PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/1

UNIT 1

PENGENALAN ILMU UKUR

Di akhir unit ini anda akan dapat :Menyatakan definisi ilmu ukur, ukur satah dan ukur geodetik. Menerangkan cabang-cabang ilmu ukur mengikut tujuan. Menerangkan prinsip ilmu ukur, tujuan dan penggunaannya. Menerangkan perkembangan teknologi ukur.

SUSUHK FITKEJBO

1

Unit

MA FITKEJBO
Memahami pengetahuan asas cabang ilmu ukur dalam bidang ukur kejuruteraan

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/2

INPUT

1.1

PENGENALAN ILMU UKUR
Ilmu ukur boleh ditakrifkan sebagai cara atau kesenian membuat ukuran terhadap kedudukan relatif bagi titik-titik yang berada di atas permukaan bumi untuk menghasilkan keadaan sebenar perihal kawasan tersebut. Apabila titik tersebut dipelot di atas sekeping kertas lukisan dengan menggunakan skala yang sesuai, maka bentuk mukabumi semulajadi atau ciptajadi seperti bukit, sungai, jalanraya, landasan keretapi, bangunan dan lain-lain dapat dibentuk dalam rupa sebuah pelan atau peta dengan betul. Dalam erti kata yang lain, ilmu ukur adalah penggambaran muka bumi dalam bentuk pelan ataupun muka keratan tegak yang berskala untuk tujuan menentukan dimensi, bentuk dan keluasan kawasan yang diukur. 1.1.1 Pengkelasan Ilmu Ukur Pengkelasan ilmu ukur boleh dibahagikan berdasarkan : a. Tujuan mengukur b. Penggunaan alat-alat ukur yang utama. 1.1.1.1. Berdasarkan Kepada Tujuan Mengukur. a. Ukur Satah Ukur satah adalah satu kaedah pengukuran bagi menentukan kedudukan titik di atas permukaan bumi. Dalam ukur satah, permukaan bumi dianggap mendatar. Kaedah ini memadai bagi kawasan yang mempunyai keluasan dalam lingkungan tidak melebihi 250km persegi atau 55 km panjang kerana ralat yang wujud tidak memberikan kesan terhadap ketepatan pengukuran. Ukuran-ukuran di padang diterima sebagai ukuran benar dan apabila dipelot di atas kertas merupakan unjuran di atas satah mendatar. Satah mendatar ini bermaksud satah yang berada dalam keadaan tepat atau normal terhadap garis graviti. Garisan graviti dapat dibentuk dengan menggantung pelambab dengan tali halus di atas permukaan bumi.

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/3

b. Ukur Geodetik Satu lagi kaedah dalam menentukan kedudukan sesuatu titik di atas permukaan bumi. Dalam kaedah ini, lengkung bumi diambil kira dalam kerja-kerja hitungan dan konsep tentang geometri sfera diperlukan. Kaedah ini digunakan bagi kawasan yang melebihi 250 km persegi atau 55 km panjang. Dengan menggunakan peralatan yang moden dan canggih pengukuran geodetik boleh dijalankan bagi keseluruhan sesebuah negara. Jaringan yang dihasilkan dari ukuran geodetik ini digunakan bagi mengawal lain-lain ukuran. 1.1.1.2 Berdasarkan Kepada Alat Ukur Yang Utama. a. b. c. d. e. Ukur Rantai Ukur Kompas Ukur Aras Ukur Meja Ukur Tiodolit

1.2

CABANG-CABANG ILMU UKUR
Ilmu Ukur boleh dibahagikan kepada beberapa cabang dengan mengikut tujuan seperti berikut :a. b. c. d. e. f. g. h. i. Ukur Kejuruteraan Ukur Kadaster Ukur Hidrografi Ukur Topografi Ukur Geodetik Astronomi Sistem Penentududukan Global ( GPS ) Fotogrametri Penderiaan Jauh.

1.2.1. Ukur Kejuruteraan Merupakan asas yang sangat penting dalam semua kerja-kerja rekabentuk dalam kejuruteraan awam. Semua pengukuran diikat kepada tanda-tanda ukur yang sah seperti tanda sempadan, tanda ukur kawalan, batu aras, monumen penyegitigaan, monumen GPS dan sebagainya yang mempunyai nilai-nilai kawalan mendatar dan menegak.

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/4

1.2.1.1 Tujuan Ukur Kejuruteraan Ia dijalankan bagi memenuhi keperluan berikut :a. Perolehan data-data spatial bumi untuk kegunaan rekabentuk kerja-kerja kejuruteraan awam. b. ‘Setting out’ struktur binaan kejuruteraan awam kepada parameter-parameter yang ditetapkan. c. Menghasilkan pelan lengkap bagi tujuan kerja-kerja kejuruteraan. 1.2.1.2 Jenis-Jenis Ukur Kejuruteraan a. b. c. d. Ukur kawalan mendatar. Ukur kawalan menegak. Penandaan (monumenting). Kerja-kerja ‘setting out’ untuk jalan, landasan keretapi, talian paip, parit dan tali air, talian elektrik dan sebagainya. e. ‘Cross-sectioning’ dan ‘profiling’ f. Kontur dan butiran g. Pengawalan deformasi struktur-struktur binaan seperti bangunan, jambatan empangan, pelabuhan dan sebagainya. 1.2.2 Ukur Kadaster Ukur kadaster adalah pengukuran bagi tujuan pengeluaran surat hakmilik tanah termasuklah pengeluaran hakmilik strata dan hak milik stratum. Tugas-tugas pengeluaran hakmilik tanah di Semenanjung Malaysia adalah diperuntukan di dalam Kanun Tanah Negara 1965. Di Sabah tertakluk kepada Ordinan Tanah (Sabah Bab 68) dan di Sarawak pula ialah Akta Tanah (Sarawak Bab 81) 1.2.2.1 Jenis-Jenis Ukur Kadaster a. Penentuan sempadan-sempadan negeri, daerah mukim, bandar dan seksyen. b. Pelupusan tanah termasuk tanah desa, bandar dan kampung. c. Pelupusan tanah bawah tanah (Stratum). d. Pengambilan balik tanah bermilik. e. Pecah bahagi, pecah tanah dan penyatuan tanah. f. Pecah bahagi bangunan (Strata) g. Ukuran kawalan tanah bermilik bagi pengukuranpengukuran hakmilik tanah dan kejuruteraan.

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/5

1.2.2.2 Tujuan a. Pengeluaran surat hakmilik b. Merizab tanah bagi kegunaan kerajaan seperti - jalan - taliair - landasan keretapi - takungan air dan sebagainya. c. Pengambilan balik tanah untuk tujuan awam seperti ; - sekolah - masjid - tanah perkuburan dan sebagainya. d. Ukur Kawalan 1.2.3 Ukur Hidrografi Ukur hidrografi dijalankan untuk kegunaan dalam penyusunan dan penyediaan carta nautika, carta batimetrik, kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan pelabuhan. Kini kegunaannya lebih meluas dengan berkembangnya kerja-kerja carigali minyak dan gas asli di luar pantai. Prinsip pengukuran hidrografi tidak banyak bezanya dengan ukur tanah. Perbezaan yang ketara adalah pada teknikteknik dan peralatan yang digunakan. 1.2.4 Ukur Topografi. Ukur topografi adalah pemungutan dan pengumpulan data mengenai kedudukan dan bentuk paramuka-paramuka di permukaan bumi samaada semulajadi atau ciptajadi. Ia dijalankan bagi tujuan untuk mengeluarkan peta topografi dengan skala di antara 1:25000 hingga 1:1000000 dan peta tematik (peta kegunaan khusus) untuk kegunaan tentera. Antara kaedah-kaedah yang digunakan di dalam ukur topografi ialah Ukur Aras, Tekimetri, Meja Datar, Fotogrammetri dan Penderiaan Jauh. 1.2.5 Ukur Geodetik Merupakan pengukuran permukaan bumi bagi menentukan bentuk permukaan bumi dengan menggunakan peralatan yang berkejituan tinggi. Prinsip ukur geodetik adalah dari keseluruhan kepada sebahagian. Satu jaringan utama dengan ketepatan paling tinggi yang meliputi sesebuah negara perlu dibentuk. Jaringan itu kemudiannya akan dipecahkan kepada jaringan penyegitigaan peringkat kedua dan seterusnya peringkat ketiga sehingga terdapat titik kawalan yang mencukupi bagi sesebuah negara. Hasil daripada kerja ukur geodetik juga dapat membentuk satu elipsoid yang paling sesuai bagi sesuatu kawasan.

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/6

1.2.6 Astronomi Dalam bidang astronomi khusus bagi ukur tanah, cerapan dijalankan ke atas ‘heavenly bodies’ seperti matahari, bulan dan bintang bagi menentukan posisi di permukaan bumi dalam bentuk latitud dan longitud astronomi, seterusnya mendapatkan azimut bagi mengawal azimut pada titik di bumi. Nilai cerapan, hasil perhitungan dan lain-lain data yang digunakan adalah dalam bentuk sudut. 1.2.7 Sistem Penentududukan Global (GPS) Sistem Penentududukan Global (GPS) adalah satu kaedah canggih dalam menentukan kedudukan di atas bumi. Ia terdiri dari alat penerima (receiver) yang boleh menerima isyarat dari satelit-satelit yang dilancarkan ke angkasa lepas khusus bagi tujuan penentududukan. Sateli tersebut berada dalam edaran orbit di angkasa lepas. Salah satu kaedah penentududukan adalah dengan mengesan sekurang-kurangnya 4 satelit berkenaan. Data yang diterima diproses dengan komputer bagi mendapatkan nilai posisi sesuatu stesen GPS itu dalam 3 dimensi. Kaedah ini telah digunakan untuk mempertingkatkan mutu kordinat–kordinat jaringan titik kawalan negara yang dahulunya ditentukan dengan kaedah konvensional. 1.2.8 Fotogrametri Penggambaran udara merupakan kaedah penderiaan jauh yang paling awal diperkenalkan. Penggambaran dijalankan dengan kamera khas yang dipasang pada pesawat terbang yang stabil seperti kapalterbang dan helikopter. Ketinggian penerbangan sewaktu penggambaran adalah bergantung kepada skala foto yang akan dihasilkan. Biasanya skala foto udara yang diperlukan adalah 1:40,000 bagi skala kecil dan 1:5,000 bagi kala besar. Saiz foto udara yang biasa adalah 23cm x 23cm. Penggambaran adalah dalam hitam putih atau warna mengikut keperluan. Pengukuran dan penterjemahan foto udara dilakukan dengan menggunakan alat-alat stereoskop dan ‘stereoplotter’. Susunan foto-foto udara yang telah dibetulkan (rectified) dengan alat yang khusus menghasilkan mozek dan peta foto. Maklumat dari gambar udara juga digunakan untuk menyediakan peta.

1.2.9 Penderiaan Jauh Penderian jauh adalah kaedah pemungutan data mengenai objek atau bahan di permukaan bumi atau ruang udara dengan alat

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/7

penderia (sensor) dari platform yang terletak jauh dari objek itu. Dengan pelancaran satelit-satelit yang dilengkapkan dengan penderia (sensor), isyarat daripadanya dapat diterima dan dirakam di stesyen-stesyen bumi. Data digital yang dirakam boleh dianalisis dan diproses dengan komputer untuk menghasilkan gambaran (imageri) kawasan-kawasan di permukaan bumi. Imegeri-imegeri dari ‘airborne’ dan ‘space borne’ boleh digunakan untuk menyediakan peta topografi, peta tumbuhan, peta geologi dan sebagainya. Memandangkan kesesuaian aplikasi penderiaan jauh adalah dalam bidang ukur tanah, teknologi yang canggih ini telah diterima sebagai salah satu disiplin dalam ilmu ukur

Untuk menguji kefahaman anda, sila buat aktiviti berikut. Jika anda tidak berpuashati dengan jawapan anda, sila buat ulangkaji pada input yang anda rasa masih kabur. SELAMAT MENCUBA !!!!!!!!!!!

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/8

AKTIVITI 1a

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

1.1

Berikan definisi am ilmu ukur ?

1.2

Nyatakan tujuan atau kegunaan cabang-cabang ilmu ukur di bawah :a. b. c. d. e. Ukur Kejuruteraan Ukur Kadaster Ukur Hidrografi Geodetik Penderiaan Jauh

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/9

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 1a

1.1

Definisi am ilmu ukur Ilmu ukur boleh ditakrifkan sebagai cara atau kesenian membuat ukuran terhadap kedudukan relatif bagi titik-titik yang berada di atas permukaan bumi untuk menghasilkan keadaan sebenar perihal kawasan tersebut.

1.2

Tujuan atau kegunaan cabang-cabang ilmu ukur :a. Ukur kejuruteraan – Perolehan data spatial bumi untuk kegunaan rekabentuk kerja-kerja kejuruteraan awam, ‘setting out’ struktur binaan kepada parameter-parameter yang ditetapkan dan menghasilkan pelan lengkap bagi tujuan kerjakerja kejuruteraan. b. Ukur Kadaster – Pengeluaran surat hakmilik, merizab tanah bagi kegunaan kerajaan seperti pengambilan balik tanah untuk tujuan awam dan ukur kawalan c. Ukur hidrografi - Dijalankan untuk kegunaan dalam penyusunan dan penyediaan carta nautika, carta batimetrik, kegunaan kerjakerja pembinaan dan penyenggaraan pelabuhan. d. Geodetik - Menentukan bentuk permukaan bumi dengan menggunakan peralatan yang berkejituan tinggi e. Penderiaan Jauh - Pemungutan data mengenai objek atau bahan di permukaan bumi atau ruang udara dengan alat penderia ( sensor ) dari platform yang terletak jauh dari objek itu.

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/10

INPUT

1.3

KAEDAH KERJA DALAM UKUR KEJURUTERAAN
1.3.1 Prinsip-Prinsip Asas Ilmu Ukur Prinsip ukur adalah mudah. Untuk menghasilkan pelan atau peta, dua titik di atas permukaan bumi dipilih dan jarak diantaranya diukur. Jarak di antara dua titik yang telah diukur kemudian ditukarkan kepada jarak mengikut skala yang telah dipilih dan dilukis. Garisan tersebut akan digunakan sebagai asas untuk membuat pengukuran seterusnya. Pengukuran titik-titik selanjutnya boleh dijalankan dengan salah satu kaedah berikut :a) Kaedah ukur rantai – pengukuran titik ketiga dan seterusnya dijalankan dengan rantai ukur. b) Kaedah ofset – mengukur titik yang di luar garisan bersudut tepat terhadap garisan asas. c) Kaedah terabas – mengukur jarak dan sudut dari mana-mana titik asas dengan menggunakan kompas prisma atau tiodolit dan rantai ukur. d) Kaedah penigasudutan – mengukur sudut-sudut pada setiap titik. 1.3.2 Peringkat Asas Kerja-Kerja Ukur Pada keseluruhannya kerja ukur boleh dibahagikan kepada tiga peringkat asas :a. Ukuran Tinjauan Tinjauan ke atas kawasan yang hendak diukur adalah perlu untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kawasan. Hasil tinjauan ini membolehkan perancangan dibuat dan mengenalpasti keperluan mengenai pengukuran yang hendak dijalankan. b. Cerapan Dan Pengukuran Sebenar Menentukan semua perkara yang perlu dalam menentududukan kawasan serta saiz bentuk rupabumi samada semulajadi atau ciptajadi di atas permukaan bumi kawasan tersebut.

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/11

c. Persembahan Hasil Kerja Ukuran Maklumat mengenai kawasan yang dipungut semasa peringkat cerapan dan pengukuran sebenar akan dipersembahkan dalam bentuk-bentuk yang diperlukan samada buku kerjaluar, lampiran proses hitungan, pelan atau peta yang menunjukkan semua maklumat berkenaan. 1.3.3. Kebolehpercayaan Pengukuran (Reliability) Semua teknik pengukuran adalah tertakluk kepada ralat yang tidak dapat dielakkan. Kewujudan jenis-jenis, punca-punca dan bagaimana ralat memberi kesan kepada hasil pengukuran harus disedari dan diketahui . Ketepatan sesuatu pengukuran merupakan nilai terhampir kepada nilai sebenar bacaan yang diambil. Oleh yang demikian, teknik pengukuran yang dipilih harus boleh menghasilkan ketepatan yang memadai dan diperlukan.

1.4. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI ILMU UKUR
Pada umumnya peralatan ukur telah mengalami proses permodenan yang sangat pesat sejak tiga dekad yang lalu. i. Peralatan Konvesional Alat-alat konvensional memerlukan pengendalian manusia sepenuhnya. Oleh itu masa operasi adalah panjang serta memerlukan sumber tengaga manusia yang banyak. Antaranya :a. b. c. d. Tiodolit vernier, tiodolit optikal dan kompas prisma. Rantai ukur, pita ukur keluli dan pita ukur biasa. Alat aras dompot dan alat aras jongkit. Mesin kira mekanikal, sifir-sifir logaritma trigonometri sebagainya. e. ‘Stereoplotter’. f. ‘Lead line sounder’. ii. Peralatan Moden Sejak lebih kurang 3 dekad yang lalu, alat-alat ukur telah melalui proses pengembangan dan permodenan selaras dengan perkembangan teknologi canggih masa kini yang banyak dipengaruhi oleh teknologi elektronik. Antaranya :a. Tiodolit elektronik, pengukuran jarak elektronik dan sistem ukur total (Total station).

dan

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/12

b. Alat aras digital. c. Kalkulator elektronik, komputer dan perisian-perisian menggantikan peralatan hitungan serta sifir-sifir berkaitan. d. ‘Digital stereoplotter’ e. ‘Echo sounder’ f. Global Positioning System pula merupakan satu penemuan baru dalam penentududukan di atas permukaan bumi. Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa dekad yang lalu telah banyak mempengaruhi ilmu ukur untuk terus berkembang. Kepesatan perkembangan ilmu ukur kini meliputi lain-lain bidang seperti perancangan, pembinaan, carigali, teknologi sistem maklumat seperti maklumat Geografi (Geographic Information Syatem–GIS) dan sebagainya.

Untuk menguji kefahaman anda, sila buat aktiviti berikut. Jika anda tidak berpuashati dengan jawapan anda, sila buat ulangkaji pada input yang anda rasa masih kabur. SELAMAT MENCUBA !!!!!!!!!!!

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/13

AKTIVITI 1b

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

1.1

Terangkan 3 peringkat asas kerja ukur ?

1.2

Terdapat 2 kategori peralatan yang digunakan dalam kerja ukur pada masa kini. Nyatakan kedua-dua kategori

peralatan tersebut dan berikan 5 contoh setiap satu.

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/14

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 1b

1.1

Peringkat Asas Kerja-Kerja Ukur a. Ukuran tinjauan Tinjauan ke atas kawasan yang hendak diukur adalah perlu untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kawasan. Hasil tinjauan ini membolehkan perancangan dibuat dan mengenalpasti keperluan mengenai pengukuran yang hendak dijalankan. b. Cerapan dan pengukuran sebenar. Menentukan semua perkara yang perlu dalam menentududukan kawasan serta saiz bentuk rupabumi samada semulajadi atau ciptajadi di atas permukaan bumi kawasan tersebut. c. Persembahan hasil kerja ukuran Maklumat mengenai kawasan yang dipungut semasa peringkat cerapan dan pengukuran sebenar akan dipersembahkan dalam bentuk yang diperlukan samada buku kerjaluar, lampiran proses hitungan, pelan atau peta yang menunjukkan semua maklumat berkenaan. Dua jenis peralatan dengan 5 contohnya : Konvensional Moden -Tiodolit elektronik, pengukuran jarak elektronik dan sistem ukur total (Total station) - Alat aras digital - ‘Digital stereoplotter’ - ‘Echo sounder’ - Global Positioning System

1.2

-Tiodolit vernier, tiodolit optikal & kompas prisma. - Rantai ukur, pita ukur keluli dan pita ukur biasa. - Alat aras dompot dan alat aras jongkit - ‘Stereoplotter’ - ‘Lead line sounder’

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/15

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAP SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA.

1) Berikan 2 definisi ilmu ukur yang anda pelajari ? 2) Nyatakan perbezaan di antara ukur satah dengan ukur geodetik ? 3) Terangkan kaedah-kaedah pengukuran di bawah ? a. Kaedah ofset b. Kaedah terabas c. Kaedah penigasudutan 4) Berikan penerangan kepada cabang-cabang ilmu ukur di bawah :a. b. c. d. e. Ukur topografi Sistem penentuan global (GPS) Fotogrammetri Ukur Hidrografi Astronomi

TAHNIAH! Anda telah berjaya menyelesaikan semua soalan dalam penilaian kendiri. Sila semak jawapan anda pada maklumbalas untuk memastikan jawapan anda adalah betul.

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/16

MAKLUM BALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI
SUDAH MENCUBA ? SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN DI BAWAH. 1) Dua definisi ilmu ukur Cara atau kesenian membuat ukuran terhadap kedudukan relatif bagi titik-titik yang berada diatas permukaan bumi untuk menghasilkan keadaan sebenar perihal perihal kawasan tersebut Penggambaran muka bumi dalam bentuk pelan ataupun muka keratan tegak yang berskala untuk tujuan menentukan dimensi, bentuk dan keluasan kawasan yang diukur 2) Perbezaan ukur satah dan ukur geodetik

• • •

Ukur Satah Memerlukan bacaan di atas • permukaan bumi yang mendatar sahaja • Keluasan kawasan tidak melebihi 250 km persegi atau 55 km panjang • Tidak memerlukan alatan yang berkejituan tinggi kerana ralat tidak memberi kesan terhadap ketepatan pengukuran

Ukur Geodetik Kelengkungan bumi diambil kira. Keluasan kawasan melebihi 250 km persegi atau 55 km panjang c.Memerlukan alatan yang berkejituan tinggi kerana ralat tidak memberi kesan terhadap ketepatan pengukuran

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/17

3)

Kaedah pengukuran a) b) Kaedah ofset – mengukur titik yang berada di luar garisan bersudut tepat terhadap garisan asas. Kaedah terabas – mengukur jarak dan sudut dari manamana titik asas dengan menggunakan kompas prisma atau tiodolit dan rantai ukur. Kaedah penigasudutan – mengukur sudut-sudut pada setiap titik.

c)

4)

Cabang-cabang ilmu ukur a. Ukur Hidrografi

Ukur hidrografi dijalankan untuk kegunaan dalam penyusunan dan penyediaan carta nautika, carta batimetrik, kegunaan kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan pelabuhan. Kini kegunaannya lebih meluas denga berkembangnya kerja-kerja carigali minyak dan gas asli di luar pantai. Prinsip pengukuran hidrografi tidak banyak bezanya dengan ukur tanah. Perbezaan yang ketara adalah pada teknik-teknik dan peralatan yang digunakan. b. Ukur Topografi

Ukur topografi adalah pemungutan dan pengumpulan data mengenai kedudukan dan bentuk paramuka-paramuka di atas permukaan bumi samada semulajadi atau ciptajadi. Ia dijalankan bagi tujuan untuk mengeluarkan peta topografi dengan skala di antara 1:25000 hingga 1:1000000 dan peta tematik (peta kegunaan khusus) untuk kegunaan tentera. Antara kaedah-kaedah yang digunakan dalam ukur topografi ialah ukur aras, tekimetri, meja datar, fotogrametri dan penderiaan jauh. c. Astronomi

Dalam bidang astronomi khusus bagi ukur tanah, cerapan dijalankan ke atas ‘heavenly bodies’ seperti matahari, bulan dan bintang bagi menentukan posisi di atas permukaan bumi dalam bentuk latitud dan longitud astronomi dan seterusnya mendapatkan azimut bagi mengawal azimut pada titik di bumi. Nilai cerapan dan lain-lain data yang digunakan serta hasil perhitungan yang dijalankan adalah dalam bentuk sudut. d. Sistem Penentududukan Global (GPS)

Sistem Penentududukan Global (GPS) adalah satu kaedah canggih dalam menentukan kedudukan di atas bumi. Ia terdiri dari alat

PENGENALAN ILMU UKUR

C1005/UNIT 1/18

penerima (receiver) yang boleh menerima isyarat dari satelit yang dilancarkan ke angkasa lepas khusus bagi tujuan penentududukan. Satelit tersebut berada pada edaran orbit di angkasa lepas. Salah satu kaedah penentududukan adalah dengan mengesan sekurangkurangnya 4 satelit berkenaan. Data yang diterima, diproses dengan komputer bagi mendapatkan nilai posisi sesuatu stesen GPS dalam 3 dimensi. Kaedah ini telah digunakan untuk mempertingkatkan mutu kordinat–kordinat jaringan titik kawalan negara yang dahulunya ditentukan dengan kaedah konvensional. e. Fotogrametri

Penggambaran udara merupakan kaedah penderiaan jauh yang paling awal diperkenalkan. Penggambaran dijalankan dengan kamera khas yang dipasang pada pesawat terbang yang stabil seperti kapalterbang dan helikopter. Ketinggian penerbangan sewaktu penggambaran adalah bergantung kepada skala foto yang akan dihasilkan. Biasanya skala foto udara yang diperlukan adalah 1:40,000 bagi skala kecil dan 1:5,000 bagi kala besar. Saiz foto udara yang biasa adalah 23cm x 23cm. Penggambaran adalah dalam hitam putih atau warna mengikut keperluan. Pengukuran dan penterjemahan foto udara dilakukan dengan menggunakan alat-alat stereoskop dan ‘stereoplotter’. Susunan foto-foto udara yang telah dibetulkan (rectified) dengan alat yang khusus menghasilkan mozek dan peta foto. Maklumat dari gambar udara juga digunakan untuk menyediakan peta.

TAHNIAH SEKIRANYA ANDA DAPAT MENJAWABNYA DENGAN BETUL. MARI KITA BERPINDAH KE UNIT 2

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/1

UNIT 2

UKUR RANTAI

2

Di akhir unit ini anda akan dapat :Menyatakan tujuan dan prinsip ukur rantai. Menerangkan dan menunjukkan penggunaan peralatan ukur rantai. Menyatakan tatacara kerja ukur rantai. Menerangkan kaedah mengatasi halangan dalam kerja ukur rantai. Menunjukkan penggunaan simbol dan skala di dalam membuat plotan.

SUSUHK FITKEJBO

Unit

MA FITKEJBO
Memahami pengetahuan asas pengukuran antara titik-titik di atas permukaan bumi jarak

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/2

INPUT

2.1

PENGENALAN DAN PRINSIP UKUR RANTAI
Pengukuran jarak adalah prinsip asas kepada ilmu ukur. Bagi mengukur sesuatu kawasan, dua titik di atas permukaan bumi dipilih dan jarak di antara keduanya diukur. Garisan ini akan dijadikan asas untuk menentu kedudukan titik-titik yang lain di kawasan berkenaan. Hasil pengukuran ini akan digunakan untuk menghasilkan plan atau peta yang lengkap mengandungi semua butiran di atas permukaan bumi kawasan tersebut. Pengukuran jarak menggunakan rantai merupakan kaedah yang asas dalam ilmu ukur dan telah lama diamalkan sejak berzaman. Melalui perkembangan dan kemajuan teknik, rantai ini telah digantikan dengan pita (band) ukur keluli yang lebih tepat. Namun begitu, pengukuran jarak pada masa ini telah menggunakan kaedah yang lebih canggih dan tepat iaitu Kaedah Pengukuran Jarak Secara Elektronik (EDM). Prinsip kerja ukur menggunakan rantai adalah penigasegian. Kawasan yang hendak diukur dibahagikan kepada beberapa segitiga dan ianya boleh dilukiskan pada pelan jika kesemua sisinya sudah diukur. Segitiga ini boleh ditentukan hadnya apabila jarak jauh semua sisinya sudah diketahui. Oleh yang demikian, kerja ukur menggunakn rantai pada sekeping tanah boleh dibuat dengan mengukur ketiga-tiga sisi segitiga tersebut.

2.2

PERALATAN
Pengetahuan yang mendalam mengenai alat-alat ukur rantai adalah perlu bagi memahami ilmu ukur secara menyeluruh serta boleh menjalankan kerja ukur rantai. Antara alat-alat yang perlu digunakan dalam ukur rantai adalah seperti berikut :1) 2) 3) 4) 5) 6) Rantai Gunter, Rantai Jurutera atau Rantai Metrik Pita ukur Sesiku Optik Panah rantai Pancang jajar Buku kerjaluar iaitu keperluan bagi kerja ukur rantai

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/3

2.2.1 Rantai Ukur

Rantai Gunter

Rantai Jurutera Rajah 2.1 Rantai Ukur (Sumber : Laman Web)

Rantai Metrik

2.2.1.1

Rantai Gunter

Panjangnya 66 kaki dan dibahagi kepada 100 sambungan (link). Setiap link bersamaan 0.66 kaki atau 1 link. Rantai ini sesuai mengukur kawasan yang keluasannya diperlukan dalam unit ekar. 2.2.1.2 Rantai Jurutera

Panjang rantai jurutera adalah 100 kaki dan dibahagikan kepada 100 sambungan (link) iaitu setiap sambungan berukuran satu kaki. Ia ditandakan dengan anting-anting (tag) pada setiap 10 sambungan sepertimana Rantai Gunter. 2.2.1.3 Rantai Metrik

Rantai metrik berbentuk seperti rantai gunter/jurutera tetapi panjang setiap sambungan (link) adalah 200mm (0.2m). Terdapat dua ukuran panjang yang berbeza, iaitu 20m (100 sambungan) dan 30m (150 sambungan). Rantai ini juga ditanda dengan antinganting pada setiap 5 sambungan (1m) dan bertanda sukatan pada setiap 5 meter (iaitu 5,10 dan 15 meter) 2.2.2 Pita Ukur Pita ukur terdiri dari pita invar, pita keluli, pita linen atau pita sintetik. Panjang setiap satu biasanya 20m, 30m, 50m atau 100m. 1. Pita Invar adalah merupakan campuran nikel dan keluli yang mempunyai pekali pengembangan yang rendah. Selalunya pita invar digunakan sebagai rujukan atau pita piawai bagi ujian rantai. 2. Pita keluli digunakan untuk mengukur jarak yang lebih jitu seperti jarak terabas. Di mana beberapa pembetulan seperti

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/4

pembetulan piawai, lendutan (tupang), suhu dan cerun perlu dikenakan terhadap jarak yang diukur untuk mendapatkan jarak sebenar. 3. Pita linen atau pita sintetik selalunya digunakan untuk mengukur jarak butiran di mana ketepatan jarak yang diukur tidak terlalu dititik beratkan. Pita ini mudah meregang bila ditarik menyebabkan jarak yang diukur kurang tepat.

Rajah 2.2 Pita Keluli Gelung Dan Pita Ukur (Sumber : Laman Web))

2.2.3 Sesiku Optik

Rajah 2.3 Sesiku Optik (Sumber : Laman Web)

Alat ini digunakan bagi menetapkan sudut tepat bagi membentuk garis ofset dalam pengambilan butiran. Pembuatan alat ini adalah berdasarkan kepada prinsip bahawa sinar cahaya yang memantul dari dua permukaan secara berturutan akan mengalami sisihan dua kali ganda sudut yang terdapat antara kedua-dua permukaan tadi. 2.2.4 Panah Rantai Panah rantai diperbuat daripada keluli dengan panjang biasanya 50cm. Kepalanya berbentuk bulatan dan tajam di hujung serta boleh dicacakkan di atas tanah. Diikat dengan kain merah pada bulatan agar jelas nampak dari jauh.

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/5

2.2.5 Pancang Jajar Diperbuat dari kayu dengan bentuk bulat atau segilapan dilapik dengan besi di bahagian tapak Ukuran panjangnya adalah 6 kaki Untuk mudah kelihatan, ia dicat dengan warna hitam/putih selang seli satu kaki panjang

Rajah 2.4 Pancang Jajar (Sumber : Laman Web)

2.2.6 Buku Kerjaluar • Di bawah adalah untuk contoh buku kerjaluar bagi kerja ukur rantai

Rajah 2.5 Contoh Mukasurat Buku Kerjaluar

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/6

2.3

PENGENDALIAN ALAT
2.3.1 Menjaga Rantai • • • • Jangan bengkok atau bersimpul Bebas dari lumpur atau kotoran yang melekat Disapu minyak jika perlu mengelakkan karat Dilipat dengan cara yang betul

2.3.2 Cara Membuka Rantai • • • • Pegang satu tangkai rantai dengan tangan kiri Tangan kanan pula pegang lebihan rantai yang masih terlipat Campak rantai ke arah hentian ukur yang berlawanan Dengan bantuan pembantu, tarik dan regangkan rantai bagi memulakan sukatan

2.3.3 Ujian Rantai • • Rantai pasti akan terpanjang atau terpendek. Jika terpanjang, buka dan gugurkan satu sambungan dan sukat semula panjang yang diperlukan Jika terpendek, mungkin disebabkan oleh bengkok atau manamana bahagian tersimpul, ini perlu diperbetulkan dengan mengetuk untuk meluruskan bahagian yang bengkok dan diuji semula mengikut panjang yang dikehendaki.

2.4

TATACARA KERJA UKUR RANTAI
Tatacara kerja ukur rantai boleh dibahagikan kepada langkah-langlah berikut :1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Tinjauan Pemilihan hentian ukur Penandaan hentian ukur Mengukur garisan-garisan ukur Mengambil ofset butir-butir Mencatat ukuran dan menyedia lakaran kasar Memplot Menghitung keluasan

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/7

2.4.1 Tinjauan Langkah pertama sebelum memulakan kerja penandaan dan pengukuran adalah meninjau kawasan yang hendak diukur. Dengan tinjauan ini, gambaran keseluruhan mengenai keadaan rupabumi kawasan tersebut diperolehi bagi memudahkan kerjakerja berikutnya. Perlu diberi perhatian bahawa dalam kaedah ukur rantai ini, setiap hentian ukur mestilah saling nampak. 2.4.2 Pemilihan Hentian Ukur Pemilihan hentian ukur bergantung kepada keadaan rupabumi kawasan yang hendak diukur. Terdapat beberapa prinsip dalam pemilihan hentian ukur, di antaranya :a) Bilangan Garisan Ukur yang Minimum Bilangan hentian ukur hendaklah seberapa minimum yang boleh tetapi mencukupi untuk menjalankan plotan. b) Garisan Asas Garisan asas merupakan garisan ukur yang utama dipilih terlebih dahulu. Ia merupakan garisan yang terpanjang dan mana-mana garisan ukur yang dibentuk akan berasaskan kepada garisan ini. Ia dipilih supaya boleh merentangi keseluruhan kawasan ukur. c) Segitiga Keadaan Baik Panjang garisan ukur dan sudut di antara garisan ukur hendaklah seboleh-bolehnya membentuk segitiga serbasama. Sudut segitiga yang kurang daripada 30° hendaklah dielakkan. d) Garisan Semakan Garisan semakan yang mencukupi hendaklah dibuat. Ia diperlukan bagi memudahkan semakan jika berlaku sebarang kesilapan dalam pengukuran jarak atau catatan. Kesilapan tersebut dapat dikesan semasa memplot kerana segitiga yang terbentuk akan terherot. e) Masalah Halangan Rintangan kepada jajaran dielakkan seberapa boleh. atau pengukuran hendaklah

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/8

f) Garisan Ofset Garisan ofset hendaklah pendek dan sebolehnya di atas permukaan bumi yang aras. 2.4.3 Penandaan Hentian Ukur Hentian ukur ditandakan supaya tanda ini mudah dijumpai. Penandaannya adalah berdasarkan perkara-perkara berikut :• • • • Dalam masa menjalankan pengukuran Apabila sebahagian daripada kawasan perlu diukur semula Di tanah yang lembut, hentian hendaklah ditanda dengan pancang kayu. Di atas jalan tar, hentian ditanda dengan paku terbenam hingga separas permukaan atau dipahatkan di permukaan batu.

2.5

KAEDAH MEMBINA OFSET
Ofset adalah jarak tegak dari titik di atas sempadan butiran ke garisan rantai. Apabila rantai diluruskan sepanjang garis rantai, ofset hendaklah diambil dari butiran yang hampir padanya. Terdapat dua kaedah membina ofset, iaitu :a. Ofset dari garisan rantai ke butiran b. Ofset dari butiran ke garisan rantai 2.5.1 Ofset Dari Garisan Rantai Ke Butiran 2.5.1.1 Menggunakan Rantai Ukur Dan Pita • • • • • Pada titik P di atas garis rantai, buat garis tegak QP Pilih satu jarak yang sama dari P di atas garis rantai sehingga PA = PB Pegang hujung rantai pada titik A dan B, jarak AB mesti lebih pendek dari panjang rantai yang digunakan Kemudian tengah rantai ditarik ke arah Q sehingga tegang Garis menghubungkan tengah rantai dengan titik P adalah tepat pada AB

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/9

Q
Rantai Ukur/Pita

A

P

B

Rajah 2.6 Membina Ofset Dengan Rantai/Pita

2.5.1.2

Kaedah 3,4,Dan 5 • • • • • • Kaedah ini berdasarkan panjang sempadan segitiga yang bernisbah 3:4:5 Pegang rantai ukur pada bahagian 3, 4 dan 5 unit Bahagian 3 atau 4 unit hendaklah di atas garis rantai salah satunya Katakan titik A perlu dibuat sudut tepat, bahagian 3 unit iaitu AB di atas garis rantai Bahagian lain ditarik menghala ke C sehingga tegang dan B dipegang hujung bahagian 5 unit Segitiga ABC adalah tepat di A

C

4 Unit

5 Unit

A

3 Unit

B

Rajah 2.7 Kaedah 3, 4 Dan 5

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/10

2.5.2 Ofset Dari Butiran Ke Garisan Rantai 2.5.2.1 Kaedah Hayunan Pita Ukur • • • • BC adalah garis rantai dan titik A adalah butiran yang hendak dibentuk garis tepat Dari titik A hayunkan satu lengkok memotong garisan rantai pada titik B dan C menggunakan pita ukur Ukur garisan BC dan tentukan titik tengah D AD adalah garisan tegak yang diperlukan

A

B

D

C

Rajah 2.8 Kaedah Hayunan Pita Ukur

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/11

AKTIVITI 2a

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

2.1 2.2

Apakah perbezaan di antara rantai Gunter, Jurutera dan Metrik ? Sebuah bangunan terletak di tengah-tengah rimbunan pokok dan ianya perlu diambil sebagai butiran di dalam kerja ukur rantai. Semasa membina ofset dari salah satu bucu bangunan tersebut, jurukur telah menggunakan Kaedah 3,4 dan 5 tetapi diubah kepada 2,4 dan 5 kerana pita ukur yang digunakan tidak cukup panjang. Adakah kaedah ini dibolehkan dan mengapa ? Apa akan terjadi kepada butiran yang terbentuk semasa diplot ?
3,4,dan 5 ? 6,7 dan 8 tak boleh ke.?.

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/12

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 2a

PERHATIAN !! Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 2a.

