P. 1
Hbml3203_640625715328_tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Hbml3203_640625715328_tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

|Views: 46|Likes:
Published by knadia_1

More info:

Published by: knadia_1 on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI TAHUN 2011

HBML 3203

TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

640625715328002 640625715328 0135497646 hamidahismail@yahoo.com.my

PUSAT PEMBELAJARAN

:

INSTITUT PERGURUAN GAYA

HAMIDAH ISMAIL [640625715328002]

Page 1

isi dan penutup 8 -14 7.isi . Muka surat hadapan 1 2. 9.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Isi Kandungan *************************************************************************** 1. Pengenalan .contoh-contoh pendahuluan. 8. 4. Kesimpulan Rujukan Lampiran 15 16 17 HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 2 . Isi Kandungan 2 3. Kaedah pengajaran penulisan 7 6. Proses Menulis .konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis.pendahuluan . Pendahuluan 3 4.6 5.penutup .

Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. rohani dan jasmani. pembentukan kata dan golongan kata yang berlaku melalui pengimbuhan. iaitu morfologi dan sintaksis (Nik Safiah Karim et al. Bagi murid sekolah menengah pula. Pendidikan bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR dan KBSM 2003). juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. tatabahasa dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. 2004). frasa. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 3 . Kurikulum bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. Sintaksis iaitu penyusunan kata.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENDAHULUAN Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu murid sekolah rendah dapat menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. dan klausa dalam membentuk ayat. bertutur. membaca dan menulis. dan struktur ayat. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. pada akhir pembelajaran. (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia.. penggandaan. binaan ayat. kosa kata. Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. dan pemajmukkan. Secara umumnya tatabahasa dalam bahasa Melayu mencakupi dua bidang. emosi. mereka dapat melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang mantap. Kurikulum bahasa Melayu sekolah menengah dan rendah bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan jenis-jenis ayat.

Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. 1999) penulisan ialah urutan ayat-ayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan cara-cara tertentu. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. menaakul. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. Konsep Menulis Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. • Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul • Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari • Menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. Walau bagaimanapun.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENGENALAN Konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 4 . 2005). Tujuan Menulis Tujuan mengarang secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. • Melatih murid-murid melahirkan idea • Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea • Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul • Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. serta tulisan yang kemas. tanda baca dan ejaan yang betul. urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. pemerengganan dan menulis kesimpulan.

fakta. iaitu ulasan. partikel –kah. Bahasa yang baik bermaksud bahasa yang betul dan jelas. penggunaan kata. laporan. perbahasan/bahaskan. ceramah. Dengan menggunakan bahasa yang baik. merangkumi kategori penulisan yang berikut. tatabahasa. cadangan. Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya. Contohnya menggunakan ayat yang ringkas dan pemilihan kata yang mudah tetapi tepat. surat kiriman tidak rasmi. perbahasan. awalan dan kata sendi di dan ke. Dalam tugasan ini penekanan adalah di beri kepada kaedah pengajaran tatabahasa dan penulisan karangan. kekecualian keselarasan vokal. Karangan Tidak Berformat pula perbincangan/bincangkan. Karangan Berformat terdiri daripada syarahan.-tah. komen. kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. dan pun serta tanda sempang (-). cerpen dan drama. tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas. surat kiriman rasmi. 2003 dalam Yahya Othman 2005). 2000). Karangan umum terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat. dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat. kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan. Karangan yang baik biasanya menggunakan bahasa yang betul dan tiada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 5 . gambaran/imaginasi. Antara aspek bahasa yang ditekankan dalam karangan ialah system ejaan. tanda baca dan gaya bahasa. wawancara. ucapan. rencana. Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin. penjelasan/jelaskan. namun kita akan tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi. Dalam sistem ejaan Bahasa Melayu terdapat beberapa aspek yang perlu dititik-beratkan antaranya ialah keselarasan vokal. -lah. ulasan buku. Penggunaan bahasa yang baik amat ditekankan dalam sebarang bentuk penulisan karangan. pendapat.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU • Menyuburkan minat • Meluaskan kosa kata • Memberikan kepuasan jiwa. pembaca dapat memahami dan menghayati isi karangan dengan jelas.

tanda seru. Setelah mengenali ayat inti. dan antara kedua-keduanya perlu ada hubungan yang logik.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU kesilapan dari segi tatabahasa. ayat naïf. kata sendi. pelajar perlu menguasai jenis-jenis kata seperti kata nama. tanda sempang. tanda seru. Penguasaan pelbagai kaedah membina ayat ini penting untuk menghasilkan ayat yang berkesan dalam karangan. Dalam aspek binaan ayat pula. iaitu Frasa Nama + Frasa Nama. tanda koma. ayat pancangan. Frasa Nama + Frasa Adjektif. Antara aspek lain yang penting dalam binaan kata ialah proses pembinaan kata. Dalam penulisan karangan. Segala aturan bahasa hendaklah betul dari segi binaan kata dan binaan ayat. tanda soal. Antara tanda baca yang perlu diketahui termasuklah penggunaan tanda titik. Untuk menguasai aspek binaan ayat. ayat songsang. penggunaan tanda baca juga penting untuk menentukan keberkesanan sesuatu ayat serta mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca. ayat penegas dan ayat majmuk campuran. perkara penting yang perlu dikuasai ialah hubungan antara subjek dan predikat. serta penggunaan huruf besar. penanda wacana dan sebagainya. kata keterangan . pelajar perlu juga menguasai pelbagai jenis ayat terbitan seperti ayat pasif. Bahasa yang digunakan lebih lancar dan bergaya. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 6 . Sesuatu ayat yang sempurna pada asasnya memerlukan subjek dan predikat. penggandaan dan pemajmukkan. Frasa Nama + Frasa Kerja. ayat gabungan. Terdapat tiga proses yang utama iaitu pengimbuhan. kata adjektif. tanda garis miring. ayat tanya. pelajar perlu mengenali pola-pola ayat inti yang terbahagi kepada empat. Tujuannya adalah untuk mengelakkan pelajar melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan kata. kata hubung. Penggunaan tanda baca yang tidak betul akan menjejaskan maksud karangan dan kelancaran idea yang ingin disampaikan. ayat perintah. kata kerja. Dari segi binaan kata. kata ganda. Frasa Nama + Frasa Sendi. tanda titik bertindih.

2003). mencari bahan. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. lebih banyak pembelajaran berlaku. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu.membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru. Oleh itu.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KAEDAH PENGAJARAN PENULISAN Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting dalam memastikan pelajar dapat memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka.Penulisan wacana sekolah menengah mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi memastikan pelajar dapat menulis dengan baik. Pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan pelajar. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. (Harste dalam Mahzan Arshad. Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting adalah pelajar dapat turut serta dan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. Guru hanyalah bertindak selaku pemudah cara. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. Pelajar didapati bekerjasama. 2003). Oleh itu. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. Pembelajaran koperatif juga HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 7 . Pelajar dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan. penjanaan idea. bertukar pendapat. aktiviti perbincangan.

2005). dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan. Perancangan yang dimaksudkan ialah menyediakan rangka karangan terlebih dahulu. pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. rangkai kata. Sebelum memulakan penulisan sesebuah karangan. menjana supaya lebih mantap dan bernas. isi-isi penting dan penutup. Oleh yang demikian. Dalam penghasilan penulisan karangan. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. persembahan dan bahasa. Justeru. Husin. Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail. Terdapat tiga aspek penting yang dinilai dalam sesebuah karangan iaitu aspek isi. Untuk menguasai tujuan tersebut. 2001) berbanding dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. PROSES MENULIS Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim. Hashim. 2002). Nor. menghurai. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 8 . murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. 2003). pelajar diingatkan supaya mengetahui jenis dan format karangan yang akan ditulis. 1998). 2004. Abdul Shukor Shaari. 2006). 2005). semasa menulis karangan. Kejayaan yang dicapai oleh seseorang berpunca daripada perancangan yang dibuat secara teliti. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan. Karangan hendaklah mengandungi pendahuluan.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang.

Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum menyusun rangka karangan ialah membaca dan memahami kehendak soalan dengan teliti. Antara kepentingan rangka karangan ialah : a) b) c) d) Dapat mengemukakan isi-isi yang berkaitan dengan kehendak soalan sahaja. Contoh rangka karangan secara umumnya adalah seperti berikut: PENDAHULUAN ISI ISI (1) HURAIAN DAN CONTOH ISI (2) HURAIAN DAN CONTOH ISI (3) HURAIAN DAN CONTOH ISI (4) HURAIAN DAN CONTOH PENUTUP HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 9 . isi-isi penting. bolehlah mula menyusun rangka karangan.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Rangka karangan yang dibuat akan dijadikan panduan sebelum menulis karangan. Selepas membuat analisis tentang sesuatu tajuk. empat perenggan untuk isi. Dapat mengelak daripada pengulangan fakta. Rangka karangan heruslah ditulis dengan ringkas sahaja untuk menjimatkan masa dan mestilah merangkumi pendahuluan. e) Dapat menghasilkan perenggan yang mantap iaitu satu perenggan untuk pendahuluan. Dapat menyusun fakta atau isi mengikut kepentingan. dan satu perenggan untuk penutup. dan penutup. Dapat menganggarkan panjang karangan serta isi yang perlu dihuraikan bagi setiap perenggan.

pendahuluan jenis persoalan. Pasukan yang dibentuk pula memerlukan paduan tenaga antara pasukan. Contoh-contoh Pendahuluan Pendahuluan Jenis Definisi (Isu: Perpaduan masyarakat melalui sukan) Sukan ialah aktiviti fizikal yang memerlukan pelakunya menggunakan tenaganya dan bertindak tangkas seperti berenang. Ada enam jenis cara penulisan pendahuluan iaitu pendahuluan jenis definisi. pendahuluan jenis peribahasa. soal perbezaan agama dan bangsa diketepikan demi kebaikan bersama. Dalam pada itu. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Pilih salah satu daripada enam jenis pendahuluan sebagai perenggan pendahuluan. Selepas itu fikirkanlah pula tentang pendahuluan. Aktiviti sukan tertentu seperti bola sepak. Hal ini menunjukkan bahawa wujudnya perpaduan masyarakat dalam aktiviti sukan tesebut. Pendahuluan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. pendahuluan jenis wawancara. Setiap ahli atau pemain akan bergabung tenaga untuk memastikan pasukan mereka beroleh kejayaan. memadai tiga atau empat ayat. pendahuluan jenis suasana. bermain badminton.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebelum membuat sesuatu karangan. dan berlumba lari. isi-isi dan penutup. Pendahuluan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pendahuluan. hoki dan sebagainya memerlukan satu pasukan yang terdiri daripada beberapa individu. melepaskan pucuk masing-masing” bermaksud tiada kata sepakat dalam sesuatu perbincangan dan hanya berpegang pada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 10 . bola keranjang. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. dan pendahuluan jenis gabungan. pelajar hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Dalam pendahuluan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Pendahuluan Jenis Peribahasa (Isu: Keburukan sikap mementingkan diri) Perumpamaan “bagai enau dalam belukar.

Sebaik-baiknya satu isi. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. yang lebih malang adalah jika diri yang terlibat dalam sesuatu kemalangan jalan raya. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. rencana-rencana. buku-buku cerita. Hubungan antara perenggan pertama dengan perenggan yang seterusnya haruslah dikawal dan disusun supaya jalan cerita akan bertambah menarik. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. dan menonton berita tentang kemalangan jalan raya melalui media massa. Namun. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Memang benarlah kata orang tua-tua bahawa malang tidak berbau. Sikap tidak mahu menerima pendapat orang lain dan berpegang pada pendapat sendiri semata-mata menggambarkan sikap mementingkan diri. Karangan perlu mempunyai empat isi.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU pendapat sendiri saja. Isi yang utama didahulukan. mendengar sesuatu. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Susunan perenggan yang betul akan memudahkan pembaca mengikuti perkembangan jalan cerita sesebuah karangan. Pendahuluan Jenis Gabungan (Isu: Kemalangan jalan raya) Setiap hari kita dapat membaca. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Jangan campur adukkan isi. Apakah yang perlu kita lakukan agar tidak menjadi mangsa nahas jalan raya yang seterusnya? Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Jika perumpamaan ini diamalkan oleh anggota masyarakat. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. mendengar. makalah-makalah. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Tulis satu HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 11 . majalah-majalah. maka banyaklah usaha atau aktiviti kemasyarakatan yang sukar dilaksanakan. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain.

Isi penting perlu ada ayat tajuk huraian. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 12 . walaupun begitu.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU isi penting dalam satu perenggan sahaja. Tujuannya supaya karangan tidak tergantung dan wujudnya pertalian antara perenggan. gunakan kata-kata yang luas dan tepat. sehubungan itu. sebagai akibat. Di sinilah guru perlu memainkan peranannya dalam membentuk masyarakat penyayang. jadi. Perasaan kasih sayang sesama individu dan kaum perlu diterapkan di hati kanak-kanak. Untuk memantapkan perenggan isi.  Perenggan deduktif Dimulakan dengan isi penting dan diikuti dengan pengambaran isi. contoh dan bukti sahih. Pendidikan Moral dan sebagainya. Sambungan antara perenggan dengan perenggan yang lain dapat ditandai dengan penanda wacana. huraian. Ada tiga kaedah yang dapat diamalkan untuk menulis perenggan dalam sesuatu karangan seperti berikut. contoh. (b) Penanda wacana untuk menyatakan pertentangan idea seperti :Walau bagaimanapun. dan diakhiri dengan ayat topik atau isi penting. namun demikian. Peranan guru tidak kurang pentingnya dalam hal ini. Antara penanda wacana yang biasa digunakan dalam karangan ialah: (a) Penanda wacana untuk melanjutkan idea seperti :di samping itu. selanjutnya. dan lain-lain. cogan kata dan seumpamanya. seterusnya. Penerapan nilai-nilai murni dalam diri muridmurid membolehkan mereka memahami dan mengamalkan sikap kasih sayang antara satu sama lain. tambahan pula. Nilai kasih sayang ini terkandung dalam sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam. dan lain-lain.  Perenggan Induktif Dimulakan dengan pengembangan isi lalu diikuti dengan huraian. peribahasa. bukti sahih. dan contohcontoh. frasa-frasa yang menarik dan juga ungkapan seperti simpulan bahasa. sebaliknya.

Maka. Namun begitu. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan yang harus dibuat berdasarkan isi-isi yang telah dikemukakan. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Misalnya. untuk mengawal kemusnahan terumbu karang. landak dan lain-lain. contoh. Panjang bagi perenggan penutup juga perlu dikawal iaitu hampir sama dengan perenggan pendahuluan. Justeru. Alga yang aktif dapat menjejaskan komuniti karang. sebelum diakhiri dengan penegasan isi penting. terdapat juga pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan membuang toksik ke laut. banyaklah khazanah alam yang berguna akan turut musnah. Dalam penutup digambarkan juga pendapat yang ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk dalam bentuk yang lebih umum tetapi padat.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebenarnya. Dalam perenggan penutup ini tidak digalakkan menyentuh tentang idea baru. Ada juga sebilangan manusia berburu kijang. hutan ditebang dengan sewenang-wenengnya. Misalnya. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. madu lebah asli dan sebagainya untuk tujuan perubatan. pembuangan bahan kumuh dari hotel dan calet akan meningkatkan kandungan nutrien air yang menggalakkan pertumbuhan alga. herba. manusia banyak menggunakan akar-akar kayu. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 13 .  Perenggan gabungan deduktif-induktif Dimulakan dengan isi penting dan disusuli dengan huraian. sebarang pencemaran laut perlu dielakkan. selain sumber balak. bukti sahih. Terumbu karangakan musnah jika laut tercemar. pokok. Perenggan penutup juga tidak boleh melebihi panjang perenggan bagi isi-isi penting. Penutup Kalau pendahuluan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Dalam hal ini. manusia cukup sedar bahawa hutan banyak “isinya”. dek tuntutan pembangunan.

Justeru.  Perenggan penutup yang memuatkan penegasan Daripada hujah-hujah yang telah saya kemukakan tadi. Amalan ini juga mendidik mereka agar bersikap sederhana dalam segala hal dan perbuatan. amalan menabung sejak kecil perlu disemaikan ke dalam jiwa anak-anak.  Perenggan penutup yang memuatkan rumusan atau kesimpulan Kesimpulannya. Mereka hanya membeli barang keperluan yang penting tanpa mengikut hawa nafsu. sebelum saya mengundurkan diri. usahlah pihak pembangkang membazirkan masa untuk menyanggah hujah-hujah yang telah saya kemukakan. Sekian terima kasih.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Tulis perenggan penutup yang mantap dan tepat. Jadi. Selain itu. Hal ini akan menjadikan mereka manusia yang sentiasa berhemat ketika berbelanja dan tidak menjadi orang yang boros. Kata orang melentur buluh biarlah dari rebung. amalan ini sedikit banyak akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negara yang lebih kukuh dengan terkawalnya kadar inflasi. Gunakan salah satu daripada bentuk perenggan penutup yang berikut. Jangan ulang fakta-fakta baru yang telah dinyatakan dalam perenggan isi di perenggan penutup. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 14 . sekali lagi ingin saya manegaskan bahawa “ Belajar di dalam Negara Lebih Baik daripada Belajar di Luar Negara”. Buatlah kesimpulan beserta dengan cadangan atau pandangan bagi keseluruhan isi yang terkandung dalam perenggan terdahulu sesuatu karangan. jelaskan bahawa belajar di dalam negara lebih banyak memberikan kebaikan dan faedah berbanding dengan belajar di luar negara.

Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 15 . perkataan. memujuk. sajak. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. 2005). Ahmad Khair Mohd. atau untuk bercerita. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. naratif.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KESIMPULAN Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata-mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman. Oleh itu. dalam pengajaran kemahiran menulis. penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf. memberi pendapat. 2005. Pelajar perlu mempelajari tatabahasa dan memahami segala hukum yang terkandung di dalamnya supaya pelajar boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Oleh itu. pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas. pantun dan sebagainya. tepat. Dalam penghasilan sesebuah penulisan. dan berkesan. ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta. murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. 2005). Nor.

com/2009/03/karangan-umum. Lim Swee Tin dan Salmah Othman.Bhd..scribd.html PENGENALAN KARANGAN http://zulzan.blogspot.com/blogs/index. My Tutor PENULISAN PMR KBSM..com/doc/32594658/HB.edu..com/petua.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU RUJUKAN / REFERENSI Aishaa Rani dan Mohd Isham Embong.htm Petua Penulisan skdarau.&more=1&c=1&tb=1&pb=1 nota kaedah http://educ. AXIS KBSM Bahasa Melayu.tripod.tripod. Rujukan Lengkap Era 2000 Bahasa Melayu..my/%Efadzilah/nota%20 kaedah. (2011).Sasbadi Sdn.Bhd.upm.BM.htm HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 16 .com. (2000).bahasa -Dalam-Pengajaran-Bahasa-Melayu Karangan (Penulisan) Bahagian B sksenai.php?blog=10&. Penerbit Fajar Bakti Mohd Ghani Ahmad (2007) . ARIF BAHASA: Karangan Umum http://arifbahasamelayu.html HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu http://www.Penerbit Pan Earth Sdn.

HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU LAMPIRAN HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 17 .

aku memberanikan diri untuk memasuki gua itu. Kini aku terdampar di pulau yang tidak berpenghuni ini. Apabila malam tiba. Aku berusaha mencari kalau-kalau ada orang yang mendiami pulau ini. aku menyalakan unggun api mengikut cara primitif. aku mula meninjau di sekeliling pulau. Isi boleh berdasarkan imaginasi. Penutup. tetapi biarlah munasabah. Kata ganti nama diri “Aku” ataupun “Saya” boleh digunakan. Isi. aku menyalakan. aku memetik buahbuahan yang ada di atas pokok yang tumbuh di pulau itu. Isi. Mujurlah aku pernah belajar cara-cara menyalakan api ketika menyertai pasukan pengakap di sekolah. Seterusnya aku keluar mencari kayu api dan rumputrumput kering. Isi. mati lemas. Kadangkadang aku juga mencari lokan dan kerang di perairan yang cetek. Nasib aku baik kerana tidak Pendahuluan.Aku masih ingat pesan datuk bahawa kita hanyaboleh makan buah atas pucuk kayu yang di makan oleh mopnyet sahaja.Setelah mengumpulkan segala kekuatan yang ada pada diriku. Karangan ini jenis CRERKA. Oleh itu aku amat berhati-hati ketika memilih makanan yang terdapat di atas pulau itu. Walaupun takut. aku berusaha mencari tempat yang sesuai untuk berlindung pula. Isi yang matang akan lebih meyakinkan pembaca. untuk karangan jenis ini. Isi.Daun-daun kering pula aku jadikan pengalas tempat tidur aku di dalam gua. Hari-hari yang berikutnya aku cuba membuat lembing dengan ranting kayu.ada diterapkan nilai yang murni dan terpuji. Lazimnya. aku hampa kerana pulau ini hanya didiami oleh binatang dan burung-burung sahaja. dapat juga aku meneruskan kehidupan di atas pulau yang sunyi daripada bunyi manusia ini. Contoh Karangan Aku telah dihanyutkan kle sebuah pulau setelah kapal yang aku naiki tenggelam akibat dipukul rebut. Isi hendaklah sesuai dengan tujuan atau kehendak soalan dan jenis ceritanya. terdapat sebuah gua. Isi mesti ada urutannya juga. Aku harus tabah dan berani. Nasib aku agak baik kerana tidak jauh dari tempat aku berdiri. Aku belajar menangkap ikan di tepi pantai.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Soalan Anda telah dihanyutkan ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 18 . Aku meninjau keadaan di dalam gua tersebut dan mendapati tempat itu sesuai untuk aku. Aku tidak tahu apa nama pulau ini. Setiap malam aku berdoa agar aku akan diselamatkan dari pulau ini. Dengan cara ini. Namun. Ceritakan usaha-usaha anda menjalani hidup bersendirian di pulau itu. Setelah mengalas perut.

..3/:3 /..3 0-..8. 33 8.3202-.35030.8. 2.7.3202:..3.7:.3.3.33./3./.3202:..3-0.580/07.3 . $0. .32. 2. 203:3/:7.390.3-07:9 O !0703.3 8039..3/. 0825:.9..9..:: 808:./ 0.3:. 080:7:.02:.3. . .9. .3.9.9.9:.31..39/.7/:.3 .3:8.3 203:2-.9./. :39: 203./.-:380.3..730./ :8.0-.75.75..3503:9:5.8.7.-.7.7/:.30/.. 202-0 -.7.3.9 09..3..3 -08079. :./..39.3 907. :.70. 8.3 90.3 -.0--.2.7. . 1...3 :8907: 80-0:2 8...3..2 50703.3 /.2.3 2.3 2070.18: 2./ 47..37:2:8.230.3.2..3 507-:. 02:... -0.3203.0/..47.. 0.8  O !0703..8..250703.3 9: .9.3.3 -. ..3 05.3. . -07-0.731.3 503:9:5 . .7.39.3.9. .8./.3 -4748 070.:0825:. .7 / /. -07-.:.3 380/9 -.38.2 0.320039:7-::-..3 /7 80..390.8.3-.507:/802.3503:9:5.-039:50703.30.3/3 /03.3 .3.35.280. ..3/. 203:9 ..5./. 202-07.3 .3 907/.7. %%$!#$&  %:8 50703.: 5. /03.38/ 50703.3 8 .3203.203//2070.31.3503:9:5.. :./.3 503939.3907.7.3 .3043420.770-:3 .7.3./. /..3 0507:.7 / /. 5079:2-:.9:/.3503:9:5 :3.7-078.502-.3 905.9 :.8       % Ò SYW .8.3 0825:.3 ... 203.30-::/03.9.9.75./. /.39072.3./.3. -0702..5 /.0.33:.0...3 $0.

:39: 9::.3.507:203.503:8.2-039:50703...          % Ò SYW ./.38/.7.39::.7 507: 20250.98 03:.3.3 .3 02.3/:3//..8.37.8.9..23.8.3.2503:8.3/.8.7.95039307.38. 5.3..280.3 .3 202.02.33 207:5.8...8.3.3/:3 3..... 2.25.7. 2.5..9.7.8.8..3.-.:/03.7 9.3 503./.7...3. 802./-...3:.39.2.-.. 92.3 -. / -.9:7.7. /2:.3-.3 -.8:5.7.7: :.3 ..8. /503..9..39: 202.8.308.7 4/ 47   0 9: /.8.3907.91 8.9.9.38080-:.3 5073.../..7.. :39: 203.3 502-039:. 92.5.2.8...9.50.3 /03. 0./.5.8..3/03.7-40 203:3.9.2 503.0.2 503.9:.3 9039.38080-:.3203..3. 507.7.8.0.7.3 907/.80-:.3 503:3. !03:.9 /.. -07.9 . 08909.-. .39:3 05.3507-.3/0..8 .3.39:3/.9 /...3 /.7.8.3 :7.3 203..9/1.3..5.3 . !0702-.507:/808:. %%$!#$&  $!& !03:.8 905.3 02. 503:3... ..3 .3 202:: 202-07503/.9 ..3  0 9: 2:7/ 507: 203/.3 -0788902 /.3 02.9.8.5.7.3 -.9.7.3  2./.8 05.80..9 202-.: 903 203:8 .: ..3.380-.  %.3 203:8 503:..5.9 802. 40 503..9. /..9 503/0/.::2 .3 503./ ...-:3.3 203:8 :. -.3.3 .3 -09: !0.9/.3: 804.-.3  .9.31.3-..3 -0708. .::39:-07.9.9../-:.3 203:8 -:.5.3...3 203:8 .73.3 !02.3 20309.3 203:8 :7:1 507. /..8..2. 805079 .3-0708.9 /.3. 3.079.3:..3 .

 %%$!#$&   #&&.

8.3/.: $.3  #::../$/3 /   2$00%3/.303.3 2..79$/3 /  #$. .8-.3. 0. 0.#..: !0307-9./   %:947 !&$ !# $ !0307-9 !.3 .57.3&2:2 995.7.2.8.9  4/ .34/8. 92.7..22-43  $$.3$.##$ 8.

.

: -48549 .71-.42.20...8.

 .

.

..8..9.3 :2:2 92  %.0.7.3.7.8....3.-.2!03.: 995.

.

7-/ .42. 8.

/4.

.

.:  .8.3 8803..42.7... .3 . 0..3 !03:8. . -.2 !03.3 .3..8.7.

-48.

 9- 5-  349.. 995.0/.3/0 55-4 2470 .

.

:52 0/: 2.0/:.

/..1.

3 8/.7. 92  !09:.0/.!03:8.42. .349.: 9754/ .

509:. 92  !# 995.

.

:.42 92         % Ò SYW .3 9754/ .

 %%$!#$&           !#           % Ò SYW .

.3 /.3 : 90.5.5/.5.  ...://.:5073.25.3. 47.3   8 . /907.39 3.: 3 .9.:-07:8.83.: -07/7 907/.3/.37..380...9.:-07/4.3 / /.9/. 2.2:3 ./.3:9./...: 3 .3 2:73/.  8 8 03/.9 -07.202-:.:9 . . 203.7.3/507.8./..: : -07:8.3.9 .2 9-.: .:9:  $090.3 .3 :3:3 .: $0907:83.75..3 0 80-:.7.3 907/.8:.3. :39:-073/:35:.3.: 9: : 2.. 9: : 2033. .3/.7:89.90.3 .5 -.3 .307.8 3.3/9055.3 .: .902-3/03.9.57291 ::7. 8 .5:.: .  !03:9:5 .3 9::. .07.-402.3 3/..2 :.9.:.3-:.:3    .7...8 5:.3 203/. 203.3 9:2-: / 5:.3 7.5 / 804.8. 5..9.9 9: 808:.. /7 : .: / 8003 5:.: 0:.3/.7.:.090 03.9508.5.5.:30735:.7 203.5203:9..75:.: ...3.7.:3 /.7.:/.9 / .3 3...8507:9 .38:3/./.33038##    !03/./.9.. .7 9025.8 5:.9.: 2:.3 . /7: .2.7..3.9/.: 202-07.7.:907/.9 . 84.3/80.9.9.393..3   8 8 -40 -07/.:.3808:.:3 $090.:.8-..:5:3 $.30/:5.23..::.:..7/.: :-0.8 5:.../. .3/.7.3.9 09.3.:5:3 9..9:.: ..7 .37:25:9 7:25:9073  5.:9:  4394.. 5:..:7:9.7 .: 003/.3.2. 0 9: ....-.. ./.: .9:-.:20307:8.-0.3 .2. :8.39.3 2..9./..: 0. 808:.3503.5.3..203:25:...3-07:93.3-07..3-:7:3 -:7:38.5:.3.39/..3 ..3 :...9/5::70-:9 .3. .203. 202 2.3038.3502-..39075:        % Ò SYW % ..9 9025.::.7.3 $09.. .: 203.: 203. :.:.3/:5-07803/7.3080-:.07. 5:. 2033.240-3. .3/.7.. /.5.7/5:..7.:.3..3. 203079.-.3:9.:..7 .7.3 . .3 0- 20. .. :39:.3 .8 544 .3..3.3:8.. 0:..:-.9 80-:.9./.3..-07503:3 3  :9/.99/:7 .3.3 .902.  &39:203.52. 07.2.2. 5.3 . -40 /:3. 90780-:9 /.3 2.:-.203.79025.-07503:3 079.-.: 8090.8: :. 2:3. -:. / .3 .2 5:. %%$!#$&  $4./.74.   8 82089.:20209-:..3 203/.3/ 5:.3.: 3..: .203.-.3 40 245309 8.9030.3 /7 :39: 202.3/. 2..8 909.3 /.9.7203.2:.-.8-. :39:.3 / 2.3:8. //.5 09. .2.9.5.89025.9.39/.25.3038 3 .3 503.079..5.:. /03..3.3 /.33.8./.203..5.../. /.-:32.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->