BADAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

NEGARA

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
'.

,
:,~

i

$-{

PEGAWAI NEGERI SIPfl

1
'\

I
i

i

1i
1

t
j
f

SUR.AT EOARAN

KEPALA

BADAN : :

AOMINISTRA5!

KEPEGAWAIAN

NEGARA

NOMOR TANGGAL

021 SE' 1980

n PEBRUARI

1980

'JAFTAr..

-

lSI

:0.
1 SURl\T

ur
EDf,~_i\N KEPALA NEGAItl\.

"

/\
-

I

l\.

N

11ALAM.Al1

2
BADft},J AmH NI ~,TP.i\S I

...
7;

KEPB -

GN'UUAN

TENTANG
NOt40R

PENILAIAN PEU\.KSANj\ ..\ti l
SIPIL TJ\NGGAL

PEKEP.JAAN PD -

GJ\.1YA NfGERI I

.

02/o5E/1980

11 PE!3r'.UAr' ..I 1980

1 1

1.

PENDAEFL DPJl

1. U H 2.

T! v

~!

,

1

DASAR

2
3
PE LAKSANAArl PEKERJA3

3. TUJUAN
I 1.

TUJUAN DAFTAR PENILAIAN
AN

-

I II.

UHSUR-UNSUR
1. U M U 2.
1'·,1
; 'J

YANG DU;ILAI

..
,)

3
4 KERJA

KESETlAAN

3. PDESTASI 4. TANGGUNG

5 5 5 6
6

Ji\.l'TAB

5 . KET/\ATfI.N
6 . KEJUJURAN 7 • KE~JA 8. SlJIA

PPAKi\RSA

6 INAN 6 7

9 • KEPEllIHP

IV.

PEJABAT

PENILAI

V.

III

'"

0

..

j

ii

2

3

,
!

!

\'

.

TAT! CARA PENILAIAN 1. NIL
3.

10 10 11 22

AI 2. PFDOHAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKEI~JAAN
PEHYAMPAIAN
PEKERJAJ,N

DAFTA'l PENILAIAI'! KEBERATAN rENILAI

PELl\KSANAAN

4. PENGAJUAN
S. ATASAN

2.3 24

PEJABAT

6. PEJABAT I'ENILAI YANG MERANGKA? ATASAN PEJABAT PENILAI
VI. SIFAT Di\N PENGGUNAAN DAFTAi:

MENJADI
25 PELAK25

PENI LAIAt)

SANAAN PEKERJAAN
l.SIFAT

25 26 27

2. 1JENGGUNAi\N VII. LAIN-LAIN 1. PENILAL'\N BAGI ::EGAWAI NEGEIU SIPIL Y!,NG DIl'.NGKATMENJADI PEJ.t-\EAT NEGAPv-'\
2. PENILAIAN
SEDMIG 3.

27
28

BAGI PEGA~AI NEGERI SIPIL YANG ~'1ENJALANKAN TUGAS ~ELAJAR
Bl\.GI PEGAT!!AI NEGERI
SIPIL YANG

PENILAIAN

DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN
OTONON ATAU

FJ\DA DAEPJ\H LAINNYA

INSTlINSI

PEHER.INTAH

29

4. PENILAIAN
DAN-BADI\N

BAGI PEGftWAI NEGERISIPIL YANG DIPEP.BANTUKAN i\TAU DIPEKERJAKAN PADA BALAIN

29

iii

----.-----------.--------------------------------r-----~
2 3 5. ATASA~l PEJ.~\BAT PEtlILi\I YANG TERTU1GGI 30

6. M UTA
'l TI PENYIHPJ\NI\N

SI
DAFTAR PENILAIAN PFLAKSANAAN

30 31
32 32

PEKERJAAN
1 X. PEPJ\.L I HAN
PEN UTUP

x.

LAMP! r.AN - L.... I RAN '\I1P

1.
2.

LAMP IRAN
LANPIRAN II

I

. BU1~U CATATAN

PENILAIAN

pE-

GAWAI· NEGERI SIPIL
• DAFTAR

34
PELAKSANA

PENILAIAN

AN PEKEF.JAAN RI :; • LM1PI!lAN III
o

PEGAWAI NEGE36
REPU-

SIPIL

PERATURAf'r pmmRINTAH

BLIK INDONESIA NOMOR 10 TA HUN 1979 TENTANG PENILAIAN
PEL'\KSANAAN
PEKERJAAN PEGA

WAI NE GEP_I SIP I L

44

Jaksa Agung.Jakarta. PENDAHULUAN 1.' Semua. 3. 2. 5.. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara. Semua Daerah II..Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17. Kepala Daerah Bupati/Walikotamadya Tingkat SURAT . Dengan Peraturan'Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134). Pimpinan Lembaga Pe merintah Nondeparternen. U MUM a.EDARAN NOMOR:02/SEj1980 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I. I . telah ditetapkan Penilaian . Yth. yang memimpin . Semua Menteri Departemen.11 Pebruari Kepada 1980. Tingkat I 4.. Semua Gubernur Kepala 6. 1.

1975 Noroor 26. e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentan~ Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55.ekerjann Pegawai Negeri Sipi1 berdqsarkan Peraturan Pe mer tnt en Nomor 10 Tahun 1979.n. Pemerintah Nomor 7 Tfthun 1977 tentanp: Peraturan Gaj1 Pep. . Untuk menjamin ke8eragaman dalam pelaksanaan nya.. _j .. Tambahan Lembaran Nerara Nomor 3041).n(\. Tambahan Lernb~ran Nega- ra Nomor 3058). Tambahan Lerobaran Negara Nomor Penilaian 201) • b. Pemindahan. 2. maka dipandang perlu rnengeluarkan petunjuk teknis tentang pe1aksanaan peni1aian n. dan Pe!!! berhentian Pegawai Negeri Sipi1 (Lembar an Nega-· ra Tahun d.ranti Peraturnn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 155. Peraturan baran Negar a Tahun c.. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ten tang Wewenang Pengangkate.an Pekerjaan Pegawai Nageri-~'''' Sipil. Pernerintah Nornor 32 Tahun 1972 ten tang Badan Administrasi Kepegawaian Ne~ara (Lern 1972 Nomor 42). D A S A R R. b.awai Ne~eri ~inil (Lembaran Peraturan Ne€!ara Tr. . -Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Peni1aian Pelaksn.hun1977 !Tomor 11. Tamb an Lembaran ah }le gar a Nomor 3098).-2- Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai -Negeri Sipi! sebagai penr.

N PELAKSANAAN PEKERJAA.. . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134). laksanaan Pekerjaan barus dibuat seobyektif dan se teliti mungkin berdasarkan ~ -. . kesetiaan..N 1. dalam 1ingkungan rnasing-masing. prestasi yang dinilai adalah : dalam Penilaian Pelaksa - naan Pekerjaan kerja.3- Sipi1 (Lembaran Negara Tahun 1979 Namor 17. data yang tersedia. dalam lingkungan- III.. c. ber kewajiban membuat dan memelihara catatan meng-enai Pe~awai Negcri Sipil yanr berada nya masing-masing. Tujuan dari Daftar Peni1aian Pelaksanaan Pekerja an ada.eri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. 2. II·. Sesuai dengan tujuanny~ maka Daftar Penilaian Pe _. U MUM YANG DINILAI Unsur-unsur a.I ah untuk memperoleh bahan-bahan pertirnbanp-an yang obyektif dalam pembinaan Pe. maka setiap pejabat yan~ berwenang buat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. mern- Untuk ini. UNSUR-UNSUR 1. T U JUAN Surat Edaran in1 ada1ah sebagai pedo"man bagi pejabat yanff berkepentingan dalam me1aksanakan penila! an pelaksanaan pekerjaan menurut Peraturan Peme rintah Nomor 10 Tahun 1979. b.!SawaiNee. TUJUAN DIFTAR PENtLAIA.. J . 3.

f'ara.sehnri-hnri t ugas . -a . . g. Pada umumnya yan~ dimaksud denRan kesetiaan. ditaati dengan penuh kesadaran.1945...anJcepada basar~945. Pada umumnya yang dtmaksud denrran peneabdt an . KESET~AA. . dan'jnengama dan keaanrrr-upan . Undang-Undanp dan pengabd t. e. t angr-unz jawab. adalah penyumbanr:an pikiran dan.olongan at au pribadi. ... kepada Pan casila Undanf!-Undang . . dan Abdi Masyarak. melaksa- adalah tekad dan ke aanggupan mentaati. f. b. prakarsa. ketaatan." jawab. .seeuatu yanr. Tekad tersebut harus .da Lah kesetia- an . Yanfl dimaksudden-gan I ··-keseti1tan.tenaf!a secara . . Pepawai Nep-eri Sipil aebagaf unsur liparatur 1':e- Abdi Nagara.ang["unf. setia. kejujuran.merintah e. l:epent~.nvan p. ikhlas denrran menr-ut amakan kepen t t nr-an umum di atas d. serta dalarn perbua tan dal am meLaksanakan c. Pancasila.. dan h.a.N.:. kepemtmp inan . kerja-sama.-4c. dan t._t waj ib taat. Nef'ar~ dan De .d tbukt Lkan dal am dan ·tingkahlaku sikap . 2. d.ketaatan.. Lkan nakan •. Neg-ara dan :Pemerintah.dan s: menpabdi sepenuhnya Dasar:.

Dasar Undang-Undang Politik. TANGGUNG JAWAB dan kesunvguhan Negeri Sipil yanf bersangkutan. pengalaman Pegawai 4. dan rencana-rencana memahami. Pemerintah. dan mengamalkan Pancasila. ditentukan. 6. Prestasi sanakan b. Pada umumnya kesetiaan.-5e.. Ketaatan adalab kesangpupan seoranp. . 1945. serta kesanr:Fupan untuk tidak melanev. ketrampilan. a. .Pegawai Negeri Sipil dalam melak tugas yang dibebankan umumnya.ar Iaranpan yanr. oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil 'wajib mempelajari. PRESTASI KERJA kerja adalah hasil kerja yanr dicapai kepadanya. dan pen~abdian tirnbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. prestasi kerja seorang Pel2'awaiNe geri Sipil antara lain dipenv. ketaatan.:a1f1ai NeJleri Sipil. KETAATAN derig an sebaik-baiknya dan tepat pada serta berani an yanq diambilnya inemikul resiko atas keputu! atau tindakan yang dilakukannya. . Pada oleh seoraDp. men taati perintah kecUnasan yanr diberikan oleh atasan yang berwenang.Per. untuk mentaati sepal a peraturan peruridanv undangan dan peraturan kedinasan yang ber1aku. kebijaksanaan. Tanegunr jawab adalah kesanvrupan seorang Pe~awai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yanF diserahkan kepadanya waktunya 5. melaksanakan. 3. Haluan Negara.aruhi oleh kecakap J an.

6. IV. Penilaian unsur kepemimpinnn hanya dikenakan beEi Pegawai Negeri Sipil yartg berpnnpkatPengatur Mudn Co Lonp an r uang III:}· ke a t as yang me mangku suatu jabatan..k"h-12ngkah.dak adalah Fegawa:i Negeri da Lam memeny a Lah Lak s anak an tugas wewenang dan kernarnnuan untuk diberikan keundanya. yang dimaksud seorang yang dengan kejujuran~ Sipil t i. KERJA SPlfA Kerj a sama . PRAKARSA . ada lah kemampuan se se o ran g Pe gawa i Negeri Sipil untuk bekerja bersann-sama clengan orang lQin d3 lam menyelesaikan sesu3tu tugas yang ditentu~Bn. Pej eba t Peni lai adalah a tas an lang Slm[~ Pc. day a gl. P'i mp i nan at au ~Jabat ~ain yanf~etinp:k(1t d~ ditentukan lain oleh Menteri Jnksa Ke se k re t a r i at an L"'J11ba~~a Te r t i ngv i .:>:awai e ce r i N Sipi! yanfY dinilni ~ denv an ketentu:::m ser endah-YendahKepala Urusan nr:3n itu keeuali nys Apunr.ksanakan turas pokok tanpn menunggu perintah dnri a t as an .na dan h as i L puna y an g s eb e s a r besarnya. PEJABAT PENILAI 1. Si- pil untuk mengambil keDutusan~ ntau melaksanakan sesuatu tinrlakan ynnp diperlukan dalam mel<:!.' TinS-'Ti ...nk o r an g lain s eh i ng ga dap a t dik~ an rahkan seeara maksimal untuk melaksanakan tupas pokok. 9. S8 h i ngg a me ncap ai. KEpm~IMPINAN Kepemimpinan~ adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil! un tuk rney ak i. . a da l ah kemampuan s e o r nn g Pe gawa i N0peri lanr. KEJUJURA~~ Pada umumnya 1~etulusan hati gunakan 7.. 8 •.Pr akar s a .

knya . f. Daerah Tin~kat 4. Menteri meni1ai Sekretaris Jenderal. 2. Kena1a Badnn. Sckretaris Jendernl menilai Xepala di Biro dan pejabat bawahnya. Pej ab a t Penilai a.'1 Pemerintah Nondeparte 1in9- dan Gubcrnur Dnerah Tinflkat I daln~ kunpannya masinp-rnasinr. ada l ah Cube r nur Kepa l a Daar ah T'i. bar i : Daerah Kepala Dinas Tinrkat I yang meranpkap Ke p a la Kantor Wilayah Departemen TinBkat Propinsi atau seb a Li. lain lain yanp seeara lanrsuTIr berada e. b.re'ri Sipil yang . umpamanya: a. Kepala Urusan menilai ada di b awahnya . Kcpaln Dinas Daerah Tinpkat II yan~ meran. Kantor Departemen Tinpknt Knbupnten/VJalikotnfla dya Daerah Kepala Tinrkat II. Kepala Biro meni1ai Kenala Bagian dan pejabat yang seeara langsuns berada di bawahnya. Kepala lain J~gian rnenilai Kepala Sub Barian yan.g secant dan pejabat Lanc sun o berada di b awahnya . Nerara. e. Kopala Sub Bagian menilai Kepala_ Urusan dan pejabat lain yang seeara Lanp suric b e r ada d i b awahny a . Pimpinnn Kep~la iel'1. Pe j ab a t Peni 1ai ne rri i PCf'Clwai Ne~~eri Sipi 1 yun r soLa earn lanpsung her20n di b~wahnya. Seoranr PRjabat Peniini barulah dapat memberikan peniLa i an apab i l a ia te lah memb awah i Pe g awa i Ne. atau peja bat lain y anp se ca r a Lan gsunp b e r ad a di b awahnya .baf.--------- __ -7Tinrri men. Inspektur Jen deral~Direktur Jenderal. d. b.npk a't I y~nr bersangkutnn. ada l ah Bupatij'-'lalikot?mndyCl II yang bersanskutan. Pes~wai Ne[eri Sipil yang ber 3.kap Kepa10.

e n i I a i an pe Inks ana an p e ke r j a an de n r-an 6.t. Ap ab i In dalam tahun yanr bersan~kutan t ahun belum 6 (enam) bulan nenilaian relaks~naan lam tahun 8erikutnya. Ne ce r i SiFil.---. Bagi t~alon f'crawai Nco. -Jan=k a waktu pe n i La i an a da l ah mul a i bulan \Januari }ampai bulan Desem~erJdalam tahun yanp hersangkutan.. Pe n i I aian di Lak uk a n rada Ibu1 on Desemborl ti ap -ti2. 4. v 7.eri Si:")i 1\.------- yaitu nada saat s e ku r an p ia '-.1' t ahun .sc: awa i an . Badu t. t Pe n i 1 ai ri I arig un tuk mcn g en a I (~eni'an s e h ncg a b a i k f1e grnlni dcru k an (l enc:2.n ·~::ih2rClll- kan adany~ (i ~alnm rnenhcrikan nenilaian.uPe j ab a t reni' S. Se o r an g calon Barlu Sioi1 hal -"'... Si p i I: 1'ornamn dianzkat nuda yanp menjadi calon Per8wai Negcri awal ~ulan Aoustus 1980. UI!'. Daftar sa. "ersangkut~n tentuan S'i i n selCUrang-kUrt1n?:nyn\6 un tuk membc r i k an i (t::nam) kescr:l:'ttton i bUla~ ker keacla NerIc ini y a dn l ah (Hnila.. kuk an m~ka yang bulan membawah i.irlak daptlt 1ai Jalam t?hun 1980J tetapi haru dapat di n i -> dini lai nada tahun 1981~ .:.'labiln ken untuk Daftar suatu Pe ni l e i an Pe Laks an aan mut as i kencp .---. ---I' ~. rejabat nelaksanaan ditinppalkan herkewaji~an terhadap di olsh P2jabat melakukan Ne~eri Pehilai Fcnilaian Siril yanp ~- Ponilni b e r ada nekerjaan Pesawai Lanp sunc b awahny a . A'. s e dang 6 _. Pe g awa i Ne e e r i Sipil Pejabat Penilai terscbut ~a~at TIcIame n o oun a - r.-.. Setiap -----s e c ar a denqan kan hahan-hahan yanE larnC1..------~ - 8- y anr.~ Nene r i. I'enilaian yang ['e Lak- 8.ramanya: calon Perawai rekerjaan terhadapnya fe_r:awai Nereri~SipilJ dilakukan da • . Dalam s e demi k i an .--.f. .!~lan Pek e r j nan ~n-l2 d i bua t dalam kut an ar-ab La ia s ampa i den g an bulan i (e nam) calon bu l an menj a d i calon Pepawsi Negcri Sipil menjadi be r s arig De s embe r t e Lah 6 I'eo awa i.j . Pe ke r j aan d i ne r l.i ohyektivitas I\~ j a92.t Inti bel~~m ()_ (c_nn~ yani-diniIai.

.I I 1 .hun yang. .enjad! Pegawai r-!eeeriSiuil ~ tidak us ah lagi dibuat DF 3nya pads bulan Desember ta.. 11. menurut contoh tersebut dalan lampiran I Surat Edaran ini.. Sipil yang akan di anrkat menjadi Perawai Mereri Sipil.bersanpkutan. . Umpamanya Se oran g diangkat geri Sipi! pada calon Pegawai tTetangg~l 1 Agustus 1980. penilaian pelaksa naan pe ke rj aan dilakukan setelah I a sekur ang+kur angnya . Setiap Pejabat Penilai berkewajiban men~isi dan ~emelihara1Buku Catatan Penilaiaitl. . ~ Untuk kepentingan pengangkatannya seba~ai Pe gawa i l~regeri p. Khusus b ag i calon Pe zawa i. Nege r i Sipil t e r- ~--------- hitung mulai suai ia secara nyata melaksanakan tur.l maka Daftar Penilai· S'i L..asnya. menjadi b e r 1981.. 9. Dalam hal yan~ sede· mi k i an ~ DP 3 tersebut berlaku untuk t ahun 1ge1~ atau dengan perkataan lain DP 3nya tidak usah dibuat lagi pada bulan Desem . se dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta· 12.. an Pelaksanaan PekeTjaannya dibuat p ada t an ggall September 198t.------.- 9 t e Lah s e ku rang -ku r angnya me j adi calon n 6 (e nam) bulan - Pegawai Neferi Sipil. 1 (satu) tahun menjadi calon Pegawai... Calon Pegawai Nege r i Siui 1 yang telah dibuat Daftar p~ nilaian Pelaksanaan Pekerjaannya untuk kerentinpan penz angkatan m. hun 1976 Pasal 10. Nege r i.

NILAI II Surat Edaran ini. TATA CARA PENILAIAN l.__ - diperbantukan/dipekerjakan - - pad~perusa badan swasta - - yanf ditentukan. serine tidak masuk kerja.. baik c. amat baik 100 b. umpamanya 'prestasi 'irerja yang 'luar bia_sa b~ _.. bagi PeF.... Buku catatan penilaian - -" v dan lain-lain... tindakan mengatas1 keadaan yaup sulit. 13.-. iknya. Pelaksanaan Pekerjaan harus diisi sendiri oleh Pejabat Fenilai. haan milik Nepara.kat menjadi Pejabat tugas belajar. secang menjalankan dian?. Hasil Penilaian tar Penilaian yang te1ah 1ebih dari 5 (lima) lagi dituan?kan menurut dalam Oaf contoh se Pekerjaan Pejabat Penilai. nevara sahabat. --. ____ Buku catatan penilaian tahun tidak digunakan 14.. atau bada~~nterna sional tetap dipelihara aleh pejabat penilai dari instans! induk dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan yang bersangkutan dimana PeFawai Negeri Sipi1 tersebut bekerja atau tu~as belajar. Pegawai Negeri Sipil yang baik yang positif maupun yang neFat if..-------- . berkelahi.10 Dalam Buku Catatan Penilaian tersebut. Pelaksanaan ba~ai tersebut dalam lampiran 15. III •• . dicatat ting ....anisasi profesi. Oaf tar Penilaian V.-- I I I kah laku/perbuatan/tindalmn bersangkutan yang menanjol.__ . arp. 12. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dan angka sebagai berikut: ::: 91 a. cukup ::: 76 90 75 cenean sebutan = 61 d.':Bwai Negeri Sipi1 yang Negara. Buku catatan penl1aian disimpan dan diPe1~'h ··~an sebaik-baiknya oleh Pejabat Penilai selam 5 (lima») tahun..

sedan. b.. serta senantiasa 95 9~~ 0 mengutamakan . YANG DI 1 2 UNSUR Seoranv Per-awa. tidak pernah menyanr:si kan kebenaran PancasiIa baik dalam ucapan. NO... Amat tersebut dinilai oleh Kepala Dar-ian Umum. = 51 60 . 'kuranc 2.11 d. dari Barian Umum pacta Biro Kepesawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pend1dikan dan Kebudayaan. NIP. Sdr. nernberian nilai daLam Daftar Penilaian Pelaksanaan rek2rjnan harus berpecoman kepada 1amp1ran reraturan remerint~h Nomor 10 Tahun 1979.:" e. Dari hasil catatan selama 1 (satu) tahun. RANG AN v r· - 1. Umpamanya : I 1 f ( ! . Kesetiaan a. kemuc1ian ditentukan nilai dalam s~ butan.. maka berdas arkan Buku Catatan I'enilaian Kepala B~ cian Umum memberikan ni1ai sebagai ber ikut: U NILA! - R· A 3 I A N NILA! R.ATA..at. . f'F. volongan ruang III/b jabatan Kepaia Sub Bag-ian Tata Usaha. Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu n11ainya dalam anrka.LAKSl\NAAN PEKERJAll. 1 . 131456294. ·Selalu menjunjunc tins. p-i kehormatan Ner:ara dan atau Pemerintah.L Negeri Sipil bernama Arr.: 50 ke bawah .EETE ANGKA 4 RATA 5 .N rEDOMAN I'ET'HLAIAN a. sikap. t inr:knh Laku dan perbuatan b.

seseorang. rintah. d. Undang-Un dang Daaar 1945.' 1 ~2 ! '3 4 5 6 t I I 1 mengut arnak an kepen tingan Negara dari P_2. t Ldak pernab menjadi simpat isan /anggo t a perkumpulan at au ti 95 I - dak pernah ter1ibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila~ Undang-Undang Dasar 1945. da kcpen t Lngan diri sendiri. at au - I I 65 golongan. kurang berusaha memp~ lajari dan mernperda Iron penget ahuannya tentang Pan ca..sf. dan rencana-l'encana I i Pernerintah sesuai dengan bd dang tu[asnya. atau Peme.12 . I I e.La . bentuk Ne gara Kesatuan Bepub'l ik I I I - Indonesia. HaItian ~Tegara. . c. politik Pemerintah.

. 1 I men ~·G1U2. bersungguh-sungguh - 70 .. I d. I II I t I cukup dalarn melakme 70. e.at au me l. mernpunyai ketrampilan yang .h. . Prestasi kerj!l a.tu?. 77 I I I 80 I I ga.r..13 I .memhuat tu j lis an ."una. .95 lean ucapan. mernpunyai ke cak apan dan menr:uasai segala seluk beluk b i danr. 95 I I b. tidak pernah I I I I ! Ju m 1~ h melaksanakan 445 89 I I 2. kaI I i e. dan I'emerint?. selalu turras se car-e berdayaruna daD berhasil[. i laksana.Un dang=Un dane Da sar 1945.kan tugasnya Iau aca dorongan.snya.. mernpunyai pengalaman yang luas di b I danr.akukan tindakan yang dapat dinilai be r t uj uan mene: ubah a t au menentanr Pan cas ILa . i i 1 I I <J 0 3 4 5 6 -. sanak an t ug asnya .egara.asnya. N. c. tu. ..

pa~e.angr:u ke sehatan jasmaninya sehing (. e . pada umumnya menyelesai kan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya.. tidak pernah 80 c. seialu berada di ternpat turasnya dalam segaia keadaan • b.iumlah.kali terp.dibuatnya lc~ pada o r anrr lain. ..a serinr tergangrru pel~~ sanaan tus-asnya.. d.. pads umumnya 82 berusaha rnelemparkan ke salaban yanp. umumnya baik-baiknya menyimpan baranr-ba dan 85 atau DE!lelihara' denr-an se- rang milik NeG~ra yang di percayakan kepadanya.14 - I 1 2 3 4 5 6j ! f. g. Jum1ah 55 512 96 73 3. Tanggung jawab a. adakalanya tidak mencapai 65 hasil kerja rata-rata yang ditentukanJbaik dalarn arti mutu rnaupun dalam arti . berkRli·.

J I (:.i berikan oleh atasan yang berwenanr. selalu . selalu mentaati peri.15 - I 1 I I f 2 0. b. f.- umumnya 65 I 1 I - : l l I I • I utamakan kepen t in Gan df. 4 5 . 98 tah kedinasan yang c. berani 70 i rnemikul resiko dari keputusan yanp: d t arn- pil atau t tridakan yang dilakukannya.tetapi daLam lr.te tapi adaka'lanya ber:!:!:. t bersikap SOP!tn t I i 91 j santun. 100 tuan-ketentuan jam kerja.:eadaan terdesak ada kalanya kur ang menp. c. pada 3 . Ketaatan 478 80 I~~ 'V a. pada umumnyn. Jumlah 4.!!. v i . . denrran sebaik-baiknya.. saha melibatkan oranplain untuk turut rnemiku1 resiko. rnenr:uta -makan kepen t inean di nas..nas . I . selal u rnentaati keten. I d.

pelayanan terha - 76 dap masyarakat dengan baik sesuai dengan bi dang tugasnya.73 --' sebenarnya.. 1 I-- 2 3 d. adakalanya hasil kerja nya dilaporkan kepada at asan dang an I.syara kat.16 . pacta umumnya memberikan.' 6. .. J I Jumlah i j . c. b. pada umumnya melakSRk an tugas dengan ikhlas. e. tetapi tidak menimbul kan kerugian terhadap Negara dan M1?'. pada umumnya 4 87 5 6 peraturan mentaati perundang - undangan dan atau per aturan kedinasan yang ber1aku.. ada- 70 kalanya menyimpang dar I wewenangnya.. 452 85 90 Kejujuran a. 65 kurang keadaan sesuai yang 220 . karena terpengaruh oleh lingkungan. Jum1ah 5..

. 80 e. " f. pada umumnya bersedia mempert imb angkan dan menerima u$ui y ang baik dari orang lain. c. menge t ahuf i secara men- . Kerjasama 91 1I I I dalam bidang tugas orang lain yang ada hu bungannya dengan bi danp- _. apab LLa y~ kin bahwa pendapat o ranrt lain itu benar.. pada umumnya menghargai pendapat or-ang lain.. I 1 i i Jumlah II I ) 7.17 1 2 I <. seialu bersedia mene rima keputusan yang di ambi1 secara sah wal~u pun ia tidak sependa pat.. - 92 85 d. . .- 4 I 5 6 j ! 6. pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menu rut wak t u dan bioang t ugas yang 85 ditentukan.. 3 . 528 88 I .-.n . 95 tugasnya. b.. dong an cep at nya dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang Laf...

.72 t~ dakan yanr. a. gun a dan hasil founa yang sebesar-b~ sarnya. tanpa petunjuk atau perintah dari atasan adakalanya 1 amb at menp.. c.. diperlukan dalam melaksanakan tur. pada umurnnya selalu berusaha memberikan saran yang dipan 85 I dancnv a baik dan berguna kepada atas an. Prakarsa . b. kur-ang b erusana mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya.ambil keputusan atau me l. baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yanv.akukan tin ..18 1 I I I 2 3 4 5 7. I . 60 ~ __I~ ~I J U_m __a~h __ __l ~!_2_1_7~!2 7 I 8. ada hubungannya denran pelaksanaan Gas..asnya.

. p. pacta umumnva bert in cak teras can tidak memihak . . d. • • ..t nya denGan jelas kepada orang lain. pada umumnya mernbe- 80 80 85 rikan teladan baik. c. b. 3 ae La l u mampu menre- 4 5 95 pinan mukakan pen dapa.. selalu berusaha memupuk dan mengem banckan 91 kerjasama. e.19 - I i1 2 Kepemim I:'. turtasnva. paca umumny::t meng-uasai denran sepenuh nya bidanr. menretahui kemarnpukernam- 80 an dan batas puan bawahan. f.

- 20 .~. 1

I

I

2

3

4

5

J
I
I

!
I

pada umurnnya mempernasib dan mendo ron« kemajuan
bawahan •

80

Ii

Pi

!
I

i

I

!

hatikan

I,

h.

adakalanya

kuranp-

70

cepat dan kuranr: tepat d.alarnmengambf.I keputusan . i . aeakalanya kuranf' te pat menentukan prioritas.
j.

72

adaka.l anva kuran~ mampu menp'guf'ah se
manrrat

70

can rnenp"~erak .. kan bawahan dal?1n me laksanakan tur;as.
k. adakalanya sar-an- sa

-

-

-

70

ran yanp baik dari bawahnn kur-anr- diperhatikan .

I

I
I

J u m 1a h
I

873

79

c .....

J

- 21 .c.

c. Dari perurnpamaan sebay.aimana dimaksud di atas, maka nilai Sdr. Amat yang dimaksud dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut :
;

}.TO.

UNSUR
:

N.l..l_A_l
ANGKA 3
8~ SEBUTAN

KETE RANGP..l\

1

2

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kesetiaan Prestasi kerja Tangp:ung jawab
Keta.atan

baik cukup ·baik
baik

73 80 90 73 88

Kejujuran
Kerjasar.m

cUkup baik cukup
baik

7 .. Prakarsa 8.

72
7f)

KepeIl" imp in an
J u m 1a h

640 80
baik

RATA - PATA

CATATAN

Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
3.

- 22 -

3. PENYAMPAIAN

DAFTAR PENILAIAN

!'ELAKSANAA.N PEKERJAAN

a. Daftar Peni1aian. Pelaksanaan I'ekerjaan yanr; cibu-. at dan telah ditandatangan1 oleh Pej abatPenilai ciberikan. sec ar-a langsung k~pa0a Pegawai Negeri Sipil yang c'~inilai oleh Pejahat Panilai.

b. Apabila t empat bekerja antara Pejabat Penilei dengan Pegawai Negeri Sipl1 yang Q.inilai berj auhan
J

maka Daftar Penilaian

Pe1aksanaan

rekerjaan

terse

but dildrimkan
dini1ai.
,

kepada Pegawai

Nerr.eri Sipil

yanp;

c. Pegawai Nageri Sipil yanp dinilai wajih mencantu~

penerimaan Daftar Penilaian Pelaksa naan Pekerjaan yanp; diberikan/cikirimkan kep~da nya pada ruangan yang telab disediakan.
d.ApabilaPegawai

kan tangral

jui

Nageri Sipi1 yanp din11ai menyet~ atas penilaian terhadap dirinya aebaga.Lmana
dalam Da,ftar Peni1aian Pe1aksanaan Peke.!:

tertuanr:

jaan, maka. ia membubuhi tanda tangannya pada tempat yane telah disediakan dan sesudah itu mengembalikan Daftar Penilaian ~e1aksanaan Pekerjaan tersebut kepac.a Pej abat Panilai se1ambat-lambat nya 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia mene rima Daftar Penilaian Pelaksanaan I'ekerjaan. .e. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan yanr telah dibubuhi tanda tanGan oleh Pegawai Negeri Sipil yanr: dlnilai. dikirimkan oleh Pejabat Deni Laf kepacta Atasan Pejabat Penilai da1am waktu yang se sinr,kat munrkin untuk mendapatkan pengesahan.
4. . ..

- 23 -

4. PENGPJUAN

KEBERATftN

a. f'epawtli Nee-eri flirdl yanp dinilai yanp: mer as a ke beratan atas nilai sebaraiO'lana tertuanr dala[l'lD?ftar Penilaian Pelaksanaan rekerjaan,baik secara keseluruhan maupun aebarr Lan , dana t menr-a.j ukan ke berat~n secara tertulis disertai den ran alasan-a lasannyakenada Atasan Pe,jabat Penilai melalui hi~ rarki. Keberatan tersebut dltuliskan dalalT' Daftar Penilaian P~laksana.an I"ekerjaan pada ruancan yanr telah disediakan. b. Keberatan tersebut harus sudab diajukan dalarn jan£ ka waktu 14 (em~Rt bela.s) hari terhitunr mulai ia . ~ rrenerima Daftar Pen.ila tan relaksanaan Peke rj aan itu. Keberatan yan~ diajukan melebihi batas waktu 14 (emna,t be Las ) hari rnenjadikedaluwarsR, oleh s'ebab itu tidak vaDat d1pertimbangkan la.gi.
"'f== """---'" -----

c. Walaurun seoranr J"'er-v.vmi ereri Si?",i berkebere.t an N I at as nil80i'yanJ7 tercantuJf' LarrDaftar J"'enilaian da Pelaksanaan l"el-,:er j:;l.an, bar-us fTlempubuhkan if'. tenc13.
tanp'~m)"'ada tempat yangtelah

d:l.sed1akan dan sesudah itu

~enpembalikan jaan tersebut

Daftar renilaian Pelaksanaan feker ker-ada :reja.batrenilai ae Lamba t-rLambatnya 14 (ernpat belas) hari terhitunv mulai ia ffleneri~aDaftar renilaian Pelaksanaan Pekerjaan. rnenerima keberatan {I.nrt re~awai Ne~eri Siril yanr dinilai membuat tanp~apali secara. tertulis atas keberatan yanp diajukan 0leh Pepawai Neperi Siril yanr dinilai. Tanfrapan tersebut dituliskan dalaw Daftar renilaian relak sana an Pekerjaan r-ada r-uanr-anyanr telah disedia f'enj_lai, setelah
kant

d. Pejabat

e. .

of

•. nilai.. maka Atasan Pejabat Peniiai berkewajib an memeriksa dan rnernperhatikan dengan seksama kebe . dalarn arti bahwa terhadap perubahan diajukan keberatan.r·elaksanaan Pekerjaan yang telah d.-.. ATAS!! PEJABAT PENILAI a. baik ada keberatan maupun tidak ada keberat an dar! Pegawai b. Nilai lama yanp dicoret i tu nilai . diberikan oleh Pejabat Penilai. Daftar Penilaian . Perubahan niiai tersebut dicantumkan dalam Daftar Pe nilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang bersangkutan de ngan rnencoret nilai yan~ lama dan mencantumkan yang baru. - ------~----. Negeri Sipil yang dinilai. maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yanv.! . Atasan Pejabat Penilai b~rkewajiban memeriksa Daftar Peni~aian Pelaksanaan Pekerjaan yang disarnpaikan kepadanya. Dalam hal ada keberatan dari Pegawai rJegeri Sipil yang dinilai. --.____ ratan yang diajukan oleh Pe~awai Negeri Sipil yang d1iiIr"ai dan tanggapan..... Ii DP 3 ltu dari Pegawai 5..yang diberikan oleh Pej abat Pe -- .24 - e..!_ tanda tangani cleh Pejabat Penilai dan Pecawai Ner:eri Sipi! yang dinilai dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan (empat belas) Pejabat Penilai selambat-Iambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima kemba Negeri Sipil yang dinilui. . nilai itu tidak dapat lagi d.. c._.. Perubahan oilai yang dilakukan oleh Atasan Feja bat Penilai tidak dapat dieanggu gugat.. Apabila Atasan Pejabat Peoilai mempunyai alasan-alasan yang cukup.--- balk dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan ni lai....

dan Gubernur Kepala Daerah j j Tingkat I. Pejabat Penilai. . Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh PerRwai Nev. Daftar f'en11r!.ian :relaks8. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr dibuat o Leh f'ejabat Penilai yane mor-anckan menj aci At asan Panilai seba~aimana Pejabat dimaksud di atas.n Lernbara Tertinvpi/TinrrP-i Nepar?.25 - itu harus tetan danat terbaca. PEJABAT PF1'TILP.an Pekerj~·tan tersebut ngan baik dan dipelihara adalah Penilaian de - harus 0isimpan den pan baik pula. ~inaraf oleh Ptasan Setiap coretan harus Pejabat Penilai. VI.na~U1 f'ekerjaal'. atau pejabat lain yanr karen a turas atau . atasan dari Atasan Pejabat Penilai (sampai yanr tertinvri) dar.eri Sipil yftnV dinilai.FRANGKAT'MENJflDI ATAStN f'EJ11BAT I'FNILAI a. S I FAT a. b..T DAN PENGGUNAAN JAAN 1. oleh sebab itu Daftar Pelaksanl:!. Daftar ~- DAFTAR PFNlLAIAN f'ELAKSANAAN J'EKEP - Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bersifat rahasia. I YANG ~f. SIFA. e. adalah Pejabat Penilai dan Atasan rej~ bat Penilai yanF tertinr-pi dalam linrkungannya WR sinp:-masinr.. 6. ti(ak dapat diranrru ~urat..>ku setelah a~a nenvesahan eari Atasan T'ejabat Penilai. f'ilT'ninan ernbara 1'e L merintah Nondepartemen. Atasan Pejabat renilai. b.rim:ninan Kesekretariatt'. Menteri Jaksa Ap-unp. baru berl.

A. ke naikan b. an panrrka t .. J. ~Ir.Pep-awai Neg-eri flir-il ber nema Cox-· nel.pril 1£:82. jabatan Y.n "ekerjarUl . Pada t anrr-a..ndahan . Nilai raji berkala.r:ec~ t ali 'ada nerbuatan tercela da r L Pef"Rweti Nereri Si:ril yanrr ber s anckut an v anp dar-at menr-ur anr-L a t au meniada- ktin nilai Umpamanya tersebut. dalam Daftar dan lain-lain. penempatan pemi.an da l. rolongan ruanp IIT/c. Seoranp. Daftar p-eri Penilaian antara Pelaksanaan lain Pekerjaan diFunakan seNe -kcna tk - bap aL bahan dalam meLaks anakan perrb i naan Pevav.I l.npf'"aran . telah 4 (empat) tahun ~G- Cornel tersetut dalam polonvan ruan~ III/c. Pelaksanaan Peker j~-tan ne r t Lmbanpan Penilaian dirunakan acbar-a i bahan calafl'l merie t aj-kan suatu mu as I kener-awai.an Anrrar!:'_D r JenQernl ada Biro Yc- Sekretariat De~artemen Keuanran. dal am meroper-timbanckan dalam jabatan.am t ahun be r Lku'tnye . 060132344. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bari Cornel tersebut dibuat oleh Kepala Barian Pelaksanaan Anpvaran pacta bulan Dese~ber 1981 den~an sewua unsur penilaian pelaksancan pekerjaan bernilai bad k .rai Siril. PENGGUNAAN Daftar rc- a. ~.26 - atau jabatannya ~enphRruskan ia ~en?etahui nilaian :r01aksana!'l. Berhubunp n["an itu maka VerA-Ia Bapial'l Pelaksanaan f.eT'al~_ Sub BBPian Otorisasi dar t Pap:ian uanvan Pe Lakaana.

Cornel tidak yanr tercela. LAIN 1.iaba t ac'a. k .atan tercel? yanr menr-akil-"atkaniadi tDhan oleh yan~ berwajih dan kemudian diajukan ke penradilan.a t menJRu1.27 - Anrraran l'ermaksuG menr-u8ulkan kenaikan »anr-kat Corne L terset.Ll': I1'T calam Daftar Penilaian rekerjaan yan? Qibuat nada 1981 i tu dinyatakan tic'ak PFNILtl~N MENJADI BL'rcI PEGAWAI 'tJJi'GEP. Pejabat Penilai renilai bavi Perawai Neveri Siril yanf" oi anr-ka t rnenjadi Pe. .kuka n r-erbuat an tercela. VII.rc~ DI1'lNGKAT a. Tetani rada tulan rebruari 1S'8? Cornel tersebut rnelakukaI'! f1erbu ~ '. A' h ~erara. .AT NEGARA YAr. maka n I LaL yanV tersebut Pelaksanaan akhir tahun bcr Laku lard. melakukan Andaikata pertuatan Sar.Lah re. Tetapi karena ia me La.j aba t dari Lns't ans t aomn la c11mana Pegawai N~ Nevara veri Slril yanr bersangkutan t'ekerja sehelum ... ~ e j a~a t ~ b. Denyrm kenutusan nenpac'ilan maka Cornel di.I SIrIL PEJPJ~. Pekerjaan Daf - tar Penilaian Pelaksanaan yanrdihuat pa~a akhir 1981 itu berlaku bay! rerti~banvan mutasi kepepawaian dalam tahun 1832.ut tcrhi t unp mulai I Anril 1982.nya t akan cersalah. i a c1ang.

Lanka tun gasnya sebagai Pejabat Negara: c. tupe- terseb~t diberikan Oleh~ei!ala Indonesia di negara yang bersanv3. menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik in· donesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.- 28 - b. • •••• . c. maka bahan-bahan penilaian dibuat dan diberikan oleh ra! ah seorang}U1ggotaP§:>inan Fraksi y~g oo~an.. bersangkutan. yang di~ bebas tugaskan dari jabatan organiknya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat daftar peni Iaian pelaksanaan pekerjaan. Sekolab. bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan Oleh_lKetua Fraksil!ang. Pejabat Peoilni bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar adalah Pejabat Penilai dari instansi semula dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebelum ia menjalankan tugas bela jar. atau ~ursus yang bersangkutan. bahan-bahan penilaian laksanaan pekerjaan Perwakilan Republik kutan. bat P~ilai d~tilPimpinan Bada~ ata~JG:wan1dimana Pe gawai Negeri Sipil yang be rsangkut an me rtj a. b.J 2. Khususnya bagi Pegawai Negeri Sipi! yang diangkat .. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan gas belajar di luar negeri. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjabat Ketua Fraksi. PENILAIAN BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJA LANKAN TUGASBELAJAR a. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat Daftar Pedimintakan oleh Peja- nilaian Pelaksanaan Pekerjaan. dimintakan oleh Pejabat Penilai dari Pimpinan Perguruan Tinggi.

diperban tukan atau dipekerjakan p ada ner. c. PENILAIAN BllG! PEGAWflI !-JEGERI SIPIL YANG DIPEPBANTUKAN ATAU nIPEKBRJfJCAN PADA BADPl-T"BADAN ah Pejabat Peatau dari Instansi Pemerin Laf. Pepub l fk Indonesia di ne-rar a yanfl ber . Bahan-bahan yanr digunakan dalam membuat Daftar Penilaian jabat Pelaksanaan Pekerjaan. . atau b adan in ternasional. Nep. l£~j sebut. yanp. Khusus bagi I'ef:aw'at Neyeri Sipil yane. 4. adalah abat~ . atau badan ter- oi tentukan. .nar:..Penilai 'dari instan~i. organi aas i .ara sahabat. diminta olel-}Pe Penilai dar I tpi~pi.r SIPIL YANG DIPEPBAN TUKAN/DIPEKERJAKAN PADA D. PENILAIAN BAG I PEGAWAI NEGEp.eri Sipil vanr: c1i perbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom atau Instansi Pemerintah nilai dari Daerah Otonom tah yang bersangkutan. peruaahaan . organisasi profesit badan swasta ner..nnva ada l LAIN a.Pejabat Peniini ha~i Per-awni Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan paca Perusahaan milik Negara. .ara sahabat at au badan internasional. atau b adan vanr: be raanrrkut.tiERAHOTONO}.29 - 3. 5. b. bahan-bahan penilaian pelak sanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan sangkutan .! ATAU INSTANSI PEUERINTfJ-I LAI NNYA Pejabat Penilai bari Pegawaf.semUla Pegaw~i Ne~eri SiDil~anv bersanrrkutan b~ sebelurn ia diperbantukan atau di~ekerjakan pada perusahaant orranisasi.an.

MUTASI R. umpamanya dengan mengadakan perubaban nilai... Apabila mempunyai Atasan Pej abat Penilai bukti-bukti yang tertinggi yang atau alasan-alasan cUkup tentang adanya hal-hal yang tidak wajar mengenai pemberian nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.:'sAN PEJflBAT PENILf. maka Buku Catatan Penile. mengambil tindakan terha dap Pegawai lain.- 30 - 5 • . 6 •. Ketentuan sebagai tersebut jabatan eselon berlakujuga menjabat bagi Atasan Pejabat Penilai I.t'lTt. . . maka hnnya Buku Catatan Penilaian saja yang dikirirnkan. umpamanya Departemen Dalam Ner:eri pindah ke Departernen Luar Negeri. dan pimpinan instansi ten/Kotarnadya. Negeri Sipil yang ber-sa Lah dan lain dalam huruf a.ct.ap masih tetap dalam satu instan··· I si. di atas yang b. seorang Peeawai Negeri Sipil pindah unit b.i an dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dikirirnkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. Apabila organisasi t. vertikal tingkat Kabupa - Apabila seorang Peeawai Negeri Sipil pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang lain.I YMTG TERTINGGI a. pimpinan instansi vertikal tingkat Propinsi~ Bupati/iValikotamady? terrnasuk kota administratif di bawah propinsi. ia dapat mengambil tin dakan seperlunya untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak wajar itu.

Yanv. yaitu: (1) 1 (satu) l'angkap untuk arsip instansi yang bersangkut an. 1981 disimpan samp~i den~an akhir tahun 1986. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama15 (lima)ta~ umpamanya Daftar Penilai.. Pekerjaan bag1 Pegawai Nereri Sipil: a. Daftar Penilaian Pe1aksanaan 4. an Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat pada akbir tahun: a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dis1mpan dan dipe1ihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang di serahi urI:lsan kepegawlJian. b. PENYIMPANAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. b. 3.tahun tidak digunakan lagi. dan seterusnya. (2) 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. VIII. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lirna). 1982 dislmpan sampai dengan akhir tahun 1987. .mp Lnan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru sedan·F Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tetap disimpan dan dipelihara oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. 2.. Yang berpanrkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ka bawah d1bu&t 1 (satul ran~kan.31 dildrimkan·oleh pf. c. berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penye1esaian. Pelaksanaan Pekerjaan berda Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dimu - Desember 1980. 3.. dan Gubernur Lembaga . I dalam lingkungannya segal a sesuatunya 2. I yang bersang - Kepala Daerah Tingkat IX. 4. Lemba~a Tertinggi/Tinggi Pemerintah Nondepartemen. \ PEN UT UP 1.32 5.. Pimpinan Lembaga dan Gubernur kutan. Jaksa Agung.. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesu1itan. Tarnbahan Lembaran sebagai tersebut da1am lampiran Negara Nomor 3134). Jaksa Agung. III Surat Edaran ini. Untuk memperjelas maka dalam Su - rat Edaran ini dilampirkan sa1inan Peraturan Peme rintah Nornor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan Pegawai Neveri Sipi1 (Lembaran Negara Nomor 17. Pimpinan Kesekreta riatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Penunjukan Pejabat Penilai begitu juga perincian pelaksanaan Surat Edaran ini ditetapkan lebih Ian jut oleh ~1enteri.. Pimpinan Kepa masing-rna Pemerintah Tinrkat Noncepartemen. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebarai tersebut di atas se suai dengan ketentuan dari Menteri. PERALIHAN Pernbuatan Daftar Penilaian sarkan Peraturan lai pada1bulan X. la Daerab sing. . Pimpinan Kesekretariatan Negara.

-- -------- --- . Nepara I sebagai Lapor an . I 4. . Semua Kepa l a K..Direktur . Jenderal. Inspektur Instansi ~.Lknya . Bapak Presiden ~~enteri poran.ksanakan denp-an ..---_ aeba tk -ba.lep. A. s ebagaf la- :1.. Semua Sekretaris Jenderal. dan ~::8pala Badan/Pusat. . ~emua Kepala Kantor Wilaynh Departemen/Pimpinan Ver-t Lka l . Sernua Camat di seluruh 9. C.. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Semua Kep~ Departemen Keuangan.:ara sebaza. Henteri/Sekretaris !. 7. Harap maksud Surat F:daran in1 dill1. Pe rt i nggal .- NEGARll MANIHURUK TFJ1BUSMlSura t Edaran ini disampaikan kepada: 1.antor Pe rbenriaha raan Nerara dan la leas Daerah.--.-_ 33 4... . Jenderal. Indonesia. Penertiban Aparatur Negara.---'.L laporan.

. .... .A DAN PAUF I INO.34 LAMPlRAN I SURAT EDARAN" KEPALA BADAN ADMINIS TRAS I KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR TANGGAL 11 PEBRUARI 1980 Oi/SE!1980 HAHASIA NAMA NIP . -D '" .... . . I1 TANGGAL 2 URAIAN 3 PEJABAT PENtLAI 4 I f I i RAHASIA . o ... .. BUKU CATATAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT ..... ... ... GOLONGAN RUANG : ••••••••••••••• NAbf. . " . . .

dan lain~ lain. I A N :3 1 2 Cukup jelas " Tulislab tanppal kejadian yang akan diuraikan . 1 1. 2. 02/SE/1980 11 PEBRUARI 1980 U R A LAJUR 2 '. 4 Tulis1ah nama dan Paref Pejabat Penilei pade setiap ada kejadian . di deIsm lajur 3 • Tulislah tingkah laku/perbuatan/t1ndakan Pe I 3. 3 gawai Neger! Sipil yan~ bersangkutan yang menonjolt baik yanp positif maupun1yang negatif. berkelabi.. umpamanya prestasi kerja yang luer biasa baiknya~ tindakan menpatssi keadaan yang sulit. 4. serinr.tidak masuk kerja.35 PETUNJUK PENGIStAN LAMPlRAN I Sur-AT EDARAN KEPALA BADAN ADMlNISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA HOMOR TANGGAL: NO.

Unit Organisas! RAHASIA - 4. polonran rueng d. golongan ruang d. NIP c.AH TINGKAT ••••• L YANG DINlLAl 8. Jabatan/pekerjaan e. Jabatan e. NIP c.. Unit Or~an1sasi 2. Jabatan/Pekerjaan e. • •• .· N am a .•••s/d ••••19 .36 LAMrlFAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAI~N NOMOR TANG GAL RAHASIA DAFTAP PENlLAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPAP. 11 PEBRUARI 1980 JANGKA W~. Nama I II t b. Pangkat. b. Pangkat. I i ! .TEMEN/LEMBAGAI DAEF.. Pangkat.KTU PENlLAIAN BUlAN •. N a m a b. PEJABATPENlLAI a.: ATASAN PEJABAT PENILAI a. golongan ruang d. 1 Unit 01'ganisasi 3 . NIP c. ()Z/SE/1980 .

.RAHASIA 31..I SIPIL YANG DINtLAI (APABlLA ADA) Tanggal.. JU M.••••••••••• 6.. KEBERATp.--. Prestasi Kerja ~--------------------------~~----_. NlLA... a. KejuJuran f.. 4.L A H . Tanpg-ung Jawab d.. RAHASIA . h..-1 N !L A I ArWKA SEBUTAN lCETERANGAN Nilai ratarata adalah jumlah diba~i dengan jumlah un sur yanp d_! nilai.l r RATA-RATA 5. Kesetiaan .------~ c.. . Ketaatan e. PEN I LAI AN UNSUR YANG DINILAI .. ~ ----. h. Prakarsa .N DARI PEGAWAI NEGEP. Kerjasama g.. j. Kepemimpinan i.'.

KF. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI AT"'_S KEBF..._ ... .....1 Tan~gal....NlLAI ArrAS KEBERATAN .....38 - RARASI! 6. 7. Tanp:gal" ....RATPJ>..PUTUSAN ATASAN PEJ~AT PF. RAHASIA 8.~ .

LAIAf.\ TANGGl!L.... ) RM1ASI. DIBUAT TANGGAL •••••••••••••••• PEJJ\RAT PENlLAl ( If).. •••••••• YM1G _ ) NIP PEGAHAI MEGERI SIPIL DINILAI ( . DITERU1..•...•..39 RAIIASIA 8. •••••••••••••• ATASAr:l PEJABAT YA.• ~ NIP .LAIN 9....A . DITIl:RIM.. II •••••••• NIP « • •• ) 11.'1G MEtHLAI (... . ••• ...1\ TAlTGGAL...••.

40 PETUN. BADM1 ADr-ITNISTHASI KEPEGAWAIAN NEGARA TANGGAL LAJUR ANGKA 02/SE/1980 : 11 PEBRUARI 1980 NO. umpamanya Seksi A Sub Bspien Dinas IIDinas A~raTia 6.. .. 1 e Tulislah Unit Orrsni. 3. 1 d Tu11s1ah nama jabatan atau pekerjssn dari ~eFawai Neperi Sip!l yanp-d1nilai 5. 1 I- HURUF 3 U R A I A N 2 1 1 1 4 1. .nJK PENGISIAN NO}fOR Lt!:M'IRAN II SURAT EDARAN KEPALA. Direktorat dan Unit lainnya yang setin~kat denr-sn itu. bekerja serendah-rendahnya : (1) Untuk Pusat : Biro. Umpamanya Urusan C/l/2 Sub Bar-ian IV/ell Bagian IV c Biro Tata Usaha Kepepawaian (2) Untuk Daerah : Dinas dan Unit lainnya yanp setinpkat dengan 1tu. a b Cukup jelas Cukup jelas Tul1s1ah panpkat/p.sasi tempat Ssudara.olongan ruan~ terakhir yanF bersanpkutan c 4. . 2.

Amat balk 2. 61 sId 75 51 s. Muda Go1. •. anpka dan sebutan pada masing-masinp: Unsur yang dinilai deng-an ke tentttan sebersi berikut~ NO. roanp II/a ke etas yaup memanpku sustu jabatan... Kuranp. 4 a sId h 'Iul1s1ah nila!.41 1 2 3 2 4 ..• . Sedan9: 5."d 60 50 ke bawah Pe~ilaian unsur Kepemimpinan sebagaimana tersebut dalam lajur anrks 4 huruf h hanya dikenakan bapi Per-awa! Neferi Sipil yanp be~anp"kat Peuyat . Cukut> 4. 9. . N I L A 1 SEBUTAN 76 ANGKA 91 sId sId 100 90 1. 6. 3 a sId e Untuk penp!sian lajur-1ajur untuk AtasauPejabat tersebut diates Penile! apar memperhatikau penpisian 1ajur-lajur anrka 1 huruf a sId e 8. B a i k 3.. a sId e Untuk penpisian lajur-lajur untuk Pejabat Penilei apar memperhatikan penpisian lajurlajur anpka 1 huruf a sId e terseb\ltdi atas 7.

yanp dinilai lai anpka aiba?1 jumlah unBur yanp dinilai. tidak ada keberatan eendirinya maka lajur ini tidak perlu c!i isL dar! Pepawai Neperi maka Pejabat Penila! ada keberatan Sip!l yanp dinilai. Tulislah Apab11a denzan 12.640 : 8 80. 4 j Tulislah umpamanya ni1ai rata-rata. sur yang dinilai. menuliskan tanggapan-tanggapan etas keberatan .. adalah seDranp Pim a pinan cenpan jumlah nila! an?ka • 640. yanp dinilai adalah Pepawsi Ne~eri make jumlah n1 - Sip11 yanp bukan pimpinan.. denran demikian bersanFkutan Apeb11a nilai rata~rata • 80.~al keberatan ini. Sipil yanp dinilai ruhnya n11al yanr terdapat dalsm daftar Pemaka Pepawa! menulis kebe pads lajur itu dibuat nilaian Neperi ratannya Pelaksanaan Sipil yanp.. menpisi nilai sebutan. yaitu jumlah nilal darl unsur kese~i~~mpai Dalam laj~~erlU 10. . 1ai hanys dibap. bersanrkutan denFan alasan-alasan tanp. 5 Apabila ada :keberatan dari Perawai Neperi atas sebarian atau selu Pekerjaan. 11..i 7 unsur yanp dinilai.42 - 1 2 4 :3 i 4 Tulis1ah jurnlah Ni1a! anr-ka dar! semua ununsur Kepemimpinan. nilal sebutan yanp = balk. yaitu jumlah ni- 9. 6 Apabila pada tempat yanp telah tersedia. maka untuk mendapatkan n1la1 rata~rata..

11 Tulislah tanprnl. k8mudian dibuhuhkan tanda tanfnn. 7 Apahi1a ada keberatan dad nilal menpukuhkan nilai P~p..43 - 1 2 3 4 kebe ra t an tersebut. nama. bulan~ dan tahun nencrinaan DaftRr nenilaian Pelaksanaan Pekerlaan olen At. tcrsebut. bulan.. dan tahun nenerina?cnilaian Pelaksanann Pekerjaan dAn oleh Pep. 1(1 Penilat.nPekerjaan Pej abat oleh Pejahnt P~nil~i. nana . namnt NtP dari Per8t-mi Nf!f'criSipil yanrr dinilai.« an Daf'ta r Nilai Pelaksana~. 18 mempunyai Tulislah jabat Penilei lll.awni N~~eri SiDil yanr..awaiUereri Sipil yan~ dinilai.a. dan nIP dad 16.apan tersehut. jl!.. Pe- 13. Penilai at au mengUb. 9 Tulislah tanfwa1.lt bulan. dan ta. ke1'1l1dian ibud buhkan t anda tannan.. ke ~udiandibuhuhkan tanda tan~an. Tulislah ta.hun dihuat tanrr. dan nIl' Atasan Pe- . maka Atasan Pe1nbat oLeh Pe[abat. 17. dan t ahun nembuat.nf!p.asan rei sbat P~ni1ai. dinilai.8hnya yan« sudah dfbuat apabiyang kuat.hat Penilai. Tulislah an Dafter tanrpal~ bulan. . lain 8pahila 15. 8 aiasan-alasan teMtJat dibuat keputusan Atasan Pcetas keberatan Tulislah keteranran-ketcranran !'lerlu.

bahwa dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil be~ dasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Untuk Pegawai Negeri dipandang tidak sesuai lagi. .. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. dipandang perlu menetapkan Peraturan Pernerintah tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. .-------- -- ~ 44 - LAMPlRAN III SURAT EDARAN KEPALA 'BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA NOMOR : 02jSE!J9pn TANGGAL: 11 PEBRUARI 19'80 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TABUN 1979 PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. M EMU T U S K AN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN PELAKSATENTANG Mengingat Menetapkan NAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. . b. 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Menimbang a. 1.ETENTUAN tTMUM Pasal 1 Dalam PeTaturan Pemerintah ini yangdimaksud dengan : a. BAB I Y.

. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsun. BAB II ••• . yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Da£tar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjnan. Jaksa Agung.. jabat lain yang setingkat dengan itu. oleh Pejabat Peniliti. adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan peker jaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihuat. b. dengan ketent~ an serendah-rendahnya Kepnla Urusan atau pe· . Pasa! 3 Terhadap setiap Pegawai Negeri Sipi!. kecuali ditentukan lain eleh Menteri. adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertim bang an yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pasal 2 Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerj~ an.. epar t..g dari Pejabat Penilai...emen1 dan Gubernur Kepa La Daerah D Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing . Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegs ~ wai Negeri Sipil.l'Pimpinan Lembaga Pemerintah Non . Pejabat Peniiai adalah a ta san langsung Peg awai Negeri Sipil yang dinilai..~5 . dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara. a. c.

ketaataT).~ e. Pasal 5 dengan (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan sebutan dan angka aebagai berikut : a. dituangkan· dalam Daftar an Pelaksanaan Pekerjaan. Pekerjaan . c. (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan unsur-unsur yang dinilai ada1ah ~ a. prakaTsa.ian pe1aksanaan pekerjaan Negeri Sipil. kepemimpinan. hanyn dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke a t a s yang memang ku suatu jabatan.. (3) Unsur kepemimpinan·sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) huruf h. f. ke r j as ama . dan h.4~ - BAB DAFTAR PENI LAIAN II PEKERJA:\AN PELAKSANAAN Pasal 4 Pegawai Penilai (1) Hasi1 penila. g. d. b. amat ••• . tanggung j awab . prestasi kerja. kesetiaan . kejujuran.

a. baik c. . sedang e. laksanaan pekerjaan. DAB III PEJABAT P~Y. ATASAN PEJABAT PENILAI.7S = 51 60 = 50 ke bawah.. DAN'TATACARA PENILAIAN Pasal 7 (1) Pcjabat Penilai wajih melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya. Pasal 9 ••• . anat 47 61 . 6 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah ber sifnt rahasia. cukup d. / " /(2) Penilaian pelaksa:naan pekerjaan sebagaimana dimaksud da1am ayat (1). apabila in te1ahmembawahkan Pegawai Ne2eri Sipil yang bersangkutan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan. = baik b. di1akukan pada tiaptiap akhir tahun.ILAI. kurang 91 "" 76 := - 100 90 (2) Pedoman dalam mernberikan nilai pelaksanaan p~ kerjaan Pegawai Negeri Sipil~ adalah sebagai tersebut dalarn Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Pa s al. Pasal 8 Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pe.

Pasal 10 (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar P~nilaian Pelaksanaan Pekcrjaan kepada Atnsan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebarai berikut : a. apabila ••• . Daftar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disaropai kan tanpa catatan.l d i ter. n:. (3) Per:awai Negeri Sipi! yang dinilai wajib me .- 48 - Pasal 9 (1) Dafter Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberi kan clch Pojabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. b. maka ia dapat mengnju~ kan keheratan disertai dengan nlasan-alasan nyap kepada Atasan Pcjabat Penilsi melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) ha r i sejak t arig a..i g manv a Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. keberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.embalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pe kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pejabat Penilsi selambat-lambatnya dalam janeka waktu 14 (empat bolas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. apabila tidak adakeberatan dati ~egaw~i Negeri Sipil yanr dinilai.. (2) Apabila Pegawai Nageri Sipil yang dinilai be!.

ApcPedi- (4) Daftar Perri Ian Pelaksanaan Pekerjaan bar u Ia 0erlaku sesudah adapengesa. apabila ~da keberatan dari Pegawai Neeeri Si3111 YJ. a t as Pe - (2) Atasan Pojabat Penilai memeriksa dengan sak sarna Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr disampaikan kepadannya. Pi. Daf t ar Peni laian PeLak :).-:clakan Pekerjaan tersebut d i s ampa Lkan denpan catatan tentan~ tRn~gapan Pejabat Penilai kebe ratan yan::: d i a j ukan oleh gawai Negeri Sipil yan~ ~inilai.C dinilai._ ~l r-:..mp Inan Kepa La Da erah Tingka:~ I. Ncgar a . ada1ah Pej abat Penilai dan atau Atasan Pejabat Penilai yang ~ertinggi dalam lingkunflannya.ma~ini-~asinr. Pemerintah J~ksa Agung» Pimpinan Kesekretaria..tan Lemba. :! Pasal 11 Menteri. (3) Apabila terdapat alasnn-alas~n yang cUkup. ..i.g a Lembaga Terti 7'. dan Gubernur " .han dari Atasan Pejabat renilai.:3i/Tinzr:i -. tasan Pejabat -Penilai dapat mengadakan Tubahan niial yang tercantum dalam Daftar nilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana maksud dalam' ayat (2).:~ _ b. BAB IV ••• Noh Depar temen .

bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepri1a Perw~kilan Republik Indonesia di Negara. . dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberik1n oleh pimpinan badan atau dewan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat NegaTa. yanl{ ber sanrkutan. li (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tug:as belajar di luar negeri.kursus yang bersangkutan. baharr-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dibe rikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.. akilan Rakyat Pasa1 13 (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar. Pasal 14 '" . dibuat oleh Pej~bat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberikan oleh pirnpinan pe~guruan tinfYpi sekolah.. (2) " " Khus us bagi Peg-awai Negeri Sipil yang d i ang ka t menjadi Anggo t« l"... nesia dan Dewan Per.Jwan Perwakilan Rakya t Repub Id k Indo- Daerah.50 BABIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa1 12 (1) Daftar Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara. atau.

:1sn1 14 Daftar :Penilaian Pelaks<'.organisasi profesi. ~itetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bad an Administrasi Kepe gawa i an Ne ge r a .t Penilai denpan mcn. o r ran i sas i a t au badan yang be rs ano ku t an ..ara sahabat..an Pemerintah ini.f?unakan bahan-bahan dari pimpinan perus~ haan .b ahan penilaian pelaksanaan pekerj a an t er-s but vd iber fk. atau badan intern~5ional.naan ekerjaan b/1pi Pegawai NeP geri Si~il yang diperbantukan atau dipekerjakan pada naer~h Otonom atau instansi Pemerintah lainnya. dihuat oleh Pejab3.51 P. dibuat aleh Pej~bat Penilai dari Daerah Otonom atau instansi Femcrintah yang bersangkutan.m o Ieh Kepala Perwakilan e Republik Indonesia di Nerara yan? bersangkutan.•• \ . 1 (2) Khusus bafi Pegawai Ne~eri Sipil y~ng diperbantukan atnu dipekerjakan pada ne~aTa sahabat atau badan Ln ternas ional b ahan. badan swasta yan~ ditentuk~n. nef. BAB V . Pasal 16 Hal-hal y an« belum cukun diatur daLam Peraturan Pemerin tah ini diatur 1ebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pasal 17 Ketentua~-kGtentuan teknis tentang pelaksanaan Peratur. Pas a I 15 (1) Daftar Penilaian Negeri Sipil Pelaksanaan Pekexj2an b~gi Pegawai a t au dipekerj akan yan z d i perban tukan pl1da perusahaan milik Nep-<lra.

1952 Kecqkannn refnwai Ne~eri r~r~yataRn ini.Lrmya ypnp hertent~n~~n - dc~~or Pcr~tur~n Pemcrintah ini di- !..AB V KET:t'. maka Pert ent.n~an Lr.IT1TPJinpU\LrHAN Pa s a l 18 Daftar Penil~ian rel~ksanaan Pelerjaan yanp dibuat sebelum be r l akunya ie r-i t ur an I'emer Lrrt ah ini diCtnr:gap dibURt ber~3s~rkap r0r~turan femerintah ini.an« Da f t e r (Lembaran Ne~arn Tahu~ 1952 Nomor ISS) T~~b?~~n LembaraL Ne?ara Nomor .r-.n T)c"1'·\mdanr:-und3.'. BI'B VI ~Rsal 19 Denpan berl~kunya Peraturan ?emeyint~h at uran Peme r In t ah Nomor 10 T~h~.l.i]}) dan seca l a rler~~t'.i fiU]' i -\rrar .52 B.

Ditetapkan di Jakarta pada tan~pal 15 Mei 1979.i\'~ _. INDONESIA...~ 53 - Agar supsya setiap oranp men~etahuinYR~ mern0rintahk~: pen[undanrr[m Pe r a t urnn !"ler. ~) nAll)p. I K~PE"'A\'·I)IL~·l i'l l.t":1n PI.':J:'-:'l'!'- p a tnnny a dalam LCP1b2.~" 17 Cisalin sesuai dengan as.cn1jr.- f.lO" .}\~l _"\' .• r~ •• .t. Diundanpkan di J3karta pada tangrq1 IS nei 1979 ?1ENTERI!SEKRETARIS NEGfRA S0E r:r }1 T0 REPUBLIK INDONESIA t...rflj::··i'·.d. PRESIDEN REPUBLIK LLl.>' . ..ra P. SUDHARiV."'~~} "h.ran Ne~r'.lerint~h i a i dt.r. .. REPUBLIK INDONESV\ T.ONO SH.It:r.~J." tUN 1979 J'. " .: '...- t. .".lik Indonesia. s LEHBARAN NEGARt.~ ".inya ~Ie~.

~ "'_~.n sunrarost baik al. pCl.. 1Jn'~<'n.n atau Pe-· d mcr Int. amat baik 91-10C 4 tidak p€.J.-::e1uarkan ucepan~ membuat tulisau."J. horrsat an t~·(~?c.' kan turasnyo r unz '~fJn s:~cara l--erdf'ya-=- berhasilfunc.ujuan untuk clapet meluksane - 91-100 .... ~l "1cnente.LAMFIRJ.. seseoranp.:di fara. rl<'.-Unc.r t a selalu berusaha m""l:l"o:. se.si 12 dr.·~. i URA I NIL AN A. amat baik 91-100 J 3 Belalu be ru saha (:enpp.di simpa tisen/ ann:ota perkumpulan atell ticalt v::xnah terlibat da lam r-e rakan yanv bertujuan menrubah at au menentcnr rancasila$ Undanr. ! I 2 sclalu mcnj unj un? tinf'?i l::C! .. Netar6~ Iemerintah 1945.nr l?anci:!sii' aroet baik 91-100 La .ini1ai ber tujuzn menr ubah 1:. sC'rtc senantiasa t!1cnf'ut.~.N PERATURAN PEMERINTMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR j TAJ:-1GGAL 10 TAHUN 1979 15 MEl 1979 NOHOR '1 UNSUR YANG NILAI DI3 1 I.TnC\h menje.. C'.anr Daaar 19i1S~ b ent uk NeFere Kesatuan Republik Indonesia~ ateu PeF'erintah.:.-IOO .kukan tindakan yen? :.au.bcnaran Pancasila baik d'lltm UCC1pan) sH~"'. tingkah laku den IJcrbuatan.I MIGKA 6 KETE_ RANG A}1 SEBUTAN 5 arne} - '2 4..t. atan ro1Q:wan. KESETlAAN baik SJ..E..1:'i Ea Iuan Nerar<l. i 7 1.p~.iO . i 5 ! tidak pernah men.rc7: n1 k<2pentinrrm 'Nt.·UndanF D::-'sar Gf.3t8u I"clr..uh meT'!perC' nretahuannya tentane Fancs.encana fer:erintnh df!ni~. ! ... dan litik :::~·l:'.rip?J"a kcpentinran ri scndiri. tidak per!l<:!h menyangsikp".ll iJndanf-Unclan~' Dasar 1 (l{.2_ .mIC' p fuh-sunr[.rintah renC3na-r.cl""J 2. .1 a.ltn t.. k.rP'.P.

.. politik Pemerintah. . te.6 1 2 I 3 6 4 karena kuranp penr.:'ak22.mcasile.-::npl1anfi ke.1ngatkan ia sadar akan kekcliruannya dan tirlak lagi mengulanpi kekeliruan t er sebut . I . tct~r:i kemudian sadar akan kekeliruannya dan ti c:ak lagi rr.tar-i kemudian SaGAr aken kekeliruennya dan tidnk leW! menY8ngsikan kebenaran Pancasf. karena kur ann pengeta'huan peE.h.:kahLaku yang capat dirtilai menyanfsikan kebenaran P.Qar pernah ikut-ikutan P. seC<lre ti.k lag! menyanz sikan kebenaran Pancasd La ... " " kalau ada dor ongrm baru mau terusaha deng8n sunppuh-sunp:gub mempelajf.".La 76~·!:1O ! I ! 7 'v.:-i kchormatan Nef"ara (:f'. Undang-Undang Dasar 1%5> Haluan Neraie.keliru=- atau Pe I an tersetut. tetapi sesudah diperi ngatkan 1a sad ar akan kekeliruannya dan t ic'e.. de-pat dinilai kurf-up.etahuan.DQnjunjunf tirw."~ i 5 haik .i'dapar 'dinilai 1'1.ri dan mempcrdalam penre tehuannya tentan? T'ancas Ll a.U 76-90 l' I i I nurint3. : ! I II I I I I i I I I bafk 7 ~~arena kaa Lpaan dan t.u nah !!Ienp Clrkan ucapan at au mcnunjukkan sikap at~u ting kah l~ku yen..ny~nf'sikan kebenaran PancaGila.lengeluarkfin uCl1pan atau r::enunjukkan sikap atau tinp.Lciak sa(!er pernah bersikap atau bert:Lnrkah Laku yanp. eJ.dan rencana rencane Peme:rintah sesuai (1e11[:8nbidanr tugasnya. I bail': 16-90 '3 cukup 61-75 I - 10~ karena kealpaan pernah bersikap atau bertingkah cukup laku yang dinilai kurang menjundarat junp: tingRi kehcrmat an Neg-ara dan atau Pernerint~h~tetapi se sudah diper.. 61-75 I 11.i ~~ .

I I I . ~ bawah ! I Pemer1ntah.D Lsku yang dapa t dini lai. mcnjadi ikut-ikutan nenseluerkan ucapan atau nenunjukkan sikar atau tinrk0.La clan 1··arusadar akan kekeliruannya sete1ah (!iberi peri ngatan yanp keres" karena terpeugaruh o1eh oranr lain atau linrkunpan menjadi ikut-ikutan bersikap atau ber~ tin~kah laku yang clapat dini 1ai kurang menjunjunr tinf-fi kehormatan Ne?ara dan atau Femerintah. Undan8-Undanf Dasar 1945.II kurang infatan~ tetapi masih bersikap atau ber t mgkah Laku yaup: dapatl dinHai kurang menj unj unp t infr 1 ri kehormatan Negara dan atau wa1aupun t eLah ! 50-ke.a. tup. sedang 51-60 13 .e l.2 3 5 6 7 11 kurang berlisllha mempelaj ari dan mempcrdalam penretahuannya tcntang rancasila~ Undanr-Un t'lPJl£ Dasar 1945 . 51-60 14 j arang mcmpelaj ari Pancas Ll. dan baru s~dar akan kekeliruannya set.1snya. Raluan Nerara~ politik Pemerintah can rencana rencana Pemerintah sesuai denL an bidanr: tur-asnya. RaIluan Nerara.::1cnyanr:sikankcbenaran P8."_ 56 1 . cukup 61-75 12 j karena terpenearuh o1ch orenr sedang lain stau 1inp.ah dH:eriken perinratan yan~ keras.E cd.kunpan.150-ke bawah 15 ~alaupun telah diberikan per - in~atant tetapi masih menreluarkan ucar-an atau menunjukkan sikap atau tinekab laku yanp lcapat dinilai menyanesikan ke!Ienar an Pancasila. . i 1 16 diberikan per. politik Pemerinteh. I kuranr.suaf denp an bidanr. can rencana-rencana Peme sedang 51-60 rintah sr.

5 amet baik amat J V II 91-100 91-100 mempunyai keseraran dan kesehatan jasmani dan robeni yang baik. selalu bersunr.asnya.l w~dal~~ laksanakan tugasnya.l.. ba'ik I:'. i 6 7 17 kur ano 50 ke bawah L mempunyai kecakapan dan menvuasal sefAla seluk Leluk bidanr tupasnya dan bidanp lain yanf berhubungan GenEan tugasnya. baik dalam arti mutu maupun da.mat 91-100 2 mempunyai ketrampilan yanp sa npat baik dalam melaksanakantup.ara. •... politik Femerintah.?n denfan tugasnya. . hasil hasil ba. mempunyei penealaman amat 1/ 91-100 balk &r.fuh-sunrpuh ticlak mengena. Haluan Nef.-_ yanp batugas penpalaman tu?asnya. dan rencana-ren cana Pemerintah sesuaf dengan bidang tugasnya. t-aik 76-90 .mat II 91-100 baik 7 kerjanya jauh reeLeb fhf kerj a rate'~rata yanf d i tentukan.lat 3 as di Hoang yanp lutugesnya dan li taik v' 91-100 dang lain yang ber hubungan c1. yang luns baik 76-90 baik 76-90 11.am arti jumlah. selalu melaksanakan tUfas secara bercaY8f:Una dan barhasil funa.ik amat 6 91-100 baik a.3 4 tidak terusaha mempe Lajar f Pan casila Undan~-Undan8 Dasar 1945.

. ~_... yanp setugas- I.. ··. ternmp:ru kesehacan 20.." . mencapaf I I hasil kerja rata-·rata yang df.. .ukan . m€mpunyai ketrampilan dan~ ·dalam melaksanakan . I I.58 ~~1-+~2 __~~3~ 1 ~ 4 dalam tugasnya. 21.~. dan rohsnd yenp baik.1.1anr· di bidan~ turasnya..'~I. kecakapan tup.~. 23.cu tUg8. I cukup 61-75 I sedans I sedanI' 51-60 I .1 bersunp.. pada urnumnya mela~san~kan tugas secara be rdayaguna dan be rhasd L. mempunyaf kecakapan yang ser.am arti mutu maupun dalam art! jum Lnh . .S - kup d~l~_TIl_ meLaksanzk an j nya . . selalu be raimgpuh-sungguh I melaksanakan an j asmani I bafk ! 5~.~!~..nya... bafk dal. 19.~. cukup cukup cukup ! cukup I dan berhasilfun~.-+ __6 __~ __7 ~ 76-90 I 12 _I pada umumnya mempunyai kese~ar- I baik 76-90 76-90 13.1 adakal. ~1: __ 11. ~t¥}i\h.anya tidak dapat ne Lakaa : nakan tur-as secara be rdayaguna ! di bidang tug~sny<"l. mempunyaf yanr cukup cukup cUkup 61-75 61-75 61-75 61-75 €1-75 61-75 ket rempf.-rate yanR d1tentukan? I baik d"lam ar t I mutu maupun da..Lan yanp.Lanya tirlak mencapaa htlSil j kerja rat. edakalanya jnsmaninya. 17.t.~ft\}. kal. i baik 76-90 i5:r.j mernpunyai penf'?lanum yang cukup 18.._.-guh-sunrruh melaksanakan tup:asnYF. I ! I ba1k guna.au ada doronpan .J.ent.." 22..asnyi'. adaka. 51-60 24. .. 14.~~yai 16~1 1di bidanp ! .

~ kurenj.:angpu pe Iaksanaan tu~a.asnye secara berdayapuna dan berhasilguna.tenrukan .~larn arti mutu mau- I bcrkali-kali tidak dapat melaksanekan tur. 51-60 151-60 I I sedang 29.1 kurnng 33. ..~ 32.-'" 7 24. + kur anc I ~ . . j guh cl. j mem:ounyai kecakapan eli kur ang 150 ke jb8_Wah i kuranr mem~unyai ketrampilan dalam 1!1:2. bafk d. kur ang menpunyaf..1 30.ienr'. 27'1 1 28.1aksanakan cugasnya. mempunyai I di bidanv 25.snya.alemmelaksanakan 26. ber sungpuh-aunczuh tur-:asnya.. tUfc?snytt.df. basil kerjanya selsIu jauh ai bawah hasil kerja rata-r'lta yanr-.a serin~ ter p. sedang sedan? sedCl.r.nr: 6 i51-60 51-60 51-60 1..59 1 2 3 I 4 5 yang sedan?. da Lem maLakaenakan baHah 50 ke I manfrrya . terganr-gu kesehatl1n I jasm8niny~ scninp. kuranp: kur an« 31. I ! I ' '.1 150 ke bawah ke .• serin? terpanrpu kesehatan jas- s~ring ticElk capat melaksan~kE\n tuvasnva secara berd. I I penpalaman turnsnya. berkali-k~li tid~k mencapai hasi1 ke rj a ratl'l-ratn yang ditenI rukan . sedanr.1 adakalanya tidek bersungguh-sunr. bafk dalmn arti mutu maupun dalam ar t f Jumlah9 I i I ISO beWl1h 50 ke f basrah kuranz 150 ke !bawah III.: berkali-kl\1i. . enn berh~si19una.two:asnya. 34.n d1 bdrlang ruzasnye .. I I i bi.. penralama.ayar--une.{ 150 ke jbawah kurang kuranr.

.laan .->-.at tugaa- 'l selalu menput amakan kepentinf:'.•.->< para umumnya menyelesaikan tu['fas [~enfan baf..01ongan. • It upasrrya rl_alam segal.tau t Indakan yaur . 10.k 76-90 I I I ber 8.wab 2. 6.. keadaan·v baik 91-100 : 91-100 tic'd.....>. uraumnya i . - amat 91-100 bnik emat baik 5... at au f..• k-baiknY·8 d p.r:t kS\1utusan Y?~l " niambit e.. ~ ...nIa selplu menye_1esaikan tu~as ce- amat baik amat 91-100 -ai temp.:!-2~. 1'Dada umum:ty{O\ ada o. I i ! II .~.ktunya. mengutamakan - baik 76-90 .~.60 I .. se Lal.'\0a waktunye .k 76-90 I'pada i I I I ! i 1 1 I I . kepent ing an cinas cladpada ke pentinpan diri sendiri oran? Latn ... berani memikul risiko dad ke b 91-100 putusan yanp: diB. pada umumnya t Ldak pernah ber-- I I 1 baik usaha melemparkan kesalahan yan1 dibuetnya kepada oran? lain. ~::3[:_. 4. .kan yanr d LLakukannya .mbil atau tin.i t empat.: ~crnf:h lerus aha me10m rark:-m kesalahan yan~ dibuat nya k':::Dada orang LaLn . 110 pada 76-90 ! umumnYG reran! 'F. . baf.olonpan.• .. de. ngan ~~b.. 3._.(~r1kul resiko cb.. 4 5 den t epat 6 7 III L p:unpj"..".-. 91-100 f.a kea... I i I I I kukannya ..~.. 9.k dan t epat pada w.. .amat baik an dinas daripada kepentinh~n u diri scnciri~ oran? lain 1 et." . 1 2 Tnnp:- 3 .bp. se1alu menyi~pan dan at au medengan sebaik.::kny<'1 loarclnr-baranp milik Ncr-ara melihara amat hafk ~>-7....1<. brd.-".an ser.la- I balk 76-90 !.E£§!L~~~~~?e£?E-Y_?~. \ 12. F. .o b er ade ny? dal.

....esnya.ertanpLemparkan kes al ahan yan~ dibuat- gun?.. . ternrat sedan~!51-60 ! -I II sedan151-60 1 I I • .-. kuranp.. _.... 1 ken tugasnya atau tepat pade \oJakt1. _ cukup f··· . 17.k adakakanya kurang mengutamakan kepentinpan dines..lnya te. 1 2 3 4 5 76-90 7 12. I cukup 61-75 16. ... __.. tetapi deIsm keana an terdes~.. I 214 • 00 ~ . pada umumnya berada di tempat tupasnya..~. milik Ner-ara yanp.. ..:~ ~.lakukannya.. ..~~Jl ~g?<!!X.. . pada umumnya men8utanakan kepen- tinsan dines.rlambat me Lakaana - ._...._. baik menyim - l!UIaIt>' 61-751 ~ ! 20.ikllYI1 baran~-baranr.anya te. pada umurnnya berpni memikul reaike dar! cukup 61-75 tetapi... (" adakalanyn tidak dapat menyelesaikan turasnya dengan balk dan tidak tepat pada waktunya. pade umumnya menyimpan dnn 8tAU baik memelibara dengan sebaik-bo:l. C_!_l:1?~~£~Y~~~:n.'".13. 61-75 '14.~.__ adaka'l.nye.tapi kurang Iengkap . pan dan at au memelihara barenzbarang milik Negara yang cHpercayakan ~~i?ad~..._. pade umumnya tidak berusaha me nye kerena oranp.jawab.. adakalanya untuk turut 18. heruseha meli- ketlutusan yanz diambi1 memikul resiko. 61 ..-'I.• '1'._. adakalanya meni~falkan tUf'. cukup 61-75 cukup 61-75 15. adakalanya batken orang lain etau tincakan yant' di. 1ain~ tetapi adakalanya berusaha mclibatkan oran? lain untuk turut l_-.

.- i bawah 50 ke v' _-....• ..un dengan dan ata.k berani meU'. ~ 29..... -..u- nye. ada._ -. I----~-"_.. I amat 2.ra yang d.alallya kurang kek'e~tine-an dinas .tau mcn:elihar!". amat baik 19l ._..i I I . selalu raentea.n dengan sc an yang bervenang I 91-10<')1 I baik-baikny - I 8. . ____ c_ . I I 1 24.. . yeng diperC8\{akan kepcdenya . .f .. j 27.tau memeLfhar-a sedang ------- .__.kukannya..ikul risiko dati keputusan yang dianibil atau tinds.ak dapat. sering dfnas .S..: 1 I-- 2 3 4 mengutamak811 5 se dang 6 51-..Lkan ke:pentingan 50 ke baweh bmwh v i ...menyelesaikan tugasnya.~ •.c."lool .. ____ "'.. kepada orang lain.'Ji y:-:!:ug diLekuksnnye • kurang 50 ke ba:we. I I I I 3. • .dan e.._ •••. kesal~ban kepadu yang dibuatn. ada... I 2" sering me1emparkan o. selalu mentaati J?erinteh kedioleh at2.n.bai k 111!lSM ya. bareng-bareng milik NegarfJ. _. meningga1k::n kurang kurang kurnng kureng --. 1alai kurang 50 ke bc':rr:dl I I 1 .60 51-60 I 7 y/ I 2l. sering t:i. 'sF. . la...l I I i \..-:. sering Inenyi~~lpet:. __.. •• -> •• 51-60 .._.anya melemparkan kes a laban yang dibuatnya sendiri sedang sedsng 23.... adakal....h 30...as temp at t.u peraturen ltedinasan ~rang berlaku.-.. kure.....~~ . 50 ke v 50 ke be-wah I I I .. 51-60.. mengab s. sendiri or-ang lain. ... Ke~aatanl I I I I l.:!ring i!..'1g dibcrike.kan yang di. '-..~"'..'_"""~"'_""'" b ez-ang-barung milik Nege.re. 22.._. _-'>"'- 25.i pe r c tV Man kepadeny E.. __ .ti per-abur an perun dang..-' ....1r.__->-.l~a.. I I ti dak berani m8rnikul risiko dari keputusan yang diambil atau tinda..ng b aile menyimpan dan s.. I I 26. ~" ... sering I ! I I\T..._.lanya tida...

':1br-..'C~_'L"·_'·'~~ .e.go I I .. pere.--". I 76.. tetepi tidak lebih dari 40 (empe.'1 Jam kerja.. ~~ ~le:lu ---t-----"' "::::"sika. . • •• I I I .t .. memberikanpela- yanan terhadap masyarruta:r.. at au dinas.. al.baiknn ketentuon peraturen perun dang-un dangan dan at au peraturan kedin as an .- 6.90 10. - .syera.rn.-=_"'. pads. per Irrteh baik oleh atasan yang be rvenang dencan yang diberiken ba...if~~.90 61." yang bcrv- 7. adaka'Lenya tidak masuk kerja at au terla.ktu jam ker.: .ia yang ditentukan taupe. . pads unrwrnyabersikap santun..__. IJa..p sopan santilll --.lberikan pelczyanan amat terha&!'.ik 76. dalam·w'&{tu 1 (s atu) t ahun . _ .-.t masuk kerja dan at au leoih cepat pulang dari tm. pada umumnya.'_'-'" t I 12.k beik-b{~lTmyF'lre __ i' dengan bi- ?anb tugasnya... umumnyamentaati kedinasan baik.'.75 "- li. baik . -- - 5 6 91-100 91-100 7 taati 3." .cukup kalanya menge.- . .aaan yang aah .... selalu men arnat baik 4.1 . karena kurang pengete.. tetapi tidak menimhulkan kerugian Neeara.huan ads.90 a.n ke dfnusen laku. dan at au 91-100 P~~~lL~_ bafk 76.' Jj1 8.kat dengan se. I 2 3 4 ketentuan-ketentue.da urmzmny nentaati a en perundang-undangen peratura.•.t pululd jam kerjr. sopan .b ad.. -.. dengan baik sesuai dengan bi-dang tugasnya. se1ci. ". _-'._.lma.•..90 i I 1 9.-" baik 76.tu:r.".. 76.

sering mengab aika:> peratura.._. 51-60 18. cukup -..kalanya tidak masuk kerJe. kurang .. atau ter1ambat ms. adakalanye tidak mas uk kerja atau terlambat maauk Iterja dan ata..ktu jam kerja yang ditentuka:n t anpa alas an yeng s ah . .· . sd8lt&lr. 22. berkali-kali ken sikap sedanl? 51-60 b esrah 21._ .lanya kurang baik oetiberikan pelay~nan terhe. peratursedang an perundeng-undangan dan a.. cukup \' " cukup 14.daIl rnasyarakat. 61-75 15..ri 80 (de lapan puluh) j em kerja dalas wa.aianya mcngsbaikan -_ ...n perundang-undangan dan at au perintah kedinasan yang ber~· kura. - - :l.. setl8DfC 51-60 19.ng.n0 50 ke leku.n sedang 51-60 20. sesuai dengen bidang tucasnys. kurang baik rletiberike.tau perintah kedi. ~ 13.- ·31 - 1 2 3 4 5 cukup 6 61-75 61-75 I 7 12.. _"" 51-60 . :pel~anan terhadap l:1asyara. dengan bidanr: tugasnya.k..u lebih cepat pu. pada umumnya IDE:ntaati perinta.. adakalanye sikap __ o •• menunjukan -..' 17.. • •• .~ -11).." . ade..1(tu 1 (s at u ) tanun. t.- aopsn aantun ....s an yang berwene..nas an yane ber Leku perintah bcriken venango melaksa:nakan kedi.'" 61-75 L. kurang menunjukaopan santun.mya salah - sedanp.'ltat aas ua'i. &:laka. a'Ias an yang s ah ..~ kedinasan yanc diberikan oleh ata..Lang dari waktu jml ker j a Yelle di t errtukan t811Pa.d -':-1a. tetapi tidak lebih da.suk kerja dan atau lebih cepat pulang da. tetapi tidak 1ebih dari 120 (seratua dUB puluh) jam kerja daLam waktu 1 {satu) t shun .nasan yang eli oleh etas an yang cer - ada.

)rinr. 120 (seratus dua ?uluh) jan kerja da. menyalahgun akan amat baik baik baik 3. 50 ke b awah 25.as an yM(! bervenang.r cukup Laks anek.. kurenp: 50 ke bSW'ah I kur ang 24. tida~ po rnah "revenangnya.an waktu 1 ( s at.Lu r. a.e rhadap Ne[.en tugasnya.·wa 76-90 61-T5 61-75 1 .ik 2. adak. pada umunnya meLapozken hasil 7..ik 6. serine-. s e Ls.nas en yang diberiken oleh at.. olen linp:l!1enyiTI). kur anj.ara dan r:l.gnyat nenimbulk&"l.ap masyarakat s uaf dengan biden~ tugasnya... 5 kuranr.h 7 23. cas dengan a me Laks analcen Lkh Les . I 9 . karena terpenGaru~ kungan ~ adakalanya cukup tetapi tic1ek de.l.Las me~ baik ba. p ada umunny amat 4.~.u) tahun.rugian t.. ti dell: mas uk kerja at au tcrlambat masuk kerja dan at au lebih cepat pul. sering 4 pes a.. umumnya tidak pernell nenyalehcun~ken wewena. pace. k.lelaksanekan tucas juran ngan ikhlas..es an yoni'" s ah .p.ala.ri wewenan..lan[ 8.sya.. kap s op an santun.Lan maLakaanakan rintah ke di. . I .:> . de- amat br. an a: dard waktu tenj 8l:1 ker jay eng ditentukan lebih dari pa al. tu- 76-90 76-90 @ 5.65 1 2 3 22. I . 6 50 ke bawe. selalu meLapo rkan hasil kerj any a kepada atasnnnya nenurut ke adaen yang sebenarnya.es nnny a nenurut ke adaan yang sebenarnya.. kerjenya kel1acca at.rakat.L:. Lkh.h 91-100 91-100 91-100 I V.nfl1ya. kur ang nenun juken si- kurang 50 ke Oa1. Keju- l. sering terlaL'1bat nemberi pelasey anan terhad.

. I ...daan yang sebena.daan yang sebenarnya. - -. atasan menyim pang dad kea. . dari pada keadaan sebenarnva._o. 11.. sering hasil kerjanya. apabila ye.t ba...ik 9~-lOO 9l-100 . mengetahui aecara mendal.. kurang 50 1\e oawah VI .. dengan cepat dapa. selelu menghargai orang lain. .. menimbulkan kerugian terha.~. kadeng-kadeng hasi1 ke:rjanya yang dilaporkan kepada at as an lebih bail. ikhlas meLak- 5 cukup 6 61-75 7 9. edakaLanya menyimpang dari werae 12. .- kurang .am bi- sme.66 1 2 3 4 adakalanya hasil kerjanya dilaporken kepada atasan lcur ang sesuai dengan kea. 3..KerJa same. sedang sedang 51-60 51-60 \. ·n 10.rnya. wenangnya. ~-. sering menyimpang dari wewenengn:ya yang adakalanya lllenimbuJkan kerugian terhadap Negara'atau masyarBkat.. 13: 14. tetapi tidak. pendapa.-.I. 4. yeng diLaporken pads. 2.t menyesuaiken penda:patnya dengan pendapet orang lain. 1.da:p Negasedang 51-60 _ .\_.t baik 9l-100 dang tugas orang lain yt'lng ada hubungannya dengan bideng tugasnya. orang lain itu ama:t baik benar.t ama. 50 ke bawah 15. kan tugas.kin bahwa pendapat. adakalanya tidak sanakan tugasnya.0 •• .- sering tidak ikhlas melaksana.

bci~.: 91-100 Yl-IOO s e I .a uaurmy a I'".n yanG die.. .l1[~ (Ii ter.._'1 b afk baik 16-90 '76-90 1 J .._Lu me. ad ['1: ['~len:y~.I_9u ll(:.::-_ Q9. sc Lal.- 37 - 1 I 2 3 4 se Ia Iu l)ersedia mempertimb angbaken dan T!lcnerina usu1 yang i!.._8.u be rse di a men er ima keputuso.ny 9. menge t..8.. I 13.::~tu dan bidang tu.. arrJ:::'.g I t.Uf..j 1:" l) '0: rs arnasa~_~-_.. I 14. pada umumnye bersedia menpert hnb angk an O. dengan orenc lain menurut . yakin 'bahv~'..r. 9." ! t..ugaenva."lg dj emat baik ten tukan.in yang ada h ui bungennya dengan oideng tug8.ahuf se cara Garis ce3ar bide. raampu "bekerja ber-· s ema-s a. t i pfi.munmyn menget ehut biclr"IJ.in :/"crlg ~da nubungcnnya dengan bid&-YJ.gas :r. .. I I • o.ci):lgan or eng laiil rlenurut ~-Ts.l1Z lain.rlF lain. orc. uaunny a da:pat menvcsu~i· pel1dapatnya dengen pendae.moil secara s ah uaJ. I CU}~U? 61-'75 ij cukup 61-75 i I 15. Jade..ugas ya. tvkl. i t lein itu bellarq 10.c... .. pade Ul!l1. argai pendapat.. kuranz menghargai pendapaz or an C lain.ker. 5 amat 6 7 4.a8911 "\o. keput us an yang dia'libil se car a ia tidak SC-p3nC.c.iCnr):J.~tu den bidang t. .ng tw~as orang ls. pen dapat.g ___ /" 91-100 -- I or-ang ~. 1-. orang }>.2. -I. 1 .S oaik 16-90 b.n nGnerim:::..alaupun oaik /"6-90 pat.l1 • baik 76-90 76~90 baik 12.. .T" pa.SD'y c.o.ri cr ang Lam .lIr'.l". pada umurrnya h2rsedia meneriua...pa1::Jila ia ]7 at orr:-. ia tidek sependapat. usul yar:g baik deri oreng lain.:.m~'..".1?u"QUD. & n. 5.t baik " -I ' .

sedang 51-60 24. kurang menghargai oreng lain. 61-15 16.Lanya tidak dapat nl8nyesunfkan pendapatnye.akalan. yang baik dari orang lain. dengan bidang t.amodL se care sell karena tide..S yang di tentukan.eneri·rna keputusan yang df.68 ~ I 2 3 4 5 cukup 6 7 15.ng tug9. sedang 51-60 adaka. 51-60 I • dengan ~endapatnya.:Ln yang be .kur~g I 50 ke bawah 26.e. adak a'Lany a t.Lany a tidak sedenp.~ sesuai se dang 51-60 I Ii 23.' cukup 61-75 17. . 22.. adak[\lanya sulit menerima ke-· put uaan yang Uiambil se car-a s ah karen a tidf'k seauaf dengan cukup 61-75 !j. adakalanya kur ang mampubekerja beraama-aeziu dsngen orang lain menurut ~fraktu dan bida. . adaka. .ugasnya ..in menurut waktu den b Ldang bugas yong di tentu.- sedang 51-60 nar. -<. tidak 'men-getanUi btdang bugas oreng lain yang ada hublli"_gan·~ ny a dengan bidang tugasnya • . ' .idak mampu bekerja bars ama-s ema denganorang J. a. cukup 61-75 pendapatnya.. baru dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain setelah berka11-kali diyakinkan. kurang mcngetahui bida. 18. 21.ng tugas orang lain yang ada hubungarrnye.' ~.tcan • de:pat Il'.1. pendapnt sedang 51-60 20. 19.v·a lambat mempertimbangkan dan menerima usul.. adakalanya suli t mempertimbangken den menerima usul y~ng baik dari orang lain. dengan pendapat orang la.

i dengan pendapatnya. mint a atau tidak cl1minta nsnganai at au yang ada hubungannya dengan pe Lake an aan bugas . mengam- kurang 50 ke bawBh sa baik amat 91-10C bil keputus an atau meLakuk an bij aks an aan umum :piIllJ?inan. sering tidek dapat menyesuafken pendapatnya dengan pendapat orang lain yang bener . sering tidak mampu bekerja bers ama-s eme. sering kurang menghargei dapat orang lain. tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari at as an. atau perintah dari atasan mengamtil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanaka. 30-. baik di .rEfring ti dale dapat. VII Prakar1. cara kerja t~ndakan yang diperlukan dalam me Laks anakan t ugaanya . tetapi tidak bertentangan dengan kebiyang baik 91-100 4. 27. mendes ak .lu amat : berusaha memberikan sabaik ran yang dipandangnya ba.ail1' kurang 29. amat baik 91-100 ·3.c sesua. dengan orang lain menurut waktu dan bd dang tu gas yang ditentukan. tetapi tidak bertentangan dengan ke-· 2. r.usan yang diambil secara s ah karena tidal. sela. sering bangkan ti dak dapat dari mempertimyang kurang dan uener-i ma usul 50 ke bawah 50 ke b avah baik orang J. da'Lam keadaan t anpa menunggu petunjuk 76-90 j aks enaan umum pimpinan. menerima keput.n tugasnya. sela1u berusaha mencari tatab aru dalatn mencapat dayeguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.69 1 2 3 4: pen- 5 kur-ang kurang 67 50 ke bawah 50 ke bawah 26.ik dan berguna kepada atiasan . 2 B.. .

(b '1t!>.Y1..n.t":l~!n.~"'al~1.l!~st'lll pGrh. .. ~il keputusan atau t:lelaku'ka."ln"'''''. berusah1.tl:.1_"1""~ .U t::_~al.!'I.n''''·..!. h.~~dnn~ 51-6.:er~:'3.fm"""!·:v"i '1t.c~ri 'l..l.. ~ 'I:ln.una dan ha.·.l (1<1.:tv...ri etasan ra'~u-ra~ :1crl~.~. tata- cera ~erja baru dalan Meneal'ai dayap. n. l CU!~Uf. i~nr~. ta... 1 .1_...Inan saran sedan~ 51-60 .') tindakan yang diperlukan daIan melaksana.'~nQ..1.'1. 'T'll1 ~)nru .~. p'1r1-: ni':""in~-:1. .C'..."'''lT~~· '-:cnutnS::!!l .s-':'.. ""en..n tu-vis . ..:.. sedang 51-60 12 kurang bernni MeMb~rikan l!oepada pdrro._' "'11'-"-" 'tanpa pet:1inT~i::'~.'" c.. 70-')} -sada ununnya 1)eru8a:~ai"~e:lcari baik tatacara b~rja ba'ru dala"1 :1eOl capa L dayn. t.-" T'nf'lehesar-be~l!lr!lytl 76-90 . ~'en capaf d'''Y''.CP..::r'."~ . "'.. 1"~.ken tugasnya.r.A"'" ·~8~_..r:-.':1eng anhil ke~utusan atau melaku kan tindakan yan~ diperlukan dal~ melaksanakan turasny~.~U:l~. _e!o-o_~.:. 1::r-'.yJV'l.~i~'~...:·abila di···intq cukup Gl-75 -.e'-:bc!'il:a!l saran l::en.na!)·_ ~..m '1<'?.Gi13une--.1..rl!'.'''}~'1n... 50 ke dar! ataaan tidak bcrani 1.~ir_.~intn ..'1n tu -~ . -..'1v-.("yp. ~t. u ~.~da ununnya selalu !'Br_lnj~a "1enherf_1'.t~~"... -'_ien..stnu i1 '.::1..i t!.~:al.nn s ar an van": J'b~!1d.. 5 r. 61-7. se7·)e8:lr-~. h<tl .. . r: _.'In:C .n y'1..n~ ll~.t-"'.t ~.."l.<I..f'. trmpa nr)tunj:.1:"-:l !...p.~I.h"-='I~.. = basrah .::--:·'.:une.h .' ["...t "'l.1.5 7."~rus"..1:~ ~..r.1jer lu1':t'. 1e.-!t!nt:..i.7') .fUn'1 dan .\C! t:'71t1.ot '11J ""eri!lt"".1 TI. 11 kurnn::.'''~..r."_..nsil .t"'lG.w~_""d·~..6"..').."'. _...' 61-75 -.J.ku1. ""!ctU!! .:e~..~'. 1~.?'!1~~. 7 ------.. (I:i.sil~una yanp.'...n ~':'1. ~)~r~~!~~:l_ ?.~p:di:·'~. meneari sebesar-besarnya.

. ..---1-. : . tidak b-rrus aha nencar f t3..-.:unn dan hC1.. .epat.rny....-~--~. .. .car a. t : : " : : .-. • ~ : : . --. .. : I.-sela1u memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.k selalu mampu nenf... ... .... .. mencembanfkan kerjasarna mengetahui dengan baik kenampuan dan batas kemarnpuan bawaban. denr-an j el."bil \Wf'Uden?en cep at dan t. ..o:. baru deLan mencaprd.sil~... ...:'l.un8y.1n? eebesCl..taa dengan ter:-. ...l 1 pinan 2 3 menguasaf denrtan acpenuhnya bidang tugasnya t uscn L'J"1e.. --------. 1 .. ....r-bes<l.. 2 .. 50 ke bavah 15 kepadn pi"Jpinan tidflk ))erani Tm":beriken saran kur ang 50 ke bawah ~III Kel'etlll. : .~! . .----. .. • .-..t 91-100 91-100 91-100 haf...1t selalu'bertindak tidak IDe1'lihak tegas dan 91-100 91-100 se1elu ~emberikan teladan baik selalu barusaha menupuk c'.tc. .... -+--.. .6. . . : .... . ' selalu berusaha menGgugah semanget dan menggerakkan bawah an da1am melaksanakan tugas. 5 kurang . dayr:...._. ~ r ~ r ..---..:.. .. ..akl:m nen laln. selalu bersedia kan saran-saran oernpertirnb~nA bawahan. . baik baik arnat amat 91-100 91-100 baik anlat bafk 9 91-100 10 baik am at 91-100 11 amat baik baik 91-100 76-90 12 pada umumnya menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya. i: .. nrio- baik 91-11)') am at baik amat.. . . ------.. 3 .as b~T1adr>~~ anat hnik amat danatnya oran? selalu "JllOPU r:l~np'enul....... -. .. 7 . .. .... . . : : ...... ....n... ..I} . 1 7 ~ ~ ._. 13 ••• ~ .. .. kerj c:. . 4 5 6 7 8 se!l\lu n8r-)l)U nenerrtul-an z i... --i-.".

.a umurnnya membar Lkan telajan bafk.. t~p.. baik baik pada ~umnya dan mengemhannkan berusaha memupuk kerj aaana 76-90 76-90 mengetahui kemampuan tdan batas kemampuan bawahan . ..enukakan pennnpatnya k~ pada oranR lain.. . bnik 5 .. . pada umuranya mampu nenganbd L keputusan clengan cepat dan tepat 14 pada llmUMnya mampu menge~ukakan penda~atnya denEan jelas kepada oran~ lain.as baik 76-90 15 16 baik haik 76-90 7'. 3 . @ 18 19 20 flao. baik 76-90 23 24 61-75 cukup 61-75 61-75 25 cuku? 26........6 76-90 . adaka1anya kurana jelas mcnr. 13 . adakalanya kurang cenet dan kuranR· tepat ~alam Men~arnbil keptitusan.. ~ada urnurnnya mampu menentukan ?rioritas dengan tenat pada uMumnya bertindak dan t Ldak ne~ihak. pada umurnnya mampu rnenggugah semangat qas baik baik dan menggerakkan 'ba 76-90 wahan da1am melak~anakan 21 tu~ baik 76-90 bawahan 22 pada umunnya memperhatikan nasib dan menclorons kemajuan peda unTh~nya bersedia ~emperticbangkan saran-saran bawahan. menguasai secara garis besar bidano: tugasnya. 7. • •• ' ... 4 ... ..-90 76-90 '17..7'::... ....... 2 .. ..

p..::::::... kcoutuaan kur anr.'t da l am mennarsb i l. -~.".3. :lr'n..-- .dipe!.. sedang 51-60 51-60 51-EO 51-60 51-60 51-60 1 kur anc cer..1D r:.anr. I' -J' I I 1 ! ?'S 2..·m ~en dapatnya ken ada oran~ lain kUr2n? tenat ~enentukan priotegas te1a- 37 38 39 ritas. ..~.'1i secara 1'(~sar b Ldano t.1.Ql!:'1nrtin".:_:.or f t as 'l~lF.uc.~~-r-" - _.-. kurang nampu bertindak dan tL1. --..en 61-75 61. kan nas fb d an nendor ong kel:'l'iiu an bawahan adaka l anya saran-saran yanF. (i . I I i 40. .. . " •• ..7 .?.." n!GFli'hak ! 2R adaka Ianya kurang mampu me"."' . . -7.. • . ..----cuku» CtI~r-~.r _. .J:'3.... .:" l. menpu cenberikan .73 - •••• --~~-:-----'~-~"I -----~--- . . ..... r r r . • .. hatikan kur an« me..al<myq l~ut"1:'... .anya '..--.a t dan kur ano te.. ""'_"-1---~------~~" .:··.iat dan t1enm~erakcukup 61-75 kan bawahan dalam melaksanakan tup.asnya ~aris cukup 61-75 33 cukup 61-75 34 35 36 sedan~ senan(..~: menc et.-:.>~er'1uk[lk.-75 61-75 t- I ! I I T'"]'1!'11. ----------- I.ak cemihak kuran?. .:11.ahut..· i r+r I~. 3k te~.s -' '1n tin:". :':l~f.n r-r i.~'~11": memupuk dan [1enr:embnn~kan kar j asama 29 30 cukup cukup Gl-75 61-75 arl ake Lanyn l<uran.n(' te""t tHl'.Iadan bafk adaka l.j e l as men..us 32 adaka Lanya kur an? menperha ti.np:uas.!r..·.. kenanpuan dan bat as kemampuan D3wahan 31 adaka Lanya :~urans mampu menr:'gur:ah senan.'U')p. ~.culm? r Lkan t e..n"." 1.. . an bafk. 8edan~ sedans sedanr. ba Ik dari hawahan kur..:·.Yb.. .

~tH::2n nnsi1) dan !'1cn·l.h lain.'l."1n.: cC~.Ldak tq1f.• .'- 51-6n kur an: 50 ):e "'a~l'?'h ·.~\>Jah Gsntukan rr1orit~s."1.:1ak herus3ha nanupulc mengem ban:"k~n kcr j 3S"1'11'1. nenr:etahui kiY-Ja1'l..k:''.n . -t j I I 41: I..mhrm ."lUall c1r.2.. 40 41 42 -~-4=:'~: :]=::5~_ ::"i".an nasfh dan tir!..~nf""'l.: -l"'1r1 l_~nl'J.S k0"13I11T-'Unn bn~\T-'lh 50 ke l. 51 j I ser tn« dan ti. 2 . l I ir.:J.-·. .J.eD-"unSf.qlr 'iern<>.n senan . 4? 50 serin>" t. ser Ln« ti('nk 1131'1)::U m.?Il 1..auah 50 kc bawah t(~l2.'l.l kl.rt. !3'{~rinf' ti(:<1(: nersr :3rh:"! t i l.:J.m1_.t daLan me-- 5n ke 50 ke '-.:.'1. tic:nk nenr-et ahud kener-'y.--G I 51-EO 51-(0 51-60 .1~.e.::!~"':n._"1n E1ense-:l')i1n::kni..i1~..:an nendapa t nya kep:vJa OrE1l1(": 50 k~ ~~:~1ltJa.n~ I .alp'p' '11~n/"7.'1!] 1!lel~ks'1n'''.-.:ah d'11."1.1 .8.-~..aran s ~r1-r2..:1.atr1rrn_ ti(~llk r:1. 8QC'l- 1)i:-2.:!t'j asama ~~-----.. G3n I:urC1nr~ kur11n:.· . ti 1..llrt'r~r· "':~~~~~'2..~c!.:.1~s2n:1)~_:Jnru vas Sf..e.l..utus " l - seril1~" ti(1ak jelas :!L.lrnlhan turtlS 43 kur an« 1"~cT-'·"."l)j_1:u..:-an:.rusaha \:Jenuruk~.9..7.ru~i1h 8-_71~nc-at dan ncn0"'0raj~knn ~'''.oronr~ j':e:.f 50 1:. 52 53 scr tn»uan ''In..k manpu bcr t tndak t>3Las dan ~~Til:t11.!In.•Gn I I if' )ruTE'. 3.r- ny~ /'./~ l)i!~·"!C\h ):ur~1nr- 50 k2 "'1mmh ~ 55 ••.nc· 1::ur·'""_nr:-:.h PGn~oroT<r': 1 1kemajuan ·. t.han 3'..rti!-~i.S2!'luk~~ :.~~r.n{"r tu~~.: se~i_nf tenEt .atas koraanpuan bm·mhan lorranr: narrou ". r: -1'.\ t1.lC'jU'1n '")'l.'i1Fah scr tn-: ti":1'lk namnu J1lenc.m'l:'l h ..1J.en?r:u.. c~an ~'1en"'C~er.:.:.I:l')erikan kur en= 50 ke <.'!..n yan= ~aj_'.1-~~~an a h'Cl.. kur anc.ris hesar ~_·. 881'in~ tU.

: - A~_~ c ' ~--------_. " .' .IJ.!1.' ."!.-+--. :t.•..~T:~n S!1r<'-n-saran .' __ ---- I-~-r--..r j.~·!:lhan YA. _.. • .f'ln....' ••••• 'r~r.n'" '-..:!!.~'..i!~.' .... 1'"" . . .'i0 1--:e bawah 1 . : .'.."'.' I •• ... . 5.' .". • t ..~"" r c. • ...' .-----. . •••••• .... dari .. • ' ...-~----~ --~--~---+---+--_". .. .... 'r ".'.-------. 6 •• > 7 . ··~·.' f •• ..''''''''''''''''''' • ... 2 ~ .l~ T"l8T""ertiT"l. ••• •• •• . 55 serin'" ti.r .

L:i.La i an Pc Laks rnapelaks~n~an pckerj! an Pc".'kretRriatan a Lembaga TCTtinggi/Tinggi Nej!8.lC y an g disehut 0 Sipil.ngsunB 0. yang .al"t r s e bu t d Lt uangkan d i t en t ukan .ke t crrtuen s cb aga. P~pilik Pcndidikan AgRma. PiITlpinan L~mb2p.-ztar Pen i.n t ah ini bahwa yeny berwcnang membuat penilaian an P''-:f.(.an Pe gawa i ~Jegcri an p cl-e rj aan .n _]. ngan ko t.r P"SGAV!AI NFGEPI SIPIL u r~ U M Dalam rangka usaha untul lebih Fenjsmin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Megeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja~ maka perlu diadakan penilaiar pe Lal.'.:''lI''ai Pep-cri Sipil ad a l ah Pe jnb a t Pen i Lz i ~va l t u ata~ an 13. .t di a t as . l'i11~ s c h ..lnrra .d-:ny:-. .::. meka Pejqb8t Pc~il~i ben<lr-~CnaT men~enAl s~c~ra pribadi Pegawai rCfCY1 }" . lr"..en tuan s e rendah-xendahnva repP_]2 Ur us an a t r u pe j a- bat lain yang setingkat ~enFan itu. to -)c~l. ha . 1..:_eJilll'_Hl.:~r_i a 1'. . 3ntara lain 2d~leh Penilik Sekolah Das~r.' (1.. Pejpbat l~in yang setingkat dengan Ycpal~ Urusar.-masins.~. .r:ep~ liprl~uT'r2. • n .1' Pe r a t ur an Pomo r i. Non rCp~_Ttc.i18ian pe l ak s ana l\:d.. Pemerintah den Gubornur TI"3sinp.PEN PEPATUPM' • 76 J E LAS AN H.J-! lTml(\p FEPPELIV 10 TAPl'N 1979 TErr'TANG PEnr LAIlor: PFLAYSAJli~A:n PEKERJI_Ji.1 rauknn Dsnilaian daDat dilakukan lebih obyektif.nnYA- Kep a l a Dae rr+ Tinrrknt I da l am Denr an !'. j:epala Sekol.s anaan Basil pe ke r j a.Jaks tsung ~ Pimpin?n VG-sE.geri Siril YEm_f be rsanzkutan d£. d'lprtJ~'"':u D:.-".ri Pe gawa i !lo::.i tCTSO[ 1_.~n .~('::..lDONFSIA ATAS PFVEPrrTf..ra.di Das a r < dan p e j ab a t I2jn yanc' d i t errt ukan olen Henteri.TIpm .

-1:11:stc}..keT~:"[' .h bahan r:"'ll2." :' :.1-·..<lk. 1. ! I .:'. f ":. PeJ.·· dan c810JI 1)c):8...up P[-:sal 2 Daf t a r Pcn i Lni an f2i j e Las .a... . da~ 1~i~-13in.0~·oTi ' an pnji hcr~~la. Cul.:"1 ':crh"..Ia p0 r bua t an 1:..l 3 Pen i Lai an pc. <' ~:--. Pas e.:~n .'-"'(..Ler·jA.n (·..:'T'..r.. . suat u mut as : :'cpef:1\...77 PASfL DEVI VASAL .:'c r i P-".'~'l Dt.::·~0:ri Sir]:' PuruF q y" .:. j 1.C'"2.. c..' Tee 1E' (~.. i: \1: - cua l i a..djr"nn._laF t:::..-·j..?cp' pcr-b i n.i ..Jaks2.nd.1). se.:i! '~k"i'~:L .l.wpil.. i r i r.k2.8L T':·~'?"2..'-a (~t: .'.' Pf.!I' .:::) '-'"~)}_utliY~.:s.~: r .1.

.e_ keb i j aks an ann .dal ah 1. Pada timbul Lam .i Ne yang b e rs an gkut an .l a . Pa da umumny a .r a li:in dipenparur.. ke - i Sipil pen ga Iaman .b ad i . i tu k e t aa dan . Abdi Negara. dan r eucan av ren cnna amaJk un Panc as d La . Huruf c. t aa t . p re s t as i ke rj a s co r an g PefCH. ada l ah t ek a t dan ke s an g gup an men t aa t i melcks an akan .n t ah . meLak s anakan .b uk t i k an da Lam s Lk ap dan t i n gk ah laku sehari-hari s e r t a da. Pada umumny a yang d i maks ud den g an peng ab dian. ada Lah p eny umb an gan p i't Lr-an dnp t en ag a s ecar a H:hlas dcngan pentingan men gut amakan go Lon g an kenen t i n gnn umum eli at as ke a t au n r i. ge r o10h kecaka~an. dan mengabdi Un dan s cp enuhny a kep ads Pan c as i..asil ke rj a v an g dt cae a i o Ieh s e of-an g Pee~""ai Nege. Ne gar a . dan Abdi l':asyarakat Najib s e t La.73 . Pada umumnya yang dimaksud dengan ke s e t i aan .ri Si?i 1 da l an raeLaks an ak an tugas yang dibebankan lcep adany a .'l[li Nereri Sipi1 an r r. t dan Pe t an me r i. dan aman pen gab d i an yang men da S'i p i L HaIuan uemah ~ s e t i ao Pc gawa i ?hreri memah ami . Unden g-Un dan g Dasar 1945.dar i pen ge t ahuan o Ieh s eb ab mempelajari. wajib umumny a ke s e t La an .l am pe rb uat an d a l am meLak s an ak an t ugas . Huruf b Prestasi ke r j a . dan ke s un p gu'i an Per~n1:1. Un dang1945~ Ne g Das ar gar a .i trampilan. Pegawai Ne ge r i Sipil s eb a ga i uns ur Ao ar a tur Ne grrr a . Politik. . Peme r i n ta~1 . dan mcn. dan men gama Lkan sesuatu yang disetia~ den gan pen uh ke s ada r an dan tanggung j aw ab • Tc k ad dan ke s an g gup an t e rs eb ut harus di.

Huruf d yanp ~ia~bilnya atau tindakan yanf dil~kD Ke t aa t an a da l ah kes angr-up an s e o r anrt Pcrawai Hc""e- ri Sipil. s eh i nr-ca ya. s e r t a kes anr-vupan untuk tiaa\!""e1an2f":1r lq. ada l ah kcmampuan seo ranc Pep-Bw'ai :r. Pr akar s a. Pur uf e Pada umumny a yanr d i maksud denpan ke j uj ur an j 0. - putusan kannya. atau me Laks anrvkan s e sua t.. untuk JPentaati s~(7nla peraturan perun d~nr-und~nran rlan pernturan kG~inasan yanp berla~ ku.'ercri Sipil un tuk menrtamb i I keput us an . Buruf r.. 78 .rangf-tTI· y"1n~' 'E t an tukan . lanrkah-hmE_ kah . Euruf c Tangcunp j awab ada l ah ke s ang cupan s e o r an > Pe?clwC'~i Neperi Sinil menyelesaikan pekerjaAn y~nr ?ispr~h kan kepa~any~ rlenryan scbaik-baiknya dan tcpat nada w::>ktunya s e r t a be rani menvi.rlibcrikan k e> Huruf f J(erj as ama ~ ada l ah kemampuan seo rano Pertawa i l·'e ::-G ri Sipil unt uk be ke r j a be r s ar-a+s ama denrran ornnr: lain d.ku l r i s i..ko a t as 1::. wewenanz y anr. mantaati perint"h kodinasan yanp diberikan o Leh at as an yan« be rwcnanc .• 0 ..~lam menyelesaikan t errtukan ~lma .u t indakan yan$! dipe r'luk=n da l am .nr s eb es a'r- mencap bes a rnya sesuatu tUFas yan? di a I caya puna dan has Ll .dc~ l~h ketuluseri hati scorang refawei Nereri Sipil deIsm melaks~n~kan turns dankornampuan untuk tioak ncnya l ah runekan padanya.

olen Pej aba t Pen i lad Yanr.au j abatannya menze t ahut Daftar Pen i la Lan Pe Laks anaan Pekerjaan. Te. Pcgawai Ne~eri Sipil yanp dinilai: dan atau pajabat lain y2nr karona tugas at.ha r a catat :':1 !l1enfl:Il2.i di r i Pe?:~wai ne[!!3ri Sipil yan:C' be r ada da l. Pesal 6 Daf t. HUTUf h seoran2' Pe?8.dalam melaksanakan tugas pokok tonna menunppu perintah daTi ~tasan. bo rs anckut an da Ay a t (2) ••• . seh in gna lie nr?n.. Cukup jelas. i an nat rnembu~t rcnilaian demi k Pej aba t Peni lai y anc Jenpan s0~aik-b2iknya.t·Penilai waj ib membua t dan mene Li.ar Penilaian Pe l aks an aan Pekerj aan hanya df:'.11: Pas a I 4 aya t (2).'lnp unsut--unsu'r s ebap afma na dimaksuc .am linr:kunrannya~ tent.wai l:operi Sipil untuk mevak inkan orang lain sehinppn dap a't dIker-ahkan s ecar a maks i.rtingpi r At as an Pej ~ bat Penilaii Pcnilai.mal un tuk melaksanakan Ayat (3) tUgDs Kepcmimrinan~ adalah kem~mpuqn poxok .P:'ltdiket ahui. 1. Pasal 5 CUkUD j rLas .i.2. Pejabat Pasal 7 Ayat (I) Pej::-bf:!.

e t Sipil ~ penilaian r pelaksanaan pekeTjaan dilakukan setelah ia sekur anr+kur anrnya 1 (sa t u) t ahun menj ad i calon Pe o a wai Neperi Sipil.81 - Penilaian dilakukan pada bulan Des~mber tlap-tiap t ahun • . .}:ukan penilaLm pe Lak sar.Janrrk a wakt.-< l I J :< I Ayat (2) .Januari samp a i derican bulan Desembe r da lar: tahun yanp bersanpkutan.r:eri i Siuil yan8 dinilii. 2i1a- Khusus bapi calon Pep-awed Ne ze r i Sf p i I yan g al: em d'i anr-kat menjacH Pe gawa i Ne r.s i !:eperal'laian..t rcnilai b e t um 6 (en am) bu l an memhawahi Perrawai Ne.on Neperi 6 (enam) Siril delam tahun yanp: bersanpkutan menj adi cC110n Pe p awa i j\Tcreri belum Sinil ~ I I j Pasal B penilaian :n.i ~Jereri Si.f-unakan bahan.e1aksanaanflekerjaan terhadapnya kukan dalam tahun bel'ikutnya. ada lah untuk memberikan kesempat~n kepi~a Pejabat Penilai untuk menpena~ denpan baik Percw~1i Ner-er i Sipii y an« di nd Lad ~ s eh i.bans n y anr"li I I tinrralkan olen pe j ~.ngva de ncan ?:e- mikian ~iharapk2n adanya oh.r.a ia '~ sampai de ngan bu l an I 1 i Descmber telah 6 (enam) bulan menjari WAi calon Pe0.a an pe ke rj aan c1. mata Pejatat Penilai tersebut ~a pa t mel2.cktivlt&s k an T'enilaian. Ji dala~ memberi l\pah i1a Daf t ar Pen i Ldan Pe f aks an aan Peke r j aan direrl:: kan un tuk suatu mut. bulan Ap ab i La: s eo r an c c a l.enpan menp. !ari calon Pe~~wai Ne~eTi Sipil) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pckerjaan hanya dibuat dalam tahun y anp be r s aripkut an ap ab i I.bat .'" . s e danr Pe j aba.Pe rtawa.Ke t en t uan pas al ird.u p en i La i an adaLah mu l.pi L.a i t!::_1_ Ian .

La isi Daf t a r Pen i Laf an Pe l ak s anaan alch Perawai Neperi is menanc1atanganinya pac. 11e~'cri t.retahui renilaian atas2nnya tcrhadC\p .n. Keberatan yenn ~i sudah a j ukan melcbihi j aru-ka wak t u 14 (ernpat be l as) l:.:.wak tu 14 (empa t bc Las ) hari tcrhitunr IT.inilai be r hak menpa j ukan kcbcr~tan apatila menurut pendapatnya a~2 niLa l yanr kur.d ak diportimh:~n..m? aya t Ln i . DCPfan adanya ketentuan sebnraimana 2imaksurl da Sinil y anr.enr-a.n Pegawni tersobut :r1er:eri Sipil kep~ea y anr- bo rj auh an ~ ID. 1 doITlnyBs 5e h'·.n i La i s r. .r.ulni ia menerima Daftar Penilaien Pelaksanaan PckeTj~nn tersebut.l Infra Ilcngen lLemlok·l?n In Lapat 1--. . Apabi. di k emukakan (lenr~m Keberatan .c- ri t i.aka yanp Ayat (2) Si:-il tclah dise~iakan.s e sua i .awai Nereri ° .a rekerja'(lin)' t emra t an capat diterima di.1perhaiki hal-h~l yanp kuranp.b e r> lam ay a t ini ~ maka Pe..rY:2.ka Da f t ar Peni La i un Pe Lak s a- naan Negeri Pekerj<1?n Sipil dikirirnk?n Perawed yen? rinilai. lUasan-8Iasan len0k~r 3CC~Ta ke l-e rat an harus tertulis.empa t beke r j a an t a r a yanc d i n i La i .•• .\pahila Pejabat dinilai (I. ~erusa ha mengemb an pk an hal-hal yanp t e l ah baik r.l sanrkutan men.~m J!1'€r. 82 Pas?l 9 Dafter Fenilajan na ?iffiaksud sunp Sipil oleh d:1lp_IT1 ~~laksrn8Ru rckerjaan seha~airn~s ec a ra 1 . Kebe ra t an t e r s ebut ha rus di aj ukan da Lam jnnfk~. diberikan Pej ab a t 7'enilai Penilai ker-ad a Peo awa i.8..anr. Pecawa i Nece r i Sipil yann (1.

Pegeri Penilai dinilai dan tanggapan atas keberatan Apabila Atasan P ejabat Pen i Lai rnempunyai a Las analasan yanp cukup~ maka ia dapat mengadakan peru~ bahan terhadap nilai yRng diberikan oleh Pejabat Penilai. pegawai Ne g e r i S'i n i I ynnp..83 - Keberatqn Penilsi W2.12. Ayat (3) Cukup Pas a I j e l as .t P i"1" a r me me r r. .dinilai kebe ratan atas seluruh atau sebagian ni1ai yang tar centum dalam Daft~r Penilaian Pelaksanaan Pekerja an ia harus juga menandatangani Pekerjaan tersebut pada tempat Daftar Penilaian i2 bahwa dengan mencantum Pelaksanaan kan catatan keberatan.a ' as an P eJa e. Pe rub ah an nilai yang di lakukan bat Penilai o leh Atasan Fupst.... tidak dapat dipangru nilai atau rnePeja .upun tersebut melalui diajukan kepadaAtasan Pejabat Pejabat Penilai.xs d engan s er. I Aya t (2) II At 1 I Ayat i ab "le.s arna -en isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan term~ suk keberatan Sipil yang (3) yang diajukan itu (apabila oleh Pe~a~ai Pajabat ada). yang disediakan 10 Ayat (I) Cukup jelas. nurunkan baik dalam arti menaikkan nilsi. Ayat (4) .

\y.~sudl am p as a l Ln i . I -} Ayat (4) Cukup j e Las .l 11 yanp (li~:'D1.. Ump amanya Menteri adal ah Pejabat Penilai dan s eka l i gus Par a pejabat menj ad i At as an Pej ab a t Penilai tUT terhadap s eo r anp Di r ck- Jcnderal ~ala~ 1inrkunfannya.t (1) Li ha t perij e Las an Pas a l 12 i\yat (1).annya masinr-masinr-. Po - AY8.. Ayat (2) oleh .·'fl . Pasal L? .am ay a t ini ada1ah PejabRt Penilai dari instansi semula tcrpat Pep-awai Ner:eri Sipi. Nilai yanp diberikan oleh Pejabat sebapaimana dimaksud d?la~ pasal ini ti dak clapat di.~ (1) t Yanp d i nak sud dencan Pe j aba t Penilai da l. Bahan-bahan yang diperlukan da lam membuat Daf'tar Peni1aian Pe l aks an aan Pekerj 1:I_?_n diminta ~ jabat Penilei dari pin~inan baden atau dew an dim~na Perawai Nereri Sipil yRnp bers~nFkutan menjalankan tugnsnya sebapai Pejabat Nepara.l ynllp bersangkutan b£ kerja sebelum ia dianrkat menj2di Pejabat Me~ara. Pasr. 34 ... ada l ah Peda jabat Penilai dan sekaligus mcnjadi Atasan Pejabat Penilai Tertingvi dalam linrkunr.~nrpu furat.. Ayat (2) .

85 Ay at (2) Untuk depet mernberikan bahan-hahan penilaian. T)~·. Selanjvtnya lihat renj~lnsa~ rasal 13 ayat(2). Bahan-bahan un t uk p(milaiarr pe l ak s anaan peke r j aan barf Perawai Neperi Sipi1 yang di t uzaskan pac1a 'Bg_ dan-baGan Internasional ranr lokasinya berada daLam w i Layah Republ i k Indcnes i a .n yanrr dd t unj uk o l ehny a menrikuti dan wencatat tinrkah laku dan keriatan PE'p8wai Ne. Pasal 16 s ampa l ~enlr~n Cukup j c las..nan b adan Irrternas i ona l be r s anr-kut an.rreri Si3)il v.?np: s e danrt molakukan t ucas belajar di Ncrara yanr bersanrkut~n.as an Pas al Ayat (2) 12 ayat (1).sal 2G TAMBAHAN LEMBARAJ W· jf~RAREPUBLIK T INDONESI f. dirni nt a ol eh Pej£ bat ynn. Pasal 14 Cukup jelas. Pas?l 15 Aya t (1) Li ha t penj e l.' f'2nilai Ij~rip i mpa. NOMOR 3134 • . meka Kap~la Perwakilan Republik Indonesia di luar nc o e r i a t au pe j ab a t Lai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful