HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI TAHUN 2011

HBML 3203

TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

640625715328002 640625715328 0135497646 hamidahismail@yahoo.com.my

PUSAT PEMBELAJARAN

:

INSTITUT PERGURUAN GAYA

HAMIDAH ISMAIL [640625715328002]

Page 1

Proses Menulis . Muka surat hadapan 1 2. 8.konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis.contoh-contoh pendahuluan.penutup . Isi Kandungan 2 3. Pendahuluan 3 4. 9.isi . isi dan penutup 8 -14 7. Kaedah pengajaran penulisan 7 6.6 5.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Isi Kandungan *************************************************************************** 1. Kesimpulan Rujukan Lampiran 15 16 17 HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 2 . Pengenalan .pendahuluan . 4.

kosa kata. Kurikulum bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. 2004).. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 3 . juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. dan klausa dalam membentuk ayat. tatabahasa dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. pembentukan kata dan golongan kata yang berlaku melalui pengimbuhan. (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. dan struktur ayat. Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. emosi. Sintaksis iaitu penyusunan kata. Bagi murid sekolah menengah pula. dan pemajmukkan. mereka dapat melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang mantap. penggandaan. binaan ayat. dan jenis-jenis ayat. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. frasa. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Pendidikan bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Kurikulum bahasa Melayu sekolah menengah dan rendah bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR dan KBSM 2003). pada akhir pembelajaran.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENDAHULUAN Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. rohani dan jasmani. membaca dan menulis. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu murid sekolah rendah dapat menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. Secara umumnya tatabahasa dalam bahasa Melayu mencakupi dua bidang. bertutur. iaitu morfologi dan sintaksis (Nik Safiah Karim et al.

• Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul • Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari • Menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. 2005). Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. menaakul. Walau bagaimanapun. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. 1999) penulisan ialah urutan ayat-ayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan cara-cara tertentu. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 4 . Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENGENALAN Konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis. Tujuan Menulis Tujuan mengarang secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. pemerengganan dan menulis kesimpulan. tanda baca dan ejaan yang betul. urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. serta tulisan yang kemas. • Melatih murid-murid melahirkan idea • Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea • Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul • Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. Konsep Menulis Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir.

dan pun serta tanda sempang (-). cadangan. Karangan umum terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat. surat kiriman rasmi. Karangan yang baik biasanya menggunakan bahasa yang betul dan tiada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 5 . perbahasan/bahaskan. ulasan buku. kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan. Dengan menggunakan bahasa yang baik. namun kita akan tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi. 2003 dalam Yahya Othman 2005). surat kiriman tidak rasmi. Dalam sistem ejaan Bahasa Melayu terdapat beberapa aspek yang perlu dititik-beratkan antaranya ialah keselarasan vokal. penjelasan/jelaskan. Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya. kekecualian keselarasan vokal.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU • Menyuburkan minat • Meluaskan kosa kata • Memberikan kepuasan jiwa. ceramah. Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin. dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat. tanda baca dan gaya bahasa. -lah. laporan. pendapat. Dalam tugasan ini penekanan adalah di beri kepada kaedah pengajaran tatabahasa dan penulisan karangan. merangkumi kategori penulisan yang berikut. penggunaan kata. rencana. cerpen dan drama. 2000). iaitu ulasan. Karangan Berformat terdiri daripada syarahan. wawancara.-tah. tatabahasa. partikel –kah. pembaca dapat memahami dan menghayati isi karangan dengan jelas. Contohnya menggunakan ayat yang ringkas dan pemilihan kata yang mudah tetapi tepat. ucapan. komen. tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas. perbahasan. Karangan Tidak Berformat pula perbincangan/bincangkan. Penggunaan bahasa yang baik amat ditekankan dalam sebarang bentuk penulisan karangan. Bahasa yang baik bermaksud bahasa yang betul dan jelas. gambaran/imaginasi. kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. fakta. Antara aspek bahasa yang ditekankan dalam karangan ialah system ejaan. awalan dan kata sendi di dan ke.

Segala aturan bahasa hendaklah betul dari segi binaan kata dan binaan ayat. kata ganda. kata hubung. serta penggunaan huruf besar. tanda koma. Untuk menguasai aspek binaan ayat. Sesuatu ayat yang sempurna pada asasnya memerlukan subjek dan predikat. pelajar perlu menguasai jenis-jenis kata seperti kata nama. iaitu Frasa Nama + Frasa Nama. Penggunaan tanda baca yang tidak betul akan menjejaskan maksud karangan dan kelancaran idea yang ingin disampaikan. ayat penegas dan ayat majmuk campuran.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU kesilapan dari segi tatabahasa. perkara penting yang perlu dikuasai ialah hubungan antara subjek dan predikat. Dalam aspek binaan ayat pula. Frasa Nama + Frasa Kerja. Terdapat tiga proses yang utama iaitu pengimbuhan. Dalam penulisan karangan. ayat songsang. penanda wacana dan sebagainya. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 6 . pelajar perlu mengenali pola-pola ayat inti yang terbahagi kepada empat. tanda soal. Frasa Nama + Frasa Sendi. ayat perintah. kata adjektif. kata kerja. penggunaan tanda baca juga penting untuk menentukan keberkesanan sesuatu ayat serta mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bahasa yang digunakan lebih lancar dan bergaya. penggandaan dan pemajmukkan. Penguasaan pelbagai kaedah membina ayat ini penting untuk menghasilkan ayat yang berkesan dalam karangan. tanda garis miring. kata keterangan . Setelah mengenali ayat inti. tanda titik bertindih. ayat gabungan. ayat naïf. tanda seru. ayat tanya. Antara tanda baca yang perlu diketahui termasuklah penggunaan tanda titik. ayat pancangan. Antara aspek lain yang penting dalam binaan kata ialah proses pembinaan kata. kata sendi. pelajar perlu juga menguasai pelbagai jenis ayat terbitan seperti ayat pasif. Frasa Nama + Frasa Adjektif. Tujuannya adalah untuk mengelakkan pelajar melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan kata. Dari segi binaan kata. tanda seru. dan antara kedua-keduanya perlu ada hubungan yang logik. tanda sempang.

tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. penjanaan idea. Pelajar didapati bekerjasama. Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting adalah pelajar dapat turut serta dan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. Guru hanyalah bertindak selaku pemudah cara. Pembelajaran koperatif juga HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 7 . 2003). bertukar pendapat.Penulisan wacana sekolah menengah mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi memastikan pelajar dapat menulis dengan baik. 2003). lebih banyak pembelajaran berlaku. aktiviti perbincangan. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan pelajar. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KAEDAH PENGAJARAN PENULISAN Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting dalam memastikan pelajar dapat memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. Oleh itu. Oleh itu.membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. (Harste dalam Mahzan Arshad. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. mencari bahan.

Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Terdapat tiga aspek penting yang dinilai dalam sesebuah karangan iaitu aspek isi. persembahan dan bahasa. PROSES MENULIS Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim. Abdul Shukor Shaari. 2002). menjana supaya lebih mantap dan bernas. Husin. rangkai kata. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki. Kejayaan yang dicapai oleh seseorang berpunca daripada perancangan yang dibuat secara teliti. pelajar diingatkan supaya mengetahui jenis dan format karangan yang akan ditulis. 2005). 2006). semasa menulis karangan. Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 8 . murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Untuk menguasai tujuan tersebut. Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail. Nor. proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan. 2001) berbanding dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. 2003). Hashim. dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan. 2005). 1998). Justeru.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. isi-isi penting dan penutup. Karangan hendaklah mengandungi pendahuluan. pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Perancangan yang dimaksudkan ialah menyediakan rangka karangan terlebih dahulu. Dalam penghasilan penulisan karangan. menghurai. Oleh yang demikian. 2004. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. Sebelum memulakan penulisan sesebuah karangan.

empat perenggan untuk isi. Dapat menganggarkan panjang karangan serta isi yang perlu dihuraikan bagi setiap perenggan. Dapat mengelak daripada pengulangan fakta. Antara kepentingan rangka karangan ialah : a) b) c) d) Dapat mengemukakan isi-isi yang berkaitan dengan kehendak soalan sahaja. Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum menyusun rangka karangan ialah membaca dan memahami kehendak soalan dengan teliti. bolehlah mula menyusun rangka karangan. Selepas membuat analisis tentang sesuatu tajuk. Dapat menyusun fakta atau isi mengikut kepentingan. dan satu perenggan untuk penutup. Contoh rangka karangan secara umumnya adalah seperti berikut: PENDAHULUAN ISI ISI (1) HURAIAN DAN CONTOH ISI (2) HURAIAN DAN CONTOH ISI (3) HURAIAN DAN CONTOH ISI (4) HURAIAN DAN CONTOH PENUTUP HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 9 . e) Dapat menghasilkan perenggan yang mantap iaitu satu perenggan untuk pendahuluan.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Rangka karangan yang dibuat akan dijadikan panduan sebelum menulis karangan. dan penutup. isi-isi penting. Rangka karangan heruslah ditulis dengan ringkas sahaja untuk menjimatkan masa dan mestilah merangkumi pendahuluan.

soal perbezaan agama dan bangsa diketepikan demi kebaikan bersama. Pendahuluan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pendahuluan. pendahuluan jenis persoalan. Ada enam jenis cara penulisan pendahuluan iaitu pendahuluan jenis definisi. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Aktiviti sukan tertentu seperti bola sepak. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Dalam pada itu. pendahuluan jenis wawancara. hoki dan sebagainya memerlukan satu pasukan yang terdiri daripada beberapa individu. bola keranjang. melepaskan pucuk masing-masing” bermaksud tiada kata sepakat dalam sesuatu perbincangan dan hanya berpegang pada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 10 . isi-isi dan penutup. memadai tiga atau empat ayat. Dalam pendahuluan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Contoh-contoh Pendahuluan Pendahuluan Jenis Definisi (Isu: Perpaduan masyarakat melalui sukan) Sukan ialah aktiviti fizikal yang memerlukan pelakunya menggunakan tenaganya dan bertindak tangkas seperti berenang. Selepas itu fikirkanlah pula tentang pendahuluan. Pendahuluan Jenis Peribahasa (Isu: Keburukan sikap mementingkan diri) Perumpamaan “bagai enau dalam belukar. Pasukan yang dibentuk pula memerlukan paduan tenaga antara pasukan.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebelum membuat sesuatu karangan. pendahuluan jenis suasana. pelajar hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Pilih salah satu daripada enam jenis pendahuluan sebagai perenggan pendahuluan. pendahuluan jenis peribahasa. dan pendahuluan jenis gabungan. bermain badminton. Pendahuluan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Setiap ahli atau pemain akan bergabung tenaga untuk memastikan pasukan mereka beroleh kejayaan. dan berlumba lari. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Hal ini menunjukkan bahawa wujudnya perpaduan masyarakat dalam aktiviti sukan tesebut.

Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Memang benarlah kata orang tua-tua bahawa malang tidak berbau. mendengar. Sebaik-baiknya satu isi. mendengar sesuatu. Karangan perlu mempunyai empat isi. maka banyaklah usaha atau aktiviti kemasyarakatan yang sukar dilaksanakan.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU pendapat sendiri saja. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. rencana-rencana. Jika perumpamaan ini diamalkan oleh anggota masyarakat. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. majalah-majalah. Sikap tidak mahu menerima pendapat orang lain dan berpegang pada pendapat sendiri semata-mata menggambarkan sikap mementingkan diri. yang lebih malang adalah jika diri yang terlibat dalam sesuatu kemalangan jalan raya. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. makalah-makalah. Namun. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Isi yang utama didahulukan. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Susunan perenggan yang betul akan memudahkan pembaca mengikuti perkembangan jalan cerita sesebuah karangan. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. buku-buku cerita. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. Pendahuluan Jenis Gabungan (Isu: Kemalangan jalan raya) Setiap hari kita dapat membaca. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Catatkan setiap isi sebelum menulis. dan menonton berita tentang kemalangan jalan raya melalui media massa. Tulis satu HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 11 . Hubungan antara perenggan pertama dengan perenggan yang seterusnya haruslah dikawal dan disusun supaya jalan cerita akan bertambah menarik. Jangan campur adukkan isi. Apakah yang perlu kita lakukan agar tidak menjadi mangsa nahas jalan raya yang seterusnya? Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu.

gunakan kata-kata yang luas dan tepat. Nilai kasih sayang ini terkandung dalam sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam.  Perenggan Induktif Dimulakan dengan pengembangan isi lalu diikuti dengan huraian. contoh. Pendidikan Moral dan sebagainya. Antara penanda wacana yang biasa digunakan dalam karangan ialah: (a) Penanda wacana untuk melanjutkan idea seperti :di samping itu. Untuk memantapkan perenggan isi.  Perenggan deduktif Dimulakan dengan isi penting dan diikuti dengan pengambaran isi. sebaliknya. contoh dan bukti sahih.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU isi penting dalam satu perenggan sahaja. dan lain-lain. frasa-frasa yang menarik dan juga ungkapan seperti simpulan bahasa. Ada tiga kaedah yang dapat diamalkan untuk menulis perenggan dalam sesuatu karangan seperti berikut. Di sinilah guru perlu memainkan peranannya dalam membentuk masyarakat penyayang. seterusnya. dan lain-lain. Isi penting perlu ada ayat tajuk huraian. Perasaan kasih sayang sesama individu dan kaum perlu diterapkan di hati kanak-kanak. jadi. walaupun begitu. huraian. namun demikian. Sambungan antara perenggan dengan perenggan yang lain dapat ditandai dengan penanda wacana. bukti sahih. dan contohcontoh. Peranan guru tidak kurang pentingnya dalam hal ini. sehubungan itu. (b) Penanda wacana untuk menyatakan pertentangan idea seperti :Walau bagaimanapun. peribahasa. sebagai akibat. Penerapan nilai-nilai murni dalam diri muridmurid membolehkan mereka memahami dan mengamalkan sikap kasih sayang antara satu sama lain. tambahan pula. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 12 . dan diakhiri dengan ayat topik atau isi penting. Tujuannya supaya karangan tidak tergantung dan wujudnya pertalian antara perenggan. selanjutnya. cogan kata dan seumpamanya.

madu lebah asli dan sebagainya untuk tujuan perubatan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat yang ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk dalam bentuk yang lebih umum tetapi padat. Misalnya. pembuangan bahan kumuh dari hotel dan calet akan meningkatkan kandungan nutrien air yang menggalakkan pertumbuhan alga. terdapat juga pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan membuang toksik ke laut. Perenggan penutup juga tidak boleh melebihi panjang perenggan bagi isi-isi penting. Justeru. untuk mengawal kemusnahan terumbu karang. manusia cukup sedar bahawa hutan banyak “isinya”. manusia banyak menggunakan akar-akar kayu.  Perenggan gabungan deduktif-induktif Dimulakan dengan isi penting dan disusuli dengan huraian. Alga yang aktif dapat menjejaskan komuniti karang. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan yang harus dibuat berdasarkan isi-isi yang telah dikemukakan.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebenarnya. sebelum diakhiri dengan penegasan isi penting. bukti sahih. Maka. banyaklah khazanah alam yang berguna akan turut musnah. Panjang bagi perenggan penutup juga perlu dikawal iaitu hampir sama dengan perenggan pendahuluan. sebarang pencemaran laut perlu dielakkan. Dalam perenggan penutup ini tidak digalakkan menyentuh tentang idea baru. Misalnya. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. hutan ditebang dengan sewenang-wenengnya. landak dan lain-lain. Ada juga sebilangan manusia berburu kijang. Dalam hal ini. pokok. Penutup Kalau pendahuluan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Namun begitu. Terumbu karangakan musnah jika laut tercemar. dek tuntutan pembangunan. selain sumber balak. herba. contoh. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 13 .

amalan ini sedikit banyak akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negara yang lebih kukuh dengan terkawalnya kadar inflasi.  Perenggan penutup yang memuatkan penegasan Daripada hujah-hujah yang telah saya kemukakan tadi. Justeru. Sekian terima kasih.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Tulis perenggan penutup yang mantap dan tepat.  Perenggan penutup yang memuatkan rumusan atau kesimpulan Kesimpulannya. sebelum saya mengundurkan diri. Amalan ini juga mendidik mereka agar bersikap sederhana dalam segala hal dan perbuatan. Selain itu. Jangan ulang fakta-fakta baru yang telah dinyatakan dalam perenggan isi di perenggan penutup. sekali lagi ingin saya manegaskan bahawa “ Belajar di dalam Negara Lebih Baik daripada Belajar di Luar Negara”. Mereka hanya membeli barang keperluan yang penting tanpa mengikut hawa nafsu. Hal ini akan menjadikan mereka manusia yang sentiasa berhemat ketika berbelanja dan tidak menjadi orang yang boros. jelaskan bahawa belajar di dalam negara lebih banyak memberikan kebaikan dan faedah berbanding dengan belajar di luar negara. Buatlah kesimpulan beserta dengan cadangan atau pandangan bagi keseluruhan isi yang terkandung dalam perenggan terdahulu sesuatu karangan. Jadi. Gunakan salah satu daripada bentuk perenggan penutup yang berikut. Kata orang melentur buluh biarlah dari rebung. usahlah pihak pembangkang membazirkan masa untuk menyanggah hujah-hujah yang telah saya kemukakan. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 14 . amalan menabung sejak kecil perlu disemaikan ke dalam jiwa anak-anak.

perkataan. Oleh itu. naratif. dan berkesan. 2005. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 15 . Pelajar perlu mempelajari tatabahasa dan memahami segala hukum yang terkandung di dalamnya supaya pelajar boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta. ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KESIMPULAN Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata-mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman. 2005). atau untuk bercerita. pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas. sajak. 2005). dalam pengajaran kemahiran menulis. Ahmad Khair Mohd. pantun dan sebagainya. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan. Nor. Dalam penghasilan sesebuah penulisan. Oleh itu. tepat. murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. memberi pendapat. memujuk. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf.

blogspot. (2011). Rujukan Lengkap Era 2000 Bahasa Melayu. Lim Swee Tin dan Salmah Othman.com/doc/32594658/HB.Sasbadi Sdn.BM. (2000).com/blogs/index.Penerbit Pan Earth Sdn.php?blog=10&..html PENGENALAN KARANGAN http://zulzan...com/2009/03/karangan-umum.Bhd.com.htm Petua Penulisan skdarau.my/%Efadzilah/nota%20 kaedah.edu.htm HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 16 .tripod.upm.bahasa -Dalam-Pengajaran-Bahasa-Melayu Karangan (Penulisan) Bahagian B sksenai.tripod.Bhd.scribd. AXIS KBSM Bahasa Melayu. My Tutor PENULISAN PMR KBSM.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU RUJUKAN / REFERENSI Aishaa Rani dan Mohd Isham Embong.&more=1&c=1&tb=1&pb=1 nota kaedah http://educ. Penerbit Fajar Bakti Mohd Ghani Ahmad (2007) .com/petua.. ARIF BAHASA: Karangan Umum http://arifbahasamelayu.html HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu http://www.

HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU LAMPIRAN HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 17 .

Aku harus tabah dan berani. aku berusaha mencari tempat yang sesuai untuk berlindung pula. Aku belajar menangkap ikan di tepi pantai. Isi hendaklah sesuai dengan tujuan atau kehendak soalan dan jenis ceritanya.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Soalan Anda telah dihanyutkan ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. aku hampa kerana pulau ini hanya didiami oleh binatang dan burung-burung sahaja. untuk karangan jenis ini. Aku berusaha mencari kalau-kalau ada orang yang mendiami pulau ini. Kadangkadang aku juga mencari lokan dan kerang di perairan yang cetek. Nasib aku baik kerana tidak Pendahuluan.ada diterapkan nilai yang murni dan terpuji. Lazimnya. Dengan cara ini. Setiap malam aku berdoa agar aku akan diselamatkan dari pulau ini. Isi mesti ada urutannya juga. Isi. Kata ganti nama diri “Aku” ataupun “Saya” boleh digunakan. mati lemas. Apabila malam tiba. Ceritakan usaha-usaha anda menjalani hidup bersendirian di pulau itu. Namun. Kini aku terdampar di pulau yang tidak berpenghuni ini. Isi. Nasib aku agak baik kerana tidak jauh dari tempat aku berdiri. Mujurlah aku pernah belajar cara-cara menyalakan api ketika menyertai pasukan pengakap di sekolah. aku memetik buahbuahan yang ada di atas pokok yang tumbuh di pulau itu. Karangan ini jenis CRERKA. aku mula meninjau di sekeliling pulau. Oleh itu aku amat berhati-hati ketika memilih makanan yang terdapat di atas pulau itu. Isi. Penutup. Walaupun takut. tetapi biarlah munasabah. aku menyalakan unggun api mengikut cara primitif. Aku tidak tahu apa nama pulau ini. aku memberanikan diri untuk memasuki gua itu. Contoh Karangan Aku telah dihanyutkan kle sebuah pulau setelah kapal yang aku naiki tenggelam akibat dipukul rebut. Seterusnya aku keluar mencari kayu api dan rumputrumput kering. Isi. Setelah mengalas perut. Isi boleh berdasarkan imaginasi. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga.Aku masih ingat pesan datuk bahawa kita hanyaboleh makan buah atas pucuk kayu yang di makan oleh mopnyet sahaja. Aku meninjau keadaan di dalam gua tersebut dan mendapati tempat itu sesuai untuk aku. Isi yang matang akan lebih meyakinkan pembaca. aku menyalakan. terdapat sebuah gua. Hari-hari yang berikutnya aku cuba membuat lembing dengan ranting kayu. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 18 .Setelah mengumpulkan segala kekuatan yang ada pada diriku.Daun-daun kering pula aku jadikan pengalas tempat tidur aku di dalam gua. dapat juga aku meneruskan kehidupan di atas pulau yang sunyi daripada bunyi manusia ini.

502-..3202-..8..3 0507:..3 -.0-.3 .8       % Ò SYW .7-078...230.8  O !0703.3.3.3907.250703.39072.39/.7. 02:.3503:9:5 :3.8.390.7.2 50703.3.. 203../3.3. -0702.9.3.3202:.3..3 380/9 -.30..75.390.30/.75. 0825:.3 905.18: 2..3 0825:.2 0. .3 ..0/.7.320039:7-::-.30-::/03.3043420. :.731./ :8. -07-0.39. %%$!#$&  %:8 50703.9 :.9:/.3 2070.3 0-././ 0. 080:7:.75.7 / /.3 8039.3.3.3 .7/:.9.0--..9 09.9.3. .-:380./. 202-0 -..3 90..3 $0.0.2.9.8.38/ 50703. .580/07.7. 2. 1. -07-.3503:9:5.3 2../.3 /./ 47.38./. .3 203:2-... .70.3 -.9.0. -0.3 -4748 070.3. . :39: 203. 8. /03.3 .8.47.35030.: 5. .3:..3 .:.35.:0825:../.3 907/. :.3503:9:5..3 -08079..3 907.31.33:..7:.7 / /.9.9:..:: 808:. .3 8 .. 0.. 203:9 .39.7/:.3 05.730./. /. 202-07.3.3-07:9 O !0703.9.7..8..9.3/3 /03.3..3-. .3-0.9.3.3 503:9:5 .3/:3 /. :.3/.5.3 503939..3 9: . 203:3/:7.-039:50703.3203.31.3.3.37:2:8.02:.3.3503:9:5.2. $0.3 /7 80./. . .507:/802..3 :8907: 80-0:2 8.3..3 .-..3 507-:.280.3202:.770-:3 . 5079:2-:. 33 8.7.2.5 /.7.. /. 2.8../.33.203//2070.32..7..8.3203.3/.../.7...3:8./.9.

.3 02.3 202.9/1.95039307.3 -..9.7 507: 20250. -07.9.::39:-07.3-..3 -09: !0.3 9039..38080-:.3/:3//. /2:.7.39: 202.3 /...3 503:3..8 .3 -0708.507:203. ..3 .3..5.8.8. 08909.3 5073.9. !0702-.8..9:7.3  ./.3/03... .50.7-40 203:3..9 /.73.2-039:50703..7.3: 804.3  2.39:3/.9.9.3-0708.. %%$!#$&  $!& !03:.3:..503:8.8.38080-:./.3 .8.5.3 203:8 .380-.3.7.9.3/0.3 20309.3/... 0..3./-.3.8.....9 .31..8.9.7.. 3.7.9.7.9....3 203:8 :.3 -. 92.7.3 . -.3 /03.:/03.::2 ./.7.5.9.0. 805079 ..-.7.3 .9 /.507:/808:.8. 92.3 203:8 :7:1 507.5.3 !02.7. 40 503.3 203:8 -:.3203..5.3.          % Ò SYW .3 502-039:.3 -0788902 /.7.37./-:.: .:39: 9::.3  0 9: 2:7/ 507: 203/.8.3/:3 3.-:3..3.3 907/.8 05... /.2503:8.308.3-.8.8.. 507.8...-.8.39:3 05.2.. !03:. /.8 905.38.9.3 . 2.2.7: :.3507-.8..8:5.5.-.9 503/0/.2 503.33 207:5.3.23.5./ ..3:..3 203.39..9 .8.9. 802.280.3 503.3 203:8 503:.2 503.3..079.3 .3 202:: 202-07503/.7.3 02.3.02.3 :7..2.3 .3.25.3 503.80-:.7 4/ 47   0 9: /.8.  %../.3 -.7. :39: 203....: 903 203:8 .9 802.3 02.7 9.. /503.9/.3.80.3. 5.3.38/..39::.91 8..9:.8. 503:3.-. . 2..3907..9.3.9 202-. / -.9 /.0./..98 03:.

 %%$!#$&   #&&.

#..: !0307-9.3 .303.7. 0.8./   %:947 !&$ !# $ !0307-9 !.3  #::. 0.3&2:2 995.34/8. .8-.: $. 92.57....9  4/ .3.22-43  $$.7.8./$/3 /   2$00%3/.2.79$/3 /  #$.3$.3 2.##$ 8.3/.

.

.42.: -48549 .71-..20.8.

 .

.

.2!03.9.8.3.0.8.-.7...3 :2:2 92  %.7....: 995.3.

.

42.7-/ . 8.

/4.

.

. 0..7.3 .2 !03..:  .3.. -.3 ..3 !03:8.3 8803. .8.7. ..42.8.

-48.

. 9- 5-  349.0/. 995.3/0 55-4 2470 .

.

0/:. :52 0/: 2.

1../.

 .349.42.0/. 92  !09:.!03:8.3 8/.: 9754/ .7.

92  !# 995.509:.

.

:.3 9754/ .42 92         % Ò SYW .

 %%$!#$&           !#           % Ò SYW .

 9: : 2033.52.: .9.2. 47.89025.: 0. //. :39:-073/:35:.3/:5-07803/7.-.8:.: .3038. 5..3 3/.:3 /.8..9./. .7:89.: 3.3/ 5:.5:..3/.202-:. 2033.3.9.8 5:.: 3 .7. 8 .5./.33038##    !03/.3 .:.8 909.7/5:.9508.. 202 2.. /7 : .3:8. /..9/5::70-:9 .3808:.: 203.:..090 03.  8 8 03/.. -:.3 /7 :39: 202.: ..3/507.:-07:8.25..  &39:203.::..: 0:.   8 82089.3 .3.203.: $0907:83.7.3.2.: 003/.9:-. :..3.3 2:73/.9 -07.5.5. 203.8507:9 .: 203.3 :.9/.3 9:2-: / 5:.7203.9 9025..3   8 8 -40 -07/.7..3/80.3 ...7. ..9.7. :8.3080-:.7 203.3 3.2 9-.://.: .3 503.:30735:.7. . 5:.9 9: 808:. 2.3.-07503:3 3  :9/.3.3.3 0- 20.5203:9.83.3.-.9.3 / /.240-3.9.3/.8: :..3 907/.5./.8 3... .. :39:..: 2:.5.3502-..5 -.3/9055. 203079.5 / 804..5. :39:.:5073.3/.9.75:..-./. /907. .079.. /.:-. 808:..3:9.-07503:3 079.3... /7: . .33.37.: .3 $09..3 .: 8090..3:8..3/.5./.07.07.7.3-:7:3 -:7:38.:...5/.393..2:./. .9.:9 ..9.307.3   8 .2..3 2.79025....  !03:9:5 .: : -07:8. ..7.3 .75.9 09.3 7.: -07/7 907/.3 2.3.-:32.7 .:-.5.7./.::.:907/.5. .:.: ..3 /.30/:5.3 ..39/.3 : 90.7 .9 .:9:  $090.: 9: : 2.902-3/03.39 3.3/.9. -40 /:3.3.8 544 .3 203/.-. / . 203..2 :.3 .3503.3...3 203/.7.3./.3./.: :-0. 0 9: . 90780-:9 /. /03.9.2....3.3-:.7.3....3 . 2:3.:20209-:.3 .3/.: 3 .  .. %%$!#$&  $4.9.-.:/.:.3-07:93.3 :3:3 ..3 /.:.380.5:.203.8-. 07. 5:. 5.9 / .3038 3 .2:3 ..:7:9.9./.3-07.. 0:.23.3.7/.38:3/..:5:3 $.9 80-:.2.2.3 /.25.:20307:8./.-0.3:9.: / 8003 5:.8 5:...3 40 245309 8.203.7 9025.9 .9030.90.: 202-07.. 84.-402.902.3 0 80-:.57291 ::7.3 9::.37:25:9 7:25:9073  5. .3 .. .8.39.3 / 2.7 .:5:3 9..39075:        % Ò SYW % .8-. 2. .:3 $090.:.3 .203.:9:  4394.74..203:25:.3 .:3    .:.3..9/..3.39/.2 5:.:-07/4.3./.8.8 5:.7.: .99/:7 ...5 09.:.9.9:.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful