Cadangan skema KERTAS 1. 1 (a) Huraikan tiga kepentingan aktiviti pemiagaan kepada ekonomi negara.

Jawapan: Kepentingan pemiagaan kepada ekonomi: i.Membantu meningkatkan pendapatan kerajaan [ fakta : ½ m ] - melalui kutipan cukai keuntungan yang dibayar oleh pemiagaan. [ huraian: ½ m ] [ fakta : ½ m + huraian ½ m = 1m ] ii.Meningkatkan kemudahan awam - kepada penduduk dengan pembinaan infrastruktur pengangkutan dan perhubungan. iii. Menawarkan keluaran yang berkualiti dan harga yang berpatutan - melalui persaingan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. iv. Menyediakan peluang pekerjaan - kepada penduduk sekitar dengan menggunakan sumber tenaga manusia untuk menjalankan aktiviti pemiagaan. v. Mewujudkan petempatan baru - bagi sesuatu kawasan geografi dengan adanya kumpulan firma seperti kawasan perindustrian baru. vi,Membangunkan industri pinggiran - seperti wujudnya tahap pemiagaan huluan dan hiliran. NOTA: Mana-mana 3 diatas sahaja. [3]

1

(b) Senaraikan enam elemen persekitaran tugas organisasi. Jawapan:Elemen tugas persekitaran organisasi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pelanggan Pembekal Pembiaya dan pemodal Pesaing Kerajaan Pekerja

[3]

(c) Jelaskan empat faktor dorongan yang dimaksudkan oleh Herberg. Jawapan Faktor dorongan tersebut ialah: i.Tanggungjawab [ ½ m ] ii.Pengiktirafan[ ½ m ] iii.Kemajuan kerja[ ½ m ] iv.Cabaran[ ½ m ] v.Kreativiti[ ½ m ] Nota Mana-mana 4 pertama di atas

[2]

(d) Nyatakan alat kawalan yang sering digunakan dalam organisasi. Jawapan: i. Analisis pulang modal. [ ½ m ] ii.Belanjawan [ ½ m ] iii.Carta Gantt [ ½ m ] iv. analisis PERT/CPM [ ½ m ]

[2]

(e) Nyatakankan empat ciri perlakuan manusia mengikut 'teori Y' yang dianjurkan oleh Douglas McGregor. [3] Jawapan:2

Ciri perlakuan manusia mengikut "teori Y" yang dianjurkan oleh Douglas McGregor: i.Rajin bekerja [ 1m ] ii.Dapat membuat kerja tanpa arahan dan kawalan [ 1m ] iiiBersikap proaktif, imiginatif, dan kreatif [ 1m ] iv.Bersedia dan rela untuk menerima tanggungjawab [ 1m ] (f) Huraikan maksud autoriti dan tanggungjawab dalam pengurusan. Jawapan:Autoriti ialah hak dan kuasa [ ½ m ] yang dimiliki oleh seseorang pengurus untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. [ ½ m ] Maksimum 1 m Tanggungjawab ialah kewajipan untuk melaksanakan tugas [ ½ m ]kepada seseorang, yang telah diamanahkan oleh organisasi, [ ½ m ] Maksimum 1 m [2]

(g) Nyatakan empat perkara yang perlu dipertimbangkan oleh pembiaya dalam menentukan polisi kredit. [2] Jawapan: Empat perkara yang dipertimbangkan oleh pembiaya dalam menentukan polisi kredit: i. Tempoh kredit diberi [ ½ m ] ii. Tahap kredit pelanggan. [ ½ m ] iii. Polisi kutipan. [ ½ m ] iv. Diskaun/ rebet . [ ½ m ]

3

(h) Berikan empat contoh risiko yang boleh diinsuranskan Jawapan: 1.Kebakaran [ ½ m ] 2.Kemalangan [ ½ m ] 3.Kecurian [ ½ m ] 4.Perkapalan [ ½ m ] 5.Penerbangan [ ½ m ] 6.Gadaian [ ½ m ] 7.Risiko liabiliti / tanggungan awam [ ½ m ] 8.Pecah amanah / Jaminan amanah setia . [ ½ m ] 4 fakta yang pertama ( 4 x ½ m = 2m)

[2]

(i ) Bezakan keputusan rutin dengan keputusan tidak rutin dan berikan contoh Jawapan Keputusan rutin [1m] – –

[3]

dibuat berdasarkan kepada masalah yang biasa/kerap berlaku/berulang-ulang [1m ] dalam organisasi. Contoh: - menambah pengeluaran [ ½ m ] menyelaraskan kerja [ ½ m ] mana-mana contoh yang sesuai [ ½ m ] Maksimum 1 ½ markah

Keputusan tidak rutin [1m] dibuat terhadap masalah yang tidak dijangka/jarang berlaku/sekali sekala/masalah baru [1m]. Contoh: pelanggan mengubah spesifikasi produk [ ½ m] mana-mana contoh yang sesuai [ ½ m ] Maksimum 1 ½ markah 4

(j ) Jelaskan maksud kemahiran manusia , kemahiran teknik dan kemahiran masa . Jawapan i.Kemahiran Manusia. Kebolehan pengurus untuk:memimpin pekerja. [ 1m ] / memberi arahan /tugas [ 1m ] memberi motivasi [ 1m ] menyelaraskan pekerja dan kerja [ 1m ] / memahami hubungan pekerja

[3]

untuk berkomunikasi dengan pelbagai golongan masyarakat atau manusia. [ 1m ]/ melalui, kemahiran ini, pengurus berupaya berkomunikasi, memotivasi, memimpin, dan mempengaruhi orang lain dengan baik.

ii.Kemahiran Teknik. Kebolehan pengurus untuk:mengoperasi mesin dan peralatan [ 1m ] / mengaplikasikan kaedah/prosedur untuk melaksanakan kerja/ menggunakan teknologi dan kemahiran untuk kerja harian/ kerja yang agak rutin/ lazimnya, kemahiran ini diperoleh melalui latihan yang sesuai dan daripada pengalaman kerja. / kemahiran yang berkaitan rapat dengan aktiviti operasi syarikat.

iii. Kemahiran Masa. Kebolehan pengurus untuk:kemampuan pengurus menjadualkan kerja mengikut keutamaan kerja / kerja yang perlu dilaksanakan tidak terbengkalai/ melakukan tugas yang disempurnakan dalam masa yang telah ditetapkan./ Penggunaan masa dengan berkesan/ Penjadualan tugas/ perancangan masa yang rapi/

5

2. Syarikat TOBIAR Berhad adalah pengedar barangan pengguna yang mempunyai rangkaian cawangan di seluruh Malaysia. Syarikat ini telah beroperasi selama lima tahun tetapi peningkatan jualannya perlahan. Ini disebabkan oleh sasaran pasarannya yang kurang efektif. Pengurusan syarikat berpendapat bahawa ia perlu memahami kaedah pemetakan pasaran yang betul agar pertumbuhan jualan dapat dipertingkatkan lagi.

(a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan pasaran? Jawapan:Pasaran

[2]

- merupakan tempat/satu keadaan dua pihak, iaitu pembeli dan penjual membuat pertukaran terhadap barangan [ 1 m ] dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. [ 1 m ] Maksimum 2 m (ii) Huraikan maksud pemetakan pasaran. Jawapan:Pemetakan pasaran - merupakan satu proses membahagikan pasaran [ ½ m] pelanggan yang luas kepada beberapa kumpulan pengguna [ ½ m ] yang mempunyai ciri-ciri,keperluan, dan tingkah laku yang berlainan [ ½ m] yang memerlukan pemasar menjalankan aktiviti pemasaran yang berbeza. [ ½ m ] Maksimum 2 m [2]

6

(b) Huraikan ciri-ciri yang boleh digunakan oleh Syarikat tersebut untuk memetakkan pasaran barangan pengguna ke seluruh negara. [13 ] Jawapan: Fakta = 1, maksud = 1, 1 huraian & 1 contoh atau 2 huraian = 2m Asas-asas maksud Huraian Contoh pemetakan [ 1m ] [ 1 m] [½m] [1m] Geografi - meliputi aspek -Kawasan -Siaran Radio Televisyen Malaysia yang lokasi dan -Negeri memancarkan programnya mengikut tempat. -Negara daerah tempatan seperti Radio Kedah, -Daerah Radio P.Pinang. dan lain-lain. -Dan lain-lain - penduduk yang tinggal di Nepal [ mana-mana 1 cenderung menggunakan kenderaan di atas ] pacuan empat roda berbanding dengan mereka di Belanda yang bertopografi rata. Demografi - berdasarkan - Umur - Kosmetik dipasarkan mengikut jantina, aspek ciri-ciri - Jantina iaitu terdapat kosmestik bagi kaum lelaki penduduk. - Bangsa/ kaum dan kosmestik bagi kaum wanita - Saiz keluarga - jenama Kiko mengeluarkan pakaian - Pendidikan bayi dan kanak-kanak; John Master - Dan lain-lain mengeluarkan pakaian lelaki; manakala jenama Soda mengeluarkan pakaian untuk wanita dalam lingkungan umur belasan tahun sehingga 35 tahun Psikografi Ciri-ciri - Kelas sosial - Minyak wangi Estee Lauder yang pengguna - Personaliti mempunyai haruman yang lembut adalah - Gaya hidup ditujukan untuk wanita berpersonaliti - minat - orang yang berkelas sosial tinggi cenderung menjadi ahli kelab golf dan membeli barangan berjenama, manakala untuk mereka di kelas sosial rendah, mereka bersenam di padang dan tidak mengutamakan jenama semasa membeli-belah. Gelagat Ciri-ciri penggunaan/ Tindakbalas terhadap sesuatu Produk Kebaikan dan kepuasan -Kekerapan penggunaan - Volum penggunaan -Guna atau tak guna menyempurnakn kehendak - menyelesaikan Masalah - Kesetiaan kepada sesuatu jenama, yakin dan terus guna

Faedah

- Ubat gigi yang dapat memutihkan gigi akan dibeli oleh pengguna yang inginkan faedah tersebut - pemasar akan mengeluarkan pelbagai jenis syampu yang cuba menyelesaikan masalah rambut dan menawarkan faedah tertentu kepada penggunanya.

7

(c) Selain daripada pemetakan pasaran, pengurusan Syarikat TOBIAR Berhad perlu juga memahami campuran pemasaran. Huraikan setiap elemen dalam campuran pemasaran. [8] Jawapan: (c) Elemen dalam campuran pemasaran: i. Keluaran/produk [ 1m ] - Keluaran ialah sesuatu yang ditawarkan oleh pemasar kepada pengguna sasaran bagi memenuhl keperluan dan kehendak seseorang itu. [ 1m ] / - Keluaran merangkumi aspek-aspek ketara seperti warna, saiz bahan, dan bentuk [ 1m ] / - Aspek tidak ketara pula meliputi jaminan keluaran, waranti, kemudahan kredit dan khidmat selepas jualan. [ 1m ] Maksimum 2 m ii. Penentuan harga[ 1m ] - Harga merupakan satu nilai yang perlu dibayar oleh pengguna bagi memperoleh faedah sesuatu keluaran yang dihasilkan oleh peniaga. [ 1m ] / - Terdapat dua bentuk keluaran, iaitu barang-barang dan perkhidmatan [ 1m ]/ - Penentuan harga dipengaruhi oleh faktor dalaman seperti objektif syarikat kos dan strategi campuran pemasaran, serta faktor luaran seperti pasaran, pennintaan pesaing, dan sebagainya. [ 1m ] Maksimum 2 m iii.Promosi [ 1m ] - Promosi merupakan satu proses komunikasi yang dijalankan oleh pemasar untuk membentahu, menggalakkan, dan menyakinkan pembeli supaya mencuba dan membeli keluaran yang ada dalam pasaran. [ 1m ] - Campuran promosi terdiri daripada elemen seperti pengiklanan, jualan persendirian promosi jualan, dan publisiti. [1m ] Maksimum 2 m iv.Pengedaran[ 1m ] - Pengedaran ialali satu proses pemindahan keluaran daripada pusat pengeluaran kepada pengguna sasaran di tempat dan masa yang sesuai dengan kehendak pengguna. [ 1m ] / - Pengedaran memerlukan saluran agihan untuk menggerakkan keluaran daripada pengeluar kepada pengguna. [ 1m ] Maksimum 2 m

8

3 (a) Proses pemiagaan membuat keropok ikan melibatkan tiga peringkat, iaitu (i)membangunkan keluaran, (ii)menguruskan permintaan, dan (iii)memenuhi pesanan. Dengan menggunakan contoh perniagaan di atas, terangkan setiap peringkat tersebut. [9] Jawapan: (i) Membangunkan keluaran - Membangunkan keluaran merupakan tindakan untuk mengenal pasti jenis-jenis keluaran yang hendak dikeluarkan oleh pengeluar supaya dapat memberi kepuasan kepada pengguna. [ huraian = 1m ] - Pengeluar boleh membuat inovasi ke atas keluaran sedia ada supaya mutu dan fungsi keluaran dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. [ huraian =1m ] - Selain itu, pengeluar yang kreatif boleh menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk menghasilkan satu keluaran baru supaya dapat memenuhi kekosongan keperluan pengguna. [ huraian = 1m ] Mana-mana 2 di atas sahaja - Sebagai contohnya. Proton mengeluarkan kereta Proton Gen-2 setelah mengkaji keperluan pengguna terhadap versi kereta tersebut. [ contoh = 1m ] [ 2 huraian + 1 contoh = 3 m ] ii. Menguruskan permintaan - Mengurus permintaan ialah satu aktiviti yang dilakukan oleh pemiagaan untuk menarik minat bakal pembeli untuk mencuba dan membeli sesuatu keluaran - Antara aktiviti yang dijalankan termasuklah m.mbuat promosi, pengiklanan jualan dan pembungkusan yang menarik. Mana-mana 2 di atas sahaja - Sebagai contohnya, pemasar membuat pelancaran jualan secara besar-besaran dan menenma pesanan terlebih dahulu. Pengguna yang memesan mengikut giliran yang ditetapkan akan menerima pengurangan harga keluaran yang dibeli [ 2 huraian + 1 contoh = 3 m ]

9

iii. Memenuhi pesanan - Memenuhi pesanan adalah peringkat pemasar memastikan pembeli mendapat barangan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh jurujual pada masa dan lokasi yang ditentukan. - Bagi memastikan pesanan dipenuhi secara lancar. aktiviti pemiagaan, iaitu menyimpan, mcmasang, dan menyediakan aktiviti perkhidmatan selepas jualan perlu dijalankan. - Dengan itu, peringkat ini melibatkan aktiviti pergudangan, agihan, dan khidmat selepas jualan yang dijalankan oleh penmcit. Mana-mana 2 di atas sahaja - Sebagai contohnya, keluaran yang dijanjikan tidak memberi mutu yang ditetapkan ikan digantikan dengan barangan barn sebagai jaminan kepada pengguna yang membeli barangan tersebut. [ 2 huraian + 1 contoh = 3 m ]

3 (b) Huraikan perkaitan antara peranan sektor swasta, sektor awam, dan badan-badan berkanun dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. [7] Jawapan:Perkaitan antara peranan sektor swasta, sektor awam, dan badan-badan berkanun dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara; (i) Peranan sektor swasta: - Merupakan organisasi yang akan mengeluarkan barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi kehendak pengguna untuk memenuhi keperluan seharian. [ 1m ] - Dalam menjalankan aktiviti pemiagaan, sektor swasta memerlukan sumber tenaga manusia untuk memenuhi jawatan dalam organisasinya. Maka sektor swasta menawarkan peluang pekerjaan kepada negara. - Keuntungan yang diperoleh oleh pemiagaan akan dikenakan cukai keuntungan. - Cukai ini adalah sumber pendapatan utama negara bagi menjalankan aktiviti pembangunan ekonomi negara. Maksimum 2 m

10

(ii) Peranan sektor awam: - Kerajaan bertanggungjawab menyediakan kemudahan awam kepada masyarakat. Barang awam ini tidak akan dikeluarkan oleh sektor swasta kerana sektor swasta bermotifkan keuntungan. - Sebagai pihak berkuasa, kerajaan menjadi penyokong kepada sektor swasta untuk mengeluarkan barangan melalui pengurangan cukai dan galakan yang lain. - Kerajaan bertanggungjawab mengeluarkan lesen dan permit kepada pemiagaan supaya pemiagaan dijalankan secara sah dan tidak bercanggah dengan kepentingan ekonomi negara. Maksimum 2 m (iii) Peranan badan-badan berkanun: - Badan berkanun melalui agensinya mewakili kerajaan melakukan kerja-kerja kawal selia bagi sebarang aktiviti sektor swasta, supaya mereka mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. - Peranan yang dimainkan oleh badan berkanun membolehkan kewibawaan sektor swasta dapat dipelihara sebagai satu organisasi yang diperlukan oleh masyarakat dalam keperluan ekonomi. Sebagai contohnya, peniaga tidak sewenang- wenangnya menaikkan harga barang. - Badan berkanun dipertanggungjawabkan untuk menyediakan kursus dan latihan kepada pekerja bagi melahirkan tenaga pekerja yang terlatih. Tenaga pekerja yang terlatih dapat mengeluarkan keluaran berkualiti dan meningkatkan daya pengeluaran. Maksimum 3 m

3 (c) Terangkan empat persekitaran umum dan bincangkan bagaimana setiap persekitaran tersebut mempengaruhi prestasi pemiagaan. [12] Jawapan: Empat persekitaran umum yang mempengaruhi prestasi pemiagaan: i. Ekonomi [ Fakta : ½ m ] - Persekitaran ekonomi merujuk kepada situasi ekonomi di dalam dan di luar negara. [ Maksud : ½ m ] Perbincangan : [ mana-mana 2 huraian di bawah 2 m ] - Keadaan ekonomi yang melambung dan meleset akan membawa kesan kepada dunia perniagaan. [ 1m ] - Peranan bank pusat menentukan polisi tentang penawaran wang boleh mempengaruhi perkembangan perniagaan. [ 1m ]

11

- Penawaran wang bertambah menyebabkan permintaan akan meningkat dan pemiagaan turut berkembang.[ 1m ] - Kitaran ekonomi mewujudkan kitaran pemiagaan kemerosotan, kemelesetan, dan kemewahan. [ 1m ] seperti kitaran pertumbuhan,

[ Fakta : ½ m + Maksud : ½ m + 2 perbincangan = 3 m ]

ii. Teknologi [ Fakta : ½ m ] - Teknologi merupakan cara baru dalam melakukan sesuatu kerja. [ Maksud : ½ m ]/ - Teknologi sering dikaitkan dengan ciptaan kaedah baru melalui penyelidikan dan pembangunan (R&D). [ Maksud : ½ m ] Perbincangan : [ mana-mana 2 huraian di bawah 2 m ] - Peningkatan teknologi membantu meningkatkan produktiviti, pengeluaran, dan membantu mengurangkan kos perniagaan. [ 1m ] menjimatkan masa

- Pemiagaan harus peka terhadap perubahan teknologi yang berlaku dan menggunakan teknologi yang dapat membantu meningkatkan prestasi pemiagaan mereka.[ 1m ] - Penggunaan teknologi yang canggih dapat meningkatkan kemampuan bersaing sesebuah perniagaan melalui kelebihan-kelebihan yang diperoleh. [ 1m ]

iii. Fizikal [ Fakta : ½ m ] - Fizikal merujuk kepada kekayaan sumber semulajadi sesebuah negara, terutamanya bahan mentah. . [ Maksud : ½ m ] Perbincangan : [ mana-mana 2 huraian di bawah 2 m ] - Kekayaan sesebuah negara dapat digunakan untuk membangunkan aktiviti pemiagaan. - Sebagai contohnya, Malaysia mempunyai sumber yang banyak seperti petroleum, getah, dan kelapa sawit. - Sumber-sumber ini bukan hanya dapat dieksport dan menyalurkan pendapatan dari luar negara, malah juga membantu melahirkan lebih banyak industri sekunder dan mengeluarkan barang-barang pengganti import. - Sumber fizikal yang banyak juga membolehkan kerajaan menjadikannya sebagai daya tarikan untuk mempelawa pelabur asing melabur di dalam negara.

12

iv. Persaingan dan jaringan [ Fakta : ½ m ] - Persekitaran persaingan dan jaringan boleh wujud dalam sesuatu industri apabila sesebuah pemiagaan menjalankan pemiagaan. . [ Maksud : ½ m ]

Perbincangan : [ mana-mana 2 huraian di bawah 2 m ] - Persaingan yang berlaku dalam sesebuah pemiagaan termasuklah persaingan pasaran, pesaing, persaingan harga, dan persaingan antarabangsa. - Sebagai contohnya, persaingan pasaran terbahagi kepada persaingan sempuma, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. - Dalam pasaran persaingan sempuma, firma pemiagaan tidak bebas meletakkan harga tetapi menerima harga yang ditentukan oleh pasaran. - Jaringan pemiagaan yang baik seperti pemasaran yang luas akan memberi kelebihan kepada firma berbanding dengan pesaing lain dalam industri.

v. Politik dan perundangan - berkaitan dengan politik dan kerajaan,sokongan atau galakan kerajaan polisi awam,dasar,peraturan dan kawalan

- pusat hiburan,kedai minuman dan sebaginya - kestabilan politik ( keamanan,peraturan ) akan mewujudkan suasanan yang baik untuk perniagaan berkembang maju - jika berlaku huru-hara,prestasi perniagaan terjejas

vi. Sosialbudaya - perubahan aktiviti sosial umpamanya seperti pakaian permakanan,hiburan akan menyebabkan perniagaan perlu mengubah atau menyesuaikan barang dan perkhidmatan mengikut kehendak masyarakat. - ini akan meningkatkan prestasi perniagaan - contoh keperluan orang melayu berbeza dengan orang cina.

13

4 (a)Bezakan konsep pemusatan autoriti dengan pemencaran autoriti dalam pengurusan organisasi serta berikan contoh yang sesuai [4] Perbezaan antara konsep pemusatan autoriti dengan pemencaran autoriti dalam pengurusan organisasi: Aspek Kawalan Pemusatan Autoriti Dikawal oleh segolongan kecil peringkat atasan. [ ½ m ] - Pembuatan keputusan terbatas.- - Kurang penyertaan dalam proses membuat keputusan. [ ½ m ] Lebih seragam kerana hanya beberapa pihak yang membuat keputusan. [ ½ m ] Pengurus kewangan membuat keputusan sendiri tentang sumber dan penggunaan dana. [ ½m] Pemencaran Autoriti Diturunkan kepada peringkat pengurusan bawahan dan bilangan autoritinya lebih ramai. [ ½ m ] - Banyak penugasan yang berlaku. - Penyertaan pihak bawahan dalam proses membuat keputusan adalah besar. [ ½ m ] Pelbagai kerana melibatkan banyak pihak yang membuat keputusan. [ ½ m ] Dalam jabatan sumber manusia, terdapat banyak pihak yang membuat keputusan mengikut bidang kuasa masingmasing.[½ m ]

Penugasan

Hasil keputusan yang diperoleh Contoh

(b)Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pemusatan autoriti dan pemencaran autoriti. [5] Jawapan: Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pemusatan dan pemencaran autoriti: i. Beban tugas pengurus-pengurus. Sekiranya beban pengurus adalah banyak, pemencaran kuasa boleh dilakukan. [ 1m ] ii.Kepentingan keputusan. Pembuatan keputusan-keputusan yang sangat penting perlu dilakukan melalui pemusatan kuasa. [ 1m ] iii. Kepantasan keputusan. Keputusan boleh dibuat dengan cepat sekiranya pemencaran kuasa dilakukan. [ 1m ] iv. Faktor kerahsiaan. Perkara-perkara yang rahsia dan sulit mestilah dipusatkan kepada seseorang. [ 1m ] v. Kemampuan dan kebolehan pekerja-pekerja. Sekiranya pekerja-pekerja dianggap berkemahiran tentang kerja yang dilakukan, kuasa boleh diagihkan kepada mereka. [ 1m ]

14

(c)Jelaskan : (i)Empat kelebihan pemusatan autoriti dalam proses membuat keputusan.

[16]

1. Pemusatan kuasa membolehkan pengurusan atasan bertindak sebagai satu pasukan kerana semua perlu mengikut arahannya, dan persaingan antara staf jabatan dengan jabatan lain tidak wujud [ 1m ] 2. Oleh sebab segala persetujuan perlu diperoleh daripada seseorang, maka beliau akan sedar tentang segala aktiviti yang sedang berlaku dalam organisasi. [ 1m ] 3.Dengan pemusatan kuasa, pengurusan atasan dapat meminta semua staf lain bekerjasama sesama mereka. Ini memudahkan pembuat keputusan mengkordinasi sesuatu perkara yang perlu dilaksanakan. [ 1m ] 4. Pemusatan kuasa juga memudahkan pembuat keputusan melakukan kawalan, kerana semua staf perlu melakukan tugas mengikut arahan yang diberikannya. Jadi, pembuat keputusan mengetahui kerja-kerja yang perlu dilaksanakan dan standard yang perlu dicapai. [ 1m ] Maksimum 8 markah

(ii)Empat kelemahan pemusatan autoriti dalam proses membuat keputusan.

1.Pembuatan keputusan mungkinmenghadapi beban yang terlalu banyak, kerana terdapat pelbagai jeniskeputusan yang perlu dibuat pada setiap hari dalam pemiagaan. [ 1m ] 2.Proses membuat keputusan akan menjadi perlahan kerana ia tertumpu kepada seorang sahaja. Ini akan menyebabkan operasi harian menjadi tidak lancar kerana perlu bergantung pada keputusan yang dibuat lambat. [ 1m ] 3. Motivasi pekerja akan merosot kerana mereka tidak dibenarkan terlibat dalam pembuatan keputusan dan hanya perlu menerima arahan daripada orang lain. Para pekerja mungkin merasa kurang bebas kerana perlu bergantung pada seorang sahaja[ 1m ] 4. Kaedah membuat keputusan ini akan menyebabkan para pekerja tidak terlatih dalam proses membuat keputusan. Ini akan membawa masalah apabila mereka perlu menjawat jawatan yang lebih tinggi, kerana mereka akan bergantung pada orang lain[ 1m ] Maksimum 8 markah

15

5 (a) Bandingkan pemimpin formal dengan pemimpin tidak formal. Jawapan: Perbandingan antara pemimpin formal dengan pemimpin tidak formal: Aspek Perlantikan Pemimpin Formal Melalui saluran organisasi mengikut prosedur dan syaratsyarat tertentu.[ ½ m ] Jawatan diiktiraf dan melalui prosedur perlantikan.[ ½ m ] Akauntabiliti kepada mencapai matlamat organisasi. .[ ½ m ] Autoriti melalui jawatan rasmi yang disandang. .[ ½ m ] Mengikut perundangan dan peraturan organisasi. .[ ½ m ]

[10]

Pemimpin Tidak Formal Melalui persetujuan bersama ahliahli yang terlibat. .[ ½ m ] Jawatan tidak diiktiraf dan tidak rasmi dalam organisasi. .[ ½ m ] Bertanggungjawab kepada kumpulan berdasarkan matlamat kumpulan. .[ ½ m ] Autoriti melalui pengaruh sendiri dan kebolehan yang ada. .[ ½ m ] Kuasa yang diberi oleh kumpulan tertentu dan terikat kepada perundangan dan peraturan organisasi. .[ ½ m ]

Jawatan Tanggungjawab

Autoriti Bidang kuasa

(b) Terangkan lima konsep pengorganisasian yang wujud dalam organisasi jangkauan kawalan sempit berbanding dengan organisasi jangkauan kawalan luas. [10] Jawapan: Lima konsep pengorganisasian yang wujud dalam organisasi jangkauan kawalan sempit berbanding dengan organisasi jangkauan kawalan luas: i. Rantaian arahan [ fakta : ½ m ] - Rantaian arahan menunjukkan hubungan langsung antara ketua dengan pekerja [ maksud ½ ] ./ - Rantaian arahan dapat menunjukkan sistem pelaporan dalam sesebuah organisasi [ ½ m ] Perbandingan [ 1m ] - Bagi jangkauan kawalan sempit, arahan lambat tiba kepada pekerja. sementara dalam jangkauan kawalan luas arahan, arahan cepat sampai ke peringkat bawah. [ 1m ] [ fakta : ½ m + maksud ½ m + perbandingan 1 m = 2 m ]

16

ii. Pemusatan dan pemencaran autoriti[ fakta : ½ m ] - Pemusatan kuasa bermaksud segala hak membuat keputusan ditumpukan kepada seorang sahaja dalam organisasi dan biasanya kuasa ini dipegang oleh individu yang berjawatan tinggi dalam pemiagaan. Manakala Pemencaran kuasa pula bermaksud hak membuat keputusan diagihkan kepada semua individu di sepanjang struktur organisasi tetapi kuasa tertinggi masih dipegang oleh pengurusan atasan. [ maksud ½ ] Perbandingan [ 1m ] - Organisasi yang menggunakan jangkauan kawalan sempit mempunyai autoriti yang lebih memusat.Manakala organisasi yang menggunakan jangkauan kawalan luas mempunyai autoriti yang kurang memusat. [ Fakta : ½ m + maksud ½ m + perbandingan 1 m = 2 m ]

iii. Penugasan autoriti - Penugasan autoriti juga dikenali sebagai pengagihan tanggungjawab oleh seseorang ketua kepada pekerja bawahannya. - Setiap pengurus atau ketua harus melakukan penugasan autoriti kerana mereka tidak akan dapat memikul dan melaksanakan tanggungjawab yang terlalu banyak. - Jangkauan kawalan sempit melibatkan penugasan autoriti yang banyak berbanding dengan jangkauan kawalan luas yang kurang penugasan autoriti. [ Fakta : ½ m + maksud ½ m + perbandingan 1 m = 2 m ] iv.Autoriti - Autoriti merujuk kepada hak seseorang individu dalam membuat keputusan dan mengarah individu-individu lain dalam organisasi. - Apabila seseorang itu diberi autoriti, beliau juga perlu diberi kuasa supaya arahan yang diberikan dapat dilaksanakan secara berkesan. - Dalam organisasi yang menggunakan jangkauan kawalan sempit, kebanyakan autoriti terletak pada pengurusan pertengahan berbanding dengan jangkauan kawalan luas autoriti yang tertumpu kepada pihak pengurusan atasan. [ Fakta : ½ m + maksud ½ m + perbandingan 1 m = 2 m ] v. Akauntabiliti - Konsep ini berkaitan dengan individu yang bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu tugas dan akan menerima kesan daripada pelaksanaan tanggungjawab tersebut. - Sebagai contohnya, apabila hasil jualan syarikat rendah, individu yang dianggap menanggung akauntabiliti adalah pengurus jualan.

17

- Jangkauan kawalan luas mempamerkan pengurusan atasan akan menerima akauntabiliti sepenuhnya, sementara jangkauan kawalan sempit menunjukkan banyak pihak yang menerima akauntabiliti dalam membuat keputusan [ Fakta : ½ m + maksud ½ m + perbandingan 1 m = 2 m ]

(c) Bincangkan kesan kerja berpasukan dalam sesebuah organisasi. Jawapan: Kesan positif kerja berpasukan dalam sesebuah organisasi:

[10]

- Mewujudkan kerjasama antara ahli dalam menjalankan aktiviti-aktiviti dalam organisasi. [ 1m ] - Pasukan yang dibentuk dapat mengurangkan persaingan individu kerana setiap ahli mempunyai sumbangan yang penting. [ 1m ] - Ahli-ahli dalam satu pasukan boleh memberi sebarang idea dan pandangan dengan bebas untuk meningkatkan kemajuan. - Semua ahli yang terlibat akan mewujudkan satu bentuk kumpulan yang membolehkan penggemblingan tenaga dilakukan bagi menghasilkan satu hasil kerja yang bermutu. - Membentuk pemimpin yang berkesan daripada mengetuai sesuatu pasukan serta mendapat pengalaman yang berguna dalam kepimpinan. Maksimum 5 markah Kesan negatif kerja berpasukan dalam sesebuah organisasi: - Oleh sebab setiap ahli berada dalam satu pasukan, maka ini boleh menyebabkan berlakunya konflik personaliti di kalangan ahli. Hal ini menjejaskan kelancaran aktiviti yang dijalankan. [1m ] - Kewujudan pasukan akan menyukarkan pencapaian matlamat jika penyelarasan yang dibuat tidak begitu baik dan boleh menimbulkan kekaburan tugas dan peranan. [ 1m] - Penglibatan yang tertumpu kepada pasukan akan menyebabkan wujudnya kecederungan berpuak di kalangan kumpulan atau pasukan lain dalam organisasi. - Oleh sebab setiap ahli dalam kumpulan seling bergantung antara satu sama lain dalam mencapai matlamat, maka ini menyukarkan mereka untuk mengenal pasti individu yang perlu bertanggungjawab ke atas sesuatu tindakan. - Proses membuat keputusan memerlukan masa yang lama kerana keputusan yang dibuat perlu mendapat idea daripada ahli kumpulan dan mengumpulkan idea tersebut. Maksimum 5 markah 18

6. (a)Jelaskan maksud belanjawan tunai dan tiga kegunaannya kepada sesebuah organisasi perniagaan. Jawapan. Belanjawan tunai -

[7]

adalah suatu perancangan kewangan yang menganggarkan penerimaan tunai dan pembayaran tunai bagi beberapa tempoh yang ditetapkan. [1m]

Kegunaan belanjawan tunai i. Peniaga dapat mengukur keupayaan untuk berniaga [ Fakta : 1 m ]  sekiranya penerimaan tunai melebihi jumlah pembayaran tunai maka wujud aliran tunai yang positif;dengan ini operasi perniagaan adalah berdaya maju [ huraian: 1m ] [ Fakta: 1m+ Huraian: 1m = 2m] ii. Penerimaan wang tunai perniagaan dapat dianggarkan  Penerimaan tunai hasil daripada operasi biasa perniagaan dapat di ramalkan bergantung kepada ramalan jualan, syarat pemberian kredit dan corak pembayaran oleh pelanggan atau penghutang.

iii. Peniaga dapat merancang pelaburan secara teratu r sekiranya terdapat lebihan wang tunai  apabila aliran tunai adalah positif; pengurus merancang strategi untuk pelaburan di atas lebihan tunai seperti membesarkan perniagaan, membeli bangunan baru, membeli peralatan baru untuk meningkatkan produktiviti dan sebagainya.

iv. Sebagai panduan untuk perbelanjaan sebenar  sekiranya berlaku aliran tunai yang positif syarikat dapat membuat perbelanjaan ke atas lebihan tunai secara efisien dan mengelak berlakunya pembaziran. [Mana-mana 3 di atas, Fakta: 1m + Huraian: 1m = 2m x 3 = 6 m]

19

Syarikat AURA Sdn. Bhd. menjalankan aktiviti perniagaan cosmetik dan herba di peringkat antarabangsa. Pendapatan syarikat pada setiap tahun sentiasa meningkat dari semasa ke semasa ekoran pemasaran agresif yang dilakukan oleh bahagian pemasaran syarikat tersebut. Anggaran jualan syarikat tersebut untuk bulan Januari hingga Mei 2010 adalah seperti berikut: Bulan Januari Februari Mac April May RM 60 000 100 000 115 000 220 000 250 000

(i)Daripada jadual di atas, 40% ialah jualan tunai, 60% dipungut sebulan selepas jualan. (ii)Kos Belian ialah 50% daripada harga jualan, dan kebiasaan pembelian bahan-bahan mentah dibuat sebulan sebelum jualan. Pembayaran belian adalah secara tunai (iii)Perbelanjaan yang dibayar pada setiap akhir bulan ialah: Perbelanjaan Sewa Promosi Gaji dan Upah RM 3000 6000 7000

(b)Berdasarkan maklumat di atas, sediakan belanjawan tunai Syarikat AURA Sdn. Bhd. untuk bulan Januari hingga April 2010 [10]

20

Syarikat ABC Sdn.Bhd Belanjawan tunai untuk bulan Januari hingga Aprili 2010 Perkara Baki Awal Penerimaan: Jualan tunai 40% Januari Februari (42000) Mac (39500) April (59500)

24,000 -

(½)

40,000

(½)

46,000

(½)

88,000

(½)

Jualan kredit 1 bulan 60% Jumlah penerimaan Pembayaran: Belian Tunai Sewa Promosi Gaji dan upah

36,000 24,000 76,000

(½)

60,000 106,000

(½)

69,000 157,000

(½)

50,000 3000 6000 7000

(½) (½) (½) (½)

57,500 3000 6000 7000

(½)

110,000 3000 6000 7000

(½)

125,000 3000 6000 7000

(½)

Jumlah pembayaran Lebihan kekurangan

66,000 dan (42,000) (½)

73,500 2500 (½)

126,000 (20,000) (59 500) (½) (½)

141,000 16,000 (43 500) (½) (½)

(39,500) (½) Aliran Tunai Bersih

MAKSIMUM = 10M (c)Huraikan dua objektif kewangan yang ada dalam perniagaan. i.    ii.    Memaksimumkan keuntungan syarikat [ Fakta : 1m ] melihat berapa banyak keuntungan diperolehi [ huraian : 1m ] membandingkan kadar peningkatan dari tahun sebelumnya [ huraian : 1m ] fokus kepada tujuan untuk mendapatkan keuntungan [ huraian : 1m ] Memaksimumkan kekayaan pemegang saham meningkatkan perolehan per syer sebagai pulangan kepada pemegang saham iaitu tuan punya firma menggalakkan pemegang syer untuk terus melabur dalam syarikat [Fakta: 1m, setiap Huraian : 1m x 3 huraian, 4 x 2 = 8 m] [8]

21

7 (a)Bebanan kerja yang bersesuaian adalah penting untuk memastikan setiap pekerja dapat

melaksanakan tugas dengan tepat dan berkesan. Bincangkan. Jawapan:Bebanan kerja yang bersesuaian  dapat laksana tugas dengan berkesan Maksud “bersesuaian” dari segi  kuantiti/beban tugas  tahap kesukaran  tempoh masa Perbincangan isi. i. Kuantiti – tidak boleh terlalu banyak ( ½ m) dan terlalu sedikit ( ½ m) Perbincangan: Terlalu banyak – Kesannya stres  produktiviti merosot (1m) Terlalu sedikit - Kesannya bosan  produktiviti rendah (1m)

[9]

 kepelbagaian tugas

ii. Tahap Kesukaran – tahap bersesuaian dengan kebolehan, kemahiran, pengalaman, keupayaan (1m) Perbincangan: Terlalu sukar – Kesannya tak dapat melaksana dengan baik dan mencapai objektif. (1m) Terlalu Mudah – kesannya tugas tidak mencabar, tidak bersemangat, tidak bersungguh-sungguh.(1m) iii. Tempoh masa – Tempoh terlalu lama atau terlalu singkat.(1m) Perbincangan: Segera – tergesa-gesa kesannya kualiti terjejas.(1m) Terlalu lama – kesannya tugasan terabai, terlupa arahan.(1m) iv. Kepelbagaian tugas – terlalu banyak tugasan (pelbagai) atau terlalu sedikit (1m).

Perbincangan: Pelbagai – kesannya diluar bidang kemahiran dan kepakaran, tak dapat membentuk kepakaran khusus (1m). Khusus – kesannya menjadi rutin dan membosankan (1m). [Mana-mana 3 isi] 1 isi = 1m: 3 x 1m = 3m] [3 x 3m = 9 markah]

22

(b)Terangkan empat tanda ketegangan yang dihadapi oleh seseorang pekerja. Jawapan: Empat tanda ketegangan seseorang pekerja i. Penurunan tahap kesihatan [ fakta :1 m ]  perubahan fisiologi [ huraian: 1 m ] / - keletihan berpanjangan dan berlebihan [ 1m ] /  kurang bertenaga [ 1m ]/  berpenyakit Maksimum 2 markah ii. Perubahan sikap/psikologi/emosi [ fakta :1 m ]  murung[ huraian: 1 m ] /  mengelak diri[ huraian: 1 m ] /  panas baran/keganasan[ huraian: 1 m ] Maksimum 2 markah

[8]

iii. Perubahan tingkah laku [ fakta :1 m ]  peningkatan keganasan/  banyak makan / alkohol / merokok/  pengambilan dadah/ Maksimum 2 markah iv. Penurunan prestasi [ fakta :1 m ]  penurunan produktiviti/  peningkatan ketidakhadiran/  peningkatan kadar lantik henti Maksimum 2 markah

23

(c)Jelaskan empat faktor luaran organisasi yang boleh menyebabkan “stress” kepada pekerja. [8] Jawapan: Empat faktor luaran organisasi sebagai penyebab ketegangan 1. Ekonomi [ 1 m ] – ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi, kenaikan kos sara hidup, kemelesetan ekonomi [ 1m ] 2. Politik – ketidakstabilan kepemimpinan, perubahan dasar kerajaan, ancaman dan huru-hara 3. Perubahan teknologi – desakan ke atas kemahiran, penggunaan teknologi 4. Keluarga dan saudara-mara – desakan keluarga, kematian, kemalangan 5. Sosio-budaya – pergaulan bebas, kelakuan ganas remaja, kehadiran buruh asing Nota Empat pertama [ Fakta : 1m + huraian : 1m = 2m x 4 = 8m ]

24

8, (a)Pengurus Besar sebuah kilang memproses minyak kelapa sawit di Mahang, mendapati bahawa hasil kilangnya telah merosot. Dengan menggunakan gambar rajah tulang ikan, terangkan proses mengenalpasti masalah yang dilakukan oleh Pengurus Besar kilang tersebut. [5]

Jawapan:(a) Lakaran rajah yang tepat  Harus dapat kaitkan dengan situasi yang diberikan Metod Mesin
Lama Rosak Kurang disiplin Masalah output

Bahan Mentah

Modal

Buruh

[Gambarajah lengkap = 5m] [Tidak lengkap = 2 ½ m] [Gambarajah salah (cth: tulang songsang, tiada kepala) = tiada markah] [Jawapan perlu mengikut urutan] [Jawapan tanpa gambarajah = tiada markah keseluruhan] 1. Situasi – hasil kilang merosot [1m]

2. Punca besar – Modal, Mesin, Bahan mentah, Manusia, Metod (teknologi) [2½m] 3.Punca kecil [ H = 4m]  Mesin (uzur, rosak, haus)  Modal (tak cukup pelaburan)  Bahan mentah (buah muda, yield perahan rendah)  Metod (teknologi lapuk)  Manusia (pekerja kurang mahir, kurang pekerja) 4. Punca sebenar  mana-mana punca kecil yang berkaitan yang dikenalpasti sebagai punca sebenar (masalah yang perlu diselesaikan) [2 ½m)

25

(b) Huraikan lima ciri individu yang berkesan seperti yang dicadangkan oleh Stephen R. Covey. [10 ] Jawapan:Ciri-ciri individu yang berkesan 1. Bersikap proaktif [Fakta : 1m ] – menjangkakan sesuatu perubahan (berfikiran jauh), bersedia, berinisiatif [ Huraian = 1m] [ F= 1m + H= 1m = 2 m ] 2. Mulakan dengan mengingati matlamat – Mempunyai tujuan dan halatuju, mengurus masa, membuat senarai semak, Fokus kepada hasil 3. Lakukan perkara yang utama dahulu – memberi keutamaan kepada yang penting. 4. Berfikiran ‘menang-menang’ – membuat keputusan yang positif (tidak menjejaskan pihak lain), semua pihak mendapat faedah, faedah bersama. 5. Memahami sebelum difahami - Cuba untuk memahami dahulu, kemudian cuba untuk difahami, merasai perasaan dan masalah orang lain, bertimbangrasa, empati. 6. Bersinergi – merebut semua peluang, bekerjasama dalam kumpulan, menghargai perbezaan, menghasilkan kekuatan yang lebih besar 7. Tajam gergaji – meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Nota: [Jawapan 5 pertama sahaja] [5 x 2m = 10]

[10 markah]

26

946/2

PERCUBAAN STPM 2010

PENGAJIAN PERNIAGAAN

KERTAS 2

SKEMA JAWAPAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM

ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL AMAN DAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA(PKPSM) KEDAH.

Arahan kepada calon:

27

Cadangan skema jawapan

1. a)

– -

hak berkenaan upah dan gaji hak terhadap rehat hak terhadap tempoh waktu kerja hak terhadap cuti umum/hari pelepasan hak terhadap kerja lebih masa hak terhadap cuti tahunan hak terhadap cuti sakit (pilih mana-mana 4 x ½ m=2M). Semak 4 yang teratas sahaja.

b)

-

ketelusan, objektiviti dan kebebasan kerahsiaan ke atas maklumat yang diperolehi kemahiran dan kemampuan dalam menjalankan kerja-kerja audit

28

-

mempunyai perancangan yang tersusun dalam menjalankan kerja-kerja audit memnuhi tuntutan undang-undang dan keperluan pihak tertentu mendapatkan rumusan audit dan alporan ( 6 fakta x ½ m )

c) i. Pihak bank/Institusi kewangan - pembiayaan modal kerja - overdraf ii. Pihak kerajaan. -agensi yang terlibat. iii. Syarikat modal teroka. iv. Pembekal -kredit perdagangan v. Penjualan saham vi. Koperasi kredit.

(Fakta & huraian= 1m, fakta sahaja 0m, huraian shj 0m) (Tiga teratas dari jawapan calon setiap satu satu markah mesti ayat yang lengkap.)

d)

-

memberi pendidikan koperasi dengan mengedarkan bahan cetak memberi latihan kepada pihak pengurusan koperasi dan memberi kursus kepada pihak pengurusan koperasi (pilih mana-mana 2= mak 2 m) 29

e)

-

mendapat sumber lebih murah mengelakkan tarif dan kuota meningkatkan saiz pasaran mendapat pindahan teknologi memperolehi ekonomi bidangan meningkatkan kemahiran pengurusan (pilih mana-mana 2 = mak 2m)

f)

-

menggalakkan sektor swasta untuk mengambil bahagian dalam

membangunkan kawasan serantau meliputi Indonesia, Malaysia dan Negara Thai. mengekploit kelebihan daya saing dalam sektor ekonomi tertentu dan

mempertingkatkan persaingan dalam bidang pelaburan dan eksport. mengurangkan kos logistik. mnegurangkan kos pengeluaran dan pengedaran di kawasan terlibat. (pilih mana-mana 3 = mak 3m)

(g)

(i)

Perlaksanaan tanggungjawab sosial akan meningkatkan kos dan menjejaskan keuntungan perniagaan.

(ii)

Faedah tanggungjawab sosial dinikamati oleh masyarakat, bukan perniagaan.

(iii)

Tanggungjawab sosial adalah tanggungjawab kerajaan kerana syarikat telah membayar cukai korporat.

(iv)

Tanggungjawab sosial bukan matlamat perniagaan /

perlaksanaannya

akan mencabuli matlamat utama perniagaan keuntungan. 30

untuk menmaksimumkan

(v)

Perniagaan kurang kepakaran dalam melaksanakan tanggungjawab sosial.

(vi)

Perniagaan kurang akauntabiliti / rasa tanggungjawab terhadap masyarakat awam.

[Pilih mana-mana 2 huraian yang pertama: 1 huraian 1m, 2 x 1m = 2m]

h)

(i) (ii)

Memberikan pendidikan kepenggunaan Memberikan khidmat nasihat dan bantuan bagi menangani masalah

kepenggunaan. (iii) (iv) (v) (vi) Menjalankan kajian dan penyelidikan berkaitan kepengunaan. Membuat laporan tentang kajian dan penyelidikan. Menerima aduan daripada pengguna dan membuat siasatan Memperjuangkan hak-hak pengguna. [Pilih mana-mana 4 yang pertama: 4 x1/2 1m = 2m]

i)

(i) (ii)

Dapat meluaskan pasaran bagi produk dan perkhidmatan secara global. Maklumat yang diberikan adalah dalam bentuk audio visual yang dapat

menarik lebih ramai pelanggan. (iii) Dapat memasarkan barangan dan perkhidmatan dengan lebih mudah dan cepat. (iv) Mengelakkan daripada peraturan yang ketat dan kerenah birokrasi yang dikenakan oleh sesebuah negara kerana maklumat disebarkan menggunakan jaringan internet. [Pilih mana-mana 3 yang pertama: 3 x 1m = 3m]

j)

(i)

Fizikal Perkara-perkara yang berkaitan dengan persekitaran iaitu seperti

bunyi bising, deringan telefon, danlain-lain. (ii) Psikologikal

31

Perkara-perkara yang berkaitan dengan emosi/ciri peribadi/tanggapan diri/pengalaman / pendidikan dan yang menganggu perasaan seperti marah, sedih. Maks 2 m

32

2. a) i) Meningkatkan taraf hidup peluang pekerjaan keperluan barangan & perkhidmatan/kepelbagaian kemudahan asas menambahbaik pendapatan pelaksanaan dasar kerajaan DPN

ii) -

Menyumbang untuk meningkatkan ekonomi negara memastikan pengwujudan produk dan perkhidmatan baru/ditawarkan

kepada masyarakat kegiatan mengeksport barangan mewujudkan peluang pekerjaan membayar cukai

iii) -

Membangunkan industri sokongan. mewujudkan vendor-pertumbuhan masyarakat perdagangan &

perindustrian bumiputra membangunkan IKS (1 isi 1 markah-mak 3; 3x3=9)

b)

i. Menggunakan jenama yang sudah terkenal. ii. Imej yang baik.- nama baik dipercayai (goodwill) iii. Berisiko rendah iv. Mempercepatkan perkembangan perniagaan.-menambahkan v. Faedah ekonomi bidangan 33

vi. Faedah kepada usahawan yang tidak berpengalaman.-pakej latihan dan promosi vii. Franchaisor memberikan bantuan modal.(dr segi francaisor sebagai perujuk)  Memudahkan bank (peminjam)

viii.Meluaskan pasaran (4 fakta + 4 huraian). Fokus kepada francaisi

c)

- MATRADE - Maklumat dan peluang-peluang pasaran eksport. - kesesuaian pasaran. - MARA - prasarana dan premis perniagaan. - khidmat nasihat dan perundingan - KARYANEKA – kraftangan - kedai - pasaran eksport - MARDI - meningkatkan kualiti produk - meningkatkan imej keluaran, perakuan MARDI. - PUNB - menggalakkan penyertaan bumiputra dalam sektor peruncitan(PROSPER) - bantuan kewangan dan khidmat nasihat berkaitan pasaran. - Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. - Kaedah: 34

. membeli produk yang dihasilkan . menyediakan ruang pameran dan menganjurkan pameran. . menyediakan premis perniagaan. . menyediakan khidmat nasihat berkaitan pemasaran. . Pusat dagangan utama (PDU) - Konsep. . konsep payung

Ambil mana-mana empat, badan kerajaan 1m, huraian 1m (4x2)

35

3

a)

i-

Laporan bulanan laporan yang disediakan untuk jangka masa pendek mengukur prestasi aktiviti pemasaran pada setiap bulan sebagai alat perbandingan dengan aktiviti pemasaran yang

dirancang

ii-

Laporan tahunan menilai pencapaian jabatan pemasaran dalam tempoh pencapaian diukur berbanding perancanagn tahunan yang ditetapkan berdasarkan laporan pengurus pemasran dapat dikenalpasti setahun

langkah-langkah penambahbaikan yang boleh akan datang

dilakuakn pada tahun

iii.

Laporan suku tahunan dibuat untuk tiga/enam bulan sebagai perbandingan dengan laporan pemasaran bagi

suku tahun yang sama tahun sebelumnya untuk mengenalpasti adakah terdapat peningkatan atau

penurunan dalam pencapaian aktiviti jabatan pemasaran

iv.

Laporan kemajuan

v.

Laporan pertengahan tahun (fakta 1 m = huraian 1 m; 2m x 4 fakta=mak 8m)

36

b) i Nisbah Semasa aset semasa liabiliti semasa 27900 11000 =2.5:1 ii Nisbah Cepat aset semasa – inventori liabiliti semasa (2m)

27900-4250 11000 =2.2:1 (2m)

iii

Nisbah hutang

jumlah libiliti jumlah aset

18600 43650 =0.426 or 42.6% (2m)

iv

Pusing ganti inventori

kos barang untuk dijual inventori

11700 4250 =2.75:1 (2m)

v

Tempoh kutipan purata

akaun belum terima jualan sehari

5400 24500/364 =79 hari atau 5400 24500/365 =80 hari (2m)

( Pengiraan 1 m; jawapan 1 m = 2 m). Formula tiada markah. Betul semua, bonus 1m Maks 11m

37

c) i. Pemegang saham – pihak yang membeli saham atau bakal membeli saham. (1m) Kepentingan   membuat keputusan sama ada membeli atau menjual saham melihat dari segi keuntungan dan risiko (mana-mana satu @ 1 markah) ii. Pemberi kredit / pemiutang – terdiri daripada peminjam jangka panjang seperti bank (1m) kepentingan   kemampuan syarikat membayar hutang melihat syarikat dapat mengurus kewangan dengan baik (mana-mana satu fakta @ 1 markah) iii. Pihak pengurusan – pihak yang mengurus syarikat. (1m) kepentingan   melihat tahap prestasi dan pencapaian syarikat agar tindakan pembetulan dapat dilakukan nisbah yang baik akan meyakinkan pihak luar membuat keputusan (mana-mana satu fakta @ 1 markah) Maksimum = 6 markah

38

4. a)

i. Kaedah Kumpulan Fokus. - 8 – 15 orang - terdiri daripada pelbagai latarbelakang. - menilai maklumat yang pelbagai - digunakan untuk menapis idea - terdapat pemudahcara. - kritikan dibenarkan - ahli bebas dalam memberikan idea.

ii. Kaedah Sumbangsaran. - 8-15 orang - boleh digunakan utk mendapatkan seberapa banyak idea.dan selesaikan masalah. - Kaedah dijalankan. - Peraturan. . pemudah cara. . pusingan/giliran . pencatat idea di atas kertas flip . seberapa banyak idea yang mungkin. . tidak boleh mengkritik idea orag lain. . menggunakan bahasa yang asas

39

. memberikan motivasi kepada individu lain.

iii. Analisis kemahiran tenaga Manusia. - menyediakan data-data yang berkaitan sumber manusia. - pengklasan berdasarkan aspek tertentu./kemahiran - menilai keupayaan setiap personel yang terlibat. - menggunakan kebolehan/kepakaran mereka dalam membangunkan idea baru.

( 2 isi x 1 m =2m x 3, mak 6 m)

b)

Proses merealisasikan idea i. Tahap Idea. - proses mencari seberapa banyak idea - kaedah penyelidikan pemasaran.

ii. Tahap Konsep - menapis idea yang diperolehi untuk mendapatkan idea yang boleh dibangunkan. - kaedah yang biasa digunakan spt kaedah berfikir - kaedah penyelidikan pemasaran - menambah idea jika idea difikirkan perlu

40

- produk secara fizikal belum wujud.

iii. Tahap Pembangunan produk - produk dibangunkan secara fizikal - tujuannya untuk mendapatkan respon pengguna - melakukan ujian pemasaran - penambahan dan pembuangan idea boleh dilaksanakan

iv. Tahap ujian pemasaran. - tujuannya adalah bagi mencapai objektif yang ditetapkan spt: . penguasaan pasaran utk tempoh tertentu . keuntungan utk tempoh tertentu . kuantiti utk tempoh tertentu.

- jikalau berjaya produk akan dikomersialkan jikalau tidak langkah pertama akan diulang semula atau diberhentikan.

v. Tahap Pengkomersialan - pemilihan strategi memulakan perniagaan. Fakta 1m dan huraian 1m (5x2)

c) Tiga pihak yang memerlukan RP

41

i. Bank/pemberi pinjaman/pembiaya - dapat meyakinkan pembiaya - RP mestilah berkualiti, baik dan meyakinkan.

ii. Pembekal. - menawarkan kredit kpd perniagaan. - memberikan perkhidmatan yang berkualiti - meningkatkan kepercayaan.

iii. Pekerja. - maklumat yang diberikan dapat menarik minat calon-calon yang Berkelayakan. - membolehkan perniagaan berkembang dengan cepat. insentif peluang

iv. Pelanggan v. pelabur vi. usahawan

Pihak 1m, 1 huraian 1m, 2 huraian 2 markah.

(3x3)

42

5

a)

Jenis (1) Belia

Aktiviti/Huraian (1) Melibatkan belia dalam aktiviti yang berfaedah kepada mereka dengan penglibatan aktif golongan tersebut seperti ternakan, pertanian dll

Kebajikan

Keahlian terdiri daripada sukarelawan yang bergiat cergas membuat amal dan memberi sumbangan kepada golongan tertentu yang perlukan bantuan seperti kutipan derma mangsa rebut

Kebudayaan

Keahlian tertumpu kepada golongan yang berminat dalam kebudayaan. Kegiatan utamanya adalah mempromosikan aktiviti kebudayaan seperti tarian tradisional, teater, silat dll

Pendidikan

Aktiviti utama adalah berkaitan dengan pendidikan. Mengadakan ceramah motivasi dan mengadakan kelas-kelas bimbingan, memberi nasihat kepada ahli-ahlinya berkaitan pendidikan.

Sukan

Menggalakkan jenis sukan tertentu dalam kalangan ahli. Aktiviti sukan menjadi agenda utama dari segi latihan, penganjuran pertandingan dll

43

Pekerjaan/profession

Diwujudkan berasaskan pekerjaan. Keahlian terdiri daripada individu yang mempunyai kerjaya yang sama atau mempunyai kaitan rapat. Aktiviti seperti kursus professional, dialog, bengkel, seminar dll.

Sosial dan rekreasi

Kegiatan utamanya adalah menganjurkan aktiviti rekreasi seperti memanjat gunung, berkayak, mengembara dll

Agama

Tumpuan diberikan kepada kegiatan keagamaan yang ditujukan khas untuk ahli dan amnya kepada masyarakat yang menanuti agama berkenaan seperti ceramah agama, kursus haji dll

Wanita

Ahli pertubuhan hanya untuk kaum wanita sahaja. Aktiviti yang dijalankan adalah berkaitan dan untuk kepentingan wanita sahaja seperti menjahit, memasak, kesihatan dll

Perdagangan/ Kepenggunaan

Aktiviti yang berkaitan dengan kepenggunaan seperti menanggani isu kenaikan harga barang

(pilih mana-mana 5 = 5 x 2m) b) Semua ahli boleh terlibat dengan sebarang aktiviti yang dijalankan

oleh kelab. hanya membayar yuran keahlian kelab. boleh melakukan berbagai-bagai aktiviti proses penubuhan lebih mudah dan cepat mengutamakan kepentingan kumpulan dan masyarakat lebih

daripada individu mempunyai matlamat yang dikongsi bersama pengurusan secara demokrasi tidak mementingkan keuntungan kewangan tetapi pentingkan isu

yang dibentangkan. (pilih mana-mana 4 = 4 x 2m) 44

c)

Persamaa antara koperasi dengan kelab keanggotaan secara sukarela pengurusan secara demokrasi menggalakkan kerjasama dikalangan ahli menggalakkan pendidikan dan latihan daya saing sumber kewangan dari yuran ahli mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. mempunyai isu-isu yang dikongsi bersama Kebajikan ahli (Pilih mana-mana 7)

6

a)

Surat Kredit -dikeluarkan oleh bank pengimport kepada pengeksport [1] -ia merupakan jaminan pihak bank pengimport kepada pengeksport bahawa pihak bank pengimport bertanggungjawab membayar harga barangan yang diekport oleh pengekport kepada pengimport. [2] -pengeksport perlu sediakan dokumen spt bil muatan, polisi insuran, dan invois untuk dikemukakan.[1] -mengelakkan risiko pengimport tidak membayar.[1] [mak 4 m]

b)

-

Struktur dan tingkat pembangunan yang berbeza di antara

negara, contoh negara maju dengan negara membangun. 45

-

Struktur iklim dan ekonomi yang hampir sama di setiap negara

boleh mewujudkan keperluan dan sumber yang sama di setiap negara, tidak memerlukan perdagangan antarabangsa dilakukan. Dasar perlindungan kepentingan nasional seperti kawalan dan

sekatan import barangan. Hubungan diplomatik ekonomi( ayat lengkap 2 m) (ambil semua) c) i) Maksud promosi pelaburan suatu tindakan untuk menarik pelabur membuat pelaburan ke sesebuah

negara.[1] pelabur yang terlibat ialah pelabur asing dan tempatan yang melabur

modal, kepakaran dan teknologi khususnya pelabur

asing.[2] mak[3]

ii) 1.

4 bentuk promosi pelaburan Taraf perintis[1] o Kerajaan akan mengecualikan cukai keuntungan kepada Pelabur baru di antara dua hingga lima tahun[1]  o Boleh menggalakan pelaburan luar akan datang ke

Malaysia untuk melaburkan modal di dalam negara[1] Taraf perintis akan dilanjutkan selama satu tahun jika

pelaburan dibuat di kawasan pembangunan kerajaan, menggunakan sumber tempatan dan mengeluarkan barangan yang diutamakan oleh kerajaan.[1]

2.

Galakan penempatan[1]   Menggalakan taburan industri di seluruh negara[1] Pengecualian cukai selama sepuluh tahun bagi industri yang dibuka di kawasan-kawasan pembangunan[1]

46

Contoh kawasan pembangunan di negeri Kedah, Pahang, Perlis, sabah, sarawak, Terengganu dan Johor Tenggara[1]

Kelantan,

3. Kredit cukai pelaburan[1]    Diberikan kepada syarikat yang tidak layak mendapat faedah taraf perintis[1] Jumlah kredit bergantung pada nilai perbelanjaan modal, iaitu tidak kurang daripada 25%.[1] Tambahan potongan diberi sebanyak 5% jika terletak di kawasan perdagangan dengan mengeluarkan barangan yang diutamakan dan menggunakan barangan tempatan.[1]

4. Galakan eksport[1]  Elaun eksport sebanyak lima sen diberi setiap ringgit pertambahan dalm eksport dan lapan sen setiap ringgit penggunaan bahan mentah yang melebihi 50%.[1]  Diberi elaun susut nilai yang dipercepatkan, iaitu mempercepatkan kadar susut nilai bagi belanja modal dengan menggunakan teknik-teknik pengeluaran dan mendirikan kilangmenggunakan teknologi moden.[1]   Elaun ini dipercepatkan sehingga 40% setahun dan mengurangkan cukai yang perlu dibayar.[1] Potongan untuk memajukan eksport. Potongan ke atas perbelanjaan diberi kepada syarikatbyang telah habis tempoh keistimewaan taraf perintis.[1]

5. Galakan perhotelan[1] 6. Galakan khas industri elektronik[1] 7. Galakan khas perusahaan pertanian[1] 8. Insentif penggunaan air dan elektrik[1] Mengurangkan kadar pembayaran apabila mencapai satu kadar telah ditetapkan[1] Mana-mana 4 (fakta 1m, H 2m) [mak 15] 7. (a) Sebab wujudnya gerakan pengguna yang

47

(i)

Ketidak adilan dan ketidak puasan pengguna    Pengguna selalu ditindas Penipuan dan penyelewengan oleh pengeluar Pengeluar terlalu pentingkan keuntungan maksimum (Mana-mana 2 isi)

(ii)

Pencabulan hak-hak pengguna        Mendapat barang keperluan Mendapat barang yang selamat Mendapat maklumat Mendapat barang asas Mendapat pampasan Memilih Mendapat alam sekitar yang bersih (Mana-mana 3 isi) Mak 5 m

(b) Etika peniaga kepada (i) pelanggan: (i) (ii) menyesuaikan barangan dengan perubahan citarasa pelanggan. menyampaikan barangan kepada pelanggan tepat pada masa / kualiti / kuantiti/ tempat yang sesuai. (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) memberi maklumat penuh / label tentang barangan. tidak menyorok barang untuk tujuan keuntungan. bersikap profesional dalam tindakannya terhadap pelanggan. menawarkan barang pada harga yang berpatutan. menawarkan barang / perkhidmatan yang selamat kepada pelanggan. kaedah pemasaran / promosi / pengiklanan / pembungkusan yang jujur.

48

(ix)

membina kepakaran dalam bidang perniagaannya supaya boleh menjadi tempat rujuk pelanggan. [Pilih mana-mana 5 huraian, 1 huraian 1m, 5 x 1m = 5m]

(ii)

Pekerja (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Mewujudkan tempat kerja yang kondusif dan selamat Menjaga kebajikan pekerja Bersikap adil dalam pengambilan pekerja, penilaian prestasi. Mengambil kira idea dan pandangan pekerja Membayar upah dan gaji yang setimpal Memelihara kepentingan setiap pekerja selaras dengan tenaga yang disumbangkan. (vii) Ganti rugi dan jaminan kerja yang mencukupi perlu diberi apabila pekerja berhenti. (viii) Peniaga perlu mewujudkan satu situasi kerja yang boleh meningkatkan keupayaan kerja seperti hubungan mesra dan persekitaran kerja yang selesa (ix) Peniaga perlu mengadakan sistem penyertaan atau kerja berpasukan untuk meningkatkan keupayaan, kemahiran dan daya cipta kepada semua pekerja. [Pilih mana-mana 5 huraian, 1 huraian 1m, 5 x 1m = 5m] Maks 10m

49

(c)

Lima jenis jenayah kolar putih (i) Rasuah  Menerima @ memberi suapan dengan niat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (ii) Penyelewengan  Menggelapkan harta atau memberikan atau mengambil harta kepada yang bukan haknya atau tembelang perbuatan yang diketahui boleh

mendatangkan keuntungan yang ia bertanggungjawab. (iii) Pecah amanah  (iv)  Penyalahgunaan harta yang telah diamanahkan untuk kepentingan diri.

Konflik kepentingan Mendahului atau mengutamakan kepentingan peribadi berbanding

kepentingan syarikat. (v) Penyalahgunaan kuasa  Menggunakan kedudukan jawatan untuk memenuhi keperluan peribadi. [Fakta 1m, 1 huraian 1m, 5 x 2m = 10m]

50

8.

(a)

Bentuk-bentuk komunikasi 1. Komunikasi Menegak

Pengarah Urusan

komunikasi Menegak dari Bawak ke atas Komunikasi menegak dr atas ke bawah

Pengurus Cawangan Kulim

Ketua Jabatan

   

`Rajah (1) Berlaku antara peringkat-peringkat yang berbeza/berlainan Komunikasi 2 hala Objektif – menggalakkan interaksi/motivasi dan mendapatkan maklumat [Maks 4 markah]

2. Komunikasi mendatar

51

Pengurus Cawangan Kulim

Pengurus Cawangan Jitra

Pengurus Cawangan Sungai Petani

   

rajah komunikasi mendatar Berlaku antara sama taraf jawatan/bahagian/unit yang sama Suatu kaedah menyelesaikan masalah secara berkumpulan Objektif- menyelaraskan kerja atau menyelesaikan masalah secara menyeluruh/bahagian [ Maks 4 markah]

3. Komunikasi Melintang

Pengurus Cawangan Jitra

Pengurus Cawangan Kulim

Ketua Jabatan Kewangan Jitra

Ketua Jabatan Pemasaran Kulim

  

rajah komunikasi melintang Berlaku secara tidak formal sahaja Objektif – kurangkan birokrasi, menjimatkan masa dan interaksi social [Maks 4 markah] [Maksima 12 markah]

52

(b)

Tiga media yang boleh digunakan  E-mail – merupakan mesej atau surat yang dihantar menerusi kaedah elektronik menggunakan talian telefon atau internet.  Faksimili – penghantaran gambar, dokumen bertulis atau teks dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan talian telefon.  Mel suara – gabungan telefon dan komputer di mana dua pihak boleh berhubung antara satu sama lain. Penghantaran mesej adalah dalam bentuk suara.  Telesidang – kaedah elektronik yang membolehkan seorang atau lebih individu berhubung secara bersemuka dengan pihak lain ditempat yang jauh. Ia boleh terdiri daripada kaedah video sidang, komputer sidang atau audio sidang.  Telefon – perbualan lisan menerusi gagang telefon atau telefon bimbit atau huraian yang bersesuaian. [Pilih mana-mana 3, semak first 3] [Fakta = 1m + Huraian 1m]

(c)

Prinsip-Prinsip Perundingan (i) Responsif      Bermaksud tindak balas secara rasional semasa perundingan diadakan. Menunjukkan sifat jujur dan ikhlas Perlu menyatakan kepentingan pinjaman tersebut kepada perniagaan Perlu membuktikan keupayaan membayar balik dengan memberi bukti yang menyakinkan Menyakinkan rekod perniagaan atau keputusan analisis perniagaan yang telah dijalankan.

(ii)

Bersopan      Merupakanadab/prosedur/tatacara bagaimana sepatutnya perundingan dijalankan. Perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Mewujudkan sikap saling menghormati antara pemohon pinjaman dengan pihak bank. Suasana yang harmoni dapat mengurangkan kekecewaan jika pinjaman di tolak Perlu mengambil kira sosio budaya, situasi dsb. 53

(iii)

Saling Membantu     Saling memahami antara satu sama lain. Berusaha mencari penyelesaian terbaik yang boleh diterima oleh kedua

belah pihak. Mempunyai sikap bertolak ansur Sikap saling membantu dapat mengekalkan hubungan yang baik dengan pihak bank. [Fakta 1m, 1 huraian 1m; 3 X 2= 6m.] Jika betul semua, bonus 1m

54