P. 1
Hbml3203_640625715328_tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Hbml3203_640625715328_tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

|Views: 46|Likes:
Published by knadia_1

More info:

Published by: knadia_1 on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI TAHUN 2011

HBML 3203

TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

640625715328002 640625715328 0135497646 hamidahismail@yahoo.com.my

PUSAT PEMBELAJARAN

:

INSTITUT PERGURUAN GAYA

HAMIDAH ISMAIL [640625715328002]

Page 1

konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis. Kesimpulan Rujukan Lampiran 15 16 17 HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 2 .penutup . 8. 4. 9.isi . Proses Menulis .HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Isi Kandungan *************************************************************************** 1. isi dan penutup 8 -14 7. Isi Kandungan 2 3.pendahuluan . Pengenalan . Kaedah pengajaran penulisan 7 6. Pendahuluan 3 4.6 5. Muka surat hadapan 1 2.contoh-contoh pendahuluan.

Secara umumnya tatabahasa dalam bahasa Melayu mencakupi dua bidang. binaan ayat. rohani dan jasmani. dan klausa dalam membentuk ayat. Kurikulum bahasa Melayu menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. dan pemajmukkan. frasa. bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. emosi. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 3 . kosa kata. dan jenis-jenis ayat. penggandaan. bertutur. (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia. dan struktur ayat. tatabahasa dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. iaitu morfologi dan sintaksis (Nik Safiah Karim et al. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENDAHULUAN Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. mereka dapat melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang mantap. Pendidikan bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. pada akhir pembelajaran. 2004). Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR dan KBSM 2003). Kurikulum bahasa Melayu sekolah menengah dan rendah bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu murid sekolah rendah dapat menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur. pembentukan kata dan golongan kata yang berlaku melalui pengimbuhan. Sintaksis iaitu penyusunan kata. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. membaca dan menulis. Bagi murid sekolah menengah pula..

urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. • Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul • Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari • Menyiapkan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan. Tujuan Menulis Tujuan mengarang secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. menaakul. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. tanda baca dan ejaan yang betul. 1999) penulisan ialah urutan ayat-ayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan cara-cara tertentu. Konsep Menulis Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 4 . • Melatih murid-murid melahirkan idea • Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea • Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul • Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. serta tulisan yang kemas. pemerengganan dan menulis kesimpulan. Walau bagaimanapun. 2005).HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU PENGENALAN Konsep kaedah pengajaraan tatabahasa dan kemahiran menulis.

laporan. wawancara. kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. -lah. ucapan. perbahasan. namun kita akan tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi. Dalam sistem ejaan Bahasa Melayu terdapat beberapa aspek yang perlu dititik-beratkan antaranya ialah keselarasan vokal. Contohnya menggunakan ayat yang ringkas dan pemilihan kata yang mudah tetapi tepat. cerpen dan drama. komen. Karangan Tidak Berformat pula perbincangan/bincangkan. penggunaan kata. fakta.-tah. tanda baca dan gaya bahasa. Dalam tugasan ini penekanan adalah di beri kepada kaedah pengajaran tatabahasa dan penulisan karangan. perbahasan/bahaskan. Penggunaan bahasa yang baik amat ditekankan dalam sebarang bentuk penulisan karangan. ulasan buku. Karangan yang baik biasanya menggunakan bahasa yang betul dan tiada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 5 . rencana. Karangan umum terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat. kekecualian keselarasan vokal. pendapat. Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya. Karangan Berformat terdiri daripada syarahan. awalan dan kata sendi di dan ke. ceramah. 2003 dalam Yahya Othman 2005). cadangan. surat kiriman tidak rasmi. Dengan menggunakan bahasa yang baik. iaitu ulasan. Antara aspek bahasa yang ditekankan dalam karangan ialah system ejaan. gambaran/imaginasi. tatabahasa. tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas. dan pun serta tanda sempang (-). merangkumi kategori penulisan yang berikut. 2000). Bahasa yang baik bermaksud bahasa yang betul dan jelas. Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin. surat kiriman rasmi. dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat. pembaca dapat memahami dan menghayati isi karangan dengan jelas.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU • Menyuburkan minat • Meluaskan kosa kata • Memberikan kepuasan jiwa. kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan. penjelasan/jelaskan. partikel –kah.

penanda wacana dan sebagainya. Antara tanda baca yang perlu diketahui termasuklah penggunaan tanda titik. Setelah mengenali ayat inti. Bahasa yang digunakan lebih lancar dan bergaya. kata hubung. tanda koma. Penguasaan pelbagai kaedah membina ayat ini penting untuk menghasilkan ayat yang berkesan dalam karangan. Dalam aspek binaan ayat pula. kata ganda. Frasa Nama + Frasa Kerja. ayat naïf. kata sendi. tanda seru. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 6 . Tujuannya adalah untuk mengelakkan pelajar melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan kata. tanda garis miring. Segala aturan bahasa hendaklah betul dari segi binaan kata dan binaan ayat. ayat penegas dan ayat majmuk campuran. Dari segi binaan kata. ayat pancangan. Dalam penulisan karangan. iaitu Frasa Nama + Frasa Nama. Terdapat tiga proses yang utama iaitu pengimbuhan. tanda soal. pelajar perlu mengenali pola-pola ayat inti yang terbahagi kepada empat.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU kesilapan dari segi tatabahasa. kata kerja. pelajar perlu menguasai jenis-jenis kata seperti kata nama. perkara penting yang perlu dikuasai ialah hubungan antara subjek dan predikat. serta penggunaan huruf besar. kata adjektif. dan antara kedua-keduanya perlu ada hubungan yang logik. ayat gabungan. ayat perintah. Penggunaan tanda baca yang tidak betul akan menjejaskan maksud karangan dan kelancaran idea yang ingin disampaikan. Frasa Nama + Frasa Adjektif. ayat tanya. penggandaan dan pemajmukkan. tanda titik bertindih. penggunaan tanda baca juga penting untuk menentukan keberkesanan sesuatu ayat serta mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca. pelajar perlu juga menguasai pelbagai jenis ayat terbitan seperti ayat pasif. Untuk menguasai aspek binaan ayat. tanda sempang. Frasa Nama + Frasa Sendi. Sesuatu ayat yang sempurna pada asasnya memerlukan subjek dan predikat. ayat songsang. Antara aspek lain yang penting dalam binaan kata ialah proses pembinaan kata. kata keterangan . tanda seru.

Penulisan wacana sekolah menengah mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi memastikan pelajar dapat menulis dengan baik.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KAEDAH PENGAJARAN PENULISAN Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting dalam memastikan pelajar dapat memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan. pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. Pembelajaran koperatif juga HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 7 . lebih banyak pembelajaran berlaku. Pelajar didapati bekerjasama. Pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan pelajar.membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah. Pelajar dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. Guru hanyalah bertindak selaku pemudah cara. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. 2003). Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. Oleh itu. aktiviti perbincangan. (Harste dalam Mahzan Arshad. penjanaan idea. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. bertukar pendapat. mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting adalah pelajar dapat turut serta dan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. 2003). mencari bahan.

isi-isi penting dan penutup. Untuk menguasai tujuan tersebut. pelajar diingatkan supaya mengetahui jenis dan format karangan yang akan ditulis. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Kejayaan yang dicapai oleh seseorang berpunca daripada perancangan yang dibuat secara teliti.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 8 . 1998). menghurai. 2003). Justeru. proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan. 2005). Abdul Shukor Shaari. Hashim. Nor. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki. PROSES MENULIS Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim. murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan. persembahan dan bahasa. Terdapat tiga aspek penting yang dinilai dalam sesebuah karangan iaitu aspek isi. rangkai kata. menjana supaya lebih mantap dan bernas. Perancangan yang dimaksudkan ialah menyediakan rangka karangan terlebih dahulu. 2002). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail. Dalam penghasilan penulisan karangan. 2006). pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Sebelum memulakan penulisan sesebuah karangan. 2001) berbanding dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Oleh yang demikian. semasa menulis karangan. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. 2005). Karangan hendaklah mengandungi pendahuluan. 2004. Husin.

Dapat mengelak daripada pengulangan fakta. isi-isi penting.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Rangka karangan yang dibuat akan dijadikan panduan sebelum menulis karangan. bolehlah mula menyusun rangka karangan. Contoh rangka karangan secara umumnya adalah seperti berikut: PENDAHULUAN ISI ISI (1) HURAIAN DAN CONTOH ISI (2) HURAIAN DAN CONTOH ISI (3) HURAIAN DAN CONTOH ISI (4) HURAIAN DAN CONTOH PENUTUP HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 9 . empat perenggan untuk isi. Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum menyusun rangka karangan ialah membaca dan memahami kehendak soalan dengan teliti. Dapat menyusun fakta atau isi mengikut kepentingan. Dapat menganggarkan panjang karangan serta isi yang perlu dihuraikan bagi setiap perenggan. dan satu perenggan untuk penutup. Antara kepentingan rangka karangan ialah : a) b) c) d) Dapat mengemukakan isi-isi yang berkaitan dengan kehendak soalan sahaja. Selepas membuat analisis tentang sesuatu tajuk. Rangka karangan heruslah ditulis dengan ringkas sahaja untuk menjimatkan masa dan mestilah merangkumi pendahuluan. e) Dapat menghasilkan perenggan yang mantap iaitu satu perenggan untuk pendahuluan. dan penutup.

HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebelum membuat sesuatu karangan. Pasukan yang dibentuk pula memerlukan paduan tenaga antara pasukan. Contoh-contoh Pendahuluan Pendahuluan Jenis Definisi (Isu: Perpaduan masyarakat melalui sukan) Sukan ialah aktiviti fizikal yang memerlukan pelakunya menggunakan tenaganya dan bertindak tangkas seperti berenang. isi-isi dan penutup. bola keranjang. bermain badminton. pendahuluan jenis suasana. Setiap ahli atau pemain akan bergabung tenaga untuk memastikan pasukan mereka beroleh kejayaan. Ada enam jenis cara penulisan pendahuluan iaitu pendahuluan jenis definisi. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Aktiviti sukan tertentu seperti bola sepak. dan berlumba lari. Dalam pada itu. Selepas itu fikirkanlah pula tentang pendahuluan. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Hal ini menunjukkan bahawa wujudnya perpaduan masyarakat dalam aktiviti sukan tesebut. pendahuluan jenis wawancara. pendahuluan jenis persoalan. melepaskan pucuk masing-masing” bermaksud tiada kata sepakat dalam sesuatu perbincangan dan hanya berpegang pada HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 10 . dan pendahuluan jenis gabungan. Pendahuluan Jenis Peribahasa (Isu: Keburukan sikap mementingkan diri) Perumpamaan “bagai enau dalam belukar. Dalam pendahuluan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Pendahuluan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pendahuluan. hoki dan sebagainya memerlukan satu pasukan yang terdiri daripada beberapa individu. pendahuluan jenis peribahasa. Pendahuluan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. soal perbezaan agama dan bangsa diketepikan demi kebaikan bersama. Pilih salah satu daripada enam jenis pendahuluan sebagai perenggan pendahuluan. memadai tiga atau empat ayat. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. pelajar hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu.

yang lebih malang adalah jika diri yang terlibat dalam sesuatu kemalangan jalan raya. majalah-majalah. rencana-rencana. Tulis satu HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 11 . Karangan perlu mempunyai empat isi. Pendahuluan Jenis Gabungan (Isu: Kemalangan jalan raya) Setiap hari kita dapat membaca. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. dan menonton berita tentang kemalangan jalan raya melalui media massa. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. maka banyaklah usaha atau aktiviti kemasyarakatan yang sukar dilaksanakan. Catatkan setiap isi sebelum menulis. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Hubungan antara perenggan pertama dengan perenggan yang seterusnya haruslah dikawal dan disusun supaya jalan cerita akan bertambah menarik. mendengar sesuatu. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Sikap tidak mahu menerima pendapat orang lain dan berpegang pada pendapat sendiri semata-mata menggambarkan sikap mementingkan diri. Apakah yang perlu kita lakukan agar tidak menjadi mangsa nahas jalan raya yang seterusnya? Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. kita hendaklah banyak membaca surat khabar.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU pendapat sendiri saja. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi yang utama didahulukan. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Namun. makalah-makalah. Memang benarlah kata orang tua-tua bahawa malang tidak berbau. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. mendengar. Susunan perenggan yang betul akan memudahkan pembaca mengikuti perkembangan jalan cerita sesebuah karangan. buku-buku cerita. Jangan campur adukkan isi. Sebaik-baiknya satu isi. Jika perumpamaan ini diamalkan oleh anggota masyarakat.

sehubungan itu. sebaliknya. dan contohcontoh. gunakan kata-kata yang luas dan tepat. peribahasa. Isi penting perlu ada ayat tajuk huraian. bukti sahih. huraian. frasa-frasa yang menarik dan juga ungkapan seperti simpulan bahasa. tambahan pula. contoh. Perasaan kasih sayang sesama individu dan kaum perlu diterapkan di hati kanak-kanak. Untuk memantapkan perenggan isi. Ada tiga kaedah yang dapat diamalkan untuk menulis perenggan dalam sesuatu karangan seperti berikut. walaupun begitu. cogan kata dan seumpamanya. Pendidikan Moral dan sebagainya. Antara penanda wacana yang biasa digunakan dalam karangan ialah: (a) Penanda wacana untuk melanjutkan idea seperti :di samping itu. dan diakhiri dengan ayat topik atau isi penting. sebagai akibat.  Perenggan Induktif Dimulakan dengan pengembangan isi lalu diikuti dengan huraian. Nilai kasih sayang ini terkandung dalam sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam. Peranan guru tidak kurang pentingnya dalam hal ini. jadi. dan lain-lain. namun demikian. seterusnya.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU isi penting dalam satu perenggan sahaja. Sambungan antara perenggan dengan perenggan yang lain dapat ditandai dengan penanda wacana. Penerapan nilai-nilai murni dalam diri muridmurid membolehkan mereka memahami dan mengamalkan sikap kasih sayang antara satu sama lain. Di sinilah guru perlu memainkan peranannya dalam membentuk masyarakat penyayang. selanjutnya. Tujuannya supaya karangan tidak tergantung dan wujudnya pertalian antara perenggan.  Perenggan deduktif Dimulakan dengan isi penting dan diikuti dengan pengambaran isi. contoh dan bukti sahih. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 12 . (b) Penanda wacana untuk menyatakan pertentangan idea seperti :Walau bagaimanapun. dan lain-lain.

manusia cukup sedar bahawa hutan banyak “isinya”. Ada juga sebilangan manusia berburu kijang. contoh. pembuangan bahan kumuh dari hotel dan calet akan meningkatkan kandungan nutrien air yang menggalakkan pertumbuhan alga. hutan ditebang dengan sewenang-wenengnya. Perenggan penutup juga tidak boleh melebihi panjang perenggan bagi isi-isi penting. pokok. sebarang pencemaran laut perlu dielakkan. Dalam hal ini. banyaklah khazanah alam yang berguna akan turut musnah. dek tuntutan pembangunan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat yang ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk dalam bentuk yang lebih umum tetapi padat. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 13 . landak dan lain-lain. Panjang bagi perenggan penutup juga perlu dikawal iaitu hampir sama dengan perenggan pendahuluan. manusia banyak menggunakan akar-akar kayu. selain sumber balak.  Perenggan gabungan deduktif-induktif Dimulakan dengan isi penting dan disusuli dengan huraian.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Sebenarnya. terdapat juga pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan membuang toksik ke laut. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan yang harus dibuat berdasarkan isi-isi yang telah dikemukakan. Misalnya. Maka. Justeru. untuk mengawal kemusnahan terumbu karang. Misalnya. Alga yang aktif dapat menjejaskan komuniti karang. bukti sahih. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. Namun begitu. Dalam perenggan penutup ini tidak digalakkan menyentuh tentang idea baru. Terumbu karangakan musnah jika laut tercemar. madu lebah asli dan sebagainya untuk tujuan perubatan. herba. Penutup Kalau pendahuluan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. sebelum diakhiri dengan penegasan isi penting.

amalan ini sedikit banyak akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negara yang lebih kukuh dengan terkawalnya kadar inflasi. usahlah pihak pembangkang membazirkan masa untuk menyanggah hujah-hujah yang telah saya kemukakan. Jangan ulang fakta-fakta baru yang telah dinyatakan dalam perenggan isi di perenggan penutup. sekali lagi ingin saya manegaskan bahawa “ Belajar di dalam Negara Lebih Baik daripada Belajar di Luar Negara”.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Tulis perenggan penutup yang mantap dan tepat. Buatlah kesimpulan beserta dengan cadangan atau pandangan bagi keseluruhan isi yang terkandung dalam perenggan terdahulu sesuatu karangan. Gunakan salah satu daripada bentuk perenggan penutup yang berikut. Kata orang melentur buluh biarlah dari rebung.  Perenggan penutup yang memuatkan penegasan Daripada hujah-hujah yang telah saya kemukakan tadi. Hal ini akan menjadikan mereka manusia yang sentiasa berhemat ketika berbelanja dan tidak menjadi orang yang boros. jelaskan bahawa belajar di dalam negara lebih banyak memberikan kebaikan dan faedah berbanding dengan belajar di luar negara. Jadi. Selain itu. amalan menabung sejak kecil perlu disemaikan ke dalam jiwa anak-anak. Mereka hanya membeli barang keperluan yang penting tanpa mengikut hawa nafsu. sebelum saya mengundurkan diri. Sekian terima kasih. Justeru.  Perenggan penutup yang memuatkan rumusan atau kesimpulan Kesimpulannya. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 14 . Amalan ini juga mendidik mereka agar bersikap sederhana dalam segala hal dan perbuatan.

dalam pengajaran kemahiran menulis. murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. Oleh itu. Nor. perkataan. ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU KESIMPULAN Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata-mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman. 2005). atau untuk bercerita. tepat. 2005). pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas. memberi pendapat. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. memujuk. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta. Pelajar perlu mempelajari tatabahasa dan memahami segala hukum yang terkandung di dalamnya supaya pelajar boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik. sajak. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 15 . pantun dan sebagainya. dan berkesan. Dalam penghasilan sesebuah penulisan. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan. 2005. Tatabahasa ialah peraturan tentang pembentukan kata dan penggabungan kata untuk menghasilkan ayat yang gramatis. penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf. Ahmad Khair Mohd. Menguasai tatabahasa sangat penting kerana kemahiran ini merupakan asas kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. Oleh itu. naratif.

Bhd.com/2009/03/karangan-umum.Penerbit Pan Earth Sdn. AXIS KBSM Bahasa Melayu.tripod.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU RUJUKAN / REFERENSI Aishaa Rani dan Mohd Isham Embong..html HBML 3203 Tatabahasa Dalam Pengajaran Bahasa Melayu http://www. Penerbit Fajar Bakti Mohd Ghani Ahmad (2007) . Lim Swee Tin dan Salmah Othman.bahasa -Dalam-Pengajaran-Bahasa-Melayu Karangan (Penulisan) Bahagian B sksenai.php?blog=10&.com/doc/32594658/HB.my/%Efadzilah/nota%20 kaedah.BM.blogspot.com.scribd. My Tutor PENULISAN PMR KBSM. (2000)...Sasbadi Sdn.&more=1&c=1&tb=1&pb=1 nota kaedah http://educ.edu.htm Petua Penulisan skdarau. Rujukan Lengkap Era 2000 Bahasa Melayu.tripod.htm HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 16 .html PENGENALAN KARANGAN http://zulzan. ARIF BAHASA: Karangan Umum http://arifbahasamelayu.com/blogs/index.upm. (2011).Bhd..com/petua.

HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU LAMPIRAN HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 17 .

Lazimnya. mati lemas. Isi. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. HAMIDAH ISMAIL [640625715328002] Page 18 . Aku berusaha mencari kalau-kalau ada orang yang mendiami pulau ini. aku mula meninjau di sekeliling pulau. Aku tidak tahu apa nama pulau ini. Kata ganti nama diri “Aku” ataupun “Saya” boleh digunakan. Penutup.HBML 3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU Soalan Anda telah dihanyutkan ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Isi hendaklah sesuai dengan tujuan atau kehendak soalan dan jenis ceritanya. untuk karangan jenis ini. Apabila malam tiba. Kadangkadang aku juga mencari lokan dan kerang di perairan yang cetek. Karangan ini jenis CRERKA. dapat juga aku meneruskan kehidupan di atas pulau yang sunyi daripada bunyi manusia ini. Isi boleh berdasarkan imaginasi. Setelah mengalas perut.Aku masih ingat pesan datuk bahawa kita hanyaboleh makan buah atas pucuk kayu yang di makan oleh mopnyet sahaja. Hari-hari yang berikutnya aku cuba membuat lembing dengan ranting kayu. Contoh Karangan Aku telah dihanyutkan kle sebuah pulau setelah kapal yang aku naiki tenggelam akibat dipukul rebut. aku memberanikan diri untuk memasuki gua itu. Oleh itu aku amat berhati-hati ketika memilih makanan yang terdapat di atas pulau itu. tetapi biarlah munasabah. Namun. terdapat sebuah gua. Mujurlah aku pernah belajar cara-cara menyalakan api ketika menyertai pasukan pengakap di sekolah. Isi mesti ada urutannya juga. Aku meninjau keadaan di dalam gua tersebut dan mendapati tempat itu sesuai untuk aku. Setiap malam aku berdoa agar aku akan diselamatkan dari pulau ini. Nasib aku agak baik kerana tidak jauh dari tempat aku berdiri. aku menyalakan unggun api mengikut cara primitif. Ceritakan usaha-usaha anda menjalani hidup bersendirian di pulau itu. Isi. aku memetik buahbuahan yang ada di atas pokok yang tumbuh di pulau itu. Seterusnya aku keluar mencari kayu api dan rumputrumput kering. Aku harus tabah dan berani. aku hampa kerana pulau ini hanya didiami oleh binatang dan burung-burung sahaja.ada diterapkan nilai yang murni dan terpuji. Isi. Dengan cara ini. Walaupun takut. Kini aku terdampar di pulau yang tidak berpenghuni ini. Nasib aku baik kerana tidak Pendahuluan. aku menyalakan. Isi yang matang akan lebih meyakinkan pembaca. Aku belajar menangkap ikan di tepi pantai.Setelah mengumpulkan segala kekuatan yang ada pada diriku. Isi. aku berusaha mencari tempat yang sesuai untuk berlindung pula.Daun-daun kering pula aku jadikan pengalas tempat tidur aku di dalam gua.

38/ 50703.8       % Ò SYW .70.3 05. 203:9 .3043420.7 / /.9..-:380.:: 808:.230. 2.3 503:9:5 ..3...9.18: 2.7 / /.3.3 8039.3 /7 80. 0825:. 5079:2-:.7/:.3..:.39.3:.../.3-. 202-0 -.9.3907.0--.0/. .38.3 .8.-...3 380/9 -.3 9: .3 .8.5. 203.7..9.3 .580/07.3 203:2-..730.3 .8./. 02:..3.3503:9:5./.9 :.3 503939.7...8.9.3-07:9 O !0703.-039:50703.3.:0825:. :./3.. -0702.3.3 0507:.3 907... 202-07.3 507-:. /03.2./..3..47.502-. .33:. 2.3 -.02:.39072.280.9.3 /./. :./.3 -./ 47.3.3203. 080:7:.9.31.7.7..7.. %%$!#$&  %:8 50703.8..3503:9:5 :3.7..9 09. 8.390.3 8 . . 203:3/:7. -0.3. . -07-..3 90.3/.3 2. .. 0.30-::/03.2.7.3.3202:./.3 0-..9:/.30. .: 5.3/:3 /.203//2070. .37:2:8.3 0825:.0.3.3.3503:9:5..390.7:.9. -07-0. 1.3 $0..3. /..3 2070..3.35030../ 0.3. ./.3:8. :.2./. /./ :8.32.3 905.30/. 33 8..75.0-. .9.7.75.39/..8.3/3 /03. .2 0.3 .507:/802.250703.3202-.2 50703..770-:3 .3203.731.8  O !0703.5 /. .3.7/:..3 -08079.3 ..3.3 :8907: 80-0:2 8.320039:7-::-.7-078..3 907/.3503:9:5.3202:.31.7../. $0.39.9:.75.8.35.3-0.3 -4748 070....9.3/. :39: 203.0.33.

5.-.::39:-07.9.8.9.9.7.80.7.3 503..3/:3 3.95039307.7.9 /....3 203.3/:3//.3  .38/..3 503:3.8.3.7.          % Ò SYW ... /.: 903 203:8 . 3.02.3..7. 92. 92.9 503/0/.8.8.5.3 202.3 -.3 203:8 -:..280.9.3 5073./-:.7: :....3 02..9.-.9.8 05.50.3 503.39:3/. 802.39: 202.  %.2./..39::.5.3 /.-:3.. 0.98 03:.3 .8..7.2.38080-:.3 -.9./.9..7. !0702-.3 202:: 202-07503/.3  2.3 203:8 . 503:3.. . /503..5.8....39. 08909.39:3 05.3.7.3 20309.3.. 2.80-:. . 2.2 503.-.3 203:8 503:.3 02.3 02.308.503:8.3 203:8 :7:1 507.8.3./.8.3./.2 503. 507.7 9..5.8:5.3-.3 ..3 .3-.3 ..9..3 203:8 :...3203.9:7..-.8.9 /..37..3 -0708.8./ .3907.23.9.:/03.5.5.3-0708.3: 804. /2:..8.7....::2 .7-40 203:3..507:/808:./.3.7.3 907/.9 ..3/0.3.9:.3 :7.3.3.3 !02.9.9 /.8.7.8.. / -.:39: 9::.91 8.7 4/ 47   0 9: /.2.3.7 507: 20250.. 805079 . %%$!#$&  $!& !03:.3  0 9: 2:7/ 507: 203/..3 502-039:.33 207:5.38080-:.7. -07..7.9.8 905. 40 503. /..3.3 /03..3/..3 .3/03.3 -.25.9 ..2-039:50703...3 -0788902 /.73.380-.8.9/.507:203...3 . -.3 9039.3507-.079..9.31. !03:.8.3:.8 ..3 -09: !0. 5. :39: 203.8.3.0..38./-.3.9 202-.9/1.9 802.3 .0.3:.: .2503:8. .8.

 %%$!#$&   #&&.

3&2:2 995.34/8.##$ 8.3  #::.7.3/.3 ./   %:947 !&$ !# $ !0307-9 !.#. 92.8.57.: !0307-9.2.3 2..79$/3 /  #$...7. 0. .3$.22-43  $$.. 0./$/3 /   2$00%3/.8.9  4/ .3.303.: $.8-.

.

71-..: -48549 .42.8.20..

 .

.

....-.8.7.3.3.2!03.3 :2:2 92  %.9.7.8..: 995..0.

.

42.7-/ . 8.

/4.

.

.. . -.8. 0.:  .3 8803.3 ..3.2 !03. .42...3 .3 !03:8.7..8.7.

-48.

0/.3/0 55-4 2470 . 995.. 9- 5-  349.

.

:52 0/: 2.0/:.

1./..

 92  !09:.0/.7.!03:8.3 8/.42.: 9754/ .349. .

92  !# 995.509:.

.

3 9754/ .42 92         % Ò SYW .:.

 %%$!#$&           !#           % Ò SYW .

3:8.9.3:8..: 9: : 2..9.: ..2 9-..3. 8 . .: 8090..23. :39:-073/:35:. ..5.3 2:73/.3080-:. %%$!#$&  $4.9.-.079.7.: ..3/.:. :39:.7.: :-0. 203. :.33.37:25:9 7:25:9073  5.5:.:9 .9. 84.3/. 5:.203.3 ..902-3/03..3:9.3 :3:3 . 5.7.3.3.:-.3.9.3. .5:.39/.8 909.8.8 5:. 0:. .7.3/..:907/. 5:.5 -. 2:3.9:-.: 203./.: 003/. //.38:3/.:.5.3 .9 .3 / /.7 .. -40 /:3..37.9030.5 / 804. .:7:9.::.:9:  4394.:5073.5.3/80.: .9/5::70-:9 ..3-07.3808:.9.07. .2 :.: -07/7 907/.79025.7....3 .8.:3 /.3/ 5:.5.. /03. :39:.:9:  $090.3038 3 .3..: 3.8.3 /.3 0- 20.3 907/.3.:.3/9055./. 203.3 203/.:.. /7: .3.30/:5.:-07:8.-0..902.://.3 $09. 2.2.:.9 9025..7.8507:9 ..2.3 : 90.203:25:.07.:20307:8.-.9 .3./. 07.202-:.2./.52.7.39 3.9 09.:.:-.9.: .3 7.: 3 . :8.3.3 ... / .3 / 2..9...3503. 2033.5.3 40 245309 8.   8 82089.203..39/..../.:-07/4.3/507.7.3.3 9::.3..: .3 /.: ..83.3.8:.3/..3 503.3.2.-:32.3/.39.3 2.7/5:..9.5/..: 3 .7.7203. 90780-:9 /.75.7.7 203.5.-07503:3 079.. 9: : 2033.2:.3 203/.9. 203079.2:3 .. .380.90.  !03:9:5 . 5. 47.3 3/.. 808:.-.3.3 3...9 9: 808:.: $0907:83.203.7.3 ./.090 03...8-.7/..  ..: 203.307...3/.3 .3 2.-.393...8 5:. .. /.3038.8-.9 80-:.:.9:.: .5.9.3 .74.7.:3    .2 5:.3./.3 .9/..2.5203:9.3 /.: 2:..2..:5:3 9.:20209-:.3.57291 ::7.3 ...3.:3 $090..8: :.3 .8 3.3-:7:3 -:7:38.7 .9.240-3.: 0.-.5.-402.25.3/:5-07803/7..8 544 . /.:.33038##    !03/.9 -07.3.9/./.3:9.8 5:. .7 9025.9. -:.99/:7 .: / 8003 5:.3-:..::.3.3502-...: 202-07..:..7.75:.. .39075:        % Ò SYW % .3   8 8 -40 -07/. ./.3-07:93.. /907.3 .3 /7 :39: 202.5.25.7:89.3 .: 0:./.:5:3 $.9508.3   8 . .7 ..203.:/.  &39:203..89025..3 :.:30735:. 202 2.-07503:3 3  :9/.: : -07:8.3 9:2-: / 5:.3 0 80-:. 0 9: .9 / .5 09.9./. 2./. /7 : .  8 8 03/.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->