SEKOLAH KEBANGSAAN MARABA PETI SURAT 203, 89808 BEAUFORT, SABAH- MALAYSIA 087-871235 _________________________________________________ _ KERTAS KERJA

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE MUZIUM MARIN, AKUARIUM DAN GALERI UMS, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA SABAH, TAMAN PERDANA DAN TAMAN TUN FUAD KOTA KINABALU SABAH.

1.1

Pen d ah u lu an .

Law atan s ambil belajar merupakan s alah s atu aktiviti yang dapat memb er i p en d ed ah an kepada murid terutamany a berkaitan dengan perkembangan s ain s d an tek n ologi mas a kini, di s amping itu juga dapat melahirkan pelajar y an g min at terhadap s ains s erta menghargai sumbangan s ains dan teknolo g i ter h ad ap manus ia. S ehubungan itu P ihak S ekolah K ebangs aan Sk. M arab a, B eau f o r t mengambil inis iatif merencanakan program Law atan S amb il B elajar s ebagai pemangkin dalam membina pelajar yang cemerlan g , g emilan g dan terbilang. 1.2 Rasional Selaras dengan perkembangan Pendidikan di Malaysia, pihak sekolah berhasrat untuk mengadakan lawatan ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada murid-murid suasana bidang disamping meningkatkan kefahaman ilmu pengetahuan para murid yang berkaitan dengan Alam sekitar • Mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran secara tidak langsung dalam membentu dan membantu memperkayakan pengetahuan murid. • Murid-murid dapat melihat kesan-kesan sejarah mendalami pengetahuan dan menambahkan pengalaman. • Murid-murid dapat didedahkan dengan keistimewaan yang terdapat dalam negeri Sabah. keindahan untuk dan

1.3

Matlamat • Memperluaskan pengetahuan murid-murid tentang persekitaran dan pembangunan Negara. • Membolehkan keindahan Negara. murid-murid mengetahui dan menghayati

• Member murid-murid satu pengalaman baru tentang dunia luar di samping dapat menimba ilmu pengetahuan di tempat yang dilawati. 2 . Ob j ek tif. 2 . 1 M elahirkan pelajar yang berminat terhadap kehidupan alam s ekitar. 2 . 2 M emberi pendedahan kepada murid mengenai kepelbagai an kehidupan d i d alam laut. 2 . 3 M elahirkan murid yang menghargai alam s ekitar dan s umbangan s ains tek n o lo g i terhadap manus ia. 2 . 4 M en ambahkan pengetahuan dan pengalaman murid mengenai k eh id u p an alam s ekitar dan s ains dan teknologi. 2 . 5 M emberi kes edaran kepada murid tentang kepentingan alam s ekitar d an sain s dan teknologi kepada manus ia. 2 . 6 M elahirkan pelajar yang minat terhadap mata pelajaran S ains dan M atemat ik. 3 . S a s a ran . 3 . 1 M u r id Tahun Enam S ekolah K ebangs aan M araba, B eaufort s eramai 3 0 o r an g dan 16 orang guru pengiring.

4 . T a rik h , mas a d an temp at law atan

Tar ikh H ari M as a Tempat

: 30 S eptember hingga 01 O ktober 2011 : Jumaat dan S abtu : 7.00 pagi ( J umaat ) 4.00 petang ( S abtu) : M uzium M arin, A quarium dan G aleri UM S , D ew an B ahas a D an Pus taka, Taman P erdana, Taman Tun F uad.

5 . A h li J aw atan ku as a Program L aw atan S amb il B elajar .

PE N A UN G P egaw ai P endidikan D aerah B eaufort. PE N A SI HA T En . J aidin H j Timbang (G uru B es ar) En . M atus in (Y ang D ipertua PIB G ) PE N GE R U SI P n . N ors ings ang H j Ins im (GP K K urikulum) N AI B PE N GE R U SI C ik Normala H j S alleh (G PK K o-K urikulum) PE N Y E L AR A S P n . A s inah J amlus S E T IA U SA HA P n . S iti Mus iah M atnor PE N . S E T IA U SA HA P n . Zorimas M ohd Kudin B E N DA HA R I C ik Normala H j S alleh A J K S en aman J ainie H j Y us off En . Mohd N ooriman S umardin A J K Mak an an /Jamu an P n . Lampai H j S alam P n . Zainah A dnan P n . K hamis ah Ag C huchu C ik P atimah M ohamad AJK S olat C ik S iti N oni A bd R ahman P n, Nuradilah AJK D is ip lin P n. R ozlinah H j R os li P n. Maimunah H j B idin P n. Arena A li

T en tatif Program J u maat (30 S ep temb er 2011) 7 . 0 0 pagi 7 . 4 0 pagi 8 . 0 0 pagi 1 0 . 00 pagi 1 2 . 30 pagi 0 2 . 00 tgh 0 4 . 00 ptg 0 7 . 00 ptg 0 9 . 00 mlm M urid berkumpul di perkarangan sekolah Taklim at oleh K etua R ombongan B ertolak ke Kota K inabalu S ampai di Muzium M arin dan A quarium U M S M akan tengahari, s olat J umaat dan rehat S ampai ke D ew an B ahas a D an P us taka S olat As ar, makan malam dan s olat M aghrib B ertolak ke Taman P erdana, Tanjung A ru S olat Is ya’ dan rehat

S a b tu (01 Ok tob er 2011 )

0 5 . 00 pagi 0 6 . 00 pagi 0 7 . 30 pagi 1 0 . 00 pagi – 1 2 . 30 pagi 0 2 . 00 tgh -

S olat s ubuh S arapan pagi dan s enaman B ertolak ke Taman Tun F uad K e O ne B orneo. M akan tengahari dan s olat Zuhur M urid berkumpul dan bertolak balik ke S K . M araba

0 4 . 00 ptg -

D ijangka tiba di S K . M araba

6.

Kew an gan (an ggaran p end ap atan d an p erb elan jaan ) 6 . 1 S umber P endapatan B il 1. 2. 3. Pen d ap atan Yuran murid Yuran guru/AK S S umbangan J umlah kes eluruhan 6 . 2 A nggaran P erbelanja an B il 1. 2. 2. Perb elan jaan S ew a bas P enginapan M akan ( s arapan, tengahari dan malam ) 3. B elanja luar jangka J umlah 83.00 83.0 0 2483.0 0 Harga 1200.00 500.00 783.00 A maun 1200.0 0 500.0 0 700.0 0 30 X 18 19 X 30 Amau n 540.0 0 570.0 0 1373.0 0 2483.0 0

7 . S en ar ai P es erta dan G uru P engiring ( Lampiran A)

10.

P enutup

D iharap aktivit i law atan ini dapat dilaks ana dengan jayanya s upay a d apat member pendedahan dan kes edaran kepada murid SK . M arab a, B eaufort berkaitan dengan perkembangan s ahs iah,emos i, s ains dan teknologi mas a kini, di s amping itu juga dapat melahirk an p elajar yang berminat terhadap s ains s erta menghargai su mbangan s ains dan teknologi terhadap manus ia.S ehubungan itu p ihak S ekolah K ebangs aan M araba, B eaufort berharap agar s emua pihak dapat memberi sokongan dan kerjas ama dalam menjayakan program ini

D is ed iak an oleh

D is emak oleh :

. . . . . . . . . . . . . ..................... ... ( S I TI M US IA H MA TN O R ) S etiau s aha Law atan S K . M araba

................................. (N O RM A LA HJ S A LLEH ) P K Ko-K urikulum, S K . M araba.

D is ah k an oleh,

. . . . . . . . . . . . . .................... ( J A ID I N HJ TIM B A NG ) G u ru B es ar, S K . M araba Sk. F ail U n it P erhubungan D an P endaftaran U MS DBP

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.