HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI TAHUN 2011

HBML 3203

TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

640625715328002 640625715328 0135497646 hamidahismail@yahoo.com.my

PUSAT PEMBELAJARAN

:

INSTITUT PERGURUAN GAYA

HAMIDAH ISMAIL [640625715328002]

Page 1

isi . 8. Pendahuluan 3 4.konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis. isi dan penutup 8 -14 7. Muka surat hadapan 1 2.pendahuluan . 9.6 5. 4.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Isi Kandungan *************************************************************************** 1. Isi Kandungan 2 3. Kesimpulan Rujukan Lampiran 15 16 17 HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 2 . Pengenalan .contoh-contoh pendahuluan. Proses Menulis .penutup . Kaedah pengajaran penulisan 7 6.

Bagi murid sekolah menengah pula. 2004). emosi. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR dan KBSM 2003). Sintaksis iaitu penyusunan kata. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. penggandaan. pembentukan kata dan golongan kata yang berlaku melalui pengimbuhan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu murid sekolah rendah dapat menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. Pendidikan bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. kosa kata. dan jenis-jenis ayat.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENDAHULUAN Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. dan struktur ayat.. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. dan klausa dalam membentuk ayat. Secara umumnya tatabahasa dalam bahasa Melayu mencakupi dua bidang. bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Kurikulum bahasa Melayu sekolah menengah dan rendah bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. pada akhir pembelajaran. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 3 . (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. bertutur. iaitu morfologi dan sintaksis (Nik Safiah Karim et al. Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. rohani dan jasmani. mereka dapat melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang mantap. binaan ayat. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. membaca dan menulis. frasa. tatabahasa dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. Kurikulum bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. dan pemajmukkan.

2005). Walau bagaimanapun. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. tanda baca dan ejaan yang betul. pemerengganan dan menulis kesimpulan. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 4 . serta tulisan yang kemas. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. • Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul • Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari • Menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. 1999) penulisan ialah urutan ayat-ayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan cara-cara tertentu. menaakul. • Melatih murid-murid melahirkan idea • Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea • Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul • Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. Tujuan Menulis Tujuan mengarang secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. Konsep Menulis Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENGENALAN Konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis.

tanda baca dan gaya bahasa. namun kita akan tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi. pembaca dapat memahami dan menghayati isi karangan dengan jelas.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU • Menyuburkan minat • Meluaskan kosa kata • Memberikan kepuasan jiwa. perbahasan. ucapan. 2003 dalam Yahya Othman 2005).-tah. perbahasan/bahaskan. kekecualian keselarasan vokal. wawancara. 2000). Dengan menggunakan bahasa yang baik. kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan. gambaran/imaginasi. cerpen dan drama. Karangan Berformat terdiri daripada syarahan. Karangan Tidak Berformat pula perbincangan/bincangkan. Bahasa yang baik bermaksud bahasa yang betul dan jelas. cadangan. surat kiriman rasmi. laporan. -lah. iaitu ulasan. fakta. Karangan umum terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat. kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. surat kiriman tidak rasmi. komen. awalan dan kata sendi di dan ke. tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas. Dalam tugasan ini penekanan adalah di beri kepada kaedah pengajaran tatabahasa dan penulisan karangan. merangkumi kategori penulisan yang berikut. tatabahasa. ceramah. Karangan yang baik biasanya menggunakan bahasa yang betul dan tiada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 5 . partikel –kah. penjelasan/jelaskan. Contohnya menggunakan ayat yang ringkas dan pemilihan kata yang mudah tetapi tepat. Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin. rencana. ulasan buku. Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya. pendapat. penggunaan kata. Penggunaan bahasa yang baik amat ditekankan dalam sebarang bentuk penulisan karangan. dan pun serta tanda sempang (-). Antara aspek bahasa yang ditekankan dalam karangan ialah system ejaan. dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat. Dalam sistem ejaan Bahasa Melayu terdapat beberapa aspek yang perlu dititik-beratkan antaranya ialah keselarasan vokal.

perkara penting yang perlu dikuasai ialah hubungan antara subjek dan predikat. Bahasa yang digunakan lebih lancar dan bergaya. ayat penegas dan ayat majmuk campuran. kata keterangan . Dari segi binaan kata. ayat naïf. tanda seru. tanda garis miring. ayat pancangan. Frasa Nama + Frasa Adjektif. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 6 . kata hubung. ayat gabungan. tanda koma. Untuk menguasai aspek binaan ayat. Terdapat tiga proses yang utama iaitu pengimbuhan. penanda wacana dan sebagainya. ayat tanya. Dalam penulisan karangan. pelajar perlu menguasai jenis-jenis kata seperti kata nama. kata adjektif. Frasa Nama + Frasa Kerja. Sesuatu ayat yang sempurna pada asasnya memerlukan subjek dan predikat. Penggunaan tanda baca yang tidak betul akan menjejaskan maksud karangan dan kelancaran idea yang ingin disampaikan. dan antara kedua-keduanya perlu ada hubungan yang logik. penggunaan tanda baca juga penting untuk menentukan keberkesanan sesuatu ayat serta mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca. tanda soal.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU kesilapan dari segi tatabahasa. tanda titik bertindih. serta penggunaan huruf besar. kata ganda. ayat songsang. Tujuannya adalah untuk mengelakkan pelajar melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan kata. pelajar perlu juga menguasai pelbagai jenis ayat terbitan seperti ayat pasif. Dalam aspek binaan ayat pula. Frasa Nama + Frasa Sendi. tanda sempang. ayat perintah. kata kerja. Setelah mengenali ayat inti. pelajar perlu mengenali pola-pola ayat inti yang terbahagi kepada empat. tanda seru. iaitu Frasa Nama + Frasa Nama. Antara aspek lain yang penting dalam binaan kata ialah proses pembinaan kata. kata sendi. Segala aturan bahasa hendaklah betul dari segi binaan kata dan binaan ayat. penggandaan dan pemajmukkan. Penguasaan pelbagai kaedah membina ayat ini penting untuk menghasilkan ayat yang berkesan dalam karangan. Antara tanda baca yang perlu diketahui termasuklah penggunaan tanda titik.

Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. bertukar pendapat.Penulisan wacana sekolah menengah mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi memastikan pelajar dapat menulis dengan baik. Oleh itu. Oleh itu.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KAEDAH PENGAJARAN PENULISAN Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting dalam memastikan pelajar dapat memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Pelajar didapati bekerjasama. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. (Harste dalam Mahzan Arshad. mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru. pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. 2003). sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. penjanaan idea. Pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan pelajar. Pelajar dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan. Guru hanyalah bertindak selaku pemudah cara. 2003). Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. lebih banyak pembelajaran berlaku. mencari bahan. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting adalah pelajar dapat turut serta dan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. Pembelajaran koperatif juga HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 7 . olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. aktiviti perbincangan.membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah.

Terdapat tiga aspek penting yang dinilai dalam sesebuah karangan iaitu aspek isi. pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. Perancangan yang dimaksudkan ialah menyediakan rangka karangan terlebih dahulu. 2001) berbanding dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Kejayaan yang dicapai oleh seseorang berpunca daripada perancangan yang dibuat secara teliti. Justeru. proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan. Karangan hendaklah mengandungi pendahuluan. Hashim. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki. Nor. Husin. Oleh yang demikian. Untuk menguasai tujuan tersebut. 2003). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail. Dalam penghasilan penulisan karangan. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 8 . Abdul Shukor Shaari. dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. 1998). 2005). semasa menulis karangan. 2005). rangkai kata. murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Sebelum memulakan penulisan sesebuah karangan. pelajar diingatkan supaya mengetahui jenis dan format karangan yang akan ditulis. 2004. menjana supaya lebih mantap dan bernas. 2006). 2002). PROSES MENULIS Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim. persembahan dan bahasa. isi-isi penting dan penutup. menghurai.

Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum menyusun rangka karangan ialah membaca dan memahami kehendak soalan dengan teliti. e) Dapat menghasilkan perenggan yang mantap iaitu satu perenggan untuk pendahuluan. Dapat menganggarkan panjang karangan serta isi yang perlu dihuraikan bagi setiap perenggan. Dapat mengelak daripada pengulangan fakta. isi-isi penting. Contoh rangka karangan secara umumnya adalah seperti berikut: PENDAHULUAN ISI ISI (1) HURAIAN DAN CONTOH ISI (2) HURAIAN DAN CONTOH ISI (3) HURAIAN DAN CONTOH ISI (4) HURAIAN DAN CONTOH PENUTUP HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 9 . dan penutup. Dapat menyusun fakta atau isi mengikut kepentingan. empat perenggan untuk isi. Selepas membuat analisis tentang sesuatu tajuk.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Rangka karangan yang dibuat akan dijadikan panduan sebelum menulis karangan. Rangka karangan heruslah ditulis dengan ringkas sahaja untuk menjimatkan masa dan mestilah merangkumi pendahuluan. bolehlah mula menyusun rangka karangan. Antara kepentingan rangka karangan ialah : a) b) c) d) Dapat mengemukakan isi-isi yang berkaitan dengan kehendak soalan sahaja. dan satu perenggan untuk penutup.

bola keranjang. Hal ini menunjukkan bahawa wujudnya perpaduan masyarakat dalam aktiviti sukan tesebut. pendahuluan jenis persoalan. Setiap ahli atau pemain akan bergabung tenaga untuk memastikan pasukan mereka beroleh kejayaan. Pendahuluan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pendahuluan. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Pilih salah satu daripada enam jenis pendahuluan sebagai perenggan pendahuluan. Aktiviti sukan tertentu seperti bola sepak. pendahuluan jenis wawancara. pelajar hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. bermain badminton.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebelum membuat sesuatu karangan. dan berlumba lari. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. melepaskan pucuk masing-masing” bermaksud tiada kata sepakat dalam sesuatu perbincangan dan hanya berpegang pada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 10 . isi-isi dan penutup. dan pendahuluan jenis gabungan. Ada enam jenis cara penulisan pendahuluan iaitu pendahuluan jenis definisi. Dalam pada itu. hoki dan sebagainya memerlukan satu pasukan yang terdiri daripada beberapa individu. Pasukan yang dibentuk pula memerlukan paduan tenaga antara pasukan. Dalam pendahuluan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Pendahuluan Jenis Peribahasa (Isu: Keburukan sikap mementingkan diri) Perumpamaan “bagai enau dalam belukar. Selepas itu fikirkanlah pula tentang pendahuluan. memadai tiga atau empat ayat. pendahuluan jenis suasana. Contoh-contoh Pendahuluan Pendahuluan Jenis Definisi (Isu: Perpaduan masyarakat melalui sukan) Sukan ialah aktiviti fizikal yang memerlukan pelakunya menggunakan tenaganya dan bertindak tangkas seperti berenang. Pendahuluan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. pendahuluan jenis peribahasa. soal perbezaan agama dan bangsa diketepikan demi kebaikan bersama.

Pendahuluan Jenis Gabungan (Isu: Kemalangan jalan raya) Setiap hari kita dapat membaca. Jika perumpamaan ini diamalkan oleh anggota masyarakat. yang lebih malang adalah jika diri yang terlibat dalam sesuatu kemalangan jalan raya. majalah-majalah.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU pendapat sendiri saja. dan menonton berita tentang kemalangan jalan raya melalui media massa. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Isi yang utama didahulukan. Susunan perenggan yang betul akan memudahkan pembaca mengikuti perkembangan jalan cerita sesebuah karangan. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Apakah yang perlu kita lakukan agar tidak menjadi mangsa nahas jalan raya yang seterusnya? Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Sebaik-baiknya satu isi. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. rencana-rencana. mendengar sesuatu. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. makalah-makalah. Hubungan antara perenggan pertama dengan perenggan yang seterusnya haruslah dikawal dan disusun supaya jalan cerita akan bertambah menarik. buku-buku cerita. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Namun. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Memang benarlah kata orang tua-tua bahawa malang tidak berbau. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Jangan campur adukkan isi. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Tulis satu HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 11 . maka banyaklah usaha atau aktiviti kemasyarakatan yang sukar dilaksanakan. Karangan perlu mempunyai empat isi. Sikap tidak mahu menerima pendapat orang lain dan berpegang pada pendapat sendiri semata-mata menggambarkan sikap mementingkan diri. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. mendengar.

walaupun begitu. Sambungan antara perenggan dengan perenggan yang lain dapat ditandai dengan penanda wacana. dan diakhiri dengan ayat topik atau isi penting. frasa-frasa yang menarik dan juga ungkapan seperti simpulan bahasa. gunakan kata-kata yang luas dan tepat. tambahan pula. dan lain-lain. contoh dan bukti sahih.  Perenggan deduktif Dimulakan dengan isi penting dan diikuti dengan pengambaran isi.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU isi penting dalam satu perenggan sahaja. Isi penting perlu ada ayat tajuk huraian. selanjutnya. Penerapan nilai-nilai murni dalam diri muridmurid membolehkan mereka memahami dan mengamalkan sikap kasih sayang antara satu sama lain. dan contohcontoh. Nilai kasih sayang ini terkandung dalam sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam. Perasaan kasih sayang sesama individu dan kaum perlu diterapkan di hati kanak-kanak. Tujuannya supaya karangan tidak tergantung dan wujudnya pertalian antara perenggan. Untuk memantapkan perenggan isi. sehubungan itu. seterusnya. Peranan guru tidak kurang pentingnya dalam hal ini. jadi. sebagai akibat. dan lain-lain. peribahasa. (b) Penanda wacana untuk menyatakan pertentangan idea seperti :Walau bagaimanapun. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 12 .  Perenggan Induktif Dimulakan dengan pengembangan isi lalu diikuti dengan huraian. Antara penanda wacana yang biasa digunakan dalam karangan ialah: (a) Penanda wacana untuk melanjutkan idea seperti :di samping itu. namun demikian. bukti sahih. Di sinilah guru perlu memainkan peranannya dalam membentuk masyarakat penyayang. huraian. sebaliknya. cogan kata dan seumpamanya. contoh. Ada tiga kaedah yang dapat diamalkan untuk menulis perenggan dalam sesuatu karangan seperti berikut. Pendidikan Moral dan sebagainya.

sebarang pencemaran laut perlu dielakkan. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Misalnya. pokok. sebelum diakhiri dengan penegasan isi penting. Namun begitu. Dalam perenggan penutup ini tidak digalakkan menyentuh tentang idea baru. contoh. untuk mengawal kemusnahan terumbu karang. Perenggan penutup juga tidak boleh melebihi panjang perenggan bagi isi-isi penting. selain sumber balak. Ada juga sebilangan manusia berburu kijang. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan yang harus dibuat berdasarkan isi-isi yang telah dikemukakan. terdapat juga pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan membuang toksik ke laut. hutan ditebang dengan sewenang-wenengnya. Maka. Justeru. Dalam penutup digambarkan juga pendapat yang ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk dalam bentuk yang lebih umum tetapi padat. Misalnya.  Perenggan gabungan deduktif-induktif Dimulakan dengan isi penting dan disusuli dengan huraian. manusia banyak menggunakan akar-akar kayu. Alga yang aktif dapat menjejaskan komuniti karang. herba. pembuangan bahan kumuh dari hotel dan calet akan meningkatkan kandungan nutrien air yang menggalakkan pertumbuhan alga. Panjang bagi perenggan penutup juga perlu dikawal iaitu hampir sama dengan perenggan pendahuluan.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebenarnya. dek tuntutan pembangunan. Terumbu karangakan musnah jika laut tercemar. banyaklah khazanah alam yang berguna akan turut musnah. Penutup Kalau pendahuluan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. landak dan lain-lain. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. bukti sahih. madu lebah asli dan sebagainya untuk tujuan perubatan. manusia cukup sedar bahawa hutan banyak “isinya”. Dalam hal ini. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 13 .

amalan menabung sejak kecil perlu disemaikan ke dalam jiwa anak-anak. Amalan ini juga mendidik mereka agar bersikap sederhana dalam segala hal dan perbuatan. Kata orang melentur buluh biarlah dari rebung. Gunakan salah satu daripada bentuk perenggan penutup yang berikut. jelaskan bahawa belajar di dalam negara lebih banyak memberikan kebaikan dan faedah berbanding dengan belajar di luar negara. Selain itu.  Perenggan penutup yang memuatkan rumusan atau kesimpulan Kesimpulannya. Hal ini akan menjadikan mereka manusia yang sentiasa berhemat ketika berbelanja dan tidak menjadi orang yang boros. Buatlah kesimpulan beserta dengan cadangan atau pandangan bagi keseluruhan isi yang terkandung dalam perenggan terdahulu sesuatu karangan. amalan ini sedikit banyak akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negara yang lebih kukuh dengan terkawalnya kadar inflasi. Jadi. Mereka hanya membeli barang keperluan yang penting tanpa mengikut hawa nafsu.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Tulis perenggan penutup yang mantap dan tepat. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 14 . Sekian terima kasih. sebelum saya mengundurkan diri. sekali lagi ingin saya manegaskan bahawa “ Belajar di dalam Negara Lebih Baik daripada Belajar di Luar Negara”. usahlah pihak pembangkang membazirkan masa untuk menyanggah hujah-hujah yang telah saya kemukakan. Jangan ulang fakta-fakta baru yang telah dinyatakan dalam perenggan isi di perenggan penutup.  Perenggan penutup yang memuatkan penegasan Daripada hujah-hujah yang telah saya kemukakan tadi. Justeru.

tepat. naratif. Nor. 2005. Oleh itu. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan. sajak. perkataan. atau untuk bercerita. dan berkesan. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. Dalam penghasilan sesebuah penulisan. ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman. pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas. Oleh itu. penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf. dalam pengajaran kemahiran menulis. murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. 2005). pantun dan sebagainya. memujuk. Pelajar perlu mempelajari tatabahasa dan memahami segala hukum yang terkandung di dalamnya supaya pelajar boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KESIMPULAN Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata-mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 15 . memberi pendapat. Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta. Ahmad Khair Mohd. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. 2005).

Bhd.tripod.bahasa -Dalam-Pengajaran-Bahasa-Melayu Karangan (Penulisan) Bahagian B sksenai..com/blogs/index.BM.. Rujukan Lengkap Era 2000 Bahasa Melayu.com/doc/32594658/HB.upm.Sasbadi Sdn.htm Petua Penulisan skdarau.scribd. (2011). Penerbit Fajar Bakti Mohd Ghani Ahmad (2007) .tripod.Penerbit Pan Earth Sdn. Lim Swee Tin dan Salmah Othman.&more=1&c=1&tb=1&pb=1 nota kaedah http://educ.html PENGENALAN KARANGAN http://zulzan.my/%Efadzilah/nota%20 kaedah.com. (2000).htm HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 16 . ARIF BAHASA: Karangan Umum http://arifbahasamelayu. My Tutor PENULISAN PMR KBSM.php?blog=10&. AXIS KBSM Bahasa Melayu.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU RUJUKAN / REFERENSI Aishaa Rani dan Mohd Isham Embong.blogspot..edu..com/petua.com/2009/03/karangan-umum.Bhd.html HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu http://www.

HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU LAMPIRAN HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 17 .

Setelah mengalas perut. Apabila malam tiba. Isi mesti ada urutannya juga. aku memetik buahbuahan yang ada di atas pokok yang tumbuh di pulau itu. aku menyalakan. untuk karangan jenis ini. Lazimnya. Oleh itu aku amat berhati-hati ketika memilih makanan yang terdapat di atas pulau itu.Aku masih ingat pesan datuk bahawa kita hanyaboleh makan buah atas pucuk kayu yang di makan oleh mopnyet sahaja. Ceritakan usaha-usaha anda menjalani hidup bersendirian di pulau itu. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 18 . Aku harus tabah dan berani. Nasib aku baik kerana tidak Pendahuluan. Namun. Aku meninjau keadaan di dalam gua tersebut dan mendapati tempat itu sesuai untuk aku. aku menyalakan unggun api mengikut cara primitif. Isi.ada diterapkan nilai yang murni dan terpuji. Isi. Contoh Karangan Aku telah dihanyutkan kle sebuah pulau setelah kapal yang aku naiki tenggelam akibat dipukul rebut. Mujurlah aku pernah belajar cara-cara menyalakan api ketika menyertai pasukan pengakap di sekolah.Daun-daun kering pula aku jadikan pengalas tempat tidur aku di dalam gua.Setelah mengumpulkan segala kekuatan yang ada pada diriku. Dengan cara ini. Kata ganti nama diri “Aku” ataupun “Saya” boleh digunakan. Aku belajar menangkap ikan di tepi pantai. Hari-hari yang berikutnya aku cuba membuat lembing dengan ranting kayu. Kini aku terdampar di pulau yang tidak berpenghuni ini. Isi yang matang akan lebih meyakinkan pembaca. Aku berusaha mencari kalau-kalau ada orang yang mendiami pulau ini. Walaupun takut. dapat juga aku meneruskan kehidupan di atas pulau yang sunyi daripada bunyi manusia ini. mati lemas. terdapat sebuah gua. aku berusaha mencari tempat yang sesuai untuk berlindung pula. aku hampa kerana pulau ini hanya didiami oleh binatang dan burung-burung sahaja. Isi boleh berdasarkan imaginasi. Nasib aku agak baik kerana tidak jauh dari tempat aku berdiri.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Soalan Anda telah dihanyutkan ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Aku tidak tahu apa nama pulau ini. Karangan ini jenis CRERKA. Penutup. Isi hendaklah sesuai dengan tujuan atau kehendak soalan dan jenis ceritanya. tetapi biarlah munasabah. aku mula meninjau di sekeliling pulau. aku memberanikan diri untuk memasuki gua itu. Isi. Isi. Kadangkadang aku juga mencari lokan dan kerang di perairan yang cetek. Seterusnya aku keluar mencari kayu api dan rumputrumput kering. Setiap malam aku berdoa agar aku akan diselamatkan dari pulau ini.

9 09.02:.5. 203./.3.320039:7-::-.39072.47./.-039:50703.3202:.3/3 /03..3-0..2. 02:.203//2070..3 503:9:5 .3/. ..3202-.3 -08079. 080:7:.3503:9:5 :3..3. .8       % Ò SYW .3 .0-..7/:..3-07:9 O !0703. .. :.3 -4748 070.280..3. /03.8.39..8.7.3/.9.75.502-. 2.3.39/.18: 2.7-078.3-. :. .3:.3 /7 80. 203:3/:7.390..7 / /.-:380.3.3203..3 2.8.35..: 5.3203.3 380/9 -. -0702. ./ 47.730..3. 1.3202:. %%$!#$&  %:8 50703.39. :39: 203.3503:9:5.3 .9.:0825:...-. 33 8.75..70.30-::/03./.../.3 . $0.9.35030. 8.:.3.3 8039.3 .8.37:2:8.9.3 -../3.9.3 /.2 50703.0.3503:9:5. 0. /.3.3503:9:5. -0.3.5 /./.31./.3 0507:.7.8. .9.7..3.8.. -07-0..3. 203:9 ..0--.7.3 05.507:/802.3. 2./.7.30.2.3043420....3 90.3 9: . 0825:.9./ :8..7..0.2 0.9:/.. 202-0 -.3.731.38/ 50703..390.9.75.7.30/.3 2070.3. .3 907/.7 / /.770-:3 ../.2.3 0825:.3 -.7/:.3907.38..3.7.:: 808:./.3 907. ..3 $0. :.3 507-:.33.7. .3 8 .. /.3 .250703..31. .3:8. 202-07..3.7:.9 :.3 :8907: 80-0:2 8.580/07.3 905./.32.8  O !0703. . 5079:2-:...3 503939..9.3/:3 /.3 0-.0/.8.9:. -07-.3 203:2-..230.33:./ 0.3.3 .9.

3 5073.3./.-..3.3...3 . . /.3 -0788902 /.9.38/.8.8...::2 . ...9.7-40 203:3.7.          % Ò SYW .2..7 9.3 -0708. !0702-...3-.8.3-.507:203.9.3  2.8.3/03...0. /2:..-:3. 3. 08909.8..9. 2.7 4/ 47   0 9: /.9 /. -..7.308.3.9..-.80-:.3 /03. 92..3 -.8.5.25.3/:3 3.3 -.280.9 802.8 05./.3 503.3/:3//..2 503.3 :7.5.::39:-07.98 03:.3 907/..3 ...3.3 202:: 202-07503/./..: .3  .8 .38..2-039:50703.3203.23.3  0 9: 2:7/ 507: 203/.39.9:.50..9/1.7.3 203:8 -:...3 .37.9 /.3:.507:/808:.3 /.8.3. :39: 203. 503:3.9. 40 503.3 .5.7..95039307.3 02.8.3 9039. /503.079.3 203..9 503/0/.2. .9 .3 02.8.39::.3 .7.39:3/.9 /.3 203:8 503:. %%$!#$&  $!& !03:.5.8.7.2503:8.8 905.9. 0./-:.0.8.9.02..7..39: 202.3 502-039:.3:.5. 92.3 503. 805079 .  %.9 . 2.3. / -.9.3 202.3 -09: !0.8:5.7 507: 20250.38080-:.9/.3-0708.8.8.8.3907.8.7.2 503.. 5.7.3 203:8 :.3 20309.5.31.7..:/03.7..3 -.3.3 .3.73.7: :..-.9...8.3..9 202-... /.3.38080-:.503:8.3..: 903 203:8 .9.3 !02..7./.3/./.3507-..3 203:8 :7:1 507..3.3 503:3...5...2.3 .3/0..9:7. -07.91 8.3.3 02..80.9../ ..33 207:5./-.380-. 507.8. !03:. 802...39:3 05.3: 804.3 203:8 .-.:39: 9::.7.9.

 %%$!#$&   #&&.

/$/3 /   2$00%3/..3 2.8-../   %:947 !&$ !# $ !0307-9 !.79$/3 /  #$.34/8.: $. 92.3$. 0.: !0307-9.7.#..3.22-43  $$.##$ 8.303.3&2:2 995.3  #::.7. .9  4/ .3/.8.57.8. 0.3 ..2.

.

.8..71-.: -48549 .42.20.

 .

.

8.8....: 995.2!03.7.9.3 :2:2 92  %.3..3.-..7.0..

.

 8.42.7-/ .

/4.

.

3 8803. ...3 !03:8. -. .2 !03. 0...:  .8.42.7.8..3 .3.3 ..7.

-48.

 9- 5-  349. 995.3/0 55-4 2470 .0/..

.

0/:. :52 0/: 2.

/..1.

7.349.!03:8. 92  !09:. .: 9754/ .0/.42.3 8/.

509:. 92  !# 995.

.

42 92         % Ò SYW .:.3 9754/ .

 %%$!#$&           !#           % Ò SYW .

5.5203:9...3.83. 90780-:9 /.9 ..3.-0.: 3 .37.2.2 :.: 3 .3.5:.-. .:.3 3.. 5.7.: $0907:83.5...-402.7 203. /7: ..  !03:9:5 ./...: 203.:5:3 $.3503.9/.:3 $090.3080-:.3 .3 3/..:9:  4394./.8..07./.-. .5 09.3-:.://.:-..: .3 40 245309 8..3 0- 20.33038##    !03/.9030.8 5:.: .5.3 0 80-:.: / 8003 5:.902.3. 0:. :8.9.5. . :39:.: : -07:8.90. -40 /:3.: 3..: 003/.-. 202 2.3.3.3   8 8 -40 -07/.3 203/.9.3 .2.3.39/.7203.3 . 808:..2 9-.   8 82089.: 2:. 5:..7.2 5:..9.37:25:9 7:25:9073  5. 84./.3/:5-07803/7.7 9025...203.3 .9...3/.8 5:.3 9::.9508.23.: 0.: -07/7 907/. .240-3. ../.-07503:3 079.203.5..: .:. 5:.7. 203.9..07..3 ...3.8-.:5:3 9.8.: 9: : 2.:.7.3 / /. /.307.: :-0. 203./.2./.. /7 : .3 :3:3 .: 203..3.: 202-07..3/.8 5:.3. 07.3:8.:9 .3038.7 ./.7 . /03.3. .:9:  $090.9/. / .3 /. 5.3502-.5/.3/.9.203:25:.3   8 .-07503:3 3  :9/.:20307:8.: .:-07/4.3 :.3/.3 2.3-07:93.5 -.89025.079.39.7.5.7..75:.3 907/...:907/.3 /.:30735:. ./.3:8.7/.3/ 5:..9 09..:3    .2:3 .380.3 : 90..52.202-:.3 / 2.::.30/:5.-.9.9.25.79025... 203079./.  .:.: .9:-.9. 2.:-.3/.8-.7:89.3.3.3808:.3 2.9 .5.3.3.9.:. .2:.3 /7 :39: 202..9.39 3.3.3 503.. .3038 3 .3 ..7..9 9025..203.. 2:3.3.7.2.75..7 ..7.9 -07.3/. 2.7.7.  &39:203.:3 /..:-07:8.5. 8 .3-:7:3 -:7:38.3 /.7.7/5:.9 80-:./. /.3.-. 0 9: .: 8090. 47.: 0:.902-3/03..:20209-:.3 ..3 $09.3 203/.3 7.3.57291 ::7..9.8507:9 .8: :.3 .5 / 804.8.9:..:7:9.5:..7..8:./. :39:..3 . .3:9..9/5::70-:9 .3 . //.5. 2033.::..9. .:.38:3/.9.39075:        % Ò SYW % .3/9055.:...:.33.3 2:73/.  8 8 03/.3 ..39/.9 9: 808:.9 / .3/507.-:32. 9: : 2033.3.3/80. ...99/:7 .:/.25. /907.8 909.3-07...090 03.. %%$!#$&  $4.2. :39:-073/:35:.3:9.3 9:2-: / 5:..8 544 .: .2. -:.203.:5073.8 3..:..74.3 . :.: .393.