2.1

Perbezaan rantai Gunter, Jurutera dan Metrik adalah dari segi panjangnya iaitu rantai Gunter 66 kaki, rantai Jurutera 100 kaki dan rantai Metrik 20m serta 30m Kaedah 2, 4 dan 5 tidak boleh digunakan kerana nisbah ini tidak membentuk segitiga tepat. Butiran akan terherot semasa diplot dan ianya tidak menyerupai bentuk butiran sebenar di atas tanah.

2.2

Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini. Anda boleh teruskan ke input selanjutnya !!!

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/13

INPUT

2.6

HALANGAN DAN CARA MENGATASINYA
Halangan dalam pengukuran jarak terbahagi kepada 3 bahagian yang utama, iaitu :1) Halangan kepada jajaran dan tidak pada merantai 2) Halangan kepada merantai dan tidak pada jajaran 3) Halangan merantai dan jajaran 2.6.1 Halangan Kepada Jajaran Dan Tidak Pada Merantai
b1 a1 a2 b2

A a3 b3

B

Rajah 2.9 Halangan Kepada Jajaran Dan Tidak Pada Merantai

• Merujuk kepada rajah di atas (Rajah 2.9) dapat dilakukan oleh dua orang, seorang di titik a1 dan seorang di titik b1. • Cara kerja :1. Pada mulanya, pancang jajar ditegakkan di titik a1 dan b1 sehingga b1,a1 dan A terletak pada satu garis lurus. 2. Tetapi oleh kerana a1,b1 dan B tidak berada dalam satu garisan yang lurus, maka a1 memberi petunjuk supaya b1berpindah ke b2, sehingga a1,b2 dan B berada di dalam satu garisan yang lurus. 3. b2,a1 dan A tidak berada dalam satu garisan yang lurus sehingga b2 memberi pertunjuk supaya a1 berpindah ke a2 sehingga b2,a2 dan A berada dalam satu garis lurus.

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/14

4. Begitulah selanjutnya secara bergilir-gilir atau saling bergantian memberi petunjuk sehingga akhirnya satu garisan yang lurus terhasil. 5. Pengukuran jarak dilakukan dengan mengukur A - a3, a3-b3 dan b3-b. Jarak AB didapai dengan mencampur ketiga-tiga jarak tadi. 2.6.2 Halangan Kepada Merantai Dan Tidak Pada Jajaran Terdapat 3 cara yang utama untuk mengatasi masaalah ini. i) ii) iii) Alihan selari. Segitiga sebentuk. Segitiga sudut tepat. Alihan Selari

2.6.2.1

C

D

Kolam

P1 A
Rajah 2.10 Alihan Selari

P2 B

Sebuah kolam letaknya pada garis yang hendak diukur iaitu P1 dan P2. Dimana P1 dan P2 saling nampak tetapi tidak boleh diukur kerana halangan yang disebabkan oleh kolam tersebut. Cara yang terbaik untuk menjalankan pengukuran adalah dengan membuat jajaran di stesen A dan B di atas garisan P1 dan P2. Dengan menggunakan sesiku optik atau kaedah 3,4 dan 5, dirikan ofset AC dan CD. Pacakkan pancang pada C dan D, jadi jarak CD sama dengan jarak AB. Jarak jauh CD disebut alihan selari.

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/15

2.6.2.2

Segitiga Sebentuk D C E

P1

A

SG

A

P2

Rajah 2.11 Segitiga Sebentuk

Merujuk kepada Rajah 2.11, Garisan P1 dan P2 telah tersekat pada lengkok sungai. Takat A dan B ditandakan dengan pancang pada kedua-dua belah lengkok sungai itu. Takat C juga ditandakan dan pastikan C dan AC itu tidak kena pada lengkok sungai tersebut. Garisan AC pula diteruskan ke E supaya CE bersamaan dengan AC. Begitu juga BC diteruskan ke D supaya CD bersamaan dengan BC. Jelaslah segitiga ECD bersamaan dengan segitiga ACB, garis DE adalah jarak jauh yang dikehendaki. 2.6.2.3 Segitiga Sudut Tepat C

Sungai

P1

A

B

P2

Rajah 2.12 Segitiga Sudut Tepat

A adalah takat pada garisan P1P2 di sebelah sungai. Garisan AC pula dibuat agar tidak kena pada sungai tadi. Dari takat C dirikan garisan tegak CB yang bertemu pada B di garisan di sebelah sungai yang satu lagi. Garisan AC dan CB pun diukur . ( Lihat Rajah 2.8 ). Kaedah ini sesuai untuk sungai yang kecil sahaja. AB² = AC² + CB² AB = √AC² + √CB²

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/16

2.6.3 Halangan Merantai Dan Jajaran Dalam rajah 2.9, garisan P1P2 tersekat oleh sebuah bangunan. Takat P1 dan P2 masing-masing tidak boleh kelihatan. Takat B ditandakan pada garisan yang menuju ke bangunan dengan cara Garisan Merambang. Takat A ditandakan pada garisan P1B. Garisan tegak AE dan BF juga didirikan dan sama panjangnya. Kemudian garisan EF diteruskan di sebelah bangunan. Dua takat G dan H ditandakan di garisan itu dan garisan tegak GC dan HD pula dibuat dan sama panjangnya dengan AE dan BF. Nyatalah takat C dan D itu bergaris lurus dengan garis rantai P1,A dan B. Jadi FG bersamaan dengan BC. Panjang Alihan selari FG itu diukur dan dicatatkan. Mestilah berhati-hati semasa menggunakan cara ini, pastikan garisan tegak itu didirikan dengan betul dan sama panjangnya. Jarak AB dan CD tidak semestinya sama panjang, EH hendak sekurang-kurangnya tiga kali lebih panjang daripada garisan tegak supaya dapat menentukan EH betul-betul selari dengan garisan P1P2. Kaedah mengelakkan halangan ini adalah berguna namun garisan pengukuran yang melintasi apa-apa halangan hendaklah dielakkan, terutamanya jika garisan itu adalah garis dasar. E F G H

Bangunan

P1

A

B

C

D

P2

Rajah 2.13 Halangan Merantai Dan Jajaran

2.7

PEMBUKUAN KERJA LUAR
2.7.1 Kaedah Mencatat Kerja Ukur Rantai • Buku kerja luar diperbuat daripada kertas kosong dengan garisan merah kembar di tengah-tengah mukasurat.

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/17

• • • •

Garisan ini adalah mewakili garisan rantai. Ruang di sebelah kiri dan kanan garisan ini adalah digunakan untuk melukis butiranbutiran yang telah diukur di atas permukaan bumi. Setelah semua hentian ukur ditentukan, pelan punca semua garisan dilukiskan untuk menunjukkan bagaimana garisangarisan itu disambung antara satu sama lain. Tarikh mula dan tamat kerja dicatitkan di atas mukasurat ini. Jurukur hendaklah menyediakan nota kerja luar yang lengkap, teratur dan kemas agar Pelukis Pelan mudah untuk menyediakan pelan.

2.7.2 Perkara-Perkara Yang Perlu Diambil Semasa Membuat Catatan • • • • • • • Tiap-tiap garisan mesti dicatitkan di atas mukasurat baru Hentian permulaan/belakang mesti dicatit di bahagian bawah mukasurat dan semua garisan bersambung kepadanya ditunjukkan dengan huruf hentian masing-masing Catitan dibuat dari bawah ke atas, butiran yang berada di sebelah kanan garisan rantai dicatit di ruang sebelah kanan dan sebaliknya Butiran yang melintasi garisan rantai mesti diputuskan di tepi garis kembar tengah dan disambung mengufuk di tepi garisan yang satu lagi Rajah kasar butiran tidak perlu berskil dan dibuat ketika kerja ukur dijalankan Semua butiran hendaklah diterangkan Ukuran butiran selain ofset hendaklah dicatitkan dengan jelas

2.8

PEMELOTAN
Kelengkapan yang diperlukan bagi tujuan memelot plan adalah seperti berikut :1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Kertas lukisan Alat lukisan ‘Bean compass’ Pembaris berskala ‘French curves’ Pensil dan papan lukis ‘T Square’ dan ‘Set Square’

2.8.1 Skala • Skala yang hendak digunakan adalah bergantung kepada kegunaan atau tujuan pelan tersebut

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/18

• • •

Skala besar perlu digunakan apabila banyak butiran-butiran yang hendak ditunjukkan Skala adalah bergantung kepada keluasan kawasan Bagi kawasan yang besar, skala kecil hendaklah digunakan

2.8.2 Melukis Garisan Rantai • • • Garisan rantai yang terpanjang dilukiskan dahulu mengikut skala yang ditetapkan Kemudian segitiga-segitiga yang berada di atas garisan rantai itu dilukiskan dengan melukis lengkuk-lengkuk yang berkenaan dari kedua-dua hujung garisan rantai tersebut Titik persilangan lengkuk ini menentukan hentian ukur yang ketiga dan begitulah seterusnya

2.8.3 Melukis Butiran • • • Butiran dilukis dari satu garisan rantai ke satu garisan rantai yang seterusnya Rantaian di sepanjang garisan rantai ditandakan dan lukiskan ofset yang berkenaan Titik-titik butiran tersebut ditanda dan sambungkan

Untuk menguji kefahaman anda, sila buat aktiviti berikut. Jika anda tidak berpuashati dengan jawapan anda, sila buat ulangkaji pada input yang anda rasa masih kabur. SELAMAT MENCUBA !!!!!!!!!!!

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/19

AKTIVITI 2b

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA

• SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

2.1

Berikan tiga jenis halangan semasa menjalankan kerja ukur .

2.2

Nyatakan 3 cara untuk mengatasi halangan laluan pengukuran

Oooo…. Macam tu rupanya ! Senang sangatlah kalau dah faham……..

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/20

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 2b
PERHATIAN !!! Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 2b

2.1

Tiga jenis halangan itu adalah:1) Halangan kepada jajaran dan tidak pada merantai 2) Halangan kepada merantai dan tidak pada jajaran 3) Halangan merantai dan jajaran

2.2

Tiga cara mengatasi halangan laluan pengukuran adalah:i) ii) iii) Alihan selari Segitiga sebentuk Segitiga sudut tepat.

Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini. Anda boleh teruskan ke input selanjutnya !!!

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/21

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAB SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA.

Soalan 1 Bincangkan bagaimana anda hendak merantai di atas permukaan tanah yang bercerun dengan menggunakan rantai ukur. Soalan 2 Semasa menjalankan kerja ukur anda terpaksa melalui sebatang sungai. Bagaimanakah anda hendak meneruskan pengukuran anda ?

Semak jawapan anda dalam ruangan maklumbalas !

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/22

MAKLUM BALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI

SUDAH MENCUBA ? SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN DI BAWAH.

Jawapan 1 Merantai permukaan tanah yang bercerun dengan menggunakan rantai ukur boleh dijalankan secara berperingkat-peringkat.

Jarak yang akan diukur

A

Pancang Jajar

B

Jarak AB adalah dikehendaki Jarak antara pancang jajar diukur berperingkat secara mengufuk

UKUR RANTAI

C1005/UNIT 2/23

Jawapan 2 Untuk menjalankan pengukuran di kawasan ini, kaedah segitiga bersudut tepat boleh digunakan (Rujuk rajah di bawah) D

E

F

SUNGAI

B

A

TAHNIAH SEKIRANYA ANDA DAPAT MENJAWABNYA DENGAN BETUL MARI KITA BERPINDAH KE UNIT 3

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 1

UNIT 3

UKUR MEJA

3

Di akhir unit ini anda akan dapat :Menyatakan tujuan dan prinsip ukur meja. Menghuraikan dan menunjukkan penggunaan peralatan ukur meja. Menerangkan tatacara kerja ukur meja. Menjalankan pelarasan pada pelotan ukur meja.

SUSUHK FITKEJBO

Unit

MA FITKEJBO
Mengetahui prinsip dan konsep menjalankan ukur meja bagi menghasilkan pelotan.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 2

INPUT

3.1

PENGENALAN DAN PRINSIP UKUR MEJA
Ukur meja merupakan satu cara pengukuran di mana pelotan dilakukan serentak di lapangan dengan skala yang sesuai. Kaedah ini tidak memerlukan pengambilan nota, pembukuan, pelarasan data dan kerjakerja pejabat. Ukur meja dapat dijalankan dengan sempurna dengan menggunakan meja ukur iaitu sekeping papan lukis yang dipasangkan pada kakitiga meja ukur berserta sebuah alidad. Prinsip ukur meja adalah mudah. Objek ditentududukan dengan menggunakan kaedah koordinat bersudut tetapi nilai sudut di atas garis pandangan tidak diukur. Objek dipelot secara langsung di atas kertas lukisan dengan bantuan alidad. Kebanyakan hasil pelotan ukur meja adalah secara grafik di mana persilangan sesuatu garisan dijadikan titik kawalan.

C kedudukan titik di atas permukaan bumi

kedudukan pelotan bagi c
C

A

B

A

B

Rajah 3.1 Penggunaan Koordinat Bersudut Untuk Menentududukan Objek

Di antara tujuan ukur meja adalah :a. Untuk mengumpul butiran di atas permukaan bumi dengan cepat bagi kerja ukur terabas tanpa menggunakan catatan atau pembukuan kerjaluar. b. Untuk mengambil butiran-butiran topografik bagi kaedah ukur dari udara yang tidak dapat dilaksanakan untuk kawasan yang terlindung akibat daun-daun pokok.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 3

c. Untuk menambah titik kawalan penigasudutan di bumi secara ekonomi bagi kerja-kerja ukur udara. d. Untuk mengemaskini peta-peta lama bagi kawasan kecil yang sangat berguna bagi ahli perancang bandar dan wilayah.

3.2

PERALATAN DAN PENGGUNAANNYA
Pengetahuan yang mendalam mengenai alat-alat ukur meja adalah perlu bagi memahami penggunaannya dan secara langsung boleh menjalankan kerja ukur meja. Antara alat-alat yang digunakan dalam ukur meja adalah seperti berikut :1) 2) 3) 4) 5) Meja ukur berserta kakitiga Alidad Aras spirit Kompas panjang Cabang pelambab dan pelambab

3.2.1 Meja Ukur Berserta Kakitiga

Rajah 3.2 Meja Ukur Dan Kakitiga (Sumber : A Bannister & S Raymond, 1972)

Meja ukur terdiri daripada sekeping papan lukisan yang berukuran 600mm x 800mm di mana di atasnya boleh dilekatkan kertas lukisan. Di tengah bahagian bawah papan ini terdapat soket dan bebola bagi membolehkan papan dipasang di atas kakitiga (tripod). Oleh itu, papan boleh ditentuarahkan kepada satah mendatar 360o dan diaraskan. Kebiasaannya, meja ukur ini dipasang pada ketinggian lebih kurang 1.2 m dari permukaan bumi atau mengikut kesesuaian ketinggian pengukur.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 4

3.2.2 Alidad Alidad memainkan peranan yang penting dalam kerja melihat dan menenang kepada sesuatu objek yang hendak dilukis di atas pelotan. Pada amnya alat ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu :3.2.2.1 Alidad Biasa ( Pembaris Tenang )

Merupakan sebatang pembaris yang diperbuat daripada kayu atau logam yang mempunyai skala di sisinya. Dipangsi kedua-dua hujungnya dengan bilah-bilah tenang yang boleh dilipat dan ditegakkan. Tenangan ke objek dibuat melalui celahan pada bilah tenang mata terus menuju ke benang atau dawai halus yang dipasang pada bilah tenang objek.

Rajah 3.3 Alidad Pembaris (Sumber : A Bannister & S Raymond, 1972)

3.2.2.2

Alidad Teleskop

Rajah 3.4 Alidad Teleskop (Sumber : Laman Web)

Alidad teleskop berfungsi lebih kurang sama dengan alidad biasa tetapi ia dilengkapi dengan teleskop untuk memudahkan kerja menenang.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 5

3.2.2.3

Self-Reducing Alidade ( SRA )

Rajah 3.5 Self-Reducing Alidade (SRA) (Sumber : Jamaluddin Md. Jahi, 1985)

Ia adalah sejenis alidad yang dipertingkatkan kemampuannya atau lebih maju berbanding alidad-alidad yang diterangkan sebelum ini. Alat ini membolehkan jarak serta sudut bagi menentukan beza tinggi di antara meja ukur dan objek diperolehi. Penggunaannya diperlukan pada kerja-kerja topografi yang memerlukan beza tinggi bagi tujuan melukis kontor. 3.2.3 Aras Spirit

Rajah 3.6 Aras Spirit (Sumber : A Bannister & S Raymond, 1972)

Digunakan bagi mengaras meja ukur bagi memastikan meja ukur berada di dalam keadaan megufuk apabila didirisiapkan. Alat ini berbentuk kotak kecil segiempat bujur yang berukuran 152mm x 21mm x 18 mm. Terdapat juga alat aras spirit yang disertakan sekali dengan alidad, ia diletakkan di bahagian hujung atau tengah alidad. 3.2.4 Kompas Panjang Digunakan untuk menentuarah meja ukur kepada meridian/utara magnet supaya meja ukur akan berada pada arah yang sama apabila ianya dipindah dari satu stesen kepada satu stesen. Kompas ini terdiri daripada kompas magnet yang berada di dalam

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 6

kotak loyang 150mm panjang. Terdapat jarum bermagnet yang berpangsi pada bahagian tengah kotak. Ia juga mempunyai tuil yang dapat digerakkan melalui satu pemetik di sebelah luar. Tujuannya adalah untuk menghentikan pergerakan jarum ketika menentukan arah utara.

Rajah 3.7 Kompas Panjang (Sumber : A Bannister & S Raymond, 1972)

3.2.5 Cabang Pelambab Dan Pelambab Digunakan bagi menentukan tanda titik yang dibuat di atas kertas lukisan berada betul-betul mewakili stesen di mana meja ukur didirisiapkan. Hujung cabang pelambab diletakkan bertemu dengan tanda titik di atas kertas lukisan manakala hujung cabang pelambab yang terserong akan digantungkan pelambab. Ianya mesti betul-betul berada di atas stesen ukur. Pelambap biasanya diperbuat daripada logam atau tembaga.

Rajah 3.8 Cabang Pelambap Dan Pelambap (Sumber : Ilustrasi Penulis)

3.3

MENDIRISIAPKAN MEJA UKUR
Terdapat tiga peringkat dalam mendirisiapkan meja ukur pada satu-satu stesen. Peringkat-peringkat itu ialah :a. Melaras meja ukur b. Memusatkan meja ukur c. Menentuarahkan meja ukur

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 7

3.3.1 Melaras Meja Ukur • • • Kakitiga meja ukur dibuka dan dicacak dengan kukuh keadaannya di atas permukaan bumi dengan ketinggian lebih kurang 1.2m atau mengikut kesesuaian pengukur. Laraskan meja ukur supaya dalam keadaan mendatar dengan aras spirit dan pada masa yang sama pemusatan meja ukur dijalankan serentak. Meja ukur boleh dilaraskan dengan menjongkitkannya mengikut keadaan tertentu atau menaik dan menurunkan dengan membuka skru kakitiga.

3.3.2 Memusatkan Meja Ukur • • • Tanda titik di atas kertas lukisan mestilah mewakili stesen ukur yang berada di atas permukaan bumi dengan menggunakan cabang pelambab dan pelambab. Selepas ianya terlaksana, kedudukannya tidak akan berubah walaupun meja ukur dipusing ketika penentuarahan. Adakalanya pemusatan ini dilakukan mengikut kemahiran individu itu sendiri untuk mendirisiapkan meja ukur.

3.3.3 Menentuarah Meja Ukur

Rajah 3.9 Menentuarah Meja Ukur (Sumber : Laman Web)

Penentuarahan meja ukur adalah satu peringkat di mana garisan yang menghubungi dua tanda titik di atas kertas lukisan selari dengan garisan yang menyambungi kedua-dua stesen yang sepadan di atas bumi. Jika meja ukur didirisiapkan di stesen B, maka tanda titik di atas kertas lukisan akan ditandakan dengan b. Titik b ini telah dipelot sebelumnya dari stesen A dengan membuat satu garisan ab di atas kertas lukisan. Tepi alidad diletakkan bertemu di sepanjang garisan ab dan meja ukur dipusingkan sehingga garis pandangan melalui bilah tenang alidad disetkan ke sasaran di A.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 8

• •

Menentuarah meja ukur juga boleh dibuat dengan kompas panjang di mana ianya diletakkan di tepi kertas lukisan. Kompas atau meja ukur dipusingkan sehingga jarum kompas menunjukkan arah utara. Arah utara ini dilukiskan dan apabila berada di stesen-stesen lain, arah utara ini mestilah seragam. Biasanya, penentuarahan dengan kompas dilakukan sebagai semakan kerja sahaja.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 9

AKTIVITI 3a

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

3.1

Berikan takrifan ukur meja ?

3.2

Nyatakan peralatan yang biasa digunakan di dalam ukur dan terangkan fungsi-fungsinya ?

3.3

Berikan 3 peraturan penting dalam mendirisiapkan meja ukur ?

Macamana jawapannya yek??!!

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 10

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 3a
PERHATIAN !! Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 3a.

3.1

Definisi ukur meja ialah satu cara pengukuran di mana pelotan dilakukan serentak di lapangan dengan skala yang sesuai tanpa memerlukan pengambilan nota, pembukuan, pelarasan data dan kerja-kerja pejabat. Peralatan dalam ukur meja adalah seperti berikut :i. Meja Ukur Berserta Kakitiga -Sebagai tempat untuk meletakkan kertas lukisan dan alatan lain bagi tujuan melukis peta atau pelan dan dianggap alatan paling penting dalam ukur meja. ii. Alidad -Sebagai alat untuk melihat dan menenang kepada sesuatu objek yang hendak dilukis di atas pelotan. iii. Aras Spirit -Digunakan bagi mengaras meja ukur bagi memastikan meja ukur berada di dalam keadaan megufuk apabila didirisiapkan. iv. Kompas Panjang -Digunakan untuk menentuarah meja ukur kepada meridian/utara magnet supaya meja ukur akan berada pada arah yang sama apabila ianya dipindah dari satu stesen kepada satu stesen. v. Cabang Pelambab Dan Pelambab -Digunakan untuk menentukan tanda titik yang dibuat di atas kertas lukisan betulbetul mewakili stesen di mana meja ukur didirisiapkan.

3.2

3.3

Terdapat tiga peringkat dalam mendirisiapkan meja ukur pada satusatu stesen. Peringkat-peringkat itu ialah :a. Melaras meja ukur b. Memusatkan meja ukur c. Menetuarahkan meja ukur

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 11

INPUT

3.4

KAEDAH-KAEDAH UKUR MEJA
Kaedah-kaedah kerjaluar ukur meja adalah seperti di bawah :1) 2) 3) 4) Kaedah Jejarian/Pancaran Kaedah Terabas/Rentasan Kaedah Silangan Kaedah Silangalikan

3.4.1 Kaedah Jejarian / Pancaran Kaedah ini boleh digunakan untuk menentukan kedudukan stesen ukur dan objek-objek yang berada di permukaan bumi. Ia sesuai untuk kawasan yang berkeluasan kecil, rata dan tiada banyak halangan. Kebaikannya ialah pergerakan meja ukur dari stesen ke stesen adalah minima kerana ia cuma berada pada satu stesen iaitu P.
B Kertas Lukisan

A
A E

B B

C

C

D

E

D Rajah 3.10 Kaedah Jejarian

Aturcara kerja kaedah ini adalah seperti berikut :a. Pilih lima stesen A,B,C,D dan E serta tandakan dengan piket seperti dalam gambarajah. b. Selepas itu, pilih pula stesen P yang dalam anggaran berada di tengah-tengah lima stesen tadi supaya dari P dapat melihat stesen-stesen tersebut. c. Dirisiapkan mejaukur di stesen P dan laraskan.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 12

d. Dengan menggunakan cabang pelambab dan pelambab, buatkan pemusatan supaya P di atas bumi diwakili oleh p di atas kertas lukisan. e. Dengan menggunakan alidad ditepi titik p, buatkan garis pancaran ke stesen A, B, C, D dan E. Jarak garisan PA, PB, PC, PD dan PE diukur dengan pita dan tukarkan jarak tersebut kepada skala yang telah dipilih. f. Kemudian tenang ke arah objek–objek yang dikehendaki dari stesen P. Jarak dari stesen P ke objek perlu diambil dan diskalakan. 3.4.2 Kaedah Terabas/Rentasan Kaedah ini digunakan apabila kawasan yang akan diukur luas dan tiada banyak halangan. Biasanya tikaian akan berlaku disebabkan oleh selisih penentuarahan di mana titik di atas kertas tidak betulbetul mewakili titik di atas tanah.
D

C d c

a

b

d

d c

a

b

a

b

A Rajah 3.11 Kaedah Terabas

B

Aturcara kerja kaedah ini adalah sepeti berikut :a. Stesen ukur dipilih dan ditandakan dengan piket, katakan stesen A, B, C dan D. b. Dirikan meja ukur di stesen A dengan melaras, memusat meja ukur tersebut. c. Dengan tepi alidad berada pada titik a, buatkan garis pandangan ke pancang jajar di stesen D dan B. Lukis garisan

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 13

AD dan AB di atas kertas lukisan di mana jarak bagi kedua-dua garisan tersebut diambil dan diskalakan. d. Meja ukur dipindah ke stesen B, dilaraskan dan dipusatkan. Dengan tepi alidad berada pada titik b, pusingkan meja ukur untuk menentuarah ke stesen A yang diletakkkan pancang jajar. e. Dengan tepi alidad masih lagi ditepi b, buatkan garis pandangan ke pancang jajar ke stesen C. Jarak BC diukur dan diskala di atas kertas lukisan. f. Tentukan titik D dengan mengulangi langkah (d)dan (e). 3.4.3 Kaedah Silangan Kaedah ini sesuai jika jarak stesen ukur dan objek sukar untuk diambil kerana halangan-halangan ketika mengukur.

Objek

Meja ukur distesen C

`

C

A

B Meja ukur distesen A

A

B

Meja ukur distesen B Rajah 3.12 Kaedah Silangan

Aturcara kerja kaedah ini adalah seperti berikut :a. Tandakan dua stesen dengan piket. Jarak garisan AB diukur dan diskalakan di atas kertas lukisan untuk mendapatkan garisan a dan b. b. Meja ukur didirikan di stesen A dan dilaras serta dipusatkan. Seterusnya meja ukur ditentuarah berpandukan garisan ab.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 14

c. Dengan meletakkan tepi alidad di titik a, garisan ke arah semua stesen ataupun objek yang boleh nampak dari stesen A dilukis. d. Kemudian pindahkan meja ukur ke stesen B, laras dan pusatkan. Tentuarahkan meja ukur ke stesen A berpandukan garisan ba. e. Letakkan tepi alidad di titik b, buatkan garisan ke semua stesen atau objek yang dicerap di stesen A tadi. Titik silangan antara garis pandangan itu adalah titik yang dikehendaki. 3.4.4 Kaedah Silangalikan Silangalikan adalah satu proses di mana kedudukan yang diduduki oleh meja ukur belum ditentukan di dalam pelotan. Ia memerlukan kerja ukur meja berskala kecil di mana penelitian stesen secara persilangan tidak begitu ekonomi.
B

b A c a Stesen X Rajah 3.13 Kaedah Silangalikan

Aturcara kerja kaedah ini adalah seperti berikut :a. Pilih tiga stesen yang telah ditentukan kedudukannya dari pengukuran terdahulu. b. Katakan stesen yang hendak ditentukan adalah di X dan tiga stesen yang telah diketahui kedudukannya adalah stesen A,B dan C. c. Meja ukur didisiapkan di X dan dilaras serta dipusatkan. Garisan ke arah stesen A,B dan C dilukis dengan bantuan alidad. d. Jika meja ukur ditentuarahkan dengan tepat, ketiga-tiga garisan tersebut akan bersilang pada satu titik memberikan kedudukan sebenar titik X.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 15

3.5

PUNCA-PUNCA SELISIH DALAM UKUR MEJA
Selisih kerap berlaku di dalam kerja diklasifikasikan kepada dua bahagian :a. Kesalahan alat b. Kesalahan semasa kerja. 3.5.1 Kesalahan Alat a. Meja ukur tidak diaraskan dengan betul ketika garis pandangan dibuat. b. Pengecutan dan ledingan yang berlaku pada kertas lukisan akibat kesan cuaca. c. Kompas panjang rosak. d. Tepi alidad tidak lurus. 3.5.2 Kesalahan Masa Kerja a. Stesen ukur berada pada kawasan yang terlindung dan sukar untuk membuat garis pandangan. b. Pemusatan dan penentuarahan yang kurang baik atau kurang teliti semasa mendirisiapkan meja ukur. c. Garis-garis pancaran yang dilukis tidak mencukupi bagi menentududukan titik-titik yang hendak di pelot. d. Saiz garis-garis pancaran yang dilukis di atas kertas lukisan terlalu tebal. ukur meja. Ianya boleh

3.6

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN UKUR MEJA
a. Kebaikan Keburukan Pelotan akan disiapkan terus a. Tidak sesuai dilakukan di semasa kerja dijalankan dan kawasan yang yang lembab dengan itu segala kesalahan yang atau pada hari cuaca yang dilakukan akan dapat dikesan. kurang baik, khususnya hujan Pembukuan dan catatan tidak gerimis. Ini boleh merosakkan perlu dilakukan, oleh itu papan meja ukur dan kertas kesalahan membuku atau lukisan. mencatat dapat dielakkan. b. Tidak boleh digunakan untuk Pengukuran dapat dilakukan pemetaan yang berskala besar. dengan cepat. c. Oleh kerana tiada sebarang Alat-alat yang digunakan tidak pembukuan atau catatan, beerti terlalu mahal dan ringan untuk pelotan itu saja yang boleh dibawa serta mudah dikendalikan. digunakan. Pelotan itu tidak Sangat sesuai untuk kawasan boleh disalin semula dengan yang berskala kecil. skala yang berlainan.

b.

c. d.

e.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 16

d. Tidak sesuai untuk kerja bagi mendapatkan kejituan. e. Lebih sesuai untuk kawasan yang rata dan tidak banyak halangan.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 17

AKTIVITI 3b

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

3.1

Berikan jenis-jenis selisih dan dua contoh setiap satu ?

3.2

Terangkan kaedah kerja luar ukur meja di bawah :berserta gambarajah i. Kaedah Silangan ii. Kaedah Silangalikan

3.3

Berikan dua kebaikan dan dua keburukan ukur meja?

Boleh jawab ke aku nih ??11

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 18

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 3b

PERHATIAN !! Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 3b.

3.1

Dua jenis selisi ialah : a. Selisih kerana kesalahan Alat a. Meja ukur tidak diaraskan dengan betul ketika garis pandangan dibuat b. Pengecutan dan ledingan yang berlaku pada kertas lukisan akibat kesan cuaca. b. Selisih kerana kesalahan semasa kerja a. Stesen ukur berada pada kawasan yang terlindung dan sukar untuk membuat garis pandangan. b. Pemusatan dan penentuarahan yang kurang baik atau kurang teliti semasa mendirisiapkan meja ukur.

3.2 (i) Kaedah Silangan Kaedah ini sesuai jika jarak stesen ukur dan objek sukar untuk diambil kerana halangan-halangan ketika mengukur.

`

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 19

Aturcara kerja adalah seperti berikut :f. Tandakan dua stesen dengan piket. Jarak garisan AB diukur dan diskalakan di atas kertas lukisan untuk mendapatkan garisan a dan b. g. Meja ukur didirikan di stesen A dan dilaras serta dipusatkan. Seterusnya meja ukur ditentuarahkan berpandukan garisan ab. h. Dengan meletakkan tepi alidad di titik a, garisan ke arah semua stesen ataupun objek yang boleh nampak dari stesen A dilukis. i. Kemudian dipindahkan meja ukur ke stesen B, laras dan pusatkan. Tentuarahkan meja ukur ke stesen A berpandukan garisan ba. j. Letakkan tepi alidad dititik b, buatkan garisan ke semua stesen atau objek yang dicerap di stesen A tadi. Titik silangan antara garisan pandangan itu adalah titik yang dikehendaki. (ii) Kaedah Silangalikan Silangalikan adalah satu kaedah di mana kedudukan titik yang diduduki oleh meja ukur belum ditentukan di dalam pelotan. Ia memerlukan kerja ukur meja berskala kecil di mana penelitian stesen secara persilangan tidak begitu ekonomi.
B

C b A c a Stesen X

Aturcara kerja adalah seperti berikut :a. Pilih tiga stesen yang telah ditentukan kedudukannya dari pengukuran terdahulu. b. Katakan stesen yang hendak ditentukan adalah di X dan tiga stesen yang telah diketahui kedudukannya adalah stesen A,B dan C. c. Meja ukur didisiapkan di X dan dilaras serta dipusatkan. Garisan ke arah stesen A,B dan C dilukis dengan bantuan alidad.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 20

d. Jika meja ukur ditentuarahkan dengan tepat, ketiga-tiga garisan tersebut akan bersilang pada satu titik memberikan kedudukan sebenar titik X. 3.3 Dua kebaikan dan keburukan ukur meja.

Kebaikan a. Pelotan akan disiapkan terus semasa kerja dijalankan dan dengan itu segala kesalahan yang dilakukan akan dapat dikesan. b. Pembukuan dan catatan tidak perlu dilakukan, oleh itu kesalahan membuku atau mencatat dapat dielakkan. a.

Keburukan Tidak sesuai dilakukan di kawasan yang yang lembab atau pada hari cuaca yang kurang baik, khususnya hujan gerimis. Ini boleh merosakkan papan meja ukur dan kertas lukisan. Tidak boleh digunakan untuk pemetaan yang berskala besar.

b.

Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini. Anda boleh teruskan ke input selanjutnya !!!

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 21

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAB SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA.

Soalan 1 Terangkan bagaimana cara penggunaan koordinat bersudut untuk menentududukan objek di dalam ukur meja. Sertakan lakaran untuk menyokong jawapan anda. Soalan 2 Nyatakan 4 tujuan utama kerja ukur meja dijalankan ? Soalan 3 Satu kerjaluar ukur meja telah dijalankan di sebuah kawasan tanah datar yang luas dan lapang tanpa sebarang objek seperti bagunan, pokok, batu besar dan sebagainya. Nyatakan kaedah yang paling sesuai untuk membuat kerjaluar ukur meja dan terangkan aturcara kerjanya.? Soalan 2 Nyatakan 5 kebaikan dan keburukan ukur meja ?

Semak jawapan anda dalam ruangan maklumbalas !

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 22

MAKLUM BALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI

SUDAH MENCUBA ? SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN DI BAWAH.

Jawapan 1

Objek ditentududukan dengan menggunakan kaedah koordinat bersudut tetapi nilai sudut di atas garis pandangan tidak diukur di mana objek dipelot secara langsung di atas kertas lukisan dengan bantuan alidad. Kebanyakkan hasil pelotan ukur meja adalah secara grafik di mana persilangan sesuatu garisan dijadikan titik kawalan.
C kedudukan titik di atas permukaan bumi

kedudukan pelotan bagi c
C

A

B

A

B

Penggunaan Koordinat Bersudut Untuk Menentududukan Objek

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 23

Jawapan 2 Tujuan ukur meja adalah seperti berikut :a. Untuk mengumpul butiran di atas permukaan bumi dengan cepat bagi kerja ukur terabas tanpa menggunakn catatan atau pembukuan kerjaluar. b. Untuk mengambil butiran-butiran topografik bagi kaedah ukur dari udara yang tidak dapat dilaksanakan untuk kawasan yang telindung akibat daun-daun pokok. c. Untuk menambah titik kawalan penigasudutan di bumi secara ekonomi bagi kerja-kerja ukur udara. d. Untuk mengemaskini peta-peta lama bagi kawasan kecil yang sangat berguna bagi ahli perancang bandar dan wilayah. Jawapan 3 Kaedah Terabas/Rentasan Kaedah ini digunakan apabila kawasan yang ingin diukur itu luas dan tiada banyak halangan. Biasanya tikaian akan berlaku disebabkan oleh selisih penentuarahan di mana titik di atas kertas tidak betul-betul mewakili titik di atas tanah.

d c

a

b

d

d c

a

b

a

b

Aturcara kerja kaedah ini adalah sepeti berikut :a) Stesen ukur dipilih dan ditandakan dengan piket, katakan stesen A, B, C dan D.

UKUR MEJA

C1005/UNIT 3/ 24

b) Dirikan meja ukur di stesen A dengan melaras dan memusat meja ukur tersebut. c) Ketika tepi alidad diletak pada titik a, buatkan garis pandangan ke pancang jajar di stesen D dan B. Lukis garisan AD dan AB pada kertas lukisan di mana jarak bagi kedua-dua garisan tersebut diambil dan diskalakan. d) Meja ukur dipindah ke stesen B, dilaras dan dipusatkan. Letakkan tepi alidad pada titik b, pusingkan meja ukur untuk menentuarah ke stesen A yang diletakkan pancang jajar. e) Kemudian buatkan garis pandangan ke pancang jajar ke stesen C. Jarak BC diukur dan diskala di atas kertas lukisan. g. Tentukan titik D dengan mengulangi langkah (d)dan (e). Jawapan 3 Kebaikan dan keburukan ukur meja adalah :Kebaikan a. Pelotan akan disiapkan terus semasa kerja dijalankan dan dengan itu segala kesalahan yang dilakukan akan dapat dikesan. b. Pembukuan dan catatan tidak perlu dilakukan, oleh itu kesalahan membuku atau mencatat dapat dielakkan. c. Pengukuran dapat dilakukan dengan cepat. d. Alat-alat yang digunakan tidak terlalu mahal dan ringan untuk dibawa serta mudah dikendalikan. e. Sangat sesuai untuk kawasan yang berskala kecil Keburukan a. Tidak sesuai dilakukan di kawasan yang yang lembab atau pada hari cuaca yang kurang baik, khususnya hujan gerimis. Ini boleh merosakkan papan meja ukur dan kertas lukisan. b. Tidak boleh digunakan untuk pemetaan yang berskala besar. c. Oleh kerana tiada sebarang pembukuan atau catatan, beerti pelotan itu saja yang boleh digunakan. Pelotan itu tidak boleh disalin semula dengan skala yang berlainan. d. Tidak sesuai untuk kerja bagi mendapatkan kejituan. e. Lebih sesuai untuk kawasan yang rata dan tidak banyak halangan

TAHNIAH SEKIRANYA ANDA DAPAT MENJAWABNYA DENGAN BETUL MARI KITA BERPINDAH KE UNIT 4

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/1

UNIT 4

PENGENALAN UKUR ARAS

Memahami konsep dan kaedah menjalankan pengukuran bagi mendapatkan perbezaan ketinggian antara titik-titik di atas permukaan bumi.

B

B

B

4

Di akhir pembelajaran unit ini anda akan dapat :Menghuraikan tujuan dan keperluan menjalankan ukur aras. Menerangkan dengan tepat istilah-istilah di dalam ukur aras. Membezakan jenis-jenis alat aras yang digunakan dalam ukur aras. Menerangkan kaedah-kaedah untuk menjalankan kerja ukur aras. Menggunakan kaedah-kaedah pembukuan dan pengiraan yang tertentu bagi mendapatkan beza tinggi dan ketinggian titik. Menerangkan dan menjalankan aras muka keratan. Menerangkan dan menjalankan kerja kontur.

SUSUHK FITKEJBO

Unit

MA FITKEJBO

B B B B

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/2

INPUT

4.1

PRINSIP DAN KEGUNAAN UKUR ARAS
Kedudukan dua titik di atas permukaan bumi boleh ditentukan dengan pengukuran sudut dan jarak. Maklumat kedudukan titik ini masih dikira tidak lengkap jika data perbezaan ketinggian antara dudatitik ini tidak diketahui. Oleh itu, pengukuran bagi menentukan perbezaan ketinggian antara titik di atas permukaan bumi yang dipanggil ukur aras perlu dijalankan. Prinsip ukur aras adalah bahawa dengan penggunaan alat ukur aras, kita akan dapat membentuk satu garis pandangan, iaitu garis kolimatan bagi alat ini yang terletak dalam suatu satah ufuk melalui bebenang ufuk bagi alat. Operasi ukur aras lebih terletak kepada menentukan jarak pugak dari garisan ini kepada titik-titik yang ukuran tinggi atau perbezaan ketinggian berkait antara satu sama lain.
Alat Aras 1.353 2.887 Beza Tinggi = 1.543 A AL A = 100.000m B Rajah 4.1 Pengukuran Aras / Beza Tinggi Antara Dua Titik Setaf

Katakan bacaan pada setaf di A adalah 1.353m dan pada B = 2.887. Beza tinggi A dan B adalah 1.357 - 2.887 = -1.543. Ini bermakna titik B berada 1.357m di bawah titik A. Dalam ukur aras, tanda –ve menunjukkan beza tinggi adalah menurun dan sebaliknya. Oleh itu, jika Aras Laras titik A = 100.000m maka Aras Laras titik titik B = 100.000 -1.357 = 98.446m. 4.1.1 Kegunaan Ukur Aras Antara kegunaan ukur aras adalah :1) Mendapatkan beza tinggi antara dua titik. 2) Mendirikan Batu Aras (Bench Mark) dan Batu Aras Sementara (Temporary Bench Mark) untuk sesuatu projek pembinaan.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/3

3) Mendapatkan keratan rentas dan memanjang yang menunjukkan profil tanah bagi projek laluan, pengairan dan sebagainya. 4) Menghasilkan peta kontor bagi sesuatu kawasan pembinaan 5) Untuk kerja-kerja ukur kawalan pugak semasa memancang tanda (setting out) 6) Menanda kecerunan tanah untuk tujuan tertentu seperti kerja penambakan dan pemotongan tebing serta pengaliran air.

4.1

ISTILAH-ISTILAH DALAM UKUR ARAS
4.2.1 Garisan Aras Garisan mendatar yang selari dengan permukaan ufuk bumi. Contoh yang paling senang dilihat ialah permukaan air di sebuah tasik. Garisan ini akan bersudut tepat dengan garis graviti bumi. 4.2.2 Aras Laras (Reduced Level) Aras laras bagi sesuatu titik adalah ketinggian (ukuran tinggi) baginya yang telah diukur dengan merujuk kepada suatu permukaan aras tetap yang dikenali sebagai datum atau aras kiraan untuk sesuatu titik. Ianya samada berada di sebelah atas atau bawah datum tersebut. 4.2.3 Batu Aras (Bench Mark – BM) Batu aras adalah suatu titik rujukan tetap yang terletak di atas permukaan bumi di mana arasnya telah diketahui nilai ukuran tingginya dengan merujuk kepada datum tertentu. Datum rujukan biasanya adalah aras purata laut (Mean Sea Level - MSL). 4.2.4 Batu Aras Sementara (Temporary Bench Mark – TBM) Batu aras sementara adalah titik-titik tetap tetapi bersifat kurang kekal dan dibentuk berdekatan kepada tapak ukur bagi menjimatkan kerja-kerja rujukan kepada batu aras yang mungkin terlalu jauh. 4.2.5 Pandangan Belakang Cerapan yang pertama diambil selepas alat aras didirisiapkan pada satusatu kedudukan atau bacaan setaf pertama yang diambil di atas satu titik yang diketahui ukuran tingginya. 4.2.6 Pandangan Antara Cerapan yang diambil di antara pandangan belakang dan pandangan hadapan.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/4

4.2.7 Pandangan Hadapan Cerapan terakhir sebelum alat aras dipindahkan kepada kedudukan titik yang lain atau bacaan setaf yang diambil di atas satu titik di mana ukuran tingginya hendak ditentukan. 4.2.8 Titik Pindah Titik kedudukan setaf di mana dua bacaan dibuat iaitu pandangan belakang dan pandangan hadapan diambil.

PH PB

STN A

TITIK PINDAH

STN B

Mujur lepas!!!

Rajah 4.2 Kedudukan Titik Pindah

4.2.9

Aras Lompat Kerja pengukuran aras untuk menyemak satu siri pengukuran yang telah dijalankan dari titik akhir ke titik mula

4.2

PERALATAN DALAM UKUR ARAS
Bagi menjalankan kerja ukur aras, alat-alat berikut adalah diperlukan :4.2.1 Alat Aras Berbagai jenis alat aras boleh digunakan untuk menjalankan ukur aras. Pemilihan alat aras adalah bergantung kepada faktor kos, masa dan ketepatan pengukuran. Walaubagaimanapun, secara umumnya alat aras boleh dibahagi kepada 3 jenis utama, iaitu :1. 2. 3. 4. Alat aras Dompot (Dumpey Level) Alat aras Jongkit (Tilting Level) Alat aras Automatik Alat aras Digital

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/5

Tiub Gelembung Udara

Paksi Pugak

Paksi Tiub Gelembung

Kanta Mata Paksi Ufuk Teleskop

Skru Kaki Pelaras

Garisan Plumbop

Rajah 4.3 Keratan Rentas Binaan Asas Alat Aras

4.3.2 Kakitiga Alat Aras Digunakan untuk mendirisiap alat aras. Terdapat dua jenis kaki tiga bagi kegunaan alat aras. Bagi alat aras dompot dan jongkit, kebiasaannya permukaan tapak kaki tiga adalah rata. Manakala bagi alat aras automatik, permukaan tapak kaki tiga adalah berbentuk melengkung bagi memudahkan lagi kerja-kerja pengarasan. 4.3.3 Setaf Setaf yang digunakan adalah setaf metrik yang boleh dipanjang dan dipendekkan. Panjangnya adalah 4 atau 5 meter yang bersambungsambung.Terdapat juga setaf Soptwith iaitu dalam unit imperial.
Setiap satu senggatan adalah bersamaan satu sentimeter (1 cm). Dengan ini bacaan boleh dibuat kepada 1 mm yang hampir

1.3

Bacaan setaf sepatutnya dibaca sebagai ialah 1.253m

1.2
Rajah 4.4 Gambaran Setaf Dilihat Melalui Teleskop Alat Aras

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/6

4.3.4 Gelembung Setaf (Staf Buble) Gelembung udara yang digunakan untuk memastikan setaf didirikan betulbetul tegak. Selalunya dilekapkan pada sisi setaf. Gelembung udara pada gelembung setaf dapat membantu kepugakan setaf. 4.3.5 Pita Ukur Digunakan untuk mengukur jarak dari alat aras ke setaf. Jarak antara pandangan belakang dan pandangan hadapan sebaik-baiknya lebih kurang sama untuk mengelakkan selisih kolimatan alat. 4.3.6 Buku Kerja Luar / Borang Pembukuan Ukur Aras Buku kerja luar digunakan untuk merekod bacaan dan membuat kiraan aras laras. Pembukuan dan kiraan boleh dibuat dengan dua kaedah, iaitu kaedah naik turun atau tinggi garis kolimatan (TGK).

4.4

JENIS-JENIS ALAT ARAS
4.4.1 Alat aras Dompot (Dumpey Level) Alat aras dompot adalah yang paling ringkas dan mudah digunakan. Ianya terdiri daripada tiub gelembung yang diletak pada teleskop dan teleskop ini ditampung oleh plat atas. Teleskop alat aras ini hanya boleh berputar pada satah mengufuk sahaja. Untuk kerja ukur aras yang tepat menggunakan alat aras dompot ini, dua keadaan diperlukan, iaitu :1) Paksi tiub gelembung aras mestilah selari dengan garis kolimatan 2) Kedua-dua yang tersebut ini mestilah bersudut tepat kepada paksi pugak plat
Tiub Gelembung Kanta Mata Teleskop

Skru Pemfokus Plat Atas Skru Gerak Perlahan Ufuk Skru Kakitiga

Rajah 4.5 Alat Aras Dompot Wild N01/NK01 (Sumber : Wild Heerbrugg (Switzerland) Ltd)

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/7

4.4.2 Alat aras Jongkit (Tilting Level) Pada alat ini, teleskop dilekatkan secara tetap pada plat atas dan boleh dijongkitkan sedikit dalam satah pugak terhadap pagsi yang terletak di bawah teleskop menggunakan skru penjongkit. Setiap kali sebelum bacaan setaf diambil, skru penjongkit dipusingkan bagi memastikan teleskop alat aras betul-betul ufuk. Kebanyakan alat menggunakan gelembung ‘U’ di mana dalam keadaan aras, gelembung kiri dan kanan akan membentuk huruf ‘U’ bila skru penjongkit dipusing.

Tiub Gelembung

Cermin Pembalikan

Teleskop Kanta Mata

Skru Pemfokus

Skru Gerak Perlahan Ufuk Skru Jongkit Skru Kakitiga

Rajah 4.7 Gelembung ‘U’ Alat Aras Jongkit

Rajah 4.6 Alat Aras Dompot Wild N05/NK05 (Sumber : Wild Heerbrugg (Switzerland) Ltd)

4.4.3 Alat Aras Automatik Bagi alat aras automatik, tiub gelembung tidak lagi digunakan untuk mengsetkan garis kolimatan mengufuk. Sebagai ganti, garis kolimatan ini dihalakan melalui sistem kompensator yang membolehkan garis kolimatan berkenaan berkeadaan mengufuk apabila dipandang melalui teleskop, walaupun paksi optik tiub teleskop tidak mengufuk. Namun, alat aras ini perlu diaraskan lebih kurang 15’ daripada garis tegak bagi membolehkan kompensator berfungsi. Pengarasan boleh diperolehi dengan mengaraskan gelembung bulat yang terletak di atas plat atas dengan menggunakan skru kakitiga.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/8

Gelembung bulat perlu sekurang-kurangnya berada di dalam bulatan bagi membolehkan alat mengaras dengan sendiri

Rajah 4.8 Alat Aras Automatik Topcon AT-22A (Sumber : Topcon Instruments (Malaysia) Sdn. Bhd.)

4.4.4 Alat Aras Digital

Rajah 4.9 Alat Aras Digital Topcon DL-101C (Sumber : Topcon Instruments (Malaysia) Sdn. Bhd.)

Penggunaan alat aras digital di dalam kerja pengukuran ketinggian di negara ini adalah semakin meluas. Ia sangat berkejituan tinggi dan mudah dikendalikan bagi menjalankan kerja ukur aras kelas satu dan dua serta kawalan deformasi. Dengan menggunakan setaf yang khusus, ketinggian dan jarak dapat ditentukan secara elektronik. Oleh yang demikian, kesalahan membaca setaf dan catitan dalam buku kerjaluar yang sering berlaku ketika menggunakan kaedah konvensional dapat dielakkan. Berdasarkan konsep pantulan cahaya atau laser, bacaan aras akan dipaparkan pada skrin paparan alat aras dalam bentuk digital. Segala cerapan samada jarak atau ketinggian yang diambil akan disimpan dalam ingatan yang terbina pada alat ataupun sistem kad ingatan PCMCIA (PCMCIA Memory Card System).

4.5

KAEDAH PEMBACAAN SETAF
Setaf boleh dibaca secara tegak (normal) atau dipegang secara terbalik (invert). Pada kebiasaannya setaf dipegang secara tegak, namun bagi mendapatkan aras laras lantai bawah sesuatu objek, setaf akan dipegang secara terbalik.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/9

Ooops??

JAMBATAN

PB

PH

BA

Rajah 4.10 Setaf Tegak Dan Setaf Terbalik

Kaedah bacaan adalah sama, cuma angka-angka bacaan pada setaf akan nampak terbalik. Oleh itu, pembacaan setaf hendaklah dilakukan secara berhati-hati. Bagi memudahkan di dalam kerja pembukuan dan pengiraan, bacaan yang diambil secara setaf terbalik ditambahkan dengan tanda negatif (-). Berdasarkan pada rajah 4.10, aras laras bawah jambatan ialah = AL BA + PB + PH.

4.6

PELARASAN ALAT ARAS
Pelarasan alat aras terbahagi kepada dua iaitu :a) Pelarasan Sementara. b) Pelarasan Tetap 4.6.1 Pelarasan Sementara Ia melibatkan kerja-kerja memasang, mengaras alat aras dan memfokus teleskop. Pelarasan ini perlu dilakukan setiap kali alat aras didirikan. Langkah-langkah bagi melakukan pelarasan sementara adalah seperti berikut.

Skru Kaki Pelaras

1

1

Gelembung Aras

22

33

Langkah 1 Halakan teleskop selari dengan manamana dua skru kaki (2 & 3). Pusing kedua-dua skru kaki serentak pada arah berlawanan sehingga gelembung aras berada di tengah-tengah.

Langkah 2 Pusing teleskop 90° atau selari dengan skru kaki no. 1. Pusingkan skru kaki pelaras no. 1 (Jangan pusing skru 2 & 3) sehingga gelembung aras berada di tengah-tengah.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/10

2

1 1

3

2

3

Langkah 3 Pusing teleskop 90° atau selari dengan skru kaki (2 & 3) tetapi berlawanan arah dengan langkah 1.Pusing kedua-dua skru kaki serentak pada arah berlawanan sehingga gelembung aras berada di tengah-tengah. Langkah 5 (Semakan) Pusing teleskop 90° dan kembali ke kedudukan asal. Sepatutnya gelembung aras berada di tengahtengah pada mana-mana arah.

Langkah 4 Pusing teleskop 90° atau selari dengan skru kaki no. 1 (berlawanan arah dengan langkah 2). Pusingkan skru kaki pelaras no. 1 sehingga gelembung aras berada di tengah-tengah. Jangan pusing skru 2 & 3. Langkah 6 Jika gelembung masih tidak di tengahtengah, ulangi langkah 1 – 4.

4.6.2 Pelarasan Tetap Ia adalah pelarasan terhadap alat aras itu sendiri. Pelarasan tetap dilakukan apabila bacaan yang diambil pada alat aras didapati kurang tepat ( terdapat ralat ). Pelarasan tetap alat aras jongkit perlu disemak untuk memastikan bahawa garis kolimatan berkeadaan selari dengan tangen utama. Oleh itu, apabila gelembung aras berada di tengah-tengah tiub, maka garis kolimatan adalah mengufuk. Jika garis kolimatan tidak disetkan betul-betul mengufuk, maka seliseh kolimatan terwujud dalam alat aras ini. Kaedah biasa bagi menyemak dan melaraskan alat aras adalah dengan membuat Ujian Dua Piket atau Ukur Aras Salingan.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/11

4.6.2.1

Ujian Dua Piket

a2 3e b2 e a1 e Alat Aras b1 e

Setaf Alat Aras

20m A C

20m B

20m D

Rajah 4.11 Ujian Dua Piket

Aturan bagi melaksanakan Ujian Dua Piket ini adalah :1. Dirikan alat di C di atas tanah yang lebih kurang rata, di tengah-tengah antara titik A dan titik B. Jarak antara titik A dan B adalah lebih kurang 40m. 2. Ambil bacaan setaf a1 dan b1 masing-masing di atas piket A dan B. 3. Di dalam pengiraan : (a1 –b1 ) memberikan perbezaan sebenar antara aras laras A dan B kerana jarak-jarak pandangan (yang menyebabkan berlakunya seliseh) adalah sama. 4. Pindahkan alat ke D yang berada di atas garis AB. Biasanya dibuatkan BD sama jarak dengan CB untuk memudahkan pengiraan tetapi ianya bukanlah sesuatu yang dimestikan. 5. Ambil bacaan bacaan setaf a2 dan b2 yang masing-masingnya pada titik A dan B. 6. Apabila (a1 – b1) = (a2 – b2), jika ini benar, alat adalah dalam pelarasan. Jika tidak, kirakan bacaan yang betul pada setaf dan laraskan alat aras. Katakan ditetapkan jarak-jarak AC=CB=BD Jika seliseh yang berlaku pada jarak AC=e, maka seliseh ke atas jarak CB dan BD adalah sama dengan e. Oleh itu, bagi jarak sepanjang DA sekisehnya adalah 3e Bagi memudahkan pemahaman anda, lihat contoh pengiraan yang diberikan.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/12

Alat di stesen

Bacaan pada setaf Di A Di B a1 = 3.75 b1 = 4.25

Perbezaan A adalah 0.5 unit tinggi dari B (perbezaan sebenar) B adalah 1.5 unit tinggi dari A (perbezaan ketara)

C

D

a2 = 7.86

b2 = 6.36

Macamana nak kira seliseh nie ???

Di dapati (a2 – b2) tidak sama dengan (a1 – b1), maka alat adalah keluar dari pelarasan. Dengan alat di D, bacaan a2=bacaan sebenar di titik A + 3e Jadi bacaan sebenar di A = (a2 –3e), Demikian juga bacaan b2 = bacaan sebenar di B + e Jadi bacaan sebenar di B = (b2 – e) Sekarang, Pembetulan sebenar = bacaan sebenar di A - bacaan sebenar di B = (a2 – 3e) – (b2 – e) = (7.86 – 3e) – (6.36 –e) = 1.5 – 2e

Tetapi perbezaan sebenar juga = a1 – b1 = 3.75 – 4.25 = - 0.5 Maka Oleh itu, - 0.5 = 1.5 – 2e 2e = 2 e = 1m/jarak

Maka dengan alat di D; Bacaan benar pada A (a2) = 7.86 – 3 = 4.86 Bacaan benar pada B (b2) = 6.36 – 1 = 5.36 Oleh itu, laraskan alat untuk memberikan bacaan-bacaan yang sebenar. Jika e kurang daripada 1mm per 20m, alat aras itu tidak perlu dibetulkan. Tetapi sebarang bacaan yang diambil mesti dicerap dalam jarak yang sama atau jarak yang dekat bagi menghilangkan seliseh kolimatan.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/13

4.7

TATACARA KERJA UKUR ARAS
Laluan ukur aras yang lebih rumit ditunjukkan dalam keratan rentas dalam rajah 4.12, yang mana jurukur melakukan kerja ukur aras dengan BM ke TBM untuk mencari aras laras titik-titik A hingga E. Rajah 4.13 pula menunjukkan ukur aras dalam pandangan plan. Tatacara kerja ukur aras adalah seperti berikut :BM 49.87 m

C
3.019 L2

D

E
2.811

2.513

2.191

2.505

Rajah 4.12 Keratan Rentas Kerja Ukur Aras
BM PB L1 PA PA TP PB C L2 PA PH D E TP

A

B

2.325

1.496

PB L3 PH

Rajah 4.13 Pandangan Plan Kerja Ukur Aras

1) Alat aras didirisiapkan pada kedudukan yang selesa di L1 dan PB adalah 2.191m diambil pada BM, iaitu tapak setaf berada di atas BM dan setaf dipegang secara tegak 2) Setaf dipindah ke titik A dan selepas itu ke B dan bacaan pada kedua-dua kedudukan diambil sebagai 2.505m dan 2.325m. 3) Titik pindah digunakan untuk sampai ke D disebabkan oleh sifat semulajadi tanah. Oleh itu, titik pindah dipilih di C. Setaf dipindah ke C dan bacaan 1.496m direkodkan sebagai PH. 4) Sementara setaf berada di C, alat dipindahkan ke kedudukan yang lain iaitu di L2 . Bacaan dibuat daripada kedudukan baru ke setaf C. Bacaan PB iai adalah 3.019m. 5) Setaf dipindah ke D dan E mengikut giliran dan bacaan yang diambil adalah 2.513m (PA) dan 2.811 (PH) masing-masing. E menjadi titik pindah yang lain. 6) Akhir sekali alat aras dipindah ke L3, PB = 1.752m dicerap pada E dan PH = 3.824m dicerap pada TBM. 7) Kedudukan akhir setaf adalah titik yang diketahui aras larasnya. Ini adalah amat penting kerana kerja ukur aras mesti bermula dan berakhir pada titik yang diketahui aras larasnya. Jika sebaliknya adalah mustahil untuk mengesan tikaian-tikaian dalam ukur aras.

3.824

L1

1.752

A

B

L3

TBM

TBM 48.71 m

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/14

4.8

KAEDAH PEMBUKUAN DAN PENGIRAAN
4.8.1 Kaedah Naik Dan Turun
PB 2.191 PA 2.505 2.325 3.019 2.513 1.752 6.962 2.811 3.824 8.131 1.496 PH Naik Turun 0.314 0.180 0.829 0.506 0.298 2.072 2.861 AL Mula 49.87 49.556 49.736 50.565 51.071 50.733 48.701 49.87 Pemb. +0.003 +0.003 +0.003 +0.006 +0.006 +0.009 AL Akhir 49.87 49.56 49.74 50.57 51.08 50.78 48.71 Catatan BM 49.87 A B C(TP) D E(TP) TBM 48.71

1.515

Jadual 4.1 Kaedah Naik Dan Turun (Semua nilai dalam unit meter)

1) Daripada BM ke A adalah menurun (lihat rajah 4.12). PB = 2.191m telah direkodkan di BM dan PA = 2.505m di A. Jadi, beza tinggi adalah (2.191 – 2.505) = - 0.314m. Tanda negatif menunjukkan turun dan dimasukkan terhadap titik A. Nilai turun ini dikurangkan daripada AL bagi BM untuk mendapatkan aras laras awal bagi A sebagai 49.556m. 2) Prosidur ini diulang dan beza tinggi daripada A ke B diberi oleh (2.505 – 2.385) = +0.180m. Tanda positif menunjukkan naik dan dimasukkan terhadap B adalah (AL A + 0.180) = 49.736m. 3) Pengiraan ini diulang sehingga aras laras TBM dikira pada titik yang mana perbandingan boleh dibuat dengan nilai yang diketahui. 4) Apabila ruang dalam AL mula telah diselesaikan, pengiraan yang dilakukan boleh disemak dengan ‘Semakan Aritmatik’. Semakan ini adalah :∑(PH) - ∑(PB) = ∑(TURUN) - ∑(NAIK) = AL MULA – AL AKHIR Semakan diletakkan di kaki setiap ruang pada jadual pembukuan. Ia hanya menyemak kiraan AL mula dan tidak menunjukkan ketepatan bacaan-bacaan itu. 5) Dalam jadual 4.1, beza antara nilai AL yang telah dikira dan diketahui bagi TBM adalah –0.009. Perbezaan ini dikenali sebagai tikaian dan ia menunjukkan ketepatan kerja ukur aras yang dijalankan. 6) Jika ketepatan yang didapati melebihi had tikaian yang dibenarkan, maka kerja ukur aras mesti diulang semula. Namun jika tikaian dalam had tikaian yang dibenarkan, nilai tikaian diagihkan kepada setiap aras terlaras. Had tikaian = (0.012 √ K) m di mana K = jumlah jarak dalam kilometer Had tikaian = + 5√ n mm di mana n = bilangan kedudukan alat 7) Kaedah pembetulan yang biasa dilakukan adalah dengan memberi sama banyak tetapi bertokok nilai tikaian kepada setiap kedudukan alat. Tanda

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/15

pelarasan dan tikaian adalah berlawanan. Tikaian yang diperolehi dari kerja ukur aras ini adalah –0.009m. Dari itu, jumlah pelarasan adalah +0.009m yang mesti dibahagi-bahagikan. Oleh kerana mempunyai tiga kedudukan alat, +0.003 ditambah pada aras laras yang diperolehi dari setiap kedudukan alat aras. Agihan ditunjukkan di ruangan PEMB. (pembetulan) pada jadual 4.1. 8) Nilai AL akhir dicatitkan dalam angka titik perpuluhan yang sama seperti aras laras BM dan TBM yang digunakan. 4.8.2 Kaedah Ketinggian Kolimatan
PB 2.191 PA 2.505 2.325 3.019 2.513 1.752 6.962 2.811 3.824 8.131 52.252 1.496 53.584 PH TGK 52.061 AL Mula 49.87 49.556 49.736 50.565 51.071 50.733 48.701 49.87 Pemb. +0.003 +0.003 +0.003 +0.006 +0.006 +0.009 AL Akhir 49.87 49.56 49.74 50.57 51.08 50.78 48.71 Catatan BM 49.87 A B C(TP) D E(TP) TBM 48.71

Jadual 4.2 Kaedah Ketinggian Kolimatan (Semua nilai dalam unit meter)

1) Jika bacaan PB diambil daripada BM ditambah kepada AL tanda aras ini, maka TGK bagi kedudukan alat L1 diperolehi sebagai 49.87 + 2.191 = 52.0761m dan ditulis dalam ruangan yang betul. 2) Untuk mendapat aras laras awal A,B dan C, bacaan setaf di titik berkenaan ditolak daripada TGK. Pengiraan tersebut adalah :AL A = 52.061 – 2.505 = 49.556m AL B = 52.061 – 2.325 = 49.736m AL C = 52.061 – 1.496 = 50.565m 3) Dengan setaf di titik pindah C, alat dipindahkan ke kedudukan L2 dan TGK yang baru akan ditentukan. Aras kolimatan diperolehi dengan menambah PB di C kepada AL yang dikira untuk C dari L1. Untuk kedudukan L2, TGK adalah 50.565 + 3.019 = 53.584m. Kini bacaan setaf di D dan E ditolak daripada TGK untuk mendapatkan aras laras masingmasing. 4) Prosidur ini berterusan sehingga aras laras TBM dikira dan tikaian diperolehi. Semakan aritmatik dilakukan terhadap kiraan, iaitu :∑(PH) - ∑(PB) = AL MULA – AL AKHIR Setelah semakan dibuat, sebarang tikaian dibahagi-bahagikan sama seperti kaedah naik dan turun. Aras laras juga dicatitkan kepada angka titik perpuluhan yang sama dengan aras laras BM dan TBM yang digunakan.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/16

4.8.3 Kebaikan DanKeburukan Dua Kaedah Pembukuan 4.8.3.1 Kaedah Naik Dan Turun Kebaikan Keburukan 1) Setiap aras laras dikira dari 1) Kaedah yang banyak aras laras yang pengiraan sebelumnya. Oleh yang 2) Satu kaedah yang tidak demikian, semakan kira-kira sesuai digunakan sekiranya yang betul mempastikan banyak bacaan diambil semua aras laras adalah daripada setiap kedudukan betul pengiraannya. alat. 2) Kaedah yang lebih disukai kerana ia boleh menyemak semua aras laras 4.8.3.2 Kaedah Ketinggian Kolimatan (TGK) Kebaikan Keburukan 1) Kaedah pengiraan yang 1) Satu kaedah yang tidak cepat sekiranya banyak boleh menyemak semua pandangan antara diambil aras laras titik perantaraan. kerana pengiraan yang 2) Kesalahan-kesalahan dalam sedikit sahaja diperlukan. aras laras yang berasingan 2) Satu kaedah yang sangat boleh berlaku tanpa dibuat sesuai untuk kerja ukur aras semakan. pemancangan dan kerja- 3) Tidak sesuai untuk kerja kerja kontur. yang melibatkan banyak pengiraan

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/17

AKTIVITI 4a
• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

4.1

Terangkan perbezaan di antara perkara-perkara berikut :a. Alat aras dompot dan alat aras jongkit b. Batu aras dan batu aras sementara c. Aras laras dan titik pindah

4.2
A B

F

H

E

D

C

G

Berdasarkan kepada rajah di atas, tentukan kedudukan bagi perkara-perkara berikut :1) 2) 3) 4) 5) Pandangan Hadapan Pandangan Antara Pandangan Belakang Titik Pindah Garis Kolimatan

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/18

4.3
Jambatan

2.555m

2.850m

B

BM 30.567m

L1 A

Berdasarkan kepada rajah di atas, kirakan aras laras bagi titik A dan B dengan menggunakan kaedah naik dan turun. 4.4 PB 0.65 PA B 1.22 D 1.93 E 351.44 PH TGK A Aras L aras 351.49 C 349.99 351.13 Jarak 0 10 20 30 45 Catatan BM = 351.27 A B C(TP) D(Titik Akhir)

Merujuk kepada jadual pembukuan ukur aras kaedah Ketinggian Kolimatan di atas, isikan tempat-tempat kosong yang bertanda A,B,C,D dan E dengan nilai yang betul.

-1.846m

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/19

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 4a

PERHATIAN !! Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 4a.

4.1

Perbezaan antara perkara-perkara berikut :a) Alat aras dompot dan alat aras jongkit Alat aras jongkit boleh berputar pada arah memugak dan mengufuk manakala alat aras dompot hanya bergerak pada arah mengufuk sahaja. b) Batu aras dan batu aras sementara Batu aras didirikan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dan ianya bersifat kekal manakala batu aras sementara didirikan oleh jurukur berdekatan dengan tapak pengukuran dan ianya tidak bersifat kekal. c) Aras laras dan titik pindah Aras laras adalah ketinggian setiap titik di muka bumi samada ke bawah atau ke atas datum manakala titik pindah adalah titik kedudukan setaf di mana dua bacaan dibuat, iaitu pandangan belakang dan pandangan hadapan diambil.

4.2

Kedudukan bagi perkara-perkara berikut adalah :1) 2) 3) 4) 5) Pandangan Hadapan Pandangan Antara Pandangan Belakang Titik Pindah Garis Kolimatan -B -A -C -D -F

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/20

4.3

Aras laras di titik A Beza tinggi BM-A = 2.555 – 2.850 = -0.295 (turun) AL di A = AL di BM – Turun = 30.567 – 0.295 = 30.272m Aras laras di titik B Beza tinggi A - B = 2.850 – (-1.846) = 4.696 (naik) AL di B = AL di A + Naik = 30.272 + 4.696 = 34.968m

4.4 PB 0.65 PA 0.43 1.22 1.45 1.93 0.31 351.44 PH TGK 351.92 Aras L aras 351.49 350.70 349.99 351.13 Jarak 0 10 20 30 45 Catatan BM = 351.27 A B C(TP) D(Titik Akhir)

Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini. Anda boleh teruskan ke input selanjutnya

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/21

INPUT

4.9

PENGUKURAN ARAS MUKA KERATAN
Pengukuran aras muka keratan diberikan oleh jurukur supaya jurutera atau pereka bentuk boleh membandingkan aras tanah sebenar dengan pembentukan aras cadangannya, iaitu aras di mana tanah hendak dikerjakan dalam pembinaan baru. Pengukuran ini diperlukan untuk perencanaan pembinaan jalanraya, jalan keretapi, saluran pengairan dan sebagainya. Ianya terbahagi kepada dua jenis :a. Keratan memanjang b. Keratan melintang 4.9.1 Keratan Memanjang Pada pengukuran ini, pandangan antara tidak dilakukan kerana ia hanya untuk menentukan tinggi titik sahaja dan tidak untuk penggambaran keratan daripada tanah. Di samping itu, ia akan mengganggu ketelitian atau kejituan. Ia dilakukan untuk membuat jaringan titik-titik ketinggian yang akan digunakan sebagai jaringan dasar bagi berbagai keperluan teknik di kawasan terdekat sekitar projek. Keratan memanjang memberikan data berikut :a. Menentukan aras dan kecerunan yang paling sesuai dan ekonomi di mana tanah hendak dikerjakan dalam keratan memanjang b. Membekalkan maklumat pada sebarang titik di sepanjang keratan mengenai jumlah korekan atau jumlah tambakan. c. Merekodkan tempat di mana tiada pengorekan dan penambakan berlaku. 4.9.2 Keratan Melintang Pengukuran aras muka keratan melintang dapat dilakukan dengan kaedah tinggi garis kolimatan bagi mendapatkan tinggi titik-titik keratan. Pandangan antara boleh digunakan kerana ketelitian tidak dititikberatkan. Pengukuran ini digunakan bagi penggambaran keratan daripada tanah dalam bentuk melintang dari kerja-kerja pengukuran keratan memanjang. Keratan melintang memberikan data berikut :a. Menentukan aras paling sesuai dan ekonomi di mana tanah hendak dikerjakan dalam arah melintang. b. Membekalkan maklumat untuk menghitung kedudukan, tinggi dan cerun sebarang penambakan. c. Menghitung kuantiti kerja tanah untuk tujuan kos dan peruntukan yang sesuai bagi kerja tanah.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/22

4.9.3 Kaedah Pengukuran Aras Muka Keratan Kaedah pengukuran dapat dilakukan dengan cara ketinggian kolimatan untuk mendapatkan tinggi titik-titik keratan. Bagi keratan memanjang, memadai merekodkan hampir kepada 0.01m dan alat aras boleh ditempatkan di atas piket atau di luar piket. Langkah-langkah menjalankan pengukuran ini adalah seperti berikut :a. Garis keratan memanjang dan melintang mesti disediakan terlebih dahulu di atas tanah sebelum kerja-kerja pengukuran dijalankan. b. Keratan memanjang adalah merujuk kepada garis tengah suatu jalanraya, sungai, perparitan dan sebagainya. Oleh itu, penjajaran mesti dibuat bagi menentukan garis lurus dan lengkung garis tengah tersebut menggunakan alat aras, pancang jajar dan pita ukur. c. Piket-piket ditandakan di atas garis tengah ini dengan sela yang seragam bagi membolehkan profil tanah digambarkan dalam bentuk keratan memanjang. d. Selepas itu, ukur ke kiri dan kanan di setiap piket ini dengan bersudut tepat bagi membentuk keratan melintang pula. e. Di atas keratan melintang, tandakan juga piket-piket pada sela yang sesuai yang biasanya diletakkan di atas dan tepi tebing jika pengukuran adalah terhadap sungai (lihat rajah 4.14).

C1,C2…..C6 adalah titik di sepanjang keratan memanjang a,b,d dan e adalah titik di sepanjang keratan melintang

Rajah 4.14 Pandangan Plan Keratan Memanjang Dan Melintang (Sumber : Ab. Hamid Mohamed,2000)

f. Setelah garis memanjang dan melintang disediakan, kerja ukur aras bolehlah dimulakan. Ia mesti bermula dari Batu Aras atau Batu Aras Sementara yang diketahui ketinggiannya dan berakhir pada tanda aras yang diketahui ketinggiannya juga. g. Alat aras boleh didirikan di atas atau luar garis memanjang dan melintang mengikut kesesuaian jurukur dan rantaian antara piket ke piket diukur mengikut pergerakan setaf (lihat rajah 4.15). h. Pengukuran keratan memanjang dan melintang ini boleh dijalankan serentak ataupun berasingan bergantung kepada bilangan cerapan, masa kerja yang diperuntukkan, kecekapan jurukur dan kemudahan untuk pembukuan serta pengiraan.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/23

⊗ Kedudukan Alat Aras
Rajah 4.15 Kedudukan Alat Aras Bagi Kerja Aras Muka Keratan (Sumber : Nota Panduan Politeknik Malaysia, 1987)

4.9.4 Pemelotan Aras Muka Keratan Setelah cerapan di padang diambil, disemak dan buku kerja luar dilaraskan, lukisan aras muka keratan boleh disediakan. Ia ditunjukkan dalam rajah 4.16 dan dilukiskan seperti berikut :a. Lukiskan satu garisan datum yang dipilih untuk diplotkan lebih kurang 5sm di bawah aras laras terendah sekali bagi aras keratan. Garis ini mesti ditandakan dengan jelas, seperti ‘Garis Datum 100.00m di atas Aras Purata Laut (APL) b. Menskalakan rantaian titik-titik di mana aras dicerapkan di sepanjang garis datum dengan skala yang sesuai dan jadualkannya seperti dalam rajah 4.16 c. Ordinat tegak (bersudut tegak) pada titik ini dan skalakan aras laras setiapnya dan jadualkannya juga. Biasanya, skala tegak lima hingga sepuluh kali lebih besar berbanding mendatar bagi tujuan ketaksamaan tanah yang lebih nyata. d. Sambungkan setiap titik aras laras yang telah diplotkan dengan garisan terus dan ianya tidak merupakan satu lengkung seperti graf. e. Menggambarkan butiran di atas lukisan yang bersilang dengan garisan di atas tanah. Masukkan juga penerangan catatan seperti nama jalan, tempat hakmilik dan sebagainya.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/24

Rajah 4.16 Profil Kerja Di Sepanjang Satu Garis Tanah (Sumber : Sakdiah Basiron, 1995)

4.10 KONTUR
Garis kontur adalah satu garis pada sebuah peta yang mewakili satu garis yang menyambung titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama di atas atau di bawah datum. Namun takrif yang lebih tepat bagi garis kontur adalah persilangan permukaan aras dengan permukaan bumi. Sebagai contoh, jika permukaan bumi yang tidak teratur dipotong dengan permukaan mengufuk, maka garisan pemotongan di antara permukaan mengufuk dengan permukaan bumi menggambarkan garisan kontur dengan aras larasnya adalah sama. Garis-garis kontur ini boleh menerangkan topografi sesuatu kawasan iaitu faktor utama yang digunakan dalam rekabentuk kejuruteraan awam dan pembinaan. 4.10.1 Sela Atau Jarak Kontur Sela atau jarak kontur adalah perbezaan ketinggian di antara dua garis kontur yang berturutan. Sela ini menyatakan ketepatan tanah yang digambarkan. Nilai yang dipilih untuk sesuatu kegunaan bergantung ke atas : a) b) c) d) Guna pelan yang digunakan Skala pelan Kos yang terlibat Bentuk semulajadi rupabumi

Antara sela kontur yang selalu digunakan ialah :i. 0.25m - Untuk pangkalan udara, lapangan terbang ii. 0.5-1m - Untuk peta yang menunjukkan kawasan bangunan dan kilang

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/25

iii. 1-2m - Untuk tangki simpanan air, lanskap, perancangan bandar iv. 5-10m - Untuk peta topografi v. 10-50m - Untuk peta topografi berskala kecil Walaubagaimanapun, persetujuan perlu tercapai dalam menentukan nilai yang dipilih kerana sela terkecil berkehendakkan masa kerjaluar yang panjang dan ini menjadikan kos ukur bertambah. 4.10.2 Sifat-Sifat Kontur Bagi membolehkan seseorang pengguna peta memahami dengan lebih jelas tentang gambaran yang diberikan oleh garis kontur, mereka seharusnya mengetahui beberapa sifat utama garis kontur, iaitu :i. Garis kontur pada peta mempunyai jarak kontur tertentu. ii. Jarak di antara garis kontur untuk kawasan yang mendatar adalah lebar. iii. Jarak di antara garis kontur untuk kawasan yang cerun adalah berdekatan atau rapat sekali. iv. Untuk kawasan yang kecerunannya teratur, garis kontur adalah selari dan sama jarak di antara satu sama lain. v. Cenuram tegak atau jurang garis kontur dengan perbezaan ketinggian yang tidak sama akan terlihat sebagai garis kontur yang terhimpithimpit di antara satu sama lain. vi. Dua garis kontur dengan ketinggian tidak sama, tidak mungkin akan bertemu dan menjadi satu garis kontur. vii. Satu garis kontur tidak akan berpecahmenjadi dua garis kontur dengan ketinggian yang sama. viii. Garis kontur tidak boleh berhenti di suatu tempat secara tiba-tiba, kecuali pada batas kertas. ix. Teluk akan ditunjukkan oleh garis kontur yang cekung melengkung ke dalam. x. Tanjung akan ditunjukkan oleh garis kontur yang cembung melengkung keluar. xi. Garis kontur tidak boleh saling berpotongan.

4.11 KERJA KONTUR KAEDAH GRID
Kerja kontur kaedah grid adalah cara yang paling disukai untuk membuat kontur kerana proses ini senang untuk difahami dan ia boleh dikendalikan oleh seseorang yang tidak berpengalaman. Kaedah ini juga sesuai untuk kawasan ukur yang agak pamah dan terbuka. Dengan kaedah grid, suatu pemidang grid bersaiz sesuai dibentuk di atas kawasan yang hendak dikontur. Kawasan tersebut dibahagikan kepada siri garisan membentuk segiempat tepat dan aras-aras tanah diambil pada persilangan garisan grid ini. Sisi-sisi segiempat tepat boleh berubah daripada 5 ke 30m. Nilai sebenar adalah bergantung kepada ketepatan yang dikehendaki dan bentuk semulajadi permukaan tanah. Permukaan tanah yang tidak sekata lebih

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/26

banyak tumpuan diberikan kepada titik-titik grid. Terdapat berbagai-bagai kaedah pemancangan grid, namun satu daripadanya diterangkan di sini. Berdasarkan pada rajah 4.17 :i. Garis dasar AL dipancangkan terlebih dahulu dengan menggunakan pancang jajar dan pita ukur ii. Di titik A dan L, buatkan garisan bersudut tepat bagi membentuk garisan A1A6 dan L1L6. Katakan setiap satunya adalah 50m. iii. Garisan AL, A1A6 dan L1L6 kemudiannya dipancangkan berdasarkan kepada saiz grid yang hendak dibentuk, katakan 5m. iv. Dengan menjajar pita ukur di sepanjang garisan A1A6, setaf dipegang setiap 5m. Bacaan diambil dan direkodkan dalam buku kerjaluar di mana setiap bacaan yang direkod adalah merujuk kepada kedudukan setaf seperti A1, A2, A3 dan sebagainya. v. Proses yang sama diulangi untuk garisan B1B6 dan seterusnya. vi. Satu lakaran pemidang grid termasuk huruf dan nombor rujukan dicatatkan dalam buku kerjaluar, supaya rangkaian grid boleh diplotkan dengan mudah. vii. Apabila grid ini telah diplotkan dengan setiap bucunya diketahui aras larasnya, garis kontur yang dikehendaki dapatlah ditentukan dengan cara penentudalaman (interpolation).

Rajah 4.17 Pemidang Grid (Sumber : Sakdiah Basiron, 1995)

4.12 KAEDAH INTERPOLASI GARIS KONTUR
Interpolasi adalah satu proses bagi menentukan titik-titik ketinggian di atas pelan atau pelotan bagi garis antara dua titik yang diketahui aras larasnya. Apabila telah selesai interpolasi titik-titik tersebut, barulah garis-garis kontur dilukiskan di atas titik-titik yang dikehendaki bagi keseluruhan pelan atau pelotan. Berbagai cara interpolasi boleh digunakan bagi menentukan garis kontur. Jenis-jenis interpolasi adalah seperti berikut :-

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/27

4.12.1 Interpolasi Matematik Ia menjadi proses yang sukar apabila terdapat bilangan titik yang banyak. Beza setiap tinggi titik dikira dan jarak ufuknya digunakan bagi mengira kedudukan garis kontur yang dikehendaki di atas garisan yang menghubungkan titik-titik tersebut. Merujuk kepada rajah 4.18, kedudukan garis kontur 36m ditentukan antara dua titik A dan B yang aras larasnya diperolehi dari satu kerja kontur kaedah grid adalah 37.2m dan 35.8m.
A (37.2m) (35.8m) B 37.2m 36.0m ∆H ∆h 35.8m

20m (a) Kotak Grid Pada Pelotan

20m

x

(b) Segitiga Sebentuk

Rajah 4.18 Kaedah Interpolasi Matematik

∆H = 37.2 – 35.8 = 1.4m ∆h = 36.0 – 35.8 = 0.2m Dari segitiga sebentuk, x = 20 ∆h ∆H x = ∆h X 20 ∆H = 0.2 X 20 1.4 = 2.86m Ini bermakna, titik yang ketinggiannya 36.0m adalah berjarak 2.86m dari titik yang ketinggiannya 35.8m (di pelotan). Langkah yang seterusnya adalah mencari kedudukan titik ketinggian 36.0m pada garis-garis grid yang lain. Selepas semua titik ketinggian 36.0m ditentukan, titik-titik ini dihubungkan antara satu sama lain bagi membentuk garis kontur. 4.12.2 Interpolasi Grafik Kaedah ini adalah lebih cepat bagi bilangan titik yang banyak. Merujuk kepada rajah 4.19, dua titik dengan ketinggian 35.8m dan 37.2m dipelotkan. Kontur yang dikehendaki adalah pada ketinggian 36.0 dan 37.0m. Buatkan

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/28

satu garisan melalui salah satu titik dan bahagikan garisan ini kepada 14 unit. 35.8 + 1.4 = 37.2 Satu unit misalnya 1sm, 2sm dan sebagainya Untuk mendapatkan titik kontur ketinggian 36.0m, maka 35.8 + 0.2 = 36.0. Tandakan 2 unit dari titik 35.8 berdasarkan 14 unit yang telah dibahagikan tadi. Bagi titik ketinggian 37.0m pula, 35.8 + 1.2 = 37.0, maka tandakan 12 unit dari titik 35.8. Buatlah sedemikian untuk keseluruhan titik yang ada.
37.2m 37.0m 36.0m

35.8m 14 unit Rajah 4.19 Kaedah Interpolasi Grafik

4.12.3 Interpolasi Skala Kedudukan satu skala seperti ditunjukkan dalam rajah 4.20 dengan unit 1.70 diletakkan bersebelahan titik tinggi 1.70m. Manakala satu garisan dibuat dari unit 3.6 ke titik tinggi 3.60m. Bagi mendapatkan garisan ini, skala perlu diubah-ubah sehingga unit 3.6 pada skala mewakili titik tinggi 3.60m. Tandakan titik-titik kontur 2m dan 3m dengan menggunakan satu set-square dengan membuat gerakan selari dari garis pertama tadi. Kedudukan 2 dan 3m menandakan kedudukan titik kontur yang diperlukan.
3m 1.70 2m 3.60

Skala

Rajah 4.20 Kaedah Interpolasi Skala

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/29

AKTIVITI 4b

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

4.1

Apakah kegunaan keratan memanjang dan melintang ?

4.2

Bagaimanakah keratan melintang ditubuhkan berhubungan dengan satu keratan memanjang ?

4.3

Apakah prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemilihan nilai sela atau jarak kontur ?

4.4

Dari pemahaman yang telah anda perolehi mengenai kerja kontur kaedah grid, nyatakan dua kelemahan menjalankan pengukuran dengan menggunakan kaedah ini.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/30

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 4b

PERHATIAN !! Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 4b. 4.1 (a) Kegunaan keratan memanjang i. Menentukan aras dan kecerunan yang paling sesuai dan ekonomi di mana tanah hendak dikerjakan dalam keratan memanjang. ii. Membekalkan maklumat pada sebarang titik di sepanjang keratan mengenai jumlah korekan atau jumlah tambakan. iii. Merekodkan tempat di mana tiada pengorekan dan penambakan. (b) Kegunaan keratan melintang i. ii. iii. 4.2 Menentukan aras paling sesuai dan ekonomi di mana tanah hendak dikerjakan dalam arah melintang. Membekalkan maklumat untuk menghitung kedudukan, tinggi dan cerun sebarang penambakan. Menghitung kuantiti kerja tanah untuk tujuan kos dan peruntukan yang sesuai bagi kerja tanah.

Keratan melintang disetkan normal, iaitu bersudut tepat dengan keratan memanjang. Sekiranya keratan melintang diambil tidak bersudut tepat dengan keratan memanjang, sudut mesti diukur supaya ia boleh ditunjukkan dalam pelan. Prinsip yang digunakan dalam pemilihan nilai sela atau jarak kontur adalah :a) b) c) d) Guna pelan yang digunakan Skala pelan Kos yang terlibat Bentuk semulajadi rupabumi

4.3

4.4

Dua kelemahan menjalankan kerja kontur dengan kaedah grid :i. ii. Pembentukan pemidang grid mengambil masa yang agak lama dan ia menjadi sukar bila kerja dilakukan di kawasan membangun. Perubahan cerun dalam grid tidak dapat direkodkan.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/31

PENILAIAN

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAB SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA.

Soalan 1 PB 1.37 1.22 2.41 2.85 3.14 2.93 2.68 2.56 1.30 2.63 PA PH 1.92 Naik Turun Aras Laras Jarak 0 40 80 100 120 160 180 200 Catatan BM 1=100.00m A(TP) B C D(TP) E F(TP) BM 1

Satu kerja ukur aras telah dijalankan bagi mendapatkan aras laras di sepanjang Jalan P.Ramlee sejauh 200m. Aras laras ini akan digunakan untuk pengorekan tanah dalam projek pemasangan ‘Fiber Optic For Telecomunications’. Kirakan nilai aras laras bagi setiap titik dengan kaedah naik dan turun dan buat semakan aritmatik terhadap pengiraan anda. Adakah tikaian bagi kerja ukur aras ini berada di dalam had yang dibenarkan ? Buktikan ?

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/32

Soalan 2
a b c A B E d e f g F C D G h i j k

H

Berdasarkan kepada rajah, kerja ukur aras bermula di titik A dan berakhir di titik H. Buatkan pembukuan ukur aras dengan melengkapkan ruangan PB,PA,PH dan CATATAN.

Soalan 3
A (22.2m) (25.8m) B

Rajah di atas adalah menunjukkan satu kotak grid bersaiz 30m X 30m. Titik A dan B masing-masingnya mempunyai ketinggian 22.2m dan 25.8m. Dengan menggunakan kaedah interpolasi matematik, kirakan jarak dari titik A ke ke titik kontur 23.0m.

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/33

MAKLUM BALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI

SUDAH MENCUBA ? SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN DI BAWAH.

Jawapan 1

PB 1.37 1.22

PA

PH 1.92

Naik

Turun 0.55 1.19 0.44

2.41 2.85 3.14 2.93 2.68 8.41 2.56 1.30 8.41 2.63 0.22 0.21 0.37 1.38 2.18

Aras Laras 100.00 99.45 98.26 97.82 98.04 98.25 98.62 100.00

Jarak 0 40 80 100 120 160 180 200

Catatan BM 1=100.00m A(TP) B C D(TP) E F(TP) BM 1

2.18

Semakan Aritmatik :∑(PH) - ∑(PB) = ∑(TURUN) - ∑(NAIK) = AL MULA – AL AKHIR (8.41 – 8.41) = (2.18 – 2.18) = 100.00 – 100.00 Kerja ukur aras ini tiada tikaian kerana, AL MULA – AL AKHIR = 0

UKUR ARAS

C1005/UNIT 4/34

Jawapan 2

PB a c

PA

PH b

Naik

Turun

Aras Laras

Jarak

Catatan A B (Titik Pindah) C D E (Titik Pindah) F G (Titik Pindah) H

d e g h j i k f

Jawapan 3

A (22.2m)

(25.8m) B 23.0m

25.8m

∆h 22.2m 30m x 30m

∆H

∆H = 25.8 – 22.2 = 3.6m ∆h = 23.0 – 22.2 = 0.8m Dari segitiga sebentuk, x = 30 ∆h ∆H x = ∆h X 30 ∆H = 0.8 X 30 3.6 Jadi, jarak dari titik A = 6.66m

TAHNIAH SEKIRANYA ANDA DAPAT MENJAWABNYA DENGAN BETUL MARI KITA BERPINDAH KE UNIT 5

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/1

UNIT 5

UKUR KOMPAS

5

Di akhir unit ini anda akan dapat :Menyatakan tujuan dan prinsip ukur kompas. Menghuraikan penggunaan peralatan ukur kompas. Menyatakan istilah-istilah di dalam ukur kompas. Menerangkan kaedah-kaedah untuk membuat terabas ukur kompas. Menjalankan pelarasan cerapan dengan kaedah tarikan tempatan. Menggunakan kaedah Bowditch untuk melaraskan pelotan.

SUSUHK FITKEJBO

Unit

MA FITKEJBO
Mengetahui konsep pengukuran sudut dan terabas di atas permukaan bumi dengan menggunakan kompas.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/2

INPUT

5.1

PENGENALAN DAN PRINSIP UKUR KOMPAS
Dalam ukur kompas, cerapan dan pengukuran ke atas garisan ukur melibatkan bering dan jarak. Bering dalam ukur kompas bermaksud sudut yang dibuat oleh garisan ukur dengan satu rujukan meridian tertentu. Bering dibaca dengan kompas dan jarak diukur dengan rantai ukur atau pita ukur. Garisan ukur tidak membentuk rangka-rangka segitiga sebagaimana ukur rantai. Siri garisan ukur yang berterusan akan membentuk satu litar yang disebut sebagai terabas. Arah garisan ukur tersebut berpandukan kepada satu rujukan meridian magnet atau utara magnet. Titik-titik di mana kompas dipasangkan untuk mencerap bering disebut sebagai hentian ukur. Untuk membina terabas kompas, bering dan jarak bagi garisan ukur dicerap bagi membolehkan arah dan panjang garisan ukur tersebut dipelot. Garisan asas dan semakan tidak diperlukan di dalam pembentukan terabas sepertimana ukur rantai.
Utara Magnet C B

θ
Garisan ukur A Rajah 5.1 Prinsip Ukur Kompas

Titik B adalah titik tetap yang hendak ditentukan. Setelah bering AB (θ) dicerap dan jarak AB diukur maka kedudukan stesen B dapat ditentukan.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/3

5.2

ISTILAH-ISTILAH DALAM UKUR KOMPAS
5.2.1 Bering Bering adalah sudut yang dibentuk oleh garisan ukur dengan suatu meridian yang ditetapkan samada meredian magnet atau meridian benar. Berdasarkan rajah di bawah OP adalah meridian benar dan bering A adalah sudut POA.
P (Meridian)

A

O Rajah 5.2 Bering

5.2.2 Meridian Benar Meridian benar adalah lingkaran besar yang melalui kutub-kutub bumi.
Kutub Utara

Meridian Benar

Kutub Selatan Rajah 5.3 Meridian Benar

5.2.3 Meridian Magnet Meridian magnet terbentuk daripada lingkaran besar yang melalui kutub-kutub magnet bumi. Meridian ini dapat ditunjukkan oleh

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/4

jarum magnet yang berada dalam keadaan bebas terapung. Meridian ini digunakan sebagai rujukan dalam ukur kompas.

Kutub Utara Magnet Meridian Magnet Kutub Selatan Magnet Rajah 5.4 Meridian Magnet

5.2.4 Sudut Serong Magnet Meridian magnet sentiasa berubah dan tidak selaras dengan meridian benar. Sudut serong magnet merupakan selisih di antara meridian benar dan meridian magnet. Sudut serong terbentuk samada sudut serong magnetik timur atau sudut serong magnetik barat bergantung kepada kedudukan di permukaan bumi. Sudut serong ini tidak seragam di atas permukaan bumi seluruh dunia dan ianya adalah minimum di garisan khatulistiwa.
Kutub Utara Bumi

α

Kutub Utara Magnet Meridian Magnet

Kutub Selatan Magnet Kutub Selatan Bumi

Sudut α akan berubah dari masa ke semasa

Rajah 5.5 Sudut Serong Magnet

5.2.5 Tarikan Tempatan Jarum kompas boleh dipengaruhi oleh objek-objek seperti logam atau medan magnet yang disebabkan oleh arus elektrik. Ia boleh memberi kesan selisih pada bering kompas. Pengaruh tarikan yang

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/5

berlaku pada jarum kompas dikenali sebagai tarikan tempatan. Pada kebiasaannya, kesan tarikan tempatan adalah lebih besar di dalam kawasan bandar daripada kawasan desa. Jika tarikan tempatan berlaku, bering hadapan dan bering belakang tidak akan mendapat beza 180° seperti yang sepatutnya.
U U 0

10

50 A

B

Rajah 5.6 Kesan Tarikan Tempatan

Bering AB = Bering BA = = Bering BA = =

50 0 00’00’’ 50 0 00’00’’ + 1800 00’00’’ 2300 00’00’’ (Jika tiada tarikan tempatan) 40 0 00’00’’ + 1800 00’00’’ 2200 00’00’’ (Jika tarikan tampatan)

5.2.6 Jenis-Jenis Utara Terdapat tiga jenis utara dalam ilmu ukur. Ketiga-tiga jenis utara ini ditunjukkan di atas peta topografi bersama-sama dengan nilai sudut serong magnet dan sudut serong grid. Ia bertujuan untuk memudahkan penukaran nilai-nilai bering. 5.2.6.1 Utara Benar Utara benar menghala ke arah kutub utara bumi dari sebarang titik di atas permukaan bumi. Ia merupakan hala garisan bujur (longitud) yang ditunjukkan di atas peta (lihat Rajah 5.3). 5.2.6.2 Utara Magnet Utara magnet merupakan hala yang ditunjukkan oleh jarum kompas dalam keadaan bebas.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/6

5.2.6.3

Utara Grid Utara grid merupakan hala yang ditunjukkan oleh garisan grid pugak di atas peta.

5.2.7 Jenis-Jenis Bering Terdapat empat jenis bering yang biasa digunakan. Bering bergantung kepada rujukan utara yang digunakan. 5.2.7.1 Bering Benar Ia adalah bering yang dibentuk oleh garisan ukur dengan utara benar. Ia dibaca dalam arah jam dengan julat di antara 00 hingga 3600. 5.2.7.2 Bering Magnet Bering magnet adalah sudut yang dibuat oleh garisan ukur dengan utara magnet. Ia diperolehi dari bacaan kompas. 5.2.7.3 Bering Grid Bering grid adalah dengan merujuk kepada utara pada peta. 5.2.7.4 Bering Bulatan Penuh Bering bulatan penuh adalah bering yang dibaca dalam arah jam dan dirujuk pada suatu meridian rujukan atau arah utara.
Utara Rujukan ( Meridian ) A

α
C O B

β

Bering Bulatan Penuh OA = ∝ Bering Bulatan Penuh OC = β

Rajah 5.7 Bering Bulatan Penuh

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/7

5.2.7.5

Bering Sukuan Bering sukuan adalah bering yang dibentuk oleh garisan ukur dengan arah utara atau selatan. Setiap sukuan merupakan satu suku bahagian bulatan penuh. Dalam sistem bering sukuan, nilai julat adalah di antara 00 hingga 900. Setiap nilai bering disebut mengikut kedudukan sukuan di mana ia dibaca. Di bawah adalah contoh-contoh bering sukuan :-

U

U

θ
B

0

θ0
T B T

S Bering Sukuan ialah U θ0 T U

S Bering Sukuan Ialah S(180 0- θ0)T U

θ0
B T B

θ0
T

S Bering Sukuan Ialah S(θ0- 1800)B

S Bering Sukuan Ialah U(360 0- θ0)B

Rajah 5.8 Bering Sukuan

5.2.7.6

Bering Hadapan Dan Bering Belakang Bering hadapan dalam terabas ukur kompas adalah bering yang dibaca pada hentian hadapan dalam arah laluan terabas. Apabila kompas menduduki hentian hadapan, bacaan bering arah hentian yang diduduki sebelumnya disebut bering belakang.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/8

U U Bering Hadapan Bering Belakang Rajah 5.9 Pandangan Hadapan Dan Belakang

5.3

PERALATAN
Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang ukur kompas, perkara yang paling penting yang harus kita ketahui ialah peralatan yang digunakan. Di antara peralatan dalam ukur kompas ialah :1) 2) 3) 4) 5) Alat kompas Pita ukur Pancang jajar Piket Kakitiga kompas (tripod)

5.3.1 Kompas Alat kompas dapat dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu :i. Kompas Prismatik ii. Kompas Jurukur iii. Kompas Cecair 5.3.1.1 Kompas Prismatik

Kompas prismatik menggunakan prinsip sifat magnet. Dalam keadaan mendatar, kompas prismatik boleh memberi bacaan arah garisan berpandukan meridian magnet atau utara magnet. Sudut yang dibaca adalah bering. Kompas prismatik ini berbentuk kotak pelindung bulat bergarisan pusat 50mm hingga 80mm. Dalam kotak kompas ini terkandung dial kompas yang dilekatkan pada jarum magnet di atas pangsi yang terletak di tengah-tengah tapak kompas. Di sisi belakang kotak ini dipasangkan prisma untuk membaca bering dan di sisi hadapan dipasangkan bilah tenang untuk menenang atau menjajar sasaran yang hendak dibaca beringnya.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/9

Rajah 5.10 Kompas Prismatik (Sumber : Laman Web)

5.3.1.2

Kompas Jurukur

Rajah 5.11 Kompas Jurukur (Sumber : Laman Web)

Kompas Jurukur adalah sama dengan kompas prismatik. Perbezaan yang nyata dengan kompas prismatik adalah :1. Tidak berprisma dan bacaan dibuat dengan mata kasar. 2. Tempat prisma diganti dengan bilah mata. 3. Dial kompas dilekat pada kotak kompas bukan pada jarum magnet. 4. Jarum magnet terletak di atas pangsi dan bergerak bebas. Hujung jarum menunjukkan nilai bering di atas senggatan dial kompas. 5. Dial kompas disengat dalam 4 sukuan. Setiap sukuan disengat antara 00 hingga 900. Angka-angka nilai bering tidak terbalik. 6. Tiada cermin dipasang pada bilah tenang. 5.3.1.3 Kompas Cecair

Jarum dan permukaan kompas yang tergantung bebas di dalam cecair memberikannya satu tindakan yang tetap, membenarkan

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/10

kelembapan pergerakkan dibuat dengan segera dan meringankan berat yang bertumpu ke atas titik pangsi. Dengan itu, kompas cecair tidak mempunyai pin brek atau tuil penyungkit, tetapi memerlukan satu penutup kaca yang kedap udara. Bagaimanapun, gelembung mungkin akan terbentuk di bawah perubahan cuaca di dalam kotak yang tertutup. Bagi mengelakkan ini daripada berlaku, kotak kompas cecair mempunyai bawah yang disalutkan dengan perak-nikel, yang mengembang dan mengecut bersama cecair. Cecair di dalam kebanyakan kompas moden adalah merupakan alkohol tulen. Kompas cecair pada kebiasaannya adalah jenis prisma.

Rajah 5.12 Kompas Cecair (Sumber : Laman Web)

5.3.2 Pita Ukur Pita ukur terdiri dari pita invar, pita keluli, pita linen, atau pita sintetik. Panjang setiap satu biasanya adalah 20m, 30m, 50m atau 100m. Ia digunakan untuk mendapatkan jarak di antara stesenstesen, garisan ofset dan mengukur dimensi butiran.

5.3.3 Pancang Jajar Diperbuat daripada kayu dengan bentuk bulat atau segi lapan dilapik dengan besi di bahagian tapak. Ukuran panjang adalah 6 kaki. Untuk mudah kelihatan ia dicat dengan warna merah dan putih selang seli satu kaki panjang. Digunakan sebagai tanda sasaran bagi stesen-stesen ukur. 5.3.4 Piket Diperbuat daripada kayu dengan panjang lebih kurang 20 cm untuk tujuan penandaan stesen terabas kompas.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/11

5.3.5 Kakitiga Kompas Digunakan untuk pengukuran. mendirisiapkan alat kompas untuk kerja

Rajah 5.13 Kompas Prismatik Dan Kakitiga (Tripod) (Sumber : Laman Web)

5.4

KOMPONEN-KOMPONEN PADA KOMPAS
5.4.1 Komponen Asas a. Kotak Kompas Kotak kompas adalah berbentuk bulat dan diperbuat daripada logam bukan magnetik dengan ukuran garis pusat dari 50mm hingga 80mm. Di tengah-tengah tapak kotak ini dipasangkan pangsi untuk meletakkan dial kompas. b. Dial atau Gegelang Kompas Jarum kompas diperbuat daripada besi magnet lebar dan dilekat pada dial kompas. Dial kompas ini disenggat dari 00 hingga 3600 dalam arah jam. Senggatan darjah dibahagikan kepada dua bahagian bagi membolehkan bacaan kepada 30’ terhampir. Angka nilai bering ditulis terbalik. c. Prisma Prisma mempunyai sisi yang cembung untuk dijadikan sebuah kanta bagi memperbesarkan bacaan. Prisma memberikan kejituan yang lebih tinggi.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/12

d. Bilah Tenang Bilah tenang dibentuk dari belahan yang membenarkan bacaan kompas diambil melalui prisma pada masa yang sama ketika menenang objek. 5.4.2 Komponen Tambahan a. Cermin Cermin dipasang pada bilah tenang. Ia boleh di turun naikkan untuk disesuaikan dengan sasaran yang terlalu tinggi atau rendah. b. Tapis Cahaya Terdapat dua jenis tapis cahaya. Tapis berwarna merah adalah untuk kegunaan waktu malam manakala tapis berwarna biru atau hitam untuk kegunaan pada hari yang sangat cerah. c. Pin Henti Pin henti dipasang pada tapak bilah tenang. Ia hendaklah ditekan dengan berhati-hati bagi memberhentikan hayunan dial kompas. d. Tuil Pengangkat Tuil pengangkat dipasang pada bawah bilah tenang. Apabila bilah tenang dilipat rapat kepada penutup kaca, tuil akan tertekan dan mengangkat jarum magnet dari pangsinya. e. Penutup Kaca Penutup kaca dipasang di bahagian atas kompas bagi melindungi dial kompas daripada debu.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/13

Bilah Tenung Hadapan

Prisma Pin Penyungkit Penutup Kaca

Bilah Tenung Belakang

Pin Henti

Skru Bagi Kakitiga Tuil Kotak Pengangkat Kompas

Pangsi Pin Henti

Jarum Dial Kompas Kompas

Pin Penyungkit

Jarum Kompas

Dial Kompas Pangsi Atas

Bilah Tenang Belakang

Rajah 5.14 Lakaran Kompas prismatik (Sumber : Sakdiah Basiron, 1995)

5.5

PENGAWASAN SEMASA MENGGUNAKAN KOMPAS
Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diberi perhatian ketika menggunakan kompas. a. Pastikan kompas yang dipasang siap di atas kakitiga berkeadaan mendatar. b. Jauhi atau elakkan gangguan magnet daripada peralatan logam magnet seperti parang, anak kunci, binaan keluli seperti pagar, tiang elektrik dan lain-lain. c. Apabila membawa kompas, pastikan jarum magnet diangkat dari pangsinya dengan tuil pengangkat dan lipat bilah tenang supaya rapat dengan kaca penutup.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/14

d. Elakkan kaca penutup daripada bergeser dengan apa-apa sekalipun untuk mengelakkan kesan statik elektrik terhadap jarum kompas.

5.6

KAEDAH MENCERAP DENGAN KOMPAS
Pencerapan bering ke sasaran menggunakan berdasarkan kepada langkah-langkah berikut :kompas adalah

a. Pasang dan siapkan kompas di atas kakitiga pada hentian yang dipilih. Araskan kompas supaya dial kompas berada di dalam keadaan bebas. b. Halakan bilah tenang ke sasaran (pancang jajar) dan jajarkan rerambut bilah tenang dengan sasaran. c. Baca bering melalui prisma dengan membaca tindihan rerambut pada bacaan dial kompas. d. Jika dial kompas tidak berada di dalam keadaan tenang (berhenti/pegun) tekan pin henti dengan berhati-hati untuk mempercepatkan ia berhenti. e. Jika bacaan pada dial kompas kabur, laraskan prisma dengan menurun-naikkan kedudukan prisma.

5.7

TERABAS KOMPAS
Terabas dapat di gambarkan dengan jelas di atas peta atau pelan bila jarak dan arah garisan-garisan ukur serta kedudukan titik di ketahui. Terabas merupakan susunan garisan-garisan ukur yang berturutan. Bering dan jarak akan ditentukan dengan alatan yang sesuai. Dalam terabas kompas, bering garisan dibaca denga kompas dan jaraknya diukur dengan rantai ukur atau pita ukur. Terdapat dua jenis terabas kompas iaitu :i. ii. Terabas Tertutup Terabas Terbuka

5.7.1 Terabas Tertutup Sesuatu terabas itu dinamakan terabas tertutup apabila pengukuran dimulakan dari satu titik yang diketahui kedudukannya dan diakhiri pada titik yang juga diketahui kedudukannya. Terdapat dua jenis terabas tertutup, iaitu :i. Terabas yang bermula dan berakhir pada titik yang sama iaitu membuat satu pusingan dan kembali ke titik asal. Biasanya dilakukan pada pengukuran kawasan-kawasan yang diperlukan sahaja (lihat Rajah 5.15).

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/15

ii. Terabas yang bermula dan berakhir pada dua titik yang berlainan tetapi diketahui nilai koordinit di kedua-dua titik tersebut (lihat Rajah 5.16).
A B E

D C Rajah 5.15 Terabas Tertutup Jenis Pertama B D U1100 T2000 A U1000 T1900 C

Rajah 5.16 Terabas Tertutup Jenis Kedua

5.7.2 Terabas Terbuka Terabas terbuka adalah kerja ukur yang dilakukan tidak dimulakan atau diakhiri atau kedua-duanya sekali pada titik-titik yang berkoordinit. Terabas jenis ini sukar untuk dilakukan pelarasan.
B D

A

C Rajah 5.17 Terabas Terbuka

5.7.3 Kebaikan Dan Keburukan Terabas Kompas Terdapat beberapa kebaikan terabas kompas, antaranya ialah :1. Peralatan untuk tujuan ukur kompas adalah ringan dan mudah dibawa serta dipasangkan di mana-mana hentian yang dikehendaki.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/16

2. Bilangan alat yang digunakan adalah kecil berbanding alatan kerja ukur yang lain. 3. Cerapan boleh diselesaikan dengan cepat di padang kerana setiap cerapan adalah bebas daripada cerapan-cerapan sebelumnya. Sebarang selisih dapat dikesan dan dilaraskan. 4. Kaedah ini adalah amat sesuai bagi kawasan yang titik kawalannya sukar kelihatan atau terlindung seperti kawasan belukar atau kawasan hutan. 5. Ukur kompas sangat sesuai untuk ukur tinjauan di mana kejituannya memadai dan proses pengukurannya cepat. Antara keburukan ukur kompas pula adalah seperti berikut :1. Bacaan tidak begitu tepat. Ia cuma memberi kejituan paling tepat adalah lebih kurang 1/344 kerana bidang terabas adalah amat terhad. 2. Langkah mencegah perlu sentiasa diambil terhadap kesan tarikan tempatan.

5.8

KAEDAH-KAEDAH MEMBUAT TERABAS KOMPAS
Terdapat empat kaedah untuk membuat terabas kompas, iaitu :i. ii. iii. iv. Kaedah Terabas Bering Hadapan Kaedah Bering Hadapan Dan Belakang Kaedah Jejarian Atau Pancaran Kaedah Silangan

5.8.1 Kaedah Terabas Bering Hadapan Bagi kaedah terabas bering hadapan, pada setiap hentian hanya dicerap bering hadapan sahaja. Masa operasi adalah lebih cepat. Namun ketepatan yang dicapai adalah tidak beberapa tinggi. Ianya sesuai digunakan dalam ukur tinjauan. 5.8.2 Kaedah Bering Hadapan Dan Belakang Dalam proses pengukuran, bering hadapan dan belakang di baca pada setiap hentian. Cara ini merupakan yang paling biasa di gunakan memandangkan kebaikannya seperti berikut :1. Bering hadapan dan belakang dicerap pada setiap hentian. Oleh itu, sebarang kesan tarikan tempatan tidak mempengaruhi sudut-sudut yang diperolehi daripada bering-bering yang dibaca.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/17

2. Sebarang selisih atau kesan tarikan tempatan dapat dikesan kerana perbezaan bering hadapan dan belakang adalah 180° . Oleh itu pelarasan boleh dibuat.
B

θ α

C

D A

θ α

Bering Hadapan Bering Belakang E

Rajah 5.18 Kaedah Bering Hadapan Dan Belakang

5.8.3 Kaedah Jejarian Atau Pancaran Bagi kaedah jejarian atau pancaran, satu hentian terabas di pilih (lebih kurang di tengah-tengah di antara hentian-hentian ukur) supaya jejarian atau pancaran dapat dibentuk kepada butiranbutiran di atas permukaan bumi kawasan yang diukur. Kaedah ini dapat juga membentuk satu terabas kawasan yang diperlukan.
B Utara Magnet

A

O C

D Rajah 5.19 Kaedah Jejarian Atau Pancaran

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/18

5.8.4 Kaedah Silangan Kaedah ini lazimnya digunakan untuk menentududukan butiranbutiran atau paramuka di permukaan bumi sesuatu kawasan yang di ukur. Bering sesuatu butiran dibaca daripada sekurangkurangnya dari dua hentian terabas kompas. Jarak garisan-garisan tersebut tidak perlu diukur. Kaedah ini menjimatkan masa operasi di padang. Kerja-kerja pemelotan pelan atau peta dapat di laksanakan tanpa perlu banyak menggunakan skala.
Utara Magnet B A

C E

Garisan Silangan D Rajah 5.20 Kaedah Silangan

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/19

AKTIVITI 5a

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA 5.1 Untuk menguji kefahaman anda dalam bahagian ini, cuba jawab soalan teka silangkata di bawah.

10

8 12 1 7

11

2 9

3

6

4

5

MENEGAK 1.Bering ini menggunakan julat nilai adalah di 0 0 antara 0 hingga 90 . 3.Sudut antara garisan ukur dengan arah utara dikenali sebagai ………. 8. Kompas yang berfungsi berdasarkan prinsipprinsip sifat magnet. 10.Istilah yang digunakan ketika kerja mengambil bacaan dalam ukur kompas. 11. Nyatakan X X Barat Timur

12. Seliseh yang disebabkan oleh bahan logam atau medan magnet.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/20

MELINTANG 2.Peralatan yang paling penting dalam kerja ukur kompas 3.Bering ini dibaca dalam arah jam 0 0 dengan julat diantara 0 hingga 360 4. Merupakan selisih di antara meridian benar dan meridian magnet 5. Apakah ‘X ‘dibawah
Kutub Utara

6.Tanda untuk stesen adalah …….. 7.Ketika jarum kompas berada bebas terapung, ia akan menunjuk ke arah ………….. 9.Sudut yang terbina antara garisan ukur dari utara magnet.

X

Kutub Selatan

5.2

Namakan bahagian-bahagian yang ditandakan pada rajah kompas di bawah?

F G

E

H A B C D

5.3

Nyatakan benar atau salah penyataan di bawah. a. Tuil pengangkat dipasang di atas bilah tenang supaya apabila bilah tenang dilipat rapat kepada penutup kaca, tuil akan ditolak dan menekan jarum magnet dari pangsinya. b. Untuk mengelak kesan statik elektrik pada jarum kompas elakkan kaca penutup dari bergeseran. c. Jika dial kompas tidak di dalam keadaan yang tenang, tekan pin henti dengan berhati-hati untuk mempercepatkan ia berhenti.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/21

d. Untuk mendapatkan bacaan yang jelas gunakan tuil pengangkat dengan melaraskannya. e. Terabas yang bermula dari stesen yang diketahui kedudukannya dan berakhir pada stesen yang tidak diketahui kedudukannya dipanggil terabas terbuka. f. Cerapan-cerapan yang diambil dalam ukur kompas mempunyai hubungkait antara satu sama lain. g. Terabas kompas sesuai dijalankan di kawasan yang titik kawalannya sukar dilihat. 5.4 Nyatakan empat (4) kaedah untuk menjalankan kerja terabas kompas.

Kalau awak faham, pasti boleh jawab !!!!!

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/22

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 5a

PERHATIAN !! Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 5a. 5.1 Jawaban bagi teka silangkata :MENEGAK Sukuan Bering Prismatik Cerap Utara Benar Tarikan Tempatan MELINTANG Kompas Benar Sudut Serong Meridian Benar Piket Utara Magnet

1 3 8 10 11 12 2 3 4 5 6 7 9

5.2

Bahagian-bahagian pada alat kompas tersebut adalah :A B C D E F G H = = = = = = = = Kotak Kompas Tuil Pengangkat Pangsi Dial Kompas Bilah Tenang Belakang Prisma Penutup Kaca Pin Henti

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/23

5.3

Jawapannya adalah seperti berikut :a. Salah b. Benar c. Benar d. Salah e. Salah f. Salah g. Benar

5.4

Empat kaedah menjalankan kerja terabas kompas adalah seperti berikut :i. ii. iii. iv. Kaedah Terabas Bering Hadapan Kaedah Bering Hadapan Dan Belakang. Kaedah Jejarian Atau Pancaran Kaedah Silangan

Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini. Anda boleh teruskan ke input selanjutnya

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/24

INPUT

5.9

PERINGKAT-PERINGKAT KERJA LUAR UKUR KOMPAS
Kerja luar ukur kompas boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat kerja. Ini bertujuan untuk memastikan kerja luar yang dijalankan mengikut susunan kerja yang teratur dan kemas. Berikut adalah peringkat kerja luar ukur kompas :i. ii. iii. iv. v. vi. Ukur tinjauan Pemilihan hentian-hentian ukur Menandakan hentian-hentian ukur Mencerap dan pengukuran Mencatat hasil kerja Pembukuan

5.9.1 Ukur Tinjauan Ukur tinjauan dijalankan untuk tujuan mengenalpasti keadaan permukaan bumi kawasan yang hendak diukur. Dengan mengetahui keadaan rupabumi, perancangan serta pemilihan hentian dapat dijalankan dengan sempurna. Rangka-rangka dapat dibentuk supaya pemungutan data dan butiran dapat dijalankan dengan lebih teratur. Dalam peringkat ini, semua butiran atau struktur berbentuk logam seperti tiang telefon dan elektrik, binaanbinaan keluli atau sebarang objek yang bermagnet hendaklah dikenalpasti kedudukannya supaya hentian yang dipilih tidak akan terdapat kesan tarikan tempatan semasa pengukuran dijalankan. 5.9.2 Pemilihan Hentian-Hentian Ukur Hasil daripada peringkat ukur tinjauan, hentian ukur yang sesuai dan baik telah dipilih. Kriteria-kriteria pemilihan hentian ukur adalah :i. Hendaklah jauh daripada butiran yang boleh memberi kesan tarikan tempatan. ii. Bilangan garisan ukur hendaklah minimum tetapi mencukupi untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. iii. Hentian hendaklah berada di atas permukaan bumi yang stabil dan rata.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/25

iv. Garisan-garisan ukur yang terbentuk daripada pemilihan hentian sebaik-baiknya bebas daripada halangan semulajadi, manusia, kenderaan yang lalu-lalang dan sebagainya. v. Garisan-garisan ukur hendaklah melalui atau berhampiran dengan butiran-butiran yang hendak dipetakan. Jika garisan silangan diperlukan, ianya dipastikan tidak terlalu panjang. 5.9.3 Menanda Hentian-Hentian Ukur Hentian ukur yang di pilih akan ditandakan dengan piket kayu yang bersesuaian ukurannya (3cm X 3cm X 15-20cm) supaya mudah mencarinya semasa menjalankan kerja-kerja ukuran. Ofset ke pokok atau objek-objek kekal diambil dari hentian-hentian yang telah di tandakan itu dan di catat supaya mudah mengesannya di masa akan datang apabila di perlukan. 5.9.4 Mencerap Dan Pengukuran Proses cerapan dan pengukuran dapat dilakukan seperti berikut :Lakukan pencerapan ke atas stesen atau hentian dengan menggunakan kaedah pencerapan seperti yang diterangkan sebelum ini. ii. Lakukan langkah-langkah tersebut ke atas mana-mana butiran yang perlu dipungut maklumatnya dengan kaedah yang sesuai. iii. Jalankan pengukuran jarak garisan-garisan ukur yang telah dibaca beringnya dengan menggunakan rantai ukur atau pita ukur serta catatkan dalam buku ukur. 5.9.5 Mencatat Hasil Kerja Semua catatan mengenai cerapan dan ukuran hendaklah dibuat di dalam buku kerja luar yang mempunyai format piawai. Selain daripada data cerapan dan ukuran dicatatkan di dalam buku kerja luar, maklumat berikut juga penting sebagai nota atau rujukan. i. ii. iii. iv. v. Nama pengukur atau nama kumpulan ukur. Nama atau tempat pengukuran serta tarikh ukuran. Jenis-jenis peralatan yang digunakan. Lakaran lokasi, terabas dan butiran mengenai kawasan kerja. Maklumat-maklumat yang lain yang difikirkan perlu. i.

5.9.6 Pembukuan Catatan boleh dilakukan dalam buku yang digunakan di dalam ukur rantai atau buku berformat yang sesuai bagi memudahkan

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/26

membuat pelarasan jika dipengaruhi oleh tarikan tempatan dan terdapat selisih.

5.10 KESAN TARIKAN TEMPATAN
Tarikan tempatan terhasil daripada gangguan atau rangsangan daripada objek-objek luar yang bersifat magnet atau logam. Kesan tarikan tempatan boleh ditunjukkan dalam Rajah 5.21di bawah :-

Rajah 5.21 Kesan Tarikan Tempatan Terhadap Bacaan Kompas (Sumber : Sakdiah Basiron,1995)

a) Bering AB adalah 50º. Jika arah meridian magnet (MN) di B selari dengan arah di A, bering BA akan menjadi 50º + 180º = 230º. b) Dalam rajah tersebut jarum dibiaskan ke satu arah 10º ke timur dari garisan selari dengan itu, bacaan 230º di baca semula ke A dijangka akan berubah iaitu berkurangan 10º menjadi 220º. Apabila dial kompas dicerap sebanyak 10º, semua bacaan di B akan dipengaruhi oleh nilai tersebut. c) Dari kedua-dua cerapan tersebut tidak diketahui pada stesen mana terdapat tarikan tempatan ; samada semua cerapan dari A mesti dikurangkan sebanyak 10º atau semua cerapan dari B mesti ditambah sebanyak 10º supaya arah rujukan pada setiap titik adalah selari.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/27

5.11 PELARASAN BERING
Pada kebiasaanya, ralat tidak dapat dielakkan dalam mana-mana kerja ukur. Selain daripada ralat, ukur kompas juga mengalami kesan tarikan tempatan seperti diterangkan sebelum ini. Selisih ralat dan tarikan tempatan dapat diatasi dengan beberapa kaedah iaitu :i. ii. iii. Kaedah Sudut Dalam Kaedah Purata Bering Hadapan Kaedah Tarikan Tempatan.

5.11.1 Kaedah Sudut Dalam Sudut-sudut dalam suatu terabas tertutup boleh diikira daripada beringbering hadapan dan belakang yang telah dicerap. Jumlah sepatutnya sudut dalam bagi sebarang segibanyak ialah (2n–4)90º di mana n adalah bilangan sisi segibanyak berkenaan. Berikut adalah langkah-langkah pelarasan dengan kaedah sudut dalam :i. ii. iii. iv. v. vi. Kirakan setiap sudut dalam bagi terabas yang dijalankan. Jumlahkan sudut-sudut dalam yang telah dikira. Kira jumlah sudut dalam yang sepatutnya dengan formula (2n– 4)90º Kira perbezaan di antara jumlah sudut dalam terabas yang dikira dengan jumlah yang sepatutnya. Bahagikan perbezaan ini dengan bilangan sudut dalam n untuk mendapat nilai pembetulan. Pilih garisan yang tidak dipengaruhi tarikan tempatan dan mulakan pelarasan.

Hentian A B C D E A

Garisan AB BA BC CB CD DC DE ED EA AE

Jarak 85 91 154 119 98

Bering Cerapan 48º 00’ 229º 00’ 118º 30’ 298º 30’ 167º 15’ 349º 00’ 252º 00’ 72º 45’ 319º 00’ 135º 00’

Beza 181º 00’ 180º 00’ 181º 45’ 179º 15’ 184º 00’

Sudut Dalam 87º 00’ 110º 30’ 131º 15’ 97º 00’ 113º 45’ 539º 30’

Pemb. +6’ +6’ +6’ +6’ +6’

Sudut Dalam Dilaras 87º 06’ 110º 36’ 131º 21’ 97º 06’ 113º 51’ 540º 00’

Bering Akhir 49º 06’ 229º 06’ 118º 30’ 298º 30’ 167º 09’ 347º 09’ 250º 03’ 70º 03’ 316º 12’ 136º 12’

Jadual 5.1 Pelarasan Dengan Kaedah Sudut Dalam

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/28

Daripada Jadual 5.1, Jumlah sudut dalam Jumlah sepatutnya Selisih Pembetulan = = = = 539º 30’ 540º 00’ - 30’ + 6’ setiap sudut dalam

Garisan tiada tarikan tempatan adalah CD, oleh itu :Pelarasan : Garisan CD DC Garisan DE ED = = = = 298º 30’ - 131º 21’ = 167º 09’ 167º 09’+ 180º 00’ = 347º 09’ 347º 09’ - 97º 06’ = 250º 03’ 250º 03’ - 180º 00’ = 70º 03’

Seterusnya lain-lain bering dilaraskan. 5.11.2 Kaedah Purata Bering Hadapan Perbezaan di antara bering hadapan dengan bering belakang adalah sebanyak 180º. Jika perbezaannya tidak menepati 180º, maka terdapat kesan tarikan tempatan pada garisan tersebut. Dalam kaedah ini, bering hadapan yang dicerap dijumlahkan dengan bering hadapan yang di kira dan nilai puratanya diterima sebagai bering hadapan yang betul. Contoh pelarasan adalah seperti berikut :Bering Cerapan 48º 00’ 229º 00’ 118º 30’ 298º 30’ 167º 15’ 349º 00’ 252º 00’ 72º 45’ 319º 00’ 135º 00’ Bering Hadapan Cerapan Kiraan Purata 48º 00’ 49º 00’ 48º 30’ 118º 30’ 167º 15’ 252º 00’ 319º 00’ 118º 00’ 169º 00’ 252º 45’ 315º 00’ 118º 15’ 168º 07’ 30’’ 252º 22’ 30’’ 317º 00’

Hentian A B C D E A

Garisan AB BA BC CB CD DC DE ED EA AE

Jarak 85 91 154 119 98

Beza

181º 00’ 180º 00’ 181º 45’ 179º 15’ 184º 00’

Jadual 5.2 Pelarasan Dengan Kaedah Purata Bering Hadapan

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/29

Dari Jadual 5.2, Bering hadapan AB Bering balakang AB Perbezaan Bering hadapan cerapan Bering hadapan kiraan Bering hadapan purata = = = = = = = 48º 00’ 229º 00’ 181º 00’ 48º 00’ 229º 00’ - 180º 00’ = 49º 00’ 48º 00’ + 49º 00’ 2 48º 30’

Purata bering hadapan bagi AB diterima sebagai bering sebenar. Oleh itu, bering-bering lain boleh dikira seterusnya. 5.11.3 Kaedah Tarikan Tempatan Bacaan bering dalam kerja ukur kompas sering berlaku selisih akibat gangguan medan magnet terhadap jarum kompas. Oleh itu, pelarasan kaedah tarikan tempatan ini wujud bagi menghilangkan selisih tersebut. Pelarasan kaedah ini dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu :a) Garisan yang mempunyai satu bezaan 180º b) Garisan yang mempunyai dua atau lebih bezaan 180º c) Garisan yang tiada bezaan 180º 5.11.3.1. Garisan Yang Mempunyai Satu Bezaan 180º Pelarasan kaedah ini dilakukan seperti langkah-langkah berikut :i. Kira beza di antara bering hadapan dan bering belakang setiap garisan. Kemudian tentukan hentian ukur yang bebas dari kesan tarikan tempatan iaitu bezaannya adalah 180º (hentian ukur C dan B). Nilai pembetulan tarikan tempatan bagi setiap garisan dari hentian ukur ini adalah 0 (garisan BA, BC, CB dan CD). ii. Tentukan nilai pembetulan tarikan tempatan bagi garisan DC, iaitu -1° 45’. Bering CD Sesudah Dibetulkan - 180º = Bering DC Sepatutnya Bering DC Sepatutnya - Bering Cerapan DC = Pembetulan Tarikan Tempatan iii. Setelah bering dibetulkan diperolehi, kirakan bezaan baru. Sekiranya masih terdapat bezaan baru yang tidak tepat 180º, kirakan tikaian dan agihkan tikaian tersebut pada setiap hentian ukur.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/30

iv. Kirakan bering muktamad. Semak bezaan bering belakang dan hadapan bagi setiap garisan, sepatutnya semua bezaan mestilah 180º (rujuk Jadual 5.3). 5.11.3.2. Garisan Yang Mempunyai Dua Atau Lebih Bezaan 180º Dalam masalah ini, pelarasannya sama seperti pelarasan bagi garisan yang mempunyai satu bezaan 180º, tetapi pengiraannya dibuat secara berperingkat-peringkat mengikut arah pergerakan terabas. Ini adalah kerana terdapat lebih daripada satu garisan yang mempunyai bezaan 180º. Pelarasan bagi masalah ini adalah seperti berikut (rujuk Jadual 5.4) :i. Tentukan hentian ukur yang bebas daripada tarikan tempatan iaitu yang mempunyai bezaan 180º (hentian ukur B, C, E dan F). Bering belakang atau hadapan dari hentian ukur ini tidak perlu dilaraskan dan bacaan beringnya dianggap betul. Nilai pembetulan tarikan tempatan adalah 0. ii. Seterusnya, tentukan hentian ukur yang mempunyai kesan tarikan tempatan (penentuan mengikut ikut arah pergerakan terabas) iaitu stesen D, G dan A. Pengiraan nilai pembetulan tarikan tempatan dibuat berdasarkan garisan CD/DC dan FG/GF supaya bezaan barunya adalah 180º. iii. Sekiranya terdapat bezaan baru yang tidak bersamaan dengan 180º, lakukan pembetulan dengan membahagikan jumlah tikaian dengan bilangan garisan yang terlibat dengan tikaian tersebut. iv. Tanda -ve atau +ve untuk tikaian akan ditentukan setelah semua tikaian dikira dengan mengambil kira bahawa bering muktamad mesti mempunyai bezaan 180º. 5.11.3.3. Garisan Yang Tiada Bezaan 180º Pelarasan dimulakan dengan garisan yang mempunyai bezaan yang paling hampir dengan 180º. Jika terdapat dua atau lebih bezaan paling hampir dengan 180º yang sama nilai, pilih salah satu darinya (rujuk Jadual 5.5). i. Bacaan yang paling hampir dimaksudkan adalah garisan DE dan ED, diubahsuai dengan mengambil pembetulan purata supaya bezaannya menjadi 180º. 180º - 179º 45’ = 0º 15’ 0º 15’ / 2 = 0º 07’30’’

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/31

Oleh itu, pembetulan tarikan tempatan untuk D dan E masingmasing adalah + 0º 07’30’’ dan - 0º 07’ 30’’. Tanda +ve dan –ve untuk nilai pembetulan ditentukan agar bezaan baru yang akan diperolehi adalah 180º ii. Dengan menganggap hanya satu nilai tarikan tempatan sahaja bagi setiap hentian ukur, pembetulan dibuat bermula dari garisan FE dan mesti mengikut arah pergerakkan terabas. iii. Sekiranya terdapat bezaan baru yang tidak tepat 180º, maka pembetulan hendaklah dibuat dengan membahagikan jumlah tikaian dengan bilangan garisan yang terlibat dengan nilai tikaian tersebut. v. Tanda -ve atau +ve untuk tikaian akan ditentukan setelah semua tikaian dikira dengan mengambil kira bahawa bering muktamad mesti mempunyai bezaan 180º.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/32

JARAK BERING GARISAN BEZAAN (m) CERAPAN AB BA BC CB CD DC DE ED EA AE 85 91 154 119 98 48° 00’ 229° 00’ 118° 30’ 298° 30’ 167° 15’ 349° 00’ 252° 00’ 72° 45’ 319° 00’ 135° 00’ 181° 00’ 180° 00 181° 45’ 179° 15’ 184° 00’

PEMBETULAN BERING BEZAAN BERING TARIKAN SESUDAH TIKAIAN BARU MUKTAMAD TEMPATAN DIBETULKAN + 1° 30’ 49° 30’ -0° 30’ 49° 00’ 179° 30’ 00 00 229° 00’ 229° 00’ 00 118° 30’ 118° 24’ 180° 00’ -0° 06’ 00 298° 30’ 298° 24’ 00 167° 15’ 167° 03’ 180° 00’ -0° 12’ -1° 45’ 347° 15’ 347° 03’ -1° 45’ 250° 15’ 249° 57’ 180° 00’ -0° 18’ -2° 30’ 70° 15’ 69° 57’ -2° 30’ 316° 30’ 316° 06’ 180° 00’ -0° 24’ +1° 30’ 136° 30’ 136° 06’ Tikaian = 0° 30’ = 0° 06’ 5

Jadual 5.3 Contoh Pelarasan Terabas Kompas Kaedah Tarikan Tempatan Untuk Garisan Yang Mempunyai Satu Bezaan 180º

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/33

GARISAN AB BA BC CB CD DC DE ED EF FE FG GF GA AG

JARAK BERING BEZAAN (m) CERAPAN 200 150 100 75 125 250 300 70° 15’ 250° 30’ 105° 30’ 285° 30’ 170° 30’ 351° 00’ 200° 00’ 20° 30’ 260° 30’ 80° 30’ 300° 45’ 120° 00’ 359° 30’ 179° 15’ 180° 15’ 180° 00’ 180° 30’ 179° 30’ 180° 00’ 180° 45’ 180° 15’

PEMBETULAN BERING BEZAAN TARIKAN SESUDAH BARU TEMPATAN DIBETULKAN + 1° 00’ 71° 15’ 179° 15’ 00 250° 30’ 00 105° 30’ 180° 00’ 00 285° 30’ 00 170° 30’ 180° 00’ -0° 30’ 350° 30’ -0° 30’ 199° 30’ 179° 00’ 00 20° 30’ 00 260° 30’ 180° 00’ 00 80° 30’ 00 300° 45’ 180° 00’ +0° 45’ 120° 45’ +0° 45’ 0° 15’ 180° 00’ +1° 00’ 180° 15’

TIKAIAN -0° 45’ 00 +0° 20’ +0° 40’ +1° 00’ 00 -0° 11’ 15” -0° 22’ 30” -0° 33’ 45”

BERING MUKTAMAD 70° 30’ 250° 30’ 105° 50’ 285° 50’ 171° 10’ 351° 10’ 200° 30’ 20° 30’ 260° 18’ 45” 80° 18’ 45” 300° 22’ 30” 120° 22’ 30” 359° 41’ 15” 179° 41’ 15”

Tikaian 1 = 1° 00’ = 0° 20’ 3

Tikaian 2 = 0° 45’ = 0° 11’ 15” 4

Jadual 5.4 Contoh Pelarasan Terabas Kompas Kaedah Tarikan Tempatan Untuk Garisan Yang Mempunyai Dua Atau Lebih Bezaan 180º

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/34

JARAK BERING GARISAN BEZAAN (m) CERAPAN AB BA BC CB CD DC DE ED EF FE FG GF GA AG 200 150 100 75 125 250 300 70° 15’ 250° 30’ 105° 30’ 290° 00’ 170° 30’ 350° 00’ 200° 15’ 20° 30’ 260° 30’ 80° 00’ 300° 45’ 120° 00’ 359° 30’ 179° 00’ 180° 15’ 184° 30’ 179° 30’ 179° 45’ 180° 30’ 180° 45’ 180° 30’

PEMBETULAN BERING BEZAAN BERING TARIKAN SESUDAH TIKAIAN BARU MUKTAMAD TEMPATAN DIBETULKAN + 1° 37’ 30” 71° 52’ 30” 74° 01’ 04” 180° 00’ +2° 08’ 34” + 1° 22’ 30” 251° 52’ 30” 254° 01’ 04” + 1° 22’ 30” 106° 52’ 30” 109° 26’ 47” 180° 00’ +2° 34’ 17” - 3° 07’ 30” 286° 52’ 30” 289° 26’ 47” - 3° 07’ 30” 167° 22’ 30” +3° 00’ 00” 170° 22’ 30” 183° 00’ 00 + 0° 07’ 30” 350° 22’ 30” 350° 22’ 30” + 0° 07’ 30” 200° 22’ 30” 200° 48’ 13” 180° 00’ +0° 25’ 43” - 0° 07’ 30” 20° 22’ 30” 20° 48’ 13” - 0° 07’ 30” 260° 22’ 30” 261° 13’ 56” 180° 00’ +0° 51’ 26” + 0° 22’ 30” 80° 22’ 30” 81° 13’ 56” + 0° 22’ 30” 301° 07’ 30” 302° 24’ 39” 180° 00’ +1° 17’ 09” + 1° 07’ 30” 121° 07’ 30” 122° 24’ 39” + 1° 07’ 30” 0° 37’ 30” 2° 20’ 21” 180° 00’ +1° 42’ 51” + 1° 37’ 30” 180° 37’ 30” 182° 20’ 21” Tikaian = 3° 00’ 00 = 0° 25’ 43” 7

Jadual 5.5 Contoh Pelarasan Terabas Kompas Kaedah Tarikan Tempatan Untuk Garisan Yang Tiada Bezaan 180º

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/ 5 3

5.12 PEMELOTAN
Selepas melaraskan cerapan di padang, terabas dipelotkan seperti ditunjukkan dalam Rajah 5.22 menggunakan satu skala dan jangka sudut bulat. Penggunaan jangka sudut bulat adalah lebih berguna berbanding jangka sudut separuh bulat kerana ia memudahkan pelotan dan membantu memahami arah dan kegunaan bering. Terabas dipelot dengan cara berikut :a) Lukiskan satu garisan di atas kertas pelotan untuk mewakili arah rujukan meridian magnet dan tandakan titik A. b) Letakkan jangka sudut bulat dengan titik pusatnya di A dan tanda sifar pada jangka sudut dibuatkan sebaris dengan arah rujukan. Tandakan di atas kertas di tepi jangka sudut bering muktamad AB (katakan 54°). c) Alihkan jangka sudut, lukiskan arah garisan AB. Kemiudian skalakan jarak AB dan pelotkan kedudukan titik B. d) Arah BC dipelotkan dengan meletakkan titik tengah jangka sudut pada B dan tentuarahkannya dengan memusing sehingga arah sifar selari dengan arah rujukan seperti sebelumnya. Ini dapat diperolehi apabila garisan AB memotong jangka sudut pada 54° pada satu sisi dan pada 234°, bering muktamad BA pada sisi jangka sudut sebelah lagi. e) Tandakan bering muktamad BC dan pelotkan titik C dengan cara yang sama seperti titik B dipelotkan sebelumnya. f) Teruskan proses, menentuarahkan jangka sudut pada setiap hentian ukur dengan membariskan arah belakang garisan lurus terdahulu pada kedua-dua belah jangka sudut. Dengan menandakan bering hadapan garisan kemudiannya, setiap titik boleh diskalakan dan dpelotkan berturutan sehingga kedudukan titik pertama dipelotkan sekai lagi dari hentian ukur terakhir. g) Kejituan boleh disemak dengan memeriksa jarak di antara titik permulaan dan kedudukan titik yang sama yang telah dipelotkan, selepas kerja pelotan tutup kembali.

5.13 PELARASAN GRAFIKAL TERHADAP PELOTAN
Rajah ABCDEA’ seperti yang telah dipelotkan (Rajah 5.22) sekarang ini tidak betul-betul menggambarkan bentuk sebenar di atas tanah, disebabkan bentuk yang dipelot memberikan dua kedudukan bagi A, sedangkan yang ada di atas tanah cuma satu sahaja. Anjakan ketara A ini adalah disebabkan oleh pengumpulan ralat dalam pengukuran dan memelot mengelilingi terabas. Ralat ini boleh dilaraskan secara grafikal dengan mengagihkan semula jumlah ralat di AA’ mengelilingi terabas. Pelarasan grafikal ini dikenali sebagai Pelarasan Bowditch. Langkahlangkah pelarasan ini adalah seperti berikut :-

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/ 6 3

a) A’ mesti berada di A dan mesti dianjakkan sebesar jarak AA’ dalam arah yang ditunjukkan. Kesan anjakan ini ialah ia menganjakkan kedudukan titik-titik lain yang telah dipelotkan berkadaran sepanjang arah-arah yang selari. b) Lukiskan garisan-garisan yang selari dengan arah ralat penutup melalui titik-titik lain yang telah dipelotkan. c) Lukiskan satu garis lurus dan ukurkan panjang setiap garisan ukur yang membentuk terabas tersebut di sepanjangnya. Skala pembinaan ini tidak perlu sama dengan skala pelotan terabas yang asal. d) Lukiskan garis tegak pada setiap titik di sepanjang garisan. Ukurkan panjang ralat penutup di atas pelotan dengan pembahagi sudut dan tandakan ia di atas garis tegak yang dilukiskan di A’. Sambungkan aA’. e) Persilangan aA’ dengan garis tegak menunjukkan panjang yang perlu dilaraskan untuk setiap hentian ukur, menunjukkan juga ralat berkadaran yang terkumpul dari nilai sifar di A sehingga ke nilai maksimum di A’. f) Jumlah ralat di E, iaitu eE, diukur pada rajah dan pindahkan ke garisan yang dilukiskan melalui E di atas pelotan selari dengan ralat penutup memberikan kedudukan e yang dilaras. Ralat yang lain pada setiap hentian ukur dipindahkan ke pelotan dengan cara yang sama. g) Sambungkan kedudukan titik-titik yang telah dilaraskan, memberikan rajah AbcdeA, yang kini membentuk terabas yang telah dilaraskan secara grafik. Rajah ini menggambarkan lebih mirip bentuk sebenar di atas tanah dari pelotan asal sebelum larasan. Bagi terabas terbuka pula, seperti Rajah 5.23, pelotan terabas tidak berakhir pada titik penghabisan yang diketahui dan ini juga perlu dilaraskan. Dalam kes ini, mungkin hentian A dan F merupakan hentianhentian penigasudutan yang telah diketahui terlebih dahulu dan kerja ukur terabas kompas dijalankan antaranya bagi memasukkan butiran-butiran yang diperlukan. Tetapi setelah dipelot, didapati wujudnya suatu selisih antara fF. Dalam hal ini, kaedah grafik yang dapat digunakan bagi membuat pelarasan kepada ralat tersebut adalah serupa dengan kaedah yang digunakan bagi melaraskan ralat bagi terabas tertutup.Setelah segala pelarasan kepada terabas dijalankan, barulah butiran yang dicerap dan diukur di lapangan dapat dipelotkan bagi membuat suatu pelan yang lengkap.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/ 7 3

c

Pelarasan Bowditch ??!!

0° b

C

B d A
Ralat

D e d e c b A E Rajah 5.22 Pelotan Grafik Dan Pelarasan Bowditch Suatu Terabas Kompas Tertutup F D C c B b A B A b C E D d e F E B C D E

a

A’

A’

Ralat

f

Ralat

c

d

e

f

Rajah 5.23 Pelotan Grafik Dan Pelarasan Bowditch Suatu Terabas Kompas Terbuka

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/ 8 3

AKTIVITI 5b

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

5.1

Berikan enam (6) prosidur menjalankan kerja ukur kompas prismatik? Nyatakan sebab mengapa berlakunya kesan tarikan tempatan. Berikan tiga (3) kaedah untuk menjalankan pelarasan bering dan dapatkan purata bagi bering hadapan di bawah. Titik AB BC CD DA Bering Belakang 25º 00’ 117º 00’ 197º 00’ 283º 00’ Bering Hadapan 200º 30’ 297º 00’ 27º 00’ 97º 30’

5.2 5.3

5.4

Berikut adalah butiran yang diperolehi dari kerja ukur kompas dan pelarasan bering kaedah tarikan tempatan telah dijalankan. Penuhkan ruangan yang telah dikosongkan
Bering Cerapan 48º 00’ 229º 00’ 118º 30’ A 167º 15’ 349º 00’ 252º 00’ 72º 45’ 319º 00’ 135º 00’ Beza 181º 00’ 180º 00’ 181º 45’ B 184º 00’ Pemb C 0 0 0 0 D E F G H Bering Dibetulkan I 229º 00’ 118º 30’ 298º 30’ 167º 15’ J K L M N Beza Baru 179º 30’ 180º 00’ 180º 00’ 180º 00’ 180º 00’ Tikaia n O 0º 00’ -0º 06’ -0º 12’ -0º 18’ -0º 24’ Bering Muktamad P Q R S T U V W X Y

Gar. AB BA BC CB CD DC DE ED EA AE

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/ 9 3

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 5b

PERHATIAN !! Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 5b. 5.1 Enam (6) prosidur menjalankan kerja ukur kompas :i. ii. iii. iv. v. vi. 5.2 Ukur tinjauan Pemilihan hentian-hentian ukur Menandakan hentian-hentian ukur Mencerap dan pengukuran Mencatat hasil kerja Pembukuan

Sebab mengapa berlakunya kesan tarikan tempatan adalah kerana gangguan atau rangsangan daripada objek-objek luar yang bersifat magnet atau logam seperti pagar besi, tiang elektrik, jam tangan dan sebagainya. Tiga (3) kaedah untuk menjalankan pelarasan bering adalah :i. ii. iii. Kaedah sudut dalam Kaedah purata bering hadapan Kaedah tarikan tempatan.

5.3

Purata bering hadapan adalah :Gar. AB BA BC CB CD DC DA AD Bering Cerapan 25º 00’ 200º 30’ 117º 00’ 297º 00’ 197º 00’ 27º 00’ 283º 00’ 97º 30’ Beza 175º 30’ 180º 00’ 170º 00’ 185º 30’ Bering Hadapan Cerapan Kiraan Purata 25º 00’ 20º 30’ 22º 45’ 117º 00’ 197º 00’ 283º 00’ 117º 00’ 207º 00’ 277º 30’ 117º 00’ 202º 00’’ 280º 15’

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/ 0 4

5.4
Gar. AB BA BC CB CD DC DE ED EA AE

Jawaban adalah di dalam kotak yang digelapkan.
Bering Cerapan 48º 00’ 229º 00’ 118º 30’ 298º 30’ 167º 15’ 349º 00’ 252º 00’ 72º 45’ 319º 00’ 135º 00’ Beza 181º 00’ 180º 00’ 181º 45’ 179º 15’ 184º 00’ Pemb. +1º30’ 0 0 0 0 -1º45’ -1º45’ -2º30’ -2º30’ +1º30’ Bering Dibetulkan 49º 30’ 229º00’ 118º30’ 298º30’ 167º15’ 347º15’ 250º15’ 70º 15’ 316º30’ 136º30’ Beza Baru 179º30’ 180º00’ 180º00’ 180º00’ 180º00’ Tikaian -0º30’ 0º00’ -0º06’ -0º12’ -0º18’ -0º24’ Bering Muktamad 49º 00’ 229º 00’ 118º 24’ 298º 24’ 167º 03’ 347º 03’ 249º 57’ 69º 57’ 316º 06’ 136º 06’

Jarak 85 91 124 119 98

Syabas anda telah berjaya menjawabnya dengan betul. Teruskan usaha anda dalam ‘Penilaian Kendiri’

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/ 1 4

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAP SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA.

Soalan 1 Nyatakan dua (2) kebaikan dan keburukan ukur kompas ? Soalan 2 Jelaskan empat (4) kriteria yang diberi perhatian ketika memilih hentian ukur untuk kerja luar ukur kompas. Soalan 3 Satu terabas kompas telah dijalankan di kawasan tanaman nenas di Batu Pahat. Bering-bering berikut telah diperolehi :Bering Hadapan 298° 30’ 283° 00’ 209° 00’ 102° 00’ 70° 15’ Bering Belakang 115° 15’ 105° 00’ 29° 00’ 282° 45’ 250° 00’

Garisan AB BC CD DE EA

Kirakan bering muktamad terabas kompas tersebut dengan kaedah sudut dalam.
Semak jawapan anda dalam ruangan maklumbalas, OK !

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/ 2 4

MAKLUM BALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI
SUDAH MENCUBA ? SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN DI BAWAH. Jawapan 1 Dua (2) kebaikan dan keburukan kerja luar ukur kompas adalah :Kebaikan Keburukan 1. Menggunakan peralatan 1. Pembacaan cerapan tidak ukur yang ringan di mana dapat dilakukan dengan ini akan memudahkan tepat. Ini akan pengangkutan peralatan ke menghadkan penggunaan tempat kerja kaedah ukur kompas. 2. Cerapan dapat dibuat 2. Langkah berjaga-jaga perlu dengan cepat dan secara diambil kira bagi bebas kerana ia tidak mengelakkan atau bergantung dengan bering meminimakan tarikan yang terdahulu. tempatan.

Jawapan 2 Empat (4) kriteria pemilihan hentian ukur kompas adalah :i. Hendaklah jauh dari butiran yang boleh memberikan kesan tarikan tempatan. ii. Bilangan garisan ukur hendaklah minimum tetapi mencukupi untuk mendapatkan semua maklumat yang diperlukan. iii. Hentian mestilah berada di atas permukaan bumi yang stabil dan rata. iv. Garisan-garisan ukur yang terbentuk daripada pemilihan hentian-hentian mestilah bebas dari halangan semulajadi, manusia, kenderaan yang lalu lalang dan lain-lain lagi.

UKUR KOMPAS

C1005/UNIT 5/ 3 4

Jawapan 3

Gar. AB BA BC CB CD DC DE ED EA AE

Bering Cerapan 298° 30’ 115° 15’ 283° 00’ 105° 00’ 209° 00’ 29° 00’ 102° 00’ 282° 45’ 70° 15’ 250° 00’

Beza 183° 15’ 178° 00’

Sudut Dalam 48° 30’ 167° 45’ 104° 00’

Pemb -9’ -9’ -9’ -9’ -9’

Sudut Dalam Dilaras 48° 21’ 167° 36’ 103° 51’ 72° 51’ 147° 21’

Bering Akhir 297° 33’ 117° 33’ 285° 09’ 105° 09’ 209° 00’ 29° 00’ 101° 51’ 281° 51’ 69° 12’ 249° 12’

180° 00’ 73° 00’ 180° 40’ 147° 30’ 179° 45’

∑ = 540° 45’ Jumlah Sudut Dalam Sebenar = 2n – 4 x 90 = 2 ( 5 ) – 4 x 90 = 540° Selisih = 540° 45’ – 540° = 45’/5 Pembetulan = -9’ setiap sudut dalam

Tahniah, anda telah dapat memahami Unit 5 ini. Anda boleh teruskan ke Unit 6, bye !!!

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/1

UNIT 6

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA
MA FITKEJBO
Memahami pengetahuan asas penggunaan alat tiodolit, kaedah pembukuan dan pembetulan cerapan

6

Di akhir unit ini anda akan dapat :Menyatakan prinsip, jenis-jenis dan penggunaan tiodolit secara am. Mengenal dan menghuraikan komponen utama tiodolit dan fungsi-fungsinya. Menerangkan pelarasan sementara dan tetap alat tiodolit. Menerangkan cara membaca sudut ufuk dan pugak menggunakan kedua-dua penyilang. Menjalankan pembukuan dan pembetulan cerapan yang diperlukan.

SUSUHK FITKEJBO

Unit

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/2

INPUT

6.1

PENGENALAN
Tiodolit adalah suatu alat piawai yang digunakan bagi membuat pengukuran sudut ufuk dan sudut memugak di antara titik-titik cerapan. Kemampuan tiodolit untuk membuat pengukuran sudut ufuk dan memugak dengan ketepatan yang tinggi menjadikannya bukan sahaja digunakan untuk kerja-kerja pengukuran objek di atas permukaan bumi, malah untuk tujuan cerapan bintang, matahari, penentuan anak bulan dan lain-lain lagi. Walaupun terdapat berbagai-bagai jenis tiodolit pada masa kini, namun semuanya mempunyai prinsip kerja yang sama. Perbezaan mungkin hanya wujud dalam kaedah penentuan bacaan sudut sahaja. Maksud di sini ialah tiodolit lebih moden mempunyai banyak kemudahan yang boleh menyenangkan lagi kerja-kerja cerapan. Jika seseorang itu mempunyai kepakaran dalam pengendalian mana-mana jenis tiodolit, dia tidak akan menghadapi sebarang masalah untuk menggunakan tiodolit jenis lain. 6.1.1 Prinsip Pengukuran Sudut

Rajah 6.1 Sudut ufuk Dan Sudut Pugak (Sumber : Kamaruzaman Abd. Rasid, 1993)

Rajah 6.1 menunjukkan dua titik S dan T, dan sebuah tiodolit yang dipasang siap di atas kakitiga di titik R. R adalah titik di permukaan bumi. Aras terlaras bagi S adalah lebih tinggi dari aras terlaras R. Aras terlaras R pula adalah lebih tinggi dari aras terlaras T. Untuk keselesaan mencerap, tiodolit telah dipasang di L pada jarak pugak h dari R. Di titik L, sudut ufuk antara S dan T adalah sudut MLN. M dan N adalah unjuran pugak S dan T ke atas satah mengufuk yang melalui L. Sudut pugak dari L ke S adalah sudut SLM (sudut

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/3

mendongak) dan sudut pugak dari L ke T adalah sudut TLN (sudut tunduk). Untuk mengukur sudut ufuk dan pugak, tiodolit mesti dipusatkan di atas titik R dengan menggunakan pelambap. Tiodolit mesti dilaraskan supaya sistem bacan sudut tiodolit berada pada satah yang betul. Pemusatan dan pelarasan memastikan sudut ufuk yang diukur di L adalah sama dengan sudut yang sepatutnya diukur sekiranya tiodolit dipasang siap di titik R di permukaan bumi. Walaubagaimanapun, sudut pugak dari titik L tidak sama dengan sudut pugak dari titik R. Oleh itu, nilai ketinggian alat, h, mesti diambil kira apabila menghitung beza tinggi.

6.2

JENIS-JENIS TIODOLIT
Secara umum tiodolit boleh dibahagikan kepada tiga jenis berdasarkan cara bacaan sudut dibuat iaitu :a. Tiodolit Vernier b. Tiodolit Optik c. Tiodolit Elektronik 6.2.1 Tiodolit Vernier

Rajah 6.2 Tiodolit Vernier (Sumber : Laman Web)

Sejenis alat tiodolit yang terawal digunakan dalam pengukuran sudut. Mempunyai elemen-elemen asas yang sama seperti alat tiodolit moden pada masa kini iaitu :a) b) c) d) Alat penglihatan (teleskop) Bulatan ufuk Bulatan pugak Pengaras spirit

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/4

Bacaan alat tiodolit vernier ini dibuat terhadap satu indeks di mana ianya mempunyai satu skala vernier yang juga memberikan nama kepada tiodolit ini. Penggunaan alat tiodolit vernier sudah tidak lagi digunakan dalam kerja-kerja pengukuran sudut pada masa ini. 6.2.2 Tiodolit Optik

Topcon TL20GP

Wild T16

Rajah 6.3 Tiodolit Optik (Sumber : Laman Web)

` Tiodolit optik adalah alat tiodolit yang bacaannya dihasilkan secara arca di mana bulatan ufuk dan pugak dibuat daripada kaca yang sangat halus dan senggatan berguris. Kaedah bacaan bulatan kaca pada tiodolit optik adalah berdasarkan kepada salah satu daripada tiga sistem yang berikut :a) Skala Optik b) Bacaan Tunggal Mikrometer c) Bacaac Berganda Mikrometer Tiodolit optik mampu untuk memberikan kejituan sudut yang lebih tinggi berbanding tiodolit vernier. Secara keseluruhannya, komponen-komponen tiodolit optik adalah sama seperti yang terdapat pada tiodolit vernier, tetapi telah banyak dihalusi dan diperbaiki.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/5

6.2.3 Tiodolit Elektronik

(a) Topcon DT102P

(b) Nikon NE20S

(c) EDM-Geodimeter 6000

Rajah 6.4 Tiodolit Elektronik (Sumber : Laman Web)

Tiodolit ini memaparkan bacaan sudut dalam bentuk digital. Ia menggunakan apa yang dipanggil ‘electro-optical read encoded glass disc’ di mana pencerap tidak perlu melihat teleskop bacaan atau set skru mikrometer untuk menunjukkan bacaan. Sebaliknya, bacaan ditunjukkan secara automatik dengan menggunakan diod yang memancarkan cahaya (Liquified Electronic Display-LED atau Liquified Crystal Display-LCD) atau paparan hablur cecair sama seperti yang terdapat pada mesin kira tangan. Tiodolit jenis ini mempunyai kemudahan untuk dihubungkan dengan EDM (Electronic Distance Measurements), pengumpul data (data logger) dan komputer. EDM adalah sejenis alat yang digunakan bersama tiodolit optik atau tiodolit elektronik dan pemantul (reflector) bagi membolehkan jarak diukur tanpa menggunakan kaedah pemitaan. Ianya menggunakan diod pemancar cahaya atau laser sebagai sumber pengukuran (lihat Rajah 6.4(c)).

6.3

KOMPONEN TIODOLIT DAN FUNGSINYA
Komponen tiodolit dan fungsinya yang dibincangkan dalam seksyen ini adalah merujuk kepada tiodolit dalam Rajah 6.5. 6.3.1 Trivet Membentuk dasar atau tapak bagi alat tiodolit menghubungkan tiodolit dengan kaki tiga tiodolit (tripod). yang

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/6

6.3.2 Tribrak Bahagian ini menyokong bahagian-bahagian lain tiodolit. Di antara tribrak dengan tribet, terdapat skru yang dinamakan skru kaki pelaras. 6.3.3 Teleskop/Teropong Memberikan arah garisan dari tempat alat didirikan ke stesen yang dituju atau dikehendaki. Fungsi lainnya adalah untuk memudahkan sudut ufuk dan memugak di antara dua stesen dicerap dan dicatit bacaannya. 6.3.4 Bulatan/Penyilang Ufuk Terdapat dua penyilang ufuk iaitu penyilang atas dan penyilang bawah. Penyilang atas adalah dasar bagi bahagian tiodolit yang lain. Tiodolit hanya boleh dipusingkan jika penyilang ini berpusing. 6.3.5 Bulatan/Penyilang Pugak Bentuknya sama seperti penyilang ufuk tetapi diletakkan pada satah memugak dengan pusat bulatan terletak pada paksi sangga. Penyilang pugak digunakan untuk membaca sudut pugak stesen sasaran. 6.3.6 Gelembung Udara Terdapat di beberapa kedudukan seperti di penyilang ufuk, penyilang pugak dan teleskop. Fungsinya adalah untuk memastikan alat yang dipasang pada stesen benar-benar teraras supaya bacaan yang tepat boleh diperolehi. 6.3.7 Paksi Sangga Paksi sangga adalah paksi yang membolehkan teleskop dapat dipusingkan pada satah memugak. 6.3.8 Plat Bering Plat yang terletak di antara penyilang ufuk atas dan bawah. Fungsinya adalah untuk mengsetkan nilai darjah pada sudut secara kasar.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/7

6.3.9 Kanta Terletak dalam teleskop alat tiodolit di mana kanta ini mempunyai kadar pembesaran yang tertentu. Digunakan untuk pembesaran imej yang di sasarkan. Ianya sangat sensitif kepada gurisan dan kotoran. 6.3.10 Skru Pemfokus/Penumpu Terletak pada teleskop bagi menghilangkan kesan bezalihat di mana dengan memutarkan skru ini, objek akan lebih jelas dan menumpu. 6.3.11 Kanta Mata Terletak pada teleskop di mana objek yang dicerap dilihat melaluinya. Kanta mata ini dilengkapi dengan skru kanta mata yang akan menumpukan lagi bebenang stadia yang terdapat di dalam teleskop sekiranya ia diputarkan. 6.3.12 Kanta Baca Terletak pada teleskop bersebelahan dengan kanta mata. Nilai bering atau sudut dibaca melaluinya dan apabila skru kanta baca diputarkan, ia akan dapat menumpukan lagi nilai darjah, minit dan saat pada arca bulatan ufuk dan pugak. 6.3.13 Skru Gerak Perlahan Penyilang Pugak Menggerakkan teleskop dan bacaan bulatan pugak dalam satah memugak jika teleskop dikuncikan. 6.3.14 Skru Optik Fungsinya adalah untuk memastikan titik (point) di mana alat tiodolit didirisiapkan benar-benar berada pada pemusatan yang betul. Ia juga dilengkapi dengan skru penumpu bagi menumpukan lagi titik (point) yang berada pada stesen tersebut. 6.3.15 Pencerap Kasar/Pembidik Terletak di atas atau di bawah teleskop. Digunakan untuk mencerap sasaran secara kasar sebelum ianya dilihat melalui teleskop.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/8

6.3.16 Skru Pengunci Penyilang Pugak Digunakan untuk mengunci teleskop tetap pada satu kedudukan dalam satah memugak. 6.3.17 Skru Mikrometer Digunakan untuk mengsetkan skala bersenggat pada bulatan ufuk dan pugak agar sekena. Pada masa yang sama bacaan minit dan saat akan bergerak dan menetapkan bacaan minit dan saat tersebut. 6.3.18 Skru Pengunci Penyilang Atas Mengunci penyilang atas dengan plat bering alat tiodolit. 6.3.19 Skru Pengunci Penyilang Bawah Mengunci penyilang bawah dengan plat bering alat tiodolit. 6.3.20 Skru Gerak Perlahan Penyilang Atas Sekiranya skru gerak perlahan penyilang atas diputar ketika skru pengunci penyilang atas dan bawah dikuncikan, bebenang stadia dan bacaan bering pada skala utama mikrometer akan bergerak pada satah mengufuk. 6.3.21 Skru Gerak Perlahan Penyilang Bawah Sekiranya skru gerak perlahan penyilang bawah diputar ketika skru pengunci penyilang atas dan bawah dikuncikan, bebenang stadia sahaja yang bergerak pada satah mengufuk. 6.3.22 Cermin Cahaya Fungsinya adalah untuk membolehkan cahaya masuk ke dalam tiodolit bagi menerangkan skala utama mikrometer. 6.3.23 Skru Kaki Pelaras Terletak di antara tribrak dengan tribet di mana ketiga-tiga skru kaki pelaras ini digunakan untuk melaraskan tiodolit dengan berpandukan gelembung udara alat tiodolit.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/9

Pemegang Tiodolit Pembidik Bulatan Pugak Skru Mikrometer

Teleskop

Kanta Skru Gerak Perlahan Penyilang Pugak

Skru Pengunci Penyilang Pugak Skru Pengunci Penyilang Atas

Gelembung Udara

Skru Optik

Bulatan/Penyilang Atas

Skru Gerak Perlahan Penyilang Atas

Bulatan/Penyilang Bawah

Plat Bering Skru Kaki Pelaras

Tribrak

Tribet

Rajah 6.5 Tiodolit Optik (Wild T1) (Sumber : Wild Heerbrugg (Switzerland) Ltd)

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/10

6.4

PELARASAN ALAT TIODOLIT
Sebelum tiodolit digunakan dalam kerja pengukuran, tiodolit mesti diperiksa bagi memastikan samada berada dalam keadaan baik dan sesuai digunakan atau tidak. Ini penting bagi memastikan kerja akan dijalankan dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang. Sebarang kekurangan yang berlaku sudah tentu akan mempengaruhi nilai-nilai cerapan yang dibuat nanti. Oleh itu, tiodolit mestilah dibuat pelarasan terlebih dahulu sebelum digunakan. Terdapat dua jenis pelarasan yang boleh dilakukan iaitu :a) Pelarasan Sementara b) Pelarasan Tetap 6.4.1 Pelarasan Sementara Pelarasan dilakukan kepada tiodolit setiap kali alat ini hendak digunakan. Ini bermakna di setiap stesen yang diduduki, pelarasan sementara dijalankan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja cerapan dilakukan. Pelarasan sementara melibatkan tiga proses iaitu :i. Mendirisiap dan memusat tiodolit ii. Melaraskan tiodolit iii. Menghilangkan bezalihat

6.4.1.1

Mendirisiap Dan Memusat Tiodolit

Proses ini melibatkan pemasangan tiodolit dengan betul di atas tripod. Kaedahnya adalah dengan cara mengatur tiodolit supaya berdiri dalam kedudukan lebih kurang berada di atas stesen. Cara melakukannya adalah seperti berikut :i. Buka kaki tiga lebih kurang 60° dengan ufuk. Dirikan kaki tiga dengan ketinggian sewajarnya dan anggarkan supaya plat atas kaki tiga berada dalam kedudukan hampir mendatar. ii. Letakkan tiodolit di atas plat kaki tiga. Pastikan semua kekunci pada tiodolit dilonggarkan dan ketatkan pengunci tribet. iii. Pijakkan satu kaki tiga ke tanah, pegang dan angkat dua kaki tiga lagi sambil mata pencerap melihat melalui skru optik. Buatkan supaya titik (point) pada stesen lebih kurang setindih dengan persilangan bebenang stadia skru optik. Kemudian letakkan kedua-dua kaki tiga tadi ke tanah. iv. Masukkan gelembung udara yang berada di atas penyilang ufuk (berbentuk bulat) lebih kurang di tengah-tengah. Ianya dilakukan dengan menaik atau menurunkan kaki tiga yang berkaitan mengikut kedudukan yang sesuai.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/11

NOTA :Pemusatan juga boleh dilakukan dengan menggunakan pelambap yang digantung pada pengunci tribet. Namun ianya bergantung kepada kemahiran pencerap dan cara mana yang lebih cepat serta mudah. 6.4.1.2 Melaraskan Tiodolit

Apabila tiodolit sudah hampir berada tepat pada stesen di atas tanah, proses selanjutnya ialah memastikan tiodolit berada dalam keadaan aras. Proses pelarasannya adalah seperti berikut :i. Pastikan semua pengunci penyilang atas dan bawah telah dilonggarkan. Pusingkan alat supaya kotak gelembung udara (berbentuk memanjang) selari dengan sepasang skru kaki pelaras. ii. Pusingkan kedua-dua skru kaki pelaras pada arah yang berlawanan serentak sehingga gelembung udara berada di tengah-tengah kotaknya. iii. Pusing teleskop sehingga kotak gelembung udara berada 90° dari kedudukan asal tadi. Kemudian laraskan alat menggunakan skru kaki pelaras ketiga sahaja (Rajah 6.6). iv. Ulang langkah (ii) dan (iii) sehingga gelembung udara tetap berada di tengah walaupun tiodolit dipusingkan ke arah mana sekalipun. Gelembung udara (berbentuk bulat) akan sendirinya teraras apabila keadaan ini terhasil.

Rajah 6.6 Proses Pelarasan Tiodolit (Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

6.4.1.3

Menghilangkan Bezalihat

Bezalihat adalah suatu kekaburan yang terjadi bagi objek pada imej yang terdapat di bebenang stadia. Keadaan ini berlaku disebabkan teleskop tidak difokuskan terlebih dahulu. Jika ini berlaku, cerapan sukar dijalankan. Oleh itu, imej bebenang stadia yang terang dan

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/12

objek yang jelas mestilah diperolehi. Untuk itu, bezalihat boleh dihapuskan dengan cara berikut :i. Putarkan skru kanta mata sehingga bebenang stadia betul-betul terang. Untuk tujuan ini, adalah lebih mudah sekiranya teleskop dihalakan ke langit supaya bebenang stadia dapat dilihat dengan terang. ii. Arahkan teleskop pada objek yang jauh atau objek yang hendak disasar agar dapat dilihat dengan jelas dengan memusingkan skru pemfokus sehingga objek menjadi terang. Imej objek dan bebenang stadia sekarang seharusnya berada di dalam satah yang sama supaya apabila mata digerakkan ke sisi tiada bezalihat yang terjadi. iii. Jika tidak, ulangi langkah (i) dan (ii) sehingga tiada lagi bezalihat. Di akhir pelarasan sementara, tiodolit sepatutnya berada dalam keadaan berikut :a) Paksi pugaknya betul-betul berada di atas stesen. b) Satah ufuknya mendatar di dalam semua arah. c) Objek sasaran dapat dilihat dengan jelas dan bebenang stadia kelihatan hitan dan tajam. 6.4.2 Pelarasan Tetap Sesebuah tiodolit itu dikatakan berada dalam keadaan baik jika paksi-paksi asasnya berada dalam keadaan berikut :a) Paksi pugaknya betul-betul tegak apabila gelembung udara penyilang ufuk berada di tengah-tengah. b) Paksi sangga mestilah bersudut tepat dengan garisan kolimatan dalam satah ufuk dan bersudut tepat dengan paksi pugak dalam satah pugak. c) Apabila teropong berada dalam keadaan mendatar dan gelembung pugak (di atas teleskop) berada di tengah-tengah, bacaan sudut pugak sepatutnya 0°/90° (bergantung kepada jenis alat) Rajah 6.7 menunjukkan kedudukan paksi-paksi alat apabila alat berada dalam keadaan baik.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/13

Paksi Pugak

Paksi Sangga

Garis Kolimatan

Rajah 6.7 Kedudukan Paksi-Paksi Utama Tiodoit

Bagi memastikan setiap tiodolit mempunyai ketiga-tiga keadaan ini, ujian-ujian tertentu harus dilakukan. Ujian-ujan itu adalah :1. 2. 3. 4. Ujian Gelembung Plat Ujian Garisan Kolimatan Ujian Paksi Sangga Ujian Angkujuh Pugak

Jika ada mana-mana syarat di atas tidak dipenuhi, bahagianbahagian tertentu alat mungkin telah mengalami perubahan (dari kedudukan asal). Untuk mengembalikan bahagian tersebut kepada kedudukan asal, pelarasan tetap perlu dibuat. 6.4.2.1 Ujian Gelembung Plat

Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa paksi pugak alat betul-betul tegak apabila gelembung udara penyilang ufuk memusat (berada di tengah-tengah). Jika keadaan ini tidak berlaku, pengarasan alat tidak akan dapat dilakukan semasa pelarasan sementara. Pengujian :Katakan gelembung berada dalam keadaan tidak selari dengan penyilang ufuk dengan seliseh sudutnya ialah e. Untuk itu :1. Bawakan gelembung selari dengan sepasang skru kaki pelaras, pusatkan gelembung dengan memutarkan kedua-dua skru tersebut.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/14

2. Pusingkan kedudukan gelembung bersudut tepat dari kedudukan pertama dan pusatkan dengan hanya menggunakan skru kaki pelaras yang ketiga sahaja. 3. Pusingkan kembali kepada kedudukan (1) dan ulangi semula proses (2). Keadaan gelembung akan kelihatan seperti dalam Rajah 6.8 (a).

Rajah 6.8 Pelarasan Gelembung Plat (Sumber : Ab. Hamid Mohamed,2000)

4. Pusingkan alat 180° dan keadaan gelembung digambarkan oleh Rajah 6.8 (b), dengan gelembung tidak akan memusat sebanyak 2e. Pelarasan :1. Dari kedudukan (4), bawakan semula gelembung separuh ke pusat dengan menggunakan sepasang skru kaki pelaras. Ini bermakna paksi alat digerakkan sebanyak e yang menjadikannya hampir pugak. Jika anda tidak mempunyai apaapa peralatan, tiodolit sesuai digunakan di peringkat ini. 2. Pada kedudukan ini, gelembung masih lagi tidak memusat dan nilainya adalah berkadaran dengan nilai e. Pemusatan gelembung boleh dilakukan dengan menaik atau menurunkan salah satu hujung gelembung menggunakan skru kapstan. 6.4.2.2 Ujian Garis Kolimatan

Ujian ini dibuat bagi memastikan garisan kolimatan betul-betul bersudut tepat dengan paksi sangga. Pengujian :1. Dirisiapkan tiodolit dan lakukan pelarasan sementara.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/15

2. Arahkan teleskop ke satu titik sasaran yang halus dan terang, katakan A. Baca bacaan bering pada penyilang kiri ke titik A tersebut. 3. Tukar ke penyilang kanan dan baca bacaan bering ke titik A juga. Perbezaan kedua-dua penyilang mestilah 180°, jika keadaan ini tidak diperolehi, pelarasan perlu dibuat. Pelarasan :1. Katakan bacaan pada penyilang kiri adalah 27° 31’ 00” dan bacaan pada penyilang kanan adalah 207° 32’ 40”. 2. Perbezaan kedua-dua penyilang ini adalah 180° 01’ 40”. Maka seliseh sebanyak 01’ 40” telah berlaku. Bahagi dua seliseh ini, katakan 50”. 3. Bacaan penyilang yang mengalami seliseh (penyilang kanan) ditolak dengan nilai 50” ini. Iaitu 207° 32’ 40” - 50” = 207° 31’ 50”. Sementara bacaan penyilang kiri dicampurkan dengan 50” menjadi 27° 32’ 50”. 4. Tentukan bacaan penyilang kiri yang telah dibetulkan terhadap persilangan rerambut stadia ke sasaran tadi dengan menggunakan skru kapstan bebenang stadia. 5. Penyemakan perlu dilakukan terhadap penyilang kanan setelah pelarasan dilakukan dan bacaan penyilang kanan sepatutnya adalah sama dengan nilai yang telah dilaraskan tadi. 6.4.2.3 Ujian Paksi Sangga

Ujian ini dibuat bagi menyemak samada paksi sangga betul-betul bersudut tepat dengan paksi pugak atau tidak. Pengujian :1. Dirisiapkan tiodolit kira-kira 50m dari satu titik yang terletak pada satu aras yang lebih tinggi, sebaiknya pada kecerunan melebihi 30°. Katakan pada tiang bendera yang betul-betul pugak. 2. Cerap titik A. Kemudian gerakkan teleskop ke bawah dalam arah pugak. Ini dilakukan dengan mengetatkan semua skru pengunci mengufuk dan longgarkan skru pengunci penyilang pugak. 3. Gerakkan dibuat sehinga teleskop mendatar dan tandakan titik pintasan tersebut (di atas setaf yang diletakkan mendatar). Jika paksi sangga dan paksi pugak bersudut tepat, titik pintasan (A 1) adalah betul-betul berada di bawah titik A. 4. Sebaiknya jika kedua-dua paksi tidak bersudut tepat dengan selisehnya adalah e, maka titik pintasan akan berlaku di A L bagi

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/16

penyilang kiri dan di AR bagi penyilang kanan. Jarak di antara AR dan AL menggambarkan dua kali (2e) seliseh alat.

Rajah 6.9 Ujian Paksi Sangga (Sumber : Ab. Hamid Mohamed,2000)

Pelarasan :1. Tandakan titik tengah di antara AR dengan AL iaitu A1. 2. Dengan menggunakan skru gerak perlahan penyilang ufuk, gerakkan teleskop dalam arah mendatar sehingga pintasan bebenang stadia betul-betul merentasi titik A1. 3. Naikkan teleskop semula ke A. Akan wujud seliseh sebanyak (AL–AR)/2. Gerakkan salah satu hujung paksi sangga menggunakan skru kaki pelaras dan bawa pintasan bebenang stadia ke A. Titik A hanya boleh disasarkan bila garisan pandangan dinaikkan. Ini kerana pergerakkan paksi sangga dalam satah mendatar AL – AR tidak akan mengubah garisan pandangan A1. 6.4.2.4 Ujian Angkujuh Bulatan Pugak

Ujian ini dibuat bagi memastikan teleskop berada dalam keadaan mendatar apabila bacaan sudut pugaknya 0°/90° (bergantung kepada jenis alat) dan gelembung udara penyilang pugak berada di tengah-tengah. Pengujian :1. Bawa gelembung udara penyilang pugak ke tengah menggunakan skru gerak perlahan penyilang pugak. Setkan bacaan pugak pada 0°/90°. Cerap ke satu titik pada setaf yang didirikan memugak pada jarak kira-kira 50m. 2. Tukar penyilang tiodolit ke penyilang kanan (jika sebelumnya penyilang kiri) dan ulangi langkah (1).

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/17

3. Jika wujud kesilapan, dua bacaan yang berbeza iaitu di AL dan AR akan terhasil. Sepatutnya kedua-dua memeberikan bacaan A1, iaitu purata AL dan AR (Rajah 6.10).

Rajah 6.10 Ujian Angkujuh Bulatan Pugak (Sumber : Ab. Hamid Mohamed,2000)

Pelarasan :1. Gerakkan teleskop dalam arah memugak dan cerap bacaan A1 (gunakan skru gerak perlahan penyilang pugak). Ini beerti teleskop sekarang berada dalam keadaan yang benar-benar mendatar. 2. Bacaan pada bulatan pugak tidak lagi 0°/90°. Bacaan ini mesti dibetulkan kepada 0°/90° tanpa mengubah kedudukan mendatar teleskop. Lakukan ini dengan menggerakkan skala utama mikrometer kepada bacaan 0°/90° menggunakan skru pengunci (kelip). 3. Langkah (2) akan menyebabkan gelembung udara pugak terkeluar dari pusat. Pusatkan semula gelembung tersebut menggunakan skru pelaras kapstan.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/18

AKTIVITI 6a

• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

6.1

Berdasarkan kepada rajah tiodolit (Wild T16) di bawah, namakan komponen-komponen tiodolit tersebut berdasarkan kepada kotakkotak yang disediakan.

B A

D C

F E H G

J I

Tiodolit Optik Wild T16

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/19

6.2

Berdasarkan kepada rajah di bawah, padankan komponenkomponen tiodolit dengan fungsi-fungsinya dengan betul.

Komponen

Fungsi-Fungsi Memastikan titik di mana alat tiodolit didirisiapkan benar-benar berada pada pemusatan yang betul. Menghilangkan kesan bezalihat. Menyokong bahagian-bahagian lain tiodolit. Mengsetkan skala bersenggat pada bulatan ufuk dan memugak agar sekena. Menggerakkan bebenang stadia dan bacaan bering pada skala utama mikrometer pada satah mengufuk jika skru gerak perlahan penyilang atas diputar ketika skru pengunci penyilang atas dan bawah dikuncikan. Melaraskan tiodolit dengan berpandukan gelembung udara alat tiodolit. Menggerakkan bebenang stadia pada satah mengufuk jika skru gerak perlahan penyilang bawah diputar ketika skru pengunci penyilang atas dan bawah dikuncikan. Mengsetkan nilai darjah pada sudut secara kasar. Membolehkan cahaya masuk ke dalam tiodolit bagi menerangkan skala utama mikrometer Menggerakkan teleskop dan bacaan bulatan pugak dalam satah memugak jika teleskop dikuncikan

Tribrak

Skru Kaki Pelaras Plat Bering Skru Gerak Perlahan Penyilang Pugak

Skru Optik

Skru Pemfokus

Skru Mikrometer

Skru Gerak Perlahan Penyilang Atas Skru Gerak Perlahan Penyilang Bawah

Cermin Cahaya

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/20

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 6a
PERHATIAN !! Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 6a.

6.1 No. Komponen A B C D E F G H I J Nama Komponen Pembidik Bulatan/Penyilang Ougak Skru Gerak Perlahan Penyilang Pugak Cermin Cahaya Skru Pengunci Penyilang Pugak Gelembung Udara Tribrak Skru Optik Skru Kaki Pelaras Tribet

Yeaah!!! Dah dapat jawab soalan 6.1, dapatlah kunci untuk jawab soalan 6.2…..

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/21

6.2
Komponen Fungsi-Fungsi Memastikan titik di mana alat tiodolit didirisiapkan benar-benar berada pada pemusatan yang betul. Menghilangkan kesan bezalihat. Menyokong bahagian-bahagian lain tiodolit. Mengsetkan skala bersenggat pada bulatan ufuk dan memugak agar sekena. Menggerakkan bebenang stadia dan bacaan bering pada skala utama mikrometer pada satah mengufuk jika skru gerak perlahan penyilang atas diputar ketika skru pengunci penyilang atas dan bawah dikuncikan. Melaraskan tiodolit dengan berpandukan gelembung udara alat tiodolit. Menggerakkan bebenang stadia pada satah mengufuk jika skru gerak perlahan penyilang bawah diputar ketika skru pengunci penyilang atas dan bawah dikuncikan. Mengsetkan nilai darjah pada sudut secara kasar. Membolehkan cahaya masuk ke dalam tiodolit bagi menerangkan skala utama mikrometer Menggerakkan teleskop dan bacaan bulatan pugak dalam satah memugak jika teleskop dikuncikan

Tribrak Skru Kaki Pelaras Plat Bering Skru Gerak Perlahan Penyilang Pugak

Skru Optik

Skru Pemfokus

Skru Mikrometer

Skru Gerak Perlahan Penyilang Atas Skru Gerak Perlahan Penyilang Bawah

Cermin Cahaya

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/22

INPUT

6.5

PENGUKURAN SUDUT UFUK DAN SUDUT PUGAK
Pengukuran sudut ufuk boleh dibuat dengan dua cara iaitu kaedah bering dan kaedah sudut. Kebanyakan kerja terabas dijalankan menggunakan kaedah bering. Kaedah sudut hanya digunakan untuk menyemak bacaan dari kaedah bering. Walaubagaimanapun, dalam seksyen ini hanya dibincangkan pengukuran sudut ufuk kaedah bering sahaja kerana ia merupakan kaedah yang lebih penting dan perlu diberi keutamaan. Manakala untuk sudut pugak pula, pengukuran boleh dibuat dengan kaedah sudut sahaja. 6.5.1 Pengukuran Sudut Ufuk Dengan Kaedah Bering Asas pengukuran bering adalah mengsetkan suatu nilai rujukan kepada garisan rujukan, kemudian cerapan dilakukan ke stesen yang dikehendaki. Kedua-dua nilai ini direkodkan. Dalam kaedah bering ini, stesen rujukan mestilah stesen belakang yang telah diketahui nilai beringnya. Manakala nilai rujukan tidak boleh diambil sebarang nilai tetapi tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Terdapat dua jenis nilai rujukan iaitu :i. Rujukan permulaan sebelum memulakan sesuatu kerja. ii. Rujukan untuk setiap stesen. Rujukan permulaan sebelum memulakan kerja ini dinamakan sebagai Datum yang mesti ditentukan mengikut kaedah yang dibenarkan oleh peraturan ukur. Manakala, rujukan untuk setiap stesen pula adalah nilai bering garisan belakang. Datum adalah satu bering rujukan yang digunakan bagi memulakan kerja. Nilai ini diset sebagai bering permulaan (pada garisan pertama) dan boleh ditentukan dengan menggunakan salah satu daripada kaedah berikut :a) b) c) d) Bering dari Pelan Akui (P.A) atau pelan-pelan asal. Bering dari stesen penyegitigaan. Bering dari kompas prisma. Bering anggapan.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/23

Langkah-langkah cerapan bering bagi satu kedudukan tiodolit adalah seperti berikut :1. Katakan bering rujukan (datum) adalah diambil dari Pelan Akui dengan nilainya 327° 59’ 36” dan tiodolit yang digunakan adalah jenis Wild T1. 2. Dirisiapkan tiodolit di stesen 2 dengan melakukan pelarasan dan pemusatan. 3. Setkan bacaan bering rujukan ke dalam tiodolit pada penyilang kiri (bulatan pugak berada di sebelah kiri pencerap). Longgarkan semua skru pengunci dan putarkan skru mikrometer sehingga bacaan minit dan saat iaitu 59’ 36” sekena pada senggatan (lihat Rajah 6.11). 4. Ketatkan skru pengunci penyilang atas. Putarkan skru gerak perlahan penyilang atas sehingga nilai darjah iaitu 327° sekena pada senggatan (lihat Rajah 6.11).

Rajah 6.11 Bacaan Bering Ufuk (Sumber : Wild Heerbrug (UK) Ltd.)

5. Setelah bacaan bering tersebut disetkan, tiodolit masih boleh dipusingkan kerana skru pengunci penyilang bawah masih bebas. Walaubagaimanapun, nilai bering yang telah disetkan tadi tidak akan berubah. 6. Halakan teleskop ke sasaran di stesen 1 menggunakan pembidik dan ketatkan skru pengunci penyilang bawah. Dengan menggunakan skru gerak perlahan penyilang bawah, buatkan supaya bebenang stadia tiodolit setindih dengan benang pelambap yang tergantung bebas (lihat Rajah 6.12). 7. Setelah itu, longgarkan skru pengunci penyilang atas dan halakan teleskop ke stesen berikutnya iaitu stesen 3. 8. Setindihkan juga bebenang stadia tiodolit dengan benang pelambap yang tergantung bebas di stesen 3 dengan memutarkan skru gerak perlahan penyilang atas. 9. Putarkan skru mikrometer sehingga nilai darjah pada skala utama mikrometer sekena dengan senggatan. Nilai minit dan

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/24

saat akan bergerak sepadan dengan putaran skru mikrometer ini. Bacaan bering yang diperolehi ini adalah bering bagi garisan dari stesen 2 ke stesen 3.

Tali Pelambap Sasaran

Bebenang Stadia

Rajah 6.12 Cerapan Sasaran

6.5.2 Pengukuran Sudut Pugak Sudut pugak diukur apabila jarak suatu garisan hendak ditentukan ataupun untuk mendapatkan sudut antara dua titik pada satah memugak. Sudut pugak boleh berlaku dalam keadaan dongak dan tunduk bergantung kepada perbezaan ketinggian antara stesen tiodolit dengan stesen sasaran. Bulatan pugak tiodolit disenggatkan secara membulat dari 0° hingga 360°, dengan senggatan 90°-270° atau 0°-180° bergantung kepada jenis alat. Berikut adalah langkahlangkah untuk mengukur sudut pugak antara stesen tiodolit dengan stesen sasaran. 1. Daripada langkah (7) pengukuran sudut ufuk dengan kaedah bering sebelum ini di mana teleskop menghala ke stesen 3, ketatkan skru pengunci penyilang pugak. 2. Putarkan skru gerak perlahan penyilang pugak sehingga persilangan bebenang stadia terletak di bawah atau di atas bucu sasaran (lihat Rajah 6.12). 3. Setelah itu, putarkan skru mikrometer sehingga nilai darjah bagi sudut pugak sekena dengan senggatan. Pada masa yang sama, nilai minit dan saat turut berputar sepadan dengan putaran skru mikometer tadi. 4. Bacaan yang diperolehi adalah bacaan sudut pugak dari kedudukan tiodolit dengan sasaran.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/25

6.6

PEMBUKUAN DAN PEMBETULAN CERAPAN
Setiap cerapan yang dibuat mestilah direkodkan ke dalam buku kerja luar yang tertentu (sepertimana yang digunakan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia) mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan ukur. Berikut adalah peraturan-peraturan yang mesti digunapakai ketika kerja-kerja pembukuan dijalankan. 1. Semua ukuran hendaklah direkodkan dengan dakwat di ruang-ruang tertentu sebaik sahaja cerapan dibuat. Penggunaan pensil dan dakwat merah adalah dilarang sama sekali. Pen dakwat (ball pen) boleh digunakan (biru atau hitam). 2. Menggunakan abjad atau nombor-nombor yang tidak berkenaan adalah tidak dibenarkan. 3. Stesen-stesen mestilah diberi nombor mengikut aturan kerja di mana yang dahulu hendaklah didahulukan. Sesuatu nombor itu tidak boleh digunakan lebih dari satu kali untuk satu kerja luar. Nombor stesen adalah merujuk kepada kedudukan stesen itu dan bukan untuk tujuan lain. 4. Segala maklumat yang telah direkodkan tidak boleh diubah. Memadam adalah dilarang sama sekali. 5. Segala kesilapan yang berlaku mestilah dibatalkan semua sekali (untuk ruang tertentu). Nilai pembetulan bolehlah diisi di bawah (ruang berikutnya) atau di ruang lain. 6. Catatan tarikh mestilah diisi di ruang suhu pada setiap hari kerja. Tiaptiap muka surat mestilah ditandatangani dengan tarikhnya sekali oleh pegawai ukur. 7. Pegawai kerjaluar bertanggung jawab dalam melaras dan memasukkan segala bering di dalam ruang bering (penyilang kiri dan kanan) hampir kepada 01” untuk kelas satu dan hampir kepada 10” untuk kelas dua. Bering muktamad hendaklah ditulis hampir kepada 10” bagi kelas satu dan hampir kepada 30” bagi kelas dua. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahawa pembukuan dan pembetulan cerapan adalah suatu proses yang amat penting dalam kerja-kerja pengukuran. Segala catatan hendaklah dibuat dengan teliti dan cermat kerana setiap maklumat yang direkod adalah menunjukkan ketepatan dan kejituan kerja yang dijalankan. Jadual 6.1 adalah contoh pembukuan dan pembetulan cerapan bagi satu kerja pengukuran menggunakan tiodolit bagi Ukuran Kelas Kedua.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/26

Stesen

BEARING / SUDUT Penyilang Penyilang Kiri Kanan Datum dari PA 6033

Purata 245 30 00

Dari Stn. 2 BKL

GARISAN Bearing Muktamad 245 30 00

Ke Stn 1 BKL

Sudut Pugak 89 56 269 56 89 46

1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 1 5 1 2

245 30 00 BKL 118 47 00 298 47 00 PKT 230 25 40 50 25 30 PKT 269 15 40 89 15 40 PKT 300 09 10 120 09 20 BKL 65 31 10

65 30 00 298 47 00

118 47 00 C - 14 118 46 46

2

118 47 00

3

118 47 00 50 25 20

230 25 30 C - 28 230 25 02

3

230 25 00

4

89 33

230 25 30 89 15 40

269 15 40 C - 42 269 14 58

4

269 15 00

5

89 08

269 15 40 120 09 30

300 09 20 C - 56 300 08 24

5

300 08 30

1

91 02

300 09 20 245 31 10

65 31 10 C – 01 10 65 35 00

1

65 30 00

2

Lihat ruang 1

Garisan 1-2 dibaca Sepatutnya dibaca Tikaian Pembetulan

= 65° 31’ 10” = 65° 30’ 00” = + 01’ 10” bagi setiap stesen iaitu 2,3,4,5 dan 1 = - 14” per stesen

Jadual 6.1 Pembukuan Dan Pembetulan Cerapan

Merujuk kepada Jadual 6.1, berikut adalah penerangan mengenai beberapa istilah yang digunakan di dalam pembukuan tersebut :6.6.1 Bering Cerapan Bering cerapan ialah bering yang dicerap dan direkodkan samada dalam penyilang kiri ataupun penyilang kanan. Ketepatannya bergantung kepada kelas terabas. Ada kelas terabas yang perlu dicerap dan direkodkan hingga 10” yang hampir dan ada yang sampai 1” yang hampir.

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/27

6.6.2 Bering Purata Bering purata ialah purata bering antara penyilang kiri dengan penyilang kanan. Perbezaan antara penyilang kiri dengan penyilang kanan sepatutnya adalah 180°. Namun jika 180° tidak diperolehi, perbezaan tersebut mestilah tidak terlalu besar dan ianya mesti dipuratakan. Nilai bering purata sebenarnya adalah bacaan penyilang kiri yang menunjukkan bering hadapan bagi sesuatu terabas. 6.6.3 Bering Muktamad Bering muktamad adalah bering akhir yang dikira dan telah diberikan segala jenis pembetulan yang perlu (pembetulan C dan m). Bering ini akan digunakan dalam semua kerja hitungan dan pemelotan. Nilai bering muktamad dihampirkan kepada nilai tertentu. Misalnya hampir kepada 10” atau 0” bergantung kepada kelas kerja yang digunakan. 6.6.4 Seliseh Bering Bagi terabas tertutup, bering akhir yang dicerap merupakan bering penutup. Bering ini mesti dibandingkan dengan satu nilai yang telah diketahui. Perbezaan di antara bering penutup dengan bering yang diketahui dinamakan seliseh bering. Nilai seliseh bering yang dibenarkan adalah berbeza-beza mengikut jenis terabas. Semakin tinggi kelas terabas, semakin kecil nilai seliseh yang dibenarkan.

6.7

PERKEMBANGAN ALAT TIODOLIT
Perkembangan pesat dalam peralatan Pengukuran Jarak Elektronik (EDM) membolehkan jurukur atau jurutera mengukur jarak terutama sekali jarak jauh, dengan cara yang lebih mudah dan dengan kejituan yang lebih tinggi. Revolusi pengukuran sudut dan jarak terus berkembang sejajar dengan kemajuan teknologi elektronik dan komputer sehingga terciptanya alat yang dipanggil Total Station. 6.7.1 Total Station Total Station adalah sejenis tiodolit yang boleh mengukur sudut dan jarak secara bersama. Ia merupakan gabungan tiodolit elektronik dengan EDM. Alat ini dilengkapi dengan sistem pemproses mikro (microprocessor) yang membolehkan hitungan terus dilakukan secara automatik. Total Station juga dilengkapi dengan perisian tertentu (program) dan kad ingatan (memory cards) bagi tujuan mengumpul dan menyimpan data. Ianya boleh

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/28

dihubungkan dengan komputer untuk tujuan memproses data bagi menghasilkan pelan. Terdapat banyak kebaikan menggunakan Total Station ini di antaranya adalah :a) Pengukuran dapat dilakukan secara automasi sepenuhnya. b) Tidak melibatkan tenaga buruh yang ramai. c) Kesilapan catatan dapat dielakkan kerana pembukuan dilakukan secara elektronik. d) Pengukuran dapat dilakukan dalam cuaca yang lembap kerana terdapat Total Station yang tahan basah (waterproof).

Leica TCR 703

Nikon DTM 521

Sokkia Set 500

Trimble 3300 Series

Pentax PCS-325

Rajah 6.13 Total Station (Sumber : Laman Web)

6.7.2 Total Station Robotik Alat Total Station ini adalah alat yang lebih sofisikated di mana ianya mampu mencerap sudut ufuk secara robotik (servo-driven). Sesetengah alat boleh dihubungkan dengan alat kawalan (remote) bagi memudahkan lagi semasa proses pengukuran. Alat ini sangat

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/29

sesuai digunakan untuk kerja-kerja di kawasan yang merbahaya seperti kawasan radioaktif, lombong arang batu dan sebagainya.

Geodimeter 640

Topcon GTS 800 Rajah 6.14 Total Station Robotik (Sumber : Laman Web)

Leica TCRA1103 & RCS1100 Robotic Setup

6.7.3 Total Station Tanpa Pemantul (Reflectorless Total Station) Alat ini boleh mengukur jarak tanpa menggunakan pemantul (reflector). Sumber pengukurannya dipancarkan oleh alat dan nilai jarak akan terpapar sekiranya ia memantul pada sebarang permukaan yang keras dan kasar. Kaedah pengukuran jarak tanpa pemantul ini digunakan sekiranya stesen atau titik yang hendak dicerap sukar untuk didirikan pemantul. Walaubagaimanapun, kejituan yang diperolehi adalah kurang berbanding menggunakan pemantul.

Topcon GPT 2005

Sokkia Set 4110

Leica TCR307

Nikon NPL 350

Rajah 6.15 Total Station Tanpa Pemantul (Sumber : Laman Web)

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/30

Pentax R-100 Series

Trimble 3600 Series

Rajah 6.16 Total Station Tanpa Pemantul (Sumber : Laman Web)

Rajah 6.17 Pemantul (Reflector) (Sumber : Laman Web)

Untuk menguji kefahaman anda, sila buat aktiviti berikut. Jika anda tidak berpuashati dengan jawapan anda, sila buat ulangkaji pada input yang anda rasa masih kabur. SELAMAT MENCUBA !!!!!!!!!!!

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/31

AKTIVITI 6b
• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA

• SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

6.1

.Isikan tempat-tempat kosong berikut dengan jawapan-jawapan yang sesuai a) Sudut ufuk boleh diukur dengan dua kaedah iaitu …………… dan …………………… b) ……………….. adalah rujukan permulaan sebelum memulakan kerja. c) ………………………….. diputarkan sehingga nilai darjah sekena pada senggatan setelah skru mikrometer diputar bagi membolehkan bacaan minit dan saat sekena. d) Sasaran bagi cerapan ke stesen hadapan biasanya adalah ........................... yang digantung bebas. e) Pembukuan cerapan ke dalam buku kerja luar menggunakan pen dakwat berwarna ............................... dan .........................

6.2

Tandakan betul atau salah.
Bil. Soalan Betul Salah

1 2

3 4 5

Pengukuran sudut ufuk kaedah sudut digunakan untuk kerja-kerja penyemakan sahaja. Bering bagi datum boleh ditentukan menggunakan Pelan Topografi kawasan yang hendak diukur. Sekiranya bacaan penyilang kanan adalah 291° 25’ 45” maka bacaan bagi penyilang kiri ialah 111° 25’ 55”. Bering Muktamad adalah purata antara bacaan penyilang kiri dan penyilang kanan. Segala maklumat yang telah direkodkan boleh diubah dengan syarat dipadam menggunakan cecair pemadam (liquid correction).

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/32

PERHATIAN !!! Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 6b.

6.1

Jawapan bagi tempat kosong :a) b) c) d) e) Kaedah bering, kaedah sudut Datum Skru gerak perlahan penyilang atas Pelambap Biru, hitam

6.2

Jawapan betul atau salah.
Bil. Soalan Betul Salah

1 2

3 4 5

Pengukuran sudut ufuk kaedah sudut digunakan untuk kerja-kerja penyemakan sahaja. Bering bagi datum boleh ditentukan menggunakan Pelan Topografi kawasan yang hendak diukur. Sekiranya bacaan penyilang kanan adalah 291° 25’ 45” maka bacaan bagi penyilang kiri ialah 111° 25’ 55”. Bering Muktamad adalah purata antara bacaan penyilang kiri dan penyilang kanan. Segala maklumat yang telah direkodkan boleh diubah dengan syarat dipadam menggunakan cecair pemadam (liquid correction).

b6 IITIIVIITKA ADAPEK b6 T V TKA ADAPEK SALABMULKAM SALABMULKAM
X X X X X
Lepas ini, anda bolehlah mencuba kefahaman anda dalam Penilaian Kendiri pula…..Selamat Mencuba !!!!!

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/33

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAB SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA.

Soalan 1 a) Apakah perbezaan utama antara tiodolit vernier dengan tiodolit optik ? b) Bagaimanakah yang dikatakan tiodolit berkeadaan baik dan boleh digunakan untuk pengukuran ? c) Senaraikan empat (4) sumber bering datum diperolehi.

Soalan 2 Garisan 2-1 2–3 3–4 4–5 5–1 1-2 Penyilang Kiri Penyilang Kanan

Datum dari PC 243° 30’ 00” 77° 25’ 00” 257° 25’ 00” 173° 43’ 30” 353° 43’ 30” 231° 55’ 00” 51° 55’ 20” 322° 19’ 00” 142° 19’ 40” 63° 30’ 30” 243° 30’ 30”

Berdasarkan kepada jadual di atas, buatkan pembukuan dan pembetulan cerapan bagi kerja terabas lima stesen berdasarkan kepada peraturan pembukuan dan pembetulan Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia. Bering cerapan dan bering purata dibuat kepada 10” yang hampir dan bering muktamad kepada 30” yang hampir. Pembukuan sudut pugak adalah diabaikan.
Semak jawapan anda dalam ruangan maklumbalas !

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/34

MAKLUM BALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI

SUDAH MENCUBA ? SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN DI BAWAH. Jawapan 1 a) Perbezaan utama tiodolit vernier dengan tiodolit optik adalah bacaan tiodolit vernier dibuat terhadap satu indeks di mana ianya mempunyai satu skala vernier manakala tiodolit optik bacaannya dihasilkan secara arca di mana bulatan ufuk dan pugak dibuat daripada kaca yang sangat halus dan senggatan berguris. b) Tiodolit berkeadaan baik dan boleh digunakan untuk pengukuran apabila :1. Paksi pugaknya betul-betul tegak apabila gelembung udara penyilang ufuk berada di tengah-tengah. 2. Paksi sangga mestilah bersudut tepat dengan garisan kolimatan dalam satah ufuk dan bersudut tepat dengan paksi pugak dalam satah pugak. 3. Apabila teropong berada dalam keadaan mendatar dan gelembung pugak (di atas teleskop) berada di tengah-tengah, bacaan sudut pugak sepatutnya 0°/90° (bergantung kepada jenis alat) c) Empat (4) sumber bering datum diperolehi adalah :1. 2. 3. 4. Bering dari Pelan Akui (P.A) atau pelan-pelan asal. Bering dari stesen penyegitigaan. Bering dari kompas prisma. Bering anggapan

TIODOLIT DAN PENGGUNAANNYA

C1005/UNIT 6/35

Jawapan 2

Stesen

BEARING / SUDUT Penyilang Penyilang Kiri Kanan Datum dari PC

Purata 243 30 00

Dari Stn. 2

GARISAN Bearing Mukatad 243 30 00

Ke Stn 1

1 2 3 2 3 4

243 30 00 77 25 00 257 25 00 173 43 30

63 30 00 257 25 00

77 25 00 C - 06 77 24 54

2

77 25 00

3

77 25 00 353 43 30

173 43 30 C - 12 173 43 18

3

173 43 30

4

3 4 5 4 5 1 5 1 2

353 43 30 231 55 00 51 55 10 322 19 00 142 19 20 63 30 30

173 43 30 51 55 20

231 55 10 C - 18 231 54 52

4

231 55 00

5

231 55 10 142 19 40

322 19 20 C - 24 322 18 56

5

322 19 00

1

322 19 20 243 30 30

63 30 30 C – 30 63 30 00

1

63 30 00

2

Garisan 1-2 dibaca Sepatutnya dibaca Tikaian Pembetulan

= 63° 30’ 30” = 63° 30’ 00” = + 00’ 30” bagi setiap stesen iaitu 2,3,4,5 dan 1 = - 06” per stesen

TAHNIAH !! ANDA SUDAH DAPAT MENJAWAB SEMUA SOALAN, MARI KITA BERPINDAH KE UNIT 7

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/1

UNIT 7

UKUR TERABAS TIODOLIT

Di akhir unit ini anda akan dapat :Menerangkan bidang kerja ukur terabas. Menerangkan tatacara peninjauan untuk menjalankan terabas tiodolit. Menerangkan kaedah serta penggunaan rantai bersenggat dan rantai halus untuk mengukur jarak. Menjalankan pembukuan bagi cerapan sepertimana format yang digunakan oleh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia. Menjalankan pelarasan dan pembetulan terhadap nilai cerapan yang diperolehi. Mengira keluasan terabas menggunakan kaedah koordinit dan dua kali jarak meridian. Menjalankan pelotan dengan kaedah koordinit.

SUSUHK FITKEJBO

7

Unit

MA FITKEJBO
Memahami dan mengetahui proses pengukuran terabas tiodolit, pengiraan koordinit dan keluasan serta pemelotannya.

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/2

INPUT

7.1

PENGENALAN
Pengukuran jarak dan arah merupakan dua aktiviti penting dalam kerja ukur dua dimensi. Ia melibatkan penggunaan peralatan dan kaedah tertentu yang berkait rapat dengan tujuan dan kejituan hasil kerja yang diperlukan. Dalam amalan ukur, tiodolit digunakan dengan meluas dalam melaksanakan kerja-kerja terabas bagi berbagai-bagai jenis kerja dan keperluan, dari pengukuran ukur keliling satu kawasan hutan hinggalah kepada pengukuran kawalan bagi projek pembinaan bangunan dan jambatan, perumahan, jalan raya, jalan keretapi dan sebagainya. Dalam melaksanakan cerapan dan hitungan, terdapat beberapa kaedah yang digunakan dan penekanan akan diberikan kepada kaedah yang diamalkan oleh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Dalam unit ini, penekanan akan diberikan kepada tiga aspek utama iaitu pelaksanaan kerja luar, pemprosesan dan persembahan.

7.2

BIDANG KERJA UKUR TERABAS TIODOLIT
Dalam pengukuran bagi tujuan kejuruteraan, bidang kerja ukur terabas tiodolit dapat dibahagikan kepada dua, iaitu :a) Penyediaan pelan kawasan b) Projek-projek pembinaan 7.2.1 Penyediaan Pelan Kawasan Terabas menghasilkan satu jaringan titik atau stesen (hentian ukur) yang ditandakan di atas permukaan tanah. Stesen-stesen ini merupakan satu sistem kawalan yang dapat dipelotkan dengan tepat berdasarkan kepada skala yang tertentu. Kedudukan butiranbutiran semulajadi atau ciptajadi adalah relatif kepada jaringan terabas ini. Ini bermakna, butiran-butiran tersebut boleh dipelotkan dengan merujuk kepada jaringan stesen kawalan di dalam terabas tersebut. 7.2.2 Projek-Projek Pembinaan Projek-projek pembinaan bermaksud projek-projek seperti pembinaan jalan, rumah, empangan, tangki air dan lain-lain lagi. Dalam hal ini, pembinaan dibuat daripada stesen terabas dengan

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/3

berpandukan kepada maklumat atau data yang diberikan. Ini diikuti dengan membuat penandaan (setting-out) menggunakan piketpiket bagi membentuk satu rangka kerja bagi pembinaan yang akan dijalankan kelak.

7.3

KELAS TERABAS
Terabas terbahagi kepada beberapa kelas. Ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menentukan cara kerja dan untuk memastikan kejituan yang dikehendaki. Ianya amat penting kerana sesetengah kerja memerlukan terabas berkejituan tinggi manakala yang lain mungkin sebaliknya. Kelas terabas yang berlainan sudah tentu mempunyai nilai kejituan (selisih yang dibenarkan) yang berbeza. Nilai kejituan pula secara langsung mempengaruhi cara dan peralatan kerja. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahawa pengkelasan terabas dapat menolong jurukur menentukan kaedah kerja yang perlu dilaksanakan dan dapat menolong memilih peralatan yang sesuai. Secara umum, terabas dapat dikelaskan kepada empat, iaitu :a) b) c) d) Terabas Piawai Terabas Kelas Pertama Terabas Kelas Kedua Terabas Kelas Ketiga

Sebagai ringkasan, Jadual 7.1 menunjukkan ciri-ciri yang diperlukan oleh keempat-empat jenis terabas tersebut.
Kelas Piawai 1 2 3 * ps = per stesen Tikaian Lurus 1:25000 1:8000 1:4000 1:3000 Jarak Dicerap 0.001m 0.001m 0.001m 0.01m Bering Dicerap 1” 1”/10” 10”/20” 1’ Bering Dipelot 10” 10” 30” 1’ Tutup (Selisih) 1’15” @ 10” ps 1’15” @ 10” ps 2’30” @ 20” ps 5’ @ 40” ps Cerapan Penyilang 2 2 2 1

Jadual 7.1 Ciri-Ciri Kelas Terabas

Bagi kelas piawai dan pertama, bacaan suhu perlu direkodkan bagi setiap jarak yang diukur.

7.4

PERINGKAT KERJA LUAR TERABAS TIODOLIT
Tatacara kerja luar bagi terabas tiodolit adalah meliputi peringkatperingkat kerja seperti berikut :a) Peninjauan

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/4

b) c) d) e)

Pemilihan stesen-stesen ukur Penandaan stesen ukur Pengambilan cerapan Mengukur jarak

7.4.1 Peninjauan Peninjauan adalah bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kawasan yang hendak diukur supaya dapat memudahkan jurukur menimbangkan kaedah mengukur paling sesuai dan memilih kedudukan stesen-stesen ukur. Jika peta atau pelan bagi kawasan tersebut telah ada, ianya adalah bantuan yang berguna pada peringkat ini. Pertimbangan dalam kerja peninjauan adalah berdasarkan kepada beberapa faktor, iaitu :i. ii. iii. iv. v. Tujuan pengukuran dijalankan. Kejituan kerja yang diperlukan. Kemudahan-kemudahan yang tersedia. Kos pengendalian. Masa yang diperuntukkan atau diperlukan.

7.4.2 Pemilihan Stesen-Stesen Ukur Pemilihan stesen-stesen ukur ini dijalankan ketika peringkat tinjauan dijalankan di mana kedudukan yang sesuai untuk stesenstesen ukur dikenalpasti. Dalam peringkat ini, ciri-ciri berikut mestilah diberi perhatian, iaitu :1) Bilangan stesen hendaklah seberapa minimum yang boleh tetapi ianya tidak akan menjejaskan kejituan kerja. 2) Pandangan-pandangan cerapan hendaklah melebihi 30m, bertujuan untuk meminimakan kesan dari sebarang selisih pemusatan. 3) Keadaan permukaan bumi di sekitar stesen ukur mestilah stabil bagi menahan pergerakkan tiodolit. 4) Permukaan yang becak, bercerun dan semak seboleh-bolehnya dielakkan bagi memudahkan kerja-kerja pengukuran jarak dengan pita atau rantai. 5) Stesen ukur harus diletakkan berdekatan dengan butiran yang hendak diambil. 6) Stesen ukur juga mestilah bebas dari halangan semulajadi dan tempat-tempat umum. 7) Stesen ukur bersebelahan hendaklah saling nampak dan seberapa banyak stesen lain yang dapat dilihat bagi memudahkan proses pengukuran sudut dan meningkatkan kejituannya.

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/5

8) Garisan tenangan terabas hendaklah tinggi dari paras tanah (lebih 1m) bagi mengelakkan kesan pembiasan sisian dan didih udara yang akan mengakibatkan selisih sudut. 7.4.3 Penandaan Stesen Ukur Apabila peninjauan dan pemilihan stesen selesai dijalankan, stesen-stesen ukur perlu ditanda untuk tempoh selama kerja ukur atau lebih lama lagi. Penanda stesen ukur mestilah kukuh, tidak mudah terganggu dan hendaklah jelas kelihatan. Pembinaan dan jenis stesen ukur adalah bergantung kepada keperluan ukur seperti berikut :i. Bagi terabas tujuan umum, piket kayu digunakan di mana ianya ditanam sehingga bahagian atas piket sama paras dengan tanah. Jika piket tertonjol keluar dari paras tanah, besar kemungkinan akan terlanggar. Sebatang paku hendaklah diketuk di atas piket bagi menandakan kedudukan sebenar stesen (lihat Rajah 7.1).

Rajah 7.1 Piket Kayu (Sumber : Kamaruzaman Abd. Rashid, 1993)

ii.

iii.

iv.

Stesen-stesen di jalan raya boleh ditanda dengan paku paip 75mm yang ditanam separas dengan permukaan jalan. Sekitar paku hendaklah dicat supaya stesen mudah dikenalpasti. Sebelum penandaan dilakukan, pastikan samada jalan akan diturap atau tidak (lihat Rajah 7.2 (a)). Stesen yang lebih kekal biasanya ditanam di dalam konkrit, rekabentuk stesen yang biasa digunakan ditunjukkan dalam Rajah 7.2 (b). Lakaran rujukan atau lakaran saksi bagi butiran yang terdapat di sekitar setiap stesen hendaklah dibuat sekiranya stesen akan ditinggalkan untuk beberapa bulan. Ia bertujuan untuk memudahkan mengenal pasti stesen tersebut jika diperlukan semula kemudian (lihat Rajah 7.3).

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/6

(a)

(b)

Rajah 7.2 Paku Paip Dan Lakaran Stesen Dalam Konkrit (Sumber : Kamaruzaman Abd. Rashid, 1993)

Rajah 7.3 Lakaran Saksi (Sumber : Kamaruzaman Abd. Rashid, 1993)

7.4.4 Pengambilan Cerapan

(a)

(b)

Rajah 7.4 (a) Sasaran Tidak Tegak Dan (b) Pelambap Tidak Terletak Atas Tanda (Sumber : Kamaruzaman Abd. Rashid, 1993)

Sebaik sahaja stesen ukur ditanam di tanah, peringkat berikutnya adalah menggunakan tiodolit untuk mengukur sudut atau bering antara garisan-garisan. Ini memerlukan dua operasi asas iaitu mendirisiapkan tiodolit di setiap tanda stesen dan mencerap araharah ke stesen yang diperlukan. Sasaran di stesen-stesen yang dicerap perlu disediakan kerana tanda-tanda stesen mungkin tidak boleh terus nampak. Tiodolit dan sasaran hendaklah didirikan tegak lurus bagi mengelakkan selisih pemusatan. Jika sasaran teranjak sebanyak 10mm bagi garisan terabas sejauh 300m, selisih sudut akibat darinya adalah 7”. Anjakan yang sama bagi jarak 30m akan

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/7

menyebabkan selisih 70”. Jika ini berlaku, selisih ini akan dibawa sehingga tamat terabas dan semua bering sesudahnya menjadi tidak betul. Pada kebiasaannya, sasaran di stesen yang cerap adalah pelambap yang tergantung bebas pada kakitiga kayu. 7.4.5 Mengukur Jarak Jarak antara dua stesen boleh diukur dengan berbagai kaedah dari kaedah tradisi kepada kaedah moden yang menggunakan peralatan yang lebih canggih. Perbincangan dalam unit ini akan ditumpukan kepada kaedah tradisional iaitu kaedah rantai ukur. Rantai terdiri daripada dua jenis iaitu rantai bersenggat dan rantai halus. Rantai bersenggat panjangnya adalah 20m dan mempunyai senggatan yang memberikan bacaan sehingga 1mm. Manakala rantai halus pula panjangnya juga 20m tetapi tidak mempunyai apa-apa senggatan. Semasa mengukur jarak, kedua-dua rantai ini disambungkan bersama. Tidak seperti rantai bersenggat, satu gelung rantai halus mungkin terdiri daripada beberapa utas rantai (mungkin sampai lima), bagi membolehkan pengukuran jarak yang panjang.

7.5

PENGUKURAN JARAK
Jarak yang diukur bagi setiap garisan ukur dalam terabas tiodolit adalah merupakan jarak cerun. Ini berlaku kerana semasa pengukuran jarak, kemungkinan besar teropong tiodolit terpaksa ditunduk atau didongakkan disebabkan keadaan permukaan tanah di tempat kerja yang tidak sekata. Ia menyebabkan sudut pugaknya tidak tepat 0° atau 90°. Jarak cerun ini kemudiannya akan dibuat pembetulan bagi mendapatkan jarak ufuk. Di antara peralatan yang digunakan dalam pengukuran jarak adalah :a) Rantai halus atau rantai bergabung (Steel Band) b) Rantai bersenggat atau rantai baca (Reader Band) c) Dacing Spring (Spring Balance) 7.5.1 Rantai Halus Atau Rantai Bergabung (Steel Band) Rantai halus atau rantai bergabung diperbuat daripada keluli yang mana ianya mudah putus sekiranya tersimpul. Rantai ini terdiri daripada beberapa rantai yang disambung-sambung dan digulung dalam satu kepok (reel). Setiap satu rantai panjangnya adalah 20m dan dalam satu kepok mengandungi 5 hingga 6 persambungan rantai. Pada persambungan rantai ini, klip atau pencangkuk (hook) digunakan untuk menyambungkan rantai-rantai tersebut. Sebelum rantai ini digunakan untuk pengukuran jarak, ianya perlu diuji berbanding rantai piawai bagi mengetahui samada rantai tersebut

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/8

telah memanjang atau memendek akibat kesan cuaca. Nilai pembetulan bagi rantai ini akan diperolehi dan digunakan bagi mendapatkan jarak sebenar yang diukur. 7.5.2 Rantai Bersenggat Atau Rantai Baca Rantai ini juga diperbuat daripada keluli yang mudah terputus sekiranya tersimpul. Panjang rantai bersenggat ini adalah 20m di mana ianya mempunyai senggatan bagi memudahkan untuk membaca jarak. Senggatan-senggatan bernombor ditandakan dengan tanda bernombor 1m, 2m, 3m dan seterusnya. Di setiap 0.001m pula, akan ditandakan dengan senggatan dan rantai ini juga digulung dalam kepok (reel). Sepertimana rantai halus, rantai ini juga perlu diuji berbanding rantai piawai bagi mengetahui samada ianya telah memanjang atau memendek. 7.5.3 Dacing Spring Dacing spring adalah satu alat yang digunakan untuk menarik rantai pada tegangan piawai sebanyak 5kg (11N atau 12 Paun). Ini adalah kerana semasa rantai diuji, ia akan dikenakan tegangan piawai juga. Oleh itu dari menarik saja rantai supaya tegang, kejituan yang lebih baik boleh diperolehi jika rantai ditarik dengan tegangan piawainya. Dacing spring ini akan digunakan bersama dengan alat yang dinamakan cengkam guling. Apabila mengukur, hujung rantai bersenggat berhampiran tanda sifar akan disangkutkan dengan dacing spring dan cengkam guling. Pemegang dacing spring kemudian ditarik sehingga indeks sorongnya menunjukkan tegangan yang betul telah dikenakan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.5. Tegangan ini dikekalkan ketika membuat pengukuran.
Cengkam Guling

Dacing Spring

Rajah 7.5 Dacing Spring Dan Cengkam Guling (Sumber : Kamaruzaman Abd. Rashid, 1993)

7.6

TATACARA MENGUKUR JARAK
Tatacara berikut merupakan panduan kepada jurukur untuk mengukur jarak. Namun tatacara ini bukanlah suatu yang dimestikan, ianya

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/9

bergantung kepada seseorang jurukur itu bagaimana panjang suatu garisan dapat diukur dengan kejituan yang dikehendaki. Tatacara tersebut adalah :1. Setelah bering ufuk ke stesen hadapan (katakan stesen 3) dicerap dan direkodkan dalam penyilang kanan, sudut pugak ke stesen tersebut juga dicerap berdasarkan kepada satu tanda yang digantung pada benang pelambap sebagai sasaran. Tanda ini dipanggil sebagai ‘diamond’ di mana biasanya diperbuat daripada kertas tebal (kad manila). 2. Ketika sudut pugak dibaca, garis persilangan bebenang stadia diletakkan di sebelah atas atau bawah bucu ‘diamond’ tersebut dengan menggunakan skru gerak perlahan penyilang pugak (lihat Rajah 7.6). Kedudukan ‘diamond’ pada stesen-stesen yang lain adalah bebas dan tidak terikat pada satu kedudukan sahaja. 3. Setelah sudut pugak dicerap, rantai bersenggat dibuka sehingga cukup dengan panjang jarak yang hendak diukur. Sekiranya jarak tersebut lebih panjang berbanding rantai bersenggat, sambungkan rantai bersenggat tadi dengan rantai halus. Panjang rantai halus ini mestilah genap kepada 20m, 40m dan seterusnya.
Bebenang Stadia Pugak Diamond Bebenang Stadia Ufuk

Rajah 7.6 Kedudukan ‘Diamond’ Ketika Sudut Pugak Dibaca

4. Pembantu jurukur akan memegang kepok rantai halus di stesen 3 (stesen hadapan). Pada masa yang sama, persambungan rantai halus hendaklah dipegang dan diletakkan di atas atau di bawah bucu ‘diamond’ bergantung di mana kedudukan persilangan bebenang stadia diletakkan ketika pencerapan sudut pugak tadi. 5. Setelah itu, pembantu jurukur di alat tiodolit (katakan stesen 2) akan menarik rantai bersenggat pada tegangan piawai (5kg) menggunakan dacing spring. Ketika rantai ditarik, rantai akan melendut disebabkan oleh beratnya sendiri. Oleh itu, rantai perlu diangkat (tupang) menggunakan tangan atau kayu supaya ianya tidak melendut mencecah tanah. Pada kebiasaannya, tupang diletakkan di persambungan antara rantai. 6. Dengan melihat melalui teleskop, jurukur akan mengarahkan kepada pembantu-pembantu jurukur yang membuat tupang agar meletakkan

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/10

tupang masing-masing segaris dengan garis pandangan. Sekiranya panjang rantai bersenggat kurang daripada 3m, maka tupang tidak diperlukan di persambungan antara rantai bersenggat dan rantai halus.
Benang Pelambap

Diamond

Pencangkuk

Rantai Halus

Rajah 7.7 Kedudukan Rantai Halus Di Bawah Bucu ‘Diamond’

7. Pembantu jurukur yang menarik dacing spring (di stesen 2) akan mengekalkan tegangan 5kg dan melaungkan perkataan ‘tahan’. Manakala pembantu jurukur yang memegang persambungan rantai halus di stesen 3 akan menyahut perkataan ‘betul’. Ini bermaksud, semasa tegangan piawai 5kg dikenakan, persambungan rantai halus di stesen 3 benar-benar sekena dan tetap dengan benang pelambap di atas atau di bawah bucu ‘diamond’. 8. Jurukur akan menandakan dengan pensil pada rantai bersenggat yang diletakkan berhampiran dengan paksi sangga tiodolit. Perlu diberi perhatian bahawa rantai yang ditarik dengan tegangan 5kg hendaklah dipastikan benar-benar tetap (tidak bergoyang) sebelum penandaan dengan pensil dilakukan.

7.7

PEMBETULAN JARAK
Setiap jarak yang diukur perlu dibuat beberapa pembetulan bagi mendapatkan jarak muktamad. Jarak muktamad ini akan digunakan bagi tujuan hitungan dan pemelotan. Di antara pembetulan-pembetulan tersebut adalah :a) b) c) d) Pembetulan piawai Pembetulan suhu Pembetulan cerun Pembetulan lendutan

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/11

7.7.1 Pembetulan Piawai Pembetulan piawai ialah pembetulan yang dibuat kepada rantai ukur yang digunakan untuk mengukur. Nilai pembetulan ini diperolehi dengan membandingkan panjang rantai dengan panjang rantai piawai dan jaraknya secara muktamad diterima sebagai tepat. Mengikut peraturan Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), setiap rantai ukur mesti diuji dengan rantai piawai setiap tiga bulan. Ini penting kerana rantai ukur yang digunakan mungkin mengalami pengembangan atau pengecutan untuk suatu tempoh disebabkan pengaruh alam sekitar dan juga cara kerja yang digunakan. Contoh Ujian Setelah dibandingkan dengan rantai piawai, didapati panjang sebenar rantai bersenggat dan setiap rantai halus adalah seperti berikut (sepatutnya 20m) :B.K. No : 235A Muka 1 Dawai Metrik diuji pada : 10.09.2002 dengan ketegangan 5kg & 29° C Panjang atau Pendek + 0.0059 Pita Ukur Bahagian Meter 15 - 20 10 - 15 5 - 10 0 - 5 DAWAI 20 meter 1.6mm/3.22m DAWAI 1 DAWAI 2 DAWAI 3 DAWAI 4 DAWAI 5 DAWAI 6 DAWAI 7 DAWAI 8 DAWAI 9 + 0.0078 + 0.0082 + 0.0032 - 0.0023 - 0.0016 + 0.0055 METER 0 - 20 0 - 40 0 - 60 0 - 80 0 - 100 0 - 120 + 0.008 + 0.016 + 0.019 + 0.017 + 0.015 + 0.021 + 0.006 + 0.004 + 0.003 + 0.001 Sampai 2

Pita Ukur Metrik

Pembetulan Ukuran Meter

0 - 20

Jadual 7.2 Borang Ujian Rantai

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/12

Jika jarak yang diukur adalah 54.330m dengan menggunakan dua rantai halus dan satu rantai bersenggat, maka pembetulan yang mesti diberikan ialah :Pembetulan piawai = pembetulan rantai bersenggat + jumlah pembetulan rantai halus = + 0.004 + 0.016 = + 0.020 Jarak sebenar = 54.330 + 0.020 = 54.350m Jika rantai yang digunakan adalah lebih panjang daripada rantai piawai, jarak yang diukur adalah lebih pendek dari sepatutnya, maka pembetulannya adalah positif (+ve) dan sebaliknya. 7.7.2 Pembetulan Suhu Pembetulan ini hanya diperlukan untuk terabas piawai dan terabas kelas pertama sahaja. Setiap kali jarak diukur, suhu direkodkan dan perbezaan suhu ini dengan nilai piawai (29° C di Malaysia) ditentukan. Perbezaan suhu ini boleh menyebabkan rantai mengalami pengecutan atau pemanjangan semasa kerja dilakukan. Dalam konteks di Malaysia, perkara ini mungkin tidak begitu ketara tetapi amat penting bagi negara-negara sejuk. Pembetulannya diberikan sebagai :PS = l x α x (t – t0) Di mana ;

l α t t0

= jarak diukur = angkali pengembangan linear = suhu semasa pengukuran dibuat = suhu semasa pembetulan piawai dibuat

NOTA :- Terdapat jadual khas bagi pembetulan ini. 7.7.3 Pembetulan Cerun Pembetulan ini diperlukan bagi mendapatkan jarak ufuk sesuatu garisan, kerana kadangkala jurukur terpaksa mengukur jarak cerun (sudut pugak bukan 0° atau 90°) akibat permukaan tanah yang tidak rata (lihat Rajah 7.8). Pembetulan tersebut adalah :PC = - {L x (1 – kos θ)} Di mana ; L = jarak cerun yang diukur

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/13

θ

= sudut pugak garisan tersebut

Maka, jarak ufuk = L - PC Sudut pugak perlu dibaca untuk menghitung nilai pembetulan cerun bagi setiap jarak yang diukur. Cerapan sudut pugak dibuat mestilah mengikut syarat-syarat berikut :a) Bagi terabas kelas kedua ke atas :1. Setiap permulaan kerja, sudut pugak mesti dicerap pada kedua-dua penyilang. Tujuannya adalah untuk menyemak samada alat berada dalam keadaan baik atau tidak. 2. Bagi sudut pugak yang melebihi 3°, cerapan juga mesti dibuat pada kedua-dua penyilang pada minit yang hampir. 3. Bagi cerun > 15°, cerapan dibuat pada 10” terhampir. b) Bagi terabas kelas ketiga :1. Bagi cerun > 5°, cerapan dibuat kepada 01’ terhampir pada kedua-dua penyilang. 2. Untuk cerun < 5°, cerapan dibuat kepada 01’ terhampir dalam satu penyilang. 3. Cerapan hendaklah dibuat dalam kedua-dua penyilang bagi setiap permulaan kerja. 4. Bagi cerun < 1° 30’, cerapan sudut tidak perlu dibuat (cerun yang < 1° 30’ dianggap sebagai mendatar).

Rajah 7.8 Pengukuran Jarak Cerun (Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

7.7.4 Pembetulan Lendutan Pembetulan lendutan diberikan kerana semasa pengukuran dibuat, rantai ukur menjadi melendut kerana beratnya sendiri. Pembetulan ini berbeza-beza bergantung kepada cara tupangan dibuat. Rantai

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/14

boleh ditupang beberapa keadaan dan tupang hanya dibuat pada penyambung antara rantai. Rajah 7.9 menunjukkan cara tupang dibuat dan kaedah pembukuannya.

Rajah 7.9 Jarak Antara Tupang (Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

Secara matematik, pembetulan ini diira seperti berikut :Pl = - w2 L3 24 T2 Di mana ; w L T = berat rantai setiap unit = panjang di antara tupang = tegangan yang diberikan kepada rantai

NOTA :- Terdapat jadual khas bagi pembetulan lendut (lihat Lampiran A). Rantai bersenggat hanya ditupang jika panjangnya melebihi 3m.

7.8

PEMBUKUAN CERAPAN MENGIKUT FORMAT JUPEM
Setiap kerja pengukuran yang dijalankan mestilah mematuhi segala syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Ianya dilakukan bagi memastikan hasil kerja yang diperolehi memenuhi kejituan yang dikehendaki. Sepertimana yang telah dibincangkan dalam Unit 6, setiap cerapan samada bering atau jarak mestilah direkodkan ke dalam buku kerja luar yang khusus mengikut format yang telah ditetapkan oleh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Format ini bertujuan untuk memastikan setiap bering dan jarak yang dicerap di lapangan adalah benar dan muktamad, menyeragamkan bentuk pembukuan dan memudahkan untuk penyemakan. Oleh kerana itu, Jabatan Ukur Dan

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/15

Pemetaan Malaysia (JUPEM) telah mengeluarkan garis panduan bagi memudahkan untuk melakukan pembukuan cerapan ini. 7.8.1 Mengisi Maklumat Pada Buku Kerja Luar Pegawai ukur mestilah merekodkan segala maklumat di muka catatan. Di antaranya adalah :1. Keputusan ujian rantai dan muka fahrasat buku kerja luar hendaklah diisikan. 2. Semua ukuran hendaklah direkodkan dengan dakwat di ruangruang tertentu sebaik sahaja cerapan dibuat. Penggunaan pensil dan dakwat merah adalah dilarang sama sekali. Pen dakwat (ball pen) samada biru atau hitam boleh digunakan. 3. Segala maklumat yang telah direkodkan tidak boleh diubah. Memadam maklumat tersebut adalah dilarang sama sekali. 4. Segala kesilapan yang berlaku mestilah dibatalkan semua sekali (untuk ruang tertentu). Nilai pembetulan bolehlah diisi di bawah (ruang berikutnya) atau di ruang lain. Pembatalan separuh (partial cancellation) adalah tidak dibenarkan. 5. Catatan tarikh mestilah diisi di ruang suhu pada setiap hari kerja. Tiap-tiap mukasurat mestilah ditandatangani dengan tarikhnya sekali oleh pegawai ukur. 6. Pegawai ukur bertanggung jawab dalam melaras dan memasukkan segala bering di dalam ruang bering (penyilang kiri dan kanan) hampir kepada 01” untuk kelas satu, hampir kepada 10” untuk kelas dua. Bering muktamad hendaklah ditulis hampir kepada 10” bagi kelas satu dan hampir kepada 30” bagi kelas dua. 7. Pelarasan jarak, cerun, tupang dan suhu hendaklah dibuat untuk mendapatkan jarak muktamad. 7.8.2 Menulis Nombor Stesen Di antara garis panduan bagi menulis nombor stesen adalah :1. Menggunakan abjad atau nombor-nombor yang tidak berkenaan adalah tidak dibenarkan. 2. Stesen-stesen mestilah diberi nombor mengikut aturan kerja di mana yang dahulu hendaklah didahulukan. Sesuatu nombor itu tidak boleh digunakan lebih dari satu kali untuk satu kerja luar. 3. Perlu diingat bahawa nombor stesen merujuk kepada kedudukan stesen itu dan bukan untuk tujuan lain. 7.8.3 Pengisian Maklumat Di Muka Surat Gambarajah Di antara garis panduan bagi mengisi maklumat di muka surat gambarajah adalah :-

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/16

1. Gambarajah mestilah dilukis di muka surat sebelah kanan supaya rujukan dapat dibuat di muka surat cerapan di sebelah kiri buku kerja luar. 2. Gambarajah mestilah dilukis dengan terang, kemas dan teratur supaya rujukan dapat dibuat melainkan pada kes-kes tertentu gambarajah boleh disambung di muka surat lain. 3. Arah utara hendaklah di tunjukkan. 4. Garis sempadan digambarkan dengan garisan penuh, garis terabas dengan garisan putus-putus dan garis ofset dengan garisan titik-titik. 5. Pegawai ukur hendaklah membuat ukuran-ukuran dan merekodkan dalam rajah ukuran untuk menetapkan objek atau benda-benda tetap, rekabentuk, tanda batu dan lain-lain di setiap sempadan (lakaran rujukan atau lakaran saksi). Pegawai ukur juga perlu menunjukkan nama-nama berkenaan, nama jalan dan jalan keretapi serta arahnya, butiran semula jadi dan butir-butir tanaman. Butiran di atas yang ditunjukkan hendaklah tidak melindungi garisan atau titik seperti diterangkan di atas dan boleh ditunjukkan dengan simbol yang dibenarkan.

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/17

7.8.4 Contoh Pembukuan Terabas Tiodolit Ukuran Kelas Kedua
Stesen BEARING / SUDUT Penyilang Penyilang Kiri Kanan Datum dari PA 6033 Purata 245 30 00 Dari Stn. 2 BKL GARISAN Bearing Muktamad 245 30 00 Ke Stn 1 BKL Sudut Pugak 89 56 269 56 - 0.000 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 1 5 1 2 245 30 00 BKL 118 47 00 298 47 00 PKT 230 25 40 50 25 30 PKT 269 15 40 89 15 40 PKT 300 09 10 120 09 20 BKL 65 31 10 245 31 10 65 35 00
22.9.02

Jarak 55.750 + 0.022

Suhu
22.9.02

Jarak Antara Tupang 1.1.
16

Jarak Muktamad 55.764

- 0.008

65 30 00 298 47 00

118 47 00 C - 14 118 46 46

2

118 47 00

3

89 46 - 0.001

64.320 + 0.020

2.1.

04

64.319

- 0.020

118 47 00 50 25 20

230 25 30 C - 28 230 25 02

3

230 25 00

4

89 33 - 0.002

59.792 + 0.022

1.1.

20

59.802

- 0.010

230 25 30 89 15 40

269 15 40 C - 42 269 14 58

4

269 15 00

5

89 08 - 0.007

65.043 + 0.020

1.1.1.

05

65.049

- 0.007

269 15 40 120 09 30

300 09 20 C - 56 300 08 24

5

300 08 30

1

91 02 - 0.011

67.232 + 0.022

1.1.1.

07

67.236

- 0.007

300 09 20

65 31 10 C – 01 10

1

65 30 00

2

Lihat

ruang 1

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/18

Garisan 1-2 dibaca Sepatutnya dibaca Tikaian Pembetulan

= 65° 31’ 10” = 65° 30’ 00” = + 01’ 10” bagi setiap stesen iaitu 2,3,4,5 dan 1 = - 14” per stesen

NOTA :1. Pembetulan jarak adalah merujuk kepada Ujian Rantai di Jadual 7.2 2. Pembetulan tupang adalah merujuk kepada Sifir Pembetulan Lendut di Lampiran A

Untuk menguji kefahaman anda, sila buat aktiviti berikut. Jika anda tidak berpuashati dengan jawapan anda, sila buat ulangkaji pada input yang anda rasa masih kabur. SELAMAT MENCUBA !!!!!!!!!!!

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/19

AKTIVITI 7a
• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA 7.1 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tandakan samada betul atau salah terhadap pernyataan di bawah. Pernyataan Salah satu tujuan terabas dijalankan adalah untuk mendapatkan pelan butiran. Bering dicerap bagi Ukuran Kelas Piawai adalah 1” terhampir dan dicerap pada satu penyilang sahaja. Suhu semasa pengukuran bagi Ukuran Kelas Kedua perlu juga diambil. Sasaran yang teranjak sebanyak 5mm pada jarak 30m menyebabkan selisih sudut sebanyak 35”. Dacing spring adalah alat yang digunakan untuk menyukat berat rantai halus dan rantai bersenggat. Jika rantai yang digunakan untuk mengukur jarak terpendek, jarak yang diukur adalah lebih pendek. Jika rantai yang digunakan untuk mengukur jarak terpanjang, jarak yang diukur adalah lebih panjang. Nilai pembetulan cerun dan lendutan adalah sentiasa negatif. Setiap kali memulakan kerja, sudut pugak mesti dicerap pada kedua-dua penyilang. Apabila mengukur jarak, rantai halus mesti dibuka terlebih dahulu, sekiranya panjangnya tidak mencukupi barulah dibuka rantai bersenggat.
Kalau anda masih kurang faham untuk menjawab aktivit ini seperti saya, sila baca semula input.

Betul

Salah

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/20

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 7a
PERHATIAN !! Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 7a. 7.1 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jawaban bagi pernyataan betul atau salah adalah :Pernyataan Salah satu tujuan terabas dijalankan adalah untuk mendapatkan pelan butiran. Bering dicerap bagi Ukuran Kelas Piawai adalah 1” terhampir dan dicerap pada satu penyilang sahaja. Suhu semasa pengukuran bagi Ukuran Kelas Kedua perlu juga diambil. Sasaran yang teranjak sebanyak 5mm pada jarak 30m menyebabkan selisih sudut sebanyak 35”. Dacing spring adalah alat yang digunakan untuk menyukat berat rantai halus dan rantai bersenggat. Jika rantai yang digunakan untuk mengukur jarak terpendek, jarak yang diukur adalah lebih pendek. Jika rantai yang digunakan untuk mengukur jarak terpanjang, jarak yang diukur adalah lebih panjang. Nilai pembetulan cerun dan lendutan adalah sentiasa negatif. Setiap kali memulakan kerja, sudut pugak mesti dicerap pada kedua-dua penyilang. Apabila mengukur jarak, rantai halus mesti dibuka terlebih dahulu, sekiranya panjangnya tidak mencukupi barulah dibuka rantai bersenggat. Betul √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Salah

Yahoo…. Berkat usaha aku membaca dan memahami input, akhirnya dapat jawab soalan dalam aktiviti ini.

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/21

INPUT

7.9

PELARASAN TERABAS TIODOLIT
Setelah segala pengiraan dan pembetulan dilakukan terhadap terabas tiodolit bagi mendapatkan bering dan jarak muktamad, terabas perlu dibuat pelarasan. Walaupun tikaian bering telah dipastikan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kelas kerja dan diterima sebagai bering terabas, kerja terabas tersebut belum lagi boleh diterima selagi belum dibuktikan bahawa jaraknya memenuhi syarat terabas. Ini adalah kerana kemungkinan berlakunya kesilapan dalam pengukuran jarak yang dilakukan. Oleh itu, pengiraan latit dan dipat mestilah dibuat terlebih dahulu dalam proses pelarasan terabas ini. 7.9.1 Latit Dan Dipat Latit bagi sesuatu garisan merupakan unjurannya di atas meridian rujukan iaitu paksi utara-selatan ataupun perbezaan utara antara dua titik. Manakala dipat bagi sesuatu garisan merupakan unjurannya di atas garisan yang bersudut tepat terhadap meridian rujukan iaitu paksi timur-barat ataupun perbezaan timur antara dua titik. Latit dan dipat dapat dinyatakan sebagai berikut :Latit = Jarak x kos (bering) Dipat = Jarak x sin (bering) Nilai latit dan dipat adalah bergantung kepada nilai bering garisan dan ianya boleh diingkaskan seperti berikut :00°

Latit (+ve) Dipat (-ve) 270° Latit (-ve) Dipat (-ve)

Latit (+ve) Dipat (+ve) 90° Latit (-ve) Dipat (+ve) 180°

Pada kebiasaannya, latit akan dituliskan dahulu sebelum dipat di dalam sebarang pengiraan pelarasan terabas.

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/22

7.9.2 Tikaian Lurus Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, sesuatu terabas itu masih belum boleh diterima selagi jaraknya belum dibuktikan memenuhi syarat terabas. Kaedah pembuktiannya adalah dengan menghitung nilai tikaian lurus dan pembuktian ini hanya boleh dikira bagi terabas tertutup sahaja. Tikaian lurus adalah kadar di antara kesilapan jarak berbanding dengan jumlah jarak yang diukur.

Untuk mendapat nilai jumlah jarak diukur mungkin mudah, tetapi bagaimana untuk menghitung nilai kesilapan jarak …….??? Begini caranya……

Bagi terabas tertutup, jika tidak terdapat sebarang kesilapan dalam pengukuran jarak, jumlah latit yang positif (utara) adalah sama dengan jumlah latit negatif (selatan). Begitu juga untuk dipat. Oleh itu, keseluruhan jumlah latit dan dipat adalah 0 (sifar). Cara hitungannya adalah seperti berikut (Jadual 7.3) :(i) (ii) (iii) Kira latit dan dipat untuk setiap garisan. Jumlahkan latit positif (utara) dan latit negatif (selatan), dipat positif (timur) dan dipat negatif (barat). Kira perbezaan jumlah positif dan negatif bagi latit dan dipat. Perbezaan ini dinamakan perbezaan latit (dL) dan perbezaan dipat (dD). Kesilapan ukuran jarak dinyatakan sebagai ED = √dL2 + dD2 Tikaian lurus = ED Jumlah jarak

(iv) (v)

7.9.3 Pembetulan Latit Dan Dipat Bagi tujuan hitungan seterusnya, nilai perbezaan latit dan dipat mesti dibetulkan supaya jumlah yang positif dan negatif adalah sama iaitu tiada perbezaan latit dan dipat. Terdapat dua kaedah pembetulan, iaitu :a) Kaedah bowditch b) Kaedah transit

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/23

Nilai pembetulan bagi kedua-dua kaedah ini tidak akan sama, namun begitu perbezaannya adalah kecil dan tidak banyak memberi kesan kepada hitungan-hitungan seterusnya. Oleh itu, pemilihan kaedah yang sesuai adalah bergantung kepada keutamaan yang diperlukan oleh pengguna. 7.9.3.1 Kaedah Bowditch

Dalam kaedah ini, pembetulan berkadaran dengan panjang garisan. Semakin panjang garisan semakin besar nilai pembetulannya. Rumusannya adalah :Pembetulan latit = Jarak sesuatu garisan x Perbezaan latit Jumlah jarak terbas Pembetulan dipat = Jarak sesuatu garisan x Perbezaan dipat Jumlah jarak terabas 7.9.3.2 Kaedah Transit

Dalam kaedah ini, pembetulan berkadaran dengan nilai latit dan dipat. Semakin besar nilai latit atau dipat semakin besar nilai pembetulannya. Rumusannya adalah :Pembetulan latit = Latit sesuatu garisan x Perbezaan latit Jumlah latit Pembetulan dipat = Dipat sesuatu garisan x Perbezaan dipat Jumlah dipat Dalam kedua-dua kaedah ini, nilai positif dan negatif pembetulan ditentukan oleh jumlah latit dan dipatnya. Jika jumlah latit positif (utara) lebih besar daripada jumlah latit negatif (selatan), nilai pembetulan untuk semua latit (utara) adalah negatif dan semua latit negatif (selatan) adalah positif. Kaedah yang sama digunakan bagi pembetulan dipat. Jadual 7.3 dan 7.4 memberikan contoh hitungan pembetulan ini.

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/24

Gar. Dari Ke 1 2 3 4 1

Bering 16 38 12 73 19 12 195 17 30 281 04 36

Jarak 252.230 284.210 384.730

Latit U
+ 0.053

Dipat S T
+ 0.048

B

Dua Kali Latit

Dua Kali Dipat

Koordinit U atau S

T atau B

241.672
+ 0.060

72.214
+ 0.054

81.576
- 0.081

272.251
- 0.074

371.109
+ 0.052

101.466
- 0.047

247.840 1169.010

47.616 370.864 + 0.245 371.109 344.465 + 0.224

243.223 344.689

LATIT DAN DIPAT SETELAH DIBETULKAN 1 2 3 4 1 16 38 12 73 19 12 195 17 30 281 04 36 252.230 284.210 384.730 247.840 47.668 371.029 371.028 + 0.001 344.567 + 0.001 241.725 81.636 371.028 72.262 272.305 101.392 243.176 344.568

TIKAIAN LURUS = √(0.245)2 + (0.224)2 1169.010 = 1: 3521

Dihitung oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… No. Kertas Ukur : …………………….. No. Lembar : ……………. Disemak oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… Diukur oleh : …………………….. No. Pelan : ……………. Diluluskan oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… Buku kerja Luar & Halaman : ………. Mukim : …………….

Jadual 7.3 Contoh Hitungan Pelarasan Latit/Dipat Kaedah Bowditch Dan Tikaian Lurus

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/25

Gar. Dari Ke 1 2 3 4 1

Bering 16 38 12 73 19 12 195 17 30 281 04 36

Jarak 252.230 284.210 384.730

Latit U
+ 0.080

Dipat S T
+ 0.023

B

Dua Kali Latit

Dua Kali Dipat

Koordinit U atau S

T atau B

241.672
+ 0.027

72.214
+ 0.088

81.576
- 0.123

272.251
- 0.033

371.109
+ 0.016

101.466
- 0.07

247.840

47.616 370.864 + 0.245 371.109 ∑ Dipat 344.465 + 0.224 689.154

243.223 344.689

∑ Latit

741.973

LATIT DAN DIPAT SETELAH DIBETULKAN 1 2 3 4 1 16 38 12 73 19 12 195 17 30 281 04 36 252.230 284.210 384.730 247.840 47.632 370.987 370.986 + 0.001 344.576 + 0.001 241.752 81.603 370.986 72.237 272.339 101.433 243.144 344.577

Dihitung oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… No. Kertas Ukur : …………………….. No. Lembar : ……………. Disemak oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… Diukur oleh : …………………….. No. Pelan : ……………. Diluluskan oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… Buku kerja Luar & Halaman : ………. Mukim : …………….

Jadual 7.4 Contoh Hitungan Pelarasan Latit/Dipat Kaedah Transit

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/26

7.10 HITUNGAN TERABAS
Setelah pembetulan latit dan dipat bagi setiap garisan dilakukan, tugas seterusnya ialah menggunakan latit dan dipat terlaras untuk tujuan menghitung beberapa perkara yang ada hubungkait dengan terabas. Hitungan-hitungan yang terlibat ialah :a) Koordinit b) Keluasan c) Jarak dan bering terus 7.10.1 Koordinit Setiap negeri mempunyai sistem koordinit tertentu yang merujuk kepada satu titik yang dinamakan sebagai titik asalan atau origin. Pada titik ini (titik asalan), nilai koordinit Utara dan Timur kebanyakannya adalah 0 (sifar). Koordinit titik-titik lain dalam negeri tersebut dirujukkan kepada titik asalan ini. Koordinit bagi suatu titik dapat ditentukan jika titik tersebut mempunyai hubungan bering dan jarak dengan satu titik lain yang mempunyai koordinit. Dengan mengetahui nilai latit dan dipat di antara dua titik tersebut, koordinit titik yang kedua boleh ditentukan. Oleh itu, untuk menghitung koordinit sesuatu titik, perlulah dimulakan dari satu titik lain yang berkoordinit.
Negeri/Sistem Kedah & Perlis Kelantan Pahang Perak Johor Negeri Sembilan & Melaka Selangor Pulau Pinang Terengganu Sistem Koordinit Negeri Utara Timur (Rantai) (Rantai) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 + 6633.947 0.000 0.000 0.000 - 47.152 - 12.030 + 2781.802 - 1081.656 0.000 0.000 0.000 0.000 Titik Asalan (Origin) G. Perak Bukit Panau G. Sinyum G. Hijau Larut G. Blumut Gun Hill Bukit Asa Fort Cornwallis Gajah Trom

Jadual 7.5 Titik Asalan Bagi Negeri-Negeri Di Semenanjung Malaysia

Jadual 7.6 menunjukkan contoh pengiraan koordinit bagi terabas tertutup. Koordinit stesen-stesen lain dikira berpandukan kepada stesen 1 yang diketahui koordinitnya iaitu U1000.000, T1000.000.

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/27

Gar. Dari Ke 1 2 3 4 1

Bering

Jarak

Latit U S T

Dipat B

Dua Kali Latit

Dua Kali Dipat

Koordinit U atau S T atau B 1000.000 1000.000 1072.262 1344.567 1243.175 999.999

16 38 12 73 19 12 195 17 30 281 04 36

252.230 284.210 384.730 247.840

241.725 81.636 371.028 47.668

72.262 272.305 101.392 243.176

1241.725 1323.361 952.333 1000.001

CONTOH Koordinit (U) Stesen 2 = Koordinit (U) Stesen 1 + Latit 1 – 2 = 1000.000 + 241.725 = 1241.725 Koordinit (T) Stesen 2 = Koordinit (T) Stesen 1 + Dipat 1 – 2 = 1000.000 + 72.262 = 1072.262 Nilai positif dan negatif bagi latit dan dipat adalah diambil kira dalam pengiraan koordinit.

Dihitung oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… No. Kertas Ukur : …………………….. No. Lembar : ……………. Disemak oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… Diukur oleh : …………………….. No. Pelan : ……………. Diluluskan oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… Buku kerja Luar & Halaman : ………. Mukim : …………….

Jadual 7.6 Contoh Hitungan Koordinit

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/28

7.10.2 Keluasan Keluasan suatu terabas tertutup boleh dihitung dengan berbagai-bagai kaedah. Namun begitu, perbincangan dalam seksyen ini dihadkan kepada penggunaan latit dan dipat serta koordinit. Ini kerana pada kebiasaannya, kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan. 7.10.2.1 Kaedah Dua Kali Jarak Meridian Keluasan suatu terabas tertutup dapat dihitung menggunakan kaedah dua kali jarak meridian. Kaedah ini telah digunakan oleh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) di dalam proses hitungan bagi kerja-kerja terabas yang dijalankan. Cara Kiraan (Rajah 7.10) Bagi memudahkan pengiraan, suatu garisan meridian rujukan dilukiskan pada titik yang paling barat di mana ianya adalah garisan pugak yang selari dengan arah utara-selatan. Setiap titik mempunyai garisan meridiannya sendiri. Dalam hal ini, meridian yang melalui titik yang paling barat diambil sebagai meridian rujukan. Jarak di antara titik pembahagi dua garisan di antara dua titik terabas dengan meridian rujukan dinamakan sebagai jarak meridian (JM). Dalam Rajah 7.10, jarak meridian bagi garisan 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 dan 5-1 adalah AA’, BB’, CC’, DD’ dan EE’. Contoh pengiraan bagi mendapatkan jarak meridian garisan 2-3 adalah seperti berikut :-

Jarak Meridian

Meridian Rujukan

Rajah 7.10 Pengiraan Keluasan Dengan Kaedah Dua Kali Jarak Meridian (Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/29

BB’ = Jarak meridian 1-2 + dipat1-2 + dipat2-3 2 2 Dari persamaan ini didapati ; 2(BB’) = 2(Jarak meridian 1-2) + dipat 1-2 + dipat2-3 Dengan 2(BB’) adalah dua kali jarak meridian garisan 2-3, ini bermakna Dua Kali Jarak Meridian sesuatu garisan itu bermaksud :Dua kali jarak meridian garisan belakang + dipat garisan + dipat garisan belakang itu sendiri

Dalam hitungan, nilai latit dan dipat positif atau negatif adalah diambil kira. Istilah Dua Kali Jarak Meridian dinamakan juga sebagai Dua Kali Dipat. Maka Dua Kali Dipat suatu garisan adalah :Dua kali dipat + dipat garisan + dipat garisan Garisan belakang belakang itu sendiri Keluasan sesuatu kawasan diberikan oleh jumlah hasil darab Dua Kali Dipat kali Latit setiap garisan. Berpandukan Rajah 7.20, kiraan keluasan adalah seperti berikut :Keluasan 123451 = Trapizam 2’233’ + trapizam 3’344’ + trapizam 4’450 - ∆2’21 - ∆150 = JM2-3 x Latit2-3 + JM3-4 x Latit3-4 + JM4-5 x Latit4-5 - JM 1-2 x Latit1-2 – JM5-1 x Latit5-1 Oleh kerana nilai jarak meridian adalah separuh daripada nilai Dua Kali Dipat, maka gantikan nilai Dua Kali Dipat (DKD) ke dalam formula :2 x keluasan 123451 = DKD2-3 x Latit2-3 + DKD3-4 x Latit3-4 + DKD4-5 x Latit4-5 - DKD1-2 x Latit1-2 – DKD5-1 x Latit5-1 Formula umum diberikan sebagai ;
Luas = ½ [DKDi x Latiti + DKDi + 1 x Latiti + 1…… Jika latit digunakan untuk mengira keluasan, formula akan menjadi :Luas = ½ [DKLi x Dipati + DKLi + 1 x Dipati + 1…… di mana DKL adalah Dua Kali Latit

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/30

Gar. Dari Ke 1 2 3 4 1

Bering

Jarak

Latit U S T

Dipat B
Mula Kiraan

Dua Kali Latit

Dua Kali Dipat

Koordinit U atau S T atau B

16 38 12 73 19 12 195 17 30 281 04 36

252.230 284.210 384.730 247.840

241.725 81.636 371.028 47.668
Mula Kiraan

72.262 272.305 101.392 243.176

337.061 660.422 371.030 47.668

72.262 416.829 587.742 243.174

KIRAAN 47.668 + 47.668 95.336 + 241.725 337.061 + 241.725 578.786 + 81.636 660.422 + 81.636 742.058 - 371.028 371.030 72.262 + 72.262 144.524 + 272.305 416.829 + 272.305 689.134 - 101.392 587.742 - 101.392 486.350 - 243.176 243.174

Luas = ½ [DKLi x Dipati + DKLi + 1 x Dipati + 1…… = ½ [ (337.061 x 72.262) + (660.422 x 272.305) + (371.030 x –101.392) + (47.668 x –243.176)] = ½ [(24356.702) + (179836.213) – (37619.474) - (11591.714)] = ½ (204192.915) – (49211.188) = ½ (154981.727) 2 = 77490.864 m = 7.749 ha Bagi memudahkan hitungan keluasan, kiraan dimulakan pada latit atau dipat yang akhirnya akan menghasilkan nilai Dua Kali Latit atau Dua Kali Dipat yang semuanya positif.

Dihitung oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… No. Kertas Ukur : …………………….. No. Lembar : ……………. Disemak oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… Diukur oleh : …………………….. No. Pelan : ……………. Diluluskan oleh : ………………………………… Tarikh : ……………………… Buku kerja Luar & Halaman : ………. Mukim : …………….

Jadual 7.7 Contoh Hitungan Keluasan Dengan Kaedah Dua Kali Jarak Meridian

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/31

7.10.2.2 Kaedah Koordinit Jika setiap stesen terabas mempunyai nilai koordinit, maka koordinit ini boleh digunakan untuk mengira keluasan. Kaedah ini dinamakan kaedah koordinit. Sebagai contoh, katakan suatu terabas mengandungi lima stesen iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Keluasan terabas dikira seperti berikut (Rajah 7.11) :LUAS = Luas A23B + luas B34D + luas D45E – luas A21C – luas C15E 2 LUAS = (T2 + T3)(U2 – U3) + (T3 + T4)(U3 – U4) + (T4 + T5)(U4 – U5) – (T2 + T1)(U2 –U1) – (T1 + T5)(U1 – U5) Kembang dan ringkaskan ; 2 LUAS = (U1T2 + U2T3 + U3T4 + U4T5 + U5T1) – (U2T1 + U3T2 + U4T3 + U5T4 + U1T5) Pendekatan amali bagi mengira keluasan adalah seperti berikut :a) Aturkan koordinit setiap titik mengikut urutan seperti berikut :UTARAAN U1 U2 U3 U4 U5 U1 TIMURAN T1 T2 T3 T4 T5 T1

b) Kemudian darab silang nilai Utaraan dan Timuran bahagian kiri dan campurkan jumlahnya. Proses yang sama diulang untuk bahagian kanan. c) Nilai keluasan yang diperolehi mestilah positif dan sekiranya nilai negatif dihasilkan, ianya boleh diabaikan. d) Di bawah adalah contoh pengiraan keluasan dengan menggunakan kaedah koordinit. Nilai koordinit diambil daripada Jadual 7.6. LUAS = ½ [ 1000 [ 1000 1241.725 1072.262 1323.361 1344.567 952.333 1243.175 1000.001] 999.999]

= ½ (5339345.817) – (5184365.237) = ½ (154980.580) = 77490.290 m2 = 7.749 ha

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/32

Rajah 7.11 Pengiraan Keluasan Dengan Kaedah Koordinit (Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

7.10.3 Jarak Dan Bering Terus Jarak dan bering terus boleh dihitung di antara mana-mana dua stesen terabas. Dari Rajah 7.12, jarak dan bering boleh dihitung di antara stesen 1 dengan stesen 4, stesen 1 dengan 3, stesen 2 dengan 4 dan seterusnya. Konsep hitungan yang digunakan adalah berdasarkan terabas tertutup iaitu sebagai poligon.

Rajah 7.12 Hitungan Bering Dan Jarak Terus (Sumber : Ab. Hamid Mohamed, 2000)

Katakan jarak dan bering terus dari stesen 1 ke stesen 4 hendak dihitung. Di sini, andaian yang dibuat ialah stesen 1,2,3,4 dan 1

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/33

adalah dalam sebuah terabas tertutup. Oleh itu, perbezaan latit dan dipat adalah 0. Cara hitungannya adalah seperti berikut :1. Kira latit dan dipat untuk garisan 1-2, 2-3 dan 3-4. 2. Jumlahkan latit dan dipat dan seterusnya kirakan perbezaan latit dan dipatnya. 3. Nilai perbezaan latit dan dipat ini diambil sebagai nilai latit dan dipat bagi garisan 4 ke 1. 4. Hitung jarak dan bering 4-1 :Jarak = √latit21-4 + dipat21-4 Tan θ = dipat latit 5. Bering 4-1 ditentukan oleh sukuan terletaknya latit dan dipat garisan 4-1. Lihat contoh hitungan di Jadual 7.8 di bawah.
Gar. Dari Ke 1 2 3 4 1 Bering 160 00 00 88 40 30 175 38 30 ? Jarak 77.575 85.322 91.323 ? ∑ Latit U S 72.897 1.973 91.059 1.973 161.983 163.956 T 26.532 85.299 6.940 118.771 0 118.771 Dipat B

Jarak 4-1 = √ 161.9832 + (-118.771)2) = √ 26238.492 + 14106.550 = 200.861m Tan θ = - 118.771 161.983 θ = - 36 15 00 Bering 4-1 = - 36 15 00 + 360 = 323° 45’ 00” °

Jadual 7.8 Contoh Hitungan Bering Dan Jarak Terus

7.11 PELOTAN TERABAS
Setelah semua kerja hitungan selesai dan memenuhi syarat kelas kerja yang dikehendaki, maka kerja selanjutnya adalah memelot kedudukan titik-titik terabas dengan menggunakan skala yang tertentu. Terdapat beberapa kaedah pelotan yang boleh digunakan dan yang biasa

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/34

digunakan ialah kaedah bering jarak dan kaedah koordinit. Kaedah bering jarak biasanya digunakan bagi kerja-kerja tanpa kejituan tinggi dan kaedah koordinit pula digunakan bagi kerja-kerja yang lebih jitu. Setiap nilai koordinit dalam kaedah ini tidak mengalami masalah tikaian pelotan kerana telah dihitung pasti. 7.11.1 Pendekatan Amali Memelot Dengan Kaedah Koordinit Terabas dipelot menggunakan peralatan yang tertentu seperti sesiku T, set sesiku 30°, 45° dan 60°, pembaris skala, set geometri (jangka pembahagi dan jangka lukis) dan lain-lain. Di antara kebaikan kaedah koodinit ini ialah pelotan dapat dibuat dengan cepat dan mudah, manakala kedudukan terabas berada di tengahtengah kertas lukisan iaitu di dalam lingkungan pemidang. Langkah-langkah memelot ialah :1. Berdasarkan kepada nilai koordinit-koordinit setiap stesen, tentukan nilai koordinit Utaraan dan Timuran yang paling besar dan kecil. Koordinit Utaraan yang paling besar ialah koordinit yang paling ke utara, manakala koordinit yang paling kecil ialah koordinit yang paling ke selatan. Begitu juga bagi koordinit Timuran di mana koordinit paling besar ialah koordinit paling ke timur dan koordinit paling kecil ialah koordinit yang paling ke barat. 2. Dapatkan perbezaan di antara dua koordinit paling besar dan kecil bagi Utaraan serta Timuran ini. Setelah itu, bahagi dua nilai perbezaan tersebut. 3. Bahagikan ruangan yang dikhaskan untuk pelotan kepada dua iaitu paksi utara dan timur dibahagi dua. Lihat Rajah 7.13, jarak AB dan AC dibahagi dua.
A E B
TAJUK

G
Garis Pembahagi

H

C

F

D

Rajah 7.13 Paksi Utara Dan Timur Dibahagi Dua

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/35

4. Di atas garis-garis pembahagi dua EF dan GH, pelotkan nilai perbezaan yang telah bahagi dua iaitu ke utara dan selatan bagi koordinit Utaraan dan ke timur dan barat bagi koordinit Timuran. Tujuan ianya dilakukan adalah untuk membina pemidang (lihat Rajah 7.14).
A E B
TAJUK

G

HH

Pemidang

C

F Rajah 7.14 Pemidang

D

5. Untuk memelot titik-titik lain, kirakan perbezaan koordinit Utaraan dan Timuran di antara titik-titik tersebut dengan nilai koordinit Utaraan dan Timuran yang paling besar dan kecil. Tandakan setiap perbezaan-perbezaan ini di atas pemidang kiri dan kanan untuk perbezaan koordinit Utaraan merujuk kepada garis pembahagi GH. Begitu juga bagi perbezaan koordinit Timuran di atas pemidang atas dan bawah merujuk kepada garis pembahagi EF. Dapatkan titik persilangan antara tandaantandaan yang berpadanan bagi merberikan koordinit titik tersebut.
A E B
TAJUK

G

H

C

F

D

Rajah 7.15 Memelot Setiap Koordinit

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/36

6. Apabila semua titik telah ditanda dan ditentukan titik persilangannya, sambungkan titik-titik tersebut untuk membentuk garisan terabas.
A E B
TAJUK

G

H

C

F

D

Rajah 7.16 Persambungan Antara Titik-Titik

Buat aktiviti berikut untuk menguji kefahaman anda.. SEMOGA BERJAYA !!

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/37

AKTIVITI 7b
• UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA • SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA

7.1

Hitungkan nilai latit dan dipat bagi garisan-garisan berikut :GARISAN AB PQ MN BERING 101° 04’ 36” 70° 20’ 30” 300° 00’ 00” JARAK (m) 247.840 41.445 91.505

Cara kerja bagi setiap hitungan hendaklah ditunjukkan. 7.2 Akibat daripada kesilapan mengukur jarak bagi satu terabas tertutup yang jumlah panjangnya 422.632m, selisih latit dan dipat sebanyak + 0.016 dan – 0.022 telah terjadi. Berapakah kadar di antara kesilapan jarak berbanding dengan jumlah jarak yang diukur ? Berdasarkan kepada nilai latit di bawah, kirakan Dua Kali Latit di mana hitungan dimulakan dari latit yang kotaknya digelapkan.
Gar. Dari Ke 1 2 3 4 5 1 Latit U 28.231 16.368 81.652 53.828 90.881 S Dua Kali Latit

7.3

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/38

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI 7b
PERHATIAN !! Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 7b. 7.1 Nilai latit dan dipat bagi :Garisan AB Bering = 101° 04’ 36” Jarak = 247.840m
A θ = 180° – 101° 04’ 36” = 78° 55’ 24”

Latit = 247.840 kos 78° 55’ 24” = - 47.616 Dipat = 247.840 sin 78° 55’ 24” = + 243.223

Latit

θ

Dipat

B

Garisan PQ Bering = 70° 20’ 30” Jarak = 41.445m Latit = 41.445 kos 70° 20’ 30” = + 13.943 Dipat = 41.445 sin 70° 20’ 30” = + 39. 029
Dipat Latit θ Q

P θ = 70° 20’ 30”

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/39

Garisan MN Bering = 300° 00’ 00” Jarak = 91.505m Latit

N

Dipat Latit θ

= 91.505 kos 60° 00’ 00” M = + 45.753 Dipat = 91.505 sin 60° 00’ 00” θ = 360° – 300° 00’ 00” = - 79.246
= 60° 00’ 00”

7.2

Kadar di antara kesilapan jarak berbanding dengan jumlah jarak yang diukur adalah tikaian lurus, jadi nilainya adalah :Tikaian Lurus = √dL2 + dD2 ∑ Jarak = √0.0162 + 0.0222 422.632 = 1 : 15500

7.3

Nilai bagi Dua Kali Latit tersebut adalah :Gar. Dari Ke 1 2 3 4 5 1 Latit U 28.231 16.368 81.652 53.828 90.881 S Dua Kali Latit 209.993 254.592 189.308 530828 90.881

Tahniah !! Anda telah berjaya menjawab Aktiviti 7b dengan sempurna. Teruskan usaha anda dalam Penilaian Kendiri. SELAMAT MENCUBA

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/40

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAP SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA.

Soalan 1
235° 30’ 00” E B 200° D 100° α A 342° 20’ 00” C G θ 100° 165° 30’ 00”

F

Berpandukan kepada data di rajah di atas, hitngkan :a) b) c) d) e) Bering AB Sudut α Bering CD Sudut θ Bering FG

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/41

Soalan 2 a) Berdasarkan kepada data di jadual di bawah, hitungkan latit dan dipat untuk setiap garisan berikut :Garisan 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Bering Sukuan ° ‘ “ U 20 30 00 T S 40 20 10 T S 60 50 40 B U 10 10 20 B S 30 40 30 T Jarak 50.100 47.200 100.300 86.740 75.240

b) Jadual di bawah menunjukkan bering dan jarak bagi sebuah terabas tertutup. Hitungkan bering dan jarak bagi garisan 13-10 yang telah hilang. Garisan 10-11 11-12 12-13 13-10 Bering 48° 50’ 21” 158° 48’ 00” 216° 24' 00” hilang Jarak 204.400 37.800 198.000 hilang

Soalan 3 Jadual di bawah adalah menunjukkan bering dan jarak bagi satu terabas tertutup. Garisan 1-2 2-3 3-4 4-5 5-1 Hitungkan :a) b) c) d) e) Latit dan dipat bagi setiap garisan Pelarasan latit dan dipat dengan Kaedah Bowditch Dua Kali Latit bagi setiap garisan Luas terabas dengan rumus Dua Kali Latit x Dipat Koordinit setiap stesen, jika koordinit stesen 2 ialah U 500.000, T 500.000 Bering 140° 00’ 00” 229° 00’ 30” 290° 10’ 00” 339° 00’ 00” 65° 00’ 30” Jarak 218.000 193.000 181.130 135.500 247.500

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/42

MAKLUM BALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI
SUDAH MENCUBA ? SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN DI BAWAH. Jawapan 1
235° 30’ 00” B 200° D 100° α A 342° 20’ 00” C G θ 100° 165° 30’ 00” E

F

a) Bering AB = = = = ((Bering CB – 180°) + Sudut ABC) - 180° ((342° 20’ 00” – 180°) + 100°) - 180° 262° 20’ 00” - 180° 82° 20’ 00”

e) Bering FG = = = = (Bering EF + 180°) – Sudut EFG (165° 30’ 00” + 180°) - 100° 345° 30’ 00” - 100° 245° 30’ 00”

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/43

d) Sudut θ = Bering ED – Bering EF = 235° 30’ 00” - 165° 30’ 00” = 70° 00’ 00” c) Bering CD = [(Bering ED – 180°) + (360° - Sudut Luar CDE)] -180° = [(235° 30’ 00” - 180°) + (360° - 200°)] - 180° = (55° 30’ 00” + 160°) - 180° = 215° 30’ 00” - 180° = 35° 30’ 00” b) Sudut α = (Bering CB + Bering CD) - 360° = (342° 20’ 00” + 35° 30’ 00”) - 360° = 17° 50’ 00” Jawapan 2 (a)
Gar. Dari Ke 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Bering 20 30 00 139 39 50 240 50 40 349 49 40 149 19 30 Jarak 50.100 47.200 100.300 86.740 75.240 85.377 64.712 38.385 Latit U 46.927 35.979 48.468 S T 17.545 30.551 87.592 15.319 Dipat B

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/44

(b)
Gar. Dari Ke 10-11 11-12 12-13 13-10 Bering 48 50 21 158 48 00 216 24 00 ? Jarak 204.400 37.800 198.000 ? 134.531 + 60.080 194.611 167.555 117.497 + 50.058 Latit U 134.531 35.242 159.369 S T 153.886 13.669 117.497 Dipat B

Jarak 13-10 = √ 60.0802 + 50.0582 = 78.201m Bering 13-10 tan θ = 50.058 60.080 θ = 39° 48’ 02” Oleh kerana latit adalah (+) dan dipat adalah (-) maka ; Bering 13-10 = 360° - 39° 48’ 02” = 320° 11’ 58” Jawapan 3 Sila lihat jawapan dalam jadual latit dan dipat di sebelah :Tahniah !! Anda telah menjawab Penilaian Kendiri ini dengan tepat. Anda boleh teruskan usaha ini dalam Ukur Kejuruteraan 2…..

UKUR TERABAS TIODOLIT

C1005/UNIT 7/45

Gar. Dari Ke 1 2 3 4 5 1

Bering 140 00 00 229 00 30 290 10 00 339 00 00 65 00 30

Jarak 218.000 193.000

Latit U S
-0.019

Dipat T
-0.043

B

Dua Kali Latit (d)

Dua Kali Dipat

Koordinit U atau S

T atau B

166.998
-0.017

140.128
+0.038

126.598
+0.016

145.677
+0.036

181.130 135.500 247.500 975.130

62.445
+0.012

170.026
+0.027

126.500
+0.022 -0.049

48.559 224.326 293.596 364.454 364.262 0.192

104.565 293.510 0.086

Luas = ½ [DKLi x Dipati + DKLi + 1 x Dipati + 1…… = ½ [ (420.141 x 140.085) + (126.581 x –145.715) + (62.461 x –170.062) + (251.434 x –48.586) + (482.533 x 224.277)] = ½ [(58855.452) - (18444.750) - (10622.243) (12216.172) + (108221.054)] = ½ (167076.506) – (41283.165) = ½ (125793.341) 2 = 62896.671m = 6.290 ha (e) 500.000 500.000 354.285 184.223 135.637 359.914 499.999 (c) 126.581 62.461 251.434 482.533 420.141

LATIT DAN DIPAT SETELAH DIBETULKAN 2 3 4 5 1 2 229 00 30 290 10 00 339 00 00 65 00 30 140 00 00 193.000 181.130 135.500 247.500 218.000 293.560 +0.000 62.461 126.512 104.587 166.979 293.560 224.277 140.085 364.362 +0.001 364.363 126.581 145.715 170.062 48.586

373.419 435.880 562.392 666.979 500.000

321.0 470.0 370.0 850.0 050.0 840.0 740.0 830.0 730.0 630.0 330.0 230.0 320.0 120.0 510.0 310.0 210.0 110.0 600.0 500.0 400.0 300.0 100.0 retem 04

041.0 480.0 380.0 660.0 750.0 550.0 450.0 640.0 340.0 240.0 830.0 730.0 620.0 520.0 710.0 510.0 410.0 210.0 800.0 600.0 400.0 300.0 200.0 retem 53

651.0 490.0 390.0 470.0 360.0 260.0 060.0 050.0 840.0 640.0 340.0 140.0 920.0 720.0 910.0 710.0 510.0 410.0 800.0 700.0 500.0 300.0 200.0 retem 03

171.0 301.0 101.0 180.0 070.0 860.0 660.0 550.0 350.0 150.0 740.0 540.0 230.0 030.0 120.0 910.0 710.0 510.0 010.0 800.0 600.0 400.0 200.0 retem 52

481.0 111.0 901.0 780.0 470.0 270.0 070.0 850.0 650.0 450.0 050.0 840.0 430.0 230.0 220.0 020.0 810.0 610.0 010.0 800.0 600.0 400.0 200.0 retem 02

491.0 711.0 511.0 190.0 970.0 670.0 470.0 160.0 060.0 750.0 350.0 150.0 630.0 430.0 320.0 120.0 910.0 710.0 010.0 800.0 600.0 400.0 200.0 retem 51

102.0 121.0 911.0 590.0 280.0 080.0 870.0 460.0 260.0 060.0 550.0 350.0 830.0 530.0 420.0 220.0 020.0 810.0 110.0 900.0 700.0 400.0 200.0 retem 01

602.0 421.0 221.0 790.0 480.0 180.0 970.0 560.0 360.0 160.0 750.0 450.0 830.0 630.0 520.0 320.0 020.0 810.0 210.0 900.0 700.0 500.0 200.0 retem 5

702.0 521.0 321.0 890.0 480.0 280.0 080.0 660.0 460.0 260.0 750.0 550.0 830.0 630.0 520.0 220.0 020.0 810.0 210.0 900.0 700.0 500.0 200.0 retem 0

4.3 1.3.3 3.3 2.2.3 1.1.2.3 1.2.3 2.3 1.1.3 1.3 3 1.2.2.2 2.2.2 1.2.2 2.2 1.1.1.2 1.1.2 1.2 2 1.1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1 1.1 1

ruku atip satnersirag nureC

.m 02 gnajnap igab gk 162.0 ayntareb nad igal utas gnay gnujuh adap ’kooh gnirps‘ nagned nad ’kooh leviws‘ nagned nakgnubmasid gnajnap retem 02 x mm 05.0 x mm 22.3 ILULEK RUKU ATIP kutnU 300.0 200.0 200.0 100.0 100.0 000.0 000.0 retem 04 400.0 300.0 200.0 100.0 100.0 000.0 000.0 retem 53 400.0 300.0 200.0 100.0 100.0 000.0 000.0 retem 03 400.0 300.0 200.0 100.0 100.0 100.0 000.0 retem 52 500.0 300.0 200.0 200.0 100.0 100.0 000.0 retem 02 500.0 400.0 200.0 200.0 100.0 100.0 000.0 retem 51 500.0 400.0 200.0 200.0 100.0 100.0 000.0 retem 01 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 100.0 000.0 retem 5 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 100.0 000.0 retem 0 02 81 61 41 21 01 8

ruku atip satnersirag nureC

.gnajnap retem 02 igab gK 893.0 gnajnap gnutih tareb nagned labet mm 15.0 rabel mm53.6 ) lavretni .mc01 ta dedduts( ADNATREB ILULEK RUKU ATIP kutnU

UKUR TERABAS TIODOLIT

PEMBETULAN LENDUT UNTUK DIGUNAKAN DENGAN TEGANGAN PIAWAI 5 KG

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

LAMPIRAN A

°

° °

C1005/UNIT 7/46

°

retem 02 gnapuT aratnA karaJ

retem gnapuT aratnA karaJ