PERJANJIAN PAJAKAN TANAH

Bertarikh pada hb. ANTARA 2011

............................................................... (NO. K/P: .............................................) Alamat:................................................... ................................................................ ................................................................
DAN

MOHD ANUAR BIN AJIT (NO. K/P: 661201-08-5097) NO. 187, JALAN CEMPAKA 1, FELRA BANDAR SEBERANG PERAK, 36800 KAMPONG GAJAH, PERAK DARUL RIDZUAN.
Disediakan Oleh:TETUAN MIOR RAIMY FUAAD & AQIS Peguambela & Peguamcara No. 26 A, Tingkat 2, Jalan Kamaruddin Isa, Fair Park, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. Tel: 05-5465155 Fax: 05-5485155 [Ruj.: ]

........................... (NO................................... KP: ....... yang dilampirkan kepada Perjanjian ini sebagai Jadual B (selepas ini dirujukkan sebagai `Suratkuasa Pentadbiran tersebut’)..... BAHAWASANYA Tuan Tanah adalah pemilik berdaftar dan/atau pemilik benefisial dan/atau pentadbir dan/atau penerima serahan hak bagi sekeping tanah yang dikenali sebagai..... PERAK DARUL RIDZUAN (selepas ini dirujukkan sebagai `Pemajak’) di satu pihak yang lain........................... FELCRA BANDAR SEBERANG PERAK.................. ………………………………………………….............. 36800 KAMPONG GAJAH..................................) yang beralamat di ... BAHAWASANYA Pemajak bercadang untuk memajukan Tanah tersebut dengan tanaman kelapa sawit dengan syarat................PERJANJIAN PAJAKAN TANAH PERJANJIAN INI dibuat pada hb haribulan 2010 DI ANTARA . K/P: 661201-08-5097) yang beralamat di NO.. …………………………………………………………………………………………… … sebagaimana salinan Pelan Kawasan yang dilampirkan kepada Perjanjian ini sebagai Jadual A (selepas ini dirujukkan sebagai `Tanah tersebut’). .......................... antara lain: membayar pajakan secara tahunan kepada Tuan Tanah dengan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini................ BAHAWASANYA Tuan Tanah pada tarikh Perjanjian ini adalah pentadbir bagi Tanah tersebut melalui Geran Mukim No…………………….. JALAN CEMPAKA 1............. 2 .................. 187... (selepas ini dirujukkan sebagai `Tuan Tanah’) di satu pihak DAN MOHD ANUAR BIN AJIT (NO..............................

resit-resit dan surat pengesahan jurukur tersebut dan telah mengesahkan kawasan Tanah tersebut. ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI oleh kedua-dua pihak kepada Perjanjian ini bahawa:1. DAN BAHAWASANYA Pemajak telah menerima dan meneliti Pelan Kawasan. 2. menanam.BAHAWASANYA Tuan Tanah bersetuju untuk memajak Tanah tersebut kepada Pemajak untuk dimajukan dengan tanaman kelapa sawit dengan syaratsyarat dan terma-terma yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini. 3 . Suratkuasa Pentadbiran. mengusahakan. Perjanjian ini adalah untuk Pemajak membangunkan. Tuan Tanah sebagai pentadbir Tanah tersebut dengan ini bersetuju untuk memajak Tanah tersebut kepada Pemajak untuk memajukan keseluruhan Tanah tersebut dengan tanaman kelapa sawit bebas dari sebarang gangguan atau bebanan bagi tempoh DUA PULUH LIMA (25) TAHUN dari tarikh Perjanjian ini. BAHAWASANYA Tuan Tanah mengesahkan bahawa telah mendapat persetujuan dan diberikuasa oleh semua waris-waris Tanah tersebut sekiranya ada untuk memajak Tanah tersebut kepada Pemajak sebagaimana syarat-syarat dan terma-terma yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini dan seterusnya menandatangani Perjanjian ini. menguruskan dan mengeluarkan hasil tanaman kelapa sawit di atas Tanah tersebut sepanjang tempoh Perjanjian ini tertakluk kepada persetujuan bersama bagi tanaman tidak kekal yang lain (tanaman kontan) di atas Tanah tersebut.

6. jentera. bahan kimia dan kos-kos lain yang berkaitan (selepas ini dirujukkan sebagai `Kos Pembangunan tersebut’) bagi selama tempoh LIMA (5) TAHUN pertama dari tarikh kerja-kerja penanaman kelapa sawit tersebut Pemajak. jentera. mengusahakan. bahan kimia dan kos-kos lain yang berkaitan (selepas ini dirujukkan sebagai `Kos Pengurusan tersebut’) bagi selepas tempoh LIMA (5) TAHUN pertama dari tarikh kerjakerja penanaman kelapa sawit tersebut disempurnakan sepenuhnya hendaklah didahulukan oleh Pemajak. menanam dan menguruskan tanaman kelapa sawit tersebut termasuk kos pekerja. Semua kos untuk mengusahakan dan menguruskan tanaman kelapa sawit tersebut termasuk kos pekerja. Pemajak hendaklah menyediakan Program Pembangunan yang berkaitan sebagai panduan bagi pemajuan Tanah tersebut. disempurnakan sepenuhnya hendaklah ditanggung oleh 4 . Semua kos untuk membangunkan. Pemajak hendaklah menyempurnakan keseluruhan kerja-kerja penanaman kelapa sawit di atas Tanah tersebut dalam tempoh ENAM (6) BULAN dari tarikh kerja-kerja penanaman kelapa sawit tersebut dimulakan kecuali terdapat kelewatan dengan alasan-alasan yang munasabah yang di luar kawalan Pemajak. Pemajak hendaklah memulakan kerja-kerja penanaman kelapa sawit di atas Tanah tersebut dalam tempoh TIGA (3) BULAN dari tarikh Perjanjian ini kecuali terdapat kelewatan dengan alasan-alasan yang munasabah yang di luar kawalan Pemajak. Tuan Tanah dengan ini menyerahkan pemilikkan kosong Tanah tersebut kepada Pemajak untuk membolehkan Pemajak memulakan kerja-kerja pembersihan dan penanaman kelapa sawit tersebut. 7. 4.3. 5.

Sekiranya Pemajak gagal membuat bayaran tunggakan tersebut atau mematuhi mana-mana perlanggaran syarat tersebut dalam tempoh TIGA PULUH (30) HARI tersebut maka Tuan Tanah berhak untuk membatalkan Perjanjian ini. Tuan Tanah akan dibayar pajakan atas kadar 70:30 setelah ditolah semua kos pembangunan serta kos penghasilan(Pengusaha 70% Pemililk Tanah 30%) yang dikira pada tahun pertama penghasilan iaitu pada tahun ke enam umur tanaman kelapa sawit. Sekiranya Pamajak gagal untuk membayar pajakan tersebut dalam tempoh yang ditetapkan sebagaimana yang dinyatakan di atas atau melanggar mana-mana syarat Perjanjian ini. Sekiranya Perjanjian ini dibatalkan oleh Tuan Tanah sebagaimana yang dinyatakan di atas. Sebagai balasan kepada Perjanjian ini. maka Tuan Tanah adalah berhak untuk memberi kepada Pemajak notis bertulis TIGA PULUH (30) HARI untuk Pemajak membuat bayaran tunggakan tersebut atau mematuhi mana-mana perlanggaran syarat tersebut. 9. Bayaran pajakan tersebut adalah berkuatkuasa selepas LIMA (5) TAHUN dari tarikh kerja-kerja penanaman kelapa sawit tersebut disempurnakan sepenuhnya dan semua hasil kelapa sawit sebelumnya (sekiranya ada) adalah hak Pemajak sepenuhnya. maka:- 5 . 10. Kedua-dua pihak kepada Perjanjian ini bersetuju bahawa pajakan dibayar secara 70:30 dari penghasilan bagi keseluruhan tanah yang dimajukan di kawasan tersebut berdasarkan keluasan Tanah tersebut. 11. 13. 12.8. tanpa alasan yang munasabah.

17. Pemajak hendaklah menyediakan rekod. Tuan Tanah hendaklah tidak memindah milik atau kepentingan atau meletakkan sebarang bebanan ke atas Tanah tersebut selama tempoh Perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis Pemajak terlebih dahulu. Tuan Tanah dengan mengesahkan dan mengakujanji bahawa Pemajak dan/atau wakilnya dan dan/atau melakukan pekerjanya kerja-kerja berhak yang untuk memasuki. mengusahakan. Pemajak hendaklah membayar cukai tanah yang dikenakan bagi Tanah tersebut sepanjang tempoh Perjanjian ini dan Tuan Tanah hendaklah membayar caj-caj dan bayaran-bayaran lain yang berkaitan dengan Tanah tersebut selama tempoh Perjanjian ini. 14. menanam dan menguruskan tanaman kelapa sawit tersebut termasuk rekod penjualan hasil tanaman kelapa sawit tersebut sepanjang tempoh Perjanjian ini dan Pemajak hendaklah membenarkan Tuan Tanah memeriksa rekod tersebut sekiranya diminta oleh Tuan Tanah.(a) Pemajak hendaklah menyerahkan pemilikkan kosong Tanah tersebut kepada Tuan Tanah tertakluk bahawa Tuan Tanah hendaklah membayar kepada Pemajak keseluruhan Kos Pembangunan tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pemajak terlebih dahulu. Tuan Tanah tidak berhak untuk menanam apa-apa jenis tanaman di atas Tanah tersebut dalam sebarang keadaan selama tempoh Perjanjian ini. 16. dengan menjalankan berkaitan penanaman dan pengurusan kelapa sawit di atas Tanah tersebut tanpa sebarang halangan selama tempoh Perjanjian ini. 6 . 15. 18. resit dan dokumen-dokumen yang lengkap yang berkaitan dengan semua kos untuk membangunkan.

dan perbelanjaan sendiri. salinan asal Suratan Hakmilik atau sebarang dokumen-dokumen yang berkaitan bagi tujuan pendaftaran pajakan Tanah tersebut di Pejabat Tanah berkaitan atas nama Pemajak atau atas syarikat atau daftar perniagaan yang ditubuhkan tersebut. atas permintaan Pemajak. Tuan Tanah dengan ini membenarkan dan memberikuasa kepada Pemajak untuk berurusan dengan mana-mana Pihak Berkuasa berkaitan untuk sebarang urusan yang berkaitan dengan Tanah Tersebut bagi pihak 7 . 22. hendaklah membatalkan kaveat persendirian atau sekatan kepentingan tersebut setelah Perjanjian ini 23. Pemajak. adalah berhak untuk memfailkan kaveat persendirian atau sekatan kepentingan lain ke atas hakmilik Tanah tersebut bagi menjamin hak dan kepentingan Pamajak di bawah Perjanjian ini sepanjang tempoh Perjanjian ini. Pemajak.19. hendaklah menandatangani dan menyerahkan Borang Pajakan. Tuan Tanah. dengan kos dan perbelanjaan sendiri. Pemajak adalah berhak untuk menubuhkan suatu syarikat atau daftar perniagaan dan menyerahkan semua hak dan tanggungan Pemajak di bawah Perjanjian ini kepada syarikat atau daftar perniagaan yang ditubuhkan tersebut termasuk pendaftaran pajakan Tanah tersebut atas nama syarikat atau daftar perniagaan yang ditubuhkan tersebut. Tuan Tanah dengan membenarkan Pemajak untuk menanam apa-apa jenis tanaman lain (tanaman kontan) di atas Tanah tersebut dengan syarat seperti berikut:(a) tanaman tersebut tidak mengganggu penanaman dan pembesaran kelapa sawit tersebut. 21. 20. dengan kos luput.

tanpa alasan yang munasabah. maka Pemajak adalah berhak untuk memberi kepada Tuan Tanah notis bertulis TIGA PULUH (30) HARI untuk Tuan Tanah mematuhi mana-mana perlanggaran syarat tersebut. (b) Tuan Tanah hendaklah membayar gantirugi kepada Pemajak berdasarkan anggaran keuntungan yang akan diperolehi sekiranya Perjanjian ini diteruskan. 27. Sekiranya Perjanjian ini dibatalkan oleh Pemajak sebagaimana yang dinyatakan di atas. 24. penanaman dan pengurusan tanaman kelapa sawit tersebut termasuk berurusan dengan mana-mana Pihak Berkuasa yang berkaitan bagi maksud membuat jalan atau kemudahan lain tersebut. maka:(a) Tuan Tanah hendaklah membayar kepada Pemajak keseluruhan Kos Pembangunan tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pemajak. Tuan Tanah dengan ini membenarkan dan memberikuasa kepada Pemajak untuk membuat jalan atau kemudahan lain di atas Tanah tersebut bagi memudah urusan pembangunan. Sekiranya Tuan Tanah melanggar atau gagal atau enggan mematuhi mana-mana syarat Perjanjian ini yang menyebabkan Pemajak tidak boleh meneruskan pembangunan. penanaman atau pengurusan tanaman kelapa sawit tersebut. pampasan atau gantirugi bagi pihak Tuan Tanah sepanjang tempoh Perjanjian ini. 26. Sekiranya Tuan Tanah gagal mematuhi mana-mana perlanggaran syarat tersebut dalam tempoh TIGA PULUH (30) HARI tersebut maka Pemajak berhak untuk membatalkan Perjanjian ini.Tuan Tanah termasuk untuk menerima sebarang bayaran. 8 . 25.

Perjanjian ini boleh dilanjutkan kepada suatu tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak kepada Perjanjian ini dengan syarat-syarat yang sama. 31.(c) Pemajak berhak untuk mengambil semua hasil tanaman kelapa sawit di atas Tanah tersebut dari tarikh pembatalan Perjanjian sehingga Tuan Tanah membayar sepenuhnya kepada Pemajak semua bayaran-bayaran tersebut di atas. Perjanjian ini hendaklah mengikat kepada semua pengganti dalam hakmilik Tanah tersebut atau waris-waris atau penerima serahan hak yang dibenarkan dan wakil peribadi bagi kedua-dua pihak. maka Pemajak hendaklah menyerahkan semula pemilikkan kosong Tanah tersebut dan dokumen-dokumen berkaitan kepada Tuan Tanah dalam tempoh TIGA PULUH (30) HARI dari tarikh luput atau pembatalan Perjanjian ini atau dari tarikh penyelesaian sebarang bayaran atau tuntutan yang tertunggak (yang mana terkemudian) tanpa sebarang bebanan terhadap Tanah tersebut. 30. ****************************************** 9 . (d) Semua kos dan perbelanjaan yang berkaitan dengan tuntutan bayaran tersebut dan kos-kos berkaitan termasuk kos guaman hendaklah ditanggung oleh Tuan Tanah. 29. pajakan Tanah tersebut dan kos-kos berkaitan termasuk kos guaman hendaklah ditanggung oleh Pemajak. Semua kos dan perbelanjaan yang berkaitan dengan penyediaan dan perlaksanaan Perjanjian ini. 28. Sekiranya Perjanjian ini luput atau dibatalkan sebagaimana yang dinyatakan di atas. Tanpa sebarang prejudis kepada klausa-klausa di atas.

ADALAH DENGAN INI semua pihak kepada Perjanjian ini menandatangani Perjanjian ini setelah membaca. K/P: 661201-08-5097) Saksi:……………………………… Nama No. DITANDATANGANI oleh } TUAN TANAH di hadapan Saksi:……………………………… Nama No. MOHD ANUAR BIN AJIT (NO. K/P: : 10 . memahami dan bersetuju dengan syarat-syarat dan terma-terma Perjanjian ini.………………………………… DITANDATANGANI oleh } PEMAJAK di hadapan } } ………………………………. K/P: : } } .

JADUAL ‘A’ SALINAN PELAN KAWASAN (Jadual ‘A’ ini hendaklah dibaca dan difahami sebagai sebahagian dari syarat-syarat Perjanjian ini) 11 .

JADUAL ‘B’ SALINAN SURATKUASA PENTADBIRAN (Jadual ‘B’ ini hendaklah dibaca dan difahami sebagai sebahagian dari syarat-syarat Perjanjian ini) 12 .

JADUAL ‘C’ SALINAN KAD PENGENALAN DAN RESIT DAN SURAT PENGESAHAN JURUKUR (Jadual ‘C’ ini hendaklah dibaca dan difahami sebagai sebahagian dari syarat-syarat Perjanjian ini) 13 .