P. 1
Modul_BMM3108

Modul_BMM3108

|Views: 2,682|Likes:
Published by WhitE_ifaNy9286

More info:

Published by: WhitE_ifaNy9286 on Sep 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0KANDUNGAN ISI
 • 1.1.1 Fonetik Artikulasi
 • 1.1.2 Fonetik Akustik
 • 1.1.3 Fonetik Auditori
 • 1.2 Perbezaan Fonetik dan Fonologi
 • 1.3 Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu
 • 1.4 Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu
 • 1.5 Intonasi dalam Bahasa Melayu
 • 2.0KANDUNGAN ISI
 • 2.1Definisi Artikulasi dan Artikulator
 • 2.2 Alat-Alat Artikulasi
 • 2.3 Alat-Alat Artikulasi Vokal
 • 3.0KANDUNGAN ISI
 • 3.1Definisi Diftong dan Konsonan
 • 3.2Jenis-Jenis Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu
 • 3.3 Artikulasi Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu
 • 4.0KANDUNGAN ISI
 • 4.1Definisi Huruf Vokal, Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu
 • 4.2Jenis-Jenis Huruf Vokal, Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu
 • 4.3Konsonan Asal, Pinjaman, Gandingan dan Rangkap Bahasa Melayu
 • 5.0KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Simbol Vokal Bahasa Melayu
 • 5.2 Simbol Konsonan
 • 5.4 Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

TAJUK 1

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: • • • Konsep fonetik dan fonologi Matlamat sebutan baku Pelaksanaan Sebutan baku

Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa yang terhasil melalui mulut manusia. Fonologi lazimnya dibahagikan kepada dua bidang, iaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah pengeluarannya dan sifat fizikalnya. Fonemik ialah cabang fonologi yang menitikberatkan analisis sistem bunyi sesuatu bahasa yang dikaji pada masa tertentu khususnya untuk menghasilkan sistem tulisan. Pandangan yang ini, digambarkan dalam rajah di bawah, menjadi pegangan kita.
FONETIK FONOLOGI FONEMIK

Di Barat, kajian tentang fonologi telah bermula sejak awal tahun 1800 apabila para ahli bahasa memulakan kajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Namun demikian, penumpuan bidang fonologi moden lebih menekankan aspek sebutan, dan seterusnya meneliti aspek fizikal artikulasi sebutan yang sebenarnya. 1

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep fonetik dan fonologi; 2.membanding beza antara bidang kajian fonetik dan fonologi; 3.menerangkan matlamat sebutan baku bahasa Melayu; 4.menerangkan pelaksanaan sebutan bahasa baku bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK

Fonetik dan Fonologi

Konsep fonetik dan fonologi serta perbezaannya

Matlamat sebutan baku bahasa Melayu

Pelaksanaan sebutan baku bahasa Melayu

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep fonetik dan fonologi, matlamat sebutan baku bahasa Melayu dan pelaksanaan sebutan baku bahasa Melayu.

1.1 Definisi

Apakah yang dimaksudkan dengan fonologi? Fonologi (daripada Greek: φωνή, phōnē, "suara, bunyi" dan λόγος, lógos, "perkataan, pertuturan, subjek perbincangan") ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu 2

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Mengikut Frank Parker (1994), fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa: iaitu rumus-rumus yang menentukan aspek sebutan. Dalam tradisi barat, pengkajian tentang bidang fonologi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu, iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800, apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Sehubungan itu dengan kata lain, fonologi ialah ilmu tentang perbendaharaan fonem sesebuah bahasa. Dalam pengkajian fonetik, ahli bahasa mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafazkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tuhuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Fonetik (daripada perkataan Yunani φωνή (phonê) "bunyi" atau "suara") ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi (fon), serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal. Ilmu fonetik mula dikaji seawal 2,500 tahun lalu di India purba, berikutan catatan Pāṇini mengenai tempat dan kelakuan penghasilan bunyi bagi bunyi konsonan di dalam buku bertarikh abad ke-5 SM dalam Bahasa Sanskrit. Sistem huruf Indik utama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut klasifikasi Pāṇini. Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham (1985), bidang fonologi mengkaji sistem bunyi- bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan “the study of the systematic organization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology”. Menurut Dal bor, salah seorang ahli linguistik Barat, “phonology is the study of the function and patterning of speech sounds“ yang bermaksud “fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia”. 3

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

Bagi Arbak Othman (1983), fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. Sebagai ilmu, fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya, manakala sebagai kemahiran, fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu. Selain itu, fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia, baik bunyi manusia, bukan bunyi bahasa, mahupun bunyi-bunyi marginal, dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi, yakni menurut Dr. Lufti Abas (1985). Menurut ahli linguistik Kenstowicz dan Kisserberth (1979) fonetik

ditafsirkannya sebagai “the study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics” yang bermaksud “pengkajian tentang bunyibunyi oleh manusia yang kita gunakan semasa bertutur ialah fonetik”. Para pengkaji fonologi menggunakan istilah-istilah teknikal ketika

menjelaskan sesuatu bunyi. Antaranya ialah, bunyi-bunyi itu dibahagikan kepada bunyi-bunyi vokal, konsonan dan diftong. Bunyi-bunyi itu diberi lambang yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Satu unit bunyi fonetik dinamakan fon dan diberi lambang tertentu dalam kurungan siku. Contohnya [o]. Satu unit bunyi fonem diberi lambang hampir sama dengan huruf dan ditulis dalam garis miring. Contohnya /o/. Huruf pula, seperti yang kita ketahui, tidak diapit oleh sebarang tanda baca. (Fonem ialah unit bunyi yang lebih besar daripada fon dan mempunyai fungsi tertentu dalam sesuatu bahasa.) Lazimnya fonetik dikaji secara berasingan. Hal ini demikian kerana bidang fonetik amat rumit dan bersifat teknikal. Fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa, iaitu ujaran atau pertuturan yang dihasilkan oleh manusia dengan mengecualikan bunyi seperti berdengkur, batuk, berdeham, bersiul, sebagainya. Ruang lingkup fonetik 4

2 Fonetik Akustik Cabang ini mengkaji sifat-sifat bunyi bahasa.1. seperti lidah. fonetik artikulasi adalah cabang yang paling diberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran fonetik di Malaysia.1 Fonetik Artikulasi Cabang ini mengkaji tentang cara penghasilan bunyi bahasa dan bahagianbahagian (artikulator) yang terlibat dalam penghasilan bunyi. 1. lelangit keras.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU merangkumi antara lain proses pertuturan atau penghasilan bunyi dan pengelasan. Dua cabang lagi. iaitu fonetik artikulasi. bibir. 5 . fonetik akustik dan fonetik auditori. Antara sifat yang diberi perhatian dalam kajian fonetik akustik termasuklah nada. dan sebagainya.1. lelangit lembut.1.3 Fonetik Auditori Cabang ini mengkaji tentang cara bunyi bahasa ditanggapi oleh pendengar melalui pendengaran dan diterjemahkan (persepsi) oleh otak. frekuensi dan amplitud. Selain itu. anak tekak. Proses ini adalah proses yang paling kompleks dalam kajian fonetik kerana proses ini melibatkan kajian yang bersifat mujarad. Gelombang bunyi ini dapat diukur dengan menggunakan alat seperti spektrogram dan osiloskop. 1.Dari ketiga-tiga cabang ini. Sifat fizikal yang dimaksudkan di sini ialah gelombang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pita suara. 1. cabang ini juga melakukan pengelasan terhadap bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi itu dikeluarkan oleh alat tutur (artikulator). Kajian fonetik terbahagi kepada tiga cabang. iaitu fonetik akustik dan fonetik auditori agak kurang diberi perhatian kerana tiadanya peralatan dan kepakaran yang menyebabkan kesukaran untuk pengajaran.

iaitu morfologi dan sintaksis. (Siti Hajar Abd. 2. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa secara teliti dan terperinci dengan tujuan untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi secara spesifik. Perbezaan antara kedua-dua bidang kajian ini dapat dijelaskan menerusi jadual berikut: Fonetik Fenomena bunyi atau pertuturan manusia seluruhnya. tidak dapat menghalusi segala variasi bunyi tersebut dan tidak dapat menghuraikan sistem bunyi semua bahasa yang dituturkan oleh manusia dengan sempurna. kemudian bentangkan di dalam kelas anda.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 1. Banding beza bahan tersebut. Aziz. fonetik akustik. 1. Fonetik pula bermaksud bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan ia memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. Input kepada kajian linguistik tinggi. Tidak dapat memerikan seluruh bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Asas kepada kajian fonologi.3 Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu 6 . dan fonetik auditori. 2008: 90) 1. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang fonetik artikulasi.2 Perbezaan Fonetik dan Fonologi Fonologi ialah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia yang berfungsi atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami bahasa yang difahami oleh kedua-dua belah pihak. Fonologi Mengkaji sistem bunyi-bunyi tertentu dalam pertuturan bagi sesuatu bahasa. Dapat merumuskan.

Keyakinan negara dalam meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu adalah kerana bahasa ini sudah ada sistemnya yang tersendiri seperti ditulis oleh Rohizah Halim dan Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail. Ini boleh dilihat daripada peranannya sebagai bahasa rasmi bagi negara kita. alat komunikasi dalam urusan rasmi dan tidak rasmi. bahasa Melayu baku menghadapi cabaran dan tekanan ekoran arus pemodenan dan globalisasi. Bahasa baku ialah bahasa standard. mempunyai struktur yang lengkap dan sempurna dari segi sistem ejaan. bahasa Melayu jelas sekali telah diperlengkapkan sebagai bahasa intelek dengan wibawa yang kukuh ”. Bahasa Melayu baku mempunyai keseragaman dalam empat sistem yang utama iaitu fonologi. bahasa Melayu khususnya bahasa Melayu baku menempuh banyak proses sejak zaman kesultanan Melayu lagi sehingga pada masa ini. Jika dilihat dari sudut usianya bahasa Melayu sudah boleh dikelaskan sebagai bahasa yang mantap dan kukuh. ia merupakan bahasa ilmu dan asas kepada perpaduan negara. sebutan baku di Malaysia telah ditetapkan dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kali Ke-3 (1956) yang memutuskan bahawa sebutan baku ialah sebutan fonemik (berdasarkan 7 . dengan asas yang padu dan kukuh ini. Kini. morfologi. Sebutan baku pula mencakup aspek fonologi sahaja.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bahasa Melayu sekarang sudah berusia lebih 2000 tahun (Asmah. 2008 bahawa: ”Bahasa Melayu adalah bahasa yang mempunyai struktur dan bersistem. pendidik bimbang apatah lagi pejuang bahasa yang melihat kian hari bahasa Melayu kian tersisih. Namun sebagai bahasa yang hidup dan berkembang. Kegagalan meletakkan bahasa Melayu ditempat yang sewajarnya memberi kesan kepada perlaksanaan bahasa Melayu baku dengan jayanya. sintaksis dan semantik. Peranan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan pula tidak perlu dipertikaikan lagi. Penggiat bahasa risau. tatabahasa. Menurut Awang Sariyan (2004).1999). dan kosa kata.

ahli bahasa telah bersependapat tentang dasar sebutan baku Bahasa Melayu iaitu sebutan bagi kata bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. ii. sistem ejaan.L pike dalam bukunya Phonemics (1943:57) iaitu ”Kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan sebagaimana dieja. iv. iii.4 Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Menurut Awang Sariyan (1988:6). dan laras bahasa. Untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi formal atau situasi rasmi. Perkara ini adalah bertepatan dengan keterangan K. ahli. kosa kata (perbendaharaan kata umum dan istilah). supaya sistem sebutannya menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. Untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ejaan) bukan berdasarkan kelaziman sebutan menurut dialek Riau-Johor. Garis panduan dasar umum tentang sebutan baku bahasa Melayu adalah seperti berikut : 8 . dan tidak ada huruf yang senyap”. untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur serta mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah 1. Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa. Tujuan pembakuan bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: i. Pelaksanaan sebutan baku di institusi pendidikan khususnya sekolah berjalan serentak dengan KBSM (1988). Secara khusus.

Ini bermakna vokal ‘a’ disebut seperti mana dieja dan dieja seperti mana dilafazkan. sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Huruf dan fonem vokal ‘a’ Sebutan Baku Vokal ‘a’ dilafazkan dengan [ a ] pada bahagian mana pun ia terletak sama ada terbuka. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘i’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [e]. Contoh: Huruf Vokal a Fonem/ bunyi [a] Ejaan saya berapa apa Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘i’. Sebutan Kata: Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola pada suku kata) sama ada kata dasar atau kata terbitan. Ini bermaksud vokal ‘i’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. Intonasi: Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam Bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan. di tengah atau di akhir kata.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Sebutan Huruf: Pada umumnya. tertutup. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘i’ perlu dibunyikan dengan [ i ]. Contoh: 9 Sebutan [sa ya] [be ra pa] [a pa] . setiap huruf dalam ejaan Rumi atau Jawi perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkan.

Kata terbitan dengan imbuhan awalan Ejaan Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat Sebutan baku [pe nga jar] [pe nge dar] [te ra sa] [ber la ri] [ter ang kat] Sebutan Johor-Riau [pe nga ja] [pe nge da] [te ra sé] [ber la ri] [ter ang kat] Sebutan baku [be tul] [la nun] [tu tup] Sebutan Johor-Riau [ be tol] [la non] [tu top) Kata terbitan bahasa Arab. KVK + KVK. KVK . Ini bermaksud vokal ‘u’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘u’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [o]. KV + KV .BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Ejaan Alih Mukim Hasil Sebutan baku [a lih] [mu kim] [ha sil] Sebutan Johor Riau [ a leh] [mu kem] [ha sil] Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘u’. Indonesia dan Inggeris 10 . Contohnya: Ejaan Betul Lanun tutup Penyebutan Kata Terbitan Kata terbitan mengikut garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu hendaklah dilafazkan berdasarkan pola ejaan KV . Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘u’ perlu dibunyikan dengan [ u ].

5 Intonasi dalam Bahasa Melayu 11 .BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kata serapan Bahasa Arab . Indonesia dan Inggeris yang sudah sebati dengan bahasa Melayu dibunyikan seperti sebutan baku Bahasa Melayu. Ejaan Standard i) Bahasa Indonesia Sama bunyi Anda Merdeka Berbeza bunyi Bangsa ii) Bahasa Arab Sama bunyi Fatwa Takwa Beza bunyi Makna iii) Bahasa Inggeris [fra sa] Frasa drama [dra ma] [fra sa] [dra ma] [mak na] [mak né] [fat wa] [tak wa] [fat wa] [tak wa] [bang sa] [bang sé] [an da] [mer de ka] [an da] [mer de ka] Sebutan baku Sebutan Johor-Riau 1.

iii.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu. Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan. 2. positif atau negatif dan seumpamanya. kekecualian. Fungsi psikologi: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. kebosanan. Fungsi ‘indexical’: Untuk menandai identiti seseorang. iv. 12 . sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan. sama ada ayat penyata biasa. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. keakraban. seperti kegembiraan. 3 dan 4. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan. ayat terbalik atau songsang atau ayat pasif dan seumpamanya. iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. vi. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. penjual ubat atau sarjan tentera. ayat perintah. ii. Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. kemarahan. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. Ada beberapa fungsi intonasi. ayat tanya. seperti khatib. Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran. kekejutan. ketakutan dan ratusan sikap yang lain. Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. v. Antaranya: i.

sen man.nia her.la] [lim kéng yék] [but.ros gha.la.rul éh.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Sebutan bagi Nama Khas Nama orang di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan orang yang empunya nama atau kebiasaan setempat atau kebiasaan antarabangsa.mad hat. Contohnya: Ejaan Selangor Darul Ehsan Bosnia-Herzegovina Pyongyang New Zealand Sunway Lagoon Sebutan [se.ta] [jéms bÕnd] [nẼl.na] [pyong.vi.ngor da.go.li] Nama tempat di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan sebutan setempat atau kebiasaan antarabangsa.san] [bos. Contohnya: Ejaan Muhammad Hatta James Bond Nelson Mandela Lim Keng Yaik Boutros Boutros-Ghali Sebutan [mu.ze.lẼnd] [sun.yang] [niu zi.ham.wéi le.gun] 13 .ros but.dé.

vi.si peng.ra] [ra.gi me.ko] atau (United Nations Educational. atau (ii) cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh.ké.él.ngi.la.lé.si pe.mi. Scientific and Cultural Organization) [am.lo.ké.ti.di.syen me.nés.dia] Akronim atau singkatan yang terbentuk sebagai kata (dalam bahasa Melayu atau bukan bahasa Melayu) dilafazkan dengan dua cara iaitu (i) cara sebutan akronim menurut cara pemenggalan suku kata ejaan.gén. iaitu (i) cara sebutan singkatan menurut bunyi huruf Rumi.ké] atau (Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan 14 .ti ték.mé.ka] atau (taman didikan kanak-kanak) [a.da] atau (Federal Land Development Authority) (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) [yu.pi] atau (Dewan Bahasa dan Pustaka) [ti.lé.nan mul.dun] atau (Ahli Dewan Undangan Negeri) [plus] atau (Projek Lebuh Raya Utara-Selatan) Akronim yang tidak berbentuk kata dan singkatan jenis inisialisme dalam ejaan Rumi dilafazkan dengan dua cara.ni.ti.dia] atau [a.sia] [u. Contohnya: Ejaan Felda UNESCO UMNO tadika ADUN Plus Sebutan [fél.sia] [a.la.no] atau (United Malays National Organization) (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu) [ta.no.si. Contohnya: Ejaan Bank Bumiputera Radio Televisyen Malaysia Universiti Teknologi Malaysia Agensi Pengiklanan Multimedia Sebutan [baângk bu.dio té. atau (ii) cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh.bi.mé.ver. Öik. Contohnya: Ejaan DBP TLDM JKKK Sebutan [di.di.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Nama Khas yang lain yang mengandungi atau tidak mengandungi nama orang atau nama tempat dilafazkan menurut sistem sebutan baku bahasa Melayu.gén.ém] atau (Tentera Laut Diraja Malaysia) [jé.nan mul.pu.te.lé.

Sebutan Baku Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kampung) [ar. Ilmu Fonetik dan Linguistik. (1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1982).ti. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu.ém] atau (Radio Televisyen Malaysia) [pi.o] atau (Palestinian Liberation Organization) (Pertubuhan Pembebasan Palestin) RTM PLO BACAAN TAMBAHAN Asmah Hj Omar. (1977). Agensi Penerbitan Nusantara. Petaling Jaya: Mengapakah bahasa baku diperkenalkan di dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia? Apakah halangan yang akan timbul sekiranya setiap ahli di dalam masyarakat menggunakan dialek atau loghat masing-masing? 15 . Awang Sariyan.él. Raja Mukhtaruddin Raja Dain.

Mengenal pasti alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal Menghuraikan jenis-jenis alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal KERANGKA TAJUK-TAJUK ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR DEFINISI ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR ALAT-ALAT ARTIKULASI Rajah 2. Tumpuan khusus diberi kepada alat-alat artikulasi vokal yang digunakan untuk menghasilkan bunyi vokal.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 2 SINOPSIS ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis alat-alat artikulasi yang terlibat untuk menghasilkan ujaran.1: Kerangka Tajuk 1 ALAT-ALAT ARTIKULASI VOKAL 16 . HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi artikulasi dan artikulator.

Oleh itu. Rajah 1 menunjukkan kedudukan alat-alat artikulasi manusia seperti bibir (atas dan bawah). bibir dan gigi bawah yang terletak di bahagian bawah rongga mulut. lelangit keras dan lelangit lembut. iaitu mengunyah makanan. gusi. Artikulator adalah bahagian alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan seperti lidah. lelangit keras dan lelangit lembut. Alat-alat ini sebenarnya mempunyai tugas-tugas asas. Daerah artikulasi termasuklah gigi atas. Bahagian alat pertuturan ini terletak di atas rongga mulut yang tidak boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. alat-alat artikulasi meliputi artikulator dan daerah artikulasi?. tugas alat-alat ini saling bertindih termasuklah tugas menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Daerah artikulasi ialah bahagian alat pertuturan di atas rongga mulut yang tidak boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 2. 2. Alat artikulasi terbahagi kepada dua bahagian. menelan dan menghembus nafas.2 Alat-Alat Artikulasi Tahulah anda bahawa. artikulasi atau alat pertuturan merupakan alat-alat yang terlibat dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. iaitu artikulator dan daerah artikulasi. iaitu lidah. Artikulator merupakan bahagian alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan. gusi. bibir dan gigi bawah yang terletak di bahagian bawah rongga mulut. manakala daerah artikulasi ialah gigi atas. gigi. 2. 17 .0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi dan jenis-jenis alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal.1 Definisi Artikulasi dan Artikulator Untuk pengetahuan anda.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU lelangit. separuh 18 . Rongga hidung 14. Rongga mulut 15. Huruf-huruf tersebut ialah a. iaitu bahagian lidah dan keadaan bibir.2: Alat-Alat Artikulasi 2. e. Jenis-jenis bunyi vokal dapat ditentukan berdasarkan kedudukan bahagian lidah. iaitu tinggi. Kedudukan lidah dapat dibahagikan kepada empat peringkat. Rongga tekak 13. Gigi atas 4. Lidah 10. lidah. 1998:16-17) Kedudukan Artikulator Daerah Artikulasi 1. ruang udara antara bahagian lidah yang berkenaan dan keadaan bibir. Epiglotis 11. Lelangit lembut 8. Gusi 6. o. Bibir atas 2. Sistem Ejaan Rumi mempunyai lima huruf vokal yang digunakan untuk melambangkan enam fonem vokal atau bunyi vokal baku. Bibir bawah 3.3 Alat-Alat Artikulasi Vokal Anda perlu mengetahui bahawa. Alat-alat artikulasi vokal meliputi rongga mulut. anak tekak. Lelangit keras 7. dan rongga hidung (Nor Hashimah Jalaluddin. Bunyi vokal terhasil apabila udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa mengalami sebarang sekatan. separuh tinggi. Anak tekak 9. Gigi bawah 5. dan u. Pita suara 12. Tenggorok Rajah 2. i.

u.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU rendah dan rendah. separuh sempit. separuh luas dan luas. Layari internet untuk melihat pergerakan bibir ketika menyebut bunyi vokal Bahasa Melayu. tengah dan belakang lidah seperti yang ditunjukkan dalam linguagram (gambar lidah) yang berikut: Rajah 2. iaitu [ε] dan [ ]. Bahagian lidah yang terlibat pula terbahagi kepada tiga bahagian. ruang udara dapat dibahagikan kepada empat juga. seperti beg dan bos. iaitu sempit. Dalam Bahasa Melayu standard terdapat enam jenis vokal yang dapat dihasilkan. iaitu neutral. hampar dan bundar. T in g g i e m (s Keadaan Bibir semasa menghasilkan vokal hadapan. o.  ] dan dua vokal tambahan dalam dialek Melayu. bibir bundar 19 S e p a ru h . a.3: Bahagian Lidah Seterusnya. Selaras dengan kedudukan bahagian lidah itu. Bunyi-bunyi [ε] dan [] merupakan bentuk sebutan harian dan juga perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. Keadaan bibir semasa menghasilkan vokal belakang. bibir terhampar. keadaan bibir terbahagi kepada tiga bahagian. iaitu [i. iaitu depan. e.

_______________________________ ii.__________________________ viii.4: Keadaan Bibir AKTIVITI Secara berpasangan.______________________________ iv.__________________________ ix. berdasarkan rajah di bawah.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Rajah 2. labelkan alat-alat artikulasi yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa.______________________________ v.___________________________ xii.___________________________ x.______________________________ vii._______________________________ vi. i.___________________________ 20 .___________________________ xi._______________________________ iii.

Nyatakan perbezaan antara artikulasi dan artikulator. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Mardian Shah Omar (2006).BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN 1. Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Abdullah Hassan. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Asas Fonetik. TAJUK 3 ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR 21 . Rencana Linguistik. Ilmu Fonetik dan Linguistik. Indirawati Zahid. 2. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). (1982). (1980). Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Nyatakan alat-alat artikulasi yang terdapat untuk kedudukan artikulator dan daerah artikulasi. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan (penyunting) (1983).

1: Kerangka Tajuk 3 3. Perbincangan turut ditumpukan kepada definisi dan jenis diftong serta konsonan dalam Bahasa Melayu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan artikulasi diftong dan konsonan yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi diftong dan konsonan. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi diftong dan konsonan Mengenal pasti jenis-jenis diftong dan konsonan Bahasa Melayu Menghuraikan artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK DIFTONG DAN KONSONAN DEFINISI DAN JENIS DIFTONG SERTA KONSONAN ARTIKULASI DIFTONG ARTIKULASI KONSONAN Rajah 3.0 KANDUNGAN ISI 22 .

diftong (diphthong) ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut sebagai satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah contohnya.1 Definisi Diftong dan Konsonan Tahukah anda. menurut Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (Marzukhi Nyak Abdullah. serta titik artikulasi atau daerah sebutannya. Diftong boleh membentuk suku kata seperti dalam perkataan [# tupai #]. 3. hentian sebahagian atau hentian sekejapsekejap (Abdullah Hassan. Konsonan pula ialah semua bunyi selain vokal yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru. Bahasa Melayu mempunyai tiga bunyi diftong. 2006:42). mengenai (Abdullah Hassan.2 Jenis-Jenis Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu Anda perlu mengetahui bahawa.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. sengauan. Bunyi konsonan pula dapat dihuraikan berdasarkan cara penghasilannya. lelangit keras. Keadaan sebegini membezakan diftong daripada deretan vokal contohnya. lelangit lembut. [# panau #] dan [# amboi #].1997:63). geseran dan sebagainya. 3. seperti dua bibir. sama ada letupan.3 Artikulasi Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu 23 .2006:44). [au] dan [oi]. jenis-jenis diftong dan konsonan serta artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu. anak tekak dan lain-lain. letusan. 3. gigi-gusi. [ai] dalam [pandai] pandai. iaitu [ai]. dan [au] dalam [pulau] pulau?. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya.

dan [aυ ] dalam [pulaυ ] pulau. iaitu gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah contohnya. lelangit keras. [ai] dalam [pantai]. bunyi diftong bersifat satu suku kata yang melibatkan alat artikulasi lidah?. [oi] dalam [sepoi] sepoi. Kedudukan alat artikulasi lidah ketika menyebut bunyi diftong adalah seperti berikut: Rajah 3. geseran.2: Kedudukan Lidah Untuk Bunyi Diftong Seterusnya. Kemudian udara akan dilepaskan serta-merta dan akan terhasillah bunyi letupan. sengauan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Tahukah anda bahawa. letusan. konsonan Bahasa Melayu meliputi bunyi letupan. Udara yang dilepaskan daripada paru-paru akan mengalami sekatan sepenuhnya sama ada di bahagian bibir. [ai] dalam [pandai] pandai. iaitu diftong yang melibatkan perubahan yang sempit pada kedudukan lidah contohnya. Bunyi Letupan 24 . sisian. Hentian sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letupan (plosif). Diftong Bahasa Melayu terdiri (i) diftong biasa. iaitu diftong yang puncak kenyaringannya jatuh pada vokal pertama contohnya. [ai] dalam [pandai] pandai dan (iv) diftong sempit. malaran dan getaran. (ii) diftong lebar yang melibatkan perubahan yang luas pada kedudukan lidah contohnya. lelangit lembut atau pita suara. (iii) diftong menurun. anda juga perlu mengetahui bahawa.

manakala bunyi [d] pula digabungkan dengan bunyi [ž] untuk mendapatkan bunyi [j]. Satu lagi bentuk sekatan yang dilakukan sepenuhnya akan mengeluarkan bunyi sengauan (nasal) yang dihasilkan dengan cara menurunkan anak tekak (uvula) untuk menutup rongga mulut (oral).BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Fon [p] [b] [t] [d] [k] [g] [ ] Awal Akhir [pulau] [atap] [bumi] [rəbab] [talam] [liat] [datu ] [kad] [kata] * [garau] [bε g] ** [ana ] *bunyi [k] tidak dapat hadir pada akhir suku kata dalam bahasa Melayu. Ini menghasilkan bunyi [l]. Bunyi ini dihasilkan dengan cara menyekat arus udara sepenuhnya yang dilepaskan oleh paru-paru. geseran (frikatif) dan malaran. Ini menyebabkan udara yang dilepaskan dari paru-paru akan melalui rongga hidung dan terhasillah bunyi nasal [m]. **bunyi [] adalah variasi kepada bunyi [k] dan hadir pada akhir suku kata dalam Bahasa Melayu. Ada juga pendapat yang menyatakan bunyi afrikat ini adalah hasil gabungan dua bunyi. Sekatan sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letusan (afrikat). iaitu bunyi [t] digabungkan dengan bunyi [š] untuk menghasilkan bunyi [č]. [n]. 25 . Kemudian arus udara itu dilepaskan perlahan-lahan. dan []. []. Bunyi sisian dalam bahasa Melayu dihasilkan dengan melakukan penyekatan terhadap arus udara yang dilepaskan oleh paru-paru di bahagian lelangit keras oleh hujung lidah menyebabkan udara hanya melalui kawasan sisi di kiri dan kanan rongga mulut. Hentian sebahagian pula akan menghasilkan bunyi sisian.

Bunyi geseran dalam bahasa Melayu ialah [f]. Bunyi malaran dalam bahasa Melayu ialah [w] dan [y]. Untuk menghasilkan bunyi malaran. Udara yang dilepaskan oleh paru-paru disekat dengan menggetarkan hujung lidah di lelangit keras. kedudukan artikulator adalah seperti menghasilkan bunyi geseran tetapi geseran yang dihasilkan adalah terlalu lemah.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bunyi geseran dihasilkan dengan menyempitkan saluran udara supaya udara yang melaluinya bergeser dan kedengaran bunyi berdesis. [v]. Dalam bahasa Melayu hanya terdapat satu bunyi getaran. dan sesetengah ahli fonetik menamakannya bunyi separuh vokal. [s]. Bentuk sekatan udara yang ketiga ialah hentian sekejap-sekejap. Bentuk ini menghasilkan bunyi getaran. dan [h]. [z]. [š]. iaitu [r]. Bunyi malaran juga sama seperti untuk menghasilkan bunyi vokal. Bunyi Letusan [č] [cawan] [j] [jam] [caj] [mač] Bunyi Sengauan [m] [muda] [cium] [n] [niat] [jalan] [] [aa] [buja] [] [ai] * *Bunyi [] tidak dapat hadir pada akhir suku kata Bunyi Sisian [l] [lalu] [awal] 26 .

[m]. Perbezaannya ialah. Bunyi bersuara dihasilkan dengan menggetarkan pita suara. Sebaliknya pita suara tidak digetarkan untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara. [vərsi] ‘versi’. (iv) Geseran gigi bersuara. Konsonan pinjaman Bahasa Melayu terdiri daripada (i) Geseran bibirgigi tak bersuara. [g]. dan [h]. (ii) Geseran bibir-gusi bersuara. Contoh sebutan: [fiker] ‘fikir’. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah rapatan bibir bawah dan gigi atas itu tanpa menggetarkan pita suara. dan [maaf] ‘maaf’. [n]. Lelangit lembut dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. Contoh sebutan: [vkal] ‘vokal’. [r]. [d]. [w]. [l]. [s]. [t]. dan [univərsiti] ‘universiti’.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bunyi Geseran [f] [faseh] [alaf] [v] [vε n] * [s] [sarat] [awas] [z] [zat] [lafaz] [š] [šarat] [skuaš] [h] [harta] [sah] Bunyi Getaran [r] [rasa] [siar] Bunyi konsonan terbahagi kepada bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. [hafal] ‘hafal’. [f]. pita suara tidak digetarkan. [k]. dan [y]. (v) Geseran lelangit lembut tak bersuara dan (vi) Geseran lelangit lembut bersuara. 27 . seperti bunyi [p]. Ketika mengeluarkan geseran bibir-gigi tak bersuara. (iii) Geseran gigi tak bersuara. seperti bunyi [b]. bibir bawah dirapatkan kepada gigi atas supaya membuat sempitan untuk udara keluar. Cara mengeluarkan geseran bibir-gusi bersuara pula sama dengan cara mengeluarkan geseran [f].

dan [haðer] ‘hadir’ (hadzir). Perbezaannya ialah. Lelangit itu sendiri dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. Menurut Raja at] ] Mukhtaruddin (1965:44). [iθ nen] ‘Isnin’ (Ithnin). [axbar] ‘akhbar’. dan [bale ‘baligh’. Contoh sebutan: [θ alaθ a] ‘Selasa’ (thalatha). Ketika menghasilkan geseran lelangit lembut tak bersuara. Cara mengeluarkan geseran gigi bersuara pula. dan [axer] ‘akhir’. Contoh sebutan: [ðalem] ‘zalim’ (dzalim). belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut supaya membuat satu sempitan. Akhirnya. Lelangit lembut dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. sama dengan cara mengeluarkan geseran gigi tak bersuara. [lo ‘loghat’. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi itu tanpa menggetarkan pita suara. Udara dikeluarkan dari paruparu dan dibiarkan bergeser pada sempitan di daerah lelangit itu tanpa menggetarkan pita suara. ketika mengeluarkan bunyi [ pita suara digetarkan. dan [hadeθ ] ‘hadis’ (hadith). ketika mengeluarkan bunyi [ð] pita suara digetarkan. 28 . Perbezaannya ialah.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Penghasilan geseran gigi tak bersuara ini menunjukkan daun lidah berada di antara gigi atas dengan gigi bawah. ] Contoh sebutan: [ aeb] ‘ghaib’. bunyi ini sebenarnya terdapat dalam pertuturan orang Melayu ketika menyebut perkataan-perkataan Melayu seperti orang [ a] dan  [ba a] sebagai kelainan kepada getaran gusi [r]. penghasilan geseran lelangit lembut bersuara menunjukkan persamaan dengan cara menghasilkan geseran lelangit lembut tak bersuara. Contoh sebutan: [xabar] ‘khabar’.

Beri satu contoh perkataan untuk keenam-enam jenis konsonan pinjaman yang telah anda pelajari. LATIHAN 1.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU AKTIVITI Secara berkumpulan. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. BAHAN BACAAN 29 . (Beri contoh daripada beberapa dialek yang berbeza. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap jenis diftong Bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Nyatakan jenis bunyi konsonan dan diftong untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. Berikan juga sepuluh contoh perkataan yang mengandungi diftong dialek Melayu yang berbeza.

(1997). (1977). Raminah Sabran dan Rahim Syam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1975). Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.Bhd. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. (1980). TAJUK 4 HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU 30 . (1985). (2006). Indirawati Zahid. Lutfi Abas. Marzukhi Nyak Abdullah. Abdullah Hassan. Asmah Hj Omar.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Mardian Shah Omar (2006). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan.

KONSONAN DAN DIFTONG DALAM BAHASA MELAYU 4.0 KANDUNGAN ISI JENIS-JENIS HURUF VOKAL. pinjaman. iaitu konsonan asal. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi dan jenis huruf dalam Bahasa Melayu Menghuraikan jenis-jenis huruf vokal. KONSONAN DAN DIFTONG BAHASA MELAYU Rajah 4. PINJAMAN.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis huruf yang terdapat dalam Bahasa Melayu. gandingan dan rangkap. konsonan dan diftong dalam Bahasa Melayu Membandingkan jenis-jenis huruf konsonan dalam bahasa Melayu. gandingan dan rangkap. konsonan dan diftong. Huruf-huruf tersebut meliputi huruf vokal. GANDINGAN DAN RANGKAP BAHASA MELAYU 31 .1: Kerangka Tajuk 4 KONSONAN ASAL. KERANGKA TAJUK-TAJUK HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU DEFINISI HURUF VOKAL. pinjaman. Huruf konsonan pula diperincikan kepada konsonan asal.

e taling dan o. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir. konsonan dan diftong dalam Bahasa Melayu. 4. e pepet. Seperti yang telah dipelajari.2006:44). iaitu satu vokal mengeluncur dari satu vokal kepada vokal yang lain (Abdullah Hassan. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh Konsonan pula pengaruh lidah. 1977:42).BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. pinjaman. u. i. Dengan perkataan lain. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada jenis-jenis konsonan dalam Bahasa Melayu. bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalami sekatan atau himpitan. diftong terbentuk apabila berlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal. Rajah 4.1 Definisi Huruf Vokal. iaitu huruf a.2 Jenis-Jenis Huruf Vokal. 4. iaitu konsonan asal. hentian sebahagian atau hentian sekejap-sekejap.2 di bawah menunjukkan huruf dan fonem (bunyi bahasa) dalam Bahasa Melayu. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya. jenis-jenis huruf vokal. ialah bunyi yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru. gandingan dan rangkap serta artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu. Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa huruf ialah lambang dalam sistem bunyi bahasa yang daripadanya sesuatu perkataan dalam tulisan dibentuk? (Marzukhi Nyak Abdullah. Diftong pula terhasil daripada gabungan bunyi vokal. Huruf Vokal Fonem / Bunyi 32 Ejaan Sebutan . Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu Anda perlu mengetahui bahawa dalam Bahasa Melayu terdapat enam huruf vokal.

tat] [da.ga] [ka.ga] [ja.rik] [ta.ri] [ra.par] [qa. Huruf Konsonan b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p q r s sy t v w x y Fonem / Bunyi [b] [c] [d] [f] [g] [gh] [h] [j] (1)[k] (2) ? (3) ‫؟‬ (4)[q] [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [q] [r] [s] [sy] [t] [v] [w] [z] [y] 33 Ejaan bola catat dada fakir gabus ghazal harga jaga kala kapak nikmat kadi khairat lalai madah nafkah ngeri nyala papar qari rapat saham syirik tajam virus wajah xylem yuran Sebutan [bo.pa?] [ni‫؟‬mat] [qa.3 di bawah.rat] [la.dah] [naf.ri] [nya.da] [fa.lik] [bo.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU a e taling e pepet i o u [a] [é] [e] [i] [o] [u] ada semak selak bilik botol duduk [a. terdapat 27 fonem atau bunyi konsonan yang ditunjukkan dalam rajah 4..2: Huruf dan Fonem Vokal Bahasa Melayu Seterusnya dalam Bahasa Melayu juga.mak] [se.la] [ca.da] [sé.zal] [har.lak] [bi.bus] [gha.tol] [du.di] [khai.duk] Rajah 4.kah] [nge.rus] [wa.jah] [zi.kir] [ga.pat] [sa.la] [ka.lem] [yu.la] [pa.ran] .ham] [syi.jam] [vi.lai] [ma.

3 Konsonan Asal.tai] [pu. Konsonan gandingan dan rangkap turut dikenali sebagai huruf gabung dan konsonan gabungan (Nik Safiah Karim et. letusan. Huruf Diftong ai au oi Fonem / Bunyi [ai] [au] [oi] Ejaan pantai pulau sepoi Sebutan [pan.poi] Rajah 4.4: Huruf dan Fonem Diftong Bahasa Melayu 4. Terdapat 18 fonem konsonan asal Bahasa Melayu. getaran.lau] [se. iaitu letupan. sisian. geseran. Sebenarnya terdapat 19 bunyi (fon) tetapi bunyi [?] dianggap variasi kepada bunyi [k] di akhir suku kata. au dan oi yang ditunjukkan dalam Rajah 4. Bacalah modul ini seterusnya untuk memahami ketiga-tiga jenis konsonan tersebut.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU z [z] zapin [za. Gandingan dan Rangkap Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa terdapat tiga jenis konsonan yang berbeza dalam Bahasa Melayu? Konsonan tersebut ialah konsonan asal. pinjaman.5 di bawah. 2006). konsonan asal Bahasa Melayu terbahagi kepada tujuh.4 di bawah.pin] Rajah 4. iaitu ai. 34 . seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.al.3: Huruf dan Fonem Konsonan Bahasa Melayu Bahasa Melayu juga menunjukkan tiga bunyi diftong. gandingan dan rangkap. sengauan dan separuh vokal. Daripada segi cara sebutan. Pinjaman.

digunakan untuk mengeja perkataan pinjaman daripada Bahasa Inggeris contohnya. Selain itu. ‘u (‘umur) digugurkan. Pada tempat lain. Huruf ain seperti dalam perkataan ma’na. Konsonan sy pula yang dipinjam lebih awal daripada Bahasa Arab. Sa’odah. Konsonan v dipinjam daripada Bahasa Inggeris. digantikan dengan huruf k menjadi makna. skuasy. huruf hamzah digugurkan tetapi masih terdapat dalam perkataan seperti Dato’. sebagai darjah kebesaran yang dikurniakan oleh Sultan atau Yang Dipertuan Negeri.5: Konsonan Asal Bahasa Melayu Berdasarkan Sebutan Terdapat sepuluh konsonan pinjaman dalam Bahasa Melayu yang berasal daripada Bahasa Arab melainkan konsonan v.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Daerah Sebutan Lelangit Lembut Lelangit Keras Gusi-L Keras Cara Sebutan Pita Suara 6  h 1 Letupan Letusan Sengauan Geseran Getaran Sisian Separuh Vokal t b b t b b b t b b b b b w p b Gusi 2 t d Bibir 3 4 5 k g č m f v r l y n j  s z Š  x Rajah 4. ‘a (‘alam). Nor ‘Aini sudah ditiadakan. Ejaan nama seperti ‘Abdullah. 35 . huruf ‘i (‘ilmu).

ch. AKTIVITI Secara berpasangan. dz. Kemudian senaraikan lima perkataan untuk setiap jenis vokal yang ditunjukkan. Namun. iaitu kh. Selain itu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Seterusnya. Empat daripadanya dikekalkan penggunaannya hingga kini. walaupun huruf berubah. 36 . teliti kedudukan vokal dalam Bahasa Melayu berdasarkan rajah di bawah. Akan tetapi. ng. sh. bunyi sebutannya tetap sama. iaitu kh. dh menjadi d dan th menjadi s. tidak banyak huruf dipinda dalam Sistem Ejaan Rumi Baharu. ny. 2006:95-96). (Abdullah Hassan. Sebenarnya jika anda peka. empat konsonan gandingan dan rangkap ditukar menjadi konsonan tunggal. ny dan ng. iaitu ch menjadi c. Empat lagi konsonan gandingan dan rangkap dijadikan konsonan tunggal untuk memudahkan ejaan. gh. gh. manakala satu berubah satu huruf. dz menjadi z. iaitu empat kekal. terdapat sembilan konsonan gandingan dan rangkap yang digunakan. Hanya konsonan gandingan dan rangkap dikurangkan daripada sembilan kepada lima. dh dan th. dalam sistem ejaan lama Bahasa Melayu. konsonan gandingan dan rangkap sh diubah suai menjadi sy.

Teliti kedudukan konsonan Bahasa Melayu berdasarkan rajah di bawah. Kemudian isikan konsonan yang dikosongkan untuk melengkapkan rajah tersebut. Daerah Sebutan Lelangit Lembut 5 G č j   h Lelangit Keras Gusi KerasGusi-L Bibir Cara Sebutan Pita Suara 6  1 Letupan Letusan Sengauan Geseran Getaran Sisian Separuh b w b b 2 t d 3 4 l 37 .BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN 1.

Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Mardian Shah Omar (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Tatabahasa Dewan. (2006). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997). Abdullah Hassan. Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. (2006). 38 . Indirawati Zahid. (1980). Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.al. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan. (1975). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.Bhd. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Raminah Sabran dan Rahim Syam.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Vokal BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Lutfi Abas.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. (1985).

anda seharusnya dapat: 1. simbol konsonan rangkap dan simbol diftong. Simbol-simbol yang dimaksudkan ialah simbol vokal. Mengenal simbol-simbol fonologi bahasa Melayu. 2. KERANGKA TAJUK-TAJUK Simbol Fonologi Vokal Konsonan Diftong 39 . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. simbol konsonan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 5 SIMBOL FONETIK DALAM BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui simbol fonologi dalam bahasa Melayu. Menggunakan simbol-simbol fonologi untuk mentranskripsikan bahan yang diperdengarkan oleh rakan mahupun pensyarah.

1: Simbol Vokal Bahasa Melayu 40 . dan simbol diftong.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5. Huruf a e (pepet) e taling i o u Simbol bunyi [a] [e] [ə] [i] [i] [u] Jadual 5. 5. simbol konsonan.1 Simbol Vokal Bahasa Melayu Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa. Dalam hal ini tumpukan hanya kepada ejaan Rumi sahaja. Untuk mencapai tujuan tersebut.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang simbol fonologi yang meliputi simbol vokal. berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu untuk dipadankan dengan simbol ejaan (huruf). simbol konsonan rangkap.

dan 3. kita dapati ada simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasa Melayu.2 Simbol Konsonan Huruf b c d g h j k l m n p q r s t v w x y z Simbol bunyi [b] [č] [d] [g] [h] [j] [k]. 2. 41 . [Q] [l] [m] [n] [P] [q] [r] [s] [š] [t] [v] [w] [z] [Y] [z] Jadual 5.3: Simbol Diftong Berdasarkan senarai dalam jadual 1.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5. [/].2: Simbol Konsonan Huruf Gabungan Vokal ai au oi Simbol bunyi [ai] [au] [oi] Jadual 5.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5. 4: Konsonan Gandingan dan Rangkap 42 .4 Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap Konsonan Rangkap gh ny ng sy th dz akh Simbol bunyi [ ] [ɲ] [ŋ] [∫] [θ ] [ð] [x] Rajah 5.

Selangor: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd. Ilmu Fonetik dan Linguistik. anda dikehendaki mencari sebuah petikan pendek yang panjangnya antara 30 perkataan hingga 50 patah perkataan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU BACAAN TAMBAHAN Radiah Yussoff dan Nor ‘Aini Ismail. Linguistik Pengenalan. Raja Mukhtaruddin Raja Dain. 2005. Petaling Jaya: Secara individu. (1982). kemudian transkripsikan petikan tersebut dengan menggunakan simbol-simbol fonologi yang telah anda pelajari? 43 . Agensi Penerbitan Nusantara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->