KEPIMPINAN GURU

DISEDIAKAN OLEH: MOHD ZAIRY FIRDAUS BIN MOHD A SRI JAZLI BIN JOHARI 8 PISMP RBT/PJ/BM UNTUK PERHATIAN: PN. MASZURIA BT OSMAN JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG-KTI

PENGENALAN
‡ Setiap seorang merupakan pemimpin dalam caranya yang tersendiri mengikut peranan yang dimainkan oleh individu tersebut.

Konsep Asas Kepimpinan 1/5
‡ Kepimpinan segala bentuk aktiviti bertujuan mempengaruhi pengetahuan, amalan & motivasi ahli dalamnya.

Konsep Asas Kepimpinan 2/5
‡ Ibrahim Mamat (2001), pemimpin
± Individu dalam sesuatu kumpulan yang diberi tanggungjawab mengarah dan menyelaraskan aktiviti untuk mencapai matlamat kumpulan tersebut.

‡ Kamus Dewan (2002), kepimpinan
± Keupayaan untuk memimpin

Konsep Asas Kepimpinan 3/5
‡ Robbins (2003), kepimpinan
± Kebolehan untuk mempengaruhi ahli-ahlinya untuk mencapai sesuatu matlamat.

‡ Kim & Maubourge (1992), kepimpinan
± Kebolehan seseorang menginspirasikan keyakinan dan sokongan dalam kalangan sekumpulan manusia yang diperlukan untuk mencapai matlamat organisasi.

Konsep Asas Kepimpinan 4/5
‡ Leitwood &Janti (1999), kepimpinan
± Keupayaan untuk mempengaruhi sistem kepercayaan, tindakan dan pegangan nilai ahli-ahli dalam kumpulannya.

‡ Fidler (1997), Kepimpinan
± Keupayaan menjana rasa hala tuju dan keyakinan dalam kalangan pengikutnya. ± Mempengaruhi pengikut ke arah mencapai matlamat.

Konsep Asas Kepimpinan 5/5
‡ Murphy (1988)
± Kepimpinan - Tidak harus diperkaitkan dengan ciri-ciri pemimpin semata-mata.

‡ Kepimpinan berkesan tertakluk kepada
± Konteks ± Jenis pengikut ± Isu/maklumat organisasi

1. Kepimpinan semula jadi
‡ Bukan dilantik secara formal ‡ Anggota yang tertua, paling berpengalaman, serta mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi

2. Kepimpinan Berkarisma
‡ Max Weber (1947)
± Anggota kompulan persepsi ketua sebagai orang yang mempunyai kualiti istimewa / luar biasa.

‡ House & Howell (1992)
± Tret-tret personaliti.
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Pencapaian Kretiviti dan inovasi Bertenaga &aktif Yakin diri Pengaruh Tabah Membina, toleransi, sensatif

3. Kepimpinan birokratik 1/3
‡ Weber (1989)
± Memaksimakan kecekapanmelalui pengurusan dengan menggunakan pendekatan rasional ± Model kepimpinan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Matlamat Bidang pengkhususan Hierarki Peraturan & tatatertib Prosedur kerja teknikal Kelayakan & kecekapan bidang

3. Kepimpinan birokratik 2/3
‡ Packwood (1989), birokrasi
± Ciri generik dalam sesebuah organasi formal, terutamanya jika organisasi tersebut besar dan kompleks.

3. Kepimpinan birokratik 3/3
‡ Ciri-ciri kepimpinan
± Jarang meneroka cara baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. ± Mempunyai akauntibiliti terhadap tugasnya, memastikan kualiti kerja dipelihara dan matlamat organisasi tercapai.

4. Kepimpinan teragih
‡ Brown, Boyle & Boyle (1989)
± Melalui kolaborasi dan amalan taulan sekerja (Collegiality), mereka dapat manfaat daripada sokongan dan kepelbagaian kepakaran sekerja.

1. Teori tradisional teori tret 1/3
‡ (tahun 1920-an & 1930-an)
± Seseorang pemimpin dikenal pasti mengikut trettret yang dimilikinya.

‡ Stogdill (1974)
± Tret dan kemahiran-------------------------------m/s 95

1. Teori tradisional teori tret 2/3
‡ Wright (1996)
± Tiada perbezaan antara pemimpin dengan pengikut berdasarkan mana-mana set sifat peribadi pemimpin yang khusus.

‡ 4 tret yang secara konsisten merumuskan ciri-ciri kejayaan seseorang pemimpin:
± ± ± ±

Kecerdasan tinggi Bertanggungjawab Berkeyakinan Daya tahan tinggi

1. Teori tradisional teori tret 3/3
‡ Yukl (1989)
± 3 kategori kemahiran am yang releven untuk semua pengurus:
‡ Interpersonal ‡ Kognitif ‡ teknikal

2. Te ri Tra isi al Te ri Ti gka Lak 1/3
‡ Bagaima a pemimpi berti gka lak alam pr ses kepimpi a (ter tama ter a ap pe gik t mereka) ta 80-a ‡ Te ri x & te ri Y
± Perbezaa alam cara sese ra g pemimpi bera ggapa staf ya alam seseb a rga isasi. ± Te ri X (a t kratik) & Te ri Y ( em krasi)

2. Te ri Tra isi al Te ri Ti gka Lak 2/3
‡ Gri Pe g r sa (Blake & M t , 1964, 1978) ----------------------------------------m/s 98
± Keprihatinan terhadap penghasilan ± Keprihatinan terhadap manusia ± Tindakan pemimpin
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kelab rekreasi. M> H< Papa (improvished). M< H< Berpasukan. M> H> Berorentasi tugas. M< H> Dipertengahan jalan (middle Road). M=H

2. Te ri Tra isi al Te ri Ti gka Lak 3/3
‡ M r ea & Griffi (1998)
± Bi a b ga mesra e ga pekerja ya ya g j ga me y k g p c k pimpi a . > arga iri pekerja ± G a kae a pe yeliaa a pr ses b at kep t sa berk mp la lebi . ± Ce er g tetap matlamat rga isasi ti ggi.

3. Te ri tra isi

al Te ri sit asi 1/4

‡ Persekitara rga isasi ya g berkesa memerl ka cara kepimpi a ya g berbeza jika keberkesa a i gi irasaka . ‡ Te ri K ti je si Fie ler (1967)

± Tia a ter apat sat cara ya g terbaik alam memimpi seseb ah rga isasi ± Keberkesa a kepimpi a tertakl k kepa a kesepa a a a variable, gaya kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran.

3. Te ri tra isi
‡ s k

al Te ri sit asi 2/4

ga persekitara :

± Saiz rga isasi ± S mber & cara pe g perasia ± Ta ggapa pemimpi teha ap staf a sebalik ya ± Pe gg aa pe gg aa tek l gi

3. Te ri tra isi
‡ Dime si Te ri K
±H b
‡ pemimpi

al Te ri sit asi 3/4
ti je si Fie ler (1967)
is k g ahli

ga pemimpi -ahli
iterima a

± Str kt r t gasa
‡ Kejelasa t gas & pera a ahli alam melaksa aka t gas terseb t.

± Ke

ka k asa
g pr ses kepimpimpi a

‡ Pemimpi k at, sit asi sk

3. Te ri tra isi
± Gri Pe g r sa + M ± Gaya kepimpi a

al Te ri sit asi 4/4
el K ti je si

‡ Te ri sit asi Hersey a Bla char (1977)

‡ Memberitah , Me j al, Me gambil bahagia & Me r ka ta gg gjawab

± Kemata ga ahli alam k mp la -----------m/s 101
‡ Psik l gikal & pe ge alia t gas (kemahira ) ‡ M tivasi, kemahira , matlamat, kejelekita k mp la

± Perl

iambil kira b

aya masyarakat

1. Te ri Se asa Te ri Tra sf r asi
1/3

‡ Ja es MacGreg r Bur s (1978), kepi pi a tra sf r asi
± Berupaya e ggerakka pe gikut-pe gikut ya u tuk berti dak e capai atla at terte tu berdasarka :
‡ ilai da tivasi ‡ keperlua da kehe dak ‡ aspirasi da ja gkaua

1. Te ri Se asa Te ri Tra sf r asi
2/3

‡ Bass (1985), kepi pi a tra saksi
± Me berika f kus kepada keperlua asas da tivasi bekerja. ga jara ekstri sik sebagai ± Pe g perasia berti dak- e eri a ± Tiada k it e peribadi e buat perubaha kreatif da i vatif ± Ti daka pe gikut kekal status qu

1. Te ri Se asa Te ri Tra sf r asi
3/3

‡ Ber ard Bass (1997),
± Gaya kepi pi a terbaik elibatka tra saksi da tra sf r asi. ± Hakikat ya, Tra sf r asi adalah ta bah baik dari tra saksi

2. Te ri Se asa
‡ Sergi va i (1992),

e i

i a

ral

± suatu be tuk bi bi ga ya g e tivasika ra g lai elalui ri si - ri si da ega ga ilai ya g ter uji.

‡ e i

i a berkesa =

ral + Tra f r asi

1. Kepimpinan sekolah
‡ Masih ada yang mengamalkan kepimpinan tradisional ‡ Semasa, usaha kolaboratif, menjalin keakraban rakan sejawat sebagai cara meningkatkan amalan profesional.

2. Kepimpinan guru 1/2
‡ Harris & Lambert (2003), konsep kepimpinan guru
± Salah satu model kepimpinan di mana guru-guru terlibat dalam P&P mempunyai / diberi peluang untuk memimpin.

‡ Guru Cemerlang (1993)
± Peluang kenaikan pangkat tanpa meninggalkan kelas. ± Guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dlm mata pelajaran khususnya bidang p&p.

2. Kepimpinan guru 2/2
‡ Peranan GC dalam kepimpinan guru:
± Rancang, laksana pengajaran subjek pakar dan bentuk serta bangun diri pelajar ikut tahap tertinggi yang ditetapkn oleh KPM ± Pimpin dan bantu dalam tugas kurikulum yang berkaitan dengan subjek kepakaran atau bidang pengkhususan ± Jalan kajian, hasil penulisan ilmiah dan penyelidikan, teroka inovasi dan penemuan baharu dalam subjek kepakaran / bidang pengkhususan dan bentang hasil. ± Laksana tugas-tugas yang diarah oleh pegawai PPD, JPN dan KPM.

Cabaran kepimpinan
‡ Beberapa elemen utama perlu diambil kira
± Kadar literasi masyarakat ± Kemajuan teknologi maklumat & komputer ± Dapatan terkini dalam kajian t/laku manusia.

‡ Pemimpin dinamik dan adaptable dengan kemahiran ‡ Transformasi dalam cara sesuatu kerja dilaksanakan berlaku dengan begitu mendadak dan meluas sehingga perubahan tersebut menghasilkan ketidaktentuan Wawasan Pendidikan Negara, P&P Sains Matematik & PIPP & transformasi kurikulum.