Caracaramembuatkaranganpendahulauan/isi/kesimpu lan

Dalam era ledakanmaklumat,banyakperkarabesartelahterakamdalamlipatansejarahtanahair.Perkara perkara yang berlakumeninggalkanpelbagaidampakkapadakita.Halinitermasuklahberkaitandengan . Terdapatbeberapa

y Utama y Seterusnya y Berikutnya y Lain y Terakhir
y

Akhirukalam,semuapihakbekerjasamadalam

.

Lantaranitu,diharapkanperkarainidipandangserius agar dapatmelahirkangenerasi yang cemerlang ,gemilang,terbilang di seanterodunia.