BADAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

NEGARA

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
'.

,
:,~

i

$-{

PEGAWAI NEGERI SIPfl

1
'\

I
i

i

1i
1

t
j
f

SUR.AT EOARAN

KEPALA

BADAN : :

AOMINISTRA5!

KEPEGAWAIAN

NEGARA

NOMOR TANGGAL

021 SE' 1980

n PEBRUARI

1980

'JAFTAr..

-

lSI

:0.
1 SURl\T

ur
EDf,~_i\N KEPALA NEGAItl\.

"

/\
-

I

l\.

N

11ALAM.Al1

2
BADft},J AmH NI ~,TP.i\S I

...
7;

KEPB -

GN'UUAN

TENTANG
NOt40R

PENILAIAN PEU\.KSANj\ ..\ti l
SIPIL TJ\NGGAL

PEKEP.JAAN PD -

GJ\.1YA NfGERI I

.

02/o5E/1980

11 PE!3r'.UAr' ..I 1980

1 1

1.

PENDAEFL DPJl

1. U H 2.

T! v

~!

,

1

DASAR

2
3
PE LAKSANAArl PEKERJA3

3. TUJUAN
I 1.

TUJUAN DAFTAR PENILAIAN
AN

-

I II.

UHSUR-UNSUR
1. U M U 2.
1'·,1
; 'J

YANG DU;ILAI

..
,)

3
4 KERJA

KESETlAAN

3. PDESTASI 4. TANGGUNG

5 5 5 6
6

Ji\.l'TAB

5 . KET/\ATfI.N
6 . KEJUJURAN 7 • KE~JA 8. SlJIA

PPAKi\RSA

6 INAN 6 7

9 • KEPEllIHP

IV.

PEJABAT

PENILAI

V.

III

'"

0

..

j

ii

2

3

,
!

!

\'

.

TAT! CARA PENILAIAN 1. NIL
3.

10 10 11 22

AI 2. PFDOHAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKEI~JAAN
PEHYAMPAIAN
PEKERJAJ,N

DAFTA'l PENILAIAI'! KEBERATAN rENILAI

PELl\KSANAAN

4. PENGAJUAN
S. ATASAN

2.3 24

PEJABAT

6. PEJABAT I'ENILAI YANG MERANGKA? ATASAN PEJABAT PENILAI
VI. SIFAT Di\N PENGGUNAAN DAFTAi:

MENJADI
25 PELAK25

PENI LAIAt)

SANAAN PEKERJAAN
l.SIFAT

25 26 27

2. 1JENGGUNAi\N VII. LAIN-LAIN 1. PENILAL'\N BAGI ::EGAWAI NEGEIU SIPIL Y!,NG DIl'.NGKATMENJADI PEJ.t-\EAT NEGAPv-'\
2. PENILAIAN
SEDMIG 3.

27
28

BAGI PEGA~AI NEGERI SIPIL YANG ~'1ENJALANKAN TUGAS ~ELAJAR
Bl\.GI PEGAT!!AI NEGERI
SIPIL YANG

PENILAIAN

DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN
OTONON ATAU

FJ\DA DAEPJ\H LAINNYA

INSTlINSI

PEHER.INTAH

29

4. PENILAIAN
DAN-BADI\N

BAGI PEGftWAI NEGERISIPIL YANG DIPEP.BANTUKAN i\TAU DIPEKERJAKAN PADA BALAIN

29

iii

----.-----------.--------------------------------r-----~
2 3 5. ATASA~l PEJ.~\BAT PEtlILi\I YANG TERTU1GGI 30

6. M UTA
'l TI PENYIHPJ\NI\N

SI
DAFTAR PENILAIAN PFLAKSANAAN

30 31
32 32

PEKERJAAN
1 X. PEPJ\.L I HAN
PEN UTUP

x.

LAMP! r.AN - L.... I RAN '\I1P

1.
2.

LAMP IRAN
LANPIRAN II

I

. BU1~U CATATAN

PENILAIAN

pE-

GAWAI· NEGERI SIPIL
• DAFTAR

34
PELAKSANA

PENILAIAN

AN PEKEF.JAAN RI :; • LM1PI!lAN III
o

PEGAWAI NEGE36
REPU-

SIPIL

PERATURAf'r pmmRINTAH

BLIK INDONESIA NOMOR 10 TA HUN 1979 TENTANG PENILAIAN
PEL'\KSANAAN
PEKERJAAN PEGA

WAI NE GEP_I SIP I L

44

yang memimpin . PENDAHULUAN 1. Pimpinan Lembaga Pe merintah Nondeparternen. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134). Kepala Daerah Bupati/Walikotamadya Tingkat SURAT . Semua Gubernur Kepala 6.EDARAN NOMOR:02/SEj1980 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I.. Dengan Peraturan'Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.Jakarta. Semua Daerah II.Jaksa Agung.. Yth.11 Pebruari Kepada 1980.Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17. Tingkat I 4. telah ditetapkan Penilaian . 1. U MUM a.' Semua. I . Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara. 2.. 5. 3. Semua Menteri Departemen.

an Pekerjaan Pegawai Nageri-~'''' Sipil.hun1977 !Tomor 11. Pernerintah Nornor 32 Tahun 1972 ten tang Badan Administrasi Kepegawaian Ne~ara (Lern 1972 Nomor 42).. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentan~ Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. 2. Pemerintah Nomor 7 Tfthun 1977 tentanp: Peraturan Gaj1 Pep. . maka dipandang perlu rnengeluarkan petunjuk teknis tentang pe1aksanaan peni1aian n.n. D A S A R R. Tambahan Lernb~ran Nega- ra Nomor 3058). e. -Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Peni1aian Pelaksn. Tamb an Lembaran ah }le gar a Nomor 3098). Pemindahan. Untuk menjamin ke8eragaman dalam pelaksanaan nya. Tambahan Lerobaran Negara Nomor Penilaian 201) • b.n(\.-2- Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai -Negeri Sipi! sebagai penr. .ekerjann Pegawai Negeri Sipi1 berdqsarkan Peraturan Pe mer tnt en Nomor 10 Tahun 1979. Tambahan Lembaran Nerara Nomor 3041).awai Ne~eri ~inil (Lembaran Peraturan Ne€!ara Tr. _j .. dan Pe!!! berhentian Pegawai Negeri Sipi1 (Lembar an Nega-· ra Tahun d.. Peraturan baran Negar a Tahun c. b. 1975 Noroor 26.ranti Peraturnn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 155. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ten tang Wewenang Pengangkate.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134). dalam lingkungan- III. b.3- Sipi1 (Lembaran Negara Tahun 1979 Namor 17. T U JUAN Surat Edaran in1 ada1ah sebagai pedo"man bagi pejabat yanff berkepentingan dalam me1aksanakan penila! an pelaksanaan pekerjaan menurut Peraturan Peme rintah Nomor 10 Tahun 1979. ber kewajiban membuat dan memelihara catatan meng-enai Pe~awai Negcri Sipil yanr berada nya masing-masing. dalam 1ingkungan rnasing-masing. data yang tersedia. laksanaan Pekerjaan barus dibuat seobyektif dan se teliti mungkin berdasarkan ~ -. II·. 3. U MUM YANG DINILAI Unsur-unsur a.. UNSUR-UNSUR 1.I ah untuk memperoleh bahan-bahan pertirnbanp-an yang obyektif dalam pembinaan Pe. maka setiap pejabat yan~ berwenang buat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Sesuai dengan tujuanny~ maka Daftar Penilaian Pe _.N 1.. kesetiaan... mern- Untuk ini. J . Tujuan dari Daftar Peni1aian Pelaksanaan Pekerja an ada. TUJUAN DIFTAR PENtLAIA.N PELAKSANAAN PEKERJAA. . .eri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. c. 2.!SawaiNee. prestasi yang dinilai adalah : dalam Penilaian Pelaksa - naan Pekerjaan kerja.

Pada umumnya yang dtmaksud denrran peneabdt an . .sehnri-hnri t ugas .. . l:epent~.-4c.:. kepemtmp inan .merintah e. g.1945.olongan at au pribadi. KESET~AA. -a . Yanfl dimaksudden-gan I ··-keseti1tan. Pancasila. kejujuran. b. Lkan nakan •. ikhlas denrran menr-ut amakan kepen t t nr-an umum di atas d. .ang["unf. dan t.tenaf!a secara . e. 2. Pada umumnya yan~ dimaksud denRan kesetiaan. f. Neg-ara dan :Pemerintah." jawab. ditaati dengan penuh kesadaran. kepada Pan casila Undanf!-Undang .. setia. d. melaksa- adalah tekad dan ke aanggupan mentaati. f'ara.da Lah kesetia- an . serta dalarn perbua tan dal am meLaksanakan c.ketaatan. adalah penyumbanr:an pikiran dan. Tekad tersebut harus . .nvan p. Undang-Undanp dan pengabd t. ketaatan. . Nef'ar~ dan De .N. dan h.a.d tbukt Lkan dal am dan ·tingkahlaku sikap .. . t angr-unz jawab. kerja-sama..dan s: menpabdi sepenuhnya Dasar:. dan Abdi Masyarak. prakarsa. Pepawai Nep-eri Sipil aebagaf unsur liparatur 1':e- Abdi Nagara.seeuatu yanr..anJcepada basar~945._t waj ib taat. dan'jnengama dan keaanrrr-upan ..

6. Haluan Negara.ar Iaranpan yanr. oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil 'wajib mempelajari. Ketaatan adalab kesangpupan seoranp. prestasi kerja seorang Pel2'awaiNe geri Sipil antara lain dipenv.Per.Pegawai Negeri Sipil dalam melak tugas yang dibebankan umumnya. ketaatan. ketrampilan. dan rencana-rencana memahami. Pada umumnya kesetiaan. Tanegunr jawab adalah kesanvrupan seorang Pe~awai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yanF diserahkan kepadanya waktunya 5. dan pen~abdian tirnbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. kebijaksanaan. dan mengamalkan Pancasila. Pada oleh seoraDp. men taati perintah kecUnasan yanr diberikan oleh atasan yang berwenang.:a1f1ai NeJleri Sipil. 3.-5e. Pemerintah. TANGGUNG JAWAB dan kesunvguhan Negeri Sipil yanf bersangkutan. PRESTASI KERJA kerja adalah hasil kerja yanr dicapai kepadanya. melaksanakan. serta kesanr:Fupan untuk tidak melanev. . pengalaman Pegawai 4. . . KETAATAN derig an sebaik-baiknya dan tepat pada serta berani an yanq diambilnya inemikul resiko atas keputu! atau tindakan yang dilakukannya. untuk mentaati sepal a peraturan peruridanv undangan dan peraturan kedinasan yang ber1aku. Dasar Undang-Undang Politik. Prestasi sanakan b.. ditentukan. a. 1945.aruhi oleh kecakap J an.

k"h-12ngkah. PEJABAT PENILAI 1. yang dimaksud seorang yang dengan kejujuran~ Sipil t i.na dan h as i L puna y an g s eb e s a r besarnya. ada lah kemampuan se se o ran g Pe gawa i Negeri Sipil untuk bekerja bersann-sama clengan orang lQin d3 lam menyelesaikan sesu3tu tugas yang ditentu~Bn..' TinS-'Ti .:>:awai e ce r i N Sipi! yanfY dinilni ~ denv an ketentu:::m ser endah-YendahKepala Urusan nr:3n itu keeuali nys Apunr. Penilaian unsur kepemimpinnn hanya dikenakan beEi Pegawai Negeri Sipil yartg berpnnpkatPengatur Mudn Co Lonp an r uang III:}· ke a t as yang me mangku suatu jabatan. P'i mp i nan at au ~Jabat ~ain yanf~etinp:k(1t d~ ditentukan lain oleh Menteri Jnksa Ke se k re t a r i at an L"'J11ba~~a Te r t i ngv i .. . KEpm~IMPINAN Kepemimpinan~ adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil! un tuk rney ak i. PRAKARSA .nk o r an g lain s eh i ng ga dap a t dik~ an rahkan seeara maksimal untuk melaksanakan tupas pokok. S8 h i ngg a me ncap ai. Si- pil untuk mengambil keDutusan~ ntau melaksanakan sesuatu tinrlakan ynnp diperlukan dalam mel<:!. Pej eba t Peni lai adalah a tas an lang Slm[~ Pc. a da l ah kemampuan s e o r nn g Pe gawa i N0peri lanr. day a gl..dak adalah Fegawa:i Negeri da Lam memeny a Lah Lak s anak an tugas wewenang dan kernarnnuan untuk diberikan keundanya. 8 •. KERJA SPlfA Kerj a sama . 9. KEJUJURA~~ Pada umumnya 1~etulusan hati gunakan 7.ksanakan turas pokok tanpn menunggu perintah dnri a t as an .Pr akar s a .. IV.6.

2. lain lain yanp seeara lanrsuTIr berada e. Kcpaln Dinas Daerah Tinpkat II yan~ meran. Daerah Tin~kat 4.'1 Pemerintah Nondeparte 1in9- dan Gubcrnur Dnerah Tinflkat I daln~ kunpannya masinp-rnasinr. bar i : Daerah Kepala Dinas Tinrkat I yang meranpkap Ke p a la Kantor Wilayah Departemen TinBkat Propinsi atau seb a Li. Kepala Biro meni1ai Kenala Bagian dan pejabat yang seeara langsuns berada di bawahnya.g secant dan pejabat Lanc sun o berada di b awahnya . atau peja bat lain y anp se ca r a Lan gsunp b e r ad a di b awahnya . Pimpinnn Kep~la iel'1. Pej ab a t Penilai a.kap Kepa10.baf. umpamanya: a. Kena1a Badnn. Sckretaris Jendernl menilai Xepala di Biro dan pejabat bawahnya. d. Nerara. Pes~wai Ne[eri Sipil yang ber 3.re'ri Sipil yang . Kantor Departemen Tinpknt Knbupnten/VJalikotnfla dya Daerah Kepala Tinrkat II. Inspektur Jen deral~Direktur Jenderal. Kopala Sub Bagian menilai Kepala_ Urusan dan pejabat lain yang seeara Lanp suric b e r ada d i b awahny a . f. b. e. Kepala lain J~gian rnenilai Kepala Sub Barian yan. Seoranr PRjabat Peniini barulah dapat memberikan peniLa i an apab i l a ia te lah memb awah i Pe g awa i Ne. Pe j ab a t Peni 1ai ne rri i PCf'Clwai Ne~~eri Sipi 1 yun r soLa earn lanpsung her20n di b~wahnya.knya . Kepala Urusan menilai ada di b awahnya . Menteri meni1ai Sekretaris Jenderal.npk a't I y~nr bersangkutnn. b. ada l ah Cube r nur Kepa l a Daar ah T'i.--------- __ -7Tinrri men. ada l ah Bupatij'-'lalikot?mndyCl II yang bersanskutan.

rejabat nelaksanaan ditinppalkan herkewaji~an terhadap di olsh P2jabat melakukan Ne~eri Pehilai Fcnilaian Siril yanp ~- Ponilni b e r ada nekerjaan Pesawai Lanp sunc b awahny a .:. Se o r an g calon Barlu Sioi1 hal -"'. Badu t.eri Si:")i 1\. Dalam s e demi k i an . Si p i I: 1'ornamn dianzkat nuda yanp menjadi calon Per8wai Negcri awal ~ulan Aoustus 1980. . s e dang 6 _.uPe j ab a t reni' S.. Daftar sa. Bagi t~alon f'crawai Nco.~ Nene r i.1' t ahun .sc: awa i an . Ap ab i In dalam tahun yanr bersan~kutan t ahun belum 6 (enam) bulan nenilaian relaks~naan lam tahun 8erikutnya.---.n ·~::ih2rClll- kan adany~ (i ~alnm rnenhcrikan nenilaian.------- yaitu nada saat s e ku r an p ia '-. -Jan=k a waktu pe n i La i an a da l ah mul a i bulan \Januari }ampai bulan Desem~erJdalam tahun yanp hersangkutan. Setiap -----s e c ar a denqan kan hahan-hahan yanE larnC1. kuk an m~ka yang bulan membawah i.t Inti bel~~m ()_ (c_nn~ yani-diniIai. I'enilaian yang ['e Lak- 8.ramanya: calon Perawai rekerjaan terhadapnya fe_r:awai Nereri~SipilJ dilakukan da • . ---I' ~.f.-. UI!'.'labiln ken untuk Daftar suatu Pe ni l e i an Pe Laks an aan mut as i kencp .irlak daptlt 1ai Jalam t?hun 1980J tetapi haru dapat di n i -> dini lai nada tahun 1981~ . Pe ke r j aan d i ne r l. Pe n i I aian di Lak uk a n rada Ibu1 on Desemborl ti ap -ti2.!~lan Pek e r j nan ~n-l2 d i bua t dalam kut an ar-ab La ia s ampa i den g an bulan i (e nam) calon bu l an menj a d i calon Pepawsi Negcri Sipil menjadi be r s arig De s embe r t e Lah 6 I'eo awa i. t Pe n i 1 ai ri I arig un tuk mcn g en a I (~eni'an s e h ncg a b a i k f1e grnlni dcru k an (l enc:2. A'.t. v 7.. "ersangkut~n tentuan S'i i n selCUrang-kUrt1n?:nyn\6 un tuk membc r i k an i (t::nam) kescr:l:'ttton i bUla~ ker keacla NerIc ini y a dn l ah (Hnila..--. Ne ce r i SiFil.. 4.------~ - 8- y anr.. Pe g awa i Ne e e r i Sipil Pejabat Penilai terscbut ~a~at TIcIame n o oun a - r.j ..e n i I a i an pe Inks ana an p e ke r j a an de n r-an 6.i ohyektivitas I\~ j a92.---.

9.l maka Daftar Penilai· S'i L. Khusus b ag i calon Pe zawa i.I I 1 .. .. Umpamanya Se oran g diangkat geri Sipi! pada calon Pegawai tTetangg~l 1 Agustus 1980. se dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta· 12. ~ Untuk kepentingan pengangkatannya seba~ai Pe gawa i l~regeri p. menurut contoh tersebut dalan lampiran I Surat Edaran ini. Sipil yang akan di anrkat menjadi Perawai Mereri Sipil.enjad! Pegawai r-!eeeriSiuil ~ tidak us ah lagi dibuat DF 3nya pads bulan Desember ta. Setiap Pejabat Penilai berkewajiban men~isi dan ~emelihara1Buku Catatan Penilaiaitl. Nege r i Sipil t e r- ~--------- hitung mulai suai ia secara nyata melaksanakan tur. Calon Pegawai Nege r i Siui 1 yang telah dibuat Daftar p~ nilaian Pelaksanaan Pekerjaannya untuk kerentinpan penz angkatan m. 11. ..bersanpkutan. penilaian pelaksa naan pe ke rj aan dilakukan setelah I a sekur ang+kur angnya .------.hun yang. Nege r i. an Pelaksanaan PekeTjaannya dibuat p ada t an ggall September 198t. . menjadi b e r 1981.. 1 (satu) tahun menjadi calon Pegawai.. Dalam hal yan~ sede· mi k i an ~ DP 3 tersebut berlaku untuk t ahun 1ge1~ atau dengan perkataan lain DP 3nya tidak usah dibuat lagi pada bulan Desem . hun 1976 Pasal 10..asnya..- 9 t e Lah s e ku rang -ku r angnya me j adi calon n 6 (e nam) bulan - Pegawai Neferi Sipil..

arp. Buku catatan penilaian - -" v dan lain-lain. berkelahi.. umpamanya 'prestasi 'irerja yang 'luar bia_sa b~ _.. Buku catatan penl1aian disimpan dan diPe1~'h ··~an sebaik-baiknya oleh Pejabat Penilai selam 5 (lima») tahun. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dan angka sebagai berikut: ::: 91 a. Hasil Penilaian tar Penilaian yang te1ah 1ebih dari 5 (lima) lagi dituan?kan menurut dalam Oaf contoh se Pekerjaan Pejabat Penilai. Pelaksanaan ba~ai tersebut dalam lampiran 15.. haan milik Nepara. cukup ::: 76 90 75 cenean sebutan = 61 d. nevara sahabat.NILAI II Surat Edaran ini.anisasi profesi. bagi PeF.10 Dalam Buku Catatan Penilaian tersebut.....':Bwai Negeri Sipi1 yang Negara. amat baik 100 b... TATA CARA PENILAIAN l.__ . baik c.-- I I I kah laku/perbuatan/tindalmn bersangkutan yang menanjol. 13. secang menjalankan dian?.. iknya. tindakan mengatas1 keadaan yaup sulit.-------- . Pelaksanaan Pekerjaan harus diisi sendiri oleh Pejabat Fenilai. ____ Buku catatan penilaian tahun tidak digunakan 14. atau bada~~nterna sional tetap dipelihara aleh pejabat penilai dari instans! induk dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan yang bersangkutan dimana PeFawai Negeri Sipi1 tersebut bekerja atau tu~as belajar. dicatat ting . Pegawai Negeri Sipil yang baik yang positif maupun yang neFat if..kat menjadi Pejabat tugas belajar. Oaf tar Penilaian V.. III •• ..__ - diperbantukan/dipekerjakan - - pad~perusa badan swasta - - yanf ditentukan. 12. serine tidak masuk kerja. --.-.

YANG DI 1 2 UNSUR Seoranv Per-awa. Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu n11ainya dalam anrka..ATA. Umpamanya : I 1 f ( ! . NIP. 'kuranc 2. ·Selalu menjunjunc tins. b.. tidak pernah menyanr:si kan kebenaran PancasiIa baik dalam ucapan. sedan. dari Barian Umum pacta Biro Kepesawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pend1dikan dan Kebudayaan.EETE ANGKA 4 RATA 5 . serta senantiasa 95 9~~ 0 mengutamakan . volongan ruang III/b jabatan Kepaia Sub Bag-ian Tata Usaha. Sdr.. t inr:knh Laku dan perbuatan b.. Kesetiaan a.N rEDOMAN I'ET'HLAIAN a. nernberian nilai daLam Daftar Penilaian Pelaksanaan rek2rjnan harus berpecoman kepada 1amp1ran reraturan remerint~h Nomor 10 Tahun 1979. Dari hasil catatan selama 1 (satu) tahun. kemuc1ian ditentukan nilai dalam s~ butan.at. 131456294. f'F. . sikap.L Negeri Sipil bernama Arr.LAKSl\NAAN PEKERJAll.:" e.11 d. 1 . NO. Amat tersebut dinilai oleh Kepala Dar-ian Umum. maka berdas arkan Buku Catatan I'enilaian Kepala B~ cian Umum memberikan ni1ai sebagai ber ikut: U NILA! - R· A 3 I A N NILA! R.. = 51 60 .: 50 ke bawah . RANG AN v r· - 1. p-i kehormatan Ner:ara dan atau Pemerintah.

12 . kurang berusaha memp~ lajari dan mernperda Iron penget ahuannya tentang Pan ca. da kcpen t Lngan diri sendiri. bentuk Ne gara Kesatuan Bepub'l ik I I I - Indonesia. HaItian ~Tegara. d.' 1 ~2 ! '3 4 5 6 t I I 1 mengut arnak an kepen tingan Negara dari P_2. t Ldak pernab menjadi simpat isan /anggo t a perkumpulan at au ti 95 I - dak pernah ter1ibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila~ Undang-Undang Dasar 1945. atau Peme. rintah. dan rencana-l'encana I i Pernerintah sesuai dengan bd dang tu[asnya. c.. . at au - I I 65 golongan. politik Pemerintah.La . I I e.sf.seseorang. Undang-Un dang Daaar 1945.

mernpunyai ketrampilan yang . mernpunyai pengalaman yang luas di b I danr.Un dang=Un dane Da sar 1945. e.egara.memhuat tu j lis an . . tu.at au me l. kaI I i e. bersungguh-sungguh - 70 . N. mernpunyai ke cak apan dan menr:uasai segala seluk beluk b i danr. dan I'emerint?.. I d. 77 I I I 80 I I ga.asnya. c. . i i 1 I I <J 0 3 4 5 6 -.h..akukan tindakan yang dapat dinilai be r t uj uan mene: ubah a t au menentanr Pan cas ILa . sanak an t ug asnya . tidak pernah I I I I ! Ju m 1~ h melaksanakan 445 89 I I 2. i laksana.r.. Prestasi kerj!l a. 95 I I b.95 lean ucapan.snya. selalu turras se car-e berdayaruna daD berhasil[.tu?."una. . 1 I men ~·G1U2.kan tugasnya Iau aca dorongan.13 I . I II I t I cukup dalarn melakme 70.. .

e . . g.angr:u ke sehatan jasmaninya sehing (.iumlah..a serinr tergangrru pel~~ sanaan tus-asnya.14 - I 1 2 3 4 5 6j ! f. pada umumnya menyelesai kan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya.. adakalanya tidak mencapai 65 hasil kerja rata-rata yang ditentukanJbaik dalarn arti mutu rnaupun dalam arti . seialu berada di ternpat turasnya dalam segaia keadaan • b. d. Tanggung jawab a.. berkRli·.kali terp..dibuatnya lc~ pada o r anrr lain. Jum1ah 55 512 96 73 3. umumnya baik-baiknya menyimpan baranr-ba dan 85 atau DE!lelihara' denr-an se- rang milik NeG~ra yang di percayakan kepadanya. tidak pernah 80 c. pads umumnya 82 berusaha rnelemparkan ke salaban yanp. pa~e.

. rnenr:uta -makan kepen t inean di nas. pada umumnyn. 4 5 . selal u rnentaati keten. f. selalu mentaati peri.15 - I 1 I I f 2 0. Jumlah 4. b.. I .i berikan oleh atasan yang berwenanr. selalu .:eadaan terdesak ada kalanya kur ang menp. v i . denrran sebaik-baiknya.J I (:. 100 tuan-ketentuan jam kerja. Ketaatan 478 80 I~~ 'V a.te tapi adaka'lanya ber:!:!:..- umumnya 65 I 1 I - : l l I I • I utamakan kepen t in Gan df. berani 70 i rnemikul resiko dari keputusan yanp: d t arn- pil atau t tridakan yang dilakukannya.!!. c. saha melibatkan oranplain untuk turut rnemiku1 resiko. 98 tah kedinasan yang c.tetapi daLam lr.nas . t bersikap SOP!tn t I i 91 j santun. pada 3 . I d.

c. Jum1ah 5.16 . pelayanan terha - 76 dap masyarakat dengan baik sesuai dengan bi dang tugasnya.... pada umumnya 4 87 5 6 peraturan mentaati perundang - undangan dan atau per aturan kedinasan yang ber1aku. pacta umumnya memberikan.. 452 85 90 Kejujuran a. pada umumnya melakSRk an tugas dengan ikhlas. karena terpengaruh oleh lingkungan. ada- 70 kalanya menyimpang dar I wewenangnya. e.73 --' sebenarnya. tetapi tidak menimbul kan kerugian terhadap Negara dan M1?'. . J I Jumlah i j . b. adakalanya hasil kerja nya dilaporkan kepada at asan dang an I.syara kat.' 6. 65 kurang keadaan sesuai yang 220 . 1 I-- 2 3 d..

-. menge t ahuf i secara men- . - 92 85 d. . apab LLa y~ kin bahwa pendapat o ranrt lain itu benar. 95 tugasnya.17 1 2 I <. pada umumnya bersedia mempert imb angkan dan menerima u$ui y ang baik dari orang lain.. " f. pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menu rut wak t u dan bioang t ugas yang 85 ditentukan. seialu bersedia mene rima keputusan yang di ambi1 secara sah wal~u pun ia tidak sependa pat.. Kerjasama 91 1I I I dalam bidang tugas orang lain yang ada hu bungannya dengan bi danp- _. 528 88 I .. c.. 80 e. . 3 . pada umumnya menghargai pendapat or-ang lain..- 4 I 5 6 j ! 6. dong an cep at nya dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang Laf. I 1 i i Jumlah II I ) 7. .n .. b..

. Prakarsa . b..ambil keputusan atau me l.72 t~ dakan yanr. 60 ~ __I~ ~I J U_m __a~h __ __l ~!_2_1_7~!2 7 I 8. kur-ang b erusana mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya. .. pada umurnnya selalu berusaha memberikan saran yang dipan 85 I dancnv a baik dan berguna kepada atas an. ada hubungannya denran pelaksanaan Gas. baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yanv. c. tanpa petunjuk atau perintah dari atasan adakalanya 1 amb at menp.. gun a dan hasil founa yang sebesar-b~ sarnya. I .18 1 I I I 2 3 4 5 7. diperlukan dalam melaksanakan tur.asnya. a.akukan tin .

• • .t nya denGan jelas kepada orang lain. 3 ae La l u mampu menre- 4 5 95 pinan mukakan pen dapa. turtasnva. b.19 - I i1 2 Kepemim I:'. f... d. pada umumnya mernbe- 80 80 85 rikan teladan baik. pacta umumnva bert in cak teras can tidak memihak . menretahui kemarnpukernam- 80 an dan batas puan bawahan. p.. . selalu berusaha memupuk dan mengem banckan 91 kerjasama. paca umumny::t meng-uasai denran sepenuh nya bidanr. c. e.

- 20 .~. 1

I

I

2

3

4

5

J
I
I

!
I

pada umurnnya mempernasib dan mendo ron« kemajuan
bawahan •

80

Ii

Pi

!
I

i

I

!

hatikan

I,

h.

adakalanya

kuranp-

70

cepat dan kuranr: tepat d.alarnmengambf.I keputusan . i . aeakalanya kuranf' te pat menentukan prioritas.
j.

72

adaka.l anva kuran~ mampu menp'guf'ah se
manrrat

70

can rnenp"~erak .. kan bawahan dal?1n me laksanakan tur;as.
k. adakalanya sar-an- sa

-

-

-

70

ran yanp baik dari bawahnn kur-anr- diperhatikan .

I

I
I

J u m 1a h
I

873

79

c .....

J

- 21 .c.

c. Dari perurnpamaan sebay.aimana dimaksud di atas, maka nilai Sdr. Amat yang dimaksud dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut :
;

}.TO.

UNSUR
:

N.l..l_A_l
ANGKA 3
8~ SEBUTAN

KETE RANGP..l\

1

2

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kesetiaan Prestasi kerja Tangp:ung jawab
Keta.atan

baik cukup ·baik
baik

73 80 90 73 88

Kejujuran
Kerjasar.m

cUkup baik cukup
baik

7 .. Prakarsa 8.

72
7f)

KepeIl" imp in an
J u m 1a h

640 80
baik

RATA - PATA

CATATAN

Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
3.

- 22 -

3. PENYAMPAIAN

DAFTAR PENILAIAN

!'ELAKSANAA.N PEKERJAAN

a. Daftar Peni1aian. Pelaksanaan I'ekerjaan yanr; cibu-. at dan telah ditandatangan1 oleh Pej abatPenilai ciberikan. sec ar-a langsung k~pa0a Pegawai Negeri Sipil yang c'~inilai oleh Pejahat Panilai.

b. Apabila t empat bekerja antara Pejabat Penilei dengan Pegawai Negeri Sipl1 yang Q.inilai berj auhan
J

maka Daftar Penilaian

Pe1aksanaan

rekerjaan

terse

but dildrimkan
dini1ai.
,

kepada Pegawai

Nerr.eri Sipil

yanp;

c. Pegawai Nageri Sipil yanp dinilai wajih mencantu~

penerimaan Daftar Penilaian Pelaksa naan Pekerjaan yanp; diberikan/cikirimkan kep~da nya pada ruangan yang telab disediakan.
d.ApabilaPegawai

kan tangral

jui

Nageri Sipi1 yanp din11ai menyet~ atas penilaian terhadap dirinya aebaga.Lmana
dalam Da,ftar Peni1aian Pe1aksanaan Peke.!:

tertuanr:

jaan, maka. ia membubuhi tanda tangannya pada tempat yane telah disediakan dan sesudah itu mengembalikan Daftar Penilaian ~e1aksanaan Pekerjaan tersebut kepac.a Pej abat Panilai se1ambat-lambat nya 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia mene rima Daftar Penilaian Pelaksanaan I'ekerjaan. .e. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan yanr telah dibubuhi tanda tanGan oleh Pegawai Negeri Sipil yanr: dlnilai. dikirimkan oleh Pejabat Deni Laf kepacta Atasan Pejabat Penilai da1am waktu yang se sinr,kat munrkin untuk mendapatkan pengesahan.
4. . ..

- 23 -

4. PENGPJUAN

KEBERATftN

a. f'epawtli Nee-eri flirdl yanp dinilai yanp: mer as a ke beratan atas nilai sebaraiO'lana tertuanr dala[l'lD?ftar Penilaian Pelaksanaan rekerjaan,baik secara keseluruhan maupun aebarr Lan , dana t menr-a.j ukan ke berat~n secara tertulis disertai den ran alasan-a lasannyakenada Atasan Pe,jabat Penilai melalui hi~ rarki. Keberatan tersebut dltuliskan dalalT' Daftar Penilaian P~laksana.an I"ekerjaan pada ruancan yanr telah disediakan. b. Keberatan tersebut harus sudab diajukan dalarn jan£ ka waktu 14 (em~Rt bela.s) hari terhitunr mulai ia . ~ rrenerima Daftar Pen.ila tan relaksanaan Peke rj aan itu. Keberatan yan~ diajukan melebihi batas waktu 14 (emna,t be Las ) hari rnenjadikedaluwarsR, oleh s'ebab itu tidak vaDat d1pertimbangkan la.gi.
"'f== """---'" -----

c. Walaurun seoranr J"'er-v.vmi ereri Si?",i berkebere.t an N I at as nil80i'yanJ7 tercantuJf' LarrDaftar J"'enilaian da Pelaksanaan l"el-,:er j:;l.an, bar-us fTlempubuhkan if'. tenc13.
tanp'~m)"'ada tempat yangtelah

d:l.sed1akan dan sesudah itu

~enpembalikan jaan tersebut

Daftar renilaian Pelaksanaan feker ker-ada :reja.batrenilai ae Lamba t-rLambatnya 14 (ernpat belas) hari terhitunv mulai ia ffleneri~aDaftar renilaian Pelaksanaan Pekerjaan. rnenerima keberatan {I.nrt re~awai Ne~eri Siril yanr dinilai membuat tanp~apali secara. tertulis atas keberatan yanp diajukan 0leh Pepawai Neperi Siril yanr dinilai. Tanfrapan tersebut dituliskan dalaw Daftar renilaian relak sana an Pekerjaan r-ada r-uanr-anyanr telah disedia f'enj_lai, setelah
kant

d. Pejabat

e. .

of

r·elaksanaan Pekerjaan yang telah d. dalarn arti bahwa terhadap perubahan diajukan keberatan. Dalam hal ada keberatan dari Pegawai rJegeri Sipil yang dinilai.-.. c...--- balk dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan ni lai....•. nilai itu tidak dapat lagi d. - ------~----.. Ii DP 3 ltu dari Pegawai 5. maka Atasan Pejabat Peniiai berkewajib an memeriksa dan rnernperhatikan dengan seksama kebe . .. Negeri Sipil yang dinilai. nilai. Perubahan niiai tersebut dicantumkan dalam Daftar Pe nilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang bersangkutan de ngan rnencoret nilai yan~ lama dan mencantumkan yang baru. Daftar Penilaian .!_ tanda tangani cleh Pejabat Penilai dan Pecawai Ner:eri Sipi! yang dinilai dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan (empat belas) Pejabat Penilai selambat-Iambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima kemba Negeri Sipil yang dinilui. baik ada keberatan maupun tidak ada keberat an dar! Pegawai b. Apabila Atasan Pejabat Peoilai mempunyai alasan-alasan yang cukup..yang diberikan oleh Pej abat Pe -- ._. maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yanv. Perubahan oilai yang dilakukan oleh Atasan Feja bat Penilai tidak dapat dieanggu gugat.24 - e.. Nilai lama yanp dicoret i tu nilai . diberikan oleh Pejabat Penilai. --..! .____ ratan yang diajukan oleh Pe~awai Negeri Sipil yang d1iiIr"ai dan tanggapan. Atasan Pejabat Penilai b~rkewajiban memeriksa Daftar Peni~aian Pelaksanaan Pekerjaan yang disarnpaikan kepadanya. ATAS!! PEJABAT PENILAI a....

atau pejabat lain yanr karen a turas atau .an Pekerj~·tan tersebut ngan baik dan dipelihara adalah Penilaian de - harus 0isimpan den pan baik pula.n Lernbara Tertinvpi/TinrrP-i Nepar?. Daftar ~- DAFTAR PFNlLAIAN f'ELAKSANAAN J'EKEP - Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bersifat rahasia.T DAN PENGGUNAAN JAAN 1.na~U1 f'ekerjaal'. Pejabat Penilai. VI. dan Gubernur Kepala Daerah j j Tingkat I. I YANG ~f.FRANGKAT'MENJflDI ATAStN f'EJ11BAT I'FNILAI a. 6.. ~inaraf oleh Ptasan Setiap coretan harus Pejabat Penilai.ian :relaks8. baru berl. e. Daftar f'en11r!..rim:ninan Kesekretariatt'.25 - itu harus tetan danat terbaca. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh PerRwai Nev. f'ilT'ninan ernbara 1'e L merintah Nondepartemen. S I FAT a. SIFA.>ku setelah a~a nenvesahan eari Atasan T'ejabat Penilai. Atasan Pejabat renilai. atasan dari Atasan Pejabat Penilai (sampai yanr tertinvri) dar. Menteri Jaksa Ap-unp. b. b. . ti(ak dapat diranrru ~urat.. adalah Pejabat Penilai dan Atasan rej~ bat Penilai yanF tertinr-pi dalam linrkungannya WR sinp:-masinr. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr dibuat o Leh f'ejabat Penilai yane mor-anckan menj aci At asan Panilai seba~aimana Pejabat dimaksud di atas. oleh sebab itu Daftar Pelaksanl:!. PEJABAT PF1'TILP.eri Sipil yftnV dinilai.

Daftar p-eri Penilaian antara Pelaksanaan lain Pekerjaan diFunakan seNe -kcna tk - bap aL bahan dalam meLaks anakan perrb i naan Pevav. Berhubunp n["an itu maka VerA-Ia Bapial'l Pelaksanaan f.pril 1£:82.an da l.I l.A. J.rai Siril.am t ahun be r Lku'tnye .n "ekerjarUl . ~. telah 4 (empat) tahun ~G- Cornel tersetut dalam polonvan ruan~ III/c.npf'"aran .ndahan . Pelaksanaan Peker j~-tan ne r t Lmbanpan Penilaian dirunakan acbar-a i bahan calafl'l merie t aj-kan suatu mu as I kener-awai.. 060132344.r:ec~ t ali 'ada nerbuatan tercela da r L Pef"Rweti Nereri Si:ril yanrr ber s anckut an v anp dar-at menr-ur anr-L a t au meniada- ktin nilai Umpamanya tersebut.eT'al~_ Sub BBPian Otorisasi dar t Pap:ian uanvan Pe Lakaana..an Anrrar!:'_D r JenQernl ada Biro Yc- Sekretariat De~artemen Keuanran. penempatan pemi. Pada t anrr-a. Seoranp. jabatan Y. ~Ir. dal am meroper-timbanckan dalam jabatan.26 - atau jabatannya ~enphRruskan ia ~en?etahui nilaian :r01aksana!'l. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bari Cornel tersebut dibuat oleh Kepala Barian Pelaksanaan Anpvaran pacta bulan Dese~ber 1981 den~an sewua unsur penilaian pelaksancan pekerjaan bernilai bad k . dalam Daftar dan lain-lain. Nilai raji berkala. PENGGUNAAN Daftar rc- a. ke naikan b. rolongan ruanp IIT/c. an panrrka t .Pep-awai Neg-eri flir-il ber nema Cox-· nel.

Denyrm kenutusan nenpac'ilan maka Cornel di. maka n I LaL yanV tersebut Pelaksanaan akhir tahun bcr Laku lard..Ll': I1'T calam Daftar Penilaian rekerjaan yan? Qibuat nada 1981 i tu dinyatakan tic'ak PFNILtl~N MENJADI BL'rcI PEGAWAI 'tJJi'GEP.27 - Anrraran l'ermaksuG menr-u8ulkan kenaikan »anr-kat Corne L terset. i a c1ang. Pejabat Penilai renilai bavi Perawai Neveri Siril yanf" oi anr-ka t rnenjadi Pe.atan tercel? yanr menr-akil-"atkaniadi tDhan oleh yan~ berwajih dan kemudian diajukan ke penradilan.ut tcrhi t unp mulai I Anril 1982.AT NEGARA YAr. .j aba t dari Lns't ans t aomn la c11mana Pegawai N~ Nevara veri Slril yanr bersangkutan t'ekerja sehelum .a t menJRu1. . k .nya t akan cersalah.. Tetani rada tulan rebruari 1S'8? Cornel tersebut rnelakukaI'! f1erbu ~ '.I SIrIL PEJPJ~. ~ e j a~a t ~ b.Lah re. A' h ~erara. melakukan Andaikata pertuatan Sar. LAIN 1. VII.iaba t ac'a. Pekerjaan Daf - tar Penilaian Pelaksanaan yanrdihuat pa~a akhir 1981 itu berlaku bay! rerti~banvan mutasi kepepawaian dalam tahun 1832.kuka n r-erbuat an tercela. Cornel tidak yanr tercela. Tetapi karena ia me La.rc~ DI1'lNGKAT a.

- 28 - b. PENILAIAN BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJA LANKAN TUGASBELAJAR a. atau ~ursus yang bersangkutan. b. Sekolab. Khususnya bagi Pegawai Negeri Sipi! yang diangkat . bahan-bahan penilaian laksanaan pekerjaan Perwakilan Republik kutan. c. yang di~ bebas tugaskan dari jabatan organiknya. • •••• . Pejabat Peoilni bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar adalah Pejabat Penilai dari instansi semula dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebelum ia menjalankan tugas bela jar.. bersangkutan. dimintakan oleh Pejabat Penilai dari Pimpinan Perguruan Tinggi. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjabat Ketua Fraksi.Lanka tun gasnya sebagai Pejabat Negara: c. bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan Oleh_lKetua Fraksil!ang. maka bahan-bahan penilaian dibuat dan diberikan oleh ra! ah seorang}U1ggotaP§:>inan Fraksi y~g oo~an.J 2. menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik in· donesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. tupe- terseb~t diberikan Oleh~ei!ala Indonesia di negara yang bersanv3. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat Daftar Pedimintakan oleh Peja- nilaian Pelaksanaan Pekerjaan.. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan gas belajar di luar negeri. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat daftar peni Iaian pelaksanaan pekerjaan. bat P~ilai d~tilPimpinan Bada~ ata~JG:wan1dimana Pe gawai Negeri Sipil yang be rsangkut an me rtj a.

. Khusus bagi I'ef:aw'at Neyeri Sipil yane. atau badan ter- oi tentukan. .nar:.an. . c.29 - 3. l£~j sebut. peruaahaan .r SIPIL YANG DIPEPBAN TUKAN/DIPEKERJAKAN PADA D. 5. organi aas i .Penilai 'dari instan~i.semUla Pegaw~i Ne~eri SiDil~anv bersanrrkutan b~ sebelurn ia diperbantukan atau di~ekerjakan pada perusahaant orranisasi. Pepub l fk Indonesia di ne-rar a yanfl ber .! ATAU INSTANSI PEUERINTfJ-I LAI NNYA Pejabat Penilai bari Pegawaf. diminta olel-}Pe Penilai dar I tpi~pi.tiERAHOTONO}. Nep.Pejabat Peniini ha~i Per-awni Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan paca Perusahaan milik Negara..nnva ada l LAIN a. atau b adan in ternasional.ara sahabat. b. .ara sahabat at au badan internasional. Bahan-bahan yanr digunakan dalam membuat Daftar Penilaian jabat Pelaksanaan Pekerjaan. atau b adan vanr: be raanrrkut. organisasi profesit badan swasta ner. 4. yanp. adalah abat~ .eri Sipil vanr: c1i perbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom atau Instansi Pemerintah nilai dari Daerah Otonom tah yang bersangkutan.diperban tukan atau dipekerjakan p ada ner. bahan-bahan penilaian pelak sanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan sangkutan . PENILAIAN BllG! PEGAWflI !-JEGERI SIPIL YANG DIPEPBANTUKAN ATAU nIPEKBRJfJCAN PADA BADPl-T"BADAN ah Pejabat Peatau dari Instansi Pemerin Laf. PENILAIAN BAG I PEGAWAI NEGEp.

Apabila mempunyai Atasan Pej abat Penilai bukti-bukti yang tertinggi yang atau alasan-alasan cUkup tentang adanya hal-hal yang tidak wajar mengenai pemberian nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.t'lTt.. Negeri Sipil yang ber-sa Lah dan lain dalam huruf a.I YMTG TERTINGGI a. dan pimpinan instansi ten/Kotarnadya. ia dapat mengambil tin dakan seperlunya untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak wajar itu. maka Buku Catatan Penile. umpamanya dengan mengadakan perubaban nilai. umpamanya Departemen Dalam Ner:eri pindah ke Departernen Luar Negeri. mengambil tindakan terha dap Pegawai lain. 6 •. maka hnnya Buku Catatan Penilaian saja yang dikirirnkan.i an dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dikirirnkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.. .:'sAN PEJflBAT PENILf.- 30 - 5 • . Apabila organisasi t. Ketentuan sebagai tersebut jabatan eselon berlakujuga menjabat bagi Atasan Pejabat Penilai I. . di atas yang b. MUTASI R. seorang Peeawai Negeri Sipil pindah unit b. pimpinan instansi vertikal tingkat Propinsi~ Bupati/iValikotamady? terrnasuk kota administratif di bawah propinsi.ct.ap masih tetap dalam satu instan··· I si. vertikal tingkat Kabupa - Apabila seorang Peeawai Negeri Sipil pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang lain.

dan seterusnya. Yang berpanrkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ka bawah d1bu&t 1 (satul ran~kan. Pekerjaan bag1 Pegawai Nereri Sipil: a. PENYIMPANAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. 1982 dislmpan sampai dengan akhir tahun 1987. Yanv. (2) 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. yaitu: (1) 1 (satu) l'angkap untuk arsip instansi yang bersangkut an.. 1981 disimpan samp~i den~an akhir tahun 1986.31 dildrimkan·oleh pf. 2. b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dis1mpan dan dipe1ihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang di serahi urI:lsan kepegawlJian..tahun tidak digunakan lagi.mp Lnan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru sedan·F Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tetap disimpan dan dipelihara oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. 3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lirna). b. . an Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat pada akbir tahun: a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama15 (lima)ta~ umpamanya Daftar Penilai. Daftar Penilaian Pe1aksanaan 4. VIII. c. berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

Jaksa Agung.. PERALIHAN Pernbuatan Daftar Penilaian sarkan Peraturan lai pada1bulan X. 4... I dalam lingkungannya segal a sesuatunya 2. 3. la Daerab sing. Penunjukan Pejabat Penilai begitu juga perincian pelaksanaan Surat Edaran ini ditetapkan lebih Ian jut oleh ~1enteri. Lemba~a Tertinggi/Tinggi Pemerintah Nondepartemen. Tarnbahan Lembaran sebagai tersebut da1am lampiran Negara Nomor 3134). Pelaksanaan Pekerjaan berda Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dimu - Desember 1980. Jaksa Agung. Pimpinan Kesekreta riatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. \ PEN UT UP 1. Pimpinan Lembaga dan Gubernur kutan. I yang bersang - Kepala Daerah Tingkat IX. Pimpinan Kesekretariatan Negara..32 5. supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penye1esaian. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebarai tersebut di atas se suai dengan ketentuan dari Menteri. Untuk memperjelas maka dalam Su - rat Edaran ini dilampirkan sa1inan Peraturan Peme rintah Nornor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan Pegawai Neveri Sipi1 (Lembaran Negara Nomor 17. Pimpinan Kepa masing-rna Pemerintah Tinrkat Noncepartemen. dan Gubernur Lembaga . . III Surat Edaran ini. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesu1itan.

A..- NEGARll MANIHURUK TFJ1BUSMlSura t Edaran ini disampaikan kepada: 1. Pe rt i nggal .---_ aeba tk -ba.Lknya . . Semua Sekretaris Jenderal.---'. -- -------- --- . Penertiban Aparatur Negara. Inspektur Instansi ~. Sernua Camat di seluruh 9.Direktur ..-_ 33 4. C.--... Jenderal. Indonesia. Semua Kepa l a K. Nepara I sebagai Lapor an .. . ~emua Kepala Kantor Wilaynh Departemen/Pimpinan Ver-t Lka l . 7. s ebagaf la- :1. Harap maksud Surat F:daran in1 dill1. Henteri/Sekretaris !. Jenderal. dan ~::8pala Badan/Pusat. I 4.antor Pe rbenriaha raan Nerara dan la leas Daerah. .:ara sebaza.ksanakan denp-an . Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Semua Kep~ Departemen Keuangan. Bapak Presiden ~~enteri poran.lep..L laporan.

..34 LAMPlRAN I SURAT EDARAN" KEPALA BADAN ADMINIS TRAS I KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR TANGGAL 11 PEBRUARI 1980 Oi/SE!1980 HAHASIA NAMA NIP . . GOLONGAN RUANG : ••••••••••••••• NAbf... . .. BUKU CATATAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT . I1 TANGGAL 2 URAIAN 3 PEJABAT PENtLAI 4 I f I i RAHASIA ... -D '" . o . .. " . .. .... .. . .A DAN PAUF I INO...... .

1 1. di deIsm lajur 3 • Tulislah tingkah laku/perbuatan/t1ndakan Pe I 3. 4.35 PETUNJUK PENGIStAN LAMPlRAN I Sur-AT EDARAN KEPALA BADAN ADMlNISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA HOMOR TANGGAL: NO. I A N :3 1 2 Cukup jelas " Tulislab tanppal kejadian yang akan diuraikan . dan lain~ lain. 02/SE/1980 11 PEBRUARI 1980 U R A LAJUR 2 '.. umpamanya prestasi kerja yang luer biasa baiknya~ tindakan menpatssi keadaan yang sulit. serinr. berkelabi. 4 Tulis1ah nama dan Paref Pejabat Penilei pade setiap ada kejadian . 2. 3 gawai Neger! Sipil yan~ bersangkutan yang menonjolt baik yanp positif maupun1yang negatif.tidak masuk kerja.

Nama I II t b.: ATASAN PEJABAT PENILAI a.KTU PENlLAIAN BUlAN •. Jabatan e..•••s/d ••••19 . golongan ruang d. golongan ruang d.36 LAMrlFAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAI~N NOMOR TANG GAL RAHASIA DAFTAP PENlLAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPAP. Unit Organisas! RAHASIA - 4.AH TINGKAT ••••• L YANG DINlLAl 8. Pangkat. NIP c. NIP c. Jabatan/Pekerjaan e. Pangkat. ()Z/SE/1980 .TEMEN/LEMBAGAI DAEF. polonran rueng d.. b. I i ! . 11 PEBRUARI 1980 JANGKA W~. Jabatan/pekerjaan e. N a m a b. • •• . 1 Unit 01'ganisasi 3 . Pangkat.· N am a . PEJABATPENlLAI a. NIP c. Unit Or~an1sasi 2.

. h.I SIPIL YANG DINtLAI (APABlLA ADA) Tanggal. j.l r RATA-RATA 5...L A H . h. Prestasi Kerja ~--------------------------~~----_.RAHASIA 31. KejuJuran f.------~ c.••••••••••• 6... JU M.--.... NlLA.-1 N !L A I ArWKA SEBUTAN lCETERANGAN Nilai ratarata adalah jumlah diba~i dengan jumlah un sur yanp d_! nilai. RAHASIA . Tanpg-ung Jawab d. a.N DARI PEGAWAI NEGEP. . Ketaatan e. 4.. Kesetiaan .. PEN I LAI AN UNSUR YANG DINILAI .'. Kepemimpinan i. Kerjasama g. Prakarsa ... KEBERATp. ~ ----.

PUTUSAN ATASAN PEJ~AT PF.. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI AT"'_S KEBF.....38 - RARASI! 6. .. Tanp:gal" .._ ..... KF.RATPJ>.... RAHASIA 8.~ .NlLAI ArrAS KEBERATAN .1 Tan~gal... 7....

. ) RM1ASI....'1G MEtHLAI (.. •••••••• YM1G _ ) NIP PEGAHAI MEGERI SIPIL DINILAI ( . DIBUAT TANGGAL •••••••••••••••• PEJJ\RAT PENlLAl ( If). ••• .A .. .. •••••••••••••• ATASAr:l PEJABAT YA.• ~ NIP ..•. LAIAf. II •••••••• NIP « • •• ) 11.••....39 RAIIASIA 8.\ TANGGl!L..... DITIl:RIM.•.. DITERU1..1\ TAlTGGAL.LAIN 9..

. 2. Umpamanya Urusan C/l/2 Sub Bar-ian IV/ell Bagian IV c Biro Tata Usaha Kepepawaian (2) Untuk Daerah : Dinas dan Unit lainnya yanp setinpkat dengan 1tu.olongan ruan~ terakhir yanF bersanpkutan c 4. BADM1 ADr-ITNISTHASI KEPEGAWAIAN NEGARA TANGGAL LAJUR ANGKA 02/SE/1980 : 11 PEBRUARI 1980 NO. . 1 d Tu11s1ah nama jabatan atau pekerjssn dari ~eFawai Neperi Sip!l yanp-d1nilai 5. Direktorat dan Unit lainnya yang setin~kat denr-sn itu. a b Cukup jelas Cukup jelas Tul1s1ah panpkat/p.sasi tempat Ssudara. bekerja serendah-rendahnya : (1) Untuk Pusat : Biro. ..nJK PENGISIAN NO}fOR Lt!:M'IRAN II SURAT EDARAN KEPALA.40 PETUN. 1 I- HURUF 3 U R A I A N 2 1 1 1 4 1. umpamanya Seksi A Sub Bspien Dinas IIDinas A~raTia 6. . 3. 1 e Tulislah Unit Orrsni.

Muda Go1."d 60 50 ke bawah Pe~ilaian unsur Kepemimpinan sebagaimana tersebut dalam lajur anrks 4 huruf h hanya dikenakan bapi Per-awa! Neferi Sipil yanp be~anp"kat Peuyat . Cukut> 4. Kuranp.. B a i k 3. 61 sId 75 51 s. 3 a sId e Untuk penp!sian lajur-1ajur untuk AtasauPejabat tersebut diates Penile! apar memperhatikau penpisian 1ajur-lajur anrka 1 huruf a sId e 8.. •. 6. Amat balk 2.41 1 2 3 2 4 . N I L A 1 SEBUTAN 76 ANGKA 91 sId sId 100 90 1. a sId e Untuk penpisian lajur-lajur untuk Pejabat Penilei apar memperhatikan penpisian lajurlajur anpka 1 huruf a sId e terseb\ltdi atas 7. 9. anpka dan sebutan pada masing-masinp: Unsur yang dinilai deng-an ke tentttan sebersi berikut~ NO. . 4 a sId h 'Iul1s1ah nila!.. Sedan9: 5.• .. roanp II/a ke etas yaup memanpku sustu jabatan.

yaitu jumlah nilal darl unsur kese~i~~mpai Dalam laj~~erlU 10.. Tulislah Apab11a denzan 12. 1ai hanys dibap. bersanrkutan denFan alasan-alasan tanp. 4 j Tulislah umpamanya ni1ai rata-rata. yaitu jumlah ni- 9. nilal sebutan yanp = balk. tidak ada keberatan eendirinya maka lajur ini tidak perlu c!i isL dar! Pepawai Neperi maka Pejabat Penila! ada keberatan Sip!l yanp dinilai. 6 Apabila pada tempat yanp telah tersedia. .. yanp dinilai adalah Pepawsi Ne~eri make jumlah n1 - Sip11 yanp bukan pimpinan. adalah seDranp Pim a pinan cenpan jumlah nila! an?ka • 640.. menuliskan tanggapan-tanggapan etas keberatan . Sipil yanp dinilai ruhnya n11al yanr terdapat dalsm daftar Pemaka Pepawa! menulis kebe pads lajur itu dibuat nilaian Neperi ratannya Pelaksanaan Sipil yanp. yanp dinilai lai anpka aiba?1 jumlah unBur yanp dinilai. denran demikian bersanFkutan Apeb11a nilai rata~rata • 80. 11. sur yang dinilai.42 - 1 2 4 :3 i 4 Tulis1ah jurnlah Ni1a! anr-ka dar! semua ununsur Kepemimpinan. menpisi nilai sebutan.640 : 8 80.i 7 unsur yanp dinilai..~al keberatan ini.. 5 Apabila ada :keberatan dari Perawai Neperi atas sebarian atau selu Pekerjaan. maka untuk mendapatkan n1la1 rata~rata.

dinilai.8hnya yan« sudah dfbuat apabiyang kuat. nana ..hat Penilai.asan rei sbat P~ni1ai.hun dihuat tanrr. k8mudian dibuhuhkan tanda tanfnn. ke1'1l1dian ibud buhkan t anda tannan. namnt NtP dari Per8t-mi Nf!f'criSipil yanrr dinilai. lain 8pahila 15. dan nIl' Atasan Pe- .awni N~~eri SiDil yanr..lt bulan. ke ~udiandibuhuhkan tanda tan~an. bulan~ dan tahun nencrinaan DaftRr nenilaian Pelaksanaan Pekerlaan olen At. dan tahun nenerina?cnilaian Pelaksanann Pekerjaan dAn oleh Pep. dan t ahun nembuat. bulan. Tulislah an Dafter tanrpal~ bulan. maka Atasan Pe1nbat oLeh Pe[abat.awaiUereri Sipil yan~ dinilai.43 - 1 2 3 4 kebe ra t an tersebut. tcrsebut. 17. dan ta.nPekerjaan Pej abat oleh Pejahnt P~nil~i.« an Daf'ta r Nilai Pelaksana~. Tulislah ta. 9 Tulislah tanfwa1. 18 mempunyai Tulislah jabat Penilei lll. 1(1 Penilat.a.nf!p.. dan nIP dad 16. Penilai at au mengUb. . Pe- 13.apan tersehut. 11 Tulislah tanprnl.. nama.. 8 aiasan-alasan teMtJat dibuat keputusan Atasan Pcetas keberatan Tulislah keteranran-ketcranran !'lerlu. 7 Apahi1a ada keberatan dad nilal menpukuhkan nilai P~p. jl!.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).. b.-------- -- ~ 44 - LAMPlRAN III SURAT EDARAN KEPALA 'BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA NOMOR : 02jSE!J9pn TANGGAL: 11 PEBRUARI 19'80 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TABUN 1979 PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang a. bahwa dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil be~ dasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. . Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.ETENTUAN tTMUM Pasal 1 Dalam PeTaturan Pemerintah ini yangdimaksud dengan : a. . BAB I Y. 2. oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. dipandang perlu menetapkan Peraturan Pernerintah tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. M EMU T U S K AN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN PELAKSATENTANG Mengingat Menetapkan NAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Untuk Pegawai Negeri dipandang tidak sesuai lagi. 1.. .

c. b. adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan peker jaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihuat. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegs ~ wai Negeri Sipil. Pasa! 3 Terhadap setiap Pegawai Negeri Sipi!... Pejabat Peniiai adalah a ta san langsung Peg awai Negeri Sipil yang dinilai.emen1 dan Gubernur Kepa La Daerah D Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing . kecuali ditentukan lain eleh Menteri.l'Pimpinan Lembaga Pemerintah Non ..~5 . BAB II ••• .. dengan ketent~ an serendah-rendahnya Kepnla Urusan atau pe· . oleh Pejabat Peniliti. adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertim bang an yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil. jabat lain yang setingkat dengan itu. dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.g dari Pejabat Penilai. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsun.. yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Da£tar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjnan. epar t. Jaksa Agung. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara. Pasal 2 Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerj~ an. a...

4~ - BAB DAFTAR PENI LAIAN II PEKERJA:\AN PELAKSANAAN Pasal 4 Pegawai Penilai (1) Hasi1 penila. ketaataT). Pasal 5 dengan (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan sebutan dan angka aebagai berikut : a. (3) Unsur kepemimpinan·sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) huruf h. g. amat ••• . tanggung j awab . kejujuran. hanyn dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke a t a s yang memang ku suatu jabatan. (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan unsur-unsur yang dinilai ada1ah ~ a. b. dan h. kepemimpinan. prestasi kerja. c.ian pe1aksanaan pekerjaan Negeri Sipil. d. kesetiaan . dituangkan· dalam Daftar an Pelaksanaan Pekerjaan.~ e. ke r j as ama .. f. Pekerjaan . prakaTsa.

sedang e.ILAI. kurang 91 "" 76 := - 100 90 (2) Pedoman dalam mernberikan nilai pelaksanaan p~ kerjaan Pegawai Negeri Sipil~ adalah sebagai tersebut dalarn Lampiran Peraturan Pemerintah ini. di1akukan pada tiaptiap akhir tahun. apabila in te1ahmembawahkan Pegawai Ne2eri Sipil yang bersangkutan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan. baik c. Pasal 9 ••• . 6 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah ber sifnt rahasia.a. . DAN'TATACARA PENILAIAN Pasal 7 (1) Pcjabat Penilai wajih melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya. DAB III PEJABAT P~Y.7S = 51 60 = 50 ke bawah. anat 47 61 . Pasal 8 Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pe. cukup d. / " /(2) Penilaian pelaksa:naan pekerjaan sebagaimana dimaksud da1am ayat (1). ATASAN PEJABAT PENILAI. = baik b. laksanaan pekerjaan. Pa s al..

. Pasal 10 (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar P~nilaian Pelaksanaan Pekcrjaan kepada Atnsan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebarai berikut : a.. keberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.l d i ter. (2) Apabila Pegawai Nageri Sipil yang dinilai be!. b. Daftar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disaropai kan tanpa catatan. apabila tidak adakeberatan dati ~egaw~i Negeri Sipil yanr dinilai. n:.embalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pe kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pejabat Penilsi selambat-lambatnya dalam janeka waktu 14 (empat bolas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.i g manv a Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. apabila ••• . maka ia dapat mengnju~ kan keheratan disertai dengan nlasan-alasan nyap kepada Atasan Pcjabat Penilsi melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) ha r i sejak t arig a.- 48 - Pasal 9 (1) Dafter Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberi kan clch Pojabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. (3) Per:awai Negeri Sipi! yang dinilai wajib me .

ma~ini-~asinr..:3i/Tinzr:i -. Daf t ar Peni laian PeLak :). BAB IV ••• Noh Depar temen .-:clakan Pekerjaan tersebut d i s ampa Lkan denpan catatan tentan~ tRn~gapan Pejabat Penilai kebe ratan yan::: d i a j ukan oleh gawai Negeri Sipil yan~ ~inilai. Pi. Pemerintah J~ksa Agung» Pimpinan Kesekretaria.:~ _ b. a t as Pe - (2) Atasan Pojabat Penilai memeriksa dengan sak sarna Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr disampaikan kepadannya.i. . tasan Pejabat -Penilai dapat mengadakan Tubahan niial yang tercantum dalam Daftar nilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana maksud dalam' ayat (2).C dinilai.han dari Atasan Pejabat renilai. Ncgar a . dan Gubernur " . ada1ah Pej abat Penilai dan atau Atasan Pejabat Penilai yang ~ertinggi dalam lingkunflannya.._ ~l r-:..g a Lembaga Terti 7'. :! Pasal 11 Menteri. ApcPedi- (4) Daftar Perri Ian Pelaksanaan Pekerjaan bar u Ia 0erlaku sesudah adapengesa.mp Inan Kepa La Da erah Tingka:~ I.tan Lemba. apabila ~da keberatan dari Pegawai Neeeri Si3111 YJ. (3) Apabila terdapat alasnn-alas~n yang cUkup.

. baharr-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dibe rikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan. nesia dan Dewan Per. . yanl{ ber sanrkutan. li (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tug:as belajar di luar negeri.. dibuat oleh Pej~bat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberikan oleh pirnpinan pe~guruan tinfYpi sekolah. dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberik1n oleh pimpinan badan atau dewan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat NegaTa. akilan Rakyat Pasa1 13 (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar..50 BABIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa1 12 (1) Daftar Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara. bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepri1a Perw~kilan Republik Indonesia di Negara.kursus yang bersangkutan. atau.Jwan Perwakilan Rakya t Repub Id k Indo- Daerah. (2) " " Khus us bagi Peg-awai Negeri Sipil yang d i ang ka t menjadi Anggo t« l". Pasal 14 '" ..

o r ran i sas i a t au badan yang be rs ano ku t an . Pasal 16 Hal-hal y an« belum cukun diatur daLam Peraturan Pemerin tah ini diatur 1ebih lanjut dengan Keputusan Presiden. BAB V . Pasal 17 Ketentua~-kGtentuan teknis tentang pelaksanaan Peratur.:1sn1 14 Daftar :Penilaian Pelaks<'. badan swasta yan~ ditentuk~n.t Penilai denpan mcn. ~itetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bad an Administrasi Kepe gawa i an Ne ge r a . dibuat aleh Pej~bat Penilai dari Daerah Otonom atau instansi Femcrintah yang bersangkutan.m o Ieh Kepala Perwakilan e Republik Indonesia di Nerara yan? bersangkutan.51 P.ara sahabat. 1 (2) Khusus bafi Pegawai Ne~eri Sipil y~ng diperbantukan atnu dipekerjakan pada ne~aTa sahabat atau badan Ln ternas ional b ahan.•• \ .. nef. atau badan intern~5ional.b ahan penilaian pelaksanaan pekerj a an t er-s but vd iber fk.f?unakan bahan-bahan dari pimpinan perus~ haan . Pas a I 15 (1) Daftar Penilaian Negeri Sipil Pelaksanaan Pekexj2an b~gi Pegawai a t au dipekerj akan yan z d i perban tukan pl1da perusahaan milik Nep-<lra.an Pemerintah ini. dihuat oleh Pejab3.naan ekerjaan b/1pi Pegawai NeP geri Si~il yang diperbantukan atau dipekerjakan pada naer~h Otonom atau instansi Pemerintah lainnya.organisasi profesi..

n~an Lr.IT1TPJinpU\LrHAN Pa s a l 18 Daftar Penil~ian rel~ksanaan Pelerjaan yanp dibuat sebelum be r l akunya ie r-i t ur an I'emer Lrrt ah ini diCtnr:gap dibURt ber~3s~rkap r0r~turan femerintah ini.r-.i fiU]' i -\rrar .l.'.Lrmya ypnp hertent~n~~n - dc~~or Pcr~tur~n Pemcrintah ini di- !. maka Pert ent.52 B.an« Da f t e r (Lembaran Ne~arn Tahu~ 1952 Nomor ISS) T~~b?~~n LembaraL Ne?ara Nomor .n T)c"1'·\mdanr:-und3. 1952 Kecqkannn refnwai Ne~eri r~r~yataRn ini. BI'B VI ~Rsal 19 Denpan berl~kunya Peraturan ?emeyint~h at uran Peme r In t ah Nomor 10 T~h~.i]}) dan seca l a rler~~t'.AB V KET:t'..

Ditetapkan di Jakarta pada tan~pal 15 Mei 1979.r.lO" .d.. SUDHARiV. PRESIDEN REPUBLIK LLl. ~) nAll)p. " ."'~~} "h..ran Ne~r'. INDONESIA... REPUBLIK INDONESV\ T.i\'~ _.inya ~Ie~.~ ".~" 17 Cisalin sesuai dengan as.lerint~h i a i dt.- f. .t":1n PI.rflj::··i'·.ONO SH." tUN 1979 J'.It:r.~ 53 - Agar supsya setiap oranp men~etahuinYR~ mern0rintahk~: pen[undanrr[m Pe r a t urnn !"ler. s LEHBARAN NEGARt.- t.. Diundanpkan di J3karta pada tangrq1 IS nei 1979 ?1ENTERI!SEKRETARIS NEGfRA S0E r:r }1 T0 REPUBLIK INDONESIA t.ra P. . ..".cn1jr. I K~PE"'A\'·I)IL~·l i'l l.• r~ •• .>' .~J.t..':J:'-:'l'!'- p a tnnny a dalam LCP1b2.lik Indonesia..: '.}\~l _"\' .

i URA I NIL AN A. ~ "'_~.mIC' p fuh-sunr[. .."J.rc7: n1 k<2pentinrrm 'Nt.cl""J 2.bcnaran Pancasila baik d'lltm UCC1pan) sH~"'.. pCl.. C'.·~.rintah renC3na-r. se..di simpa tisen/ ann:ota perkumpulan atell ticalt v::xnah terlibat da lam r-e rakan yanv bertujuan menrubah at au menentcnr rancasila$ Undanr.ltn t.:. 1Jn'~<'n.~.. horrsat an t~·(~?c. atan ro1Q:wan...ujuan untuk clapet meluksane - 91-100 .TnC\h menje.LAMFIRJ.J. amat baik 91-100 J 3 Belalu be ru saha (:enpp.1:'i Ea Iuan Nerar<l. ~l "1cnente. amat baik 91-10C 4 tidak p€.E..iO .p~..t.ini1ai ber tujuzn menr ubah 1:. seseoranp..2_ .:di fara.nr l?anci:!sii' aroet baik 91-100 La . Netar6~ Iemerintah 1945.. sC'rtc senantiasa t!1cnf'ut. ! .n sunrarost baik al.-IOO .au.I MIGKA 6 KETE_ RANG A}1 SEBUTAN 5 arne} - '2 4.anr Daaar 19i1S~ b ent uk NeFere Kesatuan Republik Indonesia~ ateu PeF'erintah.·UndanF D::-'sar Gf.rP'. KESETlAAN baik SJ..' kan turasnyo r unz '~fJn s:~cara l--erdf'ya-=- berhasilfunc.N PERATURAN PEMERINTMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR j TAJ:-1GGAL 10 TAHUN 1979 15 MEl 1979 NOHOR '1 UNSUR YANG NILAI DI3 1 I.uh meT'!perC' nretahuannya tentane Fancs. dan litik :::~·l:'.encana fer:erintnh df!ni~.3t8u I"clr.-Unc.1 a.. rl<'. i 5 ! tidak pernah men.P. i 7 1.kukan tindakan yen? :.-::e1uarkan ucepan~ membuat tulisau.n atau Pe-· d mcr Int.r t a selalu berusaha m""l:l"o:. k. tingkah laku den IJcrbuatan. ! I 2 sclalu mcnj unj un? tinf'?i l::C! . tidak per!l<:!h menyangsikp".si 12 dr.rip?J"a kcpentinran ri scndiri.ll iJndanf-Unclan~' Dasar 1 (l{..

i ~~ .tar-i kemudian SaGAr aken kekeliruennya dan tidnk leW! menY8ngsikan kebenaran Pancasf.". .u nah !!Ienp Clrkan ucapan at au mcnunjukkan sikap at~u ting kah l~ku yen..1ngatkan ia sadar akan kekcliruannya dan tirlak lagi mengulanpi kekeliruan t er sebut .k lag! menyanz sikan kebenaran Pancasd La ...ny~nf'sikan kebenaran PancaGila. seC<lre ti..Lciak sa(!er pernah bersikap atau bert:Lnrkah Laku yanp.:'ak22.h.-::npl1anfi ke.mcasile."~ i 5 haik .. eJ. : ! I II I I I I i I I I bafk 7 ~~arena kaa Lpaan dan t.:kahLaku yang capat dirtilai menyanfsikan kebenaran P. .U 76-90 l' I i I nurint3.6 1 2 I 3 6 4 karena kuranp penr. de-pat dinilai kurf-up.La 76~·!:1O ! I ! 7 'v.keliru=- atau Pe I an tersetut. karena kur ann pengeta'huan peE. politik Pemerintah. tetapi sesudah diperi ngatkan 1a sad ar akan kekeliruannya dan t ic'e.i'dapar 'dinilai 1'1. te.lengeluarkfin uCl1pan atau r::enunjukkan sikap atau tinp.etahuan. 61-75 I 11.DQnjunjunf tirw.ri dan mempcrdalam penre tehuannya tentan? T'ancas Ll a. I bail': 16-90 '3 cukup 61-75 I - 10~ karena kealpaan pernah bersikap atau bertingkah cukup laku yang dinilai kurang menjundarat junp: tingRi kehcrmat an Neg-ara dan atau Pernerint~h~tetapi se sudah diper.dan rencana rencane Peme:rintah sesuai (1e11[:8nbidanr tugasnya. tct~r:i kemudian sadar akan kekeliruannya dan ti c:ak lagi rr.. Undang-Undang Dasar 1%5> Haluan Neraie. " " kalau ada dor ongrm baru mau terusaha deng8n sunppuh-sunp:gub mempelajf.Qar pernah ikut-ikutan P.:-i kchormatan Nef"ara (:f'. I .

ah dH:eriken perinratan yan~ keras.2 3 5 6 7 11 kurang berlisllha mempelaj ari dan mempcrdalam penretahuannya tcntang rancasila~ Undanr-Un t'lPJl£ Dasar 1945 .II kurang infatan~ tetapi masih bersikap atau ber t mgkah Laku yaup: dapatl dinHai kurang menj unj unp t infr 1 ri kehormatan Negara dan atau wa1aupun t eLah ! 50-ke.kunpan.::1cnyanr:sikankcbenaran P8. dan baru s~dar akan kekeliruannya set. i 1 16 diberikan per.e l. I kuranr.150-ke bawah 15 ~alaupun telah diberikan per - in~atant tetapi masih menreluarkan ucar-an atau menunjukkan sikap atau tinekab laku yanp lcapat dinilai menyanesikan ke!Ienar an Pancasila. Undan8-Undanf Dasar 1945. 51-60 14 j arang mcmpelaj ari Pancas Ll.a. I I I .La clan 1··arusadar akan kekeliruannya sete1ah (!iberi peri ngatan yanp keres" karena terpeugaruh o1eh oranr lain atau linrkunpan menjadi ikut-ikutan bersikap atau ber~ tin~kah laku yang clapat dini 1ai kurang menjunjunr tinf-fi kehormatan Ne?ara dan atau Femerintah.1snya. ~ bawah ! I Pemer1ntah. tup. Raluan Nerara~ politik Pemerintah can rencana rencana Pemerintah sesuai denL an bidanr: tur-asnya. can rencana-rencana Peme sedang 51-60 rintah sr.E cd.suaf denp an bidanr. mcnjadi ikut-ikutan nenseluerkan ucapan atau nenunjukkan sikar atau tinrk0. cukup 61-75 12 j karena terpenearuh o1ch orenr sedang lain stau 1inp. .D Lsku yang dapa t dini lai."_ 56 1 . politik Pemerinteh. sedang 51-60 13 . RaIluan Nerara.

baik dalam arti mutu maupun da.lat 3 as di Hoang yanp lutugesnya dan li taik v' 91-100 dang lain yang ber hubungan c1. i 6 7 17 kur ano 50 ke bawah L mempunyai kecakapan dan menvuasal sefAla seluk Leluk bidanr tupasnya dan bidanp lain yanf berhubungan GenEan tugasnya...l.-_ yanp batugas penpalaman tu?asnya. hasil hasil ba.asnya. 5 amet baik amat J V II 91-100 91-100 mempunyai keseraran dan kesehatan jasmani dan robeni yang baik. politik Femerintah. ba'ik I:'.fuh-sunrpuh ticlak mengena.l w~dal~~ laksanakan tugasnya.?n denfan tugasnya. t-aik 76-90 . selalu melaksanakan tUfas secara bercaY8f:Una dan barhasil funa. . selalu bersunr. dan rencana-ren cana Pemerintah sesuaf dengan bidang tugasnya.ik amat 6 91-100 baik a. mempunyei penealaman amat 1/ 91-100 balk &r.mat II 91-100 baik 7 kerjanya jauh reeLeb fhf kerj a rate'~rata yanf d i tentukan. Haluan Nef..mat 91-100 2 mempunyai ketrampilan yanp sa npat baik dalam melaksanakantup.3 4 tidak terusaha mempe Lajar f Pan casila Undan~-Undan8 Dasar 1945. yang luns baik 76-90 baik 76-90 11. •.ara.am arti jumlah.

mempunyaf kecakapan yang ser. 21.1. I cukup 61-75 I sedans I sedanI' 51-60 I . adaka._.J. . ~1: __ 11.~~yai 16~1 1di bidanp ! .~. . 23." 22. mencapaf I I hasil kerja rata-·rata yang df.-+ __6 __~ __7 ~ 76-90 I 12 _I pada umumnya mempunyai kese~ar- I baik 76-90 76-90 13. mempunyaf yanr cukup cukup cUkup 61-75 61-75 61-75 61-75 €1-75 61-75 ket rempf.~. kal. ~t¥}i\h. dan rohsnd yenp baik. I ! I ba1k guna.-guh-sunrruh melaksanakan tup:asnYF.S - kup d~l~_TIl_ meLaksanzk an j nya .. i baik 76-90 i5:r.nya.~.anya tidak dapat ne Lakaa : nakan tur-as secara be rdayaguna ! di bidang tug~sny<"l.'~I.. bafk dal... 17. m€mpunyai ketrampilan dan~ ·dalam melaksanakan ..... I I. pada urnumnya mela~san~kan tugas secara be rdayaguna dan be rhasd L. kecakapan tup.ukan .1 adakal. edakalanya jnsmaninya..j mernpunyai penf'?lanum yang cukup 18. cukup cukup cukup ! cukup I dan berhasilfun~. 14. ··.1anr· di bidan~ turasnya.1 bersunp. 51-60 24.. 19.Lanya tirlak mencapaa htlSil j kerja rat.asnyi'. ~_. .58 ~~1-+~2 __~~3~ 1 ~ 4 dalam tugasnya.au ada doronpan ..am arti mutu maupun dalam art! jum Lnh .~!~. selalu be raimgpuh-sungguh I melaksanakan an j asmani I bafk ! 5~. ternmp:ru kesehacan 20.~ft\}.." ..-rate yanR d1tentukan? I baik d"lam ar t I mutu maupun da. ..ent.cu tUg8. yanp setugas- I.Lan yanp.t...

terganr-gu kesehatl1n I jasm8niny~ scninp. j mem:ounyai kecakapan eli kur ang 150 ke jb8_Wah i kuranr mem~unyai ketrampilan dalam 1!1:2.59 1 2 3 I 4 5 yang sedan?.snya. 34.1 30.df. bafk d.nr: 6 i51-60 51-60 51-60 1. I I i bi. .r.1 kurnng 33.a serin~ ter p. da Lem maLakaenakan baHah 50 ke I manfrrya ..ayar--une.. I I penpalaman turnsnya.. j guh cl. bafk dalmn arti mutu maupun dalam ar t f Jumlah9 I i I ISO beWl1h 50 ke f basrah kuranz 150 ke !bawah III.1aksanakan cugasnya. berkali-k~li tid~k mencapai hasi1 ke rj a ratl'l-ratn yang ditenI rukan . mempunyai I di bidanv 25. enn berh~si19una..ienr'.{ 150 ke jbawah kurang kuranr.1 adakalanya tidek bersungguh-sunr. kuranp: kur an« 31..1 150 ke bawah ke . . penralama. I ! I ' '..~ 32.asnye secara berdayapuna dan berhasilguna. basil kerjanya selsIu jauh ai bawah hasil kerja rata-r'lta yanr-.• serin? terpanrpu kesehatan jas- s~ring ticElk capat melaksan~kE\n tuvasnva secara berd. . sedang sedan? sedCl. ~ kurenj. sedanr. tUfc?snytt.-'" 7 24. 51-60 151-60 I I sedang 29.~larn arti mutu mau- I bcrkali-kali tidak dapat melaksanekan tur.alemmelaksanakan 26.: berkali-kl\1i.tenrukan .two:asnya.n d1 bdrlang ruzasnye . kur ang menpunyaf.:angpu pe Iaksanaan tu~a. 27'1 1 28. + kur anc I ~ . ber sungpuh-aunczuh tur-:asnya.

E£§!L~~~~~?e£?E-Y_?~.olonpan...'\0a waktunye .60 I ... brd.~. .. I i I I I kukannya . uraumnya i .tau t Indakan yaur .a kea.k dan t epat pada w.-..o b er ade ny? dal. ngan ~~b. . F. 4 5 den t epat 6 7 III L p:unpj". keadaan·v baik 91-100 : 91-100 tic'd.r:t kS\1utusan Y?~l " niambit e. berani memikul risiko dad ke b 91-100 putusan yanp: diB. \ 12.k 76-90 I I I ber 8.k 76-90 I'pada i I I I ! i 1 1 I I . 1'Dada umum:ty{O\ ada o. .01ongan..->< para umumnya menyelesaikan tu['fas [~enfan baf.::kny<'1 loarclnr-baranp milik Ncr-ara melihara amat hafk ~>-7.wab 2.... 3. se1alu menyi~pan dan at au medengan sebaik.•...1<. ~::3[:_.~. pada umumnya t Ldak pernah ber-- I I 1 baik usaha melemparkan kesalahan yan1 dibuetnya kepada oran? lain.at tugaa- 'l selalu menput amakan kepentinf:'. • It upasrrya rl_alam segal...amat baik an dinas daripada kepentinh~n u diri scnciri~ oran? lain 1 et.~...". - amat 91-100 bnik emat baik 5. ...->-.an ser.• .ktunya. at au f. 4..-".._... se Lal.(~r1kul resiko cb." . 9.>. 6. mengutamakan - baik 76-90 . kepent ing an cinas cladpada ke pentinpan diri sendiri oran? Latn ..nIa selplu menye_1esaikan tu~as ce- amat baik amat 91-100 -ai temp.. 1 2 Tnnp:- 3 .. 10. baf.kan yanr d LLakukannya .mbil atau tin.laan .• k-baiknY·8 d p.. 110 pada 76-90 ! umumnYG reran! 'F.bp. ~ .la- I balk 76-90 !.i t empat...: ~crnf:h lerus aha me10m rark:-m kesalahan yan~ dibuat nya k':::Dada orang LaLn . I i ! II . de.:!-2~. 91-100 f.

tetapi deIsm keana an terdes~. .. heruseha meli- ketlutusan yanz diambi1 memikul resiko. 1 2 3 4 5 76-90 7 12. pada umumnya berada di tempat tupasnya._.... .. pada umumnya men8utanakan kepen- tinsan dines.'". milik Ner-ara yanp. pan dan at au memelihara barenzbarang milik Negara yang cHpercayakan ~~i?ad~. adakalanya untuk turut 18. pada umurnnya berpni memikul reaike dar! cukup 61-75 tetapi..• '1'... __. kuranp.. (" adakalanyn tidak dapat menyelesaikan turasnya dengan balk dan tidak tepat pada waktunya..ertanpLemparkan kes al ahan yan~ dibuat- gun?.nye.rlambat me Lakaana - . pade umumnya menyimpan dnn 8tAU baik memelibara dengan sebaik-bo:l. adakalanya meni~falkan tUf'.._..k adakakanya kurang mengutamakan kepentinpan dines.~.... 61-75 '14... C_!_l:1?~~£~Y~~~:n... .tapi kurang Iengkap ..~.. . I 214 • 00 ~ .esnya...lnya te.__ adaka'l._.~~Jl ~g?<!!X.. 1ain~ tetapi adakalanya berusaha mclibatkan oran? lain untuk turut l_-. 1 ken tugasnya atau tepat pade \oJakt1.lakukannya.13.. 61 .-. pade umumnya tidak berusaha me nye kerena oranp.anya te. I cukup 61-75 16. adakalanya batken orang lain etau tincakan yant' di... _._..-'I. .ikllYI1 baran~-baranr. ternrat sedan~!51-60 ! -I II sedan151-60 1 I I • .:~ ~. _ cukup f··· .jawab.. cukup 61-75 cukup 61-75 15. 17. baik menyim - l!UIaIt>' 61-751 ~ ! 20.

.S..'_"""~"'_""'" b ez-ang-barung milik Nege. . ____ c_ .-' .1r..u- nye.'1g dibcrike... la.f . I I ti dak berani m8rnikul risiko dari keputusan yang diambil atau tinda. kesal~ban kepadu yang dibuatn. bareng-bareng milik NegarfJ...... sering Inenyi~~lpet:..n dengan sc an yang bervenang I 91-10<')1 I baik-baikny - I 8.kan yang di.. I I 1 24. . sering t:i.._. -.. yeng diperC8\{akan kepcdenya .. ____ "'.. mengab s........... . __.i I I .60 51-60 I 7 y/ I 2l.. _-'>"'- 25..anya melemparkan kes a laban yang dibuatnya sendiri sedang sedsng 23.c. __ .ikul risiko dati keputusan yang dianibil atau tinds. Ke~aatanl I I I I l.__->-.:!ring i!. 50 ke v 50 ke be-wah I I I .tau mcn:elihar!"... amat baik 19l . selalu mentaati J?erinteh kedioleh at2... 'sF.-. selalu raentea.- i bawah 50 ke v' _-.lanya tida. sering dfnas ...: 1 I-- 2 3 4 mengutamak811 5 se dang 6 51-..ti per-abur an perun dang._..kukannya.un dengan dan ata... 22._ •••.u peraturen ltedinasan ~rang berlaku...h 30..k berani meU'.. I I 26. I 2" sering me1emparkan o._. .l I I i \.-:. • . I I I I 3.l~a. ~ 29.ra yang d.bai k 111!lSM ya. I----~-"_. I amat 2.menyelesaikan tugasnya..dan e.~~ .. kure.'Ji y:-:!:ug diLekuksnnye • kurang 50 ke ba:we.re."lool .. '-. ada.ng b aile menyimpan dan s. 51-60. j 27.. kepada orang lain.._ -....n... 1alai kurang 50 ke bc':rr:dl I I 1 ....~"'. meningga1k::n kurang kurang kurnng kureng --..Lkan ke:pentingan 50 ke baweh bmwh v i . ~" .__...as temp at t.. ada. sendiri or-ang lain.alallya kurang kek'e~tine-an dinas .~ •..i pe r c tV Man kepadeny E.. adakal.ak dapat.tau memeLfhar-a sedang ------- . sering I ! I I\T.• . •• -> •• 51-60 .. _.._. ..

lberikan pelczyanan amat terha&!'. _ .- .t . -. 76.ia yang ditentukan taupe.. pada umumnya. IJa.90 10. at au dinas.n ke dfnusen laku.75 "- li. I 2 3 4 ketentuan-ketentue.90 a. adaka'Lenya tidak masuk kerja at au terla.if~~.'..". tetapi tidak menimhulkan kerugian Neeara. sopan .__.. tetepi tidak lebih dari 40 (empe. selalu men arnat baik 4.k beik-b{~lTmyF'lre __ i' dengan bi- ?anb tugasnya. se1ci...huan ads. _-'.go I I .: .'1 Jam kerja..- 6.90 i I 1 9. .t pululd jam kerjr....lma. .ktu jam ker.da urmzmny nentaati a en perundang-undangen peratura.cukup kalanya menge. pads unrwrnyabersikap santun.e.ik 76...t masuk kerja dan at au leoih cepat pulang dari tm. baik . - .-" baik 76.'C~_'L"·_'·'~~ .•.baiknn ketentuon peraturen perun dang-un dangan dan at au peraturan kedin as an .•. karena kurang pengete.. -- - 5 6 91-100 91-100 7 taati 3.-.rn. ".':1br-." .b ad.90 61. dalam·w'&{tu 1 (s atu) t ahun . . ~~ ~le:lu ---t-----"' "::::"sika. pads._.syera.. memberikanpela- yanan terhadap masyarruta:r.-=_"'...p sopan santilll --.1 . • •• I I I .. pere." yang bcrv- 7. dan at au 91-100 P~~~lL~_ bafk 76.'_'-'" t I 12. dengan baik sesuai dengan bi-dang tugasnya.... umumnyamentaati kedinasan baik. per Irrteh baik oleh atasan yang be rvenang dencan yang diberiken ba.' Jj1 8.kat dengan se.aaan yang aah ..tu:r.--". al.. I 76.

:pel~anan terhadap l:1asyara. adakalanye sikap __ o •• menunjukan -. atau ter1ambat ms._.n perundang-undangan dan at au perintah kedinasan yang ber~· kura. berkali-kali ken sikap sedanl? 51-60 b esrah 21..~ kedinasan yanc diberikan oleh ata. 51-60 18... cukup -.u lebih cepat pu... tetapi tidak lebih da." ..'" 61-75 L. tetapi tidak 1ebih dari 120 (seratua dUB puluh) jam kerja daLam waktu 1 {satu) t shun ..aianya mcngsbaikan -_ ..1(tu 1 (s at u ) tanun... t.nasan yang eli oleh etas an yang cer - ada.. _"" 51-60 . - - :l. cukup \' " cukup 14.. 61-75 15.tau perintah kedi._ .suk kerja dan atau lebih cepat pulang da.' 17.. • •• ..n sedang 51-60 20..'ltat aas ua'i.~ -11). ade. ~ 13..ng. peratursedang an perundeng-undangan dan a.kalanya tidak masuk kerJe. kurang baik rletiberike. &:laka.s an yang berwene.n0 50 ke leku.Lang dari waktu jml ker j a Yelle di t errtukan t811Pa.- ·31 - 1 2 3 4 5 cukup 6 61-75 61-75 I 7 12.- aopsn aantun .ktu jam kerja yang ditentuka:n t anpa alas an yeng s ah .daIl rnasyarakat.mya salah - sedanp. . kurang .. pada umumnya IDE:ntaati perinta. dengan bidanr: tugasnya.· .nas an yane ber Leku perintah bcriken venango melaksa:nakan kedi. adakalanye tidak mas uk kerja atau terlambat maauk Iterja dan ata. sering mengab aika:> peratura.lanya kurang baik oetiberikan pelay~nan terhe..k.. a'Ias an yang s ah . kurang menunjukaopan santun. sesuai dengen bidang tucasnys. setl8DfC 51-60 19..ri 80 (de lapan puluh) j em kerja dalas wa..d -':-1a.. sd8lt&lr. 22.

.nas en yang diberiken oleh at. selalu meLapo rkan hasil kerj any a kepada atasnnnya nenurut ke adaen yang sebenarnya. cas dengan a me Laks analcen Lkh Les .gnyat nenimbulk&"l. I 9 .~.r cukup Laks anek. serine-.. 5 kuranr.ik 2. adak.rugian t. s e Ls.h 91-100 91-100 91-100 I V..e rhadap Ne[. umumnya tidak pernell nenyalehcun~ken wewena.·wa 76-90 61-T5 61-75 1 .ara dan r:l. de- amat br. k. menyalahgun akan amat baik baik baik 3. tida~ po rnah "revenangnya. ti dell: mas uk kerja at au tcrlambat masuk kerja dan at au lebih cepat pul.ik 6. .an waktu 1 ( s at. kerjenya kel1acca at. kap s op an santun. tu- 76-90 76-90 @ 5. kur ang nenun juken si- kurang 50 ke Oa1.ap masyarakat s uaf dengan biden~ tugasnya.. Keju- l. p ada umunny amat 4.u) tahun.L:. kur anj. 6 50 ke bawe.h 7 23.Lu r. pace.lan[ 8. 120 (seratus dua ?uluh) jan kerja da.:> . sering 4 pes a.en tugasnya. an a: dard waktu tenj 8l:1 ker jay eng ditentukan lebih dari pa al.. I . olen linp:l!1enyiTI). Lkh...rakat.)rinr.nfl1ya.65 1 2 3 22.es an yoni'" s ah . I .. a.ala.lelaksanekan tucas juran ngan ikhlas..l.as an yM(! bervenang. kurenp: 50 ke bSW'ah I kur ang 24.. pada umunnya meLapozken hasil 7.Las me~ baik ba. karena terpenGaru~ kungan ~ adakalanya cukup tetapi tic1ek de. sering terlaL'1bat nemberi pelasey anan terhad.sya.ri wewenan.p. 50 ke b awah 25.es nnny a nenurut ke adaan yang sebenarnya.Lan maLakaanakan rintah ke di..

sering menyimpang dari wewenengn:ya yang adakalanya lllenimbuJkan kerugian terhadap Negara'atau masyarBkat. dari pada keadaan sebenarnva. .-. 13: 14. ikhlas meLak- 5 cukup 6 61-75 7 9.KerJa same. tetapi tidak..t ama. atasan menyim pang dad kea.t menyesuaiken penda:patnya dengan pendapet orang lain. 50 ke bawah 15... ~-.. sedang sedang 51-60 51-60 \.66 1 2 3 4 adakalanya hasil kerjanya dilaporken kepada atasan lcur ang sesuai dengan kea.- kurang .. I .I.da:p Negasedang 51-60 _ .~. kan tugas. 11.. 1. kurang 50 1\e oawah VI . pendapa.am bi- sme. adakalanya tidak sanakan tugasnya. sering hasil kerjanya. wenangnya.daan yang sebena.rnya. - -.t ba. menimbulkan kerugian terha.. .kin bahwa pendapat. 3._o. 4.\_.0 •• . 2.daan yang sebenarnya.. ·n 10..t baik 9l-100 dang tugas orang lain yt'lng ada hubungannya dengan bideng tugasnya.. orang lain itu ama:t baik benar. . mengetahui aecara mendal. yeng diLaporken pads.- sering tidak ikhlas melaksana. apabila ye.ik 9~-lOO 9l-100 . dengan cepat dapa. edakaLanya menyimpang dari werae 12.. kadeng-kadeng hasi1 ke:rjanya yang dilaporkan kepada at as an lebih bail. selelu menghargai orang lain.

orang }>." ! t. bci~. pen dapat. uaunny a da:pat menvcsu~i· pel1dapatnya dengen pendae. 1 . 5.....in :/"crlg ~da nubungcnnya dengan bid&-YJ.. I CU}~U? 61-'75 ij cukup 61-75 i I 15. pade Ul!l1. ia tidek sependapat. dengan orenc lain menurut . arrJ:::'. . .. I I • o.~tu den bidang t.._8.iCnr):J.ri cr ang Lam .:._'1 b afk baik 16-90 '76-90 1 J . I 13.1?u"QUD.ny 9.S oaik 16-90 b.g I t..I_9u ll(:..2.Uf.pa1::Jila ia ]7 at orr:-.a uaurmy a I'".n nGnerim:::. pada umurrnya h2rsedia meneriua. tvkl..gas :r..g ___ /" 91-100 -- I or-ang ~.j 1:" l) '0: rs arnasa~_~-_.o. menge t. raampu "bekerja ber-· s ema-s a.: 91-100 Yl-IOO s e I .in yang ada h ui bungennya dengan oideng tug8.rlF lain.. Jade. 9. usul yar:g baik deri oreng lain.l1Z lain.- 37 - 1 I 2 3 4 se Ia Iu l)ersedia mempertimb angbaken dan T!lcnerina usu1 yang i!..SD'y c.T" pa.".l1[~ (Ii ter.c.lIr'. .ker.m~'.8.n yanG die. -I. . I 14.."lg dj emat baik ten tukan. i t lein itu bellarq 10..t baik " -I ' .ci):lgan or eng laiil rlenurut ~-Ts.ng tw~as orang ls.l1 • baik 76-90 76~90 baik 12..c.. t i pfi..ahuf se cara Garis ce3ar bide. orc.a8911 "\o._Lu me.u be rse di a men er ima keputuso. kuranz menghargai pendapaz or an C lain.. & n. ad ['1: ['~len:y~.l".::~tu dan bidang tu.alaupun oaik /"6-90 pat. 5 amat 6 7 4..::-_ Q9. yakin 'bahv~'. pada umumnye bersedia menpert hnb angk an O. argai pendapat. sc Lal. keput us an yang dia'libil se car a ia tidak SC-p3nC.. .ugas ya.ugaenva.moil secara s ah uaJ..r. 1-.munmyn menget ehut biclr"IJ.

yang baik dari orang lain. a.Lanya tidak dapat nl8nyesunfkan pendapatnye. 22..e.. dengan pendapat orang la. adaka. baru dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain setelah berka11-kali diyakinkan. adakalanya kur ang mampubekerja beraama-aeziu dsngen orang lain menurut ~fraktu dan bida. 18. kurang mcngetahui bida.. cukup 61-75 pendapatnya. kurang menghargai oreng lain.eneri·rna keputusan yang df. .ng tugas orang lain yang ada hubungarrnye.idak mampu bekerja bars ama-s ema denganorang J.' ~. pendapnt sedang 51-60 20. adak[\lanya sulit menerima ke-· put uaan yang Uiambil se car-a s ah karen a tidf'k seauaf dengan cukup 61-75 !j.Lany a tidak sedenp.v·a lambat mempertimbangkan dan menerima usul.. sedang 51-60 24.' cukup 61-75 17.ugasnya .:Ln yang be . tidak 'men-getanUi btdang bugas oreng lain yang ada hublli"_gan·~ ny a dengan bidang tugasnya • .~ sesuai se dang 51-60 I Ii 23.amodL se care sell karena tide. dengan bidang t. ' . 51-60 I • dengan ~endapatnya.in menurut waktu den b Ldang bugas yong di tentu.S yang di tentukan.1. -<..ng tug9. sedang 51-60 adaka. 19.68 ~ I 2 3 4 5 cukup 6 7 15.tcan • de:pat Il'. adak a'Lany a t. 61-15 16. 21.- sedang 51-60 nar. .kur~g I 50 ke bawah 26. adakalanya suli t mempertimbangken den menerima usul y~ng baik dari orang lain. .akalan.

ik dan berguna kepada atiasan .ail1' kurang 29. sering bangkan ti dak dapat dari mempertimyang kurang dan uener-i ma usul 50 ke bawah 50 ke b avah baik orang J. sering tidek dapat menyesuafken pendapatnya dengan pendapat orang lain yang bener . da'Lam keadaan t anpa menunggu petunjuk 76-90 j aks enaan umum pimpinan. 27.i dengan pendapatnya. tetapi tidak bertentangan dengan ke-· 2. mengam- kurang 50 ke bawBh sa baik amat 91-10C bil keputus an atau meLakuk an bij aks an aan umum :piIllJ?inan. sering kurang menghargei dapat orang lain. 30-.n tugasnya. baik di . sela. . amat baik 91-100 ·3. 2 B. mendes ak . menerima keput. sela1u berusaha mencari tatab aru dalatn mencapat dayeguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya. VII Prakar1.c sesua.lu amat : berusaha memberikan sabaik ran yang dipandangnya ba..69 1 2 3 4: pen- 5 kur-ang kurang 67 50 ke bawah 50 ke bawah 26. atau perintah dari atasan mengamtil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanaka. r. mint a atau tidak cl1minta nsnganai at au yang ada hubungannya dengan pe Lake an aan bugas . sering tidak mampu bekerja bers ama-s eme.usan yang diambil secara s ah karena tidal. dengan orang lain menurut waktu dan bd dang tu gas yang ditentukan. cara kerja t~ndakan yang diperlukan dalam me Laks anakan t ugaanya .rEfring ti dale dapat. tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari at as an. tetapi tidak bertentangan dengan kebiyang baik 91-100 4.

Inan saran sedan~ 51-60 . = basrah .nn s ar an van": J'b~!1d. u ~. berusah1.!.p.1jer lu1':t'.1_"1""~ ."~ ....r:-. 70-')} -sada ununnya 1)eru8a:~ai"~e:lcari baik tatacara b~rja ba'ru dala"1 :1eOl capa L dayn.h ..:..7') .'1v-.~:al.tl:.."'..'1n tu -~ ...' 61-75 -..c~ri 'l.Gi13une--.l!~st'lll pGrh.r. _e!o-o_~.. ""en. 'T'll1 ~)nru .~U:l~...~"'al~1.t "'l.'1.:une.~intn .1_. se7·)e8:lr-~.' [".J.. sedang 51-60 12 kurang bernni MeMb~rikan l!oepada pdrro.'''~.n. 61-7. .-" T'nf'lehesar-be~l!lr!lytl 76-90 . 11 kurnn::.rl!'. _.~da ununnya selalu !'Br_lnj~a "1enherf_1'. -'_ien. 1~.. 1e. 1::r-'..1 TI...:er~:'3. t.1..5 7.."l..Y1.<I.~~dnn~ 51-6. ~)~r~~!~~:l_ ?.!'I.U t::_~al.l (1<1.~I..n tu-vis ..~i~'~.1:"-:l !.~ir_.C'...t~~".t":l~!n..').s-':'.n~ ll~..?'!1~~.'.r. p'1r1-: ni':""in~-:1.'''}~'1n.ken tugasnya.i t!.1.::--:·'.t-"'.~. tata- cera ~erja baru dalan Meneal'ai dayap. 50 ke dar! ataaan tidak bcrani 1.ri etasan ra'~u-ra~ :1crl~.CP. ~'en capaf d'''Y''.~..ku1..una dan ha.. l CU!~Uf.'" c.l.::r'.f'.. ~t..n y'1.sil~una yanp. h<tl .. 1 . ""!ctU!! ..... .·..~'. .~p:di:·'~.1.t"'lG. meneari sebesar-besarnya..\C! t:'71t1.. 1"~. ~il keputusan atau t:lelaku'ka..'~nQ."_.na!)·_ ~. (I:i.:tv.fm"""!·:v"i '1t.."~rus".A"'" ·~8~_.6"..':1eng anhil ke~utusan atau melaku kan tindakan yan~ diperlukan dal~ melaksanakan turasny~.."ln"'''''. ta._' "'11'-"-" 'tanpa pet:1inT~i::'~.::1..h"-='I~. trmpa nr)tunj:..:.n ~':'1. n.:·abila di···intq cukup Gl-75 -...yJV'l.. r: _.. h..') tindakan yang diperlukan daIan melaksana.("yp.fUn'1 dan ..'In:C .nsil . ~ 'I:ln.e'-:bc!'il:a!l saran l::en.m '1<'?."'''lT~~· '-:cnutnS::!!l .r. i~nr~....i.w~_""d·~. .. 5 r.t ~. 7 ------.stnu i1 '. -.ot '11J ""eri!lt"".n''''·. "'.-!t!nt:..:e~.(b '1t!>..1:~ ~.

sil~.. -...... t : : " : : .k selalu mampu nenf.car a... --------. mencembanfkan kerjasarna mengetahui dengan baik kenampuan dan batas kemarnpuan bawaban. ... : ....n.-sela1u memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan... . . 3 ... • . . • ~ : : ... i: ... ... .. : . .. 13 ••• ~ ....1t selalu'bertindak tidak IDe1'lihak tegas dan 91-100 91-100 se1elu ~emberikan teladan baik selalu barusaha menupuk c'. 1 . .l 1 pinan 2 3 menguasaf denrtan acpenuhnya bidang tugasnya t uscn L'J"1e... dayr:. : I. selalu bersedia kan saran-saran oernpertirnb~nA bawahan.----..taa dengan ter:-.. . .. -+--.akl:m nen laln. denr-an j el. baik baik arnat amat 91-100 91-100 baik anlat bafk 9 91-100 10 baik am at 91-100 11 amat baik baik 91-100 76-90 12 pada umumnya menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya... . 50 ke bavah 15 kepadn pi"Jpinan tidflk ))erani Tm":beriken saran kur ang 50 ke bawah ~III Kel'etlll.. .---1-. ... : ...rny. .. . .... ..o:..epat... . . . : : .1n? eebesCl._.-.t 91-100 91-100 91-100 haf. .. 4 5 6 7 8 se!l\lu n8r-)l)U nenerrtul-an z i. .-.. .un8y. ------.I} ..6. ...as b~T1adr>~~ anat hnik amat danatnya oran? selalu "JllOPU r:l~np'enul.. 2 ....."bil \Wf'Uden?en cep at dan t... . . 7 ... kerj c:... .:'l..". 5 kurang .:. ' selalu berusaha menGgugah semanget dan menggerakkan bawah an da1am melaksanakan tugas. tidak b-rrus aha nencar f t3. ~ r ~ r . .. baru deLan mencaprd..-~--~.. . --i-. . 1 7 ~ ~ .r-bes<l.. nrio- baik 91-11)') am at baik amat.~! ......:unn dan hC1. .. . ._.tc.-.. ....---. --.

• •• ' ... adaka1anya kurana jelas mcnr. 7. ... 2 .. t~p. pada umurnnya mampu rnenggugah semangat qas baik baik dan menggerakkan 'ba 76-90 wahan da1am melak~anakan 21 tu~ baik 76-90 bawahan 22 pada umunnya memperhatikan nasib dan menclorons kemajuan peda unTh~nya bersedia ~emperticbangkan saran-saran bawahan.. bnik 5 .. pada umuranya mampu nenganbd L keputusan clengan cepat dan tepat 14 pada llmUMnya mampu menge~ukakan penda~atnya denEan jelas kepada oran~ lain..... baik baik pada ~umnya dan mengemhannkan berusaha memupuk kerj aaana 76-90 76-90 mengetahui kemampuan tdan batas kemampuan bawahan .. @ 18 19 20 flao. . ....7'::..... .a umurnnya membar Lkan telajan bafk. 4 .6 76-90 .. 13 .. baik 76-90 23 24 61-75 cukup 61-75 61-75 25 cuku? 26. .as baik 76-90 15 16 baik haik 76-90 7'... 3 . adakalanya kurang cenet dan kuranR· tepat ~alam Men~arnbil keptitusan..enukakan pennnpatnya k~ pada oranR lain.. menguasai secara garis besar bidano: tugasnya.-90 76-90 '17..... . ~ada urnurnnya mampu menentukan ?rioritas dengan tenat pada uMumnya bertindak dan t Ldak ne~ihak..

ak cemihak kuran?.. (i .anr. ." 1.:11.Iadan bafk adaka l. ..'t da l am mennarsb i l.::::::. kenanpuan dan bat as kemampuan D3wahan 31 adaka Lanya :~urans mampu menr:'gur:ah senan. ""'_"-1---~------~~" .us 32 adaka Lanya kur an? menperha ti. ----------- I.----cuku» CtI~r-~.'1i secara 1'(~sar b Ldano t...en 61-75 61.p.. .Ql!:'1nrtin".s -' '1n tin:"..1D r:. :':l~f.n r-r i.· i r+r I~..~'~11": memupuk dan [1enr:embnn~kan kar j asama 29 30 cukup cukup Gl-75 61-75 arl ake Lanyn l<uran.:·... :lr'n.. -~... " •• . kurang nampu bertindak dan tL1...j e l as men.r _. ..iat dan t1enm~erakcukup 61-75 kan bawahan dalam melaksanakan tup. hatikan kur an« me. sedang 51-60 51-60 51-EO 51-60 51-60 51-60 1 kur anc cer.!r.·m ~en dapatnya ken ada oran~ lain kUr2n? tenat ~enentukan priotegas te1a- 37 38 39 ritas.-- .... • . • .:_:."' ..-:.:··.. menpu cenberikan .".al<myq l~ut"1:'.~~-r-" - _..~.. 8edan~ sedans sedanr. . ~.:" l..dipe!. . .." n!GFli'hak ! 2R adaka Ianya kurang mampu me". --. 3k te~.--.asnya ~aris cukup 61-75 33 cukup 61-75 34 35 36 sedan~ senan(.~: menc et.?. ..culm? r Lkan t e.Yb.... ...1.n(' te""t tHl'. . r r r .anya '.7 .ahut..·. kan nas fb d an nendor ong kel:'l'iiu an bawahan adaka l anya saran-saran yanF. an bafk.n"..a t dan kur ano te.73 - •••• --~~-:-----'~-~"I -----~--- . kcoutuaan kur anr..np:uas.uc. .'U')p. I I i 40.-.J:'3. -7..3. .or f t as 'l~lF.-75 61-75 t- I ! I I T'"]'1!'11..>~er'1uk[lk. ba Ik dari hawahan kur. I' -J' I I 1 ! ?'S 2.. .

:J.'i1Fah scr tn-: ti":1'lk namnu J1lenc.S2!'luk~~ :.e.!In."1n.7.\ t1.qlr 'iern<>.lC'jU'1n '")'l.f 50 1:.n yan= ~aj_'.aran s ~r1-r2. 2 .ris hesar ~_·.l kl. !3'{~rinf' ti(:<1(: nersr :3rh:"! t i l."l)j_1:u. l I ir... 3..lrnlhan turtlS 43 kur an« 1"~cT-'·". ser Ln« ti('nk 1131'1)::U m.'l. 40 41 42 -~-4=:'~: :]=::5~_ ::"i".: -l"'1r1 l_~nl'J.l.:-an:.• . 51 j I ser tn« dan ti./~ l)i!~·"!C\h ):ur~1nr- 50 k2 "'1mmh ~ 55 ••.h lain.rti!-~i.:.1 .-.rusaha \:Jenuruk~.~c!."1.~nf""'l..han 3'.8.J.t daLan me-- 5n ke 50 ke '-.:.:an nendapa t nya kep:vJa OrE1l1(": 50 k~ ~~:~1ltJa.1-~~~an a h'Cl. 881'in~ tU.m'l:'l h .e.. 4? 50 serin>" t.n senan ..h PGn~oroT<r': 1 1kemajuan ·. G3n I:urC1nr~ kur11n:.i1~..?Il 1.rt.-~.utus " l - seril1~" ti(1ak jelas :!L. 52 53 scr tn»uan ''In.. nenr:etahui kiY-Ja1'l.atas koraanpuan bm·mhan lorranr: narrou "..: cC~.llrt'r~r· "':~~~~~'2..~tH::2n nnsi1) dan !'1cn·l. 8QC'l- 1)i:-2. r: -1'.Ldak tq1f.k:''.-·.:J.1J...mhrm . .. -t j I I 41: I.'l.'!.auah 50 kc bawah t(~l2.ru~i1h 8-_71~nc-at dan ncn0"'0raj~knn ~'''.: se~i_nf tenEt .::!~"':n.n . tic:nk nenr-et ahud kener-'y.1~.2.alp'p' '11~n/"7.:."1.n~ I .k manpu bcr t tndak t>3Las dan ~~Til:t11.eD-"unSf.'- 51-6n kur an: 50 ):e "'a~l'?'h ·.'1!] 1!lel~ks'1n'''.. kur anc...:1.S k0"13I11T-'Unn bn~\T-'lh 50 ke l.oronr~ j':e:.~\>Jah Gsntukan rr1orit~s._"1n E1ense-:l')i1n::kni.:ah d'11..I:l')erikan kur en= 50 ke <.an nasfh dan tir!.~~r.:1ak herus3ha nanupulc mengem ban:"k~n kcr j 3S"1'11'1.."lUall c1r..n{"r tu~~. ti 1..9.nc· 1::ur·'""_nr:-:. c~an ~'1en"'C~er.'1.1~s2n:1)~_:Jnru vas Sf.en?r:u.--G I 51-EO 51-(0 51-60 .m1_.r- ny~ /'.:!t'j asama ~~-----. t...•Gn I I if' )ruTE'.· .atr1rrn_ ti(~llk r:1.:.

: - A~_~ c ' ~--------_.-~----~ --~--~---+---+--_"....' . • .. ··~·.' ••••• 'r~r.".. 'r "..-------..r . .•.' . •••••• ..~T:~n S!1r<'-n-saran .~"" r c.~'. • t .f'ln.' ..' . ..."!..' I •• . dari . . • ' .. 5. 2 ~ .. :t.' f •• . _."'.' ..IJ..-----..... .. • .' __ ---- I-~-r--....r j..n'" '-. 6 •• > 7 . ••• •• •• .'.:!!. . 1'"" . ...'. : .l~ T"l8T""ertiT"l.'i0 1--:e bawah 1 . " .i!~...!1.~·!:lhan YA.''''''''''''''''''' • . 55 serin'" ti.-+--..

d'lprtJ~'"':u D:. 1.ri Pe gawa i !lo::. to -)c~l. ..r P"SGAV!AI NFGEPI SIPIL u r~ U M Dalam rangka usaha untul lebih Fenjsmin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Megeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja~ maka perlu diadakan penilaiar pe Lal..~.' (1. ha .. P~pilik Pcndidikan AgRma.Jaks tsung ~ Pimpin?n VG-sE.. .'kretRriatan a Lembaga TCTtinggi/Tinggi Nej!8.1 rauknn Dsnilaian daDat dilakukan lebih obyektif.La i an Pc Laks rnapelaks~n~an pckerj! an Pc". L:i.-".n _].t di a t as .lC y an g disehut 0 Sipil.ke t crrtuen s cb aga. ngan ko t.1' Pe r a t ur an Pomo r i..ra. 3ntara lain 2d~leh Penilik Sekolah Das~r.geri Siril YEm_f be rsanzkutan d£.TIpm .:_eJilll'_Hl.J-! lTml(\p FEPPELIV 10 TAPl'N 1979 TErr'TANG PEnr LAIlor: PFLAYSAJli~A:n PEKERJI_Ji.i tCTSO[ 1_.an Pe gawa i ~Jegcri an p cl-e rj aan .(.r:ep~ liprl~uT'r2.n t ah ini bahwa yeny berwcnang membuat penilaian an P''-:f.:~r_i a 1'. • n . meka Pejqb8t Pc~il~i ben<lr-~CnaT men~enAl s~c~ra pribadi Pegawai rCfCY1 }" . yang ..:''lI''ai Pep-cri Sipil ad a l ah Pe jnb a t Pen i Lz i ~va l t u ata~ an 13.PEN PEPATUPM' • 76 J E LAS AN H..d-:ny:-.lnrra . Pemerintah den Gubornur TI"3sinp.-masins. Pejpbat l~in yang setingkat dengan Ycpal~ Urusar. .nnYA- Kep a l a Dae rr+ Tinrrknt I da l am Denr an !'.al"t r s e bu t d Lt uangkan d i t en t ukan . j:epala Sekol.'.-ztar Pen i.ngsunB 0.~('::. .s anaan Basil pe ke r j a.~n .en tuan s e rendah-xendahnva repP_]2 Ur us an a t r u pe j a- bat lain yang setingkat ~enFan itu. lr".di Das a r < dan p e j ab a t I2jn yanc' d i t errt ukan olen Henteri.i18ian pe l ak s ana l\:d.lDONFSIA ATAS PFVEPrrTf.::. Non rCp~_Ttc. PiITlpinan L~mb2p. l'i11~ s c h .

l 3 Pen i Lai an pc.Ia p0 r bua t an 1:....~: r . f ":.up P[-:sal 2 Daf t a r Pcn i Lni an f2i j e Las . . .:i! '~k"i'~:L .::·~0:ri Sir]:' PuruF q y" .k2.nd.1..:'T'.:~n . Pas e.. suat u mut as : :'cpef:1\.-·j..wpil. 1.:s.:::) '-'"~)}_utliY~.-1:11:stc}.C'"2.?cp' pcr-b i n.a.!I' .keT~:"[' .i ." :' :..'-a (~t: . da~ 1~i~-13in...'~'l Dt.._laF t:::.'-"'(.'..<lk.:'.' Pf.:"1 ':crh".h bahan r:"'ll2.djr"nn... se.r..1-·.Jaks2..n (·. i r i r..:.' Tee 1E' (~. Cul.. c.·· dan c810JI 1)c):8.0~·oTi ' an pnji hcr~~la.8L T':·~'?"2. j 1..Ler·jA. <' ~:--.1).77 PASfL DEVI VASAL .. PeJ. i: \1: - cua l i a.:'c r i P-"....l. ! I ..

b ad i . Un dang1945~ Ne g Das ar gar a .. Unden g-Un dan g Dasar 1945. Pegawai Ne ge r i Sipil s eb a ga i uns ur Ao ar a tur Ne grrr a . i tu k e t aa dan . Huruf c. t aa t .i trampilan. dan mcn.73 .r a li:in dipenparur. dan aman pen gab d i an yang men da S'i p i L HaIuan uemah ~ s e t i ao Pc gawa i ?hreri memah ami .b uk t i k an da Lam s Lk ap dan t i n gk ah laku sehari-hari s e r t a da. dan mengabdi Un dan s cp enuhny a kep ads Pan c as i.dar i pen ge t ahuan o Ieh s eb ab mempelajari. ge r o10h kecaka~an.e_ keb i j aks an ann . Ne gar a .dal ah 1.ri Si?i 1 da l an raeLaks an ak an tugas yang dibebankan lcep adany a . p re s t as i ke rj a s co r an g PefCH. t dan Pe t an me r i. Huruf b Prestasi ke r j a . . Pada timbul Lam .. dan r eucan av ren cnna amaJk un Panc as d La .l a .n t ah . dan ke s un p gu'i an Per~n1:1. wajib umumny a ke s e t La an .'l[li Nereri Sipi1 an r r. ada Lah p eny umb an gan p i't Lr-an dnp t en ag a s ecar a H:hlas dcngan pentingan men gut amakan go Lon g an kenen t i n gnn umum eli at as ke a t au n r i.. dan men gama Lkan sesuatu yang disetia~ den gan pen uh ke s ada r an dan tanggung j aw ab • Tc k ad dan ke s an g gup an t e rs eb ut harus di.l am pe rb uat an d a l am meLak s an ak an t ugas .i Ne yang b e rs an gkut an . ke - i Sipil pen ga Iaman . Pada umumnya yang dimaksud dengan ke s e t i aan . Peme r i n ta~1 . meLak s anakan . dan Abdi l':asyarakat Najib s e t La.asil ke rj a v an g dt cae a i o Ieh s e of-an g Pee~""ai Nege. ada l ah t ek a t dan ke s an g gup an men t aa t i melcks an akan . Abdi Negara. Pada umumny a yang d i maks ud den g an peng ab dian. Politik. Pa da umumny a .

s eh i nr-ca ya.. atau me Laks anrvkan s e sua t. Pur uf e Pada umumny a yanr d i maksud denpan ke j uj ur an j 0.rangf-tTI· y"1n~' 'E t an tukan . mantaati perint"h kodinasan yanp diberikan o Leh at as an yan« be rwcnanc . - putusan kannya. Pr akar s a..• 0 .. ada l ah kcmampuan seo ranc Pep-Bw'ai :r.~lam menyelesaikan t errtukan ~lma . Huruf d yanp ~ia~bilnya atau tindakan yanf dil~kD Ke t aa t an a da l ah kes angr-up an s e o r anrt Pcrawai Hc""e- ri Sipil. s e r t a kes anr-vupan untuk tiaa\!""e1an2f":1r lq. Euruf c Tangcunp j awab ada l ah ke s ang cupan s e o r an > Pe?clwC'~i Neperi Sinil menyelesaikan pekerjaAn y~nr ?ispr~h kan kepa~any~ rlenryan scbaik-baiknya dan tcpat nada w::>ktunya s e r t a be rani menvi. 78 .ku l r i s i..nr s eb es a'r- mencap bes a rnya sesuatu tUFas yan? di a I caya puna dan has Ll .ko a t as 1::. wewenanz y anr. lanrkah-hmE_ kah . untuk JPentaati s~(7nla peraturan perun d~nr-und~nran rlan pernturan kG~inasan yanp berla~ ku.u t indakan yan$! dipe r'luk=n da l am . Buruf r.dc~ l~h ketuluseri hati scorang refawei Nereri Sipil deIsm melaks~n~kan turns dankornampuan untuk tioak ncnya l ah runekan padanya.'ercri Sipil un tuk menrtamb i I keput us an .rlibcrikan k e> Huruf f J(erj as ama ~ ada l ah kemampuan seo rano Pertawa i l·'e ::-G ri Sipil unt uk be ke r j a be r s ar-a+s ama denrran ornnr: lain d.

Pcgawai Ne~eri Sipil yanp dinilai: dan atau pajabat lain y2nr karona tugas at.'lnp unsut--unsu'r s ebap afma na dimaksuc ..ha r a catat :':1 !l1enfl:Il2.rtingpi r At as an Pej ~ bat Penilaii Pcnilai.t·Penilai waj ib membua t dan mene Li.dalam melaksanakan tugas pokok tonna menunppu perintah daTi ~tasan.11: Pas a I 4 aya t (2).au j abatannya menze t ahut Daftar Pen i la Lan Pe Laks anaan Pekerjaan. bo rs anckut an da Ay a t (2) ••• .P:'ltdiket ahui. Cukup jelas. Pejabat Pasal 7 Ayat (I) Pej::-bf:!. i an nat rnembu~t rcnilaian demi k Pej aba t Peni lai y anc Jenpan s0~aik-b2iknya.ar Penilaian Pe l aks an aan Pekerj aan hanya df:'.mal un tuk melaksanakan Ayat (3) tUgDs Kepcmimrinan~ adalah kem~mpuqn poxok . 1.i di r i Pe?:~wai ne[!!3ri Sipil yan:C' be r ada da l. olen Pej aba t Pen i lad Yanr.i.am linr:kunrannya~ tent.2. Te.wai l:operi Sipil untuk mevak inkan orang lain sehinppn dap a't dIker-ahkan s ecar a maks i. HUTUf h seoran2' Pe?8. seh in gna lie nr?n. Pesal 6 Daf t. Pasal 5 CUkUD j rLas .

s e danr Pe j aba.e1aksanaanflekerjaan terhadapnya kukan dalam tahun bel'ikutnya.r.-< l I J :< I Ayat (2) .cktivlt&s k an T'enilaian.ngva de ncan ?:e- mikian ~iharapk2n adanya oh.s i !:eperal'laian. !ari calon Pe~~wai Ne~eTi Sipil) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pckerjaan hanya dibuat dalam tahun y anp be r s aripkut an ap ab i I. mata Pejatat Penilai tersebut ~a pa t mel2. 2i1a- Khusus bapi calon Pep-awed Ne ze r i Sf p i I yan g al: em d'i anr-kat menjacH Pe gawa i Ne r. Ji dala~ memberi l\pah i1a Daf t ar Pen i Ldan Pe f aks an aan Peke r j aan direrl:: kan un tuk suatu mut.'" .bans n y anr"li I I tinrralkan olen pe j ~.Ke t en t uan pas al ird.u p en i La i an adaLah mu l.enpan menp. bulan Ap ab i La: s eo r an c c a l.81 - Penilaian dilakukan pada bulan Des~mber tlap-tiap t ahun • .a an pe ke rj aan c1.Pe rtawa.t rcnilai b e t um 6 (en am) bu l an memhawahi Perrawai Ne.a i t!::_1_ Ian . ada lah untuk memberikan kesempat~n kepi~a Pejabat Penilai untuk menpena~ denpan baik Percw~1i Ner-er i Sipii y an« di nd Lad ~ s eh i. .pi L.Janrrk a wakt.on Neperi 6 (enam) Siril delam tahun yanp: bersanpkutan menj adi cC110n Pe p awa i j\Tcreri belum Sinil ~ I I j Pasal B penilaian :n.Januari samp a i derican bulan Desembe r da lar: tahun yanp bersanpkutan.i ~Jereri Si.e t Sipil ~ penilaian r pelaksanaan pekeTjaan dilakukan setelah ia sekur anr+kur anrnya 1 (sa t u) t ahun menj ad i calon Pe o a wai Neperi Sipil.a ia '~ sampai de ngan bu l an I 1 i Descmber telah 6 (enam) bulan menjari WAi calon Pe0.r:eri i Siuil yan8 dinilii.f-unakan bahan..bat .}:ukan penilaLm pe Lak sar.

inilai be r hak menpa j ukan kcbcr~tan apatila menurut pendapatnya a~2 niLa l yanr kur.d ak diportimh:~n.ka Da f t ar Peni La i un Pe Lak s a- naan Negeri Pekerj<1?n Sipil dikirirnk?n Perawed yen? rinilai. 11e~'cri t.•• . Kebe ra t an t e r s ebut ha rus di aj ukan da Lam jnnfk~. .aka yanp Ayat (2) Si:-il tclah dise~iakan.m? aya t Ln i .n i La i s r. 1 doITlnyBs 5e h'·.enr-a.\pahila Pejabat dinilai (I.l Infra Ilcngen lLemlok·l?n In Lapat 1--.c- ri t i.retahui renilaian atas2nnya tcrhadC\p .anr. . 82 Pas?l 9 Dafter Fenilajan na ?iffiaksud sunp Sipil oleh d:1lp_IT1 ~~laksrn8Ru rckerjaan seha~airn~s ec a ra 1 .. Apabi..:.s e sua i .rY:2.n Pegawni tersobut :r1er:eri Sipil kep~ea y anr- bo rj auh an ~ ID.n.ulni ia menerima Daftar Penilaien Pelaksanaan PckeTj~nn tersebut. DCPfan adanya ketentuan sebnraimana 2imaksurl da Sinil y anr. lUasan-8Iasan len0k~r 3CC~Ta ke l-e rat an harus tertulis..empa t beke r j a an t a r a yanc d i n i La i .~m J!1'€r.La isi Daf t a r Pen i Laf an Pe l ak s anaan alch Perawai Neperi is menanc1atanganinya pac.awai Nereri ° .1perhaiki hal-h~l yanp kuranp. Pecawa i Nece r i Sipil yann (1.b e r> lam ay a t ini ~ maka Pe.8. ~erusa ha mengemb an pk an hal-hal yanp t e l ah baik r. diberikan Pej ab a t 7'enilai Penilai ker-ad a Peo awa i.l sanrkutan men. Keberatan yenn ~i sudah a j ukan melcbihi j aru-ka wak t u 14 (ernpat be l as) l:.wak tu 14 (empa t bc Las ) hari tcrhitunr IT.r.a rekerja'(lin)' t emra t an capat diterima di. di k emukakan (lenr~m Keberatan .

a ' as an P eJa e.. I Aya t (2) II At 1 I Ayat i ab "le. pegawai Ne g e r i S'i n i I ynnp.upun tersebut melalui diajukan kepadaAtasan Pejabat Pejabat Penilai. nurunkan baik dalam arti menaikkan nilsi.t P i"1" a r me me r r. yang disediakan 10 Ayat (I) Cukup jelas. ..12. Ayat (4) .xs d engan s er..83 - Keberatqn Penilsi W2.. tidak dapat dipangru nilai atau rnePeja .s arna -en isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan term~ suk keberatan Sipil yang (3) yang diajukan itu (apabila oleh Pe~a~ai Pajabat ada). Pe rub ah an nilai yang di lakukan bat Penilai o leh Atasan Fupst.dinilai kebe ratan atas seluruh atau sebagian ni1ai yang tar centum dalam Daft~r Penilaian Pelaksanaan Pekerja an ia harus juga menandatangani Pekerjaan tersebut pada tempat Daftar Penilaian i2 bahwa dengan mencantum Pelaksanaan kan catatan keberatan. Ayat (3) Cukup Pas a I j e l as . Pegeri Penilai dinilai dan tanggapan atas keberatan Apabila Atasan P ejabat Pen i Lai rnempunyai a Las analasan yanp cukup~ maka ia dapat mengadakan peru~ bahan terhadap nilai yRng diberikan oleh Pejabat Penilai.

Po - AY8. Nilai yanp diberikan oleh Pejabat sebapaimana dimaksud d?la~ pasal ini ti dak clapat di. Ayat (2) oleh .~sudl am p as a l Ln i . I -} Ayat (4) Cukup j e Las ...annya masinr-masinr-.l ynllp bersangkutan b£ kerja sebelum ia dianrkat menj2di Pejabat Me~ara.. Bahan-bahan yang diperlukan da lam membuat Daf'tar Peni1aian Pe l aks an aan Pekerj 1:I_?_n diminta ~ jabat Penilei dari pin~inan baden atau dew an dim~na Perawai Nereri Sipil yRnp bers~nFkutan menjalankan tugnsnya sebapai Pejabat Nepara. Pasr.·'fl . Pasal L? .~ (1) t Yanp d i nak sud dencan Pe j aba t Penilai da l.~nrpu furat..am ay a t ini ada1ah PejabRt Penilai dari instansi semula tcrpat Pep-awai Ner:eri Sipi. Ump amanya Menteri adal ah Pejabat Penilai dan s eka l i gus Par a pejabat menj ad i At as an Pej ab a t Penilai tUT terhadap s eo r anp Di r ck- Jcnderal ~ala~ 1inrkunfannya.\y.t (1) Li ha t perij e Las an Pas a l 12 i\yat (1). Ayat (2) . 34 .. ada l ah Peda jabat Penilai dan sekaligus mcnjadi Atasan Pejabat Penilai Tertingvi dalam linrkunr.l 11 yanp (li~:'D1.

nan b adan Irrternas i ona l be r s anr-kut an. Pasal 14 Cukup jelas. Pas?l 15 Aya t (1) Li ha t penj e l. meka Kap~la Perwakilan Republik Indonesia di luar nc o e r i a t au pe j ab a t Lai. Selanjvtnya lihat renj~lnsa~ rasal 13 ayat(2).85 Ay at (2) Untuk depet mernberikan bahan-hahan penilaian.n yanrr dd t unj uk o l ehny a menrikuti dan wencatat tinrkah laku dan keriatan PE'p8wai Ne.as an Pas al Ayat (2) 12 ayat (1).sal 2G TAMBAHAN LEMBARAJ W· jf~RAREPUBLIK T INDONESI f.' f'2nilai Ij~rip i mpa.rreri Si3)il v. Bahan-bahan un t uk p(milaiarr pe l ak s anaan peke r j aan barf Perawai Neperi Sipi1 yang di t uzaskan pac1a 'Bg_ dan-baGan Internasional ranr lokasinya berada daLam w i Layah Republ i k Indcnes i a . Pasal 16 s ampa l ~enlr~n Cukup j c las..?np: s e danrt molakukan t ucas belajar di Ncrara yanr bersanrkut~n. dirni nt a ol eh Pej£ bat ynn. T)~·. NOMOR 3134 • .