LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
PENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79/2 Nama Pelajar : ________________________ No. Kad Pengenalan : __________________ Angka Giliran : ________________________

Tahun

Tingkatan

Nama Pentaksir

SENARAI KONSTRUK & ASPEK BAGI MODUL PENTAKSIRAN 1 – 4 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

MODUL

KONSTRUK

ASPEK

1

1.1 Kemahiran Komunikasi 1.1 Kemahiran Komunikasi 1.1 Kemahiran Komunikasi 1.1 Kemahiran Komunikasi 1.1 Kemahiran Komunikasi

I. II. III. IV. V. I. II.

Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis dokumen perniagaan Bidang pengeluaran

2

2.1 Kemahiran Amali 2.2 Kemahiran Amali 2.3 Kemahiran Amali 2.4 Kemahiran Amali 2.5 Kemahiran Amali

Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk III. Menggunakan alatan tangan atau mesin IV. Membuat lukisan unjuran Ortografik V. Etika makan ATAU Penyediaan medium memasu I. II. III. IV. V. I. II. Perniagaan dalam negeri -Runcit Bantuan perniagaan Keusahawanan Merekod urusniaga Buku tunai Pengenalpastian masalah Pembinaan projek

3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Kemahiran komunikasi Kemahiran komunikasi Kemahiran komunikasi Kemahiran komunikasi Kemahiran komunikasi

4

4.1 Kemahiran mereka cipta (Amali) 4.2 Kemahiran mereka cipta (Amali) 4.3 Kemahiran mentaksir 4.4 Kemahiran komunikasi 4.5 Kemahiran komunikasi

III. Pengiraan kos IV. Pendokumentasian V. Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU–PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN MODUL 1 - TINGKATAN 1

Bil
1.1

Aspek
Perkembangan perniagaan dan masa depannya

Kriteria
i. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul iii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul iv. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang

Catatan
Mencari maklumat perniagaan melalui internet, jurnal perniagaan, akhbar, majalah dan rujukan lain yang berkaitan Evidens: Produk

1.2

Milikan perniagaan

i. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iii. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iv. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul

Bagi kriteria (iii) dan (iv) ciri adalah berdasar-kan bilangan pemilik, liabiliti dan modal Evidens: Produk

1.3

Langkah menubuhkan perniagaan kecil

i. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul iii. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap iv. Menyatakan sumber modal dengan betul

Evidens: Produk

Bil

Aspek

Kriteria

Catatan

1.4

Jenis dokumen perniagaan

i. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan iii. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul iv. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul

Bagi kriteria (ii) pengkelasan mengikut proses sebelum, semasa dan selepas Bagi kriteria (iv) maklumat penting adalah syarat serahan, syarat bayaran, diskaun dan K. & K. di K. Evidens: Produk

1.5

Bidang pengeluaran

i. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul iii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul iv. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran

Evidens: Dokumen

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 2 - TINGKATAN 2
BIL 2.1 ASPEK Melakar reka bentuk projek i. KRITERIA Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk Contoh tema : Peragaan  Penyu-sunan  Penyim-panan Evidens : Dokumen **Nota:  Melakar – lakaran bebas menggunakan pensil sahaja tanpa alat lukisan teknik yang lain  Dilakar dalam bentuk 3D (isometrik /oblik/ perspektif)  Lakaran kemas-elok dan rapi.  Melakar semula lakaran yang dipilih dan didimensikan  Mendimensi lakaran sekurangkurangnya pada tiga bahagian (P,L,T) Evidens : Proses  Produk ** Nota: • Mesti menggunakan bahan kemasan • Kukuh – tiada kecacatan, tidak goyang. • Jika terdapat kecacatan pada projek (ct; paku bengkok, glu meleleh) tidak layak dapat gred A CATATAN

ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii. Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk iv. Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih

2.2

Penghasilan projek reka bentuk

i.

Mengukur, menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk

ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii. Membuat kemasan yang sesuai iv. Mematuhi langkah keselamatan

BIL 2.3

ASPEK Menggunakan alatan tangan atau mesin i.

KRITERIA Memilih alatan tangan atau mesin yang betul

CATATAN Melibatkan salah satu tajuk di bawah:     Reka bentuk dan penghasilan projek Elektronik Masakan Tanaman hiasan Lukisan teknik

ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan iv. Menyimpan alatan tangan atau mesin

Menyenggara merangkumi proses mengurus dan mengendali alatan/mesin Evidens :Proses Nota:  Menyenggara merangkumi proses mengurus dan mengendali alat dan mesin

2.4

Membuat lukisan unjuran ortografik

i.

Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul

Pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga Kemas  garisan sama tebal Guru menyediakan lukisan isometrik Evidens : Produk

ii. Menggunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan unjuran ortografik iii. Mendimensi (sekurangkurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih

**Nota:  Kemas – semua garisan hendaklah memenuhi ciri-ciri garisan yang betul, contohnya, garisan objek hitam, tebal dan sekata serta dilukis dengan pensil 2B  Tidak boleh menggunakan kertas grid.

BIL 2.5

ASPEK Etika Makan i.

KRITERIA Mempersembahkan postur* yang betul semasa makan

CATATAN Mengikut satu jenis hidangan yang dipilih sama ada Cara Barat atau Cara Timur * Postur – Posisi atau sikap tubuh seseorang Evidens:  Proses Nota:  Guru menilai proses ini semasa P&P

ii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan iii. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai

ATAU BIL 2.5 ASPEK Penyediaan Medium Memasu i. KRITERIA Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul CATATAN Nisbah medium :7:3:2 ATAU 3:2:1 Evidens: Proses **Nota:  Guru menilai proses ini semasa proses P&P

ii. Menggaul bahan memasu dengan sekata iii. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat iv. Membersih dan menyimpan alatan

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU–PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN MODUL 3 - TINGKATAN 2
Bil 3.1 Aspek Perniagaan dalam negeri – Runcit Kriteria i. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul iii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar-besaran dengan betul iv. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besarbesaran dengan betul Evidens: Dokumen Catatan Pilih sebuah perniagaan runcit setempat

3.2

Bantuan Perniagaan

i. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betul iii. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih iv. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut

Pelajar dikehendaki membuat tinjauan sebuah perniagaan. Evidens: Produk

3.3

Keusahawanan

i. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan iii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan iv. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul

Evidens: Produk

Bil
3.4

Aspek
Merekod urus niaga

Kriteria
i. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul iii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik iv. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik.

Catatan
Guru menyediakan maklumat urus niaga

Evidens: Produk

3.5

Buku Tunai

i. ii. iii.

Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai dengan betul

Guru menyediakan pelbagai urus niaga

Evidens: Produk

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 4 - TINGKATAN 3 BIL
4.1

ASPEK
Pengenal-pastian masalah i.

KRITERIA
Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas Cadangan tema :Peragaan

CATATAN

ii. Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih

Penyusunan Penyimpanan

Senarai produk sedia ada hendaklah iii. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi mengandungi :iv. Membuat sekurang-kurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah Nama produk Gambar atau grafik Evidens :Dokumen Perlu ada :Pernyataan masalah Senarai produk Kekuatan dan kelemahan produk Idea penyelesaian masalah 4.2 Pembinaan Projek i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih

Evidens :Produk

ii. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan iii. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik 4.3 Pengiraan Kos i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos bahan,kos upah dan kos overhed dengan betul

Evidens :Dokumen Perlu ada :Pengiraan kos berdasarkan 100 unit

ii.

iii. Mengira kos pengeluaran dengan tepat

BIL
4.4

ASPEK
Pendokumentasian

KRITERIA
Mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun, bersih dan kemas Evidens :Dokumen

CATATAN

Maksud LENGKAP ialah perlu ada :         Pernyataan masalah Senarai produk Kekuatan dan kelemahan produk Idea penyelesaian masalah Lakaran projek Lakaran projek yang dipilih Senarai bahan Jadual kerja Pengiraan kos

4.5

Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

Menterjemah litar dengan betul Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar Melabel semua komponen dengan betul Lukisan bergambar kemas dan bersih

Lukisan skematik yang digunakan berdasarkan projek elektronik yang dicadangkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Tiga Evidens :Dokumen

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Borang Pentaksiran Individu
Kemahiran Hidup Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 1 : Tingkatan 1 Nama Calon : __________________________________ Tingkatan : _________ No. Kad Pengenalan : __________________ Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan Perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis Dokumen Perniagaan Bidang Pengeluaran JUMLAH / 20 Gred Numerik Catatan

AKUAN PENGESAHAN
Responden 1. Calon 2. Pentaksir 3. Penyelaras Dalaman Nama Tandatangan Tarikh

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Borang Pentaksiran Individu
Kemahiran Hidup Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 2 : Tingkatan 2 Nama Calon : ………………………………. No. Kad Pengenalan : ……………. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk Menggunakan alatan tangan atau mesin Membuat lukisan unjuran ortografik Etika makan ATAU penyediaan medium memasu Gred Numerik Catatan Tingkatan : ………………

JUMLAH

/ 20

AKUAN PENGESAHAN
Responden 1. Calon Nama Tandatangan Tarikh

2. Pentaksir

3. Penyelaras Dalaman

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Borang Pentaksiran Individu
Kemahiran Hidup Bersepadu – Perdagangan dan Kusahawanan Tahun ____________ Modul 3 : Tingkatan 2

Nama Calon : ………………………………. No. Kad Pengenalan : ……………. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perniagaan dalam negeri - Runcit Bantuan Perniagaan Keusahawanan Merekod urus niaga Buku tunai

Tingkatan

: ………………

Gred

Numerik

Catatan

JUMLAH

/ 20

AKUAN PENGESAHAN
Responden 1. Calon Nama Tandatangan Tarikh

2. Pentaksir 3. Penyelaras Dalaman

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Borang Pentaksiran Individu
Kemahiran Hidup Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 4 : Tingkatan 3

Nama Calon : ………………………………. No. Kad Pengenalan : ……………. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

Tingkatan

: ………………

Gred

Numerik

Catatan

JUMLAH

/ 20

AKUAN PENGESAHAN
Responden 1. Calon Nama Tandatangan Tarikh

2. Pentaksir 3. Penyelaras Dalaman