HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI TAHUN 2011

HBML 3203

TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

640625715328002 640625715328 0135497646 hamidahismail@yahoo.com.my

PUSAT PEMBELAJARAN

:

INSTITUT PERGURUAN GAYA

HAMIDAH ISMAIL [640625715328002]

Page 1

konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis.6 5. Pengenalan . 9.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Isi Kandungan *************************************************************************** 1. Proses Menulis . Muka surat hadapan 1 2. isi dan penutup 8 -14 7.isi . Kesimpulan Rujukan Lampiran 15 16 17 HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 2 .contoh-contoh pendahuluan. Pendahuluan 3 4.pendahuluan . 8.penutup . 4. Kaedah pengajaran penulisan 7 6. Isi Kandungan 2 3.

iaitu morfologi dan sintaksis (Nik Safiah Karim et al. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR dan KBSM 2003). Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Bagi murid sekolah menengah pula. Kurikulum bahasa Melayu sekolah menengah dan rendah bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 2004). Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu murid sekolah rendah dapat menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. dan pemajmukkan. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. emosi. dan struktur ayat. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 3 . Secara umumnya tatabahasa dalam bahasa Melayu mencakupi dua bidang.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENDAHULUAN Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. rohani dan jasmani. membaca dan menulis. bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. bertutur. pada akhir pembelajaran.. (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. dan jenis-jenis ayat. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Sintaksis iaitu penyusunan kata. dan klausa dalam membentuk ayat. pembentukan kata dan golongan kata yang berlaku melalui pengimbuhan. Kurikulum bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. mereka dapat melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang mantap. penggandaan. frasa. Pendidikan bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. tatabahasa dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. kosa kata. binaan ayat.

Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman. urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENGENALAN Konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis. tanda baca dan ejaan yang betul. Konsep Menulis Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. Tujuan Menulis Tujuan mengarang secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 4 . 2005). 1999) penulisan ialah urutan ayat-ayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan cara-cara tertentu. serta tulisan yang kemas. • Melatih murid-murid melahirkan idea • Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea • Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul • Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. menaakul. pemerengganan dan menulis kesimpulan. Walau bagaimanapun. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. • Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul • Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari • Menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek.

Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin. cerpen dan drama. awalan dan kata sendi di dan ke. partikel –kah. Dalam sistem ejaan Bahasa Melayu terdapat beberapa aspek yang perlu dititik-beratkan antaranya ialah keselarasan vokal. wawancara. iaitu ulasan. Karangan Tidak Berformat pula perbincangan/bincangkan.-tah. kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. pendapat. Bahasa yang baik bermaksud bahasa yang betul dan jelas. Dalam tugasan ini penekanan adalah di beri kepada kaedah pengajaran tatabahasa dan penulisan karangan. -lah. perbahasan. Karangan yang baik biasanya menggunakan bahasa yang betul dan tiada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 5 . kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan. penjelasan/jelaskan. Karangan Berformat terdiri daripada syarahan. Penggunaan bahasa yang baik amat ditekankan dalam sebarang bentuk penulisan karangan. Karangan umum terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat. cadangan. Antara aspek bahasa yang ditekankan dalam karangan ialah system ejaan. gambaran/imaginasi. namun kita akan tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi. dan pun serta tanda sempang (-). ucapan. tanda baca dan gaya bahasa. Contohnya menggunakan ayat yang ringkas dan pemilihan kata yang mudah tetapi tepat. perbahasan/bahaskan. fakta. merangkumi kategori penulisan yang berikut. penggunaan kata. komen. kekecualian keselarasan vokal. ulasan buku. laporan. dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat. surat kiriman tidak rasmi. tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas. pembaca dapat memahami dan menghayati isi karangan dengan jelas. Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU • Menyuburkan minat • Meluaskan kosa kata • Memberikan kepuasan jiwa. ceramah. Dengan menggunakan bahasa yang baik. 2003 dalam Yahya Othman 2005). rencana. 2000). surat kiriman rasmi. tatabahasa.

Frasa Nama + Frasa Kerja. Antara aspek lain yang penting dalam binaan kata ialah proses pembinaan kata. Penggunaan tanda baca yang tidak betul akan menjejaskan maksud karangan dan kelancaran idea yang ingin disampaikan. ayat naïf. ayat penegas dan ayat majmuk campuran. ayat perintah. Untuk menguasai aspek binaan ayat. Dalam aspek binaan ayat pula. tanda garis miring. ayat tanya. pelajar perlu juga menguasai pelbagai jenis ayat terbitan seperti ayat pasif. ayat pancangan. Dalam penulisan karangan. Penguasaan pelbagai kaedah membina ayat ini penting untuk menghasilkan ayat yang berkesan dalam karangan. tanda soal.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU kesilapan dari segi tatabahasa. kata sendi. ayat gabungan. perkara penting yang perlu dikuasai ialah hubungan antara subjek dan predikat. penanda wacana dan sebagainya. ayat songsang. tanda seru. pelajar perlu mengenali pola-pola ayat inti yang terbahagi kepada empat. dan antara kedua-keduanya perlu ada hubungan yang logik. penggandaan dan pemajmukkan. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 6 . Frasa Nama + Frasa Adjektif. kata keterangan . kata ganda. Terdapat tiga proses yang utama iaitu pengimbuhan. iaitu Frasa Nama + Frasa Nama. kata kerja. tanda seru. kata hubung. tanda koma. kata adjektif. Bahasa yang digunakan lebih lancar dan bergaya. Dari segi binaan kata. tanda titik bertindih. Antara tanda baca yang perlu diketahui termasuklah penggunaan tanda titik. Segala aturan bahasa hendaklah betul dari segi binaan kata dan binaan ayat. pelajar perlu menguasai jenis-jenis kata seperti kata nama. penggunaan tanda baca juga penting untuk menentukan keberkesanan sesuatu ayat serta mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca. Frasa Nama + Frasa Sendi. Tujuannya adalah untuk mengelakkan pelajar melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan kata. tanda sempang. Sesuatu ayat yang sempurna pada asasnya memerlukan subjek dan predikat. serta penggunaan huruf besar. Setelah mengenali ayat inti.

olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. penjanaan idea. lebih banyak pembelajaran berlaku. 2003).membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah. Oleh itu. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. Oleh itu. (Harste dalam Mahzan Arshad. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru. Guru hanyalah bertindak selaku pemudah cara. Pelajar didapati bekerjasama. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. aktiviti perbincangan. Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting adalah pelajar dapat turut serta dan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. Pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan pelajar. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. Pelajar dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar.Penulisan wacana sekolah menengah mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi memastikan pelajar dapat menulis dengan baik. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. mencari bahan. bertukar pendapat. Pembelajaran koperatif juga HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 7 . Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KAEDAH PENGAJARAN PENULISAN Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting dalam memastikan pelajar dapat memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan. 2003). Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas.

menjana supaya lebih mantap dan bernas. Kejayaan yang dicapai oleh seseorang berpunca daripada perancangan yang dibuat secara teliti. PROSES MENULIS Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim. Terdapat tiga aspek penting yang dinilai dalam sesebuah karangan iaitu aspek isi. pelajar diingatkan supaya mengetahui jenis dan format karangan yang akan ditulis. pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. persembahan dan bahasa. Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail. 1998). proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan. Sebelum memulakan penulisan sesebuah karangan. Abdul Shukor Shaari. menghurai. 2005). Karangan hendaklah mengandungi pendahuluan. Justeru. 2002). murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan. Hashim. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Perancangan yang dimaksudkan ialah menyediakan rangka karangan terlebih dahulu. Untuk menguasai tujuan tersebut. semasa menulis karangan. 2003). Husin. 2005). 2001) berbanding dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Oleh yang demikian. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 8 . Nor. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. 2006). rangkai kata. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. 2004. isi-isi penting dan penutup. Dalam penghasilan penulisan karangan.

Antara kepentingan rangka karangan ialah : a) b) c) d) Dapat mengemukakan isi-isi yang berkaitan dengan kehendak soalan sahaja. Rangka karangan heruslah ditulis dengan ringkas sahaja untuk menjimatkan masa dan mestilah merangkumi pendahuluan. Dapat menyusun fakta atau isi mengikut kepentingan. dan penutup. Dapat mengelak daripada pengulangan fakta. Dapat menganggarkan panjang karangan serta isi yang perlu dihuraikan bagi setiap perenggan. Selepas membuat analisis tentang sesuatu tajuk.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Rangka karangan yang dibuat akan dijadikan panduan sebelum menulis karangan. bolehlah mula menyusun rangka karangan. e) Dapat menghasilkan perenggan yang mantap iaitu satu perenggan untuk pendahuluan. Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum menyusun rangka karangan ialah membaca dan memahami kehendak soalan dengan teliti. Contoh rangka karangan secara umumnya adalah seperti berikut: PENDAHULUAN ISI ISI (1) HURAIAN DAN CONTOH ISI (2) HURAIAN DAN CONTOH ISI (3) HURAIAN DAN CONTOH ISI (4) HURAIAN DAN CONTOH PENUTUP HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 9 . dan satu perenggan untuk penutup. isi-isi penting. empat perenggan untuk isi.

Ada enam jenis cara penulisan pendahuluan iaitu pendahuluan jenis definisi. Pendahuluan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. bola keranjang. Pilih salah satu daripada enam jenis pendahuluan sebagai perenggan pendahuluan. pendahuluan jenis wawancara. memadai tiga atau empat ayat. Pendahuluan Jenis Peribahasa (Isu: Keburukan sikap mementingkan diri) Perumpamaan “bagai enau dalam belukar. Dalam pendahuluan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. soal perbezaan agama dan bangsa diketepikan demi kebaikan bersama. Dalam pada itu. Selepas itu fikirkanlah pula tentang pendahuluan. Aktiviti sukan tertentu seperti bola sepak. hoki dan sebagainya memerlukan satu pasukan yang terdiri daripada beberapa individu. Pasukan yang dibentuk pula memerlukan paduan tenaga antara pasukan. melepaskan pucuk masing-masing” bermaksud tiada kata sepakat dalam sesuatu perbincangan dan hanya berpegang pada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 10 . Setiap ahli atau pemain akan bergabung tenaga untuk memastikan pasukan mereka beroleh kejayaan. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Hal ini menunjukkan bahawa wujudnya perpaduan masyarakat dalam aktiviti sukan tesebut. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. pendahuluan jenis peribahasa. isi-isi dan penutup. Contoh-contoh Pendahuluan Pendahuluan Jenis Definisi (Isu: Perpaduan masyarakat melalui sukan) Sukan ialah aktiviti fizikal yang memerlukan pelakunya menggunakan tenaganya dan bertindak tangkas seperti berenang. pelajar hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebelum membuat sesuatu karangan. pendahuluan jenis persoalan. pendahuluan jenis suasana. bermain badminton. dan pendahuluan jenis gabungan. Pendahuluan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pendahuluan. dan berlumba lari.

Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. buku-buku cerita. maka banyaklah usaha atau aktiviti kemasyarakatan yang sukar dilaksanakan. Tulis satu HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 11 . Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Catatkan setiap isi sebelum menulis. Sebaik-baiknya satu isi. Pendahuluan Jenis Gabungan (Isu: Kemalangan jalan raya) Setiap hari kita dapat membaca. rencana-rencana. dan menonton berita tentang kemalangan jalan raya melalui media massa. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. majalah-majalah. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Memang benarlah kata orang tua-tua bahawa malang tidak berbau. Isi yang utama didahulukan. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Namun. Jangan campur adukkan isi.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU pendapat sendiri saja. Karangan perlu mempunyai empat isi. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Sikap tidak mahu menerima pendapat orang lain dan berpegang pada pendapat sendiri semata-mata menggambarkan sikap mementingkan diri. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Apakah yang perlu kita lakukan agar tidak menjadi mangsa nahas jalan raya yang seterusnya? Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Hubungan antara perenggan pertama dengan perenggan yang seterusnya haruslah dikawal dan disusun supaya jalan cerita akan bertambah menarik. yang lebih malang adalah jika diri yang terlibat dalam sesuatu kemalangan jalan raya. mendengar sesuatu. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. makalah-makalah. Jika perumpamaan ini diamalkan oleh anggota masyarakat. Susunan perenggan yang betul akan memudahkan pembaca mengikuti perkembangan jalan cerita sesebuah karangan. mendengar. kita hendaklah banyak membaca surat khabar.

frasa-frasa yang menarik dan juga ungkapan seperti simpulan bahasa. dan contohcontoh. huraian.  Perenggan Induktif Dimulakan dengan pengembangan isi lalu diikuti dengan huraian. walaupun begitu. namun demikian. tambahan pula. Untuk memantapkan perenggan isi. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 12 . Ada tiga kaedah yang dapat diamalkan untuk menulis perenggan dalam sesuatu karangan seperti berikut.  Perenggan deduktif Dimulakan dengan isi penting dan diikuti dengan pengambaran isi. Pendidikan Moral dan sebagainya. dan lain-lain. cogan kata dan seumpamanya. Tujuannya supaya karangan tidak tergantung dan wujudnya pertalian antara perenggan. seterusnya. jadi. sebaliknya. Penerapan nilai-nilai murni dalam diri muridmurid membolehkan mereka memahami dan mengamalkan sikap kasih sayang antara satu sama lain. Peranan guru tidak kurang pentingnya dalam hal ini. bukti sahih. Isi penting perlu ada ayat tajuk huraian.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU isi penting dalam satu perenggan sahaja. dan diakhiri dengan ayat topik atau isi penting. Sambungan antara perenggan dengan perenggan yang lain dapat ditandai dengan penanda wacana. gunakan kata-kata yang luas dan tepat. Di sinilah guru perlu memainkan peranannya dalam membentuk masyarakat penyayang. contoh dan bukti sahih. sehubungan itu. sebagai akibat. peribahasa. Perasaan kasih sayang sesama individu dan kaum perlu diterapkan di hati kanak-kanak. dan lain-lain. contoh. Nilai kasih sayang ini terkandung dalam sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam. selanjutnya. Antara penanda wacana yang biasa digunakan dalam karangan ialah: (a) Penanda wacana untuk melanjutkan idea seperti :di samping itu. (b) Penanda wacana untuk menyatakan pertentangan idea seperti :Walau bagaimanapun.

Misalnya. pembuangan bahan kumuh dari hotel dan calet akan meningkatkan kandungan nutrien air yang menggalakkan pertumbuhan alga. madu lebah asli dan sebagainya untuk tujuan perubatan. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Panjang bagi perenggan penutup juga perlu dikawal iaitu hampir sama dengan perenggan pendahuluan. bukti sahih. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan yang harus dibuat berdasarkan isi-isi yang telah dikemukakan. hutan ditebang dengan sewenang-wenengnya. Dalam penutup digambarkan juga pendapat yang ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk dalam bentuk yang lebih umum tetapi padat. manusia banyak menggunakan akar-akar kayu. Justeru. sebarang pencemaran laut perlu dielakkan. Terumbu karangakan musnah jika laut tercemar. dek tuntutan pembangunan. contoh. Alga yang aktif dapat menjejaskan komuniti karang. Ada juga sebilangan manusia berburu kijang. selain sumber balak. Dalam perenggan penutup ini tidak digalakkan menyentuh tentang idea baru. Dalam hal ini. Maka. sebelum diakhiri dengan penegasan isi penting.  Perenggan gabungan deduktif-induktif Dimulakan dengan isi penting dan disusuli dengan huraian.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebenarnya. terdapat juga pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan membuang toksik ke laut. untuk mengawal kemusnahan terumbu karang. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 13 . Perenggan penutup juga tidak boleh melebihi panjang perenggan bagi isi-isi penting. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. landak dan lain-lain. Penutup Kalau pendahuluan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Namun begitu. herba. banyaklah khazanah alam yang berguna akan turut musnah. manusia cukup sedar bahawa hutan banyak “isinya”. pokok. Misalnya.

Amalan ini juga mendidik mereka agar bersikap sederhana dalam segala hal dan perbuatan. Mereka hanya membeli barang keperluan yang penting tanpa mengikut hawa nafsu. Justeru. Hal ini akan menjadikan mereka manusia yang sentiasa berhemat ketika berbelanja dan tidak menjadi orang yang boros. sebelum saya mengundurkan diri.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Tulis perenggan penutup yang mantap dan tepat.  Perenggan penutup yang memuatkan penegasan Daripada hujah-hujah yang telah saya kemukakan tadi. amalan menabung sejak kecil perlu disemaikan ke dalam jiwa anak-anak. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 14 . sekali lagi ingin saya manegaskan bahawa “ Belajar di dalam Negara Lebih Baik daripada Belajar di Luar Negara”. Jangan ulang fakta-fakta baru yang telah dinyatakan dalam perenggan isi di perenggan penutup. jelaskan bahawa belajar di dalam negara lebih banyak memberikan kebaikan dan faedah berbanding dengan belajar di luar negara. usahlah pihak pembangkang membazirkan masa untuk menyanggah hujah-hujah yang telah saya kemukakan. Sekian terima kasih. Selain itu. Kata orang melentur buluh biarlah dari rebung.  Perenggan penutup yang memuatkan rumusan atau kesimpulan Kesimpulannya. Jadi. Gunakan salah satu daripada bentuk perenggan penutup yang berikut. amalan ini sedikit banyak akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negara yang lebih kukuh dengan terkawalnya kadar inflasi. Buatlah kesimpulan beserta dengan cadangan atau pandangan bagi keseluruhan isi yang terkandung dalam perenggan terdahulu sesuatu karangan.

Oleh itu. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 15 . pantun dan sebagainya. murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman. pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan. dalam pengajaran kemahiran menulis. sajak. 2005). Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. perkataan. dan berkesan. 2005). Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Dalam penghasilan sesebuah penulisan. Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. Nor. memberi pendapat. 2005. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta. Ahmad Khair Mohd. memujuk. atau untuk bercerita. tepat. penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KESIMPULAN Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata-mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman. naratif. Pelajar perlu mempelajari tatabahasa dan memahami segala hukum yang terkandung di dalamnya supaya pelajar boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Oleh itu.

scribd.Bhd.htm Petua Penulisan skdarau. Rujukan Lengkap Era 2000 Bahasa Melayu.com/blogs/index.blogspot.htm HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 16 .com/2009/03/karangan-umum.com/doc/32594658/HB.my/%Efadzilah/nota%20 kaedah. Lim Swee Tin dan Salmah Othman.. (2000).upm.tripod.com/petua. ARIF BAHASA: Karangan Umum http://arifbahasamelayu.php?blog=10&.tripod.bahasa -Dalam-Pengajaran-Bahasa-Melayu Karangan (Penulisan) Bahagian B sksenai.html HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu http://www.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU RUJUKAN / REFERENSI Aishaa Rani dan Mohd Isham Embong. (2011).html PENGENALAN KARANGAN http://zulzan.Bhd.Penerbit Pan Earth Sdn.edu.&more=1&c=1&tb=1&pb=1 nota kaedah http://educ. Penerbit Fajar Bakti Mohd Ghani Ahmad (2007) .com... My Tutor PENULISAN PMR KBSM..BM. AXIS KBSM Bahasa Melayu.Sasbadi Sdn.

HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU LAMPIRAN HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 17 .

Isi. Karangan ini jenis CRERKA. Isi. Aku belajar menangkap ikan di tepi pantai. Oleh itu aku amat berhati-hati ketika memilih makanan yang terdapat di atas pulau itu. Namun. aku menyalakan unggun api mengikut cara primitif. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Nasib aku agak baik kerana tidak jauh dari tempat aku berdiri. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 18 . aku memberanikan diri untuk memasuki gua itu. Setiap malam aku berdoa agar aku akan diselamatkan dari pulau ini. Ceritakan usaha-usaha anda menjalani hidup bersendirian di pulau itu. Lazimnya.ada diterapkan nilai yang murni dan terpuji. Dengan cara ini. untuk karangan jenis ini. Isi yang matang akan lebih meyakinkan pembaca. Aku harus tabah dan berani. aku hampa kerana pulau ini hanya didiami oleh binatang dan burung-burung sahaja. aku berusaha mencari tempat yang sesuai untuk berlindung pula. Mujurlah aku pernah belajar cara-cara menyalakan api ketika menyertai pasukan pengakap di sekolah. Kata ganti nama diri “Aku” ataupun “Saya” boleh digunakan. Hari-hari yang berikutnya aku cuba membuat lembing dengan ranting kayu. Isi. tetapi biarlah munasabah. Setelah mengalas perut. aku menyalakan. aku mula meninjau di sekeliling pulau. Aku berusaha mencari kalau-kalau ada orang yang mendiami pulau ini. Aku tidak tahu apa nama pulau ini. mati lemas. Nasib aku baik kerana tidak Pendahuluan. Isi mesti ada urutannya juga. aku memetik buahbuahan yang ada di atas pokok yang tumbuh di pulau itu. dapat juga aku meneruskan kehidupan di atas pulau yang sunyi daripada bunyi manusia ini.Setelah mengumpulkan segala kekuatan yang ada pada diriku. Aku meninjau keadaan di dalam gua tersebut dan mendapati tempat itu sesuai untuk aku.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Soalan Anda telah dihanyutkan ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Kini aku terdampar di pulau yang tidak berpenghuni ini. Contoh Karangan Aku telah dihanyutkan kle sebuah pulau setelah kapal yang aku naiki tenggelam akibat dipukul rebut.Daun-daun kering pula aku jadikan pengalas tempat tidur aku di dalam gua. terdapat sebuah gua. Penutup.Aku masih ingat pesan datuk bahawa kita hanyaboleh makan buah atas pucuk kayu yang di makan oleh mopnyet sahaja. Isi boleh berdasarkan imaginasi. Seterusnya aku keluar mencari kayu api dan rumputrumput kering. Isi. Isi hendaklah sesuai dengan tujuan atau kehendak soalan dan jenis ceritanya. Walaupun takut. Apabila malam tiba. Kadangkadang aku juga mencari lokan dan kerang di perairan yang cetek.

9. 8.250703. 0.8..: 5.9:/.3.02:. 203:9 ..3 ././.731.8./ :8.3203.35. 02:.38/ 50703.31. $0.75.-039:50703.9....3-07:9 O !0703.. :.3 8 .3 905.. /.9.... -07-0./.3.8.2..3503:9:5 :3.9.9 09.770-:3 ./. ./3.0.3.7:. .8.-. :.3. /.7 / /.0/.7.7 / /.7.390.0--.9.5.3-0.3. -0.3 503:9:5 ./.3043420.3202:.3202:.3 /7 80.7. .. 2.3 .3 ./.3202-. .9.9.33:.7-078./.3:8.3 507-:.3 :8907: 80-0:2 8...30-::/03.3 503939.3 05.280.320039:7-::-. 2. ....3... 203.3/3 /03.7.3 ... 5079:2-:.39072./ 0.8.8.203//2070.7/:.32.3-. 33 8.390.5 /.3/.7/:.502-...30.3503:9:5.3.9../..3 2.47. .9 :.8  O !0703./.3 8039.3. 0825:.7.0.3. 203:3/:7./.3 0-.38.33...2.2 0.7.230.:..7.3/.3 ...7..9.39.3 9: .9..3 -08079. .30/.3.3 0825:.3/:3 /.507:/802.:: 808:.3 0507:...70.3 -.39.3.8       % Ò SYW . %%$!#$&  %:8 50703.3.37:2:8.39/. 1.-:380. .18: 2.3 380/9 -...7.3 $0.2. -07-.730./ 47.35030.580/07. .3 203:2-.3 907/. .2 50703.3..8.3 907.:0825:.3.9:. /03.3 .3 /. -0702. 080:7:.3 2070. 202-07.3. 202-0 -.75.3503:9:5.0-.3203.3503:9:5. :..31..3 -.3. :39: 203. ..3 -4748 070.3 90.75.3907.3:..3.

3 .8.7.38080-:.3 02.3 .380-.3 -.8.: .3.33 207:5.079.3/:3//.9 503/0/. 507. 802..3 ...3. 40 503.9 /.8:5.8.3 503.3 203:8 -:.9.          % Ò SYW .3 :7.8.9 .8.308.38/.39./-:.2 503.8. /.9..3203. /503.98 03:. .507:/808:.3:. 92.9..3/.7..:/03.3 202:: 202-07503/.7.2... 08909.7.9 /.25.:39: 9::.3.38080-:...: 903 203:8 ./.5.73.3 203:8 .3 02.9.3.31.5.5. 5. 503:3.2-039:50703..3.7.3..3 202.3:.9/.7. %%$!#$&  $!& !03:..02.8...95039307./..7.3.39::.-. 3.91 8.3 502-039:.3.. 0.507:203.39: 202.3-. ...8. !03:.3 203:8 :.3 -0788902 /.0..3-.3.7 4/ 47   0 9: /.3 /..5.9:.7.2503:8.3  0 9: 2:7/ 507: 203/..3.7.39:3/.9 ..9.37.2 503..8.3: 804.9.8.8 .9.3 !02. /2:.-.3 9039..9 202-.::39:-07. / -.3 -0708. -.3 5073.9 /.9./.8 905. :39: 203.23...3 .50.9 802.-.7-40 203:3.9.7: :.7..2.3 20309.3 203:8 503:..3 203:8 :7:1 507.3-0708.3...3 .8. 2.. 92.280.8./-.7.3 907/.. .7.8.3.39:3 05.  %.3 -.8.5.3907./..5.38.3..2.3 503:3.3 .9:7. 805079 ./.8.3 503.3.3507-..9.-:3...8. !0702-.7 507: 20250..9.80-:...3/03..0.3 -..3 02.::2 ..3 203. /..9.9/1.3/0..3 ...3  2.3  .3 -09: !0.3 /03.7.....8./ .3/:3 3.80. -07.7 9. 2.-..9.503:8.5.8 05.

 %%$!#$&   #&&.

8.3 2. 0.34/8.3  #::.2. 92./   %:947 !&$ !# $ !0307-9 !.3&2:2 995.7.: !0307-9./$/3 /   2$00%3/...3$.: $.3 .57.8-.79$/3 /  #$.##$ 8..3.3/. .9  4/ .8.22-43  $$. 0.#.7.303..

.

42...: -48549 .8.71-.20.

 .

.

7.3.: 995.0..-.3.3 :2:2 92  %...8...9.2!03..7.8.

.

42.7-/ . 8.

/4.

.

 -..7.3.:  .7..3 !03:8. ..3 8803..3 .8. 0.42. .2 !03.3 .8...

-48.

3/0 55-4 2470 ..0/. 995. 9- 5-  349.

.

0/:. :52 0/: 2.

./.1.

349.: 9754/ . . 92  !09:.7.3 8/.0/.!03:8.42.

509:. 92  !# 995.

.

42 92         % Ò SYW .3 9754/ .:.

 %%$!#$&           !#           % Ò SYW .

..7 9025.:9 .9.5:.: .. 5:.5.3/80.3.:.3.: : -07:8.:5073..3:8. 202 2./.202-:..3 /.3.33038##    !03/./. 90780-:9 /.3/. -40 /:3.5.3/. //.3 0 80-:.9508.3 2..3 .3 7.3038 3 .: / 8003 5:.9 9025.79025.3. 808:.38:3/./.7.3..: 8090..9 .. 203079.9 9: 808:.: :-0. 0 9: .9. :8.902-3/03..3 9:2-: / 5:.3   8 .:20307:8.-..25..3.3-07:93.3 .7. 0:.9/.7 ...9030..: -07/7 907/.  8 8 03/...203.  !03:9:5 ..5 / 804.7.3/ 5:.:907/.3 .3..-0.3.9 80-:.5.9.8..3 203/.: .89025.3. 5.: $0907:83.3 :.2....7.3 /.3808:.3/9055.39.:3 /.2.5.-.9.:.: 3.5.07.:.: . .7 .3502-.07..079. :39:.3 :3:3 .3 $09.3.8 5:.:.::.3/507..9 09.33..3 .:-.3 /7 :39: 202./..   8 82089.99/:7 .393.9/5::70-:9 .7.. .9. -:..7.3 2:73/..7.2:3 ./.9.39/.37:25:9 7:25:9073  5.7. 5:.3 .: 0./. /....8 3.7/5:.:7:9.:/.75. .3/. /7: .3038.7203..090 03..57291 ::7.:5:3 $.90. /.3 3/.. 5.: 202-07.7/.8 5:.3 . 203.3 40 245309 8. 203.9/.  &39:203..-:32.3.7 .: 3 .://.307. 2.8-.  ..:.5..2 :.30/:5.: 203.203:25:.9...2.8-.:-.3503.8 909..3..5203:9.7. .:3 $090.3. 84..: .3 9::.203.9.3:9. .3-:7:3 -:7:38.3 ..3 /.3 0- 20. :39:./.3 907/.:20209-:.3 3.3   8 8 -40 -07/.:..7:89.203.37.9.3 / /.:9:  $090./.7..3/.8507:9 . 9: : 2033.39/.3 .3/:5-07803/7.5 -...3 : 90. .25.3 203/.: ..2 5:.380....2 9-.9 / . :39:-073/:35:.3080-:.-07503:3 079.3/..5:..3 503./.5 09.:.:-07/4.3 .7.:.9:.902. %%$!#$&  $4.8:.8 544 .3 .-.:3    .2.3:9.. 2033./. 2:3.9. /03.3. 07.203.::.23.: 9: : 2.75:.240-3.2. /7 : . . .:5:3 9.3 / 2.7.5.: 0:..3/.3 . :.3.9:-.. .3-07.9 . 2.39 3.:9:  4394. . /907.: .3 2.9.-402.52.3.: ..3 .5.3. .:-07:8.-07503:3 3  :9/..3:8.8: :.7.9 -07..../..7 203.. .39075:        % Ò SYW % .5.:.8.9.2.2:.-.5/.: 003/.3.74.3.8 5:..: 203.9.: 2:.: 3 .9.. 47.:30735:.-. / .83.8. 8 .3-:./.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful