BADAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

NEGARA

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
'.

,
:,~

i

$-{

PEGAWAI NEGERI SIPfl

1
'\

I
i

i

1i
1

t
j
f

SUR.AT EOARAN

KEPALA

BADAN : :

AOMINISTRA5!

KEPEGAWAIAN

NEGARA

NOMOR TANGGAL

021 SE' 1980

n PEBRUARI

1980

'JAFTAr..

-

lSI

:0.
1 SURl\T

ur
EDf,~_i\N KEPALA NEGAItl\.

"

/\
-

I

l\.

N

11ALAM.Al1

2
BADft},J AmH NI ~,TP.i\S I

...
7;

KEPB -

GN'UUAN

TENTANG
NOt40R

PENILAIAN PEU\.KSANj\ ..\ti l
SIPIL TJ\NGGAL

PEKEP.JAAN PD -

GJ\.1YA NfGERI I

.

02/o5E/1980

11 PE!3r'.UAr' ..I 1980

1 1

1.

PENDAEFL DPJl

1. U H 2.

T! v

~!

,

1

DASAR

2
3
PE LAKSANAArl PEKERJA3

3. TUJUAN
I 1.

TUJUAN DAFTAR PENILAIAN
AN

-

I II.

UHSUR-UNSUR
1. U M U 2.
1'·,1
; 'J

YANG DU;ILAI

..
,)

3
4 KERJA

KESETlAAN

3. PDESTASI 4. TANGGUNG

5 5 5 6
6

Ji\.l'TAB

5 . KET/\ATfI.N
6 . KEJUJURAN 7 • KE~JA 8. SlJIA

PPAKi\RSA

6 INAN 6 7

9 • KEPEllIHP

IV.

PEJABAT

PENILAI

V.

III

'"

0

..

j

ii

2

3

,
!

!

\'

.

TAT! CARA PENILAIAN 1. NIL
3.

10 10 11 22

AI 2. PFDOHAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKEI~JAAN
PEHYAMPAIAN
PEKERJAJ,N

DAFTA'l PENILAIAI'! KEBERATAN rENILAI

PELl\KSANAAN

4. PENGAJUAN
S. ATASAN

2.3 24

PEJABAT

6. PEJABAT I'ENILAI YANG MERANGKA? ATASAN PEJABAT PENILAI
VI. SIFAT Di\N PENGGUNAAN DAFTAi:

MENJADI
25 PELAK25

PENI LAIAt)

SANAAN PEKERJAAN
l.SIFAT

25 26 27

2. 1JENGGUNAi\N VII. LAIN-LAIN 1. PENILAL'\N BAGI ::EGAWAI NEGEIU SIPIL Y!,NG DIl'.NGKATMENJADI PEJ.t-\EAT NEGAPv-'\
2. PENILAIAN
SEDMIG 3.

27
28

BAGI PEGA~AI NEGERI SIPIL YANG ~'1ENJALANKAN TUGAS ~ELAJAR
Bl\.GI PEGAT!!AI NEGERI
SIPIL YANG

PENILAIAN

DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN
OTONON ATAU

FJ\DA DAEPJ\H LAINNYA

INSTlINSI

PEHER.INTAH

29

4. PENILAIAN
DAN-BADI\N

BAGI PEGftWAI NEGERISIPIL YANG DIPEP.BANTUKAN i\TAU DIPEKERJAKAN PADA BALAIN

29

iii

----.-----------.--------------------------------r-----~
2 3 5. ATASA~l PEJ.~\BAT PEtlILi\I YANG TERTU1GGI 30

6. M UTA
'l TI PENYIHPJ\NI\N

SI
DAFTAR PENILAIAN PFLAKSANAAN

30 31
32 32

PEKERJAAN
1 X. PEPJ\.L I HAN
PEN UTUP

x.

LAMP! r.AN - L.... I RAN '\I1P

1.
2.

LAMP IRAN
LANPIRAN II

I

. BU1~U CATATAN

PENILAIAN

pE-

GAWAI· NEGERI SIPIL
• DAFTAR

34
PELAKSANA

PENILAIAN

AN PEKEF.JAAN RI :; • LM1PI!lAN III
o

PEGAWAI NEGE36
REPU-

SIPIL

PERATURAf'r pmmRINTAH

BLIK INDONESIA NOMOR 10 TA HUN 1979 TENTANG PENILAIAN
PEL'\KSANAAN
PEKERJAAN PEGA

WAI NE GEP_I SIP I L

44

Pimpinan Lembaga Pe merintah Nondeparternen. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara. I . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134). Semua Daerah II. PENDAHULUAN 1.' Semua. Kepala Daerah Bupati/Walikotamadya Tingkat SURAT . yang memimpin . Yth.. 3. 5.EDARAN NOMOR:02/SEj1980 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I. Semua Gubernur Kepala 6. Tingkat I 4. U MUM a... 2. Semua Menteri Departemen. 1. telah ditetapkan Penilaian .11 Pebruari Kepada 1980. Dengan Peraturan'Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17.Jakarta.Jaksa Agung.

D A S A R R. b. . Peraturan baran Negar a Tahun c. Tambahan Lernb~ran Nega- ra Nomor 3058).hun1977 !Tomor 11. Pemerintah Nomor 7 Tfthun 1977 tentanp: Peraturan Gaj1 Pep.an Pekerjaan Pegawai Nageri-~'''' Sipil. 1975 Noroor 26. 2.awai Ne~eri ~inil (Lembaran Peraturan Ne€!ara Tr. Untuk menjamin ke8eragaman dalam pelaksanaan nya... _j . Tambahan Lembaran Nerara Nomor 3041). -Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Peni1aian Pelaksn.-2- Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai -Negeri Sipi! sebagai penr. Pemindahan. Tambahan Lerobaran Negara Nomor Penilaian 201) • b. e. Pernerintah Nornor 32 Tahun 1972 ten tang Badan Administrasi Kepegawaian Ne~ara (Lern 1972 Nomor 42).ranti Peraturnn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 155. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentan~ Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. maka dipandang perlu rnengeluarkan petunjuk teknis tentang pe1aksanaan peni1aian n.ekerjann Pegawai Negeri Sipi1 berdqsarkan Peraturan Pe mer tnt en Nomor 10 Tahun 1979. Tamb an Lembaran ah }le gar a Nomor 3098). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ten tang Wewenang Pengangkate..n(\. . dan Pe!!! berhentian Pegawai Negeri Sipi1 (Lembar an Nega-· ra Tahun d.n.

U MUM YANG DINILAI Unsur-unsur a. maka setiap pejabat yan~ berwenang buat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. 2. data yang tersedia. UNSUR-UNSUR 1. prestasi yang dinilai adalah : dalam Penilaian Pelaksa - naan Pekerjaan kerja. Sesuai dengan tujuanny~ maka Daftar Penilaian Pe _.. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134). T U JUAN Surat Edaran in1 ada1ah sebagai pedo"man bagi pejabat yanff berkepentingan dalam me1aksanakan penila! an pelaksanaan pekerjaan menurut Peraturan Peme rintah Nomor 10 Tahun 1979.eri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. dalam lingkungan- III. laksanaan Pekerjaan barus dibuat seobyektif dan se teliti mungkin berdasarkan ~ -. . J . II·. b.N PELAKSANAAN PEKERJAA.. 3. c.I ah untuk memperoleh bahan-bahan pertirnbanp-an yang obyektif dalam pembinaan Pe.. dalam 1ingkungan rnasing-masing.!SawaiNee. TUJUAN DIFTAR PENtLAIA. Tujuan dari Daftar Peni1aian Pelaksanaan Pekerja an ada. .3- Sipi1 (Lembaran Negara Tahun 1979 Namor 17. mern- Untuk ini..N 1. kesetiaan. ber kewajiban membuat dan memelihara catatan meng-enai Pe~awai Negcri Sipil yanr berada nya masing-masing.

ang["unf. .seeuatu yanr. kejujuran. prakarsa. dan t. -a ._t waj ib taat.. KESET~AA. t angr-unz jawab. . g.d tbukt Lkan dal am dan ·tingkahlaku sikap .. dan'jnengama dan keaanrrr-upan . kerja-sama. Pada umumnya yan~ dimaksud denRan kesetiaan.sehnri-hnri t ugas .a. Pada umumnya yang dtmaksud denrran peneabdt an .nvan p.. Neg-ara dan :Pemerintah. f. Pancasila.. Yanfl dimaksudden-gan I ··-keseti1tan. setia. f'ara.N. Undang-Undanp dan pengabd t. 2. Tekad tersebut harus .da Lah kesetia- an . melaksa- adalah tekad dan ke aanggupan mentaati.ketaatan. .merintah e. adalah penyumbanr:an pikiran dan. . Pepawai Nep-eri Sipil aebagaf unsur liparatur 1':e- Abdi Nagara." jawab. kepemtmp inan . . b. serta dalarn perbua tan dal am meLaksanakan c.-4c.anJcepada basar~945.tenaf!a secara . Lkan nakan •.olongan at au pribadi. Nef'ar~ dan De . ditaati dengan penuh kesadaran.dan s: menpabdi sepenuhnya Dasar:. dan h.. dan Abdi Masyarak. e. ikhlas denrran menr-ut amakan kepen t t nr-an umum di atas d. kepada Pan casila Undanf!-Undang . d.:. . l:epent~. ketaatan..1945.

aruhi oleh kecakap J an. Pada oleh seoraDp. untuk mentaati sepal a peraturan peruridanv undangan dan peraturan kedinasan yang ber1aku. pengalaman Pegawai 4. melaksanakan. 6. ketaatan. 3. ketrampilan. dan pen~abdian tirnbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam.ar Iaranpan yanr. . . KETAATAN derig an sebaik-baiknya dan tepat pada serta berani an yanq diambilnya inemikul resiko atas keputu! atau tindakan yang dilakukannya. . oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil 'wajib mempelajari. dan mengamalkan Pancasila. Prestasi sanakan b. kebijaksanaan. Ketaatan adalab kesangpupan seoranp.:a1f1ai NeJleri Sipil. prestasi kerja seorang Pel2'awaiNe geri Sipil antara lain dipenv. a. dan rencana-rencana memahami. TANGGUNG JAWAB dan kesunvguhan Negeri Sipil yanf bersangkutan.Pegawai Negeri Sipil dalam melak tugas yang dibebankan umumnya. 1945. PRESTASI KERJA kerja adalah hasil kerja yanr dicapai kepadanya. Tanegunr jawab adalah kesanvrupan seorang Pe~awai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yanF diserahkan kepadanya waktunya 5. Pemerintah.-5e. Pada umumnya kesetiaan. ditentukan. Haluan Negara. Dasar Undang-Undang Politik.Per.. serta kesanr:Fupan untuk tidak melanev. men taati perintah kecUnasan yanr diberikan oleh atasan yang berwenang.

. Pej eba t Peni lai adalah a tas an lang Slm[~ Pc.ksanakan turas pokok tanpn menunggu perintah dnri a t as an . day a gl.Pr akar s a . 8 •. PRAKARSA . 9.dak adalah Fegawa:i Negeri da Lam memeny a Lah Lak s anak an tugas wewenang dan kernarnnuan untuk diberikan keundanya.nk o r an g lain s eh i ng ga dap a t dik~ an rahkan seeara maksimal untuk melaksanakan tupas pokok. yang dimaksud seorang yang dengan kejujuran~ Sipil t i. KERJA SPlfA Kerj a sama . ada lah kemampuan se se o ran g Pe gawa i Negeri Sipil untuk bekerja bersann-sama clengan orang lQin d3 lam menyelesaikan sesu3tu tugas yang ditentu~Bn. S8 h i ngg a me ncap ai.' TinS-'Ti . Si- pil untuk mengambil keDutusan~ ntau melaksanakan sesuatu tinrlakan ynnp diperlukan dalam mel<:!.. PEJABAT PENILAI 1. P'i mp i nan at au ~Jabat ~ain yanf~etinp:k(1t d~ ditentukan lain oleh Menteri Jnksa Ke se k re t a r i at an L"'J11ba~~a Te r t i ngv i .. IV. KEpm~IMPINAN Kepemimpinan~ adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil! un tuk rney ak i. KEJUJURA~~ Pada umumnya 1~etulusan hati gunakan 7..:>:awai e ce r i N Sipi! yanfY dinilni ~ denv an ketentu:::m ser endah-YendahKepala Urusan nr:3n itu keeuali nys Apunr.na dan h as i L puna y an g s eb e s a r besarnya.6. Penilaian unsur kepemimpinnn hanya dikenakan beEi Pegawai Negeri Sipil yartg berpnnpkatPengatur Mudn Co Lonp an r uang III:}· ke a t as yang me mangku suatu jabatan.k"h-12ngkah. . a da l ah kemampuan s e o r nn g Pe gawa i N0peri lanr.

Kepala lain J~gian rnenilai Kepala Sub Barian yan.knya . e. b. lain lain yanp seeara lanrsuTIr berada e. Pes~wai Ne[eri Sipil yang ber 3. Kantor Departemen Tinpknt Knbupnten/VJalikotnfla dya Daerah Kepala Tinrkat II. ada l ah Bupatij'-'lalikot?mndyCl II yang bersanskutan. d. Daerah Tin~kat 4.npk a't I y~nr bersangkutnn. Menteri meni1ai Sekretaris Jenderal. Kepala Biro meni1ai Kenala Bagian dan pejabat yang seeara langsuns berada di bawahnya. b. 2. f. Inspektur Jen deral~Direktur Jenderal. Pej ab a t Penilai a. Kena1a Badnn. Kcpaln Dinas Daerah Tinpkat II yan~ meran.--------- __ -7Tinrri men.baf.kap Kepa10. Sckretaris Jendernl menilai Xepala di Biro dan pejabat bawahnya. ada l ah Cube r nur Kepa l a Daar ah T'i.g secant dan pejabat Lanc sun o berada di b awahnya .'1 Pemerintah Nondeparte 1in9- dan Gubcrnur Dnerah Tinflkat I daln~ kunpannya masinp-rnasinr. Seoranr PRjabat Peniini barulah dapat memberikan peniLa i an apab i l a ia te lah memb awah i Pe g awa i Ne. Pimpinnn Kep~la iel'1. Nerara.re'ri Sipil yang . Pe j ab a t Peni 1ai ne rri i PCf'Clwai Ne~~eri Sipi 1 yun r soLa earn lanpsung her20n di b~wahnya. Kopala Sub Bagian menilai Kepala_ Urusan dan pejabat lain yang seeara Lanp suric b e r ada d i b awahny a . umpamanya: a. bar i : Daerah Kepala Dinas Tinrkat I yang meranpkap Ke p a la Kantor Wilayah Departemen TinBkat Propinsi atau seb a Li. atau peja bat lain y anp se ca r a Lan gsunp b e r ad a di b awahnya . Kepala Urusan menilai ada di b awahnya .

--.. Bagi t~alon f'crawai Nco. UI!'.:.i ohyektivitas I\~ j a92. I'enilaian yang ['e Lak- 8. Pe n i I aian di Lak uk a n rada Ibu1 on Desemborl ti ap -ti2.e n i I a i an pe Inks ana an p e ke r j a an de n r-an 6. s e dang 6 _. -Jan=k a waktu pe n i La i an a da l ah mul a i bulan \Januari }ampai bulan Desem~erJdalam tahun yanp hersangkutan.t.---. Ap ab i In dalam tahun yanr bersan~kutan t ahun belum 6 (enam) bulan nenilaian relaks~naan lam tahun 8erikutnya. rejabat nelaksanaan ditinppalkan herkewaji~an terhadap di olsh P2jabat melakukan Ne~eri Pehilai Fcnilaian Siril yanp ~- Ponilni b e r ada nekerjaan Pesawai Lanp sunc b awahny a .j .1' t ahun .sc: awa i an . .!~lan Pek e r j nan ~n-l2 d i bua t dalam kut an ar-ab La ia s ampa i den g an bulan i (e nam) calon bu l an menj a d i calon Pepawsi Negcri Sipil menjadi be r s arig De s embe r t e Lah 6 I'eo awa i. 4. Daftar sa.irlak daptlt 1ai Jalam t?hun 1980J tetapi haru dapat di n i -> dini lai nada tahun 1981~ .'labiln ken untuk Daftar suatu Pe ni l e i an Pe Laks an aan mut as i kencp ..eri Si:")i 1\. Si p i I: 1'ornamn dianzkat nuda yanp menjadi calon Per8wai Negcri awal ~ulan Aoustus 1980.t Inti bel~~m ()_ (c_nn~ yani-diniIai. A'.~ Nene r i. Pe ke r j aan d i ne r l. Dalam s e demi k i an .. ---I' ~. Ne ce r i SiFil. Pe g awa i Ne e e r i Sipil Pejabat Penilai terscbut ~a~at TIcIame n o oun a - r.ramanya: calon Perawai rekerjaan terhadapnya fe_r:awai Nereri~SipilJ dilakukan da • .n ·~::ih2rClll- kan adany~ (i ~alnm rnenhcrikan nenilaian. Setiap -----s e c ar a denqan kan hahan-hahan yanE larnC1.---. t Pe n i 1 ai ri I arig un tuk mcn g en a I (~eni'an s e h ncg a b a i k f1e grnlni dcru k an (l enc:2.. Badu t.------- yaitu nada saat s e ku r an p ia '-.. "ersangkut~n tentuan S'i i n selCUrang-kUrt1n?:nyn\6 un tuk membc r i k an i (t::nam) kescr:l:'ttton i bUla~ ker keacla NerIc ini y a dn l ah (Hnila. v 7. kuk an m~ka yang bulan membawah i.------~ - 8- y anr.-.uPe j ab a t reni' S.. Se o r an g calon Barlu Sioi1 hal -"'.f.

.bersanpkutan. menurut contoh tersebut dalan lampiran I Surat Edaran ini.------. Umpamanya Se oran g diangkat geri Sipi! pada calon Pegawai tTetangg~l 1 Agustus 1980. .asnya. 1 (satu) tahun menjadi calon Pegawai. .l maka Daftar Penilai· S'i L. an Pelaksanaan PekeTjaannya dibuat p ada t an ggall September 198t. Sipil yang akan di anrkat menjadi Perawai Mereri Sipil. Khusus b ag i calon Pe zawa i.. penilaian pelaksa naan pe ke rj aan dilakukan setelah I a sekur ang+kur angnya .. 9. Setiap Pejabat Penilai berkewajiban men~isi dan ~emelihara1Buku Catatan Penilaiaitl..I I 1 ...- 9 t e Lah s e ku rang -ku r angnya me j adi calon n 6 (e nam) bulan - Pegawai Neferi Sipil.hun yang.enjad! Pegawai r-!eeeriSiuil ~ tidak us ah lagi dibuat DF 3nya pads bulan Desember ta.. menjadi b e r 1981.. . Dalam hal yan~ sede· mi k i an ~ DP 3 tersebut berlaku untuk t ahun 1ge1~ atau dengan perkataan lain DP 3nya tidak usah dibuat lagi pada bulan Desem . Nege r i. hun 1976 Pasal 10. Nege r i Sipil t e r- ~--------- hitung mulai suai ia secara nyata melaksanakan tur. ~ Untuk kepentingan pengangkatannya seba~ai Pe gawa i l~regeri p. 11. se dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta· 12. Calon Pegawai Nege r i Siui 1 yang telah dibuat Daftar p~ nilaian Pelaksanaan Pekerjaannya untuk kerentinpan penz angkatan m.

.__ - diperbantukan/dipekerjakan - - pad~perusa badan swasta - - yanf ditentukan. 12. dicatat ting . amat baik 100 b. cukup ::: 76 90 75 cenean sebutan = 61 d.. 13.-------- . baik c.':Bwai Negeri Sipi1 yang Negara.. ____ Buku catatan penilaian tahun tidak digunakan 14. TATA CARA PENILAIAN l. Pegawai Negeri Sipil yang baik yang positif maupun yang neFat if. Pelaksanaan Pekerjaan harus diisi sendiri oleh Pejabat Fenilai. serine tidak masuk kerja.kat menjadi Pejabat tugas belajar...anisasi profesi.__ . bagi PeF. --... secang menjalankan dian?. nevara sahabat. haan milik Nepara. atau bada~~nterna sional tetap dipelihara aleh pejabat penilai dari instans! induk dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan yang bersangkutan dimana PeFawai Negeri Sipi1 tersebut bekerja atau tu~as belajar. Pelaksanaan ba~ai tersebut dalam lampiran 15. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dan angka sebagai berikut: ::: 91 a. iknya. umpamanya 'prestasi 'irerja yang 'luar bia_sa b~ _.. arp.10 Dalam Buku Catatan Penilaian tersebut. III •• ... Hasil Penilaian tar Penilaian yang te1ah 1ebih dari 5 (lima) lagi dituan?kan menurut dalam Oaf contoh se Pekerjaan Pejabat Penilai.-- I I I kah laku/perbuatan/tindalmn bersangkutan yang menanjol. berkelahi. tindakan mengatas1 keadaan yaup sulit.. Buku catatan penilaian - -" v dan lain-lain...-. Buku catatan penl1aian disimpan dan diPe1~'h ··~an sebaik-baiknya oleh Pejabat Penilai selam 5 (lima») tahun. Oaf tar Penilaian V.NILAI II Surat Edaran ini.

volongan ruang III/b jabatan Kepaia Sub Bag-ian Tata Usaha. f'F. p-i kehormatan Ner:ara dan atau Pemerintah. sikap.L Negeri Sipil bernama Arr. Umpamanya : I 1 f ( ! . kemuc1ian ditentukan nilai dalam s~ butan. serta senantiasa 95 9~~ 0 mengutamakan . = 51 60 . Amat tersebut dinilai oleh Kepala Dar-ian Umum.EETE ANGKA 4 RATA 5 . Sdr.. Dari hasil catatan selama 1 (satu) tahun.at.LAKSl\NAAN PEKERJAll. sedan.ATA. 1 .. YANG DI 1 2 UNSUR Seoranv Per-awa. dari Barian Umum pacta Biro Kepesawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pend1dikan dan Kebudayaan. t inr:knh Laku dan perbuatan b. RANG AN v r· - 1. 131456294. b. .: 50 ke bawah . Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu n11ainya dalam anrka. tidak pernah menyanr:si kan kebenaran PancasiIa baik dalam ucapan.11 d.N rEDOMAN I'ET'HLAIAN a. 'kuranc 2. maka berdas arkan Buku Catatan I'enilaian Kepala B~ cian Umum memberikan ni1ai sebagai ber ikut: U NILA! - R· A 3 I A N NILA! R. ·Selalu menjunjunc tins. NO..:" e. Kesetiaan a. NIP... nernberian nilai daLam Daftar Penilaian Pelaksanaan rek2rjnan harus berpecoman kepada 1amp1ran reraturan remerint~h Nomor 10 Tahun 1979.

dan rencana-l'encana I i Pernerintah sesuai dengan bd dang tu[asnya.. politik Pemerintah. d. at au - I I 65 golongan.' 1 ~2 ! '3 4 5 6 t I I 1 mengut arnak an kepen tingan Negara dari P_2.seseorang.12 . da kcpen t Lngan diri sendiri.La . rintah. bentuk Ne gara Kesatuan Bepub'l ik I I I - Indonesia. HaItian ~Tegara. kurang berusaha memp~ lajari dan mernperda Iron penget ahuannya tentang Pan ca.sf. Undang-Un dang Daaar 1945. . I I e. atau Peme. t Ldak pernab menjadi simpat isan /anggo t a perkumpulan at au ti 95 I - dak pernah ter1ibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila~ Undang-Undang Dasar 1945. c.

1 I men ~·G1U2. 77 I I I 80 I I ga.kan tugasnya Iau aca dorongan. i laksana. . c.tu?.akukan tindakan yang dapat dinilai be r t uj uan mene: ubah a t au menentanr Pan cas ILa . . dan I'emerint?. tidak pernah I I I I ! Ju m 1~ h melaksanakan 445 89 I I 2. I II I t I cukup dalarn melakme 70. I d.13 I . mernpunyai ke cak apan dan menr:uasai segala seluk beluk b i danr.h. tu. selalu turras se car-e berdayaruna daD berhasil[. mernpunyai pengalaman yang luas di b I danr.egara. 95 I I b.Un dang=Un dane Da sar 1945."una.at au me l. e. bersungguh-sungguh - 70 . kaI I i e.memhuat tu j lis an . i i 1 I I <J 0 3 4 5 6 -. mernpunyai ketrampilan yang . Prestasi kerj!l a.r. ..asnya.snya. ...95 lean ucapan.. N. sanak an t ug asnya .

berkRli·. Jum1ah 55 512 96 73 3. pada umumnya menyelesai kan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya.14 - I 1 2 3 4 5 6j ! f. Tanggung jawab a.angr:u ke sehatan jasmaninya sehing (. d. seialu berada di ternpat turasnya dalam segaia keadaan • b. adakalanya tidak mencapai 65 hasil kerja rata-rata yang ditentukanJbaik dalarn arti mutu rnaupun dalam arti .. umumnya baik-baiknya menyimpan baranr-ba dan 85 atau DE!lelihara' denr-an se- rang milik NeG~ra yang di percayakan kepadanya.. .kali terp.a serinr tergangrru pel~~ sanaan tus-asnya. e . g. pads umumnya 82 berusaha rnelemparkan ke salaban yanp... pa~e.dibuatnya lc~ pada o r anrr lain. tidak pernah 80 c.iumlah.

denrran sebaik-baiknya.i berikan oleh atasan yang berwenanr.- umumnya 65 I 1 I - : l l I I • I utamakan kepen t in Gan df. Ketaatan 478 80 I~~ 'V a. I d.:eadaan terdesak ada kalanya kur ang menp..J I (:. I . selal u rnentaati keten. c. berani 70 i rnemikul resiko dari keputusan yanp: d t arn- pil atau t tridakan yang dilakukannya. selalu . 4 5 .nas . v i . Jumlah 4.tetapi daLam lr. . pada umumnyn. selalu mentaati peri. b.te tapi adaka'lanya ber:!:!:.!!. 98 tah kedinasan yang c. pada 3 . rnenr:uta -makan kepen t inean di nas. 100 tuan-ketentuan jam kerja. saha melibatkan oranplain untuk turut rnemiku1 resiko.. f.15 - I 1 I I f 2 0. t bersikap SOP!tn t I i 91 j santun.

tetapi tidak menimbul kan kerugian terhadap Negara dan M1?'. pada umumnya melakSRk an tugas dengan ikhlas. pada umumnya 4 87 5 6 peraturan mentaati perundang - undangan dan atau per aturan kedinasan yang ber1aku. 452 85 90 Kejujuran a. 65 kurang keadaan sesuai yang 220 . e. pacta umumnya memberikan. J I Jumlah i j . Jum1ah 5.syara kat.. . adakalanya hasil kerja nya dilaporkan kepada at asan dang an I.16 . karena terpengaruh oleh lingkungan. 1 I-- 2 3 d..' 6.. c.73 --' sebenarnya.. b. pelayanan terha - 76 dap masyarakat dengan baik sesuai dengan bi dang tugasnya. ada- 70 kalanya menyimpang dar I wewenangnya..

17 1 2 I <.... 80 e.. seialu bersedia mene rima keputusan yang di ambi1 secara sah wal~u pun ia tidak sependa pat. dong an cep at nya dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang Laf.- 4 I 5 6 j ! 6.-. 528 88 I ... pada umumnya bersedia mempert imb angkan dan menerima u$ui y ang baik dari orang lain.. apab LLa y~ kin bahwa pendapat o ranrt lain itu benar. pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menu rut wak t u dan bioang t ugas yang 85 ditentukan. . b. 3 . . - 92 85 d. Kerjasama 91 1I I I dalam bidang tugas orang lain yang ada hu bungannya dengan bi danp- _. I 1 i i Jumlah II I ) 7. menge t ahuf i secara men- . " f.n . pada umumnya menghargai pendapat or-ang lain. 95 tugasnya. . c.

kur-ang b erusana mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya. a. diperlukan dalam melaksanakan tur.. baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yanv. 60 ~ __I~ ~I J U_m __a~h __ __l ~!_2_1_7~!2 7 I 8. ada hubungannya denran pelaksanaan Gas.. c. tanpa petunjuk atau perintah dari atasan adakalanya 1 amb at menp. gun a dan hasil founa yang sebesar-b~ sarnya.. .18 1 I I I 2 3 4 5 7. Prakarsa ..asnya.akukan tin . pada umurnnya selalu berusaha memberikan saran yang dipan 85 I dancnv a baik dan berguna kepada atas an. I . b.ambil keputusan atau me l.72 t~ dakan yanr.

. d. • • . turtasnva. pacta umumnva bert in cak teras can tidak memihak .t nya denGan jelas kepada orang lain.19 - I i1 2 Kepemim I:'. c. b. 3 ae La l u mampu menre- 4 5 95 pinan mukakan pen dapa. f. p. pada umumnya mernbe- 80 80 85 rikan teladan baik. selalu berusaha memupuk dan mengem banckan 91 kerjasama. .. menretahui kemarnpukernam- 80 an dan batas puan bawahan. e.. paca umumny::t meng-uasai denran sepenuh nya bidanr.

- 20 .~. 1

I

I

2

3

4

5

J
I
I

!
I

pada umurnnya mempernasib dan mendo ron« kemajuan
bawahan •

80

Ii

Pi

!
I

i

I

!

hatikan

I,

h.

adakalanya

kuranp-

70

cepat dan kuranr: tepat d.alarnmengambf.I keputusan . i . aeakalanya kuranf' te pat menentukan prioritas.
j.

72

adaka.l anva kuran~ mampu menp'guf'ah se
manrrat

70

can rnenp"~erak .. kan bawahan dal?1n me laksanakan tur;as.
k. adakalanya sar-an- sa

-

-

-

70

ran yanp baik dari bawahnn kur-anr- diperhatikan .

I

I
I

J u m 1a h
I

873

79

c .....

J

- 21 .c.

c. Dari perurnpamaan sebay.aimana dimaksud di atas, maka nilai Sdr. Amat yang dimaksud dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut :
;

}.TO.

UNSUR
:

N.l..l_A_l
ANGKA 3
8~ SEBUTAN

KETE RANGP..l\

1

2

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kesetiaan Prestasi kerja Tangp:ung jawab
Keta.atan

baik cukup ·baik
baik

73 80 90 73 88

Kejujuran
Kerjasar.m

cUkup baik cukup
baik

7 .. Prakarsa 8.

72
7f)

KepeIl" imp in an
J u m 1a h

640 80
baik

RATA - PATA

CATATAN

Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
3.

- 22 -

3. PENYAMPAIAN

DAFTAR PENILAIAN

!'ELAKSANAA.N PEKERJAAN

a. Daftar Peni1aian. Pelaksanaan I'ekerjaan yanr; cibu-. at dan telah ditandatangan1 oleh Pej abatPenilai ciberikan. sec ar-a langsung k~pa0a Pegawai Negeri Sipil yang c'~inilai oleh Pejahat Panilai.

b. Apabila t empat bekerja antara Pejabat Penilei dengan Pegawai Negeri Sipl1 yang Q.inilai berj auhan
J

maka Daftar Penilaian

Pe1aksanaan

rekerjaan

terse

but dildrimkan
dini1ai.
,

kepada Pegawai

Nerr.eri Sipil

yanp;

c. Pegawai Nageri Sipil yanp dinilai wajih mencantu~

penerimaan Daftar Penilaian Pelaksa naan Pekerjaan yanp; diberikan/cikirimkan kep~da nya pada ruangan yang telab disediakan.
d.ApabilaPegawai

kan tangral

jui

Nageri Sipi1 yanp din11ai menyet~ atas penilaian terhadap dirinya aebaga.Lmana
dalam Da,ftar Peni1aian Pe1aksanaan Peke.!:

tertuanr:

jaan, maka. ia membubuhi tanda tangannya pada tempat yane telah disediakan dan sesudah itu mengembalikan Daftar Penilaian ~e1aksanaan Pekerjaan tersebut kepac.a Pej abat Panilai se1ambat-lambat nya 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia mene rima Daftar Penilaian Pelaksanaan I'ekerjaan. .e. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan yanr telah dibubuhi tanda tanGan oleh Pegawai Negeri Sipil yanr: dlnilai. dikirimkan oleh Pejabat Deni Laf kepacta Atasan Pejabat Penilai da1am waktu yang se sinr,kat munrkin untuk mendapatkan pengesahan.
4. . ..

- 23 -

4. PENGPJUAN

KEBERATftN

a. f'epawtli Nee-eri flirdl yanp dinilai yanp: mer as a ke beratan atas nilai sebaraiO'lana tertuanr dala[l'lD?ftar Penilaian Pelaksanaan rekerjaan,baik secara keseluruhan maupun aebarr Lan , dana t menr-a.j ukan ke berat~n secara tertulis disertai den ran alasan-a lasannyakenada Atasan Pe,jabat Penilai melalui hi~ rarki. Keberatan tersebut dltuliskan dalalT' Daftar Penilaian P~laksana.an I"ekerjaan pada ruancan yanr telah disediakan. b. Keberatan tersebut harus sudab diajukan dalarn jan£ ka waktu 14 (em~Rt bela.s) hari terhitunr mulai ia . ~ rrenerima Daftar Pen.ila tan relaksanaan Peke rj aan itu. Keberatan yan~ diajukan melebihi batas waktu 14 (emna,t be Las ) hari rnenjadikedaluwarsR, oleh s'ebab itu tidak vaDat d1pertimbangkan la.gi.
"'f== """---'" -----

c. Walaurun seoranr J"'er-v.vmi ereri Si?",i berkebere.t an N I at as nil80i'yanJ7 tercantuJf' LarrDaftar J"'enilaian da Pelaksanaan l"el-,:er j:;l.an, bar-us fTlempubuhkan if'. tenc13.
tanp'~m)"'ada tempat yangtelah

d:l.sed1akan dan sesudah itu

~enpembalikan jaan tersebut

Daftar renilaian Pelaksanaan feker ker-ada :reja.batrenilai ae Lamba t-rLambatnya 14 (ernpat belas) hari terhitunv mulai ia ffleneri~aDaftar renilaian Pelaksanaan Pekerjaan. rnenerima keberatan {I.nrt re~awai Ne~eri Siril yanr dinilai membuat tanp~apali secara. tertulis atas keberatan yanp diajukan 0leh Pepawai Neperi Siril yanr dinilai. Tanfrapan tersebut dituliskan dalaw Daftar renilaian relak sana an Pekerjaan r-ada r-uanr-anyanr telah disedia f'enj_lai, setelah
kant

d. Pejabat

e. .

of

. diberikan oleh Pejabat Penilai... Perubahan niiai tersebut dicantumkan dalam Daftar Pe nilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang bersangkutan de ngan rnencoret nilai yan~ lama dan mencantumkan yang baru..... Negeri Sipil yang dinilai... maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yanv. .. maka Atasan Pejabat Peniiai berkewajib an memeriksa dan rnernperhatikan dengan seksama kebe . - ------~----. c. Daftar Penilaian . ATAS!! PEJABAT PENILAI a.. Apabila Atasan Pejabat Peoilai mempunyai alasan-alasan yang cukup. Dalam hal ada keberatan dari Pegawai rJegeri Sipil yang dinilai. Nilai lama yanp dicoret i tu nilai .!_ tanda tangani cleh Pejabat Penilai dan Pecawai Ner:eri Sipi! yang dinilai dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan (empat belas) Pejabat Penilai selambat-Iambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima kemba Negeri Sipil yang dinilui. dalarn arti bahwa terhadap perubahan diajukan keberatan._. nilai.yang diberikan oleh Pej abat Pe -- . baik ada keberatan maupun tidak ada keberat an dar! Pegawai b.--- balk dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan ni lai.•.-. Ii DP 3 ltu dari Pegawai 5.r·elaksanaan Pekerjaan yang telah d. Perubahan oilai yang dilakukan oleh Atasan Feja bat Penilai tidak dapat dieanggu gugat. Atasan Pejabat Penilai b~rkewajiban memeriksa Daftar Peni~aian Pelaksanaan Pekerjaan yang disarnpaikan kepadanya..24 - e.____ ratan yang diajukan oleh Pe~awai Negeri Sipil yang d1iiIr"ai dan tanggapan.. --..! . nilai itu tidak dapat lagi d.

Menteri Jaksa Ap-unp. atau pejabat lain yanr karen a turas atau .an Pekerj~·tan tersebut ngan baik dan dipelihara adalah Penilaian de - harus 0isimpan den pan baik pula.T DAN PENGGUNAAN JAAN 1.na~U1 f'ekerjaal'. S I FAT a. ~inaraf oleh Ptasan Setiap coretan harus Pejabat Penilai.. e.. f'ilT'ninan ernbara 1'e L merintah Nondepartemen. PEJABAT PF1'TILP. I YANG ~f. SIFA. ti(ak dapat diranrru ~urat..n Lernbara Tertinvpi/TinrrP-i Nepar?. Atasan Pejabat renilai. Pejabat Penilai. 6. Daftar ~- DAFTAR PFNlLAIAN f'ELAKSANAAN J'EKEP - Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bersifat rahasia.>ku setelah a~a nenvesahan eari Atasan T'ejabat Penilai. adalah Pejabat Penilai dan Atasan rej~ bat Penilai yanF tertinr-pi dalam linrkungannya WR sinp:-masinr.eri Sipil yftnV dinilai. Daftar f'en11r!.FRANGKAT'MENJflDI ATAStN f'EJ11BAT I'FNILAI a.ian :relaks8. b. b. atasan dari Atasan Pejabat Penilai (sampai yanr tertinvri) dar.25 - itu harus tetan danat terbaca. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr dibuat o Leh f'ejabat Penilai yane mor-anckan menj aci At asan Panilai seba~aimana Pejabat dimaksud di atas. oleh sebab itu Daftar Pelaksanl:!. dan Gubernur Kepala Daerah j j Tingkat I. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh PerRwai Nev. . baru berl. VI.rim:ninan Kesekretariatt'.

~Ir. rolongan ruanp IIT/c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bari Cornel tersebut dibuat oleh Kepala Barian Pelaksanaan Anpvaran pacta bulan Dese~ber 1981 den~an sewua unsur penilaian pelaksancan pekerjaan bernilai bad k .r:ec~ t ali 'ada nerbuatan tercela da r L Pef"Rweti Nereri Si:ril yanrr ber s anckut an v anp dar-at menr-ur anr-L a t au meniada- ktin nilai Umpamanya tersebut. telah 4 (empat) tahun ~G- Cornel tersetut dalam polonvan ruan~ III/c.n "ekerjarUl .pril 1£:82.26 - atau jabatannya ~enphRruskan ia ~en?etahui nilaian :r01aksana!'l.I l.eT'al~_ Sub BBPian Otorisasi dar t Pap:ian uanvan Pe Lakaana.rai Siril. dal am meroper-timbanckan dalam jabatan. Berhubunp n["an itu maka VerA-Ia Bapial'l Pelaksanaan f. ~..an Anrrar!:'_D r JenQernl ada Biro Yc- Sekretariat De~artemen Keuanran.ndahan . ke naikan b. dalam Daftar dan lain-lain. Pada t anrr-a. 060132344.Pep-awai Neg-eri flir-il ber nema Cox-· nel. PENGGUNAAN Daftar rc- a. J.an da l.. Daftar p-eri Penilaian antara Pelaksanaan lain Pekerjaan diFunakan seNe -kcna tk - bap aL bahan dalam meLaks anakan perrb i naan Pevav. penempatan pemi.am t ahun be r Lku'tnye .npf'"aran .A. Pelaksanaan Peker j~-tan ne r t Lmbanpan Penilaian dirunakan acbar-a i bahan calafl'l merie t aj-kan suatu mu as I kener-awai. an panrrka t . Nilai raji berkala. jabatan Y. Seoranp.

Ll': I1'T calam Daftar Penilaian rekerjaan yan? Qibuat nada 1981 i tu dinyatakan tic'ak PFNILtl~N MENJADI BL'rcI PEGAWAI 'tJJi'GEP.nya t akan cersalah. Cornel tidak yanr tercela. melakukan Andaikata pertuatan Sar.ut tcrhi t unp mulai I Anril 1982.Lah re. LAIN 1. Denyrm kenutusan nenpac'ilan maka Cornel di. . Tetapi karena ia me La. VII. k ..I SIrIL PEJPJ~. ~ e j a~a t ~ b. Pejabat Penilai renilai bavi Perawai Neveri Siril yanf" oi anr-ka t rnenjadi Pe. i a c1ang. Pekerjaan Daf - tar Penilaian Pelaksanaan yanrdihuat pa~a akhir 1981 itu berlaku bay! rerti~banvan mutasi kepepawaian dalam tahun 1832.AT NEGARA YAr.kuka n r-erbuat an tercela.j aba t dari Lns't ans t aomn la c11mana Pegawai N~ Nevara veri Slril yanr bersangkutan t'ekerja sehelum .rc~ DI1'lNGKAT a. A' h ~erara.27 - Anrraran l'ermaksuG menr-u8ulkan kenaikan »anr-kat Corne L terset. Tetani rada tulan rebruari 1S'8? Cornel tersebut rnelakukaI'! f1erbu ~ '. ..atan tercel? yanr menr-akil-"atkaniadi tDhan oleh yan~ berwajih dan kemudian diajukan ke penradilan.a t menJRu1.iaba t ac'a. maka n I LaL yanV tersebut Pelaksanaan akhir tahun bcr Laku lard.

PENILAIAN BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJA LANKAN TUGASBELAJAR a.. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan gas belajar di luar negeri.. menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik in· donesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khususnya bagi Pegawai Negeri Sipi! yang diangkat . maka bahan-bahan penilaian dibuat dan diberikan oleh ra! ah seorang}U1ggotaP§:>inan Fraksi y~g oo~an. b. dimintakan oleh Pejabat Penilai dari Pimpinan Perguruan Tinggi. Pejabat Peoilni bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar adalah Pejabat Penilai dari instansi semula dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebelum ia menjalankan tugas bela jar. Sekolab. tupe- terseb~t diberikan Oleh~ei!ala Indonesia di negara yang bersanv3. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjabat Ketua Fraksi. atau ~ursus yang bersangkutan.J 2. c. bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan Oleh_lKetua Fraksil!ang. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat daftar peni Iaian pelaksanaan pekerjaan. bahan-bahan penilaian laksanaan pekerjaan Perwakilan Republik kutan. bat P~ilai d~tilPimpinan Bada~ ata~JG:wan1dimana Pe gawai Negeri Sipil yang be rsangkut an me rtj a. • •••• .- 28 - b. yang di~ bebas tugaskan dari jabatan organiknya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat Daftar Pedimintakan oleh Peja- nilaian Pelaksanaan Pekerjaan. bersangkutan.Lanka tun gasnya sebagai Pejabat Negara: c.

organi aas i .tiERAHOTONO}. c. Bahan-bahan yanr digunakan dalam membuat Daftar Penilaian jabat Pelaksanaan Pekerjaan..Penilai 'dari instan~i.ara sahabat. Pepub l fk Indonesia di ne-rar a yanfl ber . atau b adan vanr: be raanrrkut.r SIPIL YANG DIPEPBAN TUKAN/DIPEKERJAKAN PADA D.eri Sipil vanr: c1i perbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom atau Instansi Pemerintah nilai dari Daerah Otonom tah yang bersangkutan. 4. Nep. b. PENILAIAN BAG I PEGAWAI NEGEp.. PENILAIAN BllG! PEGAWflI !-JEGERI SIPIL YANG DIPEPBANTUKAN ATAU nIPEKBRJfJCAN PADA BADPl-T"BADAN ah Pejabat Peatau dari Instansi Pemerin Laf. yanp. l£~j sebut.! ATAU INSTANSI PEUERINTfJ-I LAI NNYA Pejabat Penilai bari Pegawaf. diminta olel-}Pe Penilai dar I tpi~pi. .an.nnva ada l LAIN a. organisasi profesit badan swasta ner. atau b adan in ternasional.diperban tukan atau dipekerjakan p ada ner.nar:. atau badan ter- oi tentukan.29 - 3. . adalah abat~ . peruaahaan .Pejabat Peniini ha~i Per-awni Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan paca Perusahaan milik Negara. . Khusus bagi I'ef:aw'at Neyeri Sipil yane.ara sahabat at au badan internasional.semUla Pegaw~i Ne~eri SiDil~anv bersanrrkutan b~ sebelurn ia diperbantukan atau di~ekerjakan pada perusahaant orranisasi. 5. bahan-bahan penilaian pelak sanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan sangkutan .

.:'sAN PEJflBAT PENILf. maka Buku Catatan Penile. dan pimpinan instansi ten/Kotarnadya.i an dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dikirirnkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. . umpamanya Departemen Dalam Ner:eri pindah ke Departernen Luar Negeri. mengambil tindakan terha dap Pegawai lain.ap masih tetap dalam satu instan··· I si.ct.I YMTG TERTINGGI a. Ketentuan sebagai tersebut jabatan eselon berlakujuga menjabat bagi Atasan Pejabat Penilai I. ia dapat mengambil tin dakan seperlunya untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak wajar itu. Negeri Sipil yang ber-sa Lah dan lain dalam huruf a. maka hnnya Buku Catatan Penilaian saja yang dikirirnkan. . pimpinan instansi vertikal tingkat Propinsi~ Bupati/iValikotamady? terrnasuk kota administratif di bawah propinsi. vertikal tingkat Kabupa - Apabila seorang Peeawai Negeri Sipil pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang lain.. Apabila mempunyai Atasan Pej abat Penilai bukti-bukti yang tertinggi yang atau alasan-alasan cUkup tentang adanya hal-hal yang tidak wajar mengenai pemberian nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. umpamanya dengan mengadakan perubaban nilai. seorang Peeawai Negeri Sipil pindah unit b. 6 •. Apabila organisasi t.t'lTt. MUTASI R. di atas yang b.- 30 - 5 • .

berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap. 1981 disimpan samp~i den~an akhir tahun 1986. Yanv.tahun tidak digunakan lagi. VIII.mp Lnan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru sedan·F Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tetap disimpan dan dipelihara oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.. Daftar Penilaian Pe1aksanaan 4. (2) 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.. b. yaitu: (1) 1 (satu) l'angkap untuk arsip instansi yang bersangkut an. c. 3. b. Pekerjaan bag1 Pegawai Nereri Sipil: a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lirna). PENYIMPANAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama15 (lima)ta~ umpamanya Daftar Penilai. Yang berpanrkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ka bawah d1bu&t 1 (satul ran~kan. .31 dildrimkan·oleh pf. an Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat pada akbir tahun: a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dis1mpan dan dipe1ihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang di serahi urI:lsan kepegawlJian. 2. 1982 dislmpan sampai dengan akhir tahun 1987. dan seterusnya.

dan Gubernur Lembaga . PERALIHAN Pernbuatan Daftar Penilaian sarkan Peraturan lai pada1bulan X. Lemba~a Tertinggi/Tinggi Pemerintah Nondepartemen. Jaksa Agung. Penunjukan Pejabat Penilai begitu juga perincian pelaksanaan Surat Edaran ini ditetapkan lebih Ian jut oleh ~1enteri. 3. Jaksa Agung. la Daerab sing. Pimpinan Kesekretariatan Negara.. 4. Tarnbahan Lembaran sebagai tersebut da1am lampiran Negara Nomor 3134). supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penye1esaian. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebarai tersebut di atas se suai dengan ketentuan dari Menteri. I yang bersang - Kepala Daerah Tingkat IX. Pimpinan Lembaga dan Gubernur kutan. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesu1itan. \ PEN UT UP 1. I dalam lingkungannya segal a sesuatunya 2.. Pimpinan Kepa masing-rna Pemerintah Tinrkat Noncepartemen.. Pelaksanaan Pekerjaan berda Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dimu - Desember 1980. Pimpinan Kesekreta riatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.. III Surat Edaran ini.32 5. Untuk memperjelas maka dalam Su - rat Edaran ini dilampirkan sa1inan Peraturan Peme rintah Nornor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan Pegawai Neveri Sipi1 (Lembaran Negara Nomor 17. .

---_ aeba tk -ba. dan ~::8pala Badan/Pusat.antor Pe rbenriaha raan Nerara dan la leas Daerah.. .. Inspektur Instansi ~. -- -------- --- . Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Semua Kep~ Departemen Keuangan.L laporan. Nepara I sebagai Lapor an .ksanakan denp-an . ~emua Kepala Kantor Wilaynh Departemen/Pimpinan Ver-t Lka l .. Henteri/Sekretaris !.---'. Semua Sekretaris Jenderal.Direktur . .lep. Jenderal. Indonesia. Jenderal. A.Lknya .-_ 33 4..:ara sebaza. s ebagaf la- :1. Penertiban Aparatur Negara.- NEGARll MANIHURUK TFJ1BUSMlSura t Edaran ini disampaikan kepada: 1. . C.. 7. I 4.. Bapak Presiden ~~enteri poran.--. Sernua Camat di seluruh 9. Harap maksud Surat F:daran in1 dill1. Pe rt i nggal . Semua Kepa l a K.

GOLONGAN RUANG : ••••••••••••••• NAbf. . .A DAN PAUF I INO.... -D '" .. . " .. . .. . . I1 TANGGAL 2 URAIAN 3 PEJABAT PENtLAI 4 I f I i RAHASIA .. o . ... ... . BUKU CATATAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT .......34 LAMPlRAN I SURAT EDARAN" KEPALA BADAN ADMINIS TRAS I KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR TANGGAL 11 PEBRUARI 1980 Oi/SE!1980 HAHASIA NAMA NIP ..

3 gawai Neger! Sipil yan~ bersangkutan yang menonjolt baik yanp positif maupun1yang negatif.35 PETUNJUK PENGIStAN LAMPlRAN I Sur-AT EDARAN KEPALA BADAN ADMlNISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA HOMOR TANGGAL: NO. 4.tidak masuk kerja. dan lain~ lain. 4 Tulis1ah nama dan Paref Pejabat Penilei pade setiap ada kejadian .. berkelabi. 02/SE/1980 11 PEBRUARI 1980 U R A LAJUR 2 '. I A N :3 1 2 Cukup jelas " Tulislab tanppal kejadian yang akan diuraikan . umpamanya prestasi kerja yang luer biasa baiknya~ tindakan menpatssi keadaan yang sulit. di deIsm lajur 3 • Tulislah tingkah laku/perbuatan/t1ndakan Pe I 3. serinr. 1 1. 2.

Pangkat.KTU PENlLAIAN BUlAN •. Unit Or~an1sasi 2.· N am a .36 LAMrlFAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAI~N NOMOR TANG GAL RAHASIA DAFTAP PENlLAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPAP. NIP c. 1 Unit 01'ganisasi 3 .TEMEN/LEMBAGAI DAEF. N a m a b. Pangkat. NIP c. I i ! . Pangkat. NIP c.AH TINGKAT ••••• L YANG DINlLAl 8. • •• . Unit Organisas! RAHASIA - 4. golongan ruang d. Nama I II t b. Jabatan/Pekerjaan e.•••s/d ••••19 .. golongan ruang d. Jabatan e. 11 PEBRUARI 1980 JANGKA W~. ()Z/SE/1980 . PEJABATPENlLAI a. Jabatan/pekerjaan e.: ATASAN PEJABAT PENILAI a.. polonran rueng d. b.

.. RAHASIA . NlLA. Kepemimpinan i.••••••••••• 6. .. a. Prakarsa .L A H ... Prestasi Kerja ~--------------------------~~----_. PEN I LAI AN UNSUR YANG DINILAI . KEBERATp. Tanpg-ung Jawab d. h. Kesetiaan .l r RATA-RATA 5. j..'. JU M.I SIPIL YANG DINtLAI (APABlLA ADA) Tanggal... Ketaatan e.. 4... h.--.-1 N !L A I ArWKA SEBUTAN lCETERANGAN Nilai ratarata adalah jumlah diba~i dengan jumlah un sur yanp d_! nilai.. ~ ----. Kerjasama g.RAHASIA 31.N DARI PEGAWAI NEGEP.------~ c. KejuJuran f.

.PUTUSAN ATASAN PEJ~AT PF.38 - RARASI! 6..~ . ..1 Tan~gal... 7._ ... TANGGAPAN PEJABAT PENILAI AT"'_S KEBF... RAHASIA 8.. Tanp:gal" ......RATPJ>. KF.....NlLAI ArrAS KEBERATAN .

•••••••••••••• ATASAr:l PEJABAT YA.39 RAIIASIA 8. •••••••• YM1G _ ) NIP PEGAHAI MEGERI SIPIL DINILAI ( .•... .••...... LAIAf. DITERU1. ••• .\ TANGGl!L.• ~ NIP ........ DIBUAT TANGGAL •••••••••••••••• PEJJ\RAT PENlLAl ( If).1\ TAlTGGAL..A . II •••••••• NIP « • •• ) 11..LAIN 9...•. DITIl:RIM.'1G MEtHLAI (. ) RM1ASI.

1 I- HURUF 3 U R A I A N 2 1 1 1 4 1. umpamanya Seksi A Sub Bspien Dinas IIDinas A~raTia 6. BADM1 ADr-ITNISTHASI KEPEGAWAIAN NEGARA TANGGAL LAJUR ANGKA 02/SE/1980 : 11 PEBRUARI 1980 NO..sasi tempat Ssudara. . 2. bekerja serendah-rendahnya : (1) Untuk Pusat : Biro. 3. .olongan ruan~ terakhir yanF bersanpkutan c 4. ..40 PETUN. Umpamanya Urusan C/l/2 Sub Bar-ian IV/ell Bagian IV c Biro Tata Usaha Kepepawaian (2) Untuk Daerah : Dinas dan Unit lainnya yanp setinpkat dengan 1tu. a b Cukup jelas Cukup jelas Tul1s1ah panpkat/p. Direktorat dan Unit lainnya yang setin~kat denr-sn itu. 1 d Tu11s1ah nama jabatan atau pekerjssn dari ~eFawai Neperi Sip!l yanp-d1nilai 5.nJK PENGISIAN NO}fOR Lt!:M'IRAN II SURAT EDARAN KEPALA. 1 e Tulislah Unit Orrsni.

B a i k 3. a sId e Untuk penpisian lajur-lajur untuk Pejabat Penilei apar memperhatikan penpisian lajurlajur anpka 1 huruf a sId e terseb\ltdi atas 7. Cukut> 4. Muda Go1.. Amat balk 2.. Sedan9: 5. 4 a sId h 'Iul1s1ah nila!.. N I L A 1 SEBUTAN 76 ANGKA 91 sId sId 100 90 1. 61 sId 75 51 s.• . 9."d 60 50 ke bawah Pe~ilaian unsur Kepemimpinan sebagaimana tersebut dalam lajur anrks 4 huruf h hanya dikenakan bapi Per-awa! Neferi Sipil yanp be~anp"kat Peuyat ..41 1 2 3 2 4 . . •. 3 a sId e Untuk penp!sian lajur-1ajur untuk AtasauPejabat tersebut diates Penile! apar memperhatikau penpisian 1ajur-lajur anrka 1 huruf a sId e 8. roanp II/a ke etas yaup memanpku sustu jabatan. anpka dan sebutan pada masing-masinp: Unsur yang dinilai deng-an ke tentttan sebersi berikut~ NO. Kuranp. 6.

. yanp dinilai adalah Pepawsi Ne~eri make jumlah n1 - Sip11 yanp bukan pimpinan. Tulislah Apab11a denzan 12. sur yang dinilai. adalah seDranp Pim a pinan cenpan jumlah nila! an?ka • 640. denran demikian bersanFkutan Apeb11a nilai rata~rata • 80.i 7 unsur yanp dinilai. tidak ada keberatan eendirinya maka lajur ini tidak perlu c!i isL dar! Pepawai Neperi maka Pejabat Penila! ada keberatan Sip!l yanp dinilai. maka untuk mendapatkan n1la1 rata~rata.~al keberatan ini.. yaitu jumlah ni- 9. menuliskan tanggapan-tanggapan etas keberatan .42 - 1 2 4 :3 i 4 Tulis1ah jurnlah Ni1a! anr-ka dar! semua ununsur Kepemimpinan. yaitu jumlah nilal darl unsur kese~i~~mpai Dalam laj~~erlU 10.640 : 8 80. 11. Sipil yanp dinilai ruhnya n11al yanr terdapat dalsm daftar Pemaka Pepawa! menulis kebe pads lajur itu dibuat nilaian Neperi ratannya Pelaksanaan Sipil yanp. 1ai hanys dibap. menpisi nilai sebutan. 5 Apabila ada :keberatan dari Perawai Neperi atas sebarian atau selu Pekerjaan... 6 Apabila pada tempat yanp telah tersedia.. bersanrkutan denFan alasan-alasan tanp. nilal sebutan yanp = balk. yanp dinilai lai anpka aiba?1 jumlah unBur yanp dinilai. 4 j Tulislah umpamanya ni1ai rata-rata. .

namnt NtP dari Per8t-mi Nf!f'criSipil yanrr dinilai. lain 8pahila 15. dinilai. ke1'1l1dian ibud buhkan t anda tannan. bulan. tcrsebut.. dan nIl' Atasan Pe- . 1(1 Penilat. Tulislah an Dafter tanrpal~ bulan.nf!p.8hnya yan« sudah dfbuat apabiyang kuat. 9 Tulislah tanfwa1. nama. dan tahun nenerina?cnilaian Pelaksanann Pekerjaan dAn oleh Pep..« an Daf'ta r Nilai Pelaksana~.nPekerjaan Pej abat oleh Pejahnt P~nil~i.a. Penilai at au mengUb. k8mudian dibuhuhkan tanda tanfnn. 8 aiasan-alasan teMtJat dibuat keputusan Atasan Pcetas keberatan Tulislah keteranran-ketcranran !'lerlu. jl!. dan nIP dad 16. 17.awaiUereri Sipil yan~ dinilai. dan ta.hun dihuat tanrr.lt bulan.hat Penilai.. bulan~ dan tahun nencrinaan DaftRr nenilaian Pelaksanaan Pekerlaan olen At. Tulislah ta.apan tersehut. 18 mempunyai Tulislah jabat Penilei lll. maka Atasan Pe1nbat oLeh Pe[abat. Pe- 13. ke ~udiandibuhuhkan tanda tan~an.43 - 1 2 3 4 kebe ra t an tersebut.asan rei sbat P~ni1ai. 7 Apahi1a ada keberatan dad nilal menpukuhkan nilai P~p..awni N~~eri SiDil yanr. 11 Tulislah tanprnl. nana . . dan t ahun nembuat..

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). 2. Menimbang a. BAB I Y.ETENTUAN tTMUM Pasal 1 Dalam PeTaturan Pemerintah ini yangdimaksud dengan : a.-------- -- ~ 44 - LAMPlRAN III SURAT EDARAN KEPALA 'BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA NOMOR : 02jSE!J9pn TANGGAL: 11 PEBRUARI 19'80 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TABUN 1979 PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55.. oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. . bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Untuk Pegawai Negeri dipandang tidak sesuai lagi. . M EMU T U S K AN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN PELAKSATENTANG Mengingat Menetapkan NAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. bahwa dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil be~ dasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. b. 1.. dipandang perlu menetapkan Peraturan Pernerintah tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

~5 . Jaksa Agung. adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertim bang an yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsun. yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Da£tar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjnan.emen1 dan Gubernur Kepa La Daerah D Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing . oleh Pejabat Peniliti.. dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegs ~ wai Negeri Sipil.. b. kecuali ditentukan lain eleh Menteri.g dari Pejabat Penilai. a. epar t. dengan ketent~ an serendah-rendahnya Kepnla Urusan atau pe· . adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan peker jaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihuat. c.l'Pimpinan Lembaga Pemerintah Non . Pejabat Peniiai adalah a ta san langsung Peg awai Negeri Sipil yang dinilai.. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara. Pasa! 3 Terhadap setiap Pegawai Negeri Sipi!. jabat lain yang setingkat dengan itu.. Pasal 2 Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerj~ an... BAB II ••• .

amat ••• . f. dan h. ke r j as ama . prestasi kerja. prakaTsa.4~ - BAB DAFTAR PENI LAIAN II PEKERJA:\AN PELAKSANAAN Pasal 4 Pegawai Penilai (1) Hasi1 penila. Pekerjaan . hanyn dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke a t a s yang memang ku suatu jabatan. d. kesetiaan . (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan unsur-unsur yang dinilai ada1ah ~ a. c.ian pe1aksanaan pekerjaan Negeri Sipil. (3) Unsur kepemimpinan·sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) huruf h. kejujuran.~ e. b. g. ketaataT).. dituangkan· dalam Daftar an Pelaksanaan Pekerjaan. tanggung j awab . kepemimpinan. Pasal 5 dengan (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan sebutan dan angka aebagai berikut : a.

6 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah ber sifnt rahasia. DAB III PEJABAT P~Y. laksanaan pekerjaan. / " /(2) Penilaian pelaksa:naan pekerjaan sebagaimana dimaksud da1am ayat (1). Pasal 9 ••• . DAN'TATACARA PENILAIAN Pasal 7 (1) Pcjabat Penilai wajih melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya. baik c. anat 47 61 .ILAI. kurang 91 "" 76 := - 100 90 (2) Pedoman dalam mernberikan nilai pelaksanaan p~ kerjaan Pegawai Negeri Sipil~ adalah sebagai tersebut dalarn Lampiran Peraturan Pemerintah ini. sedang e. apabila in te1ahmembawahkan Pegawai Ne2eri Sipil yang bersangkutan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan. = baik b. cukup d. . Pasal 8 Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pe. Pa s al.a. di1akukan pada tiaptiap akhir tahun.7S = 51 60 = 50 ke bawah. ATASAN PEJABAT PENILAI..

.- 48 - Pasal 9 (1) Dafter Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberi kan clch Pojabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. apabila tidak adakeberatan dati ~egaw~i Negeri Sipil yanr dinilai. b. n:.l d i ter.i g manv a Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. (2) Apabila Pegawai Nageri Sipil yang dinilai be!. keberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. apabila ••• . Pasal 10 (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar P~nilaian Pelaksanaan Pekcrjaan kepada Atnsan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebarai berikut : a. (3) Per:awai Negeri Sipi! yang dinilai wajib me ..embalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pe kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pejabat Penilsi selambat-lambatnya dalam janeka waktu 14 (empat bolas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. maka ia dapat mengnju~ kan keheratan disertai dengan nlasan-alasan nyap kepada Atasan Pcjabat Penilsi melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) ha r i sejak t arig a. Daftar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disaropai kan tanpa catatan.

Pemerintah J~ksa Agung» Pimpinan Kesekretaria. a t as Pe - (2) Atasan Pojabat Penilai memeriksa dengan sak sarna Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr disampaikan kepadannya. ada1ah Pej abat Penilai dan atau Atasan Pejabat Penilai yang ~ertinggi dalam lingkunflannya. ApcPedi- (4) Daftar Perri Ian Pelaksanaan Pekerjaan bar u Ia 0erlaku sesudah adapengesa.C dinilai.. .:~ _ b._ ~l r-:.. dan Gubernur " .han dari Atasan Pejabat renilai. :! Pasal 11 Menteri. tasan Pejabat -Penilai dapat mengadakan Tubahan niial yang tercantum dalam Daftar nilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana maksud dalam' ayat (2)..i.g a Lembaga Terti 7'.mp Inan Kepa La Da erah Tingka:~ I. BAB IV ••• Noh Depar temen .-:clakan Pekerjaan tersebut d i s ampa Lkan denpan catatan tentan~ tRn~gapan Pejabat Penilai kebe ratan yan::: d i a j ukan oleh gawai Negeri Sipil yan~ ~inilai. (3) Apabila terdapat alasnn-alas~n yang cUkup. Ncgar a .tan Lemba.ma~ini-~asinr. Pi.:3i/Tinzr:i -. Daf t ar Peni laian PeLak :). apabila ~da keberatan dari Pegawai Neeeri Si3111 YJ.

. yanl{ ber sanrkutan. dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberik1n oleh pimpinan badan atau dewan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat NegaTa. li (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tug:as belajar di luar negeri. Pasal 14 '" . akilan Rakyat Pasa1 13 (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar.50 BABIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa1 12 (1) Daftar Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara.. dibuat oleh Pej~bat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberikan oleh pirnpinan pe~guruan tinfYpi sekolah. . bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepri1a Perw~kilan Republik Indonesia di Negara. baharr-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dibe rikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.Jwan Perwakilan Rakya t Repub Id k Indo- Daerah. atau...kursus yang bersangkutan. nesia dan Dewan Per. (2) " " Khus us bagi Peg-awai Negeri Sipil yang d i ang ka t menjadi Anggo t« l".

~itetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bad an Administrasi Kepe gawa i an Ne ge r a . o r ran i sas i a t au badan yang be rs ano ku t an . dihuat oleh Pejab3. nef. BAB V .:1sn1 14 Daftar :Penilaian Pelaks<'.. Pasal 16 Hal-hal y an« belum cukun diatur daLam Peraturan Pemerin tah ini diatur 1ebih lanjut dengan Keputusan Presiden.f?unakan bahan-bahan dari pimpinan perus~ haan . atau badan intern~5ional. dibuat aleh Pej~bat Penilai dari Daerah Otonom atau instansi Femcrintah yang bersangkutan.t Penilai denpan mcn. Pasal 17 Ketentua~-kGtentuan teknis tentang pelaksanaan Peratur.ara sahabat.51 P.organisasi profesi.m o Ieh Kepala Perwakilan e Republik Indonesia di Nerara yan? bersangkutan.. badan swasta yan~ ditentuk~n. 1 (2) Khusus bafi Pegawai Ne~eri Sipil y~ng diperbantukan atnu dipekerjakan pada ne~aTa sahabat atau badan Ln ternas ional b ahan.naan ekerjaan b/1pi Pegawai NeP geri Si~il yang diperbantukan atau dipekerjakan pada naer~h Otonom atau instansi Pemerintah lainnya.•• \ . Pas a I 15 (1) Daftar Penilaian Negeri Sipil Pelaksanaan Pekexj2an b~gi Pegawai a t au dipekerj akan yan z d i perban tukan pl1da perusahaan milik Nep-<lra.an Pemerintah ini.b ahan penilaian pelaksanaan pekerj a an t er-s but vd iber fk.

n~an Lr. maka Pert ent..52 B.'. 1952 Kecqkannn refnwai Ne~eri r~r~yataRn ini.r-.n T)c"1'·\mdanr:-und3.IT1TPJinpU\LrHAN Pa s a l 18 Daftar Penil~ian rel~ksanaan Pelerjaan yanp dibuat sebelum be r l akunya ie r-i t ur an I'emer Lrrt ah ini diCtnr:gap dibURt ber~3s~rkap r0r~turan femerintah ini.Lrmya ypnp hertent~n~~n - dc~~or Pcr~tur~n Pemcrintah ini di- !.AB V KET:t'.i]}) dan seca l a rler~~t'.l. BI'B VI ~Rsal 19 Denpan berl~kunya Peraturan ?emeyint~h at uran Peme r In t ah Nomor 10 T~h~.an« Da f t e r (Lembaran Ne~arn Tahu~ 1952 Nomor ISS) T~~b?~~n LembaraL Ne?ara Nomor .i fiU]' i -\rrar .

PRESIDEN REPUBLIK LLl.lerint~h i a i dt.~" 17 Cisalin sesuai dengan as. INDONESIA...t..ran Ne~r'.ra P. " . SUDHARiV...r.- f." tUN 1979 J'.>' ... s LEHBARAN NEGARt. .ONO SH.inya ~Ie~.rflj::··i'·.cn1jr. REPUBLIK INDONESV\ T. Ditetapkan di Jakarta pada tan~pal 15 Mei 1979."'~~} "h.It:r.~J..- t.~ 53 - Agar supsya setiap oranp men~etahuinYR~ mern0rintahk~: pen[undanrr[m Pe r a t urnn !"ler.lik Indonesia. Diundanpkan di J3karta pada tangrq1 IS nei 1979 ?1ENTERI!SEKRETARIS NEGfRA S0E r:r }1 T0 REPUBLIK INDONESIA t.~ ".':J:'-:'l'!'- p a tnnny a dalam LCP1b2.i\'~ _. ~) nAll)p. .lO" . . I K~PE"'A\'·I)IL~·l i'l l.d.t":1n PI.}\~l _"\' .• r~ •• .".: '.

kukan tindakan yen? :.:di fara.. ! . ~l "1cnente.rP'.iO . sC'rtc senantiasa t!1cnf'ut.ujuan untuk clapet meluksane - 91-100 .di simpa tisen/ ann:ota perkumpulan atell ticalt v::xnah terlibat da lam r-e rakan yanv bertujuan menrubah at au menentcnr rancasila$ Undanr.uh meT'!perC' nretahuannya tentane Fancs.r t a selalu berusaha m""l:l"o:.t.' kan turasnyo r unz '~fJn s:~cara l--erdf'ya-=- berhasilfunc..rintah renC3na-r..encana fer:erintnh df!ni~.N PERATURAN PEMERINTMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR j TAJ:-1GGAL 10 TAHUN 1979 15 MEl 1979 NOHOR '1 UNSUR YANG NILAI DI3 1 I. . ! I 2 sclalu mcnj unj un? tinf'?i l::C! ..p~. Netar6~ Iemerintah 1945.ll iJndanf-Unclan~' Dasar 1 (l{.-Unc..nr l?anci:!sii' aroet baik 91-100 La . atan ro1Q:wan.1 a.au.2_ ... C'.-IOO .1:'i Ea Iuan Nerar<l.P. KESETlAAN baik SJ."J. pCl.~..rc7: n1 k<2pentinrrm 'Nt.. i URA I NIL AN A.TnC\h menje. amat baik 91-100 J 3 Belalu be ru saha (:enpp.J.I MIGKA 6 KETE_ RANG A}1 SEBUTAN 5 arne} - '2 4.bcnaran Pancasila baik d'lltm UCC1pan) sH~"'...si 12 dr.-::e1uarkan ucepan~ membuat tulisau. 1Jn'~<'n.·UndanF D::-'sar Gf.·~. ~ "'_~.anr Daaar 19i1S~ b ent uk NeFere Kesatuan Republik Indonesia~ ateu PeF'erintah.cl""J 2..LAMFIRJ.mIC' p fuh-sunr[. tidak per!l<:!h menyangsikp". i 7 1. k.ltn t..n sunrarost baik al.:.n atau Pe-· d mcr Int. tingkah laku den IJcrbuatan. amat baik 91-10C 4 tidak p€.3t8u I"clr.. seseoranp.rip?J"a kcpentinran ri scndiri.ini1ai ber tujuzn menr ubah 1:. dan litik :::~·l:'. rl<'. se. horrsat an t~·(~?c.E. i 5 ! tidak pernah men.

ny~nf'sikan kebenaran PancaGila.6 1 2 I 3 6 4 karena kuranp penr. tetapi sesudah diperi ngatkan 1a sad ar akan kekeliruannya dan t ic'e.:kahLaku yang capat dirtilai menyanfsikan kebenaran P. eJ. I .".tar-i kemudian SaGAr aken kekeliruennya dan tidnk leW! menY8ngsikan kebenaran Pancasf.i ~~ . Undang-Undang Dasar 1%5> Haluan Neraie. 61-75 I 11. : ! I II I I I I i I I I bafk 7 ~~arena kaa Lpaan dan t.1ngatkan ia sadar akan kekcliruannya dan tirlak lagi mengulanpi kekeliruan t er sebut . " " kalau ada dor ongrm baru mau terusaha deng8n sunppuh-sunp:gub mempelajf.DQnjunjunf tirw. .U 76-90 l' I i I nurint3. tct~r:i kemudian sadar akan kekeliruannya dan ti c:ak lagi rr.keliru=- atau Pe I an tersetut. te.k lag! menyanz sikan kebenaran Pancasd La ..-::npl1anfi ke.u nah !!Ienp Clrkan ucapan at au mcnunjukkan sikap at~u ting kah l~ku yen.. seC<lre ti. karena kur ann pengeta'huan peE.:'ak22. .dan rencana rencane Peme:rintah sesuai (1e11[:8nbidanr tugasnya..ri dan mempcrdalam penre tehuannya tentan? T'ancas Ll a. politik Pemerintah. de-pat dinilai kurf-up..i'dapar 'dinilai 1'1. I bail': 16-90 '3 cukup 61-75 I - 10~ karena kealpaan pernah bersikap atau bertingkah cukup laku yang dinilai kurang menjundarat junp: tingRi kehcrmat an Neg-ara dan atau Pernerint~h~tetapi se sudah diper.:-i kchormatan Nef"ara (:f'..mcasile.La 76~·!:1O ! I ! 7 'v.lengeluarkfin uCl1pan atau r::enunjukkan sikap atau tinp.h."~ i 5 haik .Qar pernah ikut-ikutan P.etahuan.Lciak sa(!er pernah bersikap atau bert:Lnrkah Laku yanp..

sedang 51-60 13 . ~ bawah ! I Pemer1ntah.e l. tup. .a.2 3 5 6 7 11 kurang berlisllha mempelaj ari dan mempcrdalam penretahuannya tcntang rancasila~ Undanr-Un t'lPJl£ Dasar 1945 . 51-60 14 j arang mcmpelaj ari Pancas Ll.II kurang infatan~ tetapi masih bersikap atau ber t mgkah Laku yaup: dapatl dinHai kurang menj unj unp t infr 1 ri kehormatan Negara dan atau wa1aupun t eLah ! 50-ke.E cd. cukup 61-75 12 j karena terpenearuh o1ch orenr sedang lain stau 1inp. Undan8-Undanf Dasar 1945.150-ke bawah 15 ~alaupun telah diberikan per - in~atant tetapi masih menreluarkan ucar-an atau menunjukkan sikap atau tinekab laku yanp lcapat dinilai menyanesikan ke!Ienar an Pancasila. mcnjadi ikut-ikutan nenseluerkan ucapan atau nenunjukkan sikar atau tinrk0. Raluan Nerara~ politik Pemerintah can rencana rencana Pemerintah sesuai denL an bidanr: tur-asnya. politik Pemerinteh.ah dH:eriken perinratan yan~ keras. i 1 16 diberikan per.::1cnyanr:sikankcbenaran P8. can rencana-rencana Peme sedang 51-60 rintah sr.suaf denp an bidanr. RaIluan Nerara.D Lsku yang dapa t dini lai.La clan 1··arusadar akan kekeliruannya sete1ah (!iberi peri ngatan yanp keres" karena terpeugaruh o1eh oranr lain atau linrkunpan menjadi ikut-ikutan bersikap atau ber~ tin~kah laku yang clapat dini 1ai kurang menjunjunr tinf-fi kehormatan Ne?ara dan atau Femerintah.1snya. I kuranr.kunpan. I I I . dan baru s~dar akan kekeliruannya set."_ 56 1 .

am arti jumlah. t-aik 76-90 . 5 amet baik amat J V II 91-100 91-100 mempunyai keseraran dan kesehatan jasmani dan robeni yang baik. selalu bersunr. baik dalam arti mutu maupun da..lat 3 as di Hoang yanp lutugesnya dan li taik v' 91-100 dang lain yang ber hubungan c1. i 6 7 17 kur ano 50 ke bawah L mempunyai kecakapan dan menvuasal sefAla seluk Leluk bidanr tupasnya dan bidanp lain yanf berhubungan GenEan tugasnya.ik amat 6 91-100 baik a. .fuh-sunrpuh ticlak mengena. selalu melaksanakan tUfas secara bercaY8f:Una dan barhasil funa. politik Femerintah..asnya.3 4 tidak terusaha mempe Lajar f Pan casila Undan~-Undan8 Dasar 1945. hasil hasil ba.-_ yanp batugas penpalaman tu?asnya.ara.mat 91-100 2 mempunyai ketrampilan yanp sa npat baik dalam melaksanakantup. mempunyei penealaman amat 1/ 91-100 balk &r. yang luns baik 76-90 baik 76-90 11.l w~dal~~ laksanakan tugasnya. dan rencana-ren cana Pemerintah sesuaf dengan bidang tugasnya.l. Haluan Nef.mat II 91-100 baik 7 kerjanya jauh reeLeb fhf kerj a rate'~rata yanf d i tentukan. ba'ik I:'. •.?n denfan tugasnya..

.anya tidak dapat ne Lakaa : nakan tur-as secara be rdayaguna ! di bidang tug~sny<"l. 14.. yanp setugas- I.~.j mernpunyai penf'?lanum yang cukup 18. ~1: __ 11.. dan rohsnd yenp baik.am arti mutu maupun dalam art! jum Lnh .nya.. .-rate yanR d1tentukan? I baik d"lam ar t I mutu maupun da.S - kup d~l~_TIl_ meLaksanzk an j nya .'~I.1.58 ~~1-+~2 __~~3~ 1 ~ 4 dalam tugasnya. .~ft\}.~. mencapaf I I hasil kerja rata-·rata yang df. i baik 76-90 i5:r. 21." . ... edakalanya jnsmaninya._. bafk dal. 19. mempunyaf kecakapan yang ser.~~yai 16~1 1di bidanp ! . kal. selalu be raimgpuh-sungguh I melaksanakan an j asmani I bafk ! 5~. mempunyaf yanr cukup cukup cUkup 61-75 61-75 61-75 61-75 €1-75 61-75 ket rempf.1 adakal..ukan ...ent. pada urnumnya mela~san~kan tugas secara be rdayaguna dan be rhasd L. .t.. adaka.Lanya tirlak mencapaa htlSil j kerja rat. m€mpunyai ketrampilan dan~ ·dalam melaksanakan .1anr· di bidan~ turasnya.au ada doronpan .cu tUg8.-+ __6 __~ __7 ~ 76-90 I 12 _I pada umumnya mempunyai kese~ar- I baik 76-90 76-90 13. 23. cukup cukup cukup ! cukup I dan berhasilfun~.1 bersunp. I cukup 61-75 I sedans I sedanI' 51-60 I . 51-60 24.~.. kecakapan tup... ··. ternmp:ru kesehacan 20.J... I ! I ba1k guna. 17..asnyi'.-guh-sunrruh melaksanakan tup:asnYF. ~t¥}i\h.Lan yanp." 22. ~_. I I.~!~.

bafk dalmn arti mutu maupun dalam ar t f Jumlah9 I i I ISO beWl1h 50 ke f basrah kuranz 150 ke !bawah III.a serin~ ter p.nr: 6 i51-60 51-60 51-60 1. da Lem maLakaenakan baHah 50 ke I manfrrya .59 1 2 3 I 4 5 yang sedan?.ayar--une. tUfc?snytt...ienr'. ..: berkali-kl\1i.tenrukan . kur ang menpunyaf.two:asnya.1 kurnng 33. 51-60 151-60 I I sedang 29. berkali-k~li tid~k mencapai hasi1 ke rj a ratl'l-ratn yang ditenI rukan .~ 32. .1aksanakan cugasnya.r..alemmelaksanakan 26.n d1 bdrlang ruzasnye .• serin? terpanrpu kesehatan jas- s~ring ticElk capat melaksan~kE\n tuvasnva secara berd..~larn arti mutu mau- I bcrkali-kali tidak dapat melaksanekan tur. enn berh~si19una.-'" 7 24. ber sungpuh-aunczuh tur-:asnya.df. I I i bi.:angpu pe Iaksanaan tu~a. I I penpalaman turnsnya. j mem:ounyai kecakapan eli kur ang 150 ke jb8_Wah i kuranr mem~unyai ketrampilan dalam 1!1:2. 34.{ 150 ke jbawah kurang kuranr. 27'1 1 28.1 150 ke bawah ke .snya. kuranp: kur an« 31. basil kerjanya selsIu jauh ai bawah hasil kerja rata-r'lta yanr-. bafk d.. sedanr.1 adakalanya tidek bersungguh-sunr. mempunyai I di bidanv 25. penralama.asnye secara berdayapuna dan berhasilguna. terganr-gu kesehatl1n I jasm8niny~ scninp. + kur anc I ~ . sedang sedan? sedCl. I ! I ' '. ~ kurenj. .1 30. j guh cl.

\ 12.-". 4 5 den t epat 6 7 III L p:unpj". 6.(~r1kul resiko cb..a kea..at tugaa- 'l selalu menput amakan kepentinf:'.k dan t epat pada w.~. pada umumnya t Ldak pernah ber-- I I 1 baik usaha melemparkan kesalahan yan1 dibuetnya kepada oran? lain. uraumnya i .amat baik an dinas daripada kepentinh~n u diri scnciri~ oran? lain 1 et.1<.... .. 4. 10.~.k 76-90 I'pada i I I I ! i 1 1 I I . 1 2 Tnnp:- 3 . brd..r:t kS\1utusan Y?~l " niambit e.>.: ~crnf:h lerus aha me10m rark:-m kesalahan yan~ dibuat nya k':::Dada orang LaLn ..•..laan . keadaan·v baik 91-100 : 91-100 tic'd.. ...::kny<'1 loarclnr-baranp milik Ncr-ara melihara amat hafk ~>-7.-....60 I . F. mengutamakan - baik 76-90 .~. 1'Dada umum:ty{O\ ada o. berani memikul risiko dad ke b 91-100 putusan yanp: diB. 91-100 f.k 76-90 I I I ber 8. kepent ing an cinas cladpada ke pentinpan diri sendiri oran? Latn .. - amat 91-100 bnik emat baik 5.kan yanr d LLakukannya .'\0a waktunye .. 110 pada 76-90 ! umumnYG reran! 'F.mbil atau tin. se Lal.la- I balk 76-90 !. se1alu menyi~pan dan at au medengan sebaik. I i I I I kukannya . • It upasrrya rl_alam segal.. 9.i t empat.".. de...bp..ktunya. 3...wab 2. . I i ! II .01ongan." . .E£§!L~~~~~?e£?E-Y_?~.. ngan ~~b.nIa selplu menye_1esaikan tu~as ce- amat baik amat 91-100 -ai temp.:!-2~. ~::3[:_..->< para umumnya menyelesaikan tu['fas [~enfan baf. baf.an ser..• . at au f. ~ .->-.o b er ade ny? dal.• k-baiknY·8 d p._.tau t Indakan yaur ..olonpan.

esnya... 1ain~ tetapi adakalanya berusaha mclibatkan oran? lain untuk turut l_-.._.__ adaka'l. .-'I. _. . pada umumnya men8utanakan kepen- tinsan dines. 61-75 '14. pada umurnnya berpni memikul reaike dar! cukup 61-75 tetapi.lnya te.rlambat me Lakaana - ...~~Jl ~g?<!!X..ertanpLemparkan kes al ahan yan~ dibuat- gun?.~..~.nye..jawab. I 214 • 00 ~ . __. .k adakakanya kurang mengutamakan kepentinpan dines. 17.. cukup 61-75 cukup 61-75 15.. ternrat sedan~!51-60 ! -I II sedan151-60 1 I I • . pade umumnya menyimpan dnn 8tAU baik memelibara dengan sebaik-bo:l. (" adakalanyn tidak dapat menyelesaikan turasnya dengan balk dan tidak tepat pada waktunya. ... C_!_l:1?~~£~Y~~~:n. adakalanya batken orang lain etau tincakan yant' di.lakukannya..13. baik menyim - l!UIaIt>' 61-751 ~ ! 20..tapi kurang Iengkap ... 61 ._._.'".. kuranp.._.. 1 ken tugasnya atau tepat pade \oJakt1. adakalanya untuk turut 18... heruseha meli- ketlutusan yanz diambi1 memikul resiko.• '1'.-.....ikllYI1 baran~-baranr. pan dan at au memelihara barenzbarang milik Negara yang cHpercayakan ~~i?ad~. I cukup 61-75 16. adakalanya meni~falkan tUf'. _ cukup f··· .:~ ~. pada umumnya berada di tempat tupasnya. pade umumnya tidak berusaha me nye kerena oranp. tetapi deIsm keana an terdes~... .. 1 2 3 4 5 76-90 7 12.anya te. milik Ner-ara yanp..

kan yang di. ~" . .1r.: 1 I-- 2 3 4 mengutamak811 5 se dang 6 51-.. .h 30.60 51-60 I 7 y/ I 2l. ____ c_ .l~a.re.__->-.as temp at t........-:..._.dan e..'1g dibcrike..... _.ra yang d.~~ .. sering dfnas . selalu raentea.. 51-60.ikul risiko dati keputusan yang dianibil atau tinds.ng b aile menyimpan dan s. I amat 2..n dengan sc an yang bervenang I 91-10<')1 I baik-baikny - I 8. kepada orang lain._ -.. kesal~ban kepadu yang dibuatn. I I I I 3.l I I i \....- i bawah 50 ke v' _-. sendiri or-ang lain.ti per-abur an perun dang..Lkan ke:pentingan 50 ke baweh bmwh v i . I I ti dak berani m8rnikul risiko dari keputusan yang diambil atau tinda... 1alai kurang 50 ke bc':rr:dl I I 1 . ____ "'. 22.. ....u- nye. 50 ke v 50 ke be-wah I I I ....S.. I----~-"_. bareng-bareng milik NegarfJ.-. adakal. -._.. I I 26. __ . I I 1 24...un dengan dan ata...tau mcn:elihar!"....~"'. I 2" sering me1emparkan o.~ •.k berani meU'.c. ..menyelesaikan tugasnya.i I I .• .... ada._ •••. • ..'Ji y:-:!:ug diLekuksnnye • kurang 50 ke ba:we. sering t:i. selalu mentaati J?erinteh kedioleh at2.."lool ... sering Inenyi~~lpet:.'_"""~"'_""'" b ez-ang-barung milik Nege.n..... •• -> •• 51-60 . la.anya melemparkan kes a laban yang dibuatnya sendiri sedang sedsng 23.kukannya.. ada. '-.__.tau memeLfhar-a sedang ------- .:!ring i!.ak dapat.f . j 27.. kure..u peraturen ltedinasan ~rang berlaku.-' . meningga1k::n kurang kurang kurnng kureng --.. ~ 29. __. amat baik 19l .i pe r c tV Man kepadeny E.. mengab s._. . yeng diperC8\{akan kepcdenya ._..lanya tida..alallya kurang kek'e~tine-an dinas .bai k 111!lSM ya. 'sF.. Ke~aatanl I I I I l. _-'>"'- 25. sering I ! I I\T....

pads unrwrnyabersikap santun.." yang bcrv- 7.'C~_'L"·_'·'~~ ..90 10..-" baik 76. al.--".lma. . at au dinas.ktu jam ker.huan ads.'_'-'" t I 12. _ . baik . se1ci. _-'. -.. ". • •• I I I . pada umumnya.n ke dfnusen laku. .ik 76. karena kurang pengete.. ~~ ~le:lu ---t-----"' "::::"sika..if~~.90 61.t pululd jam kerjr. I 2 3 4 ketentuan-ketentue.: .. per Irrteh baik oleh atasan yang be rvenang dencan yang diberiken ba.e..__... pads.. tetepi tidak lebih dari 40 (empe.k beik-b{~lTmyF'lre __ i' dengan bi- ?anb tugasnya.tu:r..75 "- li.. selalu men arnat baik 4. - .syera.'.kat dengan se.':1br-.1 .cukup kalanya menge.90 a.t ..ia yang ditentukan taupe..-=_"'.b ad. .. dengan baik sesuai dengan bi-dang tugasnya.' Jj1 8.. umumnyamentaati kedinasan baik.lberikan pelczyanan amat terha&!'.•.•. sopan .da urmzmny nentaati a en perundang-undangen peratura. IJa.._.aaan yang aah . I 76.- .p sopan santilll --.'1 Jam kerja.90 i I 1 9." . dalam·w'&{tu 1 (s atu) t ahun . pere. dan at au 91-100 P~~~lL~_ bafk 76. adaka'Lenya tidak masuk kerja at au terla.. 76.- 6. memberikanpela- yanan terhadap masyarruta:r.-. tetapi tidak menimhulkan kerugian Neeara.t masuk kerja dan at au leoih cepat pulang dari tm.baiknn ketentuon peraturen perun dang-un dangan dan at au peraturan kedin as an .". -- - 5 6 91-100 91-100 7 taati 3...go I I .rn.

nasan yang eli oleh etas an yang cer - ada.. sesuai dengen bidang tucasnys. . kurang baik rletiberike. adakalanye sikap __ o •• menunjukan -... a'Ias an yang s ah ... cukup -. ~ 13.k. kurang ..kalanya tidak masuk kerJe.. peratursedang an perundeng-undangan dan a. 51-60 18. t.u lebih cepat pu. tetapi tidak 1ebih dari 120 (seratua dUB puluh) jam kerja daLam waktu 1 {satu) t shun .. 22.. berkali-kali ken sikap sedanl? 51-60 b esrah 21.n sedang 51-60 20.'ltat aas ua'i.1(tu 1 (s at u ) tanun. _"" 51-60 .n0 50 ke leku.Lang dari waktu jml ker j a Yelle di t errtukan t811Pa..ri 80 (de lapan puluh) j em kerja dalas wa...' 17.- aopsn aantun .s an yang berwene... sering mengab aika:> peratura.· .tau perintah kedi.. sd8lt&lr._.lanya kurang baik oetiberikan pelay~nan terhe." . cukup \' " cukup 14. atau ter1ambat ms.... • •• . tetapi tidak lebih da.'" 61-75 L. adakalanye tidak mas uk kerja atau terlambat maauk Iterja dan ata.~ -11). 61-75 15..~ kedinasan yanc diberikan oleh ata. kurang menunjukaopan santun. pada umumnya IDE:ntaati perinta.mya salah - sedanp.ktu jam kerja yang ditentuka:n t anpa alas an yeng s ah . setl8DfC 51-60 19..aianya mcngsbaikan -_ . dengan bidanr: tugasnya..- ·31 - 1 2 3 4 5 cukup 6 61-75 61-75 I 7 12. &:laka. ade.nas an yane ber Leku perintah bcriken venango melaksa:nakan kedi. :pel~anan terhadap l:1asyara..n perundang-undangan dan at au perintah kedinasan yang ber~· kura.d -':-1a.ng._ .daIl rnasyarakat.suk kerja dan atau lebih cepat pulang da. - - :l.

pada umunnya meLapozken hasil 7. tu- 76-90 76-90 @ 5. cas dengan a me Laks analcen Lkh Les .r cukup Laks anek. I .as an yM(! bervenang.ik 6.ala. sering terlaL'1bat nemberi pelasey anan terhad. s e Ls.)rinr.·wa 76-90 61-T5 61-75 1 . kap s op an santun.lelaksanekan tucas juran ngan ikhlas.nfl1ya..:> .~.en tugasnya. tida~ po rnah "revenangnya. a. kur anj. 120 (seratus dua ?uluh) jan kerja da. I .rugian t.h 7 23.. selalu meLapo rkan hasil kerj any a kepada atasnnnya nenurut ke adaen yang sebenarnya.nas en yang diberiken oleh at..gnyat nenimbulk&"l.lan[ 8..es nnny a nenurut ke adaan yang sebenarnya.Las me~ baik ba.. k. ti dell: mas uk kerja at au tcrlambat masuk kerja dan at au lebih cepat pul. .ap masyarakat s uaf dengan biden~ tugasnya. karena terpenGaru~ kungan ~ adakalanya cukup tetapi tic1ek de. 50 ke b awah 25. olen linp:l!1enyiTI). sering 4 pes a.L:.p. kerjenya kel1acca at. kurenp: 50 ke bSW'ah I kur ang 24.sya.. serine-.65 1 2 3 22. kur ang nenun juken si- kurang 50 ke Oa1.h 91-100 91-100 91-100 I V. menyalahgun akan amat baik baik baik 3.l.Lu r.u) tahun. Lkh.e rhadap Ne[. p ada umunny amat 4. an a: dard waktu tenj 8l:1 ker jay eng ditentukan lebih dari pa al. umumnya tidak pernell nenyalehcun~ken wewena.ri wewenan. adak..an waktu 1 ( s at. 5 kuranr.. de- amat br. Keju- l.es an yoni'" s ah .rakat.ik 2.. I 9 .. pace..Lan maLakaanakan rintah ke di.ara dan r:l. 6 50 ke bawe.

.t baik 9l-100 dang tugas orang lain yt'lng ada hubungannya dengan bideng tugasnya.t ama. orang lain itu ama:t baik benar. ~-. 2. menimbulkan kerugian terha.. sedang sedang 51-60 51-60 \.. 3..kin bahwa pendapat._o. sering hasil kerjanya. apabila ye.t ba.daan yang sebenarnya.0 •• .da:p Negasedang 51-60 _ .ik 9~-lOO 9l-100 .I.. kadeng-kadeng hasi1 ke:rjanya yang dilaporkan kepada at as an lebih bail. ·n 10... I . sering menyimpang dari wewenengn:ya yang adakalanya lllenimbuJkan kerugian terhadap Negara'atau masyarBkat. . adakalanya tidak sanakan tugasnya.\_. pendapa.-. wenangnya. ikhlas meLak- 5 cukup 6 61-75 7 9. selelu menghargai orang lain. . yeng diLaporken pads. dari pada keadaan sebenarnva. kan tugas.~. .KerJa same. kurang 50 1\e oawah VI . 11. atasan menyim pang dad kea. tetapi tidak.rnya. dengan cepat dapa.daan yang sebena. edakaLanya menyimpang dari werae 12.am bi- sme.t menyesuaiken penda:patnya dengan pendapet orang lain.. - -.. mengetahui aecara mendal. 4.. 1.- sering tidak ikhlas melaksana..66 1 2 3 4 adakalanya hasil kerjanya dilaporken kepada atasan lcur ang sesuai dengan kea. 13: 14. 50 ke bawah 15.- kurang .

I_9u ll(:.. I I • o. raampu "bekerja ber-· s ema-s a..g I t. bci~.. yakin 'bahv~'.a uaurmy a I'". orang }>. pen dapat.iCnr):J.m~'.. .1?u"QUD. ad ['1: ['~len:y~. & n.Uf. ..8.t baik " -I ' .u be rse di a men er ima keputuso.ny 9.gas :r. . I 13.".g ___ /" 91-100 -- I or-ang ~.munmyn menget ehut biclr"IJ..l"...S oaik 16-90 b.n yanG die. . I CU}~U? 61-'75 ij cukup 61-75 i I 15._'1 b afk baik 16-90 '76-90 1 J .._Lu me._8.c. orc.moil secara s ah uaJ. pada umurrnya h2rsedia meneriua.j 1:" l) '0: rs arnasa~_~-_.alaupun oaik /"6-90 pat.lIr'.in :/"crlg ~da nubungcnnya dengan bid&-YJ.ahuf se cara Garis ce3ar bide.SD'y c.in yang ada h ui bungennya dengan oideng tug8.l1Z lain.pa1::Jila ia ]7 at orr:-. -I..c."lg dj emat baik ten tukan..n nGnerim:::.- 37 - 1 I 2 3 4 se Ia Iu l)ersedia mempertimb angbaken dan T!lcnerina usu1 yang i!.ri cr ang Lam ..l1[~ (Ii ter.2.~tu den bidang t. usul yar:g baik deri oreng lain. t i pfi.:.: 91-100 Yl-IOO s e I .T" pa. arrJ:::'. sc Lal. i t lein itu bellarq 10..o... uaunny a da:pat menvcsu~i· pel1dapatnya dengen pendae.r.::-_ Q9. 5 amat 6 7 4. pada umumnye bersedia menpert hnb angk an O.ugaenva. 9. . ia tidek sependapat. I 14. argai pendapat. tvkl.::~tu dan bidang tu.a8911 "\o. Jade. menge t.ng tw~as orang ls. dengan orenc lain menurut ...." ! t.ugas ya. kuranz menghargai pendapaz or an C lain... 1 .rlF lain. pade Ul!l1. 5.ker..l1 • baik 76-90 76~90 baik 12. 1-.. keput us an yang dia'libil se car a ia tidak SC-p3nC.ci):lgan or eng laiil rlenurut ~-Ts.

S yang di tentukan. 19.~ sesuai se dang 51-60 I Ii 23.ng tug9.' ~. 22.:Ln yang be . adakalanya kur ang mampubekerja beraama-aeziu dsngen orang lain menurut ~fraktu dan bida. . ' ..Lany a tidak sedenp. adakalanya suli t mempertimbangken den menerima usul y~ng baik dari orang lain.1. adak a'Lany a t. 61-15 16.Lanya tidak dapat nl8nyesunfkan pendapatnye.ng tugas orang lain yang ada hubungarrnye. kurang menghargai oreng lain. adaka. kurang mcngetahui bida. sedang 51-60 adaka..amodL se care sell karena tide. -<.kur~g I 50 ke bawah 26. baru dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain setelah berka11-kali diyakinkan.idak mampu bekerja bars ama-s ema denganorang J.. adak[\lanya sulit menerima ke-· put uaan yang Uiambil se car-a s ah karen a tidf'k seauaf dengan cukup 61-75 !j. . yang baik dari orang lain.eneri·rna keputusan yang df. . sedang 51-60 24.tcan • de:pat Il'.68 ~ I 2 3 4 5 cukup 6 7 15.. tidak 'men-getanUi btdang bugas oreng lain yang ada hublli"_gan·~ ny a dengan bidang tugasnya • .- sedang 51-60 nar. a. 51-60 I • dengan ~endapatnya. dengan bidang t.v·a lambat mempertimbangkan dan menerima usul. pendapnt sedang 51-60 20.' cukup 61-75 17..e. cukup 61-75 pendapatnya. 18. dengan pendapat orang la. 21.in menurut waktu den b Ldang bugas yong di tentu.akalan.ugasnya .

lu amat : berusaha memberikan sabaik ran yang dipandangnya ba.69 1 2 3 4: pen- 5 kur-ang kurang 67 50 ke bawah 50 ke bawah 26. tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari at as an. 30-..ail1' kurang 29. sela1u berusaha mencari tatab aru dalatn mencapat dayeguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.ik dan berguna kepada atiasan .rEfring ti dale dapat. r. . sering tidek dapat menyesuafken pendapatnya dengan pendapat orang lain yang bener .i dengan pendapatnya. tetapi tidak bertentangan dengan kebiyang baik 91-100 4. mendes ak . 27. 2 B. mint a atau tidak cl1minta nsnganai at au yang ada hubungannya dengan pe Lake an aan bugas . sering kurang menghargei dapat orang lain. mengam- kurang 50 ke bawBh sa baik amat 91-10C bil keputus an atau meLakuk an bij aks an aan umum :piIllJ?inan. VII Prakar1. cara kerja t~ndakan yang diperlukan dalam me Laks anakan t ugaanya . sering tidak mampu bekerja bers ama-s eme. baik di . tetapi tidak bertentangan dengan ke-· 2. menerima keput. sering bangkan ti dak dapat dari mempertimyang kurang dan uener-i ma usul 50 ke bawah 50 ke b avah baik orang J.c sesua.usan yang diambil secara s ah karena tidal. da'Lam keadaan t anpa menunggu petunjuk 76-90 j aks enaan umum pimpinan. amat baik 91-100 ·3. atau perintah dari atasan mengamtil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanaka. dengan orang lain menurut waktu dan bd dang tu gas yang ditentukan.n tugasnya. sela.

C'.r.~I.')..1_"1""~ .l.CP.yJV'l.ken tugasnya.. l CU!~Uf...6". t. ~)~r~~!~~:l_ ?.... ~t.' 61-75 -.na!)·_ ~..~U:l~.J.:une.t ~. 1e. p'1r1-: ni':""in~-:1.i t!. 5 r..-" T'nf'lehesar-be~l!lr!lytl 76-90 . trmpa nr)tunj:..:tv.~. r: _....ri etasan ra'~u-ra~ :1crl~.') tindakan yang diperlukan daIan melaksana.n tu-vis .'~nQ.t":l~!n. 1::r-'. "'.Inan saran sedan~ 51-60 .r..\C! t:'71t1..1..."'.~ir_.nn s ar an van": J'b~!1d.'1v-.'1n tu -~ .~i~'~.stnu i1 '. 7 ------..r:-.c~ri 'l.'. 1 ..n~ ll~.1:~ ~. i~nr~.i..':1eng anhil ke~utusan atau melaku kan tindakan yan~ diperlukan dal~ melaksanakan turasny~... u ~.m '1<'?.:·abila di···intq cukup Gl-75 -. _. 1~.t~~".1.."_.'In:C ..::--:·'.:. 70-')} -sada ununnya 1)eru8a:~ai"~e:lcari baik tatacara b~rja ba'ru dala"1 :1eOl capa L dayn."l.1jer lu1':t'..s-':'. ""en.~.~intn . .5 7... ta.("yp..'''~."~rus".... se7·)e8:lr-~. berusah1.~~dnn~ 51-6. 61-7..w~_""d·~.'1."~ .7') .!. meneari sebesar-besarnya.r..fm"""!·:v"i '1t..~:al. (I:i.ot '11J ""eri!lt"".::r'.-!t!nt:. .t "'l. n..t"'lG.."ln"'''''.' [". _e!o-o_~.<I.U t::_~al. 1"~. ~il keputusan atau t:lelaku'ka.'''}~'1n.Y1.._' "'11'-"-" 'tanpa pet:1inT~i::'~.n. sedang 51-60 12 kurang bernni MeMb~rikan l!oepada pdrro.~p:di:·'~.t-"'...ku1.1.rl!'.l!~st'lll pGrh. ~'en capaf d'''Y''.:... h<tl ..'" c..nsil .n''''·. = basrah . 50 ke dar! ataaan tidak bcrani 1.(b '1t!>. h.n ~':'1.1_..n y'1.A"'" ·~8~_.~da ununnya selalu !'Br_lnj~a "1enherf_1'..sil~una yanp. 11 kurnn::.una dan ha. -'_ien..Gi13une--.1:"-:l !..l (1<1.fUn'1 dan . ""!ctU!! ..h . ...."'''lT~~· '-:cnutnS::!!l . ~ 'I:ln. -.f'.e'-:bc!'il:a!l saran l::en.h"-='I~..·.:e~.!'I. .tl:.~'. 'T'll1 ~)nru ...?'!1~~....~"'al~1..::1.:er~:'3.p.1 TI. tata- cera ~erja baru dalan Meneal'ai dayap.

..tc.. -. : .... 13 ••• ~ . .-. .. ... .-.t 91-100 91-100 91-100 haf.1t selalu'bertindak tidak IDe1'lihak tegas dan 91-100 91-100 se1elu ~emberikan teladan baik selalu barusaha menupuk c'.. tidak b-rrus aha nencar f t3. .-~--~.:unn dan hC1. 50 ke bavah 15 kepadn pi"Jpinan tidflk ))erani Tm":beriken saran kur ang 50 ke bawah ~III Kel'etlll.. 5 kurang .---1-. . • ~ : : .. . ... 1 . .:.. --------. . selalu bersedia kan saran-saran oernpertirnb~nA bawahan.o:..sil~.6. kerj c:.....akl:m nen laln... i: ... • . .. .. ....---...... .._._. .. .epat. . . .. : : .un8y.....taa dengan ter:-.. 1 7 ~ ~ .. : .. baru deLan mencaprd. .k selalu mampu nenf..-.. .. ... . : I...rny. . ~ r ~ r .:'l.... 4 5 6 7 8 se!l\lu n8r-)l)U nenerrtul-an z i. . --i-. .... . ."...... . 2 .. . 3 ... -+--.. mencembanfkan kerjasarna mengetahui dengan baik kenampuan dan batas kemarnpuan bawaban... : .r-bes<l... --. nrio- baik 91-11)') am at baik amat.n... . ------.. t : : " : : . .----..car a.as b~T1adr>~~ anat hnik amat danatnya oran? selalu "JllOPU r:l~np'enul.-sela1u memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan. ...l 1 pinan 2 3 menguasaf denrtan acpenuhnya bidang tugasnya t uscn L'J"1e. denr-an j el. 7 .I} . dayr:..1n? eebesCl.. ' selalu berusaha menGgugah semanget dan menggerakkan bawah an da1am melaksanakan tugas.."bil \Wf'Uden?en cep at dan t.~! .. baik baik arnat amat 91-100 91-100 baik anlat bafk 9 91-100 10 baik am at 91-100 11 amat baik baik 91-100 76-90 12 pada umumnya menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya.

... 4 ... 3 .. ... . .. 13 .. @ 18 19 20 flao.. ........ adaka1anya kurana jelas mcnr. pada umurnnya mampu rnenggugah semangat qas baik baik dan menggerakkan 'ba 76-90 wahan da1am melak~anakan 21 tu~ baik 76-90 bawahan 22 pada umunnya memperhatikan nasib dan menclorons kemajuan peda unTh~nya bersedia ~emperticbangkan saran-saran bawahan. .7'::..enukakan pennnpatnya k~ pada oranR lain.6 76-90 ..a umurnnya membar Lkan telajan bafk. baik 76-90 23 24 61-75 cukup 61-75 61-75 25 cuku? 26..-90 76-90 '17.as baik 76-90 15 16 baik haik 76-90 7'... bnik 5 . ~ada urnurnnya mampu menentukan ?rioritas dengan tenat pada uMumnya bertindak dan t Ldak ne~ihak. baik baik pada ~umnya dan mengemhannkan berusaha memupuk kerj aaana 76-90 76-90 mengetahui kemampuan tdan batas kemampuan bawahan . • •• ' . menguasai secara garis besar bidano: tugasnya...... t~p. 7. 2 . pada umuranya mampu nenganbd L keputusan clengan cepat dan tepat 14 pada llmUMnya mampu menge~ukakan penda~atnya denEan jelas kepada oran~ lain... . adakalanya kurang cenet dan kuranR· tepat ~alam Men~arnbil keptitusan.

1." n!GFli'hak ! 2R adaka Ianya kurang mampu me".~~-r-" - _..anya '.-- . an bafk..j e l as men.·m ~en dapatnya ken ada oran~ lain kUr2n? tenat ~enentukan priotegas te1a- 37 38 39 ritas. .'U')p.· i r+r I~. 8edan~ sedans sedanr.::::::.or f t as 'l~lF.a t dan kur ano te. -~..7 . . . :':l~f.:11.. menpu cenberikan .en 61-75 61..culm? r Lkan t e."..:" l. (i .·.~'~11": memupuk dan [1enr:embnn~kan kar j asama 29 30 cukup cukup Gl-75 61-75 arl ake Lanyn l<uran...:_:.s -' '1n tin:"... I I i 40..Yb..us 32 adaka Lanya kur an? menperha ti. -7.uc.. ba Ik dari hawahan kur. • .ak cemihak kuran?.ahut.>~er'1uk[lk.asnya ~aris cukup 61-75 33 cukup 61-75 34 35 36 sedan~ senan(.3. • ."' .-:. :lr'n...np:uas.n r-r i.n". sedang 51-60 51-60 51-EO 51-60 51-60 51-60 1 kur anc cer.----cuku» CtI~r-~. 3k te~.~..al<myq l~ut"1:'.Iadan bafk adaka l...Ql!:'1nrtin".. .-75 61-75 t- I ! I I T'"]'1!'11. .. " •• ..-.n(' te""t tHl'.r _.. . .. . .J:'3. hatikan kur an« me...!r.:·..--.. kcoutuaan kur anr.'1i secara 1'(~sar b Ldano t. ""'_"-1---~------~~" .. ~." 1. .~: menc et.anr.1D r:.. kurang nampu bertindak dan tL1. .. r r r .73 - •••• --~~-:-----'~-~"I -----~--- . .dipe!..?. kan nas fb d an nendor ong kel:'l'iiu an bawahan adaka l anya saran-saran yanF. I' -J' I I 1 ! ?'S 2.:··.p. ... ----------- I...iat dan t1enm~erakcukup 61-75 kan bawahan dalam melaksanakan tup. --..'t da l am mennarsb i l. kenanpuan dan bat as kemampuan D3wahan 31 adaka Lanya :~urans mampu menr:'gur:ah senan.

/~ l)i!~·"!C\h ):ur~1nr- 50 k2 "'1mmh ~ 55 ••.:-an:.S k0"13I11T-'Unn bn~\T-'lh 50 ke l."1.: cC~. 4? 50 serin>" t. tic:nk nenr-et ahud kener-'y. 52 53 scr tn»uan ''In.. kur anc.1~.mhrm ..t daLan me-- 5n ke 50 ke '-..7.'l. !3'{~rinf' ti(:<1(: nersr :3rh:"! t i l.· .. nenr:etahui kiY-Ja1'l.:!t'j asama ~~-----.'1!] 1!lel~ks'1n'''. ser Ln« ti('nk 1131'1)::U m.::!~"':n.:ah d'11.. 3. .J.m1_."1n..rusaha \:Jenuruk~.: se~i_nf tenEt .lC'jU'1n '")'l.n~ I .• .l.: -l"'1r1 l_~nl'J.f 50 1:. 51 j I ser tn« dan ti.n{"r tu~~.llrt'r~r· "':~~~~~'2..."lUall c1r.. -t j I I 41: I.. l I ir."l)j_1:u.lrnlhan turtlS 43 kur an« 1"~cT-'·".Ldak tq1f..nc· 1::ur·'""_nr:-:.i1~.auah 50 kc bawah t(~l2. 8QC'l- 1)i:-2.:. 2 .n yan= ~aj_'.."1..m'l:'l h .:1.aran s ~r1-r2. 40 41 42 -~-4=:'~: :]=::5~_ ::"i".e...9.'- 51-6n kur an: 50 ):e "'a~l'?'h ·.en?r:u.han 3'. t.ris hesar ~_·.~~r.1 .k manpu bcr t tndak t>3Las dan ~~Til:t11.:.:J.ru~i1h 8-_71~nc-at dan ncn0"'0raj~knn ~'''.!In.--G I 51-EO 51-(0 51-60 .rti!-~i..qlr 'iern<>.atr1rrn_ ti(~llk r:1.8.'l.:an nendapa t nya kep:vJa OrE1l1(": 50 k~ ~~:~1ltJa. 881'in~ tU.h lain.1J.1-~~~an a h'Cl..:.2..an nasfh dan tir!..alp'p' '11~n/"7.:.k:''..atas koraanpuan bm·mhan lorranr: narrou ". ti 1.-.'1.:1ak herus3ha nanupulc mengem ban:"k~n kcr j 3S"1'11'1.-~.:J.r- ny~ /'. c~an ~'1en"'C~er. G3n I:urC1nr~ kur11n:.?Il 1.'i1Fah scr tn-: ti":1'lk namnu J1lenc.~nf""'l.oronr~ j':e:.1~s2n:1)~_:Jnru vas Sf.n .•Gn I I if' )ruTE'.e.\ t1._"1n E1ense-:l')i1n::kni.~c!..l kl.~\>Jah Gsntukan rr1orit~s.S2!'luk~~ :.rt.eD-"unSf.n senan ..-·. r: -1'.utus " l - seril1~" ti(1ak jelas :!L.~tH::2n nnsi1) dan !'1cn·l.h PGn~oroT<r': 1 1kemajuan ·.'!.I:l')erikan kur en= 50 ke <.

.' I •• . 2 ~ .''''''''''''''''''' • .'.."!. ... . .' __ ---- I-~-r--. • t .' .n'" '-.' f •• ."'. " ..'i0 1--:e bawah 1 ..-+--..-----. :t..~·!:lhan YA.'.. : .i!~.:!!.. • ' ..~T:~n S!1r<'-n-saran .".!1.f'ln.r j..: - A~_~ c ' ~--------_.IJ. ••• •• •• .. 1'"" .-~----~ --~--~---+---+--_".r .. dari . • ... 55 serin'" ti. .. . •••••• ...~"" r c.. ··~·.' .. 6 •• > 7 .. 'r "...-------.' .l~ T"l8T""ertiT"l..•.' . • ....' ••••• 'r~r. _.~'..' . 5.. .

TIpm . .n t ah ini bahwa yeny berwcnang membuat penilaian an P''-:f.' (1.-".lnrra .:_eJilll'_Hl. lr"....lC y an g disehut 0 Sipil. .(.:''lI''ai Pep-cri Sipil ad a l ah Pe jnb a t Pen i Lz i ~va l t u ata~ an 13. • n .nnYA- Kep a l a Dae rr+ Tinrrknt I da l am Denr an !'.s anaan Basil pe ke r j a. 3ntara lain 2d~leh Penilik Sekolah Das~r. yang .n _]. PiITlpinan L~mb2p.t di a t as .d-:ny:-.-masins.an Pe gawa i ~Jegcri an p cl-e rj aan .r:ep~ liprl~uT'r2.::.di Das a r < dan p e j ab a t I2jn yanc' d i t errt ukan olen Henteri. meka Pejqb8t Pc~il~i ben<lr-~CnaT men~enAl s~c~ra pribadi Pegawai rCfCY1 }" .geri Siril YEm_f be rsanzkutan d£.:~r_i a 1'. to -)c~l.lDONFSIA ATAS PFVEPrrTf. l'i11~ s c h .1 rauknn Dsnilaian daDat dilakukan lebih obyektif. d'lprtJ~'"':u D:.~('::.. .ngsunB 0.ke t crrtuen s cb aga. Non rCp~_Ttc.~n .i18ian pe l ak s ana l\:d..Jaks tsung ~ Pimpin?n VG-sE..J-! lTml(\p FEPPELIV 10 TAPl'N 1979 TErr'TANG PEnr LAIlor: PFLAYSAJli~A:n PEKERJI_Ji.ra. 1.i tCTSO[ 1_.. Pejpbat l~in yang setingkat dengan Ycpal~ Urusar.en tuan s e rendah-xendahnva repP_]2 Ur us an a t r u pe j a- bat lain yang setingkat ~enFan itu. P~pilik Pcndidikan AgRma. . L:i.'.La i an Pc Laks rnapelaks~n~an pckerj! an Pc".~.al"t r s e bu t d Lt uangkan d i t en t ukan . Pemerintah den Gubornur TI"3sinp. ha .r P"SGAV!AI NFGEPI SIPIL u r~ U M Dalam rangka usaha untul lebih Fenjsmin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Megeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja~ maka perlu diadakan penilaiar pe Lal.1' Pe r a t ur an Pomo r i. j:epala Sekol.-ztar Pen i.PEN PEPATUPM' • 76 J E LAS AN H.'kretRriatan a Lembaga TCTtinggi/Tinggi Nej!8. ngan ko t.ri Pe gawa i !lo::.

:'. ! I .. f ":..1. suat u mut as : :'cpef:1\..:'T'.l 3 Pen i Lai an pc......l. . c. . Cul. PeJ. <' ~:--.:s.i .r...~: r .'-"'(.0~·oTi ' an pnji hcr~~la.8L T':·~'?"2.?cp' pcr-b i n.:"1 ':crh".up P[-:sal 2 Daf t a r Pcn i Lni an f2i j e Las .wpil..a..'~'l Dt..djr"nn..!I' . da~ 1~i~-13in.keT~:"[' ..C'"2._laF t:::.:'c r i P-".-·j.. i: \1: - cua l i a.-1:11:stc}. 1.Ia p0 r bua t an 1:..'-a (~t: .:~n ..'..n (·.:::) '-'"~)}_utliY~. j 1.<lk. i r i r.::·~0:ri Sir]:' PuruF q y" .nd.Ler·jA...k2. Pas e.' Pf..h bahan r:"'ll2.' Tee 1E' (~.. se.:i! '~k"i'~:L .:.Jaks2.77 PASfL DEVI VASAL .·· dan c810JI 1)c):8.1-·.1)." :' :.

dan r eucan av ren cnna amaJk un Panc as d La . dan mcn.r a li:in dipenparur.i trampilan.l am pe rb uat an d a l am meLak s an ak an t ugas .l a .. dan ke s un p gu'i an Per~n1:1.b ad i ..e_ keb i j aks an ann . Unden g-Un dan g Dasar 1945.asil ke rj a v an g dt cae a i o Ieh s e of-an g Pee~""ai Nege. i tu k e t aa dan . meLak s anakan . t aa t . Pegawai Ne ge r i Sipil s eb a ga i uns ur Ao ar a tur Ne grrr a . Pada umumny a yang d i maks ud den g an peng ab dian.n t ah . dan men gama Lkan sesuatu yang disetia~ den gan pen uh ke s ada r an dan tanggung j aw ab • Tc k ad dan ke s an g gup an t e rs eb ut harus di. Abdi Negara. p re s t as i ke rj a s co r an g PefCH. dan Abdi l':asyarakat Najib s e t La. dan mengabdi Un dan s cp enuhny a kep ads Pan c as i.dal ah 1.'l[li Nereri Sipi1 an r r. ada l ah t ek a t dan ke s an g gup an men t aa t i melcks an akan .73 . Pada umumnya yang dimaksud dengan ke s e t i aan . Pada timbul Lam . dan aman pen gab d i an yang men da S'i p i L HaIuan uemah ~ s e t i ao Pc gawa i ?hreri memah ami . Huruf b Prestasi ke r j a . ge r o10h kecaka~an. Politik..i Ne yang b e rs an gkut an . Ne gar a . ada Lah p eny umb an gan p i't Lr-an dnp t en ag a s ecar a H:hlas dcngan pentingan men gut amakan go Lon g an kenen t i n gnn umum eli at as ke a t au n r i. .b uk t i k an da Lam s Lk ap dan t i n gk ah laku sehari-hari s e r t a da. Huruf c.dar i pen ge t ahuan o Ieh s eb ab mempelajari. wajib umumny a ke s e t La an . Un dang1945~ Ne g Das ar gar a . t dan Pe t an me r i. Peme r i n ta~1 . Pa da umumny a . ke - i Sipil pen ga Iaman .ri Si?i 1 da l an raeLaks an ak an tugas yang dibebankan lcep adany a .

.ku l r i s i. atau me Laks anrvkan s e sua t. s eh i nr-ca ya.rangf-tTI· y"1n~' 'E t an tukan . 78 . Pr akar s a.. lanrkah-hmE_ kah . wewenanz y anr. - putusan kannya.u t indakan yan$! dipe r'luk=n da l am .. Huruf d yanp ~ia~bilnya atau tindakan yanf dil~kD Ke t aa t an a da l ah kes angr-up an s e o r anrt Pcrawai Hc""e- ri Sipil.. untuk JPentaati s~(7nla peraturan perun d~nr-und~nran rlan pernturan kG~inasan yanp berla~ ku. Buruf r.'ercri Sipil un tuk menrtamb i I keput us an . mantaati perint"h kodinasan yanp diberikan o Leh at as an yan« be rwcnanc .dc~ l~h ketuluseri hati scorang refawei Nereri Sipil deIsm melaks~n~kan turns dankornampuan untuk tioak ncnya l ah runekan padanya. Euruf c Tangcunp j awab ada l ah ke s ang cupan s e o r an > Pe?clwC'~i Neperi Sinil menyelesaikan pekerjaAn y~nr ?ispr~h kan kepa~any~ rlenryan scbaik-baiknya dan tcpat nada w::>ktunya s e r t a be rani menvi.~lam menyelesaikan t errtukan ~lma .nr s eb es a'r- mencap bes a rnya sesuatu tUFas yan? di a I caya puna dan has Ll .rlibcrikan k e> Huruf f J(erj as ama ~ ada l ah kemampuan seo rano Pertawa i l·'e ::-G ri Sipil unt uk be ke r j a be r s ar-a+s ama denrran ornnr: lain d.ko a t as 1::. Pur uf e Pada umumny a yanr d i maksud denpan ke j uj ur an j 0. ada l ah kcmampuan seo ranc Pep-Bw'ai :r.• 0 . s e r t a kes anr-vupan untuk tiaa\!""e1an2f":1r lq.

Pejabat Pasal 7 Ayat (I) Pej::-bf:!.'lnp unsut--unsu'r s ebap afma na dimaksuc . HUTUf h seoran2' Pe?8.2. bo rs anckut an da Ay a t (2) ••• . seh in gna lie nr?n.au j abatannya menze t ahut Daftar Pen i la Lan Pe Laks anaan Pekerjaan.i di r i Pe?:~wai ne[!!3ri Sipil yan:C' be r ada da l. Te. Pasal 5 CUkUD j rLas .i.ar Penilaian Pe l aks an aan Pekerj aan hanya df:'.rtingpi r At as an Pej ~ bat Penilaii Pcnilai.dalam melaksanakan tugas pokok tonna menunppu perintah daTi ~tasan.11: Pas a I 4 aya t (2). Pesal 6 Daf t.P:'ltdiket ahui.ha r a catat :':1 !l1enfl:Il2..mal un tuk melaksanakan Ayat (3) tUgDs Kepcmimrinan~ adalah kem~mpuqn poxok .t·Penilai waj ib membua t dan mene Li.am linr:kunrannya~ tent. Cukup jelas. Pcgawai Ne~eri Sipil yanp dinilai: dan atau pajabat lain y2nr karona tugas at. olen Pej aba t Pen i lad Yanr. i an nat rnembu~t rcnilaian demi k Pej aba t Peni lai y anc Jenpan s0~aik-b2iknya.wai l:operi Sipil untuk mevak inkan orang lain sehinppn dap a't dIker-ahkan s ecar a maks i. 1.

. Ji dala~ memberi l\pah i1a Daf t ar Pen i Ldan Pe f aks an aan Peke r j aan direrl:: kan un tuk suatu mut.pi L.a i t!::_1_ Ian .s i !:eperal'laian. s e danr Pe j aba. mata Pejatat Penilai tersebut ~a pa t mel2.r.ngva de ncan ?:e- mikian ~iharapk2n adanya oh.on Neperi 6 (enam) Siril delam tahun yanp: bersanpkutan menj adi cC110n Pe p awa i j\Tcreri belum Sinil ~ I I j Pasal B penilaian :n.Januari samp a i derican bulan Desembe r da lar: tahun yanp bersanpkutan. 2i1a- Khusus bapi calon Pep-awed Ne ze r i Sf p i I yan g al: em d'i anr-kat menjacH Pe gawa i Ne r.e t Sipil ~ penilaian r pelaksanaan pekeTjaan dilakukan setelah ia sekur anr+kur anrnya 1 (sa t u) t ahun menj ad i calon Pe o a wai Neperi Sipil. ada lah untuk memberikan kesempat~n kepi~a Pejabat Penilai untuk menpena~ denpan baik Percw~1i Ner-er i Sipii y an« di nd Lad ~ s eh i.Pe rtawa.81 - Penilaian dilakukan pada bulan Des~mber tlap-tiap t ahun • .Ke t en t uan pas al ird..'" .t rcnilai b e t um 6 (en am) bu l an memhawahi Perrawai Ne.a ia '~ sampai de ngan bu l an I 1 i Descmber telah 6 (enam) bulan menjari WAi calon Pe0.e1aksanaanflekerjaan terhadapnya kukan dalam tahun bel'ikutnya.u p en i La i an adaLah mu l.enpan menp.r:eri i Siuil yan8 dinilii.bat . bulan Ap ab i La: s eo r an c c a l.bans n y anr"li I I tinrralkan olen pe j ~.}:ukan penilaLm pe Lak sar.a an pe ke rj aan c1. !ari calon Pe~~wai Ne~eTi Sipil) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pckerjaan hanya dibuat dalam tahun y anp be r s aripkut an ap ab i I.f-unakan bahan.i ~Jereri Si.-< l I J :< I Ayat (2) .cktivlt&s k an T'enilaian.Janrrk a wakt.

awai Nereri ° . 11e~'cri t.rY:2.s e sua i .. DCPfan adanya ketentuan sebnraimana 2imaksurl da Sinil y anr.r.b e r> lam ay a t ini ~ maka Pe. 82 Pas?l 9 Dafter Fenilajan na ?iffiaksud sunp Sipil oleh d:1lp_IT1 ~~laksrn8Ru rckerjaan seha~airn~s ec a ra 1 .a rekerja'(lin)' t emra t an capat diterima di.enr-a. . Kebe ra t an t e r s ebut ha rus di aj ukan da Lam jnnfk~. di k emukakan (lenr~m Keberatan .n i La i s r. ~erusa ha mengemb an pk an hal-hal yanp t e l ah baik r. 1 doITlnyBs 5e h'·. .n..anr.wak tu 14 (empa t bc Las ) hari tcrhitunr IT. diberikan Pej ab a t 7'enilai Penilai ker-ad a Peo awa i.La isi Daf t a r Pen i Laf an Pe l ak s anaan alch Perawai Neperi is menanc1atanganinya pac.retahui renilaian atas2nnya tcrhadC\p .l Infra Ilcngen lLemlok·l?n In Lapat 1--.\pahila Pejabat dinilai (I.•• . Apabi.c- ri t i.d ak diportimh:~n.8.ka Da f t ar Peni La i un Pe Lak s a- naan Negeri Pekerj<1?n Sipil dikirirnk?n Perawed yen? rinilai.aka yanp Ayat (2) Si:-il tclah dise~iakan.~m J!1'€r. lUasan-8Iasan len0k~r 3CC~Ta ke l-e rat an harus tertulis.m? aya t Ln i . Keberatan yenn ~i sudah a j ukan melcbihi j aru-ka wak t u 14 (ernpat be l as) l:.ulni ia menerima Daftar Penilaien Pelaksanaan PckeTj~nn tersebut.:. Pecawa i Nece r i Sipil yann (1.n Pegawni tersobut :r1er:eri Sipil kep~ea y anr- bo rj auh an ~ ID..inilai be r hak menpa j ukan kcbcr~tan apatila menurut pendapatnya a~2 niLa l yanr kur.l sanrkutan men.empa t beke r j a an t a r a yanc d i n i La i .1perhaiki hal-h~l yanp kuranp.

nurunkan baik dalam arti menaikkan nilsi.12.dinilai kebe ratan atas seluruh atau sebagian ni1ai yang tar centum dalam Daft~r Penilaian Pelaksanaan Pekerja an ia harus juga menandatangani Pekerjaan tersebut pada tempat Daftar Penilaian i2 bahwa dengan mencantum Pelaksanaan kan catatan keberatan. tidak dapat dipangru nilai atau rnePeja . Ayat (4) ..upun tersebut melalui diajukan kepadaAtasan Pejabat Pejabat Penilai. yang disediakan 10 Ayat (I) Cukup jelas. Pe rub ah an nilai yang di lakukan bat Penilai o leh Atasan Fupst.a ' as an P eJa e. I Aya t (2) II At 1 I Ayat i ab "le. Ayat (3) Cukup Pas a I j e l as .t P i"1" a r me me r r.s arna -en isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan term~ suk keberatan Sipil yang (3) yang diajukan itu (apabila oleh Pe~a~ai Pajabat ada)..83 - Keberatqn Penilsi W2.xs d engan s er. Pegeri Penilai dinilai dan tanggapan atas keberatan Apabila Atasan P ejabat Pen i Lai rnempunyai a Las analasan yanp cukup~ maka ia dapat mengadakan peru~ bahan terhadap nilai yRng diberikan oleh Pejabat Penilai.. .. pegawai Ne g e r i S'i n i I ynnp.

ada l ah Peda jabat Penilai dan sekaligus mcnjadi Atasan Pejabat Penilai Tertingvi dalam linrkunr. Ump amanya Menteri adal ah Pejabat Penilai dan s eka l i gus Par a pejabat menj ad i At as an Pej ab a t Penilai tUT terhadap s eo r anp Di r ck- Jcnderal ~ala~ 1inrkunfannya. Po - AY8. I -} Ayat (4) Cukup j e Las .~ (1) t Yanp d i nak sud dencan Pe j aba t Penilai da l.l 11 yanp (li~:'D1.annya masinr-masinr-.t (1) Li ha t perij e Las an Pas a l 12 i\yat (1). Pasal L? ..~sudl am p as a l Ln i . 34 ..am ay a t ini ada1ah PejabRt Penilai dari instansi semula tcrpat Pep-awai Ner:eri Sipi.l ynllp bersangkutan b£ kerja sebelum ia dianrkat menj2di Pejabat Me~ara..\y..·'fl . Ayat (2) oleh .. Ayat (2) . Nilai yanp diberikan oleh Pejabat sebapaimana dimaksud d?la~ pasal ini ti dak clapat di. Pasr.~nrpu furat. Bahan-bahan yang diperlukan da lam membuat Daf'tar Peni1aian Pe l aks an aan Pekerj 1:I_?_n diminta ~ jabat Penilei dari pin~inan baden atau dew an dim~na Perawai Nereri Sipil yRnp bers~nFkutan menjalankan tugnsnya sebapai Pejabat Nepara.

rreri Si3)il v.?np: s e danrt molakukan t ucas belajar di Ncrara yanr bersanrkut~n..sal 2G TAMBAHAN LEMBARAJ W· jf~RAREPUBLIK T INDONESI f.' f'2nilai Ij~rip i mpa. Bahan-bahan un t uk p(milaiarr pe l ak s anaan peke r j aan barf Perawai Neperi Sipi1 yang di t uzaskan pac1a 'Bg_ dan-baGan Internasional ranr lokasinya berada daLam w i Layah Republ i k Indcnes i a . dirni nt a ol eh Pej£ bat ynn. Pas?l 15 Aya t (1) Li ha t penj e l. Pasal 16 s ampa l ~enlr~n Cukup j c las.n yanrr dd t unj uk o l ehny a menrikuti dan wencatat tinrkah laku dan keriatan PE'p8wai Ne. meka Kap~la Perwakilan Republik Indonesia di luar nc o e r i a t au pe j ab a t Lai.as an Pas al Ayat (2) 12 ayat (1). Pasal 14 Cukup jelas. Selanjvtnya lihat renj~lnsa~ rasal 13 ayat(2).85 Ay at (2) Untuk depet mernberikan bahan-hahan penilaian. T)~·. NOMOR 3134 • .nan b adan Irrternas i ona l be r s anr-kut an.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful