P. 1
Elemen Merentas Kurikulum

Elemen Merentas Kurikulum

|Views: 325|Likes:

More info:

Published by: sheila_christopher_2 on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MATLAMAT • • Matlamat TMK adalah memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan serta kemahiran asas TMK. Menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: • Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. • Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. • Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. • Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat. • Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. • Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. • Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. FOKUS • • • Digunakan dalam p&p Diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar Diajar sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

PRINSIP 1. Prinsip penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran: • Murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. • Murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. 2. Untuk menjayakan perkara ini, murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on). PENDEKATAN Terdapat tiga pendekatan utama bagi TMK merentas kurikulum Belajar MENGENAI TMK • Memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran displin ilmu yang khusus dalam bidang TMK iaitu Sistem Komputer, Rangkaian, Sistem Maklumat, Multimedia dan Pengaturcaraan.

o Membolehkan pembelajaran kendiri. kemahiran murid dapat dikuasai dengan lebih berkesan. EduwebTV dan Google Earth. Belajar MELALUI TMK • Murid menggunakan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan. Mengukuhkan konsep dan kemahiran yang murid kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. o Pembelajaran berkesan dengan bimbingan minimum. MS Excel. Menjadikan P&P lebih seronok serta guru dan murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. Membolehkan guru dan murid mengukuhkan lagi P&P dan mencapai standard kurikulum. • Manakala perkakasan pula ialah seperti pencetak. perisian kursus dan Internet. Contoh perisian MS Word. KONSEP PENGINTEGRASIAN TMK MERENTAS KURIKULUM • • • • • • Dilaksanakan dalam konteks mata pelajaran Teras kecuali PJ. o Meningkatkan motivasi. . Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN • • • Teknologi Maklumat dan Komunikasi TIDAK SEMESTINYA DIGUNA PAKAI sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. o Mengakses maklumat yang sukar diperoleh. • Tujuan: menjadikan murid lebih kreatif dan inovatif sesuai mengikut tahap pemikiran mereka. Dikukuhkan melalui tugasan atau kerja projek sesuatu mata pelajaran. pengimbas dan kamera digital. o Meningkatkan kemahiran TMK. Menggunakan perkakasan dan perisian TMK yang bersesuaian dengan topik yang hendak diajar. Mengintegrasikan TMK dalam kurikulum dapat menghasilkan perkara-perkara berikut: o Meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran. o Mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan mencabar. o Meningkatkan kreativiti dan imaginasi. Pengintegrasian TMK dalam mata pelajaran. o Memberi peluang pembelajaran yang sama. • Menggunakan media TMK seperti CD-ROM. DVD-ROM. Contohnya perisian kursus PPSMI. MS PowerPoint.Belajar DENGAN TMK • Murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK.

o Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan pada masa hadapan. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. bangsa. negara dan agama. o Hasil kreativiti mempunyai nilai. idea kreatif dan pemikiran kreatif. . Berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti. o Menguasai kemahiran komunikasi. o Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen. o Menyelesaikan masalah. OBJEKTIF • Objektif pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum persekolahan adalah untuk membolehkan murid: o Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. o Kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi. asli atau baru.CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN • Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: o Pembelajaran Kendiri o Kolaboratif o Pembelajaran Berasaskan Projek o Inkuiri-Penemuan o Penyelesaian Masalah o Pembelajaran Masteri o Konstruktivisme KREATIVITI MATLAMAT • • • Bertujuan untuk menghasilkan modal insan yang kreatif dan inovatif. o Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Adalah aset negara yang mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat. kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. o Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. • Definisi-definisi kreativiti adalah: o Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu.

STANDARD PENGAJARAN PEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITI • Standard Pengajaran Pembangunan Domain Kreativiti menjelaskan kriteria yang perlu guru faham dan perlu dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai matlamat.Guru merangka dan mengurus persekitaran pembelajaran supaya dapat menimbulkan motivasi intrinsik murid. Mengapa Murid Perlu Kreatif dan Inovatif? • Antara kepentingan kreativiti kepada murid adalah untuk: o Menggalakkan murid meneroka bidang dan teknologi baru. o Mencerna idea untuk menghasilkan penulisan bagi menyelesaikan tugasan dengan lebih lancar. o Menyerlahkan personaliti individu yang kreatif. o Guru menjadi penghalang keburukan-keburukan hasil daripada globalisasi.Guru membangunkan komuniti murid yang kreatif yang menunjukkan sikap positif terhadap idea baru dan sentiasa mempunyai keinginan untuk berkreatif. o Membiasakan minda mencari jawapan yang bilazim dan tidak konvensional. o Membimbing dan Menjadi Fasilitator . • . o Menaksir Berterusan . guru akan memainkan salah satu daripada peranan berikut: o Guru menjadi pemangkin yang mempercepatkan proses globalisasi. o Menilai kualiti hasil kerja yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan.Guru menjalankan pentaksiran secara berterusan tentang pengajarannya dan tentang pembelajaran murid. Standard pengajaran ini digubal berdasarkan tanggapan yang berikut: o Matlamat yang dinyatakan memerlukan perubahan secara sistemik.Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid. o Kreativiti boleh diajar dan dibangunkan.Guru merancang pengajaran dan pembelajaran berasaskan kepada proses kreativiti. o Mengerahkan pemikiran bercapah dan “think out in a box” o Mencari penyelesaian berdasarkan penaakulan. imaginasi dan visualisasi. o Membangunkan Komuniti . dan o Guru menjadi mangsa globalisasi kerana mereka tidak dapat mengikuti rentak dan perubahan semasa. o Perkara yang murid peroleh dan kuasai dipengaruhi cara mereka diajar.Mengapa Guru Perlu Kreatif dan Inovatif? • Pendidikan pada masa ini sedang berada dalam keadaan yang serba tidak menentu ini. Lima Standard Pengajaran yang digubal terdiri daripada: o Merancang Pengajaran dan Pembelajaran . o Pemahaman murid dibangunkan dengan aktif secara individu dan melalui proses sosial. o Mengurus Persekitaran Pembelajaran .

Antara strategi pengajaran dan pembelajaran yang bermakna dalam pelaksanaan dan pembangunan kreativiti ialah: o Konstruktivisme o Inkuiri penemuan o Pembelajaran berasaskan masalah o Membuat keputusan o Pembelajaran berasaskan projek Proses Kreatif Terarah Persediaan Imaginasi • Orientasi idea • Penstrukturan berasaskan idea pengetahuan • Meneroka sedia ada • Menjelas • Konstruk idea baru • Memerhati • Meneroka • Menciri • Merancang • Mengelas • Meramal • Menyoal • Membuat hipotesis • Mengenal pasti • Mencari masalah alternative penyelesaian • Menjelaskan masalah • Mencari penyelesaian • Mengumpul • Meramal maklumat • Menyusun • Mengenalpasti alternatif matlamat • Pemilihan • Mengenal pasti alternatif alternative • Menganalisis alternative • Tinjauan • Meneroka berfokus/berstr • Merancang uktur • Meramal • Penyoalan Perkembangan • Penjelasan lanjut • Aplikasi idea Tindakan • Penilaian • Kaji semua perubahan idea • Penyiasatan lanjutan • • • • • Membuat kesimpulan Melapor Dokumentasi Mentaksir Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat Membuat keputusan Membuat rumusan Model P&P Konstruktivism e • Inkuiri Penemuan Menguji hipotesis Pembelajaran Berasaskan Masalah • • • Melakukan operasi Menilai penyelesaian masalah Menilai alternative yang dipilih • • Membuat Keputusan Pembelajaran Berasaskan Projek • • • Meneroka Mencari maklumat Membuat prototaip • • • • • Menganalisis maklumat Merumus Mentaksir Melapur Dokumentasi . terdapat beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai diaplikasikan oleh guru.MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KREATIF • Dalam membangunkan domain kreativiti.

pupils will be able to act and take part in a stage performance.3 by the end of the of the 6-year primary schooling. pupils will be able to plan. fables/stories Objective : By the end of the lesson. teamwork and cooperation in putting up a stage performance. Reflection : Pupils participate in staging a performance and enjoy the activity. their creativity.• Menguji prototaip Subject Year Time Content Standard : English :1 : 60 minutes : 4.1 Able to take part with guidance in a performance based on: c. Assessment : Teacher evaluates the speaking skills of the pupils.3. . organize and produce creative works for enjoyment Learning Standard : 4.

• Fokus penerapan elemen keusahawanan tersebut ialah: • Mengamalkan sikap keusahawanan (EK1) .” Secara amnya. o Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan. • Memberi penekanan secara langsung dalam aspek pengetahuan.” Dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan.” MATLAMAT • Bertujuan untuk murid mengamalkan elemen keusahawanan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran sehingga menjadi budaya dalam kehidupan seharian mereka. • Objektif Elemen Keusahawanan: o Mengamalkan sikap keusahawanan. FOKUS ELEMEN KEUSAHAWANAN • Elemen Keusahawanan ini dibina berasaskan lima elemen keusahawanan. juga o Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan. keluarga dan negara.” McClelland (1961). keusahawanan membawa maksud kepada seseorang yang berusaha mengendalikan sesuatu perniagaan dan berani mengambil risiko dalam perniagaan yang diceburinya. menyatakan “usahawan sebagai seseorang yang berdaya inovatif dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencapai sesuatu. o Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan. o Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional. 2002). kemahiran dan nilai yang hendak dibekalkan dalam diri murid.ELEMEN KEUSAHAWANAN DEFINISI KEUSAHAWANAN “Keusahawanan merupakan segala-gala yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan dan kemahiran untuk menjadi usahawan (Kamus Dewan. maka definisi yang sesuai digunakan ialah “menyediakan murid untuk mempunyai ciri-ciri diri yang akan terserlah dalam bentuk tingkah laku untuk bertindak dalam situasi yang terarah ke arah kesejahteraan diri. Schumpeter (1934) pula mentakrifkan “usahawan sebagai individu yang melakukan pembaharuan atau inovasi untuk kesejahteraan organisasinya sendiri.

Pendekatan penyebatian • Aktiviti pengajaran yang dipilih pada hari tersebut secara terang-terangan mempunyai elemen-elemen keusahawanan. o Pendekatan pengintegrasian. dan o Pendekatan pengaplikasian. o Pendekatan penyebatian. . 2 dan seterusnya tiba masa guru merumuskan pembelajaran pada hari tersebut. langkah 1. • Penerapan elemen keusahawanan boleh mula diterapkan dari set induksi.• Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan (EK2) • Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan (EK3) • Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran teknologi dan vokasional (EK4) • Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan (EK5) PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM MENERAPKAN ELEMEN KEUSAHAWANAN • Terdapat tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan yang boleh dipilih oleh guru untuk menerapkan elemen-elemen tersebut. Pendekatan pengintegrasian • Guru boleh mengguna pakai pendekatan pengintegrasian dalam mana-mana topik apabila aktiviti yang dirancang tidak jelas ke arah membincangkan hal yang berkaitan elemen keusahawanan.

Pendekatan pengaplikasian • Guru memilih jenis pendekatan pengaplikasian dalam usaha menerapkan elemen keusahawanan ke dalam diri murid. • Proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan seperti apa yang dirancang oleh guru.• Guru boleh menerapkan mana-mana elemen keusahawanan dengan cara meminta pandangan murid dalam situasi-situasi yang berkaitan. Tetapi setelah objektif pengajaran pada hari itu tercapai. guru mengaplikasikan hasil pembelajaran • tersebut dengan mana-mana elemen keusahawanan yang berkaitan. . • Pengaplikasian ini boleh dilaksanakan secara menghubungkaitkan perkara yang dipelajari pada hari itu dengan situasi keusahawanan sebenar.

/ae/ (a).4. Get one pupil to say a word aloud and other points to the words. Pupils match word cards and picture cards (EK3.2 (a) Able to recognize and articulate initial. Good value and politeness 2. word cards. /t/ (t). EK2. Pupils read after teacher.1.1). Entreprenuer Element: (EK1. Point to the words with phoneme /ae/. EK2-2.1 Able to identify and distinguish the shapes of the letters in the . Read the story “Rin and Ash” aloud. 5. pupils say the words aloud. /p/ (p) Lesson Objective Activities : By the end of the lesson. EMK Teaching Aids : 1. 2. 4. EK3) : Big book.1). 3. Make sounds of animals and pupils guess (EK1.Contoh Penerapan Elemen Keusahawanan Dalam Matapelajaran English Subject Theme Topic Time : English : World of Stories. medial and the final sounds in single syllable words within given content: /s/ (s).3.1. pupils will be able to recognize and articulate the phoneme /ae/ : 1. : 2. Rin and Ash : Rin and Ash : 60 minutes alphabet.1. picture cards Learning Standards : 2.

Nine pupils were able to achieve the lesson objective. • Contoh Modul Bahasa Inggeris ini menerapkan elemen keusahawanan secara Pendekatan Pengintegrasian.1 Amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan). . Guru memperdengarkan bunyi-bunyi dari pelbagai haiwan dan murid diminta untuk meneka haiwan yang mengeluarkan bunyi tersebut. murid akan memberi jawaban yang diperlukan. Dalam aktiviti ke-5. Ini adalah kaedah menerapkan elemen ke-3 (EK3 .4 Daya kreativiti dan inovasi). guru boleh meminta murid menyusun kad-kad gambar dalam barisan selari dengan kad perkataan agar murid dapat membuat padanan dengan cepat. Guru memberi peluang kepada murid untuk mengajuk bunyi-bunyi haiwan yang mereka ketahui (EK2.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti).3. Dengan menggunakan daya kreativiti (EK1 . 2.1.Evaluation Reflection • • : Pupils ability to pronounce and articulate the phoneme /ae/ : 1. sebelum murid membuat aktiviti padanan gambar dengan perkataan. Three pupils are slow learners and they are being coached constantly.2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->