Tajuk: Etika Kerja sebagai teras profesionalisme perguruan.

1. Pendahuluan Perkhidmatan awam merupakan satu institusi utama dan penting dalam melaksanakan segala dasar dan peraturan kerajaan. Peruguruan juga merupakan salah satu komponen dalam perkhidamatan awam. Matlamat utama pendidikan di Malaysia ialah untuk menampung keperluan tenaga kerja dan mencapai perpaduan negara. Hasrat ini dapat dicapai melalui perkembangan individu yang bersepadu dan menyeluruh dari segi jasmani,emosi,rohani dan intelek. Ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Guru bukan sahaja perlu membentuk sahsiah anak didiknya. 2. Profesionalisme perguruan Kementerian Pendidikan telah berusaha sejak dari dahulu lagi unutk menjadikan bidang perguruan ini sebagai kerjaya yang professional. Laporan Suruhanjaya Diraja Mengenai Perkhidmatan Perguruan Malaysia Barat (Laporan Aziz,1997) telah mencadangkan supaya mewujudkan Etika Profesion Perguruan supaya tatasusila guru dapat dibentuk. Guru-guru yang mempunyai sijil perguruan perlu mematuhi etika tersebut. Walaupun sedemikian, salah laku segelintir guru membawa imej negatif terhadap kewibawaan profesion perguruan. 3. Etika Profesion Perguruan Usaha untuk memartabatkan pendidikan masih diteruskan. “Dalam usaha untuk memastikan martabat pendidikan terus terpelihara dan tidak terpinggir dalam perubahan arus zaman, Etika Profesion Perguruan harus dikaji semula. (Najib,1977). Pengamalan Etika Profesion Perguruan di kalangan guru-guru adalah penting demi menjamin martabat profesion perguruan sentiasa dipandang mulia di mata masyarakat. Pencapaian matlamat pendidikan boleh
1

Etika boleh ditafsir sebagai dasar-dasar yang telah dipersetujui dan ditetapkan bagi memastikan kelakuan. yang taat setia.1 Jenis-jenis Etika Menurut buku Etika Perguruan oleh Foo (2005) terdapat pelbagai istilah berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti berikut:i) ii) iii) Etika Media Etika Perniagaan Etika Persekitaran 2 . Definisi Etika Menurut kamus Oxford Fajar. budi pekerti dan moral. yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju kea rah pembentukan warganegara yang berilmu. yang bertanggungjawab dan berkebolehan dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya. Etika juga boleh dilihat sebuah ideology yang perlu diikut. 4. maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan” Ikrar di atas juga mengingatkan para guru bahawa mereka mempunyai beban yang berat untuk dijayakan.dipertingkatkan melalui kesedaran guru terhadap tanggungjawabnya. etika bermaksud system dasar-dasar akhlak. 4. Perkataan akhlak bermaksud kelakuan. budi pekerti dan moral dikawal. Ikrar yang dicetak dihadapan buku persediaan mengajar juga harus dihayati “Kami guru Malaysia.

3 Etika Profesional Etika Profesional merujuk kepada etika dalam sesuatu profesion dan bidang yang profesional.2 Kepentingan Etika 4. masyarakat. serta tingkah laku profesion dalam masyarakat.1 Etika Profesional dalam Perguruan Perguruan adalah satu profesion yang mempunyai matlamat untuk membentuk insan dan ihsan manusia yang sempurna agar manusia yang sempurna itu dapat memahami peranan dan tanggungjawab mereka terhadap diri sendiri.3. Etika profesional pula ditafsirkan sebagai satu panduan dan tatacara yang menentukan kualiti moral. produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. Profesional boleh ditakrifkan dengan keupayaan dan kecekapan dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab berdasarkan kepada ilmu dan latihan serta kepakaran. Kesimpulannya etika profesional ialah garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti. alam yang mereka diami serta terhadap 3 . 4. profesional dan nilai. peranan nilai.iv) v) vi) vii) viii) Etika Profesional Etika Sains dan Teknologi Pembuatan Kepuasan Etika Pengguguran Bayi Etika Komputer dan Teknologi Maklumat 4.

keesaan yang Maha Pencipta. produktiviti. Dari segi konsep profesionalisme pula adalah satu nilai yang berkait rapat dengan fungsi pekerjaan seseorang. Menurut perspektif agama. Aspek-aspek yang mendukung matlamat pendidikan di dala FPN ialah seperti berikut : “Pelajaran di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. kefahaman. Ia perlu wujud dalam diri seseorang jika matlamat pekerjaan menuju ke arah keberkesanan. Profesional pada asasnya dianggap suatu nilai yang murni jika individu mengamalkan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi. Mutu pendidikan juga berkait rapat dengan keberkesanan dalam menggunakan sumber pengajaran secukupnya yang turut mempengaruhi minat. tidak mementingkan diri atau suka memilih pekerjaaan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada 4 . seperti sikap dan nilai guru dalam pengajaran umpamanya. sikap dan nilai pelajar. penyertaan dan pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Matlamat utama pendidikan Malaysia adalah berpaksikan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). tahap penerimaan dan kefahaman pelajar dengan pembelajaran. Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan di beberapa segi. akan mempengaruhi minat. kedudukan seorang guru adalah setaraf dan semulia dengan pemimpin negara dan tugas mendidik ahli masyarakat merupakan satu ibadah yang dituntut. Begitu juga dengan pendekatan yang digunakan turut memberi pengaruh terhadap tingkah laku. kecekapan dan tanggungjawab. rohani. Mutu pendidikan berhubung dengan personaliti guru yang akan menentukan iklim pembelajaran pelajar.

” Aspek utama yang perlu diutamakan dalam Falsafah Pendidikan Negara ialah perkembangan individu yang bersepadu dan menyeluruh dari segi jasmani. Tahun demi tahun terdapat peningkatan jumlah guru di seluruh negara. para guru perlu sedar bahawa mereka sebenarnya memikul satu tanggungjawab yang besar.548 orang guru perempuan yang berkhidmat di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.Tuhan. sikap dan tingkah laku untuk menjaga nama profesion perguruan itu sendiri. Mengikut senarai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sehingga 30 Jun 2008 seramai 118.interlek dan sosial. oleh yang demikian Kementerian Pelajaran sejak dari dahulu lagi berusaha memartabat 5 .emosi. berketerampilan. Bagi merealisasikan Falsafah Pendidkan Negara. Pada amnya.rohani. Guru-guru bukan sahaja memperkembangankan kemahiran dengan ilmu pengetahuan sahaja malahan juga mencakupi disiplin. Tidak dinafikan di sini tanggungjawab seorang guru bukan hanya sebagai pengajar malahan ianya perlu mencakupi setiap aspek membentukan generasi masa depan yang berilmu dan berakhlak untuk pembangunan bangsa dan negara. berakhlak mulia. Guru bukan saya perlu mempertingkatkan profesionalisme mereka malahan guru juga perlu peka dengan perubahan-perubahan yang melanda dalam dunia pendidikan masa kini. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.380 guru lelaki yang berkhidmat di sekolah rendah dan menengah manakala seramai 251. guru-guru perlu berkemahiran dan pakar dalam semua aspek dan bidang.

tahap penerimaan dan kefahaman pelajar. 6 . Laporan Suruhanjaya Diraja Mengenai Perkhidmatan Perguruan Malaysia Barat (Laporan Aziz.profesion perguruan ini supaya menjadi satu profesion yang profesional. Ia juga dianggap sebagai landasan dalam menjalankan pelbagai kerja dengan lebih teratur dan lebih baik. Etika perguruan ini akan menjadi satu panduan kepada guru dalam melaksanakan tugasan seharian sebagai guru. Dengan panduan dan peraturan amalan-amalan kerja. 1971). Ini dapat dibuktikan dengan pendekatan yang digunakan oleh guru di dalam kelas membantu mempengaruhi tingkah laku. kepentingan etika profesional dalam perguruan adalah seperti berikut: (a) Inspirsi dan panduan Eitka profesional telah mengelaskan tingkah laku yang patut diamalkan dalam sesebuah organisasi atau jabatan tersebut. Secara umumnya. 4.2 Kepentingan Etika profesional dalam perguruan Etika profesional adalah satu “alat kawalan” sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. Mutu pengajaran yang berkesan dengan personaliti guru yang jitu sedikit sebanyak mempengaruhi iklim tingkah laku pelajar.3. Keberkesaan Etika Profesion Perguruan adalah berkait rapat dengan usaha gigih guruguru dalam memartabatkan profesion perguruan itu sendiri. mencadangkan supaya diadakan Etika Profesion Perguruan bagi pembentukan tatasusila guru. ia boleh memandu dan mengingkatkan guru-guru mengenai keputusan yang perlu diambil dan tingkah laku yang sepatutnya ada apablia berada di dalam sesuatu keadaan.

(b) Pencegahan dan Disiplin Etika profesional ini boleh digunakan sebagai asas untuk menyiasat sebarang penyelewengan guru-guru apabila terdapat sebarang aduan diterima. majikan dan masyarakat serta sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan untuk terus memberi perkhidmatan yang lebih cemerlang dari semasa ke semasa. Aduan-aduan ini akan dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa oleh mereka yang berkuasa dan berpangkat serta mempunyai kedudukan tertentu dalam sesebuah sekolah atau jabatan. Etika merupakan satu panduan kepada profesional untuk membina. etika profesion dalam perguruan ini menjelaskan bahawa setiap guru perlu menggunakan segala ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk meningkatkan pengetahuan murid-muridnya. Ini secara umumnya. Selain itu. ia juga dapat mengelakkan penggunaan maklumat-maklumat rahsia sesuatu jabatan untuk kepentingan diri sendiri. kejujuran dan maruah profesion masing-masing. (d) Memelihara Keharmonian 7 . jujur kepada diri sendiri. (c) Memelihara Maruah Profesion Etika profesional memberi satu gambaran kepada semua pihak tentang imej positif setiap profesion kerana setiap ahli terikat dengan satu standard etika yang tinggi. meningkat dan mempertahankan integrity.

Hubungan etika kerja profesional dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkah laku ahli profesional dalam bentuk menyuruh melakukannya dan meninggalkan perkara 8 . Tidak mengira Negara.Etika profesional ini menggariskan standard tingkah laku yang harus dipatuhi dan diamalkan sepenuhnya supaya kepentingan semua pihak terpelihara. 4. khususnya di kalangan yang meminggirkan agama di dalam kehidupan mereka. Setiap ahli profesional dalam bidang masingmasing perlu mengiktiraf kehidupan. kesihatan dan kebajikan setiap anggota masyarakatnya.4 Etika Kerja dan Etika Profesional Etika kerja dapat disimpulkan sebagai panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan. bangsa dan agama telah menekankan norma moral yang berlandaskan ketinggian akhlak mereka yang mengamalkannya. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya pertembungan di antara kepentingan diri dan kepentingan umum. keselamatan. Ia lebih menumpukan kepada dimensi perlakuan yang positif sebagai panduan tingkah laku yang paling sesuai untuk diamalkan oleh seorang guru yang profesional. Ini akhirnya menyebabkan pelbagai konflik dan rasa tidak puas hati di kalangan pihak yang berkaitan. galakan dan sokongan kepada penggunapengguna teknologi dalam bidang kepakaran masing-masing. (e) Sokongan Etika professional memberi inspirasi.

guru-guru juga perlu menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan Matlamat Pendidikan Negara berlandaskan Rukun Negara.yang mendatangkan kesalahan sama ada di sisi undang-undang negara mahupun statusnya sebagai profesional. etika kerja professional merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkah lakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari semasa ke semasa. memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat 9 . guru berkewajipan untuk memelihara imej dan profesion keguruan dengan menyemai khidmat bakti yang bermutu dan penuh dedikasi demi kemajuan negara. Oleh itu. 4.1 Kerja dan tanggungjawab guru Tanggungjawab seseorang guru difokuskan kepada tiga aspek iaitu tanggungjawab terhadap profesion perguruan. Sebagai pendidik.4. Bagi mencapai matalamat ini. Selain itu. masyarakat dan diri sendiri. guru bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan iaitu menyalur atau menyampaikan kurikulum yang telah disediakan kepada murid-murid dengan kaedah pengajaran yang berkesan. tanggungjawab terhadap negara dan tanggungjawab terhadap sekolah. guru hendaklah menanam azam untuk meningkatkan kemahiran diri dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan dan juga bidang-bidang lain yang berkaitan supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan efektif. memupuk nilai dan sikap murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa dalam diri pelajar. (a) Akauntabiliti Terhadap Negara Secara professional.

berakhlak mulia dan berguna kepada negara. kemajuan dan kecemerlangan murid-murid dalam bidang pelajaran dan juga dari segi moral serta akhlak. Guru hendaklah sentiasa mempamerkan imej yang terbaik dengan berpakaian kemas dan sederhana. Bahkan guru dipertanggungjawabkan untuk membentuk akhlak dan sahsiah murid-murid supaya mereka menjadi insan yang berilmu pengetahuan.Malaysia dengan mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. tetapi menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan mental murid-murid. Dengan penerapan nilai-nilai ini. (b) Akauntabiliti Guru Terhadap Murid dan Profesion Perguruan Tugas guru bukan setakat mengajar murid-murid mengenai mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulam. lemah lembut dan mesra. guru akan sentiasa dihormati oleh murid-murid. mengeratkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dan ibu bapa murid. Di samping melaksnakan tanggngjawab mendidik murid-murid. Faktor ini amat enting kerana guru hendaklah menunjukkan teladan yang terbai kepada murid-murid. maka ibu bapa menaruh harapan yang besar 10 . guru juga bertanggungjawab untuk memelihara imej dan tngkah laku diri sendiri. Justeru itu. Apabila ibu bapa memasukkan anak mereka ke sekolah. rajin dan tegas serta amanah dalam menjalankan tugas. (c) Akauntabiliti Guru Kepada Murid dan Ibu Bapa Guru merupakan orang yang kedua penting dalam kehidupan setiap murid. guru mempunyai akauntabiliti terhadap pencapaian. bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala aktiviti sosial bagi mewujudkan suasana harmoni.

• Mengasuh.ke atas guru untuk mendidik anak-anak mereka supaya menjadi orang yang berilmu dan berguna kepada nusa dan bangsa. Utamakan kebajikan . 11 . Kita juga mestilah bersikap adil terhadap setiap pelajar di samping membimbing mereka tanpa meminta sebarang bayaran atau ganjaran. Kita hendaklah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dalam bilik darjah iaitu dengan mematuhi jadual. kemajuan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Dengan pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. mengajar dan membimbing murid-murid dengan ikhlas dan jujur tanpa sebarang ganjaran daripada ibu bapa murid-murid. keselamatan. Perintah Pendidikan ( Pendidikan Wajib ) 2002. kedudukan ekonami dan sosial murid-murid atau keluarga mereka. menepati masa. bidang pendidikan dan negara. Harapan ibu bapa ini menjadi amanah dan tanggungjawab bagi guru-guru dan wajib dilaksanakan. agama. kemajuan dan masa depan mrid-murid seperti yang diharapkan oleh ibu bapa. maka guru-guru dipertanggungjawab untuk menjalankan kewajipan berikut: • Mengajar dengan penuh dedikasi dan berbakti demi kemajuan murid-murid. • Menunujukkan contoh teladan yang baik dan mesra kepada murid-murid dan ibu bapa mereka serta berbincang dengan ikhlas dengan setiap ibu bapa mengenai sebarang masalah yang dihadapi oleh murid-murid. • Bersikap adil dan saksama kepada setiap murid tanpa mengira bangsa. serta menjalankan tugas dengan teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. • Berbakti demi kebajiakan.

guru-guru hendaklah bertanggungjawab terhadap kemajuan diri sendiri. • Melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan menerusi aktiviti membaca dan aktiviti lain yang ada kaiatan dengan tugas guru. • Berpengetahuan dan peka terhadap peristiwa di sekelilingmelalui media massa atau eletronik. Justeru itu. • Mengurus kewangan sendiri dengan bijaksana supaya pendapatan adalah seimbang dengan perbelanjaan. • Guru hendaklah mengawal emosi ketika mengajar supaya murid-murid dapat menghayati pelajaran dengan tenang dan tenteram. 12 . Bagi memastikan profesion perguruan sentiasa dihormati. Fakta-fakta berikut adalah penting ke arah akauntabiliti guru terhadap diri mereka sendiri: • Menjaga kesihatan dengan sempurna supaya guru dapat menjalankan tugas dengan cergas dan bertenaga. • Melibatkan diri dalm aktiviti kemasyarakatan dan aktiviti yang dijalankan oleh PIBG bagi faedah bersama. setiap guru wajib memelihara dan mengekalkan status ini demi kebaikan guru itu khususnya dan bidang pendidikan amnya.(d) Akauntabiliti Terhadap Diri Sendiri Profesion perguruan merupakan profesion yang dihormati oleh setiap lapisan masyarakat negara ini sejak negara ini belum merdeka lagi.

3 Kepentingan Etika Kerja dalam profesionalime perguruan 4.• Melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah pada masa lapang. • Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mudah difahami oleh murid-murid.4.4. • Memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar kepada murid-murid. • Menyertai kursus dalam perkhidmatan dan seminar pendidikan bagi meningkatkan prestasi dan kemahiran mengajar.5 Usaha-usaha lain yang boleh dilakukan bagi mempertingkat kesedaran etika kerja. guru-guru hendaklah mengamalkan perkara-perkara berikut: • Membaca buku yang lebih banyak mengenai mata pelajaran yang terkandung dalam kurikulum. 4. (e) Akauntabiliti Terhadap Tugas dan Kerja Bagi melaksanakan kebertanggungjawab atau akauntabiliti terhadap program pendidikan dengan cemerlang. 13 . • Mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan yang tepat dan fakta yang betul supaya murid-murid mendapat manfaat darinya.2 Hubungan Etika Kerja dan Etika Profesionalisme 4.

5. Kuala Lumpur. 6. profesioanal perguruan akan dipandang mulia serta disegani ramai. Ini adalah kerana perubahan kurikulum pendidikan akan dapat memenuhi kehendak Negara maju pada masa hadapan. Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). Mok Soon Sang(2003). 20-21 Oktober 1992. Dengan menghayati etika kerja. Para guru perlu berusaha mempertingkatkan kecekapan dan kebolehan prestasi kerana perubahan kurikulum yang dilakukan adalah cabaran bagi profesion perguruan. Nota PTK Etika Kerja. Penutup Sistem pendidikan di negara ini sentiasa maju. .Subang Jaya. 13 April 1987. Laporan Seminar Kebangsaan Etika Professional. Hotel Hilton.Ilmu Pendidikan Untuk KPLI Sekolah Rendah:Komponen 1&2 Psikologi Pendidikan & Pedadogi. 14 . Universiti Teknologi Malaysia. Bibliography Laporan Seminar Etika Profesion Pensyarah Dan Amalan Harian. Bahagian Pembangunan Dan Kompetensi Penilaian KPM.Please quote your resource We must use atleast 7 references of book or jurnal. Kuala Lumpur.Kumpulan Budiman.