BADAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

NEGARA

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
'.

,
:,~

i

$-{

PEGAWAI NEGERI SIPfl

1
'\

I
i

i

1i
1

t
j
f

SUR.AT EOARAN

KEPALA

BADAN : :

AOMINISTRA5!

KEPEGAWAIAN

NEGARA

NOMOR TANGGAL

021 SE' 1980

n PEBRUARI

1980

'JAFTAr..

-

lSI

:0.
1 SURl\T

ur
EDf,~_i\N KEPALA NEGAItl\.

"

/\
-

I

l\.

N

11ALAM.Al1

2
BADft},J AmH NI ~,TP.i\S I

...
7;

KEPB -

GN'UUAN

TENTANG
NOt40R

PENILAIAN PEU\.KSANj\ ..\ti l
SIPIL TJ\NGGAL

PEKEP.JAAN PD -

GJ\.1YA NfGERI I

.

02/o5E/1980

11 PE!3r'.UAr' ..I 1980

1 1

1.

PENDAEFL DPJl

1. U H 2.

T! v

~!

,

1

DASAR

2
3
PE LAKSANAArl PEKERJA3

3. TUJUAN
I 1.

TUJUAN DAFTAR PENILAIAN
AN

-

I II.

UHSUR-UNSUR
1. U M U 2.
1'·,1
; 'J

YANG DU;ILAI

..
,)

3
4 KERJA

KESETlAAN

3. PDESTASI 4. TANGGUNG

5 5 5 6
6

Ji\.l'TAB

5 . KET/\ATfI.N
6 . KEJUJURAN 7 • KE~JA 8. SlJIA

PPAKi\RSA

6 INAN 6 7

9 • KEPEllIHP

IV.

PEJABAT

PENILAI

V.

III

'"

0

..

j

ii

2

3

,
!

!

\'

.

TAT! CARA PENILAIAN 1. NIL
3.

10 10 11 22

AI 2. PFDOHAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKEI~JAAN
PEHYAMPAIAN
PEKERJAJ,N

DAFTA'l PENILAIAI'! KEBERATAN rENILAI

PELl\KSANAAN

4. PENGAJUAN
S. ATASAN

2.3 24

PEJABAT

6. PEJABAT I'ENILAI YANG MERANGKA? ATASAN PEJABAT PENILAI
VI. SIFAT Di\N PENGGUNAAN DAFTAi:

MENJADI
25 PELAK25

PENI LAIAt)

SANAAN PEKERJAAN
l.SIFAT

25 26 27

2. 1JENGGUNAi\N VII. LAIN-LAIN 1. PENILAL'\N BAGI ::EGAWAI NEGEIU SIPIL Y!,NG DIl'.NGKATMENJADI PEJ.t-\EAT NEGAPv-'\
2. PENILAIAN
SEDMIG 3.

27
28

BAGI PEGA~AI NEGERI SIPIL YANG ~'1ENJALANKAN TUGAS ~ELAJAR
Bl\.GI PEGAT!!AI NEGERI
SIPIL YANG

PENILAIAN

DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN
OTONON ATAU

FJ\DA DAEPJ\H LAINNYA

INSTlINSI

PEHER.INTAH

29

4. PENILAIAN
DAN-BADI\N

BAGI PEGftWAI NEGERISIPIL YANG DIPEP.BANTUKAN i\TAU DIPEKERJAKAN PADA BALAIN

29

iii

----.-----------.--------------------------------r-----~
2 3 5. ATASA~l PEJ.~\BAT PEtlILi\I YANG TERTU1GGI 30

6. M UTA
'l TI PENYIHPJ\NI\N

SI
DAFTAR PENILAIAN PFLAKSANAAN

30 31
32 32

PEKERJAAN
1 X. PEPJ\.L I HAN
PEN UTUP

x.

LAMP! r.AN - L.... I RAN '\I1P

1.
2.

LAMP IRAN
LANPIRAN II

I

. BU1~U CATATAN

PENILAIAN

pE-

GAWAI· NEGERI SIPIL
• DAFTAR

34
PELAKSANA

PENILAIAN

AN PEKEF.JAAN RI :; • LM1PI!lAN III
o

PEGAWAI NEGE36
REPU-

SIPIL

PERATURAf'r pmmRINTAH

BLIK INDONESIA NOMOR 10 TA HUN 1979 TENTANG PENILAIAN
PEL'\KSANAAN
PEKERJAAN PEGA

WAI NE GEP_I SIP I L

44

11 Pebruari Kepada 1980. Yth.. yang memimpin .Jaksa Agung. PENDAHULUAN 1. I . Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara.. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134).. 2. Pimpinan Lembaga Pe merintah Nondeparternen. Kepala Daerah Bupati/Walikotamadya Tingkat SURAT . Semua Daerah II.Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17. 3.' Semua.EDARAN NOMOR:02/SEj1980 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I. Semua Menteri Departemen.Jakarta. Semua Gubernur Kepala 6. telah ditetapkan Penilaian . 5. 1. Tingkat I 4. U MUM a. Dengan Peraturan'Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

..n. Tambahan Lerobaran Negara Nomor Penilaian 201) • b. Peraturan baran Negar a Tahun c.. Tambahan Lernb~ran Nega- ra Nomor 3058). b. Tamb an Lembaran ah }le gar a Nomor 3098). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentan~ Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. e. 2. Pemindahan.-2- Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai -Negeri Sipi! sebagai penr.. maka dipandang perlu rnengeluarkan petunjuk teknis tentang pe1aksanaan peni1aian n.ranti Peraturnn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 155. dan Pe!!! berhentian Pegawai Negeri Sipi1 (Lembar an Nega-· ra Tahun d. Pemerintah Nomor 7 Tfthun 1977 tentanp: Peraturan Gaj1 Pep. 1975 Noroor 26. D A S A R R.ekerjann Pegawai Negeri Sipi1 berdqsarkan Peraturan Pe mer tnt en Nomor 10 Tahun 1979. Pernerintah Nornor 32 Tahun 1972 ten tang Badan Administrasi Kepegawaian Ne~ara (Lern 1972 Nomor 42).hun1977 !Tomor 11.n(\. _j . Tambahan Lembaran Nerara Nomor 3041).an Pekerjaan Pegawai Nageri-~'''' Sipil.awai Ne~eri ~inil (Lembaran Peraturan Ne€!ara Tr. Untuk menjamin ke8eragaman dalam pelaksanaan nya. -Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Peni1aian Pelaksn. . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ten tang Wewenang Pengangkate.

3. II·. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134).N PELAKSANAAN PEKERJAA.I ah untuk memperoleh bahan-bahan pertirnbanp-an yang obyektif dalam pembinaan Pe.!SawaiNee.3- Sipi1 (Lembaran Negara Tahun 1979 Namor 17. UNSUR-UNSUR 1. 2.eri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. kesetiaan. .N 1. U MUM YANG DINILAI Unsur-unsur a. laksanaan Pekerjaan barus dibuat seobyektif dan se teliti mungkin berdasarkan ~ -.. prestasi yang dinilai adalah : dalam Penilaian Pelaksa - naan Pekerjaan kerja. . T U JUAN Surat Edaran in1 ada1ah sebagai pedo"man bagi pejabat yanff berkepentingan dalam me1aksanakan penila! an pelaksanaan pekerjaan menurut Peraturan Peme rintah Nomor 10 Tahun 1979.. c. ber kewajiban membuat dan memelihara catatan meng-enai Pe~awai Negcri Sipil yanr berada nya masing-masing.. TUJUAN DIFTAR PENtLAIA. data yang tersedia. b. dalam 1ingkungan rnasing-masing. J . Sesuai dengan tujuanny~ maka Daftar Penilaian Pe _.. mern- Untuk ini. dalam lingkungan- III. Tujuan dari Daftar Peni1aian Pelaksanaan Pekerja an ada. maka setiap pejabat yan~ berwenang buat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

g.merintah e.ang["unf.da Lah kesetia- an .. melaksa- adalah tekad dan ke aanggupan mentaati. -a . f. dan'jnengama dan keaanrrr-upan .N.. kepada Pan casila Undanf!-Undang . .ketaatan. dan Abdi Masyarak. setia. Neg-ara dan :Pemerintah.nvan p. ikhlas denrran menr-ut amakan kepen t t nr-an umum di atas d._t waj ib taat.1945. Pada umumnya yang dtmaksud denrran peneabdt an . dan h..a. serta dalarn perbua tan dal am meLaksanakan c. adalah penyumbanr:an pikiran dan.-4c. f'ara. KESET~AA. Pada umumnya yan~ dimaksud denRan kesetiaan. kepemtmp inan . Tekad tersebut harus . . l:epent~. Pancasila." jawab.. .olongan at au pribadi. . 2. dan t.d tbukt Lkan dal am dan ·tingkahlaku sikap . Undang-Undanp dan pengabd t. ketaatan.:. d. . Pepawai Nep-eri Sipil aebagaf unsur liparatur 1':e- Abdi Nagara. t angr-unz jawab. ditaati dengan penuh kesadaran.anJcepada basar~945.. .. kerja-sama. b.seeuatu yanr. e. prakarsa.tenaf!a secara . kejujuran.sehnri-hnri t ugas .dan s: menpabdi sepenuhnya Dasar:. Nef'ar~ dan De . Yanfl dimaksudden-gan I ··-keseti1tan. Lkan nakan •.

Pegawai Negeri Sipil dalam melak tugas yang dibebankan umumnya. ditentukan. pengalaman Pegawai 4. KETAATAN derig an sebaik-baiknya dan tepat pada serta berani an yanq diambilnya inemikul resiko atas keputu! atau tindakan yang dilakukannya. untuk mentaati sepal a peraturan peruridanv undangan dan peraturan kedinasan yang ber1aku. melaksanakan. kebijaksanaan. .-5e. Ketaatan adalab kesangpupan seoranp.. serta kesanr:Fupan untuk tidak melanev. Dasar Undang-Undang Politik. dan mengamalkan Pancasila. TANGGUNG JAWAB dan kesunvguhan Negeri Sipil yanf bersangkutan. Haluan Negara. dan rencana-rencana memahami.:a1f1ai NeJleri Sipil.ar Iaranpan yanr. . 6. PRESTASI KERJA kerja adalah hasil kerja yanr dicapai kepadanya. ketaatan. 1945.Per. Prestasi sanakan b. 3. prestasi kerja seorang Pel2'awaiNe geri Sipil antara lain dipenv. dan pen~abdian tirnbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam.aruhi oleh kecakap J an. a. . Tanegunr jawab adalah kesanvrupan seorang Pe~awai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yanF diserahkan kepadanya waktunya 5. ketrampilan. Pemerintah. men taati perintah kecUnasan yanr diberikan oleh atasan yang berwenang. Pada umumnya kesetiaan. Pada oleh seoraDp. oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil 'wajib mempelajari.

dak adalah Fegawa:i Negeri da Lam memeny a Lah Lak s anak an tugas wewenang dan kernarnnuan untuk diberikan keundanya. Si- pil untuk mengambil keDutusan~ ntau melaksanakan sesuatu tinrlakan ynnp diperlukan dalam mel<:!. P'i mp i nan at au ~Jabat ~ain yanf~etinp:k(1t d~ ditentukan lain oleh Menteri Jnksa Ke se k re t a r i at an L"'J11ba~~a Te r t i ngv i .k"h-12ngkah. a da l ah kemampuan s e o r nn g Pe gawa i N0peri lanr. S8 h i ngg a me ncap ai.Pr akar s a . PRAKARSA . 9. .' TinS-'Ti .. day a gl. Penilaian unsur kepemimpinnn hanya dikenakan beEi Pegawai Negeri Sipil yartg berpnnpkatPengatur Mudn Co Lonp an r uang III:}· ke a t as yang me mangku suatu jabatan. PEJABAT PENILAI 1. Pej eba t Peni lai adalah a tas an lang Slm[~ Pc.nk o r an g lain s eh i ng ga dap a t dik~ an rahkan seeara maksimal untuk melaksanakan tupas pokok.ksanakan turas pokok tanpn menunggu perintah dnri a t as an ..na dan h as i L puna y an g s eb e s a r besarnya. ada lah kemampuan se se o ran g Pe gawa i Negeri Sipil untuk bekerja bersann-sama clengan orang lQin d3 lam menyelesaikan sesu3tu tugas yang ditentu~Bn. KERJA SPlfA Kerj a sama ..:>:awai e ce r i N Sipi! yanfY dinilni ~ denv an ketentu:::m ser endah-YendahKepala Urusan nr:3n itu keeuali nys Apunr.. yang dimaksud seorang yang dengan kejujuran~ Sipil t i. 8 •. KEJUJURA~~ Pada umumnya 1~etulusan hati gunakan 7.6. KEpm~IMPINAN Kepemimpinan~ adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil! un tuk rney ak i. IV.

baf. ada l ah Cube r nur Kepa l a Daar ah T'i. Menteri meni1ai Sekretaris Jenderal. 2. Sckretaris Jendernl menilai Xepala di Biro dan pejabat bawahnya.kap Kepa10. Pes~wai Ne[eri Sipil yang ber 3.g secant dan pejabat Lanc sun o berada di b awahnya .'1 Pemerintah Nondeparte 1in9- dan Gubcrnur Dnerah Tinflkat I daln~ kunpannya masinp-rnasinr. f. Daerah Tin~kat 4.knya . Nerara. ada l ah Bupatij'-'lalikot?mndyCl II yang bersanskutan. Kantor Departemen Tinpknt Knbupnten/VJalikotnfla dya Daerah Kepala Tinrkat II.npk a't I y~nr bersangkutnn. b.--------- __ -7Tinrri men. Kcpaln Dinas Daerah Tinpkat II yan~ meran. d. umpamanya: a. bar i : Daerah Kepala Dinas Tinrkat I yang meranpkap Ke p a la Kantor Wilayah Departemen TinBkat Propinsi atau seb a Li. Inspektur Jen deral~Direktur Jenderal. e. Seoranr PRjabat Peniini barulah dapat memberikan peniLa i an apab i l a ia te lah memb awah i Pe g awa i Ne. lain lain yanp seeara lanrsuTIr berada e. Kopala Sub Bagian menilai Kepala_ Urusan dan pejabat lain yang seeara Lanp suric b e r ada d i b awahny a . Kena1a Badnn. b. Pe j ab a t Peni 1ai ne rri i PCf'Clwai Ne~~eri Sipi 1 yun r soLa earn lanpsung her20n di b~wahnya. Pej ab a t Penilai a.re'ri Sipil yang . Kepala Biro meni1ai Kenala Bagian dan pejabat yang seeara langsuns berada di bawahnya. Pimpinnn Kep~la iel'1. Kepala lain J~gian rnenilai Kepala Sub Barian yan. Kepala Urusan menilai ada di b awahnya . atau peja bat lain y anp se ca r a Lan gsunp b e r ad a di b awahnya .

sc: awa i an . Badu t.!~lan Pek e r j nan ~n-l2 d i bua t dalam kut an ar-ab La ia s ampa i den g an bulan i (e nam) calon bu l an menj a d i calon Pepawsi Negcri Sipil menjadi be r s arig De s embe r t e Lah 6 I'eo awa i.------~ - 8- y anr.. Si p i I: 1'ornamn dianzkat nuda yanp menjadi calon Per8wai Negcri awal ~ulan Aoustus 1980. t Pe n i 1 ai ri I arig un tuk mcn g en a I (~eni'an s e h ncg a b a i k f1e grnlni dcru k an (l enc:2. .------- yaitu nada saat s e ku r an p ia '-..e n i I a i an pe Inks ana an p e ke r j a an de n r-an 6.-. Pe n i I aian di Lak uk a n rada Ibu1 on Desemborl ti ap -ti2.ramanya: calon Perawai rekerjaan terhadapnya fe_r:awai Nereri~SipilJ dilakukan da • .---.---. I'enilaian yang ['e Lak- 8. 4.i ohyektivitas I\~ j a92.--. s e dang 6 _.t. "ersangkut~n tentuan S'i i n selCUrang-kUrt1n?:nyn\6 un tuk membc r i k an i (t::nam) kescr:l:'ttton i bUla~ ker keacla NerIc ini y a dn l ah (Hnila. Bagi t~alon f'crawai Nco. UI!'.eri Si:")i 1\.n ·~::ih2rClll- kan adany~ (i ~alnm rnenhcrikan nenilaian.uPe j ab a t reni' S.t Inti bel~~m ()_ (c_nn~ yani-diniIai. Dalam s e demi k i an . -Jan=k a waktu pe n i La i an a da l ah mul a i bulan \Januari }ampai bulan Desem~erJdalam tahun yanp hersangkutan. ---I' ~.:. Setiap -----s e c ar a denqan kan hahan-hahan yanE larnC1.~ Nene r i. kuk an m~ka yang bulan membawah i. Pe g awa i Ne e e r i Sipil Pejabat Penilai terscbut ~a~at TIcIame n o oun a - r..irlak daptlt 1ai Jalam t?hun 1980J tetapi haru dapat di n i -> dini lai nada tahun 1981~ ...1' t ahun . rejabat nelaksanaan ditinppalkan herkewaji~an terhadap di olsh P2jabat melakukan Ne~eri Pehilai Fcnilaian Siril yanp ~- Ponilni b e r ada nekerjaan Pesawai Lanp sunc b awahny a . A'. Ne ce r i SiFil.f.j . Pe ke r j aan d i ne r l. Se o r an g calon Barlu Sioi1 hal -"'. Daftar sa.'labiln ken untuk Daftar suatu Pe ni l e i an Pe Laks an aan mut as i kencp . Ap ab i In dalam tahun yanr bersan~kutan t ahun belum 6 (enam) bulan nenilaian relaks~naan lam tahun 8erikutnya. v 7..

penilaian pelaksa naan pe ke rj aan dilakukan setelah I a sekur ang+kur angnya .I I 1 . 11. Sipil yang akan di anrkat menjadi Perawai Mereri Sipil.------..l maka Daftar Penilai· S'i L.asnya. Nege r i Sipil t e r- ~--------- hitung mulai suai ia secara nyata melaksanakan tur. Setiap Pejabat Penilai berkewajiban men~isi dan ~emelihara1Buku Catatan Penilaiaitl. menurut contoh tersebut dalan lampiran I Surat Edaran ini. . Khusus b ag i calon Pe zawa i. ..bersanpkutan. . hun 1976 Pasal 10. ~ Untuk kepentingan pengangkatannya seba~ai Pe gawa i l~regeri p. 1 (satu) tahun menjadi calon Pegawai...- 9 t e Lah s e ku rang -ku r angnya me j adi calon n 6 (e nam) bulan - Pegawai Neferi Sipil.enjad! Pegawai r-!eeeriSiuil ~ tidak us ah lagi dibuat DF 3nya pads bulan Desember ta.. Umpamanya Se oran g diangkat geri Sipi! pada calon Pegawai tTetangg~l 1 Agustus 1980.hun yang. menjadi b e r 1981. se dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta· 12. Nege r i. Calon Pegawai Nege r i Siui 1 yang telah dibuat Daftar p~ nilaian Pelaksanaan Pekerjaannya untuk kerentinpan penz angkatan m. 9.... Dalam hal yan~ sede· mi k i an ~ DP 3 tersebut berlaku untuk t ahun 1ge1~ atau dengan perkataan lain DP 3nya tidak usah dibuat lagi pada bulan Desem . an Pelaksanaan PekeTjaannya dibuat p ada t an ggall September 198t.

____ Buku catatan penilaian tahun tidak digunakan 14.':Bwai Negeri Sipi1 yang Negara. Pelaksanaan ba~ai tersebut dalam lampiran 15.__ . dicatat ting . TATA CARA PENILAIAN l. atau bada~~nterna sional tetap dipelihara aleh pejabat penilai dari instans! induk dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan yang bersangkutan dimana PeFawai Negeri Sipi1 tersebut bekerja atau tu~as belajar.NILAI II Surat Edaran ini.-- I I I kah laku/perbuatan/tindalmn bersangkutan yang menanjol. iknya. 13.. secang menjalankan dian?.. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dan angka sebagai berikut: ::: 91 a. berkelahi..-------- .. Oaf tar Penilaian V. Buku catatan penl1aian disimpan dan diPe1~'h ··~an sebaik-baiknya oleh Pejabat Penilai selam 5 (lima») tahun. amat baik 100 b. bagi PeF.. III •• .. arp. cukup ::: 76 90 75 cenean sebutan = 61 d. --.. Buku catatan penilaian - -" v dan lain-lain.-. serine tidak masuk kerja. umpamanya 'prestasi 'irerja yang 'luar bia_sa b~ _. tindakan mengatas1 keadaan yaup sulit. nevara sahabat.. Hasil Penilaian tar Penilaian yang te1ah 1ebih dari 5 (lima) lagi dituan?kan menurut dalam Oaf contoh se Pekerjaan Pejabat Penilai..kat menjadi Pejabat tugas belajar. Pegawai Negeri Sipil yang baik yang positif maupun yang neFat if. haan milik Nepara.anisasi profesi. 12..__ - diperbantukan/dipekerjakan - - pad~perusa badan swasta - - yanf ditentukan.. baik c...10 Dalam Buku Catatan Penilaian tersebut. Pelaksanaan Pekerjaan harus diisi sendiri oleh Pejabat Fenilai.

dari Barian Umum pacta Biro Kepesawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pend1dikan dan Kebudayaan. t inr:knh Laku dan perbuatan b.N rEDOMAN I'ET'HLAIAN a.at. sedan. sikap.11 d.. serta senantiasa 95 9~~ 0 mengutamakan .: 50 ke bawah . . Sdr. = 51 60 .L Negeri Sipil bernama Arr. tidak pernah menyanr:si kan kebenaran PancasiIa baik dalam ucapan.. 'kuranc 2. YANG DI 1 2 UNSUR Seoranv Per-awa. Umpamanya : I 1 f ( ! . NO.EETE ANGKA 4 RATA 5 . kemuc1ian ditentukan nilai dalam s~ butan. ·Selalu menjunjunc tins. b. f'F. Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu n11ainya dalam anrka. 131456294.LAKSl\NAAN PEKERJAll. NIP.. maka berdas arkan Buku Catatan I'enilaian Kepala B~ cian Umum memberikan ni1ai sebagai ber ikut: U NILA! - R· A 3 I A N NILA! R. volongan ruang III/b jabatan Kepaia Sub Bag-ian Tata Usaha... Dari hasil catatan selama 1 (satu) tahun. 1 .:" e. nernberian nilai daLam Daftar Penilaian Pelaksanaan rek2rjnan harus berpecoman kepada 1amp1ran reraturan remerint~h Nomor 10 Tahun 1979. RANG AN v r· - 1. Kesetiaan a. Amat tersebut dinilai oleh Kepala Dar-ian Umum.ATA. p-i kehormatan Ner:ara dan atau Pemerintah.

12 . atau Peme. dan rencana-l'encana I i Pernerintah sesuai dengan bd dang tu[asnya.sf. d. kurang berusaha memp~ lajari dan mernperda Iron penget ahuannya tentang Pan ca. rintah. Undang-Un dang Daaar 1945..seseorang. t Ldak pernab menjadi simpat isan /anggo t a perkumpulan at au ti 95 I - dak pernah ter1ibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila~ Undang-Undang Dasar 1945. I I e. politik Pemerintah.' 1 ~2 ! '3 4 5 6 t I I 1 mengut arnak an kepen tingan Negara dari P_2. at au - I I 65 golongan. HaItian ~Tegara. c. da kcpen t Lngan diri sendiri. bentuk Ne gara Kesatuan Bepub'l ik I I I - Indonesia.La . .

c.kan tugasnya Iau aca dorongan.at au me l.. ..95 lean ucapan. selalu turras se car-e berdayaruna daD berhasil[. . .. N. I II I t I cukup dalarn melakme 70. Prestasi kerj!l a. i laksana. kaI I i e.snya.akukan tindakan yang dapat dinilai be r t uj uan mene: ubah a t au menentanr Pan cas ILa . 77 I I I 80 I I ga.13 I . mernpunyai pengalaman yang luas di b I danr. e. mernpunyai ke cak apan dan menr:uasai segala seluk beluk b i danr.tu?. tu."una. mernpunyai ketrampilan yang . tidak pernah I I I I ! Ju m 1~ h melaksanakan 445 89 I I 2. ..memhuat tu j lis an . dan I'emerint?.Un dang=Un dane Da sar 1945.asnya. bersungguh-sungguh - 70 . I d. sanak an t ug asnya . i i 1 I I <J 0 3 4 5 6 -.r.h. 95 I I b.egara. 1 I men ~·G1U2.

.. g.a serinr tergangrru pel~~ sanaan tus-asnya.. seialu berada di ternpat turasnya dalam segaia keadaan • b.angr:u ke sehatan jasmaninya sehing (. berkRli·..dibuatnya lc~ pada o r anrr lain. .iumlah. tidak pernah 80 c. Jum1ah 55 512 96 73 3. adakalanya tidak mencapai 65 hasil kerja rata-rata yang ditentukanJbaik dalarn arti mutu rnaupun dalam arti . pada umumnya menyelesai kan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya. Tanggung jawab a.kali terp. pa~e. umumnya baik-baiknya menyimpan baranr-ba dan 85 atau DE!lelihara' denr-an se- rang milik NeG~ra yang di percayakan kepadanya. e .14 - I 1 2 3 4 5 6j ! f. pads umumnya 82 berusaha rnelemparkan ke salaban yanp. d.

I . denrran sebaik-baiknya. f. Ketaatan 478 80 I~~ 'V a.!!.- umumnya 65 I 1 I - : l l I I • I utamakan kepen t in Gan df. t bersikap SOP!tn t I i 91 j santun. c. selalu . pada 3 .tetapi daLam lr. selal u rnentaati keten. pada umumnyn. 4 5 . 100 tuan-ketentuan jam kerja. rnenr:uta -makan kepen t inean di nas.te tapi adaka'lanya ber:!:!:.J I (:. 98 tah kedinasan yang c.i berikan oleh atasan yang berwenanr. . saha melibatkan oranplain untuk turut rnemiku1 resiko.15 - I 1 I I f 2 0. b. berani 70 i rnemikul resiko dari keputusan yanp: d t arn- pil atau t tridakan yang dilakukannya. selalu mentaati peri..:eadaan terdesak ada kalanya kur ang menp. I d. v i .nas . Jumlah 4..

65 kurang keadaan sesuai yang 220 . . tetapi tidak menimbul kan kerugian terhadap Negara dan M1?'.. c.. ada- 70 kalanya menyimpang dar I wewenangnya. 452 85 90 Kejujuran a. J I Jumlah i j . e.16 . pada umumnya 4 87 5 6 peraturan mentaati perundang - undangan dan atau per aturan kedinasan yang ber1aku.syara kat.' 6. pacta umumnya memberikan. adakalanya hasil kerja nya dilaporkan kepada at asan dang an I. karena terpengaruh oleh lingkungan. 1 I-- 2 3 d. b. pada umumnya melakSRk an tugas dengan ikhlas.. pelayanan terha - 76 dap masyarakat dengan baik sesuai dengan bi dang tugasnya..73 --' sebenarnya. Jum1ah 5..

. .. 3 .. apab LLa y~ kin bahwa pendapat o ranrt lain itu benar.. c. I 1 i i Jumlah II I ) 7. pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menu rut wak t u dan bioang t ugas yang 85 ditentukan.-. dong an cep at nya dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang Laf. - 92 85 d.. " f. Kerjasama 91 1I I I dalam bidang tugas orang lain yang ada hu bungannya dengan bi danp- _.. . pada umumnya menghargai pendapat or-ang lain. 95 tugasnya.n . b. 528 88 I .17 1 2 I <. menge t ahuf i secara men- . .. seialu bersedia mene rima keputusan yang di ambi1 secara sah wal~u pun ia tidak sependa pat. pada umumnya bersedia mempert imb angkan dan menerima u$ui y ang baik dari orang lain.- 4 I 5 6 j ! 6. 80 e.

b.. .. Prakarsa . ada hubungannya denran pelaksanaan Gas. diperlukan dalam melaksanakan tur.ambil keputusan atau me l. 60 ~ __I~ ~I J U_m __a~h __ __l ~!_2_1_7~!2 7 I 8. gun a dan hasil founa yang sebesar-b~ sarnya.72 t~ dakan yanr. kur-ang b erusana mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya.akukan tin . I . tanpa petunjuk atau perintah dari atasan adakalanya 1 amb at menp. pada umurnnya selalu berusaha memberikan saran yang dipan 85 I dancnv a baik dan berguna kepada atas an.. baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yanv. c. a.18 1 I I I 2 3 4 5 7..asnya.

. menretahui kemarnpukernam- 80 an dan batas puan bawahan.19 - I i1 2 Kepemim I:'. c. selalu berusaha memupuk dan mengem banckan 91 kerjasama. b. e. f. d..t nya denGan jelas kepada orang lain. pacta umumnva bert in cak teras can tidak memihak . paca umumny::t meng-uasai denran sepenuh nya bidanr.. turtasnva. • • . pada umumnya mernbe- 80 80 85 rikan teladan baik. p. . 3 ae La l u mampu menre- 4 5 95 pinan mukakan pen dapa.

- 20 .~. 1

I

I

2

3

4

5

J
I
I

!
I

pada umurnnya mempernasib dan mendo ron« kemajuan
bawahan •

80

Ii

Pi

!
I

i

I

!

hatikan

I,

h.

adakalanya

kuranp-

70

cepat dan kuranr: tepat d.alarnmengambf.I keputusan . i . aeakalanya kuranf' te pat menentukan prioritas.
j.

72

adaka.l anva kuran~ mampu menp'guf'ah se
manrrat

70

can rnenp"~erak .. kan bawahan dal?1n me laksanakan tur;as.
k. adakalanya sar-an- sa

-

-

-

70

ran yanp baik dari bawahnn kur-anr- diperhatikan .

I

I
I

J u m 1a h
I

873

79

c .....

J

- 21 .c.

c. Dari perurnpamaan sebay.aimana dimaksud di atas, maka nilai Sdr. Amat yang dimaksud dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut :
;

}.TO.

UNSUR
:

N.l..l_A_l
ANGKA 3
8~ SEBUTAN

KETE RANGP..l\

1

2

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kesetiaan Prestasi kerja Tangp:ung jawab
Keta.atan

baik cukup ·baik
baik

73 80 90 73 88

Kejujuran
Kerjasar.m

cUkup baik cukup
baik

7 .. Prakarsa 8.

72
7f)

KepeIl" imp in an
J u m 1a h

640 80
baik

RATA - PATA

CATATAN

Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
3.

- 22 -

3. PENYAMPAIAN

DAFTAR PENILAIAN

!'ELAKSANAA.N PEKERJAAN

a. Daftar Peni1aian. Pelaksanaan I'ekerjaan yanr; cibu-. at dan telah ditandatangan1 oleh Pej abatPenilai ciberikan. sec ar-a langsung k~pa0a Pegawai Negeri Sipil yang c'~inilai oleh Pejahat Panilai.

b. Apabila t empat bekerja antara Pejabat Penilei dengan Pegawai Negeri Sipl1 yang Q.inilai berj auhan
J

maka Daftar Penilaian

Pe1aksanaan

rekerjaan

terse

but dildrimkan
dini1ai.
,

kepada Pegawai

Nerr.eri Sipil

yanp;

c. Pegawai Nageri Sipil yanp dinilai wajih mencantu~

penerimaan Daftar Penilaian Pelaksa naan Pekerjaan yanp; diberikan/cikirimkan kep~da nya pada ruangan yang telab disediakan.
d.ApabilaPegawai

kan tangral

jui

Nageri Sipi1 yanp din11ai menyet~ atas penilaian terhadap dirinya aebaga.Lmana
dalam Da,ftar Peni1aian Pe1aksanaan Peke.!:

tertuanr:

jaan, maka. ia membubuhi tanda tangannya pada tempat yane telah disediakan dan sesudah itu mengembalikan Daftar Penilaian ~e1aksanaan Pekerjaan tersebut kepac.a Pej abat Panilai se1ambat-lambat nya 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia mene rima Daftar Penilaian Pelaksanaan I'ekerjaan. .e. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan yanr telah dibubuhi tanda tanGan oleh Pegawai Negeri Sipil yanr: dlnilai. dikirimkan oleh Pejabat Deni Laf kepacta Atasan Pejabat Penilai da1am waktu yang se sinr,kat munrkin untuk mendapatkan pengesahan.
4. . ..

- 23 -

4. PENGPJUAN

KEBERATftN

a. f'epawtli Nee-eri flirdl yanp dinilai yanp: mer as a ke beratan atas nilai sebaraiO'lana tertuanr dala[l'lD?ftar Penilaian Pelaksanaan rekerjaan,baik secara keseluruhan maupun aebarr Lan , dana t menr-a.j ukan ke berat~n secara tertulis disertai den ran alasan-a lasannyakenada Atasan Pe,jabat Penilai melalui hi~ rarki. Keberatan tersebut dltuliskan dalalT' Daftar Penilaian P~laksana.an I"ekerjaan pada ruancan yanr telah disediakan. b. Keberatan tersebut harus sudab diajukan dalarn jan£ ka waktu 14 (em~Rt bela.s) hari terhitunr mulai ia . ~ rrenerima Daftar Pen.ila tan relaksanaan Peke rj aan itu. Keberatan yan~ diajukan melebihi batas waktu 14 (emna,t be Las ) hari rnenjadikedaluwarsR, oleh s'ebab itu tidak vaDat d1pertimbangkan la.gi.
"'f== """---'" -----

c. Walaurun seoranr J"'er-v.vmi ereri Si?",i berkebere.t an N I at as nil80i'yanJ7 tercantuJf' LarrDaftar J"'enilaian da Pelaksanaan l"el-,:er j:;l.an, bar-us fTlempubuhkan if'. tenc13.
tanp'~m)"'ada tempat yangtelah

d:l.sed1akan dan sesudah itu

~enpembalikan jaan tersebut

Daftar renilaian Pelaksanaan feker ker-ada :reja.batrenilai ae Lamba t-rLambatnya 14 (ernpat belas) hari terhitunv mulai ia ffleneri~aDaftar renilaian Pelaksanaan Pekerjaan. rnenerima keberatan {I.nrt re~awai Ne~eri Siril yanr dinilai membuat tanp~apali secara. tertulis atas keberatan yanp diajukan 0leh Pepawai Neperi Siril yanr dinilai. Tanfrapan tersebut dituliskan dalaw Daftar renilaian relak sana an Pekerjaan r-ada r-uanr-anyanr telah disedia f'enj_lai, setelah
kant

d. Pejabat

e. .

of

--- balk dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan ni lai..____ ratan yang diajukan oleh Pe~awai Negeri Sipil yang d1iiIr"ai dan tanggapan.. maka Atasan Pejabat Peniiai berkewajib an memeriksa dan rnernperhatikan dengan seksama kebe . Nilai lama yanp dicoret i tu nilai . diberikan oleh Pejabat Penilai.yang diberikan oleh Pej abat Pe -- . Ii DP 3 ltu dari Pegawai 5. maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yanv. Daftar Penilaian . . Negeri Sipil yang dinilai.24 - e... Perubahan oilai yang dilakukan oleh Atasan Feja bat Penilai tidak dapat dieanggu gugat.r·elaksanaan Pekerjaan yang telah d. ATAS!! PEJABAT PENILAI a.. dalarn arti bahwa terhadap perubahan diajukan keberatan.! . nilai.. Apabila Atasan Pejabat Peoilai mempunyai alasan-alasan yang cukup. Dalam hal ada keberatan dari Pegawai rJegeri Sipil yang dinilai.. nilai itu tidak dapat lagi d.. --.-._. - ------~----. Atasan Pejabat Penilai b~rkewajiban memeriksa Daftar Peni~aian Pelaksanaan Pekerjaan yang disarnpaikan kepadanya.•.. Perubahan niiai tersebut dicantumkan dalam Daftar Pe nilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang bersangkutan de ngan rnencoret nilai yan~ lama dan mencantumkan yang baru. baik ada keberatan maupun tidak ada keberat an dar! Pegawai b...!_ tanda tangani cleh Pejabat Penilai dan Pecawai Ner:eri Sipi! yang dinilai dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan (empat belas) Pejabat Penilai selambat-Iambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima kemba Negeri Sipil yang dinilui... c..

rim:ninan Kesekretariatt'. atasan dari Atasan Pejabat Penilai (sampai yanr tertinvri) dar. Daftar f'en11r!. ~inaraf oleh Ptasan Setiap coretan harus Pejabat Penilai. SIFA.ian :relaks8..eri Sipil yftnV dinilai. e.n Lernbara Tertinvpi/TinrrP-i Nepar?. VI.. dan Gubernur Kepala Daerah j j Tingkat I.>ku setelah a~a nenvesahan eari Atasan T'ejabat Penilai.an Pekerj~·tan tersebut ngan baik dan dipelihara adalah Penilaian de - harus 0isimpan den pan baik pula. b. . atau pejabat lain yanr karen a turas atau . Daftar ~- DAFTAR PFNlLAIAN f'ELAKSANAAN J'EKEP - Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bersifat rahasia. Menteri Jaksa Ap-unp.FRANGKAT'MENJflDI ATAStN f'EJ11BAT I'FNILAI a.T DAN PENGGUNAAN JAAN 1.. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh PerRwai Nev. ti(ak dapat diranrru ~urat. adalah Pejabat Penilai dan Atasan rej~ bat Penilai yanF tertinr-pi dalam linrkungannya WR sinp:-masinr. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr dibuat o Leh f'ejabat Penilai yane mor-anckan menj aci At asan Panilai seba~aimana Pejabat dimaksud di atas. Pejabat Penilai. Atasan Pejabat renilai. S I FAT a. I YANG ~f. b. baru berl.25 - itu harus tetan danat terbaca. oleh sebab itu Daftar Pelaksanl:!. 6. PEJABAT PF1'TILP. f'ilT'ninan ernbara 1'e L merintah Nondepartemen.na~U1 f'ekerjaal'.

. PENGGUNAAN Daftar rc- a.an Anrrar!:'_D r JenQernl ada Biro Yc- Sekretariat De~artemen Keuanran. Berhubunp n["an itu maka VerA-Ia Bapial'l Pelaksanaan f. Pada t anrr-a. dalam Daftar dan lain-lain.A. telah 4 (empat) tahun ~G- Cornel tersetut dalam polonvan ruan~ III/c.eT'al~_ Sub BBPian Otorisasi dar t Pap:ian uanvan Pe Lakaana. rolongan ruanp IIT/c.r:ec~ t ali 'ada nerbuatan tercela da r L Pef"Rweti Nereri Si:ril yanrr ber s anckut an v anp dar-at menr-ur anr-L a t au meniada- ktin nilai Umpamanya tersebut. Pelaksanaan Peker j~-tan ne r t Lmbanpan Penilaian dirunakan acbar-a i bahan calafl'l merie t aj-kan suatu mu as I kener-awai.rai Siril. jabatan Y.26 - atau jabatannya ~enphRruskan ia ~en?etahui nilaian :r01aksana!'l. an panrrka t . ~Ir. ke naikan b.I l. Seoranp. 060132344. J.npf'"aran . Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bari Cornel tersebut dibuat oleh Kepala Barian Pelaksanaan Anpvaran pacta bulan Dese~ber 1981 den~an sewua unsur penilaian pelaksancan pekerjaan bernilai bad k .an da l. Nilai raji berkala.n "ekerjarUl . penempatan pemi. ~. dal am meroper-timbanckan dalam jabatan.ndahan .pril 1£:82.Pep-awai Neg-eri flir-il ber nema Cox-· nel.. Daftar p-eri Penilaian antara Pelaksanaan lain Pekerjaan diFunakan seNe -kcna tk - bap aL bahan dalam meLaks anakan perrb i naan Pevav.am t ahun be r Lku'tnye .

Ll': I1'T calam Daftar Penilaian rekerjaan yan? Qibuat nada 1981 i tu dinyatakan tic'ak PFNILtl~N MENJADI BL'rcI PEGAWAI 'tJJi'GEP.. Tetani rada tulan rebruari 1S'8? Cornel tersebut rnelakukaI'! f1erbu ~ '.ut tcrhi t unp mulai I Anril 1982.a t menJRu1. Pekerjaan Daf - tar Penilaian Pelaksanaan yanrdihuat pa~a akhir 1981 itu berlaku bay! rerti~banvan mutasi kepepawaian dalam tahun 1832. ~ e j a~a t ~ b. A' h ~erara.Lah re. Tetapi karena ia me La.AT NEGARA YAr.kuka n r-erbuat an tercela.27 - Anrraran l'ermaksuG menr-u8ulkan kenaikan »anr-kat Corne L terset. VII. Denyrm kenutusan nenpac'ilan maka Cornel di. k . LAIN 1. Cornel tidak yanr tercela.iaba t ac'a.j aba t dari Lns't ans t aomn la c11mana Pegawai N~ Nevara veri Slril yanr bersangkutan t'ekerja sehelum . Pejabat Penilai renilai bavi Perawai Neveri Siril yanf" oi anr-ka t rnenjadi Pe.nya t akan cersalah. i a c1ang. melakukan Andaikata pertuatan Sar.atan tercel? yanr menr-akil-"atkaniadi tDhan oleh yan~ berwajih dan kemudian diajukan ke penradilan. maka n I LaL yanV tersebut Pelaksanaan akhir tahun bcr Laku lard.I SIrIL PEJPJ~.. . .rc~ DI1'lNGKAT a.

. c. atau ~ursus yang bersangkutan. Sekolab. bat P~ilai d~tilPimpinan Bada~ ata~JG:wan1dimana Pe gawai Negeri Sipil yang be rsangkut an me rtj a. maka bahan-bahan penilaian dibuat dan diberikan oleh ra! ah seorang}U1ggotaP§:>inan Fraksi y~g oo~an. bahan-bahan penilaian laksanaan pekerjaan Perwakilan Republik kutan. bersangkutan. tupe- terseb~t diberikan Oleh~ei!ala Indonesia di negara yang bersanv3.Lanka tun gasnya sebagai Pejabat Negara: c. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjabat Ketua Fraksi. menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik in· donesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat daftar peni Iaian pelaksanaan pekerjaan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat Daftar Pedimintakan oleh Peja- nilaian Pelaksanaan Pekerjaan. • •••• . bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan Oleh_lKetua Fraksil!ang. yang di~ bebas tugaskan dari jabatan organiknya. Pejabat Peoilni bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar adalah Pejabat Penilai dari instansi semula dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebelum ia menjalankan tugas bela jar. b. dimintakan oleh Pejabat Penilai dari Pimpinan Perguruan Tinggi.- 28 - b.. PENILAIAN BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJA LANKAN TUGASBELAJAR a.J 2. Khususnya bagi Pegawai Negeri Sipi! yang diangkat . Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan gas belajar di luar negeri.

semUla Pegaw~i Ne~eri SiDil~anv bersanrrkutan b~ sebelurn ia diperbantukan atau di~ekerjakan pada perusahaant orranisasi. c. Khusus bagi I'ef:aw'at Neyeri Sipil yane.tiERAHOTONO}.nnva ada l LAIN a. atau b adan in ternasional.diperban tukan atau dipekerjakan p ada ner.nar:. Pepub l fk Indonesia di ne-rar a yanfl ber . organi aas i . . . peruaahaan . 4. .Pejabat Peniini ha~i Per-awni Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan paca Perusahaan milik Negara.ara sahabat at au badan internasional. diminta olel-}Pe Penilai dar I tpi~pi. PENILAIAN BAG I PEGAWAI NEGEp. Nep. yanp.r SIPIL YANG DIPEPBAN TUKAN/DIPEKERJAKAN PADA D..! ATAU INSTANSI PEUERINTfJ-I LAI NNYA Pejabat Penilai bari Pegawaf. 5.an.. Bahan-bahan yanr digunakan dalam membuat Daftar Penilaian jabat Pelaksanaan Pekerjaan.29 - 3.ara sahabat. atau b adan vanr: be raanrrkut.Penilai 'dari instan~i. organisasi profesit badan swasta ner. bahan-bahan penilaian pelak sanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan sangkutan .eri Sipil vanr: c1i perbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom atau Instansi Pemerintah nilai dari Daerah Otonom tah yang bersangkutan. b. PENILAIAN BllG! PEGAWflI !-JEGERI SIPIL YANG DIPEPBANTUKAN ATAU nIPEKBRJfJCAN PADA BADPl-T"BADAN ah Pejabat Peatau dari Instansi Pemerin Laf. adalah abat~ . atau badan ter- oi tentukan. l£~j sebut.

pimpinan instansi vertikal tingkat Propinsi~ Bupati/iValikotamady? terrnasuk kota administratif di bawah propinsi.ct. maka Buku Catatan Penile.. di atas yang b. Apabila mempunyai Atasan Pej abat Penilai bukti-bukti yang tertinggi yang atau alasan-alasan cUkup tentang adanya hal-hal yang tidak wajar mengenai pemberian nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. .i an dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dikirirnkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.:'sAN PEJflBAT PENILf. seorang Peeawai Negeri Sipil pindah unit b..ap masih tetap dalam satu instan··· I si. 6 •.t'lTt. Apabila organisasi t. MUTASI R. umpamanya dengan mengadakan perubaban nilai. . vertikal tingkat Kabupa - Apabila seorang Peeawai Negeri Sipil pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang lain.I YMTG TERTINGGI a. mengambil tindakan terha dap Pegawai lain. umpamanya Departemen Dalam Ner:eri pindah ke Departernen Luar Negeri. Ketentuan sebagai tersebut jabatan eselon berlakujuga menjabat bagi Atasan Pejabat Penilai I. dan pimpinan instansi ten/Kotarnadya.- 30 - 5 • . Negeri Sipil yang ber-sa Lah dan lain dalam huruf a. maka hnnya Buku Catatan Penilaian saja yang dikirirnkan. ia dapat mengambil tin dakan seperlunya untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak wajar itu.

2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dis1mpan dan dipe1ihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang di serahi urI:lsan kepegawlJian.. yaitu: (1) 1 (satu) l'angkap untuk arsip instansi yang bersangkut an. berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap. Yang berpanrkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ka bawah d1bu&t 1 (satul ran~kan. VIII. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama15 (lima)ta~ umpamanya Daftar Penilai. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lirna). an Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat pada akbir tahun: a. dan seterusnya. b. 1982 dislmpan sampai dengan akhir tahun 1987. 1981 disimpan samp~i den~an akhir tahun 1986. c. b. 3.31 dildrimkan·oleh pf. PENYIMPANAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Yanv.tahun tidak digunakan lagi. Daftar Penilaian Pe1aksanaan 4..mp Lnan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru sedan·F Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tetap disimpan dan dipelihara oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. Pekerjaan bag1 Pegawai Nereri Sipil: a. (2) 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. .

Pimpinan Kesekreta riatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebarai tersebut di atas se suai dengan ketentuan dari Menteri.. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesu1itan. Pimpinan Lembaga dan Gubernur kutan.. \ PEN UT UP 1. dan Gubernur Lembaga . III Surat Edaran ini. I yang bersang - Kepala Daerah Tingkat IX.. Untuk memperjelas maka dalam Su - rat Edaran ini dilampirkan sa1inan Peraturan Peme rintah Nornor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan Pegawai Neveri Sipi1 (Lembaran Negara Nomor 17. Penunjukan Pejabat Penilai begitu juga perincian pelaksanaan Surat Edaran ini ditetapkan lebih Ian jut oleh ~1enteri. PERALIHAN Pernbuatan Daftar Penilaian sarkan Peraturan lai pada1bulan X. . Jaksa Agung. Jaksa Agung. 4. Pimpinan Kepa masing-rna Pemerintah Tinrkat Noncepartemen.. Tarnbahan Lembaran sebagai tersebut da1am lampiran Negara Nomor 3134). la Daerab sing.32 5. Pelaksanaan Pekerjaan berda Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dimu - Desember 1980. I dalam lingkungannya segal a sesuatunya 2. supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penye1esaian. Lemba~a Tertinggi/Tinggi Pemerintah Nondepartemen. Pimpinan Kesekretariatan Negara. 3.

Jenderal..ksanakan denp-an .---'.-_ 33 4. Jenderal.--. . Henteri/Sekretaris !.. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Semua Kep~ Departemen Keuangan. I 4. Bapak Presiden ~~enteri poran. s ebagaf la- :1. Harap maksud Surat F:daran in1 dill1. Indonesia.Lknya . -- -------- --- . A. dan ~::8pala Badan/Pusat. Penertiban Aparatur Negara.. ...:ara sebaza. .- NEGARll MANIHURUK TFJ1BUSMlSura t Edaran ini disampaikan kepada: 1. Semua Sekretaris Jenderal.antor Pe rbenriaha raan Nerara dan la leas Daerah. Pe rt i nggal .Direktur . ~emua Kepala Kantor Wilaynh Departemen/Pimpinan Ver-t Lka l .---_ aeba tk -ba..lep. C.L laporan. 7. Inspektur Instansi ~. Sernua Camat di seluruh 9. Semua Kepa l a K. Nepara I sebagai Lapor an .

.. .. . .. . . -D '" .... . I1 TANGGAL 2 URAIAN 3 PEJABAT PENtLAI 4 I f I i RAHASIA ..A DAN PAUF I INO. . .34 LAMPlRAN I SURAT EDARAN" KEPALA BADAN ADMINIS TRAS I KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR TANGGAL 11 PEBRUARI 1980 Oi/SE!1980 HAHASIA NAMA NIP . .. GOLONGAN RUANG : ••••••••••••••• NAbf.. BUKU CATATAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT ... " ... ... o ...

2. I A N :3 1 2 Cukup jelas " Tulislab tanppal kejadian yang akan diuraikan . 4 Tulis1ah nama dan Paref Pejabat Penilei pade setiap ada kejadian . serinr. 3 gawai Neger! Sipil yan~ bersangkutan yang menonjolt baik yanp positif maupun1yang negatif. di deIsm lajur 3 • Tulislah tingkah laku/perbuatan/t1ndakan Pe I 3. 02/SE/1980 11 PEBRUARI 1980 U R A LAJUR 2 '. 1 1. umpamanya prestasi kerja yang luer biasa baiknya~ tindakan menpatssi keadaan yang sulit..tidak masuk kerja.35 PETUNJUK PENGIStAN LAMPlRAN I Sur-AT EDARAN KEPALA BADAN ADMlNISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA HOMOR TANGGAL: NO. berkelabi. dan lain~ lain. 4.

36 LAMrlFAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAI~N NOMOR TANG GAL RAHASIA DAFTAP PENlLAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPAP. Jabatan e. b. Jabatan/pekerjaan e. polonran rueng d.. Jabatan/Pekerjaan e. Unit Or~an1sasi 2.•••s/d ••••19 .AH TINGKAT ••••• L YANG DINlLAl 8.KTU PENlLAIAN BUlAN •. Unit Organisas! RAHASIA - 4. NIP c. 1 Unit 01'ganisasi 3 . Pangkat.: ATASAN PEJABAT PENILAI a. NIP c. golongan ruang d. I i ! .. PEJABATPENlLAI a. NIP c.TEMEN/LEMBAGAI DAEF. 11 PEBRUARI 1980 JANGKA W~. ()Z/SE/1980 .· N am a . Pangkat. golongan ruang d. • •• . Nama I II t b. N a m a b. Pangkat.

L A H .--. 4. h. Ketaatan e..------~ c. h.-1 N !L A I ArWKA SEBUTAN lCETERANGAN Nilai ratarata adalah jumlah diba~i dengan jumlah un sur yanp d_! nilai.. a. ~ ----. NlLA. JU M...••••••••••• 6. ...N DARI PEGAWAI NEGEP..I SIPIL YANG DINtLAI (APABlLA ADA) Tanggal. Prakarsa .. Kesetiaan . Tanpg-ung Jawab d.. Kerjasama g. PEN I LAI AN UNSUR YANG DINILAI .. Kepemimpinan i.. KEBERATp.'. j. KejuJuran f.. RAHASIA .l r RATA-RATA 5. Prestasi Kerja ~--------------------------~~----_.RAHASIA 31.

~ ...... TANGGAPAN PEJABAT PENILAI AT"'_S KEBF.RATPJ>. KF...PUTUSAN ATASAN PEJ~AT PF..1 Tan~gal... Tanp:gal" ..... RAHASIA 8. 7.. ..NlLAI ArrAS KEBERATAN ....38 - RARASI! 6._ .

... DIBUAT TANGGAL •••••••••••••••• PEJJ\RAT PENlLAl ( If)..\ TANGGl!L..A . DITIl:RIM... •••••••• YM1G _ ) NIP PEGAHAI MEGERI SIPIL DINILAI ( ....39 RAIIASIA 8. . •••••••••••••• ATASAr:l PEJABAT YA... LAIAf.•....•..'1G MEtHLAI (.. DITERU1.• ~ NIP . ••• .••.LAIN 9.. II •••••••• NIP « • •• ) 11.1\ TAlTGGAL. ) RM1ASI.

.sasi tempat Ssudara. Umpamanya Urusan C/l/2 Sub Bar-ian IV/ell Bagian IV c Biro Tata Usaha Kepepawaian (2) Untuk Daerah : Dinas dan Unit lainnya yanp setinpkat dengan 1tu.olongan ruan~ terakhir yanF bersanpkutan c 4.nJK PENGISIAN NO}fOR Lt!:M'IRAN II SURAT EDARAN KEPALA. 1 e Tulislah Unit Orrsni. bekerja serendah-rendahnya : (1) Untuk Pusat : Biro. umpamanya Seksi A Sub Bspien Dinas IIDinas A~raTia 6. Direktorat dan Unit lainnya yang setin~kat denr-sn itu. 3. . 1 I- HURUF 3 U R A I A N 2 1 1 1 4 1. a b Cukup jelas Cukup jelas Tul1s1ah panpkat/p...40 PETUN. 1 d Tu11s1ah nama jabatan atau pekerjssn dari ~eFawai Neperi Sip!l yanp-d1nilai 5. BADM1 ADr-ITNISTHASI KEPEGAWAIAN NEGARA TANGGAL LAJUR ANGKA 02/SE/1980 : 11 PEBRUARI 1980 NO. 2. .

.. 3 a sId e Untuk penp!sian lajur-1ajur untuk AtasauPejabat tersebut diates Penile! apar memperhatikau penpisian 1ajur-lajur anrka 1 huruf a sId e 8.• . Cukut> 4. Kuranp. Muda Go1."d 60 50 ke bawah Pe~ilaian unsur Kepemimpinan sebagaimana tersebut dalam lajur anrks 4 huruf h hanya dikenakan bapi Per-awa! Neferi Sipil yanp be~anp"kat Peuyat . 6. roanp II/a ke etas yaup memanpku sustu jabatan. N I L A 1 SEBUTAN 76 ANGKA 91 sId sId 100 90 1. B a i k 3..41 1 2 3 2 4 . Sedan9: 5. 9. Amat balk 2. . •. 4 a sId h 'Iul1s1ah nila!. a sId e Untuk penpisian lajur-lajur untuk Pejabat Penilei apar memperhatikan penpisian lajurlajur anpka 1 huruf a sId e terseb\ltdi atas 7.. anpka dan sebutan pada masing-masinp: Unsur yang dinilai deng-an ke tentttan sebersi berikut~ NO. 61 sId 75 51 s.

Sipil yanp dinilai ruhnya n11al yanr terdapat dalsm daftar Pemaka Pepawa! menulis kebe pads lajur itu dibuat nilaian Neperi ratannya Pelaksanaan Sipil yanp. yaitu jumlah nilal darl unsur kese~i~~mpai Dalam laj~~erlU 10. tidak ada keberatan eendirinya maka lajur ini tidak perlu c!i isL dar! Pepawai Neperi maka Pejabat Penila! ada keberatan Sip!l yanp dinilai. ..~al keberatan ini. denran demikian bersanFkutan Apeb11a nilai rata~rata • 80. 5 Apabila ada :keberatan dari Perawai Neperi atas sebarian atau selu Pekerjaan. menuliskan tanggapan-tanggapan etas keberatan . yanp dinilai adalah Pepawsi Ne~eri make jumlah n1 - Sip11 yanp bukan pimpinan.42 - 1 2 4 :3 i 4 Tulis1ah jurnlah Ni1a! anr-ka dar! semua ununsur Kepemimpinan. 4 j Tulislah umpamanya ni1ai rata-rata. Tulislah Apab11a denzan 12. 6 Apabila pada tempat yanp telah tersedia. nilal sebutan yanp = balk. menpisi nilai sebutan. sur yang dinilai.i 7 unsur yanp dinilai.. yanp dinilai lai anpka aiba?1 jumlah unBur yanp dinilai. 1ai hanys dibap. yaitu jumlah ni- 9. maka untuk mendapatkan n1la1 rata~rata... 11. adalah seDranp Pim a pinan cenpan jumlah nila! an?ka • 640..640 : 8 80. bersanrkutan denFan alasan-alasan tanp.

ke ~udiandibuhuhkan tanda tan~an.. 17.hat Penilai. Tulislah ta. namnt NtP dari Per8t-mi Nf!f'criSipil yanrr dinilai. dan nIl' Atasan Pe- . Pe- 13. maka Atasan Pe1nbat oLeh Pe[abat. k8mudian dibuhuhkan tanda tanfnn. nama.asan rei sbat P~ni1ai. bulan.« an Daf'ta r Nilai Pelaksana~.awaiUereri Sipil yan~ dinilai. Penilai at au mengUb. 7 Apahi1a ada keberatan dad nilal menpukuhkan nilai P~p.nf!p. bulan~ dan tahun nencrinaan DaftRr nenilaian Pelaksanaan Pekerlaan olen At. dinilai. 11 Tulislah tanprnl.. dan tahun nenerina?cnilaian Pelaksanann Pekerjaan dAn oleh Pep.8hnya yan« sudah dfbuat apabiyang kuat.apan tersehut. nana . 1(1 Penilat. 18 mempunyai Tulislah jabat Penilei lll. 9 Tulislah tanfwa1.nPekerjaan Pej abat oleh Pejahnt P~nil~i.awni N~~eri SiDil yanr. tcrsebut. ke1'1l1dian ibud buhkan t anda tannan. 8 aiasan-alasan teMtJat dibuat keputusan Atasan Pcetas keberatan Tulislah keteranran-ketcranran !'lerlu.. . jl!. dan nIP dad 16. lain 8pahila 15. dan ta..hun dihuat tanrr.43 - 1 2 3 4 kebe ra t an tersebut.lt bulan.a. Tulislah an Dafter tanrpal~ bulan. dan t ahun nembuat..

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). BAB I Y. . b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Untuk Pegawai Negeri dipandang tidak sesuai lagi. . Menimbang a.. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 1. bahwa dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil be~ dasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. M EMU T U S K AN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN PELAKSATENTANG Mengingat Menetapkan NAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.ETENTUAN tTMUM Pasal 1 Dalam PeTaturan Pemerintah ini yangdimaksud dengan : a. oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. . dipandang perlu menetapkan Peraturan Pernerintah tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil..-------- -- ~ 44 - LAMPlRAN III SURAT EDARAN KEPALA 'BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA NOMOR : 02jSE!J9pn TANGGAL: 11 PEBRUARI 19'80 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TABUN 1979 PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 2.

epar t.. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegs ~ wai Negeri Sipil.emen1 dan Gubernur Kepa La Daerah D Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing . dengan ketent~ an serendah-rendahnya Kepnla Urusan atau pe· .l'Pimpinan Lembaga Pemerintah Non ..~5 . Jaksa Agung.. Pasal 2 Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerj~ an. oleh Pejabat Peniliti. BAB II ••• . dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai. c.. Pejabat Peniiai adalah a ta san langsung Peg awai Negeri Sipil yang dinilai. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsun. yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Da£tar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjnan.. Pasa! 3 Terhadap setiap Pegawai Negeri Sipi!. kecuali ditentukan lain eleh Menteri. adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan peker jaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihuat.. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara. a.g dari Pejabat Penilai.. adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertim bang an yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil. jabat lain yang setingkat dengan itu. b.

dituangkan· dalam Daftar an Pelaksanaan Pekerjaan. (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan unsur-unsur yang dinilai ada1ah ~ a. d. g. Pasal 5 dengan (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan sebutan dan angka aebagai berikut : a. kepemimpinan. kesetiaan . tanggung j awab .ian pe1aksanaan pekerjaan Negeri Sipil.~ e. amat ••• . kejujuran.. c. b. ke r j as ama . hanyn dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke a t a s yang memang ku suatu jabatan. dan h. Pekerjaan . f. prestasi kerja. prakaTsa. ketaataT).4~ - BAB DAFTAR PENI LAIAN II PEKERJA:\AN PELAKSANAAN Pasal 4 Pegawai Penilai (1) Hasi1 penila. (3) Unsur kepemimpinan·sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) huruf h.

sedang e. / " /(2) Penilaian pelaksa:naan pekerjaan sebagaimana dimaksud da1am ayat (1).. anat 47 61 . ATASAN PEJABAT PENILAI. DAB III PEJABAT P~Y. laksanaan pekerjaan. .ILAI.7S = 51 60 = 50 ke bawah. Pasal 8 Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pe. Pa s al. di1akukan pada tiaptiap akhir tahun.a. cukup d. = baik b. 6 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah ber sifnt rahasia. kurang 91 "" 76 := - 100 90 (2) Pedoman dalam mernberikan nilai pelaksanaan p~ kerjaan Pegawai Negeri Sipil~ adalah sebagai tersebut dalarn Lampiran Peraturan Pemerintah ini. DAN'TATACARA PENILAIAN Pasal 7 (1) Pcjabat Penilai wajih melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya. Pasal 9 ••• . apabila in te1ahmembawahkan Pegawai Ne2eri Sipil yang bersangkutan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan. baik c.

n:. maka ia dapat mengnju~ kan keheratan disertai dengan nlasan-alasan nyap kepada Atasan Pcjabat Penilsi melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) ha r i sejak t arig a. Daftar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disaropai kan tanpa catatan.. apabila ••• .embalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pe kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pejabat Penilsi selambat-lambatnya dalam janeka waktu 14 (empat bolas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.l d i ter. b. (3) Per:awai Negeri Sipi! yang dinilai wajib me . (2) Apabila Pegawai Nageri Sipil yang dinilai be!.i g manv a Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. keberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Pasal 10 (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar P~nilaian Pelaksanaan Pekcrjaan kepada Atnsan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebarai berikut : a.- 48 - Pasal 9 (1) Dafter Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberi kan clch Pojabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. apabila tidak adakeberatan dati ~egaw~i Negeri Sipil yanr dinilai..

:! Pasal 11 Menteri.g a Lembaga Terti 7'.mp Inan Kepa La Da erah Tingka:~ I. (3) Apabila terdapat alasnn-alas~n yang cUkup..han dari Atasan Pejabat renilai. ada1ah Pej abat Penilai dan atau Atasan Pejabat Penilai yang ~ertinggi dalam lingkunflannya..tan Lemba.ma~ini-~asinr. ApcPedi- (4) Daftar Perri Ian Pelaksanaan Pekerjaan bar u Ia 0erlaku sesudah adapengesa. a t as Pe - (2) Atasan Pojabat Penilai memeriksa dengan sak sarna Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr disampaikan kepadannya. tasan Pejabat -Penilai dapat mengadakan Tubahan niial yang tercantum dalam Daftar nilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana maksud dalam' ayat (2). BAB IV ••• Noh Depar temen . Daf t ar Peni laian PeLak :). Pemerintah J~ksa Agung» Pimpinan Kesekretaria.. Ncgar a .i.:3i/Tinzr:i -. apabila ~da keberatan dari Pegawai Neeeri Si3111 YJ.C dinilai._ ~l r-:. Pi.:~ _ b. .-:clakan Pekerjaan tersebut d i s ampa Lkan denpan catatan tentan~ tRn~gapan Pejabat Penilai kebe ratan yan::: d i a j ukan oleh gawai Negeri Sipil yan~ ~inilai. dan Gubernur " .

.50 BABIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa1 12 (1) Daftar Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara. bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepri1a Perw~kilan Republik Indonesia di Negara. atau.. yanl{ ber sanrkutan. dibuat oleh Pej~bat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberikan oleh pirnpinan pe~guruan tinfYpi sekolah. li (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tug:as belajar di luar negeri. (2) " " Khus us bagi Peg-awai Negeri Sipil yang d i ang ka t menjadi Anggo t« l".kursus yang bersangkutan. nesia dan Dewan Per... Pasal 14 '" ..Jwan Perwakilan Rakya t Repub Id k Indo- Daerah. akilan Rakyat Pasa1 13 (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar. baharr-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dibe rikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan. dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberik1n oleh pimpinan badan atau dewan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat NegaTa.

dibuat aleh Pej~bat Penilai dari Daerah Otonom atau instansi Femcrintah yang bersangkutan.t Penilai denpan mcn.. o r ran i sas i a t au badan yang be rs ano ku t an .b ahan penilaian pelaksanaan pekerj a an t er-s but vd iber fk. badan swasta yan~ ditentuk~n. BAB V .m o Ieh Kepala Perwakilan e Republik Indonesia di Nerara yan? bersangkutan.an Pemerintah ini. Pasal 16 Hal-hal y an« belum cukun diatur daLam Peraturan Pemerin tah ini diatur 1ebih lanjut dengan Keputusan Presiden.. ~itetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bad an Administrasi Kepe gawa i an Ne ge r a . Pas a I 15 (1) Daftar Penilaian Negeri Sipil Pelaksanaan Pekexj2an b~gi Pegawai a t au dipekerj akan yan z d i perban tukan pl1da perusahaan milik Nep-<lra. 1 (2) Khusus bafi Pegawai Ne~eri Sipil y~ng diperbantukan atnu dipekerjakan pada ne~aTa sahabat atau badan Ln ternas ional b ahan.naan ekerjaan b/1pi Pegawai NeP geri Si~il yang diperbantukan atau dipekerjakan pada naer~h Otonom atau instansi Pemerintah lainnya.f?unakan bahan-bahan dari pimpinan perus~ haan .ara sahabat.51 P. atau badan intern~5ional.•• \ . dihuat oleh Pejab3.:1sn1 14 Daftar :Penilaian Pelaks<'. Pasal 17 Ketentua~-kGtentuan teknis tentang pelaksanaan Peratur.organisasi profesi. nef.

.'.AB V KET:t'.i]}) dan seca l a rler~~t'.IT1TPJinpU\LrHAN Pa s a l 18 Daftar Penil~ian rel~ksanaan Pelerjaan yanp dibuat sebelum be r l akunya ie r-i t ur an I'emer Lrrt ah ini diCtnr:gap dibURt ber~3s~rkap r0r~turan femerintah ini. 1952 Kecqkannn refnwai Ne~eri r~r~yataRn ini. BI'B VI ~Rsal 19 Denpan berl~kunya Peraturan ?emeyint~h at uran Peme r In t ah Nomor 10 T~h~.l.n~an Lr. maka Pert ent.52 B.n T)c"1'·\mdanr:-und3.an« Da f t e r (Lembaran Ne~arn Tahu~ 1952 Nomor ISS) T~~b?~~n LembaraL Ne?ara Nomor .Lrmya ypnp hertent~n~~n - dc~~or Pcr~tur~n Pemcrintah ini di- !.i fiU]' i -\rrar .r-.

"'~~} "h.ONO SH.t.inya ~Ie~. ~) nAll)p. Diundanpkan di J3karta pada tangrq1 IS nei 1979 ?1ENTERI!SEKRETARIS NEGfRA S0E r:r }1 T0 REPUBLIK INDONESIA t..: '. .. SUDHARiV... REPUBLIK INDONESV\ T.It:r.}\~l _"\' . .• r~ •• .lO" ." tUN 1979 J'. PRESIDEN REPUBLIK LLl. s LEHBARAN NEGARt.t":1n PI.- f.rflj::··i'·.- t.~J... I K~PE"'A\'·I)IL~·l i'l l.lik Indonesia. " ..d.ra P.ran Ne~r'..cn1jr.~" 17 Cisalin sesuai dengan as.~ ". Ditetapkan di Jakarta pada tan~pal 15 Mei 1979. INDONESIA.>' . .".i\'~ _.lerint~h i a i dt.r.':J:'-:'l'!'- p a tnnny a dalam LCP1b2.~ 53 - Agar supsya setiap oranp men~etahuinYR~ mern0rintahk~: pen[undanrr[m Pe r a t urnn !"ler.

p~.-IOO .si 12 dr.. seseoranp.·UndanF D::-'sar Gf.1:'i Ea Iuan Nerar<l.:. k. ~ "'_~. Netar6~ Iemerintah 1945. pCl.uh meT'!perC' nretahuannya tentane Fancs. amat baik 91-100 J 3 Belalu be ru saha (:enpp.cl""J 2. 1Jn'~<'n...r t a selalu berusaha m""l:l"o:.nr l?anci:!sii' aroet baik 91-100 La .. i 5 ! tidak pernah men..E..3t8u I"clr.t.J.n sunrarost baik al."J.2_ .di simpa tisen/ ann:ota perkumpulan atell ticalt v::xnah terlibat da lam r-e rakan yanv bertujuan menrubah at au menentcnr rancasila$ Undanr. se.. atan ro1Q:wan.rip?J"a kcpentinran ri scndiri. ! I 2 sclalu mcnj unj un? tinf'?i l::C! .anr Daaar 19i1S~ b ent uk NeFere Kesatuan Republik Indonesia~ ateu PeF'erintah..n atau Pe-· d mcr Int. KESETlAAN baik SJ..bcnaran Pancasila baik d'lltm UCC1pan) sH~"'... sC'rtc senantiasa t!1cnf'ut. . amat baik 91-10C 4 tidak p€.·~.TnC\h menje.encana fer:erintnh df!ni~.au.-::e1uarkan ucepan~ membuat tulisau. i URA I NIL AN A.:di fara. tingkah laku den IJcrbuatan..I MIGKA 6 KETE_ RANG A}1 SEBUTAN 5 arne} - '2 4.kukan tindakan yen? :.ll iJndanf-Unclan~' Dasar 1 (l{.LAMFIRJ. ~l "1cnente.1 a..ltn t.rc7: n1 k<2pentinrrm 'Nt.rP'.-Unc. tidak per!l<:!h menyangsikp"..P.~. C'. horrsat an t~·(~?c.mIC' p fuh-sunr[.ini1ai ber tujuzn menr ubah 1:. ! .rintah renC3na-r. i 7 1.N PERATURAN PEMERINTMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR j TAJ:-1GGAL 10 TAHUN 1979 15 MEl 1979 NOHOR '1 UNSUR YANG NILAI DI3 1 I. dan litik :::~·l:'.' kan turasnyo r unz '~fJn s:~cara l--erdf'ya-=- berhasilfunc.ujuan untuk clapet meluksane - 91-100 . rl<'.iO .

keliru=- atau Pe I an tersetut. seC<lre ti..k lag! menyanz sikan kebenaran Pancasd La .mcasile.h.dan rencana rencane Peme:rintah sesuai (1e11[:8nbidanr tugasnya..1ngatkan ia sadar akan kekcliruannya dan tirlak lagi mengulanpi kekeliruan t er sebut . tetapi sesudah diperi ngatkan 1a sad ar akan kekeliruannya dan t ic'e. : ! I II I I I I i I I I bafk 7 ~~arena kaa Lpaan dan t. " " kalau ada dor ongrm baru mau terusaha deng8n sunppuh-sunp:gub mempelajf."~ i 5 haik .:-i kchormatan Nef"ara (:f'.. de-pat dinilai kurf-up.:'ak22.La 76~·!:1O ! I ! 7 'v.DQnjunjunf tirw. karena kur ann pengeta'huan peE. I bail': 16-90 '3 cukup 61-75 I - 10~ karena kealpaan pernah bersikap atau bertingkah cukup laku yang dinilai kurang menjundarat junp: tingRi kehcrmat an Neg-ara dan atau Pernerint~h~tetapi se sudah diper. eJ. . politik Pemerintah.i ~~ . 61-75 I 11. Undang-Undang Dasar 1%5> Haluan Neraie.i'dapar 'dinilai 1'1.-::npl1anfi ke.etahuan. I .Qar pernah ikut-ikutan P.Lciak sa(!er pernah bersikap atau bert:Lnrkah Laku yanp. te..:kahLaku yang capat dirtilai menyanfsikan kebenaran P..".U 76-90 l' I i I nurint3.tar-i kemudian SaGAr aken kekeliruennya dan tidnk leW! menY8ngsikan kebenaran Pancasf.ri dan mempcrdalam penre tehuannya tentan? T'ancas Ll a.ny~nf'sikan kebenaran PancaGila. . tct~r:i kemudian sadar akan kekeliruannya dan ti c:ak lagi rr.u nah !!Ienp Clrkan ucapan at au mcnunjukkan sikap at~u ting kah l~ku yen.lengeluarkfin uCl1pan atau r::enunjukkan sikap atau tinp..6 1 2 I 3 6 4 karena kuranp penr.

politik Pemerinteh. can rencana-rencana Peme sedang 51-60 rintah sr.e l.La clan 1··arusadar akan kekeliruannya sete1ah (!iberi peri ngatan yanp keres" karena terpeugaruh o1eh oranr lain atau linrkunpan menjadi ikut-ikutan bersikap atau ber~ tin~kah laku yang clapat dini 1ai kurang menjunjunr tinf-fi kehormatan Ne?ara dan atau Femerintah. i 1 16 diberikan per.ah dH:eriken perinratan yan~ keras. cukup 61-75 12 j karena terpenearuh o1ch orenr sedang lain stau 1inp. ~ bawah ! I Pemer1ntah.kunpan. 51-60 14 j arang mcmpelaj ari Pancas Ll.a. mcnjadi ikut-ikutan nenseluerkan ucapan atau nenunjukkan sikar atau tinrk0.1snya. . I kuranr.II kurang infatan~ tetapi masih bersikap atau ber t mgkah Laku yaup: dapatl dinHai kurang menj unj unp t infr 1 ri kehormatan Negara dan atau wa1aupun t eLah ! 50-ke.D Lsku yang dapa t dini lai. RaIluan Nerara.::1cnyanr:sikankcbenaran P8.E cd. I I I . sedang 51-60 13 . dan baru s~dar akan kekeliruannya set."_ 56 1 .150-ke bawah 15 ~alaupun telah diberikan per - in~atant tetapi masih menreluarkan ucar-an atau menunjukkan sikap atau tinekab laku yanp lcapat dinilai menyanesikan ke!Ienar an Pancasila. Undan8-Undanf Dasar 1945.suaf denp an bidanr. tup. Raluan Nerara~ politik Pemerintah can rencana rencana Pemerintah sesuai denL an bidanr: tur-asnya.2 3 5 6 7 11 kurang berlisllha mempelaj ari dan mempcrdalam penretahuannya tcntang rancasila~ Undanr-Un t'lPJl£ Dasar 1945 .

politik Femerintah.l.l w~dal~~ laksanakan tugasnya.3 4 tidak terusaha mempe Lajar f Pan casila Undan~-Undan8 Dasar 1945. •. baik dalam arti mutu maupun da. i 6 7 17 kur ano 50 ke bawah L mempunyai kecakapan dan menvuasal sefAla seluk Leluk bidanr tupasnya dan bidanp lain yanf berhubungan GenEan tugasnya. ba'ik I:'.am arti jumlah..ara. selalu bersunr.asnya.?n denfan tugasnya. mempunyei penealaman amat 1/ 91-100 balk &r.mat II 91-100 baik 7 kerjanya jauh reeLeb fhf kerj a rate'~rata yanf d i tentukan. 5 amet baik amat J V II 91-100 91-100 mempunyai keseraran dan kesehatan jasmani dan robeni yang baik. selalu melaksanakan tUfas secara bercaY8f:Una dan barhasil funa. dan rencana-ren cana Pemerintah sesuaf dengan bidang tugasnya.ik amat 6 91-100 baik a. t-aik 76-90 ...-_ yanp batugas penpalaman tu?asnya. .mat 91-100 2 mempunyai ketrampilan yanp sa npat baik dalam melaksanakantup.fuh-sunrpuh ticlak mengena. hasil hasil ba.lat 3 as di Hoang yanp lutugesnya dan li taik v' 91-100 dang lain yang ber hubungan c1. Haluan Nef. yang luns baik 76-90 baik 76-90 11.

pada urnumnya mela~san~kan tugas secara be rdayaguna dan be rhasd L.asnyi'.. kecakapan tup.am arti mutu maupun dalam art! jum Lnh .. ..~.. 19. kal.cu tUg8. m€mpunyai ketrampilan dan~ ·dalam melaksanakan . ~1: __ 11. 14. 51-60 24. ternmp:ru kesehacan 20. selalu be raimgpuh-sungguh I melaksanakan an j asmani I bafk ! 5~.Lanya tirlak mencapaa htlSil j kerja rat..1 adakal._. 17.j mernpunyai penf'?lanum yang cukup 18.anya tidak dapat ne Lakaa : nakan tur-as secara be rdayaguna ! di bidang tug~sny<"l...J. adaka.Lan yanp..au ada doronpan .. i baik 76-90 i5:r. .nya.~..1anr· di bidan~ turasnya.-guh-sunrruh melaksanakan tup:asnYF.~ft\}.ukan . edakalanya jnsmaninya. mencapaf I I hasil kerja rata-·rata yang df. ··.~.S - kup d~l~_TIl_ meLaksanzk an j nya .-rate yanR d1tentukan? I baik d"lam ar t I mutu maupun da. mempunyaf yanr cukup cukup cUkup 61-75 61-75 61-75 61-75 €1-75 61-75 ket rempf. cukup cukup cukup ! cukup I dan berhasilfun~.t. I cukup 61-75 I sedans I sedanI' 51-60 I . . mempunyaf kecakapan yang ser. I I.ent.~~yai 16~1 1di bidanp ! .. bafk dal.~!~..1. yanp setugas- I.-+ __6 __~ __7 ~ 76-90 I 12 _I pada umumnya mempunyai kese~ar- I baik 76-90 76-90 13." . ~_.. 21. ~t¥}i\h. dan rohsnd yenp baik. .1 bersunp.'~I.58 ~~1-+~2 __~~3~ 1 ~ 4 dalam tugasnya." 22.. 23... I ! I ba1k guna.

~larn arti mutu mau- I bcrkali-kali tidak dapat melaksanekan tur.ienr'.59 1 2 3 I 4 5 yang sedan?.nr: 6 i51-60 51-60 51-60 1. mempunyai I di bidanv 25. ~ kurenj..ayar--une.1 kurnng 33..~ 32. I I i bi.. I I penpalaman turnsnya.alemmelaksanakan 26.. bafk d.snya. . kuranp: kur an« 31. kur ang menpunyaf. j mem:ounyai kecakapan eli kur ang 150 ke jb8_Wah i kuranr mem~unyai ketrampilan dalam 1!1:2. + kur anc I ~ . basil kerjanya selsIu jauh ai bawah hasil kerja rata-r'lta yanr-. I ! I ' '.: berkali-kl\1i.df. j guh cl. ber sungpuh-aunczuh tur-:asnya. .. da Lem maLakaenakan baHah 50 ke I manfrrya . sedang sedan? sedCl. . enn berh~si19una.:angpu pe Iaksanaan tu~a.two:asnya.-'" 7 24..1 adakalanya tidek bersungguh-sunr. berkali-k~li tid~k mencapai hasi1 ke rj a ratl'l-ratn yang ditenI rukan .asnye secara berdayapuna dan berhasilguna.tenrukan .a serin~ ter p. sedanr.{ 150 ke jbawah kurang kuranr. terganr-gu kesehatl1n I jasm8niny~ scninp. 27'1 1 28. 51-60 151-60 I I sedang 29.1 30. tUfc?snytt. penralama. 34.n d1 bdrlang ruzasnye .r. bafk dalmn arti mutu maupun dalam ar t f Jumlah9 I i I ISO beWl1h 50 ke f basrah kuranz 150 ke !bawah III.• serin? terpanrpu kesehatan jas- s~ring ticElk capat melaksan~kE\n tuvasnva secara berd.1aksanakan cugasnya.1 150 ke bawah ke .

at tugaa- 'l selalu menput amakan kepentinf:'.. se Lal. 4 5 den t epat 6 7 III L p:unpj"." ..-.mbil atau tin..• k-baiknY·8 d p.~.nIa selplu menye_1esaikan tu~as ce- amat baik amat 91-100 -ai temp..... 6...->-.~. 1 2 Tnnp:- 3 .. 4.. keadaan·v baik 91-100 : 91-100 tic'd.tau t Indakan yaur ... \ 12. baf. ~::3[:_.r:t kS\1utusan Y?~l " niambit e. mengutamakan - baik 76-90 ._.. se1alu menyi~pan dan at au medengan sebaik. de...la- I balk 76-90 !. I i I I I kukannya . .(~r1kul resiko cb. 91-100 f. uraumnya i .o b er ade ny? dal.'\0a waktunye . ~ . 110 pada 76-90 ! umumnYG reran! 'F.•.::kny<'1 loarclnr-baranp milik Ncr-ara melihara amat hafk ~>-7..-". 10. ngan ~~b. F.a kea. 3.laan . ..k 76-90 I'pada i I I I ! i 1 1 I I . I i ! II ...: ~crnf:h lerus aha me10m rark:-m kesalahan yan~ dibuat nya k':::Dada orang LaLn ... - amat 91-100 bnik emat baik 5.k 76-90 I I I ber 8... • It upasrrya rl_alam segal.kan yanr d LLakukannya . . . brd.bp.1<.k dan t epat pada w.. berani memikul risiko dad ke b 91-100 putusan yanp: diB. pada umumnya t Ldak pernah ber-- I I 1 baik usaha melemparkan kesalahan yan1 dibuetnya kepada oran? lain.wab 2.->< para umumnya menyelesaikan tu['fas [~enfan baf...• . 1'Dada umum:ty{O\ ada o.:!-2~.E£§!L~~~~~?e£?E-Y_?~.". 9.an ser.olonpan.~.60 I .ktunya..>. at au f.i t empat.01ongan. kepent ing an cinas cladpada ke pentinpan diri sendiri oran? Latn .amat baik an dinas daripada kepentinh~n u diri scnciri~ oran? lain 1 et.

13. 17. ... I cukup 61-75 16. adakalanya meni~falkan tUf'.~. pade umumnya tidak berusaha me nye kerena oranp. pada umurnnya berpni memikul reaike dar! cukup 61-75 tetapi...lakukannya._. pan dan at au memelihara barenzbarang milik Negara yang cHpercayakan ~~i?ad~._. milik Ner-ara yanp. (" adakalanyn tidak dapat menyelesaikan turasnya dengan balk dan tidak tepat pada waktunya.ertanpLemparkan kes al ahan yan~ dibuat- gun?. 61 . __._. 61-75 '14.ikllYI1 baran~-baranr. baik menyim - l!UIaIt>' 61-751 ~ ! 20.. tetapi deIsm keana an terdes~. . . 1 2 3 4 5 76-90 7 12.._... adakalanya untuk turut 18...... C_!_l:1?~~£~Y~~~:n.. .~~Jl ~g?<!!X. kuranp.'"..• '1'... _ cukup f··· . . pada umumnya men8utanakan kepen- tinsan dines.__ adaka'l... I 214 • 00 ~ . heruseha meli- ketlutusan yanz diambi1 memikul resiko.tapi kurang Iengkap . adakalanya batken orang lain etau tincakan yant' di.-..k adakakanya kurang mengutamakan kepentinpan dines.esnya.anya te. _.. 1 ken tugasnya atau tepat pade \oJakt1.:~ ~.jawab....nye.rlambat me Lakaana - ..-'I.. ternrat sedan~!51-60 ! -I II sedan151-60 1 I I • . pada umumnya berada di tempat tupasnya. cukup 61-75 cukup 61-75 15.lnya te.. 1ain~ tetapi adakalanya berusaha mclibatkan oran? lain untuk turut l_-..~. pade umumnya menyimpan dnn 8tAU baik memelibara dengan sebaik-bo:l..

.. sendiri or-ang lain.1r.as temp at t. kesal~ban kepadu yang dibuatn.. sering dfnas .lanya tida. I I 1 24.. 51-60........k berani meU'... yeng diperC8\{akan kepcdenya .l I I i \.~ •.. .ng b aile menyimpan dan s.._.. I I I I 3.'Ji y:-:!:ug diLekuksnnye • kurang 50 ke ba:we.._ •••.un dengan dan ata.._.. I 2" sering me1emparkan o....~"'.h 30. Ke~aatanl I I I I l.l~a.u peraturen ltedinasan ~rang berlaku. j 27.. 1alai kurang 50 ke bc':rr:dl I I 1 . 50 ke v 50 ke be-wah I I I . 'sF.i pe r c tV Man kepadeny E.... kepada orang lain..-:.c.anya melemparkan kes a laban yang dibuatnya sendiri sedang sedsng 23. .kukannya..: 1 I-- 2 3 4 mengutamak811 5 se dang 6 51-.~~ .-' ..menyelesaikan tugasnya.re. meningga1k::n kurang kurang kurnng kureng --.- i bawah 50 ke v' _-.. la.. _.n.tau memeLfhar-a sedang ------- . sering t:i.... -.ikul risiko dati keputusan yang dianibil atau tinds.. amat baik 19l .tau mcn:elihar!"..:!ring i!.kan yang di._...'1g dibcrike. ____ "'... _-'>"'- 25. ~ 29...60 51-60 I 7 y/ I 2l. ~" ... sering I ! I I\T.S."lool .'_"""~"'_""'" b ez-ang-barung milik Nege. ____ c_ . • . __ ..alallya kurang kek'e~tine-an dinas ._. I I ti dak berani m8rnikul risiko dari keputusan yang diambil atau tinda... I I 26. '-. __.__->-.. .... kure. I amat 2... .. 22. ada..n dengan sc an yang bervenang I 91-10<')1 I baik-baikny - I 8.__. sering Inenyi~~lpet:... adakal.Lkan ke:pentingan 50 ke baweh bmwh v i ..ra yang d._ -.. I----~-"_.ak dapat. ada.bai k 111!lSM ya. .i I I . mengab s..f .dan e.u- nye. •• -> •• 51-60 .. selalu raentea.• .. bareng-bareng milik NegarfJ. selalu mentaati J?erinteh kedioleh at2..ti per-abur an perun dang..-.

.t pululd jam kerjr.. al.-=_"'. dan at au 91-100 P~~~lL~_ bafk 76. 76.cukup kalanya menge. per Irrteh baik oleh atasan yang be rvenang dencan yang diberiken ba. dengan baik sesuai dengan bi-dang tugasnya.. at au dinas.syera. sopan .- .--".k beik-b{~lTmyF'lre __ i' dengan bi- ?anb tugasnya.•.1 . pada umumnya...da urmzmny nentaati a en perundang-undangen peratura.-._..."...ik 76. umumnyamentaati kedinasan baik..' Jj1 8.'_'-'" t I 12.kat dengan se..__. IJa.ktu jam ker. dalam·w'&{tu 1 (s atu) t ahun .baiknn ketentuon peraturen perun dang-un dangan dan at au peraturan kedin as an . tetapi tidak menimhulkan kerugian Neeara. I 76. ".. _-'.75 "- li." yang bcrv- 7.lberikan pelczyanan amat terha&!'.p sopan santilll --. -. .go I I . memberikanpela- yanan terhadap masyarruta:r. • •• I I I .90 i I 1 9. ~~ ~le:lu ---t-----"' "::::"sika. pere.b ad.lma. selalu men arnat baik 4. I 2 3 4 ketentuan-ketentue.90 10. - ..'C~_'L"·_'·'~~ .t .'1 Jam kerja.'. baik .n ke dfnusen laku. _ .e. . se1ci.huan ads.90 61.aaan yang aah .ia yang ditentukan taupe. tetepi tidak lebih dari 40 (empe.tu:r.':1br-...rn. pads unrwrnyabersikap santun...: .if~~..t masuk kerja dan at au leoih cepat pulang dari tm. pads.•. -- - 5 6 91-100 91-100 7 taati 3.. .- 6. adaka'Lenya tidak masuk kerja at au terla." . karena kurang pengete.-" baik 76..90 a..

daIl rnasyarakat. 22.- ·31 - 1 2 3 4 5 cukup 6 61-75 61-75 I 7 12.ng.lanya kurang baik oetiberikan pelay~nan terhe.. t.ktu jam kerja yang ditentuka:n t anpa alas an yeng s ah .aianya mcngsbaikan -_ ._.d -':-1a.. . sd8lt&lr.ri 80 (de lapan puluh) j em kerja dalas wa._ . tetapi tidak lebih da.Lang dari waktu jml ker j a Yelle di t errtukan t811Pa. a'Ias an yang s ah . • •• .. _"" 51-60 ....· .n perundang-undangan dan at au perintah kedinasan yang ber~· kura.'ltat aas ua'i. kurang menunjukaopan santun..u lebih cepat pu.nas an yane ber Leku perintah bcriken venango melaksa:nakan kedi.nasan yang eli oleh etas an yang cer - ada.'" 61-75 L. sering mengab aika:> peratura.. atau ter1ambat ms.1(tu 1 (s at u ) tanun. 51-60 18.k.. kurang baik rletiberike.mya salah - sedanp. :pel~anan terhadap l:1asyara. cukup -...~ kedinasan yanc diberikan oleh ata. 61-75 15. - - :l. ade. adakalanye sikap __ o •• menunjukan -.kalanya tidak masuk kerJe... sesuai dengen bidang tucasnys. tetapi tidak 1ebih dari 120 (seratua dUB puluh) jam kerja daLam waktu 1 {satu) t shun . ~ 13..- aopsn aantun . setl8DfC 51-60 19. &:laka.suk kerja dan atau lebih cepat pulang da.... dengan bidanr: tugasnya.tau perintah kedi. peratursedang an perundeng-undangan dan a..s an yang berwene.n sedang 51-60 20. adakalanye tidak mas uk kerja atau terlambat maauk Iterja dan ata.~ -11). berkali-kali ken sikap sedanl? 51-60 b esrah 21. pada umumnya IDE:ntaati perinta. kurang . cukup \' " cukup 14.n0 50 ke leku.." ....' 17.

I 9 . selalu meLapo rkan hasil kerj any a kepada atasnnnya nenurut ke adaen yang sebenarnya. serine-..ara dan r:l..Las me~ baik ba. de- amat br.L:. umumnya tidak pernell nenyalehcun~ken wewena. p ada umunny amat 4.u) tahun.h 91-100 91-100 91-100 I V.ik 6. 6 50 ke bawe. kap s op an santun. kerjenya kel1acca at. karena terpenGaru~ kungan ~ adakalanya cukup tetapi tic1ek de. Lkh... adak.Lu r.h 7 23. sering terlaL'1bat nemberi pelasey anan terhad.ik 2. olen linp:l!1enyiTI).ap masyarakat s uaf dengan biden~ tugasnya.e rhadap Ne[.nas en yang diberiken oleh at. I .nfl1ya.es nnny a nenurut ke adaan yang sebenarnya.ri wewenan.·wa 76-90 61-T5 61-75 1 . a. an a: dard waktu tenj 8l:1 ker jay eng ditentukan lebih dari pa al. pada umunnya meLapozken hasil 7.. kur anj.ala..en tugasnya.65 1 2 3 22. kur ang nenun juken si- kurang 50 ke Oa1. sering 4 pes a.r cukup Laks anek.sya.an waktu 1 ( s at. 120 (seratus dua ?uluh) jan kerja da...l.lan[ 8..es an yoni'" s ah .p. k.lelaksanekan tucas juran ngan ikhlas. kurenp: 50 ke bSW'ah I kur ang 24. menyalahgun akan amat baik baik baik 3. tida~ po rnah "revenangnya. tu- 76-90 76-90 @ 5.rugian t..)rinr. Keju- l.:> ..Lan maLakaanakan rintah ke di. I . cas dengan a me Laks analcen Lkh Les . 5 kuranr. pace. .~.gnyat nenimbulk&"l.rakat. 50 ke b awah 25. s e Ls.as an yM(! bervenang. ti dell: mas uk kerja at au tcrlambat masuk kerja dan at au lebih cepat pul.

orang lain itu ama:t baik benar.daan yang sebena. - -. adakalanya tidak sanakan tugasnya._o. 50 ke bawah 15. menimbulkan kerugian terha. kurang 50 1\e oawah VI .0 •• .- kurang .\_. edakaLanya menyimpang dari werae 12. sering hasil kerjanya..66 1 2 3 4 adakalanya hasil kerjanya dilaporken kepada atasan lcur ang sesuai dengan kea. ~-. tetapi tidak. ... .-. dari pada keadaan sebenarnva. 13: 14. dengan cepat dapa. apabila ye. selelu menghargai orang lain.t menyesuaiken penda:patnya dengan pendapet orang lain.. 3.da:p Negasedang 51-60 _ .- sering tidak ikhlas melaksana. sedang sedang 51-60 51-60 \. 4.kin bahwa pendapat. 11.t ama. I .~. ·n 10.daan yang sebenarnya.I.... wenangnya.KerJa same.. pendapa. atasan menyim pang dad kea..rnya. 1.t ba. yeng diLaporken pads.t baik 9l-100 dang tugas orang lain yt'lng ada hubungannya dengan bideng tugasnya. . sering menyimpang dari wewenengn:ya yang adakalanya lllenimbuJkan kerugian terhadap Negara'atau masyarBkat. mengetahui aecara mendal. kadeng-kadeng hasi1 ke:rjanya yang dilaporkan kepada at as an lebih bail. ikhlas meLak- 5 cukup 6 61-75 7 9.ik 9~-lOO 9l-100 . 2. kan tugas...am bi- sme.

tvkl. Jade...lIr'. dengan orenc lain menurut .in yang ada h ui bungennya dengan oideng tug8.8.T" pa. bci~. i t lein itu bellarq 10.u be rse di a men er ima keputuso.2.ng tw~as orang ls.a8911 "\o.ci):lgan or eng laiil rlenurut ~-Ts.iCnr):J.. 5. keput us an yang dia'libil se car a ia tidak SC-p3nC.l1[~ (Ii ter... menge t.ker.c. ad ['1: ['~len:y~.. . I I • o.::~tu dan bidang tu.rlF lain.pa1::Jila ia ]7 at orr:-. .in :/"crlg ~da nubungcnnya dengan bid&-YJ. pen dapat.. . t i pfi._8.o. raampu "bekerja ber-· s ema-s a. pada umumnye bersedia menpert hnb angk an O.a uaurmy a I'"._Lu me.1?u"QUD. I 13. arrJ:::'. I 14.. yakin 'bahv~'.l1Z lain. 1 ." ! t.~tu den bidang t. ..n nGnerim:::.g I t._'1 b afk baik 16-90 '76-90 1 J . uaunny a da:pat menvcsu~i· pel1dapatnya dengen pendae..:..::-_ Q9. pade Ul!l1.c. orc.. ia tidek sependapat..ri cr ang Lam .alaupun oaik /"6-90 pat. 1-. sc Lal.. I CU}~U? 61-'75 ij cukup 61-75 i I 15.j 1:" l) '0: rs arnasa~_~-_.."lg dj emat baik ten tukan. kuranz menghargai pendapaz or an C lain. & n.moil secara s ah uaJ..ugas ya..n yanG die... 5 amat 6 7 4.r.gas :r. argai pendapat.- 37 - 1 I 2 3 4 se Ia Iu l)ersedia mempertimb angbaken dan T!lcnerina usu1 yang i!.l".Uf.t baik " -I ' .I_9u ll(:.: 91-100 Yl-IOO s e I .l1 • baik 76-90 76~90 baik 12. -I...ny 9. .munmyn menget ehut biclr"IJ.m~'. usul yar:g baik deri oreng lain.SD'y c.ahuf se cara Garis ce3ar bide. 9.g ___ /" 91-100 -- I or-ang ~.S oaik 16-90 b.. pada umurrnya h2rsedia meneriua. orang }>.".ugaenva.

. baru dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain setelah berka11-kali diyakinkan. cukup 61-75 pendapatnya. 51-60 I • dengan ~endapatnya.kur~g I 50 ke bawah 26. -<.in menurut waktu den b Ldang bugas yong di tentu.' ~. ' .amodL se care sell karena tide.:Ln yang be . dengan bidang t. . sedang 51-60 24.68 ~ I 2 3 4 5 cukup 6 7 15. 19.idak mampu bekerja bars ama-s ema denganorang J... a.. tidak 'men-getanUi btdang bugas oreng lain yang ada hublli"_gan·~ ny a dengan bidang tugasnya • .eneri·rna keputusan yang df. kurang menghargai oreng lain.tcan • de:pat Il'.~ sesuai se dang 51-60 I Ii 23.ng tugas orang lain yang ada hubungarrnye.Lany a tidak sedenp. adak a'Lany a t. 22. dengan pendapat orang la.akalan.ng tug9.Lanya tidak dapat nl8nyesunfkan pendapatnye.- sedang 51-60 nar.' cukup 61-75 17.S yang di tentukan.v·a lambat mempertimbangkan dan menerima usul. kurang mcngetahui bida. 61-15 16. adakalanya kur ang mampubekerja beraama-aeziu dsngen orang lain menurut ~fraktu dan bida. adakalanya suli t mempertimbangken den menerima usul y~ng baik dari orang lain. pendapnt sedang 51-60 20.1.e..ugasnya .. adaka. . yang baik dari orang lain. adak[\lanya sulit menerima ke-· put uaan yang Uiambil se car-a s ah karen a tidf'k seauaf dengan cukup 61-75 !j. sedang 51-60 adaka. 21. 18.

dengan orang lain menurut waktu dan bd dang tu gas yang ditentukan.ik dan berguna kepada atiasan . da'Lam keadaan t anpa menunggu petunjuk 76-90 j aks enaan umum pimpinan. menerima keput. atau perintah dari atasan mengamtil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanaka.usan yang diambil secara s ah karena tidal. sering kurang menghargei dapat orang lain. sering tidak mampu bekerja bers ama-s eme. sering bangkan ti dak dapat dari mempertimyang kurang dan uener-i ma usul 50 ke bawah 50 ke b avah baik orang J. amat baik 91-100 ·3. mendes ak .i dengan pendapatnya. cara kerja t~ndakan yang diperlukan dalam me Laks anakan t ugaanya . sela1u berusaha mencari tatab aru dalatn mencapat dayeguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.c sesua. r. . tetapi tidak bertentangan dengan ke-· 2.. tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari at as an. 2 B. 30-. 27.lu amat : berusaha memberikan sabaik ran yang dipandangnya ba. tetapi tidak bertentangan dengan kebiyang baik 91-100 4.69 1 2 3 4: pen- 5 kur-ang kurang 67 50 ke bawah 50 ke bawah 26.rEfring ti dale dapat.n tugasnya. mengam- kurang 50 ke bawBh sa baik amat 91-10C bil keputus an atau meLakuk an bij aks an aan umum :piIllJ?inan. sering tidek dapat menyesuafken pendapatnya dengan pendapat orang lain yang bener . VII Prakar1. sela. mint a atau tidak cl1minta nsnganai at au yang ada hubungannya dengan pe Lake an aan bugas . baik di .ail1' kurang 29.

.1_"1""~ .1. l CU!~Uf. 1e. p'1r1-: ni':""in~-:1.:. -. t.h . 'T'll1 ~)nru .l. 70-')} -sada ununnya 1)eru8a:~ai"~e:lcari baik tatacara b~rja ba'ru dala"1 :1eOl capa L dayn..'.~ir_. . ~il keputusan atau t:lelaku'ka..::1..~.. tata- cera ~erja baru dalan Meneal'ai dayap.'''}~'1n.n~ ll~.'~nQ._' "'11'-"-" 'tanpa pet:1inT~i::'~.n y'1.:. h.. .~i~'~. ta..ku1.t":l~!n..ot '11J ""eri!lt"".. (I:i..7') ..t~~"....~'.:tv.w~_""d·~..::r'..U t::_~al. -'_ien. berusah1. 1~....1 TI.'" c..:e~.~~dnn~ 51-6.?'!1~~.yJV'l..CP.6".' ["..C'. ~t.::--:·'.\C! t:'71t1..f'.'1n tu -~ .n ~':'1. . 7 ------. 1 ..nn s ar an van": J'b~!1d.t"'lG...-!t!nt:...m '1<'?..n tu-vis ..sil~una yanp. ~)~r~~!~~:l_ ?.'1v-."~ ..'1. se7·)e8:lr-~.:·abila di···intq cukup Gl-75 -.r.i t!."~rus".(b '1t!>. 61-7.':1eng anhil ke~utusan atau melaku kan tindakan yan~ diperlukan dal~ melaksanakan turasny~.. meneari sebesar-besarnya."_."l. = basrah . 1::r-'.~.c~ri 'l. ..l!~st'lll pGrh.n.~U:l~..Y1.ken tugasnya.1...nsil .i. _e!o-o_~.r.t ~.Inan saran sedan~ 51-60 .~I..~intn .. u ~. "'.fUn'1 dan .'In:C .p..Gi13une--.("yp..t-"'.~"'al~1. ""!ctU!! .. r: _.~da ununnya selalu !'Br_lnj~a "1enherf_1'."ln"'''''.~:al.. 1"~... n.tl:.s-':'. _.:une.1:"-:l !.una dan ha.e'-:bc!'il:a!l saran l::en.... i~nr~..stnu i1 '.."'''lT~~· '-:cnutnS::!!l ....r. 11 kurnn::.·.n''''·. 50 ke dar! ataaan tidak bcrani 1.') tindakan yang diperlukan daIan melaksana..!'I."'.A"'" ·~8~_. ""en.rl!'.l (1<1.~p:di:·'~.<I.'''~.1_.').. h<tl . ~ 'I:ln..1.1jer lu1':t'. ~'en capaf d'''Y''.. sedang 51-60 12 kurang bernni MeMb~rikan l!oepada pdrro.t "'l.5 7.h"-='I~.fm"""!·:v"i '1t.1:~ ~.' 61-75 -.ri etasan ra'~u-ra~ :1crl~. 5 r.na!)·_ ~. trmpa nr)tunj:.-" T'nf'lehesar-be~l!lr!lytl 76-90 .r:-.J.:er~:'3...!.

tc.. 3 ..1t selalu'bertindak tidak IDe1'lihak tegas dan 91-100 91-100 se1elu ~emberikan teladan baik selalu barusaha menupuk c'. 4 5 6 7 8 se!l\lu n8r-)l)U nenerrtul-an z i. : . . : : ... . . mencembanfkan kerjasarna mengetahui dengan baik kenampuan dan batas kemarnpuan bawaban. .. denr-an j el... 1 7 ~ ~ .. .. . --------. ..l 1 pinan 2 3 menguasaf denrtan acpenuhnya bidang tugasnya t uscn L'J"1e.. .-sela1u memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan. nrio- baik 91-11)') am at baik amat. baik baik arnat amat 91-100 91-100 baik anlat bafk 9 91-100 10 baik am at 91-100 11 amat baik baik 91-100 76-90 12 pada umumnya menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya.. -+--.r-bes<l.. : .. 7 .. .I} .. ..._.rny....6.-..... .. .. .car a. . • ~ : : ... i: . ------.. -. ...". . .-. 2 . ~ r ~ r .. .as b~T1adr>~~ anat hnik amat danatnya oran? selalu "JllOPU r:l~np'enul...... 13 ••• ~ . .t 91-100 91-100 91-100 haf.-~--~. --i-. --. ..:unn dan hC1.. : I. 50 ke bavah 15 kepadn pi"Jpinan tidflk ))erani Tm":beriken saran kur ang 50 ke bawah ~III Kel'etlll.sil~. .. 1 . .----. tidak b-rrus aha nencar f t3..akl:m nen laln. dayr:.. .... ... : .un8y.:'l.k selalu mampu nenf.... . 5 kurang . baru deLan mencaprd.._..~! .. .epat. . . selalu bersedia kan saran-saran oernpertirnb~nA bawahan. ...."bil \Wf'Uden?en cep at dan t.....taa dengan ter:-. ..... ..... .n. .:.... kerj c:. ' selalu berusaha menGgugah semanget dan menggerakkan bawah an da1am melaksanakan tugas.o:.-.---...... • .. t : : " : : . ..1n? eebesCl.---1-.

..7'::. 2 . baik 76-90 23 24 61-75 cukup 61-75 61-75 25 cuku? 26. adakalanya kurang cenet dan kuranR· tepat ~alam Men~arnbil keptitusan. ..6 76-90 .. adaka1anya kurana jelas mcnr...... t~p.. 3 . .-90 76-90 '17. 13 .. menguasai secara garis besar bidano: tugasnya... 4 .. . .. ~ada urnurnnya mampu menentukan ?rioritas dengan tenat pada uMumnya bertindak dan t Ldak ne~ihak. @ 18 19 20 flao..as baik 76-90 15 16 baik haik 76-90 7'.... baik baik pada ~umnya dan mengemhannkan berusaha memupuk kerj aaana 76-90 76-90 mengetahui kemampuan tdan batas kemampuan bawahan .. • •• ' . pada umuranya mampu nenganbd L keputusan clengan cepat dan tepat 14 pada llmUMnya mampu menge~ukakan penda~atnya denEan jelas kepada oran~ lain.enukakan pennnpatnya k~ pada oranR lain..... .a umurnnya membar Lkan telajan bafk.. pada umurnnya mampu rnenggugah semangat qas baik baik dan menggerakkan 'ba 76-90 wahan da1am melak~anakan 21 tu~ baik 76-90 bawahan 22 pada umunnya memperhatikan nasib dan menclorons kemajuan peda unTh~nya bersedia ~emperticbangkan saran-saran bawahan.... 7. bnik 5 ....

• . • . :lr'n. .asnya ~aris cukup 61-75 33 cukup 61-75 34 35 36 sedan~ senan(.Yb.Iadan bafk adaka l. 3k te~.. sedang 51-60 51-60 51-EO 51-60 51-60 51-60 1 kur anc cer...n(' te""t tHl'... .'t da l am mennarsb i l..p. ~. (i .a t dan kur ano te..or f t as 'l~lF.·. . :':l~f.. kurang nampu bertindak dan tL1. -~.'1i secara 1'(~sar b Ldano t.en 61-75 61." 1.~: menc et..al<myq l~ut"1:'. .ahut. ----------- I. menpu cenberikan .j e l as men.--.np:uas.. .:·.... . an bafk..:" l.~~-r-" - _.dipe!.." n!GFli'hak ! 2R adaka Ianya kurang mampu me".-:. -7.Ql!:'1nrtin"...anr.culm? r Lkan t e.?.~. .us 32 adaka Lanya kur an? menperha ti.7 . kan nas fb d an nendor ong kel:'l'iiu an bawahan adaka l anya saran-saran yanF..anya '..... .· i r+r I~.·m ~en dapatnya ken ada oran~ lain kUr2n? tenat ~enentukan priotegas te1a- 37 38 39 ritas.~'~11": memupuk dan [1enr:embnn~kan kar j asama 29 30 cukup cukup Gl-75 61-75 arl ake Lanyn l<uran. . " •• .uc.'U')p.:··.r _.s -' '1n tin:". 8edan~ sedans sedanr.73 - •••• --~~-:-----'~-~"I -----~--- . I' -J' I I 1 ! ?'S 2...ak cemihak kuran?. . kenanpuan dan bat as kemampuan D3wahan 31 adaka Lanya :~urans mampu menr:'gur:ah senan.J:'3."' .iat dan t1enm~erakcukup 61-75 kan bawahan dalam melaksanakan tup..!r.----cuku» CtI~r-~. hatikan kur an« me. .1. ba Ik dari hawahan kur. ""'_"-1---~------~~" . r r r .n r-r i.-- . kcoutuaan kur anr...n".::::::. ...1D r:..."...-.:11. I I i 40. --..3... .>~er'1uk[lk.-75 61-75 t- I ! I I T'"]'1!'11.:_:.

tic:nk nenr-et ahud kener-'y.: -l"'1r1 l_~nl'J. nenr:etahui kiY-Ja1'l. 8QC'l- 1)i:-2.auah 50 kc bawah t(~l2.m1_.•Gn I I if' )ruTE'.lrnlhan turtlS 43 kur an« 1"~cT-'·".7. .t daLan me-- 5n ke 50 ke '-. G3n I:urC1nr~ kur11n:.-.h lain.::!~"':n.llrt'r~r· "':~~~~~'2.en?r:u.: cC~.J.rt.rusaha \:Jenuruk~.'l. 40 41 42 -~-4=:'~: :]=::5~_ ::"i"."1. ser Ln« ti('nk 1131'1)::U m...~nf""'l.--G I 51-EO 51-(0 51-60 ...:..n .1-~~~an a h'Cl../~ l)i!~·"!C\h ):ur~1nr- 50 k2 "'1mmh ~ 55 ••."1n.1 .:.S k0"13I11T-'Unn bn~\T-'lh 50 ke l. 881'in~ tU.2.."1.atr1rrn_ ti(~llk r:1...:J.1J.1~...l. 2 .!In..:an nendapa t nya kep:vJa OrE1l1(": 50 k~ ~~:~1ltJa.• .-·. kur anc."l)j_1:u..rti!-~i.'l.S2!'luk~~ :.lC'jU'1n '")'l.~\>Jah Gsntukan rr1orit~s.8..:-an:.n~ I .'1..9.. l I ir.n senan .e."lUall c1r.n yan= ~aj_'.atas koraanpuan bm·mhan lorranr: narrou ".~c!.:J.i1~.e.I:l')erikan kur en= 50 ke <.an nasfh dan tir!..oronr~ j':e:.qlr 'iern<>.r- ny~ /'.k:''.~tH::2n nnsi1) dan !'1cn·l.n{"r tu~~.h PGn~oroT<r': 1 1kemajuan ·.m'l:'l h . t.:1. 3.\ t1.'!. !3'{~rinf' ti(:<1(: nersr :3rh:"! t i l.:1ak herus3ha nanupulc mengem ban:"k~n kcr j 3S"1'11'1.k manpu bcr t tndak t>3Las dan ~~Til:t11.-~.eD-"unSf._"1n E1ense-:l')i1n::kni. 52 53 scr tn»uan ''In. ti 1.mhrm ..'1!] 1!lel~ks'1n'''.'- 51-6n kur an: 50 ):e "'a~l'?'h ·.nc· 1::ur·'""_nr:-:. 4? 50 serin>" t.'i1Fah scr tn-: ti":1'lk namnu J1lenc.:!t'j asama ~~-----. 51 j I ser tn« dan ti.alp'p' '11~n/"7.:ah d'11..utus " l - seril1~" ti(1ak jelas :!L.han 3'..1~s2n:1)~_:Jnru vas Sf.Ldak tq1f. r: -1'.f 50 1:.:. -t j I I 41: I.?Il 1.:.l kl. c~an ~'1en"'C~er.aran s ~r1-r2.ris hesar ~_·.· ..: se~i_nf tenEt ..~~r.ru~i1h 8-_71~nc-at dan ncn0"'0raj~knn ~'''.

1'"" .. .: - A~_~ c ' ~--------_..' ••••• 'r~r.l~ T"l8T""ertiT"l.". .~"" r c.~'...~·!:lhan YA. ••• •• •• . dari ... :t..~T:~n S!1r<'-n-saran .. 5...!1... 55 serin'" ti.•."'.....' .' .' . " .. •••••• .' I •• .:!!. .'i0 1--:e bawah 1 ..'....'.' . 'r ".f'ln.-----.' f •• . .. • .-~----~ --~--~---+---+--_"..' __ ---- I-~-r--. • .r .. ··~·. 6 •• > 7 . • ' . 2 ~ ...-------."!. .. : . .''''''''''''''''''' • . _....' .IJ.r j.n'" '-.-+--. • t .i!~.

al"t r s e bu t d Lt uangkan d i t en t ukan . .TIpm .geri Siril YEm_f be rsanzkutan d£. PiITlpinan L~mb2p..ri Pe gawa i !lo::.~.i18ian pe l ak s ana l\:d.di Das a r < dan p e j ab a t I2jn yanc' d i t errt ukan olen Henteri. Pejpbat l~in yang setingkat dengan Ycpal~ Urusar.n _].(.'.lnrra .'kretRriatan a Lembaga TCTtinggi/Tinggi Nej!8.-".ngsunB 0. . meka Pejqb8t Pc~il~i ben<lr-~CnaT men~enAl s~c~ra pribadi Pegawai rCfCY1 }" . j:epala Sekol.J-! lTml(\p FEPPELIV 10 TAPl'N 1979 TErr'TANG PEnr LAIlor: PFLAYSAJli~A:n PEKERJI_Ji.i tCTSO[ 1_.ra. P~pilik Pcndidikan AgRma..1 rauknn Dsnilaian daDat dilakukan lebih obyektif. L:i.an Pe gawa i ~Jegcri an p cl-e rj aan .::.Jaks tsung ~ Pimpin?n VG-sE. ..t di a t as .~n .:~r_i a 1'.:_eJilll'_Hl.nnYA- Kep a l a Dae rr+ Tinrrknt I da l am Denr an !'.s anaan Basil pe ke r j a.-ztar Pen i. lr".-masins. yang . . ha . ngan ko t.r:ep~ liprl~uT'r2.lC y an g disehut 0 Sipil. Non rCp~_Ttc.en tuan s e rendah-xendahnva repP_]2 Ur us an a t r u pe j a- bat lain yang setingkat ~enFan itu. Pemerintah den Gubornur TI"3sinp. 1.1' Pe r a t ur an Pomo r i.La i an Pc Laks rnapelaks~n~an pckerj! an Pc". • n .:''lI''ai Pep-cri Sipil ad a l ah Pe jnb a t Pen i Lz i ~va l t u ata~ an 13.d-:ny:-..' (1.ke t crrtuen s cb aga. d'lprtJ~'"':u D:.r P"SGAV!AI NFGEPI SIPIL u r~ U M Dalam rangka usaha untul lebih Fenjsmin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Megeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja~ maka perlu diadakan penilaiar pe Lal. l'i11~ s c h ..~('::..n t ah ini bahwa yeny berwcnang membuat penilaian an P''-:f.lDONFSIA ATAS PFVEPrrTf. 3ntara lain 2d~leh Penilik Sekolah Das~r. to -)c~l.PEN PEPATUPM' • 76 J E LAS AN H..

.1-·. ! I .0~·oTi ' an pnji hcr~~la..'-"'(.C'"2. f ":.:..::·~0:ri Sir]:' PuruF q y" . Pas e...:~n ...k2..-1:11:stc}.. Cul. i r i r..:'c r i P-".:'.i .77 PASfL DEVI VASAL . 1.'.up P[-:sal 2 Daf t a r Pcn i Lni an f2i j e Las . .!I' ." :' :.'~'l Dt..:i! '~k"i'~:L .r.djr"nn.. .n (·.._laF t:::.' Tee 1E' (~.keT~:"[' . da~ 1~i~-13in...<lk.-·j..l.' Pf.1).. se.Jaks2.l 3 Pen i Lai an pc.. c..~: r . i: \1: - cua l i a.1.a.:::) '-'"~)}_utliY~.. <' ~:--.Ia p0 r bua t an 1:. j 1.'-a (~t: .:"1 ':crh".·· dan c810JI 1)c):8.:'T'. PeJ.8L T':·~'?"2.h bahan r:"'ll2.?cp' pcr-b i n...Ler·jA..nd. suat u mut as : :'cpef:1\.wpil.:s.

Pegawai Ne ge r i Sipil s eb a ga i uns ur Ao ar a tur Ne grrr a ..b uk t i k an da Lam s Lk ap dan t i n gk ah laku sehari-hari s e r t a da. Pada timbul Lam .dal ah 1.i Ne yang b e rs an gkut an . p re s t as i ke rj a s co r an g PefCH.n t ah . Un dang1945~ Ne g Das ar gar a . t dan Pe t an me r i. Pa da umumny a . Huruf c.dar i pen ge t ahuan o Ieh s eb ab mempelajari. dan mengabdi Un dan s cp enuhny a kep ads Pan c as i. meLak s anakan . ke - i Sipil pen ga Iaman .. Politik.i trampilan.e_ keb i j aks an ann . Pada umumnya yang dimaksud dengan ke s e t i aan . dan ke s un p gu'i an Per~n1:1. dan Abdi l':asyarakat Najib s e t La. Abdi Negara. ada l ah t ek a t dan ke s an g gup an men t aa t i melcks an akan .b ad i .asil ke rj a v an g dt cae a i o Ieh s e of-an g Pee~""ai Nege. dan r eucan av ren cnna amaJk un Panc as d La . wajib umumny a ke s e t La an .ri Si?i 1 da l an raeLaks an ak an tugas yang dibebankan lcep adany a . i tu k e t aa dan . dan aman pen gab d i an yang men da S'i p i L HaIuan uemah ~ s e t i ao Pc gawa i ?hreri memah ami . Unden g-Un dan g Dasar 1945.l am pe rb uat an d a l am meLak s an ak an t ugas . . ada Lah p eny umb an gan p i't Lr-an dnp t en ag a s ecar a H:hlas dcngan pentingan men gut amakan go Lon g an kenen t i n gnn umum eli at as ke a t au n r i. dan mcn.73 .. Peme r i n ta~1 . Pada umumny a yang d i maks ud den g an peng ab dian. ge r o10h kecaka~an. Huruf b Prestasi ke r j a .r a li:in dipenparur.l a .'l[li Nereri Sipi1 an r r. dan men gama Lkan sesuatu yang disetia~ den gan pen uh ke s ada r an dan tanggung j aw ab • Tc k ad dan ke s an g gup an t e rs eb ut harus di. Ne gar a . t aa t .

. ada l ah kcmampuan seo ranc Pep-Bw'ai :r.rangf-tTI· y"1n~' 'E t an tukan .ko a t as 1::.. Pur uf e Pada umumny a yanr d i maksud denpan ke j uj ur an j 0. Huruf d yanp ~ia~bilnya atau tindakan yanf dil~kD Ke t aa t an a da l ah kes angr-up an s e o r anrt Pcrawai Hc""e- ri Sipil. untuk JPentaati s~(7nla peraturan perun d~nr-und~nran rlan pernturan kG~inasan yanp berla~ ku. Buruf r. 78 . lanrkah-hmE_ kah . wewenanz y anr. Pr akar s a.'ercri Sipil un tuk menrtamb i I keput us an . s e r t a kes anr-vupan untuk tiaa\!""e1an2f":1r lq.ku l r i s i.~lam menyelesaikan t errtukan ~lma .• 0 .rlibcrikan k e> Huruf f J(erj as ama ~ ada l ah kemampuan seo rano Pertawa i l·'e ::-G ri Sipil unt uk be ke r j a be r s ar-a+s ama denrran ornnr: lain d. - putusan kannya.u t indakan yan$! dipe r'luk=n da l am . s eh i nr-ca ya.. mantaati perint"h kodinasan yanp diberikan o Leh at as an yan« be rwcnanc . Euruf c Tangcunp j awab ada l ah ke s ang cupan s e o r an > Pe?clwC'~i Neperi Sinil menyelesaikan pekerjaAn y~nr ?ispr~h kan kepa~any~ rlenryan scbaik-baiknya dan tcpat nada w::>ktunya s e r t a be rani menvi..dc~ l~h ketuluseri hati scorang refawei Nereri Sipil deIsm melaks~n~kan turns dankornampuan untuk tioak ncnya l ah runekan padanya. atau me Laks anrvkan s e sua t.nr s eb es a'r- mencap bes a rnya sesuatu tUFas yan? di a I caya puna dan has Ll .

Cukup jelas. HUTUf h seoran2' Pe?8. bo rs anckut an da Ay a t (2) ••• . seh in gna lie nr?n. i an nat rnembu~t rcnilaian demi k Pej aba t Peni lai y anc Jenpan s0~aik-b2iknya.mal un tuk melaksanakan Ayat (3) tUgDs Kepcmimrinan~ adalah kem~mpuqn poxok . Te.ha r a catat :':1 !l1enfl:Il2.am linr:kunrannya~ tent.'lnp unsut--unsu'r s ebap afma na dimaksuc .dalam melaksanakan tugas pokok tonna menunppu perintah daTi ~tasan.2.11: Pas a I 4 aya t (2).rtingpi r At as an Pej ~ bat Penilaii Pcnilai. 1.au j abatannya menze t ahut Daftar Pen i la Lan Pe Laks anaan Pekerjaan. Pejabat Pasal 7 Ayat (I) Pej::-bf:!. Pasal 5 CUkUD j rLas .i di r i Pe?:~wai ne[!!3ri Sipil yan:C' be r ada da l. Pcgawai Ne~eri Sipil yanp dinilai: dan atau pajabat lain y2nr karona tugas at.wai l:operi Sipil untuk mevak inkan orang lain sehinppn dap a't dIker-ahkan s ecar a maks i. Pesal 6 Daf t.ar Penilaian Pe l aks an aan Pekerj aan hanya df:'.i. olen Pej aba t Pen i lad Yanr..P:'ltdiket ahui.t·Penilai waj ib membua t dan mene Li.

Janrrk a wakt..Januari samp a i derican bulan Desembe r da lar: tahun yanp bersanpkutan. Ji dala~ memberi l\pah i1a Daf t ar Pen i Ldan Pe f aks an aan Peke r j aan direrl:: kan un tuk suatu mut.e t Sipil ~ penilaian r pelaksanaan pekeTjaan dilakukan setelah ia sekur anr+kur anrnya 1 (sa t u) t ahun menj ad i calon Pe o a wai Neperi Sipil. 2i1a- Khusus bapi calon Pep-awed Ne ze r i Sf p i I yan g al: em d'i anr-kat menjacH Pe gawa i Ne r.bat . mata Pejatat Penilai tersebut ~a pa t mel2.pi L.ngva de ncan ?:e- mikian ~iharapk2n adanya oh.a an pe ke rj aan c1.a ia '~ sampai de ngan bu l an I 1 i Descmber telah 6 (enam) bulan menjari WAi calon Pe0. !ari calon Pe~~wai Ne~eTi Sipil) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pckerjaan hanya dibuat dalam tahun y anp be r s aripkut an ap ab i I.bans n y anr"li I I tinrralkan olen pe j ~.u p en i La i an adaLah mu l.on Neperi 6 (enam) Siril delam tahun yanp: bersanpkutan menj adi cC110n Pe p awa i j\Tcreri belum Sinil ~ I I j Pasal B penilaian :n.81 - Penilaian dilakukan pada bulan Des~mber tlap-tiap t ahun • . s e danr Pe j aba. .f-unakan bahan.r.e1aksanaanflekerjaan terhadapnya kukan dalam tahun bel'ikutnya.cktivlt&s k an T'enilaian.t rcnilai b e t um 6 (en am) bu l an memhawahi Perrawai Ne. ada lah untuk memberikan kesempat~n kepi~a Pejabat Penilai untuk menpena~ denpan baik Percw~1i Ner-er i Sipii y an« di nd Lad ~ s eh i.}:ukan penilaLm pe Lak sar.enpan menp.Ke t en t uan pas al ird.'" . bulan Ap ab i La: s eo r an c c a l.-< l I J :< I Ayat (2) .a i t!::_1_ Ian .Pe rtawa.i ~Jereri Si.r:eri i Siuil yan8 dinilii.s i !:eperal'laian.

1 doITlnyBs 5e h'·.ka Da f t ar Peni La i un Pe Lak s a- naan Negeri Pekerj<1?n Sipil dikirirnk?n Perawed yen? rinilai.aka yanp Ayat (2) Si:-il tclah dise~iakan.rY:2.empa t beke r j a an t a r a yanc d i n i La i .n.:. .a rekerja'(lin)' t emra t an capat diterima di.ulni ia menerima Daftar Penilaien Pelaksanaan PckeTj~nn tersebut.retahui renilaian atas2nnya tcrhadC\p . Pecawa i Nece r i Sipil yann (1. DCPfan adanya ketentuan sebnraimana 2imaksurl da Sinil y anr. ~erusa ha mengemb an pk an hal-hal yanp t e l ah baik r.La isi Daf t a r Pen i Laf an Pe l ak s anaan alch Perawai Neperi is menanc1atanganinya pac.l sanrkutan men.wak tu 14 (empa t bc Las ) hari tcrhitunr IT. 82 Pas?l 9 Dafter Fenilajan na ?iffiaksud sunp Sipil oleh d:1lp_IT1 ~~laksrn8Ru rckerjaan seha~airn~s ec a ra 1 . Apabi.\pahila Pejabat dinilai (I. Keberatan yenn ~i sudah a j ukan melcbihi j aru-ka wak t u 14 (ernpat be l as) l:.~m J!1'€r. lUasan-8Iasan len0k~r 3CC~Ta ke l-e rat an harus tertulis..b e r> lam ay a t ini ~ maka Pe.•• ...l Infra Ilcngen lLemlok·l?n In Lapat 1--. 11e~'cri t.8.anr. di k emukakan (lenr~m Keberatan .s e sua i . .1perhaiki hal-h~l yanp kuranp.n i La i s r.m? aya t Ln i .c- ri t i.d ak diportimh:~n.r.inilai be r hak menpa j ukan kcbcr~tan apatila menurut pendapatnya a~2 niLa l yanr kur. diberikan Pej ab a t 7'enilai Penilai ker-ad a Peo awa i.awai Nereri ° . Kebe ra t an t e r s ebut ha rus di aj ukan da Lam jnnfk~.n Pegawni tersobut :r1er:eri Sipil kep~ea y anr- bo rj auh an ~ ID.enr-a.

. nurunkan baik dalam arti menaikkan nilsi. ...12. I Aya t (2) II At 1 I Ayat i ab "le.xs d engan s er. Ayat (3) Cukup Pas a I j e l as .83 - Keberatqn Penilsi W2. pegawai Ne g e r i S'i n i I ynnp.dinilai kebe ratan atas seluruh atau sebagian ni1ai yang tar centum dalam Daft~r Penilaian Pelaksanaan Pekerja an ia harus juga menandatangani Pekerjaan tersebut pada tempat Daftar Penilaian i2 bahwa dengan mencantum Pelaksanaan kan catatan keberatan. yang disediakan 10 Ayat (I) Cukup jelas.a ' as an P eJa e.t P i"1" a r me me r r. Pe rub ah an nilai yang di lakukan bat Penilai o leh Atasan Fupst.upun tersebut melalui diajukan kepadaAtasan Pejabat Pejabat Penilai.. tidak dapat dipangru nilai atau rnePeja .s arna -en isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan term~ suk keberatan Sipil yang (3) yang diajukan itu (apabila oleh Pe~a~ai Pajabat ada). Pegeri Penilai dinilai dan tanggapan atas keberatan Apabila Atasan P ejabat Pen i Lai rnempunyai a Las analasan yanp cukup~ maka ia dapat mengadakan peru~ bahan terhadap nilai yRng diberikan oleh Pejabat Penilai. Ayat (4) .

t (1) Li ha t perij e Las an Pas a l 12 i\yat (1). Nilai yanp diberikan oleh Pejabat sebapaimana dimaksud d?la~ pasal ini ti dak clapat di.annya masinr-masinr-... I -} Ayat (4) Cukup j e Las .am ay a t ini ada1ah PejabRt Penilai dari instansi semula tcrpat Pep-awai Ner:eri Sipi. 34 .l ynllp bersangkutan b£ kerja sebelum ia dianrkat menj2di Pejabat Me~ara..~ (1) t Yanp d i nak sud dencan Pe j aba t Penilai da l. ada l ah Peda jabat Penilai dan sekaligus mcnjadi Atasan Pejabat Penilai Tertingvi dalam linrkunr. Pasr. Ump amanya Menteri adal ah Pejabat Penilai dan s eka l i gus Par a pejabat menj ad i At as an Pej ab a t Penilai tUT terhadap s eo r anp Di r ck- Jcnderal ~ala~ 1inrkunfannya. Ayat (2) oleh .l 11 yanp (li~:'D1.~nrpu furat. Ayat (2) .. Pasal L? .~sudl am p as a l Ln i . Po - AY8. Bahan-bahan yang diperlukan da lam membuat Daf'tar Peni1aian Pe l aks an aan Pekerj 1:I_?_n diminta ~ jabat Penilei dari pin~inan baden atau dew an dim~na Perawai Nereri Sipil yRnp bers~nFkutan menjalankan tugnsnya sebapai Pejabat Nepara.·'fl ..\y.

T)~·. Pasal 16 s ampa l ~enlr~n Cukup j c las.rreri Si3)il v.?np: s e danrt molakukan t ucas belajar di Ncrara yanr bersanrkut~n. NOMOR 3134 • . Bahan-bahan un t uk p(milaiarr pe l ak s anaan peke r j aan barf Perawai Neperi Sipi1 yang di t uzaskan pac1a 'Bg_ dan-baGan Internasional ranr lokasinya berada daLam w i Layah Republ i k Indcnes i a .nan b adan Irrternas i ona l be r s anr-kut an. Pas?l 15 Aya t (1) Li ha t penj e l.sal 2G TAMBAHAN LEMBARAJ W· jf~RAREPUBLIK T INDONESI f.' f'2nilai Ij~rip i mpa. meka Kap~la Perwakilan Republik Indonesia di luar nc o e r i a t au pe j ab a t Lai.n yanrr dd t unj uk o l ehny a menrikuti dan wencatat tinrkah laku dan keriatan PE'p8wai Ne.. Pasal 14 Cukup jelas. Selanjvtnya lihat renj~lnsa~ rasal 13 ayat(2).85 Ay at (2) Untuk depet mernberikan bahan-hahan penilaian. dirni nt a ol eh Pej£ bat ynn.as an Pas al Ayat (2) 12 ayat (1).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful