BADAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

NEGARA

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
'.

,
:,~

i

$-{

PEGAWAI NEGERI SIPfl

1
'\

I
i

i

1i
1

t
j
f

SUR.AT EOARAN

KEPALA

BADAN : :

AOMINISTRA5!

KEPEGAWAIAN

NEGARA

NOMOR TANGGAL

021 SE' 1980

n PEBRUARI

1980

'JAFTAr..

-

lSI

:0.
1 SURl\T

ur
EDf,~_i\N KEPALA NEGAItl\.

"

/\
-

I

l\.

N

11ALAM.Al1

2
BADft},J AmH NI ~,TP.i\S I

...
7;

KEPB -

GN'UUAN

TENTANG
NOt40R

PENILAIAN PEU\.KSANj\ ..\ti l
SIPIL TJ\NGGAL

PEKEP.JAAN PD -

GJ\.1YA NfGERI I

.

02/o5E/1980

11 PE!3r'.UAr' ..I 1980

1 1

1.

PENDAEFL DPJl

1. U H 2.

T! v

~!

,

1

DASAR

2
3
PE LAKSANAArl PEKERJA3

3. TUJUAN
I 1.

TUJUAN DAFTAR PENILAIAN
AN

-

I II.

UHSUR-UNSUR
1. U M U 2.
1'·,1
; 'J

YANG DU;ILAI

..
,)

3
4 KERJA

KESETlAAN

3. PDESTASI 4. TANGGUNG

5 5 5 6
6

Ji\.l'TAB

5 . KET/\ATfI.N
6 . KEJUJURAN 7 • KE~JA 8. SlJIA

PPAKi\RSA

6 INAN 6 7

9 • KEPEllIHP

IV.

PEJABAT

PENILAI

V.

III

'"

0

..

j

ii

2

3

,
!

!

\'

.

TAT! CARA PENILAIAN 1. NIL
3.

10 10 11 22

AI 2. PFDOHAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKEI~JAAN
PEHYAMPAIAN
PEKERJAJ,N

DAFTA'l PENILAIAI'! KEBERATAN rENILAI

PELl\KSANAAN

4. PENGAJUAN
S. ATASAN

2.3 24

PEJABAT

6. PEJABAT I'ENILAI YANG MERANGKA? ATASAN PEJABAT PENILAI
VI. SIFAT Di\N PENGGUNAAN DAFTAi:

MENJADI
25 PELAK25

PENI LAIAt)

SANAAN PEKERJAAN
l.SIFAT

25 26 27

2. 1JENGGUNAi\N VII. LAIN-LAIN 1. PENILAL'\N BAGI ::EGAWAI NEGEIU SIPIL Y!,NG DIl'.NGKATMENJADI PEJ.t-\EAT NEGAPv-'\
2. PENILAIAN
SEDMIG 3.

27
28

BAGI PEGA~AI NEGERI SIPIL YANG ~'1ENJALANKAN TUGAS ~ELAJAR
Bl\.GI PEGAT!!AI NEGERI
SIPIL YANG

PENILAIAN

DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN
OTONON ATAU

FJ\DA DAEPJ\H LAINNYA

INSTlINSI

PEHER.INTAH

29

4. PENILAIAN
DAN-BADI\N

BAGI PEGftWAI NEGERISIPIL YANG DIPEP.BANTUKAN i\TAU DIPEKERJAKAN PADA BALAIN

29

iii

----.-----------.--------------------------------r-----~
2 3 5. ATASA~l PEJ.~\BAT PEtlILi\I YANG TERTU1GGI 30

6. M UTA
'l TI PENYIHPJ\NI\N

SI
DAFTAR PENILAIAN PFLAKSANAAN

30 31
32 32

PEKERJAAN
1 X. PEPJ\.L I HAN
PEN UTUP

x.

LAMP! r.AN - L.... I RAN '\I1P

1.
2.

LAMP IRAN
LANPIRAN II

I

. BU1~U CATATAN

PENILAIAN

pE-

GAWAI· NEGERI SIPIL
• DAFTAR

34
PELAKSANA

PENILAIAN

AN PEKEF.JAAN RI :; • LM1PI!lAN III
o

PEGAWAI NEGE36
REPU-

SIPIL

PERATURAf'r pmmRINTAH

BLIK INDONESIA NOMOR 10 TA HUN 1979 TENTANG PENILAIAN
PEL'\KSANAAN
PEKERJAAN PEGA

WAI NE GEP_I SIP I L

44

Kepala Daerah Bupati/Walikotamadya Tingkat SURAT . 5. telah ditetapkan Penilaian . 2. 3. Semua Daerah II.Jakarta. Semua Menteri Departemen. 1. PENDAHULUAN 1.. Dengan Peraturan'Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. U MUM a. Tingkat I 4.' Semua.Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17. yang memimpin .. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134). Semua Gubernur Kepala 6.11 Pebruari Kepada 1980. Pimpinan Lembaga Pe merintah Nondeparternen. Yth. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara.Jaksa Agung. I ..EDARAN NOMOR:02/SEj1980 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I.

.ekerjann Pegawai Negeri Sipi1 berdqsarkan Peraturan Pe mer tnt en Nomor 10 Tahun 1979. 2.n.-2- Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai -Negeri Sipi! sebagai penr.hun1977 !Tomor 11.awai Ne~eri ~inil (Lembaran Peraturan Ne€!ara Tr. dan Pe!!! berhentian Pegawai Negeri Sipi1 (Lembar an Nega-· ra Tahun d. Tambahan Lernb~ran Nega- ra Nomor 3058). Tambahan Lembaran Nerara Nomor 3041). D A S A R R.n(\.ranti Peraturnn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 155. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentan~ Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. Pernerintah Nornor 32 Tahun 1972 ten tang Badan Administrasi Kepegawaian Ne~ara (Lern 1972 Nomor 42). maka dipandang perlu rnengeluarkan petunjuk teknis tentang pe1aksanaan peni1aian n. 1975 Noroor 26. b. Untuk menjamin ke8eragaman dalam pelaksanaan nya. _j .. . Pemerintah Nomor 7 Tfthun 1977 tentanp: Peraturan Gaj1 Pep. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ten tang Wewenang Pengangkate.an Pekerjaan Pegawai Nageri-~'''' Sipil. . Tambahan Lerobaran Negara Nomor Penilaian 201) • b. Peraturan baran Negar a Tahun c. e. -Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ten tang Peni1aian Pelaksn.. Pemindahan. Tamb an Lembaran ah }le gar a Nomor 3098).

N PELAKSANAAN PEKERJAA. kesetiaan. ber kewajiban membuat dan memelihara catatan meng-enai Pe~awai Negcri Sipil yanr berada nya masing-masing. data yang tersedia.. UNSUR-UNSUR 1. 2. b. dalam 1ingkungan rnasing-masing. T U JUAN Surat Edaran in1 ada1ah sebagai pedo"man bagi pejabat yanff berkepentingan dalam me1aksanakan penila! an pelaksanaan pekerjaan menurut Peraturan Peme rintah Nomor 10 Tahun 1979.. laksanaan Pekerjaan barus dibuat seobyektif dan se teliti mungkin berdasarkan ~ -.. dalam lingkungan- III.I ah untuk memperoleh bahan-bahan pertirnbanp-an yang obyektif dalam pembinaan Pe. . prestasi yang dinilai adalah : dalam Penilaian Pelaksa - naan Pekerjaan kerja. U MUM YANG DINILAI Unsur-unsur a. c.N 1. Sesuai dengan tujuanny~ maka Daftar Penilaian Pe _.eri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. maka setiap pejabat yan~ berwenang buat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. . Tujuan dari Daftar Peni1aian Pelaksanaan Pekerja an ada. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134). II·. J .!SawaiNee.3- Sipi1 (Lembaran Negara Tahun 1979 Namor 17. 3. mern- Untuk ini.. TUJUAN DIFTAR PENtLAIA.

ikhlas denrran menr-ut amakan kepen t t nr-an umum di atas d. KESET~AA.:.. serta dalarn perbua tan dal am meLaksanakan c. f.anJcepada basar~945.seeuatu yanr.dan s: menpabdi sepenuhnya Dasar:.ketaatan. g." jawab. Pada umumnya yan~ dimaksud denRan kesetiaan.a. f'ara. b. Yanfl dimaksudden-gan I ··-keseti1tan. t angr-unz jawab.. setia. Tekad tersebut harus . kepada Pan casila Undanf!-Undang .merintah e. kerja-sama. -a .da Lah kesetia- an . ditaati dengan penuh kesadaran.nvan p.olongan at au pribadi. ketaatan. . kepemtmp inan . prakarsa.tenaf!a secara . . Lkan nakan •.sehnri-hnri t ugas . l:epent~.N.d tbukt Lkan dal am dan ·tingkahlaku sikap . . Neg-ara dan :Pemerintah.. Pada umumnya yang dtmaksud denrran peneabdt an ._t waj ib taat.-4c. dan'jnengama dan keaanrrr-upan . Pepawai Nep-eri Sipil aebagaf unsur liparatur 1':e- Abdi Nagara. kejujuran. dan t. 2.. melaksa- adalah tekad dan ke aanggupan mentaati. ..1945. Nef'ar~ dan De . . . dan Abdi Masyarak. d.. e. Pancasila.ang["unf. adalah penyumbanr:an pikiran dan. Undang-Undanp dan pengabd t. dan h.

prestasi kerja seorang Pel2'awaiNe geri Sipil antara lain dipenv. ketrampilan. oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil 'wajib mempelajari. 6.Per. kebijaksanaan. Tanegunr jawab adalah kesanvrupan seorang Pe~awai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yanF diserahkan kepadanya waktunya 5.aruhi oleh kecakap J an. . Ketaatan adalab kesangpupan seoranp. ditentukan. 3. serta kesanr:Fupan untuk tidak melanev. Pada oleh seoraDp.-5e. . KETAATAN derig an sebaik-baiknya dan tepat pada serta berani an yanq diambilnya inemikul resiko atas keputu! atau tindakan yang dilakukannya. PRESTASI KERJA kerja adalah hasil kerja yanr dicapai kepadanya. TANGGUNG JAWAB dan kesunvguhan Negeri Sipil yanf bersangkutan. 1945. a. untuk mentaati sepal a peraturan peruridanv undangan dan peraturan kedinasan yang ber1aku. pengalaman Pegawai 4.:a1f1ai NeJleri Sipil.Pegawai Negeri Sipil dalam melak tugas yang dibebankan umumnya. ketaatan. men taati perintah kecUnasan yanr diberikan oleh atasan yang berwenang.ar Iaranpan yanr. Prestasi sanakan b. dan rencana-rencana memahami. dan pen~abdian tirnbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. melaksanakan. Dasar Undang-Undang Politik.. Pemerintah. Pada umumnya kesetiaan. dan mengamalkan Pancasila. . Haluan Negara.

.6..k"h-12ngkah. day a gl.. KERJA SPlfA Kerj a sama . a da l ah kemampuan s e o r nn g Pe gawa i N0peri lanr.na dan h as i L puna y an g s eb e s a r besarnya. Penilaian unsur kepemimpinnn hanya dikenakan beEi Pegawai Negeri Sipil yartg berpnnpkatPengatur Mudn Co Lonp an r uang III:}· ke a t as yang me mangku suatu jabatan. Si- pil untuk mengambil keDutusan~ ntau melaksanakan sesuatu tinrlakan ynnp diperlukan dalam mel<:!. P'i mp i nan at au ~Jabat ~ain yanf~etinp:k(1t d~ ditentukan lain oleh Menteri Jnksa Ke se k re t a r i at an L"'J11ba~~a Te r t i ngv i . 9.:>:awai e ce r i N Sipi! yanfY dinilni ~ denv an ketentu:::m ser endah-YendahKepala Urusan nr:3n itu keeuali nys Apunr. ada lah kemampuan se se o ran g Pe gawa i Negeri Sipil untuk bekerja bersann-sama clengan orang lQin d3 lam menyelesaikan sesu3tu tugas yang ditentu~Bn.' TinS-'Ti .. yang dimaksud seorang yang dengan kejujuran~ Sipil t i.Pr akar s a . PEJABAT PENILAI 1.ksanakan turas pokok tanpn menunggu perintah dnri a t as an . . 8 •.nk o r an g lain s eh i ng ga dap a t dik~ an rahkan seeara maksimal untuk melaksanakan tupas pokok. KEJUJURA~~ Pada umumnya 1~etulusan hati gunakan 7. IV. Pej eba t Peni lai adalah a tas an lang Slm[~ Pc. KEpm~IMPINAN Kepemimpinan~ adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil! un tuk rney ak i.dak adalah Fegawa:i Negeri da Lam memeny a Lah Lak s anak an tugas wewenang dan kernarnnuan untuk diberikan keundanya. PRAKARSA . S8 h i ngg a me ncap ai.

d. Pej ab a t Penilai a. ada l ah Bupatij'-'lalikot?mndyCl II yang bersanskutan. umpamanya: a. lain lain yanp seeara lanrsuTIr berada e.knya . Kantor Departemen Tinpknt Knbupnten/VJalikotnfla dya Daerah Kepala Tinrkat II. Sckretaris Jendernl menilai Xepala di Biro dan pejabat bawahnya. Kcpaln Dinas Daerah Tinpkat II yan~ meran.--------- __ -7Tinrri men.re'ri Sipil yang . e. b.baf. Kepala Biro meni1ai Kenala Bagian dan pejabat yang seeara langsuns berada di bawahnya. 2. Seoranr PRjabat Peniini barulah dapat memberikan peniLa i an apab i l a ia te lah memb awah i Pe g awa i Ne. Pe j ab a t Peni 1ai ne rri i PCf'Clwai Ne~~eri Sipi 1 yun r soLa earn lanpsung her20n di b~wahnya. ada l ah Cube r nur Kepa l a Daar ah T'i. Kena1a Badnn. f.g secant dan pejabat Lanc sun o berada di b awahnya .'1 Pemerintah Nondeparte 1in9- dan Gubcrnur Dnerah Tinflkat I daln~ kunpannya masinp-rnasinr. Menteri meni1ai Sekretaris Jenderal.npk a't I y~nr bersangkutnn. Kopala Sub Bagian menilai Kepala_ Urusan dan pejabat lain yang seeara Lanp suric b e r ada d i b awahny a . Kepala lain J~gian rnenilai Kepala Sub Barian yan. Pes~wai Ne[eri Sipil yang ber 3.kap Kepa10. bar i : Daerah Kepala Dinas Tinrkat I yang meranpkap Ke p a la Kantor Wilayah Departemen TinBkat Propinsi atau seb a Li. Daerah Tin~kat 4. Pimpinnn Kep~la iel'1. atau peja bat lain y anp se ca r a Lan gsunp b e r ad a di b awahnya . b. Kepala Urusan menilai ada di b awahnya . Inspektur Jen deral~Direktur Jenderal. Nerara.

.sc: awa i an .!~lan Pek e r j nan ~n-l2 d i bua t dalam kut an ar-ab La ia s ampa i den g an bulan i (e nam) calon bu l an menj a d i calon Pepawsi Negcri Sipil menjadi be r s arig De s embe r t e Lah 6 I'eo awa i. rejabat nelaksanaan ditinppalkan herkewaji~an terhadap di olsh P2jabat melakukan Ne~eri Pehilai Fcnilaian Siril yanp ~- Ponilni b e r ada nekerjaan Pesawai Lanp sunc b awahny a .. Pe n i I aian di Lak uk a n rada Ibu1 on Desemborl ti ap -ti2. Pe ke r j aan d i ne r l. 4. Dalam s e demi k i an . Se o r an g calon Barlu Sioi1 hal -"'.j .------- yaitu nada saat s e ku r an p ia '-. A'.~ Nene r i.'labiln ken untuk Daftar suatu Pe ni l e i an Pe Laks an aan mut as i kencp . .f.irlak daptlt 1ai Jalam t?hun 1980J tetapi haru dapat di n i -> dini lai nada tahun 1981~ . s e dang 6 _. I'enilaian yang ['e Lak- 8.---. kuk an m~ka yang bulan membawah i.-. Badu t...---.t Inti bel~~m ()_ (c_nn~ yani-diniIai.1' t ahun .uPe j ab a t reni' S.. Setiap -----s e c ar a denqan kan hahan-hahan yanE larnC1. -Jan=k a waktu pe n i La i an a da l ah mul a i bulan \Januari }ampai bulan Desem~erJdalam tahun yanp hersangkutan.. t Pe n i 1 ai ri I arig un tuk mcn g en a I (~eni'an s e h ncg a b a i k f1e grnlni dcru k an (l enc:2. Pe g awa i Ne e e r i Sipil Pejabat Penilai terscbut ~a~at TIcIame n o oun a - r. Ap ab i In dalam tahun yanr bersan~kutan t ahun belum 6 (enam) bulan nenilaian relaks~naan lam tahun 8erikutnya. "ersangkut~n tentuan S'i i n selCUrang-kUrt1n?:nyn\6 un tuk membc r i k an i (t::nam) kescr:l:'ttton i bUla~ ker keacla NerIc ini y a dn l ah (Hnila. Daftar sa. UI!'.------~ - 8- y anr.i ohyektivitas I\~ j a92.eri Si:")i 1\.ramanya: calon Perawai rekerjaan terhadapnya fe_r:awai Nereri~SipilJ dilakukan da • .--. ---I' ~.:.t.e n i I a i an pe Inks ana an p e ke r j a an de n r-an 6. Ne ce r i SiFil. Bagi t~alon f'crawai Nco. Si p i I: 1'ornamn dianzkat nuda yanp menjadi calon Per8wai Negcri awal ~ulan Aoustus 1980.n ·~::ih2rClll- kan adany~ (i ~alnm rnenhcrikan nenilaian. v 7.

------.bersanpkutan.I I 1 .enjad! Pegawai r-!eeeriSiuil ~ tidak us ah lagi dibuat DF 3nya pads bulan Desember ta. Nege r i Sipil t e r- ~--------- hitung mulai suai ia secara nyata melaksanakan tur. 1 (satu) tahun menjadi calon Pegawai. se dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta· 12. menjadi b e r 1981. 11.hun yang.l maka Daftar Penilai· S'i L.. 9.. an Pelaksanaan PekeTjaannya dibuat p ada t an ggall September 198t. hun 1976 Pasal 10.. . Khusus b ag i calon Pe zawa i. .. menurut contoh tersebut dalan lampiran I Surat Edaran ini.asnya. Sipil yang akan di anrkat menjadi Perawai Mereri Sipil. penilaian pelaksa naan pe ke rj aan dilakukan setelah I a sekur ang+kur angnya ..- 9 t e Lah s e ku rang -ku r angnya me j adi calon n 6 (e nam) bulan - Pegawai Neferi Sipil. ~ Untuk kepentingan pengangkatannya seba~ai Pe gawa i l~regeri p. Umpamanya Se oran g diangkat geri Sipi! pada calon Pegawai tTetangg~l 1 Agustus 1980. . Dalam hal yan~ sede· mi k i an ~ DP 3 tersebut berlaku untuk t ahun 1ge1~ atau dengan perkataan lain DP 3nya tidak usah dibuat lagi pada bulan Desem .. Setiap Pejabat Penilai berkewajiban men~isi dan ~emelihara1Buku Catatan Penilaiaitl... Calon Pegawai Nege r i Siui 1 yang telah dibuat Daftar p~ nilaian Pelaksanaan Pekerjaannya untuk kerentinpan penz angkatan m. Nege r i.

anisasi profesi. haan milik Nepara. bagi PeF.. dicatat ting .. umpamanya 'prestasi 'irerja yang 'luar bia_sa b~ _.... Buku catatan penl1aian disimpan dan diPe1~'h ··~an sebaik-baiknya oleh Pejabat Penilai selam 5 (lima») tahun. amat baik 100 b. 12. atau bada~~nterna sional tetap dipelihara aleh pejabat penilai dari instans! induk dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan yang bersangkutan dimana PeFawai Negeri Sipi1 tersebut bekerja atau tu~as belajar. TATA CARA PENILAIAN l. Pegawai Negeri Sipil yang baik yang positif maupun yang neFat if.. Oaf tar Penilaian V. iknya. arp. III •• .. --. secang menjalankan dian?. serine tidak masuk kerja.kat menjadi Pejabat tugas belajar.-------- . Pelaksanaan Pekerjaan harus diisi sendiri oleh Pejabat Fenilai.__ - diperbantukan/dipekerjakan - - pad~perusa badan swasta - - yanf ditentukan.':Bwai Negeri Sipi1 yang Negara... cukup ::: 76 90 75 cenean sebutan = 61 d. Hasil Penilaian tar Penilaian yang te1ah 1ebih dari 5 (lima) lagi dituan?kan menurut dalam Oaf contoh se Pekerjaan Pejabat Penilai.__ ...NILAI II Surat Edaran ini. nevara sahabat. Pelaksanaan ba~ai tersebut dalam lampiran 15.. Buku catatan penilaian - -" v dan lain-lain. baik c. ____ Buku catatan penilaian tahun tidak digunakan 14. 13. berkelahi. tindakan mengatas1 keadaan yaup sulit.-. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dan angka sebagai berikut: ::: 91 a..-- I I I kah laku/perbuatan/tindalmn bersangkutan yang menanjol.10 Dalam Buku Catatan Penilaian tersebut.

. f'F. NO. nernberian nilai daLam Daftar Penilaian Pelaksanaan rek2rjnan harus berpecoman kepada 1amp1ran reraturan remerint~h Nomor 10 Tahun 1979.ATA. Umpamanya : I 1 f ( ! . ·Selalu menjunjunc tins... maka berdas arkan Buku Catatan I'enilaian Kepala B~ cian Umum memberikan ni1ai sebagai ber ikut: U NILA! - R· A 3 I A N NILA! R. sedan. Sdr. serta senantiasa 95 9~~ 0 mengutamakan . Kesetiaan a.. kemuc1ian ditentukan nilai dalam s~ butan. 'kuranc 2. RANG AN v r· - 1. 131456294.11 d. .at. Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu n11ainya dalam anrka.N rEDOMAN I'ET'HLAIAN a. Amat tersebut dinilai oleh Kepala Dar-ian Umum. dari Barian Umum pacta Biro Kepesawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pend1dikan dan Kebudayaan. Dari hasil catatan selama 1 (satu) tahun. t inr:knh Laku dan perbuatan b.:" e. 1 . NIP. p-i kehormatan Ner:ara dan atau Pemerintah.. tidak pernah menyanr:si kan kebenaran PancasiIa baik dalam ucapan. volongan ruang III/b jabatan Kepaia Sub Bag-ian Tata Usaha. = 51 60 .: 50 ke bawah .L Negeri Sipil bernama Arr.EETE ANGKA 4 RATA 5 . b.LAKSl\NAAN PEKERJAll. YANG DI 1 2 UNSUR Seoranv Per-awa. sikap.

politik Pemerintah. t Ldak pernab menjadi simpat isan /anggo t a perkumpulan at au ti 95 I - dak pernah ter1ibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila~ Undang-Undang Dasar 1945. da kcpen t Lngan diri sendiri. d.12 . kurang berusaha memp~ lajari dan mernperda Iron penget ahuannya tentang Pan ca. at au - I I 65 golongan. c. rintah.sf.La . Undang-Un dang Daaar 1945.. . bentuk Ne gara Kesatuan Bepub'l ik I I I - Indonesia. dan rencana-l'encana I i Pernerintah sesuai dengan bd dang tu[asnya. atau Peme.seseorang. I I e.' 1 ~2 ! '3 4 5 6 t I I 1 mengut arnak an kepen tingan Negara dari P_2. HaItian ~Tegara.

i laksana.95 lean ucapan. mernpunyai ke cak apan dan menr:uasai segala seluk beluk b i danr... mernpunyai ketrampilan yang .h. .snya.memhuat tu j lis an . I d. N. c.tu?. dan I'emerint?. sanak an t ug asnya . e.r. kaI I i e.Un dang=Un dane Da sar 1945. tu. . 1 I men ~·G1U2. i i 1 I I <J 0 3 4 5 6 -. tidak pernah I I I I ! Ju m 1~ h melaksanakan 445 89 I I 2."una.. Prestasi kerj!l a. bersungguh-sungguh - 70 . . selalu turras se car-e berdayaruna daD berhasil[. 77 I I I 80 I I ga. mernpunyai pengalaman yang luas di b I danr.kan tugasnya Iau aca dorongan.akukan tindakan yang dapat dinilai be r t uj uan mene: ubah a t au menentanr Pan cas ILa .asnya.13 I .egara.. .at au me l. 95 I I b. I II I t I cukup dalarn melakme 70.

Jum1ah 55 512 96 73 3. e . pads umumnya 82 berusaha rnelemparkan ke salaban yanp.iumlah.kali terp. pa~e... tidak pernah 80 c.a serinr tergangrru pel~~ sanaan tus-asnya.. berkRli·. Tanggung jawab a. pada umumnya menyelesai kan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya. seialu berada di ternpat turasnya dalam segaia keadaan • b. d. g. umumnya baik-baiknya menyimpan baranr-ba dan 85 atau DE!lelihara' denr-an se- rang milik NeG~ra yang di percayakan kepadanya. adakalanya tidak mencapai 65 hasil kerja rata-rata yang ditentukanJbaik dalarn arti mutu rnaupun dalam arti .. .angr:u ke sehatan jasmaninya sehing (.14 - I 1 2 3 4 5 6j ! f.dibuatnya lc~ pada o r anrr lain.

pada umumnyn.tetapi daLam lr. 4 5 .:eadaan terdesak ada kalanya kur ang menp. denrran sebaik-baiknya. Jumlah 4. I d. t bersikap SOP!tn t I i 91 j santun. selalu . rnenr:uta -makan kepen t inean di nas. selalu mentaati peri. 100 tuan-ketentuan jam kerja. berani 70 i rnemikul resiko dari keputusan yanp: d t arn- pil atau t tridakan yang dilakukannya..- umumnya 65 I 1 I - : l l I I • I utamakan kepen t in Gan df. I . selal u rnentaati keten.J I (:. c. 98 tah kedinasan yang c. pada 3 .te tapi adaka'lanya ber:!:!:.!!.15 - I 1 I I f 2 0.. f.i berikan oleh atasan yang berwenanr. b. v i . Ketaatan 478 80 I~~ 'V a. saha melibatkan oranplain untuk turut rnemiku1 resiko. .nas .

.16 .. 452 85 90 Kejujuran a. J I Jumlah i j .. e.73 --' sebenarnya.' 6. adakalanya hasil kerja nya dilaporkan kepada at asan dang an I. pada umumnya melakSRk an tugas dengan ikhlas. tetapi tidak menimbul kan kerugian terhadap Negara dan M1?'. 1 I-- 2 3 d. Jum1ah 5.syara kat. pelayanan terha - 76 dap masyarakat dengan baik sesuai dengan bi dang tugasnya. ada- 70 kalanya menyimpang dar I wewenangnya. b... 65 kurang keadaan sesuai yang 220 . pacta umumnya memberikan. c. pada umumnya 4 87 5 6 peraturan mentaati perundang - undangan dan atau per aturan kedinasan yang ber1aku. karena terpengaruh oleh lingkungan. .

b.. 3 . I 1 i i Jumlah II I ) 7.- 4 I 5 6 j ! 6. Kerjasama 91 1I I I dalam bidang tugas orang lain yang ada hu bungannya dengan bi danp- _.. pada umumnya bersedia mempert imb angkan dan menerima u$ui y ang baik dari orang lain. pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menu rut wak t u dan bioang t ugas yang 85 ditentukan. dong an cep at nya dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang Laf. ...-.. 528 88 I . c. " f. menge t ahuf i secara men- .n . pada umumnya menghargai pendapat or-ang lain. - 92 85 d. . 80 e..17 1 2 I <. 95 tugasnya.. . seialu bersedia mene rima keputusan yang di ambi1 secara sah wal~u pun ia tidak sependa pat. apab LLa y~ kin bahwa pendapat o ranrt lain itu benar.

. tanpa petunjuk atau perintah dari atasan adakalanya 1 amb at menp.18 1 I I I 2 3 4 5 7.ambil keputusan atau me l.. b. Prakarsa . I . baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yanv. kur-ang b erusana mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya. pada umurnnya selalu berusaha memberikan saran yang dipan 85 I dancnv a baik dan berguna kepada atas an.asnya. gun a dan hasil founa yang sebesar-b~ sarnya. a. ada hubungannya denran pelaksanaan Gas. . 60 ~ __I~ ~I J U_m __a~h __ __l ~!_2_1_7~!2 7 I 8..akukan tin . diperlukan dalam melaksanakan tur.. c.72 t~ dakan yanr.

. . pada umumnya mernbe- 80 80 85 rikan teladan baik. selalu berusaha memupuk dan mengem banckan 91 kerjasama. paca umumny::t meng-uasai denran sepenuh nya bidanr. f. turtasnva. b. menretahui kemarnpukernam- 80 an dan batas puan bawahan. • • ..t nya denGan jelas kepada orang lain. 3 ae La l u mampu menre- 4 5 95 pinan mukakan pen dapa.. d. e. c. pacta umumnva bert in cak teras can tidak memihak .19 - I i1 2 Kepemim I:'. p.

- 20 .~. 1

I

I

2

3

4

5

J
I
I

!
I

pada umurnnya mempernasib dan mendo ron« kemajuan
bawahan •

80

Ii

Pi

!
I

i

I

!

hatikan

I,

h.

adakalanya

kuranp-

70

cepat dan kuranr: tepat d.alarnmengambf.I keputusan . i . aeakalanya kuranf' te pat menentukan prioritas.
j.

72

adaka.l anva kuran~ mampu menp'guf'ah se
manrrat

70

can rnenp"~erak .. kan bawahan dal?1n me laksanakan tur;as.
k. adakalanya sar-an- sa

-

-

-

70

ran yanp baik dari bawahnn kur-anr- diperhatikan .

I

I
I

J u m 1a h
I

873

79

c .....

J

- 21 .c.

c. Dari perurnpamaan sebay.aimana dimaksud di atas, maka nilai Sdr. Amat yang dimaksud dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut :
;

}.TO.

UNSUR
:

N.l..l_A_l
ANGKA 3
8~ SEBUTAN

KETE RANGP..l\

1

2

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kesetiaan Prestasi kerja Tangp:ung jawab
Keta.atan

baik cukup ·baik
baik

73 80 90 73 88

Kejujuran
Kerjasar.m

cUkup baik cukup
baik

7 .. Prakarsa 8.

72
7f)

KepeIl" imp in an
J u m 1a h

640 80
baik

RATA - PATA

CATATAN

Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
3.

- 22 -

3. PENYAMPAIAN

DAFTAR PENILAIAN

!'ELAKSANAA.N PEKERJAAN

a. Daftar Peni1aian. Pelaksanaan I'ekerjaan yanr; cibu-. at dan telah ditandatangan1 oleh Pej abatPenilai ciberikan. sec ar-a langsung k~pa0a Pegawai Negeri Sipil yang c'~inilai oleh Pejahat Panilai.

b. Apabila t empat bekerja antara Pejabat Penilei dengan Pegawai Negeri Sipl1 yang Q.inilai berj auhan
J

maka Daftar Penilaian

Pe1aksanaan

rekerjaan

terse

but dildrimkan
dini1ai.
,

kepada Pegawai

Nerr.eri Sipil

yanp;

c. Pegawai Nageri Sipil yanp dinilai wajih mencantu~

penerimaan Daftar Penilaian Pelaksa naan Pekerjaan yanp; diberikan/cikirimkan kep~da nya pada ruangan yang telab disediakan.
d.ApabilaPegawai

kan tangral

jui

Nageri Sipi1 yanp din11ai menyet~ atas penilaian terhadap dirinya aebaga.Lmana
dalam Da,ftar Peni1aian Pe1aksanaan Peke.!:

tertuanr:

jaan, maka. ia membubuhi tanda tangannya pada tempat yane telah disediakan dan sesudah itu mengembalikan Daftar Penilaian ~e1aksanaan Pekerjaan tersebut kepac.a Pej abat Panilai se1ambat-lambat nya 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia mene rima Daftar Penilaian Pelaksanaan I'ekerjaan. .e. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan yanr telah dibubuhi tanda tanGan oleh Pegawai Negeri Sipil yanr: dlnilai. dikirimkan oleh Pejabat Deni Laf kepacta Atasan Pejabat Penilai da1am waktu yang se sinr,kat munrkin untuk mendapatkan pengesahan.
4. . ..

- 23 -

4. PENGPJUAN

KEBERATftN

a. f'epawtli Nee-eri flirdl yanp dinilai yanp: mer as a ke beratan atas nilai sebaraiO'lana tertuanr dala[l'lD?ftar Penilaian Pelaksanaan rekerjaan,baik secara keseluruhan maupun aebarr Lan , dana t menr-a.j ukan ke berat~n secara tertulis disertai den ran alasan-a lasannyakenada Atasan Pe,jabat Penilai melalui hi~ rarki. Keberatan tersebut dltuliskan dalalT' Daftar Penilaian P~laksana.an I"ekerjaan pada ruancan yanr telah disediakan. b. Keberatan tersebut harus sudab diajukan dalarn jan£ ka waktu 14 (em~Rt bela.s) hari terhitunr mulai ia . ~ rrenerima Daftar Pen.ila tan relaksanaan Peke rj aan itu. Keberatan yan~ diajukan melebihi batas waktu 14 (emna,t be Las ) hari rnenjadikedaluwarsR, oleh s'ebab itu tidak vaDat d1pertimbangkan la.gi.
"'f== """---'" -----

c. Walaurun seoranr J"'er-v.vmi ereri Si?",i berkebere.t an N I at as nil80i'yanJ7 tercantuJf' LarrDaftar J"'enilaian da Pelaksanaan l"el-,:er j:;l.an, bar-us fTlempubuhkan if'. tenc13.
tanp'~m)"'ada tempat yangtelah

d:l.sed1akan dan sesudah itu

~enpembalikan jaan tersebut

Daftar renilaian Pelaksanaan feker ker-ada :reja.batrenilai ae Lamba t-rLambatnya 14 (ernpat belas) hari terhitunv mulai ia ffleneri~aDaftar renilaian Pelaksanaan Pekerjaan. rnenerima keberatan {I.nrt re~awai Ne~eri Siril yanr dinilai membuat tanp~apali secara. tertulis atas keberatan yanp diajukan 0leh Pepawai Neperi Siril yanr dinilai. Tanfrapan tersebut dituliskan dalaw Daftar renilaian relak sana an Pekerjaan r-ada r-uanr-anyanr telah disedia f'enj_lai, setelah
kant

d. Pejabat

e. .

of

-.. .--- balk dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan ni lai.. c.. maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yanv.. Perubahan niiai tersebut dicantumkan dalam Daftar Pe nilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang bersangkutan de ngan rnencoret nilai yan~ lama dan mencantumkan yang baru... Negeri Sipil yang dinilai.. baik ada keberatan maupun tidak ada keberat an dar! Pegawai b.yang diberikan oleh Pej abat Pe -- . Nilai lama yanp dicoret i tu nilai . nilai. Apabila Atasan Pejabat Peoilai mempunyai alasan-alasan yang cukup.. Atasan Pejabat Penilai b~rkewajiban memeriksa Daftar Peni~aian Pelaksanaan Pekerjaan yang disarnpaikan kepadanya.____ ratan yang diajukan oleh Pe~awai Negeri Sipil yang d1iiIr"ai dan tanggapan. - ------~----._.. dalarn arti bahwa terhadap perubahan diajukan keberatan. Dalam hal ada keberatan dari Pegawai rJegeri Sipil yang dinilai. nilai itu tidak dapat lagi d. --. Daftar Penilaian . maka Atasan Pejabat Peniiai berkewajib an memeriksa dan rnernperhatikan dengan seksama kebe .! . Ii DP 3 ltu dari Pegawai 5. ATAS!! PEJABAT PENILAI a...•... diberikan oleh Pejabat Penilai.!_ tanda tangani cleh Pejabat Penilai dan Pecawai Ner:eri Sipi! yang dinilai dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan (empat belas) Pejabat Penilai selambat-Iambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima kemba Negeri Sipil yang dinilui. Perubahan oilai yang dilakukan oleh Atasan Feja bat Penilai tidak dapat dieanggu gugat.r·elaksanaan Pekerjaan yang telah d.24 - e..

na~U1 f'ekerjaal'. baru berl. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr dibuat o Leh f'ejabat Penilai yane mor-anckan menj aci At asan Panilai seba~aimana Pejabat dimaksud di atas. atasan dari Atasan Pejabat Penilai (sampai yanr tertinvri) dar. I YANG ~f. b.. Pejabat Penilai. Atasan Pejabat renilai.25 - itu harus tetan danat terbaca. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh PerRwai Nev.n Lernbara Tertinvpi/TinrrP-i Nepar?. PEJABAT PF1'TILP. f'ilT'ninan ernbara 1'e L merintah Nondepartemen. Daftar f'en11r!. S I FAT a. . Daftar ~- DAFTAR PFNlLAIAN f'ELAKSANAAN J'EKEP - Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bersifat rahasia. VI. adalah Pejabat Penilai dan Atasan rej~ bat Penilai yanF tertinr-pi dalam linrkungannya WR sinp:-masinr. ~inaraf oleh Ptasan Setiap coretan harus Pejabat Penilai. b.>ku setelah a~a nenvesahan eari Atasan T'ejabat Penilai. oleh sebab itu Daftar Pelaksanl:!. SIFA. atau pejabat lain yanr karen a turas atau .rim:ninan Kesekretariatt'.T DAN PENGGUNAAN JAAN 1. dan Gubernur Kepala Daerah j j Tingkat I.eri Sipil yftnV dinilai.an Pekerj~·tan tersebut ngan baik dan dipelihara adalah Penilaian de - harus 0isimpan den pan baik pula. Menteri Jaksa Ap-unp. e.FRANGKAT'MENJflDI ATAStN f'EJ11BAT I'FNILAI a.. 6.ian :relaks8. ti(ak dapat diranrru ~urat..

Berhubunp n["an itu maka VerA-Ia Bapial'l Pelaksanaan f.. telah 4 (empat) tahun ~G- Cornel tersetut dalam polonvan ruan~ III/c. dal am meroper-timbanckan dalam jabatan. PENGGUNAAN Daftar rc- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bari Cornel tersebut dibuat oleh Kepala Barian Pelaksanaan Anpvaran pacta bulan Dese~ber 1981 den~an sewua unsur penilaian pelaksancan pekerjaan bernilai bad k . Pada t anrr-a. J. penempatan pemi.eT'al~_ Sub BBPian Otorisasi dar t Pap:ian uanvan Pe Lakaana..n "ekerjarUl . Pelaksanaan Peker j~-tan ne r t Lmbanpan Penilaian dirunakan acbar-a i bahan calafl'l merie t aj-kan suatu mu as I kener-awai. an panrrka t .rai Siril. jabatan Y. ~Ir. Seoranp.26 - atau jabatannya ~enphRruskan ia ~en?etahui nilaian :r01aksana!'l. 060132344.ndahan . ~.A. Daftar p-eri Penilaian antara Pelaksanaan lain Pekerjaan diFunakan seNe -kcna tk - bap aL bahan dalam meLaks anakan perrb i naan Pevav.I l.r:ec~ t ali 'ada nerbuatan tercela da r L Pef"Rweti Nereri Si:ril yanrr ber s anckut an v anp dar-at menr-ur anr-L a t au meniada- ktin nilai Umpamanya tersebut. Nilai raji berkala. ke naikan b. dalam Daftar dan lain-lain.Pep-awai Neg-eri flir-il ber nema Cox-· nel.an da l.an Anrrar!:'_D r JenQernl ada Biro Yc- Sekretariat De~artemen Keuanran.npf'"aran .pril 1£:82.am t ahun be r Lku'tnye . rolongan ruanp IIT/c.

Lah re. melakukan Andaikata pertuatan Sar.nya t akan cersalah.I SIrIL PEJPJ~.. Tetapi karena ia me La. Denyrm kenutusan nenpac'ilan maka Cornel di. . Pekerjaan Daf - tar Penilaian Pelaksanaan yanrdihuat pa~a akhir 1981 itu berlaku bay! rerti~banvan mutasi kepepawaian dalam tahun 1832. maka n I LaL yanV tersebut Pelaksanaan akhir tahun bcr Laku lard.atan tercel? yanr menr-akil-"atkaniadi tDhan oleh yan~ berwajih dan kemudian diajukan ke penradilan. Tetani rada tulan rebruari 1S'8? Cornel tersebut rnelakukaI'! f1erbu ~ '.Ll': I1'T calam Daftar Penilaian rekerjaan yan? Qibuat nada 1981 i tu dinyatakan tic'ak PFNILtl~N MENJADI BL'rcI PEGAWAI 'tJJi'GEP. . LAIN 1.iaba t ac'a.. Cornel tidak yanr tercela.kuka n r-erbuat an tercela.j aba t dari Lns't ans t aomn la c11mana Pegawai N~ Nevara veri Slril yanr bersangkutan t'ekerja sehelum . k .ut tcrhi t unp mulai I Anril 1982. VII.a t menJRu1.AT NEGARA YAr. i a c1ang. Pejabat Penilai renilai bavi Perawai Neveri Siril yanf" oi anr-ka t rnenjadi Pe.27 - Anrraran l'ermaksuG menr-u8ulkan kenaikan »anr-kat Corne L terset. A' h ~erara. ~ e j a~a t ~ b.rc~ DI1'lNGKAT a.

dimintakan oleh Pejabat Penilai dari Pimpinan Perguruan Tinggi. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat Daftar Pedimintakan oleh Peja- nilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan gas belajar di luar negeri. maka bahan-bahan penilaian dibuat dan diberikan oleh ra! ah seorang}U1ggotaP§:>inan Fraksi y~g oo~an. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjabat Ketua Fraksi. bat P~ilai d~tilPimpinan Bada~ ata~JG:wan1dimana Pe gawai Negeri Sipil yang be rsangkut an me rtj a.J 2. PENILAIAN BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJA LANKAN TUGASBELAJAR a. tupe- terseb~t diberikan Oleh~ei!ala Indonesia di negara yang bersanv3. c. • •••• .. bersangkutan. atau ~ursus yang bersangkutan..Lanka tun gasnya sebagai Pejabat Negara: c. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat daftar peni Iaian pelaksanaan pekerjaan. bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan Oleh_lKetua Fraksil!ang. yang di~ bebas tugaskan dari jabatan organiknya.- 28 - b. bahan-bahan penilaian laksanaan pekerjaan Perwakilan Republik kutan. Pejabat Peoilni bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar adalah Pejabat Penilai dari instansi semula dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja sebelum ia menjalankan tugas bela jar. b. menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik in· donesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekolab. Khususnya bagi Pegawai Negeri Sipi! yang diangkat .

semUla Pegaw~i Ne~eri SiDil~anv bersanrrkutan b~ sebelurn ia diperbantukan atau di~ekerjakan pada perusahaant orranisasi. Nep.ara sahabat.nar:.. Pepub l fk Indonesia di ne-rar a yanfl ber .Penilai 'dari instan~i. diminta olel-}Pe Penilai dar I tpi~pi. c. Bahan-bahan yanr digunakan dalam membuat Daftar Penilaian jabat Pelaksanaan Pekerjaan. atau badan ter- oi tentukan.. atau b adan in ternasional. PENILAIAN BAG I PEGAWAI NEGEp. PENILAIAN BllG! PEGAWflI !-JEGERI SIPIL YANG DIPEPBANTUKAN ATAU nIPEKBRJfJCAN PADA BADPl-T"BADAN ah Pejabat Peatau dari Instansi Pemerin Laf. yanp. peruaahaan . organisasi profesit badan swasta ner. bahan-bahan penilaian pelak sanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan sangkutan . l£~j sebut.29 - 3.Pejabat Peniini ha~i Per-awni Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan paca Perusahaan milik Negara.diperban tukan atau dipekerjakan p ada ner.r SIPIL YANG DIPEPBAN TUKAN/DIPEKERJAKAN PADA D.an. organi aas i . . 5. 4.nnva ada l LAIN a.! ATAU INSTANSI PEUERINTfJ-I LAI NNYA Pejabat Penilai bari Pegawaf. . atau b adan vanr: be raanrrkut. Khusus bagi I'ef:aw'at Neyeri Sipil yane. .eri Sipil vanr: c1i perbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom atau Instansi Pemerintah nilai dari Daerah Otonom tah yang bersangkutan.tiERAHOTONO}.ara sahabat at au badan internasional. b. adalah abat~ .

.:'sAN PEJflBAT PENILf. maka Buku Catatan Penile. ia dapat mengambil tin dakan seperlunya untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak wajar itu.. MUTASI R. seorang Peeawai Negeri Sipil pindah unit b. umpamanya Departemen Dalam Ner:eri pindah ke Departernen Luar Negeri. di atas yang b. mengambil tindakan terha dap Pegawai lain. dan pimpinan instansi ten/Kotarnadya.ct.- 30 - 5 • . vertikal tingkat Kabupa - Apabila seorang Peeawai Negeri Sipil pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang lain. maka hnnya Buku Catatan Penilaian saja yang dikirirnkan. 6 •. Apabila organisasi t. .t'lTt. Ketentuan sebagai tersebut jabatan eselon berlakujuga menjabat bagi Atasan Pejabat Penilai I.i an dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dikirirnkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.I YMTG TERTINGGI a. pimpinan instansi vertikal tingkat Propinsi~ Bupati/iValikotamady? terrnasuk kota administratif di bawah propinsi. Negeri Sipil yang ber-sa Lah dan lain dalam huruf a..ap masih tetap dalam satu instan··· I si. umpamanya dengan mengadakan perubaban nilai. Apabila mempunyai Atasan Pej abat Penilai bukti-bukti yang tertinggi yang atau alasan-alasan cUkup tentang adanya hal-hal yang tidak wajar mengenai pemberian nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama15 (lima)ta~ umpamanya Daftar Penilai. dan seterusnya. c. berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap. b. . VIII... 3.tahun tidak digunakan lagi. an Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat pada akbir tahun: a. (2) 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. PENYIMPANAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dis1mpan dan dipe1ihara dengan baik oleh pejabat-pejabat yang di serahi urI:lsan kepegawlJian.mp Lnan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru sedan·F Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tetap disimpan dan dipelihara oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lirna). 1981 disimpan samp~i den~an akhir tahun 1986. 1982 dislmpan sampai dengan akhir tahun 1987. b. 2. Yanv. Daftar Penilaian Pe1aksanaan 4. Pekerjaan bag1 Pegawai Nereri Sipil: a.31 dildrimkan·oleh pf. Yang berpanrkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ka bawah d1bu&t 1 (satul ran~kan. yaitu: (1) 1 (satu) l'angkap untuk arsip instansi yang bersangkut an.

Lemba~a Tertinggi/Tinggi Pemerintah Nondepartemen. dan Gubernur Lembaga . Jaksa Agung. Jaksa Agung.. . Untuk memperjelas maka dalam Su - rat Edaran ini dilampirkan sa1inan Peraturan Peme rintah Nornor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan Pegawai Neveri Sipi1 (Lembaran Negara Nomor 17.32 5. Pelaksanaan Pekerjaan berda Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 dimu - Desember 1980. 3. Tarnbahan Lembaran sebagai tersebut da1am lampiran Negara Nomor 3134). Pimpinan Kepa masing-rna Pemerintah Tinrkat Noncepartemen. PERALIHAN Pernbuatan Daftar Penilaian sarkan Peraturan lai pada1bulan X.. la Daerab sing. Pimpinan Kesekreta riatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Pimpinan Kesekretariatan Negara. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesu1itan.. I yang bersang - Kepala Daerah Tingkat IX. \ PEN UT UP 1.. Penunjukan Pejabat Penilai begitu juga perincian pelaksanaan Surat Edaran ini ditetapkan lebih Ian jut oleh ~1enteri. 4. I dalam lingkungannya segal a sesuatunya 2. supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penye1esaian. Daftar Peni1aian Pe1aksanaan Pekerjaan dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebarai tersebut di atas se suai dengan ketentuan dari Menteri. Pimpinan Lembaga dan Gubernur kutan. III Surat Edaran ini.

.Lknya . Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Semua Kep~ Departemen Keuangan...antor Pe rbenriaha raan Nerara dan la leas Daerah. Jenderal.ksanakan denp-an . Sernua Camat di seluruh 9. -- -------- --- . A. ~emua Kepala Kantor Wilaynh Departemen/Pimpinan Ver-t Lka l . Henteri/Sekretaris !.. Semua Sekretaris Jenderal.---'.- NEGARll MANIHURUK TFJ1BUSMlSura t Edaran ini disampaikan kepada: 1.L laporan. Nepara I sebagai Lapor an .:ara sebaza.--. dan ~::8pala Badan/Pusat.. Inspektur Instansi ~.Direktur . . . Jenderal.. Penertiban Aparatur Negara. C. Harap maksud Surat F:daran in1 dill1. I 4.lep. Semua Kepa l a K. Pe rt i nggal . Bapak Presiden ~~enteri poran.---_ aeba tk -ba. Indonesia. .-_ 33 4. 7. s ebagaf la- :1.

. GOLONGAN RUANG : ••••••••••••••• NAbf.A DAN PAUF I INO..... " . I1 TANGGAL 2 URAIAN 3 PEJABAT PENtLAI 4 I f I i RAHASIA ... . .. . .. -D '" . .. . o .. . BUKU CATATAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT .....34 LAMPlRAN I SURAT EDARAN" KEPALA BADAN ADMINIS TRAS I KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR TANGGAL 11 PEBRUARI 1980 Oi/SE!1980 HAHASIA NAMA NIP .... . . .

berkelabi.35 PETUNJUK PENGIStAN LAMPlRAN I Sur-AT EDARAN KEPALA BADAN ADMlNISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA HOMOR TANGGAL: NO.tidak masuk kerja. 3 gawai Neger! Sipil yan~ bersangkutan yang menonjolt baik yanp positif maupun1yang negatif. umpamanya prestasi kerja yang luer biasa baiknya~ tindakan menpatssi keadaan yang sulit. dan lain~ lain. 4. I A N :3 1 2 Cukup jelas " Tulislab tanppal kejadian yang akan diuraikan . 4 Tulis1ah nama dan Paref Pejabat Penilei pade setiap ada kejadian . 02/SE/1980 11 PEBRUARI 1980 U R A LAJUR 2 '. di deIsm lajur 3 • Tulislah tingkah laku/perbuatan/t1ndakan Pe I 3.. 1 1. 2. serinr.

. NIP c. Unit Or~an1sasi 2. Unit Organisas! RAHASIA - 4. Pangkat.. polonran rueng d. N a m a b. Jabatan e. golongan ruang d. Pangkat. Pangkat. Nama I II t b.· N am a . golongan ruang d. ()Z/SE/1980 . • •• . NIP c. PEJABATPENlLAI a. I i ! .AH TINGKAT ••••• L YANG DINlLAl 8. NIP c.•••s/d ••••19 . b. 11 PEBRUARI 1980 JANGKA W~. Jabatan/pekerjaan e.36 LAMrlFAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAI~N NOMOR TANG GAL RAHASIA DAFTAP PENlLAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPAP. Jabatan/Pekerjaan e. 1 Unit 01'ganisasi 3 .: ATASAN PEJABAT PENILAI a.TEMEN/LEMBAGAI DAEF.KTU PENlLAIAN BUlAN •.

j.. a. . Ketaatan e.. PEN I LAI AN UNSUR YANG DINILAI . 4. Kesetiaan . KejuJuran f.I SIPIL YANG DINtLAI (APABlLA ADA) Tanggal.N DARI PEGAWAI NEGEP.l r RATA-RATA 5.RAHASIA 31.. NlLA.L A H . ~ ----... Kerjasama g.. Kepemimpinan i. Prakarsa . KEBERATp. h.••••••••••• 6...------~ c. h. JU M.'. RAHASIA . Tanpg-ung Jawab d.-1 N !L A I ArWKA SEBUTAN lCETERANGAN Nilai ratarata adalah jumlah diba~i dengan jumlah un sur yanp d_! nilai. Prestasi Kerja ~--------------------------~~----_....--..

7.1 Tan~gal.... KF... RAHASIA 8. Tanp:gal" ...PUTUSAN ATASAN PEJ~AT PF. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI AT"'_S KEBF.......38 - RARASI! 6..._ ...RATPJ>.. .~ ..NlLAI ArrAS KEBERATAN .

•...• ~ NIP ..LAIN 9. LAIAf. •••••••••••••• ATASAr:l PEJABAT YA......•..••. ) RM1ASI.1\ TAlTGGAL. DITIl:RIM...'1G MEtHLAI (... .39 RAIIASIA 8.. DITERU1.\ TANGGl!L.. ••• .. DIBUAT TANGGAL •••••••••••••••• PEJJ\RAT PENlLAl ( If).A .. II •••••••• NIP « • •• ) 11.. •••••••• YM1G _ ) NIP PEGAHAI MEGERI SIPIL DINILAI ( .

1 d Tu11s1ah nama jabatan atau pekerjssn dari ~eFawai Neperi Sip!l yanp-d1nilai 5.. Umpamanya Urusan C/l/2 Sub Bar-ian IV/ell Bagian IV c Biro Tata Usaha Kepepawaian (2) Untuk Daerah : Dinas dan Unit lainnya yanp setinpkat dengan 1tu.olongan ruan~ terakhir yanF bersanpkutan c 4. . .. 1 e Tulislah Unit Orrsni. bekerja serendah-rendahnya : (1) Untuk Pusat : Biro. umpamanya Seksi A Sub Bspien Dinas IIDinas A~raTia 6. 2.40 PETUN. 3. a b Cukup jelas Cukup jelas Tul1s1ah panpkat/p. 1 I- HURUF 3 U R A I A N 2 1 1 1 4 1. .nJK PENGISIAN NO}fOR Lt!:M'IRAN II SURAT EDARAN KEPALA. Direktorat dan Unit lainnya yang setin~kat denr-sn itu.sasi tempat Ssudara. BADM1 ADr-ITNISTHASI KEPEGAWAIAN NEGARA TANGGAL LAJUR ANGKA 02/SE/1980 : 11 PEBRUARI 1980 NO.

4 a sId h 'Iul1s1ah nila!."d 60 50 ke bawah Pe~ilaian unsur Kepemimpinan sebagaimana tersebut dalam lajur anrks 4 huruf h hanya dikenakan bapi Per-awa! Neferi Sipil yanp be~anp"kat Peuyat . •... anpka dan sebutan pada masing-masinp: Unsur yang dinilai deng-an ke tentttan sebersi berikut~ NO. N I L A 1 SEBUTAN 76 ANGKA 91 sId sId 100 90 1. 9.• .. roanp II/a ke etas yaup memanpku sustu jabatan.41 1 2 3 2 4 . Kuranp. Amat balk 2. Muda Go1. 6. B a i k 3. Cukut> 4. a sId e Untuk penpisian lajur-lajur untuk Pejabat Penilei apar memperhatikan penpisian lajurlajur anpka 1 huruf a sId e terseb\ltdi atas 7. Sedan9: 5. 3 a sId e Untuk penp!sian lajur-1ajur untuk AtasauPejabat tersebut diates Penile! apar memperhatikau penpisian 1ajur-lajur anrka 1 huruf a sId e 8. 61 sId 75 51 s. ..

. yaitu jumlah nilal darl unsur kese~i~~mpai Dalam laj~~erlU 10.~al keberatan ini.i 7 unsur yanp dinilai.42 - 1 2 4 :3 i 4 Tulis1ah jurnlah Ni1a! anr-ka dar! semua ununsur Kepemimpinan. bersanrkutan denFan alasan-alasan tanp.. menuliskan tanggapan-tanggapan etas keberatan . nilal sebutan yanp = balk. 11. 5 Apabila ada :keberatan dari Perawai Neperi atas sebarian atau selu Pekerjaan. menpisi nilai sebutan. 4 j Tulislah umpamanya ni1ai rata-rata. yaitu jumlah ni- 9. maka untuk mendapatkan n1la1 rata~rata. adalah seDranp Pim a pinan cenpan jumlah nila! an?ka • 640. Sipil yanp dinilai ruhnya n11al yanr terdapat dalsm daftar Pemaka Pepawa! menulis kebe pads lajur itu dibuat nilaian Neperi ratannya Pelaksanaan Sipil yanp. 1ai hanys dibap. 6 Apabila pada tempat yanp telah tersedia. .. Tulislah Apab11a denzan 12. tidak ada keberatan eendirinya maka lajur ini tidak perlu c!i isL dar! Pepawai Neperi maka Pejabat Penila! ada keberatan Sip!l yanp dinilai.. yanp dinilai lai anpka aiba?1 jumlah unBur yanp dinilai. yanp dinilai adalah Pepawsi Ne~eri make jumlah n1 - Sip11 yanp bukan pimpinan..640 : 8 80. denran demikian bersanFkutan Apeb11a nilai rata~rata • 80. sur yang dinilai.

.nf!p. dan t ahun nembuat. 7 Apahi1a ada keberatan dad nilal menpukuhkan nilai P~p. namnt NtP dari Per8t-mi Nf!f'criSipil yanrr dinilai. tcrsebut. bulan~ dan tahun nencrinaan DaftRr nenilaian Pelaksanaan Pekerlaan olen At.. nama.awni N~~eri SiDil yanr.asan rei sbat P~ni1ai. 1(1 Penilat. 17. Tulislah an Dafter tanrpal~ bulan..8hnya yan« sudah dfbuat apabiyang kuat.43 - 1 2 3 4 kebe ra t an tersebut. Pe- 13. dan tahun nenerina?cnilaian Pelaksanann Pekerjaan dAn oleh Pep. .hat Penilai. ke1'1l1dian ibud buhkan t anda tannan. maka Atasan Pe1nbat oLeh Pe[abat. lain 8pahila 15. dan ta... 18 mempunyai Tulislah jabat Penilei lll.lt bulan. jl!. dinilai. dan nIP dad 16.« an Daf'ta r Nilai Pelaksana~.a.hun dihuat tanrr. nana . Tulislah ta.awaiUereri Sipil yan~ dinilai. 8 aiasan-alasan teMtJat dibuat keputusan Atasan Pcetas keberatan Tulislah keteranran-ketcranran !'lerlu.nPekerjaan Pej abat oleh Pejahnt P~nil~i.apan tersehut. 11 Tulislah tanprnl. ke ~udiandibuhuhkan tanda tan~an. 9 Tulislah tanfwa1. dan nIl' Atasan Pe- . Penilai at au mengUb. k8mudian dibuhuhkan tanda tanfnn. bulan.

oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. M EMU T U S K AN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN PELAKSATENTANG Mengingat Menetapkan NAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. dipandang perlu menetapkan Peraturan Pernerintah tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Untuk Pegawai Negeri dipandang tidak sesuai lagi. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). .. 2.ETENTUAN tTMUM Pasal 1 Dalam PeTaturan Pemerintah ini yangdimaksud dengan : a. b. Menimbang a. BAB I Y. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. . 1. .. bahwa dalam rangka usaha menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil be~ dasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.-------- -- ~ 44 - LAMPlRAN III SURAT EDARAN KEPALA 'BADAN ADMINISTRASI KEPE GAWAIAN NEGARA NOMOR : 02jSE!J9pn TANGGAL: 11 PEBRUARI 19'80 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TABUN 1979 PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

a. kecuali ditentukan lain eleh Menteri. jabat lain yang setingkat dengan itu. b. Pejabat Peniiai adalah a ta san langsung Peg awai Negeri Sipil yang dinilai.. c. BAB II ••• . adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertim bang an yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Jaksa Agung.~5 .l'Pimpinan Lembaga Pemerintah Non . Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara. dengan ketent~ an serendah-rendahnya Kepnla Urusan atau pe· .. yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Da£tar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjnan..emen1 dan Gubernur Kepa La Daerah D Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing . oleh Pejabat Peniliti...g dari Pejabat Penilai. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsun. Pasal 2 Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerj~ an. Pasa! 3 Terhadap setiap Pegawai Negeri Sipi!.. adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan peker jaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihuat.. dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai. epar t. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegs ~ wai Negeri Sipil.

g. dituangkan· dalam Daftar an Pelaksanaan Pekerjaan. kejujuran.~ e. (3) Unsur kepemimpinan·sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) huruf h. c. f. tanggung j awab . Pasal 5 dengan (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan sebutan dan angka aebagai berikut : a. kesetiaan . dan h. prakaTsa. b.. (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan unsur-unsur yang dinilai ada1ah ~ a. Pekerjaan . prestasi kerja. amat ••• . d. kepemimpinan.ian pe1aksanaan pekerjaan Negeri Sipil. ke r j as ama . hanyn dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke a t a s yang memang ku suatu jabatan.4~ - BAB DAFTAR PENI LAIAN II PEKERJA:\AN PELAKSANAAN Pasal 4 Pegawai Penilai (1) Hasi1 penila. ketaataT).

sedang e. / " /(2) Penilaian pelaksa:naan pekerjaan sebagaimana dimaksud da1am ayat (1). = baik b. DAN'TATACARA PENILAIAN Pasal 7 (1) Pcjabat Penilai wajih melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya. Pasal 8 Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pe. anat 47 61 . DAB III PEJABAT P~Y.. 6 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah ber sifnt rahasia. baik c. di1akukan pada tiaptiap akhir tahun. Pa s al. ATASAN PEJABAT PENILAI. kurang 91 "" 76 := - 100 90 (2) Pedoman dalam mernberikan nilai pelaksanaan p~ kerjaan Pegawai Negeri Sipil~ adalah sebagai tersebut dalarn Lampiran Peraturan Pemerintah ini. cukup d.a. apabila in te1ahmembawahkan Pegawai Ne2eri Sipil yang bersangkutan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan. Pasal 9 ••• . .ILAI. laksanaan pekerjaan.7S = 51 60 = 50 ke bawah.

Daftar Penilai~ an Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disaropai kan tanpa catatan. maka ia dapat mengnju~ kan keheratan disertai dengan nlasan-alasan nyap kepada Atasan Pcjabat Penilsi melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) ha r i sejak t arig a.i g manv a Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.. apabila ••• . (3) Per:awai Negeri Sipi! yang dinilai wajib me .embalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pe kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pejabat Penilsi selambat-lambatnya dalam janeka waktu 14 (empat bolas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. keberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. b.- 48 - Pasal 9 (1) Dafter Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberi kan clch Pojabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. apabila tidak adakeberatan dati ~egaw~i Negeri Sipil yanr dinilai. Pasal 10 (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar P~nilaian Pelaksanaan Pekcrjaan kepada Atnsan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebarai berikut : a. n:.l d i ter. (2) Apabila Pegawai Nageri Sipil yang dinilai be!..

han dari Atasan Pejabat renilai. BAB IV ••• Noh Depar temen .C dinilai. Pemerintah J~ksa Agung» Pimpinan Kesekretaria..mp Inan Kepa La Da erah Tingka:~ I.i._ ~l r-:. ApcPedi- (4) Daftar Perri Ian Pelaksanaan Pekerjaan bar u Ia 0erlaku sesudah adapengesa. Ncgar a .g a Lembaga Terti 7'. dan Gubernur " . (3) Apabila terdapat alasnn-alas~n yang cUkup. a t as Pe - (2) Atasan Pojabat Penilai memeriksa dengan sak sarna Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yanr disampaikan kepadannya. apabila ~da keberatan dari Pegawai Neeeri Si3111 YJ. :! Pasal 11 Menteri.:~ _ b. Pi. ada1ah Pej abat Penilai dan atau Atasan Pejabat Penilai yang ~ertinggi dalam lingkunflannya.-:clakan Pekerjaan tersebut d i s ampa Lkan denpan catatan tentan~ tRn~gapan Pejabat Penilai kebe ratan yan::: d i a j ukan oleh gawai Negeri Sipil yan~ ~inilai. .ma~ini-~asinr.tan Lemba. tasan Pejabat -Penilai dapat mengadakan Tubahan niial yang tercantum dalam Daftar nilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana maksud dalam' ayat (2)..:3i/Tinzr:i -.. Daf t ar Peni laian PeLak :).

(2) " " Khus us bagi Peg-awai Negeri Sipil yang d i ang ka t menjadi Anggo t« l".. li (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tug:as belajar di luar negeri. nesia dan Dewan Per. dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberik1n oleh pimpinan badan atau dewan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai Pejabat NegaTa.. yanl{ ber sanrkutan.Jwan Perwakilan Rakya t Repub Id k Indo- Daerah. dibuat oleh Pej~bat Penilai dengan menggunakan ba han-bahan yang diberikan oleh pirnpinan pe~guruan tinfYpi sekolah. atau. bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepri1a Perw~kilan Republik Indonesia di Negara..50 BABIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa1 12 (1) Daftar Penilaian Pe1aksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Pasal 14 '" . .kursus yang bersangkutan. akilan Rakyat Pasa1 13 (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar.. baharr-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dibe rikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.

atau badan intern~5ional. ~itetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bad an Administrasi Kepe gawa i an Ne ge r a . o r ran i sas i a t au badan yang be rs ano ku t an . BAB V . Pasal 16 Hal-hal y an« belum cukun diatur daLam Peraturan Pemerin tah ini diatur 1ebih lanjut dengan Keputusan Presiden.an Pemerintah ini.naan ekerjaan b/1pi Pegawai NeP geri Si~il yang diperbantukan atau dipekerjakan pada naer~h Otonom atau instansi Pemerintah lainnya.:1sn1 14 Daftar :Penilaian Pelaks<'.f?unakan bahan-bahan dari pimpinan perus~ haan .t Penilai denpan mcn.organisasi profesi.. dibuat aleh Pej~bat Penilai dari Daerah Otonom atau instansi Femcrintah yang bersangkutan.ara sahabat. Pas a I 15 (1) Daftar Penilaian Negeri Sipil Pelaksanaan Pekexj2an b~gi Pegawai a t au dipekerj akan yan z d i perban tukan pl1da perusahaan milik Nep-<lra.•• \ .51 P. nef.m o Ieh Kepala Perwakilan e Republik Indonesia di Nerara yan? bersangkutan.b ahan penilaian pelaksanaan pekerj a an t er-s but vd iber fk. 1 (2) Khusus bafi Pegawai Ne~eri Sipil y~ng diperbantukan atnu dipekerjakan pada ne~aTa sahabat atau badan Ln ternas ional b ahan.. badan swasta yan~ ditentuk~n. dihuat oleh Pejab3. Pasal 17 Ketentua~-kGtentuan teknis tentang pelaksanaan Peratur.

n T)c"1'·\mdanr:-und3..n~an Lr.l.Lrmya ypnp hertent~n~~n - dc~~or Pcr~tur~n Pemcrintah ini di- !.an« Da f t e r (Lembaran Ne~arn Tahu~ 1952 Nomor ISS) T~~b?~~n LembaraL Ne?ara Nomor .AB V KET:t'. maka Pert ent. 1952 Kecqkannn refnwai Ne~eri r~r~yataRn ini. BI'B VI ~Rsal 19 Denpan berl~kunya Peraturan ?emeyint~h at uran Peme r In t ah Nomor 10 T~h~.i]}) dan seca l a rler~~t'.IT1TPJinpU\LrHAN Pa s a l 18 Daftar Penil~ian rel~ksanaan Pelerjaan yanp dibuat sebelum be r l akunya ie r-i t ur an I'emer Lrrt ah ini diCtnr:gap dibURt ber~3s~rkap r0r~turan femerintah ini.'.i fiU]' i -\rrar .r-.52 B.

SUDHARiV.- f.>' . ..}\~l _"\' .inya ~Ie~. I K~PE"'A\'·I)IL~·l i'l l..lO" . INDONESIA.. " .rflj::··i'·.• r~ •• .~ ".i\'~ _. Diundanpkan di J3karta pada tangrq1 IS nei 1979 ?1ENTERI!SEKRETARIS NEGfRA S0E r:r }1 T0 REPUBLIK INDONESIA t.lik Indonesia..lerint~h i a i dt.It:r.- t..t":1n PI. ~) nAll)p.':J:'-:'l'!'- p a tnnny a dalam LCP1b2.ra P. . s LEHBARAN NEGARt.ran Ne~r'.. ..~J.: '.~" 17 Cisalin sesuai dengan as. PRESIDEN REPUBLIK LLl.t.d."'~~} "h.r."." tUN 1979 J'.cn1jr.~ 53 - Agar supsya setiap oranp men~etahuinYR~ mern0rintahk~: pen[undanrr[m Pe r a t urnn !"ler. REPUBLIK INDONESV\ T.ONO SH. Ditetapkan di Jakarta pada tan~pal 15 Mei 1979..

sC'rtc senantiasa t!1cnf'ut. atan ro1Q:wan.P.bcnaran Pancasila baik d'lltm UCC1pan) sH~"'. KESETlAAN baik SJ.di simpa tisen/ ann:ota perkumpulan atell ticalt v::xnah terlibat da lam r-e rakan yanv bertujuan menrubah at au menentcnr rancasila$ Undanr. i 5 ! tidak pernah men. se.. seseoranp..-IOO . rl<'.si 12 dr.. k.·UndanF D::-'sar Gf. ! . dan litik :::~·l:'..uh meT'!perC' nretahuannya tentane Fancs. 1Jn'~<'n.ll iJndanf-Unclan~' Dasar 1 (l{.kukan tindakan yen? :. i 7 1. amat baik 91-10C 4 tidak p€.2_ .mIC' p fuh-sunr[. ~ "'_~.TnC\h menje..-::e1uarkan ucepan~ membuat tulisau. pCl.iO ..·~.rip?J"a kcpentinran ri scndiri.J.1:'i Ea Iuan Nerar<l.ini1ai ber tujuzn menr ubah 1:.N PERATURAN PEMERINTMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR j TAJ:-1GGAL 10 TAHUN 1979 15 MEl 1979 NOHOR '1 UNSUR YANG NILAI DI3 1 I.encana fer:erintnh df!ni~.:di fara. ! I 2 sclalu mcnj unj un? tinf'?i l::C! .:.I MIGKA 6 KETE_ RANG A}1 SEBUTAN 5 arne} - '2 4.rc7: n1 k<2pentinrrm 'Nt.rintah renC3na-r.E.au.n sunrarost baik al.ltn t. C'.anr Daaar 19i1S~ b ent uk NeFere Kesatuan Republik Indonesia~ ateu PeF'erintah. horrsat an t~·(~?c.. ~l "1cnente..r t a selalu berusaha m""l:l"o:. tidak per!l<:!h menyangsikp".. Netar6~ Iemerintah 1945. .nr l?anci:!sii' aroet baik 91-100 La ..3t8u I"clr."J.~. i URA I NIL AN A.-Unc.p~..t.' kan turasnyo r unz '~fJn s:~cara l--erdf'ya-=- berhasilfunc. tingkah laku den IJcrbuatan.n atau Pe-· d mcr Int.rP'.LAMFIRJ...cl""J 2. amat baik 91-100 J 3 Belalu be ru saha (:enpp.1 a..ujuan untuk clapet meluksane - 91-100 .

tct~r:i kemudian sadar akan kekeliruannya dan ti c:ak lagi rr.i ~~ . . seC<lre ti. " " kalau ada dor ongrm baru mau terusaha deng8n sunppuh-sunp:gub mempelajf.u nah !!Ienp Clrkan ucapan at au mcnunjukkan sikap at~u ting kah l~ku yen."~ i 5 haik .La 76~·!:1O ! I ! 7 'v..1ngatkan ia sadar akan kekcliruannya dan tirlak lagi mengulanpi kekeliruan t er sebut . . : ! I II I I I I i I I I bafk 7 ~~arena kaa Lpaan dan t.lengeluarkfin uCl1pan atau r::enunjukkan sikap atau tinp.:kahLaku yang capat dirtilai menyanfsikan kebenaran P. Undang-Undang Dasar 1%5> Haluan Neraie. karena kur ann pengeta'huan peE.ri dan mempcrdalam penre tehuannya tentan? T'ancas Ll a. 61-75 I 11.U 76-90 l' I i I nurint3. te.:-i kchormatan Nef"ara (:f'..-::npl1anfi ke.Qar pernah ikut-ikutan P.k lag! menyanz sikan kebenaran Pancasd La .dan rencana rencane Peme:rintah sesuai (1e11[:8nbidanr tugasnya.:'ak22.. I . de-pat dinilai kurf-up.Lciak sa(!er pernah bersikap atau bert:Lnrkah Laku yanp. tetapi sesudah diperi ngatkan 1a sad ar akan kekeliruannya dan t ic'e. I bail': 16-90 '3 cukup 61-75 I - 10~ karena kealpaan pernah bersikap atau bertingkah cukup laku yang dinilai kurang menjundarat junp: tingRi kehcrmat an Neg-ara dan atau Pernerint~h~tetapi se sudah diper.DQnjunjunf tirw.mcasile..".i'dapar 'dinilai 1'1.keliru=- atau Pe I an tersetut.ny~nf'sikan kebenaran PancaGila.h. politik Pemerintah..etahuan.6 1 2 I 3 6 4 karena kuranp penr. eJ..tar-i kemudian SaGAr aken kekeliruennya dan tidnk leW! menY8ngsikan kebenaran Pancasf.

~ bawah ! I Pemer1ntah. dan baru s~dar akan kekeliruannya set. Raluan Nerara~ politik Pemerintah can rencana rencana Pemerintah sesuai denL an bidanr: tur-asnya.suaf denp an bidanr. RaIluan Nerara.::1cnyanr:sikankcbenaran P8. Undan8-Undanf Dasar 1945. politik Pemerinteh.ah dH:eriken perinratan yan~ keras. .kunpan.D Lsku yang dapa t dini lai. sedang 51-60 13 .II kurang infatan~ tetapi masih bersikap atau ber t mgkah Laku yaup: dapatl dinHai kurang menj unj unp t infr 1 ri kehormatan Negara dan atau wa1aupun t eLah ! 50-ke. cukup 61-75 12 j karena terpenearuh o1ch orenr sedang lain stau 1inp. can rencana-rencana Peme sedang 51-60 rintah sr. 51-60 14 j arang mcmpelaj ari Pancas Ll.e l. I kuranr. I I I .E cd."_ 56 1 .a. mcnjadi ikut-ikutan nenseluerkan ucapan atau nenunjukkan sikar atau tinrk0. tup.La clan 1··arusadar akan kekeliruannya sete1ah (!iberi peri ngatan yanp keres" karena terpeugaruh o1eh oranr lain atau linrkunpan menjadi ikut-ikutan bersikap atau ber~ tin~kah laku yang clapat dini 1ai kurang menjunjunr tinf-fi kehormatan Ne?ara dan atau Femerintah.150-ke bawah 15 ~alaupun telah diberikan per - in~atant tetapi masih menreluarkan ucar-an atau menunjukkan sikap atau tinekab laku yanp lcapat dinilai menyanesikan ke!Ienar an Pancasila.2 3 5 6 7 11 kurang berlisllha mempelaj ari dan mempcrdalam penretahuannya tcntang rancasila~ Undanr-Un t'lPJl£ Dasar 1945 . i 1 16 diberikan per.1snya.

hasil hasil ba. . Haluan Nef.mat II 91-100 baik 7 kerjanya jauh reeLeb fhf kerj a rate'~rata yanf d i tentukan.asnya. i 6 7 17 kur ano 50 ke bawah L mempunyai kecakapan dan menvuasal sefAla seluk Leluk bidanr tupasnya dan bidanp lain yanf berhubungan GenEan tugasnya.am arti jumlah.-_ yanp batugas penpalaman tu?asnya. baik dalam arti mutu maupun da. 5 amet baik amat J V II 91-100 91-100 mempunyai keseraran dan kesehatan jasmani dan robeni yang baik.. dan rencana-ren cana Pemerintah sesuaf dengan bidang tugasnya.l w~dal~~ laksanakan tugasnya.3 4 tidak terusaha mempe Lajar f Pan casila Undan~-Undan8 Dasar 1945. selalu bersunr. mempunyei penealaman amat 1/ 91-100 balk &r. yang luns baik 76-90 baik 76-90 11. t-aik 76-90 . politik Femerintah.lat 3 as di Hoang yanp lutugesnya dan li taik v' 91-100 dang lain yang ber hubungan c1.fuh-sunrpuh ticlak mengena. selalu melaksanakan tUfas secara bercaY8f:Una dan barhasil funa. ba'ik I:'.ara.mat 91-100 2 mempunyai ketrampilan yanp sa npat baik dalam melaksanakantup.ik amat 6 91-100 baik a.l. •.?n denfan tugasnya...

ent. 19.J...cu tUg8..nya. mempunyaf kecakapan yang ser.1anr· di bidan~ turasnya._. I cukup 61-75 I sedans I sedanI' 51-60 I .. pada urnumnya mela~san~kan tugas secara be rdayaguna dan be rhasd L.~.-+ __6 __~ __7 ~ 76-90 I 12 _I pada umumnya mempunyai kese~ar- I baik 76-90 76-90 13. m€mpunyai ketrampilan dan~ ·dalam melaksanakan .-guh-sunrruh melaksanakan tup:asnYF..j mernpunyai penf'?lanum yang cukup 18. I I.Lanya tirlak mencapaa htlSil j kerja rat.anya tidak dapat ne Lakaa : nakan tur-as secara be rdayaguna ! di bidang tug~sny<"l. ~t¥}i\h. I ! I ba1k guna.Lan yanp. ternmp:ru kesehacan 20.~!~." 22.au ada doronpan . bafk dal.." . cukup cukup cukup ! cukup I dan berhasilfun~.-rate yanR d1tentukan? I baik d"lam ar t I mutu maupun da. yanp setugas- I.58 ~~1-+~2 __~~3~ 1 ~ 4 dalam tugasnya. kal.. adaka.. ··. i baik 76-90 i5:r. .asnyi'.. mempunyaf yanr cukup cukup cUkup 61-75 61-75 61-75 61-75 €1-75 61-75 ket rempf.1.~... selalu be raimgpuh-sungguh I melaksanakan an j asmani I bafk ! 5~. edakalanya jnsmaninya.1 adakal..S - kup d~l~_TIl_ meLaksanzk an j nya . ~_...~ft\}. 51-60 24. 21.ukan . .'~I.~~yai 16~1 1di bidanp ! . 23.. . 14.t.am arti mutu maupun dalam art! jum Lnh .. 17. kecakapan tup.1 bersunp.~. mencapaf I I hasil kerja rata-·rata yang df. ~1: __ 11. . dan rohsnd yenp baik.

ayar--une.. . basil kerjanya selsIu jauh ai bawah hasil kerja rata-r'lta yanr-. kur ang menpunyaf.1 kurnng 33.alemmelaksanakan 26. 27'1 1 28. 34. kuranp: kur an« 31..n d1 bdrlang ruzasnye .ienr'.r.: berkali-kl\1i.1 adakalanya tidek bersungguh-sunr. j guh cl...nr: 6 i51-60 51-60 51-60 1. . enn berh~si19una. I ! I ' '. + kur anc I ~ . berkali-k~li tid~k mencapai hasi1 ke rj a ratl'l-ratn yang ditenI rukan . sedang sedan? sedCl.:angpu pe Iaksanaan tu~a.1aksanakan cugasnya. I I penpalaman turnsnya. j mem:ounyai kecakapan eli kur ang 150 ke jb8_Wah i kuranr mem~unyai ketrampilan dalam 1!1:2. sedanr.~ 32. 51-60 151-60 I I sedang 29.df. bafk dalmn arti mutu maupun dalam ar t f Jumlah9 I i I ISO beWl1h 50 ke f basrah kuranz 150 ke !bawah III.asnye secara berdayapuna dan berhasilguna. penralama. ~ kurenj. da Lem maLakaenakan baHah 50 ke I manfrrya .1 150 ke bawah ke . mempunyai I di bidanv 25.-'" 7 24. bafk d. tUfc?snytt. I I i bi.tenrukan . terganr-gu kesehatl1n I jasm8niny~ scninp. ber sungpuh-aunczuh tur-:asnya. .{ 150 ke jbawah kurang kuranr.snya...• serin? terpanrpu kesehatan jas- s~ring ticElk capat melaksan~kE\n tuvasnva secara berd.59 1 2 3 I 4 5 yang sedan?.two:asnya.1 30.~larn arti mutu mau- I bcrkali-kali tidak dapat melaksanekan tur.a serin~ ter p.

.E£§!L~~~~~?e£?E-Y_?~.i t empat..60 I . ~ . 6.• .laan .: ~crnf:h lerus aha me10m rark:-m kesalahan yan~ dibuat nya k':::Dada orang LaLn ...->-. I i ! II .olonpan. se Lal.ktunya.. keadaan·v baik 91-100 : 91-100 tic'd.k 76-90 I'pada i I I I ! i 1 1 I I ..'\0a waktunye . \ 12..>..".an ser...a kea.at tugaa- 'l selalu menput amakan kepentinf:'..1<.... 4 5 den t epat 6 7 III L p:unpj".. baf. ngan ~~b.o b er ade ny? dal..::kny<'1 loarclnr-baranp milik Ncr-ara melihara amat hafk ~>-7. 1'Dada umum:ty{O\ ada o..nIa selplu menye_1esaikan tu~as ce- amat baik amat 91-100 -ai temp. ~::3[:_. 110 pada 76-90 ! umumnYG reran! 'F. 1 2 Tnnp:- 3 ..-..-".wab 2.:!-2~.kan yanr d LLakukannya .. at au f. mengutamakan - baik 76-90 .k dan t epat pada w. uraumnya i . 91-100 f. I i I I I kukannya ._.• k-baiknY·8 d p.01ongan. .mbil atau tin..~. brd. pada umumnya t Ldak pernah ber-- I I 1 baik usaha melemparkan kesalahan yan1 dibuetnya kepada oran? lain..la- I balk 76-90 !. 4. . • It upasrrya rl_alam segal.tau t Indakan yaur . se1alu menyi~pan dan at au medengan sebaik.amat baik an dinas daripada kepentinh~n u diri scnciri~ oran? lain 1 et.bp.~. kepent ing an cinas cladpada ke pentinpan diri sendiri oran? Latn ...~. 3. de. .. F.k 76-90 I I I ber 8.•..->< para umumnya menyelesaikan tu['fas [~enfan baf.r:t kS\1utusan Y?~l " niambit e.. 9. berani memikul risiko dad ke b 91-100 putusan yanp: diB.(~r1kul resiko cb.. - amat 91-100 bnik emat baik 5." . 10..

pada umumnya berada di tempat tupasnya.. . I cukup 61-75 16. __. pan dan at au memelihara barenzbarang milik Negara yang cHpercayakan ~~i?ad~.rlambat me Lakaana - .• '1'. .'". kuranp. _ cukup f··· .jawab...__ adaka'l.-. 61 .~~Jl ~g?<!!X. (" adakalanyn tidak dapat menyelesaikan turasnya dengan balk dan tidak tepat pada waktunya..k adakakanya kurang mengutamakan kepentinpan dines. tetapi deIsm keana an terdes~.. adakalanya meni~falkan tUf'. 1 2 3 4 5 76-90 7 12... pade umumnya menyimpan dnn 8tAU baik memelibara dengan sebaik-bo:l..._.. . heruseha meli- ketlutusan yanz diambi1 memikul resiko.anya te..ikllYI1 baran~-baranr.lnya te. ternrat sedan~!51-60 ! -I II sedan151-60 1 I I • ... milik Ner-ara yanp.13.nye. 61-75 '14. ..._._.. 17..~...~.. cukup 61-75 cukup 61-75 15.ertanpLemparkan kes al ahan yan~ dibuat- gun?... 1 ken tugasnya atau tepat pade \oJakt1..tapi kurang Iengkap .:~ ~. 1ain~ tetapi adakalanya berusaha mclibatkan oran? lain untuk turut l_-. I 214 • 00 ~ . baik menyim - l!UIaIt>' 61-751 ~ ! 20._. C_!_l:1?~~£~Y~~~:n..-'I.lakukannya... pade umumnya tidak berusaha me nye kerena oranp. .. pada umumnya men8utanakan kepen- tinsan dines.esnya. adakalanya batken orang lain etau tincakan yant' di. adakalanya untuk turut 18.. pada umurnnya berpni memikul reaike dar! cukup 61-75 tetapi. _..

..l I I i \.. adakal. ~" ....menyelesaikan tugasnya.-.. 1alai kurang 50 ke bc':rr:dl I I 1 .h 30.u peraturen ltedinasan ~rang berlaku. meningga1k::n kurang kurang kurnng kureng --.tau mcn:elihar!"._ •••.i I I .. amat baik 19l . Ke~aatanl I I I I l...f .tau memeLfhar-a sedang ------- .__. _-'>"'- 25.__->-.. sering Inenyi~~lpet:..._...-:.'_"""~"'_""'" b ez-ang-barung milik Nege. 51-60. -._ -.ng b aile menyimpan dan s....re. '-.n dengan sc an yang bervenang I 91-10<')1 I baik-baikny - I 8. sering I ! I I\T. .c. _.. I I 1 24..un dengan dan ata..- i bawah 50 ke v' _-..n.Lkan ke:pentingan 50 ke baweh bmwh v i .. • ....'Ji y:-:!:ug diLekuksnnye • kurang 50 ke ba:we. yeng diperC8\{akan kepcdenya ."lool .. I 2" sering me1emparkan o.ikul risiko dati keputusan yang dianibil atau tinds... .i pe r c tV Man kepadeny E. ..kan yang di. 50 ke v 50 ke be-wah I I I .. I I I I 3.. •• -> •• 51-60 .. ada.lanya tida.. I amat 2... I I ti dak berani m8rnikul risiko dari keputusan yang diambil atau tinda... 22. __.k berani meU'.alallya kurang kek'e~tine-an dinas .u- nye.S.. selalu mentaati J?erinteh kedioleh at2... sendiri or-ang lain. ..... I I 26.• .'1g dibcrike._.ra yang d.. sering t:i.~~ .. .. la.:!ring i!. j 27. kure.l~a. selalu raentea. kesal~ban kepadu yang dibuatn.~"'.: 1 I-- 2 3 4 mengutamak811 5 se dang 6 51-.-' .. bareng-bareng milik NegarfJ. kepada orang lain._. 'sF...60 51-60 I 7 y/ I 2l. __ .1r. mengab s.. ____ c_ .dan e.~ •... ~ 29.ak dapat. ____ "'.bai k 111!lSM ya.ti per-abur an perun dang.. ada... sering dfnas .as temp at t. I----~-"_..._..anya melemparkan kes a laban yang dibuatnya sendiri sedang sedsng 23....kukannya..

75 "- li.rn.•. - .'...t masuk kerja dan at au leoih cepat pulang dari tm... ~~ ~le:lu ---t-----"' "::::"sika. 76. -.- .. pada umumnya.90 i I 1 9.--"..syera. at au dinas.". . . umumnyamentaati kedinasan baik.•..' Jj1 8.b ad. tetepi tidak lebih dari 40 (empe.t . per Irrteh baik oleh atasan yang be rvenang dencan yang diberiken ba. selalu men arnat baik 4.1 ..- 6. -- - 5 6 91-100 91-100 7 taati 3.-=_"'.. se1ci.aaan yang aah .'_'-'" t I 12.. • •• I I I .cukup kalanya menge.__. sopan . _ .':1br-.. dengan baik sesuai dengan bi-dang tugasnya.lberikan pelczyanan amat terha&!'. I 76. dalam·w'&{tu 1 (s atu) t ahun .. al.._.tu:r. _-'..baiknn ketentuon peraturen perun dang-un dangan dan at au peraturan kedin as an . IJa.p sopan santilll --.90 a.kat dengan se.90 61. karena kurang pengete. pads unrwrnyabersikap santun..ia yang ditentukan taupe.n ke dfnusen laku. pere. pads." .: . ".'1 Jam kerja.lma.'C~_'L"·_'·'~~ .. I 2 3 4 ketentuan-ketentue.ik 76.. . dan at au 91-100 P~~~lL~_ bafk 76..ktu jam ker.huan ads. tetapi tidak menimhulkan kerugian Neeara.go I I ." yang bcrv- 7.e.t pululd jam kerjr.-" baik 76...90 10. adaka'Lenya tidak masuk kerja at au terla..da urmzmny nentaati a en perundang-undangen peratura.-.if~~. baik . memberikanpela- yanan terhadap masyarruta:r.k beik-b{~lTmyF'lre __ i' dengan bi- ?anb tugasnya.

. _"" 51-60 ..nas an yane ber Leku perintah bcriken venango melaksa:nakan kedi.nasan yang eli oleh etas an yang cer - ada.suk kerja dan atau lebih cepat pulang da... berkali-kali ken sikap sedanl? 51-60 b esrah 21..ng. a'Ias an yang s ah . 51-60 18. ~ 13.. kurang baik rletiberike.Lang dari waktu jml ker j a Yelle di t errtukan t811Pa...· .. pada umumnya IDE:ntaati perinta... cukup -. adakalanye sikap __ o •• menunjukan -.._.kalanya tidak masuk kerJe.'ltat aas ua'i. dengan bidanr: tugasnya. :pel~anan terhadap l:1asyara. cukup \' " cukup 14. kurang menunjukaopan santun.. ade. atau ter1ambat ms. t..k.. 61-75 15. • •• . peratursedang an perundeng-undangan dan a.n sedang 51-60 20. sesuai dengen bidang tucasnys.n perundang-undangan dan at au perintah kedinasan yang ber~· kura.u lebih cepat pu... kurang ..tau perintah kedi.- ·31 - 1 2 3 4 5 cukup 6 61-75 61-75 I 7 12. 22.n0 50 ke leku.1(tu 1 (s at u ) tanun. .s an yang berwene.ri 80 (de lapan puluh) j em kerja dalas wa.d -':-1a.lanya kurang baik oetiberikan pelay~nan terhe. tetapi tidak 1ebih dari 120 (seratua dUB puluh) jam kerja daLam waktu 1 {satu) t shun .aianya mcngsbaikan -_ ..'" 61-75 L.daIl rnasyarakat.' 17. &:laka.. sd8lt&lr.mya salah - sedanp.ktu jam kerja yang ditentuka:n t anpa alas an yeng s ah .~ kedinasan yanc diberikan oleh ata..- aopsn aantun ._ .." . setl8DfC 51-60 19. tetapi tidak lebih da. adakalanye tidak mas uk kerja atau terlambat maauk Iterja dan ata.~ -11). - - :l. sering mengab aika:> peratura.

L:.h 91-100 91-100 91-100 I V. karena terpenGaru~ kungan ~ adakalanya cukup tetapi tic1ek de.gnyat nenimbulk&"l.Lu r.nas en yang diberiken oleh at.ala.... menyalahgun akan amat baik baik baik 3.an waktu 1 ( s at. I .Las me~ baik ba..es an yoni'" s ah .ap masyarakat s uaf dengan biden~ tugasnya... kerjenya kel1acca at..ri wewenan. p ada umunny amat 4.rakat. I 9 . serine-.lan[ 8. cas dengan a me Laks analcen Lkh Les . Lkh. sering 4 pes a.sya. k.~. kur ang nenun juken si- kurang 50 ke Oa1. umumnya tidak pernell nenyalehcun~ken wewena.r cukup Laks anek.p. 120 (seratus dua ?uluh) jan kerja da.nfl1ya.65 1 2 3 22.u) tahun.ara dan r:l. selalu meLapo rkan hasil kerj any a kepada atasnnnya nenurut ke adaen yang sebenarnya.:> .es nnny a nenurut ke adaan yang sebenarnya. pace.l.. I ..as an yM(! bervenang. kurenp: 50 ke bSW'ah I kur ang 24. Keju- l.Lan maLakaanakan rintah ke di. an a: dard waktu tenj 8l:1 ker jay eng ditentukan lebih dari pa al. a. 50 ke b awah 25. de- amat br.en tugasnya. kap s op an santun. s e Ls.h 7 23. tida~ po rnah "revenangnya.e rhadap Ne[. sering terlaL'1bat nemberi pelasey anan terhad. 6 50 ke bawe. pada umunnya meLapozken hasil 7. ti dell: mas uk kerja at au tcrlambat masuk kerja dan at au lebih cepat pul.·wa 76-90 61-T5 61-75 1 . kur anj.ik 6. olen linp:l!1enyiTI).ik 2.lelaksanekan tucas juran ngan ikhlas. 5 kuranr.. . tu- 76-90 76-90 @ 5.)rinr.rugian t.. adak.

. I . 13: 14. - -. . orang lain itu ama:t baik benar. ikhlas meLak- 5 cukup 6 61-75 7 9. ·n 10..t baik 9l-100 dang tugas orang lain yt'lng ada hubungannya dengan bideng tugasnya. kurang 50 1\e oawah VI .- kurang ..-.am bi- sme. mengetahui aecara mendal. 2.daan yang sebenarnya. .. 1. sering menyimpang dari wewenengn:ya yang adakalanya lllenimbuJkan kerugian terhadap Negara'atau masyarBkat. 50 ke bawah 15.KerJa same. selelu menghargai orang lain. menimbulkan kerugian terha..I.daan yang sebena.t ba. sedang sedang 51-60 51-60 \.rnya. dari pada keadaan sebenarnva.ik 9~-lOO 9l-100 . 11. apabila ye.._o. tetapi tidak.da:p Negasedang 51-60 _ . 3. dengan cepat dapa. sering hasil kerjanya. kan tugas.kin bahwa pendapat. kadeng-kadeng hasi1 ke:rjanya yang dilaporkan kepada at as an lebih bail. yeng diLaporken pads. atasan menyim pang dad kea..~. .. edakaLanya menyimpang dari werae 12.t ama.. adakalanya tidak sanakan tugasnya. wenangnya..- sering tidak ikhlas melaksana.0 •• .t menyesuaiken penda:patnya dengan pendapet orang lain.\_. ~-. pendapa.66 1 2 3 4 adakalanya hasil kerjanya dilaporken kepada atasan lcur ang sesuai dengan kea.. 4.

.t baik " -I ' . argai pendapat. kuranz menghargai pendapaz or an C lain. dengan orenc lain menurut .I_9u ll(:.ker... 1-. arrJ:::'.g ___ /" 91-100 -- I or-ang ~.ahuf se cara Garis ce3ar bide.::-_ Q9." ! t..rlF lain.: 91-100 Yl-IOO s e I .gas :r. pada umurrnya h2rsedia meneriua.... .r. usul yar:g baik deri oreng lain.:.1?u"QUD."lg dj emat baik ten tukan. . orc. uaunny a da:pat menvcsu~i· pel1dapatnya dengen pendae...ugaenva.".ng tw~as orang ls.o.::~tu dan bidang tu.. raampu "bekerja ber-· s ema-s a.._'1 b afk baik 16-90 '76-90 1 J ._8._Lu me.~tu den bidang t. . I 13..alaupun oaik /"6-90 pat. 5 amat 6 7 4.. menge t.ny 9. tvkl. orang }>. sc Lal. I 14.Uf.S oaik 16-90 b. pada umumnye bersedia menpert hnb angk an O.in :/"crlg ~da nubungcnnya dengan bid&-YJ.g I t. t i pfi..j 1:" l) '0: rs arnasa~_~-_. ia tidek sependapat..a uaurmy a I'". Jade..ci):lgan or eng laiil rlenurut ~-Ts.2..l1 • baik 76-90 76~90 baik 12. .munmyn menget ehut biclr"IJ. I CU}~U? 61-'75 ij cukup 61-75 i I 15. keput us an yang dia'libil se car a ia tidak SC-p3nC. pen dapat. pade Ul!l1.l1Z lain.moil secara s ah uaJ.lIr'. bci~..m~'.u be rse di a men er ima keputuso.SD'y c. 5..T" pa.l1[~ (Ii ter. -I.pa1::Jila ia ]7 at orr:-.ugas ya. yakin 'bahv~'.n yanG die. I I • o.l".n nGnerim:::. & n..c.- 37 - 1 I 2 3 4 se Ia Iu l)ersedia mempertimb angbaken dan T!lcnerina usu1 yang i!.ri cr ang Lam .8. ad ['1: ['~len:y~.. 1 .c.. i t lein itu bellarq 10. 9.in yang ada h ui bungennya dengan oideng tug8..iCnr):J.a8911 "\o.

68 ~ I 2 3 4 5 cukup 6 7 15.. 51-60 I • dengan ~endapatnya. adakalanya kur ang mampubekerja beraama-aeziu dsngen orang lain menurut ~fraktu dan bida.:Ln yang be . yang baik dari orang lain. baru dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain setelah berka11-kali diyakinkan. 61-15 16. adak a'Lany a t..' ~. dengan bidang t. 18.v·a lambat mempertimbangkan dan menerima usul.. sedang 51-60 adaka.e. . .~ sesuai se dang 51-60 I Ii 23. 21.in menurut waktu den b Ldang bugas yong di tentu. dengan pendapat orang la.eneri·rna keputusan yang df.S yang di tentukan.Lanya tidak dapat nl8nyesunfkan pendapatnye. 19. kurang mcngetahui bida. a. 22. tidak 'men-getanUi btdang bugas oreng lain yang ada hublli"_gan·~ ny a dengan bidang tugasnya • .' cukup 61-75 17.amodL se care sell karena tide.kur~g I 50 ke bawah 26. adakalanya suli t mempertimbangken den menerima usul y~ng baik dari orang lain.ng tug9.ng tugas orang lain yang ada hubungarrnye. adak[\lanya sulit menerima ke-· put uaan yang Uiambil se car-a s ah karen a tidf'k seauaf dengan cukup 61-75 !j.. ' . cukup 61-75 pendapatnya.tcan • de:pat Il'.- sedang 51-60 nar.akalan.Lany a tidak sedenp. pendapnt sedang 51-60 20. . sedang 51-60 24. kurang menghargai oreng lain. -<..idak mampu bekerja bars ama-s ema denganorang J. adaka.1.ugasnya .

VII Prakar1.lu amat : berusaha memberikan sabaik ran yang dipandangnya ba. dengan orang lain menurut waktu dan bd dang tu gas yang ditentukan. . sering tidek dapat menyesuafken pendapatnya dengan pendapat orang lain yang bener . mint a atau tidak cl1minta nsnganai at au yang ada hubungannya dengan pe Lake an aan bugas .n tugasnya. sering bangkan ti dak dapat dari mempertimyang kurang dan uener-i ma usul 50 ke bawah 50 ke b avah baik orang J.c sesua. baik di . menerima keput. tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari at as an.ik dan berguna kepada atiasan . atau perintah dari atasan mengamtil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanaka. r. mendes ak .usan yang diambil secara s ah karena tidal. da'Lam keadaan t anpa menunggu petunjuk 76-90 j aks enaan umum pimpinan. cara kerja t~ndakan yang diperlukan dalam me Laks anakan t ugaanya . sering kurang menghargei dapat orang lain. tetapi tidak bertentangan dengan kebiyang baik 91-100 4. tetapi tidak bertentangan dengan ke-· 2. mengam- kurang 50 ke bawBh sa baik amat 91-10C bil keputus an atau meLakuk an bij aks an aan umum :piIllJ?inan. 27. sering tidak mampu bekerja bers ama-s eme.rEfring ti dale dapat. 2 B. 30-. sela1u berusaha mencari tatab aru dalatn mencapat dayeguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.ail1' kurang 29. amat baik 91-100 ·3. sela.69 1 2 3 4: pen- 5 kur-ang kurang 67 50 ke bawah 50 ke bawah 26.i dengan pendapatnya..

trmpa nr)tunj:..~ir_.. 61-7.'''}~'1n.~.:tv.ri etasan ra'~u-ra~ :1crl~.ku1.CP.~U:l~. -'_ien.r:-. 'T'll1 ~)nru .t-"'. -..fUn'1 dan ."'.c~ri 'l.."ln"'''''. 70-')} -sada ununnya 1)eru8a:~ai"~e:lcari baik tatacara b~rja ba'ru dala"1 :1eOl capa L dayn.'In:C . 50 ke dar! ataaan tidak bcrani 1..yJV'l.t~~".("yp.f'.1jer lu1':t'.t"'lG.~:al. 7 ------.ken tugasnya...'''~.t ~. ~il keputusan atau t:lelaku'ka.'.... ""!ctU!! .:une..fm"""!·:v"i '1t.A"'" ·~8~_.."~rus"..~da ununnya selalu !'Br_lnj~a "1enherf_1'..\C! t:'71t1.nsil .. r: _. . l CU!~Uf.~intn .. = basrah .') tindakan yang diperlukan daIan melaksana.5 7.w~_""d·~. ta.1_"1""~ .'" c.l!~st'lll pGrh.. n..._' "'11'-"-" 'tanpa pet:1inT~i::'~. 1"~. "'...l.7') .tl:...-!t!nt:.~i~'~....').e'-:bc!'il:a!l saran l::en.r. u ~.:er~:'3..~p:di:·'~.ot '11J ""eri!lt"".... i~nr~. ""en.6".. 1~.1.i t!..Inan saran sedan~ 51-60 ... .. ~ 'I:ln.::--:·'.s-':'.. 1e. 1::r-'.?'!1~~.n y'1. h.-" T'nf'lehesar-be~l!lr!lytl 76-90 ...!. 5 r.~I..p. 1 .na!)·_ ~.·.~"'al~1.1_.r.n ~':'1."_..h . 11 kurnn::..1:"-:l !. se7·)e8:lr-~. (I:i.:e~..~'.:·abila di···intq cukup Gl-75 -.'1.rl!'. ..nn s ar an van": J'b~!1d.. t. _."'''lT~~· '-:cnutnS::!!l . meneari sebesar-besarnya. berusah1.."l.U t::_~al.n~ ll~..i.n''''·.J.n tu-vis .':1eng anhil ke~utusan atau melaku kan tindakan yan~ diperlukan dal~ melaksanakan turasny~.Y1.n."~ .::1.m '1<'?. ~)~r~~!~~:l_ ?.<I..!'I...'~nQ.~. .:..1 TI...1.una dan ha. ~'en capaf d'''Y''. tata- cera ~erja baru dalan Meneal'ai dayap.' 61-75 -.stnu i1 '.1:~ ~.::r'..r.Gi13une--. sedang 51-60 12 kurang bernni MeMb~rikan l!oepada pdrro. ~t.l (1<1.t "'l.'1v-...C'. h<tl .1. _e!o-o_~.(b '1t!>.t":l~!n.sil~una yanp.:.' [".'1n tu -~ ....h"-='I~. p'1r1-: ni':""in~-:1.~~dnn~ 51-6.

sil~. --i-.as b~T1adr>~~ anat hnik amat danatnya oran? selalu "JllOPU r:l~np'enul.. : I... . 1 7 ~ ~ . ...-~--~..... . baru deLan mencaprd."bil \Wf'Uden?en cep at dan t.un8y. ..... .-sela1u memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan..rny.----..-. 1 . ' selalu berusaha menGgugah semanget dan menggerakkan bawah an da1am melaksanakan tugas. ------..... . --------.". ..---. . . ~ r ~ r ...... denr-an j el. 4 5 6 7 8 se!l\lu n8r-)l)U nenerrtul-an z i..:. ...:'l. 7 .akl:m nen laln. -. dayr:.r-bes<l.1t selalu'bertindak tidak IDe1'lihak tegas dan 91-100 91-100 se1elu ~emberikan teladan baik selalu barusaha menupuk c'. 5 kurang . : .epat. ...._.. .. kerj c:. . : . tidak b-rrus aha nencar f t3..o:.-.-. i: . 50 ke bavah 15 kepadn pi"Jpinan tidflk ))erani Tm":beriken saran kur ang 50 ke bawah ~III Kel'etlll. . --.. ...k selalu mampu nenf.._. : .~! .. . . . -+--..1n? eebesCl. • ~ : : .taa dengan ter:-... : : . baik baik arnat amat 91-100 91-100 baik anlat bafk 9 91-100 10 baik am at 91-100 11 amat baik baik 91-100 76-90 12 pada umumnya menguasai dengan sepenuhnya bidang tugasnya. . ... 2 . nrio- baik 91-11)') am at baik amat.. .......... ... .t 91-100 91-100 91-100 haf.n... 13 ••• ~ ..... . .I} .. t : : " : : ... . ... . • ...:unn dan hC1.. ... .. . . selalu bersedia kan saran-saran oernpertirnb~nA bawahan.. 3 ..car a. . ....l 1 pinan 2 3 menguasaf denrtan acpenuhnya bidang tugasnya t uscn L'J"1e.6..---1-.tc. mencembanfkan kerjasarna mengetahui dengan baik kenampuan dan batas kemarnpuan bawaban.

. .. 4 .. t~p.....a umurnnya membar Lkan telajan bafk.7'::.. . .. @ 18 19 20 flao.. . adaka1anya kurana jelas mcnr.. .......-90 76-90 '17. baik baik pada ~umnya dan mengemhannkan berusaha memupuk kerj aaana 76-90 76-90 mengetahui kemampuan tdan batas kemampuan bawahan . baik 76-90 23 24 61-75 cukup 61-75 61-75 25 cuku? 26. bnik 5 .. ~ada urnurnnya mampu menentukan ?rioritas dengan tenat pada uMumnya bertindak dan t Ldak ne~ihak. 3 ...enukakan pennnpatnya k~ pada oranR lain. • •• ' ... pada umurnnya mampu rnenggugah semangat qas baik baik dan menggerakkan 'ba 76-90 wahan da1am melak~anakan 21 tu~ baik 76-90 bawahan 22 pada umunnya memperhatikan nasib dan menclorons kemajuan peda unTh~nya bersedia ~emperticbangkan saran-saran bawahan.. 2 . pada umuranya mampu nenganbd L keputusan clengan cepat dan tepat 14 pada llmUMnya mampu menge~ukakan penda~atnya denEan jelas kepada oran~ lain..... menguasai secara garis besar bidano: tugasnya. 7.. .6 76-90 . 13 . adakalanya kurang cenet dan kuranR· tepat ~alam Men~arnbil keptitusan...as baik 76-90 15 16 baik haik 76-90 7'.

----cuku» CtI~r-~.~: menc et.::::::.n"..3..asnya ~aris cukup 61-75 33 cukup 61-75 34 35 36 sedan~ senan(.j e l as men. . • .a t dan kur ano te.p.. -7.... .-:." 1.". ..!r.dipe!. hatikan kur an« me.. " •• . . . kurang nampu bertindak dan tL1.anya '. (i ..~~-r-" - _.--.us 32 adaka Lanya kur an? menperha ti.-75 61-75 t- I ! I I T'"]'1!'11. :':l~f...... -~..:·.-...:11... ~.'U')p.r _... I I i 40. :lr'n. . --.?. sedang 51-60 51-60 51-EO 51-60 51-60 51-60 1 kur anc cer. menpu cenberikan ."' .iat dan t1enm~erakcukup 61-75 kan bawahan dalam melaksanakan tup.n(' te""t tHl'.al<myq l~ut"1:'. kenanpuan dan bat as kemampuan D3wahan 31 adaka Lanya :~urans mampu menr:'gur:ah senan. ----------- I. kcoutuaan kur anr.or f t as 'l~lF.:" l.anr.ahut.n r-r i. kan nas fb d an nendor ong kel:'l'iiu an bawahan adaka l anya saran-saran yanF.:··. .·m ~en dapatnya ken ada oran~ lain kUr2n? tenat ~enentukan priotegas te1a- 37 38 39 ritas.-- .. .np:uas. ..s -' '1n tin:"..'t da l am mennarsb i l...culm? r Lkan t e. . 3k te~. .73 - •••• --~~-:-----'~-~"I -----~--- .~'~11": memupuk dan [1enr:embnn~kan kar j asama 29 30 cukup cukup Gl-75 61-75 arl ake Lanyn l<uran.ak cemihak kuran?.Ql!:'1nrtin".. ba Ik dari hawahan kur. an bafk..Yb.~.7 .·. ....Iadan bafk adaka l. . ""'_"-1---~------~~" .· i r+r I~. 8edan~ sedans sedanr..." n!GFli'hak ! 2R adaka Ianya kurang mampu me". r r r .:_:.en 61-75 61....uc.J:'3. I' -J' I I 1 ! ?'S 2.>~er'1uk[lk. • .1D r:.1.'1i secara 1'(~sar b Ldano t.

alp'p' '11~n/"7.:-an:..k:''. 2 .1 . ser Ln« ti('nk 1131'1)::U m. 8QC'l- 1)i:-2..rusaha \:Jenuruk~.7.: se~i_nf tenEt .k manpu bcr t tndak t>3Las dan ~~Til:t11.:1ak herus3ha nanupulc mengem ban:"k~n kcr j 3S"1'11'1. l I ir.ris hesar ~_·../~ l)i!~·"!C\h ):ur~1nr- 50 k2 "'1mmh ~ 55 ••.l.mhrm .eD-"unSf.:1.1~s2n:1)~_:Jnru vas Sf. r: -1'.aran s ~r1-r2.: -l"'1r1 l_~nl'J."l)j_1:u.?Il 1.n .m1_..-~.rti!-~i. 4? 50 serin>" t..1-~~~an a h'Cl.e.auah 50 kc bawah t(~l2..-·.i1~.· .:.lC'jU'1n '")'l.~c!.. t. .ru~i1h 8-_71~nc-at dan ncn0"'0raj~knn ~'''..e.en?r:u.m'l:'l h .~tH::2n nnsi1) dan !'1cn·l.::!~"':n."1n. 3. !3'{~rinf' ti(:<1(: nersr :3rh:"! t i l.llrt'r~r· "':~~~~~'2.1J.. nenr:etahui kiY-Ja1'l.J.Ldak tq1f.:an nendapa t nya kep:vJa OrE1l1(": 50 k~ ~~:~1ltJa.8.utus " l - seril1~" ti(1ak jelas :!L.-..:!t'j asama ~~-----."lUall c1r.~~r.S k0"13I11T-'Unn bn~\T-'lh 50 ke l.f 50 1:.qlr 'iern<>._"1n E1ense-:l')i1n::kni.9.. c~an ~'1en"'C~er.n yan= ~aj_'.'l. G3n I:urC1nr~ kur11n:. 52 53 scr tn»uan ''In.•Gn I I if' )ruTE'.han 3'.'1!] 1!lel~ks'1n'''.~\>Jah Gsntukan rr1orit~s.. ti 1.:ah d'11..2.."1.an nasfh dan tir!.: cC~. 40 41 42 -~-4=:'~: :]=::5~_ ::"i".'l.n{"r tu~~.r- ny~ /'.\ t1.~nf""'l.n senan . tic:nk nenr-et ahud kener-'y.'i1Fah scr tn-: ti":1'lk namnu J1lenc. kur anc.h PGn~oroT<r': 1 1kemajuan ·.lrnlhan turtlS 43 kur an« 1"~cT-'·"..1~.h lain.:J.nc· 1::ur·'""_nr:-:.l kl.• .:.:J..atas koraanpuan bm·mhan lorranr: narrou ".."1. 881'in~ tU. 51 j I ser tn« dan ti.:. -t j I I 41: I.'- 51-6n kur an: 50 ):e "'a~l'?'h ·.S2!'luk~~ :.rt.n~ I ...'1..!In.atr1rrn_ ti(~llk r:1.:..--G I 51-EO 51-(0 51-60 .'!.I:l')erikan kur en= 50 ke <..t daLan me-- 5n ke 50 ke '-.oronr~ j':e:.

.".' I •• ....r .f'ln. • t . .. 6 •• > 7 ...~T:~n S!1r<'-n-saran . 5.''''''''''''''''''' • .....!1.' f •• . 2 ~ . 55 serin'" ti. dari ..-----. : . • ' . " .~·!:lhan YA. :t.. ··~·.... ..' ...' ••••• 'r~r..~'.. ••• •• •• .."'..•. ."!..IJ..:!!. _.~"" r c..' .: - A~_~ c ' ~--------_.'.' .' . .'.n'" '-.i!~. • . 1'"" ..-~----~ --~--~---+---+--_".' __ ---- I-~-r--.-+--.-------..' . .l~ T"l8T""ertiT"l. 'r ".. •••••• . • .r j..'i0 1--:e bawah 1 ..

:_eJilll'_Hl. d'lprtJ~'"':u D:..:~r_i a 1'.-masins.n t ah ini bahwa yeny berwcnang membuat penilaian an P''-:f.en tuan s e rendah-xendahnva repP_]2 Ur us an a t r u pe j a- bat lain yang setingkat ~enFan itu. ngan ko t..geri Siril YEm_f be rsanzkutan d£.::.nnYA- Kep a l a Dae rr+ Tinrrknt I da l am Denr an !'.1' Pe r a t ur an Pomo r i.PEN PEPATUPM' • 76 J E LAS AN H.' (1.t di a t as .ra..-ztar Pen i.lnrra .lC y an g disehut 0 Sipil.~.-". l'i11~ s c h . 3ntara lain 2d~leh Penilik Sekolah Das~r.ke t crrtuen s cb aga.Jaks tsung ~ Pimpin?n VG-sE.lDONFSIA ATAS PFVEPrrTf. Pejpbat l~in yang setingkat dengan Ycpal~ Urusar. P~pilik Pcndidikan AgRma.~('::..ri Pe gawa i !lo::.~n .:''lI''ai Pep-cri Sipil ad a l ah Pe jnb a t Pen i Lz i ~va l t u ata~ an 13.1 rauknn Dsnilaian daDat dilakukan lebih obyektif. j:epala Sekol. • n .di Das a r < dan p e j ab a t I2jn yanc' d i t errt ukan olen Henteri..La i an Pc Laks rnapelaks~n~an pckerj! an Pc". 1. . ..(. . Non rCp~_Ttc. lr". to -)c~l.'.'kretRriatan a Lembaga TCTtinggi/Tinggi Nej!8..i tCTSO[ 1_.J-! lTml(\p FEPPELIV 10 TAPl'N 1979 TErr'TANG PEnr LAIlor: PFLAYSAJli~A:n PEKERJI_Ji. L:i.n _].r P"SGAV!AI NFGEPI SIPIL u r~ U M Dalam rangka usaha untul lebih Fenjsmin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai Megeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja~ maka perlu diadakan penilaiar pe Lal.s anaan Basil pe ke r j a.TIpm .r:ep~ liprl~uT'r2.an Pe gawa i ~Jegcri an p cl-e rj aan .d-:ny:-. PiITlpinan L~mb2p.al"t r s e bu t d Lt uangkan d i t en t ukan .i18ian pe l ak s ana l\:d. meka Pejqb8t Pc~il~i ben<lr-~CnaT men~enAl s~c~ra pribadi Pegawai rCfCY1 }" . ha . .ngsunB 0. Pemerintah den Gubornur TI"3sinp. yang .

1).Ler·jA.r.. suat u mut as : :'cpef:1\. i r i r..' Pf...:"1 ':crh".l.. i: \1: - cua l i a.:.C'"2...h bahan r:"'ll2.0~·oTi ' an pnji hcr~~la.77 PASfL DEVI VASAL .:'.'..-·j. f ":.?cp' pcr-b i n..<lk.. Cul.:::) '-'"~)}_utliY~.-1:11:stc}. ! I .:'T'..nd.. PeJ._laF t:::.~: r .. .n (·. .:~n .!I' . c.:s.Ia p0 r bua t an 1:. 1...i ...'~'l Dt.'-"'(.. se.a.·· dan c810JI 1)c):8. <' ~:--.Jaks2." :' :. da~ 1~i~-13in.::·~0:ri Sir]:' PuruF q y" .l 3 Pen i Lai an pc..djr"nn.:i! '~k"i'~:L . j 1. Pas e.'-a (~t: .' Tee 1E' (~.:'c r i P-"...up P[-:sal 2 Daf t a r Pcn i Lni an f2i j e Las .1-·.k2.keT~:"[' .8L T':·~'?"2..wpil.1..

. Huruf b Prestasi ke r j a . Abdi Negara. t dan Pe t an me r i. ge r o10h kecaka~an. . Pegawai Ne ge r i Sipil s eb a ga i uns ur Ao ar a tur Ne grrr a .dal ah 1. ada Lah p eny umb an gan p i't Lr-an dnp t en ag a s ecar a H:hlas dcngan pentingan men gut amakan go Lon g an kenen t i n gnn umum eli at as ke a t au n r i. dan mcn. Pada umumny a yang d i maks ud den g an peng ab dian. t aa t .. wajib umumny a ke s e t La an . Ne gar a . dan men gama Lkan sesuatu yang disetia~ den gan pen uh ke s ada r an dan tanggung j aw ab • Tc k ad dan ke s an g gup an t e rs eb ut harus di. Pada umumnya yang dimaksud dengan ke s e t i aan . dan aman pen gab d i an yang men da S'i p i L HaIuan uemah ~ s e t i ao Pc gawa i ?hreri memah ami . ada l ah t ek a t dan ke s an g gup an men t aa t i melcks an akan . Huruf c. dan mengabdi Un dan s cp enuhny a kep ads Pan c as i. Peme r i n ta~1 .n t ah . p re s t as i ke rj a s co r an g PefCH.asil ke rj a v an g dt cae a i o Ieh s e of-an g Pee~""ai Nege. dan r eucan av ren cnna amaJk un Panc as d La . Politik.b uk t i k an da Lam s Lk ap dan t i n gk ah laku sehari-hari s e r t a da.. i tu k e t aa dan . dan ke s un p gu'i an Per~n1:1.i trampilan. Unden g-Un dan g Dasar 1945.dar i pen ge t ahuan o Ieh s eb ab mempelajari.l a .ri Si?i 1 da l an raeLaks an ak an tugas yang dibebankan lcep adany a .i Ne yang b e rs an gkut an .l am pe rb uat an d a l am meLak s an ak an t ugas .b ad i . meLak s anakan . ke - i Sipil pen ga Iaman . Pada timbul Lam . Un dang1945~ Ne g Das ar gar a . Pa da umumny a .'l[li Nereri Sipi1 an r r.e_ keb i j aks an ann .r a li:in dipenparur.73 . dan Abdi l':asyarakat Najib s e t La.

rangf-tTI· y"1n~' 'E t an tukan .u t indakan yan$! dipe r'luk=n da l am .ku l r i s i. ada l ah kcmampuan seo ranc Pep-Bw'ai :r.'ercri Sipil un tuk menrtamb i I keput us an . lanrkah-hmE_ kah .ko a t as 1::.dc~ l~h ketuluseri hati scorang refawei Nereri Sipil deIsm melaks~n~kan turns dankornampuan untuk tioak ncnya l ah runekan padanya.. - putusan kannya. s eh i nr-ca ya. Buruf r. Pr akar s a. mantaati perint"h kodinasan yanp diberikan o Leh at as an yan« be rwcnanc . Euruf c Tangcunp j awab ada l ah ke s ang cupan s e o r an > Pe?clwC'~i Neperi Sinil menyelesaikan pekerjaAn y~nr ?ispr~h kan kepa~any~ rlenryan scbaik-baiknya dan tcpat nada w::>ktunya s e r t a be rani menvi.rlibcrikan k e> Huruf f J(erj as ama ~ ada l ah kemampuan seo rano Pertawa i l·'e ::-G ri Sipil unt uk be ke r j a be r s ar-a+s ama denrran ornnr: lain d. Huruf d yanp ~ia~bilnya atau tindakan yanf dil~kD Ke t aa t an a da l ah kes angr-up an s e o r anrt Pcrawai Hc""e- ri Sipil. Pur uf e Pada umumny a yanr d i maksud denpan ke j uj ur an j 0.. s e r t a kes anr-vupan untuk tiaa\!""e1an2f":1r lq.~lam menyelesaikan t errtukan ~lma . 78 . untuk JPentaati s~(7nla peraturan perun d~nr-und~nran rlan pernturan kG~inasan yanp berla~ ku. atau me Laks anrvkan s e sua t.nr s eb es a'r- mencap bes a rnya sesuatu tUFas yan? di a I caya puna dan has Ll . wewenanz y anr...• 0 .

Cukup jelas.wai l:operi Sipil untuk mevak inkan orang lain sehinppn dap a't dIker-ahkan s ecar a maks i.i di r i Pe?:~wai ne[!!3ri Sipil yan:C' be r ada da l.dalam melaksanakan tugas pokok tonna menunppu perintah daTi ~tasan. olen Pej aba t Pen i lad Yanr.rtingpi r At as an Pej ~ bat Penilaii Pcnilai. Pasal 5 CUkUD j rLas .am linr:kunrannya~ tent.. bo rs anckut an da Ay a t (2) ••• . Pesal 6 Daf t.au j abatannya menze t ahut Daftar Pen i la Lan Pe Laks anaan Pekerjaan.i.ha r a catat :':1 !l1enfl:Il2.mal un tuk melaksanakan Ayat (3) tUgDs Kepcmimrinan~ adalah kem~mpuqn poxok . 1. Te.P:'ltdiket ahui.t·Penilai waj ib membua t dan mene Li. i an nat rnembu~t rcnilaian demi k Pej aba t Peni lai y anc Jenpan s0~aik-b2iknya.2.11: Pas a I 4 aya t (2). Pcgawai Ne~eri Sipil yanp dinilai: dan atau pajabat lain y2nr karona tugas at. seh in gna lie nr?n. Pejabat Pasal 7 Ayat (I) Pej::-bf:!.ar Penilaian Pe l aks an aan Pekerj aan hanya df:'.'lnp unsut--unsu'r s ebap afma na dimaksuc . HUTUf h seoran2' Pe?8.

a an pe ke rj aan c1. Ji dala~ memberi l\pah i1a Daf t ar Pen i Ldan Pe f aks an aan Peke r j aan direrl:: kan un tuk suatu mut.'" .s i !:eperal'laian.t rcnilai b e t um 6 (en am) bu l an memhawahi Perrawai Ne. bulan Ap ab i La: s eo r an c c a l.-< l I J :< I Ayat (2) .Ke t en t uan pas al ird.enpan menp. 2i1a- Khusus bapi calon Pep-awed Ne ze r i Sf p i I yan g al: em d'i anr-kat menjacH Pe gawa i Ne r. !ari calon Pe~~wai Ne~eTi Sipil) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pckerjaan hanya dibuat dalam tahun y anp be r s aripkut an ap ab i I. ada lah untuk memberikan kesempat~n kepi~a Pejabat Penilai untuk menpena~ denpan baik Percw~1i Ner-er i Sipii y an« di nd Lad ~ s eh i.a i t!::_1_ Ian .e t Sipil ~ penilaian r pelaksanaan pekeTjaan dilakukan setelah ia sekur anr+kur anrnya 1 (sa t u) t ahun menj ad i calon Pe o a wai Neperi Sipil.pi L. .r. s e danr Pe j aba.bat .f-unakan bahan.r:eri i Siuil yan8 dinilii.bans n y anr"li I I tinrralkan olen pe j ~.i ~Jereri Si..on Neperi 6 (enam) Siril delam tahun yanp: bersanpkutan menj adi cC110n Pe p awa i j\Tcreri belum Sinil ~ I I j Pasal B penilaian :n.Pe rtawa.Januari samp a i derican bulan Desembe r da lar: tahun yanp bersanpkutan.e1aksanaanflekerjaan terhadapnya kukan dalam tahun bel'ikutnya.cktivlt&s k an T'enilaian.u p en i La i an adaLah mu l.a ia '~ sampai de ngan bu l an I 1 i Descmber telah 6 (enam) bulan menjari WAi calon Pe0.}:ukan penilaLm pe Lak sar.ngva de ncan ?:e- mikian ~iharapk2n adanya oh. mata Pejatat Penilai tersebut ~a pa t mel2.81 - Penilaian dilakukan pada bulan Des~mber tlap-tiap t ahun • .Janrrk a wakt.

\pahila Pejabat dinilai (I.anr.1perhaiki hal-h~l yanp kuranp..enr-a.~m J!1'€r. 82 Pas?l 9 Dafter Fenilajan na ?iffiaksud sunp Sipil oleh d:1lp_IT1 ~~laksrn8Ru rckerjaan seha~airn~s ec a ra 1 .aka yanp Ayat (2) Si:-il tclah dise~iakan. 1 doITlnyBs 5e h'·. diberikan Pej ab a t 7'enilai Penilai ker-ad a Peo awa i.n. DCPfan adanya ketentuan sebnraimana 2imaksurl da Sinil y anr. lUasan-8Iasan len0k~r 3CC~Ta ke l-e rat an harus tertulis..l Infra Ilcngen lLemlok·l?n In Lapat 1--. ~erusa ha mengemb an pk an hal-hal yanp t e l ah baik r.8.wak tu 14 (empa t bc Las ) hari tcrhitunr IT.m? aya t Ln i . Keberatan yenn ~i sudah a j ukan melcbihi j aru-ka wak t u 14 (ernpat be l as) l:.La isi Daf t a r Pen i Laf an Pe l ak s anaan alch Perawai Neperi is menanc1atanganinya pac.b e r> lam ay a t ini ~ maka Pe. Apabi.a rekerja'(lin)' t emra t an capat diterima di.retahui renilaian atas2nnya tcrhadC\p .•• .r.s e sua i .. . 11e~'cri t. di k emukakan (lenr~m Keberatan .d ak diportimh:~n.n i La i s r.rY:2. Pecawa i Nece r i Sipil yann (1.inilai be r hak menpa j ukan kcbcr~tan apatila menurut pendapatnya a~2 niLa l yanr kur.l sanrkutan men.ka Da f t ar Peni La i un Pe Lak s a- naan Negeri Pekerj<1?n Sipil dikirirnk?n Perawed yen? rinilai. .n Pegawni tersobut :r1er:eri Sipil kep~ea y anr- bo rj auh an ~ ID.ulni ia menerima Daftar Penilaien Pelaksanaan PckeTj~nn tersebut. Kebe ra t an t e r s ebut ha rus di aj ukan da Lam jnnfk~.empa t beke r j a an t a r a yanc d i n i La i .:.c- ri t i.awai Nereri ° .

.83 - Keberatqn Penilsi W2.. yang disediakan 10 Ayat (I) Cukup jelas. Pegeri Penilai dinilai dan tanggapan atas keberatan Apabila Atasan P ejabat Pen i Lai rnempunyai a Las analasan yanp cukup~ maka ia dapat mengadakan peru~ bahan terhadap nilai yRng diberikan oleh Pejabat Penilai. I Aya t (2) II At 1 I Ayat i ab "le.upun tersebut melalui diajukan kepadaAtasan Pejabat Pejabat Penilai. Ayat (4) .. .a ' as an P eJa e.t P i"1" a r me me r r. Ayat (3) Cukup Pas a I j e l as .xs d engan s er.. tidak dapat dipangru nilai atau rnePeja .s arna -en isi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan term~ suk keberatan Sipil yang (3) yang diajukan itu (apabila oleh Pe~a~ai Pajabat ada). pegawai Ne g e r i S'i n i I ynnp. Pe rub ah an nilai yang di lakukan bat Penilai o leh Atasan Fupst.12. nurunkan baik dalam arti menaikkan nilsi.dinilai kebe ratan atas seluruh atau sebagian ni1ai yang tar centum dalam Daft~r Penilaian Pelaksanaan Pekerja an ia harus juga menandatangani Pekerjaan tersebut pada tempat Daftar Penilaian i2 bahwa dengan mencantum Pelaksanaan kan catatan keberatan.

~sudl am p as a l Ln i . Nilai yanp diberikan oleh Pejabat sebapaimana dimaksud d?la~ pasal ini ti dak clapat di. Bahan-bahan yang diperlukan da lam membuat Daf'tar Peni1aian Pe l aks an aan Pekerj 1:I_?_n diminta ~ jabat Penilei dari pin~inan baden atau dew an dim~na Perawai Nereri Sipil yRnp bers~nFkutan menjalankan tugnsnya sebapai Pejabat Nepara. Po - AY8. Ayat (2) oleh .. 34 .l 11 yanp (li~:'D1. Pasr.l ynllp bersangkutan b£ kerja sebelum ia dianrkat menj2di Pejabat Me~ara..\y.~nrpu furat. Pasal L? .annya masinr-masinr-..am ay a t ini ada1ah PejabRt Penilai dari instansi semula tcrpat Pep-awai Ner:eri Sipi.·'fl . I -} Ayat (4) Cukup j e Las . ada l ah Peda jabat Penilai dan sekaligus mcnjadi Atasan Pejabat Penilai Tertingvi dalam linrkunr..~ (1) t Yanp d i nak sud dencan Pe j aba t Penilai da l. Ump amanya Menteri adal ah Pejabat Penilai dan s eka l i gus Par a pejabat menj ad i At as an Pej ab a t Penilai tUT terhadap s eo r anp Di r ck- Jcnderal ~ala~ 1inrkunfannya..t (1) Li ha t perij e Las an Pas a l 12 i\yat (1). Ayat (2) .

nan b adan Irrternas i ona l be r s anr-kut an..as an Pas al Ayat (2) 12 ayat (1). T)~·. Pasal 16 s ampa l ~enlr~n Cukup j c las.rreri Si3)il v. Pasal 14 Cukup jelas. Pas?l 15 Aya t (1) Li ha t penj e l. dirni nt a ol eh Pej£ bat ynn. meka Kap~la Perwakilan Republik Indonesia di luar nc o e r i a t au pe j ab a t Lai.' f'2nilai Ij~rip i mpa.n yanrr dd t unj uk o l ehny a menrikuti dan wencatat tinrkah laku dan keriatan PE'p8wai Ne.sal 2G TAMBAHAN LEMBARAJ W· jf~RAREPUBLIK T INDONESI f. Selanjvtnya lihat renj~lnsa~ rasal 13 ayat(2).85 Ay at (2) Untuk depet mernberikan bahan-hahan penilaian.?np: s e danrt molakukan t ucas belajar di Ncrara yanr bersanrkut~n. Bahan-bahan un t uk p(milaiarr pe l ak s anaan peke r j aan barf Perawai Neperi Sipi1 yang di t uzaskan pac1a 'Bg_ dan-baGan Internasional ranr lokasinya berada daLam w i Layah Republ i k Indcnes i a . NOMOR 3134 • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful