KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, PARAS 6, BLOK J, PUSAT BAN DAR DAMAN SARA, Telefon 50604

KUALA LUMPUR. Kawat Fax http://www.moe.gov.my

: 03-2098 6900 : PENDIDKAN : 03-2095 9987

Ruj. Kami : KP(PP) 0053/7/(64) Tarikh : 03 Jamadilawal 1424 03 Julai 2003

Semua Ketua Bahagian Semua Pengarah Pendidikan Negeri Semua Pengetua Maktab Perguruan Semua Pengarah Politeknik Semua Pengarah Kolej Matrikulasi Semua Pengetua Kolej Komuniti

Y. Bhg. Datuk/Dato'1

Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING TAHUN2003

PERKHIDMATAN

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN

BIL. 3

Garis Panduan Pelaksanaan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bidang Sains, Matematik Dan Bahasa Inggeris

TUJUAN

1. Tujuan Surat Pekeliling Perkhidmatan ini adalah untuk menambahbaik garis panduan pelaksanaan BISP bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang telah diedarkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun 2003 bertarikh 06 Februari 2003.

209

LATAR BELAKANG

2.

Sebagaimana

sedia

dimaklumi,

satu garis

panduan

pelaksanaan

BISP telah

telahpun diedarkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan 2003. Walau bagaimanapun berbangkit berikutan dengan garis panduan tersebut.

KPM Bil. 1 Tahun

didapati beberapa masalah pelaksanaan

Untuk melancarkan

urusan pelaksanaan dan juga untuk mempastikan keseragaman dalam kaedah pembayaran BISP, Kementerian menggantikan garis panduan tersebut dengan garis panduan ini supaya ianya boleh meliputi semua PPP yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dan mengajar Bahasa Inggeris atau menggunakan mereka. kelayakan bidang tersebut dalam tugas rasmi

KELAYAKAN BAYARAN INSENTIF SUBJEKPENDIDIKAN 3. Pemberian BISP kepada PPP di Kementerian

(BISP)

Pendidikan adalah tertakluk

kepada syarat-syarat yang meliputi dua aspek iaitu kelayakan subjek dan kelayakan anggota terlibat. Kelayakan Subjek 4. Dari aspek subjek, adalah ditetapkan bahawa anggota yang mengajar subjek menikmati faedah ini. Komponen subjek Sains dan Matematik semua subjek Sains Tulen, Teknikal dan Teknologi Maklumat.

Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dan mengajar subjek Bahasa Inggeris boleh dipertimbang adalah merangkumi

Subjek Teknikal yang dimaksudkan adalah Teknologi Petroleum, Teknologi Makanan dan Reka Bentuk di bawah Program Politeknik. Sehubungan itu, pemberian Bayaran Insentif Subjek Pendidikan bagi Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik mengikut peringkat adalah seperti berikut-

210

Matematik dan Komuniti iaitu subjek Sains. komponen Kelayakan anggota 6. Fizik. Matematik Tambahan dan Teknologi b. e. 6) iaitu subjek Fizik. Adalah ditetapkan bahawa PPP yang layak dipertimbangkan untuk BISP adalah PPP yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. mengajar subjek Bahasa Inggeris dan PPP yang menggunakan kelayakan tersebut dalam tugas rasmi mereka. Pendidikan Menengah Biologi. Matematik dan Perkomputeran . Teknologi Teknologi Petroleum. Teknologi Makanan dan Reka Bentuk.a. d. Maklumat. 211 . Program Maktab Teknologi Maklumat. Program Kolej Teknologi Maklumat. Pendidikan Rendah iaitu subjek Sains dan Matematik . Matematik Sains Informatik. dan Maklumat. Biologi. Matematik dan 5. Program Politeknik iaitu subjek Matematik. iaitu subjek Sains. Fizik. Pendidikan Lepas Menengah (Tingkatan Kimia. Kelayakan subjek seperti di para 4(a) hingga 4(g) adalah subjek Sains dan Matematik yang perlu diajar dalam Bahasa Inggeris. g. Kimia. Matematik. Sains Tambahan. f. Perguruan iaitu subjek Sains. c. Kimia. Program Matrikulasi iaitu subjek Biologi.

Sekolah Bestari dan Sekolah Pendidikan Khas) perlu memenuhi syaratsyarat di a. atau iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang diperakui oleh Ketua Jabatan yang beliau mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut serta telah menghadiri kursus berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbang BISP. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil.1 PPP yang mengajar di Sekolah Rendah (Sekolah Kebangsaan. atau ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek di atas tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. b) Syarat Kelayakan Mengajar i) mengajar subjek Sains atau Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris mengikut peruntukan waktu minima pengajaran 212 .Sekolah Rendah 6.

atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktirafoleh Kementerian Pendidikan Malaysia. dirujuk c) Syarat Mencapai melalui. 11 & 12/2002).seminggu (bagi peruntukan waktu ini boleh kepada Surat Pekeliling Iktitisas Bil. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. atau kepujian bagi mata pelajaran SPM atau MCE atau yang Bahasa setaraf iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsal dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. 213 . atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris . Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris. atau iii) mendapat Inggeris dalam dengannya.

2 PPP yang mengajar di Sekolah Menengah (Sekolah Menengah TekniklVokasional. atau ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek tersebut tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan. Sekolah Sukan. b) Syarat Kelayakan Mengajar i) mengajar salah satu subjek di para 4(b) atau 4(c) dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris dan mengikut peruntukan waktu minima 214 .Sekolah Menengah 6. Sekolah Menengah Agama dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas) perlu memenuhi syarat-syarat di a. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(b) atau 4(c) atau Bahasa Inggeris. Sekolah Menengah Berasrama Penuh. Sekolah Bestari. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP. Sekolah Menengah Harian. atau iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang diperakui oleh Ketua Jabatan yang beliau mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut serta telah menghadiri kursus berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktirafoleh Kerajaan.

215 . 13.U (A) 531 Jadual 12. 17/1988. 14 dan 15 atau Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Bil. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. 8/1990 dan Bil.seminggu peringkat menengah/peringkat STPM yang mana berkaitan (bagi peruntukan waktu ini boleh dirujuk kepada Akta Pendidikan 1996 P. c) Syarat Mencapai melalui. atau iii) mendapat Inggeris dalam dengannya. 2/2000). atau kepujian bagi mata pelajaran SPM atau MCE atau yang Bahasa setaraf iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsal dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris. i) Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris mempunyai opsyen Bahasa Inggeris. atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbang BISP. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris b) Syarat Kelayakan Mengajar ii) mengajar subjek Sains atau Matematik atau Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya 5 waktu seminggu. atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris.3 Dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang menyandang jawatan Pengetua. c) Syarat Mencapai melalui. Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris. atau 216 .Pengetua. Guru Besar dan Penolong Kanan/Penyelia Petang di Sekolah Menengah dan Rendah perlu memenuhi syarat-syarat di a. Guru Besar Dan Semua Penolong Kanan Sekolah Menengah Rendah 6.

Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(d) bagi Kolej Matrikulasi. di para 4(e) bagi Politeknik. atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. atau kepujian bagi mata pelajaran SPM atau MCE atau yang Bahasa setaraf iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dan mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsal dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran.1 Bagi Pegawai a) Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar. Politeknik. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP. di para 4(f) bagi Maktab Perguruan dan 217 .4. 6. Kolej Matrikulasi dan Kolej Komuniti perlu memenuhi syarat-syarat di a. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. Kolej Matrikulasi dan Kolej Komuniti 6. Politeknik. Maktab Perguruan.iii) mendapat Inggeris dalam dengannya.4 PPP yang bertugas di Maktab Perguruan.

b) Syarat Kelayakan Mengajar i) mengajar salah satu subjek-subjek dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Inggeris dan mengikut peruntukan waktu seminggu seperti yang ditetapkan oleh tersebut. i) Tahap Penguasaan Bahasa mempunyai opsyen Bahasa Inggeris. atau atau mempunyai ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek tersebut tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan.di para 4(g) bagi Kolej Komuniti opsyen Bahasa Inggeris. atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya. atau ii) disahkan oeh Ketua Jabatan telah melalui dan men am atkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris. tersebut Bahasa minima institusi c) Syarat Mencapai Inggeris melalui. atau 218 .

di para 4(e) bagi Politeknik. 6.iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dan manamana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negeri/lain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(d) bagi Kolej Matrikulasi.2 Bagi Pegawai Perkhidmatan menggunakan kelayakan opsyen a) Syarat Kelayakan Opsyen Pendidikan dalam tugas yang rasmi. b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tujas Rasmi i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut secara langsung dalam menjalankan tugas rasmi. atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktirafoleh Kementerian Pendidikan Malaysia.4. 219 . Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. di para 4(f) bagi Maktab Perguruan dan di para 4(g) bagi Kolej Komuniti atau mempunyai Opsyen Bahasa Inggeris.

atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya. atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negerillain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. 220 .c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui. atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris. atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris.

b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut langsung dalam menjalankan tugas rasmi mereka. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP: a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris. Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris. secara c) Syarat Mencapai melalui. atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya.5 Kementerian Pendidikan PPP yang bertugas di Bahagian-Bahagian Kementerian Pendidikan perlu memenuhi syarat di a.Bahagian-Bahagian 6. atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris. atau 221 .

a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris. atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP. secara 222 .6 PPP yang bertugas di Jabatan Pendidikan NegerilPejabat Pendidikan Bahagian/Pejabat Pendidikan Daerah perlu memenuhi syarat di a. Jabatan Pendidikan Pendidikan Daerah Negeri Dan Jabatan Pendidikan Bahagian I Pejabat 6. b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut langsung dalam menjalankan tugas rasmi mereka.iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negerillain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran.

KADAR DAN KRITERIA PEMBAYARAN 7. atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negerillain-Iain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pernbelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris. Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris.c) Syarat melalui. atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setarafdengannya. Kadar Bayaran Insentif Subjek Pendidikan yang ditetapkan untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar subjek Sains atau Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris adalah seperti berikut: 223 .

1 5% daripada Siswazah. gaji pokok bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan gaji pokok bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 8.2 10% daripada Lepasan Diploma. 10. Bercuti separuh gaji (termasuk cuti belajar separuh gaji) c. Semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik secara tetapl sementara/kontrak (termasuk pegawai bertaraf kontrak dari luar negara) layak dibayar insentifini setelah memenuhi syarat-syaratyang ditetapkan di atas.7. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan hanya layak mendapat satu bayaran BISP sahaja sama ada bagi pengajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris. Bercuti tanpa gaji (termasuk cuti belajar tanpa gaji b. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak menerima Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK)tidak layak dibayarBISP. Anggota yang telah memenuhi semua syarat yang dinyatakan akan terus layak menerima Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kecuali dalam keadaan-keadaan berikut: Keadaan a. Berkursus dengan bergaji penuh melebihi 3 bulan Kenyataan bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tanpa gaji bayaran dihentikan bagi tempoh cuti separuh gaji bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tersebut 224 . 7. 9.

Bagi tujuan perakuan dan kelulusan BISP. Cuti haji. PEMBATALAN 13. KUASA MELULUS BISP 12. Ketua Jabatan hendaklah merujuk Format Perakuan BISP seperti di kepada senarai kuasa melulus seperti di Lampiran A dan perakuan bagi pegawai yang layak bolehlah diperakukan dengan mengemukakan Lampiran B. Dengan surat pekeliling ini maka Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Anggota gred DG54 dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional yang memangku jawatan Gred Utama bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tersebut bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tersebut bayaran dihentikan bagi tempoh pemangkuan TARIKH KUAT KUASA 11. cuti bersalin dan cuti sakit yang melebihi 28 hari bertu rut-tu rut f. Bercuti rehat melebihi 28 hari bertu rut-tu rut e.d. 1 Tahun 2003 bertarikh 06 Februari 2003 adalah dibatalkan. Tarikh kuat kuasa Surat Pekeliling Perkhidmatan ini ialah mulai 01 Januari 2003. 225 .

Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan sekolah-sekolah di bawah pentadbiran masing-masing dan adalah diharap urusan pembayaran insentif ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur supaya hanya anggota yang benar-benar layak diluluskan bayarannya. Sekiranya terdapat sebarang keraguan semasa melaksanakan Surat Pekeliling ini bolehlah dirujuk kepada Unit Saraan. Tel: 03-20986150) "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "CINTAILAH BAHASA KITA" (DATUK Dr. Kemudahan dan Hubungan Kesatuan. Cawangan Pembangunan Organisasi dan Perkhidmatan. Bahagian Sumber Manusia (No. ABDUL RAHMAN BIN lORIS) Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Manusia) Kementerian Pendidikan Malaysia 03 Julai 2003 226 . 15. Ketua-Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan mengedarkan Surat Pekeliling ini kepada Pusat Tanggungjawab.PENUTUP 14.

Salinan Kepada: Ketua Setiausaha Ketua Pengarah Pendidikan Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Manusia) Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan & Pembangunan) Semua Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Semua Setiausaha Bahagian Semua Timbalan Setiausaha Bahagian (Bahagian Sumber Manusia) Setiausaha Sulit Kanan Kepada Y. B Menteri Pendidikan Setiausaha Sulit Kanan Kepada Timbalan Menteri Pendidikan Setiausaha Sulit Kepada Y. Bahagian Pentadbiran. B. Bahagian Pembangunan Organisasi. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Presint 2. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia. Presiden. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. 62592 PUTRAJAYA. 62510 PUTRAJAYA. Blok C2. Semua Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia. Aras 7-8. "PENGURUSAN BERKUALITI MENJAYAKAN MISI' 227 . Parcel C. Kompleks Kementerian Kewangan. Tingkat 4. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok Tengah. Setiausaha Parlimen KPM Edaran Luar: Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

3 (ii) dan 4. * Sagi perakuan pegawai di nombor 1. Ketua Perkhidmatan Pendidikan ii) Sagi PPP yang menggunakan kelayakan secara lang sung dalam menjalankan tugas rasmi Ketua Jabatan 4. 1. Sahagian Sumber Manusia. 2.LAMPIRANA SENARAI KUASA MELULUS BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) MENGIKUT STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN/JABATAN Bil. Pegawai Pendidikan Daerah/Ketua Sektor Penolong Kananl Penyelia Petang Pengetua/Penolong Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Pengetua/Guru Sesar Pengetua Sekolah Indukl Pegawai Pendidikan Daerah/Jabatan Pendidikan Negeri. perakuan hendaklah dikemukakan kepada urusetia di Unit Saraan Dan Kemudahan. Pengetua/Pengarah Sahagian Pendidikan Guru/Sahagian Pengurusan Politeknikl Sahagian Matrikulasil Sahagian Pengurusan Kolej Komuniti. 7. 6. Bahagian-Bahagian Sahagian-Sahagian Pegawai Yang Memperaku Ketua Jabatan Pegawai Yang Meluluskan Ketua Perkhidmatan Pendidikan Ketua Perkhidmatan Pendidikan 2. PPP di Jabatan Pendidikan Negeri Maktab/Politeknik/Kolej MatrikulasilKolej Komuniti i) Sagi PPP yang mengajar Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri 3. Pejabat Pendidikan Sahagian/Pejabat Pendidikan Daerah Pengetua/Guru Sesarl Penolong Kanan PPP yang mengajar di sekolah PPP yang dipinjamkan ke Sekolah Menengah Agama Negeri Jabatan Pendidikan Negeri Ketua Perkhidmatan Pendidikan 5. 228 .

No. Kad Pengenalan 3.LAMPIRAN B FORMAT PERAKUAN BISP BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) DALAM BIDANG SAINS. . a) Syarat kelayakan Opsyen i) Nyatakan opsyen Sains/Matematik/Bahasa kelulusan ikhtisas/akademik Inggeris melalui 229 . MATEMATIK DAN BAHASA INGGERIS A. *Tarikh Lantikan Tetap/Sementara/Kontrak 6.2003 ii) Darjah/Tingkatan 2. Nama : 2. Gelaran Jawatan : 4. MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGAJAR DI SEKOLAH 1. Alamat Tempat Bertugas : 7. Tarikh Mula Bertugas Di Sekolah/Tempat Bertugas Sekarang : : . Kelayakan Anggota Sila isikan para i) atau ii) atau iii) yang mana bersesuaian. .1. Gred Gaji : 5. . . B. Kelayakan Subjek i) Nyatakan subjek yang diajar mulai 1. . . MAKLUMAT PEGAWAI 1.

(Sila lampirkan jadual waktu mengajarlsenarai c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan (I) pada ruangan berkenaan.ii) Pengalaman telah mengajar subjek Sains/Matematik/Bahasa 3 tahun secara berterusan Oarjah/Tingkatan Inggeris sekurang-kurangnya Nama Tahun Subjek iii) Sertakan perakuan syarat kelayakan opsyen (Format A) dan salinan sijil kursus yang telah disahkan. i) ii) Sijil opsyen Bahasa Inggeris Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris iii) iv) Sijil SPM/MCE Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran v) Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris 230 . b) Syarat Kelayakan Mengajar. i) Nyatakan jumlah peruntukan waktu pengajaran seminggu dalam subjek Sains/Matematik tugas terkini) dalam Bahasa Inggeris atau subjek Bahasa Inggeris.

i) ii) Sijil opsyen Bahasa Inggeris. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) Nyatakan Opsyen Sains/MatematikiBahasa melalui ikhtisas/akademik. Kelayakan Anggota. Sijl tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris Sijil SPM/MCE Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris iii) iv) v) 231 . c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris. Sila sertakan senarai tugas terkini. Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan (I) pada ruangan berkenaan. Inggeris b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi. tugas mengikut subjek OPSYEN Matematik/Sainsl ii) Nyatakan Sektor/Unit tempat bertugas 2. i) Nyatakan bidang Bahasa Inggeris.C. MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGGUNAKAN SECARA LANGSUNG DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI 1. Kelayakan Subjek.

.D. (ii) *Sokong/Tidak Disokong: Tarikh: . PENGAKUAN PEGAWAI Saya mengaku butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar. 232 . (Tandatangan Pegawai) Nama Pegawai: E. Tarikh: . ULASAN PEGAWAI YANG MEMPERAKUI (·1) UIasan : . KELULUSAN *Diluluskan/Tidak Diluluskan : . (Tandatangan Pegawai Yang Memperakui) Nama: Jawatan: Cop Jawatan: F. (Tandatangan Pegawai Melulus) Nama: Jawatan Cop Jawatan: *Potong mana yang tidak berkenaan.

............ dalam Bahasa Inggerisl Bahasa No Kad Pengenalan ...... ............ ........ Beliau disahkan mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut dan telah menghadiri kursus berikut: Nama Kursus Tarikh Anjuran Disahkan oleh (Tandatangan pegawai yang memperakui) Nama Jawatan Cop Jawatan Alamat * Potong mana yang tidak berkenaan 233 . Adalah diperakui bahawa EnciklPuan/Cik ... yang bertugas di sekolah telah diarah mengajar subjek Inggeris* mulai tarikh .....FORMAT A FORMAT PERAKUAN SYARAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG TIDAK MEMPUNYAI OPSYENITIADA PENGALAMAN 3 TAHUN SECARA BERTERUSAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful