BADAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

NEGARA

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
'.

,
:,~

i

$-{

PEGAWAI NEGERI SIPfl

1
'\

I
i

i

1i
1

t
j
f

SUR.AT EOARAN

KEPALA

BADAN : :

AOMINISTRA5!

KEPEGAWAIAN

NEGARA

NOMOR TANGGAL

021 SE' 1980

n PEBRUARI

1980

'JAFTAr..

-

lSI

:0.
1 SURl\T

ur
EDf,~_i\N KEPALA NEGAItl\.

"

/\
-

I

l\.

N

11ALAM.Al1

2
BADft},J AmH NI ~,TP.i\S I

...
7;

KEPB -

GN'UUAN

TENTANG
NOt40R

PENILAIAN PEU\.KSANj\ ..\ti l
SIPIL TJ\NGGAL

PEKEP.JAAN PD -

GJ\.1YA NfGERI I

.

02/o5E/1980

11 PE!3r'.UAr' ..I 1980

1 1

1.

PENDAEFL DPJl

1. U H 2.

T! v

~!

,

1

DASAR

2
3
PE LAKSANAArl PEKERJA3

3. TUJUAN
I 1.

TUJUAN DAFTAR PENILAIAN
AN

-

I II.

UHSUR-UNSUR
1. U M U 2.
1'·,1
; 'J

YANG DU;ILAI

..
,)

3
4 KERJA

KESETlAAN

3. PDESTASI 4. TANGGUNG

5 5 5 6
6

Ji\.l'TAB

5 . KET/\ATfI.N
6 . KEJUJURAN 7 • KE~JA 8. SlJIA

PPAKi\RSA

6 INAN 6 7

9 • KEPEllIHP

IV.

PEJABAT

PENILAI

V.

III

'"

0

..

j

ii

2

3

,
!

!

\'

.

TAT! CARA PENILAIAN 1. NIL
3.

10 10 11 22

AI 2. PFDOHAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKEI~JAAN
PEHYAMPAIAN
PEKERJAJ,N

DAFTA'l PENILAIAI'! KEBERATAN rENILAI

PELl\KSANAAN

4. PENGAJUAN
S. ATASAN

2.3 24

PEJABAT

6. PEJABAT I'ENILAI YANG MERANGKA? ATASAN PEJABAT PENILAI
VI. SIFAT Di\N PENGGUNAAN DAFTAi:

MENJADI
25 PELAK25

PENI LAIAt)

SANAAN PEKERJAAN
l.SIFAT

25 26 27

2. 1JENGGUNAi\N VII. LAIN-LAIN 1. PENILAL'\N BAGI ::EGAWAI NEGEIU SIPIL Y!,NG DIl'.NGKATMENJADI PEJ.t-\EAT NEGAPv-'\
2. PENILAIAN
SEDMIG 3.

27
28

BAGI PEGA~AI NEGERI SIPIL YANG ~'1ENJALANKAN TUGAS ~ELAJAR
Bl\.GI PEGAT!!AI NEGERI
SIPIL YANG

PENILAIAN

DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN
OTONON ATAU

FJ\DA DAEPJ\H LAINNYA

INSTlINSI

PEHER.INTAH

29

4. PENILAIAN
DAN-BADI\N

BAGI PEGftWAI NEGERISIPIL YANG DIPEP.BANTUKAN i\TAU DIPEKERJAKAN PADA BALAIN

29

iii

----.-----------.--------------------------------r-----~
2 3 5. ATASA~l PEJ.~\BAT PEtlILi\I YANG TERTU1GGI 30

6. M UTA
'l TI PENYIHPJ\NI\N

SI
DAFTAR PENILAIAN PFLAKSANAAN

30 31
32 32

PEKERJAAN
1 X. PEPJ\.L I HAN
PEN UTUP

x.

LAMP! r.AN - L.... I RAN '\I1P

1.
2.

LAMP IRAN
LANPIRAN II

I

. BU1~U CATATAN

PENILAIAN

pE-

GAWAI· NEGERI SIPIL
• DAFTAR

34
PELAKSANA

PENILAIAN

AN PEKEF.JAAN RI :; • LM1PI!lAN III
o

PEGAWAI NEGE36
REPU-

SIPIL

PERATURAf'r pmmRINTAH

BLIK INDONESIA NOMOR 10 TA HUN 1979 TENTANG PENILAIAN
PEL'\KSANAAN
PEKERJAAN PEGA

WAI NE GEP_I SIP I L

44

Yth.. Pimpinan Lembaga Pe merintah Nondeparternen. I . Tingkat I 4. yang memimpin . telah ditetapkan Penilaian .Jakarta. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara. Semua Gubernur Kepala 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134).EDARAN NOMOR:02/SEj1980 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I. Kepala Daerah Bupati/Walikotamadya Tingkat SURAT .Jaksa Agung. U MUM a. Semua Daerah II..' Semua. 3. 1. PENDAHULUAN 1. 2.Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17. Dengan Peraturan'Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. 5. Semua Menteri Departemen..11 Pebruari Kepada 1980.

Tambahan Lembaran Nerara Nomor 3041).. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ten tang Wewenang Pengangkate. 1975 Noroor 26. b.-2- Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai -Negeri Sipi! sebagai penr. Peraturan baran Negar a Tahun c. Untuk menjamin ke8eragaman dalam pelaksanaan nya. Pernerintah Nornor 32 Tahun 1972 ten tang Badan Administrasi Kepegawaian Ne~ara (Lern 1972 Nomor 42). Tambahan Lerobaran Negara Nomor Penilaian 201) • b.awai Ne~eri ~inil (Lembaran Peraturan Ne€!ara Tr.hun1977 !Tomor 11.. D A S A R R.. Tambahan Lernb~ran Nega- ra Nomor 3058). Pemindahan. . 2. dan Pe!!! berhentian Pegawai Negeri Sipi1 (Lembar an Nega-· ra Tahun d.ranti Peraturnn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 155.ekerjann Pegawai Negeri Sipi1 berdqsarkan Peraturan Pe mer tnt en Nomor 10 Tahun 1979.n(\. -Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Peni1aian Pelaksn. _j . Tamb an Lembaran ah }le gar a Nomor 3098). maka dipandang perlu rnengeluarkan petunjuk teknis tentang pe1aksanaan peni1aian n. e.n. . Pemerintah Nomor 7 Tfthun 1977 tentanp: Peraturan Gaj1 Pep. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentan~ Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55.an Pekerjaan Pegawai Nageri-~'''' Sipil.

dalam lingkungan- III.!SawaiNee. dalam 1ingkungan rnasing-masing. U MUM YANG DINILAI Unsur-unsur a. Tujuan dari Daftar Peni1aian Pelaksanaan Pekerja an ada. II·. 3. .N 1. data yang tersedia. . maka setiap pejabat yan~ berwenang buat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Sesuai dengan tujuanny~ maka Daftar Penilaian Pe _. 2. kesetiaan. prestasi yang dinilai adalah : dalam Penilaian Pelaksa - naan Pekerjaan kerja. J . ber kewajiban membuat dan memelihara catatan meng-enai Pe~awai Negcri Sipil yanr berada nya masing-masing.3- Sipi1 (Lembaran Negara Tahun 1979 Namor 17.N PELAKSANAAN PEKERJAA. b. laksanaan Pekerjaan barus dibuat seobyektif dan se teliti mungkin berdasarkan ~ -.. c. UNSUR-UNSUR 1.I ah untuk memperoleh bahan-bahan pertirnbanp-an yang obyektif dalam pembinaan Pe.. T U JUAN Surat Edaran in1 ada1ah sebagai pedo"man bagi pejabat yanff berkepentingan dalam me1aksanakan penila! an pelaksanaan pekerjaan menurut Peraturan Peme rintah Nomor 10 Tahun 1979. mern- Untuk ini.eri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.. TUJUAN DIFTAR PENtLAIA.. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134).

Pepawai Nep-eri Sipil aebagaf unsur liparatur 1':e- Abdi Nagara._t waj ib taat..tenaf!a secara . Pada umumnya yan~ dimaksud denRan kesetiaan. f.dan s: menpabdi sepenuhnya Dasar:. Undang-Undanp dan pengabd t. l:epent~.1945.. kepada Pan casila Undanf!-Undang . g. 2.sehnri-hnri t ugas . kepemtmp inan . KESET~AA." jawab. e. -a .:. Neg-ara dan :Pemerintah. .-4c. dan t.nvan p.ketaatan. dan h. ketaatan. dan'jnengama dan keaanrrr-upan . Pancasila. ditaati dengan penuh kesadaran. dan Abdi Masyarak. . d. .merintah e.da Lah kesetia- an . Yanfl dimaksudden-gan I ··-keseti1tan. setia. melaksa- adalah tekad dan ke aanggupan mentaati.anJcepada basar~945.seeuatu yanr. kejujuran. prakarsa.ang["unf.d tbukt Lkan dal am dan ·tingkahlaku sikap ..N.. serta dalarn perbua tan dal am meLaksanakan c. Tekad tersebut harus . kerja-sama. . t angr-unz jawab. Pada umumnya yang dtmaksud denrran peneabdt an .a. Lkan nakan •..olongan at au pribadi.. b. . f'ara. adalah penyumbanr:an pikiran dan. Nef'ar~ dan De . ikhlas denrran menr-ut amakan kepen t t nr-an umum di atas d. .

. ketrampilan.Per.ar Iaranpan yanr. Pada umumnya kesetiaan. ditentukan. . Dasar Undang-Undang Politik. Pemerintah. oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil 'wajib mempelajari. KETAATAN derig an sebaik-baiknya dan tepat pada serta berani an yanq diambilnya inemikul resiko atas keputu! atau tindakan yang dilakukannya. ketaatan. PRESTASI KERJA kerja adalah hasil kerja yanr dicapai kepadanya. dan mengamalkan Pancasila.aruhi oleh kecakap J an. 1945. . melaksanakan. dan rencana-rencana memahami. . Prestasi sanakan b. men taati perintah kecUnasan yanr diberikan oleh atasan yang berwenang. 6. TANGGUNG JAWAB dan kesunvguhan Negeri Sipil yanf bersangkutan.Pegawai Negeri Sipil dalam melak tugas yang dibebankan umumnya. untuk mentaati sepal a peraturan peruridanv undangan dan peraturan kedinasan yang ber1aku. Tanegunr jawab adalah kesanvrupan seorang Pe~awai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yanF diserahkan kepadanya waktunya 5.:a1f1ai NeJleri Sipil. Pada oleh seoraDp. prestasi kerja seorang Pel2'awaiNe geri Sipil antara lain dipenv. serta kesanr:Fupan untuk tidak melanev. Ketaatan adalab kesangpupan seoranp. 3. Haluan Negara.-5e. kebijaksanaan. pengalaman Pegawai 4. a. dan pen~abdian tirnbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam.

Si- pil untuk mengambil keDutusan~ ntau melaksanakan sesuatu tinrlakan ynnp diperlukan dalam mel<:!. a da l ah kemampuan s e o r nn g Pe gawa i N0peri lanr. KEJUJURA~~ Pada umumnya 1~etulusan hati gunakan 7. yang dimaksud seorang yang dengan kejujuran~ Sipil t i.:>:awai e ce r i N Sipi! yanfY dinilni ~ denv an ketentu:::m ser endah-YendahKepala Urusan nr:3n itu keeuali nys Apunr.ksanakan turas pokok tanpn menunggu perintah dnri a t as an . PRAKARSA . S8 h i ngg a me ncap ai.nk o r an g lain s eh i ng ga dap a t dik~ an rahkan seeara maksimal untuk melaksanakan tupas pokok. P'i mp i nan at au ~Jabat ~ain yanf~etinp:k(1t d~ ditentukan lain oleh Menteri Jnksa Ke se k re t a r i at an L"'J11ba~~a Te r t i ngv i .k"h-12ngkah. IV.dak adalah Fegawa:i Negeri da Lam memeny a Lah Lak s anak an tugas wewenang dan kernarnnuan untuk diberikan keundanya. Penilaian unsur kepemimpinnn hanya dikenakan beEi Pegawai Negeri Sipil yartg berpnnpkatPengatur Mudn Co Lonp an r uang III:}· ke a t as yang me mangku suatu jabatan. KEpm~IMPINAN Kepemimpinan~ adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil! un tuk rney ak i. . ada lah kemampuan se se o ran g Pe gawa i Negeri Sipil untuk bekerja bersann-sama clengan orang lQin d3 lam menyelesaikan sesu3tu tugas yang ditentu~Bn.na dan h as i L puna y an g s eb e s a r besarnya.. 8 •... day a gl. KERJA SPlfA Kerj a sama . PEJABAT PENILAI 1.' TinS-'Ti ..6. Pej eba t Peni lai adalah a tas an lang Slm[~ Pc. 9.Pr akar s a .

Kcpaln Dinas Daerah Tinpkat II yan~ meran. d.re'ri Sipil yang . bar i : Daerah Kepala Dinas Tinrkat I yang meranpkap Ke p a la Kantor Wilayah Departemen TinBkat Propinsi atau seb a Li.kap Kepa10. Kantor Departemen Tinpknt Knbupnten/VJalikotnfla dya Daerah Kepala Tinrkat II.g secant dan pejabat Lanc sun o berada di b awahnya . Pej ab a t Penilai a. e. f. b.knya . umpamanya: a. 2. Kepala Biro meni1ai Kenala Bagian dan pejabat yang seeara langsuns berada di bawahnya. Kepala lain J~gian rnenilai Kepala Sub Barian yan. b. Kopala Sub Bagian menilai Kepala_ Urusan dan pejabat lain yang seeara Lanp suric b e r ada d i b awahny a . Menteri meni1ai Sekretaris Jenderal. Nerara. ada l ah Cube r nur Kepa l a Daar ah T'i.'1 Pemerintah Nondeparte 1in9- dan Gubcrnur Dnerah Tinflkat I daln~ kunpannya masinp-rnasinr. Kepala Urusan menilai ada di b awahnya .baf. Pe j ab a t Peni 1ai ne rri i PCf'Clwai Ne~~eri Sipi 1 yun r soLa earn lanpsung her20n di b~wahnya. atau peja bat lain y anp se ca r a Lan gsunp b e r ad a di b awahnya . Pimpinnn Kep~la iel'1. Sckretaris Jendernl menilai Xepala di Biro dan pejabat bawahnya.--------- __ -7Tinrri men. Kena1a Badnn. Inspektur Jen deral~Direktur Jenderal. Daerah Tin~kat 4. lain lain yanp seeara lanrsuTIr berada e.npk a't I y~nr bersangkutnn. ada l ah Bupatij'-'lalikot?mndyCl II yang bersanskutan. Pes~wai Ne[eri Sipil yang ber 3. Seoranr PRjabat Peniini barulah dapat memberikan peniLa i an apab i l a ia te lah memb awah i Pe g awa i Ne.

--.uPe j ab a t reni' S. Pe ke r j aan d i ne r l. 4.sc: awa i an .. "ersangkut~n tentuan S'i i n selCUrang-kUrt1n?:nyn\6 un tuk membc r i k an i (t::nam) kescr:l:'ttton i bUla~ ker keacla NerIc ini y a dn l ah (Hnila. -Jan=k a waktu pe n i La i an a da l ah mul a i bulan \Januari }ampai bulan Desem~erJdalam tahun yanp hersangkutan.1' t ahun .'labiln ken untuk Daftar suatu Pe ni l e i an Pe Laks an aan mut as i kencp . Ap ab i In dalam tahun yanr bersan~kutan t ahun belum 6 (enam) bulan nenilaian relaks~naan lam tahun 8erikutnya..irlak daptlt 1ai Jalam t?hun 1980J tetapi haru dapat di n i -> dini lai nada tahun 1981~ . Dalam s e demi k i an . v 7.e n i I a i an pe Inks ana an p e ke r j a an de n r-an 6.i ohyektivitas I\~ j a92. ---I' ~. t Pe n i 1 ai ri I arig un tuk mcn g en a I (~eni'an s e h ncg a b a i k f1e grnlni dcru k an (l enc:2.---.~ Nene r i. A'. Setiap -----s e c ar a denqan kan hahan-hahan yanE larnC1. rejabat nelaksanaan ditinppalkan herkewaji~an terhadap di olsh P2jabat melakukan Ne~eri Pehilai Fcnilaian Siril yanp ~- Ponilni b e r ada nekerjaan Pesawai Lanp sunc b awahny a ..:.-. Pe n i I aian di Lak uk a n rada Ibu1 on Desemborl ti ap -ti2. Pe g awa i Ne e e r i Sipil Pejabat Penilai terscbut ~a~at TIcIame n o oun a - r.eri Si:")i 1\.!~lan Pek e r j nan ~n-l2 d i bua t dalam kut an ar-ab La ia s ampa i den g an bulan i (e nam) calon bu l an menj a d i calon Pepawsi Negcri Sipil menjadi be r s arig De s embe r t e Lah 6 I'eo awa i. kuk an m~ka yang bulan membawah i. Ne ce r i SiFil. .j .. Daftar sa. Si p i I: 1'ornamn dianzkat nuda yanp menjadi calon Per8wai Negcri awal ~ulan Aoustus 1980... UI!'.------~ - 8- y anr.---.f.ramanya: calon Perawai rekerjaan terhadapnya fe_r:awai Nereri~SipilJ dilakukan da • .------- yaitu nada saat s e ku r an p ia '-. I'enilaian yang ['e Lak- 8. s e dang 6 _. Se o r an g calon Barlu Sioi1 hal -"'.n ·~::ih2rClll- kan adany~ (i ~alnm rnenhcrikan nenilaian.t. Badu t.t Inti bel~~m ()_ (c_nn~ yani-diniIai. Bagi t~alon f'crawai Nco.

an Pelaksanaan PekeTjaannya dibuat p ada t an ggall September 198t. ~ Untuk kepentingan pengangkatannya seba~ai Pe gawa i l~regeri p.. Umpamanya Se oran g diangkat geri Sipi! pada calon Pegawai tTetangg~l 1 Agustus 1980.I I 1 ..asnya. Calon Pegawai Nege r i Siui 1 yang telah dibuat Daftar p~ nilaian Pelaksanaan Pekerjaannya untuk kerentinpan penz angkatan m.l maka Daftar Penilai· S'i L. 11.. Sipil yang akan di anrkat menjadi Perawai Mereri Sipil. 1 (satu) tahun menjadi calon Pegawai. 9. se dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta· 12.. Nege r i Sipil t e r- ~--------- hitung mulai suai ia secara nyata melaksanakan tur.enjad! Pegawai r-!eeeriSiuil ~ tidak us ah lagi dibuat DF 3nya pads bulan Desember ta.. menjadi b e r 1981. Dalam hal yan~ sede· mi k i an ~ DP 3 tersebut berlaku untuk t ahun 1ge1~ atau dengan perkataan lain DP 3nya tidak usah dibuat lagi pada bulan Desem . . Nege r i. .- 9 t e Lah s e ku rang -ku r angnya me j adi calon n 6 (e nam) bulan - Pegawai Neferi Sipil. hun 1976 Pasal 10. menurut contoh tersebut dalan lampiran I Surat Edaran ini.hun yang.. penilaian pelaksa naan pe ke rj aan dilakukan setelah I a sekur ang+kur angnya ..------. .. Khusus b ag i calon Pe zawa i.bersanpkutan. Setiap Pejabat Penilai berkewajiban men~isi dan ~emelihara1Buku Catatan Penilaiaitl.

Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dan angka sebagai berikut: ::: 91 a.NILAI II Surat Edaran ini. haan milik Nepara. dicatat ting . --. TATA CARA PENILAIAN l. Pelaksanaan Pekerjaan harus diisi sendiri oleh Pejabat Fenilai. secang menjalankan dian?.. bagi PeF... cukup ::: 76 90 75 cenean sebutan = 61 d. umpamanya 'prestasi 'irerja yang 'luar bia_sa b~ _. Buku catatan penilaian - -" v dan lain-lain..-... serine tidak masuk kerja. Pegawai Negeri Sipil yang baik yang positif maupun yang neFat if.. ____ Buku catatan penilaian tahun tidak digunakan 14...__ - diperbantukan/dipekerjakan - - pad~perusa badan swasta - - yanf ditentukan. Oaf tar Penilaian V. III •• . 13. Hasil Penilaian tar Penilaian yang te1ah 1ebih dari 5 (lima) lagi dituan?kan menurut dalam Oaf contoh se Pekerjaan Pejabat Penilai. baik c.kat menjadi Pejabat tugas belajar.anisasi profesi. berkelahi. amat baik 100 b. arp. Pelaksanaan ba~ai tersebut dalam lampiran 15. tindakan mengatas1 keadaan yaup sulit. 12..10 Dalam Buku Catatan Penilaian tersebut.. atau bada~~nterna sional tetap dipelihara aleh pejabat penilai dari instans! induk dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan yang bersangkutan dimana PeFawai Negeri Sipi1 tersebut bekerja atau tu~as belajar.-- I I I kah laku/perbuatan/tindalmn bersangkutan yang menanjol.. Buku catatan penl1aian disimpan dan diPe1~'h ··~an sebaik-baiknya oleh Pejabat Penilai selam 5 (lima») tahun.__ .':Bwai Negeri Sipi1 yang Negara.-------- . nevara sahabat. iknya..

YANG DI 1 2 UNSUR Seoranv Per-awa. 1 . Sdr. b.LAKSl\NAAN PEKERJAll.: 50 ke bawah . sikap. 131456294. Kesetiaan a. nernberian nilai daLam Daftar Penilaian Pelaksanaan rek2rjnan harus berpecoman kepada 1amp1ran reraturan remerint~h Nomor 10 Tahun 1979. t inr:knh Laku dan perbuatan b.. maka berdas arkan Buku Catatan I'enilaian Kepala B~ cian Umum memberikan ni1ai sebagai ber ikut: U NILA! - R· A 3 I A N NILA! R. Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu n11ainya dalam anrka. kemuc1ian ditentukan nilai dalam s~ butan. . ·Selalu menjunjunc tins. NIP.11 d.. f'F.. volongan ruang III/b jabatan Kepaia Sub Bag-ian Tata Usaha.. = 51 60 .N rEDOMAN I'ET'HLAIAN a. Amat tersebut dinilai oleh Kepala Dar-ian Umum.EETE ANGKA 4 RATA 5 .. serta senantiasa 95 9~~ 0 mengutamakan .L Negeri Sipil bernama Arr. NO.:" e.at.ATA. sedan. RANG AN v r· - 1. dari Barian Umum pacta Biro Kepesawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pend1dikan dan Kebudayaan. tidak pernah menyanr:si kan kebenaran PancasiIa baik dalam ucapan. Dari hasil catatan selama 1 (satu) tahun. 'kuranc 2. p-i kehormatan Ner:ara dan atau Pemerintah. Umpamanya : I 1 f ( ! .

bentuk Ne gara Kesatuan Bepub'l ik I I I - Indonesia. atau Peme. t Ldak pernab menjadi simpat isan /anggo t a perkumpulan at au ti 95 I - dak pernah ter1ibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila~ Undang-Undang Dasar 1945.12 . rintah. . da kcpen t Lngan diri sendiri. I I e.' 1 ~2 ! '3 4 5 6 t I I 1 mengut arnak an kepen tingan Negara dari P_2. d. at au - I I 65 golongan. politik Pemerintah.. dan rencana-l'encana I i Pernerintah sesuai dengan bd dang tu[asnya. kurang berusaha memp~ lajari dan mernperda Iron penget ahuannya tentang Pan ca. c. HaItian ~Tegara.La .sf. Undang-Un dang Daaar 1945.seseorang.

kaI I i e.asnya...95 lean ucapan. i laksana. I II I t I cukup dalarn melakme 70. dan I'emerint?.r."una.memhuat tu j lis an . .Un dang=Un dane Da sar 1945. .at au me l. . bersungguh-sungguh - 70 . 77 I I I 80 I I ga. selalu turras se car-e berdayaruna daD berhasil[.. sanak an t ug asnya . tu. i i 1 I I <J 0 3 4 5 6 -.h. N.13 I .tu?. c.egara. 95 I I b. e. 1 I men ~·G1U2. .kan tugasnya Iau aca dorongan.. mernpunyai pengalaman yang luas di b I danr. I d. tidak pernah I I I I ! Ju m 1~ h melaksanakan 445 89 I I 2.snya. Prestasi kerj!l a.akukan tindakan yang dapat dinilai be r t uj uan mene: ubah a t au menentanr Pan cas ILa . mernpunyai ketrampilan yang . mernpunyai ke cak apan dan menr:uasai segala seluk beluk b i danr.

adakalanya tidak mencapai 65 hasil kerja rata-rata yang ditentukanJbaik dalarn arti mutu rnaupun dalam arti .. tidak pernah 80 c. berkRli·. d.14 - I 1 2 3 4 5 6j ! f. .kali terp. pads umumnya 82 berusaha rnelemparkan ke salaban yanp. g.a serinr tergangrru pel~~ sanaan tus-asnya.dibuatnya lc~ pada o r anrr lain. umumnya baik-baiknya menyimpan baranr-ba dan 85 atau DE!lelihara' denr-an se- rang milik NeG~ra yang di percayakan kepadanya.iumlah. Jum1ah 55 512 96 73 3.. e .angr:u ke sehatan jasmaninya sehing (. pada umumnya menyelesai kan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya.. pa~e. seialu berada di ternpat turasnya dalam segaia keadaan • b. Tanggung jawab a..

.- umumnya 65 I 1 I - : l l I I • I utamakan kepen t in Gan df.nas . rnenr:uta -makan kepen t inean di nas. saha melibatkan oranplain untuk turut rnemiku1 resiko. 98 tah kedinasan yang c. pada umumnyn. 4 5 . b. selalu . 100 tuan-ketentuan jam kerja. pada 3 . selalu mentaati peri. f. Ketaatan 478 80 I~~ 'V a.tetapi daLam lr. t bersikap SOP!tn t I i 91 j santun. v i .!!.:eadaan terdesak ada kalanya kur ang menp. selal u rnentaati keten. I .i berikan oleh atasan yang berwenanr. berani 70 i rnemikul resiko dari keputusan yanp: d t arn- pil atau t tridakan yang dilakukannya.J I (:. c.15 - I 1 I I f 2 0. Jumlah 4.. denrran sebaik-baiknya. I d. .te tapi adaka'lanya ber:!:!:.

adakalanya hasil kerja nya dilaporkan kepada at asan dang an I. pelayanan terha - 76 dap masyarakat dengan baik sesuai dengan bi dang tugasnya. ada- 70 kalanya menyimpang dar I wewenangnya.. J I Jumlah i j .syara kat. pada umumnya 4 87 5 6 peraturan mentaati perundang - undangan dan atau per aturan kedinasan yang ber1aku. tetapi tidak menimbul kan kerugian terhadap Negara dan M1?'.73 --' sebenarnya. b. 1 I-- 2 3 d.' 6. pada umumnya melakSRk an tugas dengan ikhlas. 65 kurang keadaan sesuai yang 220 . e.. karena terpengaruh oleh lingkungan.. . c... pacta umumnya memberikan. Jum1ah 5.16 . 452 85 90 Kejujuran a.

apab LLa y~ kin bahwa pendapat o ranrt lain itu benar. I 1 i i Jumlah II I ) 7. " f.-. pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menu rut wak t u dan bioang t ugas yang 85 ditentukan. pada umumnya menghargai pendapat or-ang lain.. 528 88 I . 95 tugasnya. - 92 85 d. 3 ..n . dong an cep at nya dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang Laf. seialu bersedia mene rima keputusan yang di ambi1 secara sah wal~u pun ia tidak sependa pat.- 4 I 5 6 j ! 6. 80 e. .17 1 2 I <.... c.. . . pada umumnya bersedia mempert imb angkan dan menerima u$ui y ang baik dari orang lain. b.. Kerjasama 91 1I I I dalam bidang tugas orang lain yang ada hu bungannya dengan bi danp- _. menge t ahuf i secara men- .

. tanpa petunjuk atau perintah dari atasan adakalanya 1 amb at menp. gun a dan hasil founa yang sebesar-b~ sarnya. baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yanv..ambil keputusan atau me l.akukan tin . ada hubungannya denran pelaksanaan Gas. diperlukan dalam melaksanakan tur.. 60 ~ __I~ ~I J U_m __a~h __ __l ~!_2_1_7~!2 7 I 8. pada umurnnya selalu berusaha memberikan saran yang dipan 85 I dancnv a baik dan berguna kepada atas an. b. I . c. a. Prakarsa .18 1 I I I 2 3 4 5 7.asnya. kur-ang b erusana mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya.72 t~ dakan yanr. ..

paca umumny::t meng-uasai denran sepenuh nya bidanr. pacta umumnva bert in cak teras can tidak memihak . . p. selalu berusaha memupuk dan mengem banckan 91 kerjasama.. 3 ae La l u mampu menre- 4 5 95 pinan mukakan pen dapa.. f.t nya denGan jelas kepada orang lain. pada umumnya mernbe- 80 80 85 rikan teladan baik. • • .19 - I i1 2 Kepemim I:'.. c. b. e. menretahui kemarnpukernam- 80 an dan batas puan bawahan. turtasnva. d.

- 20 .~. 1

I

I

2

3

4

5

J
I
I

!
I

pada umurnnya mempernasib dan mendo ron« kemajuan
bawahan •

80

Ii

Pi

!
I

i

I

!

hatikan

I,

h.

adakalanya

kuranp-

70

cepat dan kuranr: tepat d.alarnmengambf.I keputusan . i . aeakalanya kuranf' te pat menentukan prioritas.
j.

72

adaka.l anva kuran~ mampu menp'guf'ah se
manrrat

70

can rnenp"~erak .. kan bawahan dal?1n me laksanakan tur;as.
k. adakalanya sar-an- sa

-

-

-

70

ran yanp baik dari bawahnn kur-anr- diperhatikan .

I

I
I

J u m 1a h
I

873

79

c .....

J

- 21 .c.

c. Dari perurnpamaan sebay.aimana dimaksud di atas, maka nilai Sdr. Amat yang dimaksud dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut :
;

}.TO.

UNSUR
:

N.l..l_A_l
ANGKA 3
8~ SEBUTAN

KETE RANGP..l\

1

2

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kesetiaan Prestasi kerja Tangp:ung jawab
Keta.atan

baik cukup ·baik
baik

73 80 90 73 88

Kejujuran
Kerjasar.m

cUkup baik cukup
baik

7 .. Prakarsa 8.

72
7f)

KepeIl" imp in an
J u m 1a h

640 80
baik

RATA - PATA

CATATAN

Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
3.

- 22 -

3. PENYAMPAIAN

DAFTAR PENILAIAN

!'ELAKSANAA.N PEKERJAAN

a. Daftar Peni1aian. Pelaksanaan I'ekerjaan yanr; cibu-. at dan telah ditandatangan1 oleh Pej abatPenilai ciberikan. sec ar-a langsung k~pa0a Pegawai Negeri Sipil yang c'~inilai oleh Pejahat Panilai.

b. Apabila t empat bekerja antara Pejabat Penilei dengan Pegawai Negeri Sipl1 yang Q.inilai berj auhan
J

maka Daftar Penilaian

Pe1aksanaan

rekerjaan

terse

but dildrimkan
dini1ai.
,

kepada Pegawai

Nerr.eri Sipil

yanp;

c. Pegawai Nageri Sipil yanp dinilai wajih mencantu~

penerimaan Daftar Penilaian Pelaksa naan Pekerjaan yanp; diberikan/cikirimkan kep~da nya pada ruangan yang telab disediakan.
d.ApabilaPegawai

kan tangral

jui

Nageri Sipi1 yanp din11ai menyet~ atas penilaian terhadap dirinya aebaga.Lmana
dalam Da,ftar Peni1aian Pe1aksanaan Peke.!:

tertuanr:

jaan, maka. ia membubuhi tanda tangannya pada tempat yane telah disediakan dan sesudah itu mengembalikan Daftar Penilaian ~e1aksanaan Pekerjaan tersebut kepac.a Pej abat Panilai se1ambat-lambat nya 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia mene rima Daftar Penilaian Pelaksanaan I'ekerjaan. .e. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan yanr telah dibubuhi tanda tanGan oleh Pegawai Negeri Sipil yanr: dlnilai. dikirimkan oleh Pejabat Deni Laf kepacta Atasan Pejabat Penilai da1am waktu yang se sinr,kat munrkin untuk mendapatkan pengesahan.
4. . ..

- 23 -

4. PENGPJUAN

KEBERATftN

a. f'epawtli Nee-eri flirdl yanp dinilai yanp: mer as a ke beratan atas nilai sebaraiO'lana tertuanr dala[l'lD?ftar Penilaian Pelaksanaan rekerjaan,baik secara keseluruhan maupun aebarr Lan , dana t menr-a.j ukan ke berat~n secara tertulis disertai den ran alasan-a lasannyakenada Atasan Pe,jabat Penilai melalui hi~ rarki. Keberatan tersebut dltuliskan dalalT' Daftar Penilaian P~laksana.an I"ekerjaan pada ruancan yanr telah disediakan. b. Keberatan tersebut harus sudab diajukan dalarn jan£ ka waktu 14 (em~Rt bela.s) hari terhitunr mulai ia . ~ rrenerima Daftar Pen.ila tan relaksanaan Peke rj aan itu. Keberatan yan~ diajukan melebihi batas waktu 14 (emna,t be Las ) hari rnenjadikedaluwarsR, oleh s'ebab itu tidak vaDat d1pertimbangkan la.gi.
"'f== """---'" -----

c. Walaurun seoranr J"'er-v.vmi ereri Si?",i berkebere.t an N I at as nil80i'yanJ7 tercantuJf' LarrDaftar J"'enilaian da Pelaksanaan l"el-,:er j:;l.an, bar-us fTlempubuhkan if'. tenc13.
tanp'~m)"'ada tempat yangtelah

d:l.sed1akan dan sesudah itu

~enpembalikan jaan tersebut

Daftar renilaian Pelaksanaan feker ker-ada :reja.batrenilai ae Lamba t-rLambatnya 14 (ernpat belas) hari terhitunv mulai ia ffleneri~aDaftar renilaian Pelaksanaan Pekerjaan. rnenerima keberatan {I.nrt re~awai Ne~eri Siril yanr dinilai membuat tanp~apali secara. tertulis atas keberatan yanp diajukan 0leh Pepawai Neperi Siril yanr dinilai. Tanfrapan tersebut dituliskan dalaw Daftar renilaian relak sana an Pekerjaan r-ada r-uanr-anyanr telah disedia f'enj_lai, setelah
kant

d. Pejabat

e. .

of

Nilai lama yanp dicoret i tu nilai .! ...____ ratan yang diajukan oleh Pe~awai Negeri Sipil yang d1iiIr"ai dan tanggapan.r·elaksanaan Pekerjaan yang telah d. maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yanv. - ------~----. c.. Daftar Penilaian ... nilai itu tidak dapat lagi d. dalarn arti bahwa terhadap perubahan diajukan keberatan.. Ii DP 3 ltu dari Pegawai 5.24 - e.yang diberikan oleh Pej abat Pe -- . --. baik ada keberatan maupun tidak ada keberat an dar! Pegawai b. nilai.... maka Atasan Pejabat Peniiai berkewajib an memeriksa dan rnernperhatikan dengan seksama kebe . Perubahan niiai tersebut dicantumkan dalam Daftar Pe nilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang bersangkutan de ngan rnencoret nilai yan~ lama dan mencantumkan yang baru. Atasan Pejabat Penilai b~rkewajiban memeriksa Daftar Peni~aian Pelaksanaan Pekerjaan yang disarnpaikan kepadanya... diberikan oleh Pejabat Penilai. ..-..--- balk dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan ni lai. Apabila Atasan Pejabat Peoilai mempunyai alasan-alasan yang cukup.. Negeri Sipil yang dinilai.•. Dalam hal ada keberatan dari Pegawai rJegeri Sipil yang dinilai. Perubahan oilai yang dilakukan oleh Atasan Feja bat Penilai tidak dapat dieanggu gugat._. ATAS!! PEJABAT PENILAI a.!_ tanda tangani cleh Pejabat Penilai dan Pecawai Ner:eri Sipi! yang dinilai dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan (empat belas) Pejabat Penilai selambat-Iambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima kemba Negeri Sipil yang dinilui.

T DAN PENGGUNAAN JAAN 1. dan Gubernur Kepala Daerah j j Tingkat I.. Pejabat Penilai. b.n Lernbara Tertinvpi/TinrrP-i Nepar?. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr dibuat o Leh f'ejabat Penilai yane mor-anckan menj aci At asan Panilai seba~aimana Pejabat dimaksud di atas. Menteri Jaksa Ap-unp..ian :relaks8. VI. PEJABAT PF1'TILP. SIFA. atau pejabat lain yanr karen a turas atau . b.an Pekerj~·tan tersebut ngan baik dan dipelihara adalah Penilaian de - harus 0isimpan den pan baik pula.. oleh sebab itu Daftar Pelaksanl:!.eri Sipil yftnV dinilai. adalah Pejabat Penilai dan Atasan rej~ bat Penilai yanF tertinr-pi dalam linrkungannya WR sinp:-masinr. ~inaraf oleh Ptasan Setiap coretan harus Pejabat Penilai. S I FAT a. Atasan Pejabat renilai. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh PerRwai Nev.FRANGKAT'MENJflDI ATAStN f'EJ11BAT I'FNILAI a. I YANG ~f. Daftar f'en11r!.25 - itu harus tetan danat terbaca. Daftar ~- DAFTAR PFNlLAIAN f'ELAKSANAAN J'EKEP - Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bersifat rahasia. baru berl. f'ilT'ninan ernbara 1'e L merintah Nondepartemen. . 6.na~U1 f'ekerjaal'. e. atasan dari Atasan Pejabat Penilai (sampai yanr tertinvri) dar.>ku setelah a~a nenvesahan eari Atasan T'ejabat Penilai.rim:ninan Kesekretariatt'. ti(ak dapat diranrru ~urat.

A.am t ahun be r Lku'tnye .Pep-awai Neg-eri flir-il ber nema Cox-· nel.. 060132344. Nilai raji berkala.. ke naikan b. an panrrka t . J. Berhubunp n["an itu maka VerA-Ia Bapial'l Pelaksanaan f.an da l.eT'al~_ Sub BBPian Otorisasi dar t Pap:ian uanvan Pe Lakaana. dal am meroper-timbanckan dalam jabatan. Pada t anrr-a.26 - atau jabatannya ~enphRruskan ia ~en?etahui nilaian :r01aksana!'l. rolongan ruanp IIT/c. Daftar p-eri Penilaian antara Pelaksanaan lain Pekerjaan diFunakan seNe -kcna tk - bap aL bahan dalam meLaks anakan perrb i naan Pevav.n "ekerjarUl .r:ec~ t ali 'ada nerbuatan tercela da r L Pef"Rweti Nereri Si:ril yanrr ber s anckut an v anp dar-at menr-ur anr-L a t au meniada- ktin nilai Umpamanya tersebut.I l. penempatan pemi.an Anrrar!:'_D r JenQernl ada Biro Yc- Sekretariat De~artemen Keuanran. telah 4 (empat) tahun ~G- Cornel tersetut dalam polonvan ruan~ III/c. PENGGUNAAN Daftar rc- a. Seoranp. Pelaksanaan Peker j~-tan ne r t Lmbanpan Penilaian dirunakan acbar-a i bahan calafl'l merie t aj-kan suatu mu as I kener-awai. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bari Cornel tersebut dibuat oleh Kepala Barian Pelaksanaan Anpvaran pacta bulan Dese~ber 1981 den~an sewua unsur penilaian pelaksancan pekerjaan bernilai bad k . ~.pril 1£:82. dalam Daftar dan lain-lain.npf'"aran .rai Siril. jabatan Y.ndahan . ~Ir.

AT NEGARA YAr.I SIrIL PEJPJ~. Tetani rada tulan rebruari 1S'8? Cornel tersebut rnelakukaI'! f1erbu ~ '.Lah re.iaba t ac'a. maka n I LaL yanV tersebut Pelaksanaan akhir tahun bcr Laku lard. VII.a t menJRu1.atan tercel? yanr menr-akil-"atkaniadi tDhan oleh yan~ berwajih dan kemudian diajukan ke penradilan. melakukan Andaikata pertuatan Sar. . ~ e j a~a t ~ b. k . A' h ~erara. Pekerjaan Daf - tar Penilaian Pelaksanaan yanrdihuat pa~a akhir 1981 itu berlaku bay! rerti~banvan mutasi kepepawaian dalam tahun 1832.nya t akan cersalah. Cornel tidak yanr tercela. . Pejabat Penilai renilai bavi Perawai Neveri Siril yanf" oi anr-ka t rnenjadi Pe. Denyrm kenutusan nenpac'ilan maka Cornel di... i a c1ang.27 - Anrraran l'ermaksuG menr-u8ulkan kenaikan »anr-kat Corne L terset.j aba t dari Lns't ans t aomn la c11mana Pegawai N~ Nevara veri Slril yanr bersangkutan t'ekerja sehelum .rc~ DI1'lNGKAT a.ut tcrhi t unp mulai I Anril 1982. Tetapi karena ia me La.Ll': I1'T calam Daftar Penilaian rekerjaan yan? Qibuat nada 1981 i tu dinyatakan tic'ak PFNILtl~N MENJADI BL'rcI PEGAWAI 'tJJi'GEP.kuka n r-erbuat an tercela. LAIN 1.

maka bahan-bahan penilaian dibuat dan diberikan oleh ra! ah seorang}U1ggotaP§:>inan Fraksi y~g oo~an.. bat P~ilai d~tilPimpinan Bada~ ata~JG:wan1dimana Pe gawai Negeri Sipil yang be rsangkut an me rtj a.Lanka tun gasnya sebagai Pejabat Negara: c. b. • •••• . bahan-bahan penilaian laksanaan pekerjaan Perwakilan Republik kutan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjabat Ketua Fraksi. bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan Oleh_lKetua Fraksil!ang. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan gas belajar di luar negeri. Pejabat Peoilni bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar adalah Pejabat Penilai dari instansi semula dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebelum ia menjalankan tugas bela jar. yang di~ bebas tugaskan dari jabatan organiknya.. c. menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik in· donesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekolab. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat daftar peni Iaian pelaksanaan pekerjaan.- 28 - b. PENILAIAN BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJA LANKAN TUGASBELAJAR a. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat Daftar Pedimintakan oleh Peja- nilaian Pelaksanaan Pekerjaan. tupe- terseb~t diberikan Oleh~ei!ala Indonesia di negara yang bersanv3. Khususnya bagi Pegawai Negeri Sipi! yang diangkat .J 2. atau ~ursus yang bersangkutan. bersangkutan. dimintakan oleh Pejabat Penilai dari Pimpinan Perguruan Tinggi.

semUla Pegaw~i Ne~eri SiDil~anv bersanrrkutan b~ sebelurn ia diperbantukan atau di~ekerjakan pada perusahaant orranisasi. Pepub l fk Indonesia di ne-rar a yanfl ber .tiERAHOTONO}. PENILAIAN BAG I PEGAWAI NEGEp. Khusus bagi I'ef:aw'at Neyeri Sipil yane. bahan-bahan penilaian pelak sanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan sangkutan . . b. . 4.r SIPIL YANG DIPEPBAN TUKAN/DIPEKERJAKAN PADA D.. . atau badan ter- oi tentukan.ara sahabat.29 - 3.nnva ada l LAIN a.diperban tukan atau dipekerjakan p ada ner.Penilai 'dari instan~i.ara sahabat at au badan internasional. diminta olel-}Pe Penilai dar I tpi~pi.! ATAU INSTANSI PEUERINTfJ-I LAI NNYA Pejabat Penilai bari Pegawaf. c.an. PENILAIAN BllG! PEGAWflI !-JEGERI SIPIL YANG DIPEPBANTUKAN ATAU nIPEKBRJfJCAN PADA BADPl-T"BADAN ah Pejabat Peatau dari Instansi Pemerin Laf. Nep. peruaahaan . Bahan-bahan yanr digunakan dalam membuat Daftar Penilaian jabat Pelaksanaan Pekerjaan.. 5. adalah abat~ . atau b adan in ternasional. organisasi profesit badan swasta ner. yanp. organi aas i .Pejabat Peniini ha~i Per-awni Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan paca Perusahaan milik Negara.eri Sipil vanr: c1i perbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom atau Instansi Pemerintah nilai dari Daerah Otonom tah yang bersangkutan. l£~j sebut.nar:. atau b adan vanr: be raanrrkut.

di atas yang b. mengambil tindakan terha dap Pegawai lain.:'sAN PEJflBAT PENILf. seorang Peeawai Negeri Sipil pindah unit b. umpamanya dengan mengadakan perubaban nilai. Ketentuan sebagai tersebut jabatan eselon berlakujuga menjabat bagi Atasan Pejabat Penilai I.- 30 - 5 • . ia dapat mengambil tin dakan seperlunya untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak wajar itu. . Negeri Sipil yang ber-sa Lah dan lain dalam huruf a. maka Buku Catatan Penile. maka hnnya Buku Catatan Penilaian saja yang dikirirnkan.i an dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dikirirnkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.ap masih tetap dalam satu instan··· I si. Apabila mempunyai Atasan Pej abat Penilai bukti-bukti yang tertinggi yang atau alasan-alasan cUkup tentang adanya hal-hal yang tidak wajar mengenai pemberian nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. umpamanya Departemen Dalam Ner:eri pindah ke Departernen Luar Negeri. .. Apabila organisasi t. pimpinan instansi vertikal tingkat Propinsi~ Bupati/iValikotamady? terrnasuk kota administratif di bawah propinsi.ct. 6 •. vertikal tingkat Kabupa - Apabila seorang Peeawai Negeri Sipil pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang lain.t'lTt.. dan pimpinan instansi ten/Kotarnadya. MUTASI R.I YMTG TERTINGGI a.

Daftar Penilaian Pe1aksanaan 4. Yanv. PENYIMPANAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. dan seterusnya. berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap. c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lirna). VIII.. . Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dis1mpan dan dipe1ihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang di serahi urI:lsan kepegawlJian. 1981 disimpan samp~i den~an akhir tahun 1986. Yang berpanrkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ka bawah d1bu&t 1 (satul ran~kan. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama15 (lima)ta~ umpamanya Daftar Penilai.. (2) 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 2.31 dildrimkan·oleh pf. b.mp Lnan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru sedan·F Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tetap disimpan dan dipelihara oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. b. 1982 dislmpan sampai dengan akhir tahun 1987.tahun tidak digunakan lagi. 3. yaitu: (1) 1 (satu) l'angkap untuk arsip instansi yang bersangkut an. Pekerjaan bag1 Pegawai Nereri Sipil: a. an Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat pada akbir tahun: a.

I yang bersang - Kepala Daerah Tingkat IX. Pimpinan Lembaga dan Gubernur kutan. Pimpinan Kesekretariatan Negara. supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penye1esaian.32 5. III Surat Edaran ini. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebarai tersebut di atas se suai dengan ketentuan dari Menteri. Pimpinan Kesekreta riatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. . Lemba~a Tertinggi/Tinggi Pemerintah Nondepartemen.. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesu1itan. I dalam lingkungannya segal a sesuatunya 2. Pimpinan Kepa masing-rna Pemerintah Tinrkat Noncepartemen. \ PEN UT UP 1. 3. Jaksa Agung.. Tarnbahan Lembaran sebagai tersebut da1am lampiran Negara Nomor 3134). Untuk memperjelas maka dalam Su - rat Edaran ini dilampirkan sa1inan Peraturan Peme rintah Nornor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan Pegawai Neveri Sipi1 (Lembaran Negara Nomor 17. Pelaksanaan Pekerjaan berda Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dimu - Desember 1980.. Penunjukan Pejabat Penilai begitu juga perincian pelaksanaan Surat Edaran ini ditetapkan lebih Ian jut oleh ~1enteri.. la Daerab sing. 4. Jaksa Agung. dan Gubernur Lembaga . PERALIHAN Pernbuatan Daftar Penilaian sarkan Peraturan lai pada1bulan X.

A.antor Pe rbenriaha raan Nerara dan la leas Daerah.. Harap maksud Surat F:daran in1 dill1. Indonesia.. 7. .ksanakan denp-an . Penertiban Aparatur Negara.Lknya . s ebagaf la- :1. Nepara I sebagai Lapor an . Bapak Presiden ~~enteri poran. Jenderal.L laporan. ~emua Kepala Kantor Wilaynh Departemen/Pimpinan Ver-t Lka l . . I 4. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Semua Kep~ Departemen Keuangan..Direktur . .- NEGARll MANIHURUK TFJ1BUSMlSura t Edaran ini disampaikan kepada: 1.. Sernua Camat di seluruh 9..-_ 33 4.lep.. Jenderal. Pe rt i nggal .--.---'. Semua Sekretaris Jenderal. Semua Kepa l a K. Henteri/Sekretaris !.---_ aeba tk -ba. -- -------- --- .:ara sebaza. Inspektur Instansi ~. C. dan ~::8pala Badan/Pusat.

A DAN PAUF I INO.. .. ...34 LAMPlRAN I SURAT EDARAN" KEPALA BADAN ADMINIS TRAS I KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR TANGGAL 11 PEBRUARI 1980 Oi/SE!1980 HAHASIA NAMA NIP ... GOLONGAN RUANG : ••••••••••••••• NAbf. ... I1 TANGGAL 2 URAIAN 3 PEJABAT PENtLAI 4 I f I i RAHASIA . . .... . . o .. " . BUKU CATATAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT .. -D '" . .... . ...

berkelabi. 3 gawai Neger! Sipil yan~ bersangkutan yang menonjolt baik yanp positif maupun1yang negatif. 4 Tulis1ah nama dan Paref Pejabat Penilei pade setiap ada kejadian ..35 PETUNJUK PENGIStAN LAMPlRAN I Sur-AT EDARAN KEPALA BADAN ADMlNISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA HOMOR TANGGAL: NO. di deIsm lajur 3 • Tulislah tingkah laku/perbuatan/t1ndakan Pe I 3. 1 1.tidak masuk kerja. I A N :3 1 2 Cukup jelas " Tulislab tanppal kejadian yang akan diuraikan . serinr. umpamanya prestasi kerja yang luer biasa baiknya~ tindakan menpatssi keadaan yang sulit. dan lain~ lain. 4. 2. 02/SE/1980 11 PEBRUARI 1980 U R A LAJUR 2 '.

Pangkat. • •• . b. 1 Unit 01'ganisasi 3 . NIP c. polonran rueng d. N a m a b. 11 PEBRUARI 1980 JANGKA W~. NIP c.36 LAMrlFAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAI~N NOMOR TANG GAL RAHASIA DAFTAP PENlLAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPAP. Unit Organisas! RAHASIA - 4.. Nama I II t b. Unit Or~an1sasi 2.. I i ! .· N am a . ()Z/SE/1980 .KTU PENlLAIAN BUlAN •.AH TINGKAT ••••• L YANG DINlLAl 8. golongan ruang d. Jabatan/Pekerjaan e. Jabatan/pekerjaan e.TEMEN/LEMBAGAI DAEF. NIP c.•••s/d ••••19 . Pangkat.: ATASAN PEJABAT PENILAI a. Pangkat. golongan ruang d. Jabatan e. PEJABATPENlLAI a.

.N DARI PEGAWAI NEGEP. h. KEBERATp. a.••••••••••• 6. JU M.I SIPIL YANG DINtLAI (APABlLA ADA) Tanggal. Kepemimpinan i.L A H .-1 N !L A I ArWKA SEBUTAN lCETERANGAN Nilai ratarata adalah jumlah diba~i dengan jumlah un sur yanp d_! nilai.RAHASIA 31. Kerjasama g.. RAHASIA ...'. Kesetiaan . . j... Prakarsa . PEN I LAI AN UNSUR YANG DINILAI .--. Prestasi Kerja ~--------------------------~~----_.. KejuJuran f. ~ ----.. h.. 4.l r RATA-RATA 5. Ketaatan e.. Tanpg-ung Jawab d.. NlLA..------~ c.

TANGGAPAN PEJABAT PENILAI AT"'_S KEBF.. ... Tanp:gal" .PUTUSAN ATASAN PEJ~AT PF..NlLAI ArrAS KEBERATAN ... 7.38 - RARASI! 6.._ ...... KF.1 Tan~gal. RAHASIA 8.RATPJ>......~ ...

.... ••• ..1\ TAlTGGAL.....••.\ TANGGl!L.•. DITIl:RIM.... DITERU1.•. DIBUAT TANGGAL •••••••••••••••• PEJJ\RAT PENlLAl ( If).LAIN 9..A ... ... II •••••••• NIP « • •• ) 11. •••••••• YM1G _ ) NIP PEGAHAI MEGERI SIPIL DINILAI ( .• ~ NIP . ) RM1ASI..'1G MEtHLAI (. •••••••••••••• ATASAr:l PEJABAT YA.39 RAIIASIA 8. LAIAf.

3. Direktorat dan Unit lainnya yang setin~kat denr-sn itu. a b Cukup jelas Cukup jelas Tul1s1ah panpkat/p. Umpamanya Urusan C/l/2 Sub Bar-ian IV/ell Bagian IV c Biro Tata Usaha Kepepawaian (2) Untuk Daerah : Dinas dan Unit lainnya yanp setinpkat dengan 1tu. 1 I- HURUF 3 U R A I A N 2 1 1 1 4 1.sasi tempat Ssudara. .nJK PENGISIAN NO}fOR Lt!:M'IRAN II SURAT EDARAN KEPALA. 1 d Tu11s1ah nama jabatan atau pekerjssn dari ~eFawai Neperi Sip!l yanp-d1nilai 5. BADM1 ADr-ITNISTHASI KEPEGAWAIAN NEGARA TANGGAL LAJUR ANGKA 02/SE/1980 : 11 PEBRUARI 1980 NO.. .40 PETUN. 2. 1 e Tulislah Unit Orrsni. . bekerja serendah-rendahnya : (1) Untuk Pusat : Biro..olongan ruan~ terakhir yanF bersanpkutan c 4. umpamanya Seksi A Sub Bspien Dinas IIDinas A~raTia 6.

Muda Go1. 3 a sId e Untuk penp!sian lajur-1ajur untuk AtasauPejabat tersebut diates Penile! apar memperhatikau penpisian 1ajur-lajur anrka 1 huruf a sId e 8. 4 a sId h 'Iul1s1ah nila!. roanp II/a ke etas yaup memanpku sustu jabatan. Sedan9: 5..41 1 2 3 2 4 . Cukut> 4. a sId e Untuk penpisian lajur-lajur untuk Pejabat Penilei apar memperhatikan penpisian lajurlajur anpka 1 huruf a sId e terseb\ltdi atas 7."d 60 50 ke bawah Pe~ilaian unsur Kepemimpinan sebagaimana tersebut dalam lajur anrks 4 huruf h hanya dikenakan bapi Per-awa! Neferi Sipil yanp be~anp"kat Peuyat . . Amat balk 2.. B a i k 3.. 61 sId 75 51 s. •. anpka dan sebutan pada masing-masinp: Unsur yang dinilai deng-an ke tentttan sebersi berikut~ NO. Kuranp. N I L A 1 SEBUTAN 76 ANGKA 91 sId sId 100 90 1. 9.• .. 6.

6 Apabila pada tempat yanp telah tersedia. yaitu jumlah ni- 9. Sipil yanp dinilai ruhnya n11al yanr terdapat dalsm daftar Pemaka Pepawa! menulis kebe pads lajur itu dibuat nilaian Neperi ratannya Pelaksanaan Sipil yanp.~al keberatan ini. menuliskan tanggapan-tanggapan etas keberatan . . denran demikian bersanFkutan Apeb11a nilai rata~rata • 80. 1ai hanys dibap. tidak ada keberatan eendirinya maka lajur ini tidak perlu c!i isL dar! Pepawai Neperi maka Pejabat Penila! ada keberatan Sip!l yanp dinilai. 5 Apabila ada :keberatan dari Perawai Neperi atas sebarian atau selu Pekerjaan. yaitu jumlah nilal darl unsur kese~i~~mpai Dalam laj~~erlU 10..42 - 1 2 4 :3 i 4 Tulis1ah jurnlah Ni1a! anr-ka dar! semua ununsur Kepemimpinan. 11. maka untuk mendapatkan n1la1 rata~rata. 4 j Tulislah umpamanya ni1ai rata-rata. menpisi nilai sebutan.. nilal sebutan yanp = balk. bersanrkutan denFan alasan-alasan tanp.. Tulislah Apab11a denzan 12. adalah seDranp Pim a pinan cenpan jumlah nila! an?ka • 640. yanp dinilai adalah Pepawsi Ne~eri make jumlah n1 - Sip11 yanp bukan pimpinan. sur yang dinilai.. yanp dinilai lai anpka aiba?1 jumlah unBur yanp dinilai..640 : 8 80.i 7 unsur yanp dinilai.

dan nIl' Atasan Pe- .« an Daf'ta r Nilai Pelaksana~. 9 Tulislah tanfwa1. lain 8pahila 15.lt bulan. dinilai. namnt NtP dari Per8t-mi Nf!f'criSipil yanrr dinilai.hun dihuat tanrr. 1(1 Penilat. Penilai at au mengUb. Tulislah an Dafter tanrpal~ bulan. bulan. nana . .asan rei sbat P~ni1ai..a. nama.nf!p... k8mudian dibuhuhkan tanda tanfnn. dan t ahun nembuat.. dan ta. dan tahun nenerina?cnilaian Pelaksanann Pekerjaan dAn oleh Pep. 17. bulan~ dan tahun nencrinaan DaftRr nenilaian Pelaksanaan Pekerlaan olen At.43 - 1 2 3 4 kebe ra t an tersebut. jl!.awaiUereri Sipil yan~ dinilai.8hnya yan« sudah dfbuat apabiyang kuat. 7 Apahi1a ada keberatan dad nilal menpukuhkan nilai P~p. 18 mempunyai Tulislah jabat Penilei lll. 8 aiasan-alasan teMtJat dibuat keputusan Atasan Pcetas keberatan Tulislah keteranran-ketcranran !'lerlu.. maka Atasan Pe1nbat oLeh Pe[abat. ke1'1l1dian ibud buhkan t anda tannan. Tulislah ta. Pe- 13. 11 Tulislah tanprnl.awni N~~eri SiDil yanr.hat Penilai. tcrsebut.apan tersehut.nPekerjaan Pej abat oleh Pejahnt P~nil~i. dan nIP dad 16. ke ~udiandibuhuhkan tanda tan~an.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Untuk Pegawai Negeri dipandang tidak sesuai lagi.. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang a. 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. . . dipandang perlu menetapkan Peraturan Pernerintah tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. b. .-------- -- ~ 44 - LAMPlRAN III SURAT EDARAN KEPALA 'BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA NOMOR : 02jSE!J9pn TANGGAL: 11 PEBRUARI 19'80 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TABUN 1979 PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). bahwa dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil be~ dasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. M EMU T U S K AN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN PELAKSATENTANG Mengingat Menetapkan NAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 1. oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.ETENTUAN tTMUM Pasal 1 Dalam PeTaturan Pemerintah ini yangdimaksud dengan : a. BAB I Y..

... dengan ketent~ an serendah-rendahnya Kepnla Urusan atau pe· ...emen1 dan Gubernur Kepa La Daerah D Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing . Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara. Pasa! 3 Terhadap setiap Pegawai Negeri Sipi!. Pasal 2 Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerj~ an. epar t. adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertim bang an yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil.. oleh Pejabat Peniliti. jabat lain yang setingkat dengan itu.l'Pimpinan Lembaga Pemerintah Non . adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan peker jaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihuat. dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai. b.~5 . BAB II ••• . yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Da£tar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjnan. a. Pejabat Peniiai adalah a ta san langsung Peg awai Negeri Sipil yang dinilai. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsun. c. Jaksa Agung. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegs ~ wai Negeri Sipil..g dari Pejabat Penilai. kecuali ditentukan lain eleh Menteri.

ketaataT). (3) Unsur kepemimpinan·sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) huruf h. kejujuran. (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan unsur-unsur yang dinilai ada1ah ~ a.~ e. c. ke r j as ama . Pekerjaan . amat ••• . hanyn dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke a t a s yang memang ku suatu jabatan. tanggung j awab . dan h.ian pe1aksanaan pekerjaan Negeri Sipil. g. kepemimpinan. b. prestasi kerja.4~ - BAB DAFTAR PENI LAIAN II PEKERJA:\AN PELAKSANAAN Pasal 4 Pegawai Penilai (1) Hasi1 penila. prakaTsa. dituangkan· dalam Daftar an Pelaksanaan Pekerjaan.. f. kesetiaan . Pasal 5 dengan (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan sebutan dan angka aebagai berikut : a. d.

= baik b. / " /(2) Penilaian pelaksa:naan pekerjaan sebagaimana dimaksud da1am ayat (1). sedang e. di1akukan pada tiaptiap akhir tahun. kurang 91 "" 76 := - 100 90 (2) Pedoman dalam mernberikan nilai pelaksanaan p~ kerjaan Pegawai Negeri Sipil~ adalah sebagai tersebut dalarn Lampiran Peraturan Pemerintah ini.a. cukup d. 6 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah ber sifnt rahasia. apabila in te1ahmembawahkan Pegawai Ne2eri Sipil yang bersangkutan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan. baik c.7S = 51 60 = 50 ke bawah. Pasal 8 Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pe. Pa s al. DAB III PEJABAT P~Y.. DAN'TATACARA PENILAIAN Pasal 7 (1) Pcjabat Penilai wajih melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya. Pasal 9 ••• . ATASAN PEJABAT PENILAI. . anat 47 61 .ILAI. laksanaan pekerjaan.

l d i ter..i g manv a Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. apabila tidak adakeberatan dati ~egaw~i Negeri Sipil yanr dinilai. keberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.- 48 - Pasal 9 (1) Dafter Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberi kan clch Pojabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Daftar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disaropai kan tanpa catatan. b. n:.embalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pe kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pejabat Penilsi selambat-lambatnya dalam janeka waktu 14 (empat bolas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Pasal 10 (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar P~nilaian Pelaksanaan Pekcrjaan kepada Atnsan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebarai berikut : a. maka ia dapat mengnju~ kan keheratan disertai dengan nlasan-alasan nyap kepada Atasan Pcjabat Penilsi melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) ha r i sejak t arig a.. (2) Apabila Pegawai Nageri Sipil yang dinilai be!. apabila ••• . (3) Per:awai Negeri Sipi! yang dinilai wajib me .

:! Pasal 11 Menteri.ma~ini-~asinr. (3) Apabila terdapat alasnn-alas~n yang cUkup.mp Inan Kepa La Da erah Tingka:~ I. Pi.i.:3i/Tinzr:i -. BAB IV ••• Noh Depar temen . ada1ah Pej abat Penilai dan atau Atasan Pejabat Penilai yang ~ertinggi dalam lingkunflannya.tan Lemba. Ncgar a .han dari Atasan Pejabat renilai.g a Lembaga Terti 7'. ApcPedi- (4) Daftar Perri Ian Pelaksanaan Pekerjaan bar u Ia 0erlaku sesudah adapengesa.._ ~l r-:.C dinilai. dan Gubernur " .. Daf t ar Peni laian PeLak :). .-:clakan Pekerjaan tersebut d i s ampa Lkan denpan catatan tentan~ tRn~gapan Pejabat Penilai kebe ratan yan::: d i a j ukan oleh gawai Negeri Sipil yan~ ~inilai.. apabila ~da keberatan dari Pegawai Neeeri Si3111 YJ. tasan Pejabat -Penilai dapat mengadakan Tubahan niial yang tercantum dalam Daftar nilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana maksud dalam' ayat (2). Pemerintah J~ksa Agung» Pimpinan Kesekretaria. a t as Pe - (2) Atasan Pojabat Penilai memeriksa dengan sak sarna Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr disampaikan kepadannya.:~ _ b.

dibuat oleh Pej~bat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberikan oleh pirnpinan pe~guruan tinfYpi sekolah. baharr-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dibe rikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan. bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepri1a Perw~kilan Republik Indonesia di Negara.. dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberik1n oleh pimpinan badan atau dewan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat NegaTa.kursus yang bersangkutan.50 BABIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa1 12 (1) Daftar Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara. akilan Rakyat Pasa1 13 (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar.Jwan Perwakilan Rakya t Repub Id k Indo- Daerah. yanl{ ber sanrkutan. li (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tug:as belajar di luar negeri. nesia dan Dewan Per. (2) " " Khus us bagi Peg-awai Negeri Sipil yang d i ang ka t menjadi Anggo t« l"... . atau.. Pasal 14 '" .

atau badan intern~5ional.t Penilai denpan mcn.an Pemerintah ini.m o Ieh Kepala Perwakilan e Republik Indonesia di Nerara yan? bersangkutan.organisasi profesi..51 P. dihuat oleh Pejab3.b ahan penilaian pelaksanaan pekerj a an t er-s but vd iber fk. o r ran i sas i a t au badan yang be rs ano ku t an . badan swasta yan~ ditentuk~n. Pas a I 15 (1) Daftar Penilaian Negeri Sipil Pelaksanaan Pekexj2an b~gi Pegawai a t au dipekerj akan yan z d i perban tukan pl1da perusahaan milik Nep-<lra. dibuat aleh Pej~bat Penilai dari Daerah Otonom atau instansi Femcrintah yang bersangkutan.. 1 (2) Khusus bafi Pegawai Ne~eri Sipil y~ng diperbantukan atnu dipekerjakan pada ne~aTa sahabat atau badan Ln ternas ional b ahan.•• \ .f?unakan bahan-bahan dari pimpinan perus~ haan .ara sahabat.naan ekerjaan b/1pi Pegawai NeP geri Si~il yang diperbantukan atau dipekerjakan pada naer~h Otonom atau instansi Pemerintah lainnya. nef. Pasal 17 Ketentua~-kGtentuan teknis tentang pelaksanaan Peratur. BAB V . ~itetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bad an Administrasi Kepe gawa i an Ne ge r a .:1sn1 14 Daftar :Penilaian Pelaks<'. Pasal 16 Hal-hal y an« belum cukun diatur daLam Peraturan Pemerin tah ini diatur 1ebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

.Lrmya ypnp hertent~n~~n - dc~~or Pcr~tur~n Pemcrintah ini di- !.an« Da f t e r (Lembaran Ne~arn Tahu~ 1952 Nomor ISS) T~~b?~~n LembaraL Ne?ara Nomor .r-.n T)c"1'·\mdanr:-und3.AB V KET:t'.52 B. BI'B VI ~Rsal 19 Denpan berl~kunya Peraturan ?emeyint~h at uran Peme r In t ah Nomor 10 T~h~.l. 1952 Kecqkannn refnwai Ne~eri r~r~yataRn ini.'.n~an Lr.i fiU]' i -\rrar .IT1TPJinpU\LrHAN Pa s a l 18 Daftar Penil~ian rel~ksanaan Pelerjaan yanp dibuat sebelum be r l akunya ie r-i t ur an I'emer Lrrt ah ini diCtnr:gap dibURt ber~3s~rkap r0r~turan femerintah ini.i]}) dan seca l a rler~~t'. maka Pert ent.

d.inya ~Ie~.t.~ 53 - Agar supsya setiap oranp men~etahuinYR~ mern0rintahk~: pen[undanrr[m Pe r a t urnn !"ler. .lO" .It:r.t":1n PI.>' .. Ditetapkan di Jakarta pada tan~pal 15 Mei 1979.. PRESIDEN REPUBLIK LLl.• r~ •• . s LEHBARAN NEGARt.: '.~" 17 Cisalin sesuai dengan as. I K~PE"'A\'·I)IL~·l i'l l.i\'~ _.ONO SH.- t."'~~} "h. ~) nAll)p. " .lik Indonesia.- f.~ ".ran Ne~r'.r... .}\~l _"\' .cn1jr.rflj::··i'·. INDONESIA.~J.lerint~h i a i dt.. .." tUN 1979 J'."...ra P. Diundanpkan di J3karta pada tangrq1 IS nei 1979 ?1ENTERI!SEKRETARIS NEGfRA S0E r:r }1 T0 REPUBLIK INDONESIA t.':J:'-:'l'!'- p a tnnny a dalam LCP1b2. REPUBLIK INDONESV\ T. SUDHARiV.

:.. KESETlAAN baik SJ. i URA I NIL AN A.t..rintah renC3na-r.kukan tindakan yen? :.TnC\h menje. rl<'.3t8u I"clr..au. ! I 2 sclalu mcnj unj un? tinf'?i l::C! .~. pCl..I MIGKA 6 KETE_ RANG A}1 SEBUTAN 5 arne} - '2 4. dan litik :::~·l:'.mIC' p fuh-sunr[. se..P.n sunrarost baik al. Netar6~ Iemerintah 1945.r t a selalu berusaha m""l:l"o:. horrsat an t~·(~?c.ujuan untuk clapet meluksane - 91-100 ..."J.di simpa tisen/ ann:ota perkumpulan atell ticalt v::xnah terlibat da lam r-e rakan yanv bertujuan menrubah at au menentcnr rancasila$ Undanr. .encana fer:erintnh df!ni~. i 7 1.n atau Pe-· d mcr Int.p~.1:'i Ea Iuan Nerar<l..·~. atan ro1Q:wan.cl""J 2.. amat baik 91-100 J 3 Belalu be ru saha (:enpp.ltn t.ll iJndanf-Unclan~' Dasar 1 (l{.-::e1uarkan ucepan~ membuat tulisau. ! .. 1Jn'~<'n. seseoranp.1 a.ini1ai ber tujuzn menr ubah 1:.N PERATURAN PEMERINTMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR j TAJ:-1GGAL 10 TAHUN 1979 15 MEl 1979 NOHOR '1 UNSUR YANG NILAI DI3 1 I.LAMFIRJ.rc7: n1 k<2pentinrrm 'Nt. tingkah laku den IJcrbuatan. ~ "'_~.. C'.-Unc.-IOO . k.bcnaran Pancasila baik d'lltm UCC1pan) sH~"'.:di fara.nr l?anci:!sii' aroet baik 91-100 La .J. ~l "1cnente. amat baik 91-10C 4 tidak p€..' kan turasnyo r unz '~fJn s:~cara l--erdf'ya-=- berhasilfunc.rip?J"a kcpentinran ri scndiri.uh meT'!perC' nretahuannya tentane Fancs.rP'. i 5 ! tidak pernah men.2_ . sC'rtc senantiasa t!1cnf'ut..anr Daaar 19i1S~ b ent uk NeFere Kesatuan Republik Indonesia~ ateu PeF'erintah.iO .·UndanF D::-'sar Gf.si 12 dr..E. tidak per!l<:!h menyangsikp".

: ! I II I I I I i I I I bafk 7 ~~arena kaa Lpaan dan t.La 76~·!:1O ! I ! 7 'v. tct~r:i kemudian sadar akan kekeliruannya dan ti c:ak lagi rr.tar-i kemudian SaGAr aken kekeliruennya dan tidnk leW! menY8ngsikan kebenaran Pancasf.h. karena kur ann pengeta'huan peE. .ri dan mempcrdalam penre tehuannya tentan? T'ancas Ll a.:kahLaku yang capat dirtilai menyanfsikan kebenaran P.1ngatkan ia sadar akan kekcliruannya dan tirlak lagi mengulanpi kekeliruan t er sebut .i ~~ ..keliru=- atau Pe I an tersetut. " " kalau ada dor ongrm baru mau terusaha deng8n sunppuh-sunp:gub mempelajf.".U 76-90 l' I i I nurint3. Undang-Undang Dasar 1%5> Haluan Neraie.i'dapar 'dinilai 1'1. eJ.etahuan..DQnjunjunf tirw. te..Lciak sa(!er pernah bersikap atau bert:Lnrkah Laku yanp.. I .."~ i 5 haik . de-pat dinilai kurf-up.:-i kchormatan Nef"ara (:f'..u nah !!Ienp Clrkan ucapan at au mcnunjukkan sikap at~u ting kah l~ku yen.Qar pernah ikut-ikutan P. politik Pemerintah. 61-75 I 11.:'ak22.-::npl1anfi ke. I bail': 16-90 '3 cukup 61-75 I - 10~ karena kealpaan pernah bersikap atau bertingkah cukup laku yang dinilai kurang menjundarat junp: tingRi kehcrmat an Neg-ara dan atau Pernerint~h~tetapi se sudah diper.lengeluarkfin uCl1pan atau r::enunjukkan sikap atau tinp. seC<lre ti.6 1 2 I 3 6 4 karena kuranp penr. tetapi sesudah diperi ngatkan 1a sad ar akan kekeliruannya dan t ic'e.dan rencana rencane Peme:rintah sesuai (1e11[:8nbidanr tugasnya. .mcasile.ny~nf'sikan kebenaran PancaGila.k lag! menyanz sikan kebenaran Pancasd La .

mcnjadi ikut-ikutan nenseluerkan ucapan atau nenunjukkan sikar atau tinrk0.2 3 5 6 7 11 kurang berlisllha mempelaj ari dan mempcrdalam penretahuannya tcntang rancasila~ Undanr-Un t'lPJl£ Dasar 1945 . I I I . ~ bawah ! I Pemer1ntah. tup.ah dH:eriken perinratan yan~ keras. i 1 16 diberikan per. cukup 61-75 12 j karena terpenearuh o1ch orenr sedang lain stau 1inp. Raluan Nerara~ politik Pemerintah can rencana rencana Pemerintah sesuai denL an bidanr: tur-asnya. can rencana-rencana Peme sedang 51-60 rintah sr.150-ke bawah 15 ~alaupun telah diberikan per - in~atant tetapi masih menreluarkan ucar-an atau menunjukkan sikap atau tinekab laku yanp lcapat dinilai menyanesikan ke!Ienar an Pancasila. Undan8-Undanf Dasar 1945.kunpan.II kurang infatan~ tetapi masih bersikap atau ber t mgkah Laku yaup: dapatl dinHai kurang menj unj unp t infr 1 ri kehormatan Negara dan atau wa1aupun t eLah ! 50-ke.e l.1snya.D Lsku yang dapa t dini lai. sedang 51-60 13 . 51-60 14 j arang mcmpelaj ari Pancas Ll. .::1cnyanr:sikankcbenaran P8.suaf denp an bidanr. politik Pemerinteh. RaIluan Nerara.La clan 1··arusadar akan kekeliruannya sete1ah (!iberi peri ngatan yanp keres" karena terpeugaruh o1eh oranr lain atau linrkunpan menjadi ikut-ikutan bersikap atau ber~ tin~kah laku yang clapat dini 1ai kurang menjunjunr tinf-fi kehormatan Ne?ara dan atau Femerintah. I kuranr. dan baru s~dar akan kekeliruannya set.a."_ 56 1 .E cd.

i 6 7 17 kur ano 50 ke bawah L mempunyai kecakapan dan menvuasal sefAla seluk Leluk bidanr tupasnya dan bidanp lain yanf berhubungan GenEan tugasnya. 5 amet baik amat J V II 91-100 91-100 mempunyai keseraran dan kesehatan jasmani dan robeni yang baik. dan rencana-ren cana Pemerintah sesuaf dengan bidang tugasnya.ara.mat II 91-100 baik 7 kerjanya jauh reeLeb fhf kerj a rate'~rata yanf d i tentukan.l w~dal~~ laksanakan tugasnya. politik Femerintah.lat 3 as di Hoang yanp lutugesnya dan li taik v' 91-100 dang lain yang ber hubungan c1..l. Haluan Nef. .ik amat 6 91-100 baik a.. hasil hasil ba. baik dalam arti mutu maupun da. •. t-aik 76-90 . yang luns baik 76-90 baik 76-90 11.asnya.3 4 tidak terusaha mempe Lajar f Pan casila Undan~-Undan8 Dasar 1945. selalu bersunr.mat 91-100 2 mempunyai ketrampilan yanp sa npat baik dalam melaksanakantup. ba'ik I:'. mempunyei penealaman amat 1/ 91-100 balk &r.am arti jumlah.. selalu melaksanakan tUfas secara bercaY8f:Una dan barhasil funa.fuh-sunrpuh ticlak mengena.-_ yanp batugas penpalaman tu?asnya.?n denfan tugasnya.

~_.1anr· di bidan~ turasnya._.nya.~ft\}... .. 17.~.~!~.J. kal.ukan ." . 19.... yanp setugas- I.am arti mutu maupun dalam art! jum Lnh .-rate yanR d1tentukan? I baik d"lam ar t I mutu maupun da..1 bersunp. ~t¥}i\h. . cukup cukup cukup ! cukup I dan berhasilfun~. . dan rohsnd yenp baik.j mernpunyai penf'?lanum yang cukup 18.t.~~yai 16~1 1di bidanp ! . selalu be raimgpuh-sungguh I melaksanakan an j asmani I bafk ! 5~.~. 14. 51-60 24. kecakapan tup.au ada doronpan .Lan yanp. I cukup 61-75 I sedans I sedanI' 51-60 I .'~I. ~1: __ 11. 21. bafk dal. ternmp:ru kesehacan 20. i baik 76-90 i5:r.58 ~~1-+~2 __~~3~ 1 ~ 4 dalam tugasnya. edakalanya jnsmaninya.asnyi'... I ! I ba1k guna. pada urnumnya mela~san~kan tugas secara be rdayaguna dan be rhasd L.. adaka.-+ __6 __~ __7 ~ 76-90 I 12 _I pada umumnya mempunyai kese~ar- I baik 76-90 76-90 13...~. ..1.. I I. 23. ··..Lanya tirlak mencapaa htlSil j kerja rat.. m€mpunyai ketrampilan dan~ ·dalam melaksanakan .cu tUg8.ent. mempunyaf yanr cukup cukup cUkup 61-75 61-75 61-75 61-75 €1-75 61-75 ket rempf. mencapaf I I hasil kerja rata-·rata yang df.1 adakal. mempunyaf kecakapan yang ser." 22.S - kup d~l~_TIl_ meLaksanzk an j nya .-guh-sunrruh melaksanakan tup:asnYF.anya tidak dapat ne Lakaa : nakan tur-as secara be rdayaguna ! di bidang tug~sny<"l.

59 1 2 3 I 4 5 yang sedan?. penralama.~larn arti mutu mau- I bcrkali-kali tidak dapat melaksanekan tur.n d1 bdrlang ruzasnye .a serin~ ter p.~ 32.r..asnye secara berdayapuna dan berhasilguna. 34. . I I penpalaman turnsnya.ayar--une. kuranp: kur an« 31.{ 150 ke jbawah kurang kuranr. I I i bi. berkali-k~li tid~k mencapai hasi1 ke rj a ratl'l-ratn yang ditenI rukan . j guh cl. sedanr..alemmelaksanakan 26.1 adakalanya tidek bersungguh-sunr. 27'1 1 28.:angpu pe Iaksanaan tu~a.-'" 7 24.1 150 ke bawah ke . basil kerjanya selsIu jauh ai bawah hasil kerja rata-r'lta yanr-.: berkali-kl\1i. tUfc?snytt.ienr'.• serin? terpanrpu kesehatan jas- s~ring ticElk capat melaksan~kE\n tuvasnva secara berd. . da Lem maLakaenakan baHah 50 ke I manfrrya ..two:asnya. kur ang menpunyaf. ber sungpuh-aunczuh tur-:asnya. j mem:ounyai kecakapan eli kur ang 150 ke jb8_Wah i kuranr mem~unyai ketrampilan dalam 1!1:2.df. ~ kurenj.snya.1aksanakan cugasnya. I ! I ' '.1 kurnng 33..1 30. .. terganr-gu kesehatl1n I jasm8niny~ scninp. mempunyai I di bidanv 25. bafk dalmn arti mutu maupun dalam ar t f Jumlah9 I i I ISO beWl1h 50 ke f basrah kuranz 150 ke !bawah III. 51-60 151-60 I I sedang 29. enn berh~si19una.. bafk d.tenrukan .nr: 6 i51-60 51-60 51-60 1. sedang sedan? sedCl. + kur anc I ~ .

olonpan.~.i t empat. - amat 91-100 bnik emat baik 5..".01ongan.-.a kea. F. ~::3[:_.ktunya..'\0a waktunye ..~. 10. se Lal.tau t Indakan yaur .laan .k 76-90 I I I ber 8.:!-2~. I i ! II . 4 5 den t epat 6 7 III L p:unpj".r:t kS\1utusan Y?~l " niambit e.60 I ..kan yanr d LLakukannya . . se1alu menyi~pan dan at au medengan sebaik.... \ 12. ..~. ngan ~~b. 3.k dan t epat pada w.•.(~r1kul resiko cb.wab 2... berani memikul risiko dad ke b 91-100 putusan yanp: diB._..k 76-90 I'pada i I I I ! i 1 1 I I . ~ ..::kny<'1 loarclnr-baranp milik Ncr-ara melihara amat hafk ~>-7. keadaan·v baik 91-100 : 91-100 tic'd.• .amat baik an dinas daripada kepentinh~n u diri scnciri~ oran? lain 1 et. at au f. uraumnya i . 6.mbil atau tin...->< para umumnya menyelesaikan tu['fas [~enfan baf. 1 2 Tnnp:- 3 .o b er ade ny? dal. kepent ing an cinas cladpada ke pentinpan diri sendiri oran? Latn .. de. 110 pada 76-90 ! umumnYG reran! 'F.: ~crnf:h lerus aha me10m rark:-m kesalahan yan~ dibuat nya k':::Dada orang LaLn .E£§!L~~~~~?e£?E-Y_?~.-". 9.>. ...." ..... brd..at tugaa- 'l selalu menput amakan kepentinf:'. 1'Dada umum:ty{O\ ada o. baf. mengutamakan - baik 76-90 .nIa selplu menye_1esaikan tu~as ce- amat baik amat 91-100 -ai temp.->-. pada umumnya t Ldak pernah ber-- I I 1 baik usaha melemparkan kesalahan yan1 dibuetnya kepada oran? lain....bp. • It upasrrya rl_alam segal.• k-baiknY·8 d p.an ser. 4. 91-100 f. I i I I I kukannya ..1<.la- I balk 76-90 !.. .

. pade umumnya tidak berusaha me nye kerena oranp... __. 1 ken tugasnya atau tepat pade \oJakt1.tapi kurang Iengkap . 1ain~ tetapi adakalanya berusaha mclibatkan oran? lain untuk turut l_-....nye.13. adakalanya untuk turut 18. I 214 • 00 ~ ... ...._. pan dan at au memelihara barenzbarang milik Negara yang cHpercayakan ~~i?ad~. .~.lakukannya.. .. kuranp. cukup 61-75 cukup 61-75 15.:~ ~.. pada umumnya men8utanakan kepen- tinsan dines. (" adakalanyn tidak dapat menyelesaikan turasnya dengan balk dan tidak tepat pada waktunya.~. C_!_l:1?~~£~Y~~~:n. 17. I cukup 61-75 16. 61-75 '14.. tetapi deIsm keana an terdes~. pada umumnya berada di tempat tupasnya. heruseha meli- ketlutusan yanz diambi1 memikul resiko._. baik menyim - l!UIaIt>' 61-751 ~ ! 20. ..-'I.esnya.• '1'.... milik Ner-ara yanp.-..jawab.~~Jl ~g?<!!X.. 61 . _ cukup f··· ..'". 1 2 3 4 5 76-90 7 12. adakalanya batken orang lain etau tincakan yant' di.ikllYI1 baran~-baranr._.. pade umumnya menyimpan dnn 8tAU baik memelibara dengan sebaik-bo:l.ertanpLemparkan kes al ahan yan~ dibuat- gun?..anya te. adakalanya meni~falkan tUf'.... .. ternrat sedan~!51-60 ! -I II sedan151-60 1 I I • ..rlambat me Lakaana - .lnya te.__ adaka'l. pada umurnnya berpni memikul reaike dar! cukup 61-75 tetapi.k adakakanya kurang mengutamakan kepentinpan dines._. _.

I 2" sering me1emparkan o..._ •••.bai k 111!lSM ya.. _.~~ .ng b aile menyimpan dan s.. kepada orang lain. ____ "'.. ada..__.menyelesaikan tugasnya..tau memeLfhar-a sedang ------- .. 'sF. -...Lkan ke:pentingan 50 ke baweh bmwh v i .._...lanya tida... ~" .dan e._.f ..h 30.- i bawah 50 ke v' _-. 50 ke v 50 ke be-wah I I I .re. sering I ! I I\T..~"'...anya melemparkan kes a laban yang dibuatnya sendiri sedang sedsng 23. __ .'1g dibcrike.alallya kurang kek'e~tine-an dinas ._ -.ti per-abur an perun dang. .. '-.. sering t:i. yeng diperC8\{akan kepcdenya ..60 51-60 I 7 y/ I 2l...i I I ..1r....... . . I amat 2. amat baik 19l ... I----~-"_.S.u peraturen ltedinasan ~rang berlaku... ada...~ •.. la.n. I I 1 24. I I 26..k berani meU'. selalu raentea. I I I I 3.. j 27. sering dfnas .. bareng-bareng milik NegarfJ. ____ c_ .as temp at t... sendiri or-ang lain.-:..kukannya.. •• -> •• 51-60 . ~ 29. 22.ikul risiko dati keputusan yang dianibil atau tinds.__->-. • .n dengan sc an yang bervenang I 91-10<')1 I baik-baikny - I 8."lool .._.'_"""~"'_""'" b ez-ang-barung milik Nege. meningga1k::n kurang kurang kurnng kureng --. sering Inenyi~~lpet:.. .tau mcn:elihar!". 1alai kurang 50 ke bc':rr:dl I I 1 .. _-'>"'- 25.i pe r c tV Man kepadeny E...c...ak dapat. kure.u- nye.:!ring i!..kan yang di. kesal~ban kepadu yang dibuatn. __..-.. I I ti dak berani m8rnikul risiko dari keputusan yang diambil atau tinda. adakal.'Ji y:-:!:ug diLekuksnnye • kurang 50 ke ba:we.: 1 I-- 2 3 4 mengutamak811 5 se dang 6 51-..l~a... . selalu mentaati J?erinteh kedioleh at2.-' . mengab s.l I I i \.• ....un dengan dan ata... Ke~aatanl I I I I l.ra yang d.. 51-60._.

. ".'_'-'" t I 12.ik 76.tu:r..90 a. se1ci.'1 Jam kerja. per Irrteh baik oleh atasan yang be rvenang dencan yang diberiken ba.. pads.syera. -. tetepi tidak lebih dari 40 (empe... selalu men arnat baik 4.90 10.'.huan ads. .--"." . -- - 5 6 91-100 91-100 7 taati 3.lberikan pelczyanan amat terha&!'. karena kurang pengete..aaan yang aah .: ..-=_"'.. at au dinas. IJa. baik . 76. pads unrwrnyabersikap santun. al.p sopan santilll --.- .... memberikanpela- yanan terhadap masyarruta:r. tetapi tidak menimhulkan kerugian Neeara. _-'.if~~." yang bcrv- 7..n ke dfnusen laku.1 .':1br-.cukup kalanya menge.75 "- li.go I I .•. .k beik-b{~lTmyF'lre __ i' dengan bi- ?anb tugasnya. umumnyamentaati kedinasan baik.e.•.t masuk kerja dan at au leoih cepat pulang dari tm.kat dengan se. I 2 3 4 ketentuan-ketentue... . sopan . pada umumnya... - .".da urmzmny nentaati a en perundang-undangen peratura.. dalam·w'&{tu 1 (s atu) t ahun ..__.90 i I 1 9.-.baiknn ketentuon peraturen perun dang-un dangan dan at au peraturan kedin as an .ktu jam ker. I 76. ~~ ~le:lu ---t-----"' "::::"sika.t pululd jam kerjr.' Jj1 8.ia yang ditentukan taupe.rn. pere. _ .t .'C~_'L"·_'·'~~ ..-" baik 76.90 61.- 6.. dan at au 91-100 P~~~lL~_ bafk 76. dengan baik sesuai dengan bi-dang tugasnya. adaka'Lenya tidak masuk kerja at au terla.lma. • •• I I I .b ad._..

- aopsn aantun .ng.~ -11). .· . - - :l.~ kedinasan yanc diberikan oleh ata.lanya kurang baik oetiberikan pelay~nan terhe. atau ter1ambat ms. kurang . setl8DfC 51-60 19. _"" 51-60 . sering mengab aika:> peratura.n sedang 51-60 20. tetapi tidak 1ebih dari 120 (seratua dUB puluh) jam kerja daLam waktu 1 {satu) t shun .d -':-1a..nas an yane ber Leku perintah bcriken venango melaksa:nakan kedi. ade....... kurang baik rletiberike.. ~ 13.kalanya tidak masuk kerJe.. sd8lt&lr.s an yang berwene..ri 80 (de lapan puluh) j em kerja dalas wa. adakalanye sikap __ o •• menunjukan -..k..ktu jam kerja yang ditentuka:n t anpa alas an yeng s ah ..aianya mcngsbaikan -_ .Lang dari waktu jml ker j a Yelle di t errtukan t811Pa.tau perintah kedi.. 51-60 18.mya salah - sedanp..suk kerja dan atau lebih cepat pulang da. berkali-kali ken sikap sedanl? 51-60 b esrah 21..- ·31 - 1 2 3 4 5 cukup 6 61-75 61-75 I 7 12." . a'Ias an yang s ah . sesuai dengen bidang tucasnys.'ltat aas ua'i....n0 50 ke leku.daIl rnasyarakat.1(tu 1 (s at u ) tanun. peratursedang an perundeng-undangan dan a. :pel~anan terhadap l:1asyara. 22. cukup \' " cukup 14._ . kurang menunjukaopan santun. adakalanye tidak mas uk kerja atau terlambat maauk Iterja dan ata. cukup -.n perundang-undangan dan at au perintah kedinasan yang ber~· kura.u lebih cepat pu.'" 61-75 L.. pada umumnya IDE:ntaati perinta. 61-75 15. &:laka. t._. dengan bidanr: tugasnya.. tetapi tidak lebih da.nasan yang eli oleh etas an yang cer - ada.' 17.. • •• .

pace.. sering terlaL'1bat nemberi pelasey anan terhad.ri wewenan. menyalahgun akan amat baik baik baik 3. tida~ po rnah "revenangnya. karena terpenGaru~ kungan ~ adakalanya cukup tetapi tic1ek de. selalu meLapo rkan hasil kerj any a kepada atasnnnya nenurut ke adaen yang sebenarnya. kur anj.Lan maLakaanakan rintah ke di. serine-.as an yM(! bervenang.ala.:> ..l.sya. a.rakat. kur ang nenun juken si- kurang 50 ke Oa1. sering 4 pes a.. p ada umunny amat 4.Lu r. tu- 76-90 76-90 @ 5. olen linp:l!1enyiTI).ik 2.L:.·wa 76-90 61-T5 61-75 1 .r cukup Laks anek. .an waktu 1 ( s at.lelaksanekan tucas juran ngan ikhlas.Las me~ baik ba. de- amat br. I .lan[ 8. I .nfl1ya. kurenp: 50 ke bSW'ah I kur ang 24. kap s op an santun.nas en yang diberiken oleh at.ap masyarakat s uaf dengan biden~ tugasnya.p. I 9 ..es nnny a nenurut ke adaan yang sebenarnya.h 7 23. adak. 50 ke b awah 25.u) tahun..ara dan r:l. umumnya tidak pernell nenyalehcun~ken wewena.. ti dell: mas uk kerja at au tcrlambat masuk kerja dan at au lebih cepat pul. 120 (seratus dua ?uluh) jan kerja da. Lkh. an a: dard waktu tenj 8l:1 ker jay eng ditentukan lebih dari pa al. 5 kuranr. Keju- l. cas dengan a me Laks analcen Lkh Les .ik 6.~.rugian t.)rinr....es an yoni'" s ah ..h 91-100 91-100 91-100 I V. kerjenya kel1acca at. 6 50 ke bawe.65 1 2 3 22. s e Ls. pada umunnya meLapozken hasil 7.en tugasnya..e rhadap Ne[. k.gnyat nenimbulk&"l.

t baik 9l-100 dang tugas orang lain yt'lng ada hubungannya dengan bideng tugasnya. 1. pendapa. atasan menyim pang dad kea.KerJa same. dengan cepat dapa. dari pada keadaan sebenarnva. menimbulkan kerugian terha. apabila ye.t menyesuaiken penda:patnya dengan pendapet orang lain.. 11. 50 ke bawah 15. wenangnya. kan tugas._o. . I . orang lain itu ama:t baik benar.da:p Negasedang 51-60 _ .. 2. - -.. yeng diLaporken pads.. 4. ~-.am bi- sme.t ba. .- kurang . sedang sedang 51-60 51-60 \..-. kadeng-kadeng hasi1 ke:rjanya yang dilaporkan kepada at as an lebih bail.0 •• .66 1 2 3 4 adakalanya hasil kerjanya dilaporken kepada atasan lcur ang sesuai dengan kea.. ·n 10.. . ikhlas meLak- 5 cukup 6 61-75 7 9. 13: 14.. tetapi tidak.ik 9~-lOO 9l-100 .kin bahwa pendapat.daan yang sebena.- sering tidak ikhlas melaksana.. edakaLanya menyimpang dari werae 12.\_. sering hasil kerjanya. selelu menghargai orang lain. mengetahui aecara mendal. kurang 50 1\e oawah VI .daan yang sebenarnya. 3.rnya.. sering menyimpang dari wewenengn:ya yang adakalanya lllenimbuJkan kerugian terhadap Negara'atau masyarBkat.t ama.I.~. adakalanya tidak sanakan tugasnya..

..a8911 "\o.. arrJ:::'._8....lIr'.ny 9.c. yakin 'bahv~'.gas :r.moil secara s ah uaJ.l1[~ (Ii ter. 1-._Lu me.j 1:" l) '0: rs arnasa~_~-_.l".: 91-100 Yl-IOO s e I . 9..~tu den bidang t. ad ['1: ['~len:y~. .munmyn menget ehut biclr"IJ.:. sc Lal.in yang ada h ui bungennya dengan oideng tug8.r.rlF lain.ker..1?u"QUD. -I.T" pa...2.t baik " -I ' .u be rse di a men er ima keputuso... .ahuf se cara Garis ce3ar bide.ci):lgan or eng laiil rlenurut ~-Ts.m~'. orc. t i pfi. keput us an yang dia'libil se car a ia tidak SC-p3nC.n nGnerim:::. I 13. argai pendapat. uaunny a da:pat menvcsu~i· pel1dapatnya dengen pendae.n yanG die. Jade.ng tw~as orang ls..alaupun oaik /"6-90 pat.::~tu dan bidang tu. pade Ul!l1. & n. I CU}~U? 61-'75 ij cukup 61-75 i I 15. .I_9u ll(:.. 5 amat 6 7 4.pa1::Jila ia ]7 at orr:-.." ! t...::-_ Q9. kuranz menghargai pendapaz or an C lain. .g ___ /" 91-100 -- I or-ang ~.iCnr):J.SD'y c.ri cr ang Lam .ugaenva.S oaik 16-90 b. usul yar:g baik deri oreng lain. ia tidek sependapat. i t lein itu bellarq 10..c.o. 1 ...- 37 - 1 I 2 3 4 se Ia Iu l)ersedia mempertimb angbaken dan T!lcnerina usu1 yang i!. 5.l1Z lain. I 14. dengan orenc lain menurut .ugas ya.Uf.. menge t. orang }>._'1 b afk baik 16-90 '76-90 1 J . bci~. pada umurrnya h2rsedia meneriua."lg dj emat baik ten tukan.. pada umumnye bersedia menpert hnb angk an O.8.g I t.a uaurmy a I'".in :/"crlg ~da nubungcnnya dengan bid&-YJ. pen dapat. . tvkl.l1 • baik 76-90 76~90 baik 12. I I • o. raampu "bekerja ber-· s ema-s a.".

.ugasnya .~ sesuai se dang 51-60 I Ii 23. adakalanya suli t mempertimbangken den menerima usul y~ng baik dari orang lain. .' ~.1. 61-15 16.idak mampu bekerja bars ama-s ema denganorang J.e.tcan • de:pat Il'. sedang 51-60 24. 19. 51-60 I • dengan ~endapatnya..amodL se care sell karena tide. adak[\lanya sulit menerima ke-· put uaan yang Uiambil se car-a s ah karen a tidf'k seauaf dengan cukup 61-75 !j. yang baik dari orang lain.68 ~ I 2 3 4 5 cukup 6 7 15. adak a'Lany a t. baru dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain setelah berka11-kali diyakinkan..- sedang 51-60 nar. cukup 61-75 pendapatnya. 22. a. adaka.. . sedang 51-60 adaka.Lanya tidak dapat nl8nyesunfkan pendapatnye. -<.S yang di tentukan. tidak 'men-getanUi btdang bugas oreng lain yang ada hublli"_gan·~ ny a dengan bidang tugasnya • .ng tugas orang lain yang ada hubungarrnye.eneri·rna keputusan yang df. 21.ng tug9. ' . dengan bidang t. 18.kur~g I 50 ke bawah 26. pendapnt sedang 51-60 20. dengan pendapat orang la. adakalanya kur ang mampubekerja beraama-aeziu dsngen orang lain menurut ~fraktu dan bida.v·a lambat mempertimbangkan dan menerima usul.' cukup 61-75 17..:Ln yang be ..in menurut waktu den b Ldang bugas yong di tentu. kurang menghargai oreng lain. kurang mcngetahui bida.akalan.Lany a tidak sedenp.

c sesua.usan yang diambil secara s ah karena tidal. tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari at as an.ik dan berguna kepada atiasan . sering tidak mampu bekerja bers ama-s eme. mint a atau tidak cl1minta nsnganai at au yang ada hubungannya dengan pe Lake an aan bugas . 2 B.i dengan pendapatnya. r.lu amat : berusaha memberikan sabaik ran yang dipandangnya ba. cara kerja t~ndakan yang diperlukan dalam me Laks anakan t ugaanya .. da'Lam keadaan t anpa menunggu petunjuk 76-90 j aks enaan umum pimpinan. VII Prakar1. tetapi tidak bertentangan dengan ke-· 2. 30-. sering tidek dapat menyesuafken pendapatnya dengan pendapat orang lain yang bener . amat baik 91-100 ·3. dengan orang lain menurut waktu dan bd dang tu gas yang ditentukan.n tugasnya. menerima keput. 27. sering bangkan ti dak dapat dari mempertimyang kurang dan uener-i ma usul 50 ke bawah 50 ke b avah baik orang J. sela1u berusaha mencari tatab aru dalatn mencapat dayeguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya. . atau perintah dari atasan mengamtil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanaka. sering kurang menghargei dapat orang lain. tetapi tidak bertentangan dengan kebiyang baik 91-100 4. mengam- kurang 50 ke bawBh sa baik amat 91-10C bil keputus an atau meLakuk an bij aks an aan umum :piIllJ?inan. mendes ak .69 1 2 3 4: pen- 5 kur-ang kurang 67 50 ke bawah 50 ke bawah 26. sela.ail1' kurang 29.rEfring ti dale dapat. baik di .

"_.1...e'-:bc!'il:a!l saran l::en.'In:C . ""!ctU!! .') tindakan yang diperlukan daIan melaksana. 70-')} -sada ununnya 1)eru8a:~ai"~e:lcari baik tatacara b~rja ba'ru dala"1 :1eOl capa L dayn..i t!...t~~".~ir_. 1::r-'...h"-='I~.l!~st'lll pGrh.."'.~intn ."l.J. berusah1.t"'lG. p'1r1-: ni':""in~-:1.(b '1t!>. 1e..'1. 1"~.i.. 'T'll1 ~)nru .t":l~!n.s-':'....·...r.1jer lu1':t'.'1v-.~I. ~)~r~~!~~:l_ ?.p.:.r.1_"1""~ . l CU!~Uf.. 61-7.:·abila di···intq cukup Gl-75 -.fm"""!·:v"i '1t.C'.Gi13une--. tata- cera ~erja baru dalan Meneal'ai dayap.!.~i~'~..rl!'.l.-!t!nt:.'''}~'1n."'''lT~~· '-:cnutnS::!!l .ku1.'''~. -'_ien. 1~.f'.:e~. 1 .'...'1n tu -~ .. 11 kurnn::.U t::_~al.~:al.?'!1~~.~p:di:·'~.::--:·'.n ~':'1.:er~:'3..~. ~ 'I:ln.. ~il keputusan atau t:lelaku'ka....5 7.-" T'nf'lehesar-be~l!lr!lytl 76-90 . ""en.':1eng anhil ke~utusan atau melaku kan tindakan yan~ diperlukan dal~ melaksanakan turasny~. r: _. .'" c. 7 ------..1. sedang 51-60 12 kurang bernni MeMb~rikan l!oepada pdrro.~"'al~1. se7·)e8:lr-~. 50 ke dar! ataaan tidak bcrani 1.w~_""d·~."ln"'''''.~U:l~. i~nr~.ken tugasnya..~'. "'.7') ..n..."~ .."~rus"..t-"'.._' "'11'-"-" 'tanpa pet:1inT~i::'~.("yp..n y'1.nn s ar an van": J'b~!1d. t.' 61-75 -.CP..'). = basrah ...!'I.n tu-vis .ot '11J ""eri!lt""..nsil ..A"'" ·~8~_.ri etasan ra'~u-ra~ :1crl~.l (1<1.n~ ll~.<I. (I:i..na!)·_ ~..t ~.\C! t:'71t1. ta...stnu i1 '.n''''·.1. ..1:"-:l !. _.1 TI. _e!o-o_~... ~'en capaf d'''Y''..Y1. -.yJV'l.Inan saran sedan~ 51-60 . trmpa nr)tunj:.sil~una yanp.:tv..c~ri 'l. 5 r.. u ~..'~nQ. meneari sebesar-besarnya.t "'l.h ..6".r:-..~. ~t.:une.una dan ha.::1. h.~~dnn~ 51-6.tl:.1_. h<tl .~da ununnya selalu !'Br_lnj~a "1enherf_1'..m '1<'?. n.' [".. ...:.::r'.fUn'1 dan .r..1:~ ~. ..

.... • . . ..".... .-sela1u memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan.. ...akl:m nen laln... --------. --i-. .... baik baik arnat amat 91-100 91-100 baik anlat bafk 9 91-100 10 baik am at 91-100 11 amat baik baik 91-100 76-90 12 pada umumnya menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya. ....un8y....-.~! . ' selalu berusaha menGgugah semanget dan menggerakkan bawah an da1am melaksanakan tugas."bil \Wf'Uden?en cep at dan t. ........... ------. : . ..epat. .... 50 ke bavah 15 kepadn pi"Jpinan tidflk ))erani Tm":beriken saran kur ang 50 ke bawah ~III Kel'etlll. . .-~--~.:unn dan hC1. denr-an j el.. : .. .n. ~ r ~ r . mencembanfkan kerjasarna mengetahui dengan baik kenampuan dan batas kemarnpuan bawaban. ..... .:. selalu bersedia kan saran-saran oernpertirnb~nA bawahan.. : I. 13 ••• ~ .... ..... 2 . kerj c:.. 7 . ..sil~. baru deLan mencaprd._....car a. ..rny.1n? eebesCl.. nrio- baik 91-11)') am at baik amat. . -+--.-. 5 kurang . . 3 .t 91-100 91-100 91-100 haf. .l 1 pinan 2 3 menguasaf denrtan acpenuhnya bidang tugasnya t uscn L'J"1e..-. t : : " : : . ..----. dayr:.. ..o:. . : : .... . ..---..---1-....I} . --. .. . .. .taa dengan ter:-. ....k selalu mampu nenf.. • ~ : : .as b~T1adr>~~ anat hnik amat danatnya oran? selalu "JllOPU r:l~np'enul. : . -. 1 . 1 7 ~ ~ . .... i: .. tidak b-rrus aha nencar f t3.r-bes<l.tc._.6. . .. 4 5 6 7 8 se!l\lu n8r-)l)U nenerrtul-an z i.1t selalu'bertindak tidak IDe1'lihak tegas dan 91-100 91-100 se1elu ~emberikan teladan baik selalu barusaha menupuk c'.:'l.

.. adaka1anya kurana jelas mcnr.7'::.. baik 76-90 23 24 61-75 cukup 61-75 61-75 25 cuku? 26.... ~ada urnurnnya mampu menentukan ?rioritas dengan tenat pada uMumnya bertindak dan t Ldak ne~ihak.. 3 . 4 ..as baik 76-90 15 16 baik haik 76-90 7'. ....enukakan pennnpatnya k~ pada oranR lain. t~p. @ 18 19 20 flao.. baik baik pada ~umnya dan mengemhannkan berusaha memupuk kerj aaana 76-90 76-90 mengetahui kemampuan tdan batas kemampuan bawahan . . bnik 5 . . pada umuranya mampu nenganbd L keputusan clengan cepat dan tepat 14 pada llmUMnya mampu menge~ukakan penda~atnya denEan jelas kepada oran~ lain.. pada umurnnya mampu rnenggugah semangat qas baik baik dan menggerakkan 'ba 76-90 wahan da1am melak~anakan 21 tu~ baik 76-90 bawahan 22 pada umunnya memperhatikan nasib dan menclorons kemajuan peda unTh~nya bersedia ~emperticbangkan saran-saran bawahan..-90 76-90 '17....... menguasai secara garis besar bidano: tugasnya. 13 . 2 ...... • •• ' .. ..a umurnnya membar Lkan telajan bafk. adakalanya kurang cenet dan kuranR· tepat ~alam Men~arnbil keptitusan.6 76-90 . . . 7....

. 8edan~ sedans sedanr.'U')p. • . " •• . kcoutuaan kur anr.-:.anr... ----------- I.en 61-75 61.n r-r i..al<myq l~ut"1:'... --.~. I I i 40. -~.n".73 - •••• --~~-:-----'~-~"I -----~--- . an bafk... ..?."' .7 .:·.". .!r.uc. ba Ik dari hawahan kur..dipe!. sedang 51-60 51-60 51-EO 51-60 51-60 51-60 1 kur anc cer." 1..>~er'1uk[lk. ~... kan nas fb d an nendor ong kel:'l'iiu an bawahan adaka l anya saran-saran yanF.a t dan kur ano te.np:uas.· i r+r I~... kurang nampu bertindak dan tL1. . . . .J:'3.culm? r Lkan t e.Yb. .·. . :lr'n.r _..'1i secara 1'(~sar b Ldano t.. (i . kenanpuan dan bat as kemampuan D3wahan 31 adaka Lanya :~urans mampu menr:'gur:ah senan....~'~11": memupuk dan [1enr:embnn~kan kar j asama 29 30 cukup cukup Gl-75 61-75 arl ake Lanyn l<uran.'t da l am mennarsb i l..1D r:..~~-r-" - _. .ahut." n!GFli'hak ! 2R adaka Ianya kurang mampu me".or f t as 'l~lF.~: menc et. r r r .1.. ..s -' '1n tin:".j e l as men.us 32 adaka Lanya kur an? menperha ti... 3k te~.. menpu cenberikan .iat dan t1enm~erakcukup 61-75 kan bawahan dalam melaksanakan tup. -7..asnya ~aris cukup 61-75 33 cukup 61-75 34 35 36 sedan~ senan(.3.·m ~en dapatnya ken ada oran~ lain kUr2n? tenat ~enentukan priotegas te1a- 37 38 39 ritas.ak cemihak kuran?.:" l.. • .Ql!:'1nrtin". I' -J' I I 1 ! ?'S 2.:_:.-- .. .p...:11..Iadan bafk adaka l.-.anya '.:··... hatikan kur an« me.--.-75 61-75 t- I ! I I T'"]'1!'11.n(' te""t tHl'. .----cuku» CtI~r-~.. :':l~f.::::::. ""'_"-1---~------~~" . .

h lain.::!~"':n.1~s2n:1)~_:Jnru vas Sf.-~.--G I 51-EO 51-(0 51-60 .~\>Jah Gsntukan rr1orit~s.1J.:.•Gn I I if' )ruTE'...m1_.:ah d'11.'i1Fah scr tn-: ti":1'lk namnu J1lenc.:-an:.n senan .k:''.l.~~r.'!.aran s ~r1-r2.rusaha \:Jenuruk~. ..'1!] 1!lel~ks'1n'''. nenr:etahui kiY-Ja1'l.rt. c~an ~'1en"'C~er. kur anc. t.:!t'j asama ~~-----. ser Ln« ti('nk 1131'1)::U m..· .f 50 1:. r: -1'.~c!.auah 50 kc bawah t(~l2.1~."l)j_1:u.e.utus " l - seril1~" ti(1ak jelas :!L.1-~~~an a h'Cl.n{"r tu~~.e."lUall c1r.'l.han 3'.qlr 'iern<>.: se~i_nf tenEt .S k0"13I11T-'Unn bn~\T-'lh 50 ke l.en?r:u. -t j I I 41: I.lrnlhan turtlS 43 kur an« 1"~cT-'·".I:l')erikan kur en= 50 ke <.:.Ldak tq1f.• .S2!'luk~~ :.mhrm . l I ir.. 51 j I ser tn« dan ti.:1.rti!-~i.m'l:'l h .h PGn~oroT<r': 1 1kemajuan ·. ti 1.:.1 .i1~.?Il 1.: cC~. G3n I:urC1nr~ kur11n:."1n."1. tic:nk nenr-et ahud kener-'y.r- ny~ /'...n~ I ..~tH::2n nnsi1) dan !'1cn·l.~nf""'l.-.ris hesar ~_·.lC'jU'1n '")'l..n yan= ~aj_'.9.ru~i1h 8-_71~nc-at dan ncn0"'0raj~knn ~'''.. 8QC'l- 1)i:-2.'- 51-6n kur an: 50 ):e "'a~l'?'h ·...7._"1n E1ense-:l')i1n::kni.:J..nc· 1::ur·'""_nr:-:. 52 53 scr tn»uan ''In.: -l"'1r1 l_~nl'J.:..'1.. !3'{~rinf' ti(:<1(: nersr :3rh:"! t i l.k manpu bcr t tndak t>3Las dan ~~Til:t11..l kl..'l.:1ak herus3ha nanupulc mengem ban:"k~n kcr j 3S"1'11'1.-·.alp'p' '11~n/"7. 2 ."1..n .\ t1.oronr~ j':e:..an nasfh dan tir!.atr1rrn_ ti(~llk r:1.:an nendapa t nya kep:vJa OrE1l1(": 50 k~ ~~:~1ltJa.J.eD-"unSf. 3... 4? 50 serin>" t..llrt'r~r· "':~~~~~'2.atas koraanpuan bm·mhan lorranr: narrou ".t daLan me-- 5n ke 50 ke '-. 881'in~ tU.8. 40 41 42 -~-4=:'~: :]=::5~_ ::"i".:J./~ l)i!~·"!C\h ):ur~1nr- 50 k2 "'1mmh ~ 55 ••.!In.2.

. .-~----~ --~--~---+---+--_". :t. ...l~ T"l8T""ertiT"l.....•..~T:~n S!1r<'-n-saran ... •••••• .. . • t .'.' .' ..' ••••• 'r~r. 1'"" .f'ln.. ...".' .. 'r ".i!~."!..' .. ••• •• •• ... : ..'i0 1--:e bawah 1 .. 55 serin'" ti.' ..~'. • . " .. . ··~·.' I •• ."'.:!!. • .' f •• ..IJ.'.~·!:lhan YA..''''''''''''''''''' • .n'" '-. dari ..r .: - A~_~ c ' ~--------_.~"" r c...-+--.!1.-------. 6 •• > 7 .r j..-----. . 2 ~ .' __ ---- I-~-r--. • ' . _. 5.

-ztar Pen i.n t ah ini bahwa yeny berwcnang membuat penilaian an P''-:f.ra. L:i.an Pe gawa i ~Jegcri an p cl-e rj aan .i tCTSO[ 1_..:_eJilll'_Hl. yang .:''lI''ai Pep-cri Sipil ad a l ah Pe jnb a t Pen i Lz i ~va l t u ata~ an 13... 1. d'lprtJ~'"':u D:.en tuan s e rendah-xendahnva repP_]2 Ur us an a t r u pe j a- bat lain yang setingkat ~enFan itu.al"t r s e bu t d Lt uangkan d i t en t ukan .PEN PEPATUPM' • 76 J E LAS AN H.~.:~r_i a 1'.1 rauknn Dsnilaian daDat dilakukan lebih obyektif.Jaks tsung ~ Pimpin?n VG-sE. P~pilik Pcndidikan AgRma. Non rCp~_Ttc.~n .d-:ny:-. lr". PiITlpinan L~mb2p.s anaan Basil pe ke r j a.~('::. ngan ko t.'kretRriatan a Lembaga TCTtinggi/Tinggi Nej!8... Pejpbat l~in yang setingkat dengan Ycpal~ Urusar. .-". to -)c~l. meka Pejqb8t Pc~il~i ben<lr-~CnaT men~enAl s~c~ra pribadi Pegawai rCfCY1 }" . .' (1.geri Siril YEm_f be rsanzkutan d£.i18ian pe l ak s ana l\:d. ha .lnrra . .TIpm .lC y an g disehut 0 Sipil.ri Pe gawa i !lo::. .-masins.di Das a r < dan p e j ab a t I2jn yanc' d i t errt ukan olen Henteri.1' Pe r a t ur an Pomo r i.(.r:ep~ liprl~uT'r2. 3ntara lain 2d~leh Penilik Sekolah Das~r. j:epala Sekol. l'i11~ s c h .J-! lTml(\p FEPPELIV 10 TAPl'N 1979 TErr'TANG PEnr LAIlor: PFLAYSAJli~A:n PEKERJI_Ji.n _].::.ngsunB 0.La i an Pc Laks rnapelaks~n~an pckerj! an Pc".ke t crrtuen s cb aga.t di a t as .'. • n ..nnYA- Kep a l a Dae rr+ Tinrrknt I da l am Denr an !'.. Pemerintah den Gubornur TI"3sinp.r P"SGAV!AI NFGEPI SIPIL u r~ U M Dalam rangka usaha untul lebih Fenjsmin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Megeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja~ maka perlu diadakan penilaiar pe Lal.lDONFSIA ATAS PFVEPrrTf.

:'c r i P-".._laF t:::. ! I .<lk. j 1. Cul.77 PASfL DEVI VASAL . ...djr"nn.:i! '~k"i'~:L ..-·j.?cp' pcr-b i n... Pas e.'-"'(.Ia p0 r bua t an 1:.. c.:"1 ':crh".:'T'.'-a (~t: . i: \1: - cua l i a.1).a. <' ~:--.nd.1-·. se.l.:~n ..up P[-:sal 2 Daf t a r Pcn i Lni an f2i j e Las ... f ":. da~ 1~i~-13in..1..." :' :.:::) '-'"~)}_utliY~.C'"2.'.keT~:"[' .-1:11:stc}.n (·. PeJ.:'. i r i r.·· dan c810JI 1)c):8.'~'l Dt..:. .0~·oTi ' an pnji hcr~~la..:s..i .l 3 Pen i Lai an pc..wpil. 1.h bahan r:"'ll2.' Pf...::·~0:ri Sir]:' PuruF q y" .k2.Ler·jA.Jaks2..r...' Tee 1E' (~.8L T':·~'?"2..~: r .!I' . suat u mut as : :'cpef:1\.

e_ keb i j aks an ann . ada Lah p eny umb an gan p i't Lr-an dnp t en ag a s ecar a H:hlas dcngan pentingan men gut amakan go Lon g an kenen t i n gnn umum eli at as ke a t au n r i. Pa da umumny a . t aa t . . Pada umumnya yang dimaksud dengan ke s e t i aan .i Ne yang b e rs an gkut an . dan men gama Lkan sesuatu yang disetia~ den gan pen uh ke s ada r an dan tanggung j aw ab • Tc k ad dan ke s an g gup an t e rs eb ut harus di.ri Si?i 1 da l an raeLaks an ak an tugas yang dibebankan lcep adany a . dan aman pen gab d i an yang men da S'i p i L HaIuan uemah ~ s e t i ao Pc gawa i ?hreri memah ami .l am pe rb uat an d a l am meLak s an ak an t ugas .dar i pen ge t ahuan o Ieh s eb ab mempelajari. ke - i Sipil pen ga Iaman . Ne gar a . dan Abdi l':asyarakat Najib s e t La. ada l ah t ek a t dan ke s an g gup an men t aa t i melcks an akan . Pegawai Ne ge r i Sipil s eb a ga i uns ur Ao ar a tur Ne grrr a . Politik. ge r o10h kecaka~an.n t ah .r a li:in dipenparur. Pada timbul Lam .asil ke rj a v an g dt cae a i o Ieh s e of-an g Pee~""ai Nege. Un dang1945~ Ne g Das ar gar a . Abdi Negara. i tu k e t aa dan .73 . wajib umumny a ke s e t La an .. dan mengabdi Un dan s cp enuhny a kep ads Pan c as i.l a . Pada umumny a yang d i maks ud den g an peng ab dian. Unden g-Un dan g Dasar 1945.. Huruf b Prestasi ke r j a .'l[li Nereri Sipi1 an r r.i trampilan.b uk t i k an da Lam s Lk ap dan t i n gk ah laku sehari-hari s e r t a da.dal ah 1.b ad i . dan ke s un p gu'i an Per~n1:1. meLak s anakan . Huruf c.. p re s t as i ke rj a s co r an g PefCH. dan r eucan av ren cnna amaJk un Panc as d La . t dan Pe t an me r i. Peme r i n ta~1 . dan mcn.

- putusan kannya. Buruf r...~lam menyelesaikan t errtukan ~lma .'ercri Sipil un tuk menrtamb i I keput us an .. ada l ah kcmampuan seo ranc Pep-Bw'ai :r.u t indakan yan$! dipe r'luk=n da l am .rangf-tTI· y"1n~' 'E t an tukan . Pr akar s a. Euruf c Tangcunp j awab ada l ah ke s ang cupan s e o r an > Pe?clwC'~i Neperi Sinil menyelesaikan pekerjaAn y~nr ?ispr~h kan kepa~any~ rlenryan scbaik-baiknya dan tcpat nada w::>ktunya s e r t a be rani menvi. s eh i nr-ca ya.nr s eb es a'r- mencap bes a rnya sesuatu tUFas yan? di a I caya puna dan has Ll .. mantaati perint"h kodinasan yanp diberikan o Leh at as an yan« be rwcnanc . Huruf d yanp ~ia~bilnya atau tindakan yanf dil~kD Ke t aa t an a da l ah kes angr-up an s e o r anrt Pcrawai Hc""e- ri Sipil.ku l r i s i. lanrkah-hmE_ kah . Pur uf e Pada umumny a yanr d i maksud denpan ke j uj ur an j 0. s e r t a kes anr-vupan untuk tiaa\!""e1an2f":1r lq.rlibcrikan k e> Huruf f J(erj as ama ~ ada l ah kemampuan seo rano Pertawa i l·'e ::-G ri Sipil unt uk be ke r j a be r s ar-a+s ama denrran ornnr: lain d.dc~ l~h ketuluseri hati scorang refawei Nereri Sipil deIsm melaks~n~kan turns dankornampuan untuk tioak ncnya l ah runekan padanya.ko a t as 1::. 78 . atau me Laks anrvkan s e sua t.• 0 . untuk JPentaati s~(7nla peraturan perun d~nr-und~nran rlan pernturan kG~inasan yanp berla~ ku. wewenanz y anr.

dalam melaksanakan tugas pokok tonna menunppu perintah daTi ~tasan..t·Penilai waj ib membua t dan mene Li. bo rs anckut an da Ay a t (2) ••• .wai l:operi Sipil untuk mevak inkan orang lain sehinppn dap a't dIker-ahkan s ecar a maks i.mal un tuk melaksanakan Ayat (3) tUgDs Kepcmimrinan~ adalah kem~mpuqn poxok .am linr:kunrannya~ tent. Pesal 6 Daf t.11: Pas a I 4 aya t (2). 1. Te. HUTUf h seoran2' Pe?8.2. olen Pej aba t Pen i lad Yanr.rtingpi r At as an Pej ~ bat Penilaii Pcnilai.ar Penilaian Pe l aks an aan Pekerj aan hanya df:'.au j abatannya menze t ahut Daftar Pen i la Lan Pe Laks anaan Pekerjaan. Pcgawai Ne~eri Sipil yanp dinilai: dan atau pajabat lain y2nr karona tugas at. seh in gna lie nr?n.'lnp unsut--unsu'r s ebap afma na dimaksuc .i. Pejabat Pasal 7 Ayat (I) Pej::-bf:!.i di r i Pe?:~wai ne[!!3ri Sipil yan:C' be r ada da l.P:'ltdiket ahui. i an nat rnembu~t rcnilaian demi k Pej aba t Peni lai y anc Jenpan s0~aik-b2iknya. Cukup jelas.ha r a catat :':1 !l1enfl:Il2. Pasal 5 CUkUD j rLas .

Januari samp a i derican bulan Desembe r da lar: tahun yanp bersanpkutan.r. s e danr Pe j aba.a i t!::_1_ Ian .bat . bulan Ap ab i La: s eo r an c c a l.s i !:eperal'laian.'" . mata Pejatat Penilai tersebut ~a pa t mel2.Ke t en t uan pas al ird. !ari calon Pe~~wai Ne~eTi Sipil) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pckerjaan hanya dibuat dalam tahun y anp be r s aripkut an ap ab i I.r:eri i Siuil yan8 dinilii.ngva de ncan ?:e- mikian ~iharapk2n adanya oh.Janrrk a wakt.on Neperi 6 (enam) Siril delam tahun yanp: bersanpkutan menj adi cC110n Pe p awa i j\Tcreri belum Sinil ~ I I j Pasal B penilaian :n.cktivlt&s k an T'enilaian.i ~Jereri Si. Ji dala~ memberi l\pah i1a Daf t ar Pen i Ldan Pe f aks an aan Peke r j aan direrl:: kan un tuk suatu mut.a an pe ke rj aan c1.t rcnilai b e t um 6 (en am) bu l an memhawahi Perrawai Ne.}:ukan penilaLm pe Lak sar.e1aksanaanflekerjaan terhadapnya kukan dalam tahun bel'ikutnya.Pe rtawa.. ada lah untuk memberikan kesempat~n kepi~a Pejabat Penilai untuk menpena~ denpan baik Percw~1i Ner-er i Sipii y an« di nd Lad ~ s eh i. 2i1a- Khusus bapi calon Pep-awed Ne ze r i Sf p i I yan g al: em d'i anr-kat menjacH Pe gawa i Ne r.81 - Penilaian dilakukan pada bulan Des~mber tlap-tiap t ahun • . .e t Sipil ~ penilaian r pelaksanaan pekeTjaan dilakukan setelah ia sekur anr+kur anrnya 1 (sa t u) t ahun menj ad i calon Pe o a wai Neperi Sipil.f-unakan bahan.bans n y anr"li I I tinrralkan olen pe j ~.pi L.-< l I J :< I Ayat (2) .a ia '~ sampai de ngan bu l an I 1 i Descmber telah 6 (enam) bulan menjari WAi calon Pe0.u p en i La i an adaLah mu l.enpan menp.

rY:2. .inilai be r hak menpa j ukan kcbcr~tan apatila menurut pendapatnya a~2 niLa l yanr kur. 11e~'cri t. ~erusa ha mengemb an pk an hal-hal yanp t e l ah baik r.anr. lUasan-8Iasan len0k~r 3CC~Ta ke l-e rat an harus tertulis. Pecawa i Nece r i Sipil yann (1.8.retahui renilaian atas2nnya tcrhadC\p .wak tu 14 (empa t bc Las ) hari tcrhitunr IT..c- ri t i..n Pegawni tersobut :r1er:eri Sipil kep~ea y anr- bo rj auh an ~ ID.d ak diportimh:~n.l Infra Ilcngen lLemlok·l?n In Lapat 1--.l sanrkutan men.ulni ia menerima Daftar Penilaien Pelaksanaan PckeTj~nn tersebut.1perhaiki hal-h~l yanp kuranp.n i La i s r..b e r> lam ay a t ini ~ maka Pe.\pahila Pejabat dinilai (I.ka Da f t ar Peni La i un Pe Lak s a- naan Negeri Pekerj<1?n Sipil dikirirnk?n Perawed yen? rinilai.~m J!1'€r.enr-a.empa t beke r j a an t a r a yanc d i n i La i .a rekerja'(lin)' t emra t an capat diterima di.m? aya t Ln i .aka yanp Ayat (2) Si:-il tclah dise~iakan. DCPfan adanya ketentuan sebnraimana 2imaksurl da Sinil y anr.awai Nereri ° .r. di k emukakan (lenr~m Keberatan . diberikan Pej ab a t 7'enilai Penilai ker-ad a Peo awa i.:.s e sua i .La isi Daf t a r Pen i Laf an Pe l ak s anaan alch Perawai Neperi is menanc1atanganinya pac. 1 doITlnyBs 5e h'·. Kebe ra t an t e r s ebut ha rus di aj ukan da Lam jnnfk~. 82 Pas?l 9 Dafter Fenilajan na ?iffiaksud sunp Sipil oleh d:1lp_IT1 ~~laksrn8Ru rckerjaan seha~airn~s ec a ra 1 . Keberatan yenn ~i sudah a j ukan melcbihi j aru-ka wak t u 14 (ernpat be l as) l:. Apabi.n. .•• .

Ayat (3) Cukup Pas a I j e l as . pegawai Ne g e r i S'i n i I ynnp. tidak dapat dipangru nilai atau rnePeja .dinilai kebe ratan atas seluruh atau sebagian ni1ai yang tar centum dalam Daft~r Penilaian Pelaksanaan Pekerja an ia harus juga menandatangani Pekerjaan tersebut pada tempat Daftar Penilaian i2 bahwa dengan mencantum Pelaksanaan kan catatan keberatan.upun tersebut melalui diajukan kepadaAtasan Pejabat Pejabat Penilai.12. Ayat (4) .t P i"1" a r me me r r. .a ' as an P eJa e. Pegeri Penilai dinilai dan tanggapan atas keberatan Apabila Atasan P ejabat Pen i Lai rnempunyai a Las analasan yanp cukup~ maka ia dapat mengadakan peru~ bahan terhadap nilai yRng diberikan oleh Pejabat Penilai.. I Aya t (2) II At 1 I Ayat i ab "le.s arna -en isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan term~ suk keberatan Sipil yang (3) yang diajukan itu (apabila oleh Pe~a~ai Pajabat ada). nurunkan baik dalam arti menaikkan nilsi.. yang disediakan 10 Ayat (I) Cukup jelas. Pe rub ah an nilai yang di lakukan bat Penilai o leh Atasan Fupst...83 - Keberatqn Penilsi W2.xs d engan s er.

t (1) Li ha t perij e Las an Pas a l 12 i\yat (1)..annya masinr-masinr-. ada l ah Peda jabat Penilai dan sekaligus mcnjadi Atasan Pejabat Penilai Tertingvi dalam linrkunr. Pasal L? . Ayat (2) oleh .~ (1) t Yanp d i nak sud dencan Pe j aba t Penilai da l. 34 .l ynllp bersangkutan b£ kerja sebelum ia dianrkat menj2di Pejabat Me~ara.~sudl am p as a l Ln i ..·'fl .am ay a t ini ada1ah PejabRt Penilai dari instansi semula tcrpat Pep-awai Ner:eri Sipi. I -} Ayat (4) Cukup j e Las ..l 11 yanp (li~:'D1.\y. Bahan-bahan yang diperlukan da lam membuat Daf'tar Peni1aian Pe l aks an aan Pekerj 1:I_?_n diminta ~ jabat Penilei dari pin~inan baden atau dew an dim~na Perawai Nereri Sipil yRnp bers~nFkutan menjalankan tugnsnya sebapai Pejabat Nepara.. Ump amanya Menteri adal ah Pejabat Penilai dan s eka l i gus Par a pejabat menj ad i At as an Pej ab a t Penilai tUT terhadap s eo r anp Di r ck- Jcnderal ~ala~ 1inrkunfannya.~nrpu furat. Nilai yanp diberikan oleh Pejabat sebapaimana dimaksud d?la~ pasal ini ti dak clapat di.. Pasr. Po - AY8. Ayat (2) .

n yanrr dd t unj uk o l ehny a menrikuti dan wencatat tinrkah laku dan keriatan PE'p8wai Ne.as an Pas al Ayat (2) 12 ayat (1). Pasal 14 Cukup jelas.85 Ay at (2) Untuk depet mernberikan bahan-hahan penilaian. NOMOR 3134 • .sal 2G TAMBAHAN LEMBARAJ W· jf~RAREPUBLIK T INDONESI f.. Pasal 16 s ampa l ~enlr~n Cukup j c las. T)~·. Selanjvtnya lihat renj~lnsa~ rasal 13 ayat(2). dirni nt a ol eh Pej£ bat ynn.rreri Si3)il v. Pas?l 15 Aya t (1) Li ha t penj e l. Bahan-bahan un t uk p(milaiarr pe l ak s anaan peke r j aan barf Perawai Neperi Sipi1 yang di t uzaskan pac1a 'Bg_ dan-baGan Internasional ranr lokasinya berada daLam w i Layah Republ i k Indcnes i a .' f'2nilai Ij~rip i mpa.nan b adan Irrternas i ona l be r s anr-kut an.?np: s e danrt molakukan t ucas belajar di Ncrara yanr bersanrkut~n. meka Kap~la Perwakilan Republik Indonesia di luar nc o e r i a t au pe j ab a t Lai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful