki dan 8 orang responden perempuan yang beragama Islam dan berketurunan Melayu.

YA TIDAK 2. Adakah anda mengikuti kelas mengaji Al-Quran di luar kawasan sekolah? Jika Ya nyatakan waktu kelas tersebut. YA TIDAK 4. YA TIDAK 3. 10 YA TIDAK . 1.Lampiran 1 Borang Soal Selidik Responden BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ITEM MAKLUMAT Nama Jantina Agama Bangsa Nama bapa Pekerjaan bapa Nama ibu Pekerjaan Ibu Markah peperiksaan (%) 10 11 Bidang Al-Quran (%) Alamat rumah Sila lengkapkan soalan dibawah. Adakah anda mengikuti kelas tambahan/tuisyen di luar kawasan sekolah? Jika Ya nyatakan waktu kelas tersebut. Adakah anda mengikuti Kelas Fardhu Ain (KAFA) anjuran sekolah? Jika Ya nyatakan waktu kelas tersebut. Segala maklumat anda adalah rahsia. Adakah anda minat membaca Al-Quran? Jika Ya nyatakan sebab.

dan setiap 10% dripada responden adalah peniaga. juruteknik elektirk dan peniaga.30 petang hingga 5. tukang jahit baju. Kesemua responden memperolehi markah di antara 24% hingga 30%. Terdapat 2 orang daripada responden pengkaji yang merupakan anak kepada guru di sekolah tersebut. seramai 40% daripada bapa responden bekerja sebagai pemandu lori. Daripada dapatan awal pengkaji juga. pengawal keselamatan. seramai 90% responden mengikuti kelas mengaji Al-Quran di kampung masingmasing. Bagi pekerjaan ibu responden pula. kesemua responden memperolehi gred markah B (Baik) dan A (Cemerlang) dengan peratusan markah di antara 70% hingga 94%.Merujuk kepada keputusan Ujian Pengesanan (1) Mac 2011 bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. 100% daripada responden berminat untuk belajar membaca Al-Quran dengan alasan berasa seronok apabila membaca Al-Quran di samping berkeinginan untuk mendalami kaedah-kaedah yang betul dalam membaca Al-Quran dengan betul dan 11 . Di samping itu. seramai 40% adalah surirumah sepenuh masa. markah yang diperuntukkan bagi bidang Al-Quran adalah sebanyak 30%. pembantu kantin dan pembantu kedai makan. 20% adalah guru. seramai 90% daripada responden juga mengikuti Kelas Fardhu Ain (KAFA) yang diadakan di sekolah pada waktu petang bermula jam 2. 20 % sebagai petani dan setiap 10% daripada responden bekerja sebagai pegawai kastam.00 petang setiap hari Isnin hingga Rabu. Selain itu juga. Di dalam ujian tersebut. Setiap daripada responden mengaji Al-Quran pada setiap petang atau malam pada setiap hari. Dilihat dari sudut sosioekonomi.

(Rujuk Jadual 2) 12 .bertajwid. Jadual kumpulan sasaran adalah seperti berikut :.

ZAINUDDIN NUR IZZATI FARIESHA BT. AZNAN NUR AZLINDA BT. A¶LI HANIES FARISHA BT. NORAFZHAN AINA NASUHA BT.Jadual 2 Kumpulan Sasaran Kajian 1 BILANGAN PEREMPUAN 2 MELAYU BUDHA 3 MARKAH PENUH 4 BIDANG AL-QURAN PEKERJAAN 5 6 7 TIDAK TIDAK HINDU AYAH IBU 1 LUKMANHADIF B. ANUAR NUR SYAZANA BT. HAIRUL AZLI NUR ASYIQIN BT. BASIR MUHAMMAD DANISH B. SHAHROL AFFANDI ¥ ¥ - - ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ - - ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ - - 74% 76% 83% 84% 76% 80% 74% 94% 30% 30% 29% 27% 24% 26% 26% 30% JURU TEKNIK ELEKTRIK PETANI PEMANDU LORI PETANI PEMBANTU KANTIN SEKOLAH SURI RUMAH SURI RUMAH PEMBANTU KEDAI MAKAN SURI RUMAH SURI RUMAH GURU GURU ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ - ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ - ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 2 3 4 5 6 7 8 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ - - - - ¥ - - - - - - - PEMANDU LORI PENGAWAL KESELAMATAN PEMANDU LORI PEGAWAI KASTAM - - - - - - - - - - - - - - - ¥ - - - - - - - 13 TIDAK - ISLAM INDIA CINA YA YA YA NAMA LELAKI .

SHAHROL NIZAM - ¥ ¥ ¥ ¥ - - ¥ ¥ - - 70% 75% 28% 27% PENIAGA PENIAGA TUKANG JAHIT ¥ ¥ - ¥ ¥ - ¥ ¥ - - - - - - PEMANDU LORI - - - JUMLAH PERATUSAN (%) 2 20% 8 80% 10 100% 0 0% 0 0% 10 100% 0 0% 0 0% - - - - 9 90% 1 10% 9 90% 1 10% 10 100% 0 0% **CATATAN :1. MUHAMAD NIZAM SYAFIQAH HANA BT. AGAMA 3. KETURUNAN 4. MENGIKUTI KELAS FARDHU AIN (KAFA) ANJURAN SEKOLAH 6. MINAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN 14 . KEPUTUSAN UJIAN PENGESANAN (1) MAC 2011 (%) MARKAH PENUH BIDANG AL-QURAN : ( 100%) : (30%) 5. MENGIKUTI KELAS MENGAJI AL-QURAN DI LUAR KAWASAN SEKOLAH 7. JANTINA 2.9 10 NURUL NAJWA BT.

Selain itu. Idgham Ma¶al Ghunnah. pengkaji akan menilai bacaan responden melalui Senarai Semak Ujian Pra Bacaan Tilawah Al-Quran yang mengandungi empat skala yang berbeza iaitu I (tidak tepat). III (tepat) dan IV (sangat tepat). Antaranya ialah Puan Bderiah binti Wahab. senarai semak yang digunakan oleh pengkaji telah disahkan oleh dua orang yang berpengalaman di dalam bidang Al-Quran. Beliau merupakan salah seorang Jurulatih Utama Pendidikan Islam bagi Negeri Perlis. II (kurang tepat). Dalam masa yang sama. Idgham Bila Ghunnah dan Iqlab. Format senarai semak yang digunakan oleh pengkaji adalah berdasarkan daripada Kajian Kefahaman Tajwid yang telah dijalankan oleh Puan Rozaini binti Mamat pada tahun 2010 di bawah penyeliaan Open University of Malaysia (OUM). Ikhfa¶ Hakiki. Beliau telah menjalankan kajian ini bagi murid-murid Sekolah Kebangsaan Sungai Berembang seramai 30 orang responden.1 Perancangan Langkah Tindakan Kajian pengkaji bermula dengan mengadakan ujian pra bacaan potongan- potongan ayat Al-Quran yang mengandungi Hukum Nun Sakinah seperi Izhar halqi. Sekarang beliau masih berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Berembang dan telah berkhidmat sebagai seorang guru bagi mata pelajaran Pendidikan Islam selama 33 tahun bermula pada tahun 1978. Beliau juga telah 15 . Encik Zaki bin Md Ratin juga telah mengesahkan senarai semak yang digunakan oleh pengkaji dalam menjalankan kajian ini.8. Selain itu juga. PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN 8. Guru Cemerlang Pendidikan Islam. Beliau merupakan salah seorang guru mata pelajaran Pendidikan Islam yang telah berkhidmat selama 19 tahun bermula pada bulan Disember 1992.

Di dalam senarai semak tersebut. Idgham Bila Ghunnah dan Iqlab. pengkaji telah memilih 4 contoh potongan ayat bagi setiap bahagian Hukum Nun Sakinah iaitu Izhar Halqi. (Rujuk Jadual 3) 16 . Idgham Ma¶al Ghunnah. Ikhfa¶ Hakiki. Beliau telah dilantik sebagai Jurulatih Utama (JU) sejak tahun 1996.berkhidmat sebagai seorang guru Pendidikan Islam selama 19 tahun.

Jadual 3 Senarai Semak Ujian Pra Bacaan Tilawah Al-Quran JUMLAH SKOR : SENARAI SEMAK UJIAN PRA BACAAN TILAWAH AL-QURAN NAMA : _______________________________________________________________ SKOR PENCAPAIAN BIL CONTOH AYAT HUKUM TANDA I 1 II III IV 2 D B $WT TT d qU& nZ [ sP! sP! ^ ) [.Z  B $ 0  U IZHAR HALQI ± ± ± ± ± ± IKHFA HAKIKI 3 4 5 6 T Wr WT k  .$ dT $ 0 [kT j D .

U . O r rS Z 0 FS A n \TWT ? l[O B K$ IQLAB IDGHAM MA AL GHUNNAH IDGHAM BILA GHUNNAH IZHAR HALQI 17 .

7 8 9 0 S A n \T ES 4 ( dT$ 0 ^ 4T 1 ( U[ D .

U $ j B K$ 0 !W [B / Q.U [ U! $WT o n[\ B $ O .P d o  _ kUWT S ! U! DT 8S k  ^ $ . Kp  DS U! Y RQ. ( DS dWT G j S IU 0 B[.

U T p Q IKHFA HAKIKI ± ± IQLAB IDGHAM MA AL GHUNNAH ± ± ± ± ± IDGHAM BILA GHUNNAH 10 11 IZHAR HALQI 12 IKHFA HAKIKI 13 IQLAB 18 .

 A "d Wo  L B $ DS U d 0 I ^ R5 RW<k [ Ol 0 P r B K$ IDGHAM MA AL GHUNNAH IDGHAM BILA GHUNNAH IZHAR HALQI ± ± ± IKHFA HAKIKI IQLAB ± ± ± IDGHAM MA AL GHUNNAH IDGHAM BILA GHUNNAH 19 .14 B 15 16 17 18 19 20 $ . . Wr #S d P n WS FWT 0  B j^ WT "l [ YWT 0 FS ) U ! [j< j H R4 3 3 nR sP nU! 0UT B $ < [.U Q.

SKOR PENCAPAIAN : SKOR I II III IV PENERANGAN TIDAK TEPAT KURANG TEPAT TEPAT SANGAT TEPAT SKOR MARKAH 1 2 3 4 20 .

Ujian pra tulisan (ujian kertas-pensel) ini akan mengambil masa selama 30 minit yang akan dijalankan sebelum penerangan dan pengajaran mengenai Hukum Nun Sakinah menggunakan Grid Tajwid. (Lampiran 2 : Ujian Pra Tulisan) 21 . Tujuan pengujian ini adalah untuk mengesan hasil pembelajaran yang dapat dicapai oleh murid dan juga mengesan kemajuan yang telah diperoleh tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain serta mengesan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh murid (Ahmad Mohd. Di dalam ujian ini.Kajian diteruskan dengan menjalankan ujian pra tulisan (ujian kertas-pensel) mengenai Hukum Nun Sakinah. Salleh : 2004). Jenis ujian yang digunakan adalah ujian objektif yang mempunyai items respons tetap. pengkaji akan melihat tahap penguasaan awal responden mengenai Hukum Nun Sakinah.

A : : : : : .B 22 . ) ____________________ : .Lampiran 2 Soalan Ujian Pra Tulisan (Ujian Kertas-Pensel) ( . (1 (2 (3 (4 (5 .

TT d qU& D B $WT (1 nZ [ sP! ( ) ( ) ( ) ( ) T p Q ^ $ .

U (2 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 [kT j $ .$ dT (3 ( ) ( ) ( ) ( ) 23 .

 sP nU! 0UT (6 "d Wo A B $ ( ) ( ) ( ) ( ) B $ .[j< 0 FS ) U 3 nR j H ! YWT (4 R4 3 ( ) ( ) ( ) ( ) sP! 0  ^ ) U B $ [. Wr 24 .Z (5  ( ) ( ) ( ) ( ) < [.U (7 #S d . Q.

( ) ( ) ( ) ( ) 0  P n WS ( ) ( ) ( ) FWT ( ) (8 B $ S [ O .P U! $WT (9 d o n[\ ( ) ( ) ( ) ( ) B K$ RW<k [ Ol 0 P (10 r ( ) ( ) 25 .

26 ¢¢ (R j ¡    R j h 1) . Di samping itu. Mereka akan diajarkan mengenai kelompok kelompok huruf yang terlibat bagi setiap hukum seperti kelompok huruf Izhar Hal i kelompok huruf Ikhfa¶ Hakiki kelompok huruf Idgham dan kelompok huruf Iqlab menggunakan Grid Taj id. mereka juga akan diperjelaskan lagi mengenai cara bacaan yang betul dan bertaj id bagi setiap Hukum Nun Sakinah.( ) ( ) Kajian ini dit an lagi dengan memberi penerangan kepada responden mengenai konsep Hukum Nun Sakinah.

Tempoh masa yang diperuntukkan bagi ujian pasca tulisan (ujian kertas -pensel) adalah selama 30 minit. 27 . pengkaji akan menjalankan pula ujian pasca tulisan (ujian kertaspensel) kepada setiap responden yang terlibat. Langkah terakhir ialah pengkaji akan melaksanakan temubual separa berstruktur untuk mengetahui perasaan murid dalam memahami Hu kum Nun Sakinah. Ujian pasca tulisan ini akan dijalankan sejurus pengajaran menggunakan Grid Taj id dijalankan. Soalan yang digunakan pada ujian pasca tulisan (ujian kertas pensel) ini adalah sama bagi soalan pra tulisan (ujian kertas-pensel) yang mana telah dijalankan sebelum pengajaran menggunakan Grid Taj id dijalankan. Bagi ujian pasca bacaan ini.Rajah 1 : Gri Tajwi Seterusnya. pengkaji akan menggunakan potongan -potongan ayat yang sama yang telah digunakan untuk ujian pra bacaan. Hal ini adalah bertujuan untuk melihat tahap penguasaan dan peningkatan responden yang jelas dan ketara di antara sebelum dan selepas pengajaran Hukum Nun Sakinah menggunakan Grid Taj id. Kajian ini akan diteruskan dengan ujian pasca bacaan potongan ayatayat AlQuran.

Temnubual ini bertujuan memberi maklum balas yang sah dan merekod segala maklum balas tersebut dengan jitu dan sempurna (Azizi Yahaya. Masa yang diambil untuk melaksanakan kesemua perancangan ini adalah pada waktu pengajaran Pendidikan Islam. ujian pra tulisan (ujian kertas-pensel). Jamaludin Ramli. ujian pasca tulisan (ujian kertas-pensel). proses penerangan konsep Hukum Nun Sakinah. ujian pasca bacaan dan juga temubual akan dilaksanakan di makmal komputer sekolah. Temubual ini merupakan salah satu cara untuk membantu pengkaji dalam menilai tahap kefahaman responden mengenai Hukum Nun Sakinah. Sekiranya masa yang dicadangkan tidak mencukupi. Jadual Umum Pelaksanaan Rancangan Tindakan (Jadual 4) dan Carta Alir Langkah Perancangan Tindakan (Jadual 5) adalah seperti di bawah :Jadual 4 Jadual Umum Perancangan Pelaksanaan Tindakan 28 . Kesemua perancangan langkah tindakan ini termasuklah ujian pra bacaan. Kesemua perancangan langkah tindakan ini akan dianalisis oleh pengkaji sendiri. maka pengkaji akan meminta izin daripada guru mata pelajaran yang lain untuk mengambil sedikit daripada masa mereka bagi melaksanakan tindakan yang seterusnya. Sharin Hashim. Yusuf Boon Abdul Rahim Hamdan : 2010). Kesemua ujian yang dijalankan adalah di bawah pemerhatian dan pemantauan pengkaji sendiri. Hal ini kerana suasananya yang kondusif serta dapat mengelakkan daripada gangguan murid-murid lain yang tidak terlibat dalam kajian ini. Perbincangan telah dilakukan dengan guru kelas dan beberapa orang guru mata pelajaran yang lain mengenai tempoh masa yang akan digunakan bagi menjalankan kajian ini dan kesemua mereka memberikan respons yang positif terhadap perkara ini.

ASPE Tempat Pelaksanaan Kajian Masa PE ERANGAN Makmal komputer sekolah Waktu P&P Pendidikan Islam ( waktu pengajaran yang lain sekiranya perlu) Kumpulan Sasaran Instrument Penilaian 10 orang Ujian pra bacaan dan pasca bacaan Ujian kertas-pensel Temubual separa berstruktur Pengkaji Jasmahazrin bin Abd Ghani Jadual 5 Carta Alir Langkah Perancangan Pelaksanaan Tindakan Tinjauan masalah melalui temubual dengan guru mata pelajaran Mengenal pasti punca masalah yang dihadapi oleh murid Pemilihan responden untuk melaksanakan kajian tindakan Penerangan mengenai konsep Hukum Nun Sakinah menggunakan Grid Tajwid Ujian pra tulisan (ujian kertas-pensel) (tempoh masa 30 minit) Ujian pra bacaan (10 minit bagi setiap responden) Ujian pasca tulisan (ujian kertas-pensel) (tempoh masa 30 minit) Ujian pasca bacaan (10 minit bagi setiap respoden) Temubual dengan setiap daripada responden 29 .

2.2 Perancangan Cara Mengumpul Data 8.2 Ujian Pra Tulisan dan Pasca Tulisan (Ujian Kertas-Pensel) Pengkaji juga menggunakan ujian kertas±pensel dalam menjalankan kajian ini. Ujian kerta-pensel melibatkan kemahiran penggunaan perkataan 30 .2. Selain itu juga.1 Ujian Pra Bacaan dan Pasca Bacaan Pengkaji menggunakan ujian pra bacaan dan ujian pasca bacaan bagi menilai kebolehan murid dalam memahami Hukum Nun Sakinah. 8. suasana peperiksaan kedua-dua ujian juga mestilah tidak jauh berbeza dan dijalankan di tempat yang sama bagi kedua-duanya. Kedua-dua set soalan yang digunakan oleh pengkaji di dalam ujian pra dan pasca adalah sama agar dapat melihat dan menilai tahap pencapaian responden dengan lebih jelas dan ketara. Ujian ini digunakan bertujuan membandingkan prestasi murid sebelum dan selepas rawatan atau program intervensi dijalankan. maka objektif kajian tercapai.8. Jika keputusan ujian pasca menunjukkan peningkatan berbanding ujian pra.

melalui ujian objektif ini juga. Pada amnya. Pengkaji menggunakan bentuk ujian objektif kerana ianya mempunyai ciri utama iaitu setiap item yang disoal hanya menguji satu perkara yang spesifik.3 Temubual 31 . Ujian jenis ini juga bukan sahaja sesuai ditadbirkan secara ramai. Hal ini bersesuai dengan tahap responden yang masih berada pada tahun dua. Masa yang diperuntukkan bagi ujian pra dan pasca tulisan ini adalah selama 30 minit. Dalam kajian ini. ianya dapat ditadbir dan dijawab dalam masa yang singkat (Mook Soon sang : 2009).dalam bahasa. 8.2. soalan yang dibina memerlukan responden memilih jawapan daripada beberapa gerak balas yang diberikan di bawah setiap soalan. tetapi juga boleh digunakan untuk menguji bidang secara meluas (Mook Soon Sang : 2009). Selain itu juga. Pengkaji menggunakan salah satu jenis ujian kertas-pensel iaitu ujian obejktif. Soalan yang digunakan bagi ujian pra tulisan dan ujian pasca tulisan adalah soalan yang sama. ujian objektif ini boleh disediakan dalam dua bentuk iaitu item respons bebas dan juga item respons tetap (Mook Soon Sang : 2009). Setiap daripada responden perlu menguasai kemahiran membaca arahan dan kefahaman soalan serta kemahiran menulis dengan menggunakan alat tulis. Ujian pasca tulisan akan dijalankan selepas penerangn dan pengajaran mengenai Hukum Nun Sakinah menggunakan Grid Tajwid dilaksanakan. khasnya dalam bidang kognitif. Ujian ini juga sangat sesuai digunakan untuk menguji kefahaman dan penguasaan kemahiran.

Contoh soalan temubual separa berstruktur adalah seperti berikut di dalam Jadual 6 :- 32 . Temubual yang dilaksanakan ini adalah bertujuan untuk mendapat maklum balas daripada responden-responden mengenai pemahaman mereka tentang Hukum Nun Sakinah. temubual separa berstruktur ini akan dijalankan selepas daripada responden menjawab soalan ujian pasca tulisan (ujian kertas-pensel). Soalan temubual ini juga telah disahkan oleh Puan Bderiah binti Wahab iaitu Guru Cemerlang Pendidikan Islam dan juga Encik zaki bin Md Ratin iaitu salah seorang Jurulatih Utama Pendidikan Islam bagi Negeri Perlis.Instrumen temubual juga akan digunakan oleh pengkaji dalam menjalankan kajian ini. Mengikut perancangan. Soalan-soalan temubual separa berstruktur ini telah disediakan oleh pengkaji bagi melihat hasil daripada langkah-langkah tindakan yang telah dilakukan dalam usaha meningkatkan penguasaan Hukum Nun Sakinah di kalangan responden yang terlibat.

Jadual 6 Soalan Temubual Separa Berstruktur SOALAN 1) Adakah kamu minat / suka belajar membaca Al-Quran? Ya / Tidak? Kenapa? JAWAPAN MURID 2) Adakah kamu dapat memahami apa itu Hukum Nun Sakinah? Ya / Tidak? 3) Adakah penggunaan Grid Tajwid dapat membantu anda mengkategorikan Hukum Nun Sakinah? Ya / Tidak? 33 .

Adakah mereka memahaminya dengan jelas ataupun masih terdapat kekeliruan. 4) Soalan 4 dibentuk untuk menguji tahap keyakinan responden terhadap pembacaan Al-Quran dengan bertajwid terutamanya dalam 34 .Kenapa? Sebutkan 3 huruf bagi hukumhukum yang anda tahu? 4) Bolehkah kamu membaca Al-Quran dengan bertajwid (Hukum Nun Sakinah) pada masa hadapan? Ya / Tidak? Kenapa? Anda yakin dengan jawapan anda? Setiap soalan yang dibentuk berdasarkan kepada tujuan-tujuan tertentu seperti berikut :1) Soalan 1 dibentuk untuk mendapatkan respons daripada responden tentang minat mereka terhadap pembelajaran Al-Quran. 3) Soalan 3 pula dibentuk untuk mengetahui adakah penggunaan Grid Tajwid membantu pemahaman responden mengenai Hukum Nun Sakinah sekaligus dapat mengkategorikan kelompok-kelompok huruf yang terlibat di dalam Hukum Nun Sakinah. 2) Soalan 2 dibentuk untuk mendapatkan pandangan responden terhadap kefahaman mereka mengenai Hukum Nun Sakinah selepas mendapat penerangan menggunakan Grid Tajwid.

Jika jumlah skor ujian pasca berkurangan daripada jumlah skor ujian pra.3. maka hal ini menunjukkan bahawa objektif kajian ini tercapai. Hal ini kerana. Bagi instrumen ini.1 Ujian Pra Bacaan dan Pasca Bacaan Bagi mengumpul data menggunakan ujian pra dan pasca ini. Sekiranya responden melebihi 30 orang di dalam sesuatu kajian. responden yang terlibat di dalam kajian ini hanyalah 10 orang sahaja. Markah yang diperolehi oleh responden akan dicatatkan oleh pengkaji di dalam bentuk peratusan.membunyikan kalimah-kalimah yang mempunyai Hukum Nun Sakinah pada masa hadapan. pengkaji akan melihat kepada perbezaan jumlah markah responden yang diperolehi pada ujian pra dan ujian pasca. Pencapaian responden akan dicatatkan menggunakan Jadual 7 seperti di bawah :- 35 . sekiranya jumlah skor ujian pasca menunjukkan nilai yang lebih tinggi berbanding jumlah skor ujian pra. 8. maka nilai yang diperolehi amat sesuai diletakkan dalam bentuk min dan sisihan piawai. Perbezaan markah ini dapat menunjukkan tahap kefahaman mereka sebelum dan selepas rawatan atau progran intervensi dilakukan. maka hal ini menunjukkan bahawa responden masih belum memahami hukum Nun Sakinah dan tidak dapat mengaplikasikan kaedah penggunaan Grid Tajwid dalam menyebut kalimah-kalimah yang mengandungi Hukum Nun Sakinah dengan betul dan bertajwid.3 Perancangan Cara Menganalisis Data 8.

36 .

BASIR MUHAMMAD DANISH B. MUHAMAD NIZAM SYAFIQAH HANA BT. HAIRUL AZLI NUR ASYIQIN BT. ZAINUDDIN NUR IZZATI FARIESHA BT. SHAHROL AFFANDI NURUL NAJWA BT. AZNAN NUR AZLINDA BT. A¶LI HANIES FARISHA BT.Jadual 7 Jadual Pencapaian Ujian Pra Bacaan dan Pasca Bacaan JUMLAH SKOR (%) UJIAN PASCA BACAAN PERATUSAN PERATUSAN JUMLAH SKOR BIL NAMA PRA BACAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERBEZAAN (%) (PASCA-PRA) PERATUSAN LUKMANHADIF B. SHAHROL NIZAM 37 (%) . NORAFZHAN AINA NASUHA BT. ANUAR NUR SYAZANA BT.

bilangan responden yang terlibat di dalam kajian ini hanyalah 10 orang sahaja. jumlah markah yang diperolehi oleh responden bagi soalan 1 dan 2 akan diletakkan dalam bentuk peratusan bagi memperolehi tahap pencapaian responden terhadap penguasaan mereka dalam Hukum Nun Sakinah. maka nilai yang diperolehi amat sesuai diletakkan dalam bentuk min dan sisihan piawai. markah yang diperuntukan adalah sebanyak 27.8. Maka. Hal ini kerana. soalan yang diperuntukkan adalah sebanyak 10 soalan dan 2 markah diperuntukkan untuk setiap soalan. Bagi soalan kedua pula. cara untuk menganalisis markah responden adalah melalui pertambahan markah yang diperolehi untuk setiap soalan yang telah dijawab.3. Pencapaian responden akan dicatatkan menggunakan Jadual 8 seperti di bawah :- 38 .2 Ujian Pra Tulisan dan Pasca Tulisan (Ujian Kertas-Pensel) Bagi ujian kertas pensel ini. Pengkaji menggunakan nilai peratusan dalam menghitung markah yang diperolehi oleh responden. Bagi soalan pertama iaitu mewarnakan huruf-huruf mengikut hukum-hukum tertentu. Sekiranya responden melebihi 30 orang di dalam sesuatu kajian.

A¶LI HANIES FARISHA BT. ZAINUDDIN NUR IZZATI FARIESHA BT.Jadual 8 Jadual Pencapaian Ujian Pra Tulisan dan Pasca Tulisan (Ujian Kertas-Pensel) PERATUSAN PERATUSAN JUMLAH UJIAN BIL NAMA PRA TULISAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH UJIAN (%) PASCA TULISAN PERBEZAAN (%) (PASCA-PRA) PERATUSAN LUKMANHADIF B. ANUAR NUR SYAZANA BT. MUHAMAD NIZAM SYAFIQAH HANA BT. BASIR MUHAMMAD DANISH B. SHAHROL NIZAM 39 (%) . SHAHROL AFFANDI NURUL NAJWA BT. HAIRUL AZLI NUR ASYIQIN BT. NORAFZHAN AINA NASUHA BT. AZNAN NUR AZLINDA BT.

3. pengkaji akan cuba mendapatkan reaksi dan perasaan responden terhadap kajian ini. Selain mencatat. Penggunaan pita rakaman ini merupakan sumber penting dalam menentukan kesahihan dan kebolehpercayaan data yang diperolehi.8.3 Temubual Pengkaji akan merekodkan proses temubual bersama responden melalui catatan yang akan dicatatkan pada lembaran temubual seperti yang terdapat pada Jadual 6. 40 . Melalui temubual ini. pengkaji juga akan merekodkan perbualan tersebut menggunakan pita rakaman supaya data yang penting tidak terlepas pandang.

9. PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN 9.1 BIL 1 2 3 4 Jadual Pelaksanaan PERKARA TARIKH 14-18 MAC 2011 21-25 MAC 2011 1-4 MAC 2011 7-10 MAC 2011 CATATAN Melalui amalan refleksi pengajaran - Perbincangan tajuk kajian tindakan Penyediaan kertas cadangan Temubual dengan guru Pemerhatian terhadap murid semasa P&P guru sedang dijalankan Pemprosesan maklumat daripada temubual dan pemerhatian Pemilihan responden yang terlibat Ujian pra bacaan ayat Al-Quran 5 6 7 11 MAC 2011 22 MAC 2011 3 OGOS 2011 10 minit bagi setiap responden 30 minit tempoh masa ujian 60 minit bagi satu sesi pengajaran 30 minit selepas 8 Ujian pra tulisan (Ujian kertas-pensel) Pemprosesan data ujian pra bacaan dan ujian pra tulisan (Ujian kertas-pensel) Pengajaran menggunakan ³Grid Tajwid´ 4 OGOS 2011 9 5 OGOS 2011 10 8 OGOS 2011 11 Ujian pasca tulisan (Ujian kertas-pensil) 8 OGOS 2011 sesi pengajaran dijalankan 12 Pemprosesan data ujian pasca tulisan (Ujian kertas-pensel) Ujian pasca bacaan ayat Al-Quran 9 OGOS 2011 10 minit bagi setiap responden 13 11 OGOS 2011 41 .

14 15 16 Pemprosesan data ujian pasca bacaan Penulisan laporan kajian Membentang laporan kajian 12 OGOS 2011 15-9 SEPTEMBER 2011 19 -20 SEPTEMBER 2011 20 minit bagi setiap pembentangan 9.00 RM 335.00 RM 150.2 BIL Kos Kajian JENIS ALATAN / BAHAN Kertas A4 KOS 1 (2 rim x RM 12.00 RM 60.90) Kos percetakan 2 (Ink pencetak dan fotostat bahan) 3 Kos pembinaan Grid Tajwid Penjilidan Buku 5 (5 x RM 30.80 RM 100.00) JUMLAH RM 25.80 42 .

Selangor : Penerbitan Multinedia Sdn. Kursus Perguruan Lepas Ijazah : Pendidikan Islam Falsafah. 8 (ISSN : 1511-7431). Nabiroh Kassim. Selangor : Oxford Fajar Sdn. (2000). Selangor : PTS Professional Publishing Sdn. 45-58. Kuala Lumpur. Maimunah Ismail. Salleh. Mohammad Azmi Mohamad. Jamaludin Ramli. Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia. (2008). Siri Pengajian Profesional : Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. (2005). Sejarah dan kaedah Pengajaran Pembelajaran. Bil. Surur Shihabuddin An-Nadawi. Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Sekolah Rendah Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah. Selangor : PTS Professional Publishing Sdn. Shahrin Hashim. Ammar Fadzil (2007) Anatomi AL-Quran : Mengenal Ilmu. Azizi Yahaya. (2010). Forum Penyelidikan Pendidikan Institut Bahasa Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Bhd. Ilmu Tajwid Menurut Riwayat Hafs µAn µAsim Melalui Toriq Asy-Syatibiyyah. Putrajaya 43 .10. SENARAI RUJUKAN Ahmad Mohd. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. Putrajaya : Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia. Bhd. (2001). Mok Soon Sang. (2008). Bhd. Penguasaan Bacaan Al-Quran Di Kalangan Pelajar Islam Semester 3 Institut Bahasa Melayu. (2009). Yusof Boon. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Bhd. Panduan Penyelidikan Edisi 2000 : Bahagian Pendidikan Guru. Abrul Rahim Hamdan. Sejarah dan Kandungan Al -Quran. Bhd. (2004).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.