HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI TAHUN 2011

HBML 3203

TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

640625715328002 640625715328 0135497646 hamidahismail@yahoo.com.my

PUSAT PEMBELAJARAN

:

INSTITUT PERGURUAN GAYA

HAMIDAH ISMAIL [640625715328002]

Page 1

Muka surat hadapan 1 2. isi dan penutup 8 -14 7. Pendahuluan 3 4. Kesimpulan Rujukan Lampiran 15 16 17 HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 2 .isi . Proses Menulis . 4.konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis.6 5.contoh-contoh pendahuluan. Isi Kandungan 2 3. Pengenalan .pendahuluan . 9. 8.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Isi Kandungan *************************************************************************** 1. Kaedah pengajaran penulisan 7 6.penutup .

tatabahasa dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. penggandaan. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR dan KBSM 2003). dan jenis-jenis ayat. dan struktur ayat. Bagi murid sekolah menengah pula. bertutur. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. rohani dan jasmani. iaitu morfologi dan sintaksis (Nik Safiah Karim et al. mereka dapat melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang mantap. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu murid sekolah rendah dapat menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. Kurikulum bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENDAHULUAN Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis.. pada akhir pembelajaran. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 3 . Secara umumnya tatabahasa dalam bahasa Melayu mencakupi dua bidang. bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. dan pemajmukkan. binaan ayat. membaca dan menulis. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. frasa. emosi. kosa kata. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. 2004). Pendidikan bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. dan klausa dalam membentuk ayat. (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. Sintaksis iaitu penyusunan kata. Kurikulum bahasa Melayu sekolah menengah dan rendah bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. pembentukan kata dan golongan kata yang berlaku melalui pengimbuhan.

• Melatih murid-murid melahirkan idea • Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea • Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul • Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Konsep Menulis Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. Tujuan Menulis Tujuan mengarang secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. tanda baca dan ejaan yang betul. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. 2005).HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENGENALAN Konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis. serta tulisan yang kemas. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 4 . urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. menaakul. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. pemerengganan dan menulis kesimpulan. 1999) penulisan ialah urutan ayat-ayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan cara-cara tertentu. Walau bagaimanapun. • Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul • Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari • Menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman.

Dalam sistem ejaan Bahasa Melayu terdapat beberapa aspek yang perlu dititik-beratkan antaranya ialah keselarasan vokal. ulasan buku. wawancara. Karangan yang baik biasanya menggunakan bahasa yang betul dan tiada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 5 . 2003 dalam Yahya Othman 2005). tatabahasa. Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya. tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas. dan pun serta tanda sempang (-). Contohnya menggunakan ayat yang ringkas dan pemilihan kata yang mudah tetapi tepat. surat kiriman rasmi. iaitu ulasan. Dalam tugasan ini penekanan adalah di beri kepada kaedah pengajaran tatabahasa dan penulisan karangan. namun kita akan tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi. ceramah. penggunaan kata. Antara aspek bahasa yang ditekankan dalam karangan ialah system ejaan. komen. Karangan Berformat terdiri daripada syarahan. cadangan. rencana. Penggunaan bahasa yang baik amat ditekankan dalam sebarang bentuk penulisan karangan. tanda baca dan gaya bahasa. -lah. pendapat. Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin. kekecualian keselarasan vokal. perbahasan. pembaca dapat memahami dan menghayati isi karangan dengan jelas. kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan. Karangan umum terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat. dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat. Karangan Tidak Berformat pula perbincangan/bincangkan.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU • Menyuburkan minat • Meluaskan kosa kata • Memberikan kepuasan jiwa. 2000). laporan. partikel –kah. ucapan. Bahasa yang baik bermaksud bahasa yang betul dan jelas. fakta. merangkumi kategori penulisan yang berikut. awalan dan kata sendi di dan ke. surat kiriman tidak rasmi. gambaran/imaginasi. kata pinjaman daripada bahasa Inggeris.-tah. Dengan menggunakan bahasa yang baik. perbahasan/bahaskan. cerpen dan drama. penjelasan/jelaskan.

pelajar perlu menguasai jenis-jenis kata seperti kata nama. dan antara kedua-keduanya perlu ada hubungan yang logik. ayat tanya. ayat naïf. kata ganda. penanda wacana dan sebagainya. serta penggunaan huruf besar. kata hubung. tanda soal. Bahasa yang digunakan lebih lancar dan bergaya. tanda sempang. ayat pancangan. ayat perintah. kata adjektif. tanda garis miring. Terdapat tiga proses yang utama iaitu pengimbuhan. penggandaan dan pemajmukkan. tanda koma. perkara penting yang perlu dikuasai ialah hubungan antara subjek dan predikat. Dalam aspek binaan ayat pula. Frasa Nama + Frasa Sendi. Antara tanda baca yang perlu diketahui termasuklah penggunaan tanda titik.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU kesilapan dari segi tatabahasa. Dalam penulisan karangan. ayat songsang. Antara aspek lain yang penting dalam binaan kata ialah proses pembinaan kata. Dari segi binaan kata. tanda seru. Frasa Nama + Frasa Kerja. Segala aturan bahasa hendaklah betul dari segi binaan kata dan binaan ayat. Setelah mengenali ayat inti. kata kerja. penggunaan tanda baca juga penting untuk menentukan keberkesanan sesuatu ayat serta mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca. Untuk menguasai aspek binaan ayat. Sesuatu ayat yang sempurna pada asasnya memerlukan subjek dan predikat. Penguasaan pelbagai kaedah membina ayat ini penting untuk menghasilkan ayat yang berkesan dalam karangan. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 6 . pelajar perlu juga menguasai pelbagai jenis ayat terbitan seperti ayat pasif. Frasa Nama + Frasa Adjektif. pelajar perlu mengenali pola-pola ayat inti yang terbahagi kepada empat. kata sendi. tanda seru. Penggunaan tanda baca yang tidak betul akan menjejaskan maksud karangan dan kelancaran idea yang ingin disampaikan. kata keterangan . iaitu Frasa Nama + Frasa Nama. ayat gabungan. tanda titik bertindih. Tujuannya adalah untuk mengelakkan pelajar melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan kata. ayat penegas dan ayat majmuk campuran.

Pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan pelajar. Pelajar dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KAEDAH PENGAJARAN PENULISAN Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting dalam memastikan pelajar dapat memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar.Penulisan wacana sekolah menengah mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi memastikan pelajar dapat menulis dengan baik.membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah. Oleh itu. Guru hanyalah bertindak selaku pemudah cara. Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting adalah pelajar dapat turut serta dan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. Oleh itu. Pelajar didapati bekerjasama. mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. (Harste dalam Mahzan Arshad. lebih banyak pembelajaran berlaku. 2003). pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. 2003). bertukar pendapat. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. mencari bahan. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. Pembelajaran koperatif juga HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 7 . penjanaan idea. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. aktiviti perbincangan.

semasa menulis karangan. Husin. 2005). Oleh yang demikian. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Dalam penghasilan penulisan karangan. 2001) berbanding dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Perancangan yang dimaksudkan ialah menyediakan rangka karangan terlebih dahulu. 2005). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 8 . 2004. menjana supaya lebih mantap dan bernas. Karangan hendaklah mengandungi pendahuluan. 2003). menghurai. Kejayaan yang dicapai oleh seseorang berpunca daripada perancangan yang dibuat secara teliti. 1998). pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. isi-isi penting dan penutup. 2002). 2006). Hashim. pelajar diingatkan supaya mengetahui jenis dan format karangan yang akan ditulis. proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan. Untuk menguasai tujuan tersebut. Terdapat tiga aspek penting yang dinilai dalam sesebuah karangan iaitu aspek isi. persembahan dan bahasa. Justeru. dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan. Nor. Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail. Sebelum memulakan penulisan sesebuah karangan. rangkai kata. PROSES MENULIS Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Abdul Shukor Shaari.

empat perenggan untuk isi. Selepas membuat analisis tentang sesuatu tajuk. Antara kepentingan rangka karangan ialah : a) b) c) d) Dapat mengemukakan isi-isi yang berkaitan dengan kehendak soalan sahaja. dan penutup.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Rangka karangan yang dibuat akan dijadikan panduan sebelum menulis karangan. Dapat menganggarkan panjang karangan serta isi yang perlu dihuraikan bagi setiap perenggan. Contoh rangka karangan secara umumnya adalah seperti berikut: PENDAHULUAN ISI ISI (1) HURAIAN DAN CONTOH ISI (2) HURAIAN DAN CONTOH ISI (3) HURAIAN DAN CONTOH ISI (4) HURAIAN DAN CONTOH PENUTUP HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 9 . bolehlah mula menyusun rangka karangan. Dapat menyusun fakta atau isi mengikut kepentingan. Dapat mengelak daripada pengulangan fakta. dan satu perenggan untuk penutup. Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum menyusun rangka karangan ialah membaca dan memahami kehendak soalan dengan teliti. Rangka karangan heruslah ditulis dengan ringkas sahaja untuk menjimatkan masa dan mestilah merangkumi pendahuluan. isi-isi penting. e) Dapat menghasilkan perenggan yang mantap iaitu satu perenggan untuk pendahuluan.

Selepas itu fikirkanlah pula tentang pendahuluan. bola keranjang. Aktiviti sukan tertentu seperti bola sepak. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Pendahuluan Jenis Peribahasa (Isu: Keburukan sikap mementingkan diri) Perumpamaan “bagai enau dalam belukar. Setiap ahli atau pemain akan bergabung tenaga untuk memastikan pasukan mereka beroleh kejayaan. soal perbezaan agama dan bangsa diketepikan demi kebaikan bersama. dan berlumba lari. pelajar hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. pendahuluan jenis suasana. Hal ini menunjukkan bahawa wujudnya perpaduan masyarakat dalam aktiviti sukan tesebut. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. pendahuluan jenis wawancara. dan pendahuluan jenis gabungan. Pilih salah satu daripada enam jenis pendahuluan sebagai perenggan pendahuluan. memadai tiga atau empat ayat.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebelum membuat sesuatu karangan. Pendahuluan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. pendahuluan jenis persoalan. Pasukan yang dibentuk pula memerlukan paduan tenaga antara pasukan. Dalam pada itu. melepaskan pucuk masing-masing” bermaksud tiada kata sepakat dalam sesuatu perbincangan dan hanya berpegang pada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 10 . Contoh-contoh Pendahuluan Pendahuluan Jenis Definisi (Isu: Perpaduan masyarakat melalui sukan) Sukan ialah aktiviti fizikal yang memerlukan pelakunya menggunakan tenaganya dan bertindak tangkas seperti berenang. Ada enam jenis cara penulisan pendahuluan iaitu pendahuluan jenis definisi. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. bermain badminton. Dalam pendahuluan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. hoki dan sebagainya memerlukan satu pasukan yang terdiri daripada beberapa individu. pendahuluan jenis peribahasa. isi-isi dan penutup. Pendahuluan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pendahuluan.

Susunan perenggan yang betul akan memudahkan pembaca mengikuti perkembangan jalan cerita sesebuah karangan. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Hubungan antara perenggan pertama dengan perenggan yang seterusnya haruslah dikawal dan disusun supaya jalan cerita akan bertambah menarik. Apakah yang perlu kita lakukan agar tidak menjadi mangsa nahas jalan raya yang seterusnya? Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Isi yang utama didahulukan. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Namun. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. dan menonton berita tentang kemalangan jalan raya melalui media massa. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Memang benarlah kata orang tua-tua bahawa malang tidak berbau. buku-buku cerita. Sebaik-baiknya satu isi. mendengar sesuatu. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Sikap tidak mahu menerima pendapat orang lain dan berpegang pada pendapat sendiri semata-mata menggambarkan sikap mementingkan diri. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. maka banyaklah usaha atau aktiviti kemasyarakatan yang sukar dilaksanakan. rencana-rencana. mendengar. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU pendapat sendiri saja. yang lebih malang adalah jika diri yang terlibat dalam sesuatu kemalangan jalan raya. Karangan perlu mempunyai empat isi. Jangan campur adukkan isi. makalah-makalah. Jika perumpamaan ini diamalkan oleh anggota masyarakat. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Pendahuluan Jenis Gabungan (Isu: Kemalangan jalan raya) Setiap hari kita dapat membaca. Tulis satu HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 11 . majalah-majalah. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. kita hendaklah banyak membaca surat khabar.

tambahan pula. namun demikian. dan lain-lain. peribahasa. Nilai kasih sayang ini terkandung dalam sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam. Tujuannya supaya karangan tidak tergantung dan wujudnya pertalian antara perenggan. sebagai akibat. Untuk memantapkan perenggan isi. (b) Penanda wacana untuk menyatakan pertentangan idea seperti :Walau bagaimanapun. jadi. dan lain-lain. bukti sahih. Isi penting perlu ada ayat tajuk huraian. dan contohcontoh. Peranan guru tidak kurang pentingnya dalam hal ini. walaupun begitu.  Perenggan deduktif Dimulakan dengan isi penting dan diikuti dengan pengambaran isi. selanjutnya. dan diakhiri dengan ayat topik atau isi penting. cogan kata dan seumpamanya. Antara penanda wacana yang biasa digunakan dalam karangan ialah: (a) Penanda wacana untuk melanjutkan idea seperti :di samping itu. frasa-frasa yang menarik dan juga ungkapan seperti simpulan bahasa. contoh.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU isi penting dalam satu perenggan sahaja.  Perenggan Induktif Dimulakan dengan pengembangan isi lalu diikuti dengan huraian. gunakan kata-kata yang luas dan tepat. seterusnya. Penerapan nilai-nilai murni dalam diri muridmurid membolehkan mereka memahami dan mengamalkan sikap kasih sayang antara satu sama lain. Pendidikan Moral dan sebagainya. sebaliknya. contoh dan bukti sahih. huraian. Perasaan kasih sayang sesama individu dan kaum perlu diterapkan di hati kanak-kanak. Ada tiga kaedah yang dapat diamalkan untuk menulis perenggan dalam sesuatu karangan seperti berikut. Sambungan antara perenggan dengan perenggan yang lain dapat ditandai dengan penanda wacana. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 12 . sehubungan itu. Di sinilah guru perlu memainkan peranannya dalam membentuk masyarakat penyayang.

dek tuntutan pembangunan. Ada juga sebilangan manusia berburu kijang. contoh. selain sumber balak. Namun begitu.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebenarnya. Misalnya. Terumbu karangakan musnah jika laut tercemar. landak dan lain-lain. Alga yang aktif dapat menjejaskan komuniti karang. terdapat juga pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan membuang toksik ke laut. manusia banyak menggunakan akar-akar kayu.  Perenggan gabungan deduktif-induktif Dimulakan dengan isi penting dan disusuli dengan huraian. bukti sahih. pokok. sebelum diakhiri dengan penegasan isi penting. Dalam penutup digambarkan juga pendapat yang ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk dalam bentuk yang lebih umum tetapi padat. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. pembuangan bahan kumuh dari hotel dan calet akan meningkatkan kandungan nutrien air yang menggalakkan pertumbuhan alga. Dalam perenggan penutup ini tidak digalakkan menyentuh tentang idea baru. Panjang bagi perenggan penutup juga perlu dikawal iaitu hampir sama dengan perenggan pendahuluan. herba. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 13 . Justeru. banyaklah khazanah alam yang berguna akan turut musnah. Perenggan penutup juga tidak boleh melebihi panjang perenggan bagi isi-isi penting. manusia cukup sedar bahawa hutan banyak “isinya”. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Penutup Kalau pendahuluan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. sebarang pencemaran laut perlu dielakkan. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan yang harus dibuat berdasarkan isi-isi yang telah dikemukakan. Maka. untuk mengawal kemusnahan terumbu karang. Misalnya. madu lebah asli dan sebagainya untuk tujuan perubatan. Dalam hal ini. hutan ditebang dengan sewenang-wenengnya.

Mereka hanya membeli barang keperluan yang penting tanpa mengikut hawa nafsu. sebelum saya mengundurkan diri. amalan ini sedikit banyak akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negara yang lebih kukuh dengan terkawalnya kadar inflasi. Buatlah kesimpulan beserta dengan cadangan atau pandangan bagi keseluruhan isi yang terkandung dalam perenggan terdahulu sesuatu karangan. sekali lagi ingin saya manegaskan bahawa “ Belajar di dalam Negara Lebih Baik daripada Belajar di Luar Negara”. amalan menabung sejak kecil perlu disemaikan ke dalam jiwa anak-anak. Jangan ulang fakta-fakta baru yang telah dinyatakan dalam perenggan isi di perenggan penutup.  Perenggan penutup yang memuatkan rumusan atau kesimpulan Kesimpulannya. Jadi. Gunakan salah satu daripada bentuk perenggan penutup yang berikut. Selain itu. Justeru. Kata orang melentur buluh biarlah dari rebung. Sekian terima kasih. jelaskan bahawa belajar di dalam negara lebih banyak memberikan kebaikan dan faedah berbanding dengan belajar di luar negara.  Perenggan penutup yang memuatkan penegasan Daripada hujah-hujah yang telah saya kemukakan tadi. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 14 .HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Tulis perenggan penutup yang mantap dan tepat. Amalan ini juga mendidik mereka agar bersikap sederhana dalam segala hal dan perbuatan. usahlah pihak pembangkang membazirkan masa untuk menyanggah hujah-hujah yang telah saya kemukakan. Hal ini akan menjadikan mereka manusia yang sentiasa berhemat ketika berbelanja dan tidak menjadi orang yang boros.

dalam pengajaran kemahiran menulis. atau untuk bercerita. penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf. sajak. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan. Dalam penghasilan sesebuah penulisan. 2005. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 15 . Oleh itu.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KESIMPULAN Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata-mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman. Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. memberi pendapat. Oleh itu. memujuk. ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman. 2005). Nor. dan berkesan. tepat. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. naratif. Pelajar perlu mempelajari tatabahasa dan memahami segala hukum yang terkandung di dalamnya supaya pelajar boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik. 2005). perkataan. pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas. Ahmad Khair Mohd. murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. pantun dan sebagainya.

scribd.htm Petua Penulisan skdarau.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU RUJUKAN / REFERENSI Aishaa Rani dan Mohd Isham Embong..htm HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 16 .Bhd. Rujukan Lengkap Era 2000 Bahasa Melayu. My Tutor PENULISAN PMR KBSM.tripod. AXIS KBSM Bahasa Melayu.upm.Sasbadi Sdn.com/blogs/index.my/%Efadzilah/nota%20 kaedah. (2000).&more=1&c=1&tb=1&pb=1 nota kaedah http://educ.com/2009/03/karangan-umum..Bhd.com.blogspot... Penerbit Fajar Bakti Mohd Ghani Ahmad (2007) .Penerbit Pan Earth Sdn.edu.BM.bahasa -Dalam-Pengajaran-Bahasa-Melayu Karangan (Penulisan) Bahagian B sksenai.html HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu http://www.html PENGENALAN KARANGAN http://zulzan.tripod.php?blog=10&.com/doc/32594658/HB. (2011).com/petua. ARIF BAHASA: Karangan Umum http://arifbahasamelayu. Lim Swee Tin dan Salmah Othman.

HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU LAMPIRAN HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 17 .

Setelah mengumpulkan segala kekuatan yang ada pada diriku. Ceritakan usaha-usaha anda menjalani hidup bersendirian di pulau itu. terdapat sebuah gua. tetapi biarlah munasabah. aku berusaha mencari tempat yang sesuai untuk berlindung pula. Isi.Aku masih ingat pesan datuk bahawa kita hanyaboleh makan buah atas pucuk kayu yang di makan oleh mopnyet sahaja. Aku belajar menangkap ikan di tepi pantai. Isi yang matang akan lebih meyakinkan pembaca. Lazimnya. Namun. untuk karangan jenis ini. Aku meninjau keadaan di dalam gua tersebut dan mendapati tempat itu sesuai untuk aku. Walaupun takut.ada diterapkan nilai yang murni dan terpuji. Apabila malam tiba. Oleh itu aku amat berhati-hati ketika memilih makanan yang terdapat di atas pulau itu. Aku tidak tahu apa nama pulau ini.Daun-daun kering pula aku jadikan pengalas tempat tidur aku di dalam gua. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 18 . Kadangkadang aku juga mencari lokan dan kerang di perairan yang cetek. Isi. Kini aku terdampar di pulau yang tidak berpenghuni ini. aku mula meninjau di sekeliling pulau. Nasib aku baik kerana tidak Pendahuluan. Aku harus tabah dan berani. Dengan cara ini. Kata ganti nama diri “Aku” ataupun “Saya” boleh digunakan. aku memetik buahbuahan yang ada di atas pokok yang tumbuh di pulau itu. Isi. Setiap malam aku berdoa agar aku akan diselamatkan dari pulau ini. Nasib aku agak baik kerana tidak jauh dari tempat aku berdiri. aku hampa kerana pulau ini hanya didiami oleh binatang dan burung-burung sahaja. Isi. Hari-hari yang berikutnya aku cuba membuat lembing dengan ranting kayu. Isi hendaklah sesuai dengan tujuan atau kehendak soalan dan jenis ceritanya. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Penutup. aku menyalakan. Isi mesti ada urutannya juga. aku memberanikan diri untuk memasuki gua itu.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Soalan Anda telah dihanyutkan ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. dapat juga aku meneruskan kehidupan di atas pulau yang sunyi daripada bunyi manusia ini. Aku berusaha mencari kalau-kalau ada orang yang mendiami pulau ini. Isi boleh berdasarkan imaginasi. aku menyalakan unggun api mengikut cara primitif. Setelah mengalas perut. Contoh Karangan Aku telah dihanyutkan kle sebuah pulau setelah kapal yang aku naiki tenggelam akibat dipukul rebut. Seterusnya aku keluar mencari kayu api dan rumputrumput kering. mati lemas. Mujurlah aku pernah belajar cara-cara menyalakan api ketika menyertai pasukan pengakap di sekolah. Karangan ini jenis CRERKA.

/.39072..7..3203.250703..3 $0.3.3503:9:5.30/..3.3 05.3202-.0.:: 808:.3907.-.9:/. -07-.3 -.: 5.9.33:.0--.9. :39: 203.3 503:9:5 . /03./.3 907.3203. .9 :.320039:7-::-.3 9: ..9..3 0-.9.3 .3:8.7 / /. $0.3 -08079.7../.. .3 203:2-./.3. 080:7:.3.3..507:/802.8       % Ò SYW . . .2.2 0./. /. ../ 47.3.7. .75. 2. 33 8.9.-:380.3 0825:....3 2..0/.8.9..7..3/.3.02:.75.3.3.3/3 /03.3.3 .3 .3 ..7.3:.2..3 -4748 070.38.39.:./.5. 203:9 ..3 0507:..580/07. 1. 2.8  O !0703. .5 /.8.3-07:9 O !0703.7.30.203//2070.390. -07-0.32. :.8.3202:. 202-07.3 .70.38/ 50703. 8... -0.35030.. 0. 5079:2-:.18: 2.2 50703.8.9.3 907/.3 380/9 -./3..3.8.0-. /.3043420.8.3..3 /.3/:3 /....3202:.3 /7 80.. 203.75.3503:9:5.37:2:8././. 202-0 -. .-039:50703.7-078.7 / /.31.230.390.:0825:..280.3 503939..3-0.3/.3..3. -0702.9.3 507-:./. ..3.35.8. %%$!#$&  %:8 50703.3503:9:5 :3..7:. 203:3/:7..3 :8907: 80-0:2 8..30-::/03.39.730..502-. .3 .3 2070. 02:./. 0825:. :.0.2.3 905.7.3.31..3503:9:5.7.731.7/:.7/:.3 8039..47..3-.9:.9 09.33.3 90.3./ 0.770-:3 .3 -.7. .3 8 ./ :8..9.39/. :.9.

/-:.3507-...          % Ò SYW . 92.3 502-039:.7: :.  %...7.9 802.3  .:/03.25. /2:.503:8.3/:3//. !0702-..3  0 9: 2:7/ 507: 203/.-.3.5.-.3 -.3 202:: 202-07503/.380-.7.80-:.7.. %%$!#$&  $!& !03:.8. 40 503.9./.8 . !03:..50. :39: 203.3 ..3 907/.3..9 /.3:.39:3/.3 5073.-.9.3 . 0.:39: 9::.8. 802.3 203:8 :7:1 507./ .7..95039307.9:.7 507: 20250. 92.7.3 !02.38080-:.8:5... .9/.3 503..3-.308.3.38080-:.2.2 503.::39:-07..8.8.38.9/1..3.9 /.3907.8.3 -.9 .8. 3.9 .8 905.3...3 /03.2.5.7. 805079 . .80....8 05..5...3  2.9 202-.39..3 9039..9.9.3 -09: !0.. 2. /..9 503/0/.9.3 203.7.3 503.507:203.2..9.9..5.-...3 203:8 503:.3.98 03:.0.3.9 /.0./-.3 ././..3 20309.5.7 4/ 47   0 9: /.9.8..3 203:8 -:.8.: 903 203:8 .8.8...5...39::.8. 503:3.7. -.7.2-039:50703.3/..3203.9.: .280.3 202.3:./..3/:3 3. 2.5.23..8.38/.3 /.7 9.3 02.3 203:8 .3-..3 503:3.3: 804.3/03.2 503.3 -0708.3 . 507.3.3/0.37.3.. -07.. 08909.3 203:8 :./..3 -.3 .9.. / -.3.3.3. 5.7.8.8.7..9:7..33 207:5.3-0708.3.::2 .91 8.73.7-40 203:3..507:/808:..3 :7..3.39:3 05.7.3 02.3 . .7. /503.9.-:3.3 -0788902 /...2503:8.8.39: 202.3 .8.31.9.3 02.9.079.02.. /.8.

 %%$!#$&   #&&.

. 0. .3 .3  #::.#.8-..79$/3 /  #$.7.: !0307-9.8.3$.22-43  $$.34/8.9  4/ ...: $.303.57.7. 0.8.3&2:2 995.##$ 8.3/. 92./$/3 /   2$00%3/./   %:947 !&$ !# $ !0307-9 !.3 2.3.2.

.

20..8.42.71-.: -48549 ..

 .

.

3.: 995.8..7..0.7.9.3 :2:2 92  %.3.8.-.....2!03.

.

7-/ .42. 8.

/4.

.

3 8803.3 ..7.8..3.7.42. . -.. ... 0.2 !03.3 !03:8.8..3 .:  .

-48.

3/0 55-4 2470 . 995.0/. 9- 5-  349..

.

0/:. :52 0/: 2.

./.1.

 .!03:8.3 8/.42.349. 92  !09:.0/.: 9754/ .7.

92  !# 995.509:.

.

42 92         % Ò SYW .:.3 9754/ .

 %%$!#$&           !#           % Ò SYW .

:39:..39/. .:.3 /.3808:.3 0- 20. 203.9 80-:.3 /.:./.7..3 .5./.3038 3 .3.:20209-:.3 :.7203./.39 3.3. .30/:5.3 3.9.9.:5:3 9..: 3.:-.3080-:.38:3/.9/./. :8.23. -40 /:3..2..: 9: : 2.5203:9...5.:.75.3503.7:89.-07503:3 3  :9/.: -07/7 907/.:.  &39:203..83.   8 82089.3 0 80-:..203.37:25:9 7:25:9073  5./. / .9.8 5:.. .3..3 907/.3/.7..3 $09.3.3 40 245309 8.5. 0:.3/9055.902.:3 $090..3..7.-.3:9.: 202-07..37.9.: .79025.3:8. .203:25:..33038##    !03/..:/.9.8 5:. 5.33.9.39075:        % Ò SYW % .9:.3.90.8-.3. .5:.8 909.3502-.2 9-..3-:7:3 -:7:38. 808:. :.7.3.3/:5-07803/7. /7: .8.3.57291 ::7. 203079.8.:.9 9: 808:.9..9.9./. 5:.3/80.9/5::70-:9 .3 /7 :39: 202.902-3/03..7 .3.: : -07:8.3038. :39:.3/.://.079. /7 : ./.3 / 2...3.240-3.5.8 544 . 202 2.2.5/.:./../.3 2..203.7 .3.:3    . /./.: 0. 8 .9 09.: . %%$!#$&  $4.. ..:-07:8. /907.3 .3/ 5:.89025.3 9:2-: / 5:.380.393.8:.2.. /03.7.3 .5 -.:3 /.07.....3 203/.-.202-:..25./.3-07.9 .2:3 ....8-.-0.5. .7 9025.090 03.. .7/5:.07.8 5:.74.-:32.3.3 .3 .5:. 5:..3 . .7. 2.9. /.3/.9.9.7 203..: 3 .2:.5 09.3 :3:3 .:20307:8.3 7.3.:30735:.7/.: ...9508.5..3:9.3 2:73/.75:. 0 9: .9.-.. 07...3 / /.3 .: 2:.:-07/4. 203.2.3 9::.:.. 90780-:9 /..:..52.2.5.39/.9 9025..5.3/.2 :.39.:9:  4394. 5.: . .: 203. 84.: 003/.7.-.8 3.2.25.3 3/. 47.8.9 -07.3 : 90.9.9:-...3 203/.3/507.5 / 804.3/..9 .3 /.  8 8 03/. 2.7. :39:-073/:35:..:9 ..7 .7.3.7./...2 5:.307.: 203.:5073.3 .3-:. 2:3.9030.3   8 8 -40 -07/.3 .203..::. 9: : 2033.9/.3:8.: ..8507:9 . //.3 2.. 2033.3/..203.: 8090....3   8 .3.::.: 0:.99/:7 .3 ..3 .-402. .8: :.: :-0.:7:9.3..: / 8003 5:...  .7.-07503:3 079.:. -:.3 .5.3.:907/.9 / .: .7.3 503.:-. .3.3.: .7.-.: 3 .  !03:9:5 .:9:  $090.3-07:93.:5:3 $..: $0907:83.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful