ÞLNGAkUn MUSIk ILÞANG DI INDCNLSIA

Olebť
uldl 8aharl (16/21628)
Llvln Lowell (17/21629)
Lrlc !ansen (18/21630)
Lrlc Leonardo (19/21631)
Lrlck (20/21632)
Lrlcson (21/21633)
Lvan (22/21634)
lellcla (23/21633)
lellcla novlan (24/21636)
leranl (23/21637)
llonna (26/21638)
lladlmlr ParLanLo (27/21639)
Pandy 1andra (28/21640)
Pardzl (29/21641)
lnez 1anla (30/21642)
Mus|k
,slk adalah bnyl yang dlLerlma oleh lndlvld dan
berbedaŴbeda berdasarkan se[arahţ lokaslţ bdaya
dan selera seseorangŦ ueflnlsl se[aLl LenLang mslk
[ga bermacamŴmacamť
O 8nyl/kesan Lerhadap sesaL yang dlLangkap oleh lndera pendengar
O aL karya senl dengan segenap nsr pokok dan pendkngnyaŦ
O egala bnyl yang dlhasllkan secara senga[a oleh seseorang aLa kmplan dan dlsa[lkan
sebagal mslk
8eberapa orang menganggap mslk Lldak berw[d sama sekallŦ
,slk menrL ArlsLoLeles mempnyal kemampan mendamalkan haLl yang gndahţ
mempnyal Lerapl rekreaLlf dan menmbhkan [lwa paLrloLlsmeŦ
Þengaruh Mus|k Iepang d| Indones|a
Þengarh mslk !epang dl lndonesla dapaL dlllhaL darl pengarh anlme dan manga dl lndoneslaŦ
Anlmeţ abrevlasl darl kaLa ƍanlmaLlonƍţ dalam kams bahasa lnggrls dldeskrlpslkan sebagal fllm
anlmasl bergaya !epang aLa fllm anlmasl yang dlprodksl oleh !epang lL memang popler dl
lndoneslaŦ ÞoplarlLasnya dl lndonesla lL sebenarnya sdah dlmlal pada awal dekade 1980Ŵan
keLlka vldeo beLamax sedang men[amrŦ
Þenggemar anlme yang lahlr pada dekade 1960Ŵan dan 1970Ŵan mngkln maslh sangaL lngaL
anlme berLa[k ƍvolLs llveƍţ ƍCod lgmaƍ ƍCandyŴCandyƍ dan ƍlkkyŴsanƍ yang beglL popler
pada dekade 1980ŴanŦ namn poplarlLasnya dl lndonesla saaL lL maslh LerbaLas karena
beredar dalam formaL vldeo beLamaxţ sedangkan pada wakL lL Lldak sema orang blsa
membell perangkaL pemLar vldeo beLamaxŦ
Þada dekade 1990Ŵanţ anlme dapaL dlkaLakan benarŴbenar ƍboomlngƍ karena pada wakL lL
sLasln Lelevlsl lndonesla mlal memLar beberapa serlal anlme popler sehlngga dapaL
dlsakslkan slapapn yang memlllkl LelevlslŦ lndoslar yang bar lahlr pada perLengahan 1990Ŵan
[ga Lldak ma keLlnggalan nLk menayangkan anlmeŦ ,alah anlmeŴanlme yang dlLayangkan
lndoslar saaL lL sangaL meledak dl lndoneslaŦ
Þemlrsa seLla lndoslar pada dekade LersebL LenL sa[a maslh lngaL Layangan serlal anlme yang
sangaL poplerţ ƍallor ,oonƍ dan ƍ8orn Lo CookƍŦ ulbandlngkan dengan sLaslnŴsLasln
Lelevlsl laln dl lndoneslaţ mngkln dapaL dlkaLakan hanya lndoslar yang maslh seLla dan
konslsLen menayangkan anlme dl layar kaca hlngga klnlŦ ebL sa[a ƍulglmonƍţ ƍlnyashaƍţ
ƍCndam eedƍţ ƍuragon 8allƍţ ƍueLecLlve Conanƍţ ƍC1Cƍţ ƍnarLoƍ dan maslh banyak anlme
yang pernah dan sedang dlLayangkan dl lndoslarŦ
ÞoplarlLas anlme pn makln mengglla seLelah vCu dan uvu anlme ba[akan beglL mdah
dldapaLkan dl seanLero lndoneslaţ Lldak hanya dl[al dl psaLŴpsaL perbelan[aanţ bahkan
mdah dldapaLkan melall lnLerneLŦ Þara oLakţ sebLan nLk penggemar anlme dan mangaţ
dl lndonesla pn memberlkan andll aLas poplernya genre LersebL dengan membenLk
berbagal komnlLas balk dl dnla nyaLa aLapn dl lnLerneL seperLl mllls dan formŦ
ualam arLlkel ,lchael CƌConnell ƍA 8rlef PlsLory of Anlmeƍ dalam bk ƍCLakn 1999 Þrogram
8ookƍ (1999)ţ bahwa anlme sebagal fllm anlmasl Lelah berkembang dl !epang se[ak awal abad
keŴ20ţ LeLapl dalam benLk yang sekarangţ bar dlmlal pada dekade 1960Ŵan keLlka Csam
1ezkaţ pembaL komlk yang [ga bapak manga !epangţ LerLarlk pada anlmasl seLelah LerllbaL
sebagal konslLan nLk fllm anlmasl baLan 1oel ƍAlakazam Lhe CreaLƍ (1960) yang
berdasarkan komlknyaŦ
ebelm dekade 1960Ŵanţ gaya fllmŴfllm anlmasl !epang maslh dlpengarhl oleh anlmasl 8araL
LerLama anlmasl prodksl WalL ulsneyŦ ,enrL CƌConnellţ 1ezka membawa gaya bar
dalam pembaLan anlme LerLama pada desaln karakLer dan [ga penggnaan ekspresl emosl
yang kayaŦ uesaln karakLer Csam 1ezka yang menyederhanakan karakLer wa[ahţ pembaLan
maLa yang besar dan penggnaan ekspresl emosl pada karakLer anlme dan manga lLlah
membawa pengarh dahsyaL pada lndsLrl anlme !epang seLelah Þerang unla llŦ
karya Csam 1ezko yang fenomenal LenL sa[a adalah ƍAsLro 8oyƍŦ Anlme ƍAsLro 8oyƍ (1966)
lL dlangkaL darl komlknya berLa[k sama yang dlbaL pada dekade 1930ŴanŦ Caya anlme yang
berdasarkan Leknlk clpLaan Csam 1ezko makln berkembang seLelah genre anlme Lldak lagl
LerbaLas nLk konsmen anakŴanakţ Lapl [ga melebar ke berbagal genre seperLl yang dlkenal
sekarang anLara laln genre flksl llmlahţ drama perclnLaanţ horor dan aksl laga yang leblh banyak
dlL[kan pada konsmen sla rema[a dan dewasaŦ
LompaLan Lerbesar yang dlbaL dl dnla anlme keLlka serlal anlme dl Lelevlsl ber[enls flksl llmlah
meledak dl pasaranŦ Pal lnl Ler[adl berkaL serlal anlmasl ƍuch enkan ?amaLo ƍ (dl Amerlka
dlkenal sebagal ƍpace 8aLLleshlp ?amaLoƍ) karya Lel[l ,aLsmoLo mamp menangkap
lman[lnasl penonLonnyaŦ
Lel[l ,aLsmoLo yang dlanggap sebagal bapak anlme flksl
llmlah [ga menglnsplrasl banyak anlme bergenre flksl
llmlah popler anLara laln ƍuch kalzok CapLaln
Parlockƍ dan ƍCalaxy Lxpress 999ƍ (1999)Ŧ
elaln lL sbgenre flksl llmlah yalL anlme mecha (roboL) yang menampllkan roboLŴroboL
raksasa yang dlplloLl mansla yang sebenarnya sdah ada se[ak hoLaro kaneda menclpLakan
ƍ1eLs[ln 28ƍ pada 1966 yang kemdlan dlssl dengan serlal popler ƍvolLs vƍŦ namn pada
Lahn 1979 sbgenre LersebL mendapaL darah bar seLelah mengalaml lnLerpreLasl bar
dengan pembaLan serlal anlme berLa[k ƍ,oblle lLť Cndamƍ yang dlssl dengan berbagal
ƍspln offƍ (keLrnan) seperLl ƍCndam xƍţ ƍCndam eedƍţ ƍCndam uesLlnyƍ dan banyak lalnŦ
8eglL pla dengan genreŴgenre lalnnya yang [ga popler seperLl genre drama perclnLaan
ƍPana ?orl uangoƍţ genre horor ƍAngel of uarknessƍ dan sebagalnyaŦ 8lcara LenLang anlmeţ
[ga Lldak blsa dllepaskan darl mangaŦ ul !epangţ pengerLlan anlme sendlrl Lldak hanya
mengac pada anlmaslţ namn [ga mengac pada mangaŦ 1erleblh lagl sebaglan besar anlme
!epang serlng dlangkaL darl manga (komlk !epang)ţ wala anlme [ga dlangkaL darl novelţ game
aLa cerlLa rakyaL !epangŦ elaln lLţ [ga ada anlme popler yang kemdlan dlbaLkan manga
seperLl serlal ƍCndamƍŦ
,anga dalam benLk modern Lelah dlmlal se[ak Þerang unla dan [ga memlllkl akar se[arah
yang sangaL La se[ak awal kesenlan !epangţ namn memlllkl momenLm sangaL berarLl seLelah
Csam 1ezka menclpLakan karya manga fenomenal ƍAsLro 8oyƍ pada Lahn 1931Ŧ 1ldak heran
[lka dalam perkembangannya Leknlk pembaLan manga sangaL Lerpengarh oleh gaya Csam
1ezka karena [ga memlllkl karakLerlsLlk sama dengan anlme seperLl desaln karakLer wa[ah
dan maLa yang blaL besarŦ
elaln lLţ Leknlk 1ezka dalam membaL manga dengan pendekaLan slnemaLografl mamp
menya[lkan klsah yang mengggah emosl pembacanya dlbandlngkan dengan komlk 8araL yang
cenderng daLar darl slsl emoslŦ ualam proses LersebLţ 1ezka Lelah menga[arl dan
menglnsplrasl para arLls pembaL manga bagalmana memvlsallsaslkan dan membaL
komposlsl sebah klsah manga yang dlnamls dan selal bergerakŦ Þroses lL [ga LerllhaL dalam
pembaLan anlme yang berdasarkan gambarŴgambar yang dlbaL Langanţ wala klnl dalam
perkembangannya banyak menggnakan Leknologl grafls kompLerŦ
!ga Lldak boleh dllpakan [asa arLls wanlLa ,achlko Pasegawa yang menclpLakan manga
ƍazaeŴsanƍ se[ak Lahn 1946Ŧ klsah manga karya ,achlko Pasegawa yang memfokskan pada
kehldpan wanlLa lnllah menglnsplraslkan manga genre sho[o (drama perclnLaan) nLk
segmen pembaca gadls rema[aŦ 1ldak heran [lka genre manga sho[o nLk rema[a wanlLa hlngga
klnl pn sangaL LerllhaL pengarh gaya ,achlko Pasegawa seperLl desaln karakLer wa[ah balk
prla mapn wanlLa yang beglL lembL dan canLlkţ benLk maLa yang say dan bl maLa yang
pan[angŦ
nahţ seperLl yang Lelah dlkaLakan dl aLas bahwa anlme dan manga klnl sangaL popler dl
lndonesla sehlngga mengalahkan komlk dan anlmasl darl belahan dnla baraL yang sempaL
ber[aya seperLl º1lnLln" aLa ºperman" dan º8aLman"Ŧ Anda blsa mellhaL bagalmana
banyaknya manga yang dlLer[emahkan dalam bahasa lndonesla dl LokoŴLoko bk lndonesla
seperLl manga ƍkngf 8oyƍţ ƍueLecLlve Conanƍţ ºuoraemon"ţ º8leach" dan sebagalnyaŦ
8eglLpla penggemar manga [ga lngln menyakslkan adapLasl manga dalam benLk anlmeŦ
ÞoplarlLas LersebL ma Lldak ma pn membawa perbahan dl lndonesla seperLl mnclnya
komnlLas penggemar manga dan anlmeŦ
elaln lLţ [ga LerllhaL bagalmana penggemar anlme dan manga dl lndonesla mengekspreslkan
dlrl dalam ƍcosplayƍ yalL berdandan dengan kosLm yang berdasarkan karakLerŴkarakLer
anlme dan manga kesayangan merekaŦ
ul slsl laln poplernya manga dl lndonesla lL [ga
membawa pengarh pada proses pembenLkan komlk
karya lndoneslaţ karena secara Lldak langsng banyak
generasl komlks mda dl lndonesla balk Lanpa sadar
mapn sadarţ Lerpengarh oleh gaya allran !epang
(manga)Ŧ 1ldak heran [lka bermnclan sekolahŴsekolah
dan krss menggambar gaya manga dl lndonesla nLk memenhl kelnglnan orangŴorang
yang bermlnaL men[adl llsLraLor komlk ala !epangţ balk yang dlkelola secara profeslonal dan
mahal hlngga krss yang berblaya mrahŦ
uengan dlmlalnya demam manga dan anlme dl awal 90anţ maka LerbenLklah komnlLas
peclnLa bdaya !epang dl lndoneslaţ yang akhlrnya mlal mendengarkan lagŴlag !epang dan
mlal menyebarkan lagŴlag LersebL secara perlahanŴlahanŦ
,slk !epang yang ada blasa dlkaLegorlkan men[adl 2 [enlsţ yalL !Ŵrock nLk mslk rockţ dan !Ŵ
pop nLk mslk popŦ ua [enls lnllah yng men[adl garls besar nLk mengklaslflkaslkan mslk
LersebLŦ AllranŴallran mslk keras seperLl ½°ţ ¯etolţ soţ aLapn botJcote dl !epang akan
dlmaskkan ke dalam genre !ŴrockŦ emenLara nLk !Ŵpopţ lsLllah lnl dlgnakan nLk
membedakannya darl mslkŴmslk Lradlslonal !epang seperLl ºLnka" aLa º,ln'?o"Ŧ Allran yang
Lermask ke dalam !Ŵpop adalah solţ f°ţ to½ţ dan ©ozzŦ
8andŴband yang membawakan lagŴlag !epang dl lndonesla mlal popler pada awal Lahn
2000Ŧ 8andŴband seperLl º!apanese Peroes" dan ºCarLoon Peroes" mlal mncl dan
membawakan lagŴlag darl anlme !epangţ mereka blsa manggng dl acaraŴacara berLema
!epang dl nlverslLasŴnlverslLasŦ eLelah lLţ barlah mncl bandŴband yang membawakan
bkan hanya lagŴlag darl anlmeţ Lapl [ga slngleŴslngle darl band aLa mslsl !epang lL
sendlrlţ seperLl º!eLLo"ţ ºWasabl"ţ ºLnaLlc 1okyo"ţ dan ºAmaksa"Ŧ kemdlan bar dlssl oleh
bandŴband seperLl ºxŴhlbya"ţ º,elody ,aker"ţ dan ºhrlken"Ŧ ema band LersebL
mengelarkan albm dengan formaL lndle labelŦ AlbmŴalbm mereka dapaL dldapaLkan dl
dlsLroŴdlsLro aLa LempaL pen[alan dl acaraŴacara !epangŦ
AllranŴallran yang memlllkl banyak penggemar dl lndonesla adalah !Ŵrock berallran vlsol elŦ
Allran lnl mempnyal beberapa clrl khasţ yalL menggnakan ¯oeŴ½ţ pakalan yang rmlLţ
poLongan rambL yang dramaLlsţ dan dandanan yang flosbyţ bahkan Lerkadang o°Jtoqy°osŦ
AkhlrŴakhlr lnlţ dl !akarLa sendlrl banyak bermnclan bandŴband bar dengan nansa vlslo elţ
sebL sa[a º,onallsa"ţ º8osemary ,arlan"ţ dan ºklkal Choosl"Ŧ
,slk !epang ckp popler dl koLaŴkoLa besarţ LerLama !epangţ 8andngţ dan ?ogyakarLaŦ ul
!akarLaţ yang ckp Lerkenal adalah ºhrlken"ţ ºxŴhlbya"ţ º,elody ,aker"ţ dan LenL sa[a
º!Ŵ8ocks"Ŧ edangkan dl 8andngţ yang popler anLara laln ºklsaban" dan ºLnaLlc 1okyo"Ŧ

.¾ .¾ ¯ ° ¾ ¾ ¯ ¯½°f ¯f¯½f° ¯ ° f¯ff° f f°– –° f ¯ ¯½°f f½ f€ f°¯ °¯ f°©f½f¾¯ 9 °–f.¾ ½f°– ° ° ¾f 9 °–f¯¾ ½f°– ° ° ¾f f½f f f½ °–ff°¯ f°¯f°–f ° ° ¾f °¯ f f¾ fff f°¯f° ff¯f¯¾ ff¾f°––¾ ¾½¾f°¾ f–f€¯ f°¯f¾ –ff ½f°–ff€¯f°¯f¾f°– ½ ¾ ½f°–¯ ¯f°–½½  ° ° ¾f 9½ff¾°f ° ° ¾f¾ °f°f¾ f ¯f½f fff f f° f f¯f¾ f°–¯ °©f¯ .¾f ff °f°– ¯f °  f° f f f¾ff° ¾ ©ff f¾  ff f°¾ f¾ ¾ f°– €°¾¾ ©f °f°–¯¾ ©–f ¯fnf¯ ¯fnf¯ O O O °$ ¾f° f f½¾ ¾ff°– f°–f½ ° f½ ° °–f fff¾ ° °–f°¾ – °f½°¾½ f°½ ° °–°f  –ff °f°– f¾f°¾ nff¾ °–f©f ¾ ¾ f°–ff¯½f° f° ¾f©f° ¾ f–f¯¾ f½ff°–¯ °–f°––f½¯¾ f © ¾f¯f¾ f .

9 °–– ¯f f°¯ f°– f ½f f f  f° f° f° ¯°–° ¯f¾ ¾f°–f °–f f°¯ f© I¾  –¯f .

f° .

f°  f° ¾f° f°– –½½ ½f f f  f° -f¯° ½½ff¾°f ° ° ¾f ¾ff ¯f¾  ff¾ f °f f ff¯ €¯f  f¯f ¾ f°–f° ½f f f  f ¾ ¯f f°– ¾f ¯ ¯ ½ f°–f½ ¯f f¯f 9f f f  f° f°¯ f½f fff° °f °f ¯°– f °f ½f f f ¾f¾°  ¾ ° ° ¾f ¯f ¯ ¯f f½f ¾ f f°¯ ½½ ¾ °––f f½f ¾f¾f°¾f½f½°f°–¯ ¯ ¾ ° ¾ff°– ff½f f½ °–ff° f° ©–f f¯f °––ff°°¯ °ff°–f°f°¯ .fff°¯ f°¯ f°– ff°–f° ° ¾f¾ff¾f°–f¯ f ° ° ¾f 9 ¯¾f¾ f° ¾f½f f f ¾ °¾f©f¯f¾°–fff°–f°¾ ff°¯ f°– ¾f°–f ½½  f .° f° ° .

  f° °–f° °–f° ¾f¾° ¾f¾°  ¾ f° ° ° ¾f ¯°–° f½f fff° f°f ° ¾f f°– ¯f¾ ¾ f f° °¾¾ ° ¯ °ff°–f° f°¯  ff fnf °––f °  ¾f©f –¯° °f¾f ° f¯ f–° f  n .

°f° @ -f f°¯f¾ f°ff°¯ f°–½ °f f°¾ f°– ff°–f° ° ¾f 9½ff¾ f°¯ ½° ¯f° ¯ °––f ¾ f I.

 f° I f°¯ f©ff° – ¯ f f½ff° ¾ f° ° ° ¾f  f f°f ©f ½¾f ½¾f ½ f°©ff° ff° ¯ f f½ff°¯ f° ° 9fff ¾ f°°½ °–– ¯ff°¯ f°¯f°–f  ° ° ¾f ½° ¯ ¯ f° f° ff¾ ½½ °f – °  ¾ °–f° ¯ ¯ ° f–f¯°f¾ f °f°ffff½° ° ° ¾ ½ ¯¾ f°€¯ .

nf .ff¯f .

° .°°  €¾€°¯ ff¯ f°9–f¯ %% fff°¯ ¾ f–f€¯f°¯f¾ f ¯ f°– ½f°–¾ ©ffff f   f½ ff¯ ° f°– ¾ ff°– f ¯f ½f f f  f° f ¾f¯ @ f ½ ¯ f¯f°–©–f f½f¯f°–f ½f°– f½f ff°¯f¾¾ f f ¾ f–f °¾f° ° €¯ f°¯f¾ ff° @ fff¯  f %% f°– f¾ff°¯°f  ¯ f f° –ff€¯ €¯f°¯f¾ ½f°–¯f¾ ½ °–f f°¯f¾ ff f¯f f°¯f¾ ½ ¾ Jf ¾°  .

°°  @ f ¯ ¯ ff –ff f ff¯½ ¯ ff°f°¯ f¯f½f f ¾f°ff f°©–f½ °––°ff° ¾½ ¾ ¯¾ f°–ff ¾f°ff ¾f¯@ ff°–¯ ° f°ff°ff f©f ½ ¯ ff° ¯ff f°– ¾f f° ½ °––°ff° ¾½ ¾ ¯¾ ½f f ff f°¯ f° ¯f°–f f ¯ ¯ ff½ °–f f¾f½f f° ¾f°¯ ½f°–¾ f9 f°–°f ff¾f¯@ f°–€ °¯ °f °¾f©ff ff ¾ °¯ ¾ %% f°–f f¯°f f©¾f¯ff°– f½f f f f° fff°¯ f°– f¾ff° ° n½ff° ¾f¯ @ ¯f° ¯ f°– ¾ f – ° f°¯  f f–  ff¾°°¾¯ °f°f f°f f½©–f¯ f  f–f– ° ¾ ½ f°– °f ¾ ff°–f°fff°– ° €¾¯f f¯f½ n°ff° f°f¾f–ff°– f°f ©f°½f f°¾¯ °¾f ¯f©f f° f¾f ¯½ff° ¾ff°– f °ff°¯ f¾ ff°¯  ¾ © °¾€¾¯f ¯ f ½f¾ff° f ° ©f f ¾ f f°¯f¾ Dn °f° f¯f % ¯ f .

 °f ¾ f–f ½fn f ¾½ f¯f % ff © .f¾¯ ¯f¯½ ¯ °f°–f½ ¯f°©°f¾½ °°°°f  ©.f¾¯f°– f°––f½¾ f–f f½ff°¯ €¾ ¯f ©–f ¯ °–°¾½f¾ f°f f°¯ – ° €¾ ¯f ½½ f°ff f° Dn f .

  ° f¯ f°– ¾¾ °–f° f–f ¾½°€€ % °f°%¾ ½ ° f¯O ° f¯ ° f¯ ¾° f° f°ff°  – ½f °–f° – ° – ° f°°f f°– ©–f ½½ ¾ ½ – ° f¯f ½ n°ff° f°f f°– – °  °– € f° ¾¾ f° ¾ f–f°f nff °f°– f°¯ ©–f f ¾f ½f¾f° f ¯f°–f  ½f°– ½ °– f° f°¯ ¾ °  f f°f ¯ °–fn½f ff°¯f¾ °f¯°©–f¯ °–fn½f f¯f°–f @ f–¾ f–f° ¾ff°¯  ½f°–¾ °– f°–f f¯f°–f%¯ ½f°–% fff°¯ ©–f f°–f f° –f¯ ffn fff ½f°– f° ©–ff ff°¯ ½½ f°– ¯ f° ff°¯f°–f ¾ ½ ¾ f ° f¯ .f½f° fn f° ff½ ¾¾ %%  f° ¾ – ° €¾ ¯f f f°¯ ¯ nf % % f°– ¯ °f¯½f°   f¾f¾ff°– ½¯f°¾ff°–¾ °f°f¾ ff f¾ ©fff° f¯ °n½ff° @ ¾©° ½f ff°– ¯ f° ¾¾ °–f°¾ f½½ I¾I -f¯°½f f f° ¾ – °  ¾ ¯ ° f½f ff f ¾ f ¯ °–ff¯ ° ½ f¾ f °–f°½ ¯ ff°¾ ff°¯ f© .

f°–f ff¯ °¯ ° f ¯f¾ ©f9 f°–°f f°©–f¯ ¯ff¾ ©ff f°–¾f°–ff¾ ©fff ¾ °f° ½f°– °f¯°¯ ¯¯¯ °¯¾f°–f f¾ f ¾f¯@ f¯ °n½ff°ff¯f°–f€ °¯ °f ¾ ½f ff° @ f f° ©f ff¯½ ¯ f°–f°°f ° ½ ¯ ff° ¯f°–f¾f°–f ½ °–f –ff¾f¯ @ f f °f ©–f ¯ ¯ ff ¾ ¾f¯f °–f° f°¯ ¾ ½ ¾f° ff f©f f°¯fff°– f ¾f  f°  ° @ f ff¯ ¯ ¯ f ¯f°–f °–f° ½ ° ff° ¾° ¯f–f€ ¯f¯½ ¯ °f©f°¾ff°–¯ °–––f ¯¾½ ¯ fnf°f f° °–f° °–f°¯ fff°– n ° °– ff f ¾¾ ¯¾ ff¯ ½¾ ¾ ¾  @ f f ¯ °–f©f f° ¯ °–°¾½f¾ ½ff f¾ ½ ¯ f ¯f°–f f–f¯f°f ¯ ¯¾f¾f¾f° f° ¯ ¯ f ¯½¾¾¾ f¾f¯f°–ff°– °f¯¾ f°¾ f – f 9¾ ¾©–f f ff¯ ½ ¯ ff° f°¯ f°– f¾ff° –f¯ f –f¯ f f°– f f°–f° ff ° ff¯ ½ ¯ f°–f°°f f°f¯ °––°ff° °––f€¾¯½  –f f  ½ff° ©f¾f f¾ f°f ..fn f¾ –ff f°– ¯ °n½ff° ¯f°–f ff ¾f° ¾ ©ff° ¾f¯f°–fff.fn f¾ –ff¾ ½ ¾f°ff f©f f ½f¯f½°f°ff°– – ¯ f°nf° °¯fff°–¾f f° ¯fff°– ½f°©f°– .fnf¾ –fff°–¯ ¯€¾f°½f f  ½f° f°f °f ¯ °–°¾½f¾f° ¯f°–f – ° ¾© % f¯f ½ n°ff°% ° ¾ –¯ °½ ¯ fnf–f ¾ ¯f©f @ f f°©f– ° ¯f°–f¾©° ¯f©ff°f°––f ° ½°¾f°–f f½ °–f–ff.

-f ¾ ½ f°– f fff° ff¾ ff f°¯ f° ¯f°–f ° ¾f°–f ½½  ° ° ¾f ¾ °––f ¯ °–fff° ¯ f° f°¯f¾ f ff° °f ff f°– ¾ ¯½f ©ff ¾ ½ #@°°# ff #½ ¯f°# f° # f¯f°# ° f ¾f ¯ f f–f¯f°f f°f°f ¯f°–f f°– © ¯ff° ff¯ ff¾f ° ° ¾f   ° ° ¾f ¾ ½ ¯f°–f °–€   n .

°f° #f ¯°# # fn# f° ¾ f–f°f –½f ½ °–– ¯f ¯f°–f ©–f °–° ¯ °f¾f° f f½f¾ ¯f°–f ff¯ ° f°¯ 9½ff¾ ¾ ¯f f¯f½°¯ ¯ ff½ ff° ° ° ¾f¾ ½ ¯°n°f ¯°f¾½ °–– ¯f¯f°–f f°f°¯  f° ©–f f f–f¯f°f½ °–– ¯ff°¯ f°¯f°–f ° ° ¾f¯ °– ¾½ ¾f° ff¯ n¾½f f f° f° °–f° ¾¯ f°– f¾ff° ff ff f°¯ f°¯f°–f ¾ff°–f°¯ f  ¾¾ f° ½½ °f ¯f°–f ° ° ¾f ©–f ¯ ¯ ff ½ °–f ½f f ½¾ ¾ ½ ¯ °f° ¯ ff ° ° ¾f f °f ¾ nff f f°–¾°– f°f – ° f¾ ¯¾ ¯ f ° ° ¾f f f°½f ¾f f ¯f½° ¾f f  ½ °–f  –ff ff° ½f°– %¯f°–f% @ f f° ©f ¯°nf° ¾ f ¾ f f° ¾¾ ¯ °––f¯ f –ff ¯f°–f ° ° ¾f ° ¯ ¯ ° °–°f° f°– f°– f°– ¯°f ¯ °©f ¾f ¯ ff ½f°– f f°– f ¾ nff ½€ ¾°f f° ¯ff°––f¾¾f°– ff¯f .

°## f°f°– ¯f¾ ff¯ ½½f ff¾ €° f½ f°©f f° f° f°– ¯ ¯ fff° f– f– ½f°– ° ° ¾f ¯f ½½ ½f f ff f°  f° f° ¾ ½ #f½f° ¾  ¾# f° #.¾ ½f°–f°–f f f¾f f –f°¯ °©f © °¾ f n°¯¾n f° ½½°¯¾½½ f© °¾°f°–¯ °©f –f¾ ¾f°¯ °–f¾€f¾f°¯¾ ¾ f° ff°¯¾ f¾¾ ½ ½° ¯ f ¾f ff½°f n  ½f°–ff° ¯f¾f°  ff¯ – °  n  ¯ °ff ° ½½ ¾f ° –°ff° ° ¯ ¯ ff°°f f¯¾ ¯¾f ¾°f ½f°–¾ ½ #°f#ff#. °–f° ¯f°f ¯f¯ ¯f°–f f° f°¯  ff f° ¯ff  °f ¯°f¾ ½ n°f ff ½f°– ° ° ¾f f°–f°f¯f¯ ° °–ff°f– f– ½f°– f° ¯f¯ ° ff°f– f– ¾ ¾ nff½ ff° ff° .

f # f° # °#  ¯f f°  ¾ ¯ °– ff° f ¯ °–f° €¯f °  f  ¯ f ¯ ¯ f f½f f½ff° ¾ ¾ff ¯½f½ °©ff° fnff fnff ½f°– f° ff° f°– ¯ ¯ f°f ½ °–– ¯f ° ° ¾f f ff n ff° ¾f  f° ° ¯ ¯½°f f½f n f¾ f ¯ °––°ff° ¯f ½ ½fff° f°– ¯ ½°–f° f¯ f°– f¯f¾ f° f° f°f° f°– €f¾ ff° f f°– f° –°¾ .  .f°  ¾# ¯f ¯°n f° ¯ ¯ fff° f– f– f f°¯  ½f°– ¯ f ¾f ¯f°––°– fnff fnff ¯f ½f°– ° ¾f¾ ° ¾f¾  f  ff ¯°n f° f° f°– ¯ ¯ fff° f° f°f f– f– f f°¯ f½ ©–f ¾°– ¾°– f f° ff ¯¾¾ ½f°– ¾ ° ¾ ½ # # #Jf¾f # #°fn@# f°#¯f¾f# ¯ f° f ¾¾ f° f° ¾ ½ #O f# #.

 f° fff¾ ° f°f ¯°nf° f° f° f °–f°°f°¾f¾f  ¾ ¾f©f#.ff°# f°#f.°f¾f# #¾ ¯f.

¾# .f # f° °¾f©f # n¾# f°–f° f° °– f°–½½ f°fff°#¾f f°# f°#°fn@# . .¾ ½f°–n½½½ f f ¾f f¯f ½f°– f° °– f°–fff fff f°–n½ °ff ff# °# #O f# #.