HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI TAHUN 2011

HBML 3203

TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

640625715328002 640625715328 0135497646 hamidahismail@yahoo.com.my

PUSAT PEMBELAJARAN

:

INSTITUT PERGURUAN GAYA

HAMIDAH ISMAIL [640625715328002]

Page 1

isi dan penutup 8 -14 7. 4.penutup .pendahuluan . Kesimpulan Rujukan Lampiran 15 16 17 HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 2 . Isi Kandungan 2 3. 8.isi .6 5. Pengenalan .contoh-contoh pendahuluan.konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis. Muka surat hadapan 1 2. Proses Menulis . 9. Pendahuluan 3 4. Kaedah pengajaran penulisan 7 6.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Isi Kandungan *************************************************************************** 1.

Bagi murid sekolah menengah pula. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. mereka dapat melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang mantap. 2004). tatabahasa dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. Pendidikan bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. frasa.. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu murid sekolah rendah dapat menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. dan pemajmukkan. membaca dan menulis. bertutur. dan jenis-jenis ayat. penggandaan. iaitu morfologi dan sintaksis (Nik Safiah Karim et al. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR dan KBSM 2003). dan struktur ayat. Secara umumnya tatabahasa dalam bahasa Melayu mencakupi dua bidang.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENDAHULUAN Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. Kurikulum bahasa Melayu sekolah menengah dan rendah bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan klausa dalam membentuk ayat. pada akhir pembelajaran. kosa kata. binaan ayat. bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. pembentukan kata dan golongan kata yang berlaku melalui pengimbuhan. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Sintaksis iaitu penyusunan kata. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 3 . (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. rohani dan jasmani. Kurikulum bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. emosi.

• Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul • Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari • Menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. menaakul. pemerengganan dan menulis kesimpulan. tanda baca dan ejaan yang betul. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 4 . 2005). Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. serta tulisan yang kemas. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Konsep Menulis Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. Walau bagaimanapun. Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENGENALAN Konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. • Melatih murid-murid melahirkan idea • Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea • Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul • Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. Tujuan Menulis Tujuan mengarang secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. 1999) penulisan ialah urutan ayat-ayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan cara-cara tertentu.

iaitu ulasan. Contohnya menggunakan ayat yang ringkas dan pemilihan kata yang mudah tetapi tepat. Karangan Berformat terdiri daripada syarahan. komen. ucapan. perbahasan/bahaskan. wawancara. Antara aspek bahasa yang ditekankan dalam karangan ialah system ejaan. kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan. gambaran/imaginasi. Dengan menggunakan bahasa yang baik. perbahasan. Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya.-tah. Bahasa yang baik bermaksud bahasa yang betul dan jelas. merangkumi kategori penulisan yang berikut. Karangan umum terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU • Menyuburkan minat • Meluaskan kosa kata • Memberikan kepuasan jiwa. Dalam tugasan ini penekanan adalah di beri kepada kaedah pengajaran tatabahasa dan penulisan karangan. tanda baca dan gaya bahasa. Karangan Tidak Berformat pula perbincangan/bincangkan. surat kiriman rasmi. ceramah. 2003 dalam Yahya Othman 2005). dan pun serta tanda sempang (-). pembaca dapat memahami dan menghayati isi karangan dengan jelas. -lah. awalan dan kata sendi di dan ke. kekecualian keselarasan vokal. tatabahasa. fakta. tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas. dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat. cerpen dan drama. cadangan. Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin. partikel –kah. namun kita akan tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi. pendapat. penggunaan kata. 2000). penjelasan/jelaskan. Karangan yang baik biasanya menggunakan bahasa yang betul dan tiada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 5 . surat kiriman tidak rasmi. ulasan buku. rencana. kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. laporan. Penggunaan bahasa yang baik amat ditekankan dalam sebarang bentuk penulisan karangan. Dalam sistem ejaan Bahasa Melayu terdapat beberapa aspek yang perlu dititik-beratkan antaranya ialah keselarasan vokal.

pelajar perlu menguasai jenis-jenis kata seperti kata nama. tanda titik bertindih. kata sendi. Setelah mengenali ayat inti. kata keterangan . Tujuannya adalah untuk mengelakkan pelajar melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan kata. Frasa Nama + Frasa Kerja. pelajar perlu mengenali pola-pola ayat inti yang terbahagi kepada empat. serta penggunaan huruf besar. Antara tanda baca yang perlu diketahui termasuklah penggunaan tanda titik. ayat penegas dan ayat majmuk campuran. Terdapat tiga proses yang utama iaitu pengimbuhan. kata adjektif. penggandaan dan pemajmukkan. Dalam aspek binaan ayat pula. Penguasaan pelbagai kaedah membina ayat ini penting untuk menghasilkan ayat yang berkesan dalam karangan. pelajar perlu juga menguasai pelbagai jenis ayat terbitan seperti ayat pasif. tanda sempang. penanda wacana dan sebagainya. ayat songsang. Antara aspek lain yang penting dalam binaan kata ialah proses pembinaan kata. tanda seru. perkara penting yang perlu dikuasai ialah hubungan antara subjek dan predikat. Bahasa yang digunakan lebih lancar dan bergaya. kata kerja. Dari segi binaan kata. kata ganda. ayat pancangan. tanda garis miring. kata hubung. ayat tanya. penggunaan tanda baca juga penting untuk menentukan keberkesanan sesuatu ayat serta mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca. tanda seru. Penggunaan tanda baca yang tidak betul akan menjejaskan maksud karangan dan kelancaran idea yang ingin disampaikan. Sesuatu ayat yang sempurna pada asasnya memerlukan subjek dan predikat.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU kesilapan dari segi tatabahasa. Frasa Nama + Frasa Sendi. Frasa Nama + Frasa Adjektif. ayat gabungan. Dalam penulisan karangan. dan antara kedua-keduanya perlu ada hubungan yang logik. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 6 . ayat naïf. tanda soal. Segala aturan bahasa hendaklah betul dari segi binaan kata dan binaan ayat. tanda koma. iaitu Frasa Nama + Frasa Nama. ayat perintah. Untuk menguasai aspek binaan ayat.

Pelajar didapati bekerjasama.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KAEDAH PENGAJARAN PENULISAN Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting dalam memastikan pelajar dapat memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. 2003). mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru. Oleh itu. Oleh itu. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. Guru hanyalah bertindak selaku pemudah cara. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. mencari bahan. 2003). pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran koperatif juga HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 7 . Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting adalah pelajar dapat turut serta dan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. lebih banyak pembelajaran berlaku. aktiviti perbincangan. (Harste dalam Mahzan Arshad. bertukar pendapat. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. penjanaan idea.Penulisan wacana sekolah menengah mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi memastikan pelajar dapat menulis dengan baik. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. Pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan pelajar. Pelajar dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan.membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar.

Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Hashim. menjana supaya lebih mantap dan bernas. semasa menulis karangan. Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. 2006). Oleh yang demikian. 2005). Kejayaan yang dicapai oleh seseorang berpunca daripada perancangan yang dibuat secara teliti. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki. isi-isi penting dan penutup. 2001) berbanding dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail. 2003). 2002). Karangan hendaklah mengandungi pendahuluan. PROSES MENULIS Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim. dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan. 2005). persembahan dan bahasa. Justeru. pelajar diingatkan supaya mengetahui jenis dan format karangan yang akan ditulis. Untuk menguasai tujuan tersebut. Dalam penghasilan penulisan karangan. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. 2004. Terdapat tiga aspek penting yang dinilai dalam sesebuah karangan iaitu aspek isi. rangkai kata. pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Husin. Sebelum memulakan penulisan sesebuah karangan. Abdul Shukor Shaari. 1998). proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 8 . menghurai.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Perancangan yang dimaksudkan ialah menyediakan rangka karangan terlebih dahulu. murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Nor.

Dapat menyusun fakta atau isi mengikut kepentingan. e) Dapat menghasilkan perenggan yang mantap iaitu satu perenggan untuk pendahuluan. Selepas membuat analisis tentang sesuatu tajuk. Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum menyusun rangka karangan ialah membaca dan memahami kehendak soalan dengan teliti. Dapat menganggarkan panjang karangan serta isi yang perlu dihuraikan bagi setiap perenggan. Contoh rangka karangan secara umumnya adalah seperti berikut: PENDAHULUAN ISI ISI (1) HURAIAN DAN CONTOH ISI (2) HURAIAN DAN CONTOH ISI (3) HURAIAN DAN CONTOH ISI (4) HURAIAN DAN CONTOH PENUTUP HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 9 .HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Rangka karangan yang dibuat akan dijadikan panduan sebelum menulis karangan. empat perenggan untuk isi. isi-isi penting. bolehlah mula menyusun rangka karangan. Dapat mengelak daripada pengulangan fakta. dan satu perenggan untuk penutup. Rangka karangan heruslah ditulis dengan ringkas sahaja untuk menjimatkan masa dan mestilah merangkumi pendahuluan. Antara kepentingan rangka karangan ialah : a) b) c) d) Dapat mengemukakan isi-isi yang berkaitan dengan kehendak soalan sahaja. dan penutup.

pendahuluan jenis wawancara. Ada enam jenis cara penulisan pendahuluan iaitu pendahuluan jenis definisi. bermain badminton. melepaskan pucuk masing-masing” bermaksud tiada kata sepakat dalam sesuatu perbincangan dan hanya berpegang pada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 10 . pendahuluan jenis persoalan. soal perbezaan agama dan bangsa diketepikan demi kebaikan bersama. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Aktiviti sukan tertentu seperti bola sepak. bola keranjang. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. memadai tiga atau empat ayat. Dalam pada itu. pelajar hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. hoki dan sebagainya memerlukan satu pasukan yang terdiri daripada beberapa individu. Dalam pendahuluan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Selepas itu fikirkanlah pula tentang pendahuluan. Contoh-contoh Pendahuluan Pendahuluan Jenis Definisi (Isu: Perpaduan masyarakat melalui sukan) Sukan ialah aktiviti fizikal yang memerlukan pelakunya menggunakan tenaganya dan bertindak tangkas seperti berenang. pendahuluan jenis suasana. Hal ini menunjukkan bahawa wujudnya perpaduan masyarakat dalam aktiviti sukan tesebut. Pendahuluan Jenis Peribahasa (Isu: Keburukan sikap mementingkan diri) Perumpamaan “bagai enau dalam belukar. Pilih salah satu daripada enam jenis pendahuluan sebagai perenggan pendahuluan. Pasukan yang dibentuk pula memerlukan paduan tenaga antara pasukan. dan pendahuluan jenis gabungan. Pendahuluan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebelum membuat sesuatu karangan. dan berlumba lari. pendahuluan jenis peribahasa. Pendahuluan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pendahuluan. Setiap ahli atau pemain akan bergabung tenaga untuk memastikan pasukan mereka beroleh kejayaan. isi-isi dan penutup.

Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Catatkan setiap isi sebelum menulis. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Isi yang utama didahulukan. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Jika perumpamaan ini diamalkan oleh anggota masyarakat. mendengar. makalah-makalah. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. mendengar sesuatu. buku-buku cerita. rencana-rencana. Karangan perlu mempunyai empat isi. Namun. Sikap tidak mahu menerima pendapat orang lain dan berpegang pada pendapat sendiri semata-mata menggambarkan sikap mementingkan diri. Apakah yang perlu kita lakukan agar tidak menjadi mangsa nahas jalan raya yang seterusnya? Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Hubungan antara perenggan pertama dengan perenggan yang seterusnya haruslah dikawal dan disusun supaya jalan cerita akan bertambah menarik. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Memang benarlah kata orang tua-tua bahawa malang tidak berbau.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU pendapat sendiri saja. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Pendahuluan Jenis Gabungan (Isu: Kemalangan jalan raya) Setiap hari kita dapat membaca. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. dan menonton berita tentang kemalangan jalan raya melalui media massa. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. maka banyaklah usaha atau aktiviti kemasyarakatan yang sukar dilaksanakan. yang lebih malang adalah jika diri yang terlibat dalam sesuatu kemalangan jalan raya. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. majalah-majalah. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Jangan campur adukkan isi. Susunan perenggan yang betul akan memudahkan pembaca mengikuti perkembangan jalan cerita sesebuah karangan. Tulis satu HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 11 . Sebaik-baiknya satu isi.

bukti sahih. Peranan guru tidak kurang pentingnya dalam hal ini. jadi. sehubungan itu. gunakan kata-kata yang luas dan tepat. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 12 . Penerapan nilai-nilai murni dalam diri muridmurid membolehkan mereka memahami dan mengamalkan sikap kasih sayang antara satu sama lain. seterusnya. tambahan pula. Antara penanda wacana yang biasa digunakan dalam karangan ialah: (a) Penanda wacana untuk melanjutkan idea seperti :di samping itu. dan contohcontoh.  Perenggan deduktif Dimulakan dengan isi penting dan diikuti dengan pengambaran isi. dan lain-lain. contoh. (b) Penanda wacana untuk menyatakan pertentangan idea seperti :Walau bagaimanapun. Di sinilah guru perlu memainkan peranannya dalam membentuk masyarakat penyayang. Tujuannya supaya karangan tidak tergantung dan wujudnya pertalian antara perenggan.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU isi penting dalam satu perenggan sahaja. Perasaan kasih sayang sesama individu dan kaum perlu diterapkan di hati kanak-kanak. peribahasa. namun demikian. contoh dan bukti sahih. huraian. Pendidikan Moral dan sebagainya. Ada tiga kaedah yang dapat diamalkan untuk menulis perenggan dalam sesuatu karangan seperti berikut. sebaliknya. Sambungan antara perenggan dengan perenggan yang lain dapat ditandai dengan penanda wacana. dan diakhiri dengan ayat topik atau isi penting. walaupun begitu. selanjutnya. cogan kata dan seumpamanya. sebagai akibat. frasa-frasa yang menarik dan juga ungkapan seperti simpulan bahasa. Untuk memantapkan perenggan isi.  Perenggan Induktif Dimulakan dengan pengembangan isi lalu diikuti dengan huraian. Isi penting perlu ada ayat tajuk huraian. dan lain-lain. Nilai kasih sayang ini terkandung dalam sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam.

hutan ditebang dengan sewenang-wenengnya. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Panjang bagi perenggan penutup juga perlu dikawal iaitu hampir sama dengan perenggan pendahuluan. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan yang harus dibuat berdasarkan isi-isi yang telah dikemukakan. Dalam perenggan penutup ini tidak digalakkan menyentuh tentang idea baru. pembuangan bahan kumuh dari hotel dan calet akan meningkatkan kandungan nutrien air yang menggalakkan pertumbuhan alga. Dalam hal ini. banyaklah khazanah alam yang berguna akan turut musnah. bukti sahih. sebarang pencemaran laut perlu dielakkan. Maka. Justeru.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebenarnya. landak dan lain-lain. Misalnya. terdapat juga pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan membuang toksik ke laut. untuk mengawal kemusnahan terumbu karang. Dalam penutup digambarkan juga pendapat yang ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk dalam bentuk yang lebih umum tetapi padat. Namun begitu. Alga yang aktif dapat menjejaskan komuniti karang. manusia cukup sedar bahawa hutan banyak “isinya”. Ada juga sebilangan manusia berburu kijang. contoh. manusia banyak menggunakan akar-akar kayu. selain sumber balak. pokok. Penutup Kalau pendahuluan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 13 . Misalnya. dek tuntutan pembangunan. madu lebah asli dan sebagainya untuk tujuan perubatan. Terumbu karangakan musnah jika laut tercemar. sebelum diakhiri dengan penegasan isi penting. Perenggan penutup juga tidak boleh melebihi panjang perenggan bagi isi-isi penting. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan.  Perenggan gabungan deduktif-induktif Dimulakan dengan isi penting dan disusuli dengan huraian. herba.

Jadi. Justeru. Hal ini akan menjadikan mereka manusia yang sentiasa berhemat ketika berbelanja dan tidak menjadi orang yang boros. usahlah pihak pembangkang membazirkan masa untuk menyanggah hujah-hujah yang telah saya kemukakan. jelaskan bahawa belajar di dalam negara lebih banyak memberikan kebaikan dan faedah berbanding dengan belajar di luar negara. Gunakan salah satu daripada bentuk perenggan penutup yang berikut.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Tulis perenggan penutup yang mantap dan tepat. Buatlah kesimpulan beserta dengan cadangan atau pandangan bagi keseluruhan isi yang terkandung dalam perenggan terdahulu sesuatu karangan. Amalan ini juga mendidik mereka agar bersikap sederhana dalam segala hal dan perbuatan. sebelum saya mengundurkan diri. amalan ini sedikit banyak akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negara yang lebih kukuh dengan terkawalnya kadar inflasi. Selain itu. sekali lagi ingin saya manegaskan bahawa “ Belajar di dalam Negara Lebih Baik daripada Belajar di Luar Negara”. Sekian terima kasih. Kata orang melentur buluh biarlah dari rebung. Mereka hanya membeli barang keperluan yang penting tanpa mengikut hawa nafsu. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 14 . Jangan ulang fakta-fakta baru yang telah dinyatakan dalam perenggan isi di perenggan penutup.  Perenggan penutup yang memuatkan penegasan Daripada hujah-hujah yang telah saya kemukakan tadi.  Perenggan penutup yang memuatkan rumusan atau kesimpulan Kesimpulannya. amalan menabung sejak kecil perlu disemaikan ke dalam jiwa anak-anak.

Oleh itu. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan. atau untuk bercerita. memujuk. penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf. murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas. Ahmad Khair Mohd. Pelajar perlu mempelajari tatabahasa dan memahami segala hukum yang terkandung di dalamnya supaya pelajar boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KESIMPULAN Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata-mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman. Oleh itu. 2005). ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman. sajak. 2005). pantun dan sebagainya. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 15 . Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta. dan berkesan. 2005. tepat. dalam pengajaran kemahiran menulis. Nor. naratif. perkataan. Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. Dalam penghasilan sesebuah penulisan. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. memberi pendapat.

.com/2009/03/karangan-umum.tripod.html PENGENALAN KARANGAN http://zulzan.com/petua.com/blogs/index. Rujukan Lengkap Era 2000 Bahasa Melayu.bahasa -Dalam-Pengajaran-Bahasa-Melayu Karangan (Penulisan) Bahagian B sksenai. (2000).com/doc/32594658/HB.scribd.Sasbadi Sdn.my/%Efadzilah/nota%20 kaedah..edu. Penerbit Fajar Bakti Mohd Ghani Ahmad (2007) .htm HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 16 .&more=1&c=1&tb=1&pb=1 nota kaedah http://educ. (2011).upm. AXIS KBSM Bahasa Melayu. My Tutor PENULISAN PMR KBSM.com.blogspot.Bhd. Lim Swee Tin dan Salmah Othman. ARIF BAHASA: Karangan Umum http://arifbahasamelayu..tripod.html HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu http://www.BM.htm Petua Penulisan skdarau.Bhd.Penerbit Pan Earth Sdn.php?blog=10&.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU RUJUKAN / REFERENSI Aishaa Rani dan Mohd Isham Embong..

HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU LAMPIRAN HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 17 .

Isi boleh berdasarkan imaginasi. Aku belajar menangkap ikan di tepi pantai. Aku meninjau keadaan di dalam gua tersebut dan mendapati tempat itu sesuai untuk aku. aku hampa kerana pulau ini hanya didiami oleh binatang dan burung-burung sahaja. Dengan cara ini. terdapat sebuah gua. dapat juga aku meneruskan kehidupan di atas pulau yang sunyi daripada bunyi manusia ini. Isi mesti ada urutannya juga. Hari-hari yang berikutnya aku cuba membuat lembing dengan ranting kayu. Oleh itu aku amat berhati-hati ketika memilih makanan yang terdapat di atas pulau itu. Penutup. Isi. Karangan ini jenis CRERKA. Aku tidak tahu apa nama pulau ini. tetapi biarlah munasabah. Contoh Karangan Aku telah dihanyutkan kle sebuah pulau setelah kapal yang aku naiki tenggelam akibat dipukul rebut. Setiap malam aku berdoa agar aku akan diselamatkan dari pulau ini. aku memberanikan diri untuk memasuki gua itu.ada diterapkan nilai yang murni dan terpuji.Setelah mengumpulkan segala kekuatan yang ada pada diriku. Kadangkadang aku juga mencari lokan dan kerang di perairan yang cetek. Ceritakan usaha-usaha anda menjalani hidup bersendirian di pulau itu. Kini aku terdampar di pulau yang tidak berpenghuni ini. Walaupun takut. Isi.Daun-daun kering pula aku jadikan pengalas tempat tidur aku di dalam gua. Isi. Aku harus tabah dan berani. Kata ganti nama diri “Aku” ataupun “Saya” boleh digunakan. Nasib aku agak baik kerana tidak jauh dari tempat aku berdiri. aku mula meninjau di sekeliling pulau. Aku berusaha mencari kalau-kalau ada orang yang mendiami pulau ini. Setelah mengalas perut. Mujurlah aku pernah belajar cara-cara menyalakan api ketika menyertai pasukan pengakap di sekolah.Aku masih ingat pesan datuk bahawa kita hanyaboleh makan buah atas pucuk kayu yang di makan oleh mopnyet sahaja. mati lemas. Seterusnya aku keluar mencari kayu api dan rumputrumput kering. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. aku berusaha mencari tempat yang sesuai untuk berlindung pula. aku menyalakan. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 18 . Namun. aku menyalakan unggun api mengikut cara primitif.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Soalan Anda telah dihanyutkan ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Isi hendaklah sesuai dengan tujuan atau kehendak soalan dan jenis ceritanya. Isi. Nasib aku baik kerana tidak Pendahuluan. Isi yang matang akan lebih meyakinkan pembaca. aku memetik buahbuahan yang ada di atas pokok yang tumbuh di pulau itu. Apabila malam tiba. untuk karangan jenis ini. Lazimnya.

3-0.7. 203:9 .7.9.3..9.8. .3.3.7.3 . -07-0.31.70.507:/802.8  O !0703.0/.580/07.35...8.3 907/..8.18: 2. /./..-039:50703.3 90. %%$!#$&  %:8 50703.3 907.731.3203./.3 2070.3202-.9..75.:.320039:7-::-.7. 1.3907.3:.390.280.3 -.3-07:9 O !0703./ :8./.30-::/03./.3 203:2-.3 -08079. ..3/.3 ..3 2. :.3 8 .3/.33.3.. .47.. -0.7/:.: 5..7:.:: 808:..3 8039./.33:.230.38.39072.3202:.3 .7 / /.38/ 50703. ... /.250703.37:2:8.7..7.. 0.3 0507:.9:/.3 9: . :.3.2 50703.0-.3. ..3 0825:. 0825:.2.730.3.3503:9:5 :3..7. :39: 203.3./. $0..3./.3 /7 80.9... 8.2..0--.390.7.3.3 503:9:5 .02:. .3 $0.35030..7.9.3:8. ..39. 203.31.3 .9.0..3202:. . 33 8.3/3 /03. 202-0 -.3..3 905.3043420.3. 02:.-..3 507-:./ 47.770-:3 .9:. 202-07..203//2070. -07-. 5079:2-:..:0825:.3 -.8.9.7/:.3503:9:5. . 2. -0702.9.-:380.9.2 0.75.8../ 0.502-..8.7-078.3./..30/.2. 203:3/:7..8..7 / /./. .39/.9 09.39../. 2.3-.3 .3503:9:5.9.32.3 0-.3/:3 /./3.3 :8907: 80-0:2 8.5..3 380/9 -. .5 /..3 /. /03.3.3 .9 :.3 05.3 503939..3.0.3.3203.75. :..3503:9:5.. 080:7:.30..3 -4748 070.3.8       % Ò SYW .

7.3 -.3  2.3/:3//../.3. 805079 ./.7 9.2 503.3 :7.5..2 503.3-0708.8 .. 92.3 202...3 .507:203.8..2-039:50703.7: :.7....39:3/.3 02.9/.3.8.5.3 .:/03.39:3 05.-:3.7.5.3  .3  0 9: 2:7/ 507: 203/. / -.-..3 5073.8..3: 804.3 503:3..3 .7 4/ 47   0 9: /.3/0.0. 2.3.9. -07.9 ..9:.3 20309.3 -09: !0.507:/808:. !03:.3 203:8 503:.8.9 503/0/.3 -0708.3 .8.8.9.3 -.8..5./ . .3. 503:3.7 507: 20250.280. /503. ...8. :39: 203.3-.9 /.3.7. 3. /...9 /.8.3.7.3./.7. !0702-...3 503.8.3 503.7. %%$!#$&  $!& !03:..3 02.3/:3 3.31.9 /.3 .. 0.3 -0788902 /. 92.3907./.3 !02..7. .:39: 9::..3 203:8 :7:1 507.: 903 203:8 .8.. 802.8 05.3 9039.-. 08909.8.95039307. /....73.38080-:.8:5.3 /.3 02.39: 202.38.::39:-07.3..7.079.. 2.          % Ò SYW .9.02.50.39::.3203.380-.3.8.33 207:5.9 202-.-...3..9../..3 .38/.3-.::2 .. 40 503.98 03:.5.9..0..2.3.2503:8. 5.7-40 203:3..3/03.8.7.7.7.9.91 8..2.9 .9.. -.9.3 203:8 .3 -. /2:.25.8.503:8.9.3.9..-.3:..38080-:..5.5..3 .: .2.3.3/.3 203.37.80-:..  %. 507.308..9 802.23.3 /03.9.8./-.3 203:8 :..3 502-039:....80.8.9.3 203:8 -:..9.9/1./-:..3.7.3:.9:7.39.8 905.3 907/.3 202:: 202-07503/.3507-.

 %%$!#$&   #&&.

/   %:947 !&$ !# $ !0307-9 !...303.3/.7.8. 0.: $..9  4/ .##$ 8..34/8.8.3$. .22-43  $$. 92.8-.3 2.#.3&2:2 995.3.7./$/3 /   2$00%3/.3  #::. 0.2.3 .79$/3 /  #$.: !0307-9.57.

.

: -48549 .71-..42.20.8..

 .

.

.7..9.8.3....3 :2:2 92  %.8..-.7.0.2!03.3.: 995.

.

 8.42.7-/ .

/4.

.

 -.3 !03:8. 0. ..:  .8.42..8...7.3 .7. .3 8803..3.3 .2 !03..

-48.

. 9- 5-  349.0/.3/0 55-4 2470 . 995.

.

0/:. :52 0/: 2.

1../.

7.349. .0/.: 9754/ .!03:8. 92  !09:.3 8/.42.

509:. 92  !# 995.

.

3 9754/ .:.42 92         % Ò SYW .

 %%$!#$&           !#           % Ò SYW .

3 .3/.9 .3503. 0 9: ..8 909./.7 ..5.: .2 5:.7..5.:-.:3 /./.9.:/.3.902-3/03.3.  8 8 03/.: 0.3 $09.9/.-07503:3 3  :9/./.: .9 / .. 2033.. 2.3 /.7.3/. -40 /:3.8.3 203/.99/:7 ..3 .3 :..:. .3502-.75.: .:3    .203.3/9055.8:. /907. .9 .2.07.3 2:73/.7/5:.:-07:8.25.3 .: . .5 / 804.: .7..5.5.25.9508. 5.7.3 .7:89..3808:.9 09. 2..90. .:.:.-07503:3 079.3 / 2./.8 5:.3   8 .: 203.203.3 : 90..:9:  $090.: 9: : 2.:907/. 203.7.33038##    !03/.5.3 503.3 7.2..3/.37:25:9 7:25:9073  5.3./..9..: -07/7 907/.9.240-3./.3 0 80-:. 0:. ..  .2 9-.3 ..3/ 5:. . .3 0- 20.23.2..3:9.:30735:. . :39:.3-:.8-.9..8 5:.7.: : -07:8../.  !03:9:5 .3.3:8.5/.7./.5:.3080-:.3.2 :.: 8090.: / 8003 5:.3   8 8 -40 -07/.. 8 .9..: 202-07.. :39:-073/:35:.74.5 09.9.7203.9. ./.::.3. %%$!#$&  $4.75:.3.... /03..3.39075:        % Ò SYW % ..-..: .8507:9 .. 2:3.8: :././.3/507.2.9.3.3 .-...2.5.: :-0.2:3 .3.7 .83.. 203079.3. 47.57291 ::7.3 ..-0.-:32.3.:5:3 9.. :8. /.:3 $090.7/.3-:7:3 -:7:38.... 07.: 3 .://.:.: $0907:83.7.. 202 2.7. 84.7.3/..7 9025.3..::.9 9025..:.:9:  4394.3..33.3.9030..3 .3-07:93.9:.5203:9.8 3.30/:5.3/80..3.:.3/.2.3 /..52.  &39:203.9 80-:.203:25:..3 .. .8-. /7 : .3:9. /.3.-402.38:3/.380.5..7 203..: 3 .3 .5:..39.090 03.. 5:. 808:. :39:.3 / /.-.. 9: : 2033.3 2..5.89025.8 5:.:. / .9.3 /7 :39: 202..3 /. ..9/.:5:3 $.07..3.5 -.: 0:.3 .39 3. /7: .2:.79025.902.. :.9:-.3 :3:3 .:5073.8 544 .. 90780-:9 /.9.307..3 .8.3 40 245309 8. .3 3. 5.:-.5./.:20307:8...3 907/.3.3/.7.: 003/. 203...3 9::.:7:9..9..:.202-:.9 9: 808:.203.203.8.3 3/.3 2.7.393.9/5::70-:9 .9.3 203/.3038.:-07/4.-.:.9 -07. //.7.: 203.079.37..3 9:2-: / 5:. 5:.3/:5-07803/7.:20209-:..39/.-. -:.3-07.3038 3 .: 3.   8 82089.9.3:8.7 .: 2:.39/.:9 .9.3.: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful