P. 1
22596683-sosiolinguistik

22596683-sosiolinguistik

|Views: 3,223|Likes:
Published by Payed Rusli

More info:

Published by: Payed Rusli on Sep 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

Sosiolinguistik, namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik,
menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. Ada
pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. Dengan itu, mudah untuk
mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa.
Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan
dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. Maksud istilah
masyarakat, dalam ilmu sosiolinguistik, adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak
yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil, fungsi kelompok,
pertembungan antara kelompok, sektor-sektor sosial, perhubungan-perhubungan dan
perbezaan-perbezaannya dari segi bahasanya. Maksud istilah bahasa pula mencakupi
gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu, Indonesia, Inggeris,
Arab dll.), ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia, Singapura,
Brunei, Thai Selatan, Kelantan, Kedah dll.), ragam kelompok sosial (seperti bahasa
golongan bangsawan, kelas tinggi dan rendah), ragam stailistik (rasmi, santai, intim dan
sebagainya). Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola
bunyi dan sebutan, kosa kata, ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik.

3

Selanjutnya mari kita kaji dulu batasan kedua yang akan dipadukan ini. Sosiologi
adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan,
termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu
kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. Ia mencuba memberi pengertian-pengertian
umum, rational dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50).
Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentuk-
bentuk lisan dan tulisan. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem, rasional,
empirikal, dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur,
peggolongan, dan rumus-rumus bahasa, termasuklah pernyataan kekecualiannya. Dan
bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi, yang diberi
pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya
mikrolinguistik).Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial
dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan
simbol) interaksi yang diamati, dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya
yang diperhatikan itu, perilaku bahasa dan perilaku sosial, akan banyak saling ber-
hubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6). Sesungguhnya kita
maklum, walaupun tanpa disedari, bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang
kompleks antara masyarakat dan bahasa. Sebagai contoh, kita mengetahui bahawa ada
orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang
berlainan; sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek
ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan,
pendidikannya, kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya.
Kamus Dewan edisi keempat (2007), sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan
hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. Secara umum, sosiolinguistik juga
melibatkan perancangan bahasa. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga
menjadi sangat luas, lebih-lebih lagi di Malaysia, maka kita akan melihatnya sebagai satu
bidang yang berasingan. (Abdullah Hassan, 2007).
Selanjutnya, manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk
menyampaikan hasrat, buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu
sama lain dalam kalangan masyarakat. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat
untuk berhubung, mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam.

4

Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tanda
dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Bagaimana seseorang itu bercakap,
cara ia menyebut perkataan, bunyi-bunyi perkataan, bagaimana ia menyusun frasa dan
ayat-ayat tertentu, serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan
menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang
diterimanya. Daripada apa yang dicakapkan, seseorang itu dapat menangkap sikap dan
pendiriannya, pekerjaannya, dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. Bidang-bidang
seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. Di samping itu, sosiolinguistik
juga turut mengkaji sistem ganti nama, sistem panggilan dan sistem gelaran dalam
sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”, “patik”, “beta”, “engkau”, “anda”, “pak cik”,
“mak cik”, “abang”, “adik”, “encik”, “tuan”, “puan”, “dato”, “tan sri”, “puan sri” dan
seumpamanya.

Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi
bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. Jika ditinjau kita dapati istilah
sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan
masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. Apabila dipertalikan dengan bahasa
maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin
gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan
oleh masyarakat tersebut. Jadi, kedua-dua ungkapan, sosiolinguistik dan sosiologi bahasa
nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. Walaupun
membawa pengertian yang sama, kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan
berdasarkan dua aspek, iaitu penekanan dan sifat kajian. Pertama kajian sosiologi bahasa
memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa.
Pada pihak lain, sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian
mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. Dell Hymes (1962) menyebut ini
sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). Beberapa contoh dapat dilihat
dalam misalnya, pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya
tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events), pilihan-pilihan
yang dilakukan oleh penutur, topik pembicaraan dan seting pembicaraan (Fishman 1970:
6 dan Labov 1977: 183-184).

5

Ada beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah
dialektologi dan sosiolinguistik. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih
memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan
pendekatan diakronis. Di samping itu, sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk
mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa
dengan kriteria ekstralinguistik, serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa
yang digunakan. Cakupan kedua, retorika dan sosiolinguistik. Retorika bertujuan untuk
menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertugas
menjelaskannya. Di pihak lain, sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat
keahlian-keahlian berbahasa. Perbezaan lain adalah, retorika berfokus pada fungsi
persuasif bahasa, sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang
berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik
mikro dan makro. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalam
interaksinya dalam kelompok kecil dan informal, sedangkan pendekatan sosiolinguistik
makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar.
Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya
dengan individu lain, sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi
perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia, jenis kelamin,
pendidikan, pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->