KEGUNAAN STATISTIK DALAM KEHIDUPAN

Perkataan statistik mempunyai berbagai makna di dalam budaya kita.Webster’s Third New International Dictionary memberikan definasi statistik yang komprehensif sebagai “sains yang berurusan dengan pungutan, analisis, tafsiran dan persembahan data numerik”.Statistik juga merupakan satu cabang matematik, dan banyak daripada sains statistik berdasarkan kepada pemikiran matematik, dan terbitannya. Kepada ahliahli statistik, statistik merupakan satu bidang matematik yang menghasilkan teori dan kaedah untuk menganalisis data. Kesimpulannya, statistik bererti satu set teori dan kaedah yang boleh digunakan untuk memahami data. Banyak daripada bidang-bidang akademik, termasuk perniagaan, menawarkan kursus statistik di dalam disiplinnya. Walau bagaimanapun, statistik telah menjadi satu bidang pengajian. Kepada orang ramai, statistik bermaksud “angka” yang direkodkan mengikut kategori tertentu”. Contohnya, statistik kemalangan jalan raya memberikan kita maklumat tentang kemalangan jalan raya, yang pecahkan kepada beberapa kategori, seperti maut, cedera parah, cedera ringan dan sebagainya. Jabatan KajiCuaca, misalnya, memberikan statistik hujan/ ramalan hujan setiap bulan. Pihak sekolah pula memberikan statistik pencapaian pelajar, misalnya, bilangan pelajar yang mendapat gred tertentu dalam peperiksaan SPM. Kepada mereka yang menjalankan kajian pula, statistic merupakan kaedah yang boleh digunakan untuk menganalisis data kajian. Dalam bidang pendidikan, statistik boleh diguna untuk menyampaikan maklumat dalam pelbagai situasi seperti contoh yang diberikan, statistik boleh diguna untuk menunjukkan taburan pelajar mengikut pencapaian. Maklumat ini boleh dibentangkan dengan menggunakan jadual atau grafik seperti histogram/carta pai. Seterusnya, jika seseorang penyelidik ingin melihat hubungan antara dua pembolehubah. Seterusnya, penyelidik memerlukan pengetahuan statistik untuk merekabentuk (design) sesuatu penyelidikan, seperti merekabentuk eksperimen, dan menentukan kaedah analisis data yang sesuai untuk sesuatu rekabentuk. Pengetahuan statistik juga dapat digunakan oleh guru untuk memahami kajian-kajian yang ditulis dalam bentuk

empirikal. Dalam bidang pengukuran pula, kaedah statistik digunakan untuk mengira indeks kebolehpercayaan, indeks keesahan atau indeks keesahan ramalan. Terdapat dua jenis statistik yang digunakan dalam bidang pendidikan, iaitu statistik deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu ukuran (seperti min dan bidang sisihan piawai); dan statistik inferensi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pernyataan statistik adalah digunakan sekurang-kurangnya di dalam dua cara yang

penting.Pertama, statistik boleh merupakan pengukuran inferensi yang dikira daripada sampel dan digunakan untuk membuat penerangan terhadap populasi